DCE088G | DeWalt DCE088G CROSSLINE LASER instruction manual

370002-00 LT
DCE088G
DCE088R
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
21
ARBA
ИЛИ
3
4
LIETUVIŲ
„LASERCHALKLINE™“ LAZERIO LINIJOS
GENERATORIUS DCE088G, DCE088R
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių įrankių vartotojų partnerių.
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Perskaitykite šią
instrukciją ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS! Reiškia tiesioginę pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima
sunkiai ar net mirtinai susižaloti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus,
galima žūti arba sunkiai susižaloti.
DĖMESIO: Reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jos
nevengiant, galėtų baigtis nesunkiu
arba vidutiniu sužalojimu.
DĖMESIO! Reiškia potencialiai
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis turtui
padaryta žala.
JEIGUTURITE KLAUSIMŲ ARBA KOMENTARŲ
APIE ŠĮ AR KITĄ „DEWALT“ ĮRANKĮ,
SKAMBINKITE MUMS: Tel: 01753-56 70 55
Faks.: 01753-57 21 12 ARBA APSILANKYKITE
MŪSŲ TINKLAVIETĖJE: www.DEWALT.eu
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, perskaitykite šią
saugos instrukciją, o taip pat ir
naudojimo instrukciją.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS DĖL SAUGOS ATEIČIAI
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Perskaitykite šią
instrukciją ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS! Nurodo tiesioginę pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima
sunkiai ar net mirtinai susižaloti.
ĮSPĖJIMAS! Reiškia potencialiai
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, gali baigtis mirtimi arba
sunkiu sužeidimu.
PERSPĖJIMAS! Reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis nesunkiu
arba vidutiniu sužeidimu.
PASTABA. Nurodo pavojų,
nesusijusį su susižalojimu, kuris, jo
nevengiant, galėtų baigtis žala turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
Lazerių saugos instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite ir
išnagrinėkite visą instrukciją. Jeigu
nesivadovausite visais toliau pateiktais
nurodymais, galite gauti elektros
smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai
susižeisti.
DĖMESIO! Lazerio radiacijos poveikis.
Neardykite ir nemodifikuokite lazerinio nivelyro.
Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų
atlikti pats vartotojas. Galima sunkiai susižaloti
akis.
ĮSPĖJIMAS! Pavojinga radiacija. Naudodami
valdiklius ar reguliatorius, taip pat atlikdami
veiksmus kitaip, negu nurodyta šiame instrukcijoje,
galite patirti pavojingą radiacijos poveikį.
• Naudokite lazerį tik su jam skirtu
akumuliatoriumi. Naudojant bet kokius kitus
akumuliatorius, galima sukelti gaisrą.
• Išjungtą lazerį laikykite vaikams
ir nekvalifikuotiems asmenims
nepasiekiamoje vietoje. Nekvalifikuotų
operatorių naudojami lazeriai gali kelti pavojų.
• Naudokite tik šiam modeliui gamintojo
rekomenduojamus priedus. Priedai, kurie
gali būti tinkami naudoti su vienu lazeriu, gali
kelti pavojų, jei bus naudojami su kitu lazeriu.
• Įrankio techninę priežiūrą privalo atlikti
tik kvalifikuoti meistrai. Nekvalifikuotų
darbininkų atlikti techninės priežiūros ar
reguliavimo darbai gali tapti sužeidimo
priežastimi. Norėdami rasti artimiausią
„DEWALT“ techninės priežiūros centrą,
skambinkite tel.: 01753-56 70 55 arba
apsilankykite tinklavietėje www.DEWALT.eu
• Nežiūrėkite įdėmiai į lazerio spindulį ir
nenaudokite optinių įrankių, pavyzdžiui
5
LIETUVIŲ
teleskopo ar teodolito, norėdami pamatyti
lazerio spindulį. Galima sunkiai susižaloti
akis.
• Nestatykite lazerio tolioje padėtyje,
kurioje kas nors tyčia ar netyčia galėtų
pažiūrėti tiesiai į lazerio spindulį. Galima
sunkiai susižaloti akis.
• Jei nenaudojate lazerio, būtinai jį
išjunkite. Palikus įjungtą lazerį, padidėja
pavojus pažiūrėti į jo spindulį.
• Neardykite lazerinio įrankio. Viduje nėra
dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti
pats vartotojas.
• Jokiais būdais nekeiskite lazerio
konstrukcijos. Keičiant įrankio konstrukciją,
galima patirti pavojingą radiacijos poveikį.
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite šią
naudojimo instrukciją
Įspėjimas dėl lazerio
Nežiūrėkite įdėmiai į lazerio spindulį.
Jūsų patogumui ir saugai užtikrinti ant
lazerinio įrankio yra užklijuoti toliau nurodyti
ženklų pavyzdžiai, kuriuose nurodyta lazerio
saugos klasė. Taip pat skaitykite gaminio
naudojimo instrukciją, kurioje rasite specifinės
informacijos apie konkretų gaminio modelį.
• Nenaudokite lazerio, jei netoliese yra
vaikų, ir neleiskite vaikams naudotis
lazeriu. Galima sunkiai susižeisti akis.
• Naudokite plūktuvą ant lygaus paviršiaus.
Jei lazeris nuvirs, jis gali būti smarkiai
sugadintas arba jūs galite būti sunkiai
sužeisti.
• Šis įrankis pateikiamas visiškai surinktas.
Šis įrankis pasižymi greitos ir paprastos
sąrankos savybėmis. Prieš naudojimą
perskaitykite ir išnagrinėkite visus šioje
naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.
• Manoma, kad žiūrėti į 2 saugos klasės lazerio
spindulį saugu tik 0,25 sekundės dalies. Akių
vokų refleksai paprastai užtikrina tinkamą
apsaugą.
Kiti pavojai
Naudojant šį prietaisą, gali kilti šie pavojai:
– akių sužeidimai žiūrint į lazerio spindulį.
ŽENKLINIMAS
• Nenuimkite ir nesugadinkite įspėjamųjų
ženklų. Pašalinus ženklus, naudotojas
arba kiti asmenys gali būti neapsaugoti nuo
radiacijos.
• Ant įrankio esančioje etiketėje gali būti
pavaizduoti šie ženklai.
V ..................voltai
mW ..............milivatai
.... įspėjimo dėl lazerio keliamo
pavojaus ženklas
nm ...............bangų ilgis, nanometrais
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
• Norėdami, kad rodmenys būtų tikslūs, dažnai
tikrinkite, ar lazeris yra tinkamai sukalibruotas.
Žr. naudojimo instrukcijos skyriuje „Lauko
kalibravimo tikrinimas“ pateiktus nurodymus.
• Kalibravimo tikrinimo ir kitus techninės
priežiūros darbus gali atlikti DEWALT
techninės priežiūros centrai.
• Kai lazeris nenaudojamas, laikykit jį pateiktoje
įrankio dėžėje. Nelaikykite lazerio žemesnėje
nei -20 °C (-5 °F) arba aukštesnėje nei 60 °C
(140 °F) temperatūroje.
• Nelaikykite lazerio įrankio dėžėje, jei jis yra
drėgnas. Lazerį pirmiausiai reikia nusausinti
sausu, švariu skudurėliu.
VALYMAS
Išorines plastikines dalis valykite drėgnu
skudurėliu. Nors šios dalys atsparios tirpikliams,
NIEKADA nevalykite jų tirpikliais. Prieš padėdami
įrankį į vietą, nusausinkite jį sausu, drėgnu
skudurėliu.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
PASTABA. Išardžius lazerinį nivelyrą, nebegalios
jokia gaminio garantija.
6
LIETUVIŲ
Siekiant užtikrinti gaminio SAUGĄ ir
PATIKIMUMĄ, remonto, techninės priežiūros
ir reguliavimo darbai privalo būti atliekami tik
įgaliotuosiuose techninės priežiūros centruose.
Šį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas
specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų įrankio darbą.
• Visuomet tinkamai įdėkite baterijas,
atsižvelgdami į polius (+ ir –), pažymėtus
ant baterijų ir įrenginio.
Remontas arba techninė priežiūra, kurią atlieka
nekvalifikuoti meistrai, gali tapti susižeidimo
priežastimi. Norėdami rasti artimiausią „DEWALT“
techninės priežiūros centrą, apsilankykite
tinklavietėje www.DEWALT.eu
• Nenaudokite vienu metu ir senų, ir naujų
baterijų. Pakeiskite juos visus naujomis
baterijomis ir naudokite vienos rūšies ir
tipo baterijas.
PRIEDAI
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei „DEWALT“
priedai nebuvo išbandyti su šiuo gaminiu, juos
naudoti su šiuo gaminiu gali būti pavojinga. Norint
sumažinti susižeidimo pavojų, su šiuo gaminiu
rekomenduojama naudoti tik „DEWALT“ priedus.
Priedai, kurie gali būti tinkami naudoti su vienu
įrankiu, gali kelti pavojų, jei bus naudojami su kitu
įrankiu.
Šiam įrankiui rekomenduojamų priedų galite
papildomai įsigyti iš savo vietos pardavimų
atstovo arba įgaliotajame techninės priežiūros
centre. Jeigu jums prireiktų pagalbos rasti kokį
nors priedą, kreipkitės adresu
„DEWALT“
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-56 70 55 Faks.: 01753-57 21 12
arba apsilankykite mūsų tinklavietėje:
www.DEWALT.eu
Šis įrankis gali būti pateiktas su magnetiniu
atraminiu laikikliu. Šis laikiklis leidžia montuoti
įrenginį ant bet kokio stataus paviršiaus,
pagaminto iš plieno arba geležies, naudojant
magnetus, įrengtus laikiklio gale.
DĖMESIO! Nestovėkite po lazeriu, kai jis yra
sumontuotas su magnetiniu laikikliu. Jeigu lazeris
nukristų, galite būti sunkiai sužeisti arba patirti
didelės turtinės žalos.
ELEKTROS SAUGA
• Naudokite akumuliatorinį įrankį tik su jam
skirtu akumuliatoriumi. Naudojant bet kokius
kitus akumuliatorius, galima sukelti gaisrą.
ĮSPĖJIMAS! Akumuliatorius gali sprogti arba
ištekėti bei sužeisti arba sukelti gaisrą. Norėdami
sumažinti šį pavojų:
• Atidžiai vadovaukitės visais ant
akumuliatoriaus etiketės ir pakuotės
nurodytais įspėjimais bei nurodymais.
• Nesujunkite baterijų gnybtų trumpuoju
jungimu.
• Nekraukite baterijų.
• Išnaudotas baterijas tuoj pat išimkite
ir išmeskite, vadovaudamiesi vietos
įstatymais.
• Nemeskite baterijų į ugnį.
• Laikykite baterijas vaikams
nepasiekiamose vietose.
• Jei prietaisas nebus naudojamas kelis
mėnesius, išimkite iš jo baterijas.
Pasibaigus galiojimo laikui
• NEIŠMESKITE šio prietaiso kartu
su buitinėmis atliekomis.
• VISADA išmeskite baterijas,
atsižvelgdami į vietos įstatymus.
• IŠMESKITE seną gaminį,
atsižvelgdami į vietos reglamentus
dėl elektroninės įrangos surinkimo ir
išmetimo pagal EEĮA direktyvą.
GARANTIJA
Bendrovė „DEWALT“ yra užtikrinta savo gaminių
kokybe ir siūlo išskirtinę garantiją šio gaminio
naudotojams. Ši garantija tėra priedas ir jokiais
būdais nepažeidžia jūsų, kaip profesionalaus
vartotojo, sutartinių teisių arba jūsų, kaip
privataus, nekvalifikuoto vartotojo, įstatymais
nustatytų teisių. Ši garantija galioja Europos
Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvos
prekybos zonos teritorijose.
• 30 DIENŲ BANDOMOJI GARANTIJA •
Jeigu nebūsite visiškai patenkinti „DEWALT“
įrankio veikimu, tiesiog grąžinkite jį per 30 dienų,
įskaitant visas jo originalias sudedamąsias dalis,
kaip įsigijote, į tą parduotuvę, kurioje įsigijote; jums
bus grąžinti pinigai arba pasiūlytas kitas įrankis.
Gaminys neturi būti nusidėvėjęs; privaloma
pateikti jo įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
• VIENŲ METŲ NEMOKAMOS TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS SUTARTIS •
Jeigu prireiktų atlikti šio „DEWALT“ įrankio
techninę priežiūrą per 12 mėnesių nuo
pirkimo datos, viena tokia paslauga bus atlikta
7
LIETUVIŲ
nemokamai. Ją nemokamai atliks įgaliotasis
„DEWALT“ remonto atstovas. Privaloma pateikti
šio gaminio įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
Įskaitant darbą. Neįskaitant priedų ir atsarginių
dalių, nebent sugestų galiojant garantijai.
• VISAVERTĖ VIENŲ METŲ GARANTIJA •
Jeigu šis „DEWALT“ gaminys sugestų dėl
medžiagų arba gamybos defektų per 12 mėnesių
nuo pirkimo datos, bendrovė „DEWALT“
garantuoja nemokamą visų sugedusių dalių
pakeitimą arba, savo nuožiūra, nemokamą viso
prietaiso pakeitimą, su sąlyga, kad:
• gaminys buvo naudotas pagal paskirtį;
• gaminys buvo saugotas nuo nusidėvėjimo;
• jo nebandė taisyti neįgaliotieji asmenys;
• pateiktas šio gaminio pirkimą patvirtinantis
dokumentas.
• Gaminys grąžintas sukomplektuotas su
visomis originaliomis sudedamosiomis dalimis
Jeigu norite pateikti pretenziją, susisiekite su savo
pardavėju arba artimiausiu įgaliotuoju „DEWALT“
techninės priežiūros centru, nurodytu „DEWALT“
kataloge, arba susisiekite su mūsų „DEWALT“
biuru šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Interneto
tinklapyje pateiktas įgaliotųjų „DEWALT“ remonto
dirbtuvių sąrašas bei tiksli informacija apie
mūsų gaminių techninės priežiūros centrus, jų
kontaktinė informacija: www.DEWALT.eu
Naudotojo sauga
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite ir
išnagrinėkite visą instrukciją. Jeigu
nesivadovausite visais toliau pateiktais
nurodymais, galite gauti elektros
smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai
susižeisti.
ĮSPĖJIMAS! Lazerio radiacijos
poveikis. Neardykite ir
nemodifikuokite lazerinio
nivelyro. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti
pats vartotojas. Galima sunkiai
susižaloti akis.
ĮSPĖJIMAS! Pavojinga radiacija.
Naudodami valdiklius (kalibravimo
prietaisus) ar reguliatorius, taip pat
atlikdami veiksmus kitaip, negu
nurodyta šioje instrukcijoje, galite
patirti pavojingą radiacijos poveikį.
DĖMESIO!
NEŽIŪRĖKITE TIESIAI Į LAZERIO
SPINDULĮ. 2 klasės lazerinis
gaminys.
• Ant įrankio esančioje etiketėje gali būti
pavaizduoti šie ženklai.
V .................voltai
mW .............milivatai
Ah...............ampervalandės
.............įspėjimo dėl lazerio keliamo
pavojaus ženklas
nm .............bangų ilgis, nanometrais
2 .................2 klasės lazeris
.............Nežiūrėkite įdėmiai į lazerio
spindulį.
ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI
Jūsų saugumui ir patogumui ant lazerio yra toliau
nurodyti lipdukai.
ĮSPĖJIMAS! Norėdamas sumažinti
susižeidimo pavojų, vartotojas privalo
perskaityti šią naudojimo instrukciją.
ĮSPĖJIMAS! LAZERIO SKLEIDŽIAMA
RADIACIJA. NEŽIŪRĖKITE TIESIAI
Į SPINDULĮ. 2 klasės lazerinis gaminys
• Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
8
LIETUVIŲ
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
• Naudokite lazerį tik su jam skirtu
akumuliatoriumi. Naudojant bet kokius kitus
akumuliatorius, galima sukelti gaisrą.
• Išjungtą lazerį laikykite vaikams
ir nekvalifikuotiems asmenims
nepasiekiamoje vietoje. Nekvalifikuotų
operatorių naudojami lazeriai kelia pavojų.
• Naudokite tik šiam modeliui gamintojo
rekomenduojamus priedus. Priedai, kurie
gali būti tinkami naudoti su vienu lazeriu, gali
kelti pavojų, jei bus naudojami su kitu lazeriu.
• Įrankio techninę priežiūrą privalo atlikti
tik kvalifikuoti meistrai. Nekvalifikuotų
darbininkų atlikti techninės priežiūros ar
reguliavimo darbai gali tapti sužeidimo
priežastimi. Norėdami rasti artimiausią
„DEWALT“ techninės priežiūros centrą,
apsilankykite interneto svetainėje
http://www.dewalt.com.
• Nenaudokite optinių įrankių, pavyzdžiui,
teleskopo ar teodolito, norėdami pamatyti
lazerio spindulį. Galima sunkiai susižaloti
akis.
• Nestatykite lazerio tolioje padėtyje, kurioje
kas nors tyčia ar netyčia galėtų pažiūrėti
tiesiai į lazerio spindulį. Galima sunkiai
susižaloti akis.
• Jei nenaudojate lazerio, būtinai jį išjunkite.
Palikus įjungtą lazerį, padidėja pavojus
pažiūrėti į jo spindulį.
• Neardykite lazerinio įrankio. Viduje nėra
dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti
pats vartotojas.
• Jokiais būdais nekeiskite lazerio
konstrukcijos. Keičiant įrankio konstrukciją,
galima patirti pavojingą radiacijos poveikį.
• Nenaudokite lazerio, jei netoliese yra
vaikų, ir neleiskite vaikams naudoti
lazerio. Galima sunkiai susižeisti akis.
• Lazeriai DCE088R ir DCE088G yra
savaiminio niveliavimo lazeriniai įrankiai,
kuriuos galima naudoti patalpose ir lauke
horizontalaus (gulsčiojo), vertikalaus bei
stačiųjų kampų išlyginimo darbams.
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite ir
išnagrinėkite visą instrukciją. Jeigu
nesivadovausite visais toliau pateiktais
nurodymais, galite gauti elektros
smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai
susižeisti.
Darbo sritis
• Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų švari ir
gerai apšviesta. Užgriozdintose dirbtuvėse
ir tamsiose darbo vietose kyla nelaimingų
atsitikimų.
• Lazerinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių.
• Naudodamiesi lazeriniu įrankiu pasirūpinkite,
kad pašaliniai asmenys, vaikai ir lankytojai
stovėtų atokiai. Jie gali blaškyti dėmesį ir dėl
to galite nesuvaldyti įrankio.
Elektros sauga
• Naudokite akumuliatorinį įrankį tik su
jam skirtu akumuliatoriumi. Naudojant bet
kokius kitus akumuliatorius, galima sukelti
gaisrą.
Gaminio apžvalga
ĮSPĖJIMAS! Niekada nekeiskite
įrankio arba kokios nors jo dalies
konstrukcijos. Galite sugadinti lazerį
arba patys susižeisti.
3 pav. – Akumuliatoriaus sąsaja A
2 pav. – Švytuoklės užraktas B
2 pav. – Klaviatūra C
5B pav. – Įjungimo / išjungimo mygtukas:
horizontali lazerio linija D
5B pav. – Įjungimo / išjungimo mygtukas: vertikali
lazerio linija E
• Nenuimkite ir nesugadinkite įspėjamųjų
ženklų. Pašalinus etiketes, padidėja
radiacijos poveikio pavojus.
5B pav. – Akumuliatoriaus energijos matuoklis F
• Saugiai padėkite lazerį ant lygaus
paviršiaus. Jei lazeris nuvirs, jis gali būti
smarkiai sugadintas arba jūs galite būti
sunkiai sužeisti.
3 pav. – Rakto skylutė H
INFORMACIJA APIE LAZERĮ
• Lazeriniai nivelyrai DCE088R ir DCE088G
yra 2 klasės lazeriniai gaminiai.
3 pav. – Magnetinis sukamasis laikiklis G
5A pav. – Trikojo srieginė tvirtinimo detalė (1/4–
20 col. ir 5/8-11) I
5A pav. – Sieninis laikiklis J
5A pav. – Spaustuvas K
5A pav. – Skylė varžtui M
9
LIETUVIŲ
Baterija ir energija
• Šis įrankis naudoja toliau nurodytų „DEWALT“
10,8 V akumuliatorių galią: DCB120, DCB127;
arba jame galima naudoti „DEWALT“ AA
pradinį akumuliatorių, kuriame gali būti
naudojamos 4 × AA baterijos.
Pastaba. AA pradinį akumuliatorių rekomenduojama naudoti tik su raudonu lazeriu.
Akumuliatoriaus įdėjimas /
išėmimas (žr. 3 pav.)
AA PRADINIO AKUMULIATORIAUS
NAUDOJIMAS
DĖMESIO! AA pradinis
akumuliatorius specialiai skirtas
naudoti tik su suderinamais „DEWALT“
10,8 V lazeriniais gaminiais ir jo
negalima naudoti su kitais įrankiais.
Nebandykite keisti šio gaminio
konstrukcijos.
Norėdami įdėti baterijas:
• Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, kaip
pavaizduota 4 pav.
• Įdėkite į skyrių keturias naujas AA baterijas,
sudėdami jas skyriaus viduje pagal (+) ir (–)
ženklus.
• Įdėkite AA pradinį akumuliatorių, kaip
pavaizduota 3 pav.
NAUDOKITE 10,8 V ĮKRAUNAMĄ „DEWALT“
AKUMULIATORIŲ:
• Įdėkite 10,8 V akumuliatorių, kaip pavaizduota
3 pav.
ĮSPĖJIMAS! Akumuliatorius gali
sprogti arba ištekėti bei sužeisti
arba sukelti gaisrą. Norėdami
sumažinti šį pavojų, atlikite visus šiuo
veiksmus.
• Atidžiai vadovaukitės visais ant baterijų
etikečių ir pakuočių nurodytais įspėjimais bei
nurodymais.
• Visuomet tinkamai įdėkite baterijas,
atsižvelgdami į polius (+ ir –), pažymėtus ant
baterijų ir įrenginio.
• Nesujunkite baterijų gnybtų trumpuoju
jungimu.
• Nekraukite vienkartinių baterijų.
• Nenaudokite vienu metu ir senų, ir naujų
baterijų. Pakeiskite juos visus naujomis
baterijomis ir naudokite vienos rūšies ir tipo
baterijas.
10
• Išnaudotas baterijas tuoj pat išimkite ir
išmeskite, vadovaudamiesi vietos įstatymais.
• Nemeskite baterijų į ugnį.
• Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamose
vietose.
• Išimkite baterijas, kai prietaiso nenaudojate.
• VISADA naudokite tik su šiuo gaminiu naudoti
pritaikytas baterijas.
ASMENS SAUGA
• Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su lazeriniu įrankiu. Nenaudokite įrankio,
jei esate pavargę, apsvaigę nuo narkotinių
medžiagų, alkoholio arba vaistų. Dėl
momentinio nedėmesingumo dirbant su
elektriniais įrankiais galite sunkiai susižaloti.
• Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite
ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Tinkama
stovėsena ir pusiausvyra įgalina geriau valdyti
įrankius nenumatytose situacijose.
• Naudokite saugos įrangą. Visada
naudokite akių apsaugos priemones.
Esant atitinkamoms darbo sąlygoms, gali
prireikti dėvėti dujokaukę, apsauginius
batus neslidžiais padais, šalmą arba ausų
apsaugas.
ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA
• Nenaudokite įrankio, jeigu jo jungiklis yra
sugedęs. Bet koks įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas, jį būtina
pataisyti.
• Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite
vaikams ir nekvalifikuotiems asmenims
nepasiekiamoje vietoje. Nekvalifikuotų
operatorių naudojami įrankiai kelia pavojų.
• Naudokite tik šiam modeliui gamintojo
rekomenduojamus priedus. Priedai, kurie gali
būti tinkami naudoti su vienu įrankiu, gali kelti
pavojų, jei bus naudojami su kitu įrankiu.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
• Įrankio techninę priežiūrą privalo atlikti tik
kvalifikuoti meistrai. Remontas arba techninė
priežiūra, kurią atlieka nekvalifikuoti meistrai,
gali tapti susižeidimo priežastimi.
• Techniškai prižiūrėdami įrankius, naudokite tik
originalias keičiamąsias dalis. Vadovaukitės
šios naudojimo instrukcijos skyriuje „Techninė
priežiūra“ pateiktais nurodymais. Naudojant
neleistinas dalis arba nesilaikant techninės
priežiūros nurodymų, gali kilti elektros smūgio
arba susižeidimo pavojus.
LIETUVIŲ
Norėdami rasti artimiausią „DEWALT“ techninės
priežiūros centrą, apsilankykite interneto
svetainėje http://www.dewalt.com.
Patarimai dėl naudojimo
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
naudokite tik naujas, aukštos kokybės,
žinomų firmų AA baterijas arba nurodymus
įkraunamus „DEWALT“ 10,8 V ličio jonų
akumuliatorius.
• Įsitikinkite, ar baterijos tinkamai veikia. Jeigu
žybčioja raudona baterijų kontrolinė lemputė,
baterijas reikia pakeisti.
• Norėdami pailginti baterijų naudojimo laiką,
išjunkite lazerį, kai jo nenaudojate spindulio.
• Norėdami, kad rodmenys būtų tikslūs, dažnai
tikrinkite, ar lazeris yra sukalibruotas. Žr.
skyrių „Lauko kalibravimo tikrinimas“.
• Prieš bandydami naudoti lazerį, įsitikinkite,
ar jis yra saugiai pastatytas ant lygaus, tvirto
paviršiaus.
• Visada pažymėkite lazerio sukurto spindulio
centrą.
• Pernelyg dideli temperatūros pokyčiai gali
sukelti vidinių dalių judėjimą, o tai gali
neigiamai paveikti įrankio rodmenų tikslumą.
Dirbdami dažnai tikrinkite tikslumą. Žr. skyrių
„Lauko kalibravimo tikrinimas“.
• Jeigu lazeris buvo numestas, patikrinkite jį,
kad įsitikintumėte, ar jis vis dar sukalibruotas.
Žr. skyrių „Lauko kalibravimo tikrinimas“.
IŠSIKROVUSIOS BATERIJOS INDIKATORIUS
Lazeriuose DCE088R ir DCE088G yra įrengtas
akumuliatoriaus energijos matuoklis, kaip
pavaizduota 5B pav. Akumuliatoriaus energijos
matuoklis rodo likusį energijos kiekį; kiekvienas
šviesos diodas reiškia 25 %. Esant mažam
energijos lygiui (mažesniam nei 12,5 %), užsidegs
ir mirksės apatinis šviesos diodas. Lazeris gali
dar kurį laiką veikti, kol baterijos visiškai išsikraus,
bet spindulys(-iai) greitai išblės. Įdėjus naujas
baterijas ir vėl įjungus lazerį, lazerio spindulys(iai) vėl švies įprastai ryškiai, o akumuliatoriaus
energijos matuoklis vėl rodys visą galią. (Lazerio
spindulys žybčioja ne dėl išsikrovusių baterijų; žr.
skyrių Pokrypio ribų viršijimo indikatorius.)
Jeigu nuolat mirksi visi keturi akumuliatoriaus
energijos lygio matuoklio šviesos diodai, tai
nereiškia, kad akumuliatorius yra išsekęs;
žr. skyriaus Trikčių šalinimas dalį „Mirksi
akumuliatoriaus energijos matuoklio šviesos
diodai“.
Naudojimas
LAZERIŲ ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS (ŽR. 2,
5 PAV.)
Išjungę lazerį, padėkite jį ant lygaus paviršiaus.
Šis modelis turi švytuoklės užrakto jungiklį B
ir klaviatūrą C lazerio spinduliams suaktyvinti
naudojant ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukus:
vieną horizontaliai lazerio linijai D ir vieną
vertikaliai lazerio linijai E.
Kiekviena lazerio linija įjungiama nustatant
švytuoklės užrakto jungiklį B į ATRAKINIMO /
ĮJUNGIMO padėtį ir paspaudžiant reikiamą
klaviatūros ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
Lazerio linijas galima įjungti po vieną arba visas
vienu metu. Dar kartą paspaudus įjungimo/
išjungimo mygtukus, lazerio linijos išjungiamos.
Švytuoklės užrakto jungiklis išjungia lazerius bei
užrakina švytuoklę, ir jis visada turi būti nustatytas
į UŽRAKINIMO / IŠJUNGIMO padėtį, kai lazeris
yra nenaudojamas. Jeigu švytuoklės užrakto
jungiklis nebus nustatytas į užrakinimo padėtį,
nuolat mirksės 4 baterijos energijos matuoklio
šviesos diodai.
LAZERIŲ NAUDOJIMAS
NEIŠLYGINIMO indikatorius
Šis lazeris išsilygina savaime. Jeigu lazeris
bus tiek pakrypęs (> 4° kampu), kad savaime
išsilyginti negalės, lazerio spindulys mirksės. Su
neišlyginimo sąlyga yra susiję dvi mirksėjimo
sekos: (i) esant 4–10° kampams, spinduliai mirksi
pastovių žybsnių ciklu; (ii) esant didesniems
nei 10° kampams, spinduliai mirksės trijų
žybsnių ciklu. Jeigu spinduliai mirksi, lazeris
nėra gulsčias (arba stačias) ir juo negalima
naudotis horizontalumui arba vertikalumui
nustatyti arba žymėti. Pabandykite pastatykite
lazerį ant lygesnio paviršiaus.
Sukamojo laikiklio naudojimas (žr. 3 pav.)
Lazeriai turi prie įrenginio pritvirtintą nenuimamą
magnetinį sukamąjį laikiklį G. Šis laikiklis leidžia
tvirtinti įrenginį prie bet kokios stačio plieninio
arba geležinio paviršiaus. Paprastai tinkamiausia
tvirtinti prie plieno konstravimo vinių, plieninių
durų rėmų ir konstrukcinių plieno sijų. Laikiklis
taip pat turi skylę pakabinimui H, kuria leidžia
pakabinti įrenginį ant bet kokiame paviršiuje
esančio vinies arba varžto. Dėkite lazerį ir (arba)
sieninį laikiklį ant stabilaus paviršiaus. Jeigu
lazeris nukristų, galite būti sunkiai sužeisti arba
patirti didelės turtinės žalos.
11
LIETUVIŲ
Lazerio naudojimas su laikikliu, tvirtinamu
prie LUBŲ (žr. 5 pav.)
Prie lubų tvirtinamas lazerio laikiklis J (jeigu jis
pateiktas) leidžia įvairiau montuoti lazerį. Prie lubų
tvirtinamas laikiklis viename gale turi spaustuvą
K, kurį galima tvirtinti prie sienos kampo
akustinių lubų instaliacijai. Kiekviename prie lubų
tvirtinamo laikiklio gale yra skylė varžtui M, kuri
leidžia tvirtinti prie lubų tvirtinamą laikiklį prie bet
kokio paviršiaus vinimi arba varžtu.
Pritvirtinus prie lubų tvirtinamą laikiklį, ant jo
plieninės plokštelės galima tvirtinti magnetinį
sukamąjį laikiklį G. Tuomet lazerio padėtį galima
tiksliau nustatyti, traukiant magnetinį sukamąjį
laikiklį sieniniu laikikliu aukštyn arba žemyn.
Lazerio naudojimas su priedais
Lazerio apačioje įrengtas 1/4–20 ir 5/8–11 vidinis
sriegis. Šis sriegis pritaikytas esamiems arba
būsimiems „DEWALT“ priedams. Naudokite tik
su šiuo gaminiu naudoti pritaikytus „DEWALT“
priedus. Vadovaukitės su priedu pateiktais
nurodymais.
PERSPĖJIMAS! Jeigu naudosite
bet kokius su šiuo įrankiu naudoti
nerekomenduojamus priedus, gali kilti
pavojų.
Prireikus kokios nors pagalbos dėl galimų priedų
pasirinkimo, kreipkitės į artimiausią „DEWALT“
techninės priežiūros centrą arba apsilankykite
interneto svetainėje http:// www.dewalt.com.
Lazerių išlyginimas
Jeigu lazeriai yra tinkamai sukalibruoti, lazeriai
išsilygina savaime. Kiekvienas lazeris yra
sukalibruojamas gamykloje rasti horizontalią
padėtį, jeigu tik jis yra pastatomas ant paviršiaus,
nuo horizontalios padėties nukrypusio ± 4°. Jokių
rankinių nustatymų atlikti nereikia.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
• Norėdami, kad rodmenys būtų tikslūs, dažnai
tikrinkite, ar lazeris yra tinkamai sukalibruotas.
Žr. skyrių „Lauko kalibravimo tikrinimas“.
• Kalibravimo tikrinimo ir kitus techninės
priežiūros darbus gali atlikti „DEWALT“
techninės priežiūros centrai.
• Kai lazeris nenaudojamas, laikykit jį pateiktoje
įrankio dėžėje. Nelaikykite lazerio žemesnėje
nei -20 °C (5 °F) arba aukštesnėje nei 60 °C
(140 °F) temperatūroje.
• Nelaikykite lazerio įrankio dėžėje, jei jis
yra drėgnas. Prieš sandėliuojant, lazerį
pirmiausiai reikia nusausinti sausu, švariu
skudurėliu.
12
VALYMAS
Išorines plastikines dalis valykite drėgnu
skudurėliu. Nors šios dalys atsparios tirpikliams,
NIEKADA nevalykite jų tirpikliais. Prieš padėdami
įrankį į vietą, nusausinkite jį sausu, drėgnu
skudurėliu.
Tikslumo patikrinimas ir
kalibravimas
HORIZONTALAUS SPINDULIO,
Skenavimo krypties tikslumo tikrinimas
(6 pav.)
Norint patikrinti lazerio horizontalų skenavimą,
reikia dviejų sienų, viena nuo kitos nutolusių
30 pėdų (9 m) atstumu. Svarbu patikrinti
kalibravimą, naudojant atstumą ne mažesnį nei
tas, kuriuo įrankis bus naudojamas darbams atlikti.
1. Pritvirtinkite lazerį prie sienos, naudodami
jo sukamąjį laikiklį. Įsitikinkite, ar lazeris yra
nukreiptas tiesiai į priekį.
2. Įjunkite lazerio horizontalųjį spindulį ir
pasukite lazerį maždaug 45° kampu, kad
dešiniausias lazerio linijos galas atsimuštų
į priešingą sieną bent 9 m (30 pėd.) atstumu.
Pažymėkite spindulio centrą ⓐ.
3. Pasukite lazerį maždaug 30° kampu,
kad kairiausias lazerio linijos galas būtų
nustatytas ties žyme, pažymėta atliekant
2 veiksmą. Pažymėkite spindulio centrą ⓑ.
4. Išmatuokite vertikalų atstumą tarp žymių.
5. Jeigu matmuo viršija toliau nurodytas
reikšmes, lazerį reikia atiduoti į įgaliotąjį
centrą, kad jis būtų perkalibruotas.
Atstumas tarp
sienų
9 m (30 pėd.)
12 m (40 pėd.)
15 m (50 pėd.)
Leistinas atstumas tarp
žymių
3,0 mm (1/8 col.)
4,0 mm (5/32 col.)
5,0 mm (7/32 col.)
HORIZONTALAUS SPINDULIO
Nuolydžio krypties tikslumo tikrinimas (7 pav.)
Norint patikrinti lazerio horizontalaus nuolydžio
kalibravimą, reikia vienos bent 30 pėdų (9 m) ilgio
sienos. Svarbu patikrinti kalibravimą, naudojant
atstumą ne mažesnį nei tas, kuriuo įrankis bus
naudojamas darbams atlikti.
1. Pritvirtinkite lazerį prie sienos galo naudodami
jo sukamąjį laikiklį.
2. Įjunkite lazerio horizontalų spindulį ir pasukite
lazerį sienos priešingo galo link ir maždaug
lygiagrečiai gretimai sienai.
LIETUVIŲ
3. Pažymėkite spindulio centrą ⓒ, ⓓ bent
30 pėd. (9 m) atstumu.
4. Permontuokite lazerį priešingame sienos
gale.
5. Įjunkite lazerio horizontalų spindulį ir vėl
atsukite lazerį sienos priešingo galo link ir
maždaug lygiagrečiai gretimai sienai.
6. Pareguliuokite lazerio aukštį taip, kad
spindulio centras būtų sulygiuotas su
artimiausia žyme ⓓ.
7. Pažymėkite spindulio centrą ⓔ tiesiai virš
arba po tolimiausia žyme ⓒ.
8. Išmatuokite atstumą tarp šių dviejų žymių ⓒ,
ⓔ.
9. Jeigu matmuo viršija toliau nurodytas
reikšmes, lazerį reikia atiduoti į įgaliotąjį
centrą, kad jis būtų perkalibruotas.
VERTIKALAUS SPINDULIO
tikslumo tikrinimas (žr. 8 pav.)
Vertikalaus (stačio) lazerio kalibravimo tikrinimas
būna tiksliausias esant pakankamam vertikaliam
aukščiui, pageidautina 30 pėdų (9 m), kai vienas
žmogus ant grindų nustato lazerį, o kitas prie
lubų pažymi spindulio padėtį. Svarbu patikrinti
kalibravimą, naudojant atstumą ne mažesnį nei
tas, kuriuo įrankis bus naudojamas darbams
atlikti.
1. Pirmiausiai pažymėkite 1,5 m (5 col.) ilgio
liniją ant grindų.
2. Įjunkite lazerio vertikalųjį spindulį ir
pastatykite įrenginį viename linijos gale,
atsukę jį į liniją.
3. Sureguliuokite įrenginį taip, kad spindulys
būtų sulygiuotas ir sucentruotas su linija ant
grindų.
4. Pažymėkite lazerio spindulio padėtį ant lubų
ⓕ. Pažymėkite spindulio centrą tiesiai virš
linijos (pažymėtos ant grindų) vidurinio taško.
5. Pastatykite lazerį kitame ant grindų
pažymėtos linijos gale. Dar kartą
sureguliuokite įrenginį taip, kad spindulys
būtų sulygiuotas ir sucentruotas su linija ant
grindų.
6. Pažymėkite lazerio spindulio padėtį ant lubų
ⓖ, prie pat pirmos žymės ⓕ.
7. Išmatuokite atstumą tarp šių dviejų žymių.
8. Jeigu matmuo viršija toliau nurodytas
reikšmes, lazerį reikia atiduoti į įgaliotąjį
centrą, kad jis būtų perkalibruotas.
Atstumas tarp sienų
9 m (30 pėd.)
12 m (40 pėd.)
15 m (50 pėd.)
Leistinas atstumas
tarp žymių
6,0 mm (1/4 col.)
8,0 mm (5/16 col.)
10,0 mm (13/32 col.)
Trikčių šalinimas
Lazeris neįsijungia
• Įsitikinkite, ar AA baterijos (jei jos
naudojamos) yra tinkamai įdėtos pagal (+)
ir (–), pažymėtus baterijų skyriaus dangtelio
viduje.
• Įsitikinkite, ar baterijos arba įkraunamas
akumuliatorius yra tinkami naudojimui. Jeigu
kyla abejonių, pabandykite įdėti naujas
baterijas.
• Įsitikinkite, ar baterijų kontaktai yra švarūs
ir nesurūdiję. Lazerinis nivelyras būtinai turi
būti sausas; jame reikia naudoti tik naujas,
aukštos kokybės, garsių gamintojų baterijas,
kad sumažėtų baterijų ištekėjimo galimybė.
• Jeigu lazerinis įrenginys įkaista virš 50 °C
(120 °F), jis neįsijungia. Jeigu lazeris
buvo laikomas labai karšto oro sąlygomis,
palaukite, kol jis atvės. Lazerinis nivelyras
nesuges, jeigu paspausite jo įjungimo/
išjungimo mygtuką prieš jam atvėstant iki
tinkamos darbo aplinkos temperatūros.
Lazerio spindulių žybčiojimas
Modeliai DCE088R ir DCE088G skirti
savaiminiam niveliavimui esant maždaug iki
4° pokrypiui bet kuria kryptimi, kai jie pastatyti
taip, kaip pavaizduota 3 pav. Jeigu lazeris bus
pakreiptas tiek, kad vidinis mechanizmas pats
savaime išsilyginti negalės, mirksės lazerio
spindulys, rodydamas, kad pokrypio ribos yra
viršytos. Mirksintys spinduliai reiškia, kad
pokrypio ribos yra viršytos ir lazeris nėra
gulsčias arba stačias ir jo negalima naudoti
lygumo arba statumo nustatymui arba
žymėjimui. Pabandykite pastatykite lazerį ant
lygesnio paviršiaus.
Lazerio spinduliai be paliovos juda
Modeliai DCE088R ir DCE088G yra tikslieji
prietaisai. Todėl, jeigu lazeris pastatytas ant
nestabilaus (ir judančio) paviršiaus, lazeris
nuolat bandys rasti lygią plokštumą. Jeigu
spindulys tebejudės, pabandykite padėti lazerį
ant stabilesnio paviršiaus. Taip pat įsitikinkite, ar
paviršius yra santykinai lygus, kad lazeris būtų
stabilus.
13
LIETUVIŲ
MIRKSI AKUMULIATORIAUS ENERGIJOS
MATUOKLIO ŠVIESOS DIODAI
Mirksintys visi 4 baterijos energijos matuoklio
šviesos diodai rodo, kad įrenginys nebuvo
visiškai išjungtas naudojant švytuoklės užrakto
jungiklį B. Kai lazeris yra nenaudojamas,
švytuoklės užraktas visada turi būti nustatytas
UŽRAKINIMO / IŠJUNGIMO padėtyje.
Techninė priežiūra ir remontas
• Pastaba. Išardžius lazerinį nivelyrą(-us),
nebegalios jokia gaminio garantija.
Siekiant užtikrinti gaminio SAUGĄ ir
PATIKIMUMĄ, remonto, techninės priežiūros
ir reguliavimo darbus privalo būti atliekami tik
įgaliotuosiuose techninės priežiūros centruose.
Remontas arba techninė priežiūra, kurią atlieka
nekvalifikuoti meistrai, gali tapti susižeidimo
priežastimi. Norėdami rasti artimiausią „DEWALT“
techninės priežiūros centrą, apsilankykite
interneto svetainėje http://www.dewalt.com.
Techniniai duomenys
LAZERINIS ĮRANKIS
Šviesos šaltinis
Lazerio šviesos diodai
Lazerio bangos ilgis
630–680 nm (RAUDONAS)
Lazerio galia
≤1,5 mw (kiekvienas spindulys) 2 KLASĖS LAZERINIS PRIETAISAS
515–535 mm (ŽALIAS)
Veikimo zona
Tikslumas (lygumo)
20 m (±65 pėd.) (RAUDONAS)
35 m (±115 pėd.) (ŽALIAS)
50 m su ieškikliu
60 m su ieškikliu
± 3 mm / 9 m (± 1/8 col. / 30 pėd.)
Indikatoriai
Baterija senka
Mirksi 1 baterijos energijos matuoklio šviesos diodas
Įrenginys nėra išjungtas naudojant
Mirksi 4 baterijos energijos matuoklio šviesos diodas
švytuoklės užrakto jungiklį
Mirksintys lazerio spinduliai
Viršyta pokrypio riba / įrenginys nėra išlygintas
Energijos šaltinis
4 AA (1,5 V) talpos baterijos (6,0 V NS) arba įkraunamas 10,8 V ličio jonų „DEWALT“
Darbo aplinkos temperatūra
-10–45 °C (20–115 °F)
Sandėliavimo aplinkos temperatūra
-20 °C – 60 °C (-5 °F – 140 °F)
akumuliatorius.
Oro drėgnumas
Maksimalus santykinis oro drėgnumas mažesnis nei 80 % esant iki 31 °C (88 °F)
temperatūrai, tiesiškai mažinant iki 50 % esant 40 °C (104 °F)
Aplinkosauga
14
Atsparus vandeniui ir dulkėms pagal IP65
LIETUVIŲ
1a pav.
1b pav.
2 pav.
15
LIETUVIŲ
AKUMULIATORIAUS IR KROVIKLIO SAUGA
Naudotojo sauga
ĮSPĖJIMAS!
• Atidžiai perskaitykite saugos
taisykles ir gaminio naudojimo
instrukciją, prieš pradėdami
naudotis šiuo gaminiu. Už šį įrenginį
atsakingas asmuo privalo užtikrinti,
kad visi naudotojai suprastų šias
instrukcijas ir jomis vadovautųsi.
• Išsaugokite visas šios instrukcijos
dalis ateičiai.
Ličio jonų akumuliatorių sauga
BELAIDŽIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą
kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui tinkantis
kroviklis, naudojamas kitam akumuliatoriui
krauti, gali kelti gaisro pavojų.
b) Lazerinius įrankius naudokite tik su specialiai
jiems skirtais akumuliatoriais. Naudojant kitos
rūšies akumuliatorius, galima susižeisti arba
sukelti gaisrą.
c) Kai gaminys yra nenaudojamas, laikykite jį
toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui,
popieriaus sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių,
varžtų ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių
gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų.
Sulietę akumuliatoriaus gnybtus galite
nusideginti arba sukelti gaisrą.
d) Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali
ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su juo. Jei
sąlytis atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės
į gydytoją. Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis
gali sudirginti arba nudeginti odą.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
• Įrankio techninę priežiūrą privalo atlikti tik
kvalifikuoti meistrai. Nekvalifikuotų darbininkų
atlikti techninės priežiūros ar reguliavimo
darbai gali tapti sužeidimo priežastimi.
Norėdami rasti artimiausią „DEWALT“
techninės priežiūros centrą, skambinkite
1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) arba
apsilankykite interneto svetainėje
http:// www.DEWALT.com.
• Neardykite įrankio, akumuliatoriaus arba
kroviklio. Viduje nėra dalių, kurių techninę
priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
16
• Jokiais būdais nekeiskite įrankio
konstrukcijos. Pakeitus įrankio konstrukciją,
galima susižaloti arba sugadinti įrankį.
Svarbios saugos taisyklės naudojant visų rūšių
akumuliatorius
Užsakydami akumuliatorius keitimui, būtinai
įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį. Apie
kroviklių ir akumuliatorių suderinamumą skaitykite
šios instrukcijos gale esančioje lentelėje. Išėmus
akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai įkrautas.
Prieš pradėdami naudoti akumuliatorių ir kroviklį,
perskaitykite toliau pateiktas saugos taisykles. Po
to vadovaukitės nurodyta krovimo procedūra.
PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra
degių skysčių, dujų arba dulkių. Įdedant arba
ištraukiant akumuliatorių iš kroviklio, dulkės ar
garai gali užsidegti.
• NIEKADA nekiškite akumuliatoriaus į kroviklį
jėga. Jokiu būdu NEMODIFIKUOKITE
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis tilptų
į nesuderinamą kroviklį, nes akumuliatorius
gali trūkti ir sunkiai sužeisti. Apie kroviklių ir
akumuliatorių suderinamumą skaitykite šios
instrukcijos gale esančioje lentelėje.
• Akumuliatorių kraukite tik su šiuo gaminiu
pateiktu krovikliu.
• NEAPTAŠKYKITE ar nepanardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti
ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti
ar viršyti 40 °C (105 °F) (pavyzdžiui, vasarą
lauko pašiūrėse ar metaliniuose pastatuose).
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus.
Niekada jokiais būdais nebandykite
atidaryti akumuliatoriaus. Nedėkite
akumuliatoriaus į kroviklį, jei jo
korpusas įskilęs ar pažeistas.
Neskaldykite, nemėtykite ir
negadinkite akumuliatoriaus.
Nenaudokite akumuliatoriaus ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti
kokiu nors kitu būdu (t. y. perverti
vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų
buvo atsistota ir pan.). Sugadintus
akumuliatorius reikia atiduoti
į techninės priežiūros centrus, kur jie
bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus.
Nelaikykite ir neneškite akumuliatorių
taip, kad metaliniai objektai galėtų
liestis prie atvirų akumuliatoriaus
gnybtų. Pavyzdžiui, nedėkite
akumuliatoriaus į prijuostes,
kišenes, įrankių dėžes, gaminių
komplektavimo dėžes, stalčius ir
kt. Vežant akumuliatorius, gali kilti
gaisras, jeigu akumuliatoriaus gnybtai
būtų netyčia sujungti laidžiosiomis
medžiagomis, pavyzdžiui raktais,
monetomis, rankiniais įrankiais ir pan.
Ličio jonų akumuliatorių siuntimas yra
reglamentuojamas, todėl, veždami
akumuliatorius, užtikrinkite, kad
akumuliatorių gnybtų būtų apsaugoti
ir tinkamai izoliuoti nuo medžiagų,
kurios galėtų juos sujungti ir sukelti
trumpąjį jungimą. Prieš veždami ličio
jonų akumuliatorius, kreipkitės į savo
vežėją dėl vežimo vežimo, pakavimo ir
siuntimo taisyklių.
SPECIFINĖS SAUGOS TAISYKLĖS
NAUDOJANT LIČIO JONŲ (LI-ION)
AKUMULIATORIUS
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada, kai jis
yra stipriai sugadintas ar visiškai nusidėvėjęs.
Lauže akumuliatorius gali sprogti. Deginant
ličio jonų akumuliatorius, susidaro nuodingų
garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir
ličio druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus, juose
esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo
organus. Įkvėpkite gaivaus oro. Jeigu
simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos
į medikus.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Atliekų rūšiavimas ir
perdirbimas
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima
išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.
Daugkartinio naudojimo akumuliatorius
• Šis ilgalaikiam naudojimui skirtas
akumuliatorius yra įkraunamas tuomet,
kai nebeturi pakankamai krūvio ir nebegali
maitinti įrankio pakankama galia. Fiziškai
susidėvėjusį produktą reikia pašalinti taip, kad
jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių, nuimkite jį nuo
įrankio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų
„DEWALT“ įrangos remonto dirbtuvių, tiksli
informacija apie mūsų gaminių techninės
priežiūros centrus ir jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
Akumuliatoriaus kroviklio
sauga
Svarbios saugos taisyklės naudojant visų
rūšių akumuliatorių kroviklius
Krovikliai
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ: Šioje
instrukcijoje pateiktos svarbios saugos
taisyklės ir akumuliatorių kroviklių naudojimo
instrukcija.
Šiame įrankyje naudojamas „DEWALT“ kroviklis.
Apie kroviklių ir akumuliatorių suderinamumą
skaitykite šios naudojimo instrukcijos gale
esančioje lentelėje.
• Prieš pradėdami naudotis krovikliu,
perskaitykite visas saugos taisykles ir ant
kroviklio, akumuliatoriaus bei gaminio,
kuriame naudojamas akumuliatorius,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų
vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti
elektros smūgis.
PERSPĖJIMAS: Pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų,
kraukite tik „DEWALT“ daugkartinio
naudojimo akumuliatorius. Kitų rūšių
17
LIETUVIŲ
akumuliatoriai gali užsiliepsnoti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
PASTABA. Esant tam tikroms sąlygoms, kai
kroviklis įjungtas į maitinimo tinklą, kokia nors
pašalinė medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu kroviklio kontaktus. Reikėtų saugoti, kad
pro kroviklio angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, šlifavimo dulkių, metalo
drožlių, plieno vatos, aliuminio folijos ar kitų
susikaupusių metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatorius, visuomet išjunkite kroviklį iš
elektros tinklo. Prieš pradėdami valyti kroviklį,
ištraukite jo kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių kitais
krovikliais, nei nurodyti šioje naudojimo
instrukcijoje. Kroviklis ir akumuliatorius
specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti krauti jokiems
akumuliatoriams, išskyrus „DEWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams.
Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį, gali kilti
gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojus
žūti nuo elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo,
traukite už kištuko, o ne už laido. Taip
sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir
laidą.
• Ant kroviklio nedėkite jokių daiktų, nedėkite
kroviklio ant minkšto paviršiaus, kad nebūtų
uždengtos jo ventiliacijos angos ir įrenginio
vidus pernelyg neperkaistų. Kroviklį statykite
atokiai nuo bet kokio šilumos šaltinio.
Kroviklis aušinamas pro korpuso viršuje ir
apačioje esančias ventiliacijos angas.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar
elektros kištuku.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors
sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti jo
techninės priežiūros arba remonto darbus,
atiduokite jį į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą. Netinkamai surinkus šį įrenginį, gali
kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite jį iš
elektros lizdo. Taip sumažės elektros smūgio
pavojus. Išėmus akumuliatorių, šis pavojus
nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
18
• Kroviklis skirtas veikti esant
standartinei, namų ūkyje naudojamai
120 V / 220 V įtampos elektros srovei.
Nebandykite naudoti esant jokiai kitai įtampai. Tai
nėra automobilinis kroviklis.
Krovimas (1 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį, įkiškite
kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
kintamosios srovės lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių (C) į kroviklį, kaip
pavaizduota 1 pav., įsitikindami, kad
akumuliatorius yra iki galo įtaisytas kroviklyje.
Be perstojo žybčiojanti raudona (krovimo)
lemputė rodo, kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė
ŠVIES nuolat. Blokas visiškai įkrautas,
jį galima tuoj pat naudoti arba palikti jį
kroviklyje.
Krovimo indikatoriai
Kai kurie krovikliai gali aptikti tam tikras galimas
akumuliatorių problemas. Problemas parodo
greitai mirksinti raudona lemputė. Jeigu taip
atsitiktų, iš naujo įdėkite akumuliatorių į kroviklį.
Jei problema išlieka, pabandykite įdėti kitą
akumuliatorių, kad nustatytumėte, ar nesugedo
kroviklis. Jeigu naujas akumuliatorius įkraunamas
tinkamai, reiškia originalus akumuliatorius yra
sugedęs ir jį reikia pristatyti į techninės priežiūros
centrą arba atliekų surinkimo punktą perdirbimui.
Jeigu naujas akumuliatorius rodo tokią pačią
problemą, kaip ir originalus akumuliatorius,
atiduokite kroviklį į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jį patikrintų.
KARŠTO / ŠALTO AKUMULAITORIAUS
KROVIMO UŽDELSIMAS
Kai kurie krovikliai turi karšti / šalto
akumuliatoriaus krovimo uždelsimo funkciją: jei
kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus temperatūra
yra per aukšta, automatiškai įsijungia karšto
akumuliatoriaus krovimo uždelsimo funkcija,
atidedanti krovimą tol, kol akumuliatorius atvės.
Akumuliatoriui atvėsus, kroviklis automatiškai
įjungia akumuliatoriaus krovimo režimą.
Ši prietaiso savybė užtikrina maksimalų
akumuliatoriaus tarnavimo laiką. Veikiant karšto /
šalto akumuliatoriaus krovimo uždelsimo režimui,
raudona lemputė mirksi ilgais žybsniais, o paskui
– trumpais.
AKUMULIATORIAUS PALIKIMAS KROVIKLYJE
Kai šviečia raudona lemputė, akumuliatorių
galima palikti kroviklyje. Kroviklis nuolat palaikys
maksimalų akumuliatoriaus įkrovimo lygį.
LIETUVIŲ
PASTABA. Iš kroviklio išimtas akumuliatorius
lėtai išsikraus. Jeigu akumuliatorius nebuvo vis
įkraunamas, prieš naudojimą akumuliatorių gali
prireikti įkrauti. Akumuliatorius gali lėtai išsikrauti,
jeigu jis yra paliekamas prie tinkamo kintamosios
srovės šaltinio neprijungtame kroviklyje.
NUSILPĘS AKUMULIATORIUS: Krovikliai taip
pat gali aptikti nusilpusį akumuliatorių. Tokį
akumuliatorių vis dar galima naudoti, bet darbo
bus atliekama mažiau. Kroviklis parodys, kad
reikia pakeisti akumuliatorių nauju.
Svarbios pastabos dėl įkrovimo
1. Akumuliatorius tarnaus ilgiausiai ir geriausiai,
jei jis bus kraunamas esant 18–24 °C
(65–75 °F) aplinkos oro temperatūrai.
NEKRAUKITE akumuliatoriaus, kai aplinkos
oro temperatūra yra žemesnė nei +4,5 °C
(+40 °F) arba aukštesnė nei +40,5 °C
(+105 °F). Tai svarbi sąlyga, kuri padeda
apsaugoti akumuliatorių nuo smarkaus
sugadinimo.
2. Krovimo metu kroviklis ir akumuliatorius gali
įšilti. Tokia būklė yra normali – ji nereiškia,
kad prietaisas sugedo. Norėdami, kad po
naudojimo akumuliatorius greičiau atvėstų,
nedėkite kroviklio arba akumuliatoriaus šiltoje
vietoje, pavyzdžiui metalinėje pašiūrėje arba
atviroje priekaboje.
3. Jeigu akumuliatorius tinkamai nekraunamas:
a. patikrinkite, ar tinkamai veikia lizdas,
prijungdami stalo šviestuvą arba kitą
prietaisą;
b. patikrinkite, ar lizdas yra prijungtas prie
šviesos jungiklio, kuris išjungia elektrą, kai
užgesinate šviesą;
neįdėtas akumuliatorius, visuomet išjunkite
kroviklį iš elektros tinklo. Prieš pradėdami
valyti kroviklį, ištraukite jo kištuką iš maitinimo
tinklo.
6. Neužšaldykite ir nenardinkite kroviklio
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio pavojus. Saugokite
kroviklį, kad į jo vidų nepatektų vandens. Gali
įvykti elektros smūgis.
DĖMESIO! Niekada jokiais būdais nebandykite
atidaryti akumuliatoriaus. Jeigu plastikinis
akumuliatoriaus korpusas suskiltų arba įtrūktų,
atiduokite jį į techninės priežiūros centrą, kas jis
būtų perdirbtas ir pakartotinai panaudotas.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi ir
sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės
spindulių, pernelyg didelės šilumos arba
šalčio.
2. Ilgalaikis saugojimas nepakenks
akumuliatoriui ar krovikliui. Esant tinkamoms
saugojimo sąlygoms, juos galima laikyti
5 metus arba ilgiau.
NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti sunkių
susižeidimų pavojų, prieš atlikdami bet kokius
įtaisų ar priedų reguliavimo ar išmontavimo /
sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite
akumuliatorių.
Akumuliatoriaus įtaisymas ir išėmimas (2 pav.)
PASTABA. Įsitikinkite, kad akumuliatorius yra
visiškai įkrautas.
c. perneškite kroviklį ir akumuliatorių į tokią
vietą, kur aplinkos oro temperatūra yra
maždaug 18–24 °C (65–75 °F);
Norėdami įdėti akumuliatorių (A) į įrankį,
sulygiuokite akumuliatorių su įrankio gale
esančiais grioveliais ir tvirtai kiškite jį į įrenginį, kol
jis spragtelėdamas tinkamai užsifiksuos.
d. jeigu įkrovimo problemų išspręsti
nepavyktų, pristatykite įrankį, akumuliatorių
ir kroviklį į vietos techninės priežiūros
centrą.
Norėdami išimti akumuliatorių, paspauskite
atlaisvinimo mygtuką ir ištraukite akumuliatorių iš
įrankio. Įkiškite jį į kroviklį, kaip pavaizduota 1a,
1b pav.
4. Akumuliatorių privaloma įkrauti, kai tik jis
nebetiekia pakankamai energijos darbams
lengvai atlikti. NENAUDOKITE esant šioms
sąlygoms. Atlikite įkrovimo procedūrą. Taip
pat galite krauti dalinai išsekusį akumuliatorių
be jokio pašalinio poveikio akumuliatoriui.
5. Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio angas
į jo vidų nepatektų pašalinių medžiagų,
pavyzdžiui, šlifavimo dulkių, metalo drožlių,
plieno vatos, aliuminio folijos ar kitų
susikaupusių metalo dalelių. Kai į kroviklį
Patarimai dėl naudojimo
• Norint pailginti veikimo laiką, raudonuose
arba žaliuose ličio jonų lazeriuose galima
naudoti maks. 12 V „DEWALT“ ličio jonų
akumuliatorių.
• Įsitikinkite, ar baterijos tinkamai veikia.
Jeigu žybčioja lazerio išsikraunančio
akumuliatoriaus indikatorius, akumuliatorių
reikia įkrauti.
19
LIETUVIŲ
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų
reguliavimo ar išmontavimo /
sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir
ištraukite akumuliatorių.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Įrankio niekada
nevalykite tirpikliais arba kitomis
stipriomis cheminėmis medžiagomis.
Šie chemikalai gali susilpninti šioms
dalims panaudotas plastikines
medžiagas. Naudokite tik muiluotame
vandenyje sudrėkintą šluostę.
Visuomet saugokite įrankį nuo bet
kokių skysčių; niekada nepanardinkite
jokios šio įrankio dalies į skystį.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Prieš pradėdami valyti
kroviklį, išjunkite jį iš elektros lizdo.
Purvą ir tepalą nuo kroviklio paviršiaus
galima nuvalyti šluoste arba minkštu,
nemetaliniu šepetėliu. Nenaudokite
vandens arba kokių nors kitokių
valymo priemonių tirpalų.
Priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Šiam įrankiui rekomenduojamų priedų galite
papildomai įsigyti iš savo vietos pardavimų
atstovo arba įgaliotajame techninės priežiūros
centre. Jeigu prireiktų pagalbos rasti kokį nors
priedą, kreipkitės adresu DEWALT Industrial Tool
Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286,
skambinkite 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258)
arba apsilankykite jūsų tinklavietėje
www.dewalt.com.
Remonto darbai
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia. Norint užtikrinti gaminio
SAUGUMĄ ir PATIKIMUMĄ, remonto, techninės
priežiūros ir reguliavimo darbus privalo atlikti
DEWALT gamyklos techninės priežiūros centrai,
įgaliotieji DEWALT techninės priežiūros centrai
arba kitos kvalifikuotos techninės priežiūros
įmonės. Visuomet naudokite tik originalias
keičiamąsias dalis.
Kroviklių ir akumuliatorių suderinamumo lentelė.
Akumuliatoriaus kat. Nr.
„DEWALT“ akumuliatorių ir kroviklių sistemos (Europa / ANZ)
Krovikliai / įkrovimo laikas (minutėmis)
Išvesties
Amperva240 voltų
12 voltų
įtampa
landė
DCB100
DCB105
DCB119
DCB120
10,8 V
1,3
40
40
40
DCB123
10,8 V
1,5
40
40
40
„X“ reiškia, kad akumuliatoriaus negalima krauti konkrečiu krovikliu. Visos įkrovimo laiko vertės yra
apytikslės. Faktinis įkrovimo laikas gali skirtis. Daugiau išsamios informacijos ieškokite naudojimo
instrukcijoje.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ LASERCHALKLINE™
DCE088G, DCE088R
Поздравляем Вас!
Вы выбрали прибор фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Используемое без символа
опасности слово означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к повреждению прибора.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ
ИЛИ КОММЕНТАРИИ ОТНОСИТЕЛЬНО
ДАННОГО ПРИБОРА ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО
ПРОДУКТА DeWALT, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
Тел: 01753-56 70 55, Факс: 01753-57 21 12 ИЛИ
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ: www.DEWALT.eu
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения травмы
прочтите данные инструкции
по безопасности, а также
руководство по эксплуатации
прибора.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Правила безопасности при
работе с лазерами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ! Лазерное излучение. Не
разбирайте и не видоизменяйте лазерный
прибор. Внутри нет обслуживаемых
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
пользователем деталей. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
ВНИМАНИЕ: Опасное излучение.
Использование элементов управления,
настроек или выполнение действий, отличных
от указанных в данном руководстве, может
привести к опасному воздействию лазерного
излучения.
• Используйте лазерный прибор
только с предназначенными для него
батарейками питания. Использование
батареек питания иного типа может
привести к возникновению пожара.
• Храните неиспользуемые лазерные
приборы в местах, недоступных для
детей и посторонних лиц. Лазерные
приборы могут представлять опасность
в руках неопытных пользователей.
• Используйте только дополнительные
принадлежности, рекомендованные
производителем Вашей модели
прибора. Дополнительные
принадлежности и аксессуары,
подходящие для одного прибора, при
использовании с другой моделью могут
стать причиной получения травмы.
• Техническое обслуживание продукта
должно производиться только
квалифицированными специалистами.
Техническое обслуживание или ремонт,
произведённые неквалифицированным
персоналом, могут стать причиной
получения травмы. Местонахождение
ближайшего авторизованного сервисного
центра DEWALT можно узнать по
телефону 01753-56 70 55 или на сайте
www.DEWALT.eu
• Ни в коем случае не рассматривайте
лазерный луч через оптические
приборы, такие как телескоп или
теодолит. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут отразить
лазерный луч в глаза пользователя
или случайного лица. Это может
привести к серьёзному поражению глаз.
• Всегда выключайте лазерный прибор,
когда он не используется. Включённый
прибор увеличивает риск попадания
лазерного луча в глаза.
• Не разбирайте лазерный прибор.
Внутри нет обслуживаемых
пользователем деталей.
22
• Ни в коем случае не видоизменяйте
лазерный прибор. Любые
видоизменения прибора могут привести
к опасному лазерному излучению.
• Никогда не используйте лазерный
прибор в присутствии детей и не
позволяйте детям пользоваться
прибором. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
• Устанавливайте лазерный прибор
на устойчивой ровной поверхности.
Падение лазера может привести к его
повреждению или получению тяжёлой
травмы.
• Данный прибор поставляется
полностью в собранном виде.
Данный прибор оборудован функциями
быстрой и простой настройки. Перед
использованием прибора внимательно
прочтите и примите к сведению
все инструкции в руководстве по
эксплуатации прибора.
• Прямое попадание в глаза луча лазера
2-го класса считается безопасным
в течение не более 0,25 секунды. В этом
случае ответная реакция глазного века
обеспечивает достаточную защиту глаза.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании лазерных приборов:
– Травмы в результате поражения
лазерным лучом.
МАРКИРОВКА ПРИБОРА
• Никогда не снимайте и не стирайте
с прибора предупреждающие этикетки.
При отсутствии предупреждающих
этикеток пользователь или случайное
лицо могут непредумышленно
подвергнуться облучению.
• На приборе имеются следующие знаки:
V ..................вольт
mW ..............милливатт
....Внимание! Лазер!
nm ............... длина волны излучения
в нанометрах
На приборе имеются следующие
пиктограммы:
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Лазер!
Не смотрите на лазерный луч.
На лазерном приборе для Вашего
удобства и безопасности, размещены
следующие этикетки, оповещающие
о классе данного лазера. Особенности
Вашей конкретной модели продукта описаны
в руководстве по эксплуатации прибора.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Разборка лазерного прибора
аннулирует все гарантийные обязательства
на продукт.
В целях обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ
и ДОЛГОВЕЧНОСТИ в использовании
продукта ремонт, техническое обслуживание
и регулировка должны производиться
только в авторизованных сервисных центрах
DEWALT. Ремонт Вашего прибора должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего прибора в дальнейшей эксплуатации.
Техническое обслуживание или ремонт,
произведённые неквалифицированным
персоналом, могут стать причиной получения
травмы. Адрес ближайшего авторизованного
центра DEWALT узнайте на сайте
www.DEWALT.eu
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Для обеспечения максимальной точности
в работе регулярно проверяйте лазерный
прибор на правильность калибровки. См.
раздел «Проверка локальной калибровки»
в руководстве по эксплуатации прибора.
• Проверку калибровки и прочие виды
технического обслуживания можно
произвести в авторизованном сервисном
центре DEWALT.
• Храните не используемый лазерный
прибор в чемодане, входящем в комплект
поставки. Не храните лазерный прибор
при температуре ниже –20 °C или выше
+60 °C.
• Не убирайте в чемодан влажный
лазерный прибор. Сначала полностью
высушите лазерный прибор при помощи
мягкой сухой ткани.
ЧИСТКА
Внешние пластиковые детали можно чистить
влажной тканью. Несмотря на то, что данные
части устойчивы к действию растворителей,
НИКОГДА не используйте растворители.
Перед тем как убрать лазерный прибор
на хранение, удалите любую влагу с его
поверхности при помощи сухой мягкой ткани.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности,
отличные от тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном изделии, то
использование этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным продуктом
должны использоваться только дополнительные принадлежности, рекомендованные
DEWALT. Дополнительные принадлежности
и аксессуары, подходящие для одного прибора, при использовании с другой моделью
могут стать причиной получения травмы.
Рекомендованные дополнительные
принадлежности, используемые с Вашим
прибором, можно приобрести за
дополнительную плату у местного дилера
или в авторизованном сервисном центре.
Если Вам нужна помощь в поиске какой-либо
принадлежности, обратитесь в:
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Тел: 01753-56 70 55, Факс: 01753-57 21 12
или посетите наш сайт www.DEWALT.eu
В комплект поставки Вашего прибора может
входить магнитный опорный кронштейн.
Данный кронштейн позволяет закреплять
прибор на любых вертикальных поверхностях
из стали или чугуна при помощи магнитов,
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
расположенных на задней стороне
кронштейна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не стойте под
лазерным прибором, установленным на
магнитный кронштейн. Падение лазера может
привести к его повреждению или получению
тяжёлой травмы.
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
• Используйте приборы, работающие от
батареек, только со специально для них
разработанными батарейками питания.
Использование батареек питания иного
типа может привести к возникновению
пожара.
ВНИМАНИЕ: Батарейки могут взорваться
или протечь, и могут стать причиной травмы
или возникновения пожара. Для снижения
риска:
• Строго следуйте всем инструкциям
и предупреждениям, содержащимся
в маркировке батареек питания и на
упаковке.
• Всегда вставляйте батарейки питания
с соблюдением полярности (+ и -),
совмещая соответствующие символы
на батарейке и приборе.
• Не допускайте короткого замыкания
контактов батарейки питания.
• Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать батарейки питания разового
использования.
• Не смешивайте старые и новые
батарейки питания. Заменяйте
одновременно все батарейки питания
новыми батарейками такой же марки
и типоразмера.
• Отработанные батарейки немедленно
извлекайте из прибора и утилизируйте
их в соответствии с местным
законодательством.
• Не бросайте батарейки питания в огонь.
• Храните батарейки питания в не
доступном для детей месте.
• Извлекайте батарейки питания из
прибора, если Вы не будете им
пользоваться в течение нескольких
месяцев.
24
Окончание срока службы
продукта
• НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ данный
продукт вместе с обычными
бытовыми отходами.
• ВСЕГДА утилизируйте батарейки
питания в соответствии
с местным законодательством.
• УТИЛИЗИРУЙТЕ прибор
в соответствии с местными
положениями по сбору
и утилизации отходов
электрического и электронного
соответствии с Директивой
WEEE.
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Компания DEWALT уверена в качестве своей
продукции и, в связи с этим, предлагает
профессиональным пользователям
исключительные условия гарантийного
обслуживания продуктов. Данные
гарантийные условия являются дополнением
к вашим договорным правам и никоим
образом не ущемляют вышеуказанные
права профессиональных пользователей
и законные права непрофессиональных
пользователей на гарантийное обслуживание.
Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского
союза и Европейской зоны свободной
торговли.
• 30 ДНЕЙ ГАРАНТИЯ ОБМЕНА •
Если Вы не совсем удовлетворены работой
Вашего изделия DEWALT, просто верните его
в полной комплектации в течение 30 дней
с даты покупки в торговую организацию для
возврата денег или замены. Возврат и замена
производится только при подтверждении
нормального износа продукта и факта
совершения покупки.
• ОДИН ГОД БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ •
Если Вам потребуется провести ремонт или
техническое обслуживание Вашего изделия
DEWALT в течение 12 месяцев со дня покупки,
Вы можете воспользоваться правом одного
бесплатного сервисного обслуживания. Оно
будет проведено совершенно бесплатно
в авторизованном сервисном центре DEWALT.
При подтверждении факта совершения
покупки. Включает в себя стоимость работ.
Не включает стоимость принадлежностей
РУССКИЙ ЯЗЫК
и запасных деталей, если они не подпадают
под действие гарантийных условий.
• ОДИН ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ •
Если в течение 12 месяцев со дня покупки
Ваше изделие выйдет из строя по причинам,
связанным с качеством материалов или
сборки, DEWALT гарантирует бесплатную
замену всех неисправных частей или - по
своему усмотрению - бесплатную замену
самого изделия при соблюдении следующих
условий:
• Изделие использовалось по назначению;
• Неисправность изделия не является
следствием нормального износа;
• Не предпринималось попыток ремонта
изделия неуполномоченными лицами;
• Имеется подтверждение факта
совершения покупки;
• Изделие возвращено в полной
комплектации и с наличием всех
оригинальных составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное
обслуживание, обратитесь к Вашему
продавцу, в один из авторизованных
сервисных центров DEWALT, список которых
приведен в каталоге продукции DEWALT, или
в ближайший сервисный центр DEWALT по
адресу, указанному в данном руководстве
по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров DEWALT и полную
информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.DEWALT.eu
Безопасность пользователя
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Лазерное
излучение. Не разбирайте
и не видоизменяйте лазерный
прибор. Внутри нет
обслуживаемых пользователем
деталей. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
ВНИМАНИЕ: Опасное излучение.
Использование элементов
управления, настроек или
выполнение действий, отличных
от указанных в данном
руководстве, может привести
к опасному воздействию
лазерного излучения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - НЕ
СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ.
Лазерный прибор Класса 2.
• На приборе имеются следующие знаки:
V .................вольт
mW .............милливатт
Ah...............ампер в час
.............Внимание! Лазер!
nm ..............длина волны излучения
в нанометрах
2 .................лазерный прибор Класса 2
.............Не смотрите на лазерный луч.
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЭТИКЕТКИ
Для Вашего удобства и безопасности на
лазерном приборе размещены следующие
этикетки:
ВНИМАНИЕ: Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации
снизит риск получения травмы.
ВНИМАНИЕ: ЛАЗЕРНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ. НЕ СМОТРИТЕ НА
ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ. Лазерный прибор
Класса 2.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не разбирайте лазерный прибор.
Внутри нет обслуживаемых
пользователем деталей.
• Не используйте лазерный прибор,
если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроприборы создают искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
• Используйте лазерный прибор
только с предназначенными для него
батарейками питания. Использование
батареек питания иного типа может
привести к возникновению пожара.
• Храните неиспользуемые лазерные
приборы в местах, недоступных для
детей и посторонних лиц. Лазерные
приборы представляют опасность
в руках неопытных пользователей.
• Используйте только
дополнительные принадлежности,
рекомендованные производителем
Вашей модели прибора.
Дополнительные принадлежности
и аксессуары, подходящие для одного
прибора, при использовании с другой
моделью могут стать причиной
получения травмы.
• Техническое обслуживание продукта
должно производиться только
квалифицированными специалистами.
Техническое обслуживание или ремонт,
произведённые неквалифицированным
персоналом, могут стать причиной
получения травмы. Адрес ближайшего
авторизованного центра DEWALT
узнайте на сайте http://www.dewalt.com.
• Ни в коем случае не рассматривайте
лазерный луч через оптические
приборы, такие как телескоп или
теодолит. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут
отразить лазерный луч в глаза
пользователя или случайного лица.
Это может привести к серьёзному
поражению глаз.
• Всегда выключайте лазерный прибор,
когда он не используется. Включённый
прибор увеличивает риск попадания
лазерного луча в глаза.
26
• Ни в коем случае не видоизменяйте
лазерный прибор. Любые
видоизменения прибора могут привести
к опасному лазерному излучению.
• Никогда не используйте лазерный
прибор в присутствии детей и не
позволяйте детям пользоваться
прибором. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
• Никогда не снимайте и не стирайте
с прибора предупреждающие
этикетки. Отсутствие
предупреждающих этикеток повышает
риск облучения.
• Устанавливайте лазерный прибор
на устойчивой ровной поверхности.
Падение лазера может привести к его
повреждению или получению тяжёлой
травмы.
ИНФОРМАЦИЯ О ЛАЗЕРНОМ ПРИБОРЕ
• Лазерные уровни DCE088R и DCE088G
являются лазерными приборами Класса 2.
• Лазерные уровни DCE088R и DCE088G
являются самовыравнивающимися
лазерными приборами, и могут
использоваться как внутри помещений,
так и снаружи для горизонтального
(уровневого), вертикального и отвесного
выравнивания.
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
Рабочая зона
• Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение и беспорядок на
рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
• Не используйте лазерные приборы,
если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей, газов
или пыли.
• Во время работы с лазерным прибором
не подпускайте близко детей или
РУССКИЙ ЯЗЫК
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля
над рабочим процессом.
Электробезопасность
• Используйте приборы, работающие
от батареек, только со специально
для них разработанными
батарейками питания. Использование
батареек питания иного типа может
привести к возникновению пожара.
Составные части
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
видоизменяйте прибор или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению лазерного
прибора.
Рисунок 3 - Место для блока для батареек /
аккумулятора A
Рисунок 2 – Маятниковый затвор B
Рисунок 2 – Панель управления C
Рисунок 5В – Кнопка включения:
горизонтальная лазерная линия D
Рисунок 5В – Кнопка включения:
вертикальная лазерная линия E
Рисунок 5В – Индикатор уровня заряда F
Рисунок 3 – Магнитный поворотный
кронштейн G
Рисунок 3 – Отверстие для подвешивания
прибора H
Рисунок 5А – Резьбовое отверстие для
установки на штатив (1/4 - 20” и 5/8-11) I
Рисунок 5А – Потолочное крепление J
Рисунок 5А – Зажим K
Рисунок 5А – Отверстие для винта M
Питание и мощность
• Данный прибор работает от
10,8 В аккумуляторов DEWALT ( DCB120,
DCB127) или при использовании АА блока
DEWALT для 4 батареек питания АА.
Примечание: Блок для батареек АА
рекомендуется использовать только
с лазерными приборами, проецирующими
красные линии.
Установка и извлечение
батареек питания / аккумулятора (См. Рисунок 3)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКА БАТАРЕЕК АА:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Блок
для батареек АА специально
разработан для использования
только с лазерными приборами,
совместимыми с аккумуляторами
мощностью 10,8 В, и не может
использоваться ни с какими
другими приборами. Не
пытайтесь видоизменить прибор.
Установка батареек питания:
• Поднимите крышку блока для батареек,
как показано на Рисунке 4.
• Вставьте в блок четыре новые батарейки
питания АА, располагая их в соответствии
с символами (+) и (–) внутри блока.
• Вставьте блок для батареек АА в прибор,
как показано на Рисунке 3.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМОГО
АККУМУЛЯТОРА 10,8 В DEWALT
• Вставьте 10,8 В аккумулятор в прибор, как
показано на Рисунке 3.
ВНИМАНИЕ: Батарейки могут
взорваться или протечь,
и могут стать причиной
травмы или возникновения
пожара. Для снижения риска:
• Строго следуйте всем инструкциям
и предупреждениям, содержащимся
в маркировке батареек питания
и на упаковке, а также прочтите
прилагающуюся брошюру «Инструкции
по безопасности для Li-Ion
аккумуляторов».
• Всегда вставляйте батарейки питания
с соблюдением полярности (+ и -),
совмещая соответствующие символы
на батарейке и приборе.
• Не допускайте короткого замыкания
контактов батарейки питания.
• Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать батарейки питания разоаого
пользования.
• Не смешивайте старые и новые
батарейки питания. Заменяйте
одновременно все батарейки питания
новыми батарейками такой же марки
и типоразмера.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Отработанные батарейки немедленно
извлекайте из прибора и утилизируйте
их в соответствии с местным
законодательством.
• Не бросайте батарейки питания в огонь.
• Храните батарейки питания в не
доступном для детей месте.
• Извлекайте батарейки питания из не
используемого прибора.
• Перезаряжаемый аккумулятор
заряжайте только в специально
разработанном для него зарядном
устройстве.
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• При работе с лазерными приборами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
прибор, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроприборами может привести
к серьёзной травме.
• Работайте в устойчивой позе. Всегда
твёрдо стойте на ногах, сохраняя
равновесие. Это позволит Вам не
потерять контроль при работе
прибором в непредвиденной ситуации.
• Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
В определённых условиях может
потребоваться использование
пылезащитной маски, обуви на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Не используйте прибор, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Любой прибор с неисправным
выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
• Храните неиспользуемые приборы
в местах, недоступных для детей
и посторонних лиц. Данные приборы
представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
• Используйте только дополнительные
принадлежности, рекомендованные
28
производителем Вашей модели прибора.
Дополнительные принадлежности
и аксессуары, подходящие для одного
прибора, при использовании с другой
моделью могут стать причиной
получения травмы.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Техническое обслуживание продукта
должно производиться только
квалифицированными специалистами.
Техническое обслуживание или ремонт,
произведённые неквалифицированным
персоналом, могут стать причиной
получения травмы.
• Во время технического обслуживания
прибора используйте только идентичные запасные части. Следуйте
инструкциям в разделе «Техническое
обслуживание» данного руководства по
эксплуатации. Использование несанкционированных запасных частей или несоблюдение инструкций по техническому
обслуживанию могут стать причиной
поражения электрическим током или
получения травмы.
Адрес ближайшего авторизованного центра
DEWALT узнайте на сайте
http://www.dewalt.com.
Советы по эксплуатации
• Для достижения наилучших
результатов используйте только
новые, высококачественные батарейки
питания АА зарегистрированных
марок или специализированный
перезаряжаемый аккумулятор
10,8 В DEWALT.
• Всегда проверяйте исправность
аккумулятора и батареек питания.
Если начал мигать красный индикатор
низкого уровня заряда, батарейки
подлежат замене.
• Для продления рабочего цикла
аккумулятора и батареек выключайте
лазерный прибор, если не ведутся
работы по проецированию линий.
• Для обеспечения максимальной
точности в работе регулярно
проверяйте лазерный прибор на
правильность калибровки. См. раздел
«Проверка локальной калибровки».
• Перед использованием лазерного
прибора убедитесь, что он устойчиво
стоит на ровной плоской поверхности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Всегда отмечайте центр луча,
спроецированного лазерным прибором.
• Резкие перепады температуры могут
стать причиной смещения внутренних
деталей, что может повлиять на
точность прибора. Во время работы
регулярно проверяйте настройки
точности. См. раздел «Проверка
локальной калибровки».
• При падении лазерного прибора
проверьте степень его калибровки.
См. раздел «Проверка локальной
калибровки».
ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА
Лазерные приборы DCE088R и DCE088G
оборудованы индикатором уровня заряда, как
показано на Рисунке 5В. Каждый светодиод
индикатора равен 25% оставшегося заряда.
Загорание и мигание нижнего светодиода
означает низкий уровень заряда (ниже
12,5%), следовательно, батарейки питания
подлежат замене. Лазерный прибор может
продолжить работать ещё какое-то время при
почти разряженных батарейках, но луч (лучи)
быстро погаснут. После установки новых
батареек питания и повторного включения
лазерного прибора лазерный луч (лучи) снова
станут яркими, а индикатор отобразит полный
уровень заряда. (Мерцание лазерного луча
не зависит от степени разрядки батареек
питания; см. раздел «Индикатор выхода за
пределы амплитуды наклона».) Мигание
всех четырёх светодиодов индикатора
не обозначает низкий уровень заряда;
см. «Мигание светодиодов индикатора
уровня заряда» в разделе «Возможные
неисправности и способы их устранения».
Эксплуатация
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО
ПРИБОРА (СМ. РИСУНОК 2, 5)
Установите выключенный лазерный
прибор на ровную поверхность. Данная
модель оборудована маятниковым
затвором B и панелью управления
C для активирования лазерных лучей
при помощи кнопок включения: кнопка D
для горизонтального луча, кнопка E для
вертикального луча.
При переводе маятникового затвора
B в положение РАЗБЛОКИРОВКИ/
ВКЛ. с последующим нажатием на
соответствующую кнопку включения на
панели управления спроецирует одну
лазерную линию. Лазерные линии могут
проецироваться по одной или несколько
одновременно. Для выключения лазерного
прибора снова нажмите на кнопки включения.
Маятниковый затвор выключает лазер
и блокирует маятниковый механизм.
Если лазерный прибор не используется,
маятниковый затвор должен всегда
находиться в положении БЛОКИРОВКИ/
ВЫКЛ. Если маятниковый затвор не
переведён в положение блокировки, начнут
мигать все четыре светодиода индикатора
уровня заряда.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ПРИБОРОВ
Индикатор выхода за пределы амплитуды
наклона
Данные лазерные приборы спроецированы
с функцией самовыравнивания. При слишком
большом наклоне лазерного прибора, когда
самовыравнивание невозможно (наклон
> 4°), начнет мерцать лазерный луч. Степень
выхода за пределы амплитуды наклона
отображается двумя режимами мерцания:
постоянное ровное мерцание при амплитуде
наклона 4° - 10° (i); тройное мерцание
с короткими перерывами при амплитуде
наклона более 10° (ii). Мерцание лазерных
лучей не является показателем уровня (или
отвесности) и не должен использоваться
для определения или отметки уровня (или
отвеса). Переустановите лазерный прибор на
более ровной поверхности.
Использование поворотного кронштейна
(См. Рисунок 3)
Лазерный прибор оборудован встроенным
магнитным поворотным кронштейном G.
Данный кронштейн позволяет закреплять
прибор на любых вертикальных поверхностях
из стали или чугуна. Типичными примерами
подходящих поверхностей для крепления
являются стальные рамы, дверные стальные
рамы и строительные стальные балки. На
кронштейне также имеется специальное
отверстие H, позволяющее повесить прибор
на гвоздь, винт и любой другой подходящий
для этого предмет. Устанавливайте лазерный
прибор и/или кронштейн на устойчивой
поверхности. Падение лазера может
привести к его повреждению или получению
пользователем тяжёлой травмы.
Использование лазерного прибора
с потолочным креплением (См. Рисунок 5)
Потолочное крепление J (если входит
в комплект поставки) обеспечивает
универсальный монтаж лазерного прибора.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
На одном конце потолочного крепления
расположен зажим K, который может быть
закреплён под углом на стене во время
установки подвесных потолков. На каждом
конце потолочного крепления имеется
отверстие для винта M, которые позволяют
закрепить потолочное крепление на любой
поверхности при помощи гвоздя или винта.
После монтажа потолочного крепления на
его стальной пластине можно закрепить
магнитный поворотный кронштейн G.
Положение лазерного прибора можно
отрегулировать, передвигая магнитный
поворотный кронштейн вверх или вниз по
креплению.
Использование дополнительных
принадлежностей с лазерным прибором
В нижней части лазерных приборов имеются
два отверстия с внутренней резьбой 1/4 20 и 5/8 -11. Данные резьбовые отверстия
предназначены для использования
дополнительных принадлежностей DEWALT.
Используйте только принадлежности
DEWALT, специально разработанные для
использования с данными приборами.
Следуйте всем инструкциям, прилагающимся
к дополнительным принадлежностям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование любых принадлежностей, не
рекомендованных к использованию
с данным прибором, может быть
опасным.
Если Вам нужна помощь в поиске какой-либо
принадлежности, обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный центр DEWALT
или посетите наш сайт http:// www.dewalt.com.
Выравнивание лазерного прибора
Хорошо откалиброванный лазерный прибор
является самовыравнивающимся. Каждый
лазерный прибор калибруется на заводе-изготовителе в режиме поиска отвеса при нахождении на плоской поверхности с наклоном
в пределах ± 4°. Ручная настройка запрещена.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Для обеспечения максимальной
точности в работе регулярно
проверяйте лазерный прибор на
правильность калибровки. См. раздел
«Проверка локальной калибровки».
• Проверку калибровки и прочие виды
технического обслуживания можно
произвести в авторизованном
сервисном центре DEWALT.
30
• Храните не используемый лазерный
прибор в чемодане, входящем
в комплект поставки. Не храните
лазерный прибор при температуре ниже
–20 °C или выше +60 °C.
• Не убирайте в чемодан влажный
лазерный прибор. Сначала полностью
высушите лазерный прибор при помощи
мягкой сухой ткани.
ЧИСТКА
Внешние пластиковые детали можно чистить
влажной тканью. Несмотря на то, что данные
части устойчивы к действию растворителей,
НИКОГДА не используйте растворители.
Перед тем как убрать лазерный прибор
на хранение, удалите любую влагу с его
поверхности при помощи сухой мягкой ткани.
Проверка точности
и калибровка
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ Горизонтальный луч вдоль поперечной
оси (См. Рисунок 6)
Для проверки горизонтальной калибровки
лазерного прибора вдоль поперечной оси
потребуется две стены, расположенные друг
от друга на расстоянии минимум 9 м. Очень
важно произвести проверку калибровки
на расстоянии не короче расстояния, для
которого предполагается использование
прибора.
1. Закрепите лазерный прибор на стене
при помощи поворотного кронштейна.
Убедитесь, что лазерный прибор
расположен передней стороной вперёд.
2. Включите горизонтальный луч
и поверните лазерный прибор
приблизительно на 45°, чтобы самый
правый конец лазерной линии падал на
противоположную стену, расположенную
на расстоянии не менее 9 м. Отметьте
центр лазерной линии ⓐ.
3. Поверните лазерный прибор
приблизительно на 30°, перенося самый
левый конец лазерной линии на отметку,
сделанную в Шаге 2. Отметьте центр
лазерной линии ⓑ.
4. Измерьте вертикальное расстояние
между отметками.
5. Если расстояние превышает
приведённые ниже значения, лазерный
прибор должен быть откалиброван
в авторизованном сервисном центре.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Расстояние между
стенами
9м
12 м
15 м
Допустимое
расстояние между
отметками
3,0 мм
4,0 мм
5,0 мм
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ Горизонтальный луч вдоль продольной
оси (См. Рисунок 7)
Для проверки горизонтальной калибровки
лазерного прибора вдоль продольной оси
потребуется наличие одной стены длиной
минимум 9 м. Очень важно произвести
проверку калибровки на расстоянии не короче
расстояния, для которого предполагается
использование прибора.
1. Закрепите лазерный прибор на одном из
краёв стены при помощи поворотного
кронштейна.
2. Включите горизонтальный луч
и поверните лазерный прибор
в направлении противоположного края
стены и максимально параллельно
смежной стене.
3. Отметьте середину луча в двух
положениях - ⓒ, ⓓ - на расстоянии
минимум 9 м друг от друга.
4. Расположите лазерный прибор на
противоположном крае стены.
5. Включите горизонтальный луч
и поверните лазерный прибор назад
в направлении первого края стены
и максимально параллельно смежной
стене.
6. Отрегулируйте высоту лазерного
прибора таким образом, чтобы середина
лазерного луча попадала на ближайшую
отметку ⓓ.
7. Отметьте центр луча ⓔ непосредственно над или под отметкой ⓒ.
8. Измерьте расстояние между
отметками ⓒ, ⓔ.
9. Если расстояние превышает
приведённые ниже значения, лазерный
прибор должен быть откалиброван
в авторизованном сервисном центре.
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ Вертикальный луч (См. Рисунок 8)
Наиболее точную вертикальную калибровку
(отвесность) лазерного прибора можно
произвести при наличии значительного
количества вертикальной высоты (в идеале
9 м), при этом, один человек должен стоять
на полу для позиционирования лазерного
прибора, а второй человек должен находиться
максимально близко к потолку, чтобы
отметить на нём точку, спроецированную
лазерным лучом. Очень важно произвести
проверку калибровки на расстоянии не короче
расстояния, для которого предполагается
использование прибора.
1. Отметьте на полу линию длиной 1,5 м.
2. Включите вертикальный лазерный
луч и расположите прибор на одном из
концов линии лицом к ней.
3. Отрегулируйте положение лазерного
прибора таким образом, чтобы луч был
выровнен точно по центру отмеченной
на полу линии.
4. Отметьте расположение лазерного
луча на потолке ⓕ. Отметьте середину
луча непосредственно над центром
отмеченной на полу линии.
5. Расположите лазерный прибор на
противоположном конце линии,
отмеченной на полу. Повторно
отрегулируйте положение лазерного
прибора таким образом, чтобы луч был
выровнен точно по центру отмеченной
на полу линии.
6. Отметьте расположение лазерного
луча на потолке ⓖ, точно под первой
отметкой ⓕ.
7. Измерьте расстояние между этими
двумя отметками.
8. Если расстояние превышает
приведённые ниже значения, лазерный
прибор должен быть откалиброван
в авторизованном сервисном центре.
Расстояние между
стенами
9м
12 м
15 м
Допустимое
расстояние между
отметками
6,0 мм
8,0 мм
10,0 мм
Возможные неисправности
и способы их устранения
Лазерный прибор не включается
• Убедитесь, что АА батарейки питания
(если они используются) вставлены
в блок в соответствии с отметками (+)
и (-) на крышке блока.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Убедитесь, что батарейки питания
или перезаряжаемый аккумулятор
находятся в рабочем состоянии. Если
сомневаетесь, попробуйте установить
новые батарейки питания.
• Убедитесь, что контакты батареек
питания чистые и без признаков
ржавчины или коррозии. Следите,
чтобы лазерный уровень оставался
сухим, и всегда используйте только
новые высококачественные батарейки
питания зарегистрированных марок,
чтобы свести к минимуму риск их
протечки.
• Если лазерный прибор хранился
при температуре выше +50 °C,
прибор не включится. Если лазерный
прибор хранился при очень высокой
температуре, дождитесь его полного
остывания. Лазерный прибор не
придёт в негодность, если нажать
на кнопку включения до того, как он
остынет до своей нормальной рабочей
температуры.
Лазерный луч мерцает
Лазерные приборы DCE088R
и DCE088G были сконструированы
для самовыравнивания до 4° во всех
направлениях, при его расположении,
изображённом на Рисунке 3. Если
лазерный прибор наклонён слишком
сильно и внутренний механизм не может
произвести самостоятельное нивелирование,
лазерный луч начнёт мерцать, указывая
на превышение амплитуды наклона.
Мерцание лазерных лучей не является
показателем уровня (или отвесности) и не
должен использоваться для определения
или отметки уровня (или отвеса).
Переустановите лазерный прибор на более
ровной поверхности.
Лазерные лучи не прекращают двигаться
Лазерные приборы DCE088R и DCE088G
являются инструментами высокой точности.
Поэтому, будучи расположенным на
неустойчивой (и подвижной) поверхности,
прибор будет продолжать поиск отвесности.
Если лазерный луч не прекращает своего
движения, попробуйте установить лазерный
прибор на более устойчивой поверхности.
Кроме этого, убедитесь, что поверхность
является абсолютно плоской и лазерный
прибор находится в устойчивом положении.
32
МИГАНИЕ СВЕТОДИОДОВ ИНДИКАТОРА
УРОВНЯ ЗАРЯДА
Постоянное мигание всех четырёх
светодиодов индикатора уровня заряда
указывает на то, что прибор не был выключен
до конца при помощи маятникового затвора
B. Если лазерный прибор не используется,
маятниковый затвор должен всегда
находиться в положении БЛОКИРОВКИ/
ВЫКЛ.
Сервисное обслуживание
и ремонт
• Примечание: Разборка лазерного
прибора (приборов) аннулирует все
гарантийные обязательства на
продукт.
В целях обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ
и ДОЛГОВЕЧНОСТИ в использовании
продукта ремонт, техническое
обслуживание и регулировка должны
производиться только в авторизованных
сервисных центрах DEWALT. Техническое
обслуживание или ремонт, произведённые
неквалифицированным персоналом, могут
стать причиной получения травмы. Адрес
ближайшего авторизованного центра DEWALT
узнайте на сайте http://www.dewalt.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР
Световой источник
Лазерные диоды
Длина волны лазерного луча
630-680 мм (КРАСНЫЙ)
Мощность лазерного излучателя
≤1,5 мВт (каждый из лучей) ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2.
515-535 мм (ЗЕЛЁНЫЙ)
Рабочий диапазон
Точность (по горизонтали):
20 м (КРАСНЫЙ)
35 м (ЗЕЛЁНЫЙ)
50 м с детектором
60 м с детектором
± 3 мм на 9 м
Индикаторы
Низкий уровень заряда
Мигание одного светодиода на индикаторе
Прибор не выключен при помощи
Мигание 4-х светодиодов на индикаторе
маятникового затвора
Мерцание лазерных лучей
Превышение амплитуды наклона/прибор не выровнен
Источник питания
4 АА батарейки питания (6,0 В пост. тока) или 10,8 В Li Ion перезаряжаемый
аккумулятор DEWALT
Рабочая температура
от-10 °C до +45 °C
Температура при хранении
от-20 °C до +60 °C
Уровень влажности
Максимальная относительная влажность 80% при температуре до +31 °C
Степень защиты от внешних
Защита от проникновения воды и пыли IP65
с последовательным понижением относительной влажности до 50% при +40 °C
воздействий
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рис. 1a
Рис. 1b
Рис. 2
34
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРОВ
И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ
Безопасность пользователя
ВНИМАНИЕ:
• Перед использованием продукта
внимательно прочтите все
инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации
продукта. Ответственный за
инструмент должен убедиться,
что все его пользователи приняли
к сведению и придерживаются
данных инструкций.
• Сохраните все разделы
руководства по эксплуатации для
последующего к ним обращения.
Правила безопасности при
использовании ионно-литиевых (Li-Ion) аккумуляторов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством марки, указанной
производителем. Зарядное устройство,
которое подходит к одному типу
аккумуляторов, может создать риск
возгорания в случае его использования
с аккумуляторами другого типа.
b) Лазерные приборы должны
использоваться только
с предназначенными для них
аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению пожара
и получению травмы.
c) Держите не используемый аккумулятор
подальше от металлических предметов,
таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди,
шурупы, и других мелких металлических
предметов, которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит);
избегайте контакта с кожей. Если
жидкость попала на кожу, смойте её
водой. Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской помощью.
Жидкость, вытекшая из аккумулятора,
может вызвать раздражение или ожоги.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Техническое обслуживание продукта
должно производиться только квалифицированными специалистами. Техническое
обслуживание или ремонт, произведённые неквалифицированным персоналом,
могут стать причиной получения травмы.
Чтобы узнать адрес ближайшего к Вам
авторизованного центра DEWALT позвоните по телефону 1-800-4-DEWALT (1-800433-9258) или посетите сайт
http:// www.DEWALT.com.
• Не разбирайте инструмент, аккумулятор
или зарядное устройство. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
• Ни в коем случае не видоизменяйте
инструмент. Видоизменение инструмента
может стать причиной получения травмы
или повреждения инструмента.
Важные инструкции по безопасности для
всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены,
не забывайте указывать их номер по
каталогу и напряжение. Уточните в таблице,
помещённой в конце данного руководства,
совместимость зарядных устройств
и аккумуляторов. Извлечённый из упаковки
аккумулятор заряжен не полностью. Перед
началом эксплуатации аккумулятора
и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной
процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
• НИКОГДА не вставляйте аккумулятор
в зарядное устройство силой. Никоим
образом НЕ ВИДОИЗМЕНЯЙТЕ
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведёт к получению
тяжёлой телесной травмы. Уточните
в таблице, помещённой в конце данного
руководства, совместимость зарядных
устройств и аккумуляторов.
• Заряжайте аккумулятор только
в зарядном устройстве, входящем
в комплект поставки инструмента.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может достичь
или превысить 40 °С (например, под
наружными навесами или внутри
металлических конструкций в летнее
время).
ВНИМАНИЕ: Опасность
возникновения пожара. Ни в коем
случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство аккумулятор
с треснутым или повреждённым
корпусом. Не разбивайте,
не бросайте и не ломайте
аккумулятор. Не используйте
аккумуляторы или зарядные
устройства, которые подверглись
воздействию резкого удара, удара
при падении, попали под тяжёлый
предмет или были повреждены
каким-либо другим образом
(например, проткнуты гвоздём,
попали под удар молотка или под
ноги). Повреждённые аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ВНИМАНИЕ: Опасность
возникновения пожара. При
перевозке или хранении
аккумуляторов следите, чтобы
металлические предметы не
касались клемм аккумулятора.
Например, не помещайте
аккумулятор в карманы
передника или одежды,
в ящики для инструментов,
чемоданы с дополнительными
принадлежностями, в выдвижные
мебельные ящики и другие
36
подобные места, где могут
находиться гвозди, винты,
ключи и пр. Во время перевозки
аккумуляторов существует
риск возгорания при случайном
контакте клемм аккумулятора
с токопроводящими материалами,
такими как ключи, монеты,
ручные инструменты и пр.
Существуют правила по
перевозке ионно-литиевых
аккумуляторов. При перевозке
аккумуляторов убедитесь, что
клеммы аккумулятора защищены
и надёжно изолированы от
любых материалов, контакт
с которыми способен вызвать
короткое замыкание. Перед
транспортировкой Li-Ion
аккумуляторов уточните правила
транспортировки, упаковки
и отправки с грузоперевозчиком.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно повреждён или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении ионно-литиевых
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
поражённый участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная жидкость
попала в глаз, промывайте открытый
глаз в течение 15 минут, пока не
исчезнет раздражение. Если необходимо
обратиться за медицинской помощью,
медиков следует поставить в известность,
что аккумуляторный электролит состоит
из смеси жидкого органического
карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
РУССКИЙ ЯЗЫК
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
Переработка
Раздельный сбор. Данный продукт нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Аккумулятор
• Данный аккумулятор с длительным
сроком службы следует подзаряжать,
если он не обеспечивает достаточную
мощность для работ, которые
ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды
способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Ионно-литиевые элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки. Кроме
того, список авторизованных сервисных
центров DEWALT и полную информацию
о нашем послепродажном обслуживании
и контактах Вы можете найти в интернете
по адресу: www.2helpU.com.
Правила безопасности при
использовании зарядных
устройств
Важные инструкции по безопасности для
всех зарядных устройств
Зарядные устройства
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Данное руководство содержит важные
инструкции по эксплуатации и технике
безопасности для зарядных устройств.
Ваш инструмент использует зарядное
устройство DEWALT. Проверьте в таблице
на задней обложке данного руководства
совместимость зарядных устройств
и аккумуляторов.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
по безопасности и ознакомьтесь
с предупредительными символами на
зарядном устройстве, аккумуляторе
и продукте, работающем от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведёт к получению травмы
или повреждению зарядного
устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В определенных
условиях, когда зарядное устройство
подключено к электросети, оно может быть
закорочено посторонним материалом. Не
допускайте попадания токопроводящих
материалов, таких как шлифовальная
пыль, металлическая стружка, стальная
проволока, алюминиевая фольга или слой
металлических частиц и других подобных
материалов в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное устройство
от электросети, если в его гнезде нет
аккумулятора. Отключайте зарядное
устройство от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для
совместного использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Не кладите на верхнюю часть зарядного
устройства какой-либо предмет и не
ставьте зарядное устройство на мягкую
поверхность, это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
зарядного устройства происходит через
прорези, расположенные в верхней
и нижней части его корпуса.
• Не эксплуатируйте зарядное устройство,
если его кабель или вилка повреждены.
• Не эксплуатируйте зарядное устройство,
если оно получило повреждение
вследствие сильного удара или падения
или иного внешнего воздействия!
Обращайтесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; обращайтесь
в авторизованный центр для проведения
технического обслуживания или ремонта!
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство от
электросети. Это снизит риск поражения
электрическим током. Извлечение
аккумулятора из зарядного устройства не
приводит к снижению этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно!
• Зарядное устройство рассчитано
на работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 120 В/220 В.
Не пытайтесь подключать его к источнику
с другим напряжением. Данное указание
не относится к автомобильному зарядному
устройству.
Процедура зарядки (Рис. 1)
1. Перед тем как вставить аккумулятор,
подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке.
2. Вставьте аккумулятор (С) в зарядное
устройство, как показано на Рисунке 1.
Убедитесь, что аккумулятор полностью
вошёл в зарядное устройство. Красный
индикатор зарядки начнёт непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
Индикаторы зарядки
Некоторые зарядные устройства
предназначены для обнаружения
38
определённых неисправностей, которые
могут возникнуть в аккумуляторе. О данных
неисправностях оповестит мигающий
в быстром режиме красный индикатор. Если
это произошло, извлеките аккумулятор из
зарядного устройства и снова вставьте
его в зарядное устройство. Если проблема
не решилась, попробуйте вставить
другой аккумулятор, чтобы убедиться
в исправности зарядного устройства. Если
новый аккумулятор заряжается правильно,
значит, первоначальный аккумулятор
повреждён и должен быть возвращён
в авторизованный сервисный центр или
другой сборный пункт для переработки.
Если после установки нового аккумулятора
зарядное устройство продолжает оповещать
о наличии неисправности, как это было
с первоначальным аккумулятором, отнесите
зарядное устройство в авторизованный
сервисный центр для тестирования.
ПАУЗА ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРА
Некоторые зарядные устройство имеют
функцию паузы для согревания/охлаждения
аккумулятора: при определении зарядным
устройством перегрева аккумулятора,
автоматически инициируется пауза для
согревания/охлаждения, в течение которой
аккумулятор достигнет оптимальной для
зарядки температуры. После охлаждения
аккумулятора зарядное устройство
автоматически переключится в режим
зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Во время паузы для согревания/охлаждения
аккумулятора красный индикатор будет
поочерёдно мигать длинным и коротким
светом.
ОСТАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА
В ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
Аккумулятор можно оставлять в зарядном
устройстве с непрерывно горящим красным
индикатором на неопределённый срок.
Зарядное устройство сохранит аккумулятор
полностью заряженным.
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумулятор, не
установленный в зарядное устройство,
немного теряет в заряде. Если аккумулятор
не был оставлен в зарядном устройстве,
перед использованием его необходимо
зарядить. Аккумулятор также может
терять в заряде, будучи установленным
в зарядное устройство, не подключённое
к соответствующей розетке переменного тока.
РУССКИЙ ЯЗЫК
РАЗРЯЖЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ: Зарядное
устройство может также определить,
что аккумулятор почти разряжен. Такие
аккумуляторы можно использовать,
но не стоит ожидать от них полной
производительности. Зарядное устройство
укажет, когда стоит заменить аккумулятор.
Важные примечания к зарядке
1. Продолжительный срок службы и высокая
производительность аккумулятора будет
достигнута, если заряжать аккумулятор
при температуре воздуха 18 °- 24 °C.
НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ аккумулятор при
температуре ниже +4,5 °C или выше
+40,5 °C. Важно соблюдать данное
условие, это предотвратит серьёзные
повреждения аккумулятора.
2. В процессе зарядки зарядное устройство
и аккумулятор могут быть тёплыми
на ощупь. Это нормальное явление
и не указывает на наличие какой-либо
неисправности. Для быстрого охлаждения
аккумулятора после использования,
избегайте размещения зарядного
устройства или аккумулятора в тёплых
местах, например, под металлическим
навесом или в неизолированных
автоприцепах.
3. Если аккумулятор не заряжается
должным образом:
a. Проверьте рабочее состояние
штепсельной розетки, подключив к ней
лампу или любой другой прибор;
b. Проверьте, что розетка соединена
с выключателем освещения
и отключается при выключении света;
c. Перенесите зарядное устройство
и аккумулятор в помещение, где температура воздуха достигает 18 °- 24 °C;
d. Если зарядка всё же не происходит
должным образом, отнесите
инструмент, аккумулятор и зарядное
устройство в авторизованный
сервисный центр.
4. Аккумулятор следует подзаряжать,
если он не обеспечивает достаточную
мощность для работ, которые ранее
выполнялись легко и быстро. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ аккумулятор в данных
условиях. Следуйте процедуре зарядки.
Вы также можете подзаряжать частично
использованные аккумуляторы без
каких-либо негативных последствий для
аккумуляторов.
5. Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как шлифовальная пыль,
металлическая стружка, стальная
проволока, алюминиевая фольга или
слой металлических частиц и других
подобных материалов в гнезда зарядного
устройства. Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если в его
гнезде нет аккумулятора. Отключайте
зарядное устройство от электросети
перед чисткой.
6. Избегайте переохлаждения зарядного
устройства и не погружайте его в воду
или другие жидкости.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не допускайте
попадания жидкости внутрь зарядного
устройства. Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать аккумулятор.
При повреждении пластикового корпуса
аккумулятора отнесите его в авторизованный
сервисный центр на переработку.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода.
2. Длительное хранение не влияет
отрицательно на аккумулятор или
зарядное устройство. При поддержании
надлежащих условий их можно хранить
в течение 5 лет и более.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения
тяжёлой травмы, выключайте инструмент
и извлекайте из него аккумулятор перед
каждой операцией регулировки или снятием/
установкой принадлежностей или насадок.
Установка и извлечение аккумулятора
(Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор
полностью заряжен.
Чтобы вставить аккумулятор (А) в инструмент,
выровняйте аккумулятор по бороздкам
в задней части инструмента и вдвиньте
его в инструмент до упора, пока он не
защёлкнется на месте.
Чтобы извлечь аккумулятор из инструмента,
нажмите на отпирающую кнопку и потяните
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
за аккумулятор, извлекая его из инструмента.
Вставьте аккумулятор в зарядное устройство,
как показано на Рисунках 1a,1b.
Советы по эксплуатации
• Ионно-литиевый аккумулятор 12 В Max
DEWALT может использоваться с Li-Ion
лазерами, проецирующими красные или
зелёные линии, что продлит срок его
службы.
• Всегда проверяйте исправность
аккумулятора. Если на лазере начал
мигать индикатор низкого уровня заряда
аккумулятора, аккумулятор нужно
зарядить.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжёлой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте из него аккумулятор
перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей или
насадок.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для чистки
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
пластиковых материалов,
применённых в данных деталях.
Используйте ткань, смоченную
в воде с мягким мылом. Не
допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь инструмента;
ни в коем случае не погружайте
какую-либо часть инструмента
в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от
розетки сети переменного
тока. Грязь и масло можно
удалять с наружной поверхности
40
зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щётки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только дополнительные
принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
Рекомендованные дополнительные
принадлежности, используемые с Вашим
инструментом, можно приобрести за
дополнительную плату у местного дилера
или в авторизованном сервисном центре.
Если Вам нужна помощь в поиске какойлибо принадлежности, обратитесь в DEWALT
Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road,
Baltimore, MD 21286, позвоните по телефону
1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) или
посетите наш сайт www.dewalt.com.
Ремонт
Запрещён самостоятельный ремонт
зарядного устройства и аккумулятора.
В целях обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ
и ДОЛГОВЕЧНОСТИ в использовании
продукта ремонт, техническое обслуживание
и регулировка должны производиться только
в производственных сервисных центрах
DEWALT, авторизованных сервисных центрах
DEWALT или других квалифицированных
мастерских. Всегда используйте сменные
детали, идентичные оригинальным деталям.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Таблица совместимости зарядных устройств
и аккумуляторов
№ Аккумулятора
Системы аккумуляторов и зарядных устройств DEWALT
(Европа, Австралия и Новая Зеландия)
Зарядные устройства / Время зарядки
(минут)
Выходное
Ампер/час
240 Вольт
12 Вольт
напряжение
DCB100
DCB105
DCB119
DCB120
10,8 V
1,3
40
40
40
DCB123
10,8 V
1,5
40
40
40
«Х» обозначает несовместимость аккумулятора с конкретным зарядным устройством.
Время зарядки дано приблизительно. В действительности продолжительность зарядки
может варьироваться. Для получения более подробной информации прочтите инструкции
в руководстве по эксплуатации.
zst00286505 - 27-11-2015
41
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising