DCE088G | DeWalt DCE088G CROSSLINE LASER instruction manual

509213-32 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCE088G
DCE088R
LUB
2
3
LASER LINIOWY CHALKLINE™ DCE088G,
DCE088R
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia DEWALT.
Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że marka
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do śmiertelnych
lub ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
W PRZYPADKU PYTAŃ LUB SUGESTII DLA
TEGO LUB INNYCH URZĄDZEŃ DEWALT
ZATELEFONUJ POD NUMER 22 46 42 700,
FAKS: 22 46 42 701 LUB ODWIEDŹ NASZĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ : www.DEWALT.eu
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka
obrażeń przeczytaj oprócz instrukcji
obsługi również tę część dotyczącą
bezpieczeństwa.
PRZECHOWUJ WSZYSTKIE
OSTRZEŻENIA I POLECENIA DO
SPRAWDZENIA
4
Definicje : Wskazówki
bezpieczeństwa
Pojedyncze wyrazy sygnały opisują jak poniżej
stopień niebezpieczeństwa. Przeczytaj wskazówki
pracy i przestrzegaj tych symboli.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Wskazówki bezpieczeństwa
dla laserów
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
OSTRZEŻENIE: Ekspozycja na promieniowanie laserowe. Nie demontuj urządzenia i nie
wprowadzaj żadnych zmian. We wnętrzu lasera
nie ma żadnych części podlegających konserwacji
użytkownika. Takie działania mogą prowadzić do
poważnych obrażeń oczu.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczne dla zdrowia
promieniowanie. Zastosowanie elementów
lub ustawień, jak również postępowanie
nieuwzględnione w tej instrukcji może prowadzić
do niebezpiecznego dla zdrowia promieniowania.
•
Używaj lasera wyłącznie
z przeznaczonymi dla niego bateriami.
Stosowanie innych baterii grozi pożarem.
•
Nieużywany laser przechowuj
poza zasięgiem dzieci i innych
niewyszkolonych w jego obsłudze
osób. Lasery w rękach niedoświadczonych
użytkowników są niebezpieczne.
•
Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych
przez producenta do danego modelu
lasera. Używanie akcesoriów od innych
laserów grozi doznaniem urazu.
•
Naprawy mogą być wykonywane tylko
przez wykwalifikowanych specjalistów.
Naprawy, prace serwisowe lub konserwacyjne
wykonywane przez nieznające się na rzeczy
osoby stwarzają zagrożenie doznania
urazu. Adresy autoryzowanych warsztatów
serwisowych firmy DEWALT uzyskasz pod
numerem telefonu 01753-56 70 55 lub
w Internecie pod adresem www.DEWALT.eu.
•
Nie patrz w promień laserowy przez
przyrządy optyczne, jak teleskopy lub
lunety. Grozi to poważnym uszkodzeniem
wzroku.
•
Nie używaj lasera w takim miejscu,
w którym ktoś mógłby umyślnie lub
nieumyślnie spojrzeć w promień laserowy.
Grozi to poważnym uszkodzeniem oczu.
•
•
Gdy laser nie jest używany, wyłącz go.
Pozostawiony załączony laser zwiększa
ryzyko, że ktoś spojrzy w jego promień.
Nie demontuj lasera. We wnętrzu lasera
nie ma żadnych części, które powinny być
konserwowane przez użytkownika.
•
Nie wprowadzaj żadnych zmian w laserze.
Takie działania mogą prowadzić do
poważnych obciążeń zdrowia ze względu na
promieniowanie.
•
Nie używaj lasera w pobliżu dzieci i nie
pozwalaj dzieciom używać lasera. Może
być to przyczyną poważnych uszkodzeń oczu.
•
Ustaw laser na płaskiej powierzchni.
Upadek lasera grozi uszkodzeniem przyrządu
lub doznaniem poważnego urazu ciała.
•
To urządzenie jest dostarczone w postaci
całkowicie zmontowanej. Narzędzie zostało
wyposażone w takie cechy, które umożliwiają
szybkie i łatwe korzystanie z niego.
Przeczytaj i zapoznaj się z zaleceniami tej
instrukcji.
•
Spojrzenie w promień lasera klasy 2 nie
jest szkodliwe, jeśli nie trwa dłużej niż
25 sekund. Odruch zamknięcia powieki
stanowi na ogół wystarczającą ochronę.
Pozostałe zagrożenia
Z laserem tym są związane następujące
zagrożenia:
– uszkodzenie oczu na skutek spojrzenia
w promień laserowy.
Dodatkowe przepisy
bezpieczeństwa pracy laserów
•
Laser ten odpowiada klasie 2 według normy
EN 60825-1:2007. Nie wymieniaj diody
laserowej na diodę innego rodzaju. Naprawę
uszkodzonego lasera zleć właściwemu
warsztatowi serwisowemu.
•
Lasera używaj wyłącznie do rzutowania linii
laserowych. Spojrzenie w promień emitowany
przez laser klasy 2 nie jest szkodliwe, jeżeli
nie trwa dłużej niż 0, 25 s. Odruch zamykania
powiek na ogół stanowi wystarczającą
ochronę. Przy odległościach powyżej 1 m
laser odpowiada klasie 1, co oznacza, że jest
całkowicie bezpieczny.
•
Nigdy nie patrz umyślnie bezpośrednio
w promień laserowy.
•
Nie używaj żadnych przyrządów optycznych
do obserwowania promieniowania
laserowego.
•
Nie stawiaj przyrządu w takim miejscu,
w którym promień laserowy jest emitowany na
wysokości głowy przechodzących osób.
•
Pilnuj, by lasera nie dotykały dzieci.
•
W ekstremalnych warunkach zastosowania
może wypłynąć elektrolit. Jeżeli płyn
znajdzie się na baterii należy postępować jak
następuje:
- zmyj uważnie ciecz za pomocą chustki
z baterii. Unikaj kontaktu ze skórą lub
oczami. Nie izoluj baterii.
- jeśli jednak doszło do kontaktu cieczy
z oczami lub skórą, przemywaj je czystą,
bieżącą wodą przez 10 minut. Skontaktuj się
z lekarzem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru! Uważaj, by jakieś metalowe
przedmioty nie zwarły biegunów
baterii.
Naklejki na laserze
• Nie usuwaj żadnych naklejek
ostrzegawczych i nie czyń ich
5
nieczytelnymi. Jeśli naklejki zostaną
usunięte to użytkownik lub inne osoby mogą
być narażone na ryzyko promieniowania.
• Naklejki na laserze mogą zawierać
następujące piktogramy:
V ..................Volt
mW ..............miliwat
.... ostrzeżenie przed
promieniowaniem laserowym
nm ...............długość fali w nanometrach
Na urządzeniu znajdują się następujące
piktogramy:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi
Ostrzeżenie przed promieniowaniem
laserowym
Nie patrz w promień laserowy
Następujące naklejki zostały umieszczone
na laserze, aby ułatwić pracę i bezpieczeństwo
oraz poinformować o klasie urządzenia. Sprawdź
odnośniki w języku ojczystym na stronie 1 i 2.
Sprawdź również odnośniki w instrukcji obsługi
dla szczególnych prac konkretnego modelu.
•
Gdy laser jest wilgotny, nie wkładaj go do
kuferka. Najpierw wytrzyj go dokładnie
miękką, suchą szmatką.
CZYSZCZENIE
Zewnętrzne części z tworzywa sztucznego
mogą być czyszczone wilgotną szmatką. Jeśli
nawet te części są odporne na rozpuszczalniki,
w ŻADNYM WYPADKU nie stosuj ich do
czyszczenia. Przed przechowywaniem suchą
ściereczką usuń wilgoć z urządzenia.
KONSERWACJA
WSKAZÓWKA: Jeśli laser zostanie
zdemontowany utraci gwarancyjne uprawnienia.
Dla zagwarantowania BEZPIECZEŃSTWA
I NIEZAWODNOŚCI produktu wszystkie naprawy,
prace konserwacyjne i ustawienia powinny być
przeprowadzane przez autoryzowany punkt
serwisowy. Pozostawiaj urządzenie do naprawy
u wykwalifikowanych techników serwisowych,
którzy stosują identyczne części wymienne. To
sprawia, że narzędzie pozostaje w dalszym ciągu
bezpieczne.
Prace serwisowe lub konserwacyjne
przeprowadzone przez niewykwalifikowane osoby
mogą spowodować obrażenia. Lokalne punkty
serwisowe DEWALT można znaleźć telefonując
pod numer: 22 46 42 700 lub na stronie
www.DEWALT.eu
AKCESORIA
KONSERWACJA
•
By mieć pewność dokładności pomiarów,
często sprawdzaj, czy laser jest prawidłowo
wykalibrowany. Patrz p. Kontrola kalibracji
na miejscu w instrukcji obsługi.
•
Kontrolę kalibracji i inne prace
konserwacyjne można powierzyć dowolnemu
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu
DEWALT.
•
6
Gdy laser nie jest używany, przechowuj go
w dostarczonym kuferku. Nie składuj lasera
w temperaturze niższej niż -20 °C ani wyższej
niż 60 °C.
OSTRZEŻENIE: Osprzęt, który nie jest
oferowany przez DEWALT nie został sprawdzony
w działaniu z tym produktem a wiec jego użycie
może być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka
obrażeń do zastosowania z tym produktem należy
używać tylko zlecanych akcesoriów DEWALT.
Akcesoria przeznaczone dla danego produktu
mogą być niebezpieczne w użyciu z innym
urządzeniem. Zalecane akcesoria otrzymasz za
dodatkową opłatą u lokalnego dystrybutora lub
w autoryzowanym punkcie serwisowym. Jeśli
będzie niezbędne wsparcie przy pozyskaniu
osprzętu, skieruj się do:
Stanley Black&Decker Polska
ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa
tel. 22 46 42 700, faks: 22 46 42 701 lub
odwiedź naszą stronę: www.DEWALT.eu
Urządzenie może być dostarczone
z magnetycznym zawieszeniem. Za pomocą tego
magnesu na tylnej stronie narzędzie może być
umieszczone na każdej powierzchni ze stali lub
żelaza.
UWAGA: Nie ustawiaj się pod laserem, gdy
jest zawieszony na magnesie. Upadek lasera
może spowodować poważne obrażenia ciała lub
uszkodzenie urządzenia.
BEZPIECZEŃSTWO
ELEKTRYCZNE
•
Do urządzeń zasilanych bateriami używaj
tylko baterii do tego przeznaczonych.
Użycie innych baterii może prowadzić do
niebezpieczeństwa pożaru.
OSTRZEŻENIE: Baterie mogą eksplodować
lub wyciec, co grozi doznaniem urazu lub
pożarem. Następujące postępowanie zmniejsza
ryzyko tego zagrożenia:
• Przestrzegaj wszystkich wskazówek
i ostrzeżeń zamieszczonych na baterii
i opakowaniu.
Bezpieczeństwo użytkownika
OSTRZEŻENIE: Dokładnie zapoznaj
się ze wszystkimi zamieszczonymi
tutaj wskazówkami.
Nieprzestrzeganie ich może
doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
OSTRZEŻENIE: Narażenie na
promieniowanie laserowe. Nie
demontuj ani nie modyfikuj
lasera. W jego wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających
konserwacji przez użytkownika.
Grozi to poważnym uszkodzeniem
oczu.
• Nie zwieraj biegunów baterii.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczne
promieniowanie. Posługiwanie się
elementami obsługi, dokonywanie
regulacji lub innych czynności
niezgodnych z opisem w tej instrukcji
może wyzwolić niebezpieczne
promieniowanie laserowe.
• Nie ładuj baterii.
UWAGA:
• Nie mieszaj ze sobą starych i nowych
baterii. Wymieniaj naraz wszystkie baterie
na nowe tej samej marki i tego samego
typu.
PROMIENIOWANIE LASEROWE.
NIE PATRZ W PROMIEŃ
LASEROWY. Przyrząd laserowy
klasy 2.
• Przy wkładaniu baterii zawsze zwracaj
uwagę na właściwą polaryzację („+” i „-”)
podaną na baterii i przyrządzie.
• Zużyte baterie natychmiast wyjmuj
i utylizuj zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
• Etykieta na dostarczonym przyrządzie
laserowym może zawierać następujące
symbole.
• Nie wrzucaj baterii do ognia.
V .................wolt
• Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.
mW .............miliwat
• Gdy laser ma nie być używany przez kilka
miesięcy, wyjmij z niego baterie.
Ah...............amperogodziny
Usuwanie odpadów
• NIE wyrzucaj tego produktu do
odpadów domowych
• Usuwaj baterie ZAWSZE zgodnie
z przepisami obowiązującymi
w danej miejscowości
• PROŚBA O PONOWNE
ZUŻYTKOWANIE zgodnie
z lokalnymi przepisami dla zbiórki
i usuwania odpadów elektrycznych
i elektronicznych według ustawy
o ZSEiE.
.............symbol ostrzeżenia przed
promieniowaniem laserowym
nm ..............długość fali w nanometrach
2 .................klasa lasera
.............nie patrz w promień laserowy
ETYKIETY OSTRZEGAWCZE
Dla wygody i bezpieczeństwa użytkownika na
laserze umieszczono następujące etykiety:
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania urazu, przeczytaj niniejszą
instrukcję obsługi.
OSTRZEŻENIE: PROMIENIOWANIE
LASEROWE. NIE PATRZ W PROMIEŃ
LASEROWY. Przyrząd laserowy
klasy 2.
7
• Ustaw laser na płaskiej powierzchni.
Upadek lasera grozi uszkodzeniem przyrządu
lub doznaniem poważnego urazu ciała.
• Nie używaj lasera w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, w którym
znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły.
Przyrządy wytwarzają iskry, które mogą
zapalić te substancje.
• Używaj lasera wyłącznie z przeznaczonymi
dla niego bateriami. Stosowanie innych
baterii grozi pożarem.
• Nieużywany laser przechowuj
poza zasięgiem dzieci i innych
niewyszkolonych w jego obsłudze
osób. Lasery w rękach niedoświadczonych
użytkowników są niebezpieczne.
• Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych
przez producenta do posiadanego
modelu lasera. Używanie akcesoriów
przeznaczonych dla innych laserów grozi
doznaniem urazu.
• Naprawy mogą być wykonywane tylko
przez wykwalifikowanych specjalistów.
Prace serwisowe lub konserwacyjne
wykonywane przez niewykwalifikowane osoby
stwarzają zagrożenie doznania urazu. Adresy
autoryzowanych warsztatów serwisowych
firmy DEWALT zamieszczono w Internecie
pod adresem www.dewalt.com.
• Nie patrz w promień laserowy przez
przyrządy optyczne, jak teleskopy lub
teodolity. Grozi to poważnym uszkodzeniem
wzroku.
• Nie używaj lasera w miejscu, w którym
ktoś mógłby umyślnie lub nieumyślnie
spojrzeć w promień laserowy. Grozi to
poważnym uszkodzeniem oczu.
• Gdy laser nie jest używany, wyłącz go.
Pozostawiony załączony laser zwiększa
ryzyko, że ktoś spojrzy w jego promień.
• Nie demontuj lasera. W jego wnętrzu nie
ma żadnych elementów podlegających
konserwacji przez użytkownika.
• Lasery liniowe DCE088G i DCE088R są to
przyrządy laserowe klasy 2.
• Lasery te same się poziomują i można je
wykorzystywać wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń do wyznaczania poziomych
i pionowych płaszczyzn.
OSTRZEŻENIE: Dokładnie zapoznaj
się ze wszystkimi zamieszczonymi
tutaj wskazówkami.
Nieprzestrzeganie ich może
doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
Obszar pracy
• Obszar pracy utrzymuj w czystości i dobrze
go oświetlaj. Ciemne otoczenie zwiększa
ryzyko wypadku.
• Nie używaj lasera w otoczeniu zagrażającym
wybuchem, w którym znajdują się np. palne
ciecze, gazy lub pyły.
• W czasie pracy trzymaj dzieci i osoby
postronne z dala od lasera. Odwrócenie
uwagi użytkownika grozi utratą panowania
nad przyrządem.
Bezpieczeństwo elektryczne
• Przyrządy bateryjne zasilaj tylko
specjalnymi przeznaczonymi dla nich
bateriami. Stosowanie innych akumulatorów/
baterii grozi wybuchem pożaru.
Przegląd wyrobu
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie modyfikuj
samego przyrządu ani jego
elementów. Grozi to uszkodzeniem
lasera lub doznaniem szkód
osobowych.
Rysunek 3 - Umiejscowienie baterii A
• W żadnym wypadku nie modyfikuj lasera.
Modyfikacja taka naraża użytkownika na
niebezpieczne promieniowanie laserowe.
Rysunek 2 - Wyłącznik blokady mechanizmu
wahadłowego B
• Nie używaj lasera w pobliżu dzieci i nie
pozwalaj im się nim bawić. Grozi to
poważnym uszkodzeniem oczu.
Rysunek 5B - Wyłącznik poziomej linii świetlnej D
• Nie zdejmuj ani nie zaklejaj żadnych
naklejek ostrzegawczych. Przy zdjętych
etykietach użytkownik lub inne osoby mogą
się przypadkowo wystawić na działanie
promieniowania laserowego.
8
INFORMACJE O LASERACH
Rysunek 2 - Klawiatura C
Rysunek 5B - Wyłącznik pionowej linii świetlnej E
Rysunek 5B - Wskaźnik ładunku baterii F
Rysunek 3 - Magnetyczny wspornik kątowy
z trzpieniem obrotowym G
Rysunek 3 - Otwór w kształcie dziurki od klucza
H
Rysunek 4 - Otwory gwintowane do mocowania
na statywie (1/4” - 20 i 5/8” - 11) I
Rysunek 5A - Zamocowanie sufitowe J
Rysunek 5A - Uchwyt K
Rysunek 5A - Otwór na wkręt M
Baterie i osiągi
• Przyrządy laserowe są zwykle zasilane przez
następujące 10,8 V akumulatory DEWALT:
DCB120, DCB127, ale też mogą być zasilane
przez cztery baterie AA w pakiecie startowym
DEWALT o nazwie Starter Pack. Starter Pack
AA jest zalecany do użytku tylko z laserem
czerwonym.
Wkładanie / wyjmowanie
baterii (patrz rysunek 3)
ZASTOSOWANIE PAKIETU STARTOWEGO AA
UWAGA: Pakiet startowy AA jest
przystosowany wyłącznie do zasilania
przyrządów laserowych DEWALT
o napięciu 10,8 V i nie wolno go
używać z innymi laserami. Nie próbuj
modyfikowania przyrządu.
Wkładanie baterii:
• Zdejmij pokrywę kieszeni baterii, jak
pokazano na rysunku 4.
• Włóż cztery nowe baterie AA do kieszeni,
zwracając uwagę na ich prawidłową
polaryzację (+) i (-) we wnętrzu kieszeni.
• Zainstaluj pakiet startowy AA, jak pokazano
na rysunku 3.
ZASTOSOWANIE 10,8 V AKUMULATORA
DEWALT:
• Zainstaluj akumulator 10,8 V, jak pokazano
na rysunku 3.
OSTRZEŻENIE: Baterie mogą
eksplodować lub wyciec, co grozi
doznaniem urazu lub pożarem. By
zmniejszyć ryzyko tego zagrożenia:
• Przestrzegaj wszystkich wskazówek
i ostrzeżeń zamieszczonych na baterii, na
etykiecie i opakowaniu, a także w załączonej
ulotce dotyczącej bezpieczeństwa baterii.
• Przy wkładaniu baterii zawsze zwracaj uwagę
na właściwą polaryzację („+” i „-”) podaną na
baterii i w przyrządzie.
• Nie zwieraj biegunów baterii.
• Nie ładuj baterii.
• Nie mieszaj ze sobą starych i nowych baterii.
Wymieniaj naraz wszystkie baterie na nowe
tej samej marki i tego samego typu.
• Zużyte baterie natychmiast wyjmuj i utylizuj
je zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
• Nie wrzucaj baterii do ognia.
• Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.
• Gdy laser nie ma być używany, wyjmij z niego
baterie.
• Używaj ładowarki specjalnie przystosowanej
do ładowania dostarczonego akumulatora.
BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
• Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z przyrządem. Nie używaj go, gdy jesteś
zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem
narkotyków, alkoholu czy też leków. Chwila
nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo
poważnymi konsekwencjami.
• Unikaj nienaturalnej postawy ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu
i zawsze zachowuj równowagę, by móc
łatwiej zapanować nad przyrządem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
• Korzystaj z osobistego wyposażenia
ochronnego. Zawsze zakładaj okulary
ochronne. W pewnych sytuacjach może być
potrzebna maska przeciwpyłowa, obuwie
na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne.
OBSŁUGA I KONSERWACJA PRZYRZĄDU
• Nie używaj przyrządu z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje
się normalnie załączać lub wyłączać, jest
niebezpieczne i trzeba je naprawić.
• Niepotrzebne w danej chwili przyrządy
laserowe przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci i osób
nieobeznanych z ich obsługą. Lasery
w rękach niedoświadczonych użytkowników
są niebezpieczne.
• Stosuj wyłącznie akcesoria zalecane przez
producenta specjalnie do posiadanego
przez siebie modelu. Akcesoria właściwe dla
innego przyrządu laserowego używane z tym
modelem mogą być niebezpieczne.
SERWIS
• Naprawy przyrządu laserowego zlecaj
wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom.
Wykonywanie prac serwisowych przez osoby
nieuprawnione grozi doznaniem urazu.
9
• W ramach serwisu stosuj wyłącznie
oryginalne części zamienne. Przestrzegaj
wskazówek zamieszczonych w punkcie
„Konserwacja” w tej instrukcji obsługi.
Używanie niedopuszczonych elementów
lub nieprzestrzeganie instrukcji konserwacji
grozi porażeniem prądem elektrycznym lub
doznaniem urazu.
Wykaz punktów serwisowych DEWALT można
znaleźć na stronie internetowej www.dewalt.com.
Wskazówki dotyczące
eksploatacji
• Najlepsze wyniki pracy osiąga się przy użyciu
nowych, wysokiej jakości markowych baterii
AA lub specjalnych 10,8 V akumulatorów
litowo-jonowych DEWALT.
• Sprawdź, czy baterie są w dobrym stanie.
Wymień je, gdy miga wskaźnik ładunku.
• By wydłużyć czas pracy baterii, wyłączaj
laser w przerwie między pomiarami.
• Dla zapewnienia dokładności pomiaru często
kalibruj laser. Patrz „Kontrola kalibracji na
miejscu”.
• Przed użyciem lasera sprawdź, czy jest
dobrze zamocowany na gładkiej, płaskiej
powierzchni.
• Zawsze zaznaczaj oś wytwarzanej przez
laser linii świetlnej.
• Duże wahania temperatury zewnętrznej
mogą powodować przemieszczenie
wewnętrznych elementów, co pogarsza
dokładność pomiarów. Podczas pracy często
ją sprawdzaj. Patrz „Kontrola kalibracji na
miejscu”.
• Gdyby laser upadł, sprawdź, czy nadal jest
poprawnie wykalibrowany. Patrz „Kontrola
kalibracji na miejscu”.
WSKAŹNIK ROZŁADOWANIA BATERII
Lasery DCE088G i DCE088R są wyposażone
we wskaźnik ładunku baterii, jak pokazano
na rysunku 5B. Każda z diod świecących
odpowiada 25 % pojemności baterii. Dolna
dioda zapala się i miga, gdy pozostały ładunek
spadnie poniżej 12,5 %, i wtedy baterie trzeba
wymienić na nowe. Laser może jeszcze przez
chwilę pracować aż do całkowitego rozładowania
baterii, ale wiązka promieniowania laserowego
staje się coraz ciemniejsza. Po włożeniu
nowych baterii i załączeniu lasera wiązki znów
osiągają pełną jasność, a wskaźnik pokazuje
pełen ładunek (powodem migania wiązki nie
są słabe baterie, a jedynie przekroczenie
10
zakresu samopoziomowania). Gdy cztery diody
świecące we wskaźniku ładunku stale migają, nie
świadczy to o słabych bateriach. Patrz „Migają
diody świecące we wskaźniku ładunku baterii”
w punkcie Wykrywanie i usuwanie usterek.
Eksploatacja
ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE LASERA
(PATRZ RYSUNKI 2 I 5)
Ustaw laser na płaskiej powierzchni. Model
ten zawiera wyłącznik blokady mechanizmu
wahadłowego B i klawiaturę C z dwoma
przyciskami ON/OFF: jeden do włączania
poziomej D i jeden do pionowej linii świetlnej E.
Każdą linię włącza się przez wyłączenie blokady
mechanizmu wahadłowego B i naciśnięcie
odpowiadającego jej przycisku ON/OFF na
klawiaturze. Linie świetlne można włączać
pojedynczo lub obie jednocześnie. Linie
te wyłącza się przez ponowne naciśnięcie
odpowiedniego przycisku ON/OFF. Gdy laser nie
jest używany, wyłącz go i zablokuj. W tym celu
wyłącznik blokady mechanizmu wahadłowego
ustaw w pozycji ZABLOKOWANIA/OFF.
Gdy wyłącznik ten nie znajduje się w pozycji
zablokowania, wtedy stale migają wszystkie
cztery diody świecące we wskaźniku ładunku
baterii.
ZASTOSOWANIE LASERA
Wskaźnik przekroczenia zakresu
samopoziomowania (Out of LEVEL)
Laser jest tak skonstruowany, że sam się
poziomuje. Gdy jednak laser jest tak bardzo
pochylony (> 4°), że nie może się sam
wypoziomować, wtedy miga wiązka laserowa.
Laser wytwarza dwie sekwencje migowe
związane z zakresem samopoziomowania:
(i) w zakresie między 4° i 10° wiązki migają
ze stałą częstotliwością; (ii) gdy nachylenie
przekracza 10°, wiązki migają w cyklu po trzy
razy. Gdy wiązki migają, laser nie znajduje
się w poziomie (bądź w pionie) i nie należy
go wykorzystywać do poziomowania ani
pionowania. Ponownie ustaw laser na bardziej
poziomej powierzchni.
Zastosowanie wspornika kątowego
z trzpieniem obrotowym (patrz rysunek 3)
OSTRZEŻENIE: Ustaw laser na
stabilnej powierzchni i/lub przytwierdź
wspornik do stabilnej ściany. Upadek
lasera grozi doznaniem poważnego
urazu ciała i uszkodzeniem lasera.
Laser zawiera przytwierdzony na stałe
magnetyczny wspornik kątowy z trzpieniem
obrotowym G. Za pomocą tego wspornika
można zamocować przyrząd na każdej pionowej
powierzchni ze stali lub żelaza. Przykładowo
mogą to być słupy stalowej konstrukcji, stalowe
futryny drzwiowe i stalowe dźwigary. Wspornik
kątowy zawiera także otwór w kształcie dziurki od
klucza H, za pomocą którego przyrząd można
powiesić na gwoździu lub wkręcie na powierzchni
dowolnego rodzaju.
Mocowanie lasera na suficie (patrz rysunek 5)
Możliwość mocowania lasera na suficie J
(jeżeli występuje) czyni go jeszcze bardziej
uniwersalnym. Zamocowanie sufitowe zawiera
na jednym końcu uchwyt K, za pomocą którego
można przytwierdzić go do kątownika ściennego
przy wykonywaniu izolacji akustycznej stropu. Na
każdym końcu zamocowania sufitowego znajduje
się otwór M na wkręt lub gwóźdź, za pomocą
którego zamocowanie można przytwierdzić do
dowolnej powierzchni.
Po przytwierdzeniu zamocowania sufitowego jego
płyty stalowe stanowią powierzchnię, do której
można przymocować magnetyczny wspornik
kątowy z trzpieniem obrotowym G. Laser można
wówczas precyzyjnie ustawić przez przesuwanie
magnetycznego wspornika kątowego na
zamocowaniu sufitowym.
Użycie lasera z akcesoriami
Lasery zawierają na spodzie otwory gwintowane
1/4” - 20 i 5/8” - 11. Otwory te służą do
mocowania posiadanych lub zakupionych później
akcesoriów firmy DEWALT. Używaj wyłącznie
akcesoriów DEWALT specjalnie przeznaczonych
do tego przyrządu. Przestrzegaj instrukcji
dołączonych do akcesoriów.
UWAGA: Nie zaleca się stosowania
z tym laserem innych akcesoriów,
gdyż jest to niebezpieczne.
By uzyskać pomoc przy wyborze akcesoriów,
zwróć się do najbliższego centrum serwisowego
DEWALT lub wejdź na stronę internetową
www.dewalt.com.
Poziomowanie lasera
Gdy laser jest prawidłowo wykalibrowany, sam się
poziomuje. Każdy laser jest dokładnie kalibrowany
w zakładzie produkcyjnym i znajduje poziom,
jeżeli jest ustawiony na płaskiej powierzchni
o nachyleniu nieprzekraczającym ± 4°. Nie są
konieczne żadne ręczne regulacje.
KONSERWACJA
• By zapewnić dokładność pomiarów, często
sprawdzaj i kalibruj laser. Patrz „Kontrola
kalibracji na miejscu”.
• Kontrolę kalibracji i inne prace konserwacyjne
można też zlecić jednemu z centrów
serwisowych DEWALT.
• Gdy laser nie jest używany, przechowuj go
w dostarczonym kuferku. Nie składuj lasera
w temperaturze poniżej -20 °C i powyżej
60 °C.
• Gdy laser jest wilgotny, nie wkładaj go do
kuferka. Przed schowaniem lasera najpierw
go wysusz miękką, suchą szmatą.
CZYSZCZENIE
Zewnętrzne elementy z tworzywa sztucznego
można czyścić wilgotną szmatą. Chociaż
elementy te są odporne na rozpuszczalniki,
NIGDY takich substancji nie używaj. Przed
schowaniem przyrządu wysusz go miękką, suchą
szmatą.
Kontrola dokładności
i kalibracja
KONTROLA DOKŁADNOŚCI Pozioma wiązka, kierunek skanowania (patrz
rysunek 6)
Dla sprawdzenia kalibracji lasera przy skanowaniu
w poziomie są potrzebne dwie ściany usytuowane
w odległości 9 m od siebie. Przy kontroli kalibracji
istotne jest, by odstęp między ścianami nie był
mniejszy niż przy rzeczywistych pomiarach.
1. Za pomocą wspornika kątowego zamocuj
laser na ścianie i skieruj go do przodu.
2. Włącz poziomą wiązkę laserową i obróć laser
o ok. 45°, by skrajna prawa krawędź wiązki
wypadła na przeciwległej ścianie oddalonej
o 9 m od lasera. Zaznacz oś linii świetlnej ⓐ.
3. Obróć laser o ok. 90°, by skrajna lewa
krawędź wiązki wypadła na znaku
wykonanym w p. 2. Zaznacz oś linii świetlnej
ⓑ.
4. Zmierz pionową odległość między oboma
znakami.
5. Gdy odległość ta jest większa od wartości
podanych w poniższej tabeli, oddaj laser do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu kalibracji.
Odległość między
ścianami
9m
12 m
15 m
Dopuszczalna
odległość między
dwoma znakami
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
11
KONTROLA DOKŁADNOŚCI Pozioma wiązka - poziome odchylenie (patrz
rysunek 7)
Dla sprawdzenia kalibracji poziomego odchylenia
wiązki laserowej jest potrzebna ściana długości
przynajmniej 9 m. Przy kontroli kalibracji istotne
jest, by długość ta nie była mniejsza niż przy
rzeczywistych pomiarach.
1. Za pomocą wspornika kątowego zamocuj
laser na jednym końcu ściany.
2. Włącz poziomą wiązkę i skieruj laser na
przeciwległą ścianę mniej więcej równolegle
do przylegającej ściany.
3. Zaznacz oś linii świetlnej w dwóch miejscach
ⓒ, ⓓ oddalonych od siebie o przynamniej
9 m.
4. Zamocuj laser na drugim końcu ściany.
5. Włącz poziomą wiązkę laserową i skieruj
laser na pierwszą ścianę mniej więcej
równolegle do tej samej sąsiadującej ściany.
6. Ustaw laser na takiej wysokości, by oś linii
świetlnej wypadła na wykonanym wcześniej
znaku ⓓ.
7. Zaznacz oś linii świetlnej ⓔ bezpośrednio
powyżej lub poniżej pierwszego znaku ⓒ.
8. Zmierz odległość między tymi dwoma
znakami ⓒ, ⓔ.
9. Gdy odległość ta jest większa od wartości
podanych w poniższej tabeli, oddaj laser do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu kalibracji.
Długość ściany
9m
12 m
15 m
Dopuszczalna
odległość między
znakami
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
KONTROLA DOKŁADNOŚCI Pionowa wiązka (patrz rysunek 8)
Kontrola kalibracji lasera w pionie jest
najdokładniejsza przy odpowiednio dużej
wysokości sufitu, w idealnym przypadku 9 m.
Przy tej kontroli jedna osoba ustawia laser na
podłodze, a druga zaznacza pozycję linii świetlnej
na suficie. Przy kontroli kalibracji istotne jest,
by wysokość sufitu nie była mniejsza niż przy
rzeczywistych pomiarach.
1. Zaznacz na podłodze linię długości 1,5 m.
2. Włącz pionową wiązkę i ustaw laser na jednym
końcu zaznaczonej linii w kierunku tej linii.
12
3. Tak ustaw laser, by wiązka wypadła dokładnie
na linii na podłodze.
4. Zaznacz oś linii świetlnej na suficie ⓕ
dokładnie nad środkiem linii na podłodze.
5. Przestaw laser na drugi koniec linii na
podłodze. Tak go ustaw, by wiązka wypadła
dokładnie na tej linii.
6. Zaznacz oś linii świetlnej na suficie ⓕ obok
wykonanego wcześniej znaku ⓖ.
7. Zmierz odległość między tymi znakami na
suficie.
8. Gdy odległość ta jest większa od wartości
podanych w poniższej tabeli, oddaj laser do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu kalibracji.
Wysokość sufitu
2,5 m
3m
4m
6m
9m
Dopuszczalna
odległość między
znakami
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
4m
6m
Wykrywanie i usuwanie
usterek
Laser nie daje się załączyć
• Sprawdź, czy baterie AA (jeżeli występują)
zostały włożone do kieszeni zgodnie ze swoją
polaryzacją (+) i (-).
• Sprawdź, czy baterie bądź akumulator
znajdują się w dobrym stanie. W razie
wątpliwości wymień je na nowe.
• Sprawdź, czy bieguny baterii są czyste
i nieskorodowane. Sprawdź, czy przyrząd
laserowy jest suchy i stosuj tylko wysokiej
jakości markowe baterie, w których ryzyko
wycieku elektrolitu jest jak najmniejsze.
• Laser rozgrzany do temperatury powyżej
50 °C nie daje się załączyć. Gdy laser
znajdował się w miejscu o wysokiej
temperaturze, najpierw go ochłodź.
Naciśnięcie wyłącznika przed ochłodzeniem
lasera do właściwej temperatury pracy nie
powoduje jego uszkodzenia.
Migają promienie laserowe
Lasery DCE088G i DCE088R są tak
skonstruowane, że same się poziomują
w zakresie ± 4 °C we wszystkich kierunkach.
Gdy jednak laser jest tak bardzo pochylony,
że wewnętrzny mechanizm nie jest w stanie
się wypoziomować, migają wiązki laserowe,
informując, że nastąpiło przekroczenie
zakresu. Migające wiązki nie przebiegają
w poziomie lub w pionie i nie powinno się
ich wykorzystywać do poziomowania ani
pionowania. Ponownie ustaw laser na płaskiej,
bardziej poziomej powierzchni.
Wiązki laserowe nie przestają się poruszać
Lasery DCE088G i DCE088R są przyrządami
precyzyjnymi. Gdy laser nie jest ustawiony
na stabilnej (i nieruchomej) powierzchni, cały
czas próbuje się wypoziomować. Gdy wiązka
ciągle się porusza, ustaw laser na stabilniejszej
powierzchni. Powinna ona być też względnie
płaska, by laser pozostawał stabilny.
Migają diody świecące we wskaźniku ładunku
baterii
Gdy wszystkie cztery diody świecące we
wskaźniku ładunku baterii cały czas migają,
to znaczy że przyrząd nie został całkowicie
wyłączony wyłącznikiem blokady mechanizmu
wahadłowego B. Gdy laser nie jest używany,
wyłącznik ten zawsze powinien się znajdować
w pozycji ZABLOKOWANIA/OFF.
Serwis i naprawy
• Wskazówka: Demontaż lasera powoduje
utratę gwarancji.
By zapewnić BEZPIECZEŃSTWO
i NIEZAWODNOŚĆ przyrządu, naprawy,
prace konserwacyjne i regulacje muszą być
wykonywane przez autoryzowane centrum
serwisowe. Wykonywanie prac serwisowych
przez osoby nieuprawnione grozi doznaniem
urazu. Wykaz punktów serwisowych DEWALT
można znaleźć na stronie internetowej
www.dewalt.com.
Specyfikacja
PRZYRZĄD LASEROWY
Źródło światła
Diody laserowe
Długość fali lasera
Światło widzialne 630 - 680 nm
Światło widzialne 515 - 535 nm (ZIELONE)
(CZERWONE)
Moc lasera
≤ 1,5 mW (każda wiązka), WYRÓB LASEROWY KLASY 2
Zasięg
Dokładność (w poziomie)
20 m, CZERWONE
35 m, ZIELONE
50 m z detektorem
60 m z detektorem
±3 mm na 9 m
Wskaźniki
Słaba bateria
Miga jedna dioda świecąca we wskaźniku ładunku baterii
Przyrząd nie został wyłączony
Migają 4 diody świecące we wskaźniku ładunku baterii
wyłącznikiem mechanizmu wahadłowego
Migające wiązki laserowe
Przekroczenie zakresu samopoziomowania/laser nie znajduje się w poziomie
Źródło prądu
4 baterie (1,5 V) o wielkości AA (6 V DC) lub 10,8 V akumulator litowo-jonowy D EWALT
Temperatura pracy
od -10 °C do +45 °C
Temperatura składowania
od -20 °C do +60 °C
Wilgotność
Maksymalna dopuszczalna względna wilgotność powietrza 80 % w temperaturze do
31 °C, która to wartość liniowo spada do 50 % w temperaturze 40 °C
Otoczenie
Wodoodporny i pyłoszczelny w warunkach do stopnia ochrony IP 65
13
Rys. 1a
Rys. 1b
Rys. 2
14
BEZPIECZEŃSTWO AKUMULATORÓW
I ŁADOWAREK
Bezpieczeństwo użytkowania
OSTRZEŻENIE:
• Zanim rozpoczniesz użytkowanie
przeczytaj gruntownie wszystkie
wskazówki bezpieczeństwa
i instrukcje obsługi. Osoba
odpowiedzialna za instrument
powinna upewnić się, że wszyscy
użytkownicy przeczytali tę
instrukcję i ją stosują.
• Przechowuj kompletną instrukcję
aby sięgnąć do niej w przyszłości.
Wskazówki bezpieczeństwa
akumulatorów litowojonowych.
UZYTKOWANIE I PIELĘGNACJA NARZĘDZI
ZASILANYCH AKUMULATOREM
a) Ładuj akumulator tylko w ładowarce
przewidzianej przez producenta.
Zastosowanie ładowarki przewidzianej
dla innego rodzaju akumulatora może
doprowadzić do zapalenia się akumulatora
podczas ładowania.
b) Używaj narzędzi laserowych tylko
z akumulatorami dla nich przewidzianymi.
Zastosowanie innych akumulatorów może
prowadzić do obrażeń lub pożaru.
c) Wyjęte akumulatory trzymaj z dala od
spinaczy biurowych, monet, kluczy,
gwoździ, śrub i innych małych przedmiotów
metalowych, które mogą spowodować
zwarcie biegunów. Zwarcie zacisków
akumulatora grozi oparzeniem lub pożarem.
d) Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
zanieczyszczenia natychmiast spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit prysnął
w oczy, niezwłocznie zgłoś się do lekarza.
Wyciekły elektrolit może podrażnić oczy lub
oparzyć skórę.
SERWIS
• Naprawę urządzenia powierzaj tylko wykwalifikowanemu personelowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Dzięki temu
będzie zachowane bezpieczeństwo narzę-
dzia. Informację o autoryzowanym serwisie
DEWALT znajdziesz pod telefonem (22) 46
42 700 faks: (22) 46 42 701 lub odwiedzając
naszą stronę internetową: www.DEWALT.eu.
• Urządzenie, akumulator i ładowarka nie mogą
być demontowane. W ich wnętrzu nie ma
żadnych części podlegających konserwacji.
• Urządzenie nie może w żaden sposób podlegać zmianom. Zmiany w urządzeniu mogą
prowadzić do obrażeń lub szkód rzeczowych.
Ważne przepisy bezpieczeństwa dla wszystkich
akumulatorów
Przy zamawianiu zamiennego akumulatora
uważaj, aby podać numer katalogowy i napięcie.
Dane odnośnie kompatybilności ładowarek
i akumulatorów znajdują się w tabeli na końcu
tej instrukcji. Dostarczony akumulator nie jest
całkowicie naładowany. Przeczytaj przed
zastosowaniem akumulatora i ładowarki poniższe
wskazówki bezpieczeństwa. Przestrzegaj
następnie procedury ładowania
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE ZALECENIA
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu
akumulatora z ładowarki takie pyły lub pary
mogą się zapalić.
• NIGDY na siłę nie wkładaj akumulatora
do ładowarki. NIGDY nie dokonuj żadnych
przeróbek akumulatora, by dopasować go
do innej ładowarki. Takie postępowanie
grozi pęknięciem akumulatora i doznaniem
poważnego urazu ciała. Dane odnośnie
kompatybilności ładowarek i akumulatorów
znajdują się w tabeli na końcu tej instrukcji.
• Akumulatory ładuj tylko w dostarczonej
ładowarce DEWALT.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Elektronarzędzia i akumulatora nigdy nie
składuj ani nie używaj w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40 °C (np.
stodoły lub metalowe budynki w lecie).
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Nigdy i pod żadnym pozorem
nie próbuj otwierać akumulatora. Nie
wkładaj akumulatora z pękniętą lub
uszkodzoną obudową do ładowarki.
15
Nie ściskaj akumulatora, uważaj, by
nie spadł na podłogę ani nie uległ
uszkodzeniu. Nigdy nie używaj
akumulatora ani ładowarki, które
zostały silnie uderzone, spadły na
podłogę, zostały przejechane lub
uszkodzone w inny sposób (np.
przebite gwoździem, uderzone
młotkiem lub nadepnięte). Skutkiem
takiego działania może być nawet
śmiertelne porażenie prądem
elektrycznym. Uszkodzone
akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Tak przechowuj i transportuj
akumulator, aby metalowe przedmioty
nie dotykały otwartych biegunów.
Nie przechowuj akumulatorów
w torbach, skrzynkach i kuferkach
narzędziowych, szafkach itp. z luźnymi
gwoździami, śrubami, kluczami, itp.
Jeśli bieguny baterii niespodziewanie
wejdą w kontakt z materiałami łatwo
przewodzącymi jak klucze, monety,
narzędzia ręczne itp. może podczas
transportu powstać pożar. Transport
akumulatorów litowo-jonowych
podlega odpowiednim przepisom.
Upewnij się podczas transportu
akumulatorów, że bieguny baterii są
dobrze zabezpieczone i zaizolowane,
aby nie weszły w kontakt
z materiałami, poprzez które może
nastąpić zwarcie. Przed transportem
akumulatorów litowo-jonowych
uzgodnij z przewoźnikiem przepisy dla
przewozu, opakowania i wysyłki.
SPECYFICZNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
DLA AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH
(LI-ION)
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia
nawet, gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatorów litowo-jonowych wydzielają się
toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach
przez 15 minut lub tak długo, aż ustąpi
podrażnienie. W razie konieczności
skorzystania z pomocy medycznej poinformuj
lekarza, że elektrolit stanowi mieszaninę
ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
16
• Pary wydzielające się z otwartych ogniw
akumulatora mogą spowodować zaburzenia
oddychania. Poszkodowaną osobę
wyprowadź na świeże powietrze, a gdyby
objawy się utrzymywały, wezwij lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
zapłonu. Elektrolit może być palny,
jeśli zostanie wystawiony na działanie
iskier lub płomieni.
Recykling
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
• Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje
się coraz trudniejsze. Zużyty akumulator
zutylizuj zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z elektronarzędzia.
• Ogniwa litowo-jonowe nadają się do
powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dystrybutorowi lub do
właściwego zakładu utylizacji odpadów,
którzy zadbają o ich fachowy recykling
bądź utylizację. Alternatywnie otrzymasz
listę autoryzowanych punktów serwisowych
DEWALT i pełną informację o obsłudze klienta
w internecie pod adresem : www.2helpU.com
Bezpieczeństwo ładowarki
Ważne przepisy bezpieczeństwa dla
wszystkich ładowarek akumulatorowych
Ładowarki
PRZECHOWUJ TE WSKAZÓWKI. Podręcznik
ten zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa
pracy ładowarki.
Dla tego urządzenia jest przewidziana ładowarka
DEWALT. Dane odnośnie kompatybilności
ładowarek i akumulatorów znajdują się w tabeli na
końcu tej instrukcji.
• Przed uruchomieniem ładowarki przeczytaj
wszystkie instrukcje i ostrzeżenia
zamieszczone na ładowarce i akumulatorze.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
poparzeń. By zmniejszyć ryzyko
obrażeń, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory
mogą się przegrzać i pęknąć, co
niechybnie grozi doznaniem urazu
ciała i szkód rzeczowych. Nigdy nie
ładuj baterii.
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki przez obce,
przewodzące materiały, jak np. pył szlifierski,
wióry metalowe, wełna stalowa, folia aluminiowa
lub nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj je
z dala od gniazda ładowarki. Gdy nie ma w niej
akumulatora, zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Tak samo postępuj przed
czyszczeniem ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT. Inne
zastosowanie może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na
działanie deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
• Nie stawiaj żadnych przedmiotów na
ładowarce jak również nie ustawiaj jej na
miękkiej powierzchni. Mogą się przez to
blokować szczeliny wentylacyjne i może
to prowadzić do przegrzania urządzenia.
Stawiaj ładowarkę z dala od źródeł ciepła.
Ładowarka jest wyposażona w szczeliny
wentylacyjne na górze i na dole.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką - uszkodzone
elementy niezwłocznie wymień na sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została mocno
uderzona, spadła na podłogę lub uległa
innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie konieczności
konserwacji lub naprawy oddaj ją do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu naprawy. Nieprawidłowe złożenie
może doprowadzić do pożaru bądź
niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób maleje
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do zasilania
prądem elektrycznym o napięciu 220 V.
Nie przyłączaj jej do źródła prądu o innym
napięciu, chyba że jest to ładowarka
samochodowa.
Procedura ładowania (rys. 1)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę do odpowiedniego gniazda
sieciowego.
2. Następnie włóż akumulator (C) do ładowarki
jak na rys.1. Upewnij się, że akumulator
jest prawidłowo osadzony. Zaczyna migać
czerwona lampka kontrolna, informując, że
rozpoczął się proces ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka
kontrolna zapala się na stałe. Akumulator jest
teraz całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub pozostawić w ładowarce.
Wskazania ładowarki
Niektóre ładowarki mogą rozpoznawać określone
problemy z akumulatorami. Jeśli czerwona
lampka miga szybko, to oznacza, że wystąpił jakiś
problem. W takim przypadku wyjmij akumulator
i włóż ponownie do ładowarki. Jeśli problem nie
ustąpił, ponów próbę z innym akumulatorem,
aby stwierdzić czy ładowarka jest sprawna. Jeśli
nowy akumulator jest prawidłowo ładowany, to
oznacza uszkodzenie akumulatora źródłowego
i konieczność przekazania go do punktu
serwisowego lub innego punktu recyklingu. Jeśli
przy nowym akumulatorze występuje ten sam
błąd jak przy źródłowym, należy oddać ładowarkę
do sprawdzenia w autoryzowanym punkcie
serwisowym.
PRZERYWANIE ŁADOWANIA W CELU
OCHŁODZENIA LUB OGRZANIA
AKUMULATORA
Niektóre ładowarki posiadają funkcję przerwania
ładowania przy zbyt gorącym/ zimnym
akumulatorze. Gdy ładowarka wykryje, że
akumulator jest zbyt gorący lub zbyt zimny,
17
automatycznie się włącza „opóźnienie gorącego
akumulatora”, a następnie znów załącza, gdy
akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę.
Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej
trwałości użytkowej akumulatorów. Podczas trybu
przegrzania/ schłodzenia akumulatora czerwona
lampka miga najpierw powoli a następnie szybko.
PRZECHOWYWANIE AKUMULATORA
W ŁADOWARCE
Ładowarka i akumulator mogą pozostać
połączone przetrwale świecącej diodzie.
Ładowarka utrzymuje akumulator nietknięty
i w pełni naładowany.
WSKAZÓWKA: Akumulator pozostawiony
poza ładowarką powoli traci swoją moc.
Jeżeli akumulator nie był przechowywany dla
podtrzymania naładowania w ładowarce, musi
być przed użyciem naładowany. Akumulator może
również wytracać swój ładunek, nawet jeśli jest
przechowywany w ładowarce ale jest podłączony
do nieodpowiedniego źródła prądu zmiennego.
SŁABE AKUMULATORY: Ładowarki mogą
również rozpoznać, kiedy akumulator jest słaby.
Taki akumulator jest dalej używalny, ale należy
się liczyć, że nie będzie już dłużej funkcjonować.
Ładowarka wskazuje, że akumulator należy
wymienić.
Ważne wskazówki ładowania
1. Akumulator osiąga najdłuższą trwałość
i najlepszą wydajność, jeżeli temperatura
otoczenia podczas ładowania wynosi od
18 °C do 24 °C. NIE ładuj akumulatora przy
temperaturze otoczenia poniżej +4,5 °C lub
ponad +40,5 °C. To jest ważne aby uniknąć
poważnych szkód w akumulatorze.
2. Ładowarka i akumulator mogą podczas
ładowania nagrzewać się. Jest to normalne
zjawisko i nie wskazuje na żaden problem.
Aby akumulator po zastosowaniu szybko się
schłodził nie powinien być przechowywany
w ciepłym otoczeniu, jak szopy z blachy lub
nieizolowane samochody budowlane.
3. Jeśli akumulator nie ładuje się prawidłowo:
a. Sprawdź gniazdko sieciowe czy
funkcjonuje poprzez załączenie lampy lub
innego urządzenia.
b. Sprawdź czy gniazdko sieciowe nie jest
podłączone do wyłącznika światła, który
przy wyłączeniu światła wyłącza również
zasilanie prądem.
c. Przenieś ładowarka i akumulator na
miejsce, gdzie temperatura otoczenia
wynosi ca od 18 °C do 24 °C.
18
d. Jeśli problemy nie ustąpiły zanieś
urządzenie, ładowarkę i akumulator do
autoryzowanego punktu serwisowego.
4. Akumulator powinien być naładowany, jeśli
nie osiąga wystarczającej energii, aby prace
przeprowadzić tak dobrze jak poprzednio.
W takim przypadku NIE UŻYWAJ DALEJ
akumulatora. Postępuj według wskazówek
dla ładowania akumulatorów. Można w każdej
chwili doładować częściowo rozładowany
akumulator. Nie ma to wpływu na akumulator.
5. Łatwo przewodzące materiały, np. pył
szlifierski, wióry metalowe, wełna stalowa,
folia aluminiowa lub zgromadzone cząstki
metalowe powinny być trzymane z dala
w pustym miejscu. Zawsze wyciągaj wtyczkę
ładowarki z gniazdka sieciowego, jeśli
akumulator nie tkwi w zagłębieniu. Wyciągaj
wtyczkę z gniazdka sieciowego przed
czyszczeniem ładowarki.
6. Ładowarki nie zamrażaj i nie zanurzaj
w wodzie lub innej cieczy.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia
prądem. Nie pozostawiaj żadnych cieczy
w ładowarce. Może to skutkować porażeniem
prądem.
UWAGA: Nigdy pod żadnym pozorem nie usiłuj
otwierać akumulatora. Oddaj do punktu recyklingu
akumulator, jeśli obudowa z tworzywa sztucznego
wskazuje na zarysowania lub pęknięcia.
Zalecenia prawidłowego składowania
1. Najlepsze miejsce do przechowywania
jest chłodne i suche – bez bezpośredniego
promieniowania słonecznego i nadmiernego
ciepła oraz zimna.
2. Długo okres przechowywania nie
szkodzi akumulatorowi lub ładowarce.
W odpowiednich warunkach akumulator
i ładowarka mogą być przechowywane 5 lat
i dłużej.
PRACA
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa
ciężkich obrażeń, wyłączaj urządzenie i wyjmuj
akumulator lub odłączaj od sieci, zanim
podejmiesz ustawienia lub założysz narzędzia lub
osprzęt.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys.2)
WSKAZÓWKA: Upewnij się, że akumulator jest
w pełni naładowany. Aby włożyć akumulator (A)
w urządzenie, skieruj akumulator na prowadnice
na tylnej stronie urządzenia i wsuń w narzędzie,
aż będzie mocno osadzony i słyszalnie zatrzaśnie.
Aby akumulator wyjąć z urządzenia, naciśnij
przycisk zwalniający i wyciągnij mocno
akumulator z urządzenia. Włóż akumulator do
ładowarki, jak pokazano na rys.1a i 1b.
Wskazówki obsługi
• Akumulator DEWALT 12 V Max litowo-jonowy
może być stosowany z czerwonym lub
zielonym laserem litowo-jonowym i zapewnia
długą trwałość.
• Upewnij się, że akumulator jest w dobrym
stanie. Jeśli wskazania akumulatorowe
na laserze migają, akumulator musi być
naładowany.
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć
niebezpieczeństwa ciężkich obrażeń,
wyłączaj urządzenie i wyjmuj
akumulator lub odłączaj od sieci,
zanim podejmiesz ustawienia lub
założysz narzędzia lub osprzęt.
Czyszczenie
Akcesoria
OSTRZEŻENIE: Zastosowanie
osprzętu nieoferowanego przez
DEWALT, który nie został sprawdzony
z tym produktem, może być
niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka
uszkodzenia, ten produkt powinien być
używany tylko z osprzętem zalecanym
przez DEWALT.
Polecane akcesoria dla urządzenia są do zakupienia u lokalnego dystrybutora lub w autoryzowanym punkcie serwisowym. Jeśli niezbędna jest
pomoc przy zakupie akcesoriów, prosimy zwrócić
się pisemnie pod adres: Stanley Black&Decker
Polska, ul.Postępu 21D, 02-676 Warszawa, tel:
(22) 46 42 700, faks: (22) 46 42 701 lub odwiedzić
naszą stronę internetową: www.DEWALT.eu
Naprawy
Ładowarka i akumulator nie mogą być konserwowane przez użytkownika. Aby zagwarantować
PEWNOŚĆ i NIEZAWODNOŚĆ produktu należy
przeprowadzać naprawy, konserwację i ustawienia w należącej do DEWALT obsłudze klienta,
autoryzowanym centrum serwisowym lub u innych
wykwalifikowanych specjalistów technicznych.
Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj
rozpuszczalników lub innych
chemikaliów do czyszczenia
urządzenia. Chemikalia mogą
uszkodzić użyte tworzywa sztuczne.
Używaj tylko wyłącznie wilgotnej
ściereczki z łagodnym roztworem
mydła. Uważaj, aby nigdy nie
wprowadzić cieczy do urządzenia.
Nigdy nie zanurzaj jakiejkolwiek części
urządzenia w cieczy.
WSKAZÓWKI DLA CZYSZCZENIA
ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem. Przed
czyszczeniem odłącz urządzenie od
gniazdka sieciowego. Brud i tłuszcz
mogą być usunięte z zewnątrz
ładowarki przy pomocy szmatki lub
miękkiej, niemetalowej szczotki.
W żadnym wypadku nie stosować
żadnych czyszczących roztworów.
19
Tabela kompatybilności dla ładowarek i akumulatorów
Nr akumulatora
System akumulatorów i ładowarek DEWALT (Europa/ANZ)
Ładowarka/ długość ładowania (minuty)
Napięcie
Pojemność
240 Volt
12 Volt
wyjściowe
(Ah)
DCB100
DCB105
DCB119
DCB120
10,8 V
1,3
40
40
40
DCB123
10,8 V
1,5
40
40
40
„X“ oznacza, że akumulator nie jest kompatybilny z tą określoną ładowarką. Wszystkie podane
czasy ładowania są wartościami wskazanymi. Faktyczny czas ładowania może odbiegać od
przedstawionego. Dalsze informacje znajdują się w instrukcji.
zst00286501 - 24-11-2015
20
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising