DCV100 | DeWalt DCV100 BLOWER VAC instruction manual

509213-48 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCV100
Rysunek 1
I
D
E
C
B
G
A
H
F
X
Rysunek 2
L
G
F
2
Rysunek 3
Rysunek 4
J
J
K
A
K
Rysunek 5
Rysunek 6
D
I
C
H
Rysunek 7
A
3
Rysunek 8
E
4
KOMPAKTOWA DMUCHAWA
AKUMULATOROWA DCV100
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych urządzeń.
Dane techniczne
Napięcie
Typ
Rodzaj akumulatora
Moc wyjściowa
Maks. natężenie przepływu powietrza
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Maksymalna prędkość przepływu powietrza
Masa (bez akumulatora)
DCV100
18
1
litowo-jonowy
265
2,8
0 - 18 000
290
1,3
VDC
W
m³/min
obr/min
km/h
kg
Poziom hałasu i wibracje (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) według normy EN 60725-2-1:
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
85
Poziom mocy akustycznej
dB(A)
96
Niepewność pomiaru poziomu hałasu
dB(A)
3
Wartość skuteczna przyspieszenia drgań na rękojeści
Niepewność pomiaru
m/s²
m/s²
mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym stosowaniu.
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi urządzeniami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania urządzenia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie serwisowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić, jak
długo w danym czasie urządzenie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
< 2,5
1,5
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja urządzeń
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
Pojemność
Masa
VDC
Ah
kg
DCB140
litowojonowy
14,4
3,0
0,53
DCB141
litowojonowy
14,4
1,5
0,30
DCB142
litowojonowy
14,4
4,0
0,54
VDC
Ah
kg
DCB143
litowojonowy
14,4
2,0
0,30
DCB144
litowojonowy
14,4
5,0
0,52
DCB145
litowojonowy
14,4
1,3
0,30
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
Pojemność
Masa
5
Akumulator
Rodzaj akumulatora
DCB180
litowojonowy
18
3,0
0,64
DCB181
litowojonowy
18
1,5
0,35
DCB182
litowojonowy
18
4,0
0,61
Napięcie
Pojemność
Masa
VDC
Ah
kg
Akumulator
Rodzaj akumulatora
DCB183/B DCB184/B DCB185
litowolitowolitowojonowy
jonowy
jonowy
VDC
18
18
18
Ah
2,0
5,0
1,3
kg 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
Napięcie
Pojemność
Masa
Ładowarka
DCB105
Napięcie sieciowe VAC
230
Rodzaj akumulatora
litowo-jonowy 10,8/14,4/18
Przybliżony
min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
czas ładowania
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
akumulatora
Masa
kg
0,49
Ładowarka
DCB107
Napięcie sieciowe VAC
230
Rodzaj akumulatora
litowo-jonowy 10,8/14,4/18
Przybliżony
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
czas ładowania
140
185
240
akumulatora
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Masa
kg
0,29
Ładowarka
DCB112
Napięcie sieciowe VAC
230
Rodzaj akumulatora
litowo-jonowy 10,8/14,4/18
Przybliżony
min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
czas ładowania
90
120
150
akumulatora
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Masa
kg
0,36
Ładowarka
DCB113
Napięcie sieciowe VAC
230
Rodzaj akumulatora
litowo-jonowy 10,8/14,4/18
Przybliżony
min 30 (1,3 Ah)35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
czas ładowania
70
100
120
akumulatora
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Masa
kg
0,4
Ładowarka
DCB115
Napięcie sieciowe VAC
230
Rodzaj akumulatora
litowo-jonowy 10,8/14,4/18
Przybliżony
min 25 (1,3 Ah)30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
czas ładowania
55 (3,0 Ah)70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
akumulatora
Masa
kg
0,5
Amperaż bezpiecznika:
Przy zasilaniu prądem o napięciu 230 V 10 A
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia
może doprowadzić do śmiertelnych
lub ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności
z normami WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
KOMPAKTOWA DMUCHAWA
AKUMULATOROWA DCV100
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wyrób
opisany w Danych technicznych spełnia
6
następujące normy: 2006/42/EC, EN 607451:2009+A11:2010.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywami
2004/108/EG (do 19.04.2016), 2014/30/EU (od
20.04.2016) i 2011/65/EU. By uzyskać więcej
informacji, skontaktuj się z firmą DEWALT pod
poniższym adresem lub z jednym z naszych
przedstawicielstw handlowych wyszczególnionych
na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za
kompilację dokumentacji technicznej i składa to
oświadczenie w imieniu firmy DEWALT.
Marcus Rompel
Dyrektor techniczny
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
15.10.2015
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
Ogólne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
urządzeń elektrycznych
OSTRZEŻENIE: Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może
doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
ZACHOWAJ NINIEJSZE OSTRZEŻENIA
I WSKAZÓWKI, BY W RAZIE POTRZEBY
MÓC Z NICH PONOWNIE SKORZYSTAĆ
Występujące w tekście wyrażenie „urządzenie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem
sieciowym) jak i akumulatorowe (bez przewodu
sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj urządzeń w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapalenie się tych substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani osób
postronnych do miejsca pracy. Mogą
one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka przewodu urządzenia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy urządzenia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj
żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj urządzeń na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie
się wody do wnętrza obudowy grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
urządzenia ani do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń przewód
przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
przewód może stać się przyczyną
porażenia prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko dopuszczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia urządzenia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz
obwód zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z urządzeniem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
7
c)
d)
e)
f)
g)
i zastosowania urządzenia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem urządzenia do
sieci elektrycznej i/lub akumulatora
sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przenoszenie urządzenia z palcem
opartym na wyłączniku lub przyłączanie
go do źródła prądu przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem urządzenia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy
nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającej się części stwarza ryzyko
uszkodzenia ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie zapewnia
lepsze panowanie nad urządzeniem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
urządzenia.
Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamontowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH
a) Nie przeciążaj urządzenia. Używaj
urządzeń dostosowanych do warunków
pracy. Najwyższą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując
właściwe narzędzia.
b) Nie używaj urządzenia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje
się normalnie załączać lub wyłączać, jest
niebezpieczne i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac nastawczych, przed wymianą
akcesoriów lub odłożeniem urządzenia
zawsze najpierw wyjmuj wtyczkę
przewodu z gniazda sieciowego i/
lub akumulator. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia urządzenia.
d) Niepotrzebne w danej chwili urządzenia
przechowuj w miejscu niedostępnym
dla dzieci. Nie pozwalaj używać
urządzeń osobom, które nie są
8
e)
f)
g)
z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Urządzenia
w rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
Utrzymuj urządzenia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj,
czy ruchome elementy obracają
się w odpowiednim kierunku, nie
są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone urządzenia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwe serwisowanie
urządzeń.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
pielęgnowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Urządzeń, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie urządzeń wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) UŻYTKOWANIE AKUMULATORÓW
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przeznaczonych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki
akumulatora innego rodzaju, niż
przewidziany przez producenta, grozi
pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju urządzenia.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i wzniecenia
pożaru.
c) Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
metalowych przedmiotów, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora grozi oparzeniem
lub pożarem.
d) Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać
elektrolit. Nie dotykaj go. W razie
niezamierzonego zanieczyszczenia
natychmiast spłucz wodą narażone
miejsce. Gdyby elektrolit prysnął
w oczy, niezwłocznie zgłoś się
do lekarza. Wyciekły elektrolit grozi
podrażnieniem oczu lub oparzeniem.
6) SERWIS
a) Naprawy urządzeń mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy dmuchaw
• Dla ochrony stóp i nóg podczas pracy
dmuchawy zawsze zakładaj solidne obuwie
i długie spodnie.
• W następujących przypadkach zawsze
wyłączaj dmuchawę, odczekaj, aż wentylator
się zatrzyma, i wyjmij akumulator:
• Pozostawienie dmuchawy bez nadzoru.
• Przeprowadzanie kontroli, regulacji,
czyszczenia lub naprawy itp. dmuchawy.
• Dmuchawa wibruje silniej niż zwykle.
• Podczas pracy nie zbliżaj wlotu ani wylotu
powietrza do oczu lub uszu. Nigdy nie
przedmuchuj śmieci w kierunku osób
postronnych.
• Nie używaj dmuchawy na deszczu i nie
pozostawiaj jej na zewnątrz, gdy pada.
• Przy załączonej dmuchawie nie przechodź
przez ścieżki żwirowe. Nigdy nie biegnij,
a tyko idź.
• Nigdy nie odkładaj załączonej dmuchawy na
ścieżkach żwirowych.
• Zawsze zachowuj stabilną postawę,
zwłaszcza na zboczach. Trzymaj dmuchawę
niezbyt daleko od siebie i zawsze zachowuj
równowagę.
• Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory
wentylacyjne. Nie używaj dmuchawy, gdy
otwory te są zatkane - oczyść je z włosów,
kłaków, brudu i wszystkiego, co może
zakłócać przepływ powietrza.
• Nie wkładaj do obudowy żadnych obcych
przedmiotów.
OSTRZEŻENIE: Posługuj się
dmuchawą tylko zgodnie z zawartymi
tutaj wskazówkami. Trzymaj ją,
zachowując wyprostowaną postawę.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia
grozi doznaniem urazu. Nigdy nie
załączaj dmuchawy położonej na
boku lub do góry nogami.
• Za ewentualne wypadki lub zagrożenie osób
bądź mienia odpowiada użytkownik.
• Do czyszczenia dmuchawy nie używaj
żadnych rozpuszczalników ani środków
czyszczących. Trawę lub brud usuwaj tępym
skrobakiem.
• Wentylatory zamienne można nabyć
w warsztacie serwisowym DEWALT. Używaj
części zamiennych i akcesoriów zalecanych
przez tę firmę.
• By dmuchawa zawsze była gotowa do
bezpiecznej pracy, sprawdzaj, czy wszystkie
nakrętki i śruby są dobrze dokręcone.
BEZPIECZEŃSTWO OSÓB POSTRONNYCH
Do ładowania akumulatora używaj tylko
dostarczonej ładowarki.
• Zabrania się używania dmuchawy przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca.
• Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych
urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć
pewnych zagrożeń. Zaliczają się do nich:
– Obrażenia ciała wskutek dotknięcia
obracających się/ruchomych elementów.
– Skaleczenia, jakich można doznać przy
wymianie elementów, noży i akcesoriów.
– Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu
dmuchawy. W takich sytuacjach rób
regularne przerwy w pracy.
– Pogorszenie słuchu.
– Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania
pyłu (np. powstającego podczas obróbki
drewna, a zwłaszcza dębu, buku, MDF
i krzemionki w pyle betonowym).
Naklejki na dmuchawie
Na dmuchawie umieszczono następujące
piktogramy:
Ostrzeżenie! Przed użyciem przeczytaj
instrukcję obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
Trzymaj z dala osoby postronne.
9
Przed czyszczeniem lub
konserwacją WYŁĄCZ urządzenie
i wyjmij z niego akumulator.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (X), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie.
Przykład:
2015 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich ładowarek
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE: Podręcznik
ten zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa
pracy kompatybilnych ładowarek (patrz Dane
techniczne).
• Przed użyciem ładowarki przeczytaj wszystkie
instrukcje i ostrzeżenia zamieszczone na
ładowarce i akumulatorze.
OSTRZEŻENIE: Uważaj, by do
ładowarki nie dostała się jakaś ciecz,
ponieważ grozi to porażeniem prądem
elektrycznym.
OSTRZEŻENIE: Zalecamy
stosowanie wyłącznika ochronnego
różnicowo-prądowego o prądzie
różnicowym 30 mA.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory
mogą się przegrzać i rozerwać, co
niechybnie grozi doznaniem urazu
ciała i szkód rzeczowych.
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom
bawić się ładowarką.
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki przez
obce, przewodzące materiały, jak np.
wełna stalowa, folia aluminiowa lub
nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj
je z dala od gniazda ładowarki. Gdy
nie ma w niej akumulatora, zawsze
wyjmuj wtyczkę przewodu z gniazda
sieciowego. Tak samo postępuj, gdy
zamierzasz czyścić ładowarkę.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej, niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
10
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT.
Inne zastosowanie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznego lub
nawet śmiertelnego porażenia prądem
elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na
działanie deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.
W ten sposób zmniejsza się ryzyko
uszkodzenia wtyczki i przewodu.
• Tak ułóż przewód sieciowy, by nikt nie
mógł na niego nadepnąć ani się o niego
potknąć i by nie był on narażony na inne
szkodliwe wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy,
gdy jest bezwzględnie konieczny.
Niewłaściwy przedłużacz może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznego lub
nawet śmiertelnego porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie stawiaj na ładowarce żadnych
przedmiotów ani nie kładź jej na miękkiej
powierzchni. Może to doprowadzić do
zablokowania szczelin wentylacyjnych
i przegrzania ładowarki. Umieszczaj
ładowarkę z dala od źródeł ciepła. Ładowarka
zawiera szczeliny wentylacyjne na górze
i dole obudowy.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką. Wadliwe
elementy niezwłocznie wymień na sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została
uderzona twardym przedmiotem, spadła
na podłogę lub uległa innego rodzaju
uszkodzeniu. Oddaj ją do autoryzowanego
warsztatu serwisowego.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego. Nieprawidłowe złożenie
może stać się przyczyną pożaru bądź
niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego
porażenia prądem elektrycznym.
• By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym, niezwłocznie zleć wymianę
uszkodzonego przewodu sieciowego
producentowi, warsztatowi serwisowemu lub
wykwalifikowanemu specjaliście.
• By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym, przed czyszczeniem
ładowarki odłącz ją od sieci. Ryzyka tego
nie zmniejsza samo wyjęcie akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prądu
o innym napięciu, chyba że jest to ładowarka
samochodowa.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarki DCB105, DCB107, DCB112,
DCB113 i DCB115 mogą ładować następujące
akumulatory litowo-jonowe XR o napięciach
10,8 V, 14,4 V i 18 V: DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
i DCB185).
Ładowarki nie wymagają żadnych regulacji
i zostały tak skonstruowane, by ich obsługa była
możliwie jak najprostsza.
Procedura ładowania (rys. 2)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę do odpowiedniego gniazda
sieciowego.
2. Włóż akumulator (F) do ładowarki. Zaczyna
migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces
ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka
kontrolna zaczyna się świecić na stałe.
Akumulator jest teraz całkowicie naładowany
i w każdej chwili można go wyjąć lub
pozostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem całkowicie się je
naładuje.
Ładowanie
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów pracy ładowarek w trakcie ładowania.
Stany pracy ładowarki DCB105
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest całkowicie
naładowany
Przerwanie ładowania przy
zbyt gorącym lub zimnym
akumulatorze
Stany pracy ładowarek DCB107,DCB112, DCB113,
DCB115
Akumulator jest
ładowany
Akumulator jest całkowicie naładowany
Przerwanie ładowania
przy zbyt gorącym lub
zimnym akumulatorze*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Czerwona lampka miga nadal, ale dodatkowo
zapala się na stałe żółta lampka. Gdy tylko
akumulator osiągnie prawidłową temperaturę,
żółta lampka gaśnie i ładowarka wznawia
pracę.
Ładowarki te nie ładują uszkodzonych
akumulatorów. W razie uszkodzenia akumulatora
wskaźnik ładowarki nie świeci się lub,
odpowiednio migając, informuje o problemie
z akumulatorem lub ładowarką.
WSKAZÓWKA: Może to świadczyć także
o uszkodzeniu ładowarki.
W takim przypadku ładowarkę wraz
z akumulatorem oddaj do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu sprawdzenia.
PRZERWANIE ŁADOWANIA PRZY ZBYT
GORĄCYM LUB ZIMNYM AKUMULATORZE
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie
się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy
akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej
trwałości użytkowej akumulatora.
Zimny akumulator jest ładowany mniej więcej
2 razy wolniej od ciepłego. Szybkość ładowania
nie zwiększa się, nawet gdy akumulator w tym
czasie się ogrzeje.
TYLKO AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
Akumulatory litowo-jonowe XR zawierają
elektroniczne zabezpieczenie, które chroni
akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem
i głębokim rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
urządzenie automatycznie się wyłącza. W takim
przypadku włóż akumulator do ładowarki
i całkowicie go naładuj.
Konieczność wymiany
akumulatora
11
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie
z opisaną procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj
akumulatora w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Przy wkładaniu
i wyjmowaniu akumulatora z ładowarki takie
substancje mogą się zapalić.
• Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora do
ładowarki. Nie modyfikuj akumulatora,
by dopasować go do innej ładowarki.
Takie postępowanie grozi rozerwaniem
akumulatora i doznaniem poważnego
urazu ciała.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
• NIGDY NIE pryskaj ładowarki wodą ani nie
zanurzaj jej w wodzie lub innych cieczach.
• Ładowarki i akumulatora nigdy nie składuj
ani nie używaj w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40 °C (np.
w stodołach lub metalowych budynkach
w lecie).
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną obudową
do ładowarki. Nie ściskaj akumulatora,
uważaj, by nie spadł na podłogę
ani nie uległ uszkodzeniu. Nigdy nie
używaj akumulatora ani ładowarki,
które zostały uderzone twardym
przedmiotem, spadły na podłogę,
zostały przejechane lub uszkodzone
w inny sposób (np. przebite
gwoździem, uderzone młotkiem
lub nadepnięte). Grozi to bowiem
nawet śmiertelnym porażeniem
prądem elektrycznym. Uszkodzone
akumulatory oddaj do warsztatu
serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy urządzenie nie jest
używane, połóż je na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
12
ryzyko potknięcia się ani zrzucenia
go na podłogę. Niektóre urządzenia
z dużymi akumulatorami mogą
wprawdzie stać na akumulatorze, ale
łatwo je wtedy przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA PRACY AKUMULATORÓW
LITOWO-JONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatora litowo-jonowego wydzielają się
z niego toksyczne pary i inne substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach
przez 15 minut lub tak długo, aż ustąpi
podrażnienie. W razie konieczności
skorzystania z pomocy medycznej poinformuj
lekarza, że elektrolit stanowi mieszaninę
ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
• Pary wydzielające się z otwartego ogniwa
akumulatora mogą wywołać zaburzenia
oddychania. Poszkodowaną osobę
wyprowadź na świeże powietrze, a gdyby
objawy się utrzymywały, wezwij lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Transport
Akumulatory DEWALT spełniają wszystkie
obowiązujące przepisy transportowe
określone przez normy przemysłowe
i prawne włącznie z zaleceniami Narodów
Zjednoczonych w zakresie przewozu materiałów
niebezpiecznych, z przepisami o transporcie
materiałów niebezpiecznych ustalonymi przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu
Lotniczego (IATA), z Międzynarodowym
kodeksem ładunków niebezpiecznych (IMDG)
i ustaleniami Europejskiej umowy o drogowym
transporcie międzynarodowym materiałów
niebezpiecznych (ADR). Ogniwa i akumulatory
litowo-jonowe zostały przetestowane
zgodnie z punktem 38.3 „Zalecenia Narodów
Zjednoczonych w zakresie przewozu materiałów
niebezpiecznych, podręcznik testowy i kryteria”.
W większości przypadków transport
akumulatorów DEWALT nie podlega klasyfikacji
jako całkowicie uregulowany prawnie materiał
niebezpieczny klasy 9. Na ogół obydwa
przypadki, w których jest niezbędny transport
materiałów wg klasy 9, są następujące:
1. Transport lotniczy więcej niż dwóch
akumulatorów litowo-jonowych DEWALT,
gdy paczka zawiera tylko akumulatory (nie
zawiera urządzeń), i
2. Każda przesyłka, w której znajduje się
akumulator litowo-jonowy o pojemności
ponad 100 watogodzin (Wh). Moc
wszystkich akumulatorów litowo-jonowych
w watogodzinach musi być podana na
przesyłce.
Niezależnie od tego, czy transport nie jest, czy
jest w pełni uregulowany prawnie, nadawca
jest odpowiedzialny za uzyskanie informacji
o aktualnych przepisach dotyczących
opakowania, etykiet/oznakowania i dokumentacji.
w chłodnym, suchym miejscu poza
ładowarką.
WSKAZÓWKA: Nie przechowuj rozładowanych
akumulatorów. Przed użyciem całkowicie je
naładuj.
Naklejki na ładowarce
i akumulatorze
Dodatkowo do piktogramów użytych w tej
instrukcji obsługi na ładowarce i akumulatorze
umieszczono następujące naklejki.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Przy transporcie akumulatorów zwarcie biegunów
przez niezamierzony kontakt z przewodzącymi
materiałami może spowodować pożar. Przy
transportowaniu akumulatorów ich bieguny muszą
być dobrze zabezpieczone i zaizolowane, by nie
mogły się zetknąć z materiałami, które grożą
zwarciem.
Czas ładowania podano w tabeli Dane
techniczne.
Informacje zawarte w tym rozdziale podręcznika
zostały podane w dobrej wierze i przy założeniu,
że w chwili opracowywania dokumentu były
prawidłowe. Nie oznacza to jednak gwarancji
ani wyraźnych, ani domniemanych. To klient
musi zadbać o to, by jego działania były zgodne
z obowiązującymi przepisami.
Akumulator jest uszkodzony.
Akumulator
Nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
RODZAJ AKUMULATORA
Dmuchawa DCV100 jest zasilana z akumulatora
o napięciu 18 V.
Można też stosować akumulatory DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183/B, DCB184/B lub
DCB185. Więcej informacji na ten temat podano
w p. „Dane techniczne”.
Zalecenia dotyczące
składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Akumulatory
osiągają największą wydajność i trwałość
użytkową, gdy są przechowywane
w temperaturze pokojowej.
2. Przy dłuższym przechowywaniu zaleca się
umieścić całkowicie naładowany akumulator
Akumulator jest ładowany.
Akumulator jest naładowany.
Przerwanie ładowania przy zbyt
gorącym lub zimnym akumulatorze.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
Natychmiast wymień uszkodzone kable.
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 °C do +40 °C.
Akumulator ładuj tylko
w pomieszczeniach wewnętrznych.
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Akumulatory ładuj tylko przy użyciu
przeznaczonych dla nich ładowarek
DEWALT. Gdy w ładowarce DEWALT są
ładowane akumulatory inne, niż określone przez producenta, mogą one ulec
rozerwaniu lub spowodować wystąpienie innych niebezpiecznych sytuacji.
13
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 Dmuchawa
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci,
by nie bawiły się tym urządzeniem.
1 Rura przedłużająca
Bezpieczeństwo elektryczne
1 Króciec wylotowy
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie akumulatora odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
urządzenia. Upewnij się też, czy napięcie
zasilania ładowarki odpowiada lokalnemu
napięciu sieciowemu.
1 Adapter do pompowania/odsysania
1 Instrukcja obsługi
• Sprawdź, czy dmuchawa i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się
na zniszczenie sprzętu i/lub doznanie
urazu ciała, nigdy nie modyfikuj
dmuchawy ani jej elementów.
A. Ruda przedłużająca
B. Króciec wylotowy
C. Wyłącznik
D. Przycisk blokujący
E. 3-stopniowy przełącznik prędkości obrotowej
F. Akumulator
G. Przycisk zwalniający akumulatora
H. Adapter do pompowania/odsysania
I. Wlot
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Ta kompaktowa dmuchawa akumulatorowa
jest przeznaczona do użytku profesjonalnego,
np. do przedmuchiwania wiórów drzewnych
i innych większych odpadków. Nie nadaje się
do zastosowań, w których jest wzbijany pył
zaklasyfikowany jako materiał niebezpieczny lub
zawierający niebezpieczne substancje, jak np.
krzemionka w pyle betonowym, mączka drzewna
itd.
NIE używaj dmuchawy w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Ta kompaktowa dmuchawa akumulatorowa jest
urządzeniem profesjonalnym.
NIE POZWALAJ dotykać jej dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać urządzeń
elektrycznych tylko pod nadzorem.
14
Ładowarka DEWALT jest zgodnie
z normą EN 60335 podwójnie
zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Uszkodzony przewód sieciowy musi być
wymieniony na specjalny przewód, który można
nabyć w serwisie firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
dmuchawę (patrz: Dane techniczne). Zaleca
się, by minimalny przekrój żył przewodu wynosił
1 mm², a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego przewód.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu przy
zakładaniu lub zdejmowaniu
akcesoriów i przy regulacji,
wyłącz dmuchawę i wyjmij
z niej akumulator. Przypadkowe
uruchomienie urządzenia może
doprowadzić do wypadku.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie
akumulatora z rękojeści
dmuchawy (rys. 2)
WSKAZÓWKA: Najlepsze wyniki pracy
osiąga się, gdy akumulator (F) jest całkowicie
naładowany.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
DMUCHAWY
1. Przyłóż akumulator (F) do prowadnic
w rękojeści (rys. 2).
2. Wsuń akumulator do oporu do rękojeści
i sprawdź, czy został dobrze zamocowany.
WYJMOWANIE AKUMULATORA
Z DMUCHAWY
1. Naciśnij przycisk zwalniający (G)
i zdecydowanym ruchem wyciągnij
akumulator z rękojeści.
2. Zgodnie z opisem w punkcie „Ładowarka”
włóż akumulator do ładowarki.
WSKAŹNIK ŁADUNKU AKUMULATORA
(RYS. 2)
Niektóre akumulatory DEWALT zawierają
wskaźnik w postaci trzech zielonych diod
świecących, które pokazują pozostały ładunek
akumulatora.
By włączyć ten wskaźnik, naciśnij i przytrzymaj
przycisk (L). Zapala się kombinacja trzech
zielonych diod świecących, która pokazuje
pozostały ładunek. Gdy ładunek ten nie wystarcza
do pracy urządzenia, wskaźnik nie zapala się
i akumulator trzeba naładować.
WSKAZÓWKA: Wskaźnik pozostałego ładunku
akumulatora jest tylko szacunkowy. Nie świadczy
on o sprawności działania urządzenia, a jego
wskazania mogą się różnić w zależności
od podzespołów, temperatury i sposobu
wykorzystywania urządzenia przez użytkownika.
Akcesoria (rys. rys. 3 - 5)
UWAGA: Przed założeniem rury
przedłużającej (A) lub króćca
wylotowego (B) sprawdź, czy został
wyjęty akumulator. Akcesoria załóż
przed załączeniem dmuchawy.
DMUCHANIE
Załóż rurę przedłużającą, króciec wylotowy lub
adapter do pompowania/odsysania na wylot
dmuchawy:
1. Zgraj występy (J) po wewnętrznej stronie
adaptera z wycięciami (K) na wylocie
dmuchawy, jak pokazano na rysunku 3.
2. Nasuń adapter na wylot dmuchawy i obróć
go w lewo aż do zatrzaśnięcia. Pociągnij
za adapter, by upewnić się, że jest dobrze
zamocowany.
3. By zdjąć adapter, obróć go w prawo i ściągnij
z wylotu.
ODSYSANIE
Załóż adapter do pompowania/odsysania (H) na
wlot dmuchawy (I):
Zgraj występy w adapterze z czterema wycięciami
na wlocie dmuchawy i nasuń adapter na wlot (I).
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
obowiązujących przepisów,
a zwłaszcza bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu przy
zakładaniu lub zdejmowaniu
akcesoriów i przy regulacji,
wyłącz dmuchawę i wyjmij
z niej akumulator. Przypadkowe
uruchomienie urządzenia może
doprowadzić do wypadku.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 7)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo trzymaj
urządzenie, tak jak pokazano na
rysunku.
OSTRZEŻENIE: ZAWSZE mocno
utrzymuj urządzenie, by w razie
potrzeby móc zawczasu skutecznie
zareagować w nagłej sytuacji
i zmniejszyć ryzyko doznania
poważnego urazu.
Zaleca się jedną ręką trzymać rurę przedłużającą
(A) a drugą - rękojeść. Patrz rysunek 7.
Załączanie (rys. rys. 6, 8)
UWAGA: Nie kieruj wylotu
dmuchawy na siebie ani osoby
postronne.
UWAGA: Zawsze zakładaj okulary
ochronne i nauszniki ochronne. Gdy
w czasie pracy jest wzbijany pył,
załóż maskę przeciwpyłową. Zaleca
się też zakładanie rękawic, długich
spodni i solidnego obuwia. Długie
włosy i luźną odzież trzymaj z dala od
otworów i ruchomych elementów.
By załączyć dmuchawę, naciśnij wyłącznik
z regulatorem prędkości obrotowej (C). Im głębiej
go naciśniesz, tym większe będzie natężenie
15
przepływu powietrza. By wyłączyć dmuchawę,
zwolnij wyłącznik.
By załączyć dmuchawę na stałe, naciśnij
wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
(C), a następnie przycisk blokujący (D), patrz
rysunek 6. By wyłączyć dmuchawę, gdy jest
naciśnięty przycisk blokujący, naciśnij i zwolnij
wyłącznik.
Trzymaj dmuchawę obiema rękami
i przemieszczaj ją tam i z powrotem w lewo
i w prawo, utrzymując dyszę w odległości kilku
centymetrów nad ziemią. Powoli idź do przodu,
gromadząc przy tym stertę liści przed sobą. Patrz
punkt „Utrzymywanie prawidłowej pozycji
rąk”.
Wybór prędkości obrotowej
(rys. 8)
Trzystopniowy przełącznik prędkości obrotowej
(E) umożliwia nastawienie maksymalnego
natężenia przepływu powietrza, gdy wyłącznik
jest naciśnięty do oporu. Przestaw przełącznik (E)
do góry, by zwiększyć natężenie, lub do wołu, by
je zmniejszyć.
KONSERWACJA
Urządzenia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu przy
zakładaniu lub zdejmowaniu
akcesoriów i przy regulacji,
wyłącz dmuchawę i wyjmij
z niej akumulator. Przypadkowe
uruchomienie urządzenia może
doprowadzić do wypadku.
Ładowarka i akumulator nie wymagają
konserwacji.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów dmuchawy
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał.
Najlepsza do tego celu jest szmata
zwilżona łagodnym roztworem
mydlanym. Uważaj, by do wnętrza
obudowy nie dostała się jakaś
ciecz i żadnej części urządzenia nie
zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem najpierw odłącz
ładowarkę od sieci. Brud i tłuszcz na
obudowie usuń szmatą lub miękką
szczoteczką (nie metalową). Nie
używaj do tego celu wody ani żadnych
środków czyszczących.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
urządzenia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, skontaktuj się ze swoim dilerem.
Ochrona środowiska
Smarowanie
Dmuchawa nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia zdecydujesz się zastąpić
wyrób DEWALT nowym sprzętem lub
przestanie on ci być potrzebny, nie wyrzucaj
go do śmieci komunalnych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
16
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o autoryzowanych
warsztatach serwisowych. Ich listę i szczegółowe
informacje znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową, ale z czasem jego pojemność maleje
i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z dmuchawy.
• Ogniwa litowo-jonowe nadają się do
powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dilerowi lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów,
którzy zadbają o ich fachowy recykling bądź
utylizację.
zst00298508 - 08-03-2016
17
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
18
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising