DCE088G | DeWalt DCE088G CROSSLINE LASER instruction manual

371002-41 LV
DCE088G
DCE088R
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
21
VAI
ИЛИ
3
4
LATVIEŠU
LASERCHALKLINE™ LĀZERA LĪNIJAS
ĢENERATORS DCE088G, DCE088R
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT ir
viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga
pieredze instrumentu izveidē un inovācijā.
Definīcijas: Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra
signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda uz draudošu
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var izraisīt nāvi vai smagus
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai var
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Lietots bez drošības brīdinājuma simbola apzīmējums norāda
uz potenciālu bīstamu situāciju, kuras
rezultātā, ja no tās neizvairās, var
radīt īpašuma bojājumus.
JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI
PAR ŠO VAI KĀDU CITU DEWALT RĪKU,
SAZVANIET MŪS: Tālr.: 01753-56 70 55 Fakss:
01753-57 21 12 VAI APMEKLĒJIET MŪSU
MĀJASLAPU: www.DEWALT.eu
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, izlasiet šo drošības
rokasgrāmatu, kā arī darbības
lietošanas rokasgrāmatu.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKAI UZZIŅAI
Definīcijas: Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra
signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja no tās
neizvairās, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
no tās neizvairās, var iestāties nāve
vai gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
no tās neizvairās, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus,
bet, ja no tās neizvairās, var sabojāt
īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
Drošības norādījumi lāzeriem
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet un izprotiet
visus norādījumus. Ja netiek ievēroti
visi turpmāk redzamie norādījumi, var
saņemt elektriskās strāvas triecienu,
izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagu
ievainojumu.
BRĪDINĀJUMS! Lāzera starojuma iedarbība.
Neizjauciet un nemainiet lāzera līmeņrādi. Ierīcē
nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt
apkopi. Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Bīstama radiācija.
Kontrolējot, regulējot vai veicot pasākumus, kas
šeit nav norādīti, var izraisīt smagu starojuma
iedarbību.
• Lietojiet lāzeri tikai ar paredzētajiem
akumulatoriem. Ja izmantosiet citus
akumulatorus, var rasties ugunsgrēka risks.
• Glabājiet lāzeru, kas netiek darbināts,
bērniem un citām neapmācītām personām
nepieejamā vietā. Lāzeri ir bīstami
neapmācītu lietotāju rokās.
• Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos
piederumus, kas piemēroti šim modelim.
Piederumi, kas paredzēti vienam lāzeram,
var būt bīstami un izraisīt ievainojumus, ja tos
izmanto ar citiem lāzeriem.
5
LATVIEŠU
• Instrumenta remonts un apkope jāveic
tikai kvalificētiem remonta speciālistiem.
Ja remontu, apkalpošanu vai apkopi
veic nekvalificēti darbinieki, var rasties
ievainojuma risks. Lai atrastu sev tuvāko
DEWALT apkalpes centru, zvaniet uz: 0175356 70 55 vai ejiet uz saiti www.DEWALT.eu
• Lāzeram nedrīkst skatīties tieši virsū
vai to aplūkot ar optiskiem līdzekļiem,
piemēram, teleskopu vai teodolītu. Citādi
var gūt smagus acu ievainojumus.
• Lāzeri nedrīkst novietot tādā pozīcijā, ka
citas personas varētu apzināti vai nejauši
skatīties lāzera starā. Citādi var gūt smagus
acu ievainojumus.
• Ja lāzers netiek izmantots, izslēdziet to.
Ja atstāsiet to ieslēgtu, pastāv risks, ka kāds
skatīsies lāzera starā.
• Neizjauciet lāzera instrumentu. Ierīcē nav
tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi.
• Lāzeri nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Pārveidojot instrumentu, var
izraisīt bīstamu lāzera starojuma iedarbību.
• Etiķete uz instrumenta var saturēt šādus
simbolus.
V ..................volti
mW ..............milivati
....lāzera brīdinājuma simboli
nm ..............viļņa garums nanometros
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu
Brīdinājums par lāzeru
Neskatieties lāzera starā.
Lai informētu par lāzera kategoriju jūsu
ērtībai un drošībai, sekojošie marķējumu paraugi
ir novietoti uz jūsu lāzera instrumenta. Lūdzu,
skatiet arī izstrādājuma lietošanas rokasgrāmatā,
lai uzzinātu par sava konkrētā izstrādājuma
modeļa īpatnībām.
• Nestrādājiet ar lāzeru, ja tuvumā ir
bērni, kā arī neļaujiet bērniem darboties
ar lāzeru. Citādi var gūt smagus acu
ievainojumus.
• Novietojiet lāzeri stabili uz līdzenas
virsmas. Ja lāzers ir sabojāts vai saņēmis
smagu triecienu, tas var apgāzties.
• Šis instruments tiek piegādāts pilnībā
samontēts. Šis instruments ir izveidots
ar līdzekļiem, kas ļauj veikt ātru un vieglu
iestatīšanu. Pirms ekspluatācijas izlasiet un
izprotiet visus šīs lietošanas rokasgrāmatas
norādījumus.
• Ja acis ir pakļautas 2. klases lāzera stara
iedarbībai ne ilgāk kā 0,25 sekundes,
šo iedarbību uzskata par nekaitīgu. Acu
plakstiņu refleksi parasti nodrošina pienācīgu
aizsardzību.
Atlikušie riski
Lietojot šo instrumentu, parasti pastāv arī šādi
riski:
– ievainojumi, kas radušies, skatoties lāzera
starā.
MARĶĒŠANA
• Nedrīkst noņemt vai sabojāt brīdinājuma
uzlīmes. Ja brīdinājuma uzlīmes ir
noņemtas, operators vai citas personas var
nejauši pakļaut sevi starojuma iedarbībai.
6
UZTURĒŠANA
• Lai nodrošinātu sava darba precizitāti, bieži
pārbaudiet lāzeru, lai pārliecinātos, ka tas
ir kalibrēts. Skatiet norādes pārbaudes
kalibrēšanai darba apstākļos savā lietošanas
rokasgrāmatā.
• Pārbaudes kalibrēšanu un citus apkopes
darbus var veikt DEWALT apkopes centros.
• Kad nelietojat, uzglabājiet lāzeri nodrošinātajā
aprīkojuma kastē. Lāzeri nedrīkst glabāt
temperatūrā, kas zemāka par -20 °C (-5 °F)
vai augstāka par 60 °C (140 °F).
• Nenovietojiet lāzeri aprīkojuma kastē, ja
lāzers ir mitrs. Lāzers vispirms ir jānosusina
ar mīkstu, sausu lupatiņu.
TĪRĪŠANA
Ārējās plastmasas detaļas var notīrīt ar mitru
lupatiņu. Lai gan šīs daļas ir izturīgas pret
LATVIEŠU
šķīdinātājiem, NEKAD nelietojiet šķīdinātājus.
Pirms instrumenta uzglabāšanas noņemiet
mitrumu ar mīkstu sausu lupatiņu.
APKOPE
PIEZĪME. Ja lāzers tiek izjaukts, izstrādājuma
garantijas vairs nav spēkā.
Lai saglabātu izstrādājuma DROŠUMU un
UZTICAMĪBU, remontdarbus, apkopi un
regulēšanu drīkst veikt tikai pilnvarotos apkopes
centros. Uzticiet sava instrumenta apkopi un
apkalpošanu kvalificētai personai, lietojot tikai
identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
instrumenta drošība.
Ja remontu, apkalpošanu vai apkopi veic
nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma
risks. Lai atrastu sev tuvāko DEWALT apkalpes
centru, ejiet uz saiti www.DEWALT.eu
PIEDERUMI
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi, kurus
DEWALT nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti
lietošanai ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma
risku, šim instrumentam lietojiet tikai DEWALT
ieteiktos piederumus. Piederumi, kas piemēroti
vienam instrumentam, var būt bīstami, lietojot
kopā ar citu instrumentu.
Piederumus, ko ieteicams lietot kopā ar šo
instrumentu, var iegādāties par atsevišķu
samaksu no vietējā izplatītāja vai pilnvarotā
remonta darbnīcā. Ja jums vajadzīga palīdzība
kāda piederuma atrašanai, lūdzu, sazinieties ar
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Tālr. 01753-56 70 55 Fakss 01753-57 21 12
vai apmeklējiet mūsu mājaslapu:
www.DEWALT.eu
Jūsu ierīce var tikt aprīkota ar magnētisko
atbalsta balsteni. Ar šī balsteņa palīdzību
instrumentu var piestiprināt pie vertikālas tērauda
vai dzelzs virsmas, izmantojot magnētus, kas
iestrādāti grozāmā balsteņa aizmugurē.
UZMANĪBU! Nestāviet zem lāzera, ja tas ir
piestiprināts ar magnētisko balsteni. Ja lāzers
nokrīt, var gūt smagus ievainojumus vai lāzers var
tikt sabojāts.
ELEKTRODROŠĪBA
• Ar baterijām darbināmo instrumentu lietojiet
tikai ar speciāli paredzētajām baterijām. Ja
izmantosiet citus akumulatorus, var rasties
ugunsgrēka risks.
BRĪDINĀJUMS! Baterijas var eksplodēt
vai tām var rasties noplūde, tādējādi izraisot
ievainojumus vai ugunsgrēku. Lai mazinātu risku:
• rūpīgi ievērojiet visus norādījumus un
brīdinājumus, kas norādīti uz baterijas
uzlīmes un iepakojuma;
• vienmēr ievietojiet baterijas pareizi, ņemot
vērā polaritāti (+ un –), kas atzīmēta uz
baterijas un aprīkojuma;
• neizraisiet bateriju spailēs īssavienojumu;
• baterijas nedrīkst uzlādēt;
• nelietojiet vienlaicīgi lietotas un jaunas
baterijas. Tās visas ir jānomaina vienlaicīgi
un jāaizvieto ar jaunām tā paša zīmola un
tipa baterijām.
• Izlādējušās baterijas nekavējoties
izņemiet, un no tām atbrīvojieties atbilstīgi
vietējiem noteikumiem.
• Baterijas nedrīkst sadedzināt.
• Glabājiet baterijas bērniem
neaizsniedzamā vietā.
• Ja instruments netiek lietots vairākus
mēnešus, izņemiet baterijas.
Ekspluatācijas laika beigas
• Neatbrīvojieties no šī izstrādājuma
kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem.
• VIENMĒR atbrīvojieties no baterijām
atbilstīgi vietējiem noteikumiem.
• LŪDZU, OTRREIZĒJI
PĀRSTRĀDĀJIET saskaņā ar
elektrisko un elektronisko atkritumu
savākšanas un likvidēšanas
vietējiem noteikumiem saskaņā ar
WEEE Direktīvu.
GARANTIJA
DEWALT rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti
un sniedz profesionāliem lietotājiem nevainojamu
izstrādājuma garantiju. Šis garantijas paziņojums
papildina jūsu profesionāla lietotāja līgumiskās
tiesības vai privāta neprofesionāla lietotāja
likumīgās tiesības un nekādā gadījumā tās
nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības
dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
• 30 DIENU APMIERINĀTĪBAS GARANTIJA
BEZ RISKA •
Ja jūs neesat pilnībā apmierināts ar šī DEWALT
instrumenta darbību, 30 dienu laikā vienkārši
nosūtiet to atpakaļ veikalam, kurā to iegādājāties,
7
LATVIEŠU
pievienojot visas oriģinālās detaļas un
piederumus, ko saņēmāt iegādes brīdī, lai atgūtu
samaksāto naudu pilnā apmērā vai apmainītu pret
citu instrumentu. Instrumentam jābūt normālam
nolietojumam pareizas ekspluatācijas rezultātā,
turklāt jums ir jāuzrāda pirkuma čeks.
• VIENA GADA BEZMAKSAS
APKALPOŠANAS LĪGUMS •
Ja šim DEWALT instrumentam nepieciešams
veikt apkopi vai apkalpošanu, 12 mēnešu laikā
pēc iegādes brīža, jums ir tiesības to saņemt
bez maksas. Šo bezmaksas pakalpojumu veic
pilnvarotā DEWALT remonta darbnīcā. Šajā
gadījumā jāuzrāda pirkuma čeks. Garantijā ietilpst
darba izmaksas. Par piederumiem un rezerves
daļām jāmaksā atsevišķi, ja vien netiek veikts
garantijas remonts.
• VIENA GADA PILNA GARANTIJA •
Ja 12 mēnešu laikā kopš iegādes brīža DEWALT
instruments sabojājas materiālu vai darba
kvalitātes defektu dēļ, DEWALT garantē visu
bojāto detaļu nomaiņu bez maksas vai - pēc
mūsu ieskatiem - visa instrumenta nomaiņu bez
maksas, ja:
Lietotāja drošība
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet un izprotiet
visus norādījumus. Ja netiek ievēroti
visi turpmāk redzamie norādījumi, var
saņemt elektriskās strāvas triecienu,
izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagu
ievainojumu.
BRĪDINĀJUMS! Lāzera starojuma
iedarbība. Neizjauciet un nemainiet
lāzera līmeņrādi. Ierīcē nav tādu
detaļu, kam lietotājs pats var veikt
apkopi. Citādi var gūt smagus acu
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Bīstama radiācija.
Kontrolējot, regulējot vai veicot
pasākumus, kas šeit nav norādīti, var
izraisīt smagu starojuma iedarbību.
UZMANĪBU:
LĀZERA IZSTAROJUMS NESKATIETIES LĀZERA STARĀ.
2. klases lāzera izstrādājums.
• Etiķete uz instrumenta var saturēt šādus
simbolus.
• izstrādājums ekspluatēts atbilstīgi
noteikumiem;
V .................volti
• izstrādājumam ir normāls nolietojums
pareizas ekspluatācijas rezultātā;
Ah...............ampērstundas
• remontu ir veikuši tikai pilnvaroti speciālisti;
• uzrādīts pirkuma čeks;
• izstrādājums nogādāts atpakaļ ar visiem
oriģinālajiem piederumiem un detaļām
Ja vēlaties iesniegt pretenziju, sazinieties ar
pārdevēju vai tuvāko pilnvaroto DEWALT remonta
darbnīcu, kura norādīta DEWALT katalogā,
vai sazinieties ar vietējo DEWALT biroju, kura
adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē:
www.DEWALT.eu
mW .............milivati
.............lāzera brīdinājuma simbols
nm .............viļņa garums nanometros
2 .................klase 2 lāzers
.............Neskatieties lāzera starā.
BRĪDINĀJUMA ETIĶETES
Jūsu ērtību un drošības labad, uz jūsu lāzera ir
šāda etiķete.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, lietotājam jāizlasa
lietošanas rokasgrāmata.
BRĪDINĀJUMS! LĀZERA
IZSTAROJUMS. NESKATIETIES TIEŠI
VIRSŪ GAISMAS STARAM. 2. klases
lāzera izstrādājums
• Lāzeri nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā
vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.
Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var
aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
8
LATVIEŠU
• Lietojiet lāzeri tikai ar paredzētajiem
akumulatoriem. Ja izmantosiet citus
akumulatorus, var rasties ugunsgrēka risks.
• Glabājiet lāzeru, kas netiek darbināts,
bērniem un neapmācītām personām
nepieejamā vietā. Lāzeri ir bīstami
neapmācītu lietotāju rokās.
• Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos
piederumus, kas piemēroti jūsu modelim.
Piederumi, kas paredzēti vienam lāzeram,
var būt bīstami un izraisīt ievainojumus, ja tos
izmanto ar citiem lāzeriem.
• Instrumenta remonts un apkope jāveic
tikai kvalificētiem remonta speciālistiem.
Ja remontu, apkalpošanu vai apkopi
veic nekvalificēti darbinieki, var rasties
ievainojuma risks. Lai noteiktu jums tuvāko
DEWALT apkoes centru, ejiet uz vietni
http://www.dewalt.com.
• Lāzera staru nedrīkst aplūkot ar optiskiem
līdzekļiem, piemēram, teleskopu vai
teodolītu. Citādi var gūt smagus acu
ievainojumus.
• Lāzeri nedrīkst novietot tādā pozīcijā, ka
citas personas varētu apzināti vai nejauši
skatīties lāzera starā. Citādi var gūt smagus
acu ievainojumus.
• Ja lāzers netiek izmantots, izslēdziet to.
Ja atstāsiet to ieslēgtu, pastāv risks, ka kāds
skatīsies lāzera starā.
• Neizjauciet lāzera instrumentu. Ierīcē nav
tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi.
• Lāzeri nekādā veidā nedrīkst pārveidot.
Pārveidojot instrumentu, var izraisīt bīstamu
lāzera starojuma iedarbību.
• Nestrādājiet ar lāzeru, ja tuvumā ir
bērni, kā arī neļaujiet bērniem darboties
ar lāzeru. Citādi var gūt smagus acu
ievainojumus.
• Nedrīkst noņemt vai sabojāt brīdinājuma
uzlīmes. Etiķešu noņemšana palielina
starojuma iedarbības risku.
• Novietojiet lāzeri stabili uz līdzenas
virsmas. Ja lāzers ir sabojāts vai saņēmis
smagu triecienu, tas var apgāzties
INFORMĀCIJA PAR LĀZERI
• DCE088R un DCE088G lāzera līmeņrāži ir
2. kategorijas lāzera izstrādājumi.
• DCE088R un DCE088G lāzeri ir
pašlīmeņojoši lāzera instrumenti, ko var
izmantot iekštelpās un ārtelpās horizontālu
(līmeņa), vertikālu un ar svērteņa līniju
izlīdzinātu darbu veikšanai.
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet un izprotiet
visus norādījumus. Ja netiek ievēroti
visi turpmāk redzamie norādījumi, var
saņemt elektriskās strāvas triecienu,
izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
Darba zona
• Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
• Nestrādājot ar lāzera instrumentu
sprādziennedrošās vietās, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
klātbūtnē.
• Strādājot ar lāzera instrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties nepiederošām personām,
bērniem un apmeklētājiem. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu
Elektrodrošība
• Ar akumulatoru darbināmo instrumentu
lietojiet tikai ar speciāli paredzētajiem
akumulatoriem. Ja izmantosiet citus
akumulatorus, var rasties ugunsgrēka risks.
Izstrādājuma pārskats
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst pārveidot
piederumu vai tā daļas. Pretējā
gadījumā var sabojāt lāzeri vai izraisīt
personāla ievainojumus.
3. attēls. Akumulatora saskarne A
2. attēls. Svārsta bloķētājs B
2. attēls. Tastatūra C
5B attēls. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga:
horizontālā lāzera līnija D
5B attēls. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga:
vertikālā lāzera līnija E
5B attēls. Akumulatora uzlādes mērītājs F
3. attēls. Magnētiskais grozāmais balstenis G
3. attēls. Atslēgas cauruma sprauga H
5A attēls. Statīva vītnes ievietošana (1/4 - 20” un
5/8-11) I
5A attēls. Griestu montāža J
5A attēls. Satvērējs K
5A attēls. Skrūves caurums M
9
LATVIEŠU
Akumulators un strāva
• Šis instruments darbojas ar šādiem DEWALT
10,8 V akumulatoriem: DCB120, DCB127
vai arī var darboties, izmantojot DEWALT AA
sākuma komplektu, kurā ir 4 AA baterijas.
Piezīme. AA sākuma komplekts ir ieteicams
tikai lietošanai kopā ar sarkano lāzeri
Akumulatora ievietošana /
izņemšana (skatiet 3. attēlu)
AA SĀKUMA KOMPLEKTA IZMANTOŠANA:
UZMANĪBU: AA sākuma komplekts
ir izstrādāts tikai lietošanai kopā ar
DEWALT 10,8 V atbilstīgajiem lāzera
izstrādājumiem un nedrīkst tikt lietots
ar jebkādiem citiem instrumentiem.
Nemēģiniet pārveidot izstrādājumu.
Lai uzstādītu baterijas:
• paceliet uz augšu bateriju nodalījuma vāciņu,
kā norādīts 4. attēlā;
• ievietojiet nodalījumā četras jaunas AA
izmēra bateriju atbilstīgi (+) un (–) ikonām, kas
iestrādātas nodalījuma iekšpusē;
• Uzstādiet AA sākuma bateriju komplektu, kā
parādīts 3. attēlā;
10,8 V DEWALT UZLĀDĒJAMO
AKUMULATORU LIETOŠANA:
• Uzstādiet 10,8 V akumulatora komplektu, kā
parādīts 3. attēlā.
BRĪDINĀJUMS! Baterijas var
eksplodēt vai tām var rasties
noplūde, tādējādi izraisot
ievainojumus vai ugunsgrēku. Lai
mazinātu šo risku, uzmanīgi ievērojiet
visus norādījumus
• Uzmanīgi sekojiet visām norādēm un
brīdinājumiem, kas atrodas uz etiķetes un
iepakojuma, un komplektā esošā akumulatora
drošības brošūras.
• Baterijas vienmēr jāievieto pareizi, ievērojot
polaritāti (+ un –), kas atzīmētas uz baterijas
un instrumenta.
• Neizraisiet īssavienojumu starp bateriju
spailēm.
• Neuzlādējiet vienreiz lietojamās baterijas.
• Nelietojiet vienlaicīgi lietotas un jaunas
baterijas. Tās visas ir jānomaina vienlaicīgi un
jāaizvieto ar jaunām tā paša zīmola un tipa
baterijām.
10
• Tukšie akumulatori ir nekavējoties jāizņem
un no tiem jāatbrīvojas atbilstīgi vietējiem
noteikumiem.
• Akumulatorus nedrīkst sadedzināt.
• Glabājiet akumulatorus bērniem
neaizsniedzamā vietā.
• Izņemiet akumulatorus, kad ierīce netiek
lietota.
• Lietojiet tikai lādētāju, kas norādīts jūsu
lādējamo akumulatoru komplektam.
PERSONĪGĀ DROŠĪBA
• Strādājot ar lāzera instrumentu, esiet
modrs, skatieties ko darāt un izmantojiet
veselo saprātu. Nelietojiet instrumentu,
ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
• Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr uzturiet
piemērotu stāju un saglabājiet līdzsvaru.
Neparedzētās situācijās ar atbilstošu stāju
un līdzsvaru daudz labāk varēsiet saglabāt
kontroli pār instrumentu.
• Lietojiet drošības aprīkojumu. Vienmēr
valkājiet acu aizsargus. Atbilstošiem
apstākļiem ir nepieciešama putekļu maska,
aizsargapavi apavi ar neslīdošu zoli,
aizsargķivere vai ausu aizsargi.
INSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA UN APKOPE
• Instrumentu nedrīkst ekspluatēt, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja instrumentu
nav iespējams vadīt ar slēdža palīdzību, tas ir
bīstams un ir jāsalabo.
• Glabājiet lāzeru, kas netiek darbināts,
bērniem un neapmācītām personām
nepieejamā vietā. Instrumenti ir bīstami, ja tos
ekspluatē neapmācītas personas.
• Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus,
kas piemēroti jūsu modelim. Piederumi, kas
piemēroti vienam instrumentam, var būt
bīstami, lietojot kopā ar citu instrumentu.
APKALPOŠANA
• Instrumenta remonts un apkope jāveic
tikai kvalificētiem remonta speciālistiem.
Ja remontu, apkalpošanu vai apkopi
veic nekvalificēti darbinieki, var rasties
ievainojuma risks.
• Instrumentam veicot remontu vai apkopi,
jālieto tikai identiskas rezerves detaļas.
LATVIEŠU
Sekojiet instrukcijām šīs rokasgrāmatas
nodaļā Uzturēšana. Neatļautu daļu lietošana
vai nespēja sekot uzturēšanas instrukcijām
var radīt elektriskā šoka vai ievainojumu
risku.
mirgo, tas nenorāda, ka ir zems akumulatora
līmenis; skatiet "Mirgo akumulatora mērītāja LED
lampiņas" sadaļā Problēmu novēršana.
Ekspluatācija
Lai noteiktu jums tuvāko DEWALT apkoes centru,
ejiet uz vietni http://www.dewalt.com.
LĀZERA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA
(SKATIET 2., 5. ATTĒLU)
Ieteikumi par lietošanu
Kad lāzers izslēgts, novietojiet to uz horizontālas
virsmas. Šim modelim ir svārsta bloķēšanas
slēdzis B un tastatūra C, lai aktivizētu lāzera
starus ar divām IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA
pogām; viena priekš horizontālās lāzera līnijas D
un otra priekš vertikālās lāzera līnijas E.
• Lai iegūtu labākos rezulātus, lietojiet tikai
jaunas, augstas kvalitātes,pazīstamu firmu
AA baterijas vai norādīto lādējamo DEWALT
10,8 V litija jonu akumulatoru.
• Baterijām jābūt labā darba stāvoklī. Ja mirgo
sarkanais izlādējušos bateriju indikators,
baterijas nepieciešams nomainīt.
• Lai pagarinātu bateriju darbmūžu, izslēdziet
lāzeri, kad nestrādājot vai kamēr atzīmējat
staru.
• Lai nodrošinātu sava darba precizitāti,
bieži pārbaudiet vai jūsu lāzers ir kalibrēts.
Skatiet sadaļu Pārbaudes kalibrēšana darba
apstākļos.
• Pirms mēģināt lietot lāzeri, pārbaudiet vai
tas ir pareizi novietots, uz līdzenas, gludas
virsmas.
• Vienmēr atzīmējiet lāzera veidotā stara
centru.
• Lielas temperatūras izmaiņas var radīt
iekšējo daļu kustību, kas var ietekmēt
precizitāti. Strādājot bieži pārbaudiet sava
darba precizitāti. Skatiet sadaļu Pārbaudes
kalibrēšana darba apstākļos.
• Ja lāzers ticis nomests, pārbaudiet, lai
redzētu vai tas joprojām ir kalibrēts. Skatiet
sadaļu Pārbaudes kalibrēšana darba
apstākļos.
IZLĀDĒJUŠĀS BATERIJAS INDIKATORS
DCE088R un DCE088G lāzeri ir aprīkoti ar
baterijas mērītāju, kā parādīts attēlā 5B. Baterijas
mērītājs norāda atlikušo enerģiju, ar katru LED
veidojot 25%. Apakšējais LED iedegsies un
mirgos, norādot, ka līmenis ir mazs (zem 12,5%)
un baterijas vajag nomainīt. Lāzers var īsu
laiku turpināt darboties kamēr baterijas turpina
izlādēties, taču stars(-i) ātri paliks blāvāks(-i). Pēc
tam, kad ir ieliktas svaigas baterijas un lāzers tiek
atkal ieslēgts, lāzera stars(-i) atgriezīsies uz pilnu
gaišumu un bateriju indikators rādīs pilnu uzlādes
līmeni. (Mirgojošu lāzera staru neizraisa zems
akumulatoru stāvoklis; skatiet Indikators - ārpus
sagāšanas diapazona.) Ja visas 4 LED lampiņas
uz akumulatora mērītāja LED nepārtraukti
Katra lāzera līnija tiek ieslēgta, kustinot svārsta
bloķēšanas slēdzi B uz pozīciju ATSLĒGTS/
IESLĒGTS un nospiežot nepieciešamo pogu
IESLĒGTS/IZSLĒGTS uz tastatūras. Lāzeru
līnijas var darbināt pa vienai vai arī vairākas reizē.
Nospiežot vēlreiz IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS
pogu, lāzera līnijas tiek izslēgtas. Svārsta
bloķēšanas slēdzis atspējo lāzerus, kā arī bloķē
svārstu, un tam vienmēr jābūt novietotam pozīcijā
BLOĶĒTS/IZSLĒGTS, kad lāzers netiek lietots.
Ja svārsta bloķēšanas slēdzis nav novietots
aizslēgtajā pozīcijā, visas 4 LED lampiņas
nepārtraukti mirgos uz akumulatora mērītāja.
LĀZERU LIETOŠANA
Pārāk liela SAGĀZUMA leņķa indikators
Lāzeri ir izstrādāti, lai pašlīmeņotos. Ja lāzers ir
sagāzts tiktāl, ka nespēj veikt pašlīmeņošanas
funkciju (sagāzums >4°), mirgo lāzera stars.
Pastāv divas mirgošanas secības, kas saistītas
ar pārāk liela sagāzuma leņķa stāvokli: (i) starp 4°
un 10° stari mirgos ar nepārtrauktu mirgošanas
ciklu; (ii) pie leņķiem, kas lielāki par 10°, stari
mirgos ar trīs mirgojumu ciklu. Staru mirgošana
liecina par to, ka lāzers nav horizontāls (vai
vertikāls) un to nevajadzētu lietot horizontāles
vai vertikāles noteikšanai un atzīmēšanai.
Novietojiet lāzeri uz taisnākas virsmas.
Grozāmās skavas lietošana (skatiet 3. attēlu)
Lāzeriem ir magnētiska grozāma skava G, kas
vienmēr pievienota pie iekārtām. Šī skava ļauj
iekārtu uzmontēt pie jebkādas vertikālas virsmas,
kas veidota no tērauda vai dzelzs. Izplatīti piemēri
piemērotām virsmām ietver tērauda rāmju
statnes, tērauda durvju rāmjus un strukturālās
tērauda sijas. Skavai arī ir atslēgas cauruma
sprauga H, kas ļauj iekārtu pakarināt uz naglas
vai skrūves uz jebkāda tipa virsmas. Novietojiet
lāzeri un/vai sienas montāžu uz stabilas virsmas.
Ja lāzers nokrīt, var gūt smagus ievainojumus vai
lāzers var tikt sabojāts.
11
LATVIEŠU
Lāzera lietošana ar GRIESTU montāžas
balsteni (skatiet 5. attēlu)
vispirms ir jānosusina ar mīkstu, sausu
lupatiņu.
Lāzera sienas montāžas balstenis J (ja iekļauts)
piedāvā vairāk montāžas opciju lāzeram. Sienas
montāžas elementam ir satvērējs K vienā galā,
ko iespējams piestiprināt pie siena leņķa akustiskai griestu skaņas izolācijas uzstādīšanai. Katrā
sienas montāžas elementa galā ir skrūves caurums M, kas ļauj sienas montāžas elementu piestiprināt pie jebkādas virsmas ar naglu vai skrūvi.
Ārējās plastmasas detaļas var notīrīt ar mitru
lupatiņu. Lai gan šīs daļas ir izturīgas pret
šķīdinātājiem, NEKAD nelietojiet šķīdinātājus.
Pirms instrumenta uzglabāšanas noņemiet
mitrumu ar mīkstu sausu lupatiņu.
Kad sienas montāžas elements ir nostiprināts, tā
tērauda plāksne nodrošina virsmu, pie kuras var
piestiprināt magnētisko grozāmo skavu G. Lāzera
pozīciju tad var precīzi pielāgot slidinot grozāmo
skavu uz augšu vai uz leju pa sienas montāžas
elementu.
PRECIZITĀTES PĀRBAUDĪŠANA –
Lāzeru lietošana kopā ar papildu piederumiem
Lāzera apakšpusē atrodas 1/4 - 20 un 5/8 -11
iekšējās vītnes. Tā ir paredzēta tam, lai uzstādītu
patlaban pieejamos vai turpmāk iespējamos
DEWALT piederumus. Lietojiet vienīgi tādus
DEWALT piederumus, kas paredzēti šim
instrumentam. Ievērojiet piederumam pievienotos
norādījumus.
UZMANĪBU! Lietojot šim
instrumentam citus piederumus,
kurus nav ieteicis ražotājs, var rasties
bīstami apstākļi.
Ja jums vajadzīga palīdzība jebkāda
papildpiederuma atrašanai, lūdzu, sazinieties
ar tuvāko DEWALT apkalpes centru vai ejiet uz
tīmekļa saiti http:// www.dewalt.com.
TĪRĪŠANA
Precizitātes pārbaude un
kalibrēšana
Horizontālais stars, skenēšanas virziens
(skatiet 6. attēlu)
Lāzera horizontāles skenēšanas kalibrācijas
pārbaudei nepieciešamas divas sienas,
kuru starpā ir 30 pēdas (9 m). Svarīgi veikt
kalibrēšanas pārbaudi tādā attālumā, kas nav
mazāks par attiecīgo attālumu uz projicējamās
virsmas, kam lāzers tiks izmantots.
1. Piestipriniet lāzeri pie sienas, izmantojot tā
grozāmo skavu. Pārliecinieties, ka lāzers ir
vērsts uz priekšu.
2. Ieslēdziet lāzera horizontālo staru un
pagrieziet lāzeri aptuveni 45° leņķī tā, lai
lāzera līnijas labais gals ir redzams uz
pretējās sienas vismaz 30 pēdu (9 m)
attālumā. Atzīmējiet stara centru ⓐ.
3. Lai atgrieztu kreiso lāzera līnijas galu atpakaļ
uz 2. darbībā veikto atzīmi, pagrieziet lāzeri
aptuveni 30° leņķī. Atzīmējiet stara centru ⓑ.
Lāzeru līmeņošana
4. Izmēriet vertikālo attālumu starp atzīmēm.
Ja lāzeri ir atbilstoši kalibrēti, tie pašlīmeņojoši.
Katrs lāzers ir kalibrēts rūpnīcā, lai atrastu
horizontāli, ja tas ir novietots uz plakanas virsmas
±4° leņķī pret horizontālo līmeni. Instrumentu
nedrīkst manuāli regulēt.
5. Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks
nekā norādīts tabulā, lāzers jānogādā
pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu
apkopi.
APKOPE
• Lai uzturētu sava darba precizitāti, regulāri
pārbaudiet lāzeru, lai pārliecinātos, ka tas ir
atbilstoši kalibrēts. Skatiet sadaļu Pārbaudes
kalibrēšana darba apstākļos.
Attālums starp
sienām
9 m (30 pēdas)
12 m (40 pēdas)
15 m (50 pēdas)
Pieļaujamais attālums
starp atzīmēm
3,0 mm (1/8 collas)
4,0 mm (5/32 collas)
5,0 mm (7/32 collas)
• Kalibrēšanas pārbaudes un citus uzturēšanas
labojumus var veikt DEWALT apkalpes
centros.
PRECIZITĀTES PĀRBAUDE –
• Ja lāzeri nelietojat, glabājiet to piederumu
kārbā, kas atrodas komplektācijā. Lāzeri
nedrīkst glabāt temperatūrā, kas zemāka par
-20 °C (5 °F) vai augstāka par 60 °C (140 °F).
Lāzera horizontālās nobīdes kalibrācijas
pārbaudei nepieciešama viena vismaz 30 pēdu
(9 m) gara siena. Svarīgi veikt kalibrēšanas
pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par
attiecīgo attālumu līdz projicējamai virsmai, kam
lāzers tiks izmantots.
• Ja lāzers ir mitrs, to nedrīkst ievietot
piederumu kārbā. Pirms uzglabāšanas lāzers
12
Horizontālais stars, nobīdes virziens (skatiet
7. attēlu)
LATVIEŠU
1. Piestipriniet lāzeri sienas vienā galā,
izmantojot grozāmo skavu.
2. Ieslēdziet lāzera horizontālo staru un
pagrieziet lāzeri uz priekšu uz pretējo sienas
galu un aptuveni paralēli blakusesošai sienai.
3. Atzīmējiet stara centru divās vietās ⓒ, ⓓ
vismaz 30 pēdu (9 m) attālumā vienu no
otras.
4. Pārvietojiet instrumentu sienas otrā galā.
5. Ieslēdziet lāzera horizontālo staru un
pagrieziet lāzeri atpakaļ uz pirmo sienas galu
un aptuveni paralēli blakusesošai sienai.
6. Noregulējiet lāzera augstumu tā, ka stara
centrs ir salāgots ar tuvāko atzīmi ⓓ.
7. Atzīmējiet stara centru ⓔ tieši virs vai zem
tālākās atzīmes ⓒ.
8. Izmēriet attālumu starp šīm divām atzīmēm
ⓒ, ⓔ.
9. Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks
nekā norādīts tabulā, lāzers jānogādā
pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu
apkopi.
PRECIZITĀTES PĀRBAUDE –
Vertikālais stars (skatiet 8. attēlu)
Lāzera vertikāles (svērteņa līnijas) kalibrēšanu
visprecīzāk var veikt, ja ir pieejams pietiekami liels
vertikālais augstums, ideāli 30 pēdas (9 m), vienai
personai veicot lāzera pozicionēšanu uz grīdas un
otrai personai atrodoties netālu no griestiem, lai
atzīmētu stara pozīciju. Svarīgi veikt kalibrēšanas
pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par
attiecīgo attālumu uz projicējamās virsmas, kam
lāzers tiks izmantots.
1. Vispirms atzīmējiet 5 pēdu (1,5 m) punktu uz
grīdas.
2. Ieslēdziet lāzera vertikālo staru un novietojiet
iekārtu pie viena līnijas gala, ar skatu uz līniju.
3. Pielāgojiet iekārtu tā, lai tā stars ir salāgots
un centrēts uz līnijas, kas atrodas uz grīdas.
4. Atzīmējiet lāzera stara pozīciju uz griestiem
ⓕ. Atzīmējiet lāzera stara centru tieši virs
līnijas viduspunkta, kas atrodas uz grīdas.
5. Pārvietojiet lāzeri pie līnijas otra gala, kas
atrodas uz grīdas. Pielāgojiet iekārtu vēlreiz
tā, lai tās stars ir salāgots un centrēts uz
līnijas, kas atrodas uz grīdas.
6. Atzīmējiet lāzera stara pozīciju uz griestiem
ⓖ, tieši blakus pirmajai atzīmei ⓕ.
7. Izmēriet attālumu starp šīm divām atzīmēm.
8. Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks
nekā norādīts tabulā, lāzers jānogādā
pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu
apkopi.
Attālums starp
sienām
9 m (30 pēdas)
12 m (40 pēdas)
15 m (50 pēdas)
Pieļaujamais attālums
starp atzīmēm
6,0 mm (1/4 collas)
8,0 mm (5/16 collas)
10,0 mm (13/32 collas)
Problēmu novēršana
Lāzeri nevar ieslēgt
• Pārliecinieties, ka AA baterijas ir uzstādītas
atbilstoši atzīmēm (+) un (–) bateriju vāka
iekšpusē.
• Pārliecinieties, ka baterijas vai atkārtoti
uzlādējamie akumulatori ir labā darba kārtībā.
Ja ir šaubas par tām, ievietojiet jaunas
baterijas.
• Bateriju spailēm jābūt tīrām, un uz tām
nedrīkst būt rūsas traipu. Uzturiet lāzera
līmeņrādi sausu un lietojiet tikai jaunas
augstas kvalitātes, pazīstamu firmu
akumulatorus, lai samazinātu akumulatoru
noplūdes risku.
• Ja lāzera iekārta ir uzsilusi virs 50 °C
(120 °F), iekārta neieslēgsies. Ja lāzera ir ticis
uzglabāts ļoti siltā temperatūrā, ļaujiet tam
atdzist. Lāzera līmeņrādi nevajadzētu sabojāt,
nospiežot pogu ieslēgt/izslēgt, pirms tas ir
atdzisis līdz pareizajai darba temperatūrai.
Lāzera stari mirgo
Lāzeri DCE088R un DCE088G ir izveidoti, lai
veiktu pašlīmeņošanos aptuveni par 4° visos
virzienos, kad tie ir novietoti, kā parādīts 3.
attēlā. Ja lāzers ir pārmērīgi sagāzts un iekšējais
mehānisms nespēj veikt pašlīmeņošanu, lāzera
stari sāk mirgot, liecinot par to, ka sagāzums ir
pārāk liels. Staru mirgošana liecina par to,
ka stari horizontāli vai vertikāli, tāpēc tos
nevar izmantot horizontālas vai vertikālas
līnijas atzīmēšanai. Mēģiniet pārvietot lāzeri uz
horizontālas virsmas.
Lāzera stari nepārstāj pārvietoties
DCE088R un DCE088G ir precīzijas instrumenti.
Tādēļ, ja lāzers nav novietots uz stabilas
(un nekustīgas) virsmas, lāzers turpinās
meklēt horizontālo līmeni. Ja stari nepārtrauc
pārvietošanos, mēģiniet novietot lāzeri uz
stabilākas virsmas. Tāpat virsmai jābūt relatīvi
līdzenai, lai lāzers nostabilizētos.
13
LATVIEŠU
AKUMULATORA RĀDĪTĀJA LED LAMPIŅAS
MIRGO
Kad visas 4 LED lampiņas nepārtraukti mirgo uz
akumulatora rādītāja, tas norāda, ka iekārta nav
pilnībā izslēgta, izmantojot svārsta bloķēšanas
slēdzi B. Svārsta bloķēšanas slēdzim vienmēr
jābūt novietotam pozīcijā BLOĶĒTS/IZSLĒGTS,
kad lāzers netiek lietots.
Apkope un labošana
• Piezīme. Ja lāzera līmeņrādis(-ži) tiek
izjaukts(-i), izstrādājuma garantijas vairs nav
spēkā.
Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un
UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un
regulēšanu drīkst veikt tikai pilnvarotos DEWALT
apkopes centros. Ja remontu, apkalpošanu vai
apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties
ievainojuma risks. Lai noteiktu jums tuvāko
DEWALT apkopes centru, ejiet uz tīmekļa vietni
http://www.dewalt.com.
Specifikācijas
LĀZERA INSTRUMENTS
Gaismas avots
Lāzera diodes
Lāzerstara viļņu garums
630 – 680 nm (SARKANS)
Lāzera enerģija
≤1,5 mW (katrs stars) 2. KATEGORIJAS LĀZERA PRODUKTS
515-535 mm (ZAĻŠ)
Darbības diapazons
Precizitāte (horizontālais līmenis):
20 m (±65 pēdas) (SARKANS)
35 m (±115 pēdas) ZAĻŠ
50 m ar detektoru
60 m ar detektoru
±3 mm uz katriem 9 m (±1/8 collas uz katrām 30 pēdām)
Indikatori
Akumulatoram zems uzlādes līmenis
1 x LED lampiņa mirgo uz akumulatora rādītāja
Iekārta nav izslēgta ar svārsta bloķēšanas
4 × LED lampiņas mirgo uz akumulatora rādītāja
slēdzi
Mirgojoši lāzera stari
Sagāzuma diapazons pārsniegts / iekārta nav nolīmeņota
Barošanas avots
4 AA (1,5 V) izmēra baterijas (6,0 V līdzstrāva) vai 10,8 V litija jonu DEWALT atkārtoti
uzlādējams akumulators.
Darba temperatūra
-10 °C līdz 45 °C (20 °F līdz 115 °F)
Uzglabāšanas temperatūra
-20 °C līdz 60 °C (-5 °F līdz 140 °F)
Mitrums
Maksimālais relatīvais mitrums 80% pie temperatūras līdz 31 °C (88 °F) vienmērīgi
Vide
Ūdens un putekļu izturība atbilstoši IP65
samazinās līdz 50% relatīvajam mitrumam pie temperatūras 40 °C (104 °F)
14
LATVIEŠU
1a attēls
1b attēls
2. attēls
15
LATVIEŠU
AKUMULATORA UN LĀDĒTĀJA DROŠĪBA
Lietotāja drošība
BRĪDINĀJUMS!
• Pirms sava izstrādājuma lietošanas
uzmanīgi izlasiet visas drošības
instrukcijas un izstrādājuma
rokasgrāmatu. Personai, kas
atbildīga par instrumentu,
nepieciešams nodrošināt, ka
visi lietotāji saprot un ievēro šīs
instrukcijas.
• Saglabājiet visas rokasgrāmatas
sadaļas turpmākai atsaucei.
Litija jonu akumulatora
komplekta drošība
AKUMULATORA RĪKU LIETOŠANA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju.
Ja ar lādētāju, kas paredzēts vienam
akumulatora tipam, tiek lādēts cita tipa
akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar
paredzētajiem akumulatoriem. Ja izmantojat
citus akumulatorus, var rasties ievainojuma
un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm,
monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai
līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem,
kuri var savienot abas spailes. Saskaroties
akumulatora spailēm, rodas īssavienojums,
kas var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
d) Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums var
iztecēt no akumulatora, — nepieskarieties
tam. Ja nejauši saskārāties ar šķidrumu,
noskalojiet saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja
šķidrums nokļūst acīs, papildus meklējiet arī
medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis
no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
APKOPE
• Instrumenta remonts un apkope jāveic
tikai kvalificētiem remonta speciālistiem.
Ja remontu, apkalpošanu vai apkopi
veic nekvalificēti darbinieki, var rasties
ievainojuma risks. Lai atrastu sev tuvāko
DEWALT apkopes centru, zvaniet uz
1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) vai ejiet
uz tīmekļa vietni http:// www.DEWALT.com.
16
• Neizjauciet instrumentu, akumulatoru vai
lādētāju. Ierīcē nav tādu detaļu, kam lietotājs
pats var veikt apkopi.
• Instrumentu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Instrumenta pārveidošana var
novest pie ievainojuma vai instrumenta
bojājuma
Svarīgi drošības norādījumi visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums. Lai
pārbaudītu akumulatoru un lādētāju saderību,
skatiet tabulu, kas atrodas šīs rokasgrāmatas
beigās. Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts.
Pirms akumulatora un lādētāja izmantošanas
izlasiet turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam
izpildiet norādīto uzlādes kārtību.
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Akumulatoru NEKAD nedrīkst iespiest
lādētājā ar spēku. NEPĀRVEIDOJIET
akumulatoru tā, lai tas derētu citam
lādētājam, kurš nav savietojams, citādi
akumulators var sabojāties un izraisīt
ievainojumus. Lai pārbaudītu akumulatoru un
lādētāju saderību, skatiet tabulu, kas atrodas
šīs rokasgrāmatas beigās.
• Lādējiet akumulatorus tikai lādētājā, kas
atrodas komplektācijā kopā ar izstrādājumu.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka
risks! Nekādā gadījumā neatveriet
akumulatoru. Ja akumulatora korpuss
ir ieplaisājis vai bojāts, to nedrīkst
ievietot lādētājā. Akumulatoru
nedrīkst lauzt, nomest zemē vai
bojāt. Neekspluatējiet akumulatoru
vai lādētāju, ja tas ir saņēmis asu
triecienu, ticis nomests vai citādi ir
bojāts (piemēram, caurdurts ar naglu,
dauzīts ar āmuru, samīdīts). Bojāti
LATVIEŠU
akumulatori jānogādā apkopes centrā,
lai tos nodotu pārstrādei.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks!
Nepārnēsājiet un neuzglabājiet
akumulatoru tā, lai atsegtās
akumulatora spailes saskartos ar
metāla priekšmetiem. Piemēram,
nenovietojiet akumulatoru priekšautos,
kabatās, instrumentu kārbās,
izstrādājumu piederumu kārbās,
atvilktnēs utt. kopā ar nenostiprinātām
naglām, skrūvēm, atslēgām
utt. Akumulatoru pārvietošana,
iespējams, var izraisīt ugunsgrēkus,
ja akumulatora spailes nejauši
nonāk saskarē ar vadītspējīgiem
materiāliem, piemēram, atslēgām,
monētām, rokas instrumentiem utml.
Litija jonu akumulatoru pārvietošana
ir regulēta, jo, transportējot
atsevišķus akumulatorus, to spailēm
jābūt aizsargātām un izolētām
no materiāliem, kas var ar tām
saskarties un izraisīt īssavienojumu.
Pirms litija jonu akumulatoru
transportēšanas kopā ar jūsu sūtījumu
pārvadātāju apstipriniet noteikumus
transportēšanai, iepakošanai un
izsūtīšanai.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
(LI-ION) AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar maigu
ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums nokļūst
acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār atvērtu
aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr pāriet
kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska
palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora
elektrolīta sastāvā ir šķidru organisko
karbonātu un litija sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs var
izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu. Jāieelpo
svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet, meklējiet
medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Otrreizēja pārstrāde
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Uzlādējams akumulators
• Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami
lielu jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam.
Kad tā ekspluatācijas laiks ir beidzies, no
instrumenta ir jāatbrīvojas videi nekaitīgā
veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• litija jonu elementus iespējams pārstrādāt.
Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai
pārstrādes iestādei. DEWALT remonta
darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par
mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Akumulatora lādētāja drošība
Svarīgi drošības norādījumi visiem
akumulatoru lādētājiem
Lādētāji
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības
un ekspluatācijas norādījumi saderīgiem
akumulatoru lādētājiem.
Jūsu instruments izmanto DEWALT lādētāju. Lai
pārbaudītu akumulatoru un lādētāju saderību,
skatiet tabulu, kas atrodas šīs rokasgrāmatas
beigās.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un izstrādājuma, kurā
tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst
iekļūt šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens.
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var eksplodēt, izraisot ievainojumus
un sabojājot instrumentu.
17
LATVIEŠU
IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos svešķermeņi
var izraisīt īssavienojumu lādētājā, ja lādētājs
ir pievienots elektrotīklam. Lādētāja tuvumā
nedrīkst novietot vadītspējīgus materiālus,
piemēram, slīpēšanas putekļus, metāla skaidas,
tērauda vati, alumīnija foliju vai uzkrājušās metāla
daļiņas. Ja lādētājā nav ievietots akumulators,
lādētājs ir jāatvieno no elektrotīkla. Pirms lādētāja
tīrīšanas tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi
DEWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru uzlādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada,
bet gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi
mazinās risks sabojāt barošanas vadu un
kontaktdakšu.
• Uz lādētāja nedrīkst novietot kādus
priekšmetus, kā arī to nedrīkst novietot
uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu
ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku
pārkaršanu tā iekšpusē. Novietojiet lādētāju
vietā, kur nav karstuma avotu. Lādētāja
vēdināšanu nodrošina atveres korpusa
augšpusē un apakšpusē.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā. Ja tas tiek nepareizi
lietots vai no jauna samontēts, var rasties
elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla. Tādējādi mazinās elektrošoka
risks. Šis risks nesamazinās, ja izņemat tikai
akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā
2 lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
120 V / 220 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu.
18
Lādētāju nedrīkst izmantot ar jebkuru citu
spriegumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
Uzlādes gaita (1. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai kontaktligzdai.
2. Ievietojiet akumulatoru (C) lādētājā līdz galam,
kā parādīts 1. attēlā, līdz tas pilnībā atduras.
Vienmērīgi mirgo sarkanā (uzlādes) lampiņa,
norādot, ka uzlādes gaita ir sākusies.
3. Kad sarkanais indikators deg nepārtraukti,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt
lietot vai arī atstāt lādētājā.
Uzlādes indikatori
Daži lādētāji ir izstrādāti, lai noteiktu noteiktas
problēmas, kas var rasties ar akumulatoriem.
Problēmas tiek norādītas ar sarkanu gaismu,
kas ātri mirgo. Ja tā notiek, vēlreiz izņemiet un
ievietojiet akumulatoru lādētājā. Ja problēma
joprojām pastāv, izmēģiniet citu akumulatoru, lai
noteiktu, vai lādētājs ir darba kārtībā. Ja rezerves
akumulators tiek pareizi uzlādēts, sākotnējais
akumulators ir bojāts un jānogādā apkopes centrā
vai citā savākšanas vietā otrreizējai pārstrādei.
Ja, ievietojot rezerves akumulatoru, indikators
mirgo tāpat kā sākumā, nogādājiet lādētāju
pilnvarotā apkopes centrā, lai to pārbaudītu.
KARSTA/AUKSTA AKUMULATORA UZLĀDES
AIZKAVE
Dažiem lādētājiem ir karstas/aukstas uzlādes
aizkaves funkcija: kad lādētājs nosaka, ka
akumulators ir karsts, tas automātiski uzsāk
karsta akumulatora aizkavi, apturot lādēšanu
līdz akumulators ir atdzesēts. Pēc tam, kad
akumulators ir atdzisis, lādētājs automātiski
pārslēdzas uz akumulatora lādēšanas režīmu.
Ar šo funkciju akumulatoram tiek nodrošināts
maksimāls kalpošanas laiks. Sarkanā gaisma
mirgo ilgi, pēc tam īsi, kamēr tas atrodas karsta /
auksta uzlādes aizkaves režīmā.
AKUMULATORA ATSTĀŠANA LĀDĒTĀJĀ
Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt
elektrotīklam pievienotā lādētājā ar iedegtu
gaismas diodi. Lādētājs uzturēs akumulatoru
gatavībā un pilnībā uzlādētu.
PIEZĪME. Akumulators lēnām zaudēs lādiņu, kad
tas tiek turēts ārpus lādētāja. Ja akumulators tiek
turēts uzlādes uzturēšanas režīmā, to, iespējams,
ir nepieciešams uzlādēt pirms lietošanas.
Akumulators, iespējams, var zaudēt tā lādiņu, ja
tiek atstāts lādētājā, kas nav iesprausts atbilstošā
maiņstrāvas avotā.
LATVIEŠU
ZEMAS UZLĀDES AKUMULATORI: Lādētāji
var noteikt zemas uzlādes akumulatoru. Tādi
akumulatori ir vēl lietojami, bet neuzskatiet, ka tie
darbosies tik pat ilgi. Lādētāja indikators norādīs,
ka jānomaina akumulators.
Svarīgas piezīmes par lādēšanu
1. Akumulatora visilgāko kalpošanas laiku un
darba efektivitāti var panākt tad, ja to uzlādē
gaisa temperatūrā no 18° līdz 24 °C (65 °F
- 75 °F). NEUZLĀDĒJIET akumulatoru, ja
gaisa temperatūra ir zemāka par +4,5 °C
(+40 °F) vai augstāka par +40,5 °C (+105 °F).
Tas ir svarīgi, lai neizraisītu akumulatoram
smagus bojājumus.
2. Lādētājs un akumulators var palikt silts
pieskārieniem, kamēr notiek lādēšana.
Tā ir normāla parādība un neliecina par
problēmām. Lai veicinātu akumulatora
atdzišanu pēc lietošanas, izvairieties no
lādētāja vai akumulatora novietošanas siltā
vidē, piemēram, metālā šķūnī vai piekabē bez
siltumizolācijas.
3. Ja akumulators pareizi nelādējas:
a. pārbaudiet ligzdas darbību, iespraužot
lampu vai kādu citu elektroiekārtu;
b. pārbaudiet, vai ligzda ir savienota ar
gaismas slēdzi, kas izslēdz strāvu, kad jūs
izslēdziet gaismas;
c. pārvietojiet lādētāju un akumulatoru uz
vietu, kur apkārtējā gaisa temperatūra ir
aptuveni 18°- 24 °C (65 °F - 75 °F);
d. ja lādēšanas problēmas joprojām pastāv,
nogādājiet instrumentu, akumulatoru un
lādētāju uz vietējo apkopes centru.
4. Šo akumulatoru jāuzlādē, kad tas vairs
nenodrošina pietiekami lielu jaudu, salīdzinot
ar jaudu pirms tam. Instrumentu šādos
apstākļos NEDRĪKST TURPINĀT ekspluatēt.
Sekojiet lādēšanas gaitai. Jūs arī varat
uzlādēt daļēji lietotu akumulatoru, kad
vien vēlaties, bez nekādiem nelabvēlīgiem
efektiem uz akumulatoru.
5. Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot
vadītspējīgus materiālus, piemēram,
slīpēšanas putekļus, metāla skaidas, tērauda
vati, alumīnija foliju vai uzkrājušās metāla
daļiņas. Ja lādētājā nav ievietots akumulators,
lādētājs ir jāatvieno no elektrotīkla. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas trieciena
risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt šķidrums. Var
rasties elektriskās strāvas trieciens.
UZMANĪBU! Nekādā gadījumā neatveriet
akumulatoru. Ja akumulatora plastmasas apvalks
salūzt vai ieplaisā, atgrieziet to uz apkopes centru
otrreizējai pārstrādei.
Ieteikumi uzglabāšanai
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un
sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru un
kas nav pārāk karsta un auksta.
2. Ja akumulatori vai lādētāji tiek uzglabāti
ilglaicīgi, tie nesabojājas. Pareizos apstākļos
tos var uzglabāt 5 vai vairāk gadus.
EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma
risku, pirms regulēšanas vai pierīču un
piederumu uzstādīšanas / noņemšanas izslēdziet
instrumentu un izņemiet no tā akumulatoru.
Akumulatora ievietošana un izņemšana (2. att.)
PIEZĪME. Pārbaudiet, vai akumulators ir pilnībā
uzlādēts.
Lai uzstādītu akumulatoru (A) uz instrumenta,
saskaņojiet akumulatoru ar sliedēm uz
instrumenta aizmugures un virziet to stingri
iekārtā, līdz atskan fiksācijas skaņa.
Lai izņemtu akumulatoru no instrumenta,
nospiediet atbrīvošanas pogu un stingri velciet
akumulatoru ārā no instrumenta. Ievietojiet to
lādētājā, kā parādīts 1a., 1b. att.
Ieteikumi par lietošanu
• Lai nodrošinātu pagarinātu darbmūžu,
12 V maks. DEWALT litija jonu akumulatoru
var lietot ar jūsu sarkanajiem vai zaļajiem litija
jonu lāzeriem.
• Akumulatoram jābūt labā darba stāvoklī. Ja
uz ekrāna mirgo zema akumulatora uzlādes
stāvokļa indikators, akumulatori ir jāuzlādē.
UZTURĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, pirms regulēšanas
vai pierīču un piederumu uzstādīšanas
/ noņemšanas izslēdziet instrumentu
un izņemiet no tā akumulatoru.
6. Lādētāju nedrīkst to sasaldēt vai iegremdēt
ūdenī vai citā šķidrumā.
19
LATVIEŠU
Piederumi
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas
var sabojāt šo detaļu materiālu.
Lietojiet tikai ziepjūdenī samitrinātu
lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no maiņstrāvas avota.
Netīrumus un smērvielas no lādētāja
ārējās virsmas var notīrīt ar lupatiņu
vai mīkstu birstīti, kam nav metāla
saru. Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Piederumus, ko ieteicams lietot kopā ar šo
instrumentu, var iegādāties par atsevišķu
samaksu no vietējā izplatītāja vai pilnvarotā
remonta darbnīcā. Ja jums vajadzīga palīdzība
jebkāda papildu piederuma atrašanā, lūdzu,
sazinieties ar DEWALT Industrial Tool Co., 701
East Joppa Road, Baltimore, MD 21286, zvaniet
uz 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) vai
apmeklējiet mūsu mājaslapu www.dewalt.com.
Remonts
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora
apkopi. Lai nodrošinātu izstrādājuma DROŠĪBU
un UZTICAMĪBU, labojumus, uzturēšanu un
pielāgošanu drīkst veikt DEWALT rūpnīcas
apkopes centrs, DEWALT autorizēts apkopes
centrs vai cits kvalificēts apkopes personāls.
Vienmēr izmantojiet tikai identiskas rezerves
daļas.
Lādētāja un akumulatora atbilstības tabula.
Akumulatora
kat. #
DEWALT akumulatoru un lādētāju sistēmas (Eiropa/ANZ)
Lādētāji / lādēšanas laiks (minūtes)
Izejas
Amp. stunda
240 volti
12 volti
spriegums
DCB100
DCB105
DCB119
DCB120
10,8 V
1,3
40
40
40
DCB123
10,8 V
1,5
40
40
40
"X" norāda, ka akumulators nav atbilstīgs ar šo noteikto lādētāju. Visi lādēšanas laiki ir aptuveni.
Patiesi lādēšanas laiki var atšķirties. Lasiet instrukciju rokasgrāmatu vairāk noteiktai informācijai.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ LASERCHALKLINE™
DCE088G, DCE088R
Поздравляем Вас!
Вы выбрали прибор фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Используемое без символа
опасности слово означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к повреждению прибора.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ
ИЛИ КОММЕНТАРИИ ОТНОСИТЕЛЬНО
ДАННОГО ПРИБОРА ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО
ПРОДУКТА DeWALT, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
Тел: 01753-56 70 55, Факс: 01753-57 21 12 ИЛИ
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ: www.DEWALT.eu
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения травмы
прочтите данные инструкции
по безопасности, а также
руководство по эксплуатации
прибора.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Правила безопасности при
работе с лазерами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ! Лазерное излучение. Не
разбирайте и не видоизменяйте лазерный
прибор. Внутри нет обслуживаемых
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
пользователем деталей. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
ВНИМАНИЕ: Опасное излучение.
Использование элементов управления,
настроек или выполнение действий, отличных
от указанных в данном руководстве, может
привести к опасному воздействию лазерного
излучения.
• Используйте лазерный прибор
только с предназначенными для него
батарейками питания. Использование
батареек питания иного типа может
привести к возникновению пожара.
• Храните неиспользуемые лазерные
приборы в местах, недоступных для
детей и посторонних лиц. Лазерные
приборы могут представлять опасность
в руках неопытных пользователей.
• Используйте только дополнительные
принадлежности, рекомендованные
производителем Вашей модели
прибора. Дополнительные
принадлежности и аксессуары,
подходящие для одного прибора, при
использовании с другой моделью могут
стать причиной получения травмы.
• Техническое обслуживание продукта
должно производиться только
квалифицированными специалистами.
Техническое обслуживание или ремонт,
произведённые неквалифицированным
персоналом, могут стать причиной
получения травмы. Местонахождение
ближайшего авторизованного сервисного
центра DEWALT можно узнать по
телефону 01753-56 70 55 или на сайте
www.DEWALT.eu
• Ни в коем случае не рассматривайте
лазерный луч через оптические
приборы, такие как телескоп или
теодолит. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут отразить
лазерный луч в глаза пользователя
или случайного лица. Это может
привести к серьёзному поражению глаз.
• Всегда выключайте лазерный прибор,
когда он не используется. Включённый
прибор увеличивает риск попадания
лазерного луча в глаза.
• Не разбирайте лазерный прибор.
Внутри нет обслуживаемых
пользователем деталей.
22
• Ни в коем случае не видоизменяйте
лазерный прибор. Любые
видоизменения прибора могут привести
к опасному лазерному излучению.
• Никогда не используйте лазерный
прибор в присутствии детей и не
позволяйте детям пользоваться
прибором. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
• Устанавливайте лазерный прибор
на устойчивой ровной поверхности.
Падение лазера может привести к его
повреждению или получению тяжёлой
травмы.
• Данный прибор поставляется
полностью в собранном виде.
Данный прибор оборудован функциями
быстрой и простой настройки. Перед
использованием прибора внимательно
прочтите и примите к сведению
все инструкции в руководстве по
эксплуатации прибора.
• Прямое попадание в глаза луча лазера
2-го класса считается безопасным
в течение не более 0,25 секунды. В этом
случае ответная реакция глазного века
обеспечивает достаточную защиту глаза.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании лазерных приборов:
– Травмы в результате поражения
лазерным лучом.
МАРКИРОВКА ПРИБОРА
• Никогда не снимайте и не стирайте
с прибора предупреждающие этикетки.
При отсутствии предупреждающих
этикеток пользователь или случайное
лицо могут непредумышленно
подвергнуться облучению.
• На приборе имеются следующие знаки:
V ..................вольт
mW ..............милливатт
....Внимание! Лазер!
nm ............... длина волны излучения
в нанометрах
На приборе имеются следующие
пиктограммы:
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Лазер!
Не смотрите на лазерный луч.
На лазерном приборе для Вашего
удобства и безопасности, размещены
следующие этикетки, оповещающие
о классе данного лазера. Особенности
Вашей конкретной модели продукта описаны
в руководстве по эксплуатации прибора.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Разборка лазерного прибора
аннулирует все гарантийные обязательства
на продукт.
В целях обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ
и ДОЛГОВЕЧНОСТИ в использовании
продукта ремонт, техническое обслуживание
и регулировка должны производиться
только в авторизованных сервисных центрах
DEWALT. Ремонт Вашего прибора должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего прибора в дальнейшей эксплуатации.
Техническое обслуживание или ремонт,
произведённые неквалифицированным
персоналом, могут стать причиной получения
травмы. Адрес ближайшего авторизованного
центра DEWALT узнайте на сайте
www.DEWALT.eu
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Для обеспечения максимальной точности
в работе регулярно проверяйте лазерный
прибор на правильность калибровки. См.
раздел «Проверка локальной калибровки»
в руководстве по эксплуатации прибора.
• Проверку калибровки и прочие виды
технического обслуживания можно
произвести в авторизованном сервисном
центре DEWALT.
• Храните не используемый лазерный
прибор в чемодане, входящем в комплект
поставки. Не храните лазерный прибор
при температуре ниже –20 °C или выше
+60 °C.
• Не убирайте в чемодан влажный
лазерный прибор. Сначала полностью
высушите лазерный прибор при помощи
мягкой сухой ткани.
ЧИСТКА
Внешние пластиковые детали можно чистить
влажной тканью. Несмотря на то, что данные
части устойчивы к действию растворителей,
НИКОГДА не используйте растворители.
Перед тем как убрать лазерный прибор
на хранение, удалите любую влагу с его
поверхности при помощи сухой мягкой ткани.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности,
отличные от тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном изделии, то
использование этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным продуктом
должны использоваться только дополнительные принадлежности, рекомендованные
DEWALT. Дополнительные принадлежности
и аксессуары, подходящие для одного прибора, при использовании с другой моделью
могут стать причиной получения травмы.
Рекомендованные дополнительные
принадлежности, используемые с Вашим
прибором, можно приобрести за
дополнительную плату у местного дилера
или в авторизованном сервисном центре.
Если Вам нужна помощь в поиске какой-либо
принадлежности, обратитесь в:
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Тел: 01753-56 70 55, Факс: 01753-57 21 12
или посетите наш сайт www.DEWALT.eu
В комплект поставки Вашего прибора может
входить магнитный опорный кронштейн.
Данный кронштейн позволяет закреплять
прибор на любых вертикальных поверхностях
из стали или чугуна при помощи магнитов,
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
расположенных на задней стороне
кронштейна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не стойте под
лазерным прибором, установленным на
магнитный кронштейн. Падение лазера может
привести к его повреждению или получению
тяжёлой травмы.
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
• Используйте приборы, работающие от
батареек, только со специально для них
разработанными батарейками питания.
Использование батареек питания иного
типа может привести к возникновению
пожара.
ВНИМАНИЕ: Батарейки могут взорваться
или протечь, и могут стать причиной травмы
или возникновения пожара. Для снижения
риска:
• Строго следуйте всем инструкциям
и предупреждениям, содержащимся
в маркировке батареек питания и на
упаковке.
• Всегда вставляйте батарейки питания
с соблюдением полярности (+ и -),
совмещая соответствующие символы
на батарейке и приборе.
• Не допускайте короткого замыкания
контактов батарейки питания.
• Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать батарейки питания разового
использования.
• Не смешивайте старые и новые
батарейки питания. Заменяйте
одновременно все батарейки питания
новыми батарейками такой же марки
и типоразмера.
• Отработанные батарейки немедленно
извлекайте из прибора и утилизируйте
их в соответствии с местным
законодательством.
• Не бросайте батарейки питания в огонь.
• Храните батарейки питания в не
доступном для детей месте.
• Извлекайте батарейки питания из
прибора, если Вы не будете им
пользоваться в течение нескольких
месяцев.
24
Окончание срока службы
продукта
• НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ данный
продукт вместе с обычными
бытовыми отходами.
• ВСЕГДА утилизируйте батарейки
питания в соответствии
с местным законодательством.
• УТИЛИЗИРУЙТЕ прибор
в соответствии с местными
положениями по сбору
и утилизации отходов
электрического и электронного
соответствии с Директивой
WEEE.
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Компания DEWALT уверена в качестве своей
продукции и, в связи с этим, предлагает
профессиональным пользователям
исключительные условия гарантийного
обслуживания продуктов. Данные
гарантийные условия являются дополнением
к вашим договорным правам и никоим
образом не ущемляют вышеуказанные
права профессиональных пользователей
и законные права непрофессиональных
пользователей на гарантийное обслуживание.
Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского
союза и Европейской зоны свободной
торговли.
• 30 ДНЕЙ ГАРАНТИЯ ОБМЕНА •
Если Вы не совсем удовлетворены работой
Вашего изделия DEWALT, просто верните его
в полной комплектации в течение 30 дней
с даты покупки в торговую организацию для
возврата денег или замены. Возврат и замена
производится только при подтверждении
нормального износа продукта и факта
совершения покупки.
• ОДИН ГОД БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ •
Если Вам потребуется провести ремонт или
техническое обслуживание Вашего изделия
DEWALT в течение 12 месяцев со дня покупки,
Вы можете воспользоваться правом одного
бесплатного сервисного обслуживания. Оно
будет проведено совершенно бесплатно
в авторизованном сервисном центре DEWALT.
При подтверждении факта совершения
покупки. Включает в себя стоимость работ.
Не включает стоимость принадлежностей
РУССКИЙ ЯЗЫК
и запасных деталей, если они не подпадают
под действие гарантийных условий.
• ОДИН ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ •
Если в течение 12 месяцев со дня покупки
Ваше изделие выйдет из строя по причинам,
связанным с качеством материалов или
сборки, DEWALT гарантирует бесплатную
замену всех неисправных частей или - по
своему усмотрению - бесплатную замену
самого изделия при соблюдении следующих
условий:
• Изделие использовалось по назначению;
• Неисправность изделия не является
следствием нормального износа;
• Не предпринималось попыток ремонта
изделия неуполномоченными лицами;
• Имеется подтверждение факта
совершения покупки;
• Изделие возвращено в полной
комплектации и с наличием всех
оригинальных составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное
обслуживание, обратитесь к Вашему
продавцу, в один из авторизованных
сервисных центров DEWALT, список которых
приведен в каталоге продукции DEWALT, или
в ближайший сервисный центр DEWALT по
адресу, указанному в данном руководстве
по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров DEWALT и полную
информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.DEWALT.eu
Безопасность пользователя
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Лазерное
излучение. Не разбирайте
и не видоизменяйте лазерный
прибор. Внутри нет
обслуживаемых пользователем
деталей. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
ВНИМАНИЕ: Опасное излучение.
Использование элементов
управления, настроек или
выполнение действий, отличных
от указанных в данном
руководстве, может привести
к опасному воздействию
лазерного излучения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - НЕ
СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ.
Лазерный прибор Класса 2.
• На приборе имеются следующие знаки:
V .................вольт
mW .............милливатт
Ah...............ампер в час
.............Внимание! Лазер!
nm ..............длина волны излучения
в нанометрах
2 .................лазерный прибор Класса 2
.............Не смотрите на лазерный луч.
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЭТИКЕТКИ
Для Вашего удобства и безопасности на
лазерном приборе размещены следующие
этикетки:
ВНИМАНИЕ: Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации
снизит риск получения травмы.
ВНИМАНИЕ: ЛАЗЕРНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ. НЕ СМОТРИТЕ НА
ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ. Лазерный прибор
Класса 2.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не разбирайте лазерный прибор.
Внутри нет обслуживаемых
пользователем деталей.
• Не используйте лазерный прибор,
если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроприборы создают искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
• Используйте лазерный прибор
только с предназначенными для него
батарейками питания. Использование
батареек питания иного типа может
привести к возникновению пожара.
• Храните неиспользуемые лазерные
приборы в местах, недоступных для
детей и посторонних лиц. Лазерные
приборы представляют опасность
в руках неопытных пользователей.
• Используйте только
дополнительные принадлежности,
рекомендованные производителем
Вашей модели прибора.
Дополнительные принадлежности
и аксессуары, подходящие для одного
прибора, при использовании с другой
моделью могут стать причиной
получения травмы.
• Техническое обслуживание продукта
должно производиться только
квалифицированными специалистами.
Техническое обслуживание или ремонт,
произведённые неквалифицированным
персоналом, могут стать причиной
получения травмы. Адрес ближайшего
авторизованного центра DEWALT
узнайте на сайте http://www.dewalt.com.
• Ни в коем случае не рассматривайте
лазерный луч через оптические
приборы, такие как телескоп или
теодолит. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут
отразить лазерный луч в глаза
пользователя или случайного лица.
Это может привести к серьёзному
поражению глаз.
• Всегда выключайте лазерный прибор,
когда он не используется. Включённый
прибор увеличивает риск попадания
лазерного луча в глаза.
26
• Ни в коем случае не видоизменяйте
лазерный прибор. Любые
видоизменения прибора могут привести
к опасному лазерному излучению.
• Никогда не используйте лазерный
прибор в присутствии детей и не
позволяйте детям пользоваться
прибором. Это может привести
к серьёзному поражению глаз.
• Никогда не снимайте и не стирайте
с прибора предупреждающие
этикетки. Отсутствие
предупреждающих этикеток повышает
риск облучения.
• Устанавливайте лазерный прибор
на устойчивой ровной поверхности.
Падение лазера может привести к его
повреждению или получению тяжёлой
травмы.
ИНФОРМАЦИЯ О ЛАЗЕРНОМ ПРИБОРЕ
• Лазерные уровни DCE088R и DCE088G
являются лазерными приборами Класса 2.
• Лазерные уровни DCE088R и DCE088G
являются самовыравнивающимися
лазерными приборами, и могут
использоваться как внутри помещений,
так и снаружи для горизонтального
(уровневого), вертикального и отвесного
выравнивания.
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
Рабочая зона
• Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение и беспорядок на
рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
• Не используйте лазерные приборы,
если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей, газов
или пыли.
• Во время работы с лазерным прибором
не подпускайте близко детей или
РУССКИЙ ЯЗЫК
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля
над рабочим процессом.
Электробезопасность
• Используйте приборы, работающие
от батареек, только со специально
для них разработанными
батарейками питания. Использование
батареек питания иного типа может
привести к возникновению пожара.
Составные части
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
видоизменяйте прибор или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы
или повреждению лазерного
прибора.
Рисунок 3 - Место для блока для батареек /
аккумулятора A
Рисунок 2 – Маятниковый затвор B
Рисунок 2 – Панель управления C
Рисунок 5В – Кнопка включения:
горизонтальная лазерная линия D
Рисунок 5В – Кнопка включения:
вертикальная лазерная линия E
Рисунок 5В – Индикатор уровня заряда F
Рисунок 3 – Магнитный поворотный
кронштейн G
Рисунок 3 – Отверстие для подвешивания
прибора H
Рисунок 5А – Резьбовое отверстие для
установки на штатив (1/4 - 20” и 5/8-11) I
Рисунок 5А – Потолочное крепление J
Рисунок 5А – Зажим K
Рисунок 5А – Отверстие для винта M
Питание и мощность
• Данный прибор работает от
10,8 В аккумуляторов DEWALT ( DCB120,
DCB127) или при использовании АА блока
DEWALT для 4 батареек питания АА.
Примечание: Блок для батареек АА
рекомендуется использовать только
с лазерными приборами, проецирующими
красные линии.
Установка и извлечение
батареек питания / аккумулятора (См. Рисунок 3)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКА БАТАРЕЕК АА:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Блок
для батареек АА специально
разработан для использования
только с лазерными приборами,
совместимыми с аккумуляторами
мощностью 10,8 В, и не может
использоваться ни с какими
другими приборами. Не
пытайтесь видоизменить прибор.
Установка батареек питания:
• Поднимите крышку блока для батареек,
как показано на Рисунке 4.
• Вставьте в блок четыре новые батарейки
питания АА, располагая их в соответствии
с символами (+) и (–) внутри блока.
• Вставьте блок для батареек АА в прибор,
как показано на Рисунке 3.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМОГО
АККУМУЛЯТОРА 10,8 В DEWALT
• Вставьте 10,8 В аккумулятор в прибор, как
показано на Рисунке 3.
ВНИМАНИЕ: Батарейки могут
взорваться или протечь,
и могут стать причиной
травмы или возникновения
пожара. Для снижения риска:
• Строго следуйте всем инструкциям
и предупреждениям, содержащимся
в маркировке батареек питания
и на упаковке, а также прочтите
прилагающуюся брошюру «Инструкции
по безопасности для Li-Ion
аккумуляторов».
• Всегда вставляйте батарейки питания
с соблюдением полярности (+ и -),
совмещая соответствующие символы
на батарейке и приборе.
• Не допускайте короткого замыкания
контактов батарейки питания.
• Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать батарейки питания разоаого
пользования.
• Не смешивайте старые и новые
батарейки питания. Заменяйте
одновременно все батарейки питания
новыми батарейками такой же марки
и типоразмера.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Отработанные батарейки немедленно
извлекайте из прибора и утилизируйте
их в соответствии с местным
законодательством.
• Не бросайте батарейки питания в огонь.
• Храните батарейки питания в не
доступном для детей месте.
• Извлекайте батарейки питания из не
используемого прибора.
• Перезаряжаемый аккумулятор
заряжайте только в специально
разработанном для него зарядном
устройстве.
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• При работе с лазерными приборами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
прибор, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроприборами может привести
к серьёзной травме.
• Работайте в устойчивой позе. Всегда
твёрдо стойте на ногах, сохраняя
равновесие. Это позволит Вам не
потерять контроль при работе
прибором в непредвиденной ситуации.
• Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
В определённых условиях может
потребоваться использование
пылезащитной маски, обуви на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Не используйте прибор, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Любой прибор с неисправным
выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
• Храните неиспользуемые приборы
в местах, недоступных для детей
и посторонних лиц. Данные приборы
представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
• Используйте только дополнительные
принадлежности, рекомендованные
28
производителем Вашей модели прибора.
Дополнительные принадлежности
и аксессуары, подходящие для одного
прибора, при использовании с другой
моделью могут стать причиной
получения травмы.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Техническое обслуживание продукта
должно производиться только
квалифицированными специалистами.
Техническое обслуживание или ремонт,
произведённые неквалифицированным
персоналом, могут стать причиной
получения травмы.
• Во время технического обслуживания
прибора используйте только идентичные запасные части. Следуйте
инструкциям в разделе «Техническое
обслуживание» данного руководства по
эксплуатации. Использование несанкционированных запасных частей или несоблюдение инструкций по техническому
обслуживанию могут стать причиной
поражения электрическим током или
получения травмы.
Адрес ближайшего авторизованного центра
DEWALT узнайте на сайте
http://www.dewalt.com.
Советы по эксплуатации
• Для достижения наилучших
результатов используйте только
новые, высококачественные батарейки
питания АА зарегистрированных
марок или специализированный
перезаряжаемый аккумулятор
10,8 В DEWALT.
• Всегда проверяйте исправность
аккумулятора и батареек питания.
Если начал мигать красный индикатор
низкого уровня заряда, батарейки
подлежат замене.
• Для продления рабочего цикла
аккумулятора и батареек выключайте
лазерный прибор, если не ведутся
работы по проецированию линий.
• Для обеспечения максимальной
точности в работе регулярно
проверяйте лазерный прибор на
правильность калибровки. См. раздел
«Проверка локальной калибровки».
• Перед использованием лазерного
прибора убедитесь, что он устойчиво
стоит на ровной плоской поверхности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Всегда отмечайте центр луча,
спроецированного лазерным прибором.
• Резкие перепады температуры могут
стать причиной смещения внутренних
деталей, что может повлиять на
точность прибора. Во время работы
регулярно проверяйте настройки
точности. См. раздел «Проверка
локальной калибровки».
• При падении лазерного прибора
проверьте степень его калибровки.
См. раздел «Проверка локальной
калибровки».
ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА
Лазерные приборы DCE088R и DCE088G
оборудованы индикатором уровня заряда, как
показано на Рисунке 5В. Каждый светодиод
индикатора равен 25% оставшегося заряда.
Загорание и мигание нижнего светодиода
означает низкий уровень заряда (ниже
12,5%), следовательно, батарейки питания
подлежат замене. Лазерный прибор может
продолжить работать ещё какое-то время при
почти разряженных батарейках, но луч (лучи)
быстро погаснут. После установки новых
батареек питания и повторного включения
лазерного прибора лазерный луч (лучи) снова
станут яркими, а индикатор отобразит полный
уровень заряда. (Мерцание лазерного луча
не зависит от степени разрядки батареек
питания; см. раздел «Индикатор выхода за
пределы амплитуды наклона».) Мигание
всех четырёх светодиодов индикатора
не обозначает низкий уровень заряда;
см. «Мигание светодиодов индикатора
уровня заряда» в разделе «Возможные
неисправности и способы их устранения».
Эксплуатация
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО
ПРИБОРА (СМ. РИСУНОК 2, 5)
Установите выключенный лазерный
прибор на ровную поверхность. Данная
модель оборудована маятниковым
затвором B и панелью управления
C для активирования лазерных лучей
при помощи кнопок включения: кнопка D
для горизонтального луча, кнопка E для
вертикального луча.
При переводе маятникового затвора
B в положение РАЗБЛОКИРОВКИ/
ВКЛ. с последующим нажатием на
соответствующую кнопку включения на
панели управления спроецирует одну
лазерную линию. Лазерные линии могут
проецироваться по одной или несколько
одновременно. Для выключения лазерного
прибора снова нажмите на кнопки включения.
Маятниковый затвор выключает лазер
и блокирует маятниковый механизм.
Если лазерный прибор не используется,
маятниковый затвор должен всегда
находиться в положении БЛОКИРОВКИ/
ВЫКЛ. Если маятниковый затвор не
переведён в положение блокировки, начнут
мигать все четыре светодиода индикатора
уровня заряда.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ПРИБОРОВ
Индикатор выхода за пределы амплитуды
наклона
Данные лазерные приборы спроецированы
с функцией самовыравнивания. При слишком
большом наклоне лазерного прибора, когда
самовыравнивание невозможно (наклон
> 4°), начнет мерцать лазерный луч. Степень
выхода за пределы амплитуды наклона
отображается двумя режимами мерцания:
постоянное ровное мерцание при амплитуде
наклона 4° - 10° (i); тройное мерцание
с короткими перерывами при амплитуде
наклона более 10° (ii). Мерцание лазерных
лучей не является показателем уровня (или
отвесности) и не должен использоваться
для определения или отметки уровня (или
отвеса). Переустановите лазерный прибор на
более ровной поверхности.
Использование поворотного кронштейна
(См. Рисунок 3)
Лазерный прибор оборудован встроенным
магнитным поворотным кронштейном G.
Данный кронштейн позволяет закреплять
прибор на любых вертикальных поверхностях
из стали или чугуна. Типичными примерами
подходящих поверхностей для крепления
являются стальные рамы, дверные стальные
рамы и строительные стальные балки. На
кронштейне также имеется специальное
отверстие H, позволяющее повесить прибор
на гвоздь, винт и любой другой подходящий
для этого предмет. Устанавливайте лазерный
прибор и/или кронштейн на устойчивой
поверхности. Падение лазера может
привести к его повреждению или получению
пользователем тяжёлой травмы.
Использование лазерного прибора
с потолочным креплением (См. Рисунок 5)
Потолочное крепление J (если входит
в комплект поставки) обеспечивает
универсальный монтаж лазерного прибора.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
На одном конце потолочного крепления
расположен зажим K, который может быть
закреплён под углом на стене во время
установки подвесных потолков. На каждом
конце потолочного крепления имеется
отверстие для винта M, которые позволяют
закрепить потолочное крепление на любой
поверхности при помощи гвоздя или винта.
После монтажа потолочного крепления на
его стальной пластине можно закрепить
магнитный поворотный кронштейн G.
Положение лазерного прибора можно
отрегулировать, передвигая магнитный
поворотный кронштейн вверх или вниз по
креплению.
Использование дополнительных
принадлежностей с лазерным прибором
В нижней части лазерных приборов имеются
два отверстия с внутренней резьбой 1/4 20 и 5/8 -11. Данные резьбовые отверстия
предназначены для использования
дополнительных принадлежностей DEWALT.
Используйте только принадлежности
DEWALT, специально разработанные для
использования с данными приборами.
Следуйте всем инструкциям, прилагающимся
к дополнительным принадлежностям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование любых принадлежностей, не
рекомендованных к использованию
с данным прибором, может быть
опасным.
Если Вам нужна помощь в поиске какой-либо
принадлежности, обратитесь в ближайший
авторизованный сервисный центр DEWALT
или посетите наш сайт http:// www.dewalt.com.
Выравнивание лазерного прибора
Хорошо откалиброванный лазерный прибор
является самовыравнивающимся. Каждый
лазерный прибор калибруется на заводе-изготовителе в режиме поиска отвеса при нахождении на плоской поверхности с наклоном
в пределах ± 4°. Ручная настройка запрещена.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Для обеспечения максимальной
точности в работе регулярно
проверяйте лазерный прибор на
правильность калибровки. См. раздел
«Проверка локальной калибровки».
• Проверку калибровки и прочие виды
технического обслуживания можно
произвести в авторизованном
сервисном центре DEWALT.
30
• Храните не используемый лазерный
прибор в чемодане, входящем
в комплект поставки. Не храните
лазерный прибор при температуре ниже
–20 °C или выше +60 °C.
• Не убирайте в чемодан влажный
лазерный прибор. Сначала полностью
высушите лазерный прибор при помощи
мягкой сухой ткани.
ЧИСТКА
Внешние пластиковые детали можно чистить
влажной тканью. Несмотря на то, что данные
части устойчивы к действию растворителей,
НИКОГДА не используйте растворители.
Перед тем как убрать лазерный прибор
на хранение, удалите любую влагу с его
поверхности при помощи сухой мягкой ткани.
Проверка точности
и калибровка
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ Горизонтальный луч вдоль поперечной
оси (См. Рисунок 6)
Для проверки горизонтальной калибровки
лазерного прибора вдоль поперечной оси
потребуется две стены, расположенные друг
от друга на расстоянии минимум 9 м. Очень
важно произвести проверку калибровки
на расстоянии не короче расстояния, для
которого предполагается использование
прибора.
1. Закрепите лазерный прибор на стене
при помощи поворотного кронштейна.
Убедитесь, что лазерный прибор
расположен передней стороной вперёд.
2. Включите горизонтальный луч
и поверните лазерный прибор
приблизительно на 45°, чтобы самый
правый конец лазерной линии падал на
противоположную стену, расположенную
на расстоянии не менее 9 м. Отметьте
центр лазерной линии ⓐ.
3. Поверните лазерный прибор
приблизительно на 30°, перенося самый
левый конец лазерной линии на отметку,
сделанную в Шаге 2. Отметьте центр
лазерной линии ⓑ.
4. Измерьте вертикальное расстояние
между отметками.
5. Если расстояние превышает
приведённые ниже значения, лазерный
прибор должен быть откалиброван
в авторизованном сервисном центре.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Расстояние между
стенами
9м
12 м
15 м
Допустимое
расстояние между
отметками
3,0 мм
4,0 мм
5,0 мм
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ Горизонтальный луч вдоль продольной
оси (См. Рисунок 7)
Для проверки горизонтальной калибровки
лазерного прибора вдоль продольной оси
потребуется наличие одной стены длиной
минимум 9 м. Очень важно произвести
проверку калибровки на расстоянии не короче
расстояния, для которого предполагается
использование прибора.
1. Закрепите лазерный прибор на одном из
краёв стены при помощи поворотного
кронштейна.
2. Включите горизонтальный луч
и поверните лазерный прибор
в направлении противоположного края
стены и максимально параллельно
смежной стене.
3. Отметьте середину луча в двух
положениях - ⓒ, ⓓ - на расстоянии
минимум 9 м друг от друга.
4. Расположите лазерный прибор на
противоположном крае стены.
5. Включите горизонтальный луч
и поверните лазерный прибор назад
в направлении первого края стены
и максимально параллельно смежной
стене.
6. Отрегулируйте высоту лазерного
прибора таким образом, чтобы середина
лазерного луча попадала на ближайшую
отметку ⓓ.
7. Отметьте центр луча ⓔ непосредственно над или под отметкой ⓒ.
8. Измерьте расстояние между
отметками ⓒ, ⓔ.
9. Если расстояние превышает
приведённые ниже значения, лазерный
прибор должен быть откалиброван
в авторизованном сервисном центре.
ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ Вертикальный луч (См. Рисунок 8)
Наиболее точную вертикальную калибровку
(отвесность) лазерного прибора можно
произвести при наличии значительного
количества вертикальной высоты (в идеале
9 м), при этом, один человек должен стоять
на полу для позиционирования лазерного
прибора, а второй человек должен находиться
максимально близко к потолку, чтобы
отметить на нём точку, спроецированную
лазерным лучом. Очень важно произвести
проверку калибровки на расстоянии не короче
расстояния, для которого предполагается
использование прибора.
1. Отметьте на полу линию длиной 1,5 м.
2. Включите вертикальный лазерный
луч и расположите прибор на одном из
концов линии лицом к ней.
3. Отрегулируйте положение лазерного
прибора таким образом, чтобы луч был
выровнен точно по центру отмеченной
на полу линии.
4. Отметьте расположение лазерного
луча на потолке ⓕ. Отметьте середину
луча непосредственно над центром
отмеченной на полу линии.
5. Расположите лазерный прибор на
противоположном конце линии,
отмеченной на полу. Повторно
отрегулируйте положение лазерного
прибора таким образом, чтобы луч был
выровнен точно по центру отмеченной
на полу линии.
6. Отметьте расположение лазерного
луча на потолке ⓖ, точно под первой
отметкой ⓕ.
7. Измерьте расстояние между этими
двумя отметками.
8. Если расстояние превышает
приведённые ниже значения, лазерный
прибор должен быть откалиброван
в авторизованном сервисном центре.
Расстояние между
стенами
9м
12 м
15 м
Допустимое
расстояние между
отметками
6,0 мм
8,0 мм
10,0 мм
Возможные неисправности
и способы их устранения
Лазерный прибор не включается
• Убедитесь, что АА батарейки питания
(если они используются) вставлены
в блок в соответствии с отметками (+)
и (-) на крышке блока.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Убедитесь, что батарейки питания
или перезаряжаемый аккумулятор
находятся в рабочем состоянии. Если
сомневаетесь, попробуйте установить
новые батарейки питания.
• Убедитесь, что контакты батареек
питания чистые и без признаков
ржавчины или коррозии. Следите,
чтобы лазерный уровень оставался
сухим, и всегда используйте только
новые высококачественные батарейки
питания зарегистрированных марок,
чтобы свести к минимуму риск их
протечки.
• Если лазерный прибор хранился
при температуре выше +50 °C,
прибор не включится. Если лазерный
прибор хранился при очень высокой
температуре, дождитесь его полного
остывания. Лазерный прибор не
придёт в негодность, если нажать
на кнопку включения до того, как он
остынет до своей нормальной рабочей
температуры.
Лазерный луч мерцает
Лазерные приборы DCE088R
и DCE088G были сконструированы
для самовыравнивания до 4° во всех
направлениях, при его расположении,
изображённом на Рисунке 3. Если
лазерный прибор наклонён слишком
сильно и внутренний механизм не может
произвести самостоятельное нивелирование,
лазерный луч начнёт мерцать, указывая
на превышение амплитуды наклона.
Мерцание лазерных лучей не является
показателем уровня (или отвесности) и не
должен использоваться для определения
или отметки уровня (или отвеса).
Переустановите лазерный прибор на более
ровной поверхности.
Лазерные лучи не прекращают двигаться
Лазерные приборы DCE088R и DCE088G
являются инструментами высокой точности.
Поэтому, будучи расположенным на
неустойчивой (и подвижной) поверхности,
прибор будет продолжать поиск отвесности.
Если лазерный луч не прекращает своего
движения, попробуйте установить лазерный
прибор на более устойчивой поверхности.
Кроме этого, убедитесь, что поверхность
является абсолютно плоской и лазерный
прибор находится в устойчивом положении.
32
МИГАНИЕ СВЕТОДИОДОВ ИНДИКАТОРА
УРОВНЯ ЗАРЯДА
Постоянное мигание всех четырёх
светодиодов индикатора уровня заряда
указывает на то, что прибор не был выключен
до конца при помощи маятникового затвора
B. Если лазерный прибор не используется,
маятниковый затвор должен всегда
находиться в положении БЛОКИРОВКИ/
ВЫКЛ.
Сервисное обслуживание
и ремонт
• Примечание: Разборка лазерного
прибора (приборов) аннулирует все
гарантийные обязательства на
продукт.
В целях обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ
и ДОЛГОВЕЧНОСТИ в использовании
продукта ремонт, техническое
обслуживание и регулировка должны
производиться только в авторизованных
сервисных центрах DEWALT. Техническое
обслуживание или ремонт, произведённые
неквалифицированным персоналом, могут
стать причиной получения травмы. Адрес
ближайшего авторизованного центра DEWALT
узнайте на сайте http://www.dewalt.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР
Световой источник
Лазерные диоды
Длина волны лазерного луча
630-680 мм (КРАСНЫЙ)
Мощность лазерного излучателя
≤1,5 мВт (каждый из лучей) ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2.
515-535 мм (ЗЕЛЁНЫЙ)
Рабочий диапазон
Точность (по горизонтали):
20 м (КРАСНЫЙ)
35 м (ЗЕЛЁНЫЙ)
50 м с детектором
60 м с детектором
± 3 мм на 9 м
Индикаторы
Низкий уровень заряда
Мигание одного светодиода на индикаторе
Прибор не выключен при помощи
Мигание 4-х светодиодов на индикаторе
маятникового затвора
Мерцание лазерных лучей
Превышение амплитуды наклона/прибор не выровнен
Источник питания
4 АА батарейки питания (6,0 В пост. тока) или 10,8 В Li Ion перезаряжаемый
аккумулятор DEWALT
Рабочая температура
от-10 °C до +45 °C
Температура при хранении
от-20 °C до +60 °C
Уровень влажности
Максимальная относительная влажность 80% при температуре до +31 °C
Степень защиты от внешних
Защита от проникновения воды и пыли IP65
с последовательным понижением относительной влажности до 50% при +40 °C
воздействий
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рис. 1a
Рис. 1b
Рис. 2
34
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРОВ
И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ
Безопасность пользователя
ВНИМАНИЕ:
• Перед использованием продукта
внимательно прочтите все
инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации
продукта. Ответственный за
инструмент должен убедиться,
что все его пользователи приняли
к сведению и придерживаются
данных инструкций.
• Сохраните все разделы
руководства по эксплуатации для
последующего к ним обращения.
Правила безопасности при
использовании ионно-литиевых (Li-Ion) аккумуляторов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством марки, указанной
производителем. Зарядное устройство,
которое подходит к одному типу
аккумуляторов, может создать риск
возгорания в случае его использования
с аккумуляторами другого типа.
b) Лазерные приборы должны
использоваться только
с предназначенными для них
аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению пожара
и получению травмы.
c) Держите не используемый аккумулятор
подальше от металлических предметов,
таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди,
шурупы, и других мелких металлических
предметов, которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит);
избегайте контакта с кожей. Если
жидкость попала на кожу, смойте её
водой. Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской помощью.
Жидкость, вытекшая из аккумулятора,
может вызвать раздражение или ожоги.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Техническое обслуживание продукта
должно производиться только квалифицированными специалистами. Техническое
обслуживание или ремонт, произведённые неквалифицированным персоналом,
могут стать причиной получения травмы.
Чтобы узнать адрес ближайшего к Вам
авторизованного центра DEWALT позвоните по телефону 1-800-4-DEWALT (1-800433-9258) или посетите сайт
http:// www.DEWALT.com.
• Не разбирайте инструмент, аккумулятор
или зарядное устройство. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
• Ни в коем случае не видоизменяйте
инструмент. Видоизменение инструмента
может стать причиной получения травмы
или повреждения инструмента.
Важные инструкции по безопасности для
всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены,
не забывайте указывать их номер по
каталогу и напряжение. Уточните в таблице,
помещённой в конце данного руководства,
совместимость зарядных устройств
и аккумуляторов. Извлечённый из упаковки
аккумулятор заряжен не полностью. Перед
началом эксплуатации аккумулятора
и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной
процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
• НИКОГДА не вставляйте аккумулятор
в зарядное устройство силой. Никоим
образом НЕ ВИДОИЗМЕНЯЙТЕ
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведёт к получению
тяжёлой телесной травмы. Уточните
в таблице, помещённой в конце данного
руководства, совместимость зарядных
устройств и аккумуляторов.
• Заряжайте аккумулятор только
в зарядном устройстве, входящем
в комплект поставки инструмента.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может достичь
или превысить 40 °С (например, под
наружными навесами или внутри
металлических конструкций в летнее
время).
ВНИМАНИЕ: Опасность
возникновения пожара. Ни в коем
случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство аккумулятор
с треснутым или повреждённым
корпусом. Не разбивайте,
не бросайте и не ломайте
аккумулятор. Не используйте
аккумуляторы или зарядные
устройства, которые подверглись
воздействию резкого удара, удара
при падении, попали под тяжёлый
предмет или были повреждены
каким-либо другим образом
(например, проткнуты гвоздём,
попали под удар молотка или под
ноги). Повреждённые аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ВНИМАНИЕ: Опасность
возникновения пожара. При
перевозке или хранении
аккумуляторов следите, чтобы
металлические предметы не
касались клемм аккумулятора.
Например, не помещайте
аккумулятор в карманы
передника или одежды,
в ящики для инструментов,
чемоданы с дополнительными
принадлежностями, в выдвижные
мебельные ящики и другие
36
подобные места, где могут
находиться гвозди, винты,
ключи и пр. Во время перевозки
аккумуляторов существует
риск возгорания при случайном
контакте клемм аккумулятора
с токопроводящими материалами,
такими как ключи, монеты,
ручные инструменты и пр.
Существуют правила по
перевозке ионно-литиевых
аккумуляторов. При перевозке
аккумуляторов убедитесь, что
клеммы аккумулятора защищены
и надёжно изолированы от
любых материалов, контакт
с которыми способен вызвать
короткое замыкание. Перед
транспортировкой Li-Ion
аккумуляторов уточните правила
транспортировки, упаковки
и отправки с грузоперевозчиком.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно повреждён или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении ионно-литиевых
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
поражённый участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная жидкость
попала в глаз, промывайте открытый
глаз в течение 15 минут, пока не
исчезнет раздражение. Если необходимо
обратиться за медицинской помощью,
медиков следует поставить в известность,
что аккумуляторный электролит состоит
из смеси жидкого органического
карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
РУССКИЙ ЯЗЫК
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
Переработка
Раздельный сбор. Данный продукт нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми
отходами.
Аккумулятор
• Данный аккумулятор с длительным
сроком службы следует подзаряжать,
если он не обеспечивает достаточную
мощность для работ, которые
ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды
способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Ионно-литиевые элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки. Кроме
того, список авторизованных сервисных
центров DEWALT и полную информацию
о нашем послепродажном обслуживании
и контактах Вы можете найти в интернете
по адресу: www.2helpU.com.
Правила безопасности при
использовании зарядных
устройств
Важные инструкции по безопасности для
всех зарядных устройств
Зарядные устройства
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Данное руководство содержит важные
инструкции по эксплуатации и технике
безопасности для зарядных устройств.
Ваш инструмент использует зарядное
устройство DEWALT. Проверьте в таблице
на задней обложке данного руководства
совместимость зарядных устройств
и аккумуляторов.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
по безопасности и ознакомьтесь
с предупредительными символами на
зарядном устройстве, аккумуляторе
и продукте, работающем от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведёт к получению травмы
или повреждению зарядного
устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В определенных
условиях, когда зарядное устройство
подключено к электросети, оно может быть
закорочено посторонним материалом. Не
допускайте попадания токопроводящих
материалов, таких как шлифовальная
пыль, металлическая стружка, стальная
проволока, алюминиевая фольга или слой
металлических частиц и других подобных
материалов в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное устройство
от электросети, если в его гнезде нет
аккумулятора. Отключайте зарядное
устройство от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для
совместного использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Не кладите на верхнюю часть зарядного
устройства какой-либо предмет и не
ставьте зарядное устройство на мягкую
поверхность, это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
зарядного устройства происходит через
прорези, расположенные в верхней
и нижней части его корпуса.
• Не эксплуатируйте зарядное устройство,
если его кабель или вилка повреждены.
• Не эксплуатируйте зарядное устройство,
если оно получило повреждение
вследствие сильного удара или падения
или иного внешнего воздействия!
Обращайтесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; обращайтесь
в авторизованный центр для проведения
технического обслуживания или ремонта!
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство от
электросети. Это снизит риск поражения
электрическим током. Извлечение
аккумулятора из зарядного устройства не
приводит к снижению этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно!
• Зарядное устройство рассчитано
на работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 120 В/220 В.
Не пытайтесь подключать его к источнику
с другим напряжением. Данное указание
не относится к автомобильному зарядному
устройству.
Процедура зарядки (Рис. 1)
1. Перед тем как вставить аккумулятор,
подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке.
2. Вставьте аккумулятор (С) в зарядное
устройство, как показано на Рисунке 1.
Убедитесь, что аккумулятор полностью
вошёл в зарядное устройство. Красный
индикатор зарядки начнёт непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
Индикаторы зарядки
Некоторые зарядные устройства
предназначены для обнаружения
38
определённых неисправностей, которые
могут возникнуть в аккумуляторе. О данных
неисправностях оповестит мигающий
в быстром режиме красный индикатор. Если
это произошло, извлеките аккумулятор из
зарядного устройства и снова вставьте
его в зарядное устройство. Если проблема
не решилась, попробуйте вставить
другой аккумулятор, чтобы убедиться
в исправности зарядного устройства. Если
новый аккумулятор заряжается правильно,
значит, первоначальный аккумулятор
повреждён и должен быть возвращён
в авторизованный сервисный центр или
другой сборный пункт для переработки.
Если после установки нового аккумулятора
зарядное устройство продолжает оповещать
о наличии неисправности, как это было
с первоначальным аккумулятором, отнесите
зарядное устройство в авторизованный
сервисный центр для тестирования.
ПАУЗА ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРА
Некоторые зарядные устройство имеют
функцию паузы для согревания/охлаждения
аккумулятора: при определении зарядным
устройством перегрева аккумулятора,
автоматически инициируется пауза для
согревания/охлаждения, в течение которой
аккумулятор достигнет оптимальной для
зарядки температуры. После охлаждения
аккумулятора зарядное устройство
автоматически переключится в режим
зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Во время паузы для согревания/охлаждения
аккумулятора красный индикатор будет
поочерёдно мигать длинным и коротким
светом.
ОСТАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА
В ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
Аккумулятор можно оставлять в зарядном
устройстве с непрерывно горящим красным
индикатором на неопределённый срок.
Зарядное устройство сохранит аккумулятор
полностью заряженным.
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумулятор, не
установленный в зарядное устройство,
немного теряет в заряде. Если аккумулятор
не был оставлен в зарядном устройстве,
перед использованием его необходимо
зарядить. Аккумулятор также может
терять в заряде, будучи установленным
в зарядное устройство, не подключённое
к соответствующей розетке переменного тока.
РУССКИЙ ЯЗЫК
РАЗРЯЖЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ: Зарядное
устройство может также определить,
что аккумулятор почти разряжен. Такие
аккумуляторы можно использовать,
но не стоит ожидать от них полной
производительности. Зарядное устройство
укажет, когда стоит заменить аккумулятор.
Важные примечания к зарядке
1. Продолжительный срок службы и высокая
производительность аккумулятора будет
достигнута, если заряжать аккумулятор
при температуре воздуха 18 °- 24 °C.
НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ аккумулятор при
температуре ниже +4,5 °C или выше
+40,5 °C. Важно соблюдать данное
условие, это предотвратит серьёзные
повреждения аккумулятора.
2. В процессе зарядки зарядное устройство
и аккумулятор могут быть тёплыми
на ощупь. Это нормальное явление
и не указывает на наличие какой-либо
неисправности. Для быстрого охлаждения
аккумулятора после использования,
избегайте размещения зарядного
устройства или аккумулятора в тёплых
местах, например, под металлическим
навесом или в неизолированных
автоприцепах.
3. Если аккумулятор не заряжается
должным образом:
a. Проверьте рабочее состояние
штепсельной розетки, подключив к ней
лампу или любой другой прибор;
b. Проверьте, что розетка соединена
с выключателем освещения
и отключается при выключении света;
c. Перенесите зарядное устройство
и аккумулятор в помещение, где температура воздуха достигает 18 °- 24 °C;
d. Если зарядка всё же не происходит
должным образом, отнесите
инструмент, аккумулятор и зарядное
устройство в авторизованный
сервисный центр.
4. Аккумулятор следует подзаряжать,
если он не обеспечивает достаточную
мощность для работ, которые ранее
выполнялись легко и быстро. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ аккумулятор в данных
условиях. Следуйте процедуре зарядки.
Вы также можете подзаряжать частично
использованные аккумуляторы без
каких-либо негативных последствий для
аккумуляторов.
5. Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как шлифовальная пыль,
металлическая стружка, стальная
проволока, алюминиевая фольга или
слой металлических частиц и других
подобных материалов в гнезда зарядного
устройства. Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если в его
гнезде нет аккумулятора. Отключайте
зарядное устройство от электросети
перед чисткой.
6. Избегайте переохлаждения зарядного
устройства и не погружайте его в воду
или другие жидкости.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не допускайте
попадания жидкости внутрь зарядного
устройства. Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать аккумулятор.
При повреждении пластикового корпуса
аккумулятора отнесите его в авторизованный
сервисный центр на переработку.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода.
2. Длительное хранение не влияет
отрицательно на аккумулятор или
зарядное устройство. При поддержании
надлежащих условий их можно хранить
в течение 5 лет и более.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения
тяжёлой травмы, выключайте инструмент
и извлекайте из него аккумулятор перед
каждой операцией регулировки или снятием/
установкой принадлежностей или насадок.
Установка и извлечение аккумулятора
(Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор
полностью заряжен.
Чтобы вставить аккумулятор (А) в инструмент,
выровняйте аккумулятор по бороздкам
в задней части инструмента и вдвиньте
его в инструмент до упора, пока он не
защёлкнется на месте.
Чтобы извлечь аккумулятор из инструмента,
нажмите на отпирающую кнопку и потяните
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
за аккумулятор, извлекая его из инструмента.
Вставьте аккумулятор в зарядное устройство,
как показано на Рисунках 1a,1b.
Советы по эксплуатации
• Ионно-литиевый аккумулятор 12 В Max
DEWALT может использоваться с Li-Ion
лазерами, проецирующими красные или
зелёные линии, что продлит срок его
службы.
• Всегда проверяйте исправность
аккумулятора. Если на лазере начал
мигать индикатор низкого уровня заряда
аккумулятора, аккумулятор нужно
зарядить.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжёлой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте из него аккумулятор
перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей или
насадок.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для чистки
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
пластиковых материалов,
применённых в данных деталях.
Используйте ткань, смоченную
в воде с мягким мылом. Не
допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь инструмента;
ни в коем случае не погружайте
какую-либо часть инструмента
в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от
розетки сети переменного
тока. Грязь и масло можно
удалять с наружной поверхности
40
зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щётки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только дополнительные
принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
Рекомендованные дополнительные
принадлежности, используемые с Вашим
инструментом, можно приобрести за
дополнительную плату у местного дилера
или в авторизованном сервисном центре.
Если Вам нужна помощь в поиске какойлибо принадлежности, обратитесь в DEWALT
Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road,
Baltimore, MD 21286, позвоните по телефону
1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) или
посетите наш сайт www.dewalt.com.
Ремонт
Запрещён самостоятельный ремонт
зарядного устройства и аккумулятора.
В целях обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ
и ДОЛГОВЕЧНОСТИ в использовании
продукта ремонт, техническое обслуживание
и регулировка должны производиться только
в производственных сервисных центрах
DEWALT, авторизованных сервисных центрах
DEWALT или других квалифицированных
мастерских. Всегда используйте сменные
детали, идентичные оригинальным деталям.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Таблица совместимости зарядных устройств
и аккумуляторов
№ Аккумулятора
Системы аккумуляторов и зарядных устройств DEWALT
(Европа, Австралия и Новая Зеландия)
Зарядные устройства / Время зарядки
(минут)
Выходное
Ампер/час
240 Вольт
12 Вольт
напряжение
DCB100
DCB105
DCB119
DCB120
10,8 V
1,3
40
40
40
DCB123
10,8 V
1,5
40
40
40
«Х» обозначает несовместимость аккумулятора с конкретным зарядным устройством.
Время зарядки дано приблизительно. В действительности продолжительность зарядки
может варьироваться. Для получения более подробной информации прочтите инструкции
в руководстве по эксплуатации.
zst00286506 - 27-11-2015
41
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising