DWS774 | DeWalt DWS774 MITRE SAW instruction manual

588780-02 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWS773
DWS774
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
POKOSOVÁ PILA PRO PŘÍČNÉ ŘEZY
DWS773, DWS774
TECHNICKÉ ÚDAJE
DWS773
Napájení:
Evropa
Velká Británie a
Irsko
Pojistky:
Evropa
230 V
Spojené království a Irsko
230 V
Spojené království a Irsko
115 V
Typ
Příkon
Průměr pilového
kotouče
Průměr upínacího
otvoru
Otáčky pilového
kotouče, maximální
Polohy pro pokosový
řez, maximální
Polohy pro šikmý
řez, maximální
Hodnota vibrací
DWS774
V
230
230
V
230/115
230/115
10
(v síti)
13
(v zástrčce
napájecího
kabelu)
10
(v síti)
13
(v zástrčce
napájecího
kabelu)
A
16
(v síti)
16
(v síti)
W
1
1 300
216
1
1 400
216
30
30
4 500
4 500
levý
pravý
48°
48°
48°
48°
levý
48°
48°
A
A
mm
mm
min-1
šikmý
45°
45°
Kombinovaný pokopoko45°
45°
sový řez
sový
Kapacita řezu:
příčný řez 90°
70 x 20
70 x 20
mm
(maximální výška)
příčný řez 90°
mm
60 x 250
60 x 250
pokosový řez 45° mm
60 x 170
60 x 170
pokosový řez 48° mm
60 x 160
60 x 160
šikmý řez 45°
mm
48 x 250
48 x 250
šikmý řez 48°
mm
45 x 250
45 x 250
Celkové rozměry (s
mm 625 x 425 x 355625 x 425 x 355
prodlužovacími stoly)
Rozměry (bez promm 445 x 425 x 355445 x 425 x 355
dlužovacích stolů)
Hmotnost
kg
11,5
11,5
92
92
LPA (akustický tlak) dB(A)
98
98
LWA (akustický výkon) dB(A)
K (odchylka akusticdB(A)
0,3
0,3
kého výkonu)
Celkové hodnoty vibrací (prostorový vektorový součet) určené podle normy EN 61029:
2,7
2,7
ah (hodnota vibrací) m/s2
1,5
1,5
K (odchylka)
m/s2
XPS
Ne
Ano
20
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 62841-3-9 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na
určené standardní použití tohoto nářadí. Je-li
ovšem nářadí použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost vibrací může
být odlišná. Tak se může během celkové pracovní
doby značně prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na obsluhu by
měl také počítat s dobou, kdy je nářadí vypnuto
nebo kdy je v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba působení vibrací
na obsluhu značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření,
která chrání obsluhu před účinkem vibrací:
údržba nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů práce.
Napájení
Toto zařízení je určeno pro připojení
k napájecímu systému s maximální přípustnou
impedancí Zmax 0,39 Ω na bodě rozhraní
(rozvodná skříň) napájecího systému uživatele.
Uživatel musí zajistit, aby bylo toto zařízení
připojeno pouze k napájecímu systému, který
splňuje výše uvedené požadavky. Je-li to nutné,
uživatel může požádat distributora elektrické
energie o informace týkající se impedance
systému v bodě rozhraní.
Prohlášení o shodě - EC
V souladu se směrnicí pro strojní
zařízení 2006/42/EC
Výrobek:
Pokosová pila pro příčné řezy
Typy:
DWS773, DWS774
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: EN
62841-1:2015 a EN 62841-3-9:2014. Tyto
výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od
20. 4. 2016) a 2011/65/EC.
Další informace vám poskytne zástupce
společnosti DEWALT na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na zadní straně
tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Markus Rompel
Ředitel technického oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30. 11. 2015
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY
Před použitím si pečlivě přečtěte
bezpečnostní pokyny, abyste zajistili
bezpečnou a správnou obsluhu tohoto
zařízení. Uschovejte tento návod,
dokud se tohoto výrobku nezbavíte.
Použití výrobku
Tato pokosová pila pro příčné řezy musí být
používána v souladu se specifikací uvedenou
v těchto bezpečnostních pokynech a v tomto
návodu. Pokosová pila není hračka a vyžaduje
rozumné, odpovědné a opatrné zacházení.
Tato pokosová pila je určena pro profesionální
řezání dřeva, dřevěných výrobků a plastů. Tato
pila snadno, přesně a bezpečně provádí příčné,
šikmé a pokosové řezy.
Tato pokosová pila je určena pro použití pilových
kotoučů s průměrem 216 mm, které jsou opatřeny
zuby s karbidovými destičkami.
Povinnosti zaměstnavatele, například:
• Dodržování termínů pravidelných kontrol
a také nařízení opatření pro opravy musí být
prováděno v autorizovaném servisu DEWALT.
• Bezpečné uložení pokosové pily mimo dosah
dětí.
• Opatření a zajištění použití ochranného
vybavení, viz kapitola 1.3 Osobní ochranné
vybavení.
Tuto pokosovou pilu mohou používat pouze
osoby starší 18 let nebo učni/školení pracovníci
starší 16 let (v přítomnosti odpovědného
pracovníka dozoru) a osoby, které nejsou
unaveny a které nejsou pod vlivem alkoholu, léků
nebo drog.
Nesprávné použití, špatné zacházení nebo
nevhodné použití mohou vést k způsobení
smrtelných zranění a vážného poškození.
Například:
• Zrušení bezpečnostních mechanismů
• Řezání kmenů nebo větví stromů
• Řezání oceli nebo jiných tvrdých materiálů
• Řezání slitin lehkých kovů, zejména hořčíku
Úpravy zařízení, přidání doplňků k zařízení
nebo jeho přestavba, stejně jako úkony údržby
a opravy, které provádí sám uživatel, mohou do
značné míry ohrozit bezpečnost, spolehlivost
a řádnou funkci tohoto zařízení a mohou způsobit
zrušení platnosti záruky.
Pouze pro Spojené království
Uživatelé ve Spojeném království musí dodržovat
nařízení popsaná v předpisech pro obsluhu
dřevoobráběcích strojů z roku 1974 a jejich
dodatky.
Kód výrobku
Kód výrobku, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí. (Viz strana 4.)
Příklad:
2015 XX XX
Rok výroby
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede k způsobení vážného
nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému nebo
smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno,
může vést k lehkému nebo středně
vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění,
který, není-li mu zabráněno, může vést
k poškození zařízení.
21
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní
výstrahy. Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A
POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) Bezpečnost v pracovním prostoru
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) Elektrická bezpečnost
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko
způsobení úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
22
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) Bezpečnost osob
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte,
co provádíte a při práci s elektrickým
nářadím pracujte s rozvahou.
Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li
unavení nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti
při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je spínač v poloze vypnuto. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na spínači
nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji,
je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče
nebo seřizovací přípravky. Seřizovací
klíče ponechané na nářadí mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný postoj a rovnováhu.
Tak je umožněna lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
h) Dbejte na to, aby vás vaše znalosti
získané z častého používání nářadí
nedostaly do pocitu nadměrné jistoty se
sebou samým a aby nevedly k ignoraci
principů bezpečnosti při práci s tímto
nářadím. Lehkomyslnost při práci může
vést ve zlomku sekundy k způsobení
vážného zranění.
4) Použití elektrického nářadí a jeho
údržba
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Pokud nelze spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním spínačem
je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s
ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
h) Udržujte rukojeti a části určené pro
úchop čisté, suché a neznečistěné
olejem nebo mazivy. Kluzké rukojeti
a části určené pro úchop nezaručují
bezpečnou manipulaci a ovládání nářadí
v neočekávaných situacích.
5) Servis
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Bezpečnostní předpisy pro
pokosové pily
a) Pokosové pily jsou určeny pro
řezání dřeva a dřevěných výrobků.
Nemohou být používány s abrazivními
rozbrušovacími kotouči pro řezání
kovových materiálů, jako jsou tyče,
profily, svorníky atd. Prach z abrazivních
kotoučů způsobuje zablokování
pohybujících se dílů, jako je například
spodní kryt. Jiskry vznikající při abrazivním
řezání způsobí spálení spodního krytu,
vložky stolu a jiných plastových dílů.
b) Je-li to možné, používejte k upnutí
obrobku svorky. Budete-li obrobek
držet rukou, vždy musíte udržovat vaši
ruku ve vzdálenosti minimálně 100
mm od obou stran pilového kotouče.
Nepoužívejte tuto pilu pro řezání obrobků,
které jsou příliš malé, aby mohly by být
bezpečně upnuty nebo aby mohly být
drženy rukou. Je-li vaše ruka umístěna
příliš blízko pilového kotouče, hrozí
zvýšené riziko zranění při kontaktu
s pilovým kotoučem.
23
c) Obrobek se nesmí pohybovat a musí
být upnutý nebo musí být opřen
o vodítko a stůl. Neposouvejte obrobek
do pilového kotouče a neprovádějte řezy
volně od ruky. Neupnuté nebo pohybující
se obrobky mohou být odmrštěny vysokou
rychlostí, což může vést k způsobení
zranění.
d) Protlačte pilový kotouč obrobkem.
Neprotahujte pilu přes obrobek.
Chcete-li provést řez, zvedněte hlavu
pily a přetáhněte ji nad obrobkem, aniž
byste prováděli řez, spusťte motor, stlačte
hlavu pily dolů a protlačte pilový kotouč
přes obrobek. Při řezání se zdviženým
kotoučem je pravděpodobné, že se pilový
kotouč dostane na horní část obrobku
a že dojde k prudkému odmrštění sestavy
pilového kotouče směrem k obsluze pily.
e) Nikdy nepokládejte ruce přes určenou
čáru řezu před nebo za pilovým
kotoučem. Uchopení obrobku překříženou
rukou, to znamená držení pravé části
obrobku levou rukou a naopak, je velmi
nebezpečné.
f) Jestliže se pilový kotouč otáčí, ani
jednou rukou nesahejte za vodítko tak,
aby byla vaše ruka blíže než 100 mm
od pravé nebo levé strany pilového
kotouče, abyste odstranili zbytky
materiálu nebo z jakéhokoli jiného
důvodu. Blízkost rotujícího pilového
kotouče u vaší ruky nemusí být zcela jasná
a může dojít k vašemu vážnému zranění.
g) Obrobek před řezáním vždy
zkontrolujte. Je-li obrobek ohnutý
nebo zkroucený, upněte jej tak, aby byl
otočen vnější ohnutou částí směrem
k vodítku. Vždy se ujistěte, zda mezi
obrobkem, vodítkem a stolem není podél
čáry řezu žádná vůle. Ohnuté nebo
zkroucené obrobky se mohou kroutit a
při řezání mohou způsobit zablokování
pilového kotouče. V obrobku nesmí být
žádné hřebíky nebo cizí předměty.
h) Nepoužívejte tuto pilu, dokud nebude
ze stolu odstraněno každé nářadí,
zbytky dřeva atd., s výjimkou obrobku.
Malé nečistoty, kousky dřeva nebo jiné
předměty, které se mohou dostat do
kontaktu s rotujícím kotoučem, mohou být
odmrštěny vysokou rychlostí.
i) Řežte vždy pouze jeden obrobek.
Více obrobků na sobě nemůže být
24
odpovídajícím způsobem upnuto nebo
zapřeno a může způsobit zablokování
pilového kotouče nebo posuv během
řezání.
j) Před použitím zajistěte, aby byla tato
pokosová pila namontována nebo
postavena na rovném a pevném
pracovním povrchu. Rovný a pevný
pracovní povrch omezuje riziko způsobení
nestability této pokosové pily.
k) Plánujte si svou práci. Vždy, když
provádíte změnu nastavení úhlu
šikmého nebo pokosového řezu,
ujistěte se, zda je správně seřízeno
nastavitelné vodítko, aby byla zaručena
správná podpora obrobku a aby
nedocházelo ke kontaktu s pilovým
kotoučem nebo s ochranným krytem.
S VYPNUTÝM nářadím a bez obrobku
na pracovním stole projděte s pilovým
kotoučem kompletně simulovaným řezem,
abyste se ujistili, zda nebude docházet
k bránění jeho pohybu nebo
k nebezpečnému kontaktu s vodítkem.
l) U obrobků, které jsou širší nebo delší
než pracovní stůl, zajistěte odpovídající
podpěru, jako je například prodloužení
stolu, stojan atd. U obrobků, které jsou
delší nebo širší než pracovní stůl pokosové
pily, a které nejsou řádně podepřeny, může
dojít k jejich náklonu. Jestliže se odřezaný
kus obrobku nakloní, může zvednout
spodní kryt nebo může být odmrštěn
rotujícím pilovým kotoučem.
m) Nevyužívejte další osobu jako náhradu
za prodloužení stolu nebo za doplňkový
stojan. Nestabilní podpěra obrobku může
během provozu pily způsobit uváznutí
pilového kotouče nebo posuv obrobku, což
způsobí přiblížení obsluhy a pomocníka
k rotujícímu pilovému kotouči.
n) Odřezávaný kus nesmí být žádným
způsobem přitlačován k rotujícímu
pilovému kotouči. Je-li odřezaný kus
zaseknutý, například délkovými dorazy,
mohlo by dojít k jeho zablokování pilovým
kotoučem a k jeho následnému prudkému
odmrštění.
o) Vždy používejte svorky nebo upínací
přípravky určené pro zajištění materiálů
s kruhovým průřezem, jako jsou tyče
nebo trubky. Kulaté tyče mají tendenci
se při řezání protáčet, což způsobuje
zakusování pilového kotouče a vtahování
p)
q)
r)
s)
obrobku i vašich rukou do pilového
kotouče.
Před kontaktem s obrobkem počkejte,
dokud pilový kotouč nedosáhne
maximálních otáček. Tímto způsobem je
sníženo riziko odmrštění obrobku.
Dojde-li k zablokování obrobku nebo
pilového kotouče, ihned vypněte pilu.
Počkejte, dokud se zcela nezastaví
všechny pohybující se části a odpojte
zástrčku kabelu od síťové zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Potom proveďte
uvolnění zablokovaného materiálu.
Budete-li pokračovat v řezání
i se zablokovaným obrobkem, může dojít
k ztrátě kontroly nebo k poškození
pokosové pily.
Po dokončení řezu uvolněte spouštěcí
spínač, držte hlavu pily ve spodní
poloze a před odstraněním obrobku
počkejte, dokud nedojde k zastavení
pilového kotouče. Vkládání rukou do
blízkosti rotujícího pilového kotouče je
velmi nebezpečné.
Při provádění nekompletního řezu nebo
než bude při uvolnění spouštěcího
spínače hlava pily zcela ve spodní
poloze, držte pevně rukojeť. Brzdný
účinek pily může způsobit náhlé stažení
hlavy pily směrem dolů, což může vést
k způsobení zranění.
Další bezpečnostní pokyny
pro pokosové pily
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte pilu k řezání jiných materiálů,
než jsou materiály doporučené výrobcem.
Nepoužívejte nářadí bez instalovaných
bezpečnostních krytů, nebo neplní-li tyto
kryty svou funkci nebo pokud nebyla správně
prováděna jejich údržba.
Zvolte správný pilový kotouč pro řezaný
materiál.
Používejte správně nabroušené pilové
kotouče.
Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí
správným směrem.
POUŽÍVEJTE POUZE PILOVÉ KOTOUČE
PRO PŘÍČNÉ ŘEZY doporučené pro
pokosové pily. Nepoužívejte pilové kotouče
s karbidovými zuby s úhlem čela přesahujícím
7 stupňů. Nepoužívejte pilové kotouče
s hlubokými výřezy. Tyto pilové kotouče
se mohou odklonit a mohou se dostat do
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kontaktu s krytem, čímž mohou způsobit
poškození pily a vážné zranění.
Nikdy se nepokoušejte rychle zastavit
pohybující se kotouč pily jeho zablokováním
pomocí nářadí nebo jiného prostředku.
Před použitím jakéhokoli příslušenství si
nastudujte návod k obsluze.
Nesprávné použití příslušenství může nářadí
poškodit.
Před použitím zajistěte, aby byl pilový kotouč
správně nasazen.
Nepoužívejte kotouče větších nebo menších
průměrů, než je doporučeno. Parametry
pilového kotouče jsou uvedeny v technických
údajích. Používejte pouze pilové kotouče
specifikované v tomto návodu, které splňují
požadavky normy EN 847-1.
Nepoužívejte pilové kotouče
z RYCHLOŘEZNÉ OCELI (HSS).
Nepoužívejte prasklé nebo poškozené pilové
kotouče.
Nepoužívejte žádné brusné nebo diamantové
kotouče.
Používejte pouze takové pilové kotouče,
jejichž otáčky jsou minimálně shodné
s otáčkami, které jsou vyznačeny na pile.
Chcete-li zablokovat hřídel motoru, nikdy
neprovádějte blokování větráku.
Ochranný kryt pily nikdy nezvedejte rukou,
pokud není pila vypnutá. Kryt můžete zvednou
rukou při montáži nebo demontáži pilového
kotouče nebo při provádění kontroly pily.
Pravidelně kontrolujte, zda jsou čisté větrací
otvory na krytu motoru a zda nejsou tyto
otvory zaneseny pilinami.
Berte prosím v úvahu následující faktory
ovlivňující hladinu hluku:
- Používejte pilové kotouče se sníženou
hlučností.
- Používejte pouze správně nabroušené
pilové kotouče.
Údržba pily by měla být prováděna pravidelně.
Dojde-li k nehodě nebo k poruše stroje,
okamžitě pilu vypněte a odpojte ji od
napájecího zdroje.
Proveďte záznam o poruše a vhodným
způsobem označte pilu, abyste zabránili
ostatním osobám v použití poškozené pily.
Při řezání plastů musí být zabráněno tavení
materiálu.
25
Osobní ochranné vybavení
Riziko úrazu elektrickým
proudem
Volný oděv, šperky, hlučnost a podobná rizika,
mohou představovat ohrožení osob. Osoby, které
budou používat toto zařízení a které se budou
nacházet v jeho blízkosti, musí používat vhodné
osobní ochranné vybavení.
Příklady poškození
napájecího kabelu
Ochranný oděv chrání pokožku před
mechanickými vlivy, například před
pořezáním.
Nepropojujte napájecí kabel
s napájením.
Bezpečnostní obuv chrání chodidla
před padajícími předměty a před
vyčnívajícími hřebíky.
Nebezpečí pořezání
Udržujte ruce ve vzdálenosti
minimálně 100 mm od obou
stran pilového kotouče
Bezpečnostní rukavice chrání ruce
před mechanickými vlivy, například
před pořezáním.
Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím
odpadu
Štítky na nářadí: Bezpečnostní brýle:
chrání zrak obsluhy před odlétávajícími
předměty, jako jsou třísky a piliny.
Zabraňte přístupu dětí
Štítky na nářadí: Ochrana sluchu:
Chrání sluch před nadměrnou
hlučností.
Nepoužívejte toto nářadí
ve vlhkém nebo mokrém
prostředí
Štítky na nářadí: Používejte respirátor.
Při čištění nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné
agresivní látky
Malé děti a nezkušené osoby. Toto
zařízení není určeno pro použití
nedospělými nebo nezkušenými
osobami bez dozoru.
Tato pokosová pila
nevyžaduje žádné další
mazání
Výstražné štítky a nálepky
Toto zařízení může být použito pouze v případě,
jsou-li všechny bezpečnostní nálepky na
pokosové pile kompletní a čitelné.
Tento bezpečnostní výstražný
symbol je používán jako
upozornění na potencionální
riziko způsobení zranění.
Dodržujte všechny
bezpečnostní pokyny, které se
nachází za tímto symbolem,
abyste zabránili způsobení
vážného nebo smrtelného
zranění.
Před použitím tohoto zařízení
si pečlivě prostudujte tento
návod.
26
250 – 300 Lux
Zajistěte řádné osvětlení
pracovního prostoru
(250 - 300 luxů)
Je-li použita pracovní svítilna,
nedívejte se do zdroje světla.
Mohlo by dojít k vážnému
poškození zraku
Štítky na nářadí: Místa určená
pro úchop
Opravy tohoto
nářadí svěřte
společnosti DEWALT
nebo mechanikům
autorizovaného servisu
DEWALT
PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY
VAROVÁNÍ: Pokosové pily mohou
způsobit vážná zranění, je-li prováděna
jejich nesprávná obsluha.
Elektrická bezpečnost
Tato pokosová pila je chráněna dvojitou izolací
v souladu s normou EN 62841. Proto není nutné
použití uzemňovacího vodiče.
• Elektromotor je určen pouze pro jedno
napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda
napájecí napětí sítě odpovídá napětí na
výkonovém štítku.
• Nevystavujte nářadí dešti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
• Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy
(například potrubí, radiátory, sporáky
a chladničky).
• Použití pily venku: Elektrická bezpečnost
může být zvýšena pomocí oddělovacího
transformátoru nebo proudového chrániče
(FI).
VAROVÁNÍ: Zacházejte správně
s napájecím kabelem.
• Nikdy netahejte za napájecí kabel, aby
došlo k odpojení jeho zástrčky od síťové
zásuvky.
• Veďte napájecí kabel tak, aby
nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy.
DWS773, DWS774: 230 V H05RN-F, 2 x 1,0 mm2
DWS773, DWS774: 115 V H05RR-F, 2 x 1,5 mm2
Výměna síťové zástrčky (pouze pro
Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
• Bezpečně zlikvidujte starou zástrčku.
• Připojení síťové zástrčky k jednotkám
s napětím 115 V: Použitá zástrčka musí
splňovat požadavky normy BS EN 60309
(BS4343), 16 A, poloha uzemňovacího
kontaktu 4h.
VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE
NÁSLEDUJÍCÍCH ÚKONŮ
Vybalení, přeprava, uložení
Vybalení
POZNÁMKA:
• Zkontrolujte, zda během přepravy
nedošlo k poškození nářadí, jeho
částí nebo příslušenství.
• Zkontrolujte kompletnost dodávky.
Přeprava
Prodlužovací kabely
•
•
•
•
Je-li nutné použití prodlužovacího kabelu,
použijte pouze schválený typ kabelu
s 3 vodiči, který je vhodný pro příkon tohoto
nářadí (viz Technické údaje). Minimální průřez
vodiče je 1 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
Před použitím zkontrolujte prodlužovací kabel
a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu.
Pracujete-li s nářadím venku, používejte
pouze prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je tak i označen.
Výměna kabelu a zástrčky
UPOZORNĚNÍ: Nesprávná přeprava
může způsobit odřeniny.
• Nepřenášejte nářadí s prstem na
spínači. Ujistěte se, zda je spínač
v poloze vypnuto.
• Při zvedání nebo přepravě pily
nepoužívejte pro úchop kryty pily.
Uložení
POZNÁMKA: Tato pokosová pila musí být
uložena na suchém a uzamykatelném místě,
mimo dosah dětí.
Napájecí kabel nebo zástrčky tohoto kabelu
mohou být vyměněny pouze v autorizovaném
servisu nebo kvalifikovaným elektrotechnikem.
Musí být použity následující napájecí kabely:
27
Montáž na pracovní stůl
Použití
Ergonomické požadavky
Všeobecně
Ujistěte se, zda je pila z hlediska výšky stolu
a stability umístěna v bezpečné a ergonomické
poloze. Poloha stroje musí být zvolena tak, aby
měla obsluha stroje dobrý přehled a dostatek
volného prostoru v blízkosti stroje, který umožní
manipulaci s obrobky bez jakéhokoli omezení.
•
Seřízení a výměny
•
•
•
Před použitím
•
Tato pokosová pila byla přesně seřízena již ve
výrobním závodě. Z důvodu přepravy
a manipulace s pilou nebo z jakéhokoli jiného
důvodu může být vyžadováno nové seřízení pily.
VAROVÁNÍ: Úraz elektrickým proudem
může způsobit vážné nebo smrtelné
zranění.
• Před zahájením práce: Odpojte
napájecí kabel od napájecího zdroje.
POZNÁMKA:
• Při provádění šikmých řezů zajistěte, aby bylo
rameno pily bezpečně upevněno.
• Zkontrolujte, zda se pilový kotouč nedotýká
stolu u zadní části drážky pro pilový kotouč
nebo u přední části otočného ramena ve svislé
poloze 90° a v poloze 45° pro šikmý řez.
• Je-li pilový kotouč opotřebován, nahraďte jej
novým nabroušeným pilovým kotoučem.
• Zkontrolujte technické údaje nového pilového
kotouče: Používejte pilové kotouče
s průměrem 216 mm a s průměrem upínacího
otvoru 30 mm, abyste dosáhli požadovaných
provozních výkonů.
• Jakmile je kryt s drážkou pro pilový kotouč
opotřebován, vyměňte jej. Dojde-li k poškození
nebo opotřebování krytu s drážkou pro pilový
kotouč, svěřte opravu pily autorizovanému
servisu.
28
Při práci s velkými a dlouhými obrobky
používejte válečkové stoly.
Použijte volitelné zařízení k odsávání prachu.
Nikdy nepoužívejte pilu bez krytu s drážkou
pro pilový kotouč.
•
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nářadí
a napájecího kabelu. Dbejte na to, aby se
napájecí kabel nenacházel v prostoru řezu.
Pečlivě zkontrolujte horní kryt pilového
kotouče, pohyblivý spodní kryt a trubici
odsávání prachu, abyste se ujistili o jejich
správné funkci.
Zkontrolujte spodní kryt pilového kotouče.
Je navržen tak, aby se po uvolnění páky
rychle uzavřel. Nedochází-li k jeho rychlému
uzavření do 1 sekundy, svěřte opravu pily
autorizovanému servisu DEWALT.
Ujistěte se, zda piliny, prach nebo části
obrobku nemohou způsobit zablokování těchto
funkcí.
Dojde-li k zablokování částí obrobku mezi
pilovým kotoučem a ochrannými kryty,
odpojte stroj od napájecího zdroje. Odstraňte
zaseknuté části a proveďte opětovnou montáž
pilového kotouče.
Nechejte pilový kotouč řezat volně.
Nepoužívejte nadměrnou sílu.
Před vlastním provedením řezu (aniž by byla
pila zapnutá) vždy zkontrolujte dráhu pilového
kotouče.
Před zahájením řezání počkejte, dokud motor
pily nedosáhne maximálních otáček.
Ujistěte se, zda jsou všechny zajišťovací
a upínací šrouby řádně utaženy.
VAROVÁNÍ: Nesprávné použití může
způsobit vážné ohrožení.
• Před připojením k elektrické síti se
ujistěte, zda je spínač nářadí v poloze
vypnuto.
• Zabraňte okolo stojícím osobám,
zejména dětem, aby se dotýkaly nářadí
nebo prodlužovacího kabelu a udržujte
je mimo pracovní prostor.
Poloha těla a rukou
• Stále udržuje ruce ve vzdálenosti
minimálně 100 mm od pilového
kotouče.
• Nikdy nekřižte ruce.
• Při pohybu ramena pily směrem
doprava nebo doleva, kopírujte tělem
pohyby pily a stůjte bezpečně na pravé
nebo levé straně pily.
Řezání
• Před zvednutím ramena pily počkejte,
dokud se pilový kotouč zcela nezastaví.
Pokud dochází k třepení zadní části
řezu, nalepte na obrobek v místě
řezu lepicí pásku. Proveďte řez přes
lepicí pásku a po ukončení řezu pásku
opatrně odlepte.
• Při řezání přitlačujte obrobek pevně
k pracovnímu stolu a k vodítku. Udržujte
ruce v předepsané poloze, dokud
nedojde k uvolnění spínače pily
a k úplnému zastavení pilového
kotouče.
• Při pokosovém řezu koncové části
obrobku s malým ořezem umístěte
obrobek tak, aby byl odřezek na straně
směrem k pilovému kotouči, a to větším
úhlem k vodítku:
- levý pokos, ořez vpravo
- pravý pokos, ořez vlevo
Po použití
• Odpojte napájecí kabel od napájecího
zdroje.
• Uložte tuto pokosovou pilu na suchém
a uzamykatelném místě, mimo dosah
dětí.
Odsávání prachu
•
•
Dodržujte příslušné předpisy platné ve vaší
zemi, které se týkají materiálů, s jakými
budete pracovat.
POZNÁMKA:
• Při řezání dřeva připojte pilu k zařízení pro
zachytávání pilin a prachu. Vždy berte v úvahu
faktory, které mají vliv na působení prachu na
obsluhu pily, jako jsou:
- Dobré odvětrání pracovního prostoru.
- Ostrost pilového kotouče.
- Správné nastavení pilového kotouče.
- Protlačení pilového kotouče obrobkem.
Neprotahujte pilu přes obrobek.
Čištění a údržba
Tato pokosová pila nevyžaduje žádné dodatečné
mazání a byla zkonstruována tak, aby pracovala
po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Úraz elektrickým proudem
může způsobit vážné nebo smrtelné
zranění.
• Před čištěním: Odpojte napájecí kabel
od napájecího zdroje.
POZNÁMKA:
• Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku.
• Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala
jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
• Vodicí drážky mohou být zaneseny
nečistotami. Pro čištění vodicích drážek
používejte vhodný přípravek nebo proud
nízkotlakého vzduchu.
• Odpojte pilu od elektrické sítě před
prováděním jakékoli údržby nebo před
výměnou pilového kotouče.
• Nikdy neprovádějte čištění nebo údržbu, je-li
pila ještě v chodu a nenachází-li se hlava pily
v horní klidové poloze.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí vdechnutí prachu.
Z důvodu snížení rizika zranění vždy
používejte schválenou masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: VŽDY při práci se dřevem
používejte zařízení pro odsávání prachu,
které je zkonstruováno v souladu
s platnými předpisy, které se týkají
prachových emisí.
Určité druhy pilin, jako jsou piliny z dubového
nebo bukového dřeva, jsou považovány za
karcinogenní.
29
Likvidace
Chraňte životní prostředí!
Třiďte odpad. Výrobky a baterie
označené tímto symbolem nesmí
být vyhozeny do běžného domácího
odpadu. Výrobky a baterie obsahují
materiály, které mohou být obnoveny
nebo recyklovány, což snižuje
poptávku po surovinách. Provádějte
prosím recyklaci elektrických
výrobků a baterií podle místních
předpisů. Další informace
naleznete na internetové adrese
www.2helpU.com.
30
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00288845 - 07-12-2015
31
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising