DCV100 | DeWalt DCV100 BLOWER VAC instruction manual

DCV100
Pagesize:
size: A5
x 210mm)
FinalFinal
Page
A5(148mm
(148mm
x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)16
English (original instructions)29
Español (traducido de las instrucciones originales)40
Français (traduction de la notice d’instructions originale)53
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)66
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)79
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)92
Português (traduzido das instruções originais)103
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)116
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)127
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)139
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)151
Copyright DeWALT
B
Figure 1
I
D
E
C
B
G
A
H
F
X
Figure 2
L
G
F
1
Figure 3
Figure 4
J
J
K
A
K
Figure 5
Figure 6
D
I
H
Figure 7
A
2
C
Figure 8
E
3
Dansk
KOMPAKT HÅNDHOLDT BLÆSER
DCV100
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én
af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Batteritype
Afgiven effekt
Luftstrømningshastighed maks.
Tomgangshastighed
Lufthastighed maks
Vægt (uden batteripakke)
W
m³/min
rpm
km/h
kg
DCV100
18
1
Li-Ion
265
2.8
0-18000
290
1.3
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN 60745-1:
LPA (emissions lydtryksniveau)
LWA(lydtryksniveau)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
96
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
4
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
Dansk
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
VAC
min
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.49
Vægt
kg
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
DCB107
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
min 60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
kg
0.29
Vægt
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
Vægt
Vægt
Vægt
Sikringer:
Europa
VAC
min
VAC
min
kg
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
VAC
min
kg
EMÆRK: Angiver en handling,
B
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
0.36
EF-konformitetserklæring
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med: 2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010.
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.5
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DeWALT.
230V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
VAC
kg
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
MASKINDIREKTIV
KOMPAKT HÅNDHOLDT BLÆSER
DCV100
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EC (indtil 19.04.2016), 2014/30/EU (fra
20.04.2016) og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.10.2015
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
5
Dansk
af advarsler og instruktioner kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
6
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF
ELEKTRISK VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj,
før det elektriske værktøj justeres,
Dansk
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
kontakt. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
håndholdt blæser
• For at beskytte dine fødder og ben, mens du
betjener apparatet, skal du altid bære kraftigt
fodtøj og lange bukser..
• Sluk altid for dit produkt, lad ventilatoren stoppe
og fjern batteriet, når:
• Du efterlader værktøjet uden opsyn.
• Du udfører kontrol, justering, rengøring og
arbejder på værktøjet.
• Hvis værktøjet begynder at vibrere unormalt.
• Placer ikke blæserens indsugning eller
udsugning nær øjne eller ører under drift. Blæs
aldrig rester hen mod omkringstående.
• Brug ikke i regnvejr og efterlad ikke udendørs,
når det regner.
• Gå ikke over stier eller veje med grus, når
værktøjet er tændt i blæsetilstand. Gå, løb
aldrig.
• Sæt ikke værktøjet ned på grus, når det er
tændt.
• Sørg altid for at have et godt fodfæste, især på
skråninger. Stræk dig ikke for meget og hold
hele tiden balancen.
• Indfør ikke genstande i åbningerne. Brug aldrig,
hvis åbningerne er blokerede - hold fri for hår,
fnug, støv og alle andre genstande, der kan
reducere luftstrømmen.
• Undgå at der kommer snavs ind i blæserens
indsugning.
ADVARSEL: Brug altid værktøjet
som beskrevet i denne vejledning. Dit
værktøj er designet til at blive brugt i en
opretstående tilstand og kan forårsage
skade, hvis det bruges på en anden
måde. Tænd aldrig værktøjet, når det
ligger på siden eller på hovedet.
• Operatøren eller brugeren er ansvarlig for
ulykker eller farer, der opstår for andre personer
eller deres ejendom.
• Hold altid ledningen i retningen bagud, væk fra
værktøjet.
ADVARSEL: Hvis en ledning beskadiges
under brug, skal ledningen afbrydes
fra lysnettet omgående. Rør ikke ved
7
Dansk
ledningen, før forbindelsen til lysnettet er
afbrudt.
Hold tilskuere på afstand.
• Brug ikke opløsningsmidler eller
rengøringsvæsker til at rense dit værktøj. Brug
en stump skraber til at fjerne græs og snavs.
KONTAKT OFF: Fjern batteriet før
rengøring eller vedligeholdelse.
• Reserveventilatorer kan fås fra en DeWALTserviceagent. Brug kun reservedele og tilbehør
anbefalet af DeWALT.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
• Sørg for, at alle bolte og skruer er stramme for
at sikre, at værktøjet er i sikre driftsforhold.
Datokoden (X), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
ANDRES SIKKERHED
Eksempel:
Værktøjet må kun bruges med den medfølgende
strømforsyning
• Dette værktøj er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps eller med
mangel på erfaringer eller viden, medmindre de
er under overvågning eller har fået instruktioner
i brugen af værktøjet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger
med udstyret.
Restrisici
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for kompatible batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af
en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller
mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at
reducere risikoen for kvæstelser, oplad
kun DeWALT genopladelige batterier.
Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Skader som følge af berøring af roterende
bevægelige dele..
– Skader forårsaget ved ændring af nogen dele,
klinger eller tilbehør.
– Skader forårsaget af langvarig brug af
et værktøj. Når du bruger et værktøj i
længere perioder, skal du sørge for at holde
regelmæssige pauser.
–Hørenedsættelse.
– Helbredsmæssige skader på grund af indånding
af støv under brug af dit værktøj (f.eks.: under
arbejde træ, specielt eg, bøg og MDF og kvarts
i betonstøv).
Afmærkninger på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs betjeningsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
8
2015 XX XX
Produktionsår
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når
opladeren er tilsluttet til strømforsyningen,
kan blotlagte opladerkontakter blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art
som for eksempel, men ikke begrænset
til ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
Dansk
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DeWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
Opladere
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 og DCB115
opladere accepterer 10,8 V, 14,4V og 18V XR Li-Ion
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184 og DCB185) batteripakker.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
DeWALT opladere kræver ingen justering og er
designet til at være så brugervenlige som muligt.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
Opladningsprocedure (Fig. 2)
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller
anbring opladeren på et blødt underlag, der
kan blokere ventilationshullerne og medføre
for megen intern varme. Anbring opladeren på
afstand af alle varmekilder. Opladeren ventileres
gennem huller i toppen og bunden af huset.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget—få dem omgående
udskiftet.
•Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag, er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
1Indsæt opladeren i en passende udgang, før
batteripakken indsættes.
2.Indsæt batteripakken (F) i opladeren og
kontrollér, at pakken sidder godt fast i
opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke
hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3 Når opladningen er færdig, vil det blive angivet
af den røde lampe, som vil lyse konstant
på ON. Pakken er fuldt opladet og kan nu
anvendes eller kan efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og
levetid for litium-ion-batteripakker skal batteripakken
lades helt op, før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se tabellen nedenfor for batteripakkens
opladestatus.
Ladeindikatorer: DCB105
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri
udskift batteripakke
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Det
røde lys vil fortsætte med at blinke, men et
gult indikatorlys vil blive tændt under denne
handling. Når batteriet har opnået en passende
temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
9
Dansk
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren
og batteripakken med hen til et autoriseret
servicecenter for at blive kontrolleret.
VARM/KOLD PAKKEFORSINKELSE
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 °C
(105 °F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan stå
oprejst på batteripakken, men kan være
lette at vælte.
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt
eller for koldt, starter den automatisk en varm/
kold pakkeforsinkelse og indstiller opladningen,
indtil batteriet har nået en passende temperatur.
Opladeren skifter derefter automatisk til
pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af
hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken
vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele
opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til
maksimal opladningshastighed, selvom batteriet
varmer.
KUN LITHIUM-ION-BATTERIPAKKER
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker,
anbring li-ion batteriet på opladeren, indtil det er helt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber
det. Før du bruger batteripakken og opladeren, læs
sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og følg derefter
de angivne procedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
• Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
10
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (LI-ION)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Transport
DeWALT batterier opfylder alle gældende
skibsfartsregler som foreskrevet af industrien og
juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger
om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer,
Dansk
de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international
transport af farligt gods ad landevejen (ADR). Litiumion-celler og batterier er blevet testet i henhold til
afsnit 38.3 i FN´s anbefalinger om tests og kriterier
for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT
batteripakke være undtaget fra at blive klassificeret
som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt de to tilfælde, der kræver afsende i klasse
9 er:
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, kan mærkater på opladeren og
battteripakken vise de følgende piktogrammer:
1.Luftfartsforsendelse med mere end to DeWALT
litium-ion-batteripakker, når pakken kun
indeholder batteripakker (intet værktøj) og
Læs brugsvejledningen før brug.
2. Alle forsendelser der indeholder et litium-ion
batteri med en energivurdering større end 100
watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har W
timeberegning markeret på pakken.
e Tekniske data vedrørende
S
opladningstid.
Uanset om en forsendelse anses for at være
undtaget eller fuldt reguleret, er det speditørernes
ansvar at rådføre sig med de seneste regler for
emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
Batteri opladt.
Batteri oplader.
Transport af batterier kan muligvis forårsage brand,
hvis batteripolerne uforvarende kommer i kontakt
med ledende materialer. Ved transport af batterier
sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med
dem og forårsage en kortslutning.
Batteri defekt.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er
givet i god tro og menes at være korrekte på det
tidspunkt, hvor dokumentet blev oprettet. Men
der gives ingen garanti, udtrykt eller underforstået.
Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende
regulativer.
eskadigede batteripakker må ikke
B
oplades.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCV100 bruger et batteri på 18 volt.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183/B,
DCB184/B eller DCB185 batterier kan anvendes. Se
Tekniske data for yderligere oplysninger.
Anbefalet opbevaring
1.Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2.For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
erør aldrig kontaktflader med
B
strømførende genstande.
Må ikke udsættes for vand.
efekte ledninger skal udskiftes
D
omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
T
af batteripakken.
plad kun DeWALT batteripakker
O
med de specielle DeWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DeWALT batterier
med en DeWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre
farlige situationer.
11
Dansk
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Destruér ikke batteripakken.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Blæsermotorkabinet
1 Forlængerudstyrs- rør
1Endeudstyrsrør
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor
kræves der ingen jordledning.
1Oppumpnings-/deflator-udstyr
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
A.Forlængerudstyr
B.Endeudstyr
C.Udløserkontakt
D.Låseknap
E.Vippekontakt med 3 hastigheder
F.Batteri
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALTbatteripakker og -opladere.
G.Udløsningsknap for batteriet
H.Oppumpnings-/deflatorudstyr
I.Indsugning
TILSIGTET BRUG
Denne ledningsfrie kompakte blæser er beregnet
til professionelle blæseopgaver f.eks. blæsning
af træflis og andre store partikelrester. Må ikke
anvendes i programmer, hvor der findes støv, som
er et klassificeret farligt stof, eller som indeholder
farlige stoffer som kvarts i betonstøv, hårdttræstøv
osv.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Den kompakte håndholdte blæser er et
professionelt elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
12
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. 2)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken (F) er fuldt opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1.Ret batteripakken (F) ind efter rillerne inde i
håndtaget (Fig. 2).
2.Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken
sidder godt fast i værktøjet og kontrollér, at den
ikke river sig løs.
Dansk
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1.Tryk på udløserknappen (G) og træk
batteripakken ud fra værktøjets håndtag.
2.Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 2)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (L) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en
indikation af den opladning, der resterer i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Vedhæftede filer (Fig. 3–5)
FORSIGTIG: Kontrollér at batteriet
er fjernet før fastgørelse eller fjernelse
af forlængerfastgørelse (A) eller
slutfastgørelse (B). Der skal være fastgjort
en fastgørelse til huset før brug.
BLÆSER
Sådan tilslutter du en forlængerfastgørelse,
slutfastgørelse eller inflator-/deflatorfastgørelse til
blæserudgangen:
1 Arrangér tappene (J) på indersiden af udstyret
med husåbningsindhakkene (K) som vist i
figur 3.
2 Skub udstyret på blæserhuset og drej til venstre
for at låse. Træk i udstyret for at sikre, at det
sidder godt fast.
3 Du fjerner udstyret ved at dreje det til højre for
at låse det op og trækker det af blæserhuset.
DEFLATOR
Sådan tilslutter du inflator-/deflatorfastgørelsen (H) til
deflatorindsugningen (I):
Arrangér låsepalerne på udstyret med indhakkene
på toppen, bunden og siderne af indsugningen og
tryk dem på indsugningen (I).
FUNKTION
Brugervejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader, skal
du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager
justeringer eller fjerner/installerer
tilbehør. Start ved et uheld kan medføre
skader.
Korrekt håndposition (Fig. 7)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, skal du ALTID
anvende den korrekte håndposition som
vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
En korrekt håndposition kræver en hånd på
forlængerudstyret (A) og den anden hånd på
hovedhåndtaget. Se figur 7.
Tænde (Fig. 6, 8)
FORSIGTIG: Ret ikke
afladningsenheden mod dig selv
eller omkringstående.
FORSIGTIG: Bær altid sikkerhedsbriller
og høreværn. Bær en filtermaske
hvis arbejdet er støvet. Det anbefales
at bruge handsker, lange bukser og
kraftigt fodtøj. Hold langt hår og løse
beklædningsgenstande på afstand af
åbninger og bevægelige dele.
Tryk på udløserkontakten (C) for variabel hastighed
for at slå værktøjet til. Når udløseren trækkes fra min
til maks position (eller slukke til tændt), vil luftflowet
fra blæseren stige fra min til maks. Slip udløseren
helt for at slå blæseren fra.
Du låser blæseren ved at trykke på låseknap (D)
med den variable hastighedsudløser (C) trykket ned
som vist i figur 5. Du slår blæseren fra ved brug af
låseknappen, træk udløseren for at udløse låsen.
Hold blæseren med begge hænder og fej fra side
til side med rørudgangsenden flere centimeter over
den hårde overflade. Gå langsomt frem i det du
holder den akkumulerede restbunke foran dig. Se
Korrekt håndposition.
13
Dansk
Valg af hastighed (Fig. 8)
Vippekontakten med 3 hastigheder (E) indstiller det
maksimale luftflow, der kan opnås, når udløseren er
trykket helt ned. Skub vippekontakt (E) op for at øge
luftflowet; skub den ned for nedsætte luftflowet.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
14
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DeWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DeWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Sørg for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialer og
anvende dem på ny. Genanvendelse
af genbrugsmaterialer bidrager
til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet
for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DeWALT har stillet faciliteter til rådighed til
indsamling og genbrug af udslidte DeWALTprodukter. For at benytte sig af denne service kan
man returnere produktet til et hvilket som helst
autoriseret serviceværksted, der modtager det på
vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DeWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
Dansk
over autoriserede DeWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag
dem med til din forhandler eller til den lokale
genbrugsplads. De indsamlede batteripakker vil
blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
15
Deutsch
KOMPAKTES HANDGEBLÄSE
DCV100
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Abgabeleistung
Luftströmungsrate max.
Leerlaufdrehzahl
Luftgeschwindigkeit max.
Gewicht (ohne Akku)
W
m³/min
rpm
km/h
kg
DCV100
18
1
Li-Ion
265
2.8
0-18000
290
1.3
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-1
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
96
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
16
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VGS
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VGS
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
Deutsch
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
VWS
min
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.49
Gewicht
kg
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
DCB107
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
min 60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
kg
0.29
Gewicht
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
Gewicht
min
VWS
min
kg
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Sicherungen:
Europa
VWS
kg
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
Gewicht
VWS
VWS
min
kg
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
0.36
Weist auf eine Brandgefahr hin.
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
KOMPAKTES HANDGEBLÄSE
DCV100
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.5
230V Werkzeuge
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen
von Richtlinie 2004/108/EC (bis zum 19.04.2016),
2014/30/EU (ab dem 20.04.2016) und 2011/65/EU.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DeWALT unter der folgenden Adresse oder schauen
Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
15.10.2015
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
17
Deutsch
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den
Stecker in irgendeiner Form. Verwenden
Sie keinerlei Adapterstecker an geerdeten
Elektrogeräten. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen mindern die Gefahr
eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für
einen elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper
geerdet ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser
in das Elektrogerät eindringt, erhöht sich die
Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden
Sie niemals das Kabel, um das Elektrogerät
zu tragen oder durch Ziehen vom Netz
zu trennen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
18
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Deutsch
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUGERÄTEN
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Ein Ladegerät, das für einen bestimmten
Akkutyp geeignet ist, kann zu Brandgefahr
führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den
speziell vorgesehenen Akkus. Der Einsatz
anderer Akkus kann zu Verletzungs- und
Brandgefahr führen.
c) Wenn Akkus nicht verwendet werden,
halten Sie sie von anderen Metallteilen,
z. B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallteilen fern, die eine Verbindung
zwischen den Polen verursachen können.
Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem
Brand führen.
d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden
Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem
Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die
Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen
Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Handgebläse
• Um Ihre Füße und Beine zu schützen, während
das Gerät in Betrieb ist, tragen Sie immer
robustes Schuhwerk und lange Hosen.
• Schalten Sie Ihr Produkt immer aus, lassen Sie
den Lüfter anhalten und entfernen Sie den Akku,
wenn:
• Das Stromversorgungskabel ist beschädigt
oder hat sich verheddert.
• Sie lassen das Gerät unbeaufsichtigt.
• Sie führen eine Überprüfung, Einstellung,
Reinigung oder Reparatur o. ä. an Ihrem
Gerät durch.
• Das Gerät vibriert ungewöhnlich stark.
19
Deutsch
• Halten Sie den Einlass oder Auslass für den
Luftstrom während des Betriebs nicht in die
Nähe der Augen oder Ohren. Blasen Sie
Schmutzansammlungen niemals in Richtung der
Zuschauer.
• Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen und
lassen Sie es nicht im Freien stehen, während
es regnet.
• Überqueren Sie keine Schotterstraßen, während
Ihr Gerät eingeschaltet ist und bläst. Immer
gehen, niemals rennen.
• Legen Sie Ihr Gerät niemals auf Schotterstraßen
ab, während es eingeschaltet ist.
• Achten Sie immer auf einen sicheren Stand,
insbesondere an Abhängen. Halten Sie das
Gerät nicht zu weit von sich weg und bewahren
Sie immer das Gleichgewicht.
• Stecken Sie keine Gegenstände in die
Öffnungen. Verwenden Sie das Gerät nicht,
wenn die Öffnungen blockiert sind – halten Sie
es frei von Haaren, Fusseln, Staub und allem,
was den Luftstrom behindern könnte.
• Lassen Sie keine Fremdkörper in den
Gebläseeinlass gelangen.
WARNUNG: Verwenden Sie Ihr Gerät
immer gemäß den hier enthaltenen
Anweisungen. Ihr Gerät muss in
aufrechter Position betrieben werden.
Eine Nichtbeachtung dieser Vorgabe
kann zu Verletzungen führen. Betreiben
Sie Ihr Gerät niemals, wenn es auf der
Seite oder verkehrt herum liegt.
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder mit
ihm vertraut gemacht werden.
• Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem Gerät
spielen.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Verletzungen durch Berühren rotierender/sich
bewegender Teile.
– Verletzungen bei einem Wechsel von Teilen,
Klingen oder Zubehör.
– Verletzungen, die durch zu lange Nutzung
des Werkzeugs verursacht werden. Bei der
längeren Verwendung eines Werkzeugs ist
sicherzustellen, dass regelmäßig Pausen
eingelegt werden.
– Beeinträchtigung des Gehörs.
– Gesundheitsgefahren durch Einatmen von
Staub bei der Benutzung des Werkzeugs
(beispielsweise bei der Arbeit mit Holz, vor allem
Eiche, Buche, MDF und Quarz in Betonstaub.)
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
• Der Bediener oder Benutzer ist verantwortlich
für Unfälle oder Gefährdungen an anderen
Menschen oder deren Eigentum.
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
• Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder
Reinigungsmittel, um Ihr Gerät zu reinigen.
Verwenden Sie zum Entfernen von Gras oder
Schmutz einen Flachschaber.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
• Ersatzventilatoren sind bei einer DeWALTKundendienststelle erhältlich. Verwenden
Sie von DeWALT empfohlene Ersatz- und
Zubehörteile.
Halten Sie andere Personen fern.
• Achten Sie darauf, dass alle Muttern und
Schrauben fest angezogen sind, sodass das
Gerät immer in einem sicheren Betriebszustand
ist.
SICHERHEIT ANDERER PERSONEN
Das Gerät darf nur mit dem Netzteil betrieben
werden, das dem Gerät beiliegt.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
20
AUSSCHALTEN: Entfernen Sie vor
der Reinigung oder Wartung den
Akku.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (X), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2015 XX XX
Herstelljahr
Deutsch
Wichtige Sicherheitshinweise für
alle Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für kompatible Ladegeräte
(siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in
die Steckdose gesteckt wird, können
die Ladekontakte im Ladegerät unter
bestimmten Bedingungen durch
Fremdmaterial kurzgeschlossen werden.
Leitfähige Fremdmaterialien, z.B. unter
anderem Stahlwolle, Alufolie oder
angesammelte Metallpartikel, sollten von
Hohlräumen des Ladegeräts ferngehalten
werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose,
wenn kein Akku in der Vertiefung
steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der
Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DeWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand
führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—
beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
•Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde. Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
21
Deutsch
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Die Ladegeräte DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 und DCB115 können folgende Akkus
laden: 10,8 V, 14,4V und 18V XR Li-Ion (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184 und DCB185).
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine
Einstellungen vorgenommen werden, und sie
wurden für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
Ladevorgang (Abb. 2)
1.Setzen Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose ein, bevor Sie das Akku einsetzen.
2.Legen Sie den Akku (F) vollständig in das
Ladegerät ein. Die rote Leuchte (Aufladen)
blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
3.Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch
angezeigt, dass das rote Licht dauerhaft
leuchtet. Der Akku ist vollständig aufgeladen
und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Lithium-Ionen-Akkus zu gewähren, laden Sie den
Akkusatz vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Aufladen
Siehe Tabelle unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät: DCB105
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wiedereinsetzen des Akkupacks
Anzeigen am Ladegerät: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter
Akku*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Die rote
Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft.
22
Sobald der Akku eine angemessene Temperatur
erreicht hat, geht die gelbe Leuchte aus und
das Ladegerät nimmt den Ladevorgang wieder
auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine
defekten Akkus auf. Das Ladegerät zeigt einen
defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder
indem das Blinkmuster für Probleme mit dem Akku
oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
VERZÖGERUNG HEISSER/KALTER AKKU
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu
heiß oder zu kalt ist, startet es automatisch eine
„Verzögerung heißer/kalter Akku“, bis der Akku
eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das
Ladegerät schaltet dann automatisch in den
Lademodus. Diese Funktion gewährleistet eine
maximale Lebensdauer des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die
sich auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
NUR LITHIUM-IONEN-AKKUS
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet,
sobald sich das elektronische Schutzsystem
einschaltet. Wenn dies geschieht, setzen Sie
das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung
von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die
genannten Schritte zum Aufladen.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Deutsch
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen
Ladegeräten von DeWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein, wenn
sie Funken oder einer Flamme ausgesetzt
ist.
Transport
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden
Transportvorschriften, so wie sie von den Industrieund Rechtsnormen vorgeschrieben werden,
einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften
über die Beförderung gefährlicher Güter der
International Air Transport Association (IATA), der
International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
(ADR). Lithium-Ionen-Zellen und -Akkus wurden
gemäß Abschnitt 38.3 der „Empfehlungen der
Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher
Stoffe, Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen wird der Transport eines
DeWALT-Akkupacks von der Klassifizierung als
vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9
ausgenommen. Im Allgemeinen sind die beiden
Fälle, wo ein Transport gemäß Klasse 9 erforderlich
ist, folgende:
1.Lufttransport von mehr als zwei DeWALT
Lithium-Ion-Akkupacks, wenn das Paket nur
Akkupacks (und keine Werkzeuge) enthält, und
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (LI-ION) - AKKUS
2. Jeder Transport, in dem ein Lithium-Ionen-Akku
mit einer Energiebewertung von mehr als 100
Wattstunden (Wh) enthalten ist. Für alle LithiumIonen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf
dem Paket angegeben.
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Unabhängig davon, ob ein Transport als
ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt
es in der Verantwortung des Versenders, sich
über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
23
Deutsch
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/
Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
Beim Transport von Akkus können Brände
entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt
mit Materialien kommen können, durch die ein
Kurzschluss entstehen kann.
Die Informationen in diesem Abschnitt des
Handbuchs werden in gutem Glauben zur
Verfügung gestellt und es wird davon ausgegangen,
dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung des
Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt
in der Verantwortung des Kunden sicherzustellen,
dass seine Tätigkeiten den geltenden Vorschriften
entsprechen.
Akku
ie Ladezeit ist den Technischen
D
Daten zu entnehmen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
AKKUTYP
Das Modell DCV100 wird mit einem 18 Volt-Akku
betrieben.
Die Akkus DCB180, DCB181, DCB182, DCB183/B,
DCB184/B oder DCB185 können verwendet
werden. Weitere Informationen finden Sie unter
Technische Daten.
Empfehlungen für die Lagerung
1.Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2.Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
aden Sie DeWALT-Akkus nur mit den
L
dazu bestimmten DeWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DeWALT-Akkus mit einem
DeWALT-Ladegerät aufgeladen, können
diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Packungsinhalt
Schilder am Ladegerät und Akku
1Verlängerungsadapterrohr
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung
können sich auf dem Ladegerät und dem Akku
folgende Piktogramme befinden:
or der Verwendung die
V
Betriebsanleitung lesen.
Die Packung enthält:
1 Gehäuse des Laubblasgerätemotors
1Endadapterrohr
1Inflator-/Deflator-Adapter
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
24
Deutsch
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
A.Verlängerungsadapter
B.Endadapter
C.Auslöseschalter
D.Verriegelungsknopf
E.Wechselschalter mit 3 Geschwindigkeiten
F.Akku
G.Akku-Löseknopf
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß
EN60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
H.Inflator-/Deflator-Adapter
I.Einlass
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Dieses kabellose Kompaktgebläse ist für
professionelle Gebläseanwendungen ausgelegt,
z.B. zum Wegblasen von Holzspänen und anderen
großen Abfallpartikeln. Nicht für Anwendungen
verwenden, bei denen Staub vorhanden ist,
der als gefährliche Substanz klassifiziert ist oder
gefährliche Stoffe enthält, z.B. Quarz in Betonstaub,
Hartholzmehl usw.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Das kompakte Handgebläse ist ein Elektrowerkzeug
für den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das
für die Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm²
und die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des
Akkus aus dem Werkzeug (Abb. 2)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku (F) vollständig aufgeladen sein.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1.Richten Sie den Akku (F) an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. 2).
25
Deutsch
2.Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest
im Werkzeug sitzt, und stellen Sie sicher, dass
er sich nicht lösen kann.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
Richten Sie die Arretierungen am Adapter an
den Kerben oben, unten und an den Seiten des
Einlasses aus und schieben Sie den Adapter auf
den Einlass (I).
1.Drücken Sie Akku-Löseknopf (G) und ziehen
Sie den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
BETRIEB
2.Legen Sie den Akku wie im Abschnitt
Ladegerät dieser Betriebsanleitung beschrieben
in das Ladegerät.
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Werkzeug aus
und entfernen Sie den Akku oder
trennen Sie ihn vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
Betriebsanweisungen
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 2)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (L) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku
muss aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 7)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Zubehör (Abb. 3–5)
VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass
der Akku entfernt wurde, bevor Sie das
Verlängerungsstück (A) oder Endstück
(A) oder Endstück (B) anbringen
oder entfernen. Zubehörteile müssen
vor der Verwendung am Gehäuse
befestigt werden.
GEBLÄSE
Anschließen von Verlängerungsstück, Endstück oder
Inflator-/Deflatorzubehör am Gebläseauslass:
1.Richten Sie die Stifte (J) an der Innenseite des
Adapters wie in Abbildung 3 gezeigt an den
Kerben (K) der Gehäuseöffnung aus.
2.Schieben Sie den Adapter auf das
Gebläsegehäuse und drehen Sie es zum
Einrasten nach links. Ziehen Sie an dem
Adapter, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.
3.Um den Adapter zu entfernen, drehen Sie ihn
zum Lösen nach rechts und ziehen ihn dann
vom Gebläsegehäuse.
DEFLATOR
Anschließen des Inflator-/Deflatorzubehörs (H) am
Deflatoreinlass (I):
26
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem Verlängerungsadapter (A) und die andere auf
dem Hauptgriff. Siehe dazu Abbildung 7.
Einschalten (Abb. 6, 8)
VORSICHT: Richten Sie den Auslass
des Geräts nicht auf sich selbst
oder andere Personen.
VORSICHT: Tragen Sie immer eine
Schutzbrille und Gehörschutz. Tragen
Sie eine Filtermaske, wenn bei der Arbeit
Staub erzeugt wird. Die Verwendung von
Handschuhen, langen Hosen und festem
Schuhwerk wird empfohlen. Halten Sie
lange Haare und weite Kleidung von
Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
Zum Ausschalten des Gebläses drücken Sie den
verstellbaren Drehzahlregler (C) herein. Wenn
der Regler von der niedrigsten auf die höchste
Position bewegt wird (oder von ganz ausgestellt
auf volle Drehzahl), erhöht sich der Luftstrom des
Gebläses von der niedrigsten auf die höchste Stufe.
Lassen Sie den Regler ganz los, um das Gebläse
auszuschalten.
Deutsch
Zum Verriegeln des Gebläses drücken Sie den
Verriegelungsknopf (D), während der verstellbare
Drehzahlregler (C) gedrückt wird, siehe Abbildung
5. Zum Ausschalten des Gebläses, während der
Verriegelungsknopf verwendet wird, ziehen Sie an
dem Regler, um die Verriegelung zu lösen.
Halten Sie das Gebläse mit beiden Händen fest
und bewegen Sie es von einer Seite zur anderen,
wobei das Auslassrohr ein paar Zentimeter über
der Oberfläche gehalten werden sollte. Schieben
Sie es langsam vorwärts und halten Sie dabei
den angesammelten Staub vor dem Gerät. Siehe
Korrekte Handpostion.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz
sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen
Arbeiten zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Drehzahlauswahl (Abb. 8)
Der Wechselschalter mit 3 Geschwindigkeiten (E)
stellt den maximalen Luftstrom ein, der erreicht
werden kann, wenn der Regler vollständig gedrückt
wird. Schieben Sie den Schalter (E) nach oben, um
den Luftstrom zu verstärken, und nach unten, um
ihn zu verringern.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand
konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des
Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger
Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an der
Außenseite des Ladegeräts können mit
einem Tuch oder einer weichen, nichtmetallischen Bürste entfernt werden.
Verwenden Sie kein Wasser oder
Reinigungslösungen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DeWALT angeboten wird, nicht mit
diesem Produkt geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör
an diesem Gerät gefährlich sein. Um
das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte
mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet
werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf
nicht mit normalem Haushaltsabfall
entsorgt werden.
27
Deutsch
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DeWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht
mehr benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem
normalen Haushaltsabfall. Führen Sie dieses
Produkt der Abfalltrennung zu.
D
ie separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und
Verpackungen ermöglicht das
Recycling und die Wiederverwendung
der Stoffe. Die Wiederverwendung von
Recyclingstoffen hilft,
Umweltverschmutzung zu vermeiden
und mindert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DeWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung
und das Recycling von DeWALT-Produkten nach
Ablauf des Nutzungszeitraums zur Verfügung.
Um diesen Service zu nutzen, bringen Sie bitte
Ihr Produkt zu einer beliebigen autorisierten
Kundendienstwerkstatt, die es in unserem Auftrag
sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DeWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DeWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie
die gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder
bei einer kommunalen Recycling-Sammelstelle
ab. Dort werden die gesammelten Akkus
recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
28
English
COMPACT HANDHELD BLOWER
DCV100
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DeWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
Power output
Air flow rate max
No load speed
Air speed max
Weight (without battery pack)
W
m³/min
rpm
km/h
kg
DCV100
18
1
Li-Ion
265
2.8
0-18000
290
1.3
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN 60745-1:
LPA (emission sound pressure level)
LWA(sound power level)
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
96
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
29
English
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
VAC
min
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.49
Weight
kg
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
DCB107
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
min 60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
kg
0.29
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
Weight
VAC
VAC
min
kg
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
Weight
VAC
min
kg
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
VAC
min
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
0.36
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.5
Weight
kg
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
COMPACT HANDHELD BLOWER
DCV100
DeWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010.
These products also comply with Directive
2004/108/EC (until 19.04.2016), 2014/30/EU (from
20.04.2016) and 2011/65/EU. For more information,
please contact DeWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.10.2015
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
General Power Tool Safety Warnings
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
30
English
The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
c)
d)
e)
f)
g)
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
31
English
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Handheld Blower
• To protect your feet and legs while operating
the appliance, always wear heavy duty footwear
and long trousers.
• Always switch off your product, allow the fan to
stop and remove the battery when:
• You leave your product unattended.
• Checking, adjusting, cleaning or working on
your product.
• If the appliance starts to vibrate abnormally.
32
• Do not place the inlet or outlet of the sweeper
near eyes or ears when operating. Never blow
debris in the direction of bystanders.
• Do not use in the rain or leave outdoors while it
is raining.
• Do not cross gravel paths or roads whilst your
product is switched on during blow mode.
Walk, never run.
• Do not place your unit down on gravel while it is
switched on.
• Always be sure of your footing, particularly
on slopes. Do not overreach and keep your
balance at all times.
• Do not place any objects into the openings.
Never use if the openings are blocked - keep
free of hair, lint, dust and anything that may
reduce the airflow.
• Do not allow debris to be ingested into blower
intake.
WARNING: Always use your product in
the manner outlined in this manual. Your
product is designed to be used in an
upright mode and if it is used in any other
way it may result in injury. Never run your
product whilst lying on it’s side or upside
down.
• The operator or user is responsible for
accidents or hazards occurring to other people
or their property.
• Do not use solvents or cleaning fluids to clean
your product. Use a blunt scraper to remove
grass and dirt.
• Replacement fans are available from a DeWALT
service agent. Use on DeWALT recommended
spare parts and accessories.
• Keep all nuts bolts and screws tight to make
sure that the appliance is in a safe working
condition.
SAFETY OF OTHERS
The appliance is only to be used with the power
supply unit provided with the appliance
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for
their safety.
• Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
English
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Injuries caused by touching any rotating/moving
parts.
– Injuries caused when changing any parts,
blades or accessories.
– Injuries caused by prolonged use of a tool.
When using any tool for prolonged periods
ensure you take regular breaks.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DeWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
– Impairment of hearing.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when using your tool (example:working with wood, especially oak, beech, MDF
and quartz in concrete dust.)
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Keep bystanders away.
SWITCH OFF: Remove battery before
cleaning or maintenance.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The date code (X), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2015 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating
instructions for compatible battery chargers (refer to
Technical Data).
NOTICE: Under certain conditions,
with the charger plugged into the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger before
attempting to clean
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DeWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
33
English
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug—have them replaced immediately.
•Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
•NEVER attempt to connect two chargers
together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 and
DCB115 chargers accept 10.8V, 14.4V and 18V
Li-Ion XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184 and DCB185) battery
packs.
DeWALT chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (Fig. 2)
1.Plug the charger into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life
of lithium-ion batteries, charge the battery pack fully
before first use.
Charging Process
Refer to the table below for the charge status of the
battery pack.
Charge indicators: DCB105
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
Charge indicators: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
charging
fully charged
hot/cold pack delay*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: The
red light will continue to blink, but a yellow
indicator light will be illuminated during this
operation. Once the battery has reached an
appropriate temperature, the yellow light will turn
off and the charger will resume the charging
procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty
battery pack. The charger will indicate faulty battery
by refusing to light or by displaying problem pack or
charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
HOT/COLD PACK DELAY
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
2.Insert the battery pack (F) into the charger.
The red (charging) light will blink continuously
indicating that the charging process has
started.
A cold battery pack will charge at about half the
rate of a warm battery pack. The battery pack will
charge at that slower rate throughout the entire
charging cycle and will not return to maximum
charge rate even if the battery warms.
3.The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
LITHIUM-ION BATTERY PACKS ONLY
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
34
English
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place
the lithium-ion battery on the charger until it is fully
charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Never force battery pack into charger. Do
not modify battery pack in any way to fit into
a non-compatible charger as battery pack
may rupture causing serious personal injury.
• Charge the battery packs only in DeWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (105 ˚F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
WARNING: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM-ION
(LI-ION)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark or
flame.
Transportation
DeWALT batteries comply with all applicable
shipping regulations as prescribed by industry
and legal standards which include UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association
(IATA) Dangerous Goods Regulations, International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations,
and the European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road
(ADR). Lithium-ion cells and batteries have been
tested to section 38.3 of the UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods Manual of
Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack
will be excepted from being classified as a fully
regulated Class 9 Hazardous Material. In general,
the two instances that require shipping Class 9 are:
1.Air shipping more than two DeWALT lithium-ion
battery packs when the package contains only
battery packs (no tools), and
2.Any shipment containing a lithium-ion battery
with an energy rating greater than 100 watt
hours (Wh). All lithium-ion batteries have the
watt hour rating marked on the pack.
Regardless of whether a shipment is considered
excepted or fully regulated, it is the shipper's
responsibility to consult the latest regulations for
packaging, labeling/marking and documentation
requirements.
35
English
Transporting batteries can possibly cause fire if the
battery terminals inadvertently come in contact with
conductive materials. When transporting batteries,
make sure that the battery terminals are protected
and well insulated from materials that could contact
them and cause a short circuit.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
The information provided in this section of the
manual is provided in good faith and believed to be
accurate at the time the document was created.
However, no warranty, expressed or implied, is
given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Battery Pack
Only for indoor use.
BATTERY TYPE
The DCV100 operates on a 18 volt battery pack.
Discard the battery pack with due care
for the environment.
The DCB180, DCB181, DCB182, DCB183/B,
DCB184/B or DCB185 battery packs may be used.
Refer to Technical Data for more information.
Charge DeWALT battery packs only with
designated DeWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DeWALT batteries with a DeWALT
charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Storage Recommendations
1.The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2.For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack may
show the following pictographs:
Read instruction manual before use.
Do not incinerate the battery pack.
Package Contents
The package contains:
1Blower
1 Extension attachment tube
1 End attachment tube
1 Inflator/Deflator attachment
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred
during transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
See Technical Data for charging time.
Description (Fig. 1)
Battery charging.
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
36
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or personal
injury could result.
A.Extension attachment
B.End attachment
C.Trigger switch
D.Lock-on button
E.3-speed toggle switch
English
F.Battery
• Safely dispose of the old plug.
G.Battery release button
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
H.Inflator/Deflator attachment
I.Intake
INTENDED USE
This cordless compact blower is designed for
professional blowing applications e.g. blowing of
woodchip and other large particle debris. Do not
use in applications where dust is present which
is a classified hazardous substance, or contains
hazardous substances like quartz in concrete dust,
hard wood dust etc.
DO NOT use under wet conditions or in the
presence of flammable liquids or gases.
The compact handheld blower is a professional
power tool.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
•Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated
in accordance with EN60335; therefore
no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DeWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (Fig. 2)
NOTE: Make sure your battery pack (F) is fully
charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1.Align the battery pack (F) with the rails inside
the tool’s handle (Fig. 2).
2.Slide it into the handle until the battery pack is
firmly seated in the tool and ensure that you
hear the lock snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1.Press the release buttons (G) and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
2.Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 2)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
If a new mains plug needs to be fitted:
37
English
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (L). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
Proper Hand Position (Fig. 7)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
Proper hand position requires one hand on the
extension attachment (A), with the other hand on
the main handle. Refer to figure 7.
Attachments (Fig. 3–5)
Switching On (Fig. 6, 8)
CAUTION: Ensure the battery is
removed before attaching or removing
extension attachment (A) or end
attachment (B). A attachment must be
attached to the housing before use.
CAUTION: Do not point unit
discharge at self or bystanders.
CAUTION: Always wear safety glasses
and hearing protection. Wear a filter
mask if the operation is dusty. Use
of gloves, long pants and substantial
footwear is recommended. Keep long
hair and loose clothing away from
openings and moving parts.
BLOWER
To connect the extension attachment, end
attachment or inflator/deflator attachment to the
blower outlet:
1.Line up the pegs (J) on the inside of the
attachement with the notches (K) of the housing
opening as shown in figure 3.
2.Push the attachment onto the blower housing
and turn left to lock. Pull on the attachment to
ensure it is securely in place.
3.To remove the attachment, turn right to unlock
and pull it off of the blower housing.
DEFLATOR
To connect the inflator/deflator attachment (H) to the
deflator intake (I):
Line up the detents on the attachment with the
notches on the top, bottom and sides of the intake
and press it onto the intake (I).
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
38
To turn the blower on, depress the variable speed
trigger (C). As trigger is pulled from min to max
position (or full off to full on), the airflow from the
blower will increase from min to max. Release the
trigger fully to turn the blower off.
To lock the blower on, press the lock-on button (D)
with the variable speed trigger (C) depressed, as
shown in figure 6. To turn the blower off when using
the lock-on button, pull the trigger to release the
lock.
Hold the blower with both hands, and sweep
from side to side with tube output end several
centimetres above the hard surface. Slowly advance
keeping the accumulated pile of debris in front of
you. Refer to Proper Hand Position.
Speed selection (Fig. 8)
The 3 speed toggle switch (E) sets the maximum
airflow that can be achieved when trigger is fully
depressed. Push the toggle switch (E) up to
increase air flow; push it down to decrease air flow.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular
cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
English
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
only DeWALT recommended accessories
should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DeWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
S
eparate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DeWALT provides a facility for the collection and
recycling of DeWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DeWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DeWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Lithium-ion cells are recyclable. Take them to
your dealer or a local recycling station. The
collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
39
Español
SOPLADOR PORTÁTIL COMPACTO
DCV100
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de
productos hacen que DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Potencia de salida
Velocidad máxima flujo de aire
Velocidad en vacío
Velocidad máx. aire
Peso (sin paquete de batería)
DCV100
18
1
Li-Ion
265
2.8
0-18000
290
1.3
VDC
W
m³/min
rpm
km/h
kg
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-1
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la
herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisión de vibración
puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
40
85
96
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
Español
Cargador
Voltaje de la red
VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
kg
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
0.49
Cargador
Voltaje de la red
VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
kg
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
Cargador
Voltaje de la red
VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
kg
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
Cargador
Voltaje de la red
VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga min
de los paquetes de
baterías
Peso
kg
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
0.36
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
Herramientas de 230 V
0.5
10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
Cargador
DCB107
Voltaje de la red
VAC
230
Tipo de batería
10.8/14.4/18 Li-Ion
Tiempo aprox. de carga min 60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
de los paquetes de
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
baterías
Peso
kg
0.29
Fusibles:
Europa
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
SOPLADOR PORTÁTIL COMPACTO
DCV100
DeWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010.
Estos productos también son conformes con las
Directivas 2004/108/CE (hasta el 19/04/2016),
2014/30/UE (a partir del 20/04/2016) y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase
en contacto con DeWALT en la dirección indicada
a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
15.10.2015
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
41
Español
las instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones podría
provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las
advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que
funciona a través de la red eléctrica (con cable) o a
la herramienta eléctrica que funciona con batería (sin
cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que
pierda el control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
42
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Español
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas
puede ocasionar una situación peligrosa.
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE
FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador que sea adecuado para un tipo
de batería puede ocasionar un riesgo de
incendio si se utiliza con otra batería.
b) Use herramientas eléctricas sólo con las
baterías designadas específicamente. El
uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
c) Cuando no se esté utilizando la batería,
manténgala alejada de otros objetos de
metal, como los clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos pequeños
de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un
cortacircuito en los terminales de la batería
puede causar quemaduras o un incendio.
d) En condiciones de abuso, el líquido
puede salirse de la batería, evite el
contacto. Si se produce un contacto de
forma accidental, enjuague con agua. Si
el líquido entra en contacto con los ojos,
busque atención médica. El líquido que
sale de la batería puede causar irritación
o quemaduras.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad específicas
adicionales para los sopladores
portátiles
• Para protegerse los pies y las piernas mientras
usa el aparato, use siempre calzado de trabajo
y pantalones largos.
• Siempre debe apagar el producto, dejar que se
detenga el ventilador y extraer la batería en caso
de:
• El cable de alimentación se ha dañado o
enredado.
• Deja el producto sin atención.
• Revisión, ajuste, limpieza o trabajo en el
producto.
• Si el aparato comienza a vibrar
anormalmente.
43
Español
• No coloque la entrada o salida de la barredora
cerca de los ojos o los oídos mientras la utiliza.
Nunca sople desechos en dirección de quienes
estén alrededor.
• No use en la lluvia ni deje al aire libre mientras
llueve.
• No cruce caminos o calles de canto rodado
con el producto encendido en modo de
soplado. Camine, nunca corra.
• No apoye la unidad sobre canto rodado
mientras está encendida.
• Siempre mantenga una posición firme,
especialmente en pendientes. No se estire y
mantenga el equilibrio en todo momento.
• No coloque objetos en las aberturas. Nunca
use si las aberturas están bloqueadas;
mantenga libre de cabellos, pelusas, polvo y
cualquier objeto que pueda reducir el flujo de
aire.
• No deje que los residuos acaben en la entrada
del soplador.
ADVERTENCIA: Siempre use el
producto en la forma en que se describe
en este manual. Su producto está
destinado a utilizarse en modo vertical
y si se usa de otra forma, pueden
producirse lesiones. Nunca utilice el
producto apoyado sobre un costado o al
revés.
• El operador o usuario es responsable de los
accidentes que les ocurran a otras personas
o sus bienes o de los peligros a los que los
someta.
relativas al uso del aparato por una persona
encargada de su seguridad.
• Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Dichos riesgos son los
siguientes:
– Daños causados por el contacto con las piezas
giratorias/móviles.
– Lesiones causadas al cambiar piezas, hojas o
accesorios.
– Lesiones causadas por el uso prolongado
de una herramienta. Cuando use cualquier
herramienta durante periodos prolongados,
asegúrese de hacer pausas regulares.
– Deterioro auditivo.
– Riesgos para la salud causados por la
respiración del polvo generado por el uso de
la herramienta (por ejemplo, al trabajar con
madera, especialmente roble, haya, tablero
semiduro de fibras y cuarzo en polvo de
hormigón)
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
• No use solventes ni fluidos de limpieza para
limpiar su producto. Use una espátula sin filo
para quitar el césped y la suciedad.
Póngase protección para el oído.
• Puede obtener ventiladores de reemplazo de
una agente de servicio de DeWALT. Use piezas
de repuesto y accesorios recomendados por
DeWALT.
Póngase protección para los ojos.
Mantenga alejados a los extraños.
• Mantenga ajustados todos los pernos de tuerca
y tornillos para asegurarse de que el aparato se
encuentre en una condición segura de trabajo.
APAGADO: Extraiga la batería
antes de realizar la limpieza o el
mantenimiento.
SEGURIDAD DE LOS DEMÁS
El aparato solo debe utilizarse con la unidad de la
fuente de alimentación provista con el aparato.
• Este aparato no se destina al uso por parte
de personas (incluyendo los niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o que carezcan de experiencia o
del conocimiento necesario, a menos que
estén supervisadas o reciban las instrucciones
44
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (X), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2015 XX XX
Año de fabricación
Español
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
Este manual contiene instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para los cargadores de
batería compatibles (Consultar Datos técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de
30mA o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños,
cargue sólo las baterías recargables
de DeWALT. Otros tipos de baterías
podrán provocar daños materiales y
daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones,
estando el cargador enchufado a la
alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden
ser cortocicuitados por materiales
extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero
no limitativo, lana de acero, papel de
aluminio o cualquier acumulación de
partículas metálicas deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DeWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
• No coloque ningún objeto en la parte
superior del cargador ni lo coloque en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y dar lugar a un
calentamiento interno excesivo. Coloque el
cargador en una posición lejos de cualquier
fuente de calor. El cargador se ventila mediante
las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
•No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
•NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230 V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
45
Español
Cargadores
Los cargadores DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 y DCB115 admiten baterías de XR ion de
litio de 10,8 V, 14,4V y 18V (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184
y DCB185).
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste
y están diseñados para ofrecer el funcionamiento
más fácil al usuario.
Procedimiento de carga (Fig. 2)
1.Conecte el cargador a la toma adecuada antes
de introducir el paquete de batería.
2.Introduzca el paquete de pilas (F) en el
cargador, comprobando que el paquete quede
establecido al completo en el cargador. La
luz roja (carga) pestañeará continuamente,
indicando que el proceso de carga se ha
iniciado.
3.Se indicará que la carga ha terminado porque
la luz roja permanecerá encendida de manera
continua. La batería estará cargada y podrá
usarse, o dejarla en el cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla de abajo para conocer el estado
de carga de la batería.
Indicadores de carga: DCB105
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
cambie la batería
Indicadores de carga: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/
fría*
* DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: La
luz roja sigue parpadeando, pero el indicador
de luz amarilla queda encendido durante
esta operación. Cuando la batería está a
una temperatura adecuada, la luz amarilla se
46
apaga y el cargador retoma el procedimiento
de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías
defectuosas. El cargador indicará la batería
defectuosa no encendiéndola o mostrando el
problema de la batería o del cargador mediante un
parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y la batería a un centro de reparación autorizado
para que los prueben.
RETARDO POR BATERÍA FRÍA / CALIENTE
Cuando el cargador detecta una batería demasiado
fría o caliente, automáticamente inicia un retardo
de batería fría / caliente, suspendiendo la carga
hasta que la batería haya alcanzado la temperatura
adecuada. El cargador cambiará automáticamente
al modo de carga de batería. Esta característica le
asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se cargará a la mitad de la
velocidad de una batería caliente. La batería se
cargará a una velocidad inferior mediante el ciclo
completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se
caliente.
SOLAMENTE BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Las herramientas XR de iones de litio han sido
diseñadas con un sistema de protección electrónica
que protege la batería contra la sobrecarga, el
recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se
activa el sistema de protección electrónica. Si esto
ocurre, coloque la batería de iones de litio en el
cargador y déjela hasta que se recargue totalmente.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
El paquete de pilas no está cargado al completo
en el embalaje. Antes de utilizar el paquete de pilas
y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
indicadas a continuación y siga los procedimientos
de recarga indicados.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice el paquete de pilas
en atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada del
paquete de pilas del cargador podrá incendiar
el polvo o los humos.
Español
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de pilas
con los cargadores designados por DeWALT.
•NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ºC (105 ºF) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (LI-ION)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura.
El líquido de la batería puede ser
inflamable si se expone a chispas o
llamas.
Transporte
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas
de transporte aplicables según lo dispuesto en
los estándares industriales y legales, entre ellas,
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos
de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el
Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de
iones de litio han sido comprobadas de acuerdo
a lo establecido en la sección 38.3 del Manual
de pruebas y criterios de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de
la ONU.
En muchos casos , el transporte de paquetes de
baterías DeWALT esta exento de la clasificación de
completamente regulado como material peligroso
de clase 9. En general, los dos únicos casos en que
se requiere el transporte de clase 9 son:
1.Transporte aéreo de más de dos paquetes de
baterías de iones de litio DeWALT cuando el
embalaje contiene solo paquetes de baterías
(no herramientas).
2. Cualquier transporte que contenga baterías de
iones de litio con calificación energética superior
a 100 vatios por hora (Wh). Todas las baterías
de iones de litio tienen indicada la calificación
de vatios por hora en el paquete.
Independientemente de si el transporte se considera
exento o completamente regulado, el expedidor
será responsable de consultar las normas recientes
sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o
marcado y documentación.
El transporte de baterías podría ser causa de
incendios si los terminales de la batería entran
accidentalmente en contacto con materiales
conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que
47
Español
pudieran entrar en contacto con ellos y causar un
cortocircuito.
La información expuesta en esta sección del manual
se proporciona de buena fe y se considera exacta
en el momento de creación del documento. No
obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita
ni explícita. Es responsabilidad del comprador
comprobar que todas sus actividades se ajusten a
las normas de aplicación.
Batería
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No cargar baterías deterioradas.
TIPO DE BATERÍA
El DCV100 funciona con un paquete de baterías de
18 voltios.
No exponer al agua.
Pueden utilizarse los paquetes de baterías DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183/B, DCB184/B o
DCB185. Consulte los Datos técnicos para más
información.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1.El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2.Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán
guardarse completamente descargados. El paquete
de pilas deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el
presente manual, las etiquetas del cargador y
del paquete de pilas muestran los siguientes
pictogramas:
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías
DeWALT únicamente con los cargadores
DeWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Carcasa del motor del soplador
1 Tubo extensor de acoplamiento
1 Tubo acoplamiento final
1 Acoplamiento inflador/desinflador
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
La batería se está cargando.
48
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Español
Descripción (Fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
A.Acoplamiento extensor
B.Acoplamiento final
C.Interruptor activador
D.Botón de funcionamiento continuo
E.Interruptor conmutador de 3 velocidades
F.Batería
G.Botón de liberación de batería
H.Acoplamiento inflador/desinflador
I.Entrada
USO PREVISTO
Este soplador compacto sin cable ha sido diseñado
para aplicaciones de soplado profesional, como
por ejemplo el soplado de virutas de madera y
otros restos de partículas grandes. No utilice en
aplicaciones donde haya polvo clasificado como
peligroso o que contenga sustancias peligrosas
tales como cuarzo en polvo de hormigón, polvo de
madera dura, etc.
NO debe usarse en condiciones de humedad ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
El soplador portátil compacto es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería coincida con el voltaje que figura en la placa
de especificaciones. Asegúrese también de que
el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
u cargador DeWALT tiene doble
S
aislamiento conforme a la norma
EN60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente
preparado disponible a través de la organización de
servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de
baterías de la herramienta (Fig. 2)
NOTA: Para obtener mejores resultados,
compruebe que el paquete de baterías está
completamente cargado.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
1.Alinee el paquete de baterías (F) con los
rieles ubicados en el interior del mango de la
herramienta (Fig. 2).
2.Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete
de baterías se haya ubicado firmemente en la
herramienta y compruebe que no se libera.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE BATERÍAS DE LA
HERRAMIENTA
1.Pulse el botón de liberación de baterías (G)
y tire firmemente del paquete de pilas para
sacarlo del asa de la herramienta.
2.Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
49
Español
PAQUETES DE BATERÍAS CON INDICADOR DE CARGA
(FIG. 2)
FUNCIONAMIENTO
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen
un indicador de carga que consiste en tres luces
LED que indican el nivel de carga restante en el
paquete de baterías.
Instrucciones de uso
Para activar el indicador de carga, pulse y
mantenga pulsado el botón del indicador de
carga (L). Un grupo de tres luces LED verdes se
iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo
del límite necesario para su uso, el indicador de
carga no se iluminará y deberá recargar la pila.
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de poner o
quitar acoplamientos o accesorios.
El encendido accidental puede causar
lesiones.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el
paquete de pilas. No indica ninguna funcionalidad
de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la
temperatura y de la aplicación del usuario final.
Posición adecuada de las manos
(Fig. 7)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de sufrir lesiones personales graves,
mantenga SIEMPRE las manos en una
posición adecuada, tal como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de sufrir lesiones personales graves,
sujete SIEMPRE la herramienta con
firmeza para anticiparse a cualquier
reacción repentina.
Adjuntos (Fig. 3–5)
ATENCIÓN: Compruebe haber extraído
la batería antes de colocar o extraer el
accesorio extensor (A) o el accesorio final
(B). Los accesorios deben colocarse en
la carcasa antes de usar.
SOPLADOR
Para conectar el accesorio extensor, el accesorio
final o el accesorio inflador/desinflador a la salida del
soplador:
1.Alinear las partes salientes (J) del interior
del acoplamiento con las muescas (K) de la
abertura del alojamiento, como se muestra en
la figura 3.
2.Empuje el acoplamiento en el alojamiento del
soplador y gírelo a la izquierda para bloquearlo.
Tire del acoplamiento para comprobar que esté
bien colocado.
3.Para sacar el acoplamiento, gire a la derecha
para desbloquearlo y extráigalo del alojamiento
del soplador.
DESINFLADOR
Para conectar el accesorio inflador/desinflador (H) a
la toma del desinflador (I):
Alinee los retenes del acoplamiento con las
muescas de la parte superior, inferior y lateral de la
toma y empuje hacia la toma (I).
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en el acoplamiento extensor (A),
y la otra en la empuñadura principal. Consulte la
Fig. 7.
Encendido (Fig. 6, 8)
ATENCIÓN: No dirija la descarga
de la unidad hacia usted mismo o
hacia otras personas.
ATENCIÓN: Use siempre gafas de
seguridad y protección auditiva. Use
una mascarilla de filtro si la operación
produce polvo. Se recomienda usar
guantes, pantalones largos y calzado
de seguridad. Mantenga el cabello
largo y las ropas sueltas alejadas de las
aberturas y de las piezas móviles.
Para encender el soplador, apriete el interruptor
de velocidad variable (C). Cuando se pasa el
disparador de la posición mínima a a máxima (o
de totalmente apagado a totalmente encendido),
el flujo de aire del soplador aumenta de mínimo a
máximo. Suelte del todo el disparador para apagar
el soplador.
Para bloquearlo encendido, pulse el botón de
funcionamiento continuo (D) apretando el disparador
de velocidad variable (C), como se muestra en la
50
Español
figura 5. Para apagar el soplador cuando use el
botón de funcionamiento continuo, tire del activador
para desbloquearlo.
Aferre el soplador con ambas manos y barra hacia
ambos lados con el extremo de salida del tubo
varios centímetros por encima de la superficie dura.
Avance lentamente manteniendo la pila de residuos
acumuladas delante de usted. Consulte Posición
adecuada de las manos.
Selección de velocidad (Fig. 8)
El interruptor conmutador de 3 velocidades (E)
establece el flujo de aire máximo que se puede
alcanzar al apretar totalmente el activador. Levante
el interruptor conmutador (E) para aumentar el flujo
de aire, y bájelo para reducirlo.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DeWALT no han sido
sometidos a pruebas con este producto,
el uso de tales accesorios con esta
herramienta podría ser peligroso. Para
disminuir el riesgo de lesiones, con este
producto se deben usar exclusivamente
accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DeWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
L
a recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
51
Español
DeWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DeWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DeWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DeWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados
o eliminados adecuadamente.
52
Français
SOUFFLEUSE PORTATIVE COMPACTE
DCV100
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses
produits ont fait de DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Puissance utile
Débit d’air max
Vitesse à vide
Vitesse air max
Weight (without battery pack)
W
m³/min
rpm
km/h
kg
DCV100
18
1
Li-Ion
265
2.8
0-18000
290
1.3
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-1.
LPA (niveau d’émission de pression acoustique)
LWA(niveau de puissance acoustique)
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
96
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement le
niveau d’exposition sur la durée totale de
travail.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
VDC
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
53
Français
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de batterie
Durée de recharge
min
approximative des blocs
batterie
Poids
kg
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de batterie
Durée de recharge
min
approximative des blocs
batterie
Poids
kg
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de batterie
Durée de recharge
min
approximative des blocs
batterie
Poids
kg
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de batterie
Durée de recharge
min
approximative des blocs
batterie
Poids
kg
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
0.36
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Déclaration de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
SOUFFLEUSE PORTATIVE COMPACTE
DCV100
DeWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes : 2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les
Directives 2004/108/CE (jusqu’au 19/04/2016),
2014/30/UE (à partir du 20/04/2016) et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DeWALT.
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
Outils de 230 V
0.5
10 ampères, secteur
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
54
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
Définitions : consignes de sécurité
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
0.49
Chargeur
DCB107
Tension secteur
VAC
230
Type de batterie
10.8/14.4/18 Li-Ion
Durée de recharge
min 60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
approximative des blocs
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
batterie
Poids
kg
0.29
Fusibles :
Europe
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
15.10.2015
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Français
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages corporels
graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ – AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
55
Français
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur propre à un certain type de
batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b) Utiliser les outils électriques uniquement
avec leur batterie spécifique. L’utilisation
d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
56
c) Après utilisation, ranger la batterie
à l’écart d’objets métalliques, tels
que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de conduire
l’électricité entre les bornes, car cela pose
des risques de brûlures ou d’incendie.
d) Si utilisée de façon abusive, la batterie
pourra perdre du liquide. Éviter alors tout
contact. En cas de contact accidentel,
rincer abondamment à l’eau claire. En cas
de contact oculaire, rincer puis consulter
immédiatement un médecin. Le liquide
de la batterie peut engendrer irritation ou
brûlures.
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité
supplémentaires pour les
souffleuses portatives
• Afin de protéger vos pieds et vos jambes
pendant le fonctionnement de l’appareil, portez
toujours de solides chaussures et des pantalons
à jambes longues.
• Éteignez toujours l’appareil, laissez le ventilateur
s’arrêter et retirez la batterie quand :
• Le câble d'alimentation est endommagé ou
emmêlé.
• Vous laissez votre produit sans surveillance.
• Vous vérifiez, réglez, nettoyez ou travaillez sur
votre produit.
• Si l'appareil commence à vibrer de manière
anormale.
• Ne placez pas les ports d'entrée ou de sortie de
la balayeuse près des yeux ou des oreilles lors
de l'utilisation. Ne soufflez jamais des débris en
direction de spectateurs.
• N'utilisez pas l'appareil sous la pluie et ne le
laissez pas dehors en cas de pluie.
• Ne traversez pas de chemins ou routes à
graviers quand votre produit est allumé en
mode de soufflage. Marchez, ne courez pas.
• Ne posez pas votre appareil sur du gravier
lorsqu'il est en marche.
• Ayez toujours un appui sûr, surtout sur les
pentes. Ne vous penchez pas trop en avant et
gardez toujours l'équilibre.
Français
• Ne mettez pas d'objets dans les ouvertures.
N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont
bloquées - assurez-vous qu'elles ne comportent
ni cheveux, ni peluche, ni poussière, ni quoi que
ce soit qui pourrait réduire le débit.
• Ne laissez pas les débris être absorbés par
l’entrée d’air de la souffleuse.
AVERTISSEMENT : utilisez toujours
votre produit de la manière décrite dans
ce manuel. Votre produit est conçu pour
être utilisé à la verticale et toute autre
utilisation peut provoquer des blessures.
N'actionnez jamais votre produit s'il est
couché sur le côté ou retourné.
• L'utilisateur est responsable de tout accident ou
danger aux personnes et aux biens.
• N'utilisez pas de solvants ou de liquides de
nettoyage pour nettoyer votre produit. Utilisez
un grattoir émoussé pour retirer l'herbe et la
terre.
• Des ventilateurs de rechange sont disponibles
auprès du personnel d'entretien DeWALT.
Utilisez des pièces de rechange et accessoires
recommandés par DeWALT.
• Assurez-vous que tous les écrous, boulons
et vis sont serrés afin de vous assurer que
l'appareil est en état de fonctionnement sûr.
– Blessures provoquées par l’utilisation prolongée
d’un outil. Lorsque l’outil est utilisé pendant de
longues périodes, assurez-vous de faire des
pauses régulières.
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques pour la santé dus à la respiration de
poussières lors de l’utilisation de l’outil (exemple
: intervention avec du bois, spécialement chêne
et hêtre, panneaux de fibre de bois et quartz
contenu dans les poussières de béton.)
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Gardez à distance les éventuelles
personnes alentours.
EXTINCTION : Retirez la batterie avant
le nettoyage ou l’entretien.
SÉCURITÉ D'AUTRUI
N'utilisez l'appareil qu'avec le bloc d'alimentation
fourni avec l'appareil.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé
par des personnes (dont les enfants) souffrant
de capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites, ou n'ayant pas l'expérience
ou les connaissances suffisantes, à moins de
bénéficier de la supervision ou de l'instruction
sur l'utilisation de l'appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés afin de
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité
applicable et la mise en œuvre des dispositifs de
sécurité, certains risques résiduels ne peuvent pas
être évités. À savoir :
– Blessures provoquées par le contact avec les
pièces rotatives/mobiles.
– Blessures provoquées pendant le
remplacement de pièces, de lames ou
d’accessoires.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (X), qui comprend
aussi l’année de fabrication, est imprimée sur le
boîtier.
Exemple :
2015 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel
contient d’importantes consignes de sécurité et de
fonctionnement concernant les chargeurs de batterie
compatibles (consulter les Caractéristiques
Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
57
Français
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des batteries
rechargeables DeWALT. Les autres
types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque
le chargeur est branché à l’alimentation
électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent
être mis en court-circuit par un corps
étranger. Les corps étrangers de nature
conductrice tels que, mais ne se limitant
pas à, la laine d’acier, le papier aluminium
ou toute accumulation de particules
métalliques doivent être tenus éloignés
des cavités du chargeur. Débranchez
toujours le chargeur de la prise lorsqu’il
n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le
nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DeWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
58
• Ne placez aucun objet sur le chargeur et
ne le placez pas sur une surface molle qui
pourrait obstruer les fentes d’aération et
entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur.
Le chargeur est aéré par des fentes au-dessus
et au-dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés—les faires
remplacer immédiatement.
•Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé, ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 et DCB115 sont compatibles avec les
packs batterie XR Li-Ion de 10,8 V, 14,4V et 18V
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184 et DCB185).
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun
réglage et sont conçus pour une utilisation la plus
simple possible.
Français
Procédure charge (Fig. 2)
1.Branchez le chargeur dans une prise
appropriée avant d’insérer le bloc batterie.
2.Insérez le bloc batterie (F) dans le chargeur en
prenant soin que le bloc sont complètement
inséré dans le chargeur. Le témoin rouge
(charge) clignote en continu pour indiquer que
le processus de charge a commencé.
3.La fin de la charge est indiquée par le voyant
rouge restant fixe en continu. Le bloc est alors
complètement rechargé et il peut soit être
utilisé, soit être laissé dans le chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries ion lithium, rechargez complètement le
bloc batterie avant la première utilisation.
Procédure de charge
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l’état
de charge du bloc batterie.
Indicateurs de charge : DCB105
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge
remplacer la batterie
Indicateurs de charge : DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115 : le
voyant rouge continue à clignoter, mais un
voyant jaune s’allume durant cette opération.
Lorsque la batterie a retrouvé une température
appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
DÉLAI BLOC CHAUD/FROID
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge
jusqu’à ce que la batterie ait atteint la température
adéquate. Le chargeur passe ensuite directement
en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc batterie froid se recharge à un taux moitié
moindre qu’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se charge à ce taux réduit pendant tout le cycle
de charge et n’atteint pas le niveau de charge
maximum même si la batterie se réchauffe.
BLOCS BATTERIE ION LITHIUM UNIQUEMENT
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un
système de protection électronique qui protège
la batterie des surcharges, surchauffes ou d’être
complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de
protection électronique se déclenche. Si cela se
produit, placez la batterie ion lithium sur le chargeur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rechargée.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors
du déballage. Avant d’utiliser le bloc batterie et le
chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous,
puis suivez les procédures de charge indiquées.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie
du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un
bloc batterie défectueux. Le chargeur indique que
la batterie est défectueuse en refusant de s’allumer
ou en affichant le dessin clignotant indiquant un
problème sur le bloc ou le chargeur.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
REMARQUE : cela peut également signifier un
problème sur un chargeur.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT prévus.
Si le chargeur indique un problème, portez le
chargeur et le bloc batterie pour un test dans un
centre d’assistance agréé.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105 °F)
59
Français
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale sur
celle-ci, mais manquent alors de stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM-ION (LI-ION)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
60
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie pourrait
s’enflammer s’il est exposé à des
étincelles ou à une flamme.
Transport
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes
les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations
de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux
marchandises dangereuses de l’International Air
Transport Association (IATA), les réglementations de
l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium
ont été testées conformément à la section 38.3 des
recommandations de l’ONU pour les tests et critères
relatifs au transport des marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, il est prévu que l’expédition
d’un bloc batterie DeWALT soit classé comme un
matériau dangereux réglementé de classe 9. En
général, les deux cas qui exigent l’expédition en
classe 9 sont :
1.Expédition par voie aérienne de plus de deux
blocs batterie ion lithium DeWALT lorsque
l’emballage contient seulement les blocs
batterie (sans outil) ; et
2. Toute expédition contenant une batterie ion
lithium avec une caractéristique nominale
d’énergie supérieure à 100 watts par heure
(Wh). La caractéristique nominale en watts par
heure de toutes les batteries ion lithium est
inscrite sur l’emballage.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée,
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter
les dernières réglementations relatives à l’emballage,
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
Le transport des batteries peut causer un incendie
si les bornes de la batterie entrent accidentellement
en contact avec des matériaux conducteurs. Lors
du transport des batteries, s’assurer que les bornes
de la batterie sont protégées et bien isolées des
matériaux qui pourraient les toucher et causer un
court-circuit.
Les informations fournies dans cette section
du manuel sont fournies en bonne foi et sont
considérées précises au moment de la rédaction de
ce document. Toutefois, aucune garantie explicite
ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
Français
Batterie
TYPE DE BATTERIE
emplacer systématiquement tout
R
cordon endommagé.
Le DCV100 fonctionne avec un bloc batterie de 18
volts.
echarger seulement entre 4 ˚C et
R
40 ˚C.
Les blocs batteries DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183/B, DCB184/B ou DCB185 peuvent être
utilisés. Consultez les Fiche technique pour avoir
plus d’informations.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut
M
conformément à la réglementation en
matière d’environnement.
Recommandations de stockage
1.Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
echarger les blocs batterie DeWALT
R
uniquement avec les chargeurs
DeWALT appropriés. La recharge des
blocs batterie différents des batteries
DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion
ou d’autres situations dangereuses.
2.Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être
stockés complètement déchargés. Le bloc batterie
devra être rechargé avant l’utilisation.
Contenu de l’emballage
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
1 Boîtier moteur de la souffleuse
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie
peuvent montrer les pictogrammes suivants :
1 Raccord gonfleur/dégonfleur
ire la notice d’instructions avant toute
L
utilisation.
onsulter la Fiche technique pour les
C
temps de charge.
Charge en cours.
Batterie chargée.
Ce carton comprend :
1 Tube raccord rallonge
1 Tube raccord d’extrémité
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés
lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (Fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier
l’outil électrique ni aucun de ses
composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
Batterie défectueuse.
A.Raccord rallonge
Suspension de charge.
C.Interrupteur à gâchette
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
e pas recharger une batterie
N
endommagée.
B.Raccord d’extrémité
D.Bouton de verrouillage
E.Interrupteur à bascule 3 vitesses
F.Batterie
G.Bouton de libération de la batterie
H.Raccord Gonfleur/Dégonfleur
Ne pas exposer à l’eau.
I.Arrivée d’air
61
Français
USAGE PRÉVU
Cette souffleuse sans fil compacte est conçue pour
le soufflage professionnel ex : soufflage de copeaux
de bois et autres gros débris. Ne l’utilisez pas
en présence de poussières classées substances
dangereuses ou qui contiennent des substances
dangereuses comme le quartz dans les poussières
de béton, les poussières de bois dur, etc.
N’UTILISEZ PAS l’appareil dans un environnement
humide ou en présence de liquides ou de gaz
inflammables.
(consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour
une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser
exclusivement des batteries et chargeurs
DeWALT.
La souffleuse portative compacte est un outil
électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension de la batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier
également que la tension du chargeur correspond
bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double
isolation est conforme à la norme
EN60335 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DeWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
62
Insertion et retrait du
bloc batterie de l’outil (Fig. 2)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurezvous que le bloc batterie (F) est complètement
chargé.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1.Alignez le bloc batterie (F) avec le rail à
l’intérieur de la poignée de l’outil (Fig. 2).
2.Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à
ce qu’il soit correctement logé dans l’outil et
vérifiez qu’il ne se libère pas.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1.Appuyer sur le bouton de libération de la
batterie (G) et tirer fermement le bloc batterie
hors de la poignée de l’outil.
2.Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 2)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir
enfoncé le bouton du témoin de charge (L). Une
combinaison de trois voyants verts s’allume pour
indiquer le niveau de charge restant. Lorsque le
niveau de charge de la batterie est au-dessous de
Français
la limite utilisable, le témoin de charge ne s’allume
pas et la batterie doit être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de l’outil et
peut être sujet à des variations selon les composants
du produit, la température et l’application de
l’utlisateur final.
Pièces jointes (Fig. 3–5)
ATTENTION : assurez-vous d’avoir
retiré la batterie avant de fixer ou de
retirer le raccord rallonge (A) ou le
raccord d’extrémité (B). Le raccord A
doit être fixé au corps de l’appareil avant
utilisation.
SOUFFLEUSE
Pour raccorder le raccord rallonge, le raccord
d’extrémité ou le raccord Gonfleur/Dégonfleur à la
sortie de la souffleuse :
1.Alignez les pattes (J) à l’intérieur du raccord
avec les encoches (K) de l’embouchure du
corps comme indiqué sur la figure 3.
2.Poussez le raccord sur le corps de la souffleuse
et tournez vers la gauche pour verrouiller. Tirez
légèrement sur le raccord pour vous assurer
qu’il est bien en place.
3.Pour retirer le raccord, tournez vers la
droite pour déverrouiller et tirez-le hors de
l’embouchure du corps.
DÉGONFLEUR
Pour raccorder le raccord Gonfleur/Dégonfleur (H) à
l’arrivée d’air (I) :
Alignez les crans du raccord avec les encoches en
haut, en bas et sur les côtés de l’arrivée d’air et
enfoncez le raccord sur l’arrivée d’air (I).
FONCTIONNEMENT
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT : Respectez
toujours les consignes de sécurité et la
réglementation applicable.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire
tout risque de graves dommages
corporels, arrêtez et débranchez
l’outil du bloc batterie avant tout
réglage ou avant de retirer ou
d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
Position correcte des mains (Fig. 7)
AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout
risque de graves dommages corporels,
AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout
risque de graves dommages corporels,
maintenez TOUJOURS l’outil fermement
pour anticiper une éventuelle réaction
soudaine.
La position correcte des mains nécessite une main
sur le raccord rallonge (A) avec l’autre main sur la
poignée principale. Consultez la figure 7.
Allumage (Fig. 6, 8)
ATTENTION : Ne pointez pas
l’échappement de l’appareil vers
vous-même ou les autres.
ATTENTION : Portez toujours des
lunettes de protection et une protection
auditive. Portez un masque filtrant si
l’opération risque d’être poussiéreuse.
L’utilisation de gants, d’un pantalon à
jambes longues et de chaussures solides
est recommandée. Éloignez les cheveux
longs et les vêtements amples des
ouvertures et des pièces mobiles.
Pour allumer la souffleuse, enfoncez la gâchette
à variateur de vitesse (C). Lorsque la gâchette est
enfoncée de la position min à la position max (ou
complètement désactivée, complètement activée),
le flux d’air provenant de la souffleuse augmente du
minimum au maximum. Relâchez complètement la
gâchette pour éteindre la souffleuse.
Pour verrouiller la souffleuse en marche, appuyez
sur le bouton de verrouillage (D) tout en enfonçant la
gâchette à variateur de vitesse (C), comme indiqué
sur la figure 5. Pour éteindre la souffleuse alors que
le bouton de verrouillage est activé, appuyez sur la
gâchette pour déverrouiller.
Tenez la souffleuse à deux mains, et balayez d’un
côté à l’autre avec l’extrémité du tube de sortie,
plusieurs centimètres au dessus de la surface
dure. Avancez lentement en gardant l’amas de
débris devant vous. Consultez la section Position
correcte des mains.
Choix de la vitesse (Fig. 8)
L’interrupteur à bascule 3 vitesses (E) permet de
régler le débit d’air maximum pouvant être atteint
lorsque la gâchette est complètement enfoncée.
Enfoncez l’interrupteur à bascule (E) vers le haut pour
augmenter le débit d’air ; poussez-le vers le bas pour
diminuer le débit d’air.
63
Français
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés.
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DeWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DeWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce
produit avec les ordures ménagères.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
64
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DeWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
L
a collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide
à protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DeWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DeWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DeWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DeWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Français
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
65
Italiano
ASPIRATORE MANUALE COMPATTO
DCV100
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del
prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Potenza resa
Portata dell’aria max
Velocità a vuoto
Velocità aria max.
Peso (senza blocco batteria)
W
m³/min
rpm
km/h
kg
DCV100
18
1
Li-Ion
265
2.8
0-18000
290
1.3
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-1
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
LWA(livello potenza sonora)
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
96
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
66
VDC
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
Italiano
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
Fusibili:
Europa
VAC
min
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
kg
VAC
min
0.49
DCB107
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
kg
VAC
min
0.29
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
kg
VAC
min
min
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
0.36
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
ASPIRATORE MANUALE COMPATTO
DCV100
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva
2004/108/CE (fino al 19.04.2016), 2014/30/UE
(dal 20.04.2016) e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
kg
VAC
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
0.4
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione
per conto di DeWALT.
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
kg
Utensili a 230 V
0.5
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
15.10.2015
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
67
Italiano
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente
tutte le avvertenze e le istruzioni.
La mancata osservanza delle istruzioni
seguenti può causare scossa elettrica,
incendio e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli apparati alimentati a corrente
(con cavo elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri
o i fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
68
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita). L’uso
di un interruttore differenziale riduce il rischio
di scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
g) Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
Italiano
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente con
il caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di batteria può provocare il rischio di
incendio se utilizzato con un pacco batteria
differente.
b) Gli apparati elettrici vanno usati
esclusivamente con i pacchi batteria
specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni
altro pacco batteria crea rischio di lesioni e
d’incendio.
c) Se il pacco batteria non è utilizzato
tenerlo lontano da oggetti di metallo
come fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei
terminali. Il corto circuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o un incendio.
d) In condizioni di uso eccessivo è possibile
che la batteria espella del liquido; evitarne
il contatto. In caso di contatto, sciacquare
abbondantemente con acqua. Se il liquido
viene a contatto con gli occhi, consultare
un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita
la sicurezza dell’apparato elettrico.
Ulteriori istruzioni di sicurezza
specifiche per l’aspiratore manuale
• Per proteggere i piedi e le gambe durante il
funzionamento dell’apparecchio, indossare
sempre calzature pesanti e pantaloni lunghi.
• Spegnere sempre il prodotto, lasciare che la
ventola si fermi e rimuovere la batteria quando:
• Se il cavo di alimentazione si è danneggiato o
impigliato.
• Se il prodotto è stato lasciato incustodito.
• Durante verifica, regolazione, pulizia o
manutenzione del prodotto.
• Se l'apparato inizia a vibrare in modo
anomalo.
• Non avvicinare agli occhi o alle orecchie
l'ingresso o l'uscita dalla spazzatrice durante il
funzionamento. Non soffiare mai detriti verso gli
astanti.
• Non usare sotto la pioggia né lasciare all'aperto
quando piove.
• Non attraversare viottoli o strade in ghiaia con
il prodotto acceso in modalità di soffiaggio.
Camminare, non correre.
69
Italiano
• Non appoggiare l'unità sulla ghiaia quando è
accesa.
- danni causati durante la sostituzione di parti,
lame o accessori.
• Assicurarsi sempre di essere stabili, soprattutto
nelle pendenze. Non sporgersi e tenere sempre
l'equilibrio.
- Infortuni causati da uso prolungato dell’utensile.
Quando si utilizza qualsiasi utensile per periodi
prolungati, assicurarsi di fare pause regolari.
• Non inserire oggetti nelle aperture. Non usare
mai se le aperture sono bloccate, tenere libere
da capelli, sporcizia, polvere e qualsiasi oggetto
che potrebbe ostruire il flusso d'aria.
• Non lasciare detriti nell’ingresso dell’aspiratore.
– Menomazioni uditive.
AVVERTENZA: usare sempre il
prodotto come descritto in questo
manuale. Il prodotto è ideato per essere
usato in posizione verticale; qualsiasi altra
posizione potrebbe causare delle lesioni.
Non azionare mai il prodotto quando è
appoggiato sul lato o capovolto.
- Rischi per la salute causati dalla respirazione
delle polveri sviluppate durante l’utilizzo
dell’utensile (ad esempio:- lavorazione del legno,
soprattutto quercia, faggio, MDF e quarzo in
polvere cementizia.)
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
• L'operatore o l'utente è responsabile di incidenti
o pericoli accaduti ad altre persone o alla loro
proprietà.
Utilizzare protezioni acustiche.
• Non usare solventi o fluidi detergenti per pulire
il prodotto. Usare un raschietto non affilato per
rimuovere erba e sporcizia.
Utilizzare protezioni oculari.
• Le ventole sostitutive sono disponibili presso
un tecnico di assistenza DeWALT. Usare solo
parti di ricambio e accessori raccomandati da
DeWALT.
Allontanare i non addetti ai lavori.
SPEGNERE: Rimuovere la
batteria prima di procedere con
la pulizia o manutenzione.
• Tenere tutti i bulloni e le viti serrati per assicurare
che l'apparato sia in buone condizioni di
funzionamento.
SICUREZZA ALTRUI
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
L'apparato deve essere usato solo con
l'alimentatore fornito con lo stesso
Il codice data (X), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
• Questo apparato non è destinato all'uso da
parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte,
oppure prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza
o istruzioni riguardo all'uso dell'apparato da
parte di una persona responsabile della loro
sicurezza.
• I bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l'apparato.
Rischi residui
Esempio:
2015 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI:
il presente manuale contiene importanti istruzioni
di sicurezza e di funzionamento per caricabatterie
compatibili (vedere Dati tecnici).
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
– lesioni causate dal contatto con le parti rotanti/
mobili.
70
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
Italiano
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30mA
o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
scoppiare provocando lesioni personali
e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il
caricatore inserito nella presa di corrente,
i contatti di carica esposti all’interno del
caricabatterie possono essere circuitati
da materiale estraneo. Materiali estranei
di natura conduttiva quali, a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi
accumulo di particelle metalliche devono
essere tenuti lontano dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
•NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DeWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide
che potrebbero bloccare le fessure di
ventilazione e causare calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano
da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria
viene ventilato con le fessure sopra e sotto
l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati—farli
sostituire immediatamente.
•Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 e DCB115 sono compatibili con pacchi
batteria agli ioni di litio da 10,8 V, 14,4V e 18V XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184 e DCB185).
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna
regolazione e sono progettati per funzionare nel
modo più semplice possibile.
Procedura di caricamento (Fig. 2)
1.Collegare il caricatore ad una presa adatta
prima di inserire il gruppo batterie.
71
Italiano
2.Inserire il pacco batteria (F) nel caricabatteria,
assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in
carica) lampeggia continuamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3.Il completamento della carica sarà indicato dalla
luce rossa che rimane continuamente accesa.
Il pacco è completamente carico e può essere
utilizzato in questo momento o lasciato nel
caricabatterie.
NOTA: per garantire la massima prestazione
e durata delle batteria agli ioni di litio, caricare
completamente la batteria prima di utilizzarla per la
prima volta.
Procedura di ricarica
Consultare la tabella sottostante per lo stato di
carica del pacco batteria.
Indicatori di carica: DCB105
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
Indicatori di carica: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115 (
in carica
carica completa
ritardo per pacco
caldo/freddo*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: la
spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una
spia dell’indicatore gialla sarà illuminata durante
questa operazione. Una volta che la batteria
avrà raggiunto una temperatura adeguata,
la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria
riprenderà la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno
un pacco batteria difettoso. Il caricabatteria
indicherà una batteria difettosa non illuminandosi o
visualizzando un motivo lampeggiante con la dicitura
pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un
problema del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
72
RITARDO PACCO CALDO/FREDDO
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo
calda o troppo fredda avvia automaticamente
un ritardo pacco caldo/freddo, sospendendo il
caricamento finché la batteria non ha raggiunto
la temperatura appropriata. Il caricabatteria
quindi passa automaticamente alla modalità di
caricamento del pacco. Questa funzione garantisce
la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà
alla velocità di caricamento massima anche se la
batteria si scalda.
SOLO PACCHI BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se
dovesse scattare il Sistema di Protezione
Elettronico. In tal caso, riporre la batteria agli ioni
di litio sul caricatore finché non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Al momento dell’acquisto, il gruppo batteria non è
completamente carico. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
sicurezza di seguito e quindi seguire le procedure di
caricamento delineate.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare il pacco batteria
in ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione del
pacco batteria dal caricabatterie può incendiare
le polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo negli appositi
caricabatteria DeWALT.
Italiano
•NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove
la temperatura raggiunge o supera 40 °C
(105 °F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(LI-ION)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Trasporto
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le
norme di trasporto in vigore come prescritte
dalle normative del settore e legali che includono
la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose
dell’Associazione di trasporto aereo internazionale
(IATA), le normative internazionali marittime sulle
merci (IMDG) e l’Accordo europeo concernente il
trasporto stradale internazionale di merci pericolose
(ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono
state testate conformemente alla sezione 38.3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri
per il Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, il trasporto di un pacco
batteria DeWALT sarà esente dalla classificazione
nella categoria pienamente regolamentata di
Materiale pericoloso di classe 9. In generale, le due
casistiche che richiedono il trasporto di Classe 9
sono:
1.Trasporto aereo di più di due pacchi batteria
agli ioni di litio DeWALT quando la confezione
contiene soltanto pacchi batteria (senza utensili)
e
2. Qualsiasi spedizione contenente una batteria
agli ioni di litio con una classificazione
energetica superiore a 100 Watt ore (Wh). Tutte
le batterie agli ioni di litio hanno la classificazione
Watt ore contrassegnata sul pacco.
A prescindere che una spedizione sia considerata
esente o pienamente regolata, è di responsabilità
dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/
contrassegno e documentazione.
Il trasporto delle batterie può causare incendi se i
terminali della batteria entrano inavvertitamente a
contatto con materiali conduttivi. Durante il trasporto
delle batterie, assicurarsi che i terminali della
batteria siano protetti e ben isolati da materiali che
potrebbero entrare in contatto con essi e causare
un corto circuito.
Le informazioni contenute nella presente sezione
sono fornite in buona fede e si ritengono accurate
al momento della creazione del documento.
Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia implicita
o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente
assicurarsi che le proprie attività sia conformi alle
normative in vigore.
Pacco batteria
TIPO BATTERIE
Il modello DCV100 funziona con un pacco batteria
da 18 volt.
73
Italiano
Possono essere utilizzati i pacchi batteria per
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183/B,
DCB184/B o DCB185. Consultare Dati Tecnici per
ulteriori informazioni.
ar sostituire immediatamente i cavi
F
difettosi.
aricare esclusivamente a temperature
C
tra 4 ˚C e 40 ˚C.
Istruzioni per la conservazione
1.Il posto migliore per la conservazione è
un luogo fresco e asciutto, non illuminato
direttamente dal sole e protetto da eccessive
temperature calde o fredde. Per ottenere
il massimo di prestazioni e di durata dalla
batteria, conservare i pacchi batteria a
temperatura ambiente quando non utilizzati.
2.Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale,
le etichette sul caricabatteria e il pacco batteria
riportano i seguenti simboli:
Solo per uso interno.
maltire il pacco batteria con la dovuta
S
attenzione per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT
C
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DeWALT. Il caricamento di
pacchi batteria diversi da quelli designati
da DeWALT con un caricabatteria
DeWALT potrebbero causare
un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Alloggiamento motore del soffiatore
1 Tubo di attacco della prolunga
1 Tubo di attacco terminale
eggere il manuale d’istruzioni prima
L
dell’uso.
1 Attacco Gonfiatore/Deflatore
1 Manuale di istruzioni
edere i Dati Tecnici per il tempo di
V
ricarica.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
Batteria in carica.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Batteria carica.
Descrizione (Fig. 1)
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
A. Attacco prolunga
Non toccare con oggetti conduttivi.
B.Attacco terminale
C.Interruttore di azionamento
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
D.Pulsante di blocco
E. Interruttore a leva a 3 velocità
Non esporre all’acqua.
F. Batteria
G. Pulsante di rilascio della batteria
H. Attacco inflatore/deflatore
I. Aspirazione
74
Italiano
DESTINAZIONE D’USO
Questo aspiratore compatto cordless è progettato
per applicazioni di soffiaggio, ad esempio
aspirazione di trucioli e altri detriti con particelle
di grandi dimensioni. Non utilizzare in applicazioni
in cui è presente polvere che è una sostanza
classificata come pericolosa, o che contenga
sostanze pericolose come quarzo in polvere
cementizia, polvere di legno ecc.
NON utilizzare in presenza di acqua, liquidi
infiammabili o gas.
L’aspiratore manuale compatto è un apparato
elettrico professionale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente
pacchi batteria e caricabatterie DeWALT.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DeWALT.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Inserimento e rimozione
del gruppo batterie dall’apparato
(Fig. 2)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria (F) sia completamente carico.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1.Allineare il pacco batteria (F) alle guide
all’interno dell’impugnatura dell’apparato
(Fig. 2).
2.Farlo scorrere nell’impugnatura finché il
pacco batteria non è saldamente posizionato
nell’apparato e assicurarsi che non si disinnesti.
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1.Premere il pulsante di rilascio della batteria (G)
ed estrarre il pacco batteria dall’impugnatura
dell’apparato.
2.Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 2)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (L). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
75
Italiano
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato ed è
soggetto a variazioni in base ai componenti prodotto,
alla temperatura e all’applicazione dell’utente finale.
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. 7)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
gravi lesioni personali, tenere SEMPRE
le mani nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, mantenere
SEMPRE una presa sicura per prevenire
reazioni improvvise.
Allegati (Fig. 3–5)
ATTENZIONE: assicurarsi che la
batteria venga rimossa prima di collegare
o rimuovere l’attacco della prolunga (A)
o un attacco terminale (B). È necessario
fissare un attacco all’alloggiamento prima
dell’uso.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura della prolunga (A), e l’altra mano
sull’impugnatura principale. Fare riferimento alla
figura 7.
Accensione (Fig. 6, 8)
ASPIRATORE
Per collegare l’attacco della prolunga, l’attacco
terminale o l’attacco del gonfiatore / deflatore
all’uscita dell’aspiratore:
ATTENZIONE: Non puntare lo
scarico dell’unità verso di sé o verso
i non addetti ai lavori.
ATTENZIONE: Indossare sempre
occhiali di sicurezza e otoprotezioni.
Indossare una maschera filtro se
l’operazione genera polvere. Si consiglia
l’uso di guanti, pantaloni lunghi e
calzature spesse. Tenere i capelli lunghi e
gli indumenti larghi lontano dalle aperture
e dalle parti in movimento.
1.Allineare i pin (J) all’interno dell’attacco con
le tacche (K) dell’apertura del carter come
mostrato in figura 3.
2.Spingere l’attacco sull’alloggiamento
dell’aspiratore e girare a sinistra per bloccare.
Tirare l’attacco per assicurarsi che sia
saldamente in posizione.
3.Per rimuovere l’attacco, girare a destra per
sbloccare ed estrarre dall’alloggiamento
dell’aspiratore.
DEFLATORE
Per collegare l’attacco del gonfiatore / deflatore (H)
all’ingresso del deflatore (I):
Allineare le rientranze sull’attacco con le tacche sulla
parte superiore, inferiore e sui lati dell’aspirazione ed
esercitare pressione sull’aspirazione (I).
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’utilizzo
AVVERTENZA: attenersi sempre alle
istruzioni di sicurezza e alle normative in
vigore.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la batteria
o dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
76
Per accendere l’aspiratore, rilasciare l’interruttore
di azionamento a velocità variabile (C). Quando si
tira il grilletto dalla posizione min alla max (o da full
off a full on), il flusso d’aria dell’aspiratore aumenta
dal min al max. Rilasciare il grilletto fino in fondo per
spegnere il l’aspiratore.
Per bloccare l’aspiratore, premere il pulsante di
blocco (D) con il grilletto a velocità variabile (C)
premuto, come mostrato in figura 5. Per spegnere
l’aspiratore quando si utilizza il pulsante di blocco,
tirare il grilletto per rilasciare il blocco.
Tenere l’aspiratore con entrambe le mani e
aspirare da un lato all’altro con l’estremità di uscita
del tubo di alcuni centimetri sopra la superficie
dura. Avanzare lentamente tenendo il mucchio
accumulato di detriti di fronte a sé. Consultare
Corretto posizionamento delle mani.
Selezione della velocità (Fig. 8)
L’interruttore a 3 velocità (E) imposta il flusso
massimo dell’aria raggiungibile quando è premuto
completamente. Premere l’interruttore a bilanciere
(E) in su per aumentare il flusso dell’aria; premerlo in
giù per diminuire il flusso dell’aria.
Italiano
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli accessori
offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi potrebbe essere
rischioso. Per ridurre il rischio di lesioni,
su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DeWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti
usati e imballaggi permette il riciclo
e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo
di materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso
le sedi di raccolta comunali oppure presso il
rivenditore al momento dell’acquisto di un nuovo
prodotto.
DeWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio
dei suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per
usufruire di questo servizio, restituire il prodotto
presso un riparatore autorizzato che lo raccoglie per
conto di DeWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DeWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DeWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
77
Italiano
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve
essere ricaricato quando non fornisce più energia
sufficiente per eseguire compiti che prima erano
eseguiti agevolmente. Al termine della sua vita
operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente,
quindi rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili.
Consegnarle al proprio concessionario o presso
un’apposita stazione di riciclaggio. Le batterie
raccolte verranno riciclate o smaltite in modo
appropriato.
78
Nederlands
COMPACTE HANDBLOWER
DCV100
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie maken DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Accutype
Uitgangsvermogen
Maximale luchtstroom
Snelheid onbelast
Max. luchtsnelheid
Gewicht (zonder accuset)
W
m³/min
rpm
km/h
kg
DCV100
18
1
Li-Ion
265
2.8
0-18000
290
1.3
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-1.
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
LWA(niveau geluidsvermogen)
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
96
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
79
Nederlands
Lader
Netspanning
VAC
Accutype
Laadtijd bij benadering min
van accu’s
Gewicht
kg
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.49
Lader
DCB107
Netspanning
VAC
230
Accutype
10.8/14.4/18 Li-Ion
Laadtijd bij benadering min 60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
van accu’s
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
Gewicht
kg
0.29
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
Gewicht
VAC
min
kg
Lader
Netspanning
VAC
Accutype
Laadtijd bij benadering min
van accu’s
Gewicht
kg
Lader
Netspanning
VAC
Accutype
Laadtijd bij benadering min
van accu’s
Gewicht
Zekeringen:
Europa
kg
Wijst op risico van een elektrische schok.
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
0.36
Wijst op brandgevaar.
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
COMPACTE HANDBLOWER
DCV100
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.5
230 V-gereedschap
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
80
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DeWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2004/108/EC (tot 19.04.2016), 2014/30/EU
(vanaf 20.04.2016) en 2011/65/EU. Neem voor
meer informatie contact op met DeWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DeWALT.
10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot de
dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
15.10.2015
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Nederlands
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden
tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op
de netspanning aangesloten elektrische gereedschap
of naar (draadloos) elektrisch gereedschap met een
accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
81
Nederlands
f)
Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
82
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP
OP ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b) Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden
tot letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding van het ene contactpunt
met het andere kunnen maken. Het
kortsluiten van de accucontactpunten samen
kan brandwonden of brand veroorzaken.
d) Als het gereedschap te zwaar wordt
belast, kan er vloeistof uit de accu
lekken; vermijd contact hiermee. Als u
per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof
in contact met de ogen komt, dient u
daarnaast medische hulp in te roepen.
Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Specifieke
Veiligheidsregels voor handblowers
• Draag ter bescherming van uw voeten en benen
altijd zwaar schoeisel en een lange broek tijdens
het werken met het apparaat.
Nederlands
• Schakel het apparaat altijd uit, laat de ventilator
tot stilstand komen en neem de accu uit,
wanneer:
• de stroomkabel beschadigd of verward is
geraakt,
• u het product onbewaakt wilt achterlaten,
• u het product inspecteert, afstelt, reinigt of er
werkzaamheden aan uitvoert,
• het apparaat abnormaal begint te trillen.
• Houd de inlaat of uitlaat van het veegapparaat
tijdens het gebruik niet in de buurt van de
ogen of oren. Blaas nooit vuil in de richting van
omstanders.
• Gebruik het apparaat niet in de regen en laat
het niet buiten staan terwijl het regent.
• Steek geen grindpaden of wegen over terwijl uw
product is ingeschakeld in de blaasmodus. U
dient alleen te wandelen, nooit te rennen.
• Plaats het apparaat niet op grind terwijl het is
ingeschakeld.
• Let altijd goed op waar u loopt, vooral op
hellingen. Rek u niet te ver uit en zorg dat u
altijd in evenwicht blijft.
• Plaats geen voorwerpen in de openingen.
Gebruik het apparaat nooit als de openingen
geblokkeerd zijn en houd deze vrij van haar,
pluizen, stof en alles wat de luchtstroom kan
belemmeren.
• Laat geen vuil via de blower-opening in het
apparaat dringen.
WAARSCHUWING: Gebruik uw
product altijd op de wijze die in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven.
Uw product is ontworpen om rechtop te
worden gebruikt. Als het op een andere
manier wordt gebruikt, kunt u letsel
oplopen. Gebruik het product nooit terwijl
het op zijn kant of ondersteboven ligt.
• De bediener of gebruiker is verantwoordelijk
voor ongevallen die andere mensen of hun
eigendommen overkomen.`
• Gebruik geen oplosmiddelen of
reinigingsvloeistoffen om uw product te reinigen.
Gebruik een stompe schraper om gras en vuil
te verwijderen.
• Vervangende ventilators zijn verkrijgbaar bij
servicevertegenwoordigers van DeWALT.
Gebruik alleen reserveonderdelen en
accessoires die door DeWALT worden
aanbevolen.
• Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven
goed zijn vastgedraaid, zodat het apparaat veilig
kan worden gebruikt.
VEILIGHEID VAN ANDEREN
Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de
stroomvoorzieningseenheid die met het apparaat is
meegeleverd.
• Het is niet de bedoeling dat het apparaat
wordt gebruikt door personen (waaronder
kinderen) met verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens, of door personen
die het ontbreekt aan ervaring en kennis,
tenzij onder toezicht en na instructie over het
gebruik van het apparaat door iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het
apparaat kunnen spelen.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Letsel dat wordt veroorzaakt door aanraking van
draaiende/bewegende delen.
– Letsel dat wordt veroorzaakt bij het verwisselen
van onderdelen, bladen of accessoires.
– Letsel dat wordt veroorzaakt door langdurig
gebruik van gereedschap. Las vooral regelmatig
pauzes in wanneer u gereedschap langdurig
achtereen gebruikt.
– Gehoorbeschadiging .
– Gezondheidsrisico’s die worden veroorzaakt
door het inademen van stof dat ontstaat
wanneer u het gereedschap gebruikt
(bijvoorbeeld:- werken met hout, vooral
eikenhout, beukenhout, MDF en kwarts in
betonstof.)
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
83
Nederlands
Houd omstanders op afstand.
UITSCHAKELEN: Neem de
accu uit voordat u reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden verricht.
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 1)
De datumcode (X), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2015 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en
voor de bediening van geschikte batterijladers
(raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s
op van het merk DeWALT. Andere
typen accu’s zouden uit elkaar kunnen
springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
PMERKING: Onder bepaalde
O
omstandigheden, wanneer de stekker
van de lader in het stopcontact zit,
kunnen de niet-afgedekte laadcontacten
binnenin de lader door materiaal of een
voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar
niet uitsluitend, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalachtige
deeltjes, kunnen beter bij de holtes van
de lader worden weggehouden. Trek
84
altijd de stekker uit het stopcontact
wanneer er geen accu in de lader zit.
Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DeWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en plaats
de lader niet op een zacht oppervlak omdat
hierdoor de ventilatiesleuven kunnen worden
geblokkeerd en de lader binnenin veel te
heet wordt. Plaats de lader niet in de buurt van
een warmtebron. De lader wordt geventileerd
door sleuven boven en onder in de behuizing.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker—laat deze
onmiddellijk vervangen.
•Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
Nederlands
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
•Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De laders van het type DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 en DCB115 zijn geschikt voor accu’s van
10,8 V, 14,4V en 18V XR Li-Ion (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184
en DCB185).
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld
en zijn zo ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het
gebruik zijn.
Oplaadprocedure (Afb. 2)
1.Steek de lader in een geschikt stopcontact
voordat u de accu insteekt.
2.Plaats de accu (F) in de lader, en let er daarbij
op dat de accu geheel in de lader komt te
zitten. Het rode lampje (opladen) knippert
voortdurend en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3.Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven
door het rode lampje dat constant AAN blijft.
De accu is nu volledig opgeladen en kan
worden gebruikt of in de acculader blijven
zitten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Lithium-ion-accu’s garanderen door
de accu’s volledig op te laden voordat u deze voor
het eerst in gebruik neemt.
Laadproces
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de
laadstatus van de accu.
Laadindicaties: DCB105
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging
vervang accu
Laadindicaties: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Het
rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook
een geel indicatielampje wanneer de functie
actief is. Wanneer de accu een geschikte
temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu
op. Het lampje zal niet of onregelmatig gaan
branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu
kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
HOT/COLD PACK DELAY (VERTRAGING HETE/KOUDE ACCU)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te
warm of te koud is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold
Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de
accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De
lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale
levensduur van de accu.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
UITSLUITEND LITHIUM-ION-ACCU’S
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden,
als het elektronisch beschermingssysteem actief
wordt. Als dit gebeurt, zet u de Lithium-ion-accu op
de lader, totdat deze volledig geladen is.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
85
Nederlands
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst
in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DeWALT laders.
•Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 °C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld
in een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION
(LI-ION)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium-ion
86
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Transport
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing
zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften
Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen
(IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn
getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van
de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal de verzending van een
DeWALT accu vrijgesteld zijn van de classificatie als
volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen
die verzending Klasse 9 vragen:
1.Verzending door de lucht van meer dan
twee DeWALT lithium-ion accu wanneer
de verpakking alleen accu’s bevat (geen
gereedschap) en
2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat
die een energieklassificering van meer dan 100
W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion accu’s
staat de W/Uur-klassificering vermeld.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven,
is voor de verantwoordelijkheid van de verzender
de meest recente voorschriften voor verpakking,
labeling/markering en vereisten ten aanzien van
documentatie.
Nederlands
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam
vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen
van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd
van materialen die ermee in contact kunnen komen
en kortsluiting kunnen veroorzaken.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is
voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Accu
ACCUTYPE
De DCV100 werkt op een 18-V accu.
De accu’s van het type DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183/B, DCB184/B of DCB185
kunnen worden gebruikt. Raadpleeg de
Technische Gegevens voor meer informatie.
Aanbevelingen voor opslag
1.De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s
op bij kamertemperatuur als deze niet in
gebruik zijn.
2.Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, kunnen de volgende
pictogrammen op de labels op de lader en op de
accu staan:
Accu bezig met opladen.
Accu opgeladen.
Accu defect.
Hete/koude accuvertraging.
iet doorboren met geleidende
N
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
org dat defecte snoeren onmiddellijk
Z
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
ied de accu als chemisch afval aan en
B
houd rekening met het milieu.
aad DeWALT-accu’s alleen op met de
L
aangewezen DeWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Motorhuis van blazer
1 Bevestigingsbuis verlengstuk
1 Einde bevestigingsbuis
1 Bevestiging Luchtinlaat/- uitlaat
1Gebruiksaanwijzing
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
ie Technische gegevens voor de
Z
oplaadtijd.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
87
Nederlands
Beschrijving (Afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
A.Bevestiging verlengstuk
B.Einde verlengstuk
C.Aan/Uit-schakelaar
D.Vergrendelknop Aan
E.Keuzeschakelaar 3 snelheden
F.Accu
G.Accu-vrijgaveknop
H.Bevestiging Luchtinlaat/-uitlaat
I.Inlaat
BEDOELD GEBRUIK
Deze snoerloze compacte blower is ontworpen
voor professionele toepassingen, bijv. blazen van
houtsnippers of ander vuil dat uit grotere deeltjes
bestaat. Niet gebruiken voor toepassingen waarbij
het gaat om stof dat is geclassificeerd als gevaarlijk,
of dat gevaarlijke stoffen bevat, zoals kwarts in
betonstof, stof van hard hout, enz.
NIET GEBRUIKENbij natte omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
De compacte handblower is professioneel elektrisch
gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van
de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage
van uw oplader overeenkomt met dat van uw
stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN60335;
daarom is geen aarding nodig.
88
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DeWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de
accusets en laders van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten
en uit het gereedschap verwijderen
(Afb. 2)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu (F) volledig oplaadt.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1.Houd de accu tegenover de rails (F) in de
handgreep van de lamp (Afb. 2).
2.Schuif de accu in de handgreep totdat de accu
stevig vastzit in het gereedschap en controleer
dat de accu niet los raakt.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1.Druk op de accu-ontgrendelknop (G) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap.
2.Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
VERMOGENMETER (AFB. 2)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
Nederlands
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de
knop van de vermogenmeter (L) in te drukken.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
Toebehoren (Fig. 3–5)
VOORZICHTIG: Zorg ervoor dat de
accu is verwijderd voordat u verlengstuk
(A) of eindstuk (B) bevestigt of verwijderd.
Voor gebruik moet er een accessoire zijn
aangesloten op de behuizing.
accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt
gestart, kan dat leiden tot letsel.
Juiste handpositie (Afb. 7)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
op ernstig persoonlijk letsel, plaats
ALTIJD uw handen in de juiste positie,
zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
op ernstig persoonlijk letsel, houd het
gereedschap ALTIJD stevig vast, zodat
u bent voorbereid op een plotselinge
terugslag.
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de bevestiging van het verlengstuk (A)
en de andere hand op de hoofdhandgreep. Zie
afbeelding 7.
Inschakelen (Afb. 6, 8)
VOORZICHTIG: Richt de afvoer
van de unit niet op uzelf of op
omstanders.
VOORZICHTIG: Draag altijd een
veiligheidsbril en gehoorbescherming.
Draag een mond-neuskapje als er bij het
werken veel stof vrijkomt. Het dragen
van handschoenen, een lange broek
en stevig schoeisel wordt aanbevolen.
Houd lang haar en losse kleding weg bij
openingen en bewegende onderdelen.
BLOWER
Om het verlengstuk, eindstuk of luchtinlaat/-uitlaat
accessoire aan de blazer te bevestigen:
1.Houd de nokken (J) aan de binnenzijde van
de bevestiging tegenover de uitsparingen (K)
van de opening van de behuizing, zoals in
afbeelding 3 wordt getoond.
2.Duw de bevestiging in de behuizing van de
blower en draai vast. Trek aan de bevestiging
en controleer zo dat deze goed vast zit.
3.U kunt de bevestiging verwijderen door deze
naar rechts los te draaien en van de behuizing
van de blower te trekken.
ZUIGERINLAAT
Om het luchtinlaat/-luchtuitlaat accessoire (H) aan
de invoer (I) te bevestigen:
Houd de nokken van de bevestiging tegenover
de uitsparingen aan de bovenzijde, onderzijde en
zijkanten van de inlaat en druk de bevestiging vast (l)
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Beperk het
gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet het
gereedschap uit en neem de accu
uit, voordat u een aanpassing
uitvoert of hulpstukken of
U schakelt de blower in door de knop Aan/Uitvariabele snelheid (C) in te drukken. Wanneer u de
schakelaar verplaatst van de min- naar de maxpositie (ofwel, volledig uit tot volledig aan), neemt
de luchtstroom uit de blower toe van minimum
tot maximum. U schakelt de blower uit door de
schakelaar geheel los te laten.
U kunt de blower in de stand Aan vergrendelen
door de vergrendelknop Aan (D) in te drukken
terwijl de Aan/Uit-schakelaar variabele snelheid is
ingedrukt, zoals in afbeelding 5 wordt getoond.
U kunt de blower uitschakelen bij gebruik van de
vergrendelknop Aan, door aan de schakelaar te
trekken en de vergrendeling op te heffen.
Houd de blazer met twee handen vast en veeg van
de ene naar de andere kant terwijl u de buis enkele
centimeters boven de grond houd. Stap langzaam
vooruit terwijl u het verzamelde vuil voor u houdt.
Raadpleeg Juiste handpositie.
89
Nederlands
Snelheidskeuze (Afb. 8)
De 3-snelhedenschakelaar (E) stelt de maximale
luchtstroom in die kan worden bereikt met de
schakelaar volledig ingedrukt. Duw de Aan/Uitschakelaar (E) omhoog als u de luchtstroom wilt
laten toenemen; duw omlaag als u de luchtstroom
wilt laten afnemen.
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te
functioneren met een minimum aan onderhoud. Het
continu naar bevrediging functioneren hangt af van
de juiste zorg voor het gereedschap en regelmatig
schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
90
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DeWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DeWALT aanbevolen accessoires met dit
product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DeWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
G
escheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DeWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DeWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
Nederlands
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DeWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DeWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug
bij uw leverancier of naar het milieupark bij u in
de buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
91
Norsk
KOMPAKT HÅNDHOLDT BLÅSEMASKIN
DCV100
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Utgangseffekt
Luftstrømhastighet maks
Ubelastet hastighet
Maks lufthastighet
Vekt (uten batteripakke)
W
m³/min
rpm
km/h
kg
DCV100
18
1
Li-Ion
265
2.8
0-18000
290
1.3
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-1
LPA(lydtrykksnivå)
LWA(lydeffektnivå)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
96
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
92
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
VAC
min
kg
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.49
Norsk
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
DCB107
VAC
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
min 60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
kg
0.29
VAC
min
kg
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
Vekt
VAC
min
kg
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
VAC
min
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
0.36
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.5
Vekt
kg
Sikringer:
Europa
230V verktøy
10 A, nettspenning
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
MED EU
MASKINERIDIREKTIV
KOMPAKT HÅNDHOLDT BLÅSEMASKIN
DCV100
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra
20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
15.10.2015
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken
og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
ADVARSEL: Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
93
Norsk
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
94
c)
d)
e)
f)
g)
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for
tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge for
at disse er koblet til og ordentlig sikret.
Bruk av støvoppsamlere kan redusere
støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
Norsk
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
• Du går fra produktet ubevoktet.
• Produktet blir sjekket, justert på, rengjort eller
arbeidet på produktet utføres.
• Apparatet begynner å vibrere unormalt.
• Ikke plasser inntaket eller utløpet til feiemaskinen
i nærheten av øyne eller ører ved drift. Blås aldri
rusk i retning av tilskuere.
• Ikke bruk i regn eller la det ligge utendørs mens
det regner.
• Ikke kryss grusveier eller -stier mens produktet
er slått på og står i blåsemodus. Gå, aldri løp.
• Ikke sett enheten ned på grus mens den er slått
på.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av
produsenten. En lader som passer for
en type batteripakke kan føre til brannfare
dersom den brukes med en annen
batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen
med de spesifiserte batteripakkene. Bruk
av andre batteripakker kan skape risiko for
skader eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold
den borte fra andre metallobjekter som
binders, mynter, nøkler, spikere, skruer
eller andre små metallobjekter som kan
skape en forbindelse fra en batteripol til
en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre
til brannskader eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det
komme væske ut fra batteriet. Unngå
kontakt med denne. Dersom du ved et
uhell kommer i kontakt med væsken,
skyll med vann. Dersom du får væsken
i øynene, oppsøk lege umiddelbart.
Batterivæske kan føre til irritasjon eller
forbrenninger.
• Sikre alltid godt fotfeste, spesielt i bakker. Ikke
strekk deg for mye og hold balansen til enhver
tid.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
• Hold alle muttere og skruer stramme for å sikre
at apparatet er i forsvarlig, fungerende tilstand.
Ekstra sikkerhetsregler spesifikt for
håndholdt blåsemaskin
• For å beskytte ben og føtter ved bruk av
maskinen, bruk alltid kraftig fottøy og lange
bukser.
• Slå alltid av produktet, la viften stoppe og ta av
batteriet når:
• Ikke plasser gjenstander inn i åpningene. Bruk
aldri hvis åpningene er blokkerte – holde dem
frie for hår, lo, støv og annet som kan redusere
luftstrømmen.
• Ikke la avfall komme inn i vifteinntaket.
ADVARSEL: Bruk alltid produktet på
den måten som er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Produktet er utformet
for å brukes i stående stilling og hvis det
brukes på annen måte, kan det føre til
personskade. Bruk aldri produktet mens
det ligger på siden eller opp ned.
• Operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker
eller farer som oppstår for andre personer eller
deres eiendom.
• Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler til
å rengjøre produktet. Bruk en butt skrape til å
fjerne gress og smuss.
• Reserve-vifter er tilgjengelige hos et DeWALTserviceverksted. Brukes på reservedeler og
tilbehør som er anbefalt av DeWALT.
ANDRES SIKKERHET
Apparatet skal kun brukes med strømforsyningen
som følger med apparatet
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med redusert fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
eller har blitt opplært i bruk av apparatet av en
person ansvarlig for deres sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
• Strømkabelen har blitt skadet eller har hengt
seg fast i noe.
95
Norsk
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er:
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av
en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader, lad kun
DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake
personskader og materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
– personskader som følge av å berøre roterende/
bevegelige deler.
– personskader ved skifte av komponenter, blad
eller tilbehør.
– personskader ved feilaktig bruk av verktøyet.
Ved bruk av et verktøy i lengre perioder, pass på
å ta regelmessige pauser.
–Hørselskader.
– Helsefare fra innånding av støv fra bruken
av verktøyet (eksempel: arbeid med treverk,
spesielt eik, bøk, MDF samt kvarts i betongstøv.)
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Hold tilskuere på avstand.
SLÅ AV: Ta av batteriet før rengjøring
eller vedlikehold.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (X), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige
sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
96
MERK: Under visse forhold, med
laderen innplugget i strømforsyningen,
kan de eksponerte kontaktene i
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer som kan lede strøm,
inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling
av metalliske partikler, må holdes unna
åpningene i laderen. Kople alltid laderen
fra strømtilførselen når det ikke er en
batteripakk i hulrommet. Kople fra
laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DeWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i, eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser
laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere i
for høy innvendig temperatur. Plasser laderen
et sted unna varmekilder. Laderen ventileres
gjennom slisser i toppen og bunnen av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt—bytt dem ut med en gang.
Norsk
•Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
•ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderne DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
og DCB115 kan brukes med batteripakker med
10,8V, 14,4V og 18V Li-Ion XR (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184
and DCB185).
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (Fig. 2)
1.Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før
du setter inn batteripakken.
2.Sett inn batteripakken (F) i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3.Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at
det røde lyset står på kontinuerlig. Pakken
er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i
laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på
litium-ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand.
Ladeindikatorer: DCB105
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse
bytt ut batteripakken
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Det
røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult
indikatorlys vil lyse under denne operasjonen.
Når batteriet har kjølt seg ned, vil det gule
lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta
ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt
batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE
Dersom laderen detekterer et batteri som er for
varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en
”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen
vil deretter automatisk skifte til lademodus for
pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom
beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection
System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet
på laderen til det er helt oppladet igjen.
97
Norsk
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning
når du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne
støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
•IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk
plasser verktøyet på siden på en
stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen
verktøy med store batteripakker kan stå
på batteripakken, men kan lettes slås
overende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM-ION
(LI-ION)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium-ion-batteripakker.
98
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil transport av en DeWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt
er det to tilfeller som krever transport i henhold til
Klasse 9:
1.Lufttransport av mer enn to DeWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt
med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i
kontakt og føre til kortslutning.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
Norsk
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Batteripakke
Kun for innendørs bruk.
BATTERITYPE
DCV100 bruker en 18 volt batteripakke.
eponer batteripakken på miljøvennlig
D
vis.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183/B,
DCB184/B eller DCB185 batteripakker kan brukes.
Se Tekniske data for mer informasjon.
ad kun DeWALT batteripakker med
L
de angitte DeWALT laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til
andre farlige situasjoner.
Anbefalinger for lagring
1.Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2.For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
Ikke brenn batteripakken.
Pakkens innhold
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Pakken inneholder:
Merking på laderen og batteripakken
1Forlenger-rør
I tillegg til piktogrammene som er brukt i
denne manualen, kan etikettene på laderen og
batteripakken vise følgende piktogrammer:
1 Ventil for oppblåsing/lufttapping
1 Blåsemaskinens motorhus
1Enderør
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (Fig. 1)
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
A.Forlenger
B.Enderør
C.Avtrekksbryter
D.Låseknapp
E.3-hastighet vippebryter
F.Batteri
G.Festeknapp for batteriet
H.Adapteren for oppblåsing/avtapping
I.Inntak
Ikke utsett for vann.
BRUKSOMRÅDE
Få byttet defekte ledninger omgående.
Denne trådløse kompakte blåsemaskinen er
designet for profesjonell bruk f.eks. til blåsing av
treflis og annet avfall med store partikler. Skal ikke
brukes i områder der det er støv som er klassifisert
99
Norsk
som farlig stoff, eller som inneholder farlige stoffer
som kvarts i betongstøv, støv fra harde treslag etc.
SKAL IKKE under våte forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Den kompakte håndholdte blåseren er et
profesjonelt verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker
dette verktøyet.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. 2)
MERK: For best resultat, pass på at
batteripakken (F) er helt oppladet før bruk.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
1.Rett inn batteripakken (F) mot skinnene i
håndtaket (Fig. 2).
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
2.Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er
godt festet i verktøyet, pass på at den ikke
løsner.
Elektrisk sikkerhet
2.Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DeWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DeWALT.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1.Trykk batteriets festeknapp (G) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 2)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (L). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Vedlegg (Fig. 3–5)
FORSIKTIG: Pass på at batteriet tas
av før du setter på eller tar av forlenger
(A) eller enderør (B). Et tilbehør må være
påsatt før bruk.
BLÅSEMASKIN
For å koble til forlengeren,enderør eller luftfyller/
lufttapper til blåseruttaket:
1.Rett inn knottene (J) på innsiden av tilbehøret
med sporene (K) i huset som vist i figur 3.
2.Skyv tilbehøret inn på blåserhuset og vri til
venstre for å låse. Trekk i tilbehøret for å sjekke
at det sitter fast.
3.For å ta av tilbehøret, vri til høyre for å låse opp
og trekk det av blåserhuset.
100
Norsk
LUFTTAPPING
For å koble luftfyller/lufttapper tilbehøret (H) til
lufttappekoblingen (I):
Rett inn knottene på tilbehøret med sporene opp,
nede og på siden av inntaket og press det inn på
inntaket (I).
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsanvisningene og gjeldende
regler.
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, slå av
verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr.
Utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Hold blåseren med begge hender, ogblås fra side til
siden med røråpningen noen centimeter over den
harde overflaten. Gå sakte fremover mens du holder
den oppsamlede haugen av avfall foran deg. Se
Riktig håndstilling.
Hastighetsvalg (Fig. 8)
3-hastighets vippebryter (E) regulerer maksimal
luftstrøm som oppnås med avtrekkeren helt
inntrykket. Skyv vippebryteren (E) opp for å
øke luftstrømmen, skyv den ned for å redusere
luftstrømmen.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
Korrekt plassering av hendene
(Fig. 7)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal du ALLTID ha
hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
forlengeren (A) og den andre på hovedhåndtaket.
Se figur 7.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Slå på (Fig. 6, 8)
FORSIKTIG: Ikke rett uttaket på
maskinen mot deg selv eller andre.
FORSIKTIG: Bruk alltid vernebriller
og hørselsvern. Bruk en filtermaske
dersom det er mye støv ved bruken. Det
anbefales å bruke hansker, lange bukser
og kraftig fottøy. Hold langt hår og løse
klær unna åpninger og bevegelige deler.
For å slå på, trykk inn avtrekksbryteren for variabel
hastighet.(C). Etter som avtrekkeren trekkes fra
minimum til maksimum (fra helt av til helt på), vil
luftstrømmen fra blåsemaskinen øke fra minimum
til maksimum. Slipp avtrekkeren for å slå av
blåsemaskinen.
For å låse blåsemaskinen i ”på”, trykk inn
låseknappen (D) mens avtrekkeren (C) for variabel
hastighet er inntrykket, som vist i figur 5. For å slå
av blåsemaskinen nr låseknappen er satt på, trekk i
avtrekkeren for å løsne låsen.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i en
væske.
101
Norsk
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DeWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For
å redusere faren for skader, bør kun
tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT
brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DeWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
S
eparat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene
kan resirkuleres og brukes om igjen.
Gjenbruk av resirkulert materiale
hjelper til med å hindre miljøforurensing
og reduserer etterspørselen etter
råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DeWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DeWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DeWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DeWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
102
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut
av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
Português
SOPRADOR PORTÁTIL COMPACTO
DCV100
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Potência
Caudal de ar máx.
Velocidade sem carga
Velocidade máx. do ar
Peso (sem bateria)
W
m³/min
rpm
km/h
kg
DCV100
18
1
Li-Ion
265
2.8
0-18000
290
1.3
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-1
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
LWA(nível de potência acústica)
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
96
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
VDC
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
103
Português
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
Fusíveis:
Europa
DCB105
VAC
min
kg
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.49
DCB107
VAC
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
min 60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
kg
0.29
DCB112
VAC
min
kg
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
0.36
DCB113
VAC
min
kg
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
DCB115
VAC
min
kg
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.5
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
104
VISO: indica uma prática (não
A
relacionada com ferimentos) que, se não
for evitada, poderá resultar em danos
materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
SOPRADOR PORTÁTIL COMPACTO
DCV100
A DeWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010.
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2004/108/CE (até
19.04.2016), 2014/30/UE (a partir de 20.04.2016)
e a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DeWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
15.10.2015
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Português
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
105
Português
g) Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
COM BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante do equipamento. Um
carregador apropriado para um tipo de
bateria poderá criar um risco de incêndio se
for utilizado para carregar outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias especificamente
indicadas para as mesmas. A utilização de
quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como, por
exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer uma
ligação entre os contactos. Um curtocircuito entre os contactos da bateria poderá
causar queimaduras ou um incêndio.
d) Uma utilização abusiva da ferramenta
pode resultar na fuga do líquido da
bateria; evite o contacto com este líquido.
No caso de um contacto acidental, passe
imediatamente a zona afectada por água.
Se o líquido entrar em contacto com
os olhos, procure também assistência
médica. O líquido derramado da bateria
pode provocar irritação ou queimaduras.
106
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras de segurança específicas
adicionais para o soprador portátil
• Para proteger os pés e as pernas quando
utilizar o aparelho, use sempre calçado robusto
e calças compridas.
• Desligue sempre o produto, aguarde até a
ventoinha parar e retire a bateria:
• O cabo de alimentação se tenha danificado
ou enredado.
• Deixa o equipamento desacompanhado.
Português
• Verificar, ajustar, limpar ou utilizar o seu
equipamento.
• O aparelho começar a vibrar de forma
anormal.
menos que sejam acompanhadas ou tenham
recebido formação sobre a utilização deste
equipamento por uma pessoa responsável pela
sua segurança.
• Não coloque a entrada ou saída da vassoura
junto aos olhos ou orelhas quando operar.
Nunca sopre detritos na direcção de pessoas
que se encontrem nas proximidades.
• As crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
• Não utilize à chuva ou deixe no exterior
enquanto chove.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
• Não cruze estradas ou caminhos de cascalho
enquanto o seu produto estiver ligado durante
o modo de soprador. Caminhe, nunca corra.
• Não pouse a sua unidade no cascalho
enquanto estiver ligado.
• Tenha sempre a certeza da sua posição,
particularmente em inclinações. Não exceda e
mantenha sempre o seu equilíbrio.
• Não coloque quaisquer objectos nas aberturas.
Nunca utilize se as aberturas estiverem
bloqueadas - mantenha sem cabelo, pêlos,
poeira e qualquer coisa que possa reduzir o
fluxo de ar.
• Não permita a entrada de resíduos na entrada
do soprador.
ATENÇÃO: Utilize sempre o seu
equipamento da forma realçada
neste manual. O seu equipamento foi
concebido para ser utilizado num modo
vertical e se for utilizado de outra forma
pode resultar em ferimentos. Nunca
utilize o seu equipamento enquanto
estiver deitado de lado ou ao contrário.
Riscos residuais
– Ferimentos causados se tocar nas partes
rotativas/móveis.
– Ferimentos causados quando substituir as
peças, lâminas ou acessórios.
– Ferimentos causados por utilização prolongada
da ferramenta. Quando utilizar uma ferramenta
durante períodos prolongados, certifique-se de
que faz pausas regularmente.
– Danos auditivos.
– Perigos para a saúde causados pela inalação
de pó produzido quando utiliza a ferramenta
(exemplo:- trabalho com madeira, em especial
carvalho, faia, fibras de dimensão média e
quartzo em poeira de betão.)
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
• O operador ou utilizador é responsável por
acidentes ou riscos que ocorram a outras
pessoas ou à respectiva propriedade.
Use uma protecção auditiva.
• Não utilize solventes ou líquidos de limpeza para
limpar o seu produto. Utilize um raspador sem
corte para remover grama e sujidade.
• As ventoinhas de substituição estão disponíveis
a partir de um agente de assistência DeWALT.
Utilize acessórios e peças sobresselentes
recomendados da DeWALT.
• Mantenha todas as porcas e parafusos
apertados para garantir que o aparelho se
encontra numa condição de trabalho segura.
SEGURANÇA DOS OUTROS
O aparelho apenas deve ser utilizado com a
unidade de alimentação fornecida com o aparelho.
• Este aparelho não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou
com falta de experiência e conhecimentos, a
Use uma protecção ocular.
Mantenha os transeuntes afastados.
PARA DESLIGAR: Retire a bateria
antes de proceder à limpeza ou
manutenção.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O código de data (X), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2015 XX XX
Ano de fabrico
107
Português
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
inclui instruções de funcionamento e segurança
importantes para carregadores de bateria
compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização
de um dispositivo de corrente residual
com uma corrente residual de 30mA ou
menos.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem
rebentar, causando lesões pessoais e
danos.
CUIDADO: as crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à fonte
de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador
podem entrar em curto-circuito devido a
material estranho. Os materiais estranhos
condutores como, por exemplo, mas
não limitado a, lã de aço, folha de
alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
removidos dos orifícios do carregador.
Desligue sempre o carregador da fonte
de alimentação quando não estiver
inserida uma bateria no respectivo
compartimento. Desligue o carregador
antes de proceder à limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DeWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
108
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque objectos sobre o carregador
nem o coloque em cima de uma superfície
macia que possa bloquear as entradas de
ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado
de fontes de calor. O carregador é ventilado
através de ranhuras na parte superior e inferior
da estrutura.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados—substitua-os de
imediato.
•Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
•NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Português
Carregadores
Os carregadores DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 e DCB115 aceitam baterias de iões
de Li-Ion XR de 10,8V, 14,4V e 18V (DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184 e DCB185).
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega
uma bateria defeituosa. O carregador indica que
a bateria está defeituosa ao não acender-se ou
apresentando um problema na bateria ou aparece
um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste
e foram concebidos para uma operação tão fácil
quanto possível.
Se o carregador indicar uma falha, leve o
carregador e a bateria um centro de assistência
autorizado para que sejam submetidos a um teste.
Procedimento de carregamento
(Fig. 2)
RETARDAÇÃO DE CALOR/FRIO
1.Ligue o carregador a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a bateria.
2.Insira a bateria (F) no carregador. A luz vermelha
(de carregamento) irá piscar continuamente
indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
3.O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carga
Consulte a tabela indicada abaixo para saber qual é
o estado do processo de carga da bateria.
Indicadores de carga: DCB105
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria
voltar a colocar a bateria
Indicadores de carga: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da
bateria*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
o indicador luminoso vermelho continua a
piscar, mas acende-se um indicador luminoso
amarelo durante esta operação. Quando a
bateria atingir a temperatura adequada, o
indicador luminoso amarelo desliga-se e o
carregador continua o processo de carga.
Quando o carregador detecta que uma bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente a
retardação de calor/frio, interrompendo o processo
de carga até a bateria atingir a temperatura
adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta
função assegura a duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
APENAS BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o
Sistema de protecção electrónica for activado. Se
isto ocorrer, coloque a bateria de iões de lítio no
carregador até ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
109
Português
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em
carregadores DeWALT.
•NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: quando não utilizar a
ferramenta, deve colocá-la de lado
numa superfície estável, de modo
a que ninguém tropece nem sofra
uma queda. Algumas ferramentas
com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (LI-ION)
• Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir se for
exposta a uma chama. São produzidos vapores
e materiais tóxicos quando as baterias de iões
de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar em contacto
com a sua pele, lave imediatamente a área
afectada com sabão suave e água. Se o
líquido da bateria entrar em contacto com os
seus olhos, passe-os (abertos) por água durante
15 minutos ou até a irritação passar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
110
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Transporte
As baterias da DeWALT estão em conformidade
com todas as regulamentações de expedição
aplicáveis, de acordo com os padrões jurídicos e
de indústria, que incluem as Recomendações da
ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da
Associação do Transporte Aéreo Internacional
(IATA), Regulamentações do código marítimo
internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao
transporte rodoviário internacional de mercadorias
perigosas (ADR). As pilhas de iões de lítio foram
testadas de acordo com a secção 38.3 das
Recomendações da ONU no que respeita ao
Transporte de Mercadorias Perigosas: manual de
Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, a expedição de uma bateria
DeWALT será isenta de classificação como material
perigoso de Classe 9 inteiramente regulamentado.
Em geral, as duas instâncias que requerem a
expedição de Classe 9 são:
1.Transporte aéreo de mais de duas baterias de
iões de lítio DeWALT se a embalagem incluir
apenas (sem ferramentas) e
2. Qualquer expedição que inclua uma bateria
de iões de lítio com classificação energética
superior a 100 watts/hora (Wh). Todas as pilhas
de iões de lítio têm a classificação de watts por
hora indicadas na embalagem.
Independentemente de uma expedição ser
considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
O transporte das baterias pode dar origem a
um incêndio se os terminais da pilha entrarem
em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas,
certifique-se de que os terminais da pilha estão
protegidos e devidamente isolados de materiais que
possam entrar em contacto com eles e causar um
curto-circuito.
Português
As informações indicadas nesta secção do manual
são fornecidas de boa fé e acredita-se que são
precisas aquando da elaboração do documento.
No entanto, não é fornecida qualquer garantia,
expressa ou implícita. É da responsabilidade do
comprador garantir que as respectivas actividades
estão em conformidade com as regulamentações
aplicáveis.
Bateria
TIPO DE BATERIA
O modelo DCV100 utiliza uma pilha de 18 volts.
Podem ser utilizadas as pilhas DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183/B, DCB184/B ou DCB185.
Consulte Dados técnicos para obter mais
informações.
Recomendações de armazenamento
1.O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa
do sol e de fontes de calor ou de frio. Para
obter o máximo desempenho e a maior
vida útil possíveis das baterias, guarde-as à
temperatura ambiente quando não estiverem a
ser utilizadas.
2.Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
ão toque nos contactos com objectos
N
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente
M
quaisquer cabos danificados.
arregue a bateria apenas com uma
C
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT
C
apenas com os carregadores DeWALT
concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não
sejam as baterias específicas DeWALT
com um carregador da DeWALT pode
fazer com que rebentem ou dar origem a
situações de perigo.
Não queime a bateria.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Conteúdo da embalagem
Etiquetas no carregador e na bateria
1 Caixa do motor do soprador
Além dos símbolos indicados neste manual,
os rótulos no carregador e na bateria podem
apresentam os seguintes símbolos:
A embalagem contém:
1 Tubo de fixação da extensão
1 Tubo do acessório da extremidade
1 Acessório de enchimento/esvaziamento
1 Manual de instruções
eia o manual de instruções antes de
L
utilizar este equipamento.
onsulte os Dados técnicos para ficar
C
a saber o tempo de carregamento.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
uspensão do carregamento devido a
S
bateria quente/fria.
111
Português
Descrição (Fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
A.Acessório da extensão
B.Acessório da extremidade
C.Interruptor de accionamento
D.Botão de bloqueio
E.Interruptor basculante de 3 velocidades
F.Bateria
G.Patilha de libertação das pilhas
H.Acessório de enchimento/esvaziamento
I.Entrada
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Este soprador compacto sem fio foi concebido para
aplicações de sopragem profissionais, por exemplo,
para soprar aparas de madeira e outros resíduos
de partículas grandes. Não o utilize em aplicações
onde haja poeira, que é uma substância perigosa
classificada, ou contém substâncias perigosas
como quartzo em poeira de betão, pó de madeira,
etc.
NÃO o utilize em locais húmidos ou na presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
O soprador portátil compacto é uma ferramenta
eléctrica profissional.
Inserir e retirar a
bateria da ferramenta (Fig. 2)
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
NOTA: para obter os melhores resultados,
certifique-se de que a bateria (F) está totalmente
carregada antes de a utilizar.
• Este produto não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) que sofram
de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/
ou conhecimentos, a menos que estejam
acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
1.Alinhe a bateria (F) com as calhas que se
encontram dentro da pega da ferramenta
(Fig. 2).
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
112
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
2.Faça-a deslizar para dentro da pega até
a bateria ficar totalmente encaixada na
ferramenta e certifique-se de que não se solta.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1.Prima a patilha de libertação da bateria (G) e
puxe a bateria com firmeza para fora da pega
da ferramenta.
2.Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE
COMBUSTÍVEL (FIG. 2)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Português
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (L). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e
é necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
Anexos (Fig. 3–5)
CUIDADO: Certifique-se de que retira a
bateria antes de montar ou desmontar o
acessório da extensão (A) ou o acessório
da extremidade (B). Deve montar um
acessório na caixa antes de utilizar o
equipamento.
SOPRADOR
Para ligar o acessório da extensão, o acessório
da extremidade ou o acessório de enchimento/
esvaziamento à saída do soprador:
1.Alinhe as cavilhas (J) no interior do acessório
com as ranhuras (K) da abertura da caixa,
como indicado na Figura 3.
2.Empurre o acessório para dentro da caixa
do soprador e rode-o para a esquerda para
bloqueá-lo. Puxe o acessório para certificar-se
de que está fixo na devida posição.
3.Para retirar o acessório, rode-o para a direita
para desbloqueá-lo e puxe-o para fora da caixa
do soprador.
SISTEMA DE ESVAZIAMENTO
Para ligar o acessório de enchimento/
esvaziamento (H) à entrada do sistema de
esvaziamento (I):
Alinhe as saliências no acessório com as ranhuras
na parte superior, inferior e lateral da entrada e
pressione-a para dentro da entrada (I).
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
AVISO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, desligue a
ferramenta e desligue a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
arranque acidental pode causar lesões.
Posição correcta das mãos (Fig. 7)
AVISO: para reduzir o risco de lesões
pessoais graves, coloque SEMPRE
as mãos na posição correcta, tal como
exemplificado na figura.
AVISO: para reduzir o risco de lesões
pessoais graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão no acessório da extensão (A) e a outra
na pega principal. Consulte a figura 7.
Ligação da máquina (Fig. 6, 8)
CUIDADO: Não aponte a descarga
da unidade para si ou para outras
pessoas que estejam presentes.
CUIDADO: Use sempre óculos de
segurança e protecção auricular. Use
uma máscara filtrante se a operação
produzir pó. É recomendável usar luvas,
calças compridas e calçado robusto.
Mantenha o cabelo comprido e a roupa
larga afastada de aberturas e peças em
movimento.
Para desligar o soprador, prima o interruptor de
velocidade variável (C). Quando muda o interruptor
da posição mínima para a máxima (ou da posição
totalmente desligada para totalmente ligada), o
fluxo de ar do soprador aumenta de mínimo para
máximo. Liberte o interruptor totalmente para
desligar o soprador.
Para bloquear o soprador, prima o botão de
bloqueio (D) com o interruptor de velocidade
variável (C) pressionado, como indicado na Figura 5.
Para desligar o soprador quando utilizar o botão de
bloqueio, puxe o interruptor para libertar o bloqueio.
Segure no soprador com ambas as mãos e
deslize-o da esquerda para a direita com a
extremidade da saída do tubo vários centímetros
acima da superfície dura. Avance lentamente,
mantendo a pilha acumulada de resíduos à sua
frente. Consulte Posição correcta das mãos.
Selecção de velocidade (Fig. 8)
O interruptor basculante de 3 velocidades (E) define
o fluxo de ar máximo que pode ser atingido quando
o interruptor é totalmente pressionado. Empurre o
interruptor basculante (E) para cima para aumentar
o fluxo de ar e para baixo para diminuir o fluxo
de ar.
113
Português
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi
concebida para funcionar durante um longo período
de tempo com uma manutenção mínima. Uma
utilização continuamente satisfatória depende de
uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou
outros químicos abrasivos para limpar
as peças não metálicas da ferramenta.
Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e sabão suave. Nunca deixe
entrar qualquer líquido para dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca
mergulhe qualquer peça da ferramenta
num líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
114
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções de
limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DeWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco de
ferimentos, apenas deverão ser utilizados
acessórios recomendados pela DeWALT
com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva – este produto
não deve ser eliminado juntamente com
o lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DeWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A
recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DeWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DeWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DeWALT através da
morada indicada neste manual. Em alternativa,
poderá encontrar na internet (em www.2helpU.
com) uma lista dos agentes de reparação
autorizados da DeWALT, bem como os dados de
contacto completos do nosso serviço pós-venda.
Português
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
115
Suomi
KOMPAKTI KÄSIKÄYTTÖINEN PUHALLIN
DCV100
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Virransyöttö
Ilmavirtauksen maksiminopeus
Kuormittamaton nopeus
Ilman maksiminopeus
Paino (ilman akkupakkausta)
W
m³/min
rpm
km/h
kg
DCV100
18
1
Li-Ion
265
2.8
0-18000
290
1.3
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-1 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
LWA(äänitehotaso)
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
96
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
116
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
Latauslaite
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
kg
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.49
Suomi
Latauslaite
DCB107
Verkkojännite
VAC
230
Akun tyyppi
10.8/14.4/18 Li-Ion
Akkujen keskimääräinen min 60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
latausaika
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
Paino
kg
0.29
Latauslaite
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
kg
Latauslaite
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
kg
Latauslaite
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen min
latausaika
Paino
Sulakkeet
Eurooppa
kg
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
0.36
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.5
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa
hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
EY-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
KOMPAKTI KÄSIKÄYTTÖINEN PUHALLIN
DCV100
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset: 2006/42/EC, EN607451:2009+A11:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY
(19.04.2016 saakka), 2014/30/EY (20.04.2016
lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.10.2015
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus
viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen
työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
117
Suomi
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
118
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja
niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
Suomi
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemaa latauslaitetta.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite
voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen
voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys
lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa
palovamman.
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä käsikäyttöiselle
puhaltimelle
• Suojaa jalkateräsi ja jalkasi laitteen käytön aikana
käyttämällä aina kestäviä jalkineita ja pitkiä
housuja.
• Sammuta aina laite, anna puhaltimen pysähtyä ja
poista akku, kun:
• Virtajohto on vahingoittunut tai solmussa.
• Jätät laitteen vartioimatta.
• Tarkistat, säädät, puhdistat tai huollat
tuotettasi.
• Jos laite värähtelee epänormaalisti.
• Älä vie laitteen sisään- tai ulostuloa lähelle silmiä
tai korvia sen ollessa käynnissä. Älä koskaan
puhalla roskia sivustaseuraajien päälle.
• Älä käytä vesisateella äläkä jätä laitetta ulos
sateeseen.
• Älä kulje sorapolkujen tai -teiden yli laitteen
puhaltaessa. Kävele laitetta käyttäessäsi. Älä
koskaan juokse.
• Älä koskaan jätä laitetta päälle, jos joudut
jättämään sen soran päälle.
• Ole varovainen kulkiessasi laitteen kanssa,
erityisesti mäkisessä ympäristössä. Älä kurottele
liikaa ja pidä hyvä tasapaino.
• Älä laita mitään esineitä aukkojen päälle. Älä
koskaan käytä laitetta, jos sen aukot ovat
tukossa. Poista hiukset, nukka, pöly ja mitkä
tahansa ilmavirtausta heikentävät esteet.
• Älä anna jäämien päästä puhaltimen
ilmanottoaukkoon.
VAROITUS: Käytä aina laitetta näissä
ohjeissa kuvatulla tavalla. Laite on
tarkoitettu käytettäväksi pystyssä, ja
sen käyttö muulla tavoin voi johtaa
loukkaantumiseen. Älä ikinä käytä laitetta,
kun se on kyljellään tai ylösalaisin.
• Laitteen käyttäjä on vastuussa muille ihmisille
tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai
vaaratilanteista.
• Älä käytä liuottimia tai puhdistusnesteitä
laitteesi puhdistamiseen. Käytä tylsää kaavinta
poistamaan ruoho ja lika.
• Vaihtotuulettimia saa DeWALTin
huoltopalvelusta. Käytä DeWALTin hyväksymiä
varaosia ja lisäosia.
• Huolehdi, että mutterit ja ruuvit ovat aina kireällä,
jotta laite toimisi turvallisesti.
MUIDEN TURVALLISUUS
Laitetta saa käyttää vain sen mukana tulleen
virtalähteen kanssa.
• Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja tietämys ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö tai paikalla tulee olla
henkilö, joka neuvoo miten laitetta tulee käyttää.
• Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Työkalun pyörivien/liikkuvien osien
koskettamisesta aiheutuvat vammat.
– Osien, terien tai lisävarusteiden vaihtamisen
aikana aiheutuvat vammat.
119
Suomi
– Työkalun pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvat
henkilövahingot. Pidä säännöllisiä taukoja
työkalun pitkäaikaisen käytön aikana.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja
aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
– Kuulon heikkeneminen.
– Työkalun aikana aiheutuvan pölyn
hengittämisestä aiheutuvat terveysvaarat
(esimerkki:- puutavaran työstäminen, erityisesti
tammen, pyökin, puolikovan kuitulevyn
työstäminen ja betonipölyn kvartsi).
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Pidä sivulliset poissa työalueelta.
SAMMUTUS: Poista akku ennen
puhdistus- tai huoltotoimia.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (X) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2015 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin
akkulatureihin (katso Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30mA.
120
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa
vieras materiaali voi aiheuttaa oikosulkuja
laturin sisällä oleviin suojaamattomiin
latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat
johtavat aineet, kuten teräsvilla,
alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät,
niihin kuitenkaan rajoittumatta, on
pidettävä poissa laturin aukoista. Irrota
laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä
ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DeWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat
laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle
tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka
saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois
lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon
päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
•Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
Suomi
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 ja DCB115
-latureihin sopivat 10,8 V; 14,4V ja 18V Li-Ion XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184 ja DCB185).
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Lataaminen (Kuva 2)
1.Työnnä latauslaitteen virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2.Aseta akku (F) latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
3.Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Latausprosessi
Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta.
Laturin merkkivalot: DCB105
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive
aseta akku uudelleen paikoilleen
Laturin merkkivalot: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja
keltainen merkkivalo palaa kyseisen toiminnon
aikana. Kun akku on saavuttanut oikean
lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja
laturi jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua.
Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi
ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun,
se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/
kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten,
kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan.
Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti
akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
VAIN LITIUMIONIAKUT
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu,
laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan
latautunut.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja
jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei
ole ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet
ennen akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata
annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
121
Suomi
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
•ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole
käytössä, laita se sivulleen vakaalle
alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen
vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on
suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat
helpommin.
LITIUM-IONIAKKUJEN (LI-ION) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
122
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön
(IMDG) määräykset sekä eurooppalainen
sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut
on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien
osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja
testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akun kuljetusta
ei luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa::
1.Useamman kuin kahden DeWALT-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja (ei työkaluja), ja
2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty
kuljetus, kuljettajien vastuulla on ottaa selvää
viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/merkintää sekä
dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.
Akkuyksikkö
AKUN TYYPPI
DCV100 toimii 18 voltin akulla.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183/B,
DCB184/B tai DCB185 -akut soveltuvat
käytettäviksi. Katso lisätietoa osiosta Tekniset
tiedoissa.
Suomi
Säilytyssuositukset
ataa DeWALT-akut ainoastaan
L
yhteensopivilla DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALTakkuja ladataan DeWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
1.On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2.Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit:
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Puhallinmoottorin kotelointi
1 Pidennyskappaleen putki
1 Päätykappaleen putki
1Täyttö-/tyhjennyskappale
1Käyttöohje
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
atausajan tiedot ovat Teknisissä
L
tiedoissa.
Akkua ladataan.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (Kuva 1)
Akku on ladattu.
Akku on viallinen.
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
A.Pidennyskappale
B.Päätykappale
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
C.Liipaisukytkin
lä työnnä sähköä johtavia esineitä
Ä
laitteen sisään.
E.3-vaiheinen nopeuskytkin
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
D.Lukituspainike
F.Akku
G.Akun vapautuspainike
H.Täyttö-/tyhjennyskappale
Älä altista vedelle.
I.Iilmanottoaukko
KÄYTTÖTARKOITUS
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
oimita akku kierrätykseen
T
ympäristöystävällisellä tavalla.
Tämä langaton kompakti puhallin on suunniteltu
ammattimaisiin puhalluskäyttöihin esimerkiksi
puulastujen ja muiden suurikokoisten jäämien
puhaltamiseen. Laitetta ei saa käyttää ympäristöissä,
joissa on vaaralliseksi aineeksi luokiteltua tai
vaarallisia aineita (esim. betonipölyn kvartsi,
kovapuun pöly jne.) sisältävää pölyä.
EI SAA käyttää kosteissa olosuhteissa tai jos
laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Kompakti käsikäyttöinen puhallin on ammattimainen
sähkötyökalu.
123
Suomi
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
2.Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin
paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen
tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että
latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
1.Kohdista akku (F) kahvan sisällä oleviin kiskoihin
(kuva 2).
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1.Paina akun vapautuspainiketta (G) ja vedä akku
ulos työkalun kahvasta.
2.Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 2)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (L) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Liitteet (Kuvat 3–5)
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
PUHALLIN
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Liitä jatkekappale, pääkappale tai täyttö-/
tyhjennyskappale puhaltimen ulostuloon seuraavasti:
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DeWALT-akkupakkauksia ja -latureita.
3.Poista liitoskappale kääntämälllä sitä oikealle
sen irrottamiseksi ja vetämällä se irti puhaltimen
kotelosta.
Akun asentaminen
ja poistaminen työkalusta (Kuva 2)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku (F) on ladattu täyteen.
124
HUOMIO: Varmista, että akku on
poistettu ennen jatkekappaleen (A)
tai pääkappaleen (B) liittämistä tai
irrottamista. Liitoskappale tulee kiinnittää
koteloon ennen käyttöä.
1.Kohdista liitoskappaleen sisällä olevat tapit (J)
kotelon aukon uriin (K) kuvan 3 mukaisesti.
2.Paina liitoskappale puhaltimen koteloon ja
lukitse se kääntämällä sitä vasemmalle. Vedä
liitoskappaletta varmistaaksesi, että se on hyvin
paikoillaan.
TYHJENNYSKAPPALE
Liitä täyttö-/tyhjennyskappale (H) tyhjentimen
sisääntuloon (I) seuraavasti:
Kohdista liitoskappaleen kolot ilmanottoaukon yläja alaosassa sekä sivuilla oleviin uriin ja paina se
ilmanottoaukkoon (I).
Suomi
KÄYTTÄMINEN
Nopeuden säätö (Kuva 8)
Käyttöohjeet
Maksimaalinen ilmavirtaus voidaan asettaa
painamalla 3-vaiheinen nopeuskytkin (E) kokonaan
alas. Paina kytkin (E) ylös ilmavirtauksen
kasvattamiseksi; paina se alas ilmavirtauksen
pienentämiseksi.
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota akku ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
Oikeaoppinen käsien asento (Kuva 7)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahinkovaaran välttämiseksi on
AINA käytettävä oikeaoppista käden
asentoa kuvan mukaisesti.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Käsien oikeaoppinen asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä pidennyskappaleessa (A) ja toisen käden
pitämistä pääkahvassa. Katso kuva 7.
Käynnistäminen (Kuvat 6, 8)
HUOMIO: Laitteen poistoaukkoa
ei saa suunnata käyttäjään tai
sivullisiin päin.
HUOMIO: Käytä aina suojalaseja sekä
kuulonsuojaimia. Käytä hengityssuojaa,
jos käyttöympäristössä on pölyä.
Suojakäsineiden, pitkien housujen
ja tukevien jalkineiden käyttö on
suositeltavaa. Pidä pitkät hiukset ja löysät
vaatteet pois aukoista ja liikkuvista osista.
Kytke työkalu päälle painamalla säädettävää
nopeuskytkintä (C). Kun liipaisin vedetään
minimiasennosta maksimiasentoon (tai
sammutusasennosta päälle), puhaltimen ilmavirtaus
kasvaa minimistä maksimiin. Vapauta liipaisin
kokonaan puhaltimen sammuttamiseksi.
Lukitse puhallin päälle painamalla lukituspainiketta
(D) säädettävä nopeuskytkin (C) alhaalla kuvan 5
mukaisesti. Sammuta puhallin lukituspainikkeen
käytön aikana vetämällä liipaisimesta lukituksen
vapauttamiseksi.
Pitele puhallinta molemmilla käsillä ja liikuta
puolelta toiselle pitämällä putken ulostuloa useiden
senttimetrien verran kovan pinnan yläpuolella. Etene
hitaasti pitämällä kertyneet jäämät edessäsi. Katso
Oikeaoppinen käsien asento.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa
käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä
laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
125
Suomi
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DeWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
K
ierrätykseen toimitetut käytetyt
tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää
uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja
vähentää raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DeWALT kierrättää DeWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DeWALThuoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden
lähimpään DeWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot
ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista
DeWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä
palvelusta on Internet-sivustossa
www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se
sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
126
Svenska
KOMPAKT HANDHÅLLEN BLÅSARE
DCV100
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till
en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Strömmatning
Luftflödeshastighet max
Varvtal obelastad
Max lufthastighet
Vikt (utan batteripaket)
W
m³/min
rpm
km/h
kg
DCV100
18
1
Li-Ion
265
2.8
0-18000
290
1.3
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-1.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
LWA(ljudeffektnivå)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
96
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
VDC
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
127
Svenska
Laddare
Starkströmsspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
kg
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.49
Laddare
DCB107
Starkströmsspänning
VAC
230
Batterityp
10.8/14.4/18 Li-Ion
Ungefärlig laddningstid min 60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
för batteripaket
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
Vikt
kg
0.29
Laddare
Starkströmsspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
kg
Laddare
Starkströmsspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
kg
Laddare
Starkströmsspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
för batteripaket
Vikt
Säkringar
Europa
kg
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
0.36
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.5
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver
allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
128
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
KOMPAKT HANDHÅLLEN BLÅSARE
DCV100
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller: 2006/42/EC,
EN60745-1:2009+A11:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2004/108/EG (t.o.m. 19.04.2016), 2014/30/EU
(fr.o.m. 20.04.2016) och 2011/65/EU. För mer
information, var god kontakta DeWALT på följande
adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.10.2015
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING: Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
Svenska
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
e) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
f) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
g) Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
129
Svenska
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG
a) Ladda endast med den laddare som är
specificerad av tillverkaren. En laddare
som passar till en typ av batteripaket kan
ge upphov till brandfara när den används
tillsammans med ett annat batteripaket.
b) Använd elverktygen enbart med därtill
avsedda batteripaket. Användning av andra
batteripaket kan ge upphov till skaderisk och
eldsvåda.
c) När batteripaketet inte används, håll det
borta från andra metallföremål, såsom
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller
andra små metallföremål som kan skapa
en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge
upphov till brännskador eller eldsvåda.
d) Under missbruksförhållanden kan vätska
komma ut från batteriet, undvik kontakt
med denna. Om kontakt oavsiktligt
inträffar, spola med vatten. Om vätska
kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut
från batteriet kan ge upphov till irritation eller
brännskador.
130
6) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Ytterligare specifika
säkerhetsinstruktioner för
handhållna blåsare
• För att skydda dina fötter och ben när
apparaten används bör alltid kraftiga skor och
långbyxor användas.
• Stäng alltid av produkten och låt fläkten stanna
helt och ta bort batteriet när:
• strömsladden har skadats eller blivit
tilltrasslad,
• produkten lämnas utan uppsikt,
• produkten kontrolleras, justeras, rengörs eller
repareras,
• utrustningen börjar vibrera på ett onormalt
sätt.
• Håll inte sopredskapets in- eller
utmatningsportar nära ögon eller öron under
användning. Blås aldrig skräp i riktning mot
personer i närheten.
• Använd inte utrustningen i regn och lämna den
inte utomhus när det regnar.
• Passera inte över grusgångar eller -vägar när
produkten är påslagen och inställd till blåsläge.
Gå – spring aldrig.
• Lägg inte ned utrustningen ovanpå grus när den
är påslagen.
• Håll alltid uppsikt över vart du går, speciellt i
lutningar. Sträck dig inte för långt och se till att
hålla god balans.
• Placera inte några föremål i utrustningens
öppningar. Använd inte utrustningen om
öppningar är igensatta – se till att dessa är
fria från hår, ludd, damm och annat som kan
försämra luftflödet.
• Låt inte skräp dras in i blåsaren luftintag.
VARNING: Använd alltid produkten
enligt beskrivningen i denna handbok.
Produkten är utformad att användas i
upprätt läge. Om den används på något
annat sätt kan detta leda till personskada.
Låt aldrig produkten vara påslagen när
den ligger på sidan eller är placerad upp
och ned.
Svenska
• Operatören eller användaren ansvarar för
olyckor eller faror som inbegriper andra
människor eller deras egendom.
Bär öronskydd.
• Använd inte lösningsmedel eller
rengöringsvätskor vid rengöring av produkten.
Använd en trubbig skrapa för att avlägsna gräs
och smuts.
Bär ögonskydd.
Håll åskådare på avstånd.
• Ersättningsfläktar finns hos DeWALTs
reparationsverkstäder. Använd endast
reservdelar och tillbehör som rekommenderas
av DeWALT.
• Alla muttrar, bultar och skruvar ska vara
ordentligt åtdragna för att säkerställa att
utrustningen hålls i säkert arbetsskick.
ANDRAS SÄKERHET
Utrustningen får endast användas med
strömförsörjningsenheten som medföljer
utrustningen.
• Denna utrustning är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte
de är under uppsikt eller fått instruktioner om
användning av utrustningen av en person som
är ansvarig för deras säkerhet.
• Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med utrustningen.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
– Skador kan uppstår vid kontakt med roterande/
rörliga delar.
– Skador kan uppstå vid byte av delar, blad eller
tillbehör.
AVSTÄNGNING: Ta bort batteriet
innan rengöring eller underhåll.
DATUMKODPLACERING (BILD [FIG.] 1)
Datumkoden (X), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för
kompatibla batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med en
restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DeWALT laddningsbara batterier. Olika
typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
– Skador orsakade av för lång användning av
verktyget. När verktyg används under en längre
tid se till att ta regelbunden paus.
-Hörselnedsättning.
– Hälsorisker orsakade av inandning av
damm som uppstår när verktyget används
(exempelvis:- arbete med trä, särskilt ek, bok,
MDF och kvarts i betongdamm.)
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
äs instruktionshandbok före
L
användning.
2015 XX XX
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget kan
de exponerade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat till,
stålull, aluminiumfolie eller ansamling
av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
131
Svenska
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DeWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren
eller placera inte laddaren på ett mjukt
underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna vilket kan resultera
i intern överhettning. Placera laddaren undan
från alla heta källor. Laddaren ventileras genom
öppningar i överkant och underkant av höljet.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230V hushållsström. Försök inte att
använda någon annan spänning. Detta gäller
inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 och DCB115
laddarna accepterar 10,8 V, 14,4V och 18V Li-Ion
XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184 och DCB185)
batteripaket.
DeWALT laddare kräver inga inställningar och
är skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
Laddningsprocedur (Bild. 2)
1.Plugga in laddaren i ett lämpligt uttag innan du
sätter in batteripaketet.
2.Sätt in batteripaketet (F) i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
3.Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och
livslängd för litiumjon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt—byt ut dem omedelbart.
Laddning
•Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
132
Laddningsindikatorer: DCB105
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning
byt ut batteripaketet
Laddningsindikatorer: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket
fördröjning*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Den röda lampan fortsätter att blinka, men
en gul indikatorlampa kommer att lysa
Svenska
under denna operation. När batteriet har
nått lämplig temperatur kommer den gula
lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att
ladda ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer
att indikera ett felaktigt batteri genom att vägra
att tända eller genom att visa blinkmönster för
problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa
laddaren och batteripaketet hos ett auktoriserat
servicecenter.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP: När den inte används skall
den läggas på sidan på en stabil
plats så att ingen riskerar att någon
snubblar på den. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men lätt kan vältas.
VARM/KALL FÖRDRÖJNING
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett
eller för kallt, kommer den automatiskt att starta
en varm/kall fördröjning, avbryta laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Laddaren
växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att ladda med
ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri.
Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer
inte att återgå till maximal laddningshastighet även
om batteriet blir varmt.
ENDAST LITIUM-JON BATTERIPAKET
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddssystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om
elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta
sker placera litiumjon batteriet i laddaren tills det är
fulladdat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteriet i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Isättning och
borttagning av batteriet från laddaren kan
antända dammet eller ångorna.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(LI-JON)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
133
Svenska
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Transport
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga
regler för transport av farligt gods som stipuleras
av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations
(IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta instanser kommer transporten av ett
DeWALT batteripaket att undantas från klassificering
som helt reglerad försändelse av klass 9 farligt
gods. I allmänhet insisterar man i följande två fall på
transport enligt klass 9:
1.Flygtransport av över två DeWALT
litiumjonbatteripaket, när paketet innehåller
endast batteripaket (inga verktyg) och
2. Alla försändelser som innehåller
litiumjonbatterier med en kapacitet på över
100 watt-timmar (Wh). Alla litiumjonbatterier
har kapaciteten i watt-timmar angiven på
batteripaketet.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som
undantagen eller helt reglerad, är det avsändaren
som har ansvaret för att de aktuella bestämmelserna
gällande förpackning, etikettering/märkning och
dokumentation uppfylls.
Transport av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med
ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma i kontakt med
dem och orsaka kortslutning.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Batteripaket
BATTERITYP
DCV100 arbetar med ett 18 volt batteripaket.
134
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183/B,
DCB184/B eller DCB185 batteripaket kan
användas. Se Tekniska data för ytterligare
information.
Förvaringsrekommendationer
1.Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2.För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i
denna manual kan etiketterna på laddaren och
batteripaketet visa följande bilddiagram:
äs instruktionshandbok före
L
användning.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
e till att undermåliga sladdar
S
omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Svenska
Endast för användning inomhus.
assera batteripaketet med vederbörlig
K
hänsyn till miljön.
adda endast DeWALT batteripaket
L
med avsedda DeWALT laddare.
Laddning av batteripaket med andra
än de avsedda DeWALT batterierna
med en DeWALT laddare kan göra att
de brister eller så kan det leda till farliga
situationer.
Bränn inte batteripaketet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Blåsarmotorhölje
1 Tillsats förlängningsrör
1 Tillsats ändrör
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Den kompakta handhållna blåsaren är ett
professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
1 Tillsats luftintag/luftutsläpp
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DeWALTs serviceorganisation.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Användning av Förlängningssladd
Beskrivning (Bild 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
A.Tillsats förlängning
B.Ändtillsats
C.Avtryckare
D.Låsknapp
E.Vippavtryckare 3 hastigheter
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT
batteripaket och laddare.
F.Batteri
G.Batteriets låsknapp
H.Tillsats luftintag/luftutsläpp
I.Intag
AVSEDD ANVÄNDNING
Denna sladdlösa kompakta blåsare är designad för
professionell användning för bortblåsning av t.ex.
träspån och andra stora skräppartiklar. Använd den
inte där det finns damm som klassificeras som är
en klassificerad farlig substans eller innehåller farliga
substanser såsom kvarts i betongdamm, damm från
hårt träslag etc.
135
Svenska
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. 2)
NOTERA: För bästa resultat se till att
batteripaketet (F) är fulladdat.
LUFTUTSLÄPP
För anslutning av in-/utblåstillsatsen (H) till
utblåsuttaget (l):
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET.
Rikta in spärrhakarna på tillsatsen mot skårorna på
ovansidan, undersidan och sidorna på intaget och
tryck den på intaget (l).
1.Rikta in batteripaketet (F) mot listerna inuti
verktyget handtag (Bild. 2).
DRIFT
2.Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter
fast i verktyget och se till att det inte lossnar.
Bruksanvisning
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN
VERKTYGSHANDTAGET.
1.Tryck på batterilåsknappen (G) och dra
med en fast rörelse batteripaketet bort från
verktygshandtaget.
VARNING: Följ alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
start kan orsaka skador.
2.Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (BILD. 2)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
Korrekt handplacering (Bild. 7)
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (L). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer
inte bränslemätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
VARNING: För att minska risken för
allvarliga personskador bör du ALLTID
hålla händerna i rätt position såsom
bilden visar.
VARNING: För att minska risken för
allvarliga personskador bör du ALLTID
hålla verktyget stadigt och vara beredd på
plötsliga rörelser.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering
på laddning som finns kvar i batteripaketet. Den
indikerar inte verktygets funktionalitet och kan
variera baserat på produktkomponenter, temperatur
och slutanvändarens användning.
Korrekt handposition kräver ena handen på
förlängningstillsatsen (A) och den andra handen på
huvudhandtaget. Se bild 7.
Bilagor (Bild. 3–5)
VARNING: Rikta inte utsläppet mot
dig själv eller mot åskådare.
VARNING: Använd alltid skyddsglasögon
och hörselskydd. Använd en filtermask
vid arbeten i dammiga miljöer.
Användning av handskar, långbyxor
och lämpliga skor rekommenderas. Håll
långt hår och lösa kläder undan från
öppningsbar och rörliga delar.
SE UPP: Se till att batteriet är borttaget
innan förlängningstillbehör (A) eller
ändtillsatser (B) sätts fast eller tas bort.
En tillsats måste fästas i höljet innan
användning.
BLÅSARE
För att ansluta förlängningstillsatsen, ändtillsatsen
eller in-/utblåstillsatser till blåsaruttaget:
1.Rikta in tapparna (J) på insidan av tillsatsen mot
spåren (K) på höljets öppning såsom visas i figur
3.
2.Skjut på tillsatsen på blåsarhöljet och vrid
åt vänster för att låsa. Dra i tillsatsen för att
kontrollera att den sitter säkert på plats.
3.För att ta bort tillsatsen, vrid åt höger för att låsa
upp och dra den bort från blåsarhöljet.
136
Påslagning (Bild. 6, 8)
För att slå på blåsaren, tryck på den variabla
hastighetsavtryckaren (C). När avtryckaren dras
från positionen min till max (eller helt avstängd till
helt påslagen) ökar luftflödet från blåsaren från min
till max. Släpp avtryckaren helt för att stänga av
blåsaren.
För att låsa blåsaren i påslagen läge,
tryck på låsknappen (D) med den variabla
hastighetsavtryckaren (C) intryckt, såsom visas i
Svenska
figur 5. För att stänga av blåsaren när låsknappen
används, tryck in avtryckaren för att lossa låset.
Håll blåsaren med båda händerna och svep från
sida till sida med rörutgångens ände flera centimeter
ovanför den hårda ytan. Avancera sakta framåt med
den hopsamlade högen med skräp framför dig. Se
Korrekt handposition.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING: Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas från
laddarens utsida med hjälp av trasa
eller mjuk borste som inte är av metall.
Använd inte vatten eller rengöringsmedel.
Hastighetsinställning (Bild. 8)
Valfria tillbehör
Vippavtryckaren (E) med tre hastigheter ställer in
maximalt luftflöde som kan erhållas när avtryckaren
är helt intryckt. Skjut vippavtryckaren (E) uppåt för
att öka luftflödet; skjut den nedåt för att minska
luftflödet.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med
vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig
ner någon del av verktyget i en vätska.
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DeWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får
inte kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DeWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna
produkt tillgänglig för separat insamling.
S
eparat insamling av använda
produkter och förpackningar möjliggör
att ämnena kan återvinnas och
användas igen. Återanvändning av
återvunna ämnen bidrar till att förhindra
miljöföroreningar och minskar behovet
av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DeWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DeWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
137
Svenska
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DeWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DeWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
•Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara.
Lämna dem hos din återförsäljare eller
på en återvinningsstation. De insamlade
batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
138
Türkçe
KOMPAKT EL TIPI ÜFLEYICI
DCV100
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
DCV100
18
1
Li-Ion
265
2.8
0-18000
290
1.3
VDC
Voltaj
Tip
Akü tipi
W
m³/min
rpm
km/h
kg
Çıkış gücü
Hava akış hızı maksimum
Yüksüz hız
Maks. hava hızı
Ağırlık (akü hariç)
EN 60745-2-1’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
LPA (ses basıncı düzeyi)
dB(A)
LWA (akustik güç düzeyi)
dB(A)
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
85
96
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
VAC
dak.
kg
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
0.49
139
Türkçe
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
Ağırlık
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
DCB107
VAC
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
dak. 60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
kg
0.29
VAC
dak.
kg
VAC
dak.
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
0.36
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
0.4
Ağırlık
kg
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
dak. 25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
kg
0.5
Ağırlık
VAC
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
KOMPAKT ELLE KULLANILAN ÜFLEYICI
DCV100
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan
bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun
olduğunu beyan eder: 2006/42/EC, EN607451:2009+A11:2010.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC (19.04.2016
tarihine kadar), 2014/30/EU (20.04.2016 tarihinden
itibaren) ve 2011/65/EU Direktiflerine de uygundur.
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka
kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
Sigortalar
Avrupa
230V aletler
10 Amper, şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu
gösterir.
140
Markus Rompel
Mühendislik Müdürü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
15.10.2015
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
Türkçe
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke
elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan
elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Aleti güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI
VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
141
Türkçe
c)
d)
e)
f)
g)
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
142
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DeWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Elle Kullanılan Üfleyici için
Özel Ek Güvenlik Önlemleri
• Cihazı kullanırken ayak ve bacaklarınızı
korumak için her zaman ağır iş ayakkabıları ve
uzun pantolon giyin.
• Aşağıdakiler meydana geldiğinde her zaman
ürününüzü kapatın, fanın durmasını bekleyin ve
bataryayı çıkartın:
• Güç kablosu hasar gördüğünde veya
dolaştığında.
• Ürününüzü başında kimse olmadan
bıraktığınızda.
• Ürününüz üzerinde kontrol, inceleme veya
çalışma yaparken.
• Cihaz anormal bir şekilde titremeye
başlarsa.
• Çalışırken süpürücünün girişini veya çıkışını
gözlerinizin veya kulaklarınızın yakınına
yerleştirmeyin. Artıkları hiçbir zaman etrafta
duranlara karşı üfürmeyin.
• Yağmur altında kullanmayın veya yağmurlu
havalarda dışarıda bırakmayın.
• Ürününüz üfürme modunda açıkken çakıllı
patikalardan veya yollardan geçmeyin.
Yürüyün, koşmayın.
• Ünitenizi açıkken çakılların üzerine
yerleştirmeyin.
• Özellikle yamaçlarda ayaklarınıza dikkat edin.
Çok fazla uzanmayın ve dengenizi her zaman
koruyun.
• Açıklıklara herhangi bir nesne yerleştirmeyin.
Açıklıklar tıkalıysa kullanmayın; hava akışını
azaltabilecek saç, tiftik, toz, vb. nesneleri
temizleyin.
• Molozun üfleyici ağzına girmesine izin
vermeyin.
Türkçe
UYARI: Ürününüzü her zaman bu
kılavuzda açıklanan şekilde kullanın.
Ürününüz, dikey olarak kullanılacak
şekilde tasarlanmıştır ve başka şekilde
kullanılırsa yaralanmaya yol açabilir.
Ürününüzü yana yatmışken veya baş
aşağıyken asla kullanmayın.
• Operatör veya kullanıcı, başka insanların
veya mülklerinin maruz kaldığı kazalar ve
tehlikelerden sorumludur.
• Ürününüzü temizlemek için çözücüler veya
temizlik maddeleri kullanmayın. Otları ve tozu
temizlemek için küt bir kazıyıcı kullanın.
•DeWALT servis temsilcisinden yedek fanlar
edinilebilir. Yalnızca DeWALT tarafından
önerilen yedek parçaları ve aksesuarları
kullanın.
• Cihazın güvenli bir şekilde çalıştığından emin
olmak için tüm somunları, cıvataları ve vidaları
sıkı bir şekilde tutun.
BAŞKALARININ GÜVENLIĞI
Cihaz, yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı
birimiyle kullanılacaktır
• Cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi
gözetiminde cihazın kullanımı hakkında
bilgi verilmeksizin, sınırlı fiziksel (çocuklar
dahil), duyusal veya zihinsel kapasiteli veya
deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından
kullanılmamalıdır.
• Cihazla oynamadıklarından emin olmak için
çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin
uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların
kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden
kaçınılamaz. Bunlar:
– Dönen/hareketli parçalara dokunmaktan
kaynaklanan yaralanmalar.
– Parçaları, bıçakları veya aksesuarları
değiştirirken meydana gelen yaralanmalar.
– Bir aletin fazla kullanımından doğan
yaralanmalar. Bir aleti uzun süre kullanırken
düzenli molalar verdiğinizden emin olun.
– Işitme kaybı.
– Aletinizi kullanırken meydana gelen tozun
solunumundan kaynaklanan sağlık tehditleri
(örneğin:- ahşap ile çalışmak, özellikle meşe,
kayın, MDF ve beton tozundaki kuvars.)
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Etraftaki kişileri uzak tutun.
KAPAMA: Temizlik veya bakım
öncesinde bataryayı çıkartın.
TARIH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (X) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2015 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz
uyumlu şarj cihazları hakkında önemli güvenlik
ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik Özellikleri
bölümüne bakın).
•Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan
akım kesici cihazla beraber
kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DeWALT
şarj edilebilir akülerini şarj edin. Diğer
akü tipleri patlayarak yaralanmanıza
veya hasar meydana gelmesine yol
açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla
143
Türkçe
oynamalarını önlemek amacıyla kontrol
altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı
güç kaynağına takılıyken, şarj içindeki
açık şarj kontakları yabancı maddeler
tarafından kısa devre yapılabilir.
Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla
iletken nitelikteki çelik yünü, alüminyum
folyo veya metal parçacık birikimi
gibi yabancı maddeler şarj cihazının
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Yuvada
akü yokken şarj cihazını daima güç
kaynağından çıkarın. Şarj cihazının
fişini temizlemeden önce çıkarın.
•Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
•Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir
akülerini şarj etmekten başka kullanımlar
için tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar
yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
•Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
•Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
•Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
•Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya
koymayın veya şarj cihazını havalandırma
deliklerini kapatıp aşırı iç sıcaklığa
neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun. Şarj
cihazı muhafazanın üstündeki ve altındaki
delikler aracılığıyla havalandırılır.
•Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın—bunları derhal değiştirin.
•Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
•Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
144
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike
oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili
Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
•Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
•ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
•Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltaj ile kullanmayı
denemeyin. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 ve DCB115
şarj cihazları 10,8 V, 14,4 V ve 18 V Li-Ion XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184 ve DCB185) aküleri şarj eder.
DeWALT şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Şarj Etme (Şek. 2)
1.Aküyü takmadan önce, şarj cihazının fişini
uygun prize takın.
2.Aküyü (F) şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3.Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce aküyü tamamen
şarj edin.
Şarj İşlemi
Akünün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Türkçe
Şarj ışıkları: DCB105
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi
aküyü değiştirin
Şarj ışıkları: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp
sönmeye devam edecek, fakat bir sarı
ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti
şarj işlemine devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
Eğer şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj
cihazı ve akü test edilmek için yetkili bir servise
götürülmelidir
SICAK/SOĞUK AKÜ GECIKMESI
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
Soğuk bir akü sıcak bir akünün yarısı oranında
şarj olacaktır. Akü tüm şarj döngüsü boyunca daha
yavaş bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında
bile maksimum şarj oranına geri dönmeyecektir.
SADECE LİTYUM-İYON AKÜLER
XR Li-Ion aletler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse
alet otomatik olarak kapatılacaktır. Bu durumla
karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına yerleştirin
ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü şarj
cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz
veya dumanları tutuşturabilir.
•Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
•Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
•Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
•Aleti ve aküyü sıcaklığın 40°C’ye
(105˚F) ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı
yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya
kullanmayın.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız
zaman, devrilme veya düşme
tehlikesine yol açmayacağı dengeli
bir yüzeye yan tarafının üzerine
145
Türkçe
yerleştirin. Büyük akülere sahip bazı
aletler akünün üzerinde dik durabilir,
ancak bunlar kolayca devrilebilir.
LİTYUM-İYON (LI-ION) AKÜLER İÇİN ÖZEL
GÜVENLİK TALİMATLARI
•Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
•Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
•Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Nakliyat
DeWALT aküler, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi
Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası Hava
Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı
Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde
Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm
düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon hücreler
ve aküler, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu
Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin
38.3. bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda, DeWALT akünün nakliyatı
tamamen düzenlenmiş Sınıf 9 Tehlikeli madde
sınıfının dışında kalmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9
gerektiren iki örnek şunlardır:
1.İki adetten fazla DeWALT lityum-iyon akünün,
pakette yalnızca aküler varken (hiçbir alet
olmadan) hava yoluyla taşınması, ve
2. Enerji derecesi 100 Watt Saat (Wh)’den
fazla olan lityum-iyon akülerin herhangi bir
şekilde taşınması. Tüm lityum-iyon akülerin
paketlerinde Watt Saat değeri belirtilmiştir.
146
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen
düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme
ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Aküleri taşımak eğer akü terminalleri iletken
malzemelerle dikkatsizlik sonucu temas ederlerse
yangına neden olabilir. Akü nakliyatı yaparken, akü
kutuplarının iyi korunduğundan ve kutuplarla temas
edip kısa devreye sebep olabilecek maddelerden
iyi şekilde izole edildiğinden emin olun.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi
niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih
itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat,
sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir.
Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
AKÜ
AKÜ TIPI
DCV100 18 volt akülerle çalışır.
Sadece DCB180, DCB181, DCB182, DCB183/B,
DCB184/B veya DCB185 aküler kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için Teknik Özellikleri bölümüne
bakın.
Saklama Önerileri
1.En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. En uygun akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2.Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için
şarj cihazından uzak serin, kuru bir yerde
tamamen dolu bir akü saklamak için tavsiye
edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde
saklanmamalıdır. Akünün kullanılmadan önce
yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki
Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Türkçe
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
arj süresi için Teknik Özellikleri
Ş
bölümüne bakın.
Akü şarj oluyor.
Açıklama (Şek. 1)
Akü şarj oldu.
Hasarlı akü.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen
değiştirilmesini sağlayın.
adece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj
S
edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
küleri cevremize gerekli ozeni
A
gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar
için tasarlanmış olan DeWALT şarj
cihazlarında şarj edin. DeWALT aküleri
haricindeki akülerin DeWALT şarj
cihazlarıyla şarj edilmesi patlamalarına
veya diğer tehlikeli durumların ortaya
çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1Üfleme makinesi motor gövdesi
1 Müştemilat eklenti tüpü
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
A.Müştemilat eklentisi
B.Uç eklentisi
C.Tetik düğmesi
D.Kilit düğmesi
E.3 hızlı devirmeli anahtar
F.Batarya
G.Batarya serbest bırakma düğmesi
H.İnflatör/Deflatör eklentisi
I.Ağız
KULLANIM AMACI
Bu kablosuz kompakt üfleyici profesyonel üfleme
uygulamaları için tasarlanmıştır, örn. odun yongası
ve diğer büyük parçalı molozun üflenmesi. Tehlikeli
madde olarak sınıflandırılmış veya beton tozundaki
kuvars, sert ağaç tozu gibi tehlikeli maddeler
barındıran tozun mevcut olduğu durumlarda
kullanmayın.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Kompakt el tipi üfleyici profesyonel bir elektrikli
alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
•Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak
üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün ile
kontrol altında tutulmalıdır.
1 Uç eklenti tüpü
1 İnflatör/Deflatör eklentisi
1 Kullanım kılavuzu
147
Türkçe
Elektrik Güvenliği
AKÜYÜ ALETTEN ÇIKARMA
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak
şekilde ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının
aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere
uyup uymadığını kontrol edin. Aynı zamanda şarj
cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
2.Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
DeWALT şarj cihazınız EN60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik
girişine uygun (Teknik Özellikleri bölümüne bakın),
onaylı bir uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum uzunluk 30
m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima
sonuna kadar açın.
1.Serbest bırakma düğmesine (G) basın ve
aküyü sıkıca çekerek aletin kolundan çıkarın.
AKÜ ŞARJ SEVİYESİ GÖSTERGESİ (ŞEK. 2)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini
gösteren üç yeşil LED ışından oluşan bir şarj
seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge
düğmesine (L) basın ve basılı tutun. Üç yeşil LED
ışığının bir kombinasyonu kalan şarj seviyesini
gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki şarj
seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge
yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj
seviyesini gösterir. Bu alet işlevini göstermez; ürün
parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı uygulamaya
göre değişime tabidir.
Eklentiler (Şekil 3–5)
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj
cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma
(Şek. 2)
DİKKAT: Uzatma ataşmanı (A)
veya uç ataşmanı (B) eklenmeden
veya çıkartılmadan önce bataryanın
çıkartıldığından emin olun. Bir ataşman
yuvaya kullanmadan önce eklenmelidir.
ÜFLEYICI
Uzatma ataşmanı, uç ataşmanı veya inflatör/
deflatör ataşmanını üfleyici çıkışına bağlamak için:
1.Eklentinin içindeki kancaları (J) mahfaza
açıklığındaki çentiklere (K) uyacak şekilde
şekil 3’te gösterildiği gibi hizalayın.
2.Eklentiyi üfleyici mahfazasına bastırın ve
kilitlemek için sola çevirin. Güvenli bir şekilde
yerine oturduğundan emin olmak için eklentiyi
çekin.
NOT: Akünün (F) tamamen şarjlı olduğundan emin
olun.
3.Eklentiyi çıkartmak için, sağa çevirerek kilidi
açın ve üfleyici mahfazasından çekerek
çıkartın.
AKÜYÜ ALETIN KOLUNA TAKMA
DEFLATÖR
1.Aküyü (F) kolun içindeki raylarla hizalayın
(Şek. 2).
İnflatör/deflatör ataşmanını (H) deflatör girişine (I)
bağlamak için:
2.Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve
alette tamamen oturana kadar kolun içine
kaydırın.
Eklentideki mandalları ağzın üstündeki, altındaki ve
yanlarındaki çentiklere uyacak şekilde hizalayın ve
ağza bastırın (I).
148
Türkçe
ÇALIŞMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküleri çıkartın.
Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
Doğru El Pozisyonu (Şekil 7)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, HER ZAMAN şekilde
gösterilen uygun tutma pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti HER ZAMAN sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el müştemilat eklentisi
üzerinde (A), diğer el ana kol üzerinde olacak
şekildedir. Şekil 7’ye bakın.
Açma (Şekil 6, 8)
DİKKAT: Ünite çıktısını kendinize
veya etraftaki kişilere doğrultmayın.
DİKKAT: Her zaman güvenlik
gözlükleri ve kulak koruması takın.
Eğer çalışma ortamı tozluysa bir filtre
maskesi takın. Eldiven, uzun pantolon
ve dayanıklı ayakkabı kullanımı
önerilir. Uzun saç ve bol kıyafetleri
açıklıklardan ve hareketli parçalardan
uzak tutun.
Üfleyiciyi açmak için, değişken hız tetiğine
basın (C). Tetik minimumdan maksimum
pozisyona çekilirken (veya tam kapalıdan tam
açığa), üfleyiciden gelen hava akışı minimumdan
maksimuma artacaktır. Üfleyiciyi kapamak için
tetiği tamamen bırakın.
Üfleyiciyi açık konuma kilitlemek için şekil 5’te
gösterildiği gibi değişken hız tetiği (C) basılı
iken kilit düğmesine (D) basın. Kilit düğmesi
kullanılırken üfleyiciyi kapatmak için, tetiği çekerek
kilidi çözün.
Üfleyiciyi iki elle tutun ve sert zeminin birkaç
santimetre üzerinde boru çıkışıyla bir kenardan
diğerine süpürme hareketi yapın. Birikmiş moloz
yığınını önünüzde tutarak yavaşça ilerleyin. Doğru
El Pozisyonu’na bakın.
Hız ayarı (Şekil 8)
3 hızlı devirmeli anahtar (E) tetik tamamen basılı
iken erişilebilecek maksimum hava akışını ayarlar.
Devirmeli anahtarı (E) yukarı iterek hava akışını
artırın; aşağı iterek hava akışını azaltın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun
bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz
olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması
gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe
bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama
gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
149
Türkçe
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini AC prizinden çekin. Bir
bez veya metalik olmayan yumuşak
bir fırça kullanılarak, şarj cihazının
dışındaki kir ve yağ çıkartılabilir. Su
veya başka bir temizleme solüsyonu
kullanmayın.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın
yetkili servisin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da,
alternatif olarak internet'ten DeWALT yetkili
tamir servislerinin listesini ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine
aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz:
www.2helpU.com.
İlave aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
DeWALT ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda
olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü, ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
K
ullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DeWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DeWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
150
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik ömürlerinin
sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni
göstererek atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra
aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya yerel toplama
merkezine teslim edin. Toplanan aküler geri
dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
Ελληνικά
ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
DCV100
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία
έχουν καταστήσει την DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Ισχύς εξόδου
Μέγιστος ρυθμός ροής αέρα
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μέγ. ταχύτητα αέρα
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
W
m³/min
rpm
km/h
kg
DCV100
18
1
Li-Ion
265
2.8
0-18000
290
1.3
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-1:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85
96
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
VDC
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
151
Ελληνικά
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
VDC
Ah
kg
VAC
min
DCB183/B
Li-Ion
18
2.0
0.40/0.45
DCB184/B
Li-Ion
18
5.0
0.62/0.67
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
DCB105
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
kg
VAC
min
0.49
DCB107
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
60 (1.3 Ah) 70 (1.5 Ah) 90 (2.0 Ah)
140 (3.0 Ah) 185 (4.0 Ah) 240 (5.0 Ah)
kg
VAC
min
0.29
DCB112
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
40 (1.3 Ah) 45 (1.5 Ah) 60 (2.0 Ah)
152
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
90 (3.0 Ah) 120 (4.0 Ah) 150 (5.0 Ah)
kg
VAC
min
0.36
DCB113
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
30 (1.3 Ah) 35 (1.5 Ah) 50 (2.0 Ah)
70 (3.0 Ah) 100 (4.0 Ah) 120 (5.0 Ah)
kg
VAC
min
0.4
DCB115
230
10.8/14.4/18 Li-Ion
25 (1.3 Ah) 30 (1.5 Ah) 40 (2.0 Ah)
55 (3.0 Ah) 70 (4.0 Ah) 90 (5.0 Ah)
kg
0.5
Ασφάλειες
Ευρώπη
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
DCV100
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες: 2006/42/EC, EN607451:2009+A11:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με
τις Οδηγίες 2004/108/EK (έως 19/04/2016),
2014/30/ΕΕ (από 20/04/2016) και 2011/65/ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
Ελληνικά
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
15.10.2015
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΧΏΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός
σας με γειωμένες επιφάνειες όπως
σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες κουζινών
και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ)Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος(-η) ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή
φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο
στιγμή απόσπασης της προσοχής σας
153
Ελληνικά
καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά εργαλεία,
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό
τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ)Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
154
4) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ)Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
Ελληνικά
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΊΑ
α) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν
τύπο μπαταριών, μπορεί να ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με τις ειδικά καθορισμένες
μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών άλλου
τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και
πυρκαγιάς.
γ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται,
διατηρείτε την μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά,
βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα
που μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρική
επαφή μεταξύ των δύο ακροδεκτών
της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση των
ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε
περίπτωση που το υγρό έλθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ (ΣΈΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετες ειδικές οδηγίες
ασφαλείας για φυσητήρα
χειρός
• Για προστασία των ποδιών σας κατά τη χρήση
της συσκευής, να φοράτε πάντα υποδήματα
βαρέος τύπου και μακριά παντελόνια.
• Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή, να
αφήνετε τον ανεμιστήρα να σταματήσει και να
αφαιρείτε την μπαταρία όταν:
• Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί
ή μπερδευτεί.
• Όταν αφήνετε το προϊόν χωρίς επιτήρηση.
• Όταν εκτελείτε έλεγχο, ρύθμιση, καθαρισμό
ή εργασίες στο προϊόν σας.
• Εάν η συσκευή παρουσιάσει ασυνήθιστους
κραδασμούς.
• Κατά τη λειτουργία, μην πλησιάζετε τα μάτια ή
τα αυτιά σας στην εισαγωγή ή την εξαγωγή του
φυσητήρα. Μην φυσάτε ποτέ τα απορρίμματα
προς τυχόν παρευρισκόμενους.
• Μην χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε τη
συσκευή σε εξωτερικούς χώρους υπό βροχή.
• Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο
στη λειτουργία φυσήματος μην διασχίζετε
διαδρόμους ή σημεία στρωμένα με χαλίκι.
Προχωράτε περπατώντας, ποτέ τρέχοντας.
• Μην αφήνετε τη μονάδα επάνω σε χαλίκι ενώ
είναι ενεργοποιημένη.
• Εξασφαλίζετε πάντα σίγουρο πάτημα,
ειδικά σε επικλινείς επιφάνειες. Μην
τεντώνεστε υπερβολικά και διατηρείτε πάντα
ισορροπημένη στάση σώματος.
• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα
στα ανοίγματα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
εάν είναι φραγμένα τα ανοίγματα. Καθαρίζετέ
τα από τρίχες, χνούδια, σκόνες και ό,τι άλλο
μπορεί να εμποδίζει τη ροή του αέρα.
• Μην επιτρέπετε να παρασύρονται υπολείμματα
μέσα στην εισαγωγή του φυσητήρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
πάντα το προϊόν σύμφωνα με τον
τρόπο που περιγράφει το παρόν
εγχειρίδιο. Το προϊόν σας είναι
σχεδιασμένο να λειτουργεί σε
κατακόρυφη θέση και οποιαδήποτε
άλλη θέση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό. Μη λειτουργείτε ποτέ το
προϊόν εάν αυτό είναι ξαπλωμένο στο
πλάι ή στραμμένο ανάποδα.
155
Ελληνικά
• Ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για
ατυχήματα ή κινδύνους που θα προκληθούν
σε άλλα άτομα ή περιουσίες.
• Μη μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο.
• Κατευθύνετε πάντα το καλώδιο πίσω και
μακριά από τη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το καλώδιο
υποστεί φθορά κατά τη χρήση,
αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο
τροφοδοσίας από την πρίζα. Μην
αγγίξετε το καλώδιο προτού το
αποσυνδέσετε από την πρίζα.
• Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή καθαριστικά
υγρά για να καθαρίσετε το προϊόν. Για
να απομακρύνετε το γρασίδι και το χώμα
χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη, όχι αιχμηρή
ξύστρα.
• Ανταλλακτικοί ανεμιστήρες διατίθενται από
τους αντιπροσώπους σέρβις της DeWALT.
Χρησιμοποιείτε τα ανταλλακτικά και αξεσουάρ
που προτείνει η DeWALT.
• Ελέγχετε τη σύσφιξη όλων των μπουλονιών,
περικοχλίων και βιδών ώστε να εξασφαλίσετε
την καλή λειτουργική κατάσταση της συσκευής.
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από
παρατεταμένη χρήση ενός εργαλείου. Όταν
χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εργαλείο για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, να μην
παραλείπετε με κανένα τρόπο να κάνετε
τακτικά διαλείμματα.
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνοι υγείας που προκαλούνται από την
εισπνοή σκόνης που παράγεται κατά τη χρήση
του εργαλείου (παράδειγμα:- εργασία με ξύλο,
ιδιαίτερα δρυ, οξιά, MDF και σκόνη χαλαζία
μέσα σε σκυρόδεμα.)
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
ιαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
Δ
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΆΛΛΩΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ
Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη
μονάδα τροφοδοσίας που συνοδεύει τη συσκευή
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών)
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εκτός αν σε αυτά έχει παρασχεθεί
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους
επίβλεψη ή εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση
της συσκευής.
• Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από επαφή
με οποιαδήποτε περιστρεφόμενα/κινούμενα
μέρη.
– Τραυματισμοί που προκαλούνται κατά την
αντικατάσταση οποιωνδήποτε εξαρτημάτων,
λεπίδων ή αξεσουάρ.
156
Κρατάτε τους παρευρισκόμενους μακριά.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε την
μπαταρία πριν τον καθαρισμό ή τη
συντήρηση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (X), ο οποίος
περιλαμβάνει επίσης το έτος κατασκευής, είναι
τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2015 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και λειτουργίας για συμβατούς φορτιστές μπαταριών
(ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
•Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
Ελληνικά
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη
χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
φορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες DeWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών μπορεί να εκραγούν
προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή
μπορεί να βραχυκυκλωθούν από
ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με αγώγιμες
ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς
περιορισμός σε αυτά, το σύρμα
τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων, θα πρέπει να διατηρούνται
μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
•ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
•Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
•Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
•Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
•Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
•Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
πάνω στο φορτιστή και μην τοποθετείτε
το φορτιστή σε μαλακή επιφάνεια που
θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα
έντονη εσωτερική θέρμανση. Τοποθετείτε
το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω
ανοιγμάτων στο πάνω και στο κάτω μέρος του
περιβλήματος.
•Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά—
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
•Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
•Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
•Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
•Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
157
Ελληνικά
•ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
•Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
και DCB115 δέχεται πακέτα μπαταριών 10,8 V,
14,4V και 18V λιθίου-ιόντων (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184
και DCB185).
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση
και έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το
δυνατόν πιο απλά.
Διαδικασία φόρτισης (εικ. 2)
1.Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2.Τοποθετήστε την μπαταρία (F) στον φορτιστή.
Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση)
αναβοσβήνει συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
3.Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών λιθίουιόντων, φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών
πριν την πρώτη χρήση.
Διαδικασία φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης του πακέτου μπαταριών.
Ενδείξεις φόρτισης: DCB105
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών
αντικαταστήστε το πακέτο μπαταριών
158
Ενδείξεις φόρτισης: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/
ψυχρού πακέτου μπαταριών*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Στη
διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη
λυχνία θα συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα
είναι αναμμένη μια κίτρινη ενδεικτική λυχνία.
Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει
και ο φορτιστής θα συνεχίσει τη διαδικασία
φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα
φορτίσουν μια μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη.
Ο φορτιστής θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας
μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας
την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ/ΨΥΧΡΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με
υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία,
ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση θερμού/
ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη
φόρτιση έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε
κατάλληλη θερμοκρασία. Κατόπιν, ο φορτιστής
αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου. Αυτή η
λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία
θερμανθεί.
ΜΌΝΟ ΠΑΚΈΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΛΙΘΊΟΥ-ΙΌΝΤΩΝ
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Ελληνικά
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
αν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τη
μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες
φόρτισης που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε
μπαταρία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή των
αναθυμιάσεων.
•Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
•Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
φορτιστές DeWALT.
•ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
•Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 °C (105 °F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν
χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά
του σε σταθερή επιφάνεια, όπου
δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα
εργαλεία με μεγάλα πακέτα μπαταριών
μπορούν να στέκονται όρθια πάνω
στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να
πέσουν εύκολα αν σπρωχτούν.
ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ
ΙΌΝΤΟΣ ΛΙΘΊΟΥ (Li-Ion)
•Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
•Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
•Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μεταφορά
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους
τους εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών
159
Ελληνικά
προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από τα
βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, στα οποία
περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών, οι κανονισμοί μεταφοράς επικίνδυνων
αγαθών της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών
(IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί περί
επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή
συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές
επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία και
οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38.3 του Εγχειριδίου
και κριτηρίων δοκιμών των συστάσεων των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά
επικίνδυνων αγαθών.
οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους
εφαρμοστέους κανονισμούς.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή
ενός πακέτου μπαταριών DeWALT θα εξαιρείται
από την ταξινόμηση ως πλήρως ρυθμιζόμενο
επικίνδυνο υλικό Κατηγορίας 9. Γενικά, οι
δύο περιπτώσεις όπου χρειάζεται μεταφορά
Κατηγορίας 9 είναι:
1.Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
1.Αεροπορική μεταφορά περισσότερων από δύο
πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων DeWALT
όταν η συσκευασία περιέχει μόνο πακέτα
μπαταριών (όχι εργαλεία), και
2. Οποιαδήποτε μεταφορά περιλαμβάνει
ένα πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων με
ενεργειακή διαβάθμιση μεγαλύτερη των 100
Βαττωρών (Wh). Σε όλες τις μπαταρίες λιθίουιόντων, η διαβάθμιση Βαττωρών επισημαίνεται
πάνω στο πακέτο μπαταριών.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται
εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί
ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους
πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να
γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας
έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά.
Κατά την μεταφορά μπαταριών να βεβαιώνεστε ότι
οι πόλοι των μπαταριών είναι προστατευμένοι και
καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν
βραχυκύκλωμα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα
ενότητα του εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη
πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το
χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν
παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.
Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι
160
Μπαταρία
ΤΎΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
Το DCV100 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών των
18 V.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πακέτα
μπαταριών DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183/B, DCB184/B ή DCB185. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα Τεχνικά
στοιχεία.
Συστάσεις για την αποθήκευση
2.Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που
χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες
πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο μπαταριών
μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
ιαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
Δ
από τη χρήση.
νατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για
Α
το χρόνο φόρτισης.
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Ελληνικά
αθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
Κ
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
η φορτίζετε κατεστραμμένες
Μ
μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
A.Πρόσθετο εξάρτημα επέκτασης
B.Πρόσθετο εξάρτημα τερματισμού
C.Διακόπτης σκανδάλης
D.Κουμπί ασφάλισης σε ενεργοποιημένη
κατάσταση
ροντίζετε για την άμεση
Φ
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών
καλωδίων.
E.Διακόπτης μοχλού 3 ταχυτήτων
φόρτιση να γίνεται μόνο σε
Η
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
H.Πρόσθετο εξάρτημα για φούσκωμα/
ξεφούσκωμα
F.Μπαταρία
G.Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
I.Εισαγωγή
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
Αυτός ο συμπαγών διαστάσεων φυσητήρας
μπαταρίας έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές
εφαρμογές φυσητήρα, π.χ. για φύσημα πριονιδιών
ξύλου και άλλων υπολειμμάτων με μεγάλα
σωματίδια. Να μη χρησιμοποιείται σε εφαρμογές
όπου υπάρχει σκόνη η οποία έχει ταξινομηθεί ως
επικίνδυνη ουσία, ή περιέχει επικίνδυνες ουσίες
όπως σκόνη χαλαζία σε σκυρόδεμα, σκόνη
σκληρού ξύλου κλπ.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών
Φ
DeWALT μόνο με τους
προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων
από τις προβλεπόμενες μπαταρίες
DeWALT με χρήση φορτιστή DeWALT
μπορεί να προκαλέσει έκρηξή τους ή
άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
ην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
Μ
φωτιά.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1Περίβλημα μοτέρ φυσητήρα
1 Πρόσθετος σωλήνας επέκτασης
1 Πρόσθετος σωλήνας τερματισμού
1 Πρόσθετο εξάρτημα φουσκώματος/
ξεφουσκώματος
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΗ χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρές συνθήκες ή
με παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Ο συμπαγών διαστάσεων φυσητήρας χειρός είναι
ένα επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
•Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
161
Ελληνικά
φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή
Ο
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο σετ μπαταριών και φορτιστές της
DeWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το
εργαλείο (εικ. 2)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να
βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών (F) είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1.Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών (F) με
τις ράγες μέσα στη λαβή του εργαλείου (εικ. 2).
2.Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να
τερματίσει πλήρως και να ασφαλίσει
στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν θα
απασφαλιστεί.
162
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1.Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (G) της
μπαταρίας και τραβήξτε σταθερά το πακέτο
μπαταριών έξω από τη λαβή του εργαλείου.
2.Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. 2)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED
που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που
απομένει στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (L) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
συνημμένα (Εικ. 3–5)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε
αφαιρέσει την μπαταρία πριν να
τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε το
εξάρτημα επέκτασης (Α) ή το εξάρτημα
άκρης (Β). Το εξάρτημα πρέπει να
τοποθετηθεί στην υποδοχή πριν
τη χρήση.
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
Για να συνδέσετε το εξάρτημα επέκτασης, το
εξάρτημα άκρης ή το εξάρτημα πλήρωσης/
αποπλήρωσης στην υποδοχή του φυσητήρα:
1.Ευθυγραμμίστε τις προεξοχές (J) στο
εσωτερικό του πρόσθετου εξαρτήματος με τις
εγκοπές (K) του ανοίγματος του περιβλήματος
όπως δείχνει η εικόνα 3.
2.Σπρώξτε το πρόσθετο εξάρτημα πάνω στο
περίβλημα του φυσητήρα και περιστρέψτε
το αριστερά για να ασφαλίσει. Τραβήξτε το
Ελληνικά
πρόσθετο εξάρτημα για να βεβαιωθείτε ότι έχει
ασφαλίσει καλά στη θέση του.
3.Για να αφαιρέσετε το πρόσθετο εξάρτημα,
περιστρέψτε δεξιά για να απασφαλιστεί και
τραβήξτε το για να βγει από το περίβλημα του
φυσητήρα.
ΣΥΣΚΕΥΗ ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ
Για να συνδέσετε το εξάρτημα πλήρωσης/
αποπλήρωσης (Η) στην υποδοχή
αποπλήρωσης (Ι):
Ευθυγραμμίστε τις προεξοχές συγκράτησης στο
πρόσθετο εξάρτημα με τις εγκοπές στο πάνω
μέρος, το κάτω μέρος και τα πλαϊνά της εισαγωγής
και πιέστε το πάνω στην εισαγωγή (I).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Τηρείτε πάντοτε τις
οδηγίες ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε το πακέτο μπαταριών
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Σωστή τοποθέτηση των
χεριών (Εικ. 7)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε τη σωστή
θέση των χεριών όπως δείχνει η
εικόνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΑ να διατηρείτε σταθερή λαβή
σε αναμονή τυχόν επικίνδυνης
αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στο πρόσθετο εξάρτημα επέκτασης (A)
με το άλλο χέρι στην κύρια λαβή. Ανατρέξτε στην
εικόνα 7.
Ενεργοποίηση (Εικ. 6, 8)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κατευθύνετε την
έξοδο της μονάδας προς τον εαυτό
σας ή παρευρισκόμενους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να φοράτε γυαλιά
ασφαλείας και προστασία ακοής.
Φοράτε μάσκα με φίλτρο αν κατά την
εργασία παράγεται σκόνη. Συνιστάται η
χρήση γαντιών, μακριών παντελονιών
και προστατευτικών υποδημάτων.
Κρατάτε τα μακριά μαλλιά και τα
χαλαρά ρούχα μακριά από ανοίγματα
και κινούμενα μέρη.
Για να ενεργοποιήσετε το φυσητήρα, πιέστε τη
σκανδάλη ρυθμιζόμενης ταχύτητας (C). Καθώς
τραβάτε τη σκανδάλη από τη θέση ελάχιστης προς
τη θέση μέγιστης ταχύτητας (ή από θέση πλήρως
απενεργοποιημένης προς πλήρως ενεργοποιημένη
συσκευή), η παροχή αέρα από το φυσητήρα θα
αυξηθεί από ελάχιστη σε μέγιστη. Ελευθερώστε
πλήρως τη σκανδάλη για να απενεργοποιήσετε το
φυσητήρα.
Για να ασφαλίσετε το φυσητήρα στην
ενεργοποιημένη κατάσταση, πατήστε το κουμπί (D)
ασφάλισης στην ενεργοποιημένη κατάσταση με τη
σκανδάλη ρυθμιζόμενης ταχύτητας (C) πατημένη,
όπως δείχνει η εικόνα 5. Για να απενεργοποιήσετε
το φυσητήρα όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί
ασφάλισης στην ενεργοποιημένη κατάσταση,
τραβήξτε τη σκανδάλη για να ελευθερώσετε την
ασφάλιση.
Κρατήστε τον φυσητήρα και με τα δύο χέρια
και σύρετε κατά μήκος της εξόδου του
σψλήνα και αρκετά εκατοστά πάνω από τη
σκληρή επιφάνεια. Προχωράτε αργά διατηρώντας
το σωρό των συσσωρευμένων υπολειμμάτων
μπροστά σας. Ανατρέξτε στο τμήμα Σωστή
τοποθέτηση των χεριών.
Επιλογή ταχύτητας (Εικ. 8)
Ο διακόπτης μοχλού 3 ταχυτήτων (E) ρυθμίζει τη
μέγιστη παροχή αέρα που μπορείτε να επιτύχετε
όταν έχετε πατήσει πλήρως τη σκανδάλη. Κινήστε
το διακόπτη μοχλού (E) προς τα πάνω για να
αυξήσετε την παροχή αέρα ή προς τα κάτω για να
μειώσετε την παροχή αέρα.
163
Ελληνικά
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
164
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DeWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DeWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η
ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Ελληνικά
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DeWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DeWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DeWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DeWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας
το εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από
το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο
165
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.
com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Tel: 31 164 283 063
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi:0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N43487908/15
Download PDF

advertising