DWS774 | DeWalt DWS774 MITRE SAW instruction manual

371002-67 LV
DWS773
DWS774
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
21
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
31
2
250-300 Lux
250-300 Люкс
3
6 mm
6 мм
4
> 15 mm
> 15 мм
> 8 mm
> 8 мм
5
6
7
8
9
10
11
12
> 10 cm
> 10 cм
13
14
15
16
17
18
19
20
LATVIEŠU
ŠĶĒRSZĀĢĒŠANAS LEŅĶZĀĢIS DWS773,
DWS774
TEHNISKIE DATI
Vibrāciju emisija
DWS773
Spriegums:
Eiropa
Apvienotā
Karaliste un Īrija
Drošinātāji:
Eiropa
230 V
(Apvienotajai
Karalistei un Īrijai)
230 V
(Apvienotajai
Karalistei un Īrijai)
115 V
Tips
Ievades jauda
Zāģripas diametrs
Zāģripas iekšējais
diametrs
Zāģripas ātrums,
maks.
DWS774
V
230
230
V
230/115
230/115
A
10
(elektrotīkls)
10
(elektrotīkls)
A
13
13
(kontakdakšās) (kontakdakšās)
A
16
(elektrotīkls)
16
(elektrotīkls)
W
mm
1
1300
216
30
1
1400
216
30
mm
apgr./
4500
4500
min
pa
48°
48°
Zāģa leņķa pozīcijas,
kreisi
maks.
48°
48°
pa labi
Zāģa sagāzuma
pa
48°
48°
pozīcija, maks.
kreisi
sagā45°
45°
zuma
45°
45°
Kombinētā leņķzāleņķģēšana
zāģēšana
Apstrādes izmēri:
šķērszāģēšana
70 x 20
70 x 20
90° (maks. augs- mm
tums)
šķērszāģēšana
60 x 250
60 x 250
mm
90°
leņķzāģēšana
60 x 170
60 x 170
mm
45°
leņķzāģēšana 48° mm
60 x 160
60 x 160
sagāzums 45°
mm
48 x 250
48 x 250
sagāzums 48°
mm
45 x 250
45 x 250
Gabarītu izmēri (ar
galda paplašinājumm 625 x 425 x 355625 x 425 x 355
miem)
Gabarītu izmēri (ar
galda paplašinājumm 445 x 425 x 355445 x 425 x 355
miem)
Svars
kg
11,5
11,5
LPA (skaņas spie92
92
dB(A)
diens)
LWA (skaņas jauda) dB(A)
98
98
K (akustiskās jaudas
dB(A)
0,3
0,3
nenoteiktība)
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas atbilstoši EN 61029:
ah (vibrāciju emisijas
m/s2
2,7
2,7
vērtība)
K (nenoteiktība)
m/s2
1,5
1,5
XPS
Nē
Jā
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 628413-9, un to var izmantot viena instrumenta
salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai
iepriekš novērtētu iedarbību.
Deklarētā vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto lietošanu.
Tomēr, ja instruments tiek izmantots dažādiem
lietojumiem, ar dažādiem piederumiem vai slikti
uzturēts, vibrācijas emisija var atšķirties. Šādos
gadījumos var ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni, līdztekus
darba režīmam ir jāņem vērā arī tas laiks, kad
instruments ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus, lai
aizsargātu operatoru no vibrācijas iedarbības,
piemēram, jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu siltas, jāorganizē
darba gaita.
Elektrobarošanas avots
Šo instrumentu paredzēts pievienot
elektrobarošanas avotam ar maksimālo
pieļaujamo sistēmas pretestību Zmaks. = 0,39
Ω lietotāja elektrobarošanas saskarnes punktā
(elektriskajā sadalnē).
Lietotājam jānodrošina, lai šis instruments būtu
pievienots tikai tādam barošanas avotam, kas
atbilst iepriekš minētajām prasībām. Ja vajadzīgs,
lietotājs var sazināties ar vietējo elektroapgādes
uzņēmumu, lai uzzinātu sistēmas pretestību
saskarnes punktā.
EK atbilstības deklarācija
Saskaņā ar Mašīnu direktīvu
2006/42/EK
Izstrādājums: Šķērszāģēšanas leņķzāģis
Tipi:
DWS773, DWS774
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas
aprakstīti sadaļā Tehniskie dati, atbilst šādiem
dokumentiem: EN 62841-1:2015 un EN 628413-9:2014. Šie izstrādājumi arī atbilst Direktīvai
21
LATVIEŠU
2004/108/EK (līdz 19.04.2016), 2014/30/ES (no
20.04.2016) un 2011/65/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Markus Rompel
Inženiertehniskās nodaļas priekšsēdētājs
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Vācija
30.11.2015
VISPĀRĪGI DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
Lai nodrošinātu
par drošu un pareizu ierīces
darbību, uzmanīgi izlasiet drošības
rokasgrāmatu. Saglabājiet šo
instrukciju, līdz produkts ir jāiznīcina.
Paredzētā lietošana
Šķērszāģēšanas leņķzāģis ir jāizmanto saskaņā
ar šīs drošības rokasgrāmatas un ekspluatācijas
rokasgrāmatas norādījumiem. Leņķzāģis nav
“rotaļlieta” un ar to nepieciešams apieties
pārdomāti, atbildīgi un rūpīgi.
Šis leņķzāģis ir paredzēts profesionāliem
koksnes, koka izstrādājumu un plastmasas
zāģēšanas darbiem. Tas precīzi, vienkārši
un droši veic šādus zāģēšanas darbus:
šķērszāģēšanu, garenzāģēšanu, zāģēšanu
sazāgumā un leņķzāģēšanu.
Šis instruments ir paredzēts lietošanai ar 216 mm
diametra zāģripu ar karbīda zobiem.
Darba devēja pienākumi, piemēram:
• periodisko pārbaužu termiņu ievērošana kā arī
remonta darbu pasūtījumu veikšana pilnvarotā
DEWALT remonta darbnīcā;
• leņķzāģa uzglabāšana bērniem
neaizsniedzamā vietā;
• aizsarglīdzekļu sagāde un to izmantošanas
nodrošināšana, skatiet 1.3. nodaļu
"Individuālie aizsardzības līdzekļi".
Leņķzāģi var izmantot tikai personas, kas
vecākas par 18 gadiem, vai mācekļi/praktikanti,
kas vecāki par 16 gadiem (atbildīgā vadītāja
22
klātbūtnē), kas nav nogurušas, nav alkohola,
medikamentu vai narkotiku ietekmē.
Lietošana nevietā, nepareiza vai "nevērīga"
lietošana, var izraisīt nāvējošas traumas un
nopietnus īpašuma bojājumus.
Piemēram:
• drošības mehānismu ignorēšana;
• koku zaru vai baļķu zāģēšana;
• tērauda vai citu cietu materiālu zāģēšana;
• vieglmetālu, jo īpaši magnija zāģēšana.
Veicot pašam ierīces izmaiņas, tās papildināšanu
vai pārveidošanu, vai uzturēšanas operācijas
un remontus, var lielā mērā mazināt drošību,
uzticamību un pareizu ierīces funkcionēšanu un
padarīt jebkādas garantijas pretenzijas par spēkā
neesošām.
tikai Apvienotajā Karalistē
Lietotājiem Apvienotajā Karalistē jāiepazīstas
ar „1974. gada kokapstrādes darbagaldu
noteikumiem” un visiem to turpmākiem
grozījumiem.
Izstrādājuma kods
Izstrādājuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa. (Skatiet 4. lpp.)
Piemērs:
2015 XX XX
Ražošanas gads
Definīcijas: Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
katra signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu,
izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību
šiem apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var izraisīt nāvi vai smagus
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var izraisīt nāvi vai smagus
ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš,
var izraisīt nelielus vai vidēji smagus
ievainojumus.
NOTICE! Norāda situāciju, kuras rezultātā
negūst ievainojumus, bet, ja to nenovērš,
var sabojāt īpašumu.
LATVIEŠU
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja
netiek ievēroti brīdinājumi un norādījumi,
var gūt elektriskās strāvas triecienu,
izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS
UN NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM
UZZIŅĀM
Termins “elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu,
ko darbina ar elektrības palīdzību (ar vadu),
vai ar akumulatoru darbināmu (bez vada)
elektroinstrumentu.
1) Darba zonas drošība
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Nedarbiniet elektroinstrumentus
sprādziennedrošās vietās, piemēram
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu klātbūtnē. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
c) Instrumenta darba laikā noturiet bērnus
un nepiederošas personas drošā
attālumā. Novēršot uzmanību, jūs varat
zaudēt kontroli pār instrumentu.
2) Elektrodrošība
a) Barošanas spraudņiem jāatbilst ligzdai.
Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem (sazemētiem)
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu
iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst
ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai
neatvienojiet elektroinstrumentu
no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma
avotiem, eļļām, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
samezglojies, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
e) Darbinot elektroinstrumentu āra
apstākļos, izmantojiet vadu, kas
paredzēts lietošanai ārā. Izmantojot
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f) Ja elektroinstruments ir nenovēršami
jāekspluatē mitrā vidē, elektrobarošanai
uzstādiet noplūdstrāvas aizsardzības
ierīci (RCD). Lietojot noplūdstrāvas
aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
3) Personīgā drošība
a) Strādājot ar elektroinstrumentu
esiet modri, skatieties ko darāt un
izmantojiet veselo saprātu. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Izmantojiet personīgos
aizsargpiederumus. Vienmēr valkājiet
acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos
lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram,
putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu
zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus,
samazināsies risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet,
vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
23
LATVIEŠU
e)
f)
g)
h)
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
uzturiet piemērotu stāju un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savākšanas ierīci, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
Neļaujiet zināšanām, kuras iegūst
no biežas instrumentu lietošanas,
ļaut jums kļūt bezrūpīgam un ignorēt
instrumentu darba drošības principus.
Neuzmanīga rīcība var izraisīt nopietnus
savainojumus sekundes daļas laikā.
4) Elektroinstrumenta ekspluatācija un
apkope
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam lietojumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja
ar slēdzi nav iespējams to ieslēgt
vai izslēgt. Ja elektroinstrumentu nav
iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas
ir bīstams un ir jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā no barošanas
avota atvienojiet kontaktdakšu un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas
netiek darbināti, bērniem nepieejamā
vietā un neatļaujiet to ekspluatēt
personām, kas nav apmācītas to
lietošanā vai nepārzina šos noteikumus.
Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos
ekspluatē neapmācītas personas.
24
e) Apkopiet elektroinstrumentus.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms lietošanas tas ir jāsalabo.
Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi
elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus
un detaļas, u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem noteikumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
h) Rūpējieties, lai rokturi un satveršanas
virsmas vienmēr būtu sausi, tīri un lai
uz tiem nebūtu eļļas un smērvielas.
Slideni rokturi un satveršanas virsmas
nenodrošina rīka drošu lietošanu un
kontroli neparedzētās situācijās.
5) Apkalpošana
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta apkopi
kvalificētam remontstrādniekam, lietojot
tikai identiskas rezerves daļas. Tādējādi
tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Drošības noteikumi
leņķzāģiem
a) Leņķzāģi ir paredzēti, lai zāģētu koka
vai kokam līdzīgus materiālus, tos
nevar lietot ar abrazīviem nogriešanas
diskiem, lai zāģētu dzelzs materiālus,
piemēram, spraišļus, stieņus, kniedes,
utt. Abrazīvie putekļi izraisa kustīgo daļu,
piemēram, apakšējā aizsarga, iestrēgšanu.
Dzirksteles no abrazīvu materiālu
griešanas sadedzinās apakšējo aizsargu,
iezāģēšanas ieliktni un citas plastmasas
detaļas.
b) Izmantojiet spīles, lai nostiprinātu
apstrādājamo detaļu, kad vien tas ir
iespējams. Ja atbalstāt apstrādājamo
detaļu ar roku, jums vienmēr ir jātur
sava roka vismaz 100 mm no zāģripas
LATVIEŠU
c)
d)
e)
f)
g)
h)
abām pusēm. Neizmantojiet šo zāģi
materiālu griešanai, kas ir pārāk mazi,
lai varētu tikt droši nostiprināti vai turēti
ar roku. Ja jūsu rokas ir novietotas pārāk
tuvu zāģripai, pastāv paaugstināts traumas
risks, saskaroties ar zāģripu.
Apstrādājamai detaļai jābūt nekustīgai
un nostiprinātai ar skavu vai atbalstītai
gan pret ierobežotāju, gan galdu.
Nekādā gadījumā nevirziet apstrādājamo
detaļu asmenī un nezāģējiet, turot to
"tikai ar rokām". Nepiespiesti vai kustīgi
apstrādājamie materiāli var tikt izmesti lielā
ātrumā, kas var radīt ievainojumus.
Stumiet zāģi cauri apstrādājamai
detaļai. Nevelciet zāģi cauri
apstrādājamai detaļai. Lai veiktu
griezumu, paaugstiniet zāģa galvu un
izvelciet to ārā pāri apstrādājamai detaļai
bez griešanas, iedarbiniet motoru,
nospiediet zāģa galvu uz leju un bīdiet
zāģi cauri apstrādājamai detaļai. Griešana
uz vilkšanas kustību var izraisīt zāģripas
virzīšanos uz apstrādājamā materiāla
augšpusi un spēcīgu zāģripas mezgla
mešanu operatora virzienā.
Nekad nešķērsojiet ar savu roku
pāri paredzētajai griešanas līnijai
zāģripas priekšā vai aizmugurē. Detaļas
atbalstīšana ar "sakrustotām rokām", t. i.,
detaļas turēšana pa labi no zāģripas ar
kreiso roku vai otrādi, ir ļoti bīstama.
Nesniedzieties aiz ierobežotāja ar
nevienu roku tuvāk par 100 mm no
abām zāģripas pusēm, lai noņemtu
koka atgriezumus vai kāda cita iemesla
dēļ, kamēr zāģripa griežas. Rotējošās
zāģripas tuvums jūsu rokai var nebūt viegli
acīmredzams, un jūs varat sevi nopietni
ievainot.
Pirms zāģēšanas pārbaudiet
apstrādājamo detaļu. Ja apstrādājamais
materiāls ir izliekts vai grubuļains,
nostipriniet to ar izliekto ārpusi uz
ierobežotāja pusi. Vienmēr pārliecinieties,
ka nav atstarpes starp apstrādājamo
detaļu, ierobežotāju un galdu gar zāģējuma
līniju. Saliekti vai grubuļaini apstrādājamie
materiāli var griezties vai nobīdīties un var
izraisīt rotējošajās zāģripas iestrēgšanu
griešanas laikā. Apstrādājamajā materiālā
nedrīkst atrasties naglas vai svešķermeņi.
Nelietojiet zāģi, kamēr galds nav
notīrīts no visiem instrumentiem,
koka atgriezumiem utt., izņemot pašu
apstrādājamo detaļu. Mazi būvgruži
vai vaļīgi koka gabali, vai citi objekti, kas
saskaras ar rotējošo zāģripu, var tikt
izmesti ar lielu ātrumu.
i) Vienlaikus zāģējiet tikai vienu
apstrādājamo detaļu. Viena uz otras
sakrautas vairākas apstrādājamās
detaļas nevar adekvāti nostiprināt
vai savilkt, un tās griešanas laikā var
iestrēgt uz zāģripas vai nobīdīties.
j) Pirms lietošanas pārliecinieties, ka
leņķzāģis ir uzstādīts vai novietots
uz līdzenas, stingras darba virsmas.
Līdzena un stingra darba virsma samazina
risku, ka leņķzāģis paliek nestabils.
k) Plānojiet savu darbu. Katru reizi,
kad jūs maināt sagāzuma vai zāģa
leņķa iestatījumu, pārliecinieties, ka
regulējamais ierobežotājs ir iestatīts
pareizi, lai atbalstītu apstrādājamo
detaļu, un tas nesaskarsies ar
zāģripu vai aizsargu sistēmu.
Neieslēdzot instrumentu stāvoklī "ON"
un bez apstrādājamā materiāla uz
galda, pārvietojiet zāģripu caur pilnu
simulētu zāģējumu, lai nodrošinātu, ka tā
nesaskaries un nezāģēs ierobežotāju.
l) Nodrošiniet atbilstošu atbalstu,
piemēram, galda paplašinājumus,
zāģu stiprinājumus utt., apstrādājamai
detaļai, kas ir platāka vai garāka par
galda virsmu. Apstrādājamās detaļas, kas
garākas vai platākas nekā leņķzāģa galds,
var saliekties, ja nav droši atbalstītas. Ja
nogrieztais gabals vai apstrādājamā detaļa
sagriežas, tas var pacelt apakšējo aizsargu
vai var tikt izmests ar rotējošo zāģripu.
m) Neizmantojiet citu personu kā galda
pagarinājuma aizstājēju vai kā papildu
atbalstu. Nestabils apstrādājamās detaļas
atbalsts var izraisīt zāģripas iestrēgšanu
vai apstrādājamās detaļas nobīdi
operācijas laikā, velkot jūs un palīgu uz
rotējošās zāģripas pusi.
n) Nogrieztais gabals nedrīkst iesprūst
vai tikt spiests ar jebkādiem līdzekļiem
pret rotējošo zāģripu. Ja ierobežots, t.i.,
izmantojot garuma aizturus, nogrieztais
gabals var ieķīlēties pret zāģripu un tikt
spēcīgi izmests.
o) Vienmēr lietojiet skavu vai statīvu, kas
izstrādāts, lai pienācīgi atbalstītu apaļas
detaļas, piemēram, stieņus vai caurules.
25
LATVIEŠU
p)
q)
r)
s)
Stieņiem ir tendence griešanas laikā
ripot, liekot zāģripai "iekosties" un vilkt
darbgabalu kopā ar jūsu roku uz zāģripas
pusi.
Pirms saskares ar apstrādājamo detaļu
ļaujiet zāģripai sasniegt pilnu ātrumu.
Tas samazinās risku, ka apstrādājamais
materiāls var tik izmests.
Ja apstrādājamais materiāls vai zāģripa
iestrēgst, izslēdziet leņķzāģi. Pagaidiet,
kamēr visas kustīgās detaļas apstājas,
un atvienojiet kontaktdakšu no strāvas
avota un/vai izņemiet akumulatoru.
Pēc tam atbrīvojiet iestrēgušo materiālu.
Zāģēšanas ar iestrēgušu apstrādājamo
detaļu turpināšana var izraisīt kontroles
zudumu vai leņķzāģa bojājumus.
Beidzot zāģējumu, atlaidiet slēdzi, turiet
zāģa galvu uz leju un nolaidiet, līdz
zāģripa apstājas pirms nogrieztā gabala
noņemšanas. Sniegties ar savu roku pie
zāģripas, kas tiek nolaists, ir bīstami.
Turiet rokturi stingri, kad veicat nepilnu
zāģējumu vai atlaižat slēdzi pirms zāģa
galva ir pilnīgi lejupvērstā stāvoklī. Zāģa
bremzēšanas darbība var izraisīt zāģa
galvas pēkšņu vilkšanu lejup, radot risku
gūt traumas.
Papildu drošības noteikumi
leņķzāģiem
•
•
•
•
•
•
•
26
Zāģi nedrīkst lietot nekādu citu materiālu
zāģēšanai kā tikai to, ko ieteicis ražotājs.
Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav
uzstādīti aizsargi vai arī ja tie nedarbojas
pareizi vai nav pareizi apkopti.
Izvēlieties pareizo asmeni zāģējamam
materiālam.
Izmantojiet pareizi uzasinātus zāģa asmeņus.
Pārliecinieties, vai zāģripa griežas pareizajā
virzienā.
IZMANTOJIET TIKAI ŠĶĒRSZĀĢA
ASMEŅUS, kas ieteicami leņķzāģiem. Lai
iegūtu labākos rezultātus, neizmantojiet
zāģripas ar karbīda uzgaļiem, kuru zobu
priekšējie leņķi pārsniedz 7 grādus. Nedrīkst
uzstādīt zāģripas ar dziļām zobstarpām. Tie
var novirzīties un saskarties ar aizsargu, un
izraisīt bojājumus mašīnai, un/vai nopietnus
ievainojumus.
Nekādā gadījumā nemēģiniet instrumentu
strauji apturēt, iespiežot asmenī kādu rīku vai
tamlīdzīgi, jo var gūt smagus ievainojumus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms piederumu izmantošanas izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
Piederumu nepareizas lietošanas gadījumā
var izraisīt bojājumus.
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai zāģa asmens
ir uzstādīts pareizi.
Nelietojiet tādus asmeņus, kuru izmērs ir
lielāks vai mazāks nekā ieteicams. Pareizo
asmens ātrumu skatiet tehniskajos datos.
Lietojiet tikai šajā rokasgrāmatā norādītos
asmeņus, kas atbilst EN 847-1.
Nelietojiet zāģripas, kas izgatavotas no
ĀTRGRIEZĒJA TĒRAUDA.
Neizmantojiet salūzušus vai bojātus zāģa
asmeņus.
Neizmantojiet abrazīvas vai dimanta ripas.
Lietojiet tikai zāģripas, kuru norādītais ātrums
nav mazāks par ātrumu, kas norādīts uz zāģa.
Ventilatorā nedrīkst iespiest ķīli, lai aizturētu
dzinēja ass kustību.
Asmens aizsargu nedrīkst pacelt ar roku
nevienā citā gadījumā, izņemot, ja zāģis ir
izslēgts. Uzstādot vai noņemot zāģa asmeni,
vai pārbaudot zāģi, aizsargu var pacelt ar
roku.
Regulāri pārbaudiet, vai motora atveres ir tīras
un tajās nav skaidu.
Lūdzu, ievērojiet, ka trokšņa iedarbību var
mazināt šādi faktori:
- tādu zāģa asmeņu lietošana, kuri rada
mazāku troksni;
- tikai labi uzasinātu zāģa asmeņu lietošana;
Regulāri veiciet instrumenta apkopi;
Ja notiek negadījums vai instruments
sabojājas, nekavējoties izslēdziet instrumentu
un atvienojiet to no elektrotīkla.
Ziņojiet par bojājumu un uzstādiet
instrumentam nepārprotamus brīdinājumus, lai
neviens cits to neekspluatētu.
Zāģējot plastmasas, ir jāizvairās no materiāla
kušanas.
Individuālie aizsardzības
līdzekļi
Vaļīgas drēbes, rotaslietas, troksni un līdzīgi
apdraudējumi var radīt apdraudējumu cilvēkiem.
Personām, kas izmanto ierīci, un ir uzturas
ierīces tuvumā, jāvalkā piemēroti individuālie
aizsardzības līdzekļi.
LATVIEŠU
Aizsargapģērbs aizsargā ādu pret
mehānisku iedarbību, piemēram,
iezāģējumiem.
Nepievienojiet strāvas vadu
barošanas avotam.
Drošības zābaki pasargā pēdas no
krītošiem objektiem un izvirzītu naglu
caurspiešanās.
Iezāģējumu bīstamība
Uzturiet savas rokas vismaz
100 mm no abām zāģripas
pusēm
Aizsargapģērbs aizsargā ādu pret
mehānisku iedarbību, piemēram,
iezāģējumiem
Šo izstrādājumu nedrīkst
izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem
Marķējumi uz instrumenta
Aizsargbrilles: aizsargā acis pret
lidojošiem objektiem, piemēram,
šķembām un putekļiem
Sargāt no bērniem!
Marķējumi uz instrumenta Ausu
aizsardzība: aizsargā ausis pret
pārmērīgu troksni
Nelietojiet instrumentu mitros
vai slapjos apstākļos
Marķējumi uz instrumenta Valkājiet
putekļu respiratoru.
Tīrīšanai neizmantojiet
šķīdinātājus vai citas kodīgas
ķīmiskas vielas
Mazi bērni un nespēcīgas personas.
Instrumentu nav paredzēts lietot
maziem bērniem vai nespēcīgām
personām bez uzraudzības.
Šis leņķzāģis nav papildus
jāeļļo
Brīdinājuma zīmes un uzlīmes
Ierīci var izmantot tikai tad, ja visas drošības
uzlīmes uz leņķzāģa ir pilnīgas un salasāmas.
Drošības brīdinājuma simbols
tiek izmantots, lai brīdinātu par
iespējamo fizisko ievainojumu
apdraudējumu. Ievērojiet
visus drošības ziņojumus,
kas pievienoti šim simbolam,
lai izvairītos no iespējamas
traumas vai nāves.
Pirms instrumenta
izmantošanas izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
Elektriskās bīstamības risks
Kabeļu bojājumu piemēri
Labi apgaismota darba zona
(250-300 luksi)
250 – 300 Lux
Izmantojot darba gaismu,
neskatieties tajā. Tādējādi var
gūt smagus acu ievainojumus
Marķējumi uz instrumenta:
Pārnēsāšanas punkti
Parūpējieties, ka
labošanu veic
uzņēmums DEWALT
vai pilnvarota DEWALT
remonta darbnīca
EKSPLUATĀCIJAS DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
BRĪDINĀJUMS! Leņķzāģi var izraisīt
nopietnus savainojumus, ja ar tiem rīkojas
nepareizi.
27
LATVIEŠU
Elektrodrošība
Šim DEWALT leņķzāģim ir dubulta izolācija
atbilstoši LVS EN 62841, tāpēc nav jālieto
iezemēts vads.
• Elektromotors ir paredzēts tikai vienam
noteiktam spriegumam. Vienmēr pārbaudiet,
vai barošanas avota spriegums atbilst
plāksnītē norādītajam spriegumam.
• Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
Nelietojiet instrumentu mitros vai slapjos
apstākļos.
• Nepieskarieties iezemētām virsmām
(piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem).
• Lietošana āra apstākļos: Elektrodrošību var
uzlabot, ievietojot barošanas ķēdē izolējošo
transformatoru vai zemējuma noplūdstrāvas
slēdzi (FI).
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet vadu pareizi.
• Lai vadu atvienotu no kontaktligzdas, to
nedrīkst raut.
• Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļai
un asām šķautnēm.
Pagarinājuma vadi
•
•
•
•
Ja nepieciešams pagarinājuma vads,
lietojiet atzītu 3-dzīslu pagarinājuma vadu,
kas piemērots instrumenta ievades jaudai
(sk. sadaļu Tehniskie dati). Minimālais
vadītāja šķērsgriezuma laukums ir 1,5 mm2;
maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli
no tā pilnībā nost.
Pirms ekspluatācijas: pārbaudiet pagarinājuma
vadu un nomainiet, ja tas ir bojāts.
Lietojot instrumentu ārā, izmantojiet tikai
pagarinājuma vadus, kas paredzēti lietošanai
ārpus telpām un ir attiecīgi marķēti.
Elektrotīkla spraudkontakta un vada
nomaiņa
Ja ir jānomaina vads vai spraudkontakts, tad šis
remonts jāveic tikai pilnvarotam servisa pārstāvim
vai kvalificētam elektriķim.
Obligāti jālieto šādi vadi:
DWS773, DWS774: 230V H05RN-F, 2 x 1,0 mm2
DWS773, DWS774: 115V H05RR-F, 2 x 1,5 mm2
Elektrotīkla kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
28
•
•
•
•
•
Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
spailes.
Pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
fāzes spailes.
Pievienojiet zilo vadu pie neitrālā spailes.
Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas.
Elektrotīkla kontaktdakšas ierīkošana 115 V
iekārtām: Uzstādītajai kontaktdakšai jāatbilst
BS EN 60309 (BS4343), 16 ampēriem,
zemējuma kontakts ir pozīcijā 4h.
AR UZDEVUMIEM SAISTĪTI
BRĪDINĀJUMI
Izpakošana, transports,
uzglabāšana
Izņemšana no iepakojuma
NOTICE!
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā
nav radušies bojājumi instrumentam,
detaļām vai piederumiem.
• Pārbaudiet satura pilnīgumu.
Transportēšana
UZMANĪBU! Nepareiza transportēšana
var izraisīt zilumus.
• Instrumentu nedrīkst pārnēsāt, turot
pirkstu uz slēdža. Pārliecinieties, ka
slēdzis atrodas izslēgtā pozīcijā “off”.
• Leņķzāģi nedrīkst pacelt vai transportēt,
turot aiz aizsargiem.
Glabāšana
NOTICE! Leņķzāģis jāuzglabā sausā, cieši
noslēgtā un bērniem nepieejamā vietā.
Montāža uz galda
Ergonomiskās prasības
Nodrošiniet rīka novietojumu, lai tas atbilstu jūsu
ergonomiskajiem apstākļiem attiecībā uz galda
augstumu un stabilitāti. Instrumenta atrašanās
vieta jāizraugās tāda, kas operatoram ir labi
pārredzama un kurā viņam ir pietiekami daudz
LATVIEŠU
brīvas vietas visapkārt instrumentam, lai varētu
netraucēti apstrādāt materiālus.
Regulēšana un nomaiņa
•
•
•
Šis leņķzāģis ir precīzi noregulēts rūpnīcā.
Pārregulēšanas var būt nepieciešama piegādes,
pārkraušanas vai jebkura cita iemesla dēļ.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciens var izraisīt nopietnas traumas vai
nāvi
• Pirms darba: Atvienojiet strāvas kabeli
no elektropadeves.
IEVĒRĪBAI!
• Zāģējot slīpā leņķī, svirai ir jābūt cieši
nofiksētai.
• Ja ir uzstādīta 90° vertikālā un 45° sagāzuma
pozīcija, zāģripa nedrīkst saskarties ar galdu
spraugas aizmugurē vai grozāmās roksviras
priekšpusē.
• Ja zāģa asmens ir nodilis, tas jānomaina pret
jaunu un asu zāģripu.
• Pārbaudiet jaunās zāģripas tehniskie datus:
Lai panāktu vēlamo zāģēšanas dziļumu,
izmantojiet 216 mm diametra zāģripas ar
30 mm ass urbumiem.
• Nomainiet iezāģēšanas plātni, kad tā nolietota.
Ja iezāģēšanas plātne ir nolietojusies vai
bojāta, nogādājiet zāģi pilnvarotā servisa
centrā.
Ekspluatācija
Vispārīgā informācija
•
•
•
Lieliem un gariem koka gabaliem izmantojiet
papildaprīkojuma rullīšu galdu.
Izmantojiet papildaprīkojuma putekļu
nosūcēju.
Ar zāģi nedrīkst zāģēt, ja nav uzstādīta
iezāģēšanas plātne.
Pirms lietošanas
•
Pārbaudiet, vai nav bojājumi instrumentam
un strāvas kabelim. Parūpējieties, lai
elektrobarošanas vads nav novietots
griešanas zonā
•
•
•
•
•
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet augšējo
zāģripas aizsargu, kustīgo apakšējo aizsargu
un putekļu izvadatveri, vai tie darbojas pareizi.
Pārbaudiet apakšējo aizsargu, paceļot rokturi,
tam ir uzreiz jāaizveras. Ja tas neaizveras
1 sekundes laikā, nogādājiet zāģi labošanai
pilnvarotā DEWALT remonta darbnīcā.
Raugieties, lai kādu no tiem nenosprostotu
skaidas, putekļi vai apstrādājamā materiāla
fragmenti.
Gadījumā, ja apstrādājamās detaļas fragmenti
iesprūst starp zāģripu un aizsargiem,
atvienojiet instrumentu no barošanas avota.
Iztīriet iestrēgušo materiālu un no jauna
uzstādiet zāģripu.
Zāģējot asmenim jākustas brīvi. Nespiediet
pārāk spēcīgi.
Pirms zāģēšanas vienmēr veiciet pārbaudi
(nepievienojot instrumentu elektrotīklam), lai
pārbaudītu zāģripas ceļu.
Pirms zāģēšanas nogaidiet, līdz dzinējs
darbojas ar pilnu jaudu.
Pārbaudiet visu bloķēšanas kloķu un rokturu
ciešumu.
BRĪDINĀJUMS! Nepareiza lietošana var
izraisīt nopietnu kaitējumu.
• Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam tas ir obligāti jāizslēdz.
• Neļaujiet nepiederošām personām,
īpaši bērniem, aiztikt instrumentu vai
pagarinājuma vadu, un neļaujiet viņiem
atrasties darba zonā.
Ķermeņa un roku novietojums
• Rokām vienmēr jāatrodas vismaz 100
mm attālumā no asmens.
• Nekad nekrustojiet savas rokas.
• Pārvietojot zāģa sviras plecu pa kreisi
un labi, liecieties tai līdzi un stāviet
mazliet sāņus no zāģripas.
Zāģēšana
• Pirms roksviras pacelšanas nogaidiet,
līdz zāģripa pilnībā apstājas. Ja
apstrādājamā materiāla aizmugurē
joprojām atšķeļas mazas koksnes
daļiņas, pielīmējiet izolācijas lenti
pie materiāla tajā vietā, kur veiksiet
zāģējumu. Zāģējiet cauri lentei un pēc
darba paveikšanas uzmanīgi noņemiet
to nost.
• Zāģējot turiet materiālu cieši pie galda
un pret ierobežotāju. Netuviniet rokas,
līdz slēdzis nav atlaists un asmens nav
pilnībā pārstājis darboties.
29
LATVIEŠU
•
Pagriešanas leņķī nozāģējot nelielu
kokmateriāla gala atgriezumu,
novietojiet kokmateriālu tā, lai
nozāģējamā atgriezuma daļa
atrastos tajā asmens pusē, kurā
pret ierobežotāju ir lielākais leņķis,
piemēram:
- zāģējot leņķī pa kreisi, atgriezumam
jāatrodas labajā pusē
- zāģējot leņķī pa labi, atgriezumam
jāatrodas kreisajā pusē
Pēc ekspluatācijas
• Atvienojiet strāvas kabeli no
elektropadeves.
• Leņķzāģis jāuzglabā sausā, cieši
noslēgtā un bērniem nepieejamā vietā.
Putekļu savākšana
•
Pirms tīrīšanas: Atvienojiet strāvas
kabeli no elektropadeves.
NOTICE!
• Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu lupatiņu.
• Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
• Virzīšanas rievas var aizsprostot zāģu skaidas.
Iztīriet virzīšanas rievas ar putekļsūcēju vai ar
zema spiediena gaisu.
• Pirms apkopes veikšanas vai zāģripas
nomaiņas atvienojiet instrumentu no
elektrotīkla.
• Instrumentu nedrīkst tīrīt vai veikt tam apkopi,
ja tas joprojām darbojas un tā galviņa nav
nekustīgā stāvoklī.
Nodošana atkritumos
Aizsargājiet vidi!
BRĪDINĀJUMS! Risks ieelpot putekļus.
Lai mazinātu personiskā kaitējuma risku,
VIENMĒR valkājiet apstiprinātu putekļu
masku.
BRĪDINĀJUMS! VIENMĒR jālieto tāds
putekļu nosūcējs, kas ražots atbilstoši
spēkā esošām direktīvām attiecībā uz
putekļu emisiju koksnes zāģēšanas laikā.
• Daži putekļi, piemēram, ozola vai dižskābarža
putekļi, tiek uzskatīti kā kancerogēni.
• Attiecībā uz apstrādājamiem materiāliem
ievērojiet attiecīgos savas valsts noteikumus.
NOTICE!
• Zāģējot kokmateriālus, pievienojiet zāģi
putekļu savākšanas ierīcei. Vienmēr ņemiet
vērā faktorus, kas var ietekmēt putekļu
daudzumu, piemēram:
- laba darba vietas ventilācija;
- zāģripas asums;
- pareizi noregulēta zāģripa,
- Stumiet zāģi cauri apstrādājamai detaļai.
Nevelciet zāģi cauri apstrādājamai detaļai.
Tīrīšana un apkope
Šis leņķzāģis ir paredzēts ilglaicīgam darbam
ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti
nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas
instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciens var izraisīt nopietnas traumas vai
nāvi.
30
Dalīta atkritumu savākšana.
Izstrādājumus un akumulatorus,
kas apzīmēti ar šo simbolu, nedrīkst
izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Izstrādājumi un baterijas satur
materiālus, ko var atgūt vai
pārstrādāt, samazinot pieprasījumu
pēc izejvielām. Lūdzu pārstrādājiet
elektrisko izstrādājumus un baterijas
saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Sīkāka informācija ir pieejama vietnē
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ПОПЕРЕЧНЫХ
РАСПИЛОВ DWS773, DWS774
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
DWS773
Вибрация
DWS774
Напряжение
B
230
230
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
10
10
A
230 В
(электросеть) (электросеть)
Тип
1
1
Потребляемая
Вт
1 300
1 400
мощность
Диаметр диска
мм
216
216
Диаметр
посадочного
мм
30
30
отверстия
Макс. скорость
об/мин.
4 500
4 500
диска
влево
48°
48°
Угол скоса (макс.)
вправо
48°
48°
Угол наклона
влево
48°
48°
(макс.)
Комбинированный наклон
45°
45°
рез
скос
45°
45°
Режущая способность:
поперечный
рез 90° (макс.
мм
70 x 20
70 x 20
высота)
поперечный
мм
60 x 250
60 x 250
рез 90°
скос 45°
мм
60 x 170
60 x 170
скос 48°
мм
60 x 160
60 x 160
наклон 45°
мм
48 x 250
48 x 250
наклон 48°
мм
45 x 250
45 x 250
Общий размер
(с удлинительными мм 625 x 425 x 355 625 x 425 x 355
опорами)
Размер (без
удлинительных
мм 445 x 425 x 355 445 x 425 x 355
опор)
Вес
кг
11,5
11,5
LPA (звуковое
дБ(А)
92
92
давление)
LWA (акустическая
дБ(А)
98
98
мощность)
K (погрешность
акустической
дБ(А)
0,3
0,3
мощности)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трём
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 61029:
ah (значение
2,7
2,7
вибрационного
м/с2
воздействия)
1,5
1,5
K (погрешность)
м/с2
Система XPS
Нет
Есть
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 62841-3-9
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
Заявленная величина вибрации относится
только к основным видам применения
инструмента. Однако если инструмент
применяется не по основному назначению,
с другими принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной величины. Это
может значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации
необходимо также учитывать время, когда
инструмент находился в выключенном
состоянии или когда он включён, но не
выполняет какую-либо операцию. Это
может значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом и принадлежностями,
содержание рук в тепле, организация рабочего
места.
Источник питания
Данный инструмент предназначен
для подключения к источнику питания
с максимальным допустимым электрическим
сопротивлением системы Zmax 0,39 Ом
в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данный инструмент подключался только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
В соответствии сДирективой по
механическому оборудованию
2006/42/EC
Изделие:
Торцовочная пила для поперечных
распилов
Модели:
DWS773, DWS774
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии
с согласованными стандартами
EN 62841-1:2015 и EN 62841-3-9:2014. Данные
продукты также соответствуют Директивам
2004/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU
(после 20.04.2016) и 2011/65/EC.
За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Маркус Ромпел (Markus Rompel)
Директор по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.11.2015
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения правильной
и безопасной эксплуатации изделия
перед использованием внимательно
прочтите данные инструкции
по безопасности. Сохраняйте
инструкции вплоть до утилизации
изделия.
Назначение
Данная торцовочная пила для поперечных
распилов должна использоваться
в полном соответствии с техническими
характеристиками и всеми инструкциями,
приведёнными в данном руководстве по
эксплуатации. Торцовочная пила – не игрушка,
и требует осмотрительного, ответственного
и бережного обращения.
32
Торцовочная пила предназначена для
профессиональных работ по пилению
древесины, изделий из дерева и пластиков.
Данной пилой можно легко, точно и безопасно
производить поперечное пиление, а также
пиление со скосом и с наклоном.
Данная торцовочная пила разработана
для использования с пильными
дисками диаметром 216 мм с зубьями
с твердосплавными напайками.
В обязанности пользователя входят:
• Соблюдение сроков регулярных
технических осмотров и технического
обслуживания, которые должны
производиться в авторизованном
сервисном центре DEWALT.
• Хранение торцовочной пилы в безопасном
месте, недоступном для детей.
• Обеспечение и применение защитного
оборудования. См. главу 1.3 «Средства
индивидуальной защиты».
Данная торцовочная пила может быть
использована только лицами, достигшими
18-ти лет, или обучающимся персоналом
старше 16-ти лет (в присутствии
ответственного инструктора). Данный
инструмент не должен использоваться
в состоянии усталости, а также лицами,
находящимися под действием алкоголя
или понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств.
Использование инструмента не по
назначению, плохое обращение или
безответственное отношение могут
вызвать смертельные травмы и серьёзный
материальный ущерб.
Например:
• Блокирование предохранительных
элементов;
• Распил сучьев или брёвен;
• Распил стали и других твёрдых
материалов;
• Распил лёгких сплавов, в особенности,
магния.
Любые видоизменения инструмента,
дополнения к нему, а также самостоятельное
проведение технического осмотра
и ремонта может в значительной
степени снизить уровень безопасности
и надёжности инструмента и нарушить
его функционирование, что приведёт
к аннулированию всех гарантийных
обязательств на продукт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Код продукта
Код продукта, который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
(См. страницу 4.)
Пример:
2015 XX XX
Год изготовления
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ И РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
привёденных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) Безопасность рабочего места
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) Электробезопасность
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте
электроинструмент под дождём
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Повреждённый
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) Личная безопасность
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьёзной травме.
34
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как
подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель
находится в положении
«выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой
клавишей пускового выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной получения тяжёлой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твёрдо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
РУССКИЙ ЯЗЫК
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
h) Даже если Вы являетесь
опытным пользователем
и часто используете подобные
инструменты, не позволяйте себе
расслабляться и игнорировать
правила безопасности при
использовании инструментов.
Неосторожность и невнимательность
при работе могут привести
к тяжёлым травмам за доли секунды.
4) Использование
электроинструментов и технический
уход
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор
перед регулировкой, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
h) Следите, чтобы рукоятки
и поверхности захвата
оставались сухими, чистыми
и не содержали следов масла
и консистентной смазки. Скользкие
рукоятки и поверхности захвата не
обеспечивают безопасное обращение
и управление инструментом
в неожиданных ситуациях.
5) техническое обслуживание
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Правила безопасности
при работе торцовочными
пилами
a) Торцовочные пилы не предназначены
для пиления древесины
и древесноподобных материалов,
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
36
а также не могут использоваться
с абразивными режущими дисками
для резки материалов, содержащих
железо, например, стержней,
прутьев, гвоздей и пр. Абразивная
пыль является причиной смещения
частей инструмента, например,
заедания нижнего защитного кожуха.
Искры в результате абразивной резки
способны поджечь нижний защитный
кожух, пластину для пропила и другие
детали из пластика.
При малейшей возможности
используйте струбцины для
фиксации обрабатываемой детали.
При удерживании заготовки рукой,
следите, чтобы Ваша рука всегда
находилась на расстоянии не
менее 100 мм от любой из сторон
пильного диска. Не используйте
данную пилу для распиливания мелких
деталей, которые невозможно
закрепить струбцинами или
удерживать рукой. Слишком близкое
расположение рук от пильного диска
повышает риск получения травмы
в результате случайного контакта
с диском.
Заготовка должна быть
неподвижной и надёжно
зафиксированной, или удерживаться
рукой вплотную к направляющей
и распиловочному столу. Никогда не
подавайте ничем не поддерживаемую
заготовку под движущийся пильный
диск. Незакреплённые или подвижные
заготовки могут быть отброшены
в сторону на высокой скорости, став
причиной получения травмы.
Мягко вводите пилу в заготовку
с небольшим нажимом. Не
прикладывайте к пиле чрезмерного
давления при распиле заготовки.
Чтобы сделать распил, поднимите
пильную головку и расположите её над
обрабатываемой деталью. Включите
двигатель, опустите пильную головку
и мягко введите её в заготовку.
Пиление со слишком большим нажимом
часто приводит к тому, что пильный
диск поднимается над заготовкой
и узел диска резко отскакивает
в сторону оператора.
Никогда не кладите руку на
предполагаемую линию пропила - ни
f)
g)
h)
i)
j)
спереди, ни позади пильного диска.
«Перекрёстное» ручное удержание
заготовки, т.е. удержание заготовки
справа от пильного диска левой рукой
и наоборот, очень опасно.
Не пытайтесь дотянуться рукой
до задней стороны направляющей
на расстоянии менее чем 100 мм
от любой стороны вращающегося
пильного диска, чтобы убрать
обрезки или по любой другой
причине. Степень близости
вращающегося диска к Вашим рукам
может быть неочевидна, и Вы
получите тяжёлую травму.
Перед началом пиления
внимательно осмотрите заготовку.
Если заготовка искривлена или
изогнута, зафиксируйте её
внешней изогнутой стороной
лицом к направляющей. Всегда
следите, чтобы между заготовкой,
направляющей и распиловочным
столом не было никаких зазоров на
протяжении всей линии пропила.
Искривлённые или изогнутые
заготовки могут перекрутиться
или сместиться во время пиления,
что приведёт к заклиниванию
вращающегося пильного диска
в заготовке. Проверьте, чтобы
в заготовке не было гвоздей и других
посторонних предметов.
Не используйте пилу, пока
распиловочный стол не
будет полностью очищен от
инструментов, обрезков и пр.,
и на нём не останется одна
лишь заготовка. Мелкий мусор или
деревянные обрезки и другие предметы
при контакте с движущимся пильным
диском могут быть отброшены
в сторону на высокой скорости.
Не пилите одновременно несколько
заготовок. Сразу несколько
заготовок не могут быть
зафиксированы или скреплены
достаточно надёжно, что станет
причиной заклинивания пильного
диска или смещения заготовок во
время распила.
Перед использованием убедитесь,
что торцовочная пила помещена
или установлена на ровной
и твёрдой рабочей поверхности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ровная и твёрдая рабочая поверхность
снижает риск неустойчивости пилы.
k) Планируйте работу. Каждый раз
при смене угла скоса или наклона
проверяйте, что направляющая
правильно отрегулирована
для поддержки заготовки, и не
мешает действиям пильного
диска или защитных кожухов. Не
включая инструмент и не используя
заготовку, проведите пильный диск
через воображаемый пропил, чтобы
удостовериться, что ему не мешает
направляющая и нет риска разрезать
направляющую.
l) Обеспечивайте надлежащую опору
для заготовок, ширина или длина
которых превышает размеры
распиловочного стола. Для этого
используйте раздвижные столы,
козлы и прочие приспособления. Не
поддерживаемые должным образом
заготовки, длина или ширина которых
больше распиловочного стола, во
время пиления могут подняться
или наклониться. Приподнявшаяся
заготовка может поднять нижний
защитный кожух или отброшена
в сторону вращающимся пильным
диском.
m) Никогда не используйте другого
человека в качестве замены
раздвижного стола или другой
дополнительной опоры для
заготовки. Неустойчивая опора
заготовки может привести
к заклиниванию пильного диска или
резкому смещению заготовки во время
распила, отбросив Вас и Вашего
помощника на вращающийся пильный
диск.
n) Отрезная часть заготовки никогда
не должна прижиматься вплотную
к вращающемуся пильному диску.
Если зажать отрезной конец,
например, ограничителями длины, он
может попасть под диск и быть резко
отброшен в сторону.
o) Всегда используйте зажимы
или крепления, специально
предназначенные для фиксации
круглых профилей, например,
стержней или труб. Стержни имеют
тенденцию вращаться при распиле,
что станет причиной неравномерного
p)
q)
r)
s)
врезания пильного диска и Ваши руки
и заготовка будут утянуты под диск.
Прежде чем касаться диском
заготовки дождитесь, пока диск
не наберёт полную скорость. Это
снизит риск отскакивания заготовки.
Если произошло заклинивание
заготовки или пильного
диска, немедленно выключите
торцовочную пилу. Дождитесь
полной остановки всех движущихся
деталей и отсоедините
инструмент от источника питания
или извлеките аккумулятор. Только
после этого займитесь освобождением
заклинившего материала. Пиление
заклинившей заготовки может
привести к потере контроля над
инструментом или стать причиной
повреждения торцовочной пилы.
По окончании распила отпустите
пусковой выключатель, наклоните
пильную головку вниз и дождитесь
полной остановки пильного диска.
Только после этого убирайте
отрезанные части заготовки.
Держать руки вблизи вращающегося
пильного диска опасно.
Крепко удерживайте пилу за
рукоятку, делая незаконченный
распил или нажимая на пусковой
выключатель, полностью не
опустив пильную головку. Тормозное
действие пилы может стать причиной
резкого самопроизвольного опускания
вниз пильной головки, повышая риск
получения травмы.
Дополнительные правила
безопасности при работе
торцовочными пилами
•
•
•
Не используйте пилу для резки других
материалов, кроме рекомендованных
изготовителем.
Не используйте инструмент без
установленных защитных кожухов,
а также, если защитные кожухи
повреждены или не установлены должным
образом.
Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
38
Используйте правильно заточенные
пильные диски.
Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПИЛЬНЫЕ
ДИСКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО РАСПИЛА,
рекомендованные для использования
с торцовочными пилами. Не используйте
пильные диски с твёрдосплавными
напайками, угол зубьев которых
превышает 7º. Не используйте пильные
диски с глубокими впадинами между
зубьями. Зубья на таких дисках могут
отогнуться и коснуться защитного
кожуха, что может привести
к повреждению инструмента и/или
получению тяжёлой травмы.
Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путём прижатия
какого-либо инструмента или другого
предмета к пильному диску; это может
привести к получению тяжёлой травмы.
Перед использованием любых
принадлежностей внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Неправильное использование
принадлежностей может стать причиной
повреждения инструмента.
Перед использованием инструмента,
убедитесь, что пильный диск установлен
правильно.
Не используйте диски меньшего
или большего диаметра, чем
рекомендовано. См. скорость вращения
дисков в разделе «Технические
характеристики». Используйте только
диски, указанные в данном руководстве
и соответствующие стандарту EN 847-1.
Не используйте диски из
БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
СТАЛИ (HSS).
Не используйте треснувшие или
повреждённые пильные диски.
Не используйте абразивные или алмазные
диски любого типа.
Используйте только пильные диски, на
которых обозначена скорость не ниже
скорости, указанной на пиле.
Не заклинивайте никакими предметами
крыльчатку вентилятора для
удерживания вала двигателя.
Никогда не поднимайте защитный
кожух диска вручную, если инструмент
•
•
•
•
•
•
не выключен. Защитный кожух можно
поднимать вручную при установке или
демонтаже пильных дисков, а также для
осмотра пилы.
Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них щепок.
Учитывайте следующие факторы,
влияющие на образование шума:
- используйте пильные диски
с пониженным шумовыделением;
- Используйте только хорошо
заточенные пильные диски.
Инструмент должен проходить
регулярное техническое обслуживание.
В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и отключите его
от источника питания.
Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование повреждённого
инструмента другими пользователями.
При распиле пластиков избегайте
плавления материала.
Средства индивидуальной
защиты
Свободная одежда, украшения, шум
и подобные факторы риска могут
представлять опасность для оператора. Лица,
использующие инструмент и находящиеся
в непосредственной близости от инструмента,
должны использовать соответствующие
средства индивидуальной защиты.
Защитная одежда защищает кожу
от механических воздействий,
например, порезов
Защитная обувь защищает ноги
от падающих предметов и от
травм, нанесённых выступающими
гвоздями
Защитные перчатки защищают
руки от механических воздействий,
например, порезов
Маркировка инструмента:
Защитные очки: защищают глаза от
разлетающихся частиц, например,
щепок и пыли
РУССКИЙ ЯЗЫК
Держите руки расстоянии не
менее 100 мм от любой из
сторон пильного диска.
Маркировка инструмента: Средства
защиты органов слуха: защищают
уши от чрезмерного шума
Данное изделие нельзя
утилизировать вместе
с обычными бытовыми
отходами
Маркировка инструмента: Надевайте
респиратор.
Дети и неопытные лица.
Использование инструмента
детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность
лица.
Не подпускайте детей
к инструменту
Не используйте инструмент
во влажной среде
Предупреждающие знаки
и этикетки
Не используйте
растворители или другие
агрессивные химические
средствами для чистки
инструмента
Торцовочную пилу можно использовать
только в том случае, если все нанесённые на
неё предупреждающие этикетки сохранены
и разборчивы.
Данный символ
опасности используется
для предупреждения о
возможной опасности
получения телесной травмы.
Во избежание возможного
получения травмы или
смертельного исхода
соблюдайте все правила
техники безопасности,
сопровождающиеся данным
символом.
Перед эксплуатацией
инструмента прочтите
руководство по
эксплуатации.
Риск поражения
электрическим током
Примеры повреждения
электрокабеля
Не подключайте
электрический кабель
к розетке электропитания.
Опасность получения
пореза.
Торцовочная пила
не нуждается
в дополнительной смазке
250 – 300 Lux
Обеспечьте хорошее
освещение на рабочем
месте (250-300 Люкс)
При использовании
подсветки не смотрите
в источник света. Это может
привести к серьёзному
поражению глаз
Маркировка инструмента:
Места для переноски
инструмента
Ремонт должен
проводиться
в авторизованном
сервисном центре
DEWALT
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУМЕНТА
ВНИМАНИЕ: Неправильное обращение
с торцовочными пилами может
привести к получению тяжёлых травм.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Ваша торцовочная пила имеет двойную
изоляцию в соответствии со стандартом
EN 62841, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
• Электрический двигатель рассчитан на
работу только при одном напряжении
электросети. Следите за напряжением
электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной
на информационной табличке
электроинструмента.
• Не подвергайте инструмент воздействию
дождя. Не используйте инструмент во
влажной среде.
• Во время работы не прикасайтесь
к заземлённым предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам).
• Эксплуатация вне помещений: Следует
усилить меры безопасности и пользоваться
изолирующим трансформатором или
автоматом, защищающим от утечек на
землю.
ВНИМАНИЕ: Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
• При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки
за кабель.
• Не подвергайте кабель воздействию
высокой температуры, масла
и держите его вдали от острых
предметов и углов.
•
При работе электроинструментом на
открытом воздухе всегда используйте
удлинительные кабели, предназначенные
для применения вне помещений
и имеющие соответствующую маркировку.
Замена кабеля и сетевой вилки
При необходимости замены электрического
кабеля или сетевой вилки, ремонт должен
производиться только в авторизованном
сервисном центре или квалифицированным
электриком.
Использование следующих кабелей является
обязательным:
DWS773, DWS774: 230 В H05RN-F, 2 x 1,0 мм2
DWS773, DWS774: 115 В H05RR-F, 2 x 1,5 мм2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Распаковка, переноска,
хранение
Распаковка
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Проверьте инструмент,
детали и дополнительные
приспособления на наличие
повреждений, которые
могли произойти во время
транспортировки.
• Проверьте целостность
содержимого упаковки.
Переноска
Использование удлинительного
кабеля
•
•
•
40
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утверждённые 3-х жильные
кабели промышленного изготовления,
рассчитанные на мощность не меньшую,
чем потребляемая мощность данного
инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
Перед использованием: Проверьте
удлинительный кабель на наличие
повреждений и при необходимости
замените его.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕПРАВИЛЬНАЯ
ПЕРЕНОСКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УШИБАМ
• При переноске электроинструмента
не держите палец на выключателе.
Убедитесь, что выключатель находится
в положении «ВЫКЛ».
• Не поднимайте и не переносите
торцовочную пилу, держа её за защитные
кожухи.
Хранение
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Торцовочная пила
должна храниться надёжно запертой
в сухом, недоступном для детей месте.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Закрепление пилы на
рабочем столе
износилась или повредилась, отнесите
пилу в авторизованный сервисный центр.
Эксплуатация
Эргономические требования
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно к Вам и правильно с точки зрения
высоты стола и устойчивости. Место
установки инструмента должно быть выбрано
с учётом хорошего обзора для оператора
и достаточного свободного пространства,
позволяющего работать с заготовкой без
каких-либо ограничений.
Регулировка и замена
Общие требования
•
•
•
Перед использованием
•
Торцовочная пила была точно настроена на
заводе-изготовителе. После транспортировки,
переноски или вследствие других причин
может возникнуть необходимость в повторной
регулировке.
ВНИМАНИЕ: Поражение
электрическим током может стать
причиной получения тяжёлой травмы
или смерти
• Перед работой: Отсоедините
электрический кабель от источника
питания.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Перед выполнением распила с наклоном
убедитесь, что рычаг надёжно
зафиксирован.
• Всегда проверяйте, чтобы пильный диск
не касался стола в задней части паза или
перед поворотным рычагом в положениях
90° вертикального среза и среза
с наклоном 45°.
• Изношенный пильный диск замените
новым острым диском.
• Проверьте технические характеристики
нового пильного диска: Для достижения
желаемой режущей способности
используйте пильные диски диаметром
216 мм с посадочным отверстием 30 мм.
• Заменяйте изношенную пластину для
пропила. Если пластина для пропила
Используйте дополнительные роликовые
столы для поддержки широких и длинных
деревянных заготовок.
Используйте дополнительную систему
пылеудаления.
Запрещается использовать пилу без
пластины для пропила.
•
•
•
•
•
•
•
•
Проверьте инструмент и электрический
кабель на наличие повреждений.
Убедитесь, что электрический кабель
находится вне зоны распила.
Осмотрите верхний защитный кожух
диска, подвижный нижний защитный
кожух диска, а также трубу пылеудаления,
чтобы убедиться, что они функционируют
должным образом.
Проверьте нижний защитный кожух,
сконструированный для быстрого
закрывания пильного диска при опускании
рычага. Если кожух не закрывает диск
за 1 секунду, отремонтируйте пилу
в авторизованном сервисном центре
DEWALT.
Убедитесь, что опилки, пыль или обрезки
заготовки не блокируют перечисленные
устройства.
В случае застревания фрагментов
заготовки между пильным диском
и защитными кожухами отключите пилу от
источника питания. Удалите застрявшие
частицы и установите на место пильный
диск.
Не форсируйте режим резки. Не прилагайте
чрезмерные усилия.
Чтобы проверить ход диска, перед тем
как делать окончательный разрез, всегда
сначала выполняйте пробные разрезы (при
выключенном инструменте).
Перед началом резки дождитесь, пока
двигатель наберёт полные обороты.
Убедитесь, что все фиксаторы и зажимы
надёжно закреплены.
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Неправильное
использование может стать
причиной получения серьёзной
травмы.
• Перед подключением к источнику
питания убедитесь, что
инструмент выключен.
• Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе,
касаться инструмента или
удлинительного кабеля и не
допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
Правильное положение тела и рук
• Никогда не подносите руки
к пильному диску ближе, чем на
100 мм.
• Никогда не перекрещивайте руки.
• По мере перемещения пильной
головки влево или вправо, следуйте
за ней, держась в стороне от
пильного диска.
Пиление
• Каждый раз, прежде чем поднять
пильную головку, ждите полной
остановки пильного диска. Если от
концевой части обрабатываемой
заготовки отщепляются небольшие
волокна, наклейте на древесину
в области распила полоску
липкой ленты. Выполните пропил
через ленту, затем тщательно
удалите её.
• Во время распила прижимайте
заготовку к распиловочному
столу и направляющей. Держите
руки в положении, как во время
работы, пока выключатель не
будет отпущен и пильный диск
окончательно не остановится.
• При пилении со скосом края
деревянной заготовки с небольшим
количеством отрезаемого
материала, располагайте
деревянную заготовку таким
образом, чтобы обрезки оказывались
на стороне диска, расположенной
под большим углом по отношению
к направляющей:
- левый срез под углом - отходы
справа
42
-
правый срез под углом - отходы
слева
После использования
• Отсоедините электрический кабель
от источника питания.
• Храните торцовочную пилу
надёжно запертой в сухом месте,
недоступном для детей.
Пылеудаление
ВНИМАНИЕ: Риск вдыхания пыли от
обрабатываемого материала. Для
снижения риска получения телесной
травмы ВСЕГДА при работе
инструментом надевайте респиратор
утверждённого типа.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте
пылесос, конструкция которого
соответствует действующим
директивам по выбросу пыли при
распиловке древесины.
• Некоторые виды древесной пыли,
например, дуба или бука, являются
канцерогенными.
• Изучите действующие нормативы,
применимые в Вашей стране для обработки
материалов.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• При распиловке древесины подсоединяйте
к пиле устройство пылеудаления. Всегда
соблюдайте условия, влияющие на
образование пыли:
- хорошая вентиляция в рабочей зоне;
- острая заточка пильного диска;
- правильная регулировка пильного
диска.
- Мягко вводите пилу в заготовку
с небольшим нажимом. Не
прикладывайте к пиле чрезмерного
давления при распиле заготовки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чистка и техническое
обслуживание
Данная торцовочная пила не нуждается
в дополнительной смазке и рассчитана на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Поражение
электрическим током может стать
причиной получения тяжёлой травмы
или смерти.
• Перед чисткой: Отсоедините
электрический кабель от источника
питания.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Используйте ткань, смоченную в воде
с мягким мылом.
• Не допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь инструмента; ни в коем
случае не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
• Направляющие пазы могут засориться
опилками. Для прочистки направляющих
пазов используйте соответствующее
устройство пылеудаления или сжатый
воздух под низким давлением.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
инструмент ещё работает, а пильная
головка находится в рабочем положении.
Утилизация
Защита окружающей среды!
Раздельный сбор. Инструменты
и аккумуляторы, помеченные
данным символом, нельзя
утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Инструменты и аккумуляторы
содержат материалы, которые
могут быть восстановлены или
переработаны в целях сокращения
спроса на сырьё. Утилизируйте
электрические продукты
и аккумуляторы в соответствии
с местными положениями. Для
получения дополнительной
информации посетите наш сайт
www.2helpU.com.
zst00288852 - 19-04-2016
43
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising