DCE089G | DeWalt DCE089G CROSSLINE LASER instruction manual

511114-02 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCE089G
DCE089R
DCE0811G
DCE0811R
2
3
4
DCE089G, DCE089R: ČIAROVÝ LASER 3 x 360°
DCE0811G, DCE0811R: ČIAROVÝ LASER 2 x 360°
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si výrobok značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho náradia.
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak jej nie je zabránené,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak jej nie je
zabránené, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
UPOZORNENIE: Ak nie je použitý
výstražný symbol, označuje
potenciálne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť
k spôsobeniu hmotných škôd.
AK MÁTE AKÉKOĽVEK OTÁZKY ALEBO
PRIPOMIENKY TÝKAJÚCE SA TOHTO
VÝROBKU ALEBO AKÉHOKOĽVEK NÁRADIA
DEWALT, KONTAKTUJTE NÁS, PROSÍM: Tel:
01753-56 70 55 Fax: 01753-57 21 12 ALEBO
NAVŠTÍVTE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY:
www.DEWALT.eu
VAROVANIE: Prečítajte si
bezpečnostnú príručku a taktiež celý
návod na použitie, aby bolo obmedzené
riziko spôsobenia zranenia.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA ĎALŠIE
POUŽITIE
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak jej nie je zabránené,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak jej nie je
zabránené, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak jej nie je zabránené, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak mu nie je
zabránené, môže viesť k poškodeniu
zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Bezpečnostné pokyny pre
lasery
VAROVANIE! Prečítajte
a naštudujte si všetky
bezpečnostné pokyny. Nedodržanie
uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru a vážnemu zraneniu.
VAROVANIE! Laserové žiarenie.
Nerozoberajte laserové prístroje a nevykonávajte
ich úpravy. Vnútri výrobku sa nenachádzajú
žiadne časti určené na opravy. Mohlo by dôjsť
k vážnemu poškodeniu zraku.
VAROVANIE: Nebezpečné žiarenie.
Použitie ovládacích prvkov alebo nastavenie či
vykonávanie iných postupov, než sú postupy
uvedené v tomto návode, môže mať za následok
nebezpečné laserové žiarenie.
5
• Používajte tento laser iba so špecificky
určenými akumulátormi. Použitie iných
akumulátorov môže viesť k spôsobeniu
požiaru.
• Ak sa laser nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu detí a neškolených osôb.
Lasery môžu byť v rukách nezaškolených
používateľov nebezpečné.
• Pre Váš model lasera používajte iba
príslušenstvo schválené jeho výrobcom.
Príslušenstvo vhodné pre jeden typ lasera
môže viesť k vzniku úrazu, ak bude použité
s iným typom lasera.
• Opravy náradia musí vykonávať iba
technik so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
Servis alebo údržba vykonávaná
nekvalifikovanou osobou môže viesť k vzniku
úrazu. Ak chcete nájsť najbližší autorizovaný
servis DEWALT, volajte na číslo 01753-56 70
55 alebo navštívte adresu www.DEWALT.eu
• Nedívajte sa do laserového lúča
a nepoužívajte na jeho sledovanie
optické prístroje, ako sú ďalekohľad
alebo nivelačný prístroj. Mohlo by dôjsť
k vážnemu poškodeniu zraku.
• Neumiestňujte laser do takej polohy, kde
by mohli akékoľvek osoby neúmyselne
alebo zámerne uprieť zrak do laserového
lúča. Mohlo by dôjsť k vážnemu poškodeniu
zraku.
• Ak laser nepoužívate, vypnite ho.
Ponechanie lasera v zapnutom stave zvyšuje
riziko zasiahnutia zraku osôb v okolí.
• Laser nerozoberajte. Vnútri prístroja sa
nenachádzajú žiadne diely, ktoré môžu
užívatelia opraviť sami.
• Laser žiadnym spôsobom neupravujte.
Úprava výrobku môže mať za následok
nebezpečné ožiarenie laserom.
• Nepracujte s laserom v blízkosti detí
a nedovoľte, aby laser používali. Mohlo by
dôjsť k vážnemu poraneniu zraku.
• Umiestnite laser bezpečne na stabilný
povrch. Pádom by mohlo dôjsť k poškodeniu
lasera alebo k spôsobeniu úrazu.
• Toto náradie je dodávané úplne
zostavené. Náradie je navrhnuté tak,
aby bolo jeho nastavenie jednoduché
a rýchle. Pred použitím si, prosím, prečítajte
a naštudujte všetky pokyny uvedené v tomto
návode.
6
• Vystavenie zraku pôsobeniu laserového
lúča triedy 2 je považované za bezpečné
v prípade, ak nepresiahne tento čas
0,25 sekundy. Reflexy očných viečok
poskytujú dostatočnú ochranu.
Zvyškové riziká
Nasledujúce riziká sú typické pre použitie tohto
zariadenia:
– zranenia spôsobené pohľadom do
laserového lúča.
ŠTÍTKY
• Neničte a neodstraňujte výstražné
štítky. Ak budú výstražné štítky odstránené,
používateľ alebo okolité osoby môžu byť
nechcene vystavené žiareniu lasera.
• Štítky na Vašom zariadení môžu obsahovať
nasledujúce symboly.
V ..................volty
mW ..............miliwatty
....výstražný symbol lasera
nm ...............vlnová dĺžka v nanometroch
Na výrobku sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si pozorne prečítajte
tento návod
Pozor laser
Nedívajte sa do laserového lúča.
Na Vašom laseri sú nasledujúce štítky
informujúce o triede lasera, aby bola zaručená
bezpečnosť a pohodlné použitie. Preštudujte si,
prosím, taktiež návod na použitie, kde sú uvedené
technické údaje tohto modelu lasera.
ÚDRŽBA
• Pre zaistenie presnosti Vašej práce
robte častú kontrolu, či je laser správne
vykalibrovaný. Pozrite časť Pokyny pre
kalibráciu prístroja v tomto návode na
použitie.
• Kontrola kalibrácie a ďalšie opravy by mali
byť vykonávané v autorizovanom servise
DEWALT.
• Ak nebudete laser používať, uložte ho
v dodávanom kufríku. Neskladujte laser pri
teplotách nižších než -20 °C alebo vyšších
než 60 °C.
• Neukladajte laser do kufríka, ak nie je suchý.
Pred uložením musí byť laser vysušený
mäkkou suchou handričkou.
ČISTENIE
Vonkajšie plastové časti je možné čistiť
navlhčenou handričkou. I keď sú tieto časti
rozpúšťadlám odolné, NIKDY rozpúšťadlá
nepoužívajte. Na odstránenie vlhkosti pred
uložením používajte iba mäkkú a suchú
handričku.
SERVIS
POZNÁMKA: Demontáž laserovej vodováhy
spôsobí zrušenie platnosti všetkých záruk na
tento výrobok.
stredisku. Ak potrebujete poradiť s vyhľadaním
akéhokoľvek príslušenstva, kontaktujte nás,
prosím
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-56 70 55 Fax: 01753-57 21 12
alebo navštívte naše internetové stránky:
www.DEWALT.eu
Váš prístroj môže byť dodaný s magnetickým
nosným držiakom. Tento držiak umožňuje
upevnenie prístroja na akýkoľvek zvislý povrch
vyrobený z ocele alebo z kovu pomocou
magnetov, ktoré sa nachádzajú na zadnej časti
držiaka.
UPOZORNENIE: Ak je laser upevnený
pomocou magnetického držiaka, nestojte priamo
pod týmto laserom. Pád lasera môže viesť
k spôsobeniu vážneho úrazu alebo k poškodeniu
lasera.
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
• Používajte tento laser iba so špecificky
určenými akumulátormi. Použitie iných
akumulátorov môže viesť k spôsobeniu
požiaru.
VAROVANIE: Akumulátory môžu explodovať
alebo z nich môže unikať kvapalina, čo môže
viesť k spôsobeniu zranenia alebo požiaru.
Z dôvodu zníženia tohto rizika:
Z dôvodu zaistenia BEZPEČNOSTI
a SPOĽAHLIVOSTI výrobku zverte vykonávanie
jeho opráv, údržby a nastavenia autorizovanému
servisu. Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné diely. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
• Dôkladne dodržujte všetky pokyny
a varovania uvedené na štítku akumulátora
a na obale.
Servis alebo údržba vykonávaná nekvalifikovanou
osobou môže viesť k spôsobeniu úrazu. Ak
chcete nájsť najbližší autorizovaný servis
DEWALT, navštívte adresu www.DEWALT.eu
• Zabráňte skratu kontaktov akumulátora.
PRÍSLUŠENSTVO
VAROVANIE: Pretože iné príslušenstvo, než
je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované, môže byť
použitie takéhoto príslušenstva nebezpečné.
Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto výrobkom iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT. Príslušenstvo, ktoré môže
byť vhodné pre jeden typ náradia, môže byť pri
použití v inom type náradia nebezpečné.
• Akumulátory vždy vkladajte so správnou
polaritou (+ a –) tak, ako je vyznačené na
akumulátore a na zariadení.
• Akumulátory nenabíjajte.
• Nekombinujte staré akumulátory s novými.
Staré akumulátory vždy nahradzujte
novými akumulátormi súčasne, a to
rovnakou značkou a typom.
• Vybité akumulátory okamžite vyberte
a zlikvidujte v súlade s miestnymi
predpismi.
• Staré akumulátory nespaľujte.
• Skladujte akumulátory mimo dosahu detí.
• Ak nebudete výrobok niekoľko mesiacov
používať, vyberte z neho akumulátory.
Odporúčané príslušenstvo na použitie s Vaším
náradím je možné zakúpiť u Vášho miestneho
dodávateľa alebo v autorizovanom servisnom
7
Ukončenie prevádzkovej
životnosti
• NELIKVIDUJTE tento výrobok
s domácim odpadom.
• VŽDY vykonávajte likvidáciu
akumulátorov podľa platných
predpisov.
• ZAISTITE, PROSÍM, RECYKLÁCIU
v súlade s miestnymi predpismi,
ktoré sa týkajú zberu a likvidácie
elektrických a elektronických
zariadení podľa platnej smernice
WEEE.
ZÁRUKA
Spoločnosť DEWALT je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateľov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a žiadnym spôsobom neovplyvní jeho zmluvné
práva ako profesionálneho používateľa alebo
zákonné záručné práva ako súkromného
neprofesionálneho používateľa. Táto záruka
je platná vo všetkých členských štátoch EÚ
a európskej zóny voľného obchodu EFTA.
• 30-DŇOVÁ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiť. Náradie musí byť v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí sa dodať na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vykoná výmena alebo vrátenie
peňazí. Náradie musí byť v uspokojivom stave
a musí sa predložiť doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROČNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ
SERVIS •
Ak sa musí počas 12 mesiacov po kúpe vykonať
údržba alebo oprava Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na bezplatné vykonanie tohto
úkonu. Tento úkon bude bezplatne vykonaný
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byť predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahrňuje i prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzťahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
pokiaľ nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROČNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde počas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoločnosť DEWALT zaručuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených častí –
alebo podľa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
8
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu;
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Výrobok bol vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte
najbližšieho autorizovaného predajcu alebo
vyhľadajte autorizovaného predajcu DEWALT
v katalógu predajcov DEWALT, alebo kontaktujte
predajcu DEWALT na adrese, ktorá je uvedená
v tomto návode. Zoznam autorizovaných stredísk
DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese:
www.DEWALT.eu
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak jej nie je zabránené,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak jej nie je
zabránené, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý v prípade, že sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadení.
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky
týkajúce sa tohto alebo iného výrobku
DEWALT, navštívte internetovú adresu
www.dewalt.com.
VAROVANIE: Prečítajte
a naštudujte si všetky
bezpečnostné pokyny. Nedodržanie
uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru a vážnemu zraneniu.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
VAROVANIE: Laserové žiarenie.
Nerozoberajte laserové prístroje
a nevykonávajte ich úpravy. Vnútri
prístroja sa nenachádzajú žiadne
diely, ktoré môžu užívatelia opraviť
sami. Mohlo by dôjsť k vážnemu
poškodeniu zraku.
VAROVANIE: Nebezpečné žiarenie.
Použitie ovládacích prvkov alebo
nastavenie či vykonávanie iných
postupov, než sú uvedené v tomto
návode, môže mať za následok
nebezpečné laserové žiarenie.
Štítky na Vašom zariadení môžu obsahovať
nasledujúce symboly.
V ........................volty
mW ....................miliwatty
..........výstražný symbol lasera
nm .....................vlnová dĺžka v nanometroch
2 ........................Laser triedy 2
VAROVNÉ ŠTÍTKY
Z dôvodu zaistenia Vášho pohodlia
a bezpečnosti sú na Vašom laseri nasledujúce
štítky.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia úrazu si používateľ musí
prečítať návod na použitie.
VAROVANIE: LASEROVÉ ŽIARENIE.
NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.
Laserový výrobok triedy 2
• Nepracujte s laserom vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory
s výskytom horľavých kvapalín, plynov
alebo prašných látok. V elektrickom náradí
dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť
vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
• Používajte tento laser iba so špecificky
určenými akumulátormi. Použitie iných
akumulátorov môže viesť k spôsobeniu
požiaru.
• Ak sa laser nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu detí a neškolených osôb.
Lasery sú v rukách nepreškolenej obsluhy
nebezpečné.
• Pre Váš model používajte iba
príslušenstvo schválené výrobcom.
Príslušenstvo vhodné pre jeden typ lasera
môže viesť k vzniku úrazu, ak bude použité
s iným typom lasera.
• Opravy náradia musí vykonávať iba
technik so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
Servis alebo údržba vykonávaná
nekvalifikovanou osobou môže viesť k vzniku
úrazu. Ak chcete nájsť najbližší autorizovaný
servis DEWALT, navštívte, prosím, internetovú
adresu www.dewalt.com.
• Na sledovanie laserového lúča
nepoužívajte optické prístroje, ako sú
ďalekohľad alebo nivelačný prístroj. Mohlo
by dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.
• Neklaďte laser do takej polohy, kde
by mohli akékoľvek osoby uprieť zrak
do laserového lúča, či už neúmyselne,
alebo zámerne. Mohlo by dôjsť k vážnemu
poškodeniu zraku.
9
• Laser nedávajte do blízkosti odrazových
materiálov, ktoré môžu spôsobiť odklon
lúča a následne zasiahnutie zraku
okolitých osôb. Mohlo by dôjsť k vážnemu
poškodeniu zraku.
• Ak laser nepoužívate, vypnite ho.
Ponechanie lasera v zapnutom stave zvyšuje
riziko zasiahnutia zraku osôb v okolí.
• Laser žiadnym spôsobom neupravujte.
Úprava výrobku môže mať za následok
nebezpečné ožiarenie.
• Nepracujte s laserom v blízkosti detí
a nedovoľte, aby laser používali. Mohlo by
dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.
akumulátorov môže viesť k spôsobeniu
požiaru.
Popis výrobku
VAROVANIE: Nikdy nerobte žiadne
úpravy výrobku ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu lasera
alebo k zraneniu.
Obr. 2 - Uloženie akumulátora A
Obr. 1A - Poistka výkyvu B
Obr. 1B - Klávesnica C
Obr. 1B - Tlačidlo zapnuté/vypnuté: horizontálny
laserový lúč D
• Neničte a neodstraňujte výstražné štítky.
Ak budú výstražné štítky odstránené,
používateľ alebo okolitý osoby môžu byť
nechcene vystavené žiareniu.
Obr. 1B - Tlačidlo zapnuté/vypnuté: bočný
laserový lúč E
• Umiestnite laser bezpečne na stabilný
povrch. Pádom by mohlo dôjsť k poškodeniu
lasera alebo k spôsobeniu úrazu.
Obr. 2 - Magnetický otočný držiak G
INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA LASERA
• Čiarové lasery s 3 lúčmi s rozsahom 360°
DCE089G a DCE089R aj čiarové lasery
s 2 lúčmi s rozsahom 360° DCE0811G
a DCE0811R sú laserové prístroje triedy 2.
Tieto lasery s automatickým vyrovnaním
môžu byť použité na meranie v horizontálnej
rovine (vodováha) a vo vertikálnej rovine
(olovnica).
VAROVANIE: Prečítajte
a naštudujte si všetky
bezpečnostné pokyny. Nedodržanie
uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru a vážnemu zraneniu.
Pracovný priestor
• Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnené pracovné stoly
a neosvetlené pracovné priestory môžu viesť
k spôsobeniu úrazov.
• Nepracujte s lasermi vo výbušnom prostredí,
ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok.
• Pri práci s laserom zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ďalších osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
• Používajte tento laser iba so špecificky
určenými akumulátormi. Použitie iných
10
Obr. 1B - Tlačidlo zapnuté/vypnuté: predný vertikálny laserový lúč (iba model DCE089R/G) F
Obr. 4 - Upínací závit na stojan (1/4 - 20 a 5/8
-11) I
Obr. 1B - Indikátor nabitia akumulátora J
Obr. 5 - Príchytka stropného držiaka K
Obr. 5 - Stropný držiak L
Obr. 5 - Otvor pre skrutku M
Akumulátor a napájanie
• Tento výrobok je napájaný nasledujúcimi
akumulátormi DEWALT s napájacím napätím
10,8 V: DCB120, DCB127 alebo môže byť
napájaný taktiež pomocou súpravy DEWALT
AA Starter pack, ktorá môže obsahovať
4 akumulátory typu AA.
Poznámka: Táto súprava AA starter pack je
odporúčaná iba pre červené lasery.
Vloženie a vybratie
akumulátora
POUŽITIE SÚPRAVY AA STARTER PACK:
UPOZORNENIE: Táto súprava AA
starter pack je určená špeciálne
na použitie iba s kompatibilnými
výrobkami DEWALT s napájacím
napätím 10,8 V a nemôže byť použitá
s inými výrobkami. Nepokúšajte sa
tento výrobok upravovať.
Vloženie akumulátorov:
• Zdvihnite kryt úložného priestoru pre
akumulátory, ako na uvedenom obrázku
6A
• Vložte do úložného priestoru štyri nové
akumulátory typu AA tak, aby ich polarita
.
zodpovedala polarite (+) a (–) vyznačenej
vnútri tohto priestoru.
• Nainštalujte súpravu AA starter pack ako na
uvedenom obrázku .
6B
POUŽITIE NABÍJACIEHO AKUMULÁTORA
DEWALT S NAPÁJACÍM NAPÄTÍM 10,8 V:
• Nainštalujte akumulátor s napájacím napätím
10,8 V ako na uvedenom obrázku .
6B
VAROVANIE: Akumulátory môžu
explodovať alebo z nich môže
unikať kvapalina, a môžu tak
spôsobiť zranenie alebo požiar.
Z dôvodu zníženia tohto rizika:
• Dôkladne dodržujte všetky pokyny
a varovania uvedené na štítku akumulátora,
na obale a na priloženom bezpečnostnom
letáku pre akumulátor.
• Akumulátory vždy vkladajte so správnou
polaritou (+ a –) tak, ako je vyznačené na
akumulátore a na použitom zariadení.
• Zabráňte skratu kontaktov akumulátora.
• Nenabíjajte poškodené akumulátory.
• Nekombinujte staré akumulátory s novými.
Staré akumulátory vždy nahradzujte novými
akumulátormi súčasne, a to rovnakou
značkou a typom.
• Vybité akumulátory okamžite vyberte
a zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
• Staré akumulátory nespaľujte.
• Skladujte akumulátory mimo dosahu detí.
• Ak sa zariadenie nepoužíva, vyberte z neho
akumulátory.
• Používajte iba nabíjačku, ktorá je určená pre
Vaše nabíjacie akumulátory.
BEZPEČNOSŤ OSÔB
• Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate, a pri práci s laserom pracujte
s rozvahou Nepoužívajte elektrické náradie,
ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
• Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
POUŽITIE NÁRADIA A JEHO ÚDRŽBA
• Ak nie je možné náradie spínačom zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé
elektrické náradie s nefunkčným vypínačom
je nebezpečné a musí sa opraviť.
• Ak náradie s laserom nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie sú
oboznámené s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Náradie s laserom je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
• Pre Váš model lasera používajte iba
príslušenstvo schválené jeho výrobcom.
Príslušenstvo, ktoré môže byť vhodné pre
jeden typ náradia, môže byť pri použití v inom
type náradia nebezpečné.
SERVIS
• Opravy náradia musí vykonávať iba technik
so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Servis alebo
údržba vykonávaná nekvalifikovanou osobou
môže viesť k spôsobeniu úrazu.
• Pri opravách tohto náradia používajte
iba originálne náhradné diely. Dodržujte
pokyny uvedené v časti Údržba v tomto
návode. Použitie neoriginálnych dielov
alebo nedodržiavanie uvedených pokynov
pre údržbu vytvára riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo iného zranenia.
Ak chcete nájsť najbližší autorizovaný servis
DEWALT, navštívte internetovú adresu
http://www.dewalt.com.
Pokyny na použitie
• Používajte iba nové, kvalitné a značkové
batérie typu AA alebo špeciálne nabíjacie
akumulátory DEWALT Li-Ion s napájacím
napätím 10,8 V.
• Uistite sa, či sú akumulátory v bezchybnom
prevádzkovom stave. Ak bliká indikátor
nedostatočného nabitia akumulátorov,
akumulátory je nutné vymeniť.
• Ak chcete predĺžiť životnosť akumulátorov,
vypínajte laser, ak s ním nepracujete alebo ak
zakresľujete značky.
• Z dôvodu zaistenia presnosti Vašej práce
vykonávajte častú kontrolu, či je laser
nakalibrovaný. Pozrite časť Kontrola
kalibrácie.
• Pred použitím lasera sa uistite, či je laser
bezpečne umiestnený na hladkej a rovnej
ploche.
• Vždy si vyznačte stred lúča vytváraného
laserom.
• Extrémne zmeny teploty môžu spôsobiť
pohyb vnútorných častí lasera a tým môžu
11
ovplyvniť jeho presnosť. Počas práce
vykonávajte častú kontrolu presnosti. Pozrite
časť Kontrola kalibrácie.
• Ak došlo k pádu lasera, skontrolujte, či je
stále správne nakalibrovaný. Pozrite časť
Kontrola kalibrácie.
INDIKÁCIA NEDOSTATOČNE NABITÉHO
AKUMULÁTORA
Modely laserov DCE089G, DCE089R, DCE0811G
a DCE0811R sú vybavené indikátorom stavu
nabitia akumulátora, ako je zobrazené na obr. 1B.
Indikátor stavu nabitia akumulátora indikuje
zostávajúcu kapacitu akumulátora, kde každá
dióda predstavuje 25 %. Spodný LED indikátor
bude svietiť a blikať, čo bude indikovať
nedostatočné nabitie akumulátora (menej
než 12,5 %), a akumulátor je nutné vymeniť.
S takmer vybitým akumulátorom môže laser
chvíľu pokračovať v práci, ale jas lúčov bude
rýchlo slabnúť. Po vložení nového akumulátora
a opätovnom spustení lasera budú mať lúče
lasera opäť maximálny jas a LED indikátor nabitia
akumulátora bude indikovať maximálnu kapacitu
akumulátora. (Blikanie laserového lúča nie je
spôsobené slabými akumulátormi, pozrite časť
Indikátor prekročenia medze sklonu.) Ak blikajú
nepretržite 4 LED indikátory na ukazovateli
stavu nabitia akumulátora, nejde o nedostatočné
nabitie akumulátora. Pozrite časť Blikanie LED
indikátorov ukazovateľa stavu nabitia akumulátora
v kapitole Odstraňovanie porúch.
Použitie
ZAPNUTIE A VYPNUTIE LASERA (POZRITE
OBR. 1)
Vypnutý laser položte na rovný povrch. Presuňte
poistku výkyvu B do polohy Odblokované/
Zapnuté. Model DCE089G/R má na klávesnici
tri tlačidlá zapnuté/vypnuté C, jedno pre
horizontálny laserový lúč D, jedno pre
bočný vertikálny laserový lúč E a jedno pre
predný vertikálny laserový lúč F (iba model
DCE089G/R).
Model DCE0811G/R má dva laserové lúče
– horizontálny a bočný vertikálny lúč. Každý
laserový lúč sa spúšťa stlačením tlačidla zapnuté/
vypnuté. Laserové lúče je možné zapínať jeden
po druhom alebo súčasne. Opätovným stlačením
tlačidiel zapnuté/vypnuté sa laserové lúče vypnú.
Ak sa laser nepoužíva, nastavte poistku výkyvu
do polohy vypnuté/zablokované. Ak nie je poistka
výkyvu nastavená v polohe zablokované, na
ukazovateli stavu nabitia akumulátora budú
nepretržite blikať všetky 4 LED indikátory.
12
POUŽITIE LASEROV
Indikátor prekročenia medze sklonu
Tieto lasery sú navrhnuté tak, aby vykonali
automatické vyrovnanie. Ak bol laser príliš
naklonený tak, že nemôže polohu vyrovnať
automaticky (sklon > 4°), laserový lúč začne
blikať. Existujú dve sekvencie blikania súvisiace
so stavom, kedy laser nie je vyrovnaný: (i) pri
sklone v rozmedzí 4° až 10° budú lúče blikať
v konštantnom cykle, (ii) pri uhloch väčších
než 10° budú lúče blikať v trojitom cykle. Ak
lúče blikajú, znamená to, ŽE LASER NIE JE
VODOROVNE ALEBO ZVISLE VYROVNANÝ
A NESMIE BYŤ POUŽITÝ NA URČENIE ALEBO
VYZNAČENIE VODOROVNEJ ALEBO ZVISLEJ
ROVINY.
Skúste laser premiestniť na rovnejšiu plochu.
Použitie otočného držiaka (pozrite obr. 2)
VAROVANIE: Umiestnite laser alebo
držiak na stenu na stabilný povrch.
Pád lasera môže spôsobiť vážne
zranenie alebo poškodenie lasera.
Laser je vybavený magnetickým otočným
držiakom G, ktorý je trvale upevnený k laseru.
Tento držiak umožňuje upevnenie lasera
k akejkoľvek zvislej ploche vyrobenej z ocele
alebo železa. Bežné príklady vhodných povrchov
zahŕňajú oceľové svorníky, oceľové rámy dverí
a profilové oceľové nosníky. Tento držiak je
vybavený otvorom tvaru kľúčovej dierky H, ktorý
umožňuje jeho zavesenie na klinec alebo skrutku
prichytenú v akomkoľvek povrchu.
Použitie lasera so STROPNÝM držiakom
(obr. 5)
Stropný držiak L (ak je dodaný) ponúka viac
možností pre upevnenie lasera. Stropný držiak je
na jednom konci vybavený príchytkou K, ktorú je
možné pri inštalácii stropov prichytiť k výstupku
steny. Každý koniec stropného držiaka má
otvor pre skrutku M, ktorý umožňuje upevnenie
držiaka k akémukoľvek povrchu pomocou skrutky
alebo klinca. Hneď ako bude stropný držiak
zaistený, jeho oceľová doska poskytuje miesto,
kde je možné pripojiť magnetický otočný držiak
G. Poloha lasera môže byť jemne doladená
posunutím magnetického otočného držiaka
smerom hore alebo dole po držiaku.
Použitie laserov s príslušenstvom
Tieto lasery majú na spodnej časti dva závitové
otvory 1/4" × 20 a 5/8" × 11. Závity zodpovedajú
súčasnému aj budúcemu príslušenstvu značky
DEWALT. Používajte iba príslušenstvo DEWALT
určené na prácu s týmto výrobkom. Dodržuje
pokyny uvedené na príslušenstve.
UPOZORNENIE: Použitie
akéhokoľvek príslušenstva, ktoré
sa neodporúča na použitie s týmto
zariadením, môže byť nebezpečné.
Ak potrebujete pomoc pri výbere akéhokoľvek
príslušenstva, kontaktujte, prosím, najbližší
autorizovaný servis DEWALT alebo navštívte
internetovú adresu www.dewalt.com.
Vyrovnanie laserov
Ak je laser správne nakalibrovaný, vyrovnáva sa
automaticky.
Každý laser je vykalibrovaný už vo výrobe tak,
aby pri postavení na rovnú plochu s toleranciou
sklonu ± 4° našiel vodorovnú polohu. Nevyžaduje
sa žiadne ručné nastavenie.
ÚDRŽBA
• Z dôvodu zaistenia presnosti Vašej práce
vykonávajte častú kontrolu, či je laser
správne nakalibrovaný. Pozrite časť Kontrola
kalibrácie.
• Kontrola kalibrácie a ďalšie opravy by sa mali
vykonávať v autorizovanom servise DEWALT.
• Ak nebudete laser používať, uložte ho
v dodávanom kufríku. Neskladujte tento laser
pri teplotách nižších než -20 °C alebo vyšších
než 60 °C.
• Neukladajte tento laser do kufríka, ak nie je
suchý. Pred uložením musí byť laser osušený
mäkkou suchou handričkou.
ČISTENIE
Vonkajšie plastové časti je možné čistiť
navlhčenou handričkou. I keď sú tieto časti
rozpúšťadlám odolné, NIKDY rozpúšťadlá
nepoužívajte. Na odstránenie vlhkosti pred
uložením používajte iba mäkkú a suchú handričku.
Kontrola presnosti a kalibrácie
KONTROLA PRESNOSTI –
Horizontálny lúč, smer skenovania (pozrite
obr. 7)
Kontrola kalibrácie horizontálneho snímania
lasera vyžaduje dve steny vzdialené od seba
9 m. Je dôležité, aby bola kontrola kalibrácie
vykonávaná na vzdialenosť, ktorá nebude kratšia,
než je vzdialenosť, na akú sa bude toto náradie
používať.
1. Upevnite laser na stenu pomocou otočného
držiaka tak, aby bol otočený čelom priamo na
protiľahlú stenu (poloha 0 stupňov).
2. Zapnite horizontálny laserový lúč a predný
vertikálny lúč a na protiľahlej stene označte
jeho presnú polohu. Vždy označte stred
laserových lúčov.
3. Otočte laser o 180 stupňov a na protiľahlej
stene označte polohu lúča.
4. Zmerajte vertikálnu vzdialenosť medzi nižšie
položenou značkou A a vyššie položenou
značkou B. Ak je zmeraná vzdialenosť
väčšia než nižšie uvedená hodnota, laser sa
musí opraviť v autorizovanom servise.
Vzdialenosť medzi
stenami
9m
12 m
15 m
Povolená vzdialenosť
medzi značkami
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
KONTROLA PRESNOSTI –
Horizontálny lúč, smer sklonu (pozrite obr. 8)
Kontrola kalibrácia horizontálneho sklonu
lasera vyžaduje jednu stenu dlhú minimálne
9 m. Je dôležité, aby bola kontrola kalibrácie
vykonávaná na vzdialenosť, ktorá nebude
kratšia, než je vzdialenosť, na akú sa bude
toto náradie používať.
1. Upevnite laser na jeden koniec steny
pomocou otočného držiaka.
2. Zapnite horizontálny laserový lúč, otočte
laser na protiľahlý koniec steny a nastavte ho
približne rovnobežne s priliehajúcou stenou.
3. Označte si stred lúča v dvoch miestach (ⓒ,
ⓓ) vzdialených od seba minimálne 9 m.
4. Upevnite laser na opačný koniec steny.
5. Zapnite horizontálny laserový lúč, otočte laser
späť k protiľahlému koncu steny a nastavte
ho približne rovnobežne s priliehajúcou
stenou.
6. Upravte výšku lasera tak, aby bol stred lúča
zarovnaný s najbližšou značkou ⓓ.
7. Označte stred lúča ⓔ priamo nad alebo pod
najvzdialenejšou značkou ⓒ.
8. Zmerajte vzdialenosť medzi týmito dvoma
značkami (ⓒ, ⓔ). Ak je zmeraná vzdialenosť
väčšia než nižšie uvedená hodnota, laser sa
musí opraviť v autorizovanom servise.
Vzdialenosť medzi
stenami
9m
12 m
15 m
Povolená vzdialenosť
medzi značkami
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
13
KONTROLA PRESNOSTI –
Vertikálny lúč (pozrite obr. 9)
Kontrola vertikálnej kalibrácie lasera (olovnica)
môže byť najpresnejšie vykonaná v mieste,
kde je k dispozícii stena s výškou ideálne 9 m.
Jedna osoba musí byť dole, kde je na podlahe
umiestnený laser, a ďalšia osoba v blízkosti
stropu, aby mohla označiť pozíciu lúča. Je
dôležité, aby bola kontrola kalibrácie vykonávaná
na vzdialenosť, ktorá nebude kratšia, než
je vzdialenosť, na akú sa bude toto náradie
používať.
1. Laser položte na podlahu a zapnite oba
vertikálne lúče.
2. Označte si dve polohy, kde sa laserové lúče
pretínajú na podlahe (ⓕ, ⓖ) a taktiež na
strope ⓗ. Vždy označte stred laserových
lúčov.
3. Otočte laser o 180 stupňov a premiestnite
ho bližšie k druhej značke ⓖ tak, aby sa
lúče pretínali na podlahe presne v mieste
originálnych značiek (ⓕ, ⓖ).
4. Označte si polohu, kde sa lúče pretínajú na
strope ⓙ.
5. Zmerajte vzdialenosť medzi dvoma značkami
na strope (ⓗ, ⓙ). Ak je zmeraná vzdialenosť
väčšia než nižšie uvedená hodnota, laser sa
musí opraviť v autorizovanom servise.
Výška stropu
2,5 m
3m
4m
6m
9m
Povolená vzdialenosť
medzi značkami
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
4m
6m
Kontrola presnosti 30° medzi vertikálnymi
lúčmi (DCE089R/G) (pozrite obr. 0)
Kontrola presnosti 30º vyžaduje voľné miesto
na podlahe s plochou najmenej 10 × 5 m.
Umiestnenie lasera pri každom kroku a polohy
jednotlivých značiek sú vyznačené na obr. 9.
Vždy označte stred laserových lúčov.
1. Umiestnite laser na podlahu v jednom rohu
miestnosti a zapnite bočný vertikálny lúč.
2. Označte si stred lúča na podlahe na troch
miestach (ⓐ, ⓑ, ⓒ) pozdĺž čiary laserového
lúča. Značka ⓑ musí byť uprostred čiary
laserového lúča.
3. Premiestnite laser na značku ⓑ a zapnite
oba vertikálne lúče.
14
4. Nastavte lúč tak, aby pretínal presne značku
ⓑ a aby bol bočný lúč zarovnaný so značkou
ⓒ.
5. Označte polohu ⓓ pozdĺž predného
vertikálneho lúča vo vzdialenosti minimálne
5 m od lasera.
6. Otočte laser okolo značky B tak, aby bočný
vertikálny lúč teraz prechádzal cez značku ⓑ,
ⓓ.
7. Označte polohu ⓔ, v ktorej bočný vertikálny
lúč prechádza cez značku ⓓ.
8. Zmerajte vzdialenosť medzi značkami ⓓ a ⓔ.
Ak je zmeraná vzdialenosť väčšia než nižšie
uvedená hodnota, laser sa musí opraviť
v autorizovanom servise.
Vzdialenosť od
A do B
4m
5m
6m
7m
Povolená vzdialenosť
medzi značkami
3,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
6m
Odstraňovanie porúch
Laser sa nedá zapnúť
• Uistite sa, či sú akumulátory typu AA (ak sú
použité) vložené so správnou polaritou (+)
a (–), ktorá je vyznačená na kryte.
• Uistite sa, či sú batérie alebo akumulátory
v dobrom prevádzkovom stave. Ak si nie ste
istí, vyskúšajte nové akumulátory.
• Uistite sa, či sú kontakty akumulátora
čisté a bez korózie. Zaistite, aby bol laser
udržiavaný v suchu a používajte iba nové,
vysokokvalitné značkové akumulátory,
aby nemohlo dôjsť k úniku kvapaliny
z akumulátora.
• Ak prekročí teplota lasera 50 °C, jednotku
nie je možné zapnúť. Ak bol laser uložený
v extrémne horúcom prostredí, nechajte ho
vychladnúť. Laser sa pri stlačení tlačidla
zapnuté/vypnuté nepoškodí, ak bol pred
použitím ochladený na správnu teplotu.
Laserové lúče blikajú
Tieto lasery sú vyrobené tak, aby došlo k ich
automatickému vyrovnaniu pri sklone až do 4°
vo všetkých smeroch. Ak je sklon lasera tak
veľký, že už nemôže dôjsť k jeho automatickému
vyrovnaniu, laserové lúče budú blikať, čo bude
indikovať prekročenie povoleného rozsahu.
BLIKAJÚCE LASEROVÉ LÚČE ZNAMENAJÚ,
ŽE LASER NIE JE VODOROVNE ALEBO
ZVISLE VYROVNANÝ A NESMIE BYŤ POUŽITÝ
NA STANOVENIE ALEBO VYZNAČENIE
VODOROVNEJ ALEBO ZVISLEJ ROVINY.
Skúste laser premiestniť na rovnejšiu plochu.
Laserové lúče sa neprestávajú pohybovať
Laser je veľmi presný prístroj. Ak nebude laser
umiestnený na stabilnom (a nehybnom) povrchu,
bude sa stále snažiť nájsť zarovnanú polohu.
Ak sa neprestane lúč pohybovať, skúste laser
premiestniť na stabilnejší povrch. Skúste sa tiež
uistiť, či je povrch relatívne rovný tak, aby bol
laser stabilný.
LED INDIKÁTORY STAVU NABITIA
AKUMULÁTORA BLIKAJÚ
Ak blikajú nepretržite všetky 4 LED indikátory
na indikátore nabitia akumulátora, znamená
to, že prístroj nebol úplne vypnutý pomocou
poistky výkyvu B. Ak sa tento laser nepoužíva,
poistka výkyvu musí byť vždy nastavená v polohe
ZABLOKOVANÉ/VYPNUTÉ.
Príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo
s týmto výrobkom testované. Preto
by mohlo byť použitie takéhoto
príslušenstva s týmto náradím veľmi
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Použitie lasera s príslušenstvom (obr. 2,
detail)
Tento laser má na spodnej časti dva závitové
otvory 1/4 × 20 a 5/8 × 11 (I). Závity zodpovedajú
súčasnému aj budúcemu príslušenstvu značky
DEWALT. Používajte iba príslušenstvo DEWALT
určené na prácu s týmto výrobkom. Dodržuje
pokyny uvedené na príslušenstve.
Odporúčané príslušenstvo na použitie s Vaším
náradím je možné zakúpiť u Vášho miestneho
dodávateľa alebo v autorizovanom servisnom
stredisku. Ak potrebujete poradiť s vyhľadaním
akéhokoľvek príslušenstva, navštívte, prosím,
naše internetové stránky: www.dewalt.com.
Servis a opravy
• Poznámka: Demontáž lasera spôsobí
zrušenie platnosti všetkých záruk na tento
výrobok.
Z dôvodu zaistenia BEZPEČNOSTI
a SPOĽAHLIVOSTI výrobku zverte vykonávanie
jeho opráv, údržby a nastavenia autorizovanému
servisu. Servis alebo údržba vykonávaná
nekvalifikovanou osobou môže viesť k spôsobeniu
úrazu. Ak chcete nájsť najbližší autorizovaný
servis DEWALT, navštívte, prosím, internetovú
adresu www.dewalt.com.
Technické údaje
LASER
Svetelný zdroj
Laserové diódy
Vlnová dĺžka lasera
620 – 630 nm viditeľná (ČERVENÝ)
Výkon lasera
≤ 1,50 mW (každý lúč) LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 2
Pracovný dosah
20 m ČERVENÝ
35 m ZELENÝ
50 m s detektorom
60 m s detektorom
Presnosť (olovnica)
± 3 mm na 9 m
Presnosť (vodováha):
± 3 mm na 9 m
510 – 530 nm viditeľná (ZELENÝ)
Indikátory
Nedostatočne nabitý akumulátor
1 blikajúci LED indikátor na ukazovateli stavu nabitia akumulátora
Prístroj nebol vypnutý pomocou poistky
4 blikajúce LED indikátory na ukazovateli stavu nabitia akumulátora
výkyvu
Blikajúce laserové lúče
Prekročenie povoleného rozsahu sklonu / prístroj nie je vyrovnaný
Napájanie
4 batérie typu AA (1,5 V) (6 V) alebo akumulátory Dewalt s napájacím napätím 10,8 V
Prevádzková teplota
-10 °C až 50 °C
Teplota na uloženie:
-20 °C až 60 °C
Vlhkosť
Maximálna relatívna vlhkosť 80 % pre teploty až do 31 °C sa znižuje lineárne na 50 %
Trieda ochrany
IP65 - Odolnosť proti vnikaniu prachu a vody
relatívnej vlhkosť pri teplote 40 °C
15
Obrázok 1a
Obrázok 1b
Obrázok 2
16
BEZPEČNOSŤ AKUMULÁTORA
A NABÍJAČKY
Bezpečnosť používateľa
VAROVANIE:
• Pred použitím tohto výrobku si
pozorne prečítajte bezpečnostné
pokyny a návod na použitie výrobku.
Osoba zodpovedná za prístroj
musí zaistiť, aby všetci používatelia
pochopili a dodržiavali tieto pokyny.
• Uschovajte všetky časti tohto návodu
na budúce použitie.
Bezpečnosť akumulátorov
Li-Ion
POUŽITIE NÁRADIA NAPÁJANÉHO
AKUMULÁTOROM A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora
môže pri vložení iného nevhodného typu
spôsobiť požiar.
b) Používajte lasery výhradne s akumulátormi
odporúčanými výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
c) Ak akumulátory nepoužívate, uložte ich
mimo dosahu kovových predmetov, ako sú
kancelárske sponky, mince, kľúče, klince,
skrutky alebo iné drobné kovové predmety,
ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku popálenín
alebo požiaru.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte
sa kontaktu s touto kvapalinou. Ak dôjde
k náhodnému kontaktu s touto kvapalinou,
zasiahnuté miesto omyte vodou. Pri
zasiahnutí očí zasiahnuté miesto umyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
SERVIS
• Opravy náradia musia byť vykonávané iba
technikom so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
Servis alebo údržba vykonávaná
nekvalifikovanou osobou môže viesť k vzniku
úrazu. Ak chcete nájsť najbližší autorizovaný
servis DEWALT, volajte na telefónne číslo
1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) alebo
navštívte internetovú adresu
http://www.DEWALT.com.
• Nepokúšajte sa vykonávať demontáž náradia,
akumulátora alebo nabíjačky. Vnútri prístroja
sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré môžu
užívatelia opraviť sami.
• Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte.
Úpravy výrobku môžu viesť k spôsobeniu
zranenia alebo k poškodeniu výrobku.
Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky
akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor,
nezabudnite do objednávky doplniť katalógové
číslo a napájacie napätie akumulátora. Porovnajte
informácie uvedené v tabuľke na konci tohto
návodu, aby ste sa uistili o kompatibilite
nabíjačiek a akumulátorov. Po dodaní nie je
akumulátor úplne nabitý. Pred použitím nabíjačky
a akumulátora si najskôr prečítajte nižšie uvedené
bezpečnostné pokyny. Pri nabíjaní potom
postupujte podľa uvedených pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov
alebo prašných látok. Vloženie alebo vybratie
akumulátora z nabíjačky môže spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo výparov.
• NIKDY nevkladajte akumulátor do nabíjačky
silou. Akumulátor nikdy žiadnym spôsobom
NEUPRAVUJTE, aby ho bolo možné nabíjať
v inej nabíjačke, pretože by mohlo dôjsť
k prasknutiu jeho obalu a k následnému
vážnemu zraneniu. Porovnajte informácie
uvedené v tabuľke na konci tohto návodu,
aby ste sa uistili o kompatibilite nabíjačiek
a akumulátorov.
• Akumulátory nabíjajte iba v nabíjačke dodanej
s týmto výrobkom.
• NESTRIEKAJTE vodou a neponárajte do
vody alebo do iných kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže teplota
dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C (ako
sú vonkajšie búdy alebo plechové stavby
v letnom období).
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
vzniku požiaru. Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor z akéhokoľvek dôvodu
17
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora.
Nepoužívajte akumulátor alebo
nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu
(napríklad prepichnutie klincom, zásah
kladivom, rozšliapnutie). Poškodený
akumulátor by mal byť vrátený do
autorizovaného servisu, kde bude
zaistená jeho recyklácia.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
vzniku požiaru. Neskladujte
a neprenášajte akumulátory tak, aby
došlo k prípadnému skratu kontaktov
kovovými predmetmi. Nevkladajte
napríklad akumulátor do pracovnej
zástery, vreciek, debien na náradie,
skríň, zásuviek atď., a spoločne
s klincami, skrutkami, kľúčmi a inými
dielmi. Preprava akumulátorov môže
byť príčinou spôsobenia požiaru, ak
dôjde k náhodnému styku kontaktov
akumulátora s vodivými materiálmi,
ako sú kľúče, mince, ručné náradie
a iné podobné predmety. Preprava
akumulátorov Li-Ion je regulovaná
predpismi. Pri preprave jednotlivých
akumulátorov Li-Ion sa preto uistite,
či sú kontakty akumulátora riadne
chránené a dobre izolované od
materiálov, s ktorými by sa mohli
dostať do kontaktu a ktoré by mohli
spôsobiť skrat. Pred prepravou
akumulátorov Li-Ion skontrolujte
predpisy týkajúce sa transportu,
balenia a prepravy s vaším
dopravcom.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY LITHIUM ION (LI-ION)
• Nespaľujte tieto akumulátory, aj keď sú
vážne poškodené alebo úplne opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať. Pri
spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza
k vytváraniu toxických výparov a látok.
• Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora
s pokožkou, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie
– elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
18
• Obsah otvorených článkov akumulátora
môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním. Zaistite
prísun čerstvého vzduchu. Ak ťažkosti stále
pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom
iskrenia.
Recyklácia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
Nabíjací akumulátor
• Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa
musia nabíjať v prípade, keď už neposkytujú
dostatočný výkon pre predtým ľahko
vykonávané pracovné operácie. Po ukončení
prevádzkovej životnosti akumulátora
vykonajte jeho likvidáciu tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zoznam autorizovaných
servisov DEWALT, podrobnosti
o popredajnom servise a kontakty nájdete
taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Bezpečnosť nabíjačky
Dôležité bezpečnostné pokyny pre všetky
nabíjačky
Nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento
návod obsahuje dôležité bezpečnostné
a prevádzkové pokyny pre nabíjačky.
Vaše náradie používa nabíjačky DEWALT.
Porovnajte informácie uvedené v tabuľke na konci
tohto návodu, aby ste sa uistili o kompatibilite
nabíjačiek a akumulátorov.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke,
na akumulátore a na výrobku, ktorý tento
akumulátor používa.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
kvapalina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
na nabíjanie určené. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu osôb alebo
k hmotným škodám.
POZNÁMKA: V určitých podmienkach, keď
je nabíjačka pripojená k napájaciemu napätiu,
môže dôjsť ku skratovaniu nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety a materiály,
ako sú brúsny prach, kovové triesky, oceľová
vlna (drôtenka), hliníková fólia alebo akékoľvek
nahromadené čiastočky kovu, sa nesmú dostať
do vnútorného priestoru nabíjačky. Ak nie je
v úložnom priestore nabíjačky umiestnený
žiadny akumulátor, vždy odpojte prívodný kábel
nabíjačky od siete. Skôr než budete nabíjačku
čistiť, odpojte ju od siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak,
aby mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie nabíjacích
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a neťahajte za
prívodný kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
• Neklaďte na nabíjačku žiadne predmety
a neumiestňujte nabíjačku na mäkký povrch,
na ktorom by mohlo dôjsť k zablokovaniu
vetracích drážok, čo by spôsobilo nadmerné
zvýšenie teploty vnútri nabíjačky. Umiestnite
nabíjačku na také miesta, ktoré sú
mimo dosahu zdrojov tepla. Odvod tepla
z nabíjačky je zaisťovaný cez drážky v hornej
a spodnej časti krytu nabíjačky.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným prívodným káblom alebo s poškodenou zástrčkou.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo k prudkému
nárazu do nabíjačky, k jej pádu alebo k jej
poškodeniu iným spôsobom. Opravu zverte
autorizovanému servisu.
• Nabíjačku nedemontujte. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte od
elektrickej siete. Týmto spôsobom obmedzíte
riziko úrazu elektrickým prúdom. Vybratie
akumulátora toto riziko nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Táto nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete 220 V.
Nepokúšajte sa nabíjačku použiť s iným napätím.
Táto nabíjačka nie je určená pre vozidlá.
Postup nabíjania (obr. 1)
1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku
k zodpovedajúcej sieťovej zásuvke.
2. Vložte akumulátor (C) do nabíjačky ako na
obr. 1 a uistite sa, či je v nabíjačke riadne
usadený. Červený indikátor (nabíjanie) začne
blikať, čo bude indikovať začiatok procesu
nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je úplne nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
Indikátory nabíjania
Niektoré nabíjačky sú vyrobené tak, aby
detegovali určité problémy, ktoré sa môžu objaviť
pri akumulátoroch. Tieto problémy sú indikované
rýchlym blikaním červenej kontrolky. Ak dôjde
k takej situácii, vyberte a opätovne vložte
akumulátory do nabíjačky. Ak porucha pretrváva,
vložte do nabíjačky iný akumulátor, aby ste sa
uistili, či je nabíjačka v poriadku. Ak prebieha
nabíjanie iného akumulátora správne, pôvodný
akumulátor je poškodený a mal by byť vrátený do
autorizovaného servisu, kde bude zaistená jeho
recyklácia. Ak je pri použití iného akumulátora
indikácia rovnaká ako pri pôvodnom akumulátore,
zverte kontrolu a testovanie nabíjačky
autorizovanému servisu.
ODLOŽENIE NABÍJANIA – ZAHRIATY/
STUDENÝ AKUMULÁTOR
Niektoré nabíjačky disponujú funkciou Odloženie
nabíjania – zahriaty/studený akumulátor: Hneď
ako bude nabíjačka detegovať akumulátor, ktorý
19
je horúci, automaticky spustí režim Odloženie
nabíjania – zahriaty/studený akumulátor a odloží
nabíjanie, pokým sa akumulátor neochladí.
Hneď ako dôjde k ochladeniu akumulátora,
nabíjačka sa automaticky prepne do režimu
nabíjania akumulátora. Táto funkcia maximálne
predlžuje prevádzkovú životnosť akumulátora.
Ak je nabíjačka v režime Odloženie nabíjania –
zahriaty/studený akumulátor, červená kontrolka
bliká dlho a potom krátko.
AKUMULÁTOR PONECHANÝ V NABÍJAČKE
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke
so svietiacou LED diódou neobmedzene dlhý čas.
Nabíjačka bude akumulátor udržiavať v úplne
nabitom stave.
POZNÁMKA: Ak nie je akumulátor ponechaný
v nabíjačke, bude sa pomaly vybíjať. Ak nebude
na akumulátore prebiehať udržiavacie nabíjanie,
pred použitím bude možno nutné ho opätovne
nabiť. Akumulátor sa môže pomaly vybíjať aj
v prípade, ak je ponechaný v nabíjačke, ktorá nie
je pripojená k sieťovej zásuvke.
NEDOSTATOČNE NABITÉ AKUMULÁTORY:
Nabíjačky môžu tiež detegovať slabý akumulátor.
Také akumulátory sú stále použiteľné, ale nie je
možné od nich očakávať, že vykonajú toľko práce.
Nabíjačka bude indikovať, že je nutná výmena
akumulátora.
Dôležité poznámky týkajúce sa nabíjania
1. Najdlhšiu prevádzkovú životnosť a maximálny
výkon dosiahnete, ak sa bude akumulátor
nabíjať pri teplote vzduchu v rozsahu od
18 až 24 °C. NENABÍJAJTE akumulátor,
ak je teplota vzduchu nižšia než +4,5 °C
alebo vyššia než 40,5 °C. Tento pokyn je
veľmi dôležitý a pri jeho dodržaní zabránite
poškodeniu akumulátora.
2. Počas nabíjania môže dochádzať
k zahrievaniu nabíjačky aj akumulátora.
Ide o normálny stav, ktorý neznamená
žiadny problém. Ak chcete po použití
uľahčiť ochladenie akumulátora, neukladajte
nabíjačku alebo akumulátory v teplom
prostredí, ako sú kovové prístrešky alebo
nechránené prívesy.
3. Ak nedochádza k riadnemu nabíjaniu
akumulátora:
a. Skontrolujte funkciu zásuvky pripojením
lampy alebo iného zariadenia.
b. Skontrolujte, či nie je zásuvka prepojená
so vypínačom osvetlenia a či nedôjde
k odpojeniu napájania, ak je zhasnuté
svetlo.
20
c. Premiestnite nabíjačku a akumulátor na
miesto, kde sa teplota okolitého vzduchu
pohybuje v rozmedzí 18 až 24 °C.
d. Ak problémy stále pretrvávajú, odovzdajte
náradie, akumulátor a nabíjačku
autorizovanému servisu.
4. Tieto akumulátory sa musia nabiť
v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon na predtým ľahko vykonávané
pracovné operácie. V TAKEJ SITUÁCII
NEPOKRAČUJTE v používaní náradia.
Postupujte podľa pokynov pre nabíjanie.
Čiastočne vybitý akumulátor môže byť
kedykoľvek znovu nabitý bez toho, aby to
malo akýkoľvek vplyv na nabíjaný akumulátor.
5. Cudzie vodivé predmety a materiály, ako sú
brúsny prach, kovové triesky, oceľová vlna
(drôtenka), hliníková fólia alebo akékoľvek
nahromadené čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru nabíjačky.
Ak nie je v úložnom priestore nabíjačky
umiestnený žiadny akumulátor, vždy odpojte
prívodný kábel nabíjačky od siete. Skôr než
budete nabíjačku čistiť, odpojte ju od siete.
6. Zabráňte zmrznutiu akumulátora
a neponárajte ho do vody alebo do iných
kvapalín.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom. Dbajte na to, aby sa do nabíjačky
nedostala žiadna kvapalina. Mohlo by dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor z akéhokoľvek dôvodu rozoberať. Ak
dôjde k narušeniu alebo prasknutiu plastového
obalu akumulátora, odovzdajte taký akumulátor
v autorizovanom servise, ktorý zaistí jeho
recyklácii.
Odporúčania pre uloženie akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu.
2. Dlhodobé skladovanie akumulátor aj nabíjačku nepoškodí. Pri splnení týchto podmienok
je možné skladovať dlhšie ako 5 rokov.
POUŽITIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia vážneho zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia a pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor.
Vloženie a vybratie akumulátora (obr. 2)
POZNÁMKA: Uistite sa, že je Váš akumulátor
plne nabitý.
Ak chcete akumulátor (A) vložiť do náradia,
zarovnajte akumulátor s vodiacimi prvkami
na zadnej časti náradia a zasuňte ho riadne
do prístroja tak, aby ste začuli zaskočenie
akumulátora na určené miesto.
Ak chcete akumulátor z prístroja vybrať, stlačte
uvoľňovacie tlačidlo a vysuňte akumulátor
z prístroja. Vložte akumulátor do nabíjačky ako na
obr. 1a,1b.
Pokyny na použitie
• S Vašimi prístrojmi s červenými alebo
zelenými lasermi môžu byť použité
akumulátory DEWALT Li-Ion s maximálnym
napájacím napätím 12 V.
• Uistite sa, či sú akumulátory v bezchybnom
prevádzkovom stave. Ak bliká na laseri
indikátor nedostatočne nabitého akumulátora,
akumulátor je nutné znovu nabiť.
ÚDRŽBA
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia a pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie vždy
vypnite a vyberte z neho akumulátor.
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom
testované, môže byť použitie takého
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto výrobkom iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Odporúčané príslušenstvo na použitie s Vaším
náradím je možné zakúpiť u Vášho miestneho
dodávateľa alebo v autorizovanom servisnom
stredisku. Ak potrebujete pomoc pri vyhľadaní
akéhokoľvek príslušenstva, kontaktujte, prosím,
DEWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa
Road, Baltimore, MD 21286, volajte na telefónne
číslo 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) alebo
navštívte naše internetové stránky
www.dewalt.com.
Opravy
Nabíjačka a akumulátor nie sú opraviteľné
používateľom. Z dôvodu zaistenia BEZPEČNOSTI
a SPOĽAHLIVOSTI musia byť všetky opravy,
úkony údržby a nastavenia vykonávané vo
výrobnom závode DEWALT, v autorizovanom
servise DEWALT alebo kvalifikovaným
pracovníkom servisu. Vždy používajte originálne
náhradné diely.
Čistenie
VAROVANIE: Pri čistení náradia
nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo
iné agresívne látky. Tieto chemikálie
môžu oslabiť materiály použité
v týchto častiach. Používajte iba
handričku navlhčenú v mydlovom
roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do
náradia dostala akákoľvek kvapalina.
Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia
do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
21
Tabuľka kompatibility akumulátorov a nabíjačiek.
Nabíjacie systémy a akumulátory DEWALT (Európa/ANZ)
Nabíjačky / Dĺžka nabíjania (minúty)
Kat. č.
Výstupné
Ah
240 V
12 V
akumulátora
napätie
DCB100
DCB105
DCB119
DCB120
10,8 V
1,3
40
40
40
DCB123
10,8 V
1,5
40
40
40
Symbol „X“ indikuje, že akumulátor nie je s príslušnou nabíjačkou kompatibilný. Všetky uvedené
dĺžky nabíjania sú približné. Skutočná dĺžka nabíjania sa môže líšiť. Prečítajte si návod na použitie,
kde nájdete príslušné informácie.
zst00286511 - 25-11-2015
22
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising