DWS774 | DeWalt DWS774 MITRE SAW instruction manual

372003-02 EST
DWS773
DWS774
Eesti keel
(Originaaljuhend)
21
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
31
2
250-300 Lux
250-300 Люкс
3
6 mm
6 мм
4
> 15 mm
> 15 мм
> 8 mm
> 8 мм
5
6
7
8
9
10
11
12
> 10 cm
> 10 cм
13
14
15
16
17
18
19
20
EESTI KEEL
RISTLÕIKE EERUNGISAAG
DWS773, DWS774
TEHNILISED ANDMED
DWS773
Pinge:
Euroopa
Suurbritannia ja
Iirimaa
Kaitsmed:
Euroopa
230 V
Suurbritannia ja
Iirimaa
230 V
Suurbritannia ja
Iirimaa
115 V
Tüüp
Tarbitav võimsus
Lehe diameeter
Lehe ava
Lehe kiirus, max
Eerungi asendid,
max
Kalde asend, max
Ühendeerung
Vibratsiooni emissioon
DWS774
V
230
230
V
230/115
230/115
A
10
(vooluvõrk)
10
(vooluvõrk)
A
A
W
mm
mm
min-1
vasak
parem
vasak
kalle
eerung
13
13
(toitepistikus) (toitepistikus)
16
(vooluvõrk)
16
(vooluvõrk)
1
1300
216
30
4500
48°
48°
48°
45°
45°
1
1400
216
30
4500
48°
48°
48°
45°
45°
Võimsus:
ristlõige 90°
70 x 20
70 x 20
mm
(max kõrgus)
ristlõige 90°
mm
60 x 250
60 x 250
eerung 45°
mm
60 x 170
60 x 170
eerung 48°
mm
60 x 160
60 x 160
kaldlõige 45°
mm
48 x 250
48 x 250
kaldlõige 48°
mm
45 x 250
45 x 250
Üldmõõtmed (laua625 x 425 x
625 x 425 x
mm
pikendusega)
355
355
Mõõtmed (lauapi445 x 425 x
445 x 425 x
mm
kenduseta)
355
355
Mass
kg
11,5
11,5
dB(A)
92
92
LPA (helirõhk)
98
98
LWA (helivõimsus) dB(A)
K (helivõimsuse
dB(A)
0,3
0,3
määramatus)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt EN 61029:
ah (vibratsioonitu2,7
2,7
m/s2
gevus)
1,5
1,5
K (määramatus)
m/s2
XPS
Ei
Jah
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 62841-3-9 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel
hindamisel.
Antud vibratsioonimõju väärtus kehtib
tööriista tavalise kasutamise korral. Kui
tööriista kasutatakse erinevate tööde jaoks,
lisaseadmetega või kui tööriist on halvasti
hooldatud, võib vibratsioonimõju olla erinev.
Sellisel juhul võib vibratsiooni mõju kogu tööaja
kestel olla märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb arvesse võtta
ka seda aega, mil tööriist on välja lülitatud või
töötab vabajooksul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada vibratsiooni kogu
tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed kasutaja
kaitsmiseks vibratsiooni mõjude eest – tööriistade
ja tarvikute hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Elektritoiteallikas
Seade on mõeldud ühendamiseks
elektrisüsteemiga, mille maksimaalne lubatud
näivtakistus Zmax kasutaja liitumiskohas (kilbis)
on 0,39 Ohm.
Kasutaja peab veenduma, et seade on
ühendatud vooluvõrguga, mis vastab sellele
nõudele. Vajadusel võib kasutaja küsida süsteemi
näivtakistust liitumiskohas elektrifirmalt.
EÜ vastavusavaldus
Vastavalt
masinadirektiivile 2006/42/EÜ
Toode:
Ristlõike eerungisaag
Tüübid:
DWS773, DWS774
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad harmoneeritud
standarditele: EN 62841-1:2015 ja EN 628413-9:2014. Neid tooted on kooskõlastatud
direktiividega 2004/108/EÜ (kuni 19.04.2016),
2014/30/EÜ (alates 20.04.2016) ja 2011/65/EÜ.
Lisainfo saamiseks võtke palun DEWALTiga
ühendust allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
21
EESTI KEEL
Allakirjutanu vastutab tehnilise dokumentatsiooni
kokkupanemise eest ja kinnitab seda DEWALTi
nimel.
Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
30.11.2015
ÜLDISED OHUTUSALASED
MÄRKUSED
Lugege see ohutusjuhend hoolega läbi
enne seadme kasutamist, et tagada
seadme ohutus ja nõuetekohane
kasutamine. Hoidke juhend alles kuni
selle toote kõrvaldamiseni.
Kasutusotstarve
Ristlõike eerungisaagi tuleb kasutada kooskõlas
selle ohutusjuhendi ja kasutusjuhendi tehniliste
andmetega. Eerungsaed pole “mänguasjad” ning
need nõuavad mõistlikku, vastutustundlikku ja
ettevaatlikku käsitsemist.
Eerungisaag on mõeldud puidu, puidutoodete ja
plastmassi professionaalseks saagimiseks. See
võimaldab hõlpsat, täpset ja ohutut rist-, kald- ja
eerungsaagimist.
Eerungisaag on mõeldud kasutamiseks
karbiidhammastega saekettaga, mille
nimiläbimõõt on 216 mm.
Tööandja vastutus, nt:
• Perioodiliste ülevaatuste tähtaegadest
kinnipidamine ning volitatud DEWALTi
remondiagendilt remondimeetmete tellimine.
• Eerungisae ohutu hoiustamine laste
käeulatusest väljaspool.
• Varustamine ja kaitsevarustuse kasutamise
tagamine, vt ptk 1.3 “Isikukaitsevahendid”.
Eerungisaagi tohib kasutada vaid üle 18-aastane
inimene või üle 16 aasta vanune õpipoiss/
praktikant (üksnes vastutava superviisori
järelevalve all), keda ei vaeva väsimus ning kes
pole alkoholi, ravimite ega narkootikumide mõju
all.
Vale rakendamine, väärkasutus või "mängimine"
võib põhjustada surmavaid vigastusi ja raskeid
vara kahjustusi.
Näiteks:
22
•
•
•
•
Kaitsemehhanismi juhtimise ülevõtmine
Puu jäsemete või halgude lõikamine
Terase või muu kõva materjali lõikamine
Kergete sulamite, eriti magneesiumsulamite
lõikamine
Selle seadme muutmine, seadme või
konversioonide ning hooldustööde ja
remonditööde omapoolne täiendamine võib
mõjuda märkimisväärses ulatuses negatiivselt
seadme ohutule, usaldusväärsele ja
nõutekohasele talitlusele ning tühistab kehtiva
garantii.
Vaid Suurbritannia
Tähelepanu Suurbritannia kasutajatele on trükitud
"puidutöömasinate regulatsioon 1974"-s ja
kõikides hilisemates muudatustes.
Tootekood
Tootekood, mis sisaldab ka tootmisaastat, on
trükitud korpusele. (Vt lk 4.)
Näiteks:
2015 XX XX
Tootmisaasta
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis vältimata jätmisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel võib lõppeda
surma või raske kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
PANE TÄHELE: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid mis
mittevältimisel võib põhjustada varalist
kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EESTI KEEL
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamise
kohta
HOIATUS: Lugege läbi kõik hoiatused
ja juhised. Kõigi hoiatuste ja juhiste
täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi,
tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) Tööala ohutus
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud
elektritööriista kasutamise ajal eemal.
Tähelepanu hajumisel võite kaotada
kontrolli tööriista üle.
2) Elektriohutus
a) Elektritööriista pistikud peavad sobima
pistikupesaga. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti selliste
maandatud pindadega nagu torud,
radiaatorid, pliidid ja külmkapid.
Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on
maaga ühenduses.
c) Vältige elektritööriistade sattumist
vihma kätte või märgadesse
tingimustesse. Elektritööriista sattunud
vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge
kunagi kasutage elektritööriista
toitekaablit selle kandmiseks,
tõmbamiseks ega pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud
või sassis kaablid suurendavad
elektrilöögiohtu.
e) Kui te kasutate tööriista väljas,
kasutage kindlasti välitingimustesse
sobivat pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) Isiklik ohutus
a) Olge tähelepanelikud, vaadake, mida
teete, ja kasutage tervet mõistust, kui
elektritööriistaga töötate. Ärge kasutage
elektritööriista väsinuna ega alkoholi,
narkootikumide või arstimite mõju all
olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või
ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti
on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
g) Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, siis veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti
kasutatavad. Tolmukogumisseadme
23
EESTI KEEL
kasutamine võib vähendada tolmuga
seotud ohte.
h) Ärge laske tööriista sagedasest
kasutamisest tekkinud harjumusel
muuta teid liigselt enesekindlaks,
nii et te eirate tööriista kasutamise
ohutuspõhimõtteid. Hooletu tegutsemine
võib tekitada tõsiseid vigastusi vaid
sekundi murdosa vältel.
4) Elektritööriistade kasutamine ja
hooldamine
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage elektritööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on
ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne reguleerimist, tarvikute
vahetamist ja tööriista hoiule panemist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete
rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
d) Hoidke kasutusel mitteolevaid
elektritööriistu lastele kättesaamatus
kohas. Ärge lubage tööriista kasutada
inimestel, kes tööriista ei tunne või
pole lugenud seda kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
e) Hooldage elektritööriistu. Veenduge,
et liikuvad osad on õiges asendis ega
ole kinni kiilunud, detailid on terved ja
puuduvad muud tingimused, mis võivad
mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Tööriistade halb
hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f) Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam
juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja lõiketerasid jms vastavalt
käesolevatele juhistele, võttes arvesse
töötingimusi ja teostatavat tööd.
Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt
võib põhjustada ohtliku olukorra.
24
h) Hoidke käepidemed ja haardepinnad
kuivad, puhtad, k.a õlist ja määrdest.
Libedad käepidemed ja haardepinnad
ei võimalda tööriista ootamatutes
olukordades ohutult käsitseda ja
kontrollida.
5) Teenindus
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. See
tagab tööriista ohutuse säilimise.
Ohutushoiatused
eerungisaagide kohta
a) Eerungisaed on mõeldud puidu või
puidusarnaste toodete lõikamiseks,
neid ei saa kasutada abrasiivsete
lõikeketastega raudmaterjalide,
nagu talade, varraste, neetide jms
lõikamiseks. Abrasiivne tolm põhjustab
liikuvate osade, nagu alumise kettakaitsme
kinnikiilumist. Abrasiive lõikamise käigus
tekkivad sädemed põletavad alumist
kettakaitset, lõhikplaati ja teisi plastikosi.
b) Võimaluse korral kasutage töödetaili
toetamiseks klambreid. Toetades
töödetaili käega, peate oma käe hoidma
alati vähemalt 100 mm kaugusel saetera
mõlemast küljest. Ärge kasutage antud
saagi selliste tükkide lõikamiseks, mis
on liiga väikesed, et nende hoidmine käe
või klambritega oleks ohutu. Kui teie käsi
on saeterale liiga lähedal, suureneb risk
saada saeteraga kokku puutudes viga.
c) Töödetail peab olema statsionaarne ja
klambritega kinnitatud või hoitud nii
vastu tõket kui ka lauda. Ärge söötke
mitte mingil viisil töödetaili terale ega
lõigake "vaba käega". Mittekinnihoitud või
liikuvad töödetailid võivad saelaualt suure
kiirusega minema lennata, põhjustades
vigastusi.
d) Lükake saag läbi töödetaili. Ärge
tõmmake saagi läbi töödetaili. Lõike
tegemiseks tõstke saepea üles ja tõmmake
see töödetaili kohale ilma lõiget tegemata,
käivitage mootor, vajutage saepea alla ja
lükake saag läbi töödetaili. Tõmbeliigutuse
tegemine põhjustab tõenäoliselt saetera
ronimise töödetaili peale ja terakooste
viskamise toore jõuga operaatori poole.
e) Ärge kunagi liigutage oma kätt üle
kavandatava lõikejoone ei saetera ees
EESTI KEEL
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
ega taga. Töödetaili toetamine "vastukätt"
ehk saeterast paremal paikneva töödetaili
hoidmine vasaku käega või vastupidi on
äärmiselt ohtlik.
Ärge küünitage kumbagi kätt tõkke taha
saetera kummalegi küljele lähemale kui
100 mm, eemaldamaks puiduprahti või
ükskõik mis muul põhjusel, kui saetera
pöörleb. Pöörleva saetera asetsemine
käe lähedal ei pruugi olla tajutav ja te võite
rängalt viga saada.
Enne lõikamist uurige töödetaili.
Kui töödetail on kaardus või kõver,
kinnitage see klambriga, kaardus külg
tõkke poole. Veenduge alati, et töödetaili,
tõkke ja laua vahel ei oleks kogu lõike
ulatuses lõhet. Kaardus või kõverad
töödetailid võivad väänduda või nihkuda ja
põhjustada lõikamise ajal pöörleva saetera
kinnikiilumist. Töödetailis ei tohi olla ühtegi
naela ega muud võõrkeha.
Ärge kasutage saagi enne, kui laud
on vabastatud kõikidest tööriistadest,
puiduprahist jms. ja lauale jääb vaid
töödetail. Peenike puidupraht või -tükid
või muud objektid, mis puutuvad kokku
pöörleva teraga, võivad suure kiirusega
lendu minna.
Lõigake korraga vaid ühte töödetaili.
Kuhja laotud mitut töödetaili ei saa
korralikult klambriga kinnitada ja need
võivad põhjustada tera kinnikiilumise
või lõikamise ajal paigast nihkuda.
Enne eerungisae kasutamist veenduge,
et saag on asetatud tasasele ja
kindlale töötasapinnale. Tasane ja
kindel töötasapind vähendab eerungisae
ebastabiilseks muutumise riski.
Planeerige oma tööd. Iga kord enne
kaldenurga või eerunginurga seadete
muutmist veenduge, et reguleeritav
tõke on paigutatud õigesti toetama
töödetaili ja et see ei sega tera ega
valvesüsteemi. Ilma tööriista käivitamata
ja ilma töödetailita laual liigutage saetera
läbi simuleeritud lõiketee, veendumaks, et
lõiketeele ei jää mingeid takistusi ja et ei
ole ohtu lõigata tõkkesse.
Tagage piisav tugi, nagu
lauapikendused, saepukid jne.
töödetailile, mis on lauaplaadist pikem
või laiem. Eerungisae lauast pikemad
või laiemad töödetailid võivad ilma toeta
laualt maha kukkuda. Kui lõigatud tükk
või töödetail kukub maha, võib see tõsta
alumist kettakaitset või pöörleva tera jõul
minema lennata.
m) Ärge kasutage lauapikenduse või
lisatoe asendusena teist inimest.
Töödetaili ebastabiilne tugi võib põhjustada
tera kinnikiilumise või töödetaili paigast
nihkumise lõikamise ajal, tõmmates teid ja
teie abilise vastu pöörlevat tera.
n) Äralõigatud tükk ei tohi kinni kiiluda
ja seda ei tohi mitte mingi vahendiga
suruda vastu pöörlevat saetera. Kui
äralõigatud tükki tõkestatakse, näiteks
kasutades pikkustõkkeid, võib see tera
vastu kinni kiiluda ja suure jõuga minema
lennata.
o) Kasutage alati õige kujuga klambrit
või fiksaatorit, et toetada korralikult
ümaraid materjale, nagu varvad või
torud. Varbadel on kalduvus lõikamise ajal
veereda, põhjustades tera "hammustamist"
ja töö tõmbamist koos teie käega
saeterasse.
p) Laske teral saavutada täiskiirus,
enne kui töödetaili selle vastu
panete. See vähendab töödetaili laualt
minemaviskamise riski.
q) Kui töödetail või tera kiilub kinni,
lülitage eerungisaag välja. Oodake,
kuni kõik liikuvad osad on peatunud
ja tõmmake pistikupesa toiteallikast
välja ja/või eemaldage akukomplekt.
Siis vabastage kinnikiilunud materjal.
Saagimise jätkamine kinnikiilunud
töödetailiga võib põhjustada eerungisae
üle kontrolli kaotamise või seadme
kahjustumist.
r) Pärast lõike lõpetamist vabastage nupp,
hoidke saepead all ja oodake, kuni tera
peatub, enne kui eemaldate äralõigatud
tüki. Käe küünitamine vabakäigul tera
lähedale o ohtlik.
s) Hoidke käepidet kindlalt, kui teete
mittetäieliku lõike või kui vabastate
nupu enne, kui saepea on täielikult
alumises asendis. Sae pidurdamine
võib põhjustada saepea äkilise allapoole
tõmbamise, tekitades vigastusohu.
Lisaohutushoiatused
eerungisaagide kohta
•
Ärge kasutage saagi muude materjalide
saagimiseks peale tootja soovitatute.
25
EESTI KEEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
26
Ärge kasutage seadet, kui kaitsed ei ole
oma kohal, need ei toimi või ei ole õigesti
hooldatud.
Valige õige ketas lõigatava materjali jaoks.
Kasutage õigesti teritatud saekettaid.
Veenduge, et saeketas pöörleb õiges suunas.
KASUTAGE AINULT RISTLÕIKE
SAEKETTAID, mida soovitatakse
eerungisaagidele. Ärge kasutage
karbiidotstega saeteri, mille saehammaste
nurk on üle 7 kraadi. Ärge kasutage sügavate
hambavahedega lõiketeri. Need võivad kaitset
kallutada ja sellega kokku puutuda ning
kahjustada masinat ja/või tekitada tõsiseid
kehavigastusi.
Mitte kunagi ärge püüdke peatada kiiresti
liikuvat seadet tööriista või muu eseme
surumisega vastu saeketast; see võib
põhjustada raske õnnetuse.
Enne mis tahes tarvikute kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Tarvikute vale kasutamine võib põhjustada
kahjustusi.
Enne kasutamist veenduge, et saeleht on
korralikult kinnitatud.
Ärge kasutage soovitatust suurema ega
väiksema läbimõõduga saekettaid. Sobiva
saeketta kohta vaadake tehnilisi andmeid.
Kasutage ainult selles kasutusjuhendis
kindlaks määratud saekettaid, mis vastavad
standardile EN 847-1.
Ärge kasutage KIIRLÕIKETERAST terasid.
Ärge kasutage pragunenud ega muul viisil
kahjustunud saelehti.
Ärge kasutage abrasiivseid ega
teemantsaekettaid.
Kasutage vaid saelehti, millele märgitud kiirus
on vähemalt võrdne saele märgitud kiirusega.
Ärge asetage midagi vastu ventilaatorit
mootori võlli toetamiseks.
Mitte kunagi ärge tõstke saelehe kaitset
käsitsi, kui saag ei ole välja lülitatud. Kaitset
võib tõsta käsitsi saeketta paigaldamisel ja
eemaldamisel ning sae kontrollimisel.
Kontrollige regulaarselt, et mootori
ventilatsiooniavad on puhtad ja vabad
laastudest.
Palun pidage silma järgmisi müra mõjutavaid
tegureid:
- kasutage müra vähendavaid saekettaid,
- kasutage vaid hästi teritatud saekettaid;
Masina hooldustööd tuleb regulaarselt läbi
viia;
•
•
•
Õnnetuse või seadme tõrke korral lülitage
seade kohe välja ja eemaldage vooluvõrgust.
Teatage tekkinud tõrkest ning tähistage
seade sobival viisil, et vältida teiste inimeste
töötamast vigase seadmega.
Plasti saagimisel tuleb vältida materjali
sulamist.
Isikukaitsevarustus
Lotendavad riided, ehted, müra ja sarnased
ohud võivad seada inimese ohtu. Inimesed,
kes hakkavad seadet kasutama ja kes peavad
seadme läheduses olema, peavad andma sobivat
isikukaitsevarustust.
Kaitseriided kaitsevad nahka
mehaaniliste mõjurite eest, nt lõiked.
Kaitsesaapad kaitsevad jalgu
kukkuvate esemete ja sisselõikavate
naelte eest.
Kaitsekindad kaitsevad käsi
mehaaniliste mõjurite eest, nt lõiked.
Märgitud tööriistale: Kaitse goggletüüpi prillid: kaitsevad silmi lendlevate
esemete eest, nagu pinnud ja tolm
Märgitud tööriistale:
Kuulmiskaitsevahendid: kaitsevad
kõrvu üleliigse müra eest.
Märgitud tööriistale: Kandke
tolmurespiraatorit.
Väikesed lapsed ja nõrk tervis.
See masin ei ole mõeldud ilma
järelevalveta kasutamiseks väikeste
laste või füüsiliselt nõrkade isikute
poolt.
EESTI KEEL
Hoiatusmärgid ja sildid
Seadet tohib kasutada vaid siis, kui kõik
ohutussildid on eerungisael tervikud ja loetavad.
Töötsooni nõuetekohane
valgustus (250 - 300 luksi)
250 – 300 Lux
Ohutusalaseid
tähelepanusümboleid
kasutatakse teie
tähelepanu suunamiseks
potentsiaalsetele füüsiliste
vigastuste ohtudele.
Järgige kõiki ohutusalaseid
sõnumeid, mis järgnevad
sellele sümbolile, et vältida
võimalikke vigastusi või
surma.
Lugege juhend läbi enne
seadme kasutamist.
Töövalgustust kasutades ärge
vaadake otse valgusallika
suunas. See võib põhjustada
raskeid silmavigastusi.
Märgitud tööriistale:
Kandekohad
DEWALTi või
volitatud DEWALTI
remondiagendi poolt
läbiviidud remont.
OPERATSIONAALSED
OHUTUSALASED MÄRKUSED
HOIATUS: Eerungisaeg võivad põhjustada
raskeid vigastusi vale käsitsemise korral.
Elektriohu risk
Elektriohutus
Kaablikahjustuste näited
Ärge katkestage toitekaabli
ühendust toiteallikaga.
Sisselõigete oht
Hoidke oma käsi saelehe
mõlemal poolel vähemalt 100
mm kaugusel.
Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Hoidke laste käeulatusest
väljas.
Ärge kasutage tööriista
niisketes või märgades
tingimustes.
Eerungisaag on vastavalt standardile EN 62841
topeltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole maandusjuhet
vaja.
• Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Veenduge alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
• Ärge hoidke tööriista vihma käes. Ärge
kasutage tööriista niisketes või märgades
tingimustes.
• Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega (näiteks torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid).
• Väljas kasutamine: Elektriohutust saab
parandada, kui sisestada isoleeriv
transformaator või (FI) rikkevoolukaitselüliti
(ELCB).
HOIATUS: Ärge väärkasutage
elektrikaableid.
• Ärge tõmmake toitekaablit pistikupesast,
kui tööriista vooluvõrgust eemaldate.
• Hoidke toitekaabel eemal kuumusest,
õlist ja teravatest servadest.
Pikenduskaablid
•
Ärge kasutage puhastamiseks
lahusteid või muid kemikaale.
Eerungisaag ei vaja
lisamäärimist.
•
Kui pikenduskaabel on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikenduskaablit,
mis sobib selle tööriista sisendvõimsusega
(vt Tehnilised andmed). Juhtme minimaalne
ristlõikepindala on 1,5 mm2; maksimaalne
lubatud pikkus on 30 m.
Kui kasutate kaablirulli, kerige see alati
täielikult lahti.
27
EESTI KEEL
•
•
Enne kasutamist: kontrollige pikenduskaablit
ning kahjustuste avastamisel vahetage välja.
Tööriista kasutamisel väljas kasutage ainult
välitingimustesse mõeldud pikenduskaableid,
millel on vastav tähistus.
Toitepistiku ja juhtme asendamine
Kaabli või pistiku võib tööriistal välja vahetada
ainult volitatud remonditöökoda või kvalifitseeritud
elektrik.
Järgmised juhtmed on kohustuslikud:
DWS773, DWS774: 230V H05RN-F, 2 x 1.0 mm2
DWS773, DWS774: 115V H05RR-F, 2 x 1.5 mm2
Toitepistiku vahetamine (ainult
Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui peab paigaldama uue toitepistiku:
• Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Toitepistiku paigaldamine 115 V seadmetele:
Pistik peaks vastama standardile BS EN
60309 (BS4343), 16 A, maanduskontakt
asendis 4h.
ÜLESANNETEGA SEOTUD
HOIATUSED
Lahtipakkimine, transport,
säilitamine
Lahtipakkimine
PANE TÄHELE:
• Kontrollige, et tööriist, selle osad
või tarvikud ei ole transportimisel
kahjustada saanud.
• Kontrollige terviklikkuse sisu.
Transport
ETTEVAATUST: Vale transportimine
võib põhjustada sinikaid.
• Ärge kunagi kandke tööriista, sõrm
lülitil. Veenduge, et tööriist on asendis
OFF (väljas).
• Ärge kasutage kaitsekatteid sae
tõstmiseks või transportimiseks.
28
Hoiustamine
PANE TÄHELE: Eerungisaagi tuleb hoida
kuivas kohas ja turvaliselt luku taga, lastele
kättesaamatus kohas.
Pingi paigaldamine
Ergonoomsed nõuded
Veenduge, et tööriist asub laual, mis on kõrguse
ja stabiilsuse poolest teile sobiv. Masina asukoht
tuleb valida nii, et kasutajal oleks hea ülevaade
ning seadme ümber piisavalt vaba ruumi detaili
piiranguteta käsitsemiseks.
Reguleerimised ja asendused
Eerungisaag on tehases täpselt reguleeritud.
Vedamise ja käsitsemise tõttu või muul põhjusel
võib olla vajalik uuesti reguleerimine.
HOIATUS: Elektrilöök võib põhjustada
raskeid vigastusi või surma.
• Enne tööd: Katkestage toitekaabli
ühendus toiteallikaga.
PANE TÄHELE:
• Kaldsaagimisel veenduge, et konsool on
kindlalt fikseeritud.
• Kontrollige, et leht ei puutu kokku lauaga
pilu tagaosas või pöördkäpa esiosas 90°
vertikaalse asendi ja 45° kalde korral.
• Kui leht on kulunud, tuleb see uue terava
lehega asendada.
• Kontrollige uue lehe tehnilisi andmeid:
Soovitavate saagimisomaduste saavutamiseks
kasutage 216 mm saekettaid, millel on 30 mm
võlliava.
• Kui lõhikplaat on kulunud, vahetage see välja.
Kui lõhikplaat kulub või saab kahjustada, viige
saag volitatud teeninduskeskusesse.
EESTI KEEL
Kasutamine
Üldine
•
•
•
Kasutage valikulisi rullikutega laudu suurte ja
pikkade puutükkide jaoks.
Kasutage valikulist tolmuärastit.
Mitte kunagi ärge kasutage saagi ilma
lõhikplaadita.
Enne kasutamist
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollige tööriista ja toitekaablit kahjustuste
suhtes. Hoolitsege selle eest, et toitekaabel ei
asetseks lõikealas.
Kontrollige, kas saeketta ülemine
kaitse, saeketta liikuv alumine kaitse ja
tolmueemaldustoru töötavad korralikult.
Kontrollige lehe alumist kaitset, mis on
mõeldud kiireks sulgumiseks, kui hoob
lastakse lahti. Kui see ei sulgu 1 sekundiiga,
laske saagi volitatud DeWalti remondiagendil
hooldada.
Hoolitsege selle eest, et laastud, tolma
ja detaili osad ei saaks nende toimimist
takistada.
Kui töödetaili osad kiiluvad saelehe ja kaitsme
vahel kinni, katkestage tööriista ühendus
toiteallikaga. Eemaldage kinnijäänud tükid ja
paigaldage uuesti saeleht.
Laske saelehel vabalt lõigata. Ärge kasutage
jõudu.
Enne saagimist tehke sisselülitamata
saega alati prooviliigutusi, et näha saeketta
liikumisteekonda.
Enne lõikamist laske mootoril saavutada
täispöörded.
Veenduge, et kõik lukustusnupud ja
fikseerimishoovad on kinni.
HOIATUS: Väärkasutamine võib
põhjustada suurt kahju.
• Enne tööriista vooluvõrku ühendamist
veenduge, et see on välja lülitatud.
• Ärge lubage tööga mitteseotud isikutel
(eriti lastel) puudutada tööriista või
pikenduskaablit ning hoidke nad
tööalast eemal.
Keha ja käte asend
• Ärge kunagi hoidke käsi saekettale
lähemal kui 100 mm.
• Ärge asetage käsi risti.
•
Sae konsooli viimisel vasakule ja
paremale liikuge sellega kaasa ning
seiske saekettast veidi kõrval.
Lõikamine
• Enne konsooli tõstmist laske
saekettal alati täielikult peatuda. Kui
detaili tagumisel küljelt murduvad
sellegipoolest ära väikesed puidutükid,
kleepige lõikekohta veidi maalritepi.
Saagige läbi teibi ja eemaldage
ettevaatlikult teip.
• Hoidke detaili saagimisel tihedalt vastu
lauda ja tõket. Hoidke käsi samas
asendis, kuni lüliti on vabastatud ja
saeketas on täielikult peatunud.
• Puitdetaili otsast väikese tüki
kaldlõikamisel paigutage detail nii, et
äralõigatav osa jääb sellele saeleht
poolele, millel on lati suhtes suurem
nurk:
- vasak eerung, äralõigatav osa
paremal
- parem eerung, äralõigatav osa
vasakul.
Pärast kasutamist
• Katkestage toitekaabli ühendus
toiteallikaga.
• Hoidke eerungisaagi kuivas kohas
ja turvaliselt luku taga, lastele
kättesaamatus kohas.
Tolmu eemaldamine
HOIATUS: Tolmu sissehingamise oht.
Kehavigastuste riski vähendamiseks
kandke ALATI heaks kiidetud tolmumaski.
HOIATUS: ALATI kasutage
vaakumekstraktorit, mis on disainitud
kooskõlas kehtivate direktiividega seoses
tolmu emissiooniga puidu saagimisel.
• Teatud tolmu, nagu tamme- või pöögitolmu,
peetakse kantserogeenseks.
• Jälgige olulisi eeskirju, mis kehtivad teie riigis
töödeldava materjali kohta.
PANE TÄHELE:
• Puidu saagimisel ühendage saag
tolmukogumisseadmega. Pidage alati silmas
tolmu mõjutavaid tegureid, näiteks:
- hea ventilatsioon töökohas;
- saeketta teravus;
29
EESTI KEEL
- saeketta õiget reguleeritust;
- Lükake saag läbi töödetaili. Ärge tõmmake
saagi läbi töödetaili.
Puhastamine ja hooldus
Eerungisaag ei nõua täiendavat määrimist ja see
on loodud pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab
minimaalset hooldamist. Pideva rahuldava töö
tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja
regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Elektrilöök võib põhjustada
raskeid vigastusi või surma.
• Enne puhastamist: Katkestage
toitekaabli ühendus toiteallikaga.
PANE TÄHELE:
• Kasutage vaid veega ja pehmetoimelise
seebiga niisutatud lappi.
• Ärge laske vedelikel sattuda tööriista sisse;
ärge kastke tööriista või selle osi vedelikku.
• Saagimisel tekkiv tolm võib ummistada juhiku
sooned. Kasutage sobivat tolmuärastust või
madala surve all olevat õhku juhiku soonte
puhastamiseks.
• Enne hooldustööde tegemist ja saeketta
vahetamist eemaldage seade vooluvõrgust.
• Mitte kunagi ärge tehke mingeid puhastusega hooldustöid, kui seade veel töötab ja pea
ei ole algasendis.
Kõrvaldamine
Keskkonnakaitse!
Jäätmete sortimine. Selle sümboliga
märgistatud tooteid ja akusid ei tohi
kõrvaldada koos olemjäätmetega.
Tooted ja akud sisaldavad
aineid, mille saab eemaldada
ja taaskasutada, vähendades
toorainenõudlust. Palume
elektritooted ja akud taaskasutada
vastavalt kohalikele määrustele.
Lisainfot aadressil
www.2helpU.com.
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ПОПЕРЕЧНЫХ
РАСПИЛОВ DWS773, DWS774
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
DWS773
Вибрация
DWS774
Напряжение
B
230
230
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
10
10
A
230 В
(электросеть) (электросеть)
Тип
1
1
Потребляемая
Вт
1 300
1 400
мощность
Диаметр диска
мм
216
216
Диаметр
посадочного
мм
30
30
отверстия
Макс. скорость
об/мин.
4 500
4 500
диска
влево
48°
48°
Угол скоса (макс.)
вправо
48°
48°
Угол наклона
влево
48°
48°
(макс.)
Комбинированный наклон
45°
45°
рез
скос
45°
45°
Режущая способность:
поперечный
рез 90° (макс.
мм
70 x 20
70 x 20
высота)
поперечный
мм
60 x 250
60 x 250
рез 90°
скос 45°
мм
60 x 170
60 x 170
скос 48°
мм
60 x 160
60 x 160
наклон 45°
мм
48 x 250
48 x 250
наклон 48°
мм
45 x 250
45 x 250
Общий размер
(с удлинительными мм 625 x 425 x 355 625 x 425 x 355
опорами)
Размер (без
удлинительных
мм 445 x 425 x 355 445 x 425 x 355
опор)
Вес
кг
11,5
11,5
LPA (звуковое
дБ(А)
92
92
давление)
LWA (акустическая
дБ(А)
98
98
мощность)
K (погрешность
акустической
дБ(А)
0,3
0,3
мощности)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трём
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 61029:
ah (значение
2,7
2,7
вибрационного
м/с2
воздействия)
1,5
1,5
K (погрешность)
м/с2
Система XPS
Нет
Есть
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 62841-3-9
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
Заявленная величина вибрации относится
только к основным видам применения
инструмента. Однако если инструмент
применяется не по основному назначению,
с другими принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной величины. Это
может значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации
необходимо также учитывать время, когда
инструмент находился в выключенном
состоянии или когда он включён, но не
выполняет какую-либо операцию. Это
может значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом и принадлежностями,
содержание рук в тепле, организация рабочего
места.
Источник питания
Данный инструмент предназначен
для подключения к источнику питания
с максимальным допустимым электрическим
сопротивлением системы Zmax 0,39 Ом
в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данный инструмент подключался только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
В соответствии сДирективой по
механическому оборудованию
2006/42/EC
Изделие:
Торцовочная пила для поперечных
распилов
Модели:
DWS773, DWS774
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии
с согласованными стандартами
EN 62841-1:2015 и EN 62841-3-9:2014. Данные
продукты также соответствуют Директивам
2004/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU
(после 20.04.2016) и 2011/65/EC.
За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Маркус Ромпел (Markus Rompel)
Директор по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.11.2015
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения правильной
и безопасной эксплуатации изделия
перед использованием внимательно
прочтите данные инструкции
по безопасности. Сохраняйте
инструкции вплоть до утилизации
изделия.
Назначение
Данная торцовочная пила для поперечных
распилов должна использоваться
в полном соответствии с техническими
характеристиками и всеми инструкциями,
приведёнными в данном руководстве по
эксплуатации. Торцовочная пила – не игрушка,
и требует осмотрительного, ответственного
и бережного обращения.
32
Торцовочная пила предназначена для
профессиональных работ по пилению
древесины, изделий из дерева и пластиков.
Данной пилой можно легко, точно и безопасно
производить поперечное пиление, а также
пиление со скосом и с наклоном.
Данная торцовочная пила разработана
для использования с пильными
дисками диаметром 216 мм с зубьями
с твердосплавными напайками.
В обязанности пользователя входят:
• Соблюдение сроков регулярных
технических осмотров и технического
обслуживания, которые должны
производиться в авторизованном
сервисном центре DEWALT.
• Хранение торцовочной пилы в безопасном
месте, недоступном для детей.
• Обеспечение и применение защитного
оборудования. См. главу 1.3 «Средства
индивидуальной защиты».
Данная торцовочная пила может быть
использована только лицами, достигшими
18-ти лет, или обучающимся персоналом
старше 16-ти лет (в присутствии
ответственного инструктора). Данный
инструмент не должен использоваться
в состоянии усталости, а также лицами,
находящимися под действием алкоголя
или понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств.
Использование инструмента не по
назначению, плохое обращение или
безответственное отношение могут
вызвать смертельные травмы и серьёзный
материальный ущерб.
Например:
• Блокирование предохранительных
элементов;
• Распил сучьев или брёвен;
• Распил стали и других твёрдых
материалов;
• Распил лёгких сплавов, в особенности,
магния.
Любые видоизменения инструмента,
дополнения к нему, а также самостоятельное
проведение технического осмотра
и ремонта может в значительной
степени снизить уровень безопасности
и надёжности инструмента и нарушить
его функционирование, что приведёт
к аннулированию всех гарантийных
обязательств на продукт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Код продукта
Код продукта, который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
(См. страницу 4.)
Пример:
2015 XX XX
Год изготовления
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ И РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
привёденных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) Безопасность рабочего места
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) Электробезопасность
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте
электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Повреждённый
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) Личная безопасность
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьёзной травме.
34
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как
подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель
находится в положении
«выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой
клавишей пускового выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной получения тяжёлой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твёрдо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
РУССКИЙ ЯЗЫК
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
h) Даже если Вы являетесь
опытным пользователем
и часто используете подобные
инструменты, не позволяйте себе
расслабляться и игнорировать
правила безопасности при
использовании инструментов.
Неосторожность и невнимательность
при работе могут привести
к тяжёлым травмам за доли секунды.
4) Использование
электроинструментов и технический
уход
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор
перед регулировкой, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
h) Следите, чтобы рукоятки
и поверхности захвата
оставались сухими, чистыми
и не содержали следов масла
и консистентной смазки. Скользкие
рукоятки и поверхности захвата не
обеспечивают безопасное обращение
и управление инструментом
в неожиданных ситуациях.
5) техническое обслуживание
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Правила безопасности
при работе торцовочными
пилами
a) Торцовочные пилы не предназначены
для пиления древесины
и древесноподобных материалов,
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
36
а также не могут использоваться
с абразивными режущими дисками
для резки материалов, содержащих
железо, например, стержней,
прутьев, гвоздей и пр. Абразивная
пыль является причиной смещения
частей инструмента, например,
заедания нижнего защитного кожуха.
Искры в результате абразивной резки
способны поджечь нижний защитный
кожух, пластину для пропила и другие
детали из пластика.
При малейшей возможности
используйте струбцины для
фиксации обрабатываемой детали.
При удерживании заготовки рукой,
следите, чтобы Ваша рука всегда
находилась на расстоянии не
менее 100 мм от любой из сторон
пильного диска. Не используйте
данную пилу для распиливания мелких
деталей, которые невозможно
закрепить струбцинами или
удерживать рукой. Слишком близкое
расположение рук от пильного диска
повышает риск получения травмы
в результате случайного контакта
с диском.
Заготовка должна быть
неподвижной и надёжно
зафиксированной, или удерживаться
рукой вплотную к направляющей
и распиловочному столу. Никогда не
подавайте ничем не поддерживаемую
заготовку под движущийся пильный
диск. Незакреплённые или подвижные
заготовки могут быть отброшены
в сторону на высокой скорости, став
причиной получения травмы.
Мягко вводите пилу в заготовку
с небольшим нажимом. Не
прикладывайте к пиле чрезмерного
давления при распиле заготовки.
Чтобы сделать распил, поднимите
пильную головку и расположите её над
обрабатываемой деталью. Включите
двигатель, опустите пильную головку
и мягко введите её в заготовку.
Пиление со слишком большим нажимом
часто приводит к тому, что пильный
диск поднимается над заготовкой
и узел диска резко отскакивает
в сторону оператора.
Никогда не кладите руку на
предполагаемую линию пропила - ни
f)
g)
h)
i)
j)
спереди, ни позади пильного диска.
«Перекрёстное» ручное удержание
заготовки, т.е. удержание заготовки
справа от пильного диска левой рукой
и наоборот, очень опасно.
Не пытайтесь дотянуться рукой
до задней стороны направляющей
на расстоянии менее чем 100 мм
от любой стороны вращающегося
пильного диска, чтобы убрать
обрезки или по любой другой
причине. Степень близости
вращающегося диска к Вашим рукам
может быть неочевидна, и Вы
получите тяжёлую травму.
Перед началом пиления
внимательно осмотрите заготовку.
Если заготовка искривлена или
изогнута, зафиксируйте её
внешней изогнутой стороной
лицом к направляющей. Всегда
следите, чтобы между заготовкой,
направляющей и распиловочным
столом не было никаких зазоров на
протяжении всей линии пропила.
Искривлённые или изогнутые
заготовки могут перекрутиться
или сместиться во время пиления,
что приведёт к заклиниванию
вращающегося пильного диска
в заготовке. Проверьте, чтобы
в заготовке не было гвоздей и других
посторонних предметов.
Не используйте пилу, пока
распиловочный стол не
будет полностью очищен от
инструментов, обрезков и пр.,
и на нём не останется одна
лишь заготовка. Мелкий мусор или
деревянные обрезки и другие предметы
при контакте с движущимся пильным
диском могут быть отброшены
в сторону на высокой скорости.
Не пилите одновременно несколько
заготовок. Сразу несколько
заготовок не могут быть
зафиксированы или скреплены
достаточно надёжно, что станет
причиной заклинивания пильного
диска или смещения заготовок во
время распила.
Перед использованием убедитесь,
что торцовочная пила помещена
или установлена на ровной
и твёрдой рабочей поверхности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ровная и твёрдая рабочая поверхность
снижает риск неустойчивости пилы.
k) Планируйте работу. Каждый раз
при смене угла скоса или наклона
проверяйте, что направляющая
правильно отрегулирована
для поддержки заготовки, и не
мешает действиям пильного
диска или защитных кожухов. Не
включая инструмент и не используя
заготовку, проведите пильный диск
через воображаемый пропил, чтобы
удостовериться, что ему не мешает
направляющая и нет риска разрезать
направляющую.
l) Обеспечивайте надлежащую опору
для заготовок, ширина или длина
которых превышает размеры
распиловочного стола. Для этого
используйте раздвижные столы,
козлы и прочие приспособления. Не
поддерживаемые должным образом
заготовки, длина или ширина которых
больше распиловочного стола, во
время пиления могут подняться
или наклониться. Приподнявшаяся
заготовка может поднять нижний
защитный кожух или отброшена
в сторону вращающимся пильным
диском.
m) Никогда не используйте другого
человека в качестве замены
раздвижного стола или другой
дополнительной опоры для
заготовки. Неустойчивая опора
заготовки может привести
к заклиниванию пильного диска или
резкому смещению заготовки во время
распила, отбросив Вас и Вашего
помощника на вращающийся пильный
диск.
n) Отрезная часть заготовки никогда
не должна прижиматься вплотную
к вращающемуся пильному диску.
Если зажать отрезной конец,
например, ограничителями длины, он
может попасть под диск и быть резко
отброшен в сторону.
o) Всегда используйте зажимы
или крепления, специально
предназначенные для фиксации
круглых профилей, например,
стержней или труб. Стержни имеют
тенденцию вращаться при распиле,
что станет причиной неравномерного
p)
q)
r)
s)
врезания пильного диска и Ваши руки
и заготовка будут утянуты под диск.
Прежде чем касаться диском
заготовки дождитесь, пока диск
не наберёт полную скорость. Это
снизит риск отскакивания заготовки.
Если произошло заклинивание
заготовки или пильного
диска, немедленно выключите
торцовочную пилу. Дождитесь
полной остановки всех движущихся
деталей и отсоедините
инструмент от источника питания
или извлеките аккумулятор. Только
после этого займитесь освобождением
заклинившего материала. Пиление
заклинившей заготовки может
привести к потере контроля над
инструментом или стать причиной
повреждения торцовочной пилы.
По окончании распила отпустите
пусковой выключатель, наклоните
пильную головку вниз и дождитесь
полной остановки пильного диска.
Только после этого убирайте
отрезанные части заготовки.
Держать руки вблизи вращающегося
пильного диска опасно.
Крепко удерживайте пилу за
рукоятку, делая незаконченный
распил или нажимая на пусковой
выключатель, полностью не
опустив пильную головку. Тормозное
действие пилы может стать причиной
резкого самопроизвольного опускания
вниз пильной головки, повышая риск
получения травмы.
Дополнительные правила
безопасности при работе
торцовочными пилами
•
•
•
Не используйте пилу для резки других
материалов, кроме рекомендованных
изготовителем.
Не используйте инструмент без
установленных защитных кожухов,
а также, если защитные кожухи
повреждены или не установлены должным
образом.
Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
38
Используйте правильно заточенные
пильные диски.
Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПИЛЬНЫЕ
ДИСКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО РАСПИЛА,
рекомендованные для использования
с торцовочными пилами. Не используйте
пильные диски с твёрдосплавными
напайками, угол зубьев которых
превышает 7º. Не используйте пильные
диски с глубокими впадинами между
зубьями. Зубья на таких дисках могут
отогнуться и коснуться защитного
кожуха, что может привести
к повреждению инструмента и/или
получению тяжёлой травмы.
Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путём прижатия
какого-либо инструмента или другого
предмета к пильному диску; это может
привести к получению тяжёлой травмы.
Перед использованием любых
принадлежностей внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Неправильное использование
принадлежностей может стать причиной
повреждения инструмента.
Перед использованием инструмента,
убедитесь, что пильный диск установлен
правильно.
Не используйте диски меньшего
или большего диаметра, чем
рекомендовано. См. скорость вращения
дисков в разделе «Технические
характеристики». Используйте только
диски, указанные в данном руководстве
и соответствующие стандарту EN 847-1.
Не используйте диски из
БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
СТАЛИ (HSS).
Не используйте треснувшие или
повреждённые пильные диски.
Не используйте абразивные или алмазные
диски любого типа.
Используйте только пильные диски, на
которых обозначена скорость не ниже
скорости, указанной на пиле.
Не заклинивайте никакими предметами
крыльчатку вентилятора для
удерживания вала двигателя.
Никогда не поднимайте защитный
кожух диска вручную, если инструмент
•
•
•
•
•
•
не выключен. Защитный кожух можно
поднимать вручную при установке или
демонтаже пильных дисков, а также для
осмотра пилы.
Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них щепок.
Учитывайте следующие факторы,
влияющие на образование шума:
- используйте пильные диски
с пониженным шумовыделением;
- Используйте только хорошо
заточенные пильные диски.
Инструмент должен проходить
регулярное техническое обслуживание.
В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и отключите его
от источника питания.
Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование повреждённого
инструмента другими пользователями.
При распиле пластиков избегайте
плавления материала.
Средства индивидуальной
защиты
Свободная одежда, украшения, шум
и подобные факторы риска могут
представлять опасность для оператора. Лица,
использующие инструмент и находящиеся
в непосредственной близости от инструмента,
должны использовать соответствующие
средства индивидуальной защиты.
Защитная одежда защищает кожу
от механических воздействий,
например, порезов
Защитная обувь защищает ноги
от падающих предметов и от
травм, нанесённых выступающими
гвоздями
Защитные перчатки защищают
руки от механических воздействий,
например, порезов
Маркировка инструмента:
Защитные очки: защищают глаза от
разлетающихся частиц, например,
щепок и пыли
РУССКИЙ ЯЗЫК
Держите руки расстоянии не
менее 100 мм от любой из
сторон пильного диска.
Маркировка инструмента: Средства
защиты органов слуха: защищают
уши от чрезмерного шума
Данное изделие нельзя
утилизировать вместе
с обычными бытовыми
отходами
Маркировка инструмента: Надевайте
респиратор.
Дети и неопытные лица.
Использование инструмента
детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность
лица.
Не подпускайте детей
к инструменту
Не используйте инструмент
во влажной среде
Предупреждающие знаки
и этикетки
Не используйте
растворители или другие
агрессивные химические
средствами для чистки
инструмента
Торцовочную пилу можно использовать
только в том случае, если все нанесённые на
неё предупреждающие этикетки сохранены
и разборчивы.
Данный символ
опасности используется
для предупреждения о
возможной опасности
получения телесной травмы.
Во избежание возможного
получения травмы или
смертельного исхода
соблюдайте все правила
техники безопасности,
сопровождающиеся данным
символом.
Перед эксплуатацией
инструмента прочтите
руководство по
эксплуатации.
Риск поражения
электрическим током
Примеры повреждения
электрокабеля
Не подключайте
электрический кабель
к розетке электропитания.
Опасность получения
пореза.
Торцовочная пила
не нуждается
в дополнительной смазке
250 – 300 Lux
Обеспечьте хорошее
освещение на рабочем
месте (250-300 Люкс)
При использовании
подсветки не смотрите
в источник света. Это может
привести к серьёзному
поражению глаз
Маркировка инструмента:
Места для переноски
инструмента
Ремонт должен
проводиться
в авторизованном
сервисном центре
DEWALT
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУМЕНТА
ВНИМАНИЕ: Неправильное обращение
с торцовочными пилами может
привести к получению тяжёлых травм.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Ваша торцовочная пила имеет двойную
изоляцию в соответствии со стандартом
EN 62841, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
• Электрический двигатель рассчитан на
работу только при одном напряжении
электросети. Следите за напряжением
электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной
на информационной табличке
электроинструмента.
• Не подвергайте инструмент воздействию
дождя. Не используйте инструмент во
влажной среде.
• Во время работы не прикасайтесь
к заземлённым предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам).
• Эксплуатация вне помещений: Следует
усилить меры безопасности и пользоваться
изолирующим трансформатором или
автоматом, защищающим от утечек на
землю.
ВНИМАНИЕ: Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
• При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки
за кабель.
• Не подвергайте кабель воздействию
высокой температуры, масла
и держите его вдали от острых
предметов и углов.
•
При работе электроинструментом на
открытом воздухе всегда используйте
удлинительные кабели, предназначенные
для применения вне помещений
и имеющие соответствующую маркировку.
Замена кабеля и сетевой вилки
При необходимости замены электрического
кабеля или сетевой вилки, ремонт должен
производиться только в авторизованном
сервисном центре или квалифицированным
электриком.
Использование следующих кабелей является
обязательным:
DWS773, DWS774: 230 В H05RN-F, 2 x 1,0 мм2
DWS773, DWS774: 115 В H05RR-F, 2 x 1,5 мм2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Распаковка, переноска,
хранение
Распаковка
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Проверьте инструмент,
детали и дополнительные
приспособления на наличие
повреждений, которые
могли произойти во время
транспортировки.
• Проверьте целостность
содержимого упаковки.
Переноска
Использование удлинительного
кабеля
•
•
•
40
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утверждённые 3-х жильные
кабели промышленного изготовления,
рассчитанные на мощность не меньшую,
чем потребляемая мощность данного
инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
Перед использованием: Проверьте
удлинительный кабель на наличие
повреждений и при необходимости
замените его.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕПРАВИЛЬНАЯ
ПЕРЕНОСКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УШИБАМ
• При переноске электроинструмента
не держите палец на выключателе.
Убедитесь, что выключатель находится
в положении «ВЫКЛ».
• Не поднимайте и не переносите
торцовочную пилу, держа её за защитные
кожухи.
Хранение
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Торцовочная пила
должна храниться надёжно запертой
в сухом, недоступном для детей месте.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Закрепление пилы на
рабочем столе
износилась или повредилась, отнесите
пилу в авторизованный сервисный центр.
Эксплуатация
Эргономические требования
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно к Вам и правильно с точки зрения
высоты стола и устойчивости. Место
установки инструмента должно быть выбрано
с учётом хорошего обзора для оператора
и достаточного свободного пространства,
позволяющего работать с заготовкой без
каких-либо ограничений.
Регулировка и замена
Общие требования
•
•
•
Перед использованием
•
Торцовочная пила была точно настроена на
заводе-изготовителе. После транспортировки,
переноски или вследствие других причин
может возникнуть необходимость в повторной
регулировке.
ВНИМАНИЕ: Поражение
электрическим током может стать
причиной получения тяжёлой травмы
или смерти
• Перед работой: Отсоедините
электрический кабель от источника
питания.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Перед выполнением распила с наклоном
убедитесь, что рычаг надёжно
зафиксирован.
• Всегда проверяйте, чтобы пильный диск
не касался стола в задней части паза или
перед поворотным рычагом в положениях
90° вертикального среза и среза
с наклоном 45°.
• Изношенный пильный диск замените
новым острым диском.
• Проверьте технические характеристики
нового пильного диска: Для достижения
желаемой режущей способности
используйте пильные диски диаметром
216 мм с посадочным отверстием 30 мм.
• Заменяйте изношенную пластину для
пропила. Если пластина для пропила
Используйте дополнительные роликовые
столы для поддержки широких и длинных
деревянных заготовок.
Используйте дополнительную систему
пылеудаления.
Запрещается использовать пилу без
пластины для пропила.
•
•
•
•
•
•
•
•
Проверьте инструмент и электрический
кабель на наличие повреждений.
Убедитесь, что электрический кабель
находится вне зоны распила.
Осмотрите верхний защитный кожух
диска, подвижный нижний защитный
кожух диска, а также трубу пылеудаления,
чтобы убедиться, что они функционируют
должным образом.
Проверьте нижний защитный кожух,
сконструированный для быстрого
закрывания пильного диска при опускании
рычага. Если кожух не закрывает диск
за 1 секунду, отремонтируйте пилу
в авторизованном сервисном центре
DEWALT.
Убедитесь, что опилки, пыль или обрезки
заготовки не блокируют перечисленные
устройства.
В случае застревания фрагментов
заготовки между пильным диском
и защитными кожухами отключите пилу от
источника питания. Удалите застрявшие
частицы и установите на место пильный
диск.
Не форсируйте режим резки. Не прилагайте
чрезмерные усилия.
Чтобы проверить ход диска, перед тем
как делать окончательный разрез, всегда
сначала выполняйте пробные разрезы (при
выключенном инструменте).
Перед началом резки дождитесь, пока
двигатель наберёт полные обороты.
Убедитесь, что все фиксаторы и зажимы
надёжно закреплены.
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Неправильное
использование может стать
причиной получения серьёзной
травмы.
• Перед подключением к источнику
питания убедитесь, что
инструмент выключен.
• Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе,
касаться инструмента или
удлинительного кабеля и не
допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
Правильное положение тела и рук
• Никогда не подносите руки
к пильному диску ближе, чем на
100 мм.
• Никогда не перекрещивайте руки.
• По мере перемещения пильной
головки влево или вправо, следуйте
за ней, держась в стороне от
пильного диска.
Пиление
• Каждый раз, прежде чем поднять
пильную головку, ждите полной
остановки пильного диска. Если от
концевой части обрабатываемой
заготовки отщепляются небольшие
волокна, наклейте на древесину
в области распила полоску
липкой ленты. Выполните пропил
через ленту, затем тщательно
удалите её.
• Во время распила прижимайте
заготовку к распиловочному
столу и направляющей. Держите
руки в положении, как во время
работы, пока выключатель не
будет отпущен и пильный диск
окончательно не остановится.
• При пилении со скосом края
деревянной заготовки с небольшим
количеством отрезаемого
материала, располагайте
деревянную заготовку таким
образом, чтобы обрезки оказывались
на стороне диска, расположенной
под большим углом по отношению
к направляющей:
- левый срез под углом - отходы
справа
42
-
правый срез под углом - отходы
слева
После использования
• Отсоедините электрический кабель
от источника питания.
• Храните торцовочную пилу
надёжно запертой в сухом месте,
недоступном для детей.
Пылеудаление
ВНИМАНИЕ: Риск вдыхания пыли от
обрабатываемого материала. Для
снижения риска получения телесной
травмы ВСЕГДА при работе
инструментом надевайте респиратор
утверждённого типа.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте
пылесос, конструкция которого
соответствует действующим
директивам по выбросу пыли при
распиловке древесины.
• Некоторые виды древесной пыли,
например, дуба или бука, являются
канцерогенными.
• Изучите действующие нормативы,
применимые в Вашей стране для обработки
материалов.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• При распиловке древесины подсоединяйте
к пиле устройство пылеудаления. Всегда
соблюдайте условия, влияющие на
образование пыли:
- хорошая вентиляция в рабочей зоне;
- острая заточка пильного диска;
- правильная регулировка пильного
диска.
- Мягко вводите пилу в заготовку
с небольшим нажимом. Не
прикладывайте к пиле чрезмерного
давления при распиле заготовки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чистка и техническое
обслуживание
Данная торцовочная пила не нуждается
в дополнительной смазке и рассчитана на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Поражение
электрическим током может стать
причиной получения тяжёлой травмы
или смерти.
• Перед чисткой: Отсоедините
электрический кабель от источника
питания.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Используйте ткань, смоченную в воде
с мягким мылом.
• Не допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь инструмента; ни в коем
случае не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
• Направляющие пазы могут засориться
опилками. Для прочистки направляющих
пазов используйте соответствующее
устройство пылеудаления или сжатый
воздух под низким давлением.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
инструмент ещё работает, а пильная
головка находится в рабочем положении.
Утилизация
Защита окружающей среды!
Раздельный сбор. Инструменты
и аккумуляторы, помеченные
данным символом, нельзя
утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Инструменты и аккумуляторы
содержат материалы, которые
могут быть восстановлены или
переработаны в целях сокращения
спроса на сырьё. Утилизируйте
электрические продукты
и аккумуляторы в соответствии
с местными положениями. Для
получения дополнительной
информации посетите наш сайт
www.2helpU.com.
zst00288853 - 19-04-2016
43
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising