DWS774 | DeWalt DWS774 MITRE SAW instruction manual

370002-25 LT
DWS773
DWS774
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
21
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LIETUVIŲ
SKERSINIO PJAUSTYMO PJŪKLAS
DWS773, DWS774
TECHNINIAI DUOMENYS
DWS773
DWS774
Įtampa:
Europa
V
230
230
Jungtinė
V
230 / 115
230 / 115
Karalystė ir Airija
Saugikliai:
10
10
Europa
A
(elektros tinklas) (elektros tinklas)
230 V
Jungtinė
13
13
Karalystė ir Airija
A
(kištukuose)
(kištukuose)
230 V
Jungtinė
16
16
Karalystė ir Airija
A
(elektros tinklas) (elektros tinklas)
115 V
Tipas
1
1
Galios įvestis
W
1300
1400
Pjovimo disko skers216
216
mm
muo
Vidinės disko angos
30
30
mm
skersmuo
Disko sukimosi grei4 500
4 500
min-1
tis, maks.
kairinis
Nuožambiųjų kampų
48°
48°
dešinipadėtys, maks.
48°
48°
nis
Įstrižųjų kampų
kairinis
48°
48°
padėtys, maks.
45°
45°
Įstrižieji
45°
45°
nuoSudėtingi nuožamžambieji pjūviai
bieji
pjūviai
Pajėgumai:
skersinis pjū70 x 20
70 x 20
vis 90° (maks.
mm
aukštis)
skersinis pjūvis
60 x 250
60 x 250
mm
90°
nuožambusis 45° mm
60 x 170
60 x 170
nuožambusis 48° mm
60 x 160
60 x 160
įstrižasis 45°
mm
48 x 250
48 x 250
įstrižasis 48°
mm
45 x 250
45 x 250
Bendrieji matmenys
(su pagrindo ilginmm 625 x 425 x 355 625 x 425 x 355
tuvais)
Matmenys (be
mm 445 x 425 x 355 445 x 425 x 355
pagrindo ilgintuvų)
Svoris
kg
11,5
11,5
LPA (garso
92
92
dB(A)
slėgis)
LWA (garso galia)
dB(A)
98
98
KWA (garso galios
dB(A)
0,3
0,3
paklaida)
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 61029:
ah (vibracijos emisim/s2
2,7
2,7
jos vertė)
K (paklaida)
m/s2
1,5
1,5
XPS
Ne
Taip
Vibracijos emisija
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 62841-3-9, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
Nurodytoji vibracija kyla naudojant įrankį
pagrindiniams numatytiems darbams. Tačiau,
jei šiuo įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus priedus,
vibracijos emisija gali skirtis. Dėl to gali žymiai
padidėti vibracijos poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį per tam tikrą
darbo laikotarpį, reikia atsižvelgti ne tik į laiką,
kai įrankis veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis yra
išjungtas ir į laiką, kai jis veikia parengties režimu.
Dėl to gali žymiai sumažėti vibracijos poveikis per
visą darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių, kad
apsisaugotumėte nuo vibracijos poveikio,
pavyzdžiui: techniškai prižiūrėkite įrankį ir jo
priedus, laikykite rankas šiltai, planuokite darbą.
Elektros energijos šaltinis
Šis prietaisas skirtas jungti į maitinimo tinklo
sistemą, kurios maksimali leistina varža Zmax
vartotojo sąsajos taške (elektros skydinėje) yra
0,39 omo.
Vartotojas privalo užtikrinti, kad šis prietaisas būtų
jungiamas tik į tokią maitinimo tinklo sistemą, kuri
atitinka pirmiau nurodytą reikalavimą. Jeigu reikia,
vartotojas gali pasiteirauti valstybinės elektros
tinklų įmonės apie sistemos varžą sąsajos taške.
EB atitikties deklaracija
Įranga atitinka
Mašinos direktyva 2006/42/EB
Gaminys:
SKERSINIO IR ĮSTRIŽOJO
PJOVIMO STAKLĖS
Tipai:
DWS773, DWS774
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų suderintų standartų: EN 628411:2015 ir EN 62841-3-9:2014. Šie gaminiai
taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/EB (iki
21
LIETUVIŲ
2016.04.19), 2014/30/ES (nuo 2016.04.20) ir
2011/65/EB.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į
„DEWALT“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Markus Rompel
Projektavimo direktorius
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2015-11-30
BENDROSIOS PASTABOS DĖL
SAUGOS
Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai
perskaitykite saugos instrukciją, kad
sužinotumėte, kaip saugiai ir tinkamai
naudotis šiuo prietaisu. Išsaugokite
šią naudojimo instrukciją iki pat šio
gaminio naudojimo pabaigos.
Numatytoji naudojimo
paskirtis
Skersinio pjaustymo pjūklas turi būti naudojamas
pagal saugos ir naudojimo instrukcijose pateiktus
nurodymus. Kampinis pjūklas nėra „žaislas“ –
juos privaloma naudotis išmintingai, atsakingai ir
atsargiai.
Šis kampinis pjūklas skirtas profesionaliems
medienos, medžio gaminių ir plastmasių pjovimo
darbams Jomis lengvai, tiksliai ir saugiai atliksite
skersinio, įstrižojo ir nuožambaus pjovimo darbus.
Šis kampinis pjūklas skirtas naudoti su nominaliu,
216 mm skersmens disku karbido galais.
Savininko pareigų pavyzdžiai:
• Laikytis periodinių patikrų galutinių terminų,
taip pat užsakyti remonto darbus, kuriuos
privalo atlikti įgaliotasis „DEWALT“ remonto
dirbtuvių atstovas.
• Laikyti kampinį pjūklą vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Pasirūpinti apsaugos įranga ir ja naudotis; žr.
1.3 skyrių „Asmeninės apsaugos priemonės“.
Kampiniu pjūklu gali naudotis tik vyresni nei 18
metų amžiaus asmenys arba vyresni nei
16 metų amžiaus pameistriai / mokiniai (prižiūrimi
atsakingo meistro), kurie nėra pavargę, apsvaigę
nuo narkotinių medžiagų, alkoholio arba vaistų.
Netinkamai naudojantis prietaisu arba „kvailiojant“
galima sukelti mirtinų sužalojimų ir patirti didelę
turtinę žalą.
Pavyzdžiui:
• Saugos mechanizmų atjungimas
• Medžių šakų ar rąstų pjaustymas
• Plieno arba kitų kietų medžiagų pjaustymas
• Lengvųjų metalų, ypač magnio, pjaustymas
Prietaiso modifikacijos, papildomai įrengti įtaisai
arba perdirbimai, taip pat pačių atlikti techninės
priežiūros ir remonto darbai gali ženkliai pakenkti
prietaiso saugumui, patikimumui ir tinkamam
veikimui, taip pat panaikinti bet kokią prietaiso
garantiją.
Tik JK
Šį aparatą naudojantys Jungtinės Karalystės
piliečiai turėtų atkreipti dėmesį į „medienos
apdirbimo reglamentą 1974“ ir bet kokius šio
dokumento pakeitimus.
Gaminio kodas
Gaminio kodas, kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso. (Žr. 4 puslapį.)
Pavyzdys:
2015 XX XX
Pagaminimo metai
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Perskaitykite šią
naudojimo instrukciją ir atkreipkite dėmesį į šiuos
simbolius.
PAVOJUS: NURODO TIESIOGINĘ
PAVOJINGĄ SITUACIJĄ, KURIOS
NEIŠVENGĘ, žūsite arba sunkiai
susižalosite.
ĮSPĖJIMAS! Nurodo potencialią pavojingą
situaciją, kurios neišvengus, galima
sunkiai ar net mirtinai susižaloti.
DĖMESIO! Nurodo potencialią pavojingą
situaciją, kurios neišvengus galima
nesunkiai arba vidutiniškai susižeisti.
PASTABA. Nurodo praktiką, nesusijusią
su susižeidimu, kuri gali PADARYTI
žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
22
LIETUVIŲ
Bendrieji įspėjimai dėl
elektrinio įrankio saugos
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jeigu
nesilaikysite toliau pateiktų įspėjimų ir
nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro
ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) Darbo vietos sauga
a) Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų
švari ir gerai apšviesta. Užgriozdintos
ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų
atsitikimų priežastimi.
b) Nenaudokite elektrinių įrankių
aplinkose, kur gali kilti sprogimas,
pavyzdžiui, ten, kur yra degiųjų skysčių,
dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai
sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti
dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) Elektros sauga
a) Elektrinio įrankio kištukas privalo atitikti
lizdą. Niekada niekaip nemodifikuokite
kištuko. Su įžemintais elektriniais
įrankiais niekada nenaudokite jokių
adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai
ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins
elektros smūgio pavojų.
b) Venkite kontakto su įžemintais
paviršiais, pavyzdžiui vamzdžiais,
radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais.
Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros
smūgio pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su elektriniais įrankiais
lietuje arba esant didelei oro drėgmei.
Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina
elektros smūgio pavojų.
d) Saugokite laidą. Niekada nenaudokite
laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar
kištukui traukti. Saugokite laidą nuo
karščio, tepalo, aštrių kraštų arba
judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioję
laidai padidina elektros smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite energijos šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
3) Asmens sauga
a) Kai naudojate elektrinį įrankį, būkite
budrūs, stebėkite savo veiksmus ir
vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba
vaistų. Dėl momentinio nedėmesingumo
dirbant su elektriniais įrankiais galite
sunkiai susižaloti.
b) Naudokite apsaugos priemones. Visada
naudokite akių apsaugos priemones.
Apsauginės priemonės, pavyzdžiui,
respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais
padais, šalmas ar ausų apsaugos,
naudojamos atitinkamomis sąlygomis,
mažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite,
ar išjungtas jo jungiklis. Pavojinga
nešti elektrinį įrankį uždėjus pirštą ant
jo jungiklio arba be reikalo junginėti
elektrinius įrankius, turinčius jungiklį.
d) Prieš jungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite visus reguliavimo raktus
arba veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite geriau valdyti
elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
f) Naudokite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir
pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti
laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus
plaukus.
g) Jeigu papildomiems dulkių ištraukimo
ir surinkimo įrenginiams prijungti
yra numatyti prietaisai, patikrinkite,
23
LIETUVIŲ
ar jie prijungti ir tinkamai naudojami.
Naudojant dulkių surinkimo įrenginius,
galima sumažinti su dulkėmis susijusius
pavojus.
h) Net jeigu esate įgudę naudotojai ir
dažnai naudojatės įrankiais, perdėtai
nepasitikėkite savimi ir neignoruokite
įrankio naudojimo saugos taisyklių.
Nerūpestingas elgesys per sekundės dalį
gali baigtis sunkiu susižalojimu.
4) Elektrinių įrankių naudojimas ir
priežiūra
a) Dirbdami su įrankiu, nenaudokite jėgos.
Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį.
Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
įjungimo/išjungimo jungiklis sugedęs.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma sutaisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
papildomų įtaisų keitimo darbus arba
jei ketinate įrankio nenaudoti ilgesnį
laiką, ištraukite kištuką iš maitinimo
tinklo lizdo ir (arba) iš elektrinio
įrankio išimkite akumuliatorių. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiančius elektrinius
įrankius laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite šio
elektrinio įrankio naudoti žmonėms,
nesusipažinusiems su įrankiu arba šia
instrukcija. Naudojami nekvalifikuotų
naudotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Elektrinių įrankių techninė priežiūra
Patikrinkite, ar gerai sulygiuota ir ar
nesukimba judančios dalys, ar dalys
nesulūžę ir visas kitas būsenas, kurios
gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
sutaisyti. Dėl netinkamai prižiūrimų
elektrinių įrankių gali įvykti nelaimingų
atsitikimų.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Elektrinius įrankius, papildomus
įtaisus ir smulkias įrankių dalis
(peilius, grąžtus ir t.t.) naudokite
24
vadovaudamiesi šia instrukcija
ir konkrečios rūšies elektriniams
įrankiams numatytu būdu,
atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą,
kurį reikia atlikti. Jei elektrinius įrankius
naudosite ne pagal paskirtį, gali kilti
pavojinga situacija.
h) Rankenos ir paviršiai, už kurių yra
laikomas įrankis, privalo būti sausi,
švarūs, netepaluoti ir nealyvuoti.
Slidžios rankenos ir laikymo paviršiai
neleidžia saugiai naudotis įrankiu ir
suvaldyti jo netikėtomis sąlygomis.
5) Techninė priežiūra
a) Techninę priežiūrą turi atlikti tik
kvalifikuotas remonto meistras,
naudojant tik originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Saugos taisyklės naudojant
kampinius pjūklus
a) Kampiniai pjūklai skirti medienai arba
medieną primenančioms medžiagoms
pjauti; jų negalima naudoti su
šlifuojamaisiais pjovimo diskais
geležies ruošiniams, pavyzdžiui
strypams, armatūrai, vinims ir pan.,
pjaustyti. Šlifavimo metu kylančios dulkės
strigdo judamąsias dalis, pavyzdžiui apatinį
apsauginį gaubtą. Šlifuojamojo pjovimo
metu kylančios kibirkštys sudegins apatinį
apsauginį gaubtą, prapjovos įdėklą ir kitas
plastikines dalis.
b) Naudokite spaustuvus ruošiniui
įtvirtinti, kai tik tai įmanoma. Jeigu
ruošinys laikomas ranka, ranka privalo
būti laikoma bent 100 mm atstumu nuo
pjovimo disko iš bet kurios jo pusės.
Nepjaukite šiuo pjūklu tokių ruošinių, kurie
yra per maži, kad juos galima būtų saugiai
įtvirtinti spaustuvais arba laikyti ranka.
Jeigu ranka bus per arti pjovimo disko, kils
didesnis pavojus susižaloti prisilietus prie
disko.
c) Ruošinys privalo nejudėti ir būti
įtvirtintas spaustuvais arba laikomas
prispaustas prie abiejų kreiptuvų bei
pagrindo. Nestumkite ruošinio disko link ir
jokiais būdais nepjaukite „rankiniu būdu“.
Neįtvirtinti arba judantys ruošiniai gali būti
nusviesti dideliu greičiu ir sužaloti.
LIETUVIŲ
d) Pjaukite ruošinį, stumdami diską.
Nepjaukite ruošinio, traukdami disko.
Norėdami padaryti pjūvį, pakelkite pjūklo
galvutę ir nuleiskite ją ant ruošinio,
neatlikdami ruošinio, įjunkite variklį ir,
stumdami diską, pjaukite ruošinį. Pjaunant
traukiant, pjovimo diskas gali iššokti iš
ruošinio ir disko įtaisas gali būti didele jėga
sviestas naudotojo link.
e) Niekada nesukryžiuokite rankų virš
norimos pjovimo linijos nei prieš
pjovimo diską, nei už jo. Laikyti ruošinį
sukryžiuotomis rankomis, t. y. kairiąja
ranka laikyti ruošinį dešinėje pusėje ir
atvirkščiai, yra labai pavojinga.
f) Nekiškite rankų už kreiptuvo mažesniu
nei 100 mm atstumu iš bet kurios
pjovimo disko pusės, norėdami
pašalinti medienos drožles arba dėl
bet kokių kitokių priežasčių, kai diskas
sukasi. Netiksliai nustačius atstumą nuo
besisukančio pjovimo disko iki jūsų rankos,
jūs galite būti sunkiai susižaloti.
g) Apžiūrėkite ruošinį, prieš pradėdami
pjauti. Jeigu ruošinys yra išlinkęs arba
deformuotas, įtvirtinkite jį, atremdami
išorinę išlinkusio paviršiaus pusę
į kreiptuvą. Visada įsitikinkite, ar tarp
ruošinio, kreiptuvo ir pagrindo išilgai
pjovimo linijos nėra jokio tarpo. Išlinkę arba
deformuoti ruošiniai gali pasisukti arba
pasislinkti ir pjaunant įstrigdyti besisukantį
pjovimo diską. Ruošinyje neturi būti vinių
arba pašalinių elementų.
h) Nenaudokite pjūklo, kol nuo pagrindo
nebus pašalinti visi įrankiai, medienos
nuopjovos ir pan.; ant pagrindo turi
būti tik ruošinys. Mažos šiukšlės arba
nupjautos medienos atraižos ar kiti daiktai
gali prisiliesti prie besisukančio disko ir būti
nusviesti dideliu greičiu.
i) Vienu metu pjaukite tik po vieną ruošinį.
Sudėjus kelis ruošinius, jų neįmanoma
tinkamai įtvirtinti arba suimti, todėl
pjaunant jie gali pasislinkti arba gali
užstrigti diskas.
j) Prieš naudodamiesi kampiniu pjūklu,
pastatykite arba sumontuokite jį ant
lygaus, tvirto darbo paviršiaus. Lygus,
tvirtas darbo paviršius mažina pavojų, kad
kampinis pjūklas taps nestabilus.
k) Planuokite savo darbą. Kaskart
pakeitę įstrižojo arba nuožambaus
kampo nuostatą, būtinai įsitikinkite,
ar reguliuojamasis kreiptuvas yra
tinkamai nustatytas ruošiniui atremti
ir jis netrukdys diskui arba apsauginių
gaubtų sistemai. NEĮJUNGDAMI įrankio
ir nepadėję ant pagrindo ruošinio, stumkite
pjovimo diską per visą įsivaizduojamo
pjūvio ilgį, kad įsitikintumėte, kad niekas
netrukdys ir nekils pavojus įpjauti
kreiptuvą.
l) Už pagrindą platesnius arba ilgesnius
ruošinius būtinai tinkamai paremkite,
pavyzdžiui pagrindo ilgintuvais, ožiais
ir pan. Tinkamai neparėmus už kampinio
pjūklo pagrindą ilgesnių arba platesnių
ruošinių, jie gali pasvirti. Jeigu nupjautoji
dalis arba ruošinys pasvirs, jis gali pakelti
apatinį apsauginį gaubtą arba jį gali
nusviesti besisukantis diskas.
m) Neprašykite, kad kitas žmogus laikytų
ruošinį vietoj pagrindo ilgintuvo
arba papildomos atramos. Nestabiliai
paremtas ruošinys pjovimo metu gali
užstrigdyti diską arba ruošinys gali
pasislinkti ir patraukti jus ir jūsų padėjėją
ant besisukančio disko.
n) Nupjautoji dalis jokiais būdais neturi
būti priremta arba prispausta prie
besisukančio pjovimo disko. Sulaikyta
nupjautoji dalis, pavyzdžiui naudojant ilgio
stabdiklius, gali būti įremta į diską ir didele
jėga nusviesta.
o) Visada naudokite spaustuvus arba
specialius fiksatorius, kad tinkamai
įtvirtintumėte apvalius ruošinius,
pavyzdžiui strypus arba vamzdžius.
Pjaunami strypai yra linkę suktis, todėl
diskas „įsikerta“ ir traukia ruošinį su jūsų
ranka disko link.
p) Prieš paliečiant ruošinį, palaukite, kol
diskas pradės suktis visu greičiu. Taip
sumažės ruošinio nusviedimo pavojus.
q) Jeigu ruošinys arba diskas užstrigtų,
išjunkite kampinį pjūklą. Palaukite,
kol visos judamosios dalys sustos,
ir atjunkite elektros kištuką nuo
elektros tinklo lizdo ir (arba) išimkite
akumuliatorių. Tada pasistenkite
atlaisvinti užstrigusią medžiagą. Jeigu
toliau pjausite užstrigusį ruošinį, galite
nesuvaldyti kampinio pjūklo arba jį
sugadinti.
r) Pabaigę pjauti, atleiskite jungiklį,
palikite pjovimo galvutę nuleistą ir
palaukite, kol diskas sustos, tada
25
LIETUVIŲ
patraukite nupjautąja dalį. Kišti rankas
prie besisukančio disko yra pavojinga.
s) Tvirtai laikykite rankeną, kai atliekate
pjūvį ne iki galo arba kai atleidžiate
jungiklį, kol pjovimo galvutė dar nėra
visiškai nuleista. Stabdant pjūklą, pjūklo
galvutė gali staigiai nusileisti, sukeldama
sužalojimo pavojų.
•
•
•
Papildomos saugos taisyklės
naudojant kampinius pjūklus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
26
Šiuo pjūklu pjaukite tik gamintojo
rekomenduojamas medžiagas.
Nenaudokite įrankio be apsaugų arba jei
apsaugos neveikia ar yra netinkamos būklės.
Pasirinkite tinkamą pjautinai medžiagai diską.
Naudokite tinkamai pagaląstus diskus.
Patikrinkite, ar diskas sukasi tinkama kryptimi.
Su kampiniais pjūklais rekomenduojama
NAUDOTI TIK SKERSINIO PJŪVIO
PJOVIMO DISKUS. Nenaudokite diskų su
karbido galiukais, kurių kabliukų kampai viršija
7 laipsnius. Nenaudokite diskų su giliais
grioveliais. Jie gali nulėkti ir pažeisti apsauginį
gaubtą bei sugadinti įrenginį ir (arba) sunkiai
sužeisti.
Niekada nebandykite staigiai išjungti aparato
ir sustabdyti greitai besisukančio jo disko,
užkirsdami jį įrankiu arba kitais daiktais; tokiu
būdu galima sukelti skaudžių nelaimingų
atsitikimų.
Prieš uždėdami bet kokį priedą, paskaitykite
apie jį įrenginio eksploatavimo vadove.
Netinkamai naudojant kokį nors priedą, galima
sugadinti įrankį.
Prieš naudojimą įsitikinkite, ar pjūklo diskas
yra tinkamai pritaisytas.
Nenaudokite mažesnio ar didesnio skersmens
diskų, nei rekomenduojama. Tinkamus diskų
matmenis rasite techninių duomenų skyriuje.
Naudokite tik šiame vadove nurodytus diskus,
atitinkančius standartą EN 847-1.
Nenaudokite GREITAPJOVIO PLIENO diskų.
Nenaudokite įtrūkusių arba apgadintų pjovimo
diskų.
Nenaudokite jokių šlifavimo arba deimantinių
diskų.
Naudokite tik tuos pjovimo diskus, ant
kurių pažymėtas greitis yra ne mažesnis už
nurodytąjį duomenų lentelėje.
Negalima nieko įsprausti į ventiliatorių, norint
sulaikyti variklio veleną, kad nesisuktų.
•
•
•
•
Niekuomet nekelkite disko apsauginio gaubto
rankomis, jei pjovimo staklės nėra išjungtos.
Įrengiant arba nuimant pjovimo diskus, arba
atliekant techninę pjūklo apžiūrą, šį apsauginį
gaubtą galima pakelti rankiniu būdu.
Reguliariai tikrinkite variklio oro angas, kad jos
būtų švarios ir kad jose nebūtų skiedrų.
Visuomet įvertinkite veiksnius, kurie turi įtakos
triukšmo
poveikiui:
– naudokite pjovimo diskus, skirtus mažinti
keliamą triukšmą;
– naudokite tik tinkamai pagaląstus pjovimo
diskus.
Reguliariai atlikite techninę prietaiso priežiūrą.
Nelaimingo atsitikimo arba staklių gedimo
atveju, nedelsdami išjunkite įrenginį ir atjunkite
jį nuo maitinimo tinklo.
Praneškite apie gedimą ir tinkamai pažymėkite
stakles, kad sugedusiu įrenginiu nesinaudotų
kiti žmonės.
Stenkitės nepjauti plastikinių medžiagų, kurios
gali išsilydyti.
Asmeninės apsaugos
priemonės
Laisvi drabužiai, papuošalai, triukšmas ir panašūs
pavojai gali kelti pavojų žmonėms. Žmonės, kurie
naudosis šiuo prietaisu ir bus šalia prietaiso,
privalo dėvėti tinkamas asmeninės apsaugos
priemones.
Apsauginiai drabužiai apsaugo odą
nuo mechaninio poveikio, pvz. įpjovimų
Apsauginiai batai apsaugo pėdas nuo
sumušimų nukritus sunkiems daiktams
ir susižalojimų užlipus ant kyšančių
vinių
Apsauginės pirštinės apsaugo rankas
nuo mechaninio poveikio, pvz. įpjovimų
Pažymėta ant įrankio: Apsauginiai
akiniai: apsaugo akis nuo skriejančių
objektų, pavyzdžiui atplaišų ir dulkių
Pažymėta ant įrankio: Ausų apsauga:
apsaugo ausis nuo per didelio triukšmo
LIETUVIŲ
Nedirbkite su šiuo įrankiu
drėgnose vietose arba esant
drėgnoms oro sąlygoms.
Pažymėta ant įrankio: Dėvėkite
apsauginę kaukę.
Nevalykite tirpikliais arba
kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis.
Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuo
prietaisu be priežiūros negalima
naudotis mažiems vaikams arba
asmenims su protine negalia.
Šio kampinio pjūklo
papildomai tepti nereikia.
Įspėjamieji ženklai ir etiketės
Šiuo prietaisu galima naudotis tik tada, jei visi ant
kampinio pjūklo esantys saugos ženklai yra savo
vietose ir įskaitomi.
Įspėjamasis saugos ženklas
naudojamas įspėjimui
apie potencialius fizinio
susižalojimo pavojus.
Atsižvelkite į visus saugumo
pranešimus, prie kurių
pateikiamas šis ženklas, kad
išvengti galimo susižeidimo ar
mirties.
Prieš naudojimą perskaitykite
prietaiso naudojimo
instrukciją.
Elektros smūgio pavojus
Darbo vieta turi būti gerai
apšviesta (250–300 liuksų).
250 – 300 Lux
Naudodami apšvietimo
lemputę, nežiūrėkite įdėmiai
į šviesą. Galima sunkiai
susižaloti akis
Pažymėta ant įrankio: Nešimo
taškai
Taisyti gali „DEWALT“
arba įgaliotasis
„DEWALT“ meistras
PASTABOS DĖL NAUDOJIMO
SAUGOS
ĮSPĖJIMAS! Netinkamai naudojami
kampiniai pjūklai gali sunkiai sužaloti.
Kabelio pažeidimo pavyzdžiai
Nejunkite maitinimo kabelio į
maitinimo tinklo lizdą.
Pavojus įsipjauti
Laikykite rankas bent 100 mm
atstumu nuo pjovimo disko bet
kurio šono.
Šio gaminio negalima išmesti
kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis.
Saugokite nuo vaikų
Elektros sauga
Šis kampinis pjūklas turi dvigubą izoliaciją,
atitinkančią standartą EN 62841; todėl jo nereikia
įžeminti.
• Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visada patikrinkite, ar elektros
tinklo įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
• Saugokite šį įrankį nuo lietaus. Nedirbkite
su šiuo įrankiu drėgnose vietose arba esant
drėgnoms oro sąlygoms.
• Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų paviršių
(pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių, viryklių ir
šaldytuvų).
• Naudojimas lauke: Elektros sauga gali būti
pagerinta naudojant izoliacinį transformatorių
arba (FI) įžeminimo grandinės pertraukiklį.
ĮSPĖJIMAS! Atsargiai elkitės su maitinimo
kabeliu.
• Niekada netempkite už maitinimo
kabelio, norėdami išjungti kištuką iš
elektros lizdo.
27
LIETUVIŲ
•
Maitinimo kabelį saugokite nuo šilumos,
tepalo ir aštrių kraštų.
Transportavimas
Ilginimo kabeliai
•
•
•
•
Prireikus ilginimo laido, naudokite tik
sertifikuotą, 3 gyslų ilginimo laidą, kurio galia
atitiktų šio įrankio galią (žr. skyrių „Techniniai
duomenys“). Mažiausiais laido skersmuo –
1,5 mm2; maksimalus laido ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
Prieš pradėdami naudoti įrankį: patikrinkite,
ar nepažeistas ilginimo laidas, ir, jeigu reikia,
pakeiskite jį nauju.
Naudojant darbui lauke tinkamus ilginimo
kabelius sumažėja elektros smūgio pavojus.
Elektros kištuko ir kabelio keitimas
DĖMESIO! Netinkamai transportuojant
galimi sumušimai.
• Neneškite įrankio uždėję pirštą ant
jo jungiklio. Įrankis būtinai turi būti
išjungtas.
• Nekelkite ir neneškite pjūklo, paėmę už
apsauginių gaubtų.
Sandėliavimas
PASTABA. Kampinį pjūklą reikia laikyti sausoje,
saugiai užrakintoje, vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
Jei būtų pažeistas maitinimo kabelis arba
kištukas, įrankį būtina atiduoti į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą arba kvalifikuotam elektrikui,
kad pataisytų.
Privaloma naudoti šiuos laidus:
Montavimas ant darbastalio
DWS773, DWS774: 230V H05RN-F, 2 x 1,0 mm2
DWS773, DWS774: 115V H05RR-F, 2 x 1,5 mm2
Ergonominiai reikalavimai
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės
Karalystės ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Elektros kištukų pritaikymas 115 V blokams:
Įrengtas kištukas privalo atitikti standartą
BS EN 60309 (BS4343), būti 16 amperų,
su įžeminimo kontaktu, nustatytu ties 4 val.
padėtimi.
SU DARBAIS SUSIJĘ
ĮSPĖJIMAI
Išpakavimas, transportavimas,
saugojimas
Išpakavimas
PASTABA.
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis,
jo dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos
dalys.
28
Įsitikinkite, kad įrankis būtų pastatytas taip, kad
tenkintų ergonomines sąlygas stalo aukščio
ir stabilumo atžvilgiu. Staklių statymo vietą
privaloma pasirinkti taip, kad operatoriui būtų
užtikrintas geras apžvalgos laukas ir aplink
stakles liktų pakankamai vietos laisvai tvarkyti
ruošinius.
Reguliavimo ir keitimo darbai
Šis kampinis pjūklas yra tiksliai sureguliuotas
gamykloje. Visgi, dėl gabenimo, naudojimo ar
kitos nors kitos priežasties gali prireikti iš naujo
sureguliuoti.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgis gali sunkiai
sužaloti arba užmušti
• Prieš darbą: Atjunkite maitinimo kabelį
nuo elektros tinklo.
PASTABA.
• Atlikdami įstrižus pjūvius, patikrinkite, ar
rankena yra saugiai užfiksuota.
• Patikrinkite, ar diskui esant 90° vertikalioje
ir 45° skersinėje padėtyse neliečia stalo ties
kiaurymės galu arba sukamosios rankenos
priekiu.
LIETUVIŲ
•
•
•
Jeigu pjovimo diskas nusidėvėtų, pakeiskite jį
nauju, aštriu disku.
Patikrinkite naujo disko techninius duomenis:
Norėdami pasiekti norimų pjovimo rezultatų,
naudokite 216 mm pjovimo diskus su 30 mm
skylėmis užmauti ant veleno.
Kai susidėvės, pakeiskite plokštę su įpjova.
Jeigu plokštė su prapjova nusidėvėtų arba
būtų apgadinta, atiduokite pjūklą į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Naudojimas
Bendroji informacija
•
•
•
Pjaudami ilgus medinius ruošinius, naudokite
papildomus sukamuosius stalus.
Naudokite papildomą dulkių trauktuvą.
Niekada nenaudokite pjūklo be plokštės su
įpjova.
Prieš naudojimą
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Patikrinkite, ar įrankis ir maitinimo kabelis nėra
sugadinti. Pasirūpinkite, kad maitinimo kabelis
būtų nutiestas atokiai nuo pjovimo vietos
Patikrinkite, ar tinkamai veikia viršutinis
apsauginis disko gaubtas, atitraukiamas
apatinis apsauginis gaubtas ir dulkių trauktuvo
žarna.
Patikrinkite apatinį apsauginį gaubtą:
atleidus svirtį, jis turi staigiai užsidaryti. Jei
ji neužsidengia per 1 sekundę, atiduokite
stakles į įgaliotąją „DEWALT“ remonto dirbtuvę.
Patikrinkite, ar skiedros, dulkės arba ruošinio
nuopjovos neužkimšo kurio nors apsauginio
gaubto arba žarnos.
Jeigu tarp pjovimo disko ir apsauginių gaubtų
užstrigtų ruošinio atplaišų, atjunkite įrankį nuo
elektros tinklo. Pašalinkite užstrigusias dalis ir
vėl sumontuokite pjovimo diską.
Leiskite pjovimo diskui pjauti laisvai.
Nestumkite jėga.
Prieš pradėdami pjauti, visuomet paleiskite
įrankį, kad jis paveiktų be apsukų, kad
galėtumėte patikrinti disko pjovimo kelią.
Palaukite, kol variklis pasieks maksimalų
greitį, ir tik tada pradėkite pjauti.
Patikrinkite, ar tvirtai užveržtos visos fiksavimo
rankenėlės ir veržiklių rankenos.
ĮSPĖJIMAS! Netinkamai naudojant,
galima sunkiai susižeisti.
•
Prieš įjungdami įrankį į elektros lizdą,
patikrinkite, ar jungiklis yra išjungimo
padėtyje.
• Neleiskite kitiems, su darbu
nesusijusiems asmenims, ypač
vaikams, liesti įrankio arba ilginimo laido
ir neleiskite jų į darbo vietą.
Kūno ir rankų padėtis
• Niekada nelaikykite rankų arčiau nei per
100 mm nuo disko.
• Niekada nesukryžiuokite rankų.
• Traukdami pjovimo rankeną kairėn ir
dešinėn, sekite ja ir stovėkite truputį
atokiau nuo pjovimo disko.
Pjovimas
• Leiskite, kad diskas visiškai sustotų, ir
tik tada atkelkite rankeną. Jei ruošinio
gale lieka mažų medžio pluošto atskalų,
toje vietoje, kur bus atliekamas pjūvis,
ant medienos priklijuokite maskavimo
juostelę. Atsargiai pjaukite per juostelę,
kai baigsite, ją atsargiai nulupkite.
• Pjaudami, tvirtai laikykite ruošinį
prispaudę prie stalo ir atrėmę jį į
kreiptuvą. Nepaleiskite ruošinio, kol
neatleisite jungiklio ir diskas visiškai
nesustos.
• Nuožulniai pjaunant medžio galą, kai
lieka maža nuopjova, dėkite ruošinį
taip, kad nuopjova būtų disko pusėje,
didesniu kampu link kreiptuvo:
– kairysis nuožulnus pjovimas,
nuopjova nukreipta į dešinę
– dešinysis nuožulnus pjovimas,
nuopjova nukreipta į kairę
Po naudojimo
• Atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros
tinklo.
• Laikykite kampinį pjūklą sausoje,
saugiai užrakintoje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
29
LIETUVIŲ
Dulkių ištraukimas
Utilizavimas
Aplinkos apsauga!
ĮSPĖJIMAS! Pavojus įkvėpti dulkių.
Norėdami sumažinti pavojų susižeisti,
VISADA dėvėkite apsaugą nuo dulkių.
ĮSPĖJIMAS! VISADA naudokite dulkių
trauktuvą, pagamintą atsižvelgiant į buitinių
prietaisų direktyvas dėl dulkių emisijos
pjaunant medienos dirbinius.
• Tam tikros dulkės, pavyzdžiui ąžuolo arba
beržo, yra laikomos kancerogeninėmis.
• Vadovaukitės savo šalyje galiojančiais
įstatymais dėl medžiagų, kurias apdirbsite.
PASTABA.
• Pjaudami medieną, prijunkite stakles prie
dulkių surinkimo įrenginio. Visuomet įvertinkite
veiksnius, kurie turi įtakos dulkių poveikiui,
pvz.:
- tinkamą darbo vietos vėdinimą;
- pjovimo disko aštrumą;
- tinkamą pjovimo disko nustatymą;
- Pjaukite ruošinį, stumdami diską.
Nepjaukite ruošinio, traukdami disko.
Valymas ir priežiūra
Šio kampinio pjūklo nereikia papildomai tepti;
jis yra skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant
minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus
kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir
reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS! Sprogimai gali sukelti sunkių
sužeidimų ir mirtį.
• Prieš valymą: Atjunkite maitinimo kabelį
nuo elektros tinklo.
PASTABA.
• Naudokite tik muiluotame vandenyje
sudrėkintą skepetą.
• Visuomet saugokite įrankį nuo bet kokių
skysčių; niekada nepanardinkite jokios šio
įrankio dalies į skystį.
• Kreiptuvo grioveliai gali užsikišti skiedromis.
Naudokite tinkamą dulkių trauktuvą arba žemo
slėgio oro srautą kreiptuvo grioveliams išvalyti.
• Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros
darbus arba prieš pakeisdami diską, išjunkite
įrenginį iš maitinimo tinklo.
• Niekuomet nevalykite ir neatlikite techninės
priežiūros darbų, kol aparatas dar veikia, o jo
galvutė nėra nuleista.
30
Atskiras atliekų surinkimas. Šiuo
ženklu pažymėtų gaminių ir
akumuliatorių negalima išmesti kartu
su kitomis buitinėmis atliekomis.
Gaminiuose ir akumuliatoriuose
yra medžiagų, kurias galima
pakartotinai panaudoti arba
perdirbti, mažinant aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį. Rūšiuokite
elektros prietaisus ir akumuliatorius,
atsižvelgdami į vietos atliekų
surinkimo taisykles. Daugiau
informacijos rasite tinklavietėje
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ПОПЕРЕЧНЫХ
РАСПИЛОВ DWS773, DWS774
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
DWS773
Вибрация
DWS774
Напряжение
B
230
230
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
10
10
A
230 В
(электросеть) (электросеть)
Тип
1
1
Потребляемая
Вт
1 300
1 400
мощность
Диаметр диска
мм
216
216
Диаметр
посадочного
мм
30
30
отверстия
Макс. скорость
об/мин.
4 500
4 500
диска
влево
48°
48°
Угол скоса (макс.)
вправо
48°
48°
Угол наклона
влево
48°
48°
(макс.)
Комбинированный наклон
45°
45°
рез
скос
45°
45°
Режущая способность:
поперечный
рез 90° (макс.
мм
70 x 20
70 x 20
высота)
поперечный
мм
60 x 250
60 x 250
рез 90°
скос 45°
мм
60 x 170
60 x 170
скос 48°
мм
60 x 160
60 x 160
наклон 45°
мм
48 x 250
48 x 250
наклон 48°
мм
45 x 250
45 x 250
Общий размер
(с удлинительными мм 625 x 425 x 355 625 x 425 x 355
опорами)
Размер (без
удлинительных
мм 445 x 425 x 355 445 x 425 x 355
опор)
Вес
кг
11,5
11,5
LPA (звуковое
дБ(А)
92
92
давление)
LWA (акустическая
дБ(А)
98
98
мощность)
K (погрешность
акустической
дБ(А)
0,3
0,3
мощности)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трём
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 61029:
ah (значение
2,7
2,7
вибрационного
м/с2
воздействия)
1,5
1,5
K (погрешность)
м/с2
Система XPS
Нет
Есть
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 62841-3-9
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
Заявленная величина вибрации относится
только к основным видам применения
инструмента. Однако если инструмент
применяется не по основному назначению,
с другими принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной величины. Это
может значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации
необходимо также учитывать время, когда
инструмент находился в выключенном
состоянии или когда он включён, но не
выполняет какую-либо операцию. Это
может значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом и принадлежностями,
содержание рук в тепле, организация рабочего
места.
Источник питания
Данный инструмент предназначен
для подключения к источнику питания
с максимальным допустимым электрическим
сопротивлением системы Zmax 0,39 Ом
в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данный инструмент подключался только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
В соответствии сДирективой по
механическому оборудованию
2006/42/EC
Изделие:
Торцовочная пила для поперечных
распилов
Модели:
DWS773, DWS774
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии
с согласованными стандартами
EN 62841-1:2015 и EN 62841-3-9:2014. Данные
продукты также соответствуют Директивам
2004/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU
(после 20.04.2016) и 2011/65/EC.
За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Маркус Ромпел (Markus Rompel)
Директор по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.11.2015
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения правильной
и безопасной эксплуатации изделия
перед использованием внимательно
прочтите данные инструкции
по безопасности. Сохраняйте
инструкции вплоть до утилизации
изделия.
Назначение
Данная торцовочная пила для поперечных
распилов должна использоваться
в полном соответствии с техническими
характеристиками и всеми инструкциями,
приведёнными в данном руководстве по
эксплуатации. Торцовочная пила – не игрушка,
и требует осмотрительного, ответственного
и бережного обращения.
32
Торцовочная пила предназначена для
профессиональных работ по пилению
древесины, изделий из дерева и пластиков.
Данной пилой можно легко, точно и безопасно
производить поперечное пиление, а также
пиление со скосом и с наклоном.
Данная торцовочная пила разработана
для использования с пильными
дисками диаметром 216 мм с зубьями
с твердосплавными напайками.
В обязанности пользователя входят:
• Соблюдение сроков регулярных
технических осмотров и технического
обслуживания, которые должны
производиться в авторизованном
сервисном центре DEWALT.
• Хранение торцовочной пилы в безопасном
месте, недоступном для детей.
• Обеспечение и применение защитного
оборудования. См. главу 1.3 «Средства
индивидуальной защиты».
Данная торцовочная пила может быть
использована только лицами, достигшими
18-ти лет, или обучающимся персоналом
старше 16-ти лет (в присутствии
ответственного инструктора). Данный
инструмент не должен использоваться
в состоянии усталости, а также лицами,
находящимися под действием алкоголя
или понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств.
Использование инструмента не по
назначению, плохое обращение или
безответственное отношение могут
вызвать смертельные травмы и серьёзный
материальный ущерб.
Например:
• Блокирование предохранительных
элементов;
• Распил сучьев или брёвен;
• Распил стали и других твёрдых
материалов;
• Распил лёгких сплавов, в особенности,
магния.
Любые видоизменения инструмента,
дополнения к нему, а также самостоятельное
проведение технического осмотра
и ремонта может в значительной
степени снизить уровень безопасности
и надёжности инструмента и нарушить
его функционирование, что приведёт
к аннулированию всех гарантийных
обязательств на продукт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Код продукта
Код продукта, который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
(См. страницу 4.)
Пример:
2015 XX XX
Год изготовления
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ И РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
привёденных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) Безопасность рабочего места
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) Электробезопасность
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте
электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Повреждённый
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) Личная безопасность
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьёзной травме.
34
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как
подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель
находится в положении
«выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой
клавишей пускового выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной получения тяжёлой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твёрдо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
РУССКИЙ ЯЗЫК
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
h) Даже если Вы являетесь
опытным пользователем
и часто используете подобные
инструменты, не позволяйте себе
расслабляться и игнорировать
правила безопасности при
использовании инструментов.
Неосторожность и невнимательность
при работе могут привести
к тяжёлым травмам за доли секунды.
4) Использование
электроинструментов и технический
уход
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор
перед регулировкой, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
h) Следите, чтобы рукоятки
и поверхности захвата
оставались сухими, чистыми
и не содержали следов масла
и консистентной смазки. Скользкие
рукоятки и поверхности захвата не
обеспечивают безопасное обращение
и управление инструментом
в неожиданных ситуациях.
5) техническое обслуживание
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Правила безопасности
при работе торцовочными
пилами
a) Торцовочные пилы не предназначены
для пиления древесины
и древесноподобных материалов,
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
36
а также не могут использоваться
с абразивными режущими дисками
для резки материалов, содержащих
железо, например, стержней,
прутьев, гвоздей и пр. Абразивная
пыль является причиной смещения
частей инструмента, например,
заедания нижнего защитного кожуха.
Искры в результате абразивной резки
способны поджечь нижний защитный
кожух, пластину для пропила и другие
детали из пластика.
При малейшей возможности
используйте струбцины для
фиксации обрабатываемой детали.
При удерживании заготовки рукой,
следите, чтобы Ваша рука всегда
находилась на расстоянии не
менее 100 мм от любой из сторон
пильного диска. Не используйте
данную пилу для распиливания мелких
деталей, которые невозможно
закрепить струбцинами или
удерживать рукой. Слишком близкое
расположение рук от пильного диска
повышает риск получения травмы
в результате случайного контакта
с диском.
Заготовка должна быть
неподвижной и надёжно
зафиксированной, или удерживаться
рукой вплотную к направляющей
и распиловочному столу. Никогда не
подавайте ничем не поддерживаемую
заготовку под движущийся пильный
диск. Незакреплённые или подвижные
заготовки могут быть отброшены
в сторону на высокой скорости, став
причиной получения травмы.
Мягко вводите пилу в заготовку
с небольшим нажимом. Не
прикладывайте к пиле чрезмерного
давления при распиле заготовки.
Чтобы сделать распил, поднимите
пильную головку и расположите её над
обрабатываемой деталью. Включите
двигатель, опустите пильную головку
и мягко введите её в заготовку.
Пиление со слишком большим нажимом
часто приводит к тому, что пильный
диск поднимается над заготовкой
и узел диска резко отскакивает
в сторону оператора.
Никогда не кладите руку на
предполагаемую линию пропила - ни
f)
g)
h)
i)
j)
спереди, ни позади пильного диска.
«Перекрёстное» ручное удержание
заготовки, т.е. удержание заготовки
справа от пильного диска левой рукой
и наоборот, очень опасно.
Не пытайтесь дотянуться рукой
до задней стороны направляющей
на расстоянии менее чем 100 мм
от любой стороны вращающегося
пильного диска, чтобы убрать
обрезки или по любой другой
причине. Степень близости
вращающегося диска к Вашим рукам
может быть неочевидна, и Вы
получите тяжёлую травму.
Перед началом пиления
внимательно осмотрите заготовку.
Если заготовка искривлена или
изогнута, зафиксируйте её
внешней изогнутой стороной
лицом к направляющей. Всегда
следите, чтобы между заготовкой,
направляющей и распиловочным
столом не было никаких зазоров на
протяжении всей линии пропила.
Искривлённые или изогнутые
заготовки могут перекрутиться
или сместиться во время пиления,
что приведёт к заклиниванию
вращающегося пильного диска
в заготовке. Проверьте, чтобы
в заготовке не было гвоздей и других
посторонних предметов.
Не используйте пилу, пока
распиловочный стол не
будет полностью очищен от
инструментов, обрезков и пр.,
и на нём не останется одна
лишь заготовка. Мелкий мусор или
деревянные обрезки и другие предметы
при контакте с движущимся пильным
диском могут быть отброшены
в сторону на высокой скорости.
Не пилите одновременно несколько
заготовок. Сразу несколько
заготовок не могут быть
зафиксированы или скреплены
достаточно надёжно, что станет
причиной заклинивания пильного
диска или смещения заготовок во
время распила.
Перед использованием убедитесь,
что торцовочная пила помещена
или установлена на ровной
и твёрдой рабочей поверхности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ровная и твёрдая рабочая поверхность
снижает риск неустойчивости пилы.
k) Планируйте работу. Каждый раз
при смене угла скоса или наклона
проверяйте, что направляющая
правильно отрегулирована
для поддержки заготовки, и не
мешает действиям пильного
диска или защитных кожухов. Не
включая инструмент и не используя
заготовку, проведите пильный диск
через воображаемый пропил, чтобы
удостовериться, что ему не мешает
направляющая и нет риска разрезать
направляющую.
l) Обеспечивайте надлежащую опору
для заготовок, ширина или длина
которых превышает размеры
распиловочного стола. Для этого
используйте раздвижные столы,
козлы и прочие приспособления. Не
поддерживаемые должным образом
заготовки, длина или ширина которых
больше распиловочного стола, во
время пиления могут подняться
или наклониться. Приподнявшаяся
заготовка может поднять нижний
защитный кожух или отброшена
в сторону вращающимся пильным
диском.
m) Никогда не используйте другого
человека в качестве замены
раздвижного стола или другой
дополнительной опоры для
заготовки. Неустойчивая опора
заготовки может привести
к заклиниванию пильного диска или
резкому смещению заготовки во время
распила, отбросив Вас и Вашего
помощника на вращающийся пильный
диск.
n) Отрезная часть заготовки никогда
не должна прижиматься вплотную
к вращающемуся пильному диску.
Если зажать отрезной конец,
например, ограничителями длины, он
может попасть под диск и быть резко
отброшен в сторону.
o) Всегда используйте зажимы
или крепления, специально
предназначенные для фиксации
круглых профилей, например,
стержней или труб. Стержни имеют
тенденцию вращаться при распиле,
что станет причиной неравномерного
p)
q)
r)
s)
врезания пильного диска и Ваши руки
и заготовка будут утянуты под диск.
Прежде чем касаться диском
заготовки дождитесь, пока диск
не наберёт полную скорость. Это
снизит риск отскакивания заготовки.
Если произошло заклинивание
заготовки или пильного
диска, немедленно выключите
торцовочную пилу. Дождитесь
полной остановки всех движущихся
деталей и отсоедините
инструмент от источника питания
или извлеките аккумулятор. Только
после этого займитесь освобождением
заклинившего материала. Пиление
заклинившей заготовки может
привести к потере контроля над
инструментом или стать причиной
повреждения торцовочной пилы.
По окончании распила отпустите
пусковой выключатель, наклоните
пильную головку вниз и дождитесь
полной остановки пильного диска.
Только после этого убирайте
отрезанные части заготовки.
Держать руки вблизи вращающегося
пильного диска опасно.
Крепко удерживайте пилу за
рукоятку, делая незаконченный
распил или нажимая на пусковой
выключатель, полностью не
опустив пильную головку. Тормозное
действие пилы может стать причиной
резкого самопроизвольного опускания
вниз пильной головки, повышая риск
получения травмы.
Дополнительные правила
безопасности при работе
торцовочными пилами
•
•
•
Не используйте пилу для резки других
материалов, кроме рекомендованных
изготовителем.
Не используйте инструмент без
установленных защитных кожухов,
а также, если защитные кожухи
повреждены или не установлены должным
образом.
Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
38
Используйте правильно заточенные
пильные диски.
Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПИЛЬНЫЕ
ДИСКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО РАСПИЛА,
рекомендованные для использования
с торцовочными пилами. Не используйте
пильные диски с твёрдосплавными
напайками, угол зубьев которых
превышает 7º. Не используйте пильные
диски с глубокими впадинами между
зубьями. Зубья на таких дисках могут
отогнуться и коснуться защитного
кожуха, что может привести
к повреждению инструмента и/или
получению тяжёлой травмы.
Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путём прижатия
какого-либо инструмента или другого
предмета к пильному диску; это может
привести к получению тяжёлой травмы.
Перед использованием любых
принадлежностей внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Неправильное использование
принадлежностей может стать причиной
повреждения инструмента.
Перед использованием инструмента,
убедитесь, что пильный диск установлен
правильно.
Не используйте диски меньшего
или большего диаметра, чем
рекомендовано. См. скорость вращения
дисков в разделе «Технические
характеристики». Используйте только
диски, указанные в данном руководстве
и соответствующие стандарту EN 847-1.
Не используйте диски из
БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
СТАЛИ (HSS).
Не используйте треснувшие или
повреждённые пильные диски.
Не используйте абразивные или алмазные
диски любого типа.
Используйте только пильные диски, на
которых обозначена скорость не ниже
скорости, указанной на пиле.
Не заклинивайте никакими предметами
крыльчатку вентилятора для
удерживания вала двигателя.
Никогда не поднимайте защитный
кожух диска вручную, если инструмент
•
•
•
•
•
•
не выключен. Защитный кожух можно
поднимать вручную при установке или
демонтаже пильных дисков, а также для
осмотра пилы.
Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них щепок.
Учитывайте следующие факторы,
влияющие на образование шума:
- используйте пильные диски
с пониженным шумовыделением;
- Используйте только хорошо
заточенные пильные диски.
Инструмент должен проходить
регулярное техническое обслуживание.
В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и отключите его
от источника питания.
Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование повреждённого
инструмента другими пользователями.
При распиле пластиков избегайте
плавления материала.
Средства индивидуальной
защиты
Свободная одежда, украшения, шум
и подобные факторы риска могут
представлять опасность для оператора. Лица,
использующие инструмент и находящиеся
в непосредственной близости от инструмента,
должны использовать соответствующие
средства индивидуальной защиты.
Защитная одежда защищает кожу
от механических воздействий,
например, порезов
Защитная обувь защищает ноги
от падающих предметов и от
травм, нанесённых выступающими
гвоздями
Защитные перчатки защищают
руки от механических воздействий,
например, порезов
Маркировка инструмента:
Защитные очки: защищают глаза от
разлетающихся частиц, например,
щепок и пыли
РУССКИЙ ЯЗЫК
Держите руки расстоянии не
менее 100 мм от любой из
сторон пильного диска.
Маркировка инструмента: Средства
защиты органов слуха: защищают
уши от чрезмерного шума
Данное изделие нельзя
утилизировать вместе
с обычными бытовыми
отходами
Маркировка инструмента: Надевайте
респиратор.
Дети и неопытные лица.
Использование инструмента
детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность
лица.
Не подпускайте детей
к инструменту
Не используйте инструмент
во влажной среде
Предупреждающие знаки
и этикетки
Не используйте
растворители или другие
агрессивные химические
средствами для чистки
инструмента
Торцовочную пилу можно использовать
только в том случае, если все нанесённые на
неё предупреждающие этикетки сохранены
и разборчивы.
Данный символ
опасности используется
для предупреждения о
возможной опасности
получения телесной травмы.
Во избежание возможного
получения травмы или
смертельного исхода
соблюдайте все правила
техники безопасности,
сопровождающиеся данным
символом.
Перед эксплуатацией
инструмента прочтите
руководство по
эксплуатации.
Риск поражения
электрическим током
Примеры повреждения
электрокабеля
Не подключайте
электрический кабель
к розетке электропитания.
Опасность получения
пореза.
Торцовочная пила
не нуждается
в дополнительной смазке
250 – 300 Lux
Обеспечьте хорошее
освещение на рабочем
месте (250-300 Люкс)
При использовании
подсветки не смотрите
в источник света. Это может
привести к серьёзному
поражению глаз
Маркировка инструмента:
Места для переноски
инструмента
Ремонт должен
проводиться
в авторизованном
сервисном центре
DEWALT
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУМЕНТА
ВНИМАНИЕ: Неправильное обращение
с торцовочными пилами может
привести к получению тяжёлых травм.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Ваша торцовочная пила имеет двойную
изоляцию в соответствии со стандартом
EN 62841, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
• Электрический двигатель рассчитан на
работу только при одном напряжении
электросети. Следите за напряжением
электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной
на информационной табличке
электроинструмента.
• Не подвергайте инструмент воздействию
дождя. Не используйте инструмент во
влажной среде.
• Во время работы не прикасайтесь
к заземлённым предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам).
• Эксплуатация вне помещений: Следует
усилить меры безопасности и пользоваться
изолирующим трансформатором или
автоматом, защищающим от утечек на
землю.
ВНИМАНИЕ: Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
• При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки
за кабель.
• Не подвергайте кабель воздействию
высокой температуры, масла
и держите его вдали от острых
предметов и углов.
•
При работе электроинструментом на
открытом воздухе всегда используйте
удлинительные кабели, предназначенные
для применения вне помещений
и имеющие соответствующую маркировку.
Замена кабеля и сетевой вилки
При необходимости замены электрического
кабеля или сетевой вилки, ремонт должен
производиться только в авторизованном
сервисном центре или квалифицированным
электриком.
Использование следующих кабелей является
обязательным:
DWS773, DWS774: 230 В H05RN-F, 2 x 1,0 мм2
DWS773, DWS774: 115 В H05RR-F, 2 x 1,5 мм2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Распаковка, переноска,
хранение
Распаковка
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Проверьте инструмент,
детали и дополнительные
приспособления на наличие
повреждений, которые
могли произойти во время
транспортировки.
• Проверьте целостность
содержимого упаковки.
Переноска
Использование удлинительного
кабеля
•
•
•
40
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утверждённые 3-х жильные
кабели промышленного изготовления,
рассчитанные на мощность не меньшую,
чем потребляемая мощность данного
инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
Перед использованием: Проверьте
удлинительный кабель на наличие
повреждений и при необходимости
замените его.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕПРАВИЛЬНАЯ
ПЕРЕНОСКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УШИБАМ
• При переноске электроинструмента
не держите палец на выключателе.
Убедитесь, что выключатель находится
в положении «ВЫКЛ».
• Не поднимайте и не переносите
торцовочную пилу, держа её за защитные
кожухи.
Хранение
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Торцовочная пила
должна храниться надёжно запертой
в сухом, недоступном для детей месте.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Закрепление пилы на
рабочем столе
износилась или повредилась, отнесите
пилу в авторизованный сервисный центр.
Эксплуатация
Эргономические требования
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно к Вам и правильно с точки зрения
высоты стола и устойчивости. Место
установки инструмента должно быть выбрано
с учётом хорошего обзора для оператора
и достаточного свободного пространства,
позволяющего работать с заготовкой без
каких-либо ограничений.
Регулировка и замена
Общие требования
•
•
•
Перед использованием
•
Торцовочная пила была точно настроена на
заводе-изготовителе. После транспортировки,
переноски или вследствие других причин
может возникнуть необходимость в повторной
регулировке.
ВНИМАНИЕ: Поражение
электрическим током может стать
причиной получения тяжёлой травмы
или смерти
• Перед работой: Отсоедините
электрический кабель от источника
питания.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Перед выполнением распила с наклоном
убедитесь, что рычаг надёжно
зафиксирован.
• Всегда проверяйте, чтобы пильный диск
не касался стола в задней части паза или
перед поворотным рычагом в положениях
90° вертикального среза и среза
с наклоном 45°.
• Изношенный пильный диск замените
новым острым диском.
• Проверьте технические характеристики
нового пильного диска: Для достижения
желаемой режущей способности
используйте пильные диски диаметром
216 мм с посадочным отверстием 30 мм.
• Заменяйте изношенную пластину для
пропила. Если пластина для пропила
Используйте дополнительные роликовые
столы для поддержки широких и длинных
деревянных заготовок.
Используйте дополнительную систему
пылеудаления.
Запрещается использовать пилу без
пластины для пропила.
•
•
•
•
•
•
•
•
Проверьте инструмент и электрический
кабель на наличие повреждений.
Убедитесь, что электрический кабель
находится вне зоны распила.
Осмотрите верхний защитный кожух
диска, подвижный нижний защитный
кожух диска, а также трубу пылеудаления,
чтобы убедиться, что они функционируют
должным образом.
Проверьте нижний защитный кожух,
сконструированный для быстрого
закрывания пильного диска при опускании
рычага. Если кожух не закрывает диск
за 1 секунду, отремонтируйте пилу
в авторизованном сервисном центре
DEWALT.
Убедитесь, что опилки, пыль или обрезки
заготовки не блокируют перечисленные
устройства.
В случае застревания фрагментов
заготовки между пильным диском
и защитными кожухами отключите пилу от
источника питания. Удалите застрявшие
частицы и установите на место пильный
диск.
Не форсируйте режим резки. Не прилагайте
чрезмерные усилия.
Чтобы проверить ход диска, перед тем
как делать окончательный разрез, всегда
сначала выполняйте пробные разрезы (при
выключенном инструменте).
Перед началом резки дождитесь, пока
двигатель наберёт полные обороты.
Убедитесь, что все фиксаторы и зажимы
надёжно закреплены.
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Неправильное
использование может стать
причиной получения серьёзной
травмы.
• Перед подключением к источнику
питания убедитесь, что
инструмент выключен.
• Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе,
касаться инструмента или
удлинительного кабеля и не
допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
Правильное положение тела и рук
• Никогда не подносите руки
к пильному диску ближе, чем на
100 мм.
• Никогда не перекрещивайте руки.
• По мере перемещения пильной
головки влево или вправо, следуйте
за ней, держась в стороне от
пильного диска.
Пиление
• Каждый раз, прежде чем поднять
пильную головку, ждите полной
остановки пильного диска. Если от
концевой части обрабатываемой
заготовки отщепляются небольшие
волокна, наклейте на древесину
в области распила полоску
липкой ленты. Выполните пропил
через ленту, затем тщательно
удалите её.
• Во время распила прижимайте
заготовку к распиловочному
столу и направляющей. Держите
руки в положении, как во время
работы, пока выключатель не
будет отпущен и пильный диск
окончательно не остановится.
• При пилении со скосом края
деревянной заготовки с небольшим
количеством отрезаемого
материала, располагайте
деревянную заготовку таким
образом, чтобы обрезки оказывались
на стороне диска, расположенной
под большим углом по отношению
к направляющей:
- левый срез под углом - отходы
справа
42
-
правый срез под углом - отходы
слева
После использования
• Отсоедините электрический кабель
от источника питания.
• Храните торцовочную пилу
надёжно запертой в сухом месте,
недоступном для детей.
Пылеудаление
ВНИМАНИЕ: Риск вдыхания пыли от
обрабатываемого материала. Для
снижения риска получения телесной
травмы ВСЕГДА при работе
инструментом надевайте респиратор
утверждённого типа.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте
пылесос, конструкция которого
соответствует действующим
директивам по выбросу пыли при
распиловке древесины.
• Некоторые виды древесной пыли,
например, дуба или бука, являются
канцерогенными.
• Изучите действующие нормативы,
применимые в Вашей стране для обработки
материалов.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• При распиловке древесины подсоединяйте
к пиле устройство пылеудаления. Всегда
соблюдайте условия, влияющие на
образование пыли:
- хорошая вентиляция в рабочей зоне;
- острая заточка пильного диска;
- правильная регулировка пильного
диска.
- Мягко вводите пилу в заготовку
с небольшим нажимом. Не
прикладывайте к пиле чрезмерного
давления при распиле заготовки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чистка и техническое
обслуживание
Данная торцовочная пила не нуждается
в дополнительной смазке и рассчитана на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Поражение
электрическим током может стать
причиной получения тяжёлой травмы
или смерти.
• Перед чисткой: Отсоедините
электрический кабель от источника
питания.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Используйте ткань, смоченную в воде
с мягким мылом.
• Не допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь инструмента; ни в коем
случае не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
• Направляющие пазы могут засориться
опилками. Для прочистки направляющих
пазов используйте соответствующее
устройство пылеудаления или сжатый
воздух под низким давлением.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
инструмент ещё работает, а пильная
головка находится в рабочем положении.
Утилизация
Защита окружающей среды!
Раздельный сбор. Инструменты
и аккумуляторы, помеченные
данным символом, нельзя
утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Инструменты и аккумуляторы
содержат материалы, которые
могут быть восстановлены или
переработаны в целях сокращения
спроса на сырьё. Утилизируйте
электрические продукты
и аккумуляторы в соответствии
с местными положениями. Для
получения дополнительной
информации посетите наш сайт
www.2helpU.com.
zst00288851 - 19-04-2016
43
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising