DCE089G | DeWalt DCE089G CROSSLINE LASER instruction manual

588779-68 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCE089G
DCE089R
DCE0811G
DCE0811R
2
3
4
DCE089G, DCE089R: ČÁROVÝ LASER 3 x 360°
DCE0811G, DCE0811R: ČÁROVÝ LASER 2 x 360°
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si výrobek značky DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního nářadí.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
UPOZORNĚNÍ: Je-li použito bez
výstražného symbolu, označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
k způsobení hmotných škod.
MÁTE-LI JAKÉKOLI DOTAZY NEBO
PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO
VÝROBKU NEBO JAKÉHOKOLI NÁŘADÍ
DEWALT, KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM: Tel:
01753-56 70 55 Fax: 01753-57 21 12 NEBO
NAVŠTIVTE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY:
www.DEWALT.eu
VAROVÁNÍ: Přečtěte si bezpečnostní
příručku a také celý návod k použití,
aby bylo omezeno riziko způsobení
zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO DALŠÍ
POUŽITÍ
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně rizikovou situaci, která, není-li
ji zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Bezpečnostní pokyny pro
lasery
VAROVÁNÍ! Přečtěte a nastudujte
si všechny pokyny. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
VAROVÁNÍ! Laserové záření. Nerozebírejte
laserové přístroje a neprovádějte jejich úpravy.
Uvnitř výrobku se nenachází žádné části určené
k opravám. Mohlo by dojít k vážnému poškození
zraku.
VAROVÁNÍ: Nebezpečné záření. Použití
ovládacích prvků nebo nastavení či provádění
jiných postupů, než jsou postupy uvedené v tomto
návodu, může mít za následek nebezpečné
laserové záření.
• Používejte tento laser pouze se specificky
určenými bateriemi. Použití jiných typů
baterií může vést k způsobení požáru.
• Není-li laser používán, uložte jej mimo
dosah dětí a neškolených osob. Lasery
mohou být v rukou nezaškolených uživatelů
nebezpečné.
• Pro váš model laseru používejte pouze
příslušenství schválené jeho výrobcem.
5
Příslušenství vhodné pro jeden typ laseru
může vést k vzniku úrazu, bude-li použito
s jiným typem laseru.
• Opravy nářadí musí být prováděny
pouze technikem s odpovídající
kvalifikací. Servis nebo údržba prováděná
nekvalifikovanou osobou může vést k vzniku
úrazu. Chcete-li nalézt nejbližší autorizovaný
servis DEWALT, volejte na číslo +420 261 009
772 nebo navštivte adresu www.DEWALT.eu
• Nedívejte se do laserového paprsku
a nepoužívejte pro jeho sledování optické
přístroje, jako jsou dalekohled nebo
nivelační přístroj. Mohlo by dojít k vážnému
poškození zraku.
ŠTÍTKY
• Neničte a neodstraňujte výstražné štítky.
Budou-li výstražné štítky odstraněny, uživatel
nebo okolní osoby mohou být nechtěně
vystaveny záření laseru.
• Štítky na vašem zařízení mohou obsahovat
následující symboly.
V ..................volty
mW ..............miliwatty
....výstražný symbol laseru
nm ...............vlnová délka v nanometrech
Na výrobku jsou následující piktogramy:
• Neumísťujte laser do takové polohy,
kde by mohly jakékoli osoby neúmyslně
nebo záměrně upřít zrak do laserového
paprsku. Mohlo by dojít k vážnému
poškození zraku.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento
návod
• Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej.
Ponechání laseru v zapnutém stavu zvyšuje
riziko zasažení zraku okolních osob.
Nedívejte se do laserového paprsku.
• Neprovádějte rozebírání laseru. Uvnitř se
nenachází žádné opravitelné části.
• Laser žádným způsobem neupravujte.
Úprava výrobku může mít za následek
nebezpečné ozáření laserem.
Pozor laser
Na vašem laseru jsou následující štítky
informující o třídě laseru, aby byla zaručena
bezpečnost a pohodlné použití. Prostudujte si
prosím také návod k použití, kde jsou uvedeny
technické údaje tohoto modelu laseru.
• Nepracujte s laserem v blízkosti dětí
a nedovolte dětem, aby laser používaly.
Mohlo by dojít k vážnému poranění zraku.
• Umístěte laser bezpečně na stabilní
povrch. Pádem by mohlo dojít k poškození
laseru nebo k způsobení úrazu.
• Toto nářadí je dodáváno zcela sestaveno.
Nářadí je navrženo tak, aby bylo jeho
nastavení snadné a rychlé. Před použitím si
prosím přečtěte a nastudujte všechny pokyny
uvedené v tomto návodu.
• Vystavení zraku působení laserového
paprsku třídy 2 je považováno za bezpečné
v případě, nepřesáhne-li tato doba
0,25 sekundy. Reflexy očních víček poskytují
dostatečnou ochranu.
Zbytková rizika
Následující rizika jsou typická pro použití tohoto
zařízení:
– zranění způsobená pohledem do
laserového paprsku.
ÚDRŽBA
• Pro udržení přesnosti vaší práce provádějte
častou kontrolu, zda je laser správně
zkalibrovaný. Viz část Pokyny pro kalibraci
přístroje v tomto návodu k použití.
• Kontrola kalibrace a další opravy by měly být
prováděny v autorizovaném servisu DEWALT.
• Nebudete-li laser používat, uložte jej
v dodávaném kufříku. Neskladujte laser při
teplotách nižších než -20 °C nebo vyšších
než 60 °C.
• Neukládejte laser do kufříku, není-li suchý.
Před uložením musí být laser vysušen
měkkým suchým hadříkem.
6
ČIŠTĚNÍ
Vnější plastové části mohou být čištěny
navlhčeným hadříkem. I když jsou tyto části
rozpouštědlům odolné, NIKDY rozpouštědla
nepoužívejte. K odstranění vlhkosti před uložením
používejte pouze měkký a suchý hadřík.
SERVIS
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
• Používejte tento laser pouze se specificky
určenými bateriemi. Použití jiných typů baterií
může vést k způsobení požáru.
VAROVÁNÍ: Baterie mohou explodovat
nebo z nich může unikat kapalina, což může
vést k způsobení zranění nebo požáru. Z důvodu
snížení tohoto rizika:
POZNÁMKA: Demontáž laserové vodováhy
způsobí zrušení platnosti všech záruk na tento
výrobek.
• Pečlivě dodržujte všechny pokyny
a varování uvedená na štítku baterie a na
obalu.
Z důvodu zajištění BEZPEČNOSTI
a SPOLEHLIVOSTI výrobku svěřte provádění
jeho oprav, údržby a seřízení autorizovanému
servisu. Svěřte opravu vašeho nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která bude
používat výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
• Baterie vždy vkládejte se správnou
polaritou (+ a -) tak, jak je vyznačeno na
baterii a na zařízení.
Servis nebo údržba prováděná nekvalifikovanou
osobou může vést k způsobení úrazu. Chceteli najít nejbližší autorizovaný servis DEWALT,
navštivte adresu www.DEWALT.eu
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto výrobkem testováno, může být
použití takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění, používejte s tímto
výrobkem pouze příslušenství doporučené
společností DEWALT. Příslušenství, které může
být vhodné pro jeden typ nářadí, může být při
použití v jiném typu nářadí nebezpečné.
Doporučené příslušenství pro použití s vaším
nářadím lze zakoupit u nejbližšího autorizovaného
prodejce nebo v autorizovaném servisu.
Potřebujete-li poradit s vyhledáním jakéhokoli
příslušenství, kontaktujte nás prosím
Stanley Black and Decker Czech Republic
s.r.o.
Türkova 5b, 149 00
Tel.: +420 261 009 772
nebo navštivte naše internetové stránky:
www.DEWALT.eu
Váš přístroj může být dodán s magnetickým
nosným držákem. Tento držák umožňuje
upevnění přístroje na jakýkoli svislý povrch
vyrobený z oceli nebo z kovu pomocí magnetů,
které se nachází na zadní části držáku.
UPOZORNĚNÍ: Je-li laser upevněn pomocí
magnetického držáku, nestůjte přímo pod tímto
laserem. Pád laseru může vést k způsobení
vážného úrazu nebo k poškození laseru.
• Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
• Baterie nenabíjejte.
• Nekombinujte staré baterie s novými. Staré
baterie vždy nahrazujte novými bateriemi
současně, a to stejnou značkou a typem.
• Vybité baterie okamžitě vyjměte
a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
• Staré baterie nespalujte.
• Skladujte baterie mimo dosah dětí.
• Nebudete-li výrobek několik měsíců
používat, vyjměte z něj baterie.
Ukončení provozní životnosti
• NELIKVIDUJTE tento výrobek
v domácím odpadu.
• VŽDY provádějte likvidaci baterií
podle platných předpisů.
• ZAJISTĚTE PROSÍM RECYKLACI
v souladu s místními předpisy,
které se týkají sběru a likvidace
elektrických a elektronických
zařízení podle platné směrnice
WEEE.
ZÁRUKA
Společnost DEWALT je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro
profesionální uživatele tohoto nářadí. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a žádným
způsobem neovlivní jeho smluvní práva jako
profesionálního uživatele nebo zákonná záruční
práva jako soukromého neprofesionálního
uživatele. Tato záruka je platná ve všech
členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
7
• 30 DENNÍ ZÁRUKA VÝMĚNY •
Nejste-li s výkonem vašeho nářadí DEWALT zcela
spokojeni, můžete jej do 30 dnů po zakoupení
vrátit. Nářadí musí být v kompletním stavu jako při
zakoupení a musí být dodáno na místo, kde bylo
zakoupeno, kde bude provedena výměna nebo
navrácení peněz. Nářadí musí být v uspokojivém
stavu a musí být předložen doklad o jeho
zakoupení.
• JEDNOLETÁ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ
SERVIS •
Musí-li být během 12 měsíců po zakoupení
provedena údržba nebo oprava vašeho nářadí
DEWALT, máte nárok na bezplatné provedení
tohoto úkonu. Tento úkon bude bezplatně
proveden v autorizovaném servisu DEWALT.
K nářadí musí být předložen doklad o jeho
zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci. Tento
bezplatný servis se nevztahuje na příslušenství
a náhradní díly, pokud nejsou také kryty zárukou.
• JEDNOROČNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li během 12 měsíců od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z důvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, společnost DEWALT zaručuje
bezplatnou výměnu všech poškozených částí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výměnu
celého nářadí, za předpokladu, že:
• Závada nevznikla v důsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven běžnému použití
a opotřebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávněnými
osobami.
• Byl předložen doklad o zakoupení.
• Byl výrobek vrácen kompletní s původními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího
autorizovaného prodejce nebo vyhledejte
autorizovaného prodejce DEWALT v katalogu
prodejců DEWALT, nebo kontaktujte prodejce
DEWALT na adrese, která je uvedena v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů DEWALT
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.DEWALT.eu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění,
který, není-li mu zabráněno, může
vést k poškození zařízení.
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky
týkající se tohoto nebo jiného výrobku
DEWALT, navštivte internetovou adresu
www.dewalt.com.
VAROVÁNÍ: Přečtěte a nastudujte
si všechny pokyny. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
VAROVÁNÍ: Laserové záření.
Nerozebírejte laserové přístroje
a neprovádějte jejich úpravy. Uvnitř
se nenachází žádné opravitelné
části. Mohlo by dojít k vážnému
poškození zraku.
VAROVÁNÍ: Nebezpečné záření.
Použití ovládacích prvků nebo
nastavení či provádění jiných postupů,
než jsou uvedeny v tomto návodu,
může mít za následek nebezpečné
laserové záření.
Štítky na vašem zařízení mohou obsahovat
následující symboly.
V ........................volty
mW ....................miliwatty
..........výstražný symbol laseru
nm .....................vlnová délka v nanometrech
2 ........................Laser třídy 2
8
VAROVNÉ ŠTÍTKY
Z důvodu zajištění vašeho pohodlí
a bezpečnosti jsou na vašem laseru
následující štítky.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení úrazu si uživatel musí přečíst
návod k použití.
VAROVÁNÍ: LASEROVÉ ZÁŘENÍ.
NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU.
Laserový výrobek třídy 2
• Nepracujte s laserem ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory
s výskytem hořlavých kapalin, plynů
nebo prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
• Používejte tento laser pouze se specificky
určenými bateriemi. Použití jiných typů
baterií může vést k způsobení požáru.
• Není-li laser používán, uložte jej mimo
dosah dětí a neškolených osob. Lasery
jsou v rukou neproškolené obsluhy
nebezpečné.
• Pro váš model používejte pouze
příslušenství schválené výrobcem.
Příslušenství vhodné pro jeden typ laseru
může vést k vzniku úrazu, bude-li použito
s jiným typem laseru.
• Opravy nářadí musí být prováděny
pouze technikem s odpovídající
kvalifikací. Servis nebo údržba prováděná
nekvalifikovanou osobou může vést k vzniku
úrazu. Chcete-li nalézt nejbližší autorizovaný
servis DEWALT, navštivte prosím internetovou
adresu www.dewalt.com.
• Pro sledování laserového paprsku
nepoužívejte optické přístroje, jako jsou
dalekohled nebo nivelační přístroj. Mohlo
by dojít k vážnému poškození zraku.
• Nepokládejte laser do takové polohy,
kde by mohly jakékoli osoby upřít zrak
do laserového paprsku, ať již neúmyslně
nebo záměrně. Mohlo by dojít k vážnému
poškození zraku.
• Nepokládejte laser v blízkosti odrazných
materiálů, které mohou způsobit odklon
paprsku a následné zasažení zraku
okolních osob. Mohlo by dojít k vážnému
poškození zraku.
• Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej.
Ponechání laseru v zapnutém stavu zvyšuje
riziko zasažení zraku okolních osob.
• Laser žádným způsobem neupravujte.
Úprava výrobku může mít za následek
nebezpečné ozáření.
• Nepracujte s laserem v blízkosti dětí
a nedovolte dětem, aby laser používaly.
Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.
• Neničte a neodstraňujte výstražné štítky.
Budou-li výstražné štítky odstraněny, uživatel
nebo okolní osoby mohou být nechtěně
vystaveny záření.
• Umístěte laser bezpečně na stabilní
povrch. Pádem by mohlo dojít k poškození
laseru nebo k způsobení úrazu.
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LASERU
• Čárové lasery se 3 paprsky s rozsahem
360° DCE089G a DCE089R i čárové lasery
s 2 paprsky s rozsahem 360° DCE0811G
a DCE0811R jsou laserové přístroje třídy 2.
Tyto lasery s automatickým srovnáním mohou
být použity pro měření v horizontální rovině
(vodováha) a ve vertikální rovině (olovnice).
VAROVÁNÍ: Přečtěte a nastudujte
si všechny pokyny. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
Pracovní prostor
• Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněné pracovní stoly
a neosvětlené pracovní prostory mohou vést
k způsobení úrazů.
• Nepracujte s lasery ve výbušném prostředí,
jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
• Při práci s laserem zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a dalších osob. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
• Používejte tento laser pouze se specificky
určenými bateriemi. Použití jiných typů
baterií může vést k způsobení požáru.
Popis výrobku
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy výrobku ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k poškození
laseru nebo k zranění.
9
Obr. 2 - Uložení baterie A
Obr. 1A - Pojistka výkyvu B
Obr. 1B - Klávesnice C
Obr. 1B - Tlačítko zapnuto/vypnuto: horizontální
laserový paprsek D
VAROVÁNÍ: Baterie mohou
explodovat nebo z nich může
unikat kapalina, a mohou tak
způsobit zranění nebo požár.
Z důvodu snížení tohoto rizika:
Obr. 1B - Tlačítko zapnuto/vypnuto: boční
laserový paprsek E
• Pečlivě dodržujte veškeré pokyny a varování
uvedené na štítku baterie, na obalu a na
přiloženém bezpečnostním letáku pro baterii.
Obr. 1B - Tlačítko zapnuto/vypnuto: přední
vertikální laserový paprsek (pouze model
DCE089R/G) F
• Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou
(+ a -) tak, jak je vyznačeno na baterii a na
použitém zařízení.
Obr. 2 - Magnetický otočný držák G
• Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
Obr. 4 - Upínací závit na stojan (1/4 - 20 a 5/8
-11) I
• Nenabíjejte poškozené baterie.
Obr. 1B - Indikátor nabití baterie J
Obr. 5 - Příchytka stropního držáku K
• Vybité baterie okamžitě vyjměte a zlikvidujte
v souladu s místními předpisy.
Obr. 5 - Stropní držák L
Obr. 5 - Otvor pro šroub M
• Staré baterie nespalujte.
Baterie a napájení
• Skladujte baterie mimo dosah dětí.
• Tento výrobek je napájen následujícími bateriemi DEWALT s napájecím napětím 10,8 V:
DCB120, DCB127 nebo může být napájen
také pomocí sady DEWALT AA Starter pack,
která může obsahovat 4 baterie typu AA.
Poznámka: Tato sada AA starter pack je
doporučena pouze pro červené lasery.
Vložení a vyjmutí baterie
POUŽITÍ SADY AA STARTER PACK:
UPOZORNĚNÍ: Tato sada AA starter
pack je určena speciálně pro použití
pouze s kompatibilními výrobky
DEWALT s napájecím napětím
10,8 V a nemůže být použita s jinými
výrobky. Nepokoušejte se tento
výrobek upravovat.
Vložení baterií:
• Není-li zařízení používáno, vyjměte z něj
baterie.
• Používejte pouze nabíječku, která je určena
pro vaše nabíjecí baterie.
BEZPEČNOST OSOB
• Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s laserem pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
• Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují
riziko poranění osob.
POUŽITÍ NÁŘADÍ A JEHO ÚDRŽBA
• Zvedněte kryt úložného prostoru pro baterie,
jako na uvedeném obrázku .
6A
• Vložte do úložného prostoru čtyři nové
baterie typu AA tak, aby jejich polarita
odpovídala polaritě (+) a (–) vyznačené uvnitř
tohoto prostoru.
• Proveďte instalaci sady AA starter pack jako
na uvedeném obrázku .
6B
POUŽITÍ NABÍJECÍ BATERIE DEWALT
S NAPÁJECÍM NAPĚTÍM 10,8 V:
• Proveďte instalaci baterie s napájecím napětím 10,8 V jako na uvedeném obrázku .
6B
10
• Nekombinujte staré baterie s novými. Staré
baterie vždy nahrazujte novými bateriemi
současně, a to stejnou značkou a typem.
• Nelze-li nářadí spínačem zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
• Pokud nářadí s laserem nepoužíváte, uložte
jej mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo
s tímto návodem. Nářadí s laserem je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
• Pro váš model laseru používejte pouze
příslušenství schválené jeho výrobcem.
Příslušenství, které může být vhodné pro
jeden typ nářadí, může být při použití v jiném
typu nářadí nebezpečné.
SERVIS
• Opravy nářadí musí být prováděny pouze
technikem s odpovídající kvalifikací. Servis
nebo údržba prováděná nekvalifikovanou
osobou může vést k způsobení úrazu.
• Při opravách tohoto nářadí používejte pouze
originální náhradní díly. Dodržujte pokyny
uvedené v části Údržba v tomto návodu.
Použití neoriginálních dílů nebo nedodržování
uvedených pokynů pro údržbu vytváří riziko
úrazu elektrickým proudem nebo jiného
zranění.
Chcete-li nalézt nejbližší autorizovaný servis
DEWALT, navštivte internetovou adresu http://
www.dewalt.com.
Pokyny pro použití
• Používejte pouze nové, kvalitní a značkové
baterie typu AA nebo speciální nabíjecí
baterie DEWALT Li-Ion s napájecím napětím
10,8 V.
• Ujistěte se, zda jsou baterie v bezvadném
provozním stavu. Bliká-li indikátor
nedostatečného nabití baterií, baterie musí
být vyměněny.
• Chcete-li prodloužit životnost baterií,
vypínejte laser, nepracujete-li s ním nebo
zakreslujete-li značky.
• Z důvodu zajištění přesnosti vaší práce
provádějte častou kontrolu, zda je laser
zkalibrovaný. Viz část Kontrola kalibrace.
• Před použitím laseru se ujistěte, zda je laser
bezpečně umístěn na hladké a rovné ploše.
což bude indikovat nedostatečné nabití baterie
(méně než 12,5 %) a baterie musí být vyměněny.
S téměř vybitými bateriemi může laser chvíli
pokračovat v práci, ale jas paprsků bude rychle
slábnout. Po vložení nových baterií a opětovném
spuštění laseru budou mít paprsky laseru opět
maximální jas a LED indikátor nabití baterie bude
indikovat maximální kapacitu baterie. (Blikání
laserového paprsku není způsobeno slabými
bateriemi, viz část Indikátor překročení meze
náklonu.) Blikají-li nepřetržitě 4 LED indikátory
na ukazateli stavu nabití baterie, nejedná se
o nedostatečné nabití baterie. Viz část Blikání
LED indikátorů ukazatele stavu nabití baterie
v kapitole Odstraňování závad.
Použití
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ LASERU (VIZ OBR. 1)
Vypnutý laser položte na rovný povrch. Přesuňte
pojistku výkyvu B do polohy Odblokováno/
Zapnuto. Model DCE089G/R má na klávesnici tři
tlačítka zapnuto/vypnuto C, jedno pro horizontální
laserový paprsek D, jedno pro boční vertikální
laserový paprsek E a jedno pro přední vertikální
laserový paprsek F (pouze model DCE089G/R).
Model DCE0811G/R má dva laserové paprsky
- horizontální a boční vertikální paprsek. Každý
laserový paprsek se spouští stisknutím tlačítka
zapnuto/vypnuto. Laserové paprsky mohou být
zapínány jeden po druhém nebo současně.
Opětovným stisknutím tlačítek zapnuto/vypnuto se
laserové paprsky vypnou. Není-li laser používán,
nastavte pojistku výkyvu do polohy vypnuto/
zablokováno. Není-li pojistka výkyvu nastavena
v poloze zablokováno, na ukazateli stavu nabití
baterie budou nepřetržitě blikat všechny 4 LED
indikátory.
• Vždy si vyznačte střed paprsku vytvářeného
laserem.
POUŽITÍ LASERŮ
• Extrémní změny teploty mohou způsobit
pohyb vnitřních částí laseru a tím mohou
ovlivnit jeho přesnost. Během práce
provádějte častou kontrolu přesnosti. Viz část
Kontrola kalibrace.
Tyto lasery jsou navrženy tak, aby provedli
automatické srovnání. Pokud byl laser příliš
nakloněn tak, že již nemůže provést automatické
srovnání polohy (náklon > 4°), laserový paprsek
bude blikat. Existují dvě sekvence blikání
související se stavem, kdy laser není srovnán: (i)
při náklonu v rozmezí 4° až 10° budou paprsky
blikat v konstantním cyklu, (ii) při úhlech větších
než 10° budou paprsky blikat v trojitém cyklu.
Jestliže paprsky blikají, znamená to, ŽE LASER
NENÍ VODOROVNĚ NEBO SVISLE SROVNÁN
A NESMÍ BÝT POUŽIT PRO URČENÍ NEBO
VYZNAČENÍ VODOROVNÉ NEBO SVISLÉ
ROVINY.
• Došlo-li k pádu laseru, zkontrolujte, zda je
stále správně zkalibrován. Viz část Kontrola
kalibrace.
INDIKACE NEDOSTATEČNĚ NABITÉ BATERIE
Modely laserů DCE089G, DCE089R, DCE0811G
a DCE0811R jsou vybaveny indikátorem stavu
nabití baterie, jak je zobrazeno na obr. 1B.
Indikátor stavu nabití baterie indikuje zbývající
kapacitu baterie, kdy každá dioda představuje
25 %. Spodní LED indikátor bude svítit a blikat,
Indikátor překročení meze náklonu
Zkuste laser přemístit na rovnější plochu.
11
Použití otočného držáku (viz obr. 2)
VAROVÁNÍ: Umístěte laser nebo
držák na stěnu na stabilní povrch. Pád
laseru může způsobit vážné zrazení
nebo poškození laseru.
Laser je vybaven magnetickým otočným držákem
G, který je trvale upevněn k laseru. Tento držák
umožňuje upevnění laseru k jakékoli svislé ploše
vyrobené z oceli nebo železa. Běžné příklady
vhodných povrchů zahrnují ocelové svorníky,
ocelové rámy dveří a profilové ocelové nosníky.
Tento držák je vybaven otvorem tvaru klíčové
dírky H, který umožňuje jeho zavěšení na hřebík
nebo šroub uchycený v jakémkoli povrchu.
Použití laseru se STROPNÍM držákem (obr. 5)
Stropní držák L (je-li dodán) nabízí více možností
pro upevnění laseru. Stropní držák je na jednom
konci vybaven příchytkou K, kterou lze při instalaci
stropů uchytit k výstupku stěny. Každý konec
stropního držáku je opatřen otvorem pro šroub
M, který umožňuje upevnění držáku k jakémukoli
povrchu pomocí šroubu nebo hřebíku. Jakmile
bude stropní držák zajištěn, jeho ocelová deska
poskytuje místo, kde lze připojit magnetický otočný
držák G. Poloha laseru může být jemně doladěna
posunutím magnetického otočného držáku
směrem nahoru nebo dolů po držáku.
Použití laserů s příslušenstvím
Tyto lasery jsou na spodní části opatřeny dvěma
závitovými otvory 1/4" × 20 a 5/8" × 11. Závity
odpovídají současným i budoucím příslušenstvím
značky DEWALT. Používejte pouze příslušenství
DEWALT určené k práci s tímto výrobkem.
Dodržuje pokyny uvedené u příslušenství.
UPOZORNĚNÍ: Použití jakéhokoli
příslušenství, které není doporučeno
pro použití s tímto zařízením, může být
nebezpečné.
Potřebujete-li pomoc při výběru jakéhokoli
příslušenství, kontaktujte prosím nejbližší
autorizovaný servis DEWALT nebo navštivte
internetovou adresu www.dewalt.com.
Srovnání laserů
Je-li laser správně zkalibrován, provádí
automatické srovnání.
Každý laser je zkalibrován již ve výrobě tak, aby
při postavení na rovnou plochu s tolerancí sklonu
± 4° našel vodorovnou polohu. Není vyžadováno
žádné ruční seřízení.
ÚDRŽBA
• Z důvodu zajištění přesnosti vaší práce
provádějte častou kontrolu, zda je laser
12
správně zkalibrován. Viz část Kontrola
kalibrace.
• Kontrola kalibrace a další opravy by měly být
prováděny v autorizovaném servisu DEWALT.
• Nebudete-li laser používat, uložte jej
v dodávaném kufříku. Neskladujte tento laser
při teplotách nižších než -20 °C nebo vyšších
než 60 °C.
• Neukládejte tento laser do kufříku, není-li
suchý. Před uložením musí být laser osušen
měkkým suchým hadříkem.
ČIŠTĚNÍ
Vnější plastové části mohou být čištěny
navlhčeným hadříkem. I když jsou tyto části
rozpouštědlům odolné, NIKDY rozpouštědla
nepoužívejte. K odstranění vlhkosti před uložením
používejte pouze měkký a suchý hadřík.
Kontrola přesnosti a kalibrace
KONTROLA PŘESNOSTI –
Horizontální paprsek, směr skenování (viz
obr. 7)
Kontrola kalibrace horizontálního snímání laseru
vyžaduje dvě stěny vzdálené od sebe 9 m. Je
důležité, aby byla kontrola kalibrace prováděna
na vzdálenost, která nebude kratší, než je
vzdálenost, na jakou bude toto nářadí používáno.
1. Upevněte laser na stěnu pomocí otočného
držáku tak, aby byl otočen čelem přímo na
protilehlou stěnu (poloha 0 stupňů).
2. Zapněte horizontální laserový paprsek
a přední vertikální paprsek a na protilehlé
stěně označte jeho přesnou polohu. Vždy
označte střed laserových paprsků.
3. Otočte laser o 180 stupňů a na protilehlé
stěně označte polohu paprsku.
4. Změřte vertikální vzdálenost mezi níže
položenou značkou A a výše položenou
značkou B. Je-li změřená vzdálenost větší
než níže uvedená hodnota, laser musí být
opraven v autorizovaném servisu.
Vzdálenost mezi
stěnami
9m
12 m
15 m
Povolená vzdálenost
mezi značkami
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
KONTROLA PŘESNOSTI –
Horizontální paprsek, směr sklonu (viz obr. 8)
Kontrola kalibrace horizontálního sklonu
laseru vyžaduje jednu stěnu dlouhou
minimálně 9 m. Je důležité, aby byla kontrola
kalibrace prováděna na vzdálenost, která
nebude kratší, než je vzdálenost, na jakou
bude toto nářadí používáno.
1. Upevněte laser na jeden konec stěny pomocí
otočného držáku.
2. Zapněte horizontální laserový paprsek, otočte
laser na protilehlý konec stěny a nastavte jej
přibližně rovnoběžně s přiléhající stěnou.
3. Označte si střed paprsku ve dvou místech
(ⓒ, ⓓ) vzdálených od sebe minimálně 9 m.
4. Upevněte laser na opačný konec stěny.
5. Zapněte horizontální laserový paprsek,
otočte laser zpět k protilehlému konci
stěny a nastavte jej přibližně rovnoběžně
s přiléhající stěnou.
6. Upravte výšku laseru tak, aby byl střed
paprsku srovnán s nejbližší značkou ⓓ.
7. Označte střed paprsku ⓔ přímo nad nebo
pod nejvzdálenější značkou ⓒ.
8. Změřte vzdálenost mezi těmito dvěma
značkami (ⓒ, ⓔ). Je-li změřená vzdálenost
větší než níže uvedená hodnota, laser musí
být opraven v autorizovaném servisu.
Vzdálenost mezi
stěnami
9m
12 m
15 m
Povolená vzdálenost
mezi značkami
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
KONTROLA PŘESNOSTI –
Vertikální paprsek (viz obr. 9)
Kontrola vertikální kalibrace laseru (olovnice)
může být nejpřesněji provedena v místě, kde je
k dispozici stěna s výškou ideálně 9 m. Jedna
osoba musí být dole, kde je na podlaze umístěn
laser a další osoba v blízkosti stropu, aby mohla
označit pozici paprsku. Je důležité, aby byla
kontrola kalibrace prováděna na vzdálenost, která
nebude kratší, než je vzdálenost, na jakou bude
toto nářadí používáno.
1. Laser položte na podlahu a zapněte oba
vertikální paprsky.
2. Označte si dvě polohy, kde se laserové
paprsky protínají na podlaze (ⓕ, ⓖ) a také
na stropě ⓗ. Vždy označte střed laserových
paprsků.
3. Otočte laser o 180 stupňů a přemístěte
jej blíže k druhé značce ⓖ tak, aby se
paprsky protínaly na podlaze přesně v místě
originálních značek (ⓕ, ⓖ).
4. Označte si polohu, kde se paprsky protínají
na stropě ⓙ.
5. Změřte vzdálenost mezi dvěma značkami na
stropě (ⓗ, ⓙ). Je-li změřená vzdálenost větší
než níže uvedená hodnota, laser musí být
opraven v autorizovaném servisu.
Výška stropu
2,5 m
3m
4m
6m
9m
Povolená vzdálenost
mezi značkami
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
4m
6m
Kontrola přesnosti 30° mezi vertikálními
paprsky (DCE089R/G) (viz obr. 0)
Kontrola přesnosti 30º vyžaduje volné místo na
podlaze s plochou nejméně 10 x 5 m. Umístění
laseru při každém kroku a polohy jednotlivých
značek jsou vyznačeny na obr. 9. Vždy označte
střed laserových paprsků.
1. Umístěte laser na podlahu v jednom rohu
místnosti a zapněte boční vertikální paprsek.
2. Označte si střed paprsku na podlaze na třech
místech (ⓐ, ⓑ, ⓒ) podél čáry laserového
paprsku. Značka ⓑ musí být uprostřed čáry
laserového paprsku.
3. Přemístěte laser na značku ⓑ a zapněte oba
vertikální paprsky.
4. Nastavte paprsek tak, aby protínal přesně
značku ⓑ a aby byl boční paprsek srovnán
se značkou ⓒ.
5. Označte polohu ⓓ podél předního
vertikálního paprsku ve vzdálenosti minimálně
5 m od laseru.
6. Otočte laser okolo značky B tak, aby boční
vertikální paprsek nyní procházel přes značku
ⓑ, ⓓ.
7. Označte polohu ⓔ, ve které boční vertikální
paprsek prochází přes značku ⓓ.
8. Změřte vzdálenost mezi značkami ⓓ a ⓔ.
Je-li změřená vzdálenost větší než níže
uvedená hodnota, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost od
A do B
4m
5m
6m
7m
Povolená vzdálenost mezi
značkami
3,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
6m
13
Odstraňování závad
Laser nelze zapnout
• Ujistěte se, zda jsou baterie typu AA (jsou-li
použity) vloženy se správnou polaritou (+)
a (–), která je vyznačena na krytu.
• Ujistěte se, zda jsou baterie nebo nabíjecí
baterie v dobrém provozním stavu. Pokud si
nejste jisti, vyzkoušejte nové baterie.
• Ujistěte se, zda jsou kontakty baterie
čisté a bez koroze. Zajistěte, aby byl laser
udržován v suchu a používejte pouze nové,
vysoce kvalitní značkové baterie, aby
nemohlo dojít k úniku kapaliny z baterie.
• Překročí-li teplota laseru 50 °C, jednotku
nelze zapnout. Pokud byl laser uložen
v extrémně horkém prostředí, nechejte jej
vychladnout. Laser nebude při stisknutí
tlačítka zapnuto/vypnuto poškozen, pokud byl
před použitím ochlazen na správnou teplotu.
Laserové paprsky blikají
Tyto lasery jsou vyrobeny tak, aby došlo k jejich
automatickému srovnání při sklonu až do 4° ve
všech směrech. Je-li sklon laseru tak velký, že
již nemůže dojít k jeho automatickému srovnání,
laserové paprsky budou blikat, což bude indikovat
překročení povoleného rozsahu. BLIKAJÍCÍ
LASEROVÉ PAPRSKY ZNAMENAJÍ, ŽE LASER
NENÍ VODOROVNĚ NEBO SVISLE SROVNÁN
A NESMÍ BÝT POUŽIT PRO STANOVENÍ NEBO
VYZNAČENÍ VODOROVNÉ NEBO SVISLÉ
ROVINY. Zkuste laser přemístit na rovnější
plochu.
Laserové paprsky se nepřestávají pohybovat
Laser je velmi přesný přístroj. Nebude-li laser
umístěn na stabilním (a nehybném) povrchu,
bude se stále snažit nalézt srovnanou polohu.
Nepřestane-li se paprsek pohybovat, zkuste laser
přemístit na stabilnější povrch. Zkuste se také
ujistit, zda je povrch relativně rovný tak, aby byl
laser stabilní.
LED INDIKÁTORY STAVU NABITÍ BATERIE
BLIKAJÍ
Blikají-li nepřetržitě všechny 4 LED indikátory
na indikátoru nabití baterie, znamená to, že
přístroj nebyl zcela vypnutý pomocí pojistky
výkyvu B. Není-li tento laser používán, pojistka
výkyvu musí být vždy nastavena v poloze
ZABLOKOVÁNO/VYPNUTO.
14
Příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Použití laseru s příslušenstvím (obr. 2, detail)
Tento laser je na spodní části opatřen dvěma
závitovými otvory 1/4 x 20 a 5/8 x 11 (I). Závity
odpovídají současným i budoucím příslušenstvím
značky DEWALT. Používejte pouze příslušenství
DEWALT určené k práci s tímto výrobkem.
Dodržuje pokyny uvedené u příslušenství.
Doporučené příslušenství pro použití s vaším
nářadím lze zakoupit u nejbližšího autorizovaného
prodejce nebo v autorizovaném servisu.
Potřebujete-li poradit s vyhledáním jakéhokoli
příslušenství, navštivte prosím naše internetové
stránky: www.dewalt.com.
Servis a opravy
• Poznámka: Demontáž laseru způsobí
zrušení platnosti všech záruk na tento
výrobek.
Z důvodu zajištění BEZPEČNOSTI
a SPOLEHLIVOSTI výrobku svěřte provádění
jeho oprav, údržby a seřízení autorizovanému
servisu. Servis nebo údržba prováděná
nekvalifikovanou osobou může vést k způsobení
úrazu. Chcete-li nalézt nejbližší autorizovaný
servis DEWALT, navštivte prosím internetovou
adresu www.dewalt.com.
Technické údaje
LASER
Světelný zdroj
Laserové diody
Vlnová délka laseru
620 – 630 nm viditelná (ČERVENÝ)
Výkon laseru
≤ 1,50 mW (každý paprsek) LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 2
Pracovní dosah
20 m ČERVENÝ
35 m ZELENÝ
50 m s detektorem
60 m s detektorem
Přesnost (olovnice)
± 3 mm na 9 m
Přesnost (vodováha):
± 3 mm na 9 m
510 – 530 nm viditelná (ZELENÝ)
Indikátory
Nedostatečně nabitá baterie
1 blikající LED indikátor na ukazateli stavu nabití baterie
Přístroj nebyl vypnutý pomocí pojistky
4 blikající LED indikátory na ukazateli stavu nabití baterie
výkyvu
Blikající laserové paprsky
Překročení povoleného rozsahu náklonu/přístroj není srovnán
Napájení
4 baterie typu AA (1,5 V) (6 V) nebo baterie DEWALT s napájecím napětím 10,8 V
Provozní teplota
-10 °C až 50 °C
Teplota pro uložení:
-20 °C až 60 °C
Vlhkost
Maximální relativní vlhkost 80 % pro teploty až do 31 °C se snižuje lineárně na 50 %
Třída ochrany
IP65 - Odolnost proti vnikání prachu a vody
relativní vlhkost při teplotě 40 °C
15
Obrázek 1a
Obrázek 1b
Obrázek 2
16
BEZPEČNOST BATERIE A NABÍJEČKY
Bezpečnost uživatele
VAROVÁNÍ:
• Před použitím tohoto výrobku si
pečlivě přečtěte bezpečnostní
pokyny a návod pro použití výrobku.
Osoba odpovědná za přístroj
musí zajistit, aby všichni uživatelé
pochopili a dodržovali tyto pokyny.
• Uschovejte všechny části tohoto
návodu pro budoucí použití.
Bezpečnost baterií Li-Ion
POUŽITÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ
baterie může při vložení jiného nevhodného
typu baterie způsobit požár.
b) Používejte lasery výhradně s bateriemi
doporučenými výrobcem nářadí. Použití
jiných typů baterií může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
c) Pokud baterie nepoužíváte, uložte je mimo
dosah kovových předmětů, jako jsou
kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky,
šroubky nebo jiné drobné kovové předměty,
které mohou způsobit zkratování kontaktů
baterie. Zkratování kontaktů baterie může
vést k způsobení popálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může z baterie
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému
kontaktu s touto kapalinou, zasažené místo
omyjte vodou. Při zasažení očí potřísněné
místo omyjte a vyhledejte lékařskou pomoc.
Unikající kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
SERVIS
• Opravy nářadí musí být prováděny pouze
technikem s odpovídající kvalifikací. Servis
nebo údržba prováděná nekvalifikovanou
osobou může vést k vzniku úrazu. Chcete-li
najít nejbližší autorizovaný servis DEWALT,
volejte na telefonní číslo 1-800-4-DEWALT
(1-800-433-9258) nebo navštivte internetovou
adresu http://www.DEWALT.com.
• Nepokoušejte se provádět demontáž nářadí,
baterie nebo nabíječky. Uvnitř se nenachází
žádné opravitelné části.
• Výrobek žádným způsobem neupravujte.
Úpravy výrobku mohou vést k způsobení
zranění nebo k poškození výrobku.
Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny
baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie. Porovnejte informace uvedené
v tabulce na konci tohoto návodu, abyste se
ujistili o kompatibilitě nabíječek a baterií. Po
dodání není baterie zcela nabita. Před použitím
nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte níže
uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení potom
postupujte podle uvedených pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů
nebo prašných látek. Vložení nebo vyjmutí
baterie z nabíječky může způsobit jiskření
a vznícení prachu nebo výparů.
• NIKDY nevkládejte baterii do nabíječky
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
NEUPRAVUJTE, aby mohla být nabíjena
i v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít
k prasknutí obalu baterie a k následnému
vážnému zranění. Porovnejte informace
uvedené v tabulce na konci tohoto návodu,
abyste se ujistili o kompatibilitě nabíječek
a baterií.
• Provádějte nabíjení baterií pouze v nabíječce
dodané s tímto výrobkem.
• NESTŘÍKEJTE vodou a neponořujte do vody
nebo do jiných kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí a baterie
na místech, kde může teplota dosáhnout
nebo přesáhnout 40 °C (jako jsou venkovní
boudy nebo plechové stavby v letním období).
VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzniku
požáru. Nikdy se nepokoušejte baterii
z jakéhokoli důvodu rozebírat. Je-li
obal baterie prasklý nebo poškozený,
nevkládejte baterii do nabíječky.
Zabraňte pádu, rozdrcení nebo
poškození baterie. Nepoužívejte
baterie nebo nabíječky, u kterých
došlo k nárazu, pádu nebo jinému
poškození (například propíchnutí
hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Poškozená baterie by
měla být vrácena do autorizovaného
17
servisu, kde bude zajištěna její
recyklace.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzniku
požáru. Neskladujte a nepřenášejte
baterie tak, aby došlo k případnému
zkratu kontaktů kovovými předměty.
Nevkládejte například baterii do
pracovní zástěry, kapes, beden
na nářadí, skříní, zásuvek atd.,
a společně s hřebíky, šrouby, klíči
a jinými díly. Přeprava baterií může
být příčinou způsobení požáru, dojdeli k náhodnému styku kontaktů baterie
s vodivými materiály, jako jsou klíče,
mince, ruční nářadí a jiné podobné
předměty. Přeprava baterií Li-Ion je
regulována předpisy. Při přepravě
jednotlivých baterií Li-Ion se proto
ujistěte, zda jsou kontakty baterie
řádně chráněny a dobře izolovány
od materiálů, se kterými by se mohly
dostat do kontaktu a které by mohly
způsobit zkrat. Před přepravou baterií
Li-Ion zkontrolujte předpisy týkající se
transportu, balení a přepravy s vaším
dopravcem.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LITHIUM ION (LI-ION)
• Nespalujte tyto baterie, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány. Baterie
může v ohni explodovat. Při spalování baterie
typu Li-Ion dochází k vytváření toxických
výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li se
vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo po
takovou dobu, dokud podráždění neustane.
Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolytem
baterie je směs tekutých organických
uhličitanů a solí lithia.
• Obsah otevřených článků baterie může
způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte přísun
čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále
přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
18
Recyklace
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Nabíjecí baterie
• Tato baterie s dlouhou životností musí být
nabíjena v případě, kdy již neposkytuje
dostatečný výkon pro dříve snadno
prováděné pracovní operace. Po ukončení
provozní životnosti baterie proveďte její
likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Seznam autorizovaných servisů DEWALT,
podrobnosti o poprodejním servisu a kontakty
naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Bezpečnost nabíječky
Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny
nabíječky
Nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro nabíječky.
Vaše nářadí používá nabíječky DEWALT.
Porovnejte informace uvedené v tabulce na konci
tohoto návodu, abyste se ujistili o kompatibilitě
nabíječek a baterií.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, na baterii a na výrobku,
který tuto baterii používá.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
kapalina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Jiné typy baterií mohou prasknout,
což může vést k zranění osob nebo
k hmotným škodám.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách, kdy je
nabíječka připojena k napájecímu napětí, může
dojít k zkratování nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou brusný
prach, kovové třísky, ocelová vlna (drátěnka),
hliníkové fólie nebo jakékoli nahromaděné
částečky kovu, se nesmí dostat do vnitřního
prostoru nabíječky. Není-li v úložném prostoru
nabíječky umístěna žádná baterie, vždy odpojte
napájecí kabel nabíječky od sítě. Dříve než
budete provádět čištění nabíječky, odpojte ji od
sítě.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Tato nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 220 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není určena
pro vozidla.
Postup nabíjení (obr. 1)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k odpovídající síťové zásuvce.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
2. Vložte baterii (C) do nabíječky jako na
obr. 1 a ujistěte se, zda je v nabíječce řádně
usazena. Červený indikátor (nabíjení) začne
blikat, což bude indikovat zahájení procesu
nabíjení.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Nepokládejte na nabíječku žádné předměty
a neumísťujte nabíječku na měkký povrch, na
kterém by mohlo dojít k zablokování větracích
drážek, což by způsobilo nadměrné zvýšení
teploty uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku
na taková místa, která jsou mimo dosah
zdrojů tepla. Odvod tepla z nabíječky je
prováděn přes drážky v horní a spodní části
krytu nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému
nárazu do nabíječky, k jejímu pádu nebo
k jejímu poškození jiným způsobem. Opravu
svěřte autorizovanému servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li nutné
provedení opravy nebo údržby, svěřte tento
úkon autorizovanému servisu. Nesprávně
provedená opětovná montáž může vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
Indikátory nabíjení
Některé nabíječky jsou vyrobeny tak, aby
detekovaly určité problémy, které se mohou
objevit u baterií. Tyto problémy jsou indikovány
rychlým blikáním červené kontrolky. Dojde-li
k takové situaci, proveďte vyjmutí a opětovné
vložení baterií do nabíječky. Pokud závada
přetrvává, vložte do nabíječky jinou baterii,
abyste se ujistili, zda je nabíječka v pořádku.
Probíhá-li nabíjení jiné baterie správně, původní
baterie je poškozena a měla by být vrácena do
autorizovaného servisu, kde bude zajištěna její
recyklace. Je-li při použití jiné baterie indikace
stejná jako u původní baterie, svěřte kontrolu
a testování nabíječky autorizovanému servisu.
PRODLEVA ZAHŘÁTÁ/STUDENÁ BATERIE
Některé nabíječky disponují funkcí Prodleva
zahřátá/studená baterie: Jakmile bude nabíječka
detekovat baterii, která je horká, automaticky
spustí režim Prodleva zahřátá/studená baterie
a odloží nabíjení, dokud se baterie neochladí.
Jakmile dojde k ochlazení baterie, nabíječka se
automaticky přepne do režimu nabíjení baterie.
Tato funkce maximálně prodlužuje provozní
životnost baterie. Je-li nabíječka v režimu
Prodleva zahřátá/studená baterie, červená
kontrolka bliká dlouze a potom krátce.
BATERIE PONECHANÁ V NABÍJEČCE
Baterie může být ponechána v nabíječce se
svítící LED diodou neomezeně dlouhou dobu.
Nabíječka bude baterii udržovat ve zcela nabitém
stavu.
19
POZNÁMKA: Není-li baterie ponechána
v nabíječce, bude se pomalu vybíjet. Nebudeli u baterie probíhat udržovací nabíjení, před
použitím bude možná nutné její opětovné nabití.
Baterie se může pomalu vybíjet i v případě, je-li
ponechána v nabíječce, která není připojena
k síťové zásuvce.
NEDOSTATEČNĚ NABITÉ BATERIE: Nabíječky
mohou také detekovat slabou baterii. Takové
baterie jsou stále použitelné, ale nelze od nich
očekávat, že provedou tolik práce. Nabíječka
bude indikovat, že je nutná výměna baterie.
Důležité poznámky týkající se nabíjení
1. Nejdelší provozní životnosti a maximálního
výkonu dosáhnete, bude-li baterie nabíjena
při teplotě vzduchu v rozsahu od 18 do 24 °C.
NENABÍJEJTE baterii, je-li teplota vzduchu
nižší než +4,5 °C nebo vyšší než 40,5 °C.
Tento pokyn je velmi důležitý a při jeho
dodržení zabráníte poškození baterie.
2. Během nabíjení může docházet k zahřívání
nabíječky i baterie. Jedná se o normální stav,
který neznamená žádnou závadu. Chceteli po použití usnadnit ochlazení baterie,
neukládejte nabíječku nebo baterie v teplém
prostředí, jako jsou kovové přístřešky nebo
nechráněné přívěsy.
3. Nedochází-li k řádnému nabíjení baterie:
a. Zkontrolujte funkci zásuvky připojením
svítilny nebo jiného zařízení.
b. Proveďte kontrolu, zda není zásuvka
propojena se spínačem osvětlení a zda
nedojde k odpojení napájení, je-li zhasnuto
světlo.
6. Zabraňte zmrznutí baterie a neponořujte ji do
vody nebo do jiných kapalin.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Dbejte na to, aby se do nabíječky
nedostala žádná kapalina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy se nepokoušejte baterii
z jakéhokoli důvodu rozebírat. Dojde-li k narušení
nebo prasknutí plastového obalu baterie,
odevzdejte takovou baterii v autorizovaném
servisu, který zajistí její recyklaci.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
2. Dlouhodobé skladování baterie i nabíječku
nepoškodí. Ve správných podmínkách je lze
skladovat déle jak 5 let.
POUŽITÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení
vážného zranění před prováděním jakéhokoli
seřízení a před montáží a demontáží příslušenství
nebo přídavných zařízení toto nářadí vždy
vypněte a vyjměte z něj baterii.
Vložení a vyjmutí baterie (obr. 2)
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie zcela
nabita.
c. Přemístěte nabíječku a baterii na místo,
kde se teplota okolního vzduchu pohybuje
v rozmezí 18 až 24 °C.
Chcete-li baterii (A) vložit do nářadí, srovnejte
baterii s vodicími prvky na zadní části nářadí
a zasuňte ji řádně do přístroje tak, abyste uslyšeli
zaskočení baterie na určené místo.
d. Jestliže problémy stále přetrvávají,
předejte nářadí, baterii a nabíječku
autorizovanému servisu.
Chcete-li baterii z přístroje vyjmout, stiskněte
uvolňovací tlačítko a vysuňte baterii z přístroje.
Vložte baterii do nabíječky jako na obr. 1a,1b.
4. Tyto baterie musí být nabíjeny v případě,
kdy již neposkytují dostatečný výkon pro
dříve snadno prováděné pracovní operace.
V TAKOVÉ SITUACI NEPOKRAČUJTE
v používání nářadí. Postupujte podle pokynů
pro nabíjení. Částečně vybitá baterie může
být kdykoli znovu nabita, aniž by to mělo
jakýkoli vliv na nabíjenou baterii.
5. Cizí vodivé předměty a materiály, jako jsou
brusný prach, kovové třísky, ocelová vlna
(drátěnka), hliníkové fólie nebo jakékoli
nahromaděné částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky. Není20
li v úložném prostoru nabíječky umístěna
žádná baterie, vždy odpojte napájecí kabel
nabíječky od sítě. Dříve než budete provádět
čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.
Pokyny pro použití
• S vašimi přístroji s červenými nebo zelenými
lasery mohou být použity baterie DEWALT
Li-Ion s maximálním napájecím napětím 12 V.
• Ujistěte se, zda jsou baterie v bezvadném
provozním stavu. Bliká-li na laseru indikátor
nedostatečně nabité baterie, baterie musí být
znovu nabita.
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení a před
montáží a demontáží příslušenství
nebo přídavných zařízení toto nářadí
vždy vypněte a vyjměte z něj baterii.
Čištění
VAROVÁNÍ: Při čištění nářadí nikdy
nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné
agresivní látky. Tyto chemikálie mohou
narušit materiály použité v těchto
částech. Používejte pouze hadřík
navlhčený v mýdlovém roztoku. Nikdy
nedovolte, aby se do nářadí dostala
jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
Příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT, nebylo
s tímto výrobkem testováno, může
být použití takového příslušenství
nebezpečné. Chcete-li snížit riziko
zranění, používejte s tímto výrobkem
pouze příslušenství doporučené
společností DEWALT.
Doporučené příslušenství pro použití s vaším
nářadím lze zakoupit u nejbližšího autorizovaného
prodejce nebo v autorizovaném servisu.
Potřebujete-li pomoc při vyhledání jakéhokoli
příslušenství, kontaktujte prosím DEWALT
Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road,
Baltimore, MD 21286, volejte na telefonní číslo
1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) nebo
navštivte naše internetové stránky
www.dewalt.com.
Opravy
Nabíječka a baterie nejsou opravitelné
uživatelem. Z důvodu zajištění BEZPEČNOSTI
a SPOLEHLIVOSTI musí být všechny opravy,
úkony údržby a seřízení prováděny ve výrobním
závodě DEWALT, v autorizovaném servisu
DEWALT nebo kvalifikovaným pracovníkem
servisu. Vždy používejte originální náhradní díly.
Tabulka kompatibility baterií a nabíječek.
Nabíjecí systémy a baterie DEWALT (Evropa/ANZ)
Nabíječky/Doba nabíjení (minuty)
Kat. č.
Výstupní
Ah
240 V
12 V
baterie
napětí
DCB100
DCB105
DCB119
DCB120
10,8 V
1,3
40
40
40
DCB123
10,8 V
1,5
40
40
40
Symbol „X“ indikuje, že baterie není s příslušnou nabíječkou kompatibilní. Všechny uvedené doby
nabíjení jsou přibližné. Skutečná doba nabíjení se může lišit. Přečtěte si návod k použití, kde
naleznete příslušné informace.
zst00286510 - 25-11-2015
21
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
22
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising