DCE089G | DeWalt DCE089G CROSSLINE LASER instruction manual

372002-78 EST
DCE089G
DCE089R
DCE0811G
DCE0811R
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
22
3
4
5
EESTI KEEL
DCE089G, DCE089R: 3 x 360° JOONLASER
DCE0811G, DCE0811R: 2 x 360° JOONLASER
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri
professionaalsetele tööriistade kasutajatele.
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab vahetut ohtlikku
olukorda, mille mittevältimine lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
ETTEVAATUST: Kui kasutatakse
ohutusele viitava hoiatussümboliga,
viitab see potentsiaalselt ohtlikule
olukorrale, mille mittevältimisega
võivad kaasneda vara kahjustused.
KUI TEIL ON KÜSIMUSI VÕI MÄRKUSI SELLE
VÕI ÜHEGI MUU DEWALTI TÖÖTIISTA KOHTA,
HELISTAGE MEILE NUMBRIL: Tel: 01753-56 70
55 Faks: 01753-57 21 12 VÕI KÜLASTAGE MEIE
VEEBILEHTE: www.DEWALT.eu
HOIATUS: Vigastusriski
vähendamiseks lugege see
ohutusjuhend ning kasutusjuhend läbi.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab vahetut ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
6
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
PANE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
Laserite ohutusjuhised
HOIATUS! Lugege kõiki juhiseid ja
tehke need endale selgeks. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIATUS! Kokkupuude laserkiirgusega. Ärge
võtke laserloodi koost ega muutke. Selle sees
pole kasutaja poolset hooldust vajavaid osi. See
võib põhjustada raskeid silmavigastusi.
HOIATUS: Ohtlik kiirgus. Juhtseadiste
kasutamine, seadme reguleerimine ja
protseduurid, mida pole kirjeldatud selles
kasutusjuhendis, võivad tuua kaasa kokkupuute
ohtliku kiirgusega.
• Kasutage laseris ainult selle jaoks määratud patareisid. Teist tüüpi patareide kasutamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.
• Kui laserit ei kasutata, hoidke seda lastele
ja väljaõppeta isikutele kättesaamatus
kohas. Oskamatutes kätes võivad laserid olla
väga ohtlikud.
• Kasutage ainult neid tarvikuid, mida
seadme tootja soovitab teie mudelile.
Tarvikud, mis sobivad ühele laserile, võivad
põhjustada kehavigastuse ohtu, kui neid
kasutatakse koos mõne teise laseriga.
• Tööriista võivad hooldada ainult vastava
kvalifikatsiooniga parandajad. Teenindusvõi hooldustööd kvalifikatsioonita töötajate
poolt võivad põhjustada kehavigastuse.
Oma lähima DEWALTi teeninduskeskuse
leidmiseks helista telefonil: 01753-56 70 55
või külastage veebilehte www.DEWALT.eu
EESTI KEEL
• Ärge vaadake otse kiire suunas ega
kasutage laserkiire vaatamiseks optilisi
vahendeid, näiteks teleskoopi või luupi.
See võib põhjustada raskeid silmavigastusi.
• Ärge asetage laserit asendisse, mis
võib põhjustada mõne isiku tahtlikku või
tahtmatut laserisse vaatamist. See võib
põhjustada raskeid silmavigastusi.
• Kui laserit ei kasutata, lülitage see välja.
Kui jätate laseri sisselülitatud olekusse,
suureneb laserisse vaatamise oht.
• Ärge võtke lasertööriista koost lahti. Selle
sees pole kasutaja poolset hooldust vajavaid
osi.
Tööriistal on kasutatud järgmisi piltsümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit
Laserit puudutav hoiatus
Ärge vaadake laserisse.
Järgmised sildinäidised võite leida oma
lasertööriistalt, et teave laseri klassi kohta oleks
mugavalt ja ohutult kättesaadav. Palun lugege
toote kasutusjuhendist oma tootemudeli tehniliste
andmete kohta.
• Ärge muutke laserit mingisugusel viisil.
Tööriista muutmisega võib kaasneda
kokkupuude laserkiirgusega.
• Ärge kasutage laserit laste läheduses
ega lubage lastel seda kasutada. See võib
põhjustada raskeid silmavigastusi.
• Asetage laser kindlalt seisma
rõhtsale pinnale. Laseri kukkumisel
võib see kahjustuda või põhjustada raske
kehavigastuse.
• Tööriist ei vaja kokkupanemist. Tööriist
on kavandatud nii, et seda saab kiiresti ja
hõlpsalt üles seada. Palun lugege enne
kasutamist läbi kõik selles kasutusjuhendis
sisalduvad juhised ja tehke need endale
selgeks.
• Kokkupuudet 2. klassi laseri kiirega peetakse
ohutuks seni, kuni see kestab maksimaalselt
0,25 sekundit. Pilgutusrefleks pakub tavaliselt
piisavat kaitset.
Muud ohud
Seadme kasutamisega kaasnevad järgmised
ohud:
– Vigastused, mida põhjustab laserisse
vaatamine.
SILDISTUS
• Ärge eemaldage ega rikkuge hoiatussilte.
Kui sildid on eemaldatud, võivad kasutaja või
kõrvalseisjad puutuda kokku kiirgusega.
• Teie tööriistal olev silt võib sisaldada järgmisi
sümboleid.
HOOLDUS
• Töö täpsuse tagamiseks kontrollige sageli,
kas laser on kalibreeritud. Loe kalibreerituse
kontrollimise juhiseid oma kasutusjuhendist.
• Kalibreerimisteste ja muid hooldustöid võivad
teha ainult DEWALTi teeninduskeskused.
• Kui te laserit ei kasuta, hoidke seda
komplektis olevas varustuse kastis. Ärge
hoidke laserit temperatuuril alla -20 °C (-5 °F)
ega üle 60 °C (140 °F).
• Ärge pange laserit varustuse kasti, kui laser
on märg. Kõigepealt tuleb laser kuivatada
pehme kuiva lapiga.
PUHASTAMINE
Välimisi plastmassist osi võib puhastada niiske
lapiga. Kuigi need osad taluvad lahusteid,
ÄRGE KUNAGI lahusteid kasutage. Enne hoiule
asetamist eemaldage tööriistalt niiskus pehme
kuiva lapiga.
V ..................voldid
TEENINDUS
mW ..............millivatid
MÄRKUS: Laseri lahtivõtmine muudab kehtetuks
kõik tootega seotud garantiid.
....laseri hoiatussümbol
nm ...............lainepikkus nanomeetrites
Et tagada toote OHUTUS ja
USALDUSVÄÄRSUS, tuleb selle remondi- ja
7
EESTI KEEL
hooldustööd ning reguleerimine teha volitatud
teeninduskeskustes. Laske tööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab ainult
identseid varuosi. See tagab tööriista ohutuse
säilimise.
Parandus või hooldus, mis on läbi viidud
ebakvalifitseeritud personali poolt, võib
põhjustada vigastusi. Oma lähima DEWALTi
teeninduskeskuse leidmiseks külastage veebilehte
www.DEWALT.eu
LISASEADMED
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTi pakutavate ei ole koos selle seadmega
testitud, võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste ohu
vähendamiseks võib selle tootega kasutada ainult
DEWALTi soovitatud lisaseadmeid. Lisatarvikud,
mis on sobilikud ühe tööriista jaoks, võivad
muutuda ohtlikuks, kui neid teisel seadmel
kasutada.
Teie tööriista jaoks soovitatavad tarvikud on
saadaval lisatasu eest edasimüüjalt või volitatud
teeninduskeskusest. Kui vajate abi ühegi tarviku
leidmisel, palume võtta ühendust aadressil
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-56 70 55 Faks: 01753-57 21 12
või külastada meie veebilehte:
www.DEWALT.eu
Teie tööriist võib olla varustatud magnetilise
tugiklambriga. See klamber võimaldab seadme
kinnitamist mis tahes püstisele rauast või terasest
pinnale, kasutades klambri tagaosas asuvaid
magneteid.
ETTEVAATUST: Ärge seiske laseri all, kui
see on kinnitatud magnetilise klambri abil. Laseri
kukkumisel võib see kahjustuda või põhjustada
raske kehavigastuse.
ELEKTRIOHUTUS
• Kasutage patareiga töötavas tööriistas
üksnes selle jaoks disainitud patareisid. Teist
tüüpi patareide kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohtu.
HOIATUS: Patareid/akud võivad plahvatada,
lekkida ning põhjustada vigastusi või tulekahju.
Selle ohu vähendamiseks toimige järgmiselt:
• Järgige hoolikalt kõiki juhiseid ja hoiatusi
patarei märgistusel ja pakendil.
• Paigaldage patareid alati õigesti,
järgides seadmel ja patareidel olevaid
polaarsusmärke (+ ja –).
8
• Ärge lühistage patarei klemme.
• Ärge laadige patareisid.
• Ärge kasutage koos uusi ja vanu
patareisid. Vahetage kõik patareid
samaaegselt sama tootja ja sama tüüpi
patareide vastu.
• Võtke tühjad patareid kohe välja ja
kõrvaldage need vastavalt kohalikele
õigusaktidele.
• Ärge visake patareisid tulle.
• Hoidke patareisid lastele kättesaamatus
kohas.
• Kui seadet ei ole plaanis mitme kuu vältel
kasutada, võtke sellest patareid välja.
Eluea lõpp
• ÄRGE visake toodet ära
majapidamisjäätmetega.
• ALATI visake patareid ära
kooskõlas kohalikule jäätmekoodile.
• PALUN TAASKASUTAGE
kooskõlas kohalike määrustega
seoses WEEE direktiiviga
elektriliste ja elektroonikajäätmete
kogumise ja kõrvaldamise kohta.
GARANTII
DEWALT on oma toodete kvaliteedis kindel ja
pakub selle toote professionaalsetele kasutajatele
erakordset garantiid. See garantii täiendab teie
lepingulisi õigusi professionaalse kasutajana
või seaduslikke õigusi mitteprofessionaalse
erakasutajana ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
• 30-PÄEVANE RISKIDE RAHULDAMISE
GARANTII •
Kui te pole oma DEWALTi tööriistaga täiesti rahul,
siis lihtsalt tagastage see 30 päeva jooksul koos
originaalosadega, nagu ostes, müügikohta, ja
raha makstakse täielikult tagasi või vahetatakse
seade teise vastu. Toode peab olema normaalselt
kulunud ja esitada tuleb ostudokument.
• ÜHEAASTANE HOOLDUSLEPING •
Kui teie DEWALTi tööriist vajab hooldust
12 kuu vältel alatest ostmisest, siis on teil ühe
aasta jooksul õigus ühele tasuta hooldusele.
See teostatakse tasuta volitatud DEWALTi
remonditöökojas. Esitada tuleb ostudokument.
Sisaldab töö maksumust. Ei sisalda tarvikuid ja
varuosi, kui need pole garantii raames purunenud.
EESTI KEEL
• ÜHEAASTANE TÄISGARANTII •
Kui teie DEWALTi tootel ilmneb 12 kuu
jooksul alates ostukuupäevast materjali- või
valmistamisviga, vahetab DEWALT vastavalt oma
äranägemisele kõik defektsed osad või seadme
välja, kui on täidetud järgmised tingimused:
• Toodet pole valesti kasutatud;
• Toote puhul esineb ainult normaalset
kulumist;
• Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet
remontida;
• Esitatakse ostudokument;
• Toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge
müüja poole, leidke DEWALTi lähim volitatud
remonditöökoda DEWALTi kataloogist või võtke
ühendust DEWALTi kohaliku esindusega selles
kasutusjuhendis oleval aadressil. Samuti on
DEWALTi volitatud remonditöökodade nimekiri
ja müügijärgse teeninduse üksikasjad internetis
aadressil: www.DEWALT.eu
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab vahetut ohtlikku
olukorda, mille mittevältimine lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
PANE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Kui teil on küsimusi või märkusi selle või
ühegi muu DEWALTi tööriista kohta, külastage
veebilehte www.dewalt.com.
HOIATUS: Lugege kõiki juhiseid ja
tehke need endale selgeks. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
HOIATUS: Kokkupuude
laserkiirgusega. Ärge võtke
laserloodi koost ega muutke.
Selle sees pole kasutaja poolset
hooldust vajavaid osi. See võib
põhjustada raskeid silmavigastusi.
HOIATUS: Ohtlik kiirgus.
Juhtseadiste kasutamine, seadme
reguleerimine ja protseduurid,
mida pole kirjeldatud selles
kasutusjuhendis, võivad tuua kaasa
kokkupuute ohtliku kiirgusega.
Teie tööriistal olev silt võib sisaldada järgmisi
sümboleid.
V ........................voldid
mW ....................millivatid
..........laseri hoiatussümbol
nm .....................lainepikkus nanomeetrites
2 ........................2. klassi laser
9
EESTI KEEL
HOIATUSSILDID
Teie mugavuse ja ohutuse tagamiseks on teie
laseril järgmised sildid.
HOIATUS: Vigastusohu vähendamiseks
lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit.
HOIATUS: LASERKIIRGUS ÄRGE
VAADAKE KIIRE SUUNAS. 2. klassi
lasertoode
• Ärge muutke laserit mingisugusel viisil.
Tööriista muutmisega võib kaasneda
kokkupuude laserkiirgusega.
• Ärge kasutage laserit laste läheduses
ega lubage lastel seda kasutada. See võib
põhjustada raskeid silmavigastusi.
• Ärge eemaldage ega rikkuge hoiatussilte.
Kui sildid on eemaldatud, võivad kasutaja või
kõrvalseisjad puutuda kokku kiirgusega.
• Asetage laser kindlalt seisma rõhtsale
pinnale. Laseri kukkumisel võib see
kahjustuda või põhjustada raske
kehavigastuse.
• Ärge kasutage laserit plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
• Kasutage laseris ainult selle jaoks
määratud patareisid. Teist tüüpi patareide
kasutamine võib põhjustada vigastus- ja
tuleohtu.
• Kui laserit ei kasutata, hoidke seda lastele
ja väljaõppeta isikutele kättesaamatus
kohas. Oskamatutes kätes on laserid väga
ohtlikud.
• Kasutage ainult neid tarvikuid, mida
seadme tootja soovitab teie mudelile.
Tarvikud, mis sobivad ühele laserile, võivad
põhjustada kehavigastuse ohtu, kui neid
kasutatakse koos mõne teise laseriga.
• Tööriista võivad hooldada ainult vastava
kvalifikatsiooniga parandajad. Teenindusvõi hooldustööd kvalifikatsioonita töötajate
poolt võivad põhjustada kehavigastuse. Teie
lähima DEWALT teeninduskeskuse leidmiseks
külastage internetis veebilehte
www.dewalt.com.
• Ärge kasutage laserkiire vaatamiseks
optilisi vahendeid, näiteks teleskoopi
või teodoliiti. See võib põhjustada raskeid
silmavigastusi.
• Ärge asetage laserit asendisse, mis võib
põhjustada mõne isiku tahtlikku või
tahtmatut laserisse vaatamist. See võib
põhjustada raskeid silmavigastusi.
• Ärge paigutage laserit peegeldavate
pindade lähedusse, mis võib põhjustada
laserkiire peegeldumise teise isiku silma.
See võib põhjustada raskeid silmavigastusi.
• Kui laserit ei kasutata, lülitage see välja.
Kui jätate laseri sisselülitatud olekusse,
suureneb laserisse vaatamise oht.
10
LASERI ANDMED
• DCE089G, DCE089R 3-kiireline 360°
joonlaser ja DCE0811G, DCE0811R 2-kiireline
360° joonlaser on 2. klassi lasertooted.
Laserid on isenivelleeruv lasertööriistad,
mida saab kasutada horisontaalseks (lood) ja
vertikaalseks (ripplood) projektideks.
HOIATUS: Lugege kõiki juhiseid ja
tehke need endale selgeks. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Tööpiirkond
• Hoidke tööpiirkond puhtana ja hästi
valgustatuna. Kaootiliselt täiskuhjatud töölaual
ja pimedates piirkondades on õnnetuste
esinemine tõenäolisem.
• Ärge kasutage lasertööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike,
gaaside või tolmu läheduses.
• Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses.
Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli
tööriista üle.
Elektriohutus
• Kasutage patareiga töötavas tööriistas
üksnes selle jaoks disainitud patareisid.
Teist tüüpi patareide kasutamine võib
põhjustada vigastus- ja tuleohtu.
Toote ülevaade
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
tööriista ega selle ühtki osa ümber.
Selle tagajärjel võite kahjustada laserit
või saada kehavigastusi.
Joonis 2 - Aku liides A
Joonis 1A - Pendellukk B
Joonis 1B - Klahvistik C
EESTI KEEL
Joonis 1B - ON/OFF nupp: horisontaalne
laserjoon D
Joonis 1B - ON/OFF nupp: külglaserjoon E
• Paigaldage patareid alati õigesti, järgides
seadmel ja patareidel olevaid polaarsusmärke
(+ ja –).
Joonis 1B - ON/OFF nupp: eesmine vertikaalne
laserjoon (vaid DCE089R/G) F
• Ärge lühistage patarei klemme.
Joonis 2 - Magnetiline kaldeklamber G
• Ärge kasutage koos uusi ja vanu patareisid.
Vahetage kõik patareid samaaegselt sama
tootja ja sama tüüpi patareide vastu.
Joonis 4 - Statiivi keerme kinnitus (1/4 - 20” &
5/8-11) I
Joonis 1B - Patarei tasemeindikaator J
Joonis 5 - Laekinnituse klamber K
Joonis 5 - Laekinnitus L
• Ärge laadige ühekordseid patareisid.
• Võtke tühjad patareid kohe välja ja kõrvaldage
need vastavalt kohalikele õigusaktidele.
• Ärge visake patareisid tulle.
Joonis 5 - Kruviauk M
• Hoidke patareisid lastele kättesaamatus
kohas.
Patareid ja toide
• Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata.
• See tööriist töötab järgmiste DEWALT
10,8 V akupatareidega: DCB120, DCB127
võivad samuti töötada DEWALT AA
stardipaketiga, mis sisaldab 4 × AA patareid.
Märkus: AA stardipaketti soovitatakse
kasutada üksnes punase laseriga.
Patarei paigaldus/
eemaldamine
AA STARDIPAKETI KASUTAMINE:
ETTEVAATUST: AA stardipakett
on üksnes mõeldud kasutamiseks
koos DEWALT 10,8 V töötava
lasertoodetega ja seda ei tohi
kasutada muude tööriistadega. Ärge
püüdke toodet muuta.
Patareide paigaldamine:
• Tõstke üles patareipesa kate, nagu näidatud
joonisel .
6A
• Asetage pessa neli uut AA patareid vastavalt
pesa sees olevatele märkidele (+) ja (–).
• Paigaldage AA stardipaketi akupatarei, nagu
joonisel näidatud .
6B
10,8 V DEWALT LAETAVATE AKUDE
KASUTAMINE:
• Paigaldage 10,8 V aku, nagu joonisel
näidatud .
6B
HOIATUS: Patareid/akud
võivad plahvatada, lekkida ning
põhjustada vigastusi või tulekahju.
Selle ohu vähendamiseks toimige
järgmiselt:
• Järgige hoolega kõiki juhiseid ja hoiatusi
patarei/aku siltidel ja pakendil ning kaasas
oleval patarei ohutuslehel.
• Kasutage vaid teie laetava aku jaoks
täpsustatud akulaadijat.
PERSONALI OHUTUS
• Olge tähelepanelikud, vaadake, mida teete, ja
kasutage tervet mõistust, kui lasertööriistaga
töötate. Ärge kasutage tööriista, kui
olete väsinud või uimastite, alkoholi või
medikamentide mõju all. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks
hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
• Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu
tolmumask, mittelibisevad jalanõud, kiiver
ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
TÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDAMINE
• Ärge kasutage seadet, kui lülitit ei saa sisse
või välja lülitada. Mis tahes tööriista, mida
ei saa lüliti abil kontrollida, on ohtlik ja vajab
parandamist.
• Hoidke mittekasutusel olevaid lasereid
lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage
tööriista kasutada inimestel, kes tööriista ei
tunne või pole lugenud seda kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad lasertööriistad olla
väga ohtlikud.
• Kasutage ainult neid tarvikuid, mida seadme
tootja soovitab teie mudelile. Lisatarvikud,
mis on sobilikud ühe tööriista jaoks, võivad
muutuda ohtlikuks, kui neid teisel seadmel
kasutada.
TEENINDUS
• Tööriista võivad hooldada ainult vastava
kvalifikatsiooniga parandajad. Parandus või
hooldus, mis on läbi viidud ebakvalifitseeritud
personali poolt, võib põhjustada vigastusi.
11
EESTI KEEL
• Tööriista parandades kasutage vaid identseid
varuosi. Järgige selles kasutusjuhendi
peatükis "Hooldus" toodud juhiseid.
Ebasobilike osade kasutamine või
"Hooldusjuhiste"järgimatus võib põhjustada
elektrilöögiohtu või vigastusi.
Teie lähima DEWALT teeninduskeskuse
leidmiseks külastage internetis veebilehte
http://www.dewalt.com.
Kasutamisnõuanded
• Kasutage üksnes uusi, kõrge kvaliteediga,
kaubamärgiga AA patareisid või täpsustatud
laetavaid DEWALT 10,8 V liitiumioonakusid, et
saada parimad tulemused.
• Veenduge, et patareid on heas töökorras.
Kui punane patareide tühjenemise indikaator
vilgub, siis tuleb patareid välja vahetada.
• Patareide kasutusea pikendamiseks lülitage
laser välja, kui te seda ei kasuta ega märgi
kiire abil.
• Töö täpsuse tagamiseks kontrollige sageli,
kas laser on kalibreeritud. Vt Kalibreerituse
kontrollimine.
• Enne laseri kasutamist veenduge, et see
asub turvaliselt siledal ja rõhtsal pinnal.
• Märkige alati laserkiire keskkoht.
• Äärmuslike temperatuurimuutuste korral võivad sisemised osad liikuda, mis võib mõjuda
tööriista täpsusele. Kontrollige töötamisel
sageli täpsust. Vt Kalibreerituse kontrollimine.
• Kui laser on maha kukkunud, kontrollige, kas
see on endiselt kalibreeritud. Vt Kalibreerituse
kontrollimine.
PATAREI TÜHJENEMISE INDIKAATOR
DCE089G, DCE089R, DCE0811G ja DCE0811R
laserid on varustatud patareimõõdikuga, nagu
näidatud joonisel 1B.
Patareimõõdik viitab toitejäägile, kus iga leedlamp
esindab 25%. Alumine leedlamp helendab ja
vilgub, viidates sellele, et täituvustase on madal
(alla 12,5%) ja patareid tuleb välja vahetada.
Laser võib patareide tühjenedes veel lühikest
aega töötada, kuid kiired muutuvad peagi
nõrgaks. Pärast uute patareide paigaldamist
ja laseri sisselülitamist on laserkiirte erksus
jälle endine ja patarei indikaatori tase näitab
täisvõimsust. (Laserkiire vilkumine ei tähenda, et
patareid on tühjaks saamas, vt Kaldevahemikust
väljasoleku indikaator.) Kui patareimõõturi
leedlampidest vilguvad pidevalt kõik 4 leedlampi,
ei viita see tühjale patareile; vt “Patareimõõturi
leedlampide vilkumine” peatükis Veaotsing.
12
Kasutamine
LASERITE SISSE- JA VÄLJALÜLITAMISEKS
(VT JOONIS 1)
Asetage väljalülitatud laser rõhtsale pinnale.
Libistage pendellukuga lüliti B asendisse
AVATUD/SEES. DCE089G/R mudelil on kolm ON/
OFF nuppu klahvistikul C üks on horisontaalse
laserjoone D jaoks, üks on külgmise vertikaalse
laserjoone E jaoks ja üks on eesmise vertikaalse
laserjoone F jaoks (vaid DCE089G/R).
DCE0811G /R on kahe joonega - horisontaalne
joon ja külgmine vertikaalne joon. Kõigi laserite
sisselülitamine toimub vastava klahvistiku
toitenupu vajutamisega. Lasereid võib kasutada
nii eraldi kui ka korraga. ON/OFF klahvi
uuesti vajutamisel lülitub laser välja. Libistage
pendellukuga lüliti asendisse VÄLJAS/Lukus, kui
laserit ei kasutata. Kui pendellukuga lüliti pole
asetatud lukustatud asendisse, hakkavad kõik
4 leedlampi patareimõõturil püsivalt vilkuma.
LASERITE KASUTAMINE
LOODIST väljas oleku indikaator
Laserid on kavandatud isenivelleeruvana. Kui
laser on nii kaldu, et see ei suuda ennast ise
nivelleerida (> 4°), siis hakkab laserkiir vilkuma.
Loodist väljas olekuga seotud kaks vilkumisjada:
(i) 4° ja 10° vahel vilguvad kiired konstantse
vilkumistsükliga; (ii) kui nurk on suurem kui
10°, vilguvad kiired kolme vilkumistsükliga. Kui
kiired vilguvad, POLE LASER LOODIS (VÕI
RIPPLOODIS) JA SEDA EI TOHIKS KASUTADA
LOODI VÕI RIPPLOODI MÄÄRAMISEKS VÕI
MÄRGISTAMISEKS.
Püüdke asetada laser rõhtsamale pinnale.
Liigendklambri kasutamine (vt joonis 2)
HOIATUS: Asetage laser ja/või
seinakinnitus stabiilsele pinnale. Laseri
kukkumisel võib see kahjustuda või
põhjustada raske kehavigastuse:
Laseril on magnetiline liigendklamber G mis on
püsivalt seadmete külge kinnitatud. See klamber
võimaldab seadme kinnitamist mis tahes püstisele
rauast või terasest pinnale. Sobivad pinnad on
muuhulgas sõrestikupostid, terasest ukseraamid
ja terastalad. Klambril on ka võtmeava pilu H, mis
võimaldab seadme riputamist mis tahes naela või
kruvi otsa.
Laseri kasutamine koos LAEkinnitusega (vt
joonis 5)
Laseri laekinnitus L (kui olemas) pakub laseri
kinnitamiseks lisavõimalusi. Seinakinnitusel
on ühes otsas klamber K mille võib kinnitada
seinakonsooli külge akustilise lae paigaldamiseks.
EESTI KEEL
Laekinnituse mõlemas otsas on kruviava M, mis
võimaldab laekinnituse paigaldamist mis tahes
pinnale saela või kruviga. Pärast laekinnituse
fikseerimist kujutab selle terasplaat endast
pinda, mille külge saab kinnitada magnetilise
liigendklambri G. Seejärel on võimalik laseri
asendit täpsemalt reguleerida magnetilise
liigendklambri nihutamisega mööda seinakinnitust
üles- või allapoole.
Laserite kasutamine tarvikutega
Laserid on varustatud 1/4” - 20 ja 5/8” - 11
sisekeermetega seadme põhjal. See keere on
mõeldud olemasolevate või tulevaste DEWALT
tarvikute jaoks. Kasutage ainult selle toote jaoks
määratud DEWALTi tarvikuid. Järgige tarvikuga
kaasas olevaid juhiseid.
ETTEVAATUST: Muude tarvikute
kasutamine, mida ei ole soovitatud
selle tööriista jaoks, võib olla ohtlik.
Kui vajate abi mis tahes tarviku leidmisega,
palume võtta ühendust lähima DEWALTi
teeninduskeskusega või minna veebilehele
www.dewalt.com.
Laserite nivelleerimine
Kui laser on õigesti kalibreeritud, nivelleerib see
end ise.
Kõik laserid on tehases kalibreeritud leidma
rõhtsat asendit, kui see on asetatud pinnale, mille
kõrvalekalle horisontaalasendist on keskmiselt
±4°. Käsitsi reguleerimine ei ole vajalik.
HOOLDUS
• Töö täpsuse tagamiseks kontrollige sageli,
kas laser on kalibreeritud. Vt Kalibreerituse
kontrollimine.
• Kalibreerimisteste ja muid hooldustöid võivad
teha ainult DEWALT teeninduskeskused.
• Kui te laserit ei kasuta, hoidke seda
komplektis olevas varustuse kastis. Ärge
hoidke laserit temperatuuril alla -20 °C (-5 °F)
ega üle 60 °C (140 °F).
• Ärge pange laserit varustuse kasti, kui
laser on märg. Enne säilitamist tuleb laser
kõigepealt pehme kuiva lapiga kuivatada.
PUHASTAMINE
Välimisi plastmassist osi võib puhastada niiske
lapiga. Kuigi need osad taluvad lahusteid,
ÄRGE KUNAGI lahusteid kasutage. Enne hoiule
asetamist eemaldage tööriistalt niiskus pehme
kuiva lapiga.
Täpsuse kontroll ja
kalibreerimine
TÄPSUSE KONTROLLIMINE –
Horisontaalne kiir, skaneerimise suund (vt
joonis 7)
Laseri horisontaalse liikumise kalibreerituse
kontrollimiseks on tarvis kaht teineteisest 9 m
(30’) kaugusel asuvat seina. Kalibreeritust on
oluline kontrollida vahemaaga, mis ei ole väiksem
kui tööriista kasutamisel.
1. Kinnitage laser selle liigendklambriga seina
külge, nii et laser on suunatud otse vastas
asuva seina poole (0° asend).
2. Lülitage sisse laseri horisontaalne kiir ja
eesmine vertikaalne kiir, märkige kiire
asukoht seinale täpselt laseri vastu. Märkige
kiire keskkoht.
3. Pöörake laser 180 kraadi ja märkige kiire
asukoht vastas asuvale seinale.
4. Mõõtke madalama A ja kõrgema B
märgi vaheline vertikaalne vahekaugus.
Kui mõõtetulemus ületab allpool olevaid
väärtusi, siis peab laserit hooldama volitatud
teeninduskeskus.
Seinte vaheline
kaugus
9 m (30’)
12 m (40’)
15 m (50’)
Märgistuste vaheline
lubatud kaudus
3,0 mm (1/8”)
4,0 mm (5/32”)
5,0 mm (7/32”)
TÄPSUSE KONTROLLIMINE –
Horisontaalne kiir, kalde suund (vt joonis 8)
Laseri horisontaalse kalde kalibreerituse
kontrollimiseks on tarvis üht vähemalt 30’
(9 m) pikkust seina. Kalibreeritust on oluline
kontrollida vahemaaga, mis ei ole väiksem kui
tööriista kasutamisel.
1. Kinnitage laser liigendklambriga seina ühe
otsa külge.
2. Lülitage laseri horisontaalne kiir sisse ja
pöörake laser seina teise otsa suunas, nii et
laser on seinaga ligikaudu paralleelne.
3. Märkige kiire keskkoht kahes kohas (ⓒ,
ⓓ) mis on teineteisest vähemalt 30’ (9 m)
kaugusel.
4. Kinnitage laser seina teise otsa külge.
5. Lülitage laseri horisontaalne kiir sisse ja
pöörake laser tagasi seina esimese otsa
suunas, nii et laser on seinaga ligikaudu
paralleelne.
13
EESTI KEEL
6. Muutke laseri kõrgust nii, et kiire keskkoht on
kohakuti lähema märgiga ⓓ.
1. Asetage laser põranda ühte nurka ja lülitage
sisse külgmine vertikaalne laserkiir.
7. Märkige kiire keskkoht ⓔ otse kaugema
märgi kohale või alla ⓒ.
2. Märkige kiire keskkoht kolmes kohas (ⓐ, ⓑ,
ⓒ) põrandale külgmise laserjoonega kohati.
Märk ⓑ peab olema laserkiire keskkohas.
8. Mõõtke nende kahe märgi (ⓒ, ⓔ) vaheline
kaugus. Kui mõõtetulemus ületab allpool
olevaid väärtusi, siis peab laserit hooldama
volitatud teeninduskeskus.
Seinte vaheline
kaugus
9 m (30’)
12 m (40’)
15 m (50’)
Märgistuste vaheline
lubatud kaudus
6,0 mm (1/4”)
8,0 mm (5/16”)
10,0 mm (13/32”)
TÄPSUSE KONTROLLIMINE –
Vertikaalne kiir (vt joonis 9)
Laseri vertikaalset kalibreeritust saab kõige
parmini kontrollida, kui on võimalik kasutada
kõrget (ideaaljuhul vähemalt 30’ (9 m) kõrgust)
lage ning üks inimene liigutab põrandal laserit
ja teine märgib lae all laserkiire asukohta.
Kalibreeritust on oluline kontrollida vahemaaga,
mis ei ole väiksem kui tööriista kasutamisel.
1. Asetage laser põrandale ja lülitage mõlemad
vertikaalsed kiired sisse.
2. Märkige kiire ristumiskoht põrandal (ⓕ, ⓖ) ja
laes ⓗ. Märkige alati kiire keskkoha paksus.
3. Pöörake laserit 180 kraadi ja asetage see
teisele märgile ⓖ võimalikult lähedale,
et kiire ristumine toimub põrandal täpselt
originaalmärgistuste (ⓕ, ⓖ) kohal.
4. Märkige kiirte ristumiskoht laes ⓙ.
5. Mõõtke kahe laes oleva märgi vaheline
kaugus (ⓗ, ⓙ). Kui mõõtetulemus ületab
allpool olevaid väärtusi, siis peab laserit
hooldama volitatud teeninduskeskus.
Lae kõrgus
2,5 m (8’)
3 m (10’)
4 m (14’)
6 m (20’)
9 m (30’)
Märgistuste vaheline
lubatud kaudus
1,5 mm (1/16”)
2,0 mm (3/32”)
2,5 mm (1/8”)
4 m (5/32’)
6 m (1/4’)
Vertikaalsete kiirete vahelise 30° täpsuse
kontrollimine (DCE089R/G) (vt joonis 0)
30° nurga täpsuse kontrollimiseks on vaja
vähemalt 10 m × 5 m (33’ × 18’) vaba
põrandapinda. Iga sammu juures paigutage laser
ja tehke asukohamärgid vastavalt joonisele 9.
Märkige alati kiire keskkoha paksus.
14
3. Viige laser märgi ⓑ juurde ja lülitage
mõlemad vertikaalsed kiired sisse.
4. Seadke kiirte ristumiskoht täpselt märgiga
ⓑ, kohakuti, nii et külgmine kiir on rihitud
vastavalt märgile ⓒ.
5. Märkige asukoht ⓓ eesmisel vertikaalsel
kiirel seadmest vähemalt 5 m (18’) kaugusele.
6. Pöörake laserit märgi b juures nii, et külgmine
vertikaalne kiir läbib nüüd märki ⓑ, ⓓ.
7. Märkige asukoht ⓔ kus vertikaalne kiir
möödub märgist ⓓ.
8. Mõõtke märkide ⓓ ja ⓔ vaheline kaugus.
Kui mõõtetulemus ületab allpool olevaid
väärtusi, siis peab laserit hooldama volitatud
teeninduskeskus.
A ja B vaheline
kaugus
4 m (14’)
5 m (17’)
6 m (20’)
7 m (23’)
Märgistuste vaheline
lubatud kaudus
3,5 mm (5/32”)
4,5 mm (3/16”)
5,5 mm (7/32”)
6 m (1/4’)
Tõrkeotsing
Laser ei lülitu sisse
• Veenduge, et AA patareid (kui kasutusel)
on paigaldatud õigesti vastavalt patareipesa
kaane siseküljel olevatele märkidele (+) ja (–).
• Veenduge, et patareid või laetav aku on
töökorras. Kahtluse korral proovige uusi
patareisid.
• Veenduge, et patareide klemmid on puhtad
ning rooste- ja korrosioonivabad. Patareide
lekkimise ohu vähendamiseks hoidke laserit
rõhtsas asendis ja kasutage ainult uusi kõrge
kvaliteedi ja kaubamärgiga patareisid.
• Kui laseri tempetuur on üle 50 °C (120 °F), ei
lülitu see sisse. Kui laserit on hoitud äärmiselt
kõrge temperatuuri käes, laske laseril jahtuda.
Toitelüliti vajutamine enne laseri jahtumist
töötemperatuurini ei kahjusta seadet.
Laserkiired vilguvad
Laserid on loodud isenivelleerimiseks kuni
keskmiselt 4° peale igas suunas. Kui laser
on nii kaldu, et selle sisemine mehhanism ei
suuda end ise loodi seada, siis hakkab laserkiir
vilkuma, mis viitab sellele, et kaldevahemik on
EESTI KEEL
ületatud. LASERI VILKUVAD KIIRED EI OLE
HORISONTAALSED EGA VERTIKAALSED JA
NEID EI SAA KASUTADA HORISONTAALSUSE
EGA VERTIKAALSUSE KINDLAKSTEGEMISEL
EGA MÄRKIMISEL. Püüdke asetada laser
rõhtsamale pinnale.
Laserkiired ei jää paigale
Laser on täppismõõteriist. Kui see ei ole asetatud
stabiilsele (ja liikumatule) pinnale, siis püüab
laser leida rõhtsat asendit. Kui kiir ei jää paigale,
proovige paigaldada laser stabiilsemale pinnale.
Samuti püüdke tagada, et pind oleks võimalikult
sile, nii et laser on stabiilne.
PATAREIMÕÕTURI LEEDLAMP VILGUB
Kui kõik 4 leedlampi vilguvad pidevalt
patareimõõturil, siis viitab see sellele, et
seade pole täielikult välja lülitatud, kasutades
pendellukuga lülitit B. Pendellukuga lüliti
tuleb alati seada asendisse LUKUS/VÄLJAS
asendisse, kui laser pole kasutusel.
Lisaseadmed
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALT, pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks tuleb selle tootega
kasutada ainult DEWALTi soovitatud
lisaseadmeid.
Laseri kasutamine koos lisatarvikutega
(joonise 2), detail)
Laser on varustatud 1/4 - 20 and 5/8 - 11
sisekeermetega (I) seadme põhjal. See keere on
mõeldud olemasolevate või tulevaste DEWALT
tarvikute jaoks. Kasutage ainult selle toote jaoks
määratud DEWALTi tarvikuid. Järgige tarvikuga
kaasas olevaid juhiseid.
Teie tööriista jaoks soovitatavad tarvikud on
saadaval lisatasu eest edasimüüjalt või volitatud
teeninduskeskusest. Kui vajate abi ühegi tarviku
leidmisel, palume külastada meie aadressi
www.dewalt.com.
Teenindus ja remonditööd
• Märkus: Laseri(te) lahtivõtmine muudab
kehtetuks kõik tootega seotud garantiid.
Et tagada toote OHUTUS ja
USALDUSVÄÄRSUS, tuleb selle remondi- ja
hooldustööd ning reguleerimine teha volitatud
teeninduskeskustes. Parandus või hooldus, mis
on läbi viidud ebakvalifitseeritud personali poolt,
võib põhjustada vigastusi. Teie lähima DEWALT
teeninduskeskuse leidmiseks külastage internetis
veebilehte www.dewalt.com.
Spetsifikatsioonid
LASERTÖÖRIIST
Valgusallikas
Laseri dioodid
Laseri lainepikkus
620 – 630 nm nähtav (PUNANE)
Laseri toide
≤1.50 mW (iga kiir) 2. KLASSI LASERTOODE
Töövahemik
20 m (±65’) PUNANE
35 m (±115’) ROHELINE
50 m detektoriga
60 m detektoriga
Täpsus (ripploodis)
±3 mm / 9 m (±1/8” / 30’)
Täpsus (aste):
±3 mm / 9 m (± 1/8” / 30’)
510 – 530 nm nähtav (ROHELINE)
Signaalid
Aku täituvus madal
1 × vilkuv leedlampi patareimõõturil
Seade pole välja lülitatud pendelluku lülitiga 4 × vilkuvat leedlampi patareimõõturil
Vilkuvad laserkiired
Kalde vahemik ületatud/seade pole loodis
Toiteallikas
4 AA (1,5 V) suuruses patareid (6 V DC) või 10,8 D EWALTi laetav akupatarei.
Töötemperatuur
-10 °C kuni 50 °C (14 °F kuni 122 °F)
Säilitustemperatuur
-20 °C kuni 60 °C (-5 °F kuni 140 °F)
Niiskus
Maksimaalne suhteline niiskus 80% temperatuurideks kuni 31 °C (88 °F) langeb
Keskkond
Vee- ja tolmukindel IP65
lineaarselt kuni 50% suhtelise niiskuse peale 40 °C (104 °F) juures
15
EESTI KEEL
Joonis 1a
Joonis 1b
Joonis 2
16
EESTI KEEL
PATAREI JA AKULAADIJA OHUTUS
Kasutaja ohutus
HOIATUS:
• Lugege kõik ohutusjuhised ja
tootejuhend hoolega läbi enne
toote kasutamist. Instrumendi eest
vastutav isik peab tagama, et kõik
kasutajad on juhistest aru saanud ja
järgivad neid.
• Jätke juhendi kõik osad alles
tulevikus lugemiseks.
Liitiumioonakupatarei ohutus
AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud
laadijat. Ühele akule sobiv laadija võib teise
aku laadimisel põhjustada tuleohtu.
b) Kasutage lasertööriistu ainult kindlaks
määratud akudega. Teist tüüpi patareide
kasutamine võib põhjustada vigastus- ja
tuleohu.
c) Kui toodet ei kasutata, hoidke seda eemal
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest jms metallesemetest, mis
võivad kaasa tuua lühise. Aku klemmide
lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
d) Valedes tingimustes võib akust eralduda
vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist.
Juhusliku kokkupuute korral loputage see
veega maha. Kui vedelik satub silma,
pöörduge lisaks arsti poole. Akust eraldunud
vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.
TEENINDUS
• Tööriista võivad hooldada ainult vastava
kvalifikatsiooniga remondipersonal.
Teenindus- või hooldustööd kvalifikatsioonita
töötajate poolt võivad põhjustada
kehavigastuse. Oma lähima DEWALT
teeninduskeskuse leidmiseks helistage
numbril 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258)
või külastage veebilehte
http:// www.DEWALT.com.
• Ärge võtke tööriista, akupatareid või
akulaadijat koost. Selle sees pole kasutaja
poolset hooldust vajavaid osi.
• Ärge muutke tööriista mingisugusel
viisil. Tööriista muutmise tagajärjeks on
kehavigastused või tööriista kahjustamine.
Olulised ohutusjuhised kõikide akude kohta
Asendusakude tellimisel märkige ära
katalooginumber ja pinge. Juhendi lõpus
olevast tabelist leiate andmed laadijate ja
akude ühilduvuse kohta. Aku ei ole pakendist
väljavõtmisel täielikult laetud. Enne aku ja laadija
kasutamist lugege allpool olevaid ohutusjuhiseid.
Seejärel järgige kirjeldatud laadimisprotseduure.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige ega kasutage akut
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Aku asetamine laadijasse või sealt
eemaldamine võib tolmu või aurud süüdata.
• ÄRGE kunagi asetage akupatareid jõuga
laadijasse. ÄRGE muutke akupatareid mitte
mingil viisil, et see ühilduks laadijaga, kuna
akupatarei võib rebeneda, põhjustades
raskeid kehavigastusi. Juhendi lõpus olevast
tabelist leiate andmed patareide ja laadijate
ühilduvuse kohta.
• Laadige akupatareisid üksnes tootega kaasa
antud laadijaga.
• ÄRGE asetage vette ega muudesse
vedelikesse ning vältige pritsmeid.
• Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akut
kohtades, kus temperatuur võib ületada
105 °F (40 °C) (näiteks suvel kuuride või
metallehitiste läheduses).
HOIATUS: Tuleoht. Ärge kunagi
üritage akut mingil põhjusel avada. Kui
aku korpus on pragunenud või muul
viisil kahjustunud, ärge pange akut
laadijasse. Ärge lõhkuge akut, pillake
seda maha ega kahjustage muul
viisil. Ärge kasutage akut ega laadijat,
mis on saanud tugeva löögi, maha
kukkunud, millegi alla jäänud või muul
viisil kahjustunud (näiteks naelaga
läbi torgatud, haamriga löödud, peale
astutud). Kahjustatud akud tuleb
ringlussevõtuks hoolduskeskusse
tagastada.
HOIATUS: Tuleoht. Ärge hoidke ega
kandke patareisid nii, et metallobjektid
puutuvad kokku patarei terminalidega.
Näiteks ärge asetage patareid põlle,
taskute tööriistakastide, tootekarpide,
sahtlite jms sisse koos lahtistenaelte,
kruvide, võtmetega jms. Patareide
transportimine võib põhjustada
17
EESTI KEEL
tulekahjut, kui patareiterminalid
puutuvad tahtmatult kokku juhtivate
materjalidega, nagu võtmed, mündid,
käsitööriistad ja muu sarnane.
Liitiumioonakude vedamine on
reguleeritud, mis tähendab, et kui
transpordite eraldi akusid, tuleb
veenduda, et aku terminalid on
kaitstud ja hästi isoleeritud teiste
materjaliga kokkupuutumise
eest, et vältida lühist. Kinnitage
transportimiseks, pakendamiseks ja
vedamiseks kehtivad regulatsioonid
transpordifirmaga enne
liitiumioonakude transportimist.
SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED
LIITIUMIOONAKUDELE (LI-ION)
• Ärge süüdake akupatareid isegi siis, kui see
on raskesti kahjustunud või täielikult lõpuni
kasutatud. Akupatarei võib tules plahvatada.
Toksilised aurud ja materjalid moodustuvad,
kui liitiumioon-akupatareid põletatakse.
• Kui patareide sisu puutub kokku nahaga,
pesta seda piirkonda kohe õrna seebi ja
veega. Kui patareivedelik satub silma,
loputada lahtisi silmi 15 minutit või kuni ärritus
lõppeb. Meditsiiniline märkus: aku elektrolüüt
koosneb vedelate orgaaniliste süsivesinike ja
liitiumisoolade segust.
• Avatud akuelementide sisu võib põhjustada
hingamisteede ärritust. Minge värske õhu
kätte. Sümptomite püsimisel pöörduge arsti
poole.
HOIATUS: Põletuse oht. Akuvedelik
võib sädeme või leegiga kokku
puutudes olla tuleohtlik.
Taaskasutus
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Laetav akupatarei
• Seda pika kasutuseaga akut tuleb laadida, kui
see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks, mida
enne oli lihtne teha. Aku kasutusea lõpus
tuleb see kõrvaldada keskkonnanõudeid
arvestades:
• Laske akul seadme töötades täielikult
tühjeneda ja eemaldage aku seejärel
tööriistast.
18
• Li-Ion rakud on taaskasutatavad.
Viige need edasimüüjale või kohalikku
jäätmejaama. Samuti on DEWALTi volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad
internetis aadressil: www.2helpU.com.
Patareilaadija ohutus
Olulised ohutusjuhised kõigi akulaadijate
kohta
Laadijad
HOIDKE NEED JUHISED ALLES: See
kasutusjuhend sisaldab olulisi ohutus- ja
kasutusjuhiseid akulaadijate jaoks.
Teie tööriist kasutab a DEWALT laadijat. Juhendi
tagakaanel olevast tabelist leiate andmed laadijate
ja akude ühilduvuse kohta.
• Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik
ohutusjuhiseid ja hoiatustähised laadijal, akul
ja tootel, mida kasutatakse akuga.
HOIATUS: Elektrilöögioht. Ärge laske
mingitel vedelikel laadijasse pääseda.
See võib põhjustada elektrilöögi.
ETTEVAATUST: Põletuse oht.
Põletuse ohu vähendamiseks laadige
ainult DEWALTi laaditavaid akusid.
Teist tüüpi akud võivad plahvatada
ning põhjustada kehavigastusi ja
kahjusid.
PANE TÄHELE: Teatud tingimustel, kui laadija
on vooluvõrku ühendatud, võivad laadijasse
sattunud võõrkehad selle kontaktid lühistada.
Elektrit juhtivad võõrkehad, nagu näiteks, kuid
mitte ainult, lihvimistolm, metallilaastud, terasvill,
foolium või igasugused kogunenud metallosad
tuleb laadija pesast eemal hoida. Ühendage
laadija alati vooluvõrgust lahti, kui selle pesas pole
akut. Ühendage laadija lahti ka enne puhastamist.
• ÄRGE proovige akut laadide mõne muu
laadijaga peale käesolevas juhendis
toodute. Laadija ja aku on projekteeritud
koos töötama.
• Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTi
akude laadimiseks. Muutaoline kasutamine
võib kaasa tuua tuleohu, elektrilöögi või
surmava elektrilöögi.
• Vältige laadija kokkupuudet vihma või
lumega.
• Tõmmake pistikust mitte juhtmest,
kui eemaldage laadija vooluvõrgust.
Seeläbi väheneb elektripistikute ja juhtme
kahjustamise risk.
EESTI KEEL
• Ärge asetage laadija peale ühtegi eset ega
laadijat pehmele pinnale, et mitte blokeerida
ventilatsiooniasid ega põhjustada laadija
ülekuumenemist. Paigutage laadija nii, et
see on eemal kõigist soojaallikatest. Laadija
ventilatsioon on tagatud korpuse pealmisel ja
alumisel küljel olevate avade kaudu.
• Ärge kasutage laadijat koos kahjustunud
juhtme või pistikuga.
• Ärge kasutage laadijat, mis on saanud
kõva löögi, maha kukkunud või muul
viisil kahjustunud. Viige see volitatud
teeninduskeskusse.
• Ärge võtke laadijat lahti; kui seda on vaja
hooldada või remontida, viige see volitatud
teeninduskeskusse. Vale kokkupanemine
võib põhjustada (surmava) elektrilöögi või
tulekahju ohtu.
• Eemaldage laadija pistikupesast enne
puhastamisega alustamist. See vähendab
elektrilöögi ohtu. Aku eemaldamine ei
vähenda seda ohtu.
• MITTE KUNAGI ärge püüdke 2 laadijat kokku
ühendada.
• Laadija on mõeldud kasutamiseks tavalises
120 V/220 V koduses elektrivõrgus.
Ärge püüdke kasutada seda teistsuguse pingega.
See ei kehti autolaadija puhul.
Laadimisprotseduur (joonis 1)
1. Ühendage laadija enne aku sisestamist
sobivasse pistikupessa.
2. Sisestage akupatarei (C) laadijasse, nagu
näidatud joonisel 1, veendumaks, et aku
asetseb täielikult laadijal. Punane tuli
(laadimine) vilgub pidevalt, mis tähendab, et
laadimine on alanud.
3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jääb
püsivalt põlema. Aku on täielikult laetud ja
seda võib kasutada või laadijasse jätta.
Laadimise indikaatorid
Mõned laadijad on mõeldud teatud
probleemide tuvastamiseks, mis võivad tekkida
akupatareidega. Probleemidele viitab punase
tule kiire vilkumine. Muidugi sisestage akupatarei
uuesti laadijasse. Kui probleem ei kao, proovige
muud akupatareid, et määrata, kas laadija on
korras. Kui uus akupatarei laadimine on korras,
siis on originaalakupatarei vigane ning tuleb viia
teeninduskeskusesse või muude kogumiskohta
ümbertöötlemiseks. Kui näit on sama uue
akupatareiga nagu originaalse akupatareiga,
laske laadijat volitatud teeninduskeskuses
kontrollida.
KUUMA/KÜLMA AKU VIIVITUS
Mõned akulaadijad on kuuma/külma aku viivituse
funktsiooniga: kui laadija tuvastab, et patarei
on kuum, lülitub see automaatselt kuuma aku
viivitusele, peatades laadimise hetkeni, mil patarei
on jahtunud. Kui patarei on jahtunud, lülitub
laadija automaatselt aku laadimisrežiimile. See
funktsioon tagab akude maksimaalse tööea.
Punane tuli vilgub pikalt ja siis lühikeselt, kui see
on kuuma/külma aku viivitusrežiimil.
AKUPATAREI JÄTMINE AKULAADIJASSE
Kui punane tuli põleb pidevalt, võib aku jätta
laadijasse. Akulaadija hoiab aku laetuna ja
kasutusvalmina.
MÄRKUS: Akupatarei hakkab aeglaselt
tühjenema, kui see pole akulaadijaga ühendatud.
Kui akupatareid pole hoitud hoolduslaengul, tuleb
seda enne kasutamist laadida. Akupatarei võib
samuti aeglaselt tühjeneda, kui see jäetakse
akulaadijasse, mis pole sobiva AC-allikaga
ühendatud.
NÕRGAD AKUPATAREID: Akulaadijad suudavad
tuvastada ka nõrga akupatarei. Taolised patareid
on veel kasutuskõlblikud, kuid nendelt ei tuleks
oodata, et need suudavad täisvõimsusel töötada.
Akulaadija viitab sellele, et akupatarei tuleb välja
vahetada.
Olulised laadimisalased märkused
1. Pikima eluea ja parima jõudluse saab
saavutada, kui akupatareid laaditakse, kui
õhutemperatuur jääb vahemikku 65 °F ja
75 °F (18°- 24 °C). ÄRGE laadige akupatareid
õhutemperatuuril alla +40 °F (+4,5 °C) või üle
+105 °F (+40,5 °C). See on oluline ja vajalik
akupatareide tõsise kahjustuse vältimiseks.
2. Akulaadija ja akupatarei võib muutuda
laadimise ajal kuumaks. See on normaalne
ja ei viita probleemile. Akupatarei jahtumise
lihtsustamiseks vältige akulaadija või
akupatarei asetamist sooja keskkonda, nagu
metallkuurid või isoleerimata haagised.
3. Kui akupatarei laadimine ei õnnestu:
a. kontrollige võrguvoolu pistikupesas,
ühendades sellega valgusti või muu
seadme;
b. veenduge, et pistikupesa ei ole ühendatud
valgustilülitiga, mis võimaldab valgustit
süüdata ja välja lülitada;
c. viige akulaadija ja akupatarei kohta, mille
temperatuur on ligikaudu vahemikus 65 °F
- 75 °F (18°- 24 °C);
19
EESTI KEEL
d. kui laadimisprobleemid ei kao, viige
akupatarei ja akulaadija oma kohalikku
teeninduskeskusesse.
4. Akut tuleks laadida, kui see ei anna enam
piisavalt voolu töödel, mis eelnevalt käisid
kergelt. ÄRGE JÄTKAKE nendes tingimustes
kasutamist. Järgige laadimisprotseduuri. Võite
laadida ka osaliselt kasutatud akupatareid, mil
iganes soovite, ilma akupatareid negatiivselt
mõjutamata.
5. Elektrit juhtivad võõrkehad, nagu näiteks,
kuid mitte ainult, lihvimistolm, metallilaastud,
terasvill, foolium või igasugused kogunenud
metallosad tuleb laadija pesast eemal hoida.
Ühendage laadija alati vooluvõrgust lahti, kui
selle pesas pole akut. Ühendage laadija lahti
ka enne puhastamist.
6. Ärge külmutage ega asetage akulaadijat vette
ega muudesse vedelikesse.
HOIATUS: Elektrilöögioht. Ärge laske mingitel
vedelikel akulaadijasse pääseda. See võib
põhjustada elektrilöögi.
ETTEVAATUST: Ärge kunagi üritage akut
mingil põhjusel avada. Kui akupatarei
plastkorpus puruneb või mõraneb, tagastage
taaskasutamiseks teeninduskeskusele.
Ladustamissoovitused
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal.
2. Pikaajaline säilitamine ei kahjusta akut ega
laadijat. Sobivate tingimuste juures võib neid
hoida 5 aastat või kauem.
KASUTAMINE
HOIATUS: Raskete kehavigastuste ohu
vähendamiseks lülitage enne seadistamist
või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja eemaldage aku.
Akupatarei paigaldamine ja eemaldamine
(joonis 2)
MÄRKUS: Veenduge, et teie akupatarei on
täielikult täis laetud.
Akupatarei (A) paigaldamiseks tööriista, joondage
patarei tööriista tagaosas olevate reelingutega ja
libistage see tugevalt seadmesse, kuni kuulete
paigalemineku klõpsatust.
Akupatarei eemaldamiseks tööriistast, vajutage
vabastusnuppu ja tõmmake akupatarei tööriistast
välja. Sisestage see akulaadijasse, nagu näidatud
joonisel 1a, 1b.
20
Kasutamisnõuanded
• 12 V max DEWALT liitiumioonakusid
saab kasutada punaste ja roheliste
liitiumioonakusid kasutatavate laseritega, et
tagada hea eluiga.
• Veenduge, et patareid on heas töökorras. Kui
laseril vilgub patarei tühjenemise indikaator,
tuleb patareid laadida.
HOOLDUS
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete ja
tarvikute paigaldamist ja eemaldamist
tööriist välja ja eemaldage aku.
Puhastamine
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista puhastamiseks lahusteid
või muid kemikaale. Kõnealused
kemikaalid võivad nõrgendada
tööriista neis osades kasutatud
plaste. Kasutage vaid veega ja
pehmetoimelise seebiga niisutatud
lappi. Ärge kunagi laske vedelikel
sattuda tööriista sisse; ärge kunagi
kastke tööriista või selle osi vedeliku
sisse.
AKULAADIJA PUHASTUSJUHISED
HOIATUS: Elektrilöögioht. Enne
laadija puhastamist eemaldage
see pistikupesast. Mustuse ja õli
võib laadija välispinnalt eemaldada
lapi või mittemetallist pehme
harjakesega. Ärge kasutage vett ega
puhastuslahuseid.
Lisaseadmed
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTi pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
Teie tööriista jaoks soovitatavad tarvikud on
saadaval lisatasu eest edasimüüjalt või volitatud
teeninduskeskusest. Kui vajate abi mis tahes
tarviku leidmisel, palume võtta ühendust aadressil
DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa
EESTI KEEL
Road, Baltimore, MD 21286, helistada numbril
1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) või külastada
meie veebilehte www.dewalt.com.
Parandustööd
Akulaadija ja akupatarei ei vaja hooldust
kasutaja poolt. Toote OHUTUSE ja
USALDUSVÄÄRSUSE tagamiseks laske remont,
hooldus ja reguleerimistööd viia läbi DEWALT
tehase teeninduskeskuses, DEWALT volitatud
teeninduskeskuses või muu kvalifitseeritud
teeninduspersonali poolt. Kasutage alati identseid
asendusosi.
Akulaadija ja patarei sobivuse tabel
DEWALT patarei- ja laadimissüsteem (Euroopa/ANZ)
Akulaadijad/laadimisaeg (minutites)
Patarei kat #
Väljundpinge
Amp tunnis
240 volti
12 volti
DCB100
DCB105
DCB119
DCB120
10,8 V
1,3
40
40
40
DCB123
10,8 V
1,5
40
40
40
“X” viitab sellele, et akupatarei ei sobi täpsustatud akulaadijaga. Kõik laadimisajad on umbkaudsed.
Tegelik laadimisaeg võib erineda. Lugege täpsema teabe saamiseks kasutusjuhendit.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
DCE089G, DCE089R: 3-ЛУЧЕВОЙ
ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ
DCE0811G, DCE0811R: 2-ЛУЧЕВОЙ
ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ
Поздравляем Вас!
Вы выбрали прибор фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Используемое без символа
опасности слово означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к повреждению прибора.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ
ИЛИ КОММЕНТАРИИ ОТНОСИТЕЛЬНО
ДАННОГО ПРИБОРА ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО
ПРОДУКТА DEWALT, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
Тел: 01753-56 70 55, Факс: 01753-57 21 12 ИЛИ
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ: www.DEWALT.eu
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения травмы
прочтите данные инструкции
по безопасности, а также
22
руководство по эксплуатации
прибора.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную с получением телесной травмы, которая, однако, может привести
к повреждению прибора.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Правила безопасности при
работе с лазерами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
РУССКИЙ ЯЗЫК
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ! Лазерное излучение. Не
разбирайте и не видоизменяйте лазерный
прибор. Внутри нет обслуживаемых
пользователем деталей. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
ВНИМАНИЕ: Опасное излучение.
Использование элементов управления,
настроек или выполнение действий, отличных
от указанных в данном руководстве, может
привести к опасному воздействию лазерного
излучения.
• Используйте лазерный прибор
только с предназначенными для него
батарейками питания. Использование
батареек питания иного типа может
привести к возникновению пожара.
• Храните неиспользуемые лазерные
приборы в местах, недоступных для
детей и посторонних лиц. Лазерные
приборы могут представлять опасность
в руках неопытных пользователей.
• Используйте только дополнительные
принадлежности, рекомендованные
производителем Вашей модели
прибора. Дополнительные
принадлежности и аксессуары,
подходящие для одного прибора, при
использовании с другой моделью могут
стать причиной получения травмы.
• Техническое обслуживание продукта
должно производиться только
квалифицированными специалистами.
Техническое обслуживание или ремонт,
произведённые неквалифицированным
персоналом, могут стать причиной
получения травмы. Местонахождение
ближайшего авторизованного сервисного
центра DEWALT можно узнать по
телефону 01753-56 70 55 или на сайте
www.DEWALT.eu
• Ни в коем случае не рассматривайте
лазерный луч через оптические приборы, такие как телескоп или теодолит.
Это может привести к серьёзному поражению глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут отразить
лазерный луч в глаза пользователя
или случайного лица. Это может
привести к серьёзному поражению глаз.
• Всегда выключайте лазерный прибор,
когда он не используется. Включённый
прибор увеличивает риск попадания
лазерного луча в глаза.
• Не разбирайте лазерный прибор.
Внутри нет обслуживаемых
пользователем деталей.
• Ни в коем случае не видоизменяйте
лазерный прибор. Любые
видоизменения прибора могут привести
к опасному лазерному излучению.
• Никогда не используйте лазерный
прибор в присутствии детей и не
позволяйте детям пользоваться
прибором. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
• Устанавливайте лазерный прибор
на устойчивой ровной поверхности.
Падение лазера может привести к его
повреждению или получению тяжёлой
травмы.
• Данный прибор поставляется
полностью в собранном виде.
Данный прибор оборудован функциями
быстрой и простой настройки. Перед
использованием прибора внимательно
прочтите и примите к сведению
все инструкции в руководстве по
эксплуатации прибора.
• Прямое попадание в глаза луча лазера
2-го класса считается безопасным
в течение не более 0,25 секунды. В этом
случае ответная реакция глазного века
обеспечивает достаточную защиту глаза.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании лазерных приборов:
– Травмы в результате поражения
лазерным лучом.
МАРКИРОВКА ПРИБОРА
• Никогда не снимайте и не стирайте
с прибора предупреждающие этикетки.
При отсутствии предупреждающих
этикеток пользователь или случайное
лицо могут непредумышленно
подвергнуться облучению.
• На приборе имеются следующие знаки:
V ..................вольт
mW ..............милливатт
....Внимание! Лазер!
nm ............... длина волны излучения
в нанометрах
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
На приборе имеются следующие
пиктограммы:
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации
Внимание! Лазер!
Не смотрите на лазерный луч.
На лазерном приборе для Вашего
удобства и безопасности, размещены
следующие этикетки, оповещающие
о классе данного лазера. Особенности
Вашей конкретной модели продукта описаны
в руководстве по эксплуатации прибора.
НИКОГДА не используйте растворители.
Перед тем как убрать лазерный прибор
на хранение, удалите любую влагу с его
поверхности при помощи сухой мягкой ткани.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Разборка лазерного прибора
аннулирует все гарантийные обязательства
на продукт.
В целях обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ
и ДОЛГОВЕЧНОСТИ в использовании
продукта ремонт, техническое обслуживание
и регулировка должны производиться
только в авторизованных сервисных центрах
DEWALT. Ремонт Вашего прибора должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего прибора в дальнейшей эксплуатации.
Техническое обслуживание или ремонт,
произведённые неквалифицированным
персоналом, могут стать причиной получения
травмы. Адрес ближайшего авторизованного
центра DEWALT узнайте на сайте
www.DEWALT.eu
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Для обеспечения максимальной точности
в работе регулярно проверяйте лазерный
прибор на правильность калибровки. См.
раздел «Проверка локальной калибровки»
в руководстве по эксплуатации прибора.
• Проверку калибровки и прочие виды
технического обслуживания можно
произвести в авторизованном сервисном
центре DEWALT.
• Храните не используемый лазерный
прибор в чемодане, входящем в комплект
поставки. Не храните лазерный прибор при
температуре ниже –20 °C или выше +60 °C.
• Не убирайте в чемодан влажный
лазерный прибор. Сначала полностью
высушите лазерный прибор при помощи
мягкой сухой ткани.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности,
отличные от тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном изделии, то
использование этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным продуктом
должны использоваться только дополнительные принадлежности, рекомендованные
DEWALT. Дополнительные принадлежности
и аксессуары, подходящие для одного прибора, при использовании с другой моделью
могут стать причиной получения травмы.
Рекомендованные дополнительные
принадлежности, используемые с Вашим
прибором, можно приобрести за
дополнительную плату у местного дилера
или в авторизованном сервисном центре.
Если Вам нужна помощь в поиске какой-либо
принадлежности, обратитесь в:
DEWALT
ЧИСТКА
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Внешние пластиковые детали можно чистить
влажной тканью. Несмотря на то, что данные
части устойчивы к действию растворителей,
или посетите наш сайт www.DEWALT.eu
24
Тел: 01753-56 70 55, Факс: 01753-57 21 12
РУССКИЙ ЯЗЫК
В комплект поставки Вашего прибора может
входить магнитный опорный кронштейн.
Данный кронштейн позволяет закреплять
прибор на любых вертикальных поверхностях
из стали или чугуна при помощи магнитов,
расположенных на задней стороне
кронштейна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не стойте под
лазерным прибором, установленным на
магнитный кронштейн. Падение лазера может
привести к его повреждению или получению
тяжёлой травмы.
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
• Используйте приборы, работающие от
батареек, только со специально для них
разработанными батарейками питания.
Использование батареек питания иного
типа может привести к возникновению
пожара.
ВНИМАНИЕ: Батарейки могут взорваться
или протечь, и могут стать причиной травмы
или возникновения пожара. Для снижения
риска:
• Строго следуйте всем инструкциям
и предупреждениям, содержащимся
в маркировке батареек питания и на
упаковке.
• Всегда вставляйте батарейки питания
с соблюдением полярности (+ и -),
совмещая соответствующие символы
на батарейке и приборе.
• Не допускайте короткого замыкания
контактов батарейки питания.
• Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать батарейки питания разового
использования.
• Не смешивайте старые и новые
батарейки питания. Заменяйте
одновременно все батарейки питания
новыми батарейками такой же марки
и типоразмера.
• Отработанные батарейки немедленно
извлекайте из прибора и утилизируйте
их в соответствии с местным
законодательством.
• Не бросайте батарейки питания в огонь.
• Храните батарейки питания в не
доступном для детей месте.
• Извлекайте батарейки питания из
прибора, если Вы не будете им
пользоваться в течение нескольких
месяцев.
Окончание срока службы
продукта
• НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ данный
продукт вместе с обычными
бытовыми отходами.
• ВСЕГДА утилизируйте батарейки
питания в соответствии
с местным законодательством.
• УТИЛИЗИРУЙТЕ прибор
в соответствии с местными
положениями по сбору
и утилизации отходов
электрического и электронного
соответствии с Директивой
WEEE.
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Компания DEWALT уверена в качестве своей
продукции и, в связи с этим, предлагает
профессиональным пользователям
исключительные условия гарантийного
обслуживания продуктов. Данные
гарантийные условия являются дополнением
к вашим договорным правам и никоим
образом не ущемляют вышеуказанные
права профессиональных пользователей
и законные права непрофессиональных
пользователей на гарантийное обслуживание.
Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского
союза и Европейской зоны свободной
торговли.
• 30 ДНЕЙ ГАРАНТИЯ ОБМЕНА •
Если Вы не совсем удовлетворены работой
Вашего изделия DEWALT, просто верните его
в полной комплектации в течение 30 дней
с даты покупки в торговую организацию для
возврата денег или замены. Возврат и замена
производится только при подтверждении
нормального износа продукта и факта
совершения покупки.
• ОДИН ГОД БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ •
Если Вам потребуется провести ремонт или
техническое обслуживание Вашего изделия
DEWALT в течение 12 месяцев со дня покупки,
Вы можете воспользоваться правом одного
бесплатного сервисного обслуживания. Оно
будет проведено совершенно бесплатно
в авторизованном сервисном центре DEWALT.
При подтверждении факта совершения
покупки. Включает в себя стоимость работ.
Не включает стоимость принадлежностей
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
и запасных деталей, если они не подпадают
под действие гарантийных условий.
• ОДИН ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ •
Если в течение 12 месяцев со дня покупки
Ваше изделие выйдет из строя по причинам,
связанным с качеством материалов или
сборки, DEWALT гарантирует бесплатную
замену всех неисправных частей или - по
своему усмотрению - бесплатную замену
самого изделия при соблюдении следующих
условий:
• Изделие использовалось по назначению;
• Неисправность изделия не является
следствием нормального износа;
• Не предпринималось попыток ремонта
изделия неуполномоченными лицами;
• Имеется подтверждение факта
совершения покупки;
• Изделие возвращено в полной
комплектации и с наличием всех
оригинальных составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное
обслуживание, обратитесь к Вашему
продавцу, в один из авторизованных
сервисных центров DEWALT, список которых
приведен в каталоге продукции DEWALT, или
в ближайший сервисный центр DEWALT по
адресу, указанному в данном руководстве
по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров DEWALT и полную
информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.DEWALT.eu
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению прибора.
Если у Вас возникли вопросы или комментарии относительно данного прибора или
любого другого продукта DEWALT, посетите
наш сайт www.dewalt.com.
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
ВНИМАНИЕ: Лазерное
излучение. Не разбирайте
и не видоизменяйте лазерный
прибор. Внутри нет
обслуживаемых пользователем
деталей. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
ВНИМАНИЕ: Опасное излучение.
Использование элементов
управления, настроек или
выполнение действий, отличных
от указанных в данном
руководстве, может привести
26
РУССКИЙ ЯЗЫК
к опасному воздействию
лазерного излучения.
На приборе имеются следующие знаки:
V ........................вольт
mW ....................милливатт
..........Внимание! Лазер!
nm .....................длина волны излучения
в нанометрах
2 ........................лазерный прибор Класса 2
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЭТИКЕТКИ
Для Вашего удобства и безопасности на
лазерном приборе размещены следующие
этикетки:
ВНИМАНИЕ: Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации
снизит риск получения травмы.
ВНИМАНИЕ: ЛАЗЕРНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ. НЕ СМОТРИТЕ НА
ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ. Лазерный прибор
Класса 2.
• Не используйте лазерный прибор,
если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроприборы создают искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
• Используйте лазерный прибор
только с предназначенными для него
батарейками питания. Использование
батареек питания иного типа может
привести к возникновению пожара.
• Храните неиспользуемые лазерные
приборы в местах, недоступных для
детей и посторонних лиц. Лазерные
приборы представляют опасность
в руках неопытных пользователей.
• Используйте только
дополнительные принадлежности,
рекомендованные производителем
Вашей модели прибора.
Дополнительные принадлежности
и аксессуары, подходящие для одного
прибора, при использовании с другой
моделью могут стать причиной
получения травмы.
• Техническое обслуживание продукта
должно производиться только
квалифицированными специалистами.
Техническое обслуживание или ремонт,
произведённые неквалифицированным
персоналом, могут стать причиной
получения травмы. Адрес ближайшего
авторизованного центра DEWALT
узнайте на сайте www.dewalt.com.
• Ни в коем случае не рассматривайте
лазерный луч через оптические
приборы, такие как телескоп или
теодолит. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут
отразить лазерный луч в глаза
пользователя или случайного лица.
Это может привести к серьёзному
поражению глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут
отразить лазерный луч в глаза
пользователя или случайного лица.
Это может привести к серьёзному
поражению глаз.
• Всегда выключайте лазерный прибор,
когда он не используется. Включённый
прибор увеличивает риск попадания
лазерного луча в глаза.
• Ни в коем случае не видоизменяйте
лазерный прибор. Любые
видоизменения прибора могут привести
к опасному лазерному излучению.
• Никогда не используйте лазерный
прибор в присутствии детей и не
позволяйте детям пользоваться
прибором. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
• Никогда не снимайте и не стирайте
с прибора предупреждающие
этикетки. При отсутствии
предупреждающих этикеток
пользователь или случайное лицо
могут непредумышленно подвергнуться
облучению.
• Устанавливайте лазерный прибор
на устойчивой ровной поверхности.
Падение лазера может привести к его
повреждению или получению тяжёлой
травмы.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИНФОРМАЦИЯ О ЛАЗЕРНОМ ПРИБОРЕ
• 3-лучевой лазерный уровень DCE089G,
DCE089R и 2-лучевой лазерный
уровень DCE0811G, DCE0811R
являются лазерными продуктами
Класса 2. Данные лазерные уровни
являются самовыравнивающимися
лазерными приборами, и могут
использоваться для горизонтального
(уровневого) и вертикального (отвесного)
выравнивания.
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
Рабочая зона
• Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение и беспорядок на
рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
• Не используйте лазерные приборы,
если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей, газов
или пыли.
• Во время работы с лазерным прибором
не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля
над рабочим процессом.
Электробезопасность
• Используйте приборы, работающие
от батареек, только со специально
разработанными для них
батарейками питания. Использование
батареек питания иного типа может
привести к возникновению пожара.
Составные части
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
видоизменяйте прибор или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению лазерного
прибора.
Рисунок 2 – Место для блока для батареек /
аккумулятора A
Рисунок 1А – Маятниковый затвор B
28
Рисунок 1В – Панель управления C
Рисунок 1В – Кнопка включения:
горизонтальный лазерный луч D
Рисунок 1В – Кнопка включения: боковой
лазерный луч E
Рисунок 1В – Кнопка включения: передний
вертикальный лазерный луч (только
DCE089R/G) F
Рисунок 2 – Магнитный поворотный
кронштейн G
Рисунок 4 – Резьбовое отверстие для
установки на штатив (1/4 - 20 и 5/8-11) I
Рисунок 1В – Уровень заряда J
Рисунок 5 – Зажим потолочного крепления K
Рисунок 5 – Потолочное крепление L
Рисунок 5 – Отверстие для винта M
Питание и мощность
• Данный прибор работает от 10,8 В аккумуляторов DEWALT (DCB120, DCB127)
или при использовании АА блока DEWALT
для 4 батареек питания АА.
Примечание: Блок для батареек АА
рекомендуется использовать только
с лазерными приборами, проецирующими
красные линии.
Установка и извлечение
батареек питания /
аккумулятора
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКА БАТАРЕЕК АА:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Блок
для батареек АА специально
разработан для использования
только с лазерными приборами,
совместимыми с аккумуляторами
мощностью 10,8 В, и не
может использоваться ни
с какими другими приборами.
Не пытайтесь видоизменить
прибор.
Установка батареек питания:
• Поднимите крышку блока для батареек,
как показано на Рисунке .
6A
• Вставьте в блок четыре новые батарейки
питания АА, располагая их в соответствии
с символами (+) и (–) внутри блока.
• Вставьте блок для батареек АА в прибор,
как показано на Рисунке .
6B
РУССКИЙ ЯЗЫК
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМОГО
АККУМУЛЯТОРА 10,8 В DEWALT
• Вставьте 10,8 В аккумулятор в прибор, как
показано на Рисунке .
6B
ВНИМАНИЕ: Батарейки могут
взорваться или протечь
и стать причиной травмы
или возникновения пожара. Для
снижения риска:
• Строго следуйте всем инструкциям
и предупреждениям, содержащимся
в маркировке батареек питания
и на упаковке, а также прочтите
прилагающуюся брошюру «Инструкции
по безопасности для Li-Ion
аккумуляторов».
• Всегда вставляйте батарейки питания
с соблюдением полярности (+ и -),
совмещая соответствующие символы
на батарейке и приборе.
• Не допускайте короткого замыкания
контактов батарейки питания.
• Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать батарейки питания разового
пользования.
• Не смешивайте старые и новые
батарейки питания. Заменяйте
одновременно все батарейки питания
новыми батарейками такой же марки
и типоразмера.
• Отработанные батарейки немедленно
извлекайте из прибора и утилизируйте
их в соответствии с местным
законодательством.
• Не бросайте батарейки питания
в огонь.
• Храните батарейки питания в не
доступном для детей месте.
• Извлекайте батарейки питания из не
используемого прибора.
• Перезаряжаемый аккумулятор заряжайте только в специально разработанном
для него зарядном устройстве.
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• При работе с лазерными приборами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
прибор, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроприборами может привести
к серьёзной травме.
• При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Не используйте прибор, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Любой прибор с неисправным
выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
• Храните неиспользуемые лазерные
приборы в недоступном для детей
месте и не позволяйте лицам, не
знакомым с прибором или данными
инструкциями, работать с прибором.
Лазерные приборы могут представлять
опасность в руках неопытных
пользователей.
• Используйте только дополнительные
принадлежности, рекомендованные
производителем Вашей модели прибора.
Дополнительные принадлежности
и аксессуары, подходящие для одного
прибора, при использовании с другой
моделью могут стать причиной
получения травмы.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Техническое обслуживание продукта
должно производиться только
квалифицированными специалистами.
Техническое обслуживание или ремонт,
произведённые неквалифицированным
персоналом, могут стать причиной
получения травмы.
• Во время технического обслуживания
прибора используйте только
идентичные запасные части. Следуйте
инструкциям в разделе «Техническое
обслуживание» данного руководства
по эксплуатации. Использование
несанкционированных запасных
частей или несоблюдение инструкций
по техническому обслуживанию
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
могут стать причиной поражения
электрическим током или получения
травмы.
Адрес ближайшего авторизованного центра
DEWALT узнайте на сайте
http://www.dewalt.com.
Советы по эксплуатации
• Для достижения наилучших
результатов используйте только
новые, высококачественные батарейки
питания АА зарегистрированных
марок или специализированный
перезаряжаемый 10,8 В аккумулятор
DEWALT.
• Всегда проверяйте исправность
аккумулятора и батареек питания.
Если начал мигать красный индикатор
низкого уровня заряда, батарейки
подлежат замене.
• Для продления рабочего цикла
аккумулятора и батареек выключайте
лазерный прибор, если не ведутся
работы по проецированию линий.
• Для обеспечения максимальной
точности в работе регулярно
проверяйте лазерный прибор на
правильность калибровки. См. раздел
«Проверка локальной калибровки».
• Перед использованием лазерного
прибора убедитесь, что он устойчиво
стоит на ровной плоской поверхности.
• Всегда отмечайте центр луча,
спроецированного лазерным прибором.
• Резкие перепады температуры могут
стать причиной смещения внутренних
деталей, что может повлиять на
точность прибора. Во время работы
регулярно проверяйте настройки
точности. См. раздел «Проверка
локальной калибровки».
• При падении лазерного прибора
проверьте степень его калибровки.
См. раздел «Проверка локальной
калибровки».
ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА
Лазерные приборы DCE089G, DCE089R,
DCE0811G и DCE0811R оборудованы
индикатором уровня заряда, как показано на
Рисунке 1В.
Каждый светодиод индикатора равен 25%
оставшегося заряда. Загорание и мигание
нижнего светодиода означает низкий
30
уровень заряда (ниже 12,5%), следовательно,
батарейки питания подлежат замене.
Лазерный прибор может продолжить работать
ещё какое-то время при почти разряженных
батарейках, но луч (лучи) быстро погаснут.
После установки новых батареек питания
и повторного включения лазерного прибора
лазерный луч (лучи) снова станут яркими,
а индикатор отобразит полный уровень
заряда. (Мерцание лазерного луча не зависит
от степени разрядки батареек питания; см.
раздел «Индикатор превышения амплитуды
наклона».) Мигание всех четырёх светодиодов
индикатора не обозначает низкий уровень
заряда; см. «Мигание светодиодов
индикатора уровня заряда» в разделе
«Возможные неисправности и способы их
устранения».
Эксплуатация
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО
ПРИБОРА (СМ. РИСУНОК 1)
Установите выключенный лазерный прибор
на ровную поверхность. Передвиньте
маятниковый затвор B в положение
разблокировки/ВКЛ. Модель DCE089G/R
оборудована тремя кнопками включения,
расположенными на панели управления
C: одна для горизонтального луча D,
одна для бокового вертикального луча E
и одна для переднего вертикального луча
F (только DCE089G/R). Модель DCE0811G
/R проецирует два луча - горизонтальный
и боковой вертикальный. Каждый из лучей
включается нажатием на кнопку включения
на панели управления. Лазерные линии
могут проецироваться по одной или все
одновременно. Для выключения лазерных
лучей снова нажмите на кнопки включения.
Если лазерный прибор не используется,
переведите маятниковый затвор в положение
блокировки/ВЫКЛ. Если маятниковый затвор
не переведён в положение блокировки,
начнут мигать все четыре светодиода
индикатора уровня заряда.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ПРИБОРОВ
Индикатор превышения амплитуды
наклона
Данные лазерные приборы спроецированы
с функцией самовыравнивания. При слишком
большом наклоне лазерного прибора,
когда самовыравнивание невозможно
(наклон > 4°), начнёт мерцать лазерный луч.
Степень превышения амплитуды наклона
отображается двумя режимами мерцания:
постоянное ровное мерцание при амплитуде
РУССКИЙ ЯЗЫК
наклона 4° - 10° (i); тройное мерцание
с короткими перерывами при амплитуде
наклона более 10° (ii). Мерцание лазерных
лучей НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ
УРОВНЯ (ИЛИ ОТВЕСНОСТИ) И НЕ ДОЛЖЕН
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИЛИ ОТМЕТКИ УРОВНЯ (ИЛИ ОТВЕСА).
предназначены для использования
дополнительных принадлежностей DEWALT.
Используйте только принадлежности
DEWALT, специально разработанные для
использования с данными приборами.
Следуйте всем инструкциям, прилагающимся
к дополнительным принадлежностям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Использование любых
принадлежностей, не
рекомендованных к использованию
с данным прибором, может быть
опасным.
Переустановите лазерный прибор на более
ровной поверхности.
Использование поворотного кронштейна
(См. Рисунок 2)
ВНИМАНИЕ: Устанавливайте
лазерный прибор и/или кронштейн
на устойчивой поверхности.
Падение лазера может привести
к его повреждению или получению
пользователем тяжёлой травмы:
Лазерный прибор оборудован встроенным
магнитным поворотным кронштейном G.
Данный кронштейн позволяет закреплять
прибор на любых вертикальных поверхностях
из стали или чугуна. Типичными примерами
подходящих поверхностей для крепления
являются стальные рамы, дверные стальные
рамы и строительные стальные балки. На
кронштейне также имеется специальное
отверстие H, позволяющее повесить прибор
на гвоздь, винт и любой другой подходящий
для этого предмет.
Использование лазерного прибора
с потолочным креплением (См. Рисунок 5)
Потолочное крепление L (если входит
в комплект поставки) обеспечивает
универсальный монтаж лазерного прибора.
На одном конце потолочного крепления
расположен зажим K, который может быть
закреплён под углом на стене во время
установки подвесных потолков. На каждом
конце потолочного крепления имеется
отверстие для винта M, которые позволяют
закрепить потолочное крепление на любой
поверхности при помощи гвоздя или винта.
После монтажа потолочного крепления на
его стальной пластине можно закрепить
магнитный поворотный кронштейн G.
Положение лазерного прибора можно
отрегулировать, передвигая магнитный
поворотный кронштейн вверх или вниз по
креплению.
Использование дополнительных
принадлежностей с лазерным прибором
В нижней части лазерных приборов имеются
два отверстия с внутренней резьбой 4” - 20
и 5/8” – 11. Данные резьбовые отверстия
Если Вам нужна помощь в поиске какой-либо
принадлежности, обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный центр DEWALT
или посетите наш сайт www.dewalt.com.
Выравнивание лазерного прибора
Только хорошо откалиброванный лазерный
прибор является самовыравнивающимся.
Каждый лазерный прибор калибруется на
заводе-изготовителе в режиме поиска отвеса
при нахождении на плоской поверхности
с наклоном в пределах приблизительно ± 4°.
Ручную настройку не выполнять.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Для обеспечения максимальной
точности в работе регулярно
проверяйте лазерный прибор на
правильность калибровки. См. раздел
«Проверка локальной калибровки».
• Проверку калибровки и прочие виды
технического обслуживания можно
произвести в авторизованном
сервисном центре DEWALT.
• Храните не используемый лазерный
прибор в чемодане, входящем
в комплект поставки. Не храните
лазерный прибор при температуре ниже
–20 °C или выше +60 °C.
• Не убирайте в чемодан влажный
лазерный прибор. Сначала полностью
высушите лазерный прибор при помощи
мягкой сухой ткани.
ЧИСТКА
Внешние пластиковые детали можно чистить
влажной тканью. Несмотря на то, что данные
части устойчивы к действию растворителей,
НИКОГДА не используйте растворители.
Перед тем как убрать лазерный прибор
на хранение, удалите любую влагу с его
поверхности при помощи сухой мягкой ткани.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Проверка точности
и калибровка
1. Закрепите лазерный прибор на одном из
краёв стены при помощи поворотного
кронштейна.
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ -
2. Включите горизонтальный луч
и поверните лазерный прибор
в направлении противоположного края
стены и максимально параллельно
смежной стене.
Горизонтальный луч вдоль поперечной
оси (См. Рисунок 7)
Для проверки горизонтальной калибровки
лазерного прибора вдоль поперечной оси
потребуется две стены, расположенные друг
от друга на расстоянии минимум 9 м. Очень
важно произвести проверку калибровки
на расстоянии не короче расстояния, для
которого предполагается использование
прибора.
1. Расположите лазерный прибор
таким образом, чтобы его передняя
сторона была обращена в направлении
противоположной стены (положение
0°), и закрепите прибор на стене при
помощи поворотного кронштейна.
2. Включите горизонтальный и передний
вертикальный лучи и отметьте
положение луча на противоположной
стене непосредственно напротив
лазерного прибора. Всегда отмечайте
центр толщины лазерного луча.
3. Поверните лазерный прибор на 180°
и отметьте положение луча на
противоположной стене.
4. Измерьте расстояние по вертикали
между самой нижней отметкой
A и самой верхней отметкой B. Если
расстояние превышает приведённые
ниже значения, лазерный прибор должен
быть откалиброван в авторизованном
сервисном центре.
Расстояние между
стенами
9м
12 м
15 м
Допустимое
расстояние между
отметками
3,0 мм
4,0 мм
5,0 мм
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ Горизонтальный луч вдоль продольной
оси (См. Рисунок 8)
Для проверки горизонтальной калибровки
лазерного прибора вдоль продольной оси
потребуется наличие одной стены длиной
минимум 9 м. Очень важно произвести
проверку калибровки на расстоянии
не короче расстояния, для которого
предполагается использование прибора.
32
3. Отметьте середину луча в двух
положениях - ⓒ, ⓓ - на расстоянии
минимум 9 м друг от друга.
4. Расположите лазерный прибор на
противоположном крае стены.
5. Включите горизонтальный луч
и поверните лазерный прибор назад
в направлении первого края стены
и максимально параллельно смежной
стене.
6. Отрегулируйте высоту лазерного
прибора таким образом, чтобы середина
лазерного луча попадала на ближайшую
отметку ⓓ.
7. Отметьте центр луча
ⓔ непосредственно над или под
отметкой ⓒ.
8. Измерьте расстояние между
отметками (ⓒ, ⓔ). Если расстояние
превышает приведённые ниже
значения, лазерный прибор должен
быть откалиброван в авторизованном
сервисном центре.
Расстояние между
стенами
9м
12 м
15 м
Допустимое
расстояние между
отметками
6,0 мм
8,0 мм
10,0 мм
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ Вертикальный луч (См. Рисунок 9)
Наиболее точную вертикальную калибровку
(отвесность) лазерного прибора можно
произвести при наличии значительного
количества вертикальной высоты (в идеале
9 м), при этом, один человек должен стоять
на полу для позиционирования лазерного
прибора, а второй человек должен находиться
максимально близко к потолку, чтобы
отметить на нём точку, спроецированную
лазерным лучом. Очень важно произвести
проверку калибровки на расстоянии не короче
расстояния, для которого предполагается
использование прибора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Поставьте лазерный прибор на пол
и включите оба вертикальных луча.
линии, спроецированной передним
вертикальным лучом, точку ⓓ.
2. Отметьте две точки пересечения
лучей на полу (ⓕ, ⓖ), а также на
потолке ⓗ. Всегда отмечайте центр
толщины лазерного луча.
6. На отметке b поверните лазер таким
образом, чтобы боковой вертикальный
лазерный луч проходил через отметки
ⓑ, ⓓ.
3. Разверните лазерный прибор на 180°
и переустановите его максимально
близко ко второй отметке ⓖ, чтобы
лазерные лучи пересекались точно
в местах отметок на полу (ⓕ, ⓖ).
7. В месте пересечения боковым
вертикальным лучом отметки ⓓ
отметьте точку ⓔ.
4. Отметьте точку пересечения лазерных
лучей на потолке ⓙ.
5. Измерьте расстояние между этими
двумя отметками на потолке (ⓗ,
ⓙ). Если расстояние превышает
приведённые ниже значения, лазерный
прибор должен быть откалиброван
в авторизованном сервисном центре.
Высота потолка
2,5 м
3м
4м
6м
9м
Допустимое
расстояние между
отметками
1,5 мм
2,0 мм
2,5 мм
4м
6м
Проверка точности 30° между
вертикальными лучами (DCE089R/G)
(См. Рисунок 0)
Для проверки точности 30° потребуется
участок на полу площадью минимум 10 м
х 5 м. Расположение лазерного прибора
и отметок в каждом шаге см. на Рисунке 9.
Всегда отмечайте центр толщины лазерного
луча.
1. Установите лазерный прибор в одном
из углов на полу и включите боковой
вертикальный луч.
2. Вдоль спроецированной на полу лазерной
линии отметьте середину луча в трёх
точках (ⓐ, ⓑ, ⓒ). Отметка ⓑ должна
располагаться точно посередине
лазерной линии.
3. Переместите лазерный прибор
к отметке ⓑ и включите оба
вертикальных луча.
4. Лучи должны перекрещиваться точно
на отметке ⓑ, а боковой лазерный луч
должен быть выровнен по отметке ⓒ.
5. На расстоянии минимум 5 м от
лазерного прибора отметьте на
8. Измерьте расстояние между
отметками ⓓ и ⓔ. Если расстояние
превышает приведённые ниже
значения, лазерный прибор должен
быть откалиброван в авторизованном
сервисном центре.
Расстояние от
А до В
4м
5м
6м
7м
Допустимое расстояние
между отметками
3,5 мм
4,5 мм
5,5 мм
6м
Возможные неисправности
и способы их устранения
Лазерный прибор не включается
• Убедитесь, что АА батарейки питания
(если они используются) вставлены
в блок в соответствии с отметками (+)
и (-) на крышке блока.
• Убедитесь, что батарейки питания
или перезаряжаемый аккумулятор
находятся в рабочем состоянии. Если
сомневаетесь, попробуйте установить
новые батарейки питания.
• Убедитесь, что контакты батареек
питания чистые и без признаков
ржавчины или коррозии. Следите,
чтобы лазерный уровень оставался
сухим, и всегда используйте только
новые высококачественные батарейки
питания зарегистрированных марок,
чтобы свести к минимуму риск их
протечки.
• Если лазерный прибор хранился
при температуре выше +50 °C,
прибор не включится. Если лазерный
прибор хранился при очень высокой
температуре, дождитесь его полного
остывания. Лазерный прибор не
придёт в негодность, если нажать
на кнопку включения до того, как он
остынет до своей нормальной рабочей
температуры.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Лазерный луч мерцает
Лазерные приборы были сконструированы
для самовыравнивания до 4° во всех
направлениях. Если лазерный прибор
наклонён слишком сильно и внутренний
механизм не может произвести
самостоятельное нивелирование, лазерные
лучи начнут мерцать, указывая на
превышение амплитуды наклона. МЕРЦАНИЕ
ЛАЗЕРНЫХ ЛУЧЕЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПОКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ (ИЛИ ОТВЕСНОСТИ)
И НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОТМЕТКИ УРОВНЯ
(ИЛИ ОТВЕСА). Переустановите лазерный
прибор на более ровной поверхности.
Лазерные лучи не прекращают двигаться
Лазерный прибор является инструментом
высокой точности. Поэтому, будучи
расположенным на неустойчивой
(и подвижной) поверхности, прибор будет
продолжать поиск отвесности. Если лазерный
луч не прекращает своего движения,
попробуйте установить лазерный прибор
на более устойчивой поверхности. Кроме
этого, убедитесь, что поверхность является
абсолютно плоской и лазерный прибор
находится в устойчивом положении.
МИГАНИЕ СВЕТОДИОДОВ ИНДИКАТОРА
УРОВНЯ ЗАРЯДА
Постоянное мигание всех четырёх
светодиодов индикатора уровня
заряда указывает на то, что прибор не
был выключен до конца при помощи
маятникового затвора B. Если лазерный
прибор не используется, маятниковый затвор
должен всегда находиться в положении
БЛОКИРОВКИ/ВЫКЛ.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только дополнительные
принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
34
Использование дополнительных
принадлежностей с лазерным прибором
(См. вставку на Рисунке 2)
В нижней части лазерного прибора имеются
два отверстия с внутренней резьбой 1/4 - 20
и 5/8 -11 (l). Данные резьбовые отверстия
предназначены для использования
дополнительных принадлежностей DEWALT.
Используйте только принадлежности
DEWALT, специально разработанные для
использования с данными приборами.
Следуйте всем инструкциям, прилагающимся
к дополнительным принадлежностям.
Рекомендованные дополнительные
принадлежности, используемые с Вашим
прибором, можно приобрести за
дополнительную плату у местного дилера
или в авторизованном сервисном центре.
Если Вам нужна помощь в поиске какой-либо
принадлежности, посетите наш сайт
www.dewalt.com.
Сервисное обслуживание
и ремонт
• Примечание: Разборка лазерного
прибора (приборов) аннулирует все
гарантийные обязательства на
продукт.
В целях обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ
и ДОЛГОВЕЧНОСТИ в использовании
продукта ремонт, техническое
обслуживание и регулировка должны
производиться только в авторизованных
сервисных центрах DEWALT. Техническое
обслуживание или ремонт, произведённые
неквалифицированным персоналом, могут
стать причиной получения травмы. Адрес
ближайшего авторизованного центра DEWALT
узнайте на сайте www.dewalt.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР
Световой источник
Лазерные диоды
Длина волны лазерного луча
620-630 нм видимый (КРАСНЫЙ)
Мощность лазерного излучателя
≤1,50 мВт (каждый из лучей) ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2
Рабочий диапазон
510-530 нм видимый (ЗЕЛЁНЫЙ)
20 м (КРАСНЫЙ)
35 м (ЗЕЛЁНЫЙ)
50 м с детектором
60 м с детектором
Точность (отвесность)
± 3 мм на 9 м
Точность (по горизонтали):
± 3 мм на 9 м
Индикаторы
Низкий уровень заряда
Мигание одного светодиода на индикаторе
Прибор не выключен при помощи
Мигание 4-х светодиодов на индикаторе
маятникового затвора
Мерцание лазерных лучей
Превышение амплитуды наклона/прибор не выровнен
Источник питания
4 АА (1,5 В) батарейки питания (6 В пост. тока) или 10,8 В перезаряжаемый
аккумулятор DEWALT
Рабочая температура
от-10 °C до +50 °C
Температура при хранении
от-20 °C до +60 °C
Уровень влажности
Максимальная относительная влажность 80% при температуре до +31 °C
Степень защиты от внешних
Защита от проникновения воды и пыли IP65
с последовательным понижением относительной влажности до 50% при +40 °C
воздействий
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рис. 1a
Рис. 1b
Рис. 2
36
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРОВ
И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ
Безопасность пользователя
ВНИМАНИЕ:
• Перед использованием продукта
внимательно прочтите все
инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации
продукта. Ответственный за
инструмент должен убедиться,
что все его пользователи приняли
к сведению и придерживаются
данных инструкций.
• Сохраните все разделы
руководства по эксплуатации для
последующего к ним обращения.
Правила безопасности при
использовании ионно-литиевых (Li-Ion) аккумуляторов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством марки, указанной
производителем. Зарядное устройство,
которое подходит к одному типу
аккумуляторов, может создать риск
возгорания в случае его использования
с аккумуляторами другого типа.
b) Лазерные приборы должны
использоваться только
с предназначенными для них
аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению пожара
и получению травмы.
c) Держите не используемый аккумулятор
подальше от металлических предметов,
таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди,
шурупы, и других мелких металлических
предметов, которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит);
избегайте контакта с кожей. Если
жидкость попала на кожу, смойте её
водой. Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской помощью.
Жидкость, вытекшая из аккумулятора,
может вызвать раздражение или ожоги.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Техническое обслуживание продукта
должно производиться только квалифицированными специалистами. Техническое
обслуживание или ремонт, произведённые неквалифицированным персоналом,
могут стать причиной получения травмы.
Чтобы узнать адрес ближайшего к Вам
авторизованного центра DEWALT позвоните по телефону 1-800-4-DEWALT (1-800433-9258) или посетите сайт
http:// www.DEWALT.com.
• Не разбирайте инструмент, аккумулятор
или зарядное устройство. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
• Ни в коем случае не видоизменяйте
инструмент. Видоизменение инструмента
может стать причиной получения травмы
или повреждения инструмента.
Важные инструкции по безопасности для
всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены,
не забывайте указывать их номер по
каталогу и напряжение. Уточните в таблице,
помещённой в конце данного руководства,
совместимость зарядных устройств
и аккумуляторов. Извлечённый из упаковки
аккумулятор заряжен не полностью. Перед
началом эксплуатации аккумулятора
и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной
процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
• НИКОГДА не вставляйте аккумулятор
в зарядное устройство силой. Никоим
образом НЕ ВИДОИЗМЕНЯЙТЕ
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведёт к получению
тяжёлой телесной травмы. Уточните
в таблице, помещённой в конце данного
руководства, совместимость зарядных
устройств и аккумуляторов.
• Заряжайте аккумулятор только
в зарядном устройстве, входящем
в комплект поставки инструмента.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может достичь
или превысить 40 °С (например, под
наружными навесами или внутри
металлических конструкций в летнее
время).
ВНИМАНИЕ: Опасность
возникновения пожара. Ни в коем
случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство аккумулятор
с треснутым или повреждённым
корпусом. Не разбивайте,
не бросайте и не ломайте
аккумулятор. Не используйте
аккумуляторы или зарядные
устройства, которые подверглись
воздействию резкого удара, удара
при падении, попали под тяжёлый
предмет или были повреждены
каким-либо другим образом
(например, проткнуты гвоздём,
попали под удар молотка или под
ноги). Повреждённые аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ВНИМАНИЕ: Опасность
возникновения пожара. При
перевозке или хранении
аккумуляторов следите, чтобы
металлические предметы не
касались клемм аккумулятора.
Например, не помещайте
аккумулятор в карманы
передника или одежды,
в ящики для инструментов,
чемоданы с дополнительными
принадлежностями, в выдвижные
мебельные ящики и другие
38
подобные места, где могут
находиться гвозди, винты,
ключи и пр. Во время перевозки
аккумуляторов существует
риск возгорания при случайном
контакте клемм аккумулятора
с токопроводящими материалами,
такими как ключи, монеты,
ручные инструменты и пр.
Существуют правила по
перевозке ионно-литиевых
аккумуляторов. При перевозке
аккумуляторов убедитесь, что
клеммы аккумулятора защищены
и надёжно изолированы от
любых материалов, контакт
с которыми способен вызвать
короткое замыкание. Перед
транспортировкой Li-Ion
аккумуляторов уточните правила
транспортировки, упаковки
и отправки с грузоперевозчиком.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно повреждён или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении ионно-литиевых
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
поражённый участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная жидкость
попала в глаз, промывайте открытый
глаз в течение 15 минут, пока не
исчезнет раздражение. Если необходимо
обратиться за медицинской помощью,
медиков следует поставить в известность,
что аккумуляторный электролит состоит
из смеси жидкого органического
карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
РУССКИЙ ЯЗЫК
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
Переработка
Раздельный сбор. Данный продукт нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Аккумулятор
• Данный аккумулятор с длительным
сроком службы следует подзаряжать,
если он не обеспечивает достаточную
мощность для работ, которые
ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды
способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Ионно-литиевые элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки. Кроме
того, список авторизованных сервисных
центров DEWALT и полную информацию
о нашем послепродажном обслуживании
и контактах Вы можете найти в интернете
по адресу: www.2helpU.com.
Правила безопасности при
использовании зарядных
устройств
Важные инструкции по безопасности для
всех зарядных устройств
Зарядные устройства
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Данное руководство содержит важные
инструкции по эксплуатации и технике
безопасности для зарядных устройств.
Ваш инструмент использует зарядное
устройство DEWALT. Проверьте в таблице
на задней обложке данного руководства
совместимость зарядных устройств
и аккумуляторов.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
по безопасности и ознакомьтесь
с предупредительными символами на
зарядном устройстве, аккумуляторе
и продукте, работающем от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведёт к получению травмы
или повреждению зарядного
устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В определенных
условиях, когда зарядное устройство
подключено к электросети, оно может быть
закорочено посторонним материалом. Не
допускайте попадания токопроводящих
материалов, таких как шлифовальная
пыль, металлическая стружка, стальная
проволока, алюминиевая фольга или слой
металлических частиц и других подобных
материалов в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное устройство
от электросети, если в его гнезде нет
аккумулятора. Отключайте зарядное
устройство от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для
совместного использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Не кладите на верхнюю часть зарядного
устройства какой-либо предмет и не
ставьте зарядное устройство на мягкую
поверхность, это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
зарядного устройства происходит через
прорези, расположенные в верхней
и нижней части его корпуса.
• Не эксплуатируйте зарядное устройство,
если его кабель или вилка повреждены.
• Не эксплуатируйте зарядное устройство,
если оно получило повреждение
вследствие сильного удара или падения
или иного внешнего воздействия!
Обращайтесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; обращайтесь
в авторизованный центр для проведения
технического обслуживания или ремонта!
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство от
электросети. Это снизит риск поражения
электрическим током. Извлечение
аккумулятора из зарядного устройства не
приводит к снижению этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно!
• Зарядное устройство рассчитано
на работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 120 В/220 В.
Не пытайтесь подключать его к источнику
с другим напряжением. Данное указание
не относится к автомобильному зарядному
устройству.
Процедура зарядки (Рис. 1)
1. Перед тем как вставить аккумулятор,
подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке.
2. Вставьте аккумулятор (С) в зарядное
устройство, как показано на Рисунке 1.
Убедитесь, что аккумулятор полностью
вошёл в зарядное устройство. Красный
индикатор зарядки начнёт непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
Индикаторы зарядки
Некоторые зарядные устройства
предназначены для обнаружения
40
определённых неисправностей, которые
могут возникнуть в аккумуляторе. О данных
неисправностях оповестит мигающий
в быстром режиме красный индикатор. Если
это произошло, извлеките аккумулятор из
зарядного устройства и снова вставьте
его в зарядное устройство. Если проблема
не решилась, попробуйте вставить
другой аккумулятор, чтобы убедиться
в исправности зарядного устройства. Если
новый аккумулятор заряжается правильно,
значит, первоначальный аккумулятор
повреждён и должен быть возвращён
в авторизованный сервисный центр или
другой сборный пункт для переработки.
Если после установки нового аккумулятора
зарядное устройство продолжает оповещать
о наличии неисправности, как это было
с первоначальным аккумулятором, отнесите
зарядное устройство в авторизованный
сервисный центр для тестирования.
ПАУЗА ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРА
Некоторые зарядные устройство имеют
функцию паузы для согревания/охлаждения
аккумулятора: при определении зарядным
устройством перегрева аккумулятора,
автоматически инициируется пауза для
согревания/охлаждения, в течение которой
аккумулятор достигнет оптимальной для
зарядки температуры. После охлаждения
аккумулятора зарядное устройство
автоматически переключится в режим
зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Во время паузы для согревания/охлаждения
аккумулятора красный индикатор будет
поочерёдно мигать длинным и коротким
светом.
ОСТАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА
В ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
Аккумулятор можно оставлять в зарядном
устройстве с непрерывно горящим красным
индикатором на неопределённый срок.
Зарядное устройство сохранит аккумулятор
полностью заряженным.
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумулятор, не
установленный в зарядное устройство,
немного теряет в заряде. Если аккумулятор
не был оставлен в зарядном устройстве,
перед использованием его необходимо
зарядить. Аккумулятор также может
терять в заряде, будучи установленным
в зарядное устройство, не подключённое
к соответствующей розетке переменного тока.
РУССКИЙ ЯЗЫК
РАЗРЯЖЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ: Зарядное
устройство может также определить,
что аккумулятор почти разряжен. Такие
аккумуляторы можно использовать,
но не стоит ожидать от них полной
производительности. Зарядное устройство
укажет, когда стоит заменить аккумулятор.
Важные примечания к зарядке
1. Продолжительный срок службы и высокая
производительность аккумулятора будет
достигнута, если заряжать аккумулятор
при температуре воздуха 18 °- 24 °C.
НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ аккумулятор при
температуре ниже +4,5 °C или выше
+40,5 °C. Важно соблюдать данное
условие, это предотвратит серьёзные
повреждения аккумулятора.
2. В процессе зарядки зарядное устройство
и аккумулятор могут быть тёплыми
на ощупь. Это нормальное явление
и не указывает на наличие какой-либо
неисправности. Для быстрого охлаждения
аккумулятора после использования,
избегайте размещения зарядного
устройства или аккумулятора в тёплых
местах, например, под металлическим
навесом или в неизолированных
автоприцепах.
3. Если аккумулятор не заряжается
должным образом:
a. Проверьте рабочее состояние
штепсельной розетки, подключив к ней
лампу или любой другой прибор;
b. Проверьте, что розетка соединена
с выключателем освещения
и отключается при выключении света;
c. Перенесите зарядное устройство
и аккумулятор в помещение, где температура воздуха достигает 18 °- 24 °C;
d. Если зарядка всё же не происходит
должным образом, отнесите
инструмент, аккумулятор и зарядное
устройство в авторизованный
сервисный центр.
4. Аккумулятор следует подзаряжать,
если он не обеспечивает достаточную
мощность для работ, которые ранее
выполнялись легко и быстро. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ аккумулятор в данных
условиях. Следуйте процедуре зарядки.
Вы также можете подзаряжать частично
использованные аккумуляторы без
каких-либо негативных последствий для
аккумуляторов.
5. Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как шлифовальная пыль,
металлическая стружка, стальная
проволока, алюминиевая фольга или
слой металлических частиц и других
подобных материалов в гнезда зарядного
устройства. Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если в его
гнезде нет аккумулятора. Отключайте
зарядное устройство от электросети
перед чисткой.
6. Избегайте переохлаждения зарядного
устройства и не погружайте его в воду
или другие жидкости.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не допускайте
попадания жидкости внутрь зарядного
устройства. Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать аккумулятор.
При повреждении пластикового корпуса
аккумулятора отнесите его в авторизованный
сервисный центр на переработку.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода.
2. Длительное хранение не влияет
отрицательно на аккумулятор или
зарядное устройство. При поддержании
надлежащих условий их можно хранить
в течение 5 лет и более.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения
тяжёлой травмы, выключайте инструмент
и извлекайте из него аккумулятор перед
каждой операцией регулировки или снятием/
установкой принадлежностей или насадок.
Установка и извлечение аккумулятора
(Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор
полностью заряжен.
Чтобы вставить аккумулятор (А) в инструмент,
выровняйте аккумулятор по бороздкам
в задней части инструмента и вдвиньте
его в инструмент до упора, пока он не
защёлкнется на месте.
Чтобы извлечь аккумулятор из инструмента,
нажмите на отпирающую кнопку и потяните
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
за аккумулятор, извлекая его из инструмента.
Вставьте аккумулятор в зарядное устройство,
как показано на Рисунках 1a,1b.
Советы по эксплуатации
• Ионно-литиевый аккумулятор 12 В Max
DEWALT может использоваться с Li-Ion
лазерами, проецирующими красные или
зелёные линии, что продлит срок его
службы.
• Всегда проверяйте исправность
аккумулятора. Если на лазере начал
мигать индикатор низкого уровня заряда
аккумулятора, аккумулятор нужно
зарядить.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжёлой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте из него аккумулятор
перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей или
насадок.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для чистки
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
пластиковых материалов,
применённых в данных деталях.
Используйте ткань, смоченную
в воде с мягким мылом. Не
допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь инструмента;
ни в коем случае не погружайте
какую-либо часть инструмента
в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от
розетки сети переменного
тока. Грязь и масло можно
удалять с наружной поверхности
42
зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щётки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только дополнительные
принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
Рекомендованные дополнительные
принадлежности, используемые с Вашим
инструментом, можно приобрести за
дополнительную плату у местного дилера
или в авторизованном сервисном центре.
Если Вам нужна помощь в поиске какойлибо принадлежности, обратитесь в DEWALT
Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road,
Baltimore, MD 21286, позвоните по телефону
1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) или
посетите наш сайт www.dewalt.com.
Ремонт
Запрещён самостоятельный ремонт
зарядного устройства и аккумулятора.
В целях обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ
и ДОЛГОВЕЧНОСТИ в использовании
продукта ремонт, техническое обслуживание
и регулировка должны производиться только
в производственных сервисных центрах
DEWALT, авторизованных сервисных центрах
DEWALT или других квалифицированных
мастерских. Всегда используйте сменные
детали, идентичные оригинальным деталям.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Таблица совместимости зарядных устройств
и аккумуляторов
№ Аккумулятора
Системы аккумуляторов и зарядных устройств DEWALT
(Европа, Австралия и Новая Зеландия)
Зарядные устройства / Время зарядки
(минут)
Выходное
Ампер/час
240 Вольт
12 Вольт
напряжение
DCB100
DCB105
DCB119
DCB120
10,8 V
1,3
40
40
40
DCB123
10,8 V
1,5
40
40
40
«Х» обозначает несовместимость аккумулятора с конкретным зарядным устройством.
Время зарядки дано приблизительно. В действительности продолжительность зарядки
может варьироваться. Для получения более подробной информации прочтите инструкции
в руководстве по эксплуатации.
zst00286519 - 09-12-2015
43
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
45
46
Download PDF

advertising