DE7033 | DeWalt DE7033 LEG STAND Type 4 instruction manual

DE7023
DE7033
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)10
English (original instructions)16
Español (traducido de las instrucciones originales)21
Français (traduction de la notice d’instructions originale)27
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)33
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)39
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)45
Português (traduzido das instruções originais)50
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)56
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)61
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)67
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)73
Copyright DeWALT
B
Figure 1
a
b
c
k
i
d
j
g
h
u
e
f
1
Figure 2
Figure 3
j
k
m
d
l
Figure 4
d
o
n
e
d
Figure 6
Figure 5
b
e
b
Figure 7
f
i
2
Figure 8
+ 101.6 mm
25.5 mm
25.5 mm
9.5 mm
406.4 mm
381 mm
50.8 mm
25.5 mm
25.5 mm
Figure 9
p
t
19 mm
s
r
q
Figure 10
h
3
Dansk
GERINGSAVSTADER
DE7023, DE7033
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: For din egen sikkerhed,
læs betjeningsvejledningen for
geringsaven før du bruger noget
tilbehør. Hvis du undlader at følge disse
advarsler, kan det medføre personskade
og alvorlig beskadigelse af geringsaven
og tilbehøret. Brug kun identiske
udskiftningsdele ved servicering af dette
værktøj.
Tekniske data
DE7023DE7033
Længde
mm1765,31092,2
Længde
(med forlængede stænger)mm 3835,4 2540,0
Højde
mm810 810
Maksimum arbejdsbelastningkg
227
227
Vægt kg
13
11.5
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
4
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Generelle sikkerhedsinstruktioner
for geringsavstandere
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade:
•
Bær ALTID beskyttelsesbriller.
Alle brugere og tilskuere skal bære
beskyttelsesbriller.
•Kontrollér ALTID geringsavstanderens
stabilitet og geringsavens fastgørelse til
det, før du tager standeren eller saven i
brug.
•Montér ALDRIG andre elværktøjer end
geringsaven på denne stander. Montering
af andre elværktøjer på denne stander
kan medføre alvorlige personskader.
•Overstig ALDRIG den vægt, som
denne stander kan bære. Hovedstangen
i midten på geringsavstanderen er
designet til at understøtte 227 kg sikkert
i et arbejdsmiljø. Det er usikkert at klatre,
sidde eller stå på standeren.
•Følg omhyggeligt
monteringsinstruktionerne.
Fastgør værktøjet sikkert til
savmonteringsbeslagene som instrueret.
•Du må ALDRIG ændre eller bruge
standeren til opgaver, som det ikke er
beregnet til.
Dansk
•
Anvend ALDRIG standeren på ujævne
overflader. Standeren er designet til
anvendelse på en flad, stabil overflade.
•Hold ALTID fingrene væk fra
stoppunkterne, når savstanden skubbes
sammen eller trækkes fra hinanden.
Der er fare for at få fingrene klemte
eller stødte.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a.Stang
b.DE7025 Monteringsbeslag til geringsav
c.Forlængerarm
Restrisici
d.DE7024 Arbejdsstøtte/stop
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
e.Forlængerarms endehætte
f.Forlængerarms låsegreb
– Risiko for personskade på grund af skarpe
kanter og klemning.
h.Bærehåndtag
Mærkning på værktøjet
j.Benlåsegreb
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
k.Udløserknap
g.Udløsergreb
i.Låselokaliseringsclips
TILSIGTET BRUG
Læs brugsvejledningen før brug.
Brug øjeværn.
DATAKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (u), der også inkluderer produktionsåret,
er trykt på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Geringsavstander (DE7023 eller DE7033)
2 Monteringsbeslag til geringsav (DE7025)
2 Arbejdsstøtte/stop (DE7024)
1Hardwarepose
1Brugsvejledning
1Eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Din geringsavstander er designet til at udvide
bevægeligheden af din DeWALT geringsav.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse geringsavstandere er professionelle
værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
Forberedelse (fig. 2)
1.Anbring geringsavstanderen på jorden med de
foldede ben vendende opad.
2.Tryk på benets låsegreb (j) eller udløserknappen
(k) og træk benet op, indtil låsestiften klikker på
plads. Gentag for hvert ben.
3.Løft standeren op ved midterstangen og
anbring den i oprejst position. Standeren skal
være stabil og må ikke vippe.
BEMÆRK: Kontrollér at alle låsestifter er tilkoblede,
og at benene er låst på plads.
5
Dansk
DE7024 Arbejdsstøtte/stop (fig. 3, 4)
Arbejdsstøtten/stoppet (d) har en spændbøjle (l) til
at fastholde stangen og sørge for, at den ikke bliver
slået af stangen af dit materiale. Låsegrebet (m) kan
låses ved at dreje det med uret, og arbejdsstøtten/
stoppet kan flyttes, når låsegrebet drejes mod uret.
Overspænd ikke, et fast tryk på låsegrebet vil holde
stoppet på plads.
Du justerer højden på arbejdsstøtten/stoppet (d) ved
at løsne låsegrebene på begge sider (n) og hæve
eller sænke topoverfladen, så den flugter med et
lige hjørne eller er i niveau med savbordet. Stram
låsegrebene.
BEMÆRK: Hvis justeringen af arbejdsstøttehøjden
glider ned under en belastning, skal
vægtbegrænsningen for arbejdsstøtten udvides.
Denne vægtbegrænsning er begrænset af
højdejusteringslåsegrebenes stramning.
Stram ikke mere end en fingertykkelse.
Arbejdsstøtten/stoppet (d) kan også installeret i
endehætten (e) ved enden af forlængerarmene.
Længdestoppet (o) kan drejes, så det kan bruges
som længdestop, eller det kan holde enderne på
lange arbejdsemner.
Indstillelig længdeforlængerarm
(fig. 5)
Du forlænger støttens overflade ved at dreje
forlængerarmens låsegreb (f) mod uret for at udløse
den udstrækkelige forlængerarm (c). Træk den
udstrækkelige forlængerarm ud til den ønskede
længde. Drej forlængerarmens låsegreb med uret
for at låse.
DE7025 DeWALT metode til
montering af geringsav (fig. 6, 7)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskader, slå enheden fra,
frakobl maskinen fra strømkilden,
før du samler geringsaven på
geringsavstanderen. Start ved et
uheld kan medføre skader.
ADVARSEL: Stabilitetsrisiko. Du
skal bruge den Universale metode
til montering af geringsaven ved
montering af en geringsav, der ikke
er produceret af DeWALT på denne
geringsavstander.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade, sørg for at geringsaven er
forsvarligt fastgjort til standeren.
6
ADVARSEL: For din egen sikkerhed,
læs og forstå betjeningsvejledningen for
geringsavenfør brug. Hvis du undlader
at følge disse advarsler, kan det medføre
personskade og alvorlig beskadigelse af
geringsaven og tilbehøret.
1.Anbring saven i driftsposition med klingen
vendende imod dig. Ret ind efter mærkaten på
monteringsbeslaget, som viser forsiden.
2.Anbring et afstandsstykke under den ene
side af geringsaven for at holde savens
monteringsfødder oven over arbejdsoverfladen.
3.Hold et monteringsbeslag (b) under saven og
før en bræddebolt (hardwarepose) op gennem
beslaget og savens fod.
BEMÆRK: Se DE7025 Skema over valg
af hardware for de korrekte hardware
monteringsprocedurer for DeWALT geringsave.
Følg nøje alle instruktioner, ellers kan
geringsavens bordrotation blive vanskeliggjort.
DE7025 SKEMA OVER VALG AF HARDWARE
Venstre
Højre
side
side
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Type 1
4
4
DW701 Type 2
1
1
DW707 Type 1
4
4
DW707 Type 2
1
1
DW711 Type 1
4
4
DW711 Type 2
1
1
DW770
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
DWS778
1
1
DWS780
1
1
1=L
ang skrue, hoved på
bund
Dansk
2=K
ort skrue, hoved på
bund
DE7025 Universal metode til
montering af geringssaven
(fig. 1, 7–9)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskader, slå enheden fra,
frakobl maskinen fra strømkilden,
før du samler geringsaven på
geringsavstanderen. Start ved et
uheld kan medføre skader.
ADVARSEL: Stabilitetsrisiko. Du
skal bruge monteringsmetoden for
krydsfinér, der beskrives i de følgende
instruktioner ved montering af en
geringsav, der ikke er produceret af
DeWALT på denne geringsavstander.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade, sørg for at geringsaven er
forsvarligt fastgjort til standeren.
ADVARSEL: For din egen sikkerhed,
læs og forstå betjeningsvejledningen for
geringsaven før brug. Hvis du undlader
at følge disse advarsler, kan det medføre
personskade og alvorlig beskadigelse af
geringsaven og tilbehøret.
3=L
ang skrue, hoved på
top
4=P
lastikskive og lille
skrue, hoved på bund
4.Når bræddebolten (hardwarepose) er installeret
ifølge DE7025 Skema over valg af hardware,
montér en flad spændeskive; låsespændeskive
og møtrik på bolten. Spænd boltene med en
fingertykkelse.
5.Gentag proceduren på den anden ende af
beslaget.
6.Flyt afstandsstykket til den anden side af saven
til at holde den anden ende af saven op for at få
adgang til savfundamentet.
BEMÆRK: Hvis du ikke har en DeWALT geringsav,
skal du bruge 19 mm krydsfinér til at montere din
geringsav.
7.Skub bræddebolten gennem det andet beslag
og savfundamentet som tidligere. Kontrollér at
beslagene er parallelle i forhold til hinanden.
Krydsfinéren skal være minimum 101,6 mm bredere
end den største bredde på geringsavens fundament.
Krydsfinéren skal være mindst lige så dyb som
den mindste dybde på geringsavens fundament
eller et minimum på 406,4 mm, hvis geringsavens
fundament er mindre. Kontrollér at krydsfinéren er
firkantet.
8.Du anbringer saven på standeren, tag fat i og
løft saven ved monteringsbeslagenheden ved
hjælp af udløsergrebene. Disse greb låser ikke
saven lateralt på plads, men tjener mere som en
hjælp til at montere saven på stangen.
9.Nærm dig stangen med sav/beslagenheden let
vippende imod din krop. Tilkobl den konkave
forkant på monteringsbeslaget til det runde
hjørne på stangen. Et af beslagene skal sætte
i indgreb i lokaliseringsclipsen (i) for at forhindre
en lateral bevægelse af saven under brug.
10.Når forkanten på stangen og
låselokaliseringsclipsen er tilkoblede, vil en let
nedadgående drejetap tillade sikker fastgørelse
af udløsergrebene til bagsiden på stangen. Vip
forsigtigt saven på beslagene for at efterprøve,
at de er låst.
11.Justér om nødvendigt saven, så klingen står
vinkelret på stangen, når den er i 0 grader
geringposition.
1.Når størrelsen på krydsfinéren er blevet fastlagt,
bor huller på 9,5 mm 25,5 mm fra de forreste
krydsfinérhjørner med 355 mm afstand og en
afstand på 25,5 mm fra siderne.
2.Anbring DE7025 monteringsbeslag på
standeren:
a.Tag fat i og tryk hårdt på udløsergrebene (g).
b.Tilkobl den konkave forkant på
monteringsbeslaget til det runde forreste
hjørne på stangen. Et af beslagene skal
sætte i indgreb i lokaliseringsclipsen (i) for
at forhindre en lateral bevægelse af saven
under brug.
12.Spænd de fire møtrikker, der holder saven på
beslagene, godt.
7
Dansk
3.Når forkanten på stangen og
låselokaliseringsclipsen er tilkoblede, vil en let
nedadgående drejetap tillade sikker fastgørelse
af udløsergrebene til bagsiden på stangen.
Følg den samme procedure med det andet
monteringsbeslag på en passende position på
stangen for størrelsen af krydsfinéren.
4.Anbring krydsfinéren på monteringsbeslagene
og ret de borede huller ind efter rillerne i
monteringsbeslagene. Se DE7025 Skema
over valg af hardware og brug enten
metode 1 eller 2 for at fastgøre krydsfinéren
til monteringsbeslagene.
5.Brug en skruenøgle på 13 mm til
spænde hardwaren.
6.Geringsaven skal monteres på krydsfinéren
ved hjælp af huller i geringssavfundamentet.
Hardwarens størrelse afgøres af hullerne
i geringsavfundamentet. Hardware skal
være 31,8 mm længere end maksimum
højden på geringssavfundamentet på
hvert monteringssted.
a.Overfør placering af monteringshuller fra
geringsavfundamentet til krydsfinéren.
b.Bor hullerne i henhold til størrelsen på det
valgte hardware. BEMÆRK: Hardwaren skal
være købt til montering af geringsaven på
krydsfinér. Alt indkøbt hardware skal være
minimum Grade 5 eller Class 8,8.
Flytning af saven
Når geringsaven er fastgjort til beslagene, kan den
flyttes ved at tage fat i udløsergrebene, trykke dem
lidt op for at komme fri af stangen og kan sættes på
en stabil fod for transport eller rengøring.
Bærehåndtag (fig. 10)
Der leveres et håndtag (h) til transport af
geringsavstanderen til og fra arbejdspladsen.
ADVARSEL: For at nedsætte risikoen
for personskader, forsøg ALDRIG at
opbevare standeren med saven på.
Resultatet kan blive tab af kontrol.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
Rengøring
c.Fastgør geringsaven til krydsfinéren som
vist i figur 9. Savfundament (p), 19 mm
krydsfinér (t), flad afstandsskive (q),
låseskive (s) og møtrik (r).
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
BEMÆRK: Kontrollér at der anvendes en
flad afstandsskive (q) mellem krydsfinéren (t)
og låseskive (s).
Valgfrit tilbehør
d. Stram al hardware.
Bærerem
Hvis du køber bæreremstilbehøret for DeWALT
standere, skal du bruge det firkantede hul i
metalenden til at montere tilbehøret.
Låselokaliseringsclips (fig. 7)
Låselokaliseringsclipsen (i) forhindrer saven i at glide
til venstre eller højre under savning. Du flytter clipsen
ved at flytte sav/beslagenheden, løsne skruen midt
på clipsen, skubbe den til den ønskede position
og stramme skruen. Du kan derefter genmontere
saven/beslaget det nye sted.
8
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DeWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Dansk
SAMMENLIGNELIGE PRODUKTER
DE7025 Monteringsbeslag til geringsav
DE7030 Brede monteringsbeslag til geringsav
DE7024Arbejdsstøtte/stop
DE7029 Bred arbejdsstøtte/stop
DE7027Rullearbejdsstøtte
DE7028Forlængerstøtte
DE7031 Forlængerstøtte med dobbelte ben
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DeWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DeWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DeWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DeWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DeWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
9
Deutsch
GEHRUNGSSÄGENGESTELL
DE7023, DE7033
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
WARNUNG: Beachten Sie
die Sicherheitshinweise in
der Bedienungsanleitung der
Gehrungssäge, bevor Sie Zubehörteile
verwenden. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen kann zu Verletzungen
und Sachschäden an der Gehrungssäge
und am Zubehör führen. Verwenden
Sie zur Wartung dieses Werkzeugs nur
identische Austauschteile.
Technische Daten
DE7023DE7033
Länge
mm1765,31092,2
Länge
(bei herausgezogenen Streben)mm 3835,4 2540,0
Höhe
mm810 810
Maximale Arbeitslast
kg227 227
Gewicht
kg13 11.5
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
10
Allgemeine Sicherheitsvorschriften
für Gehrungssägengestelle
WARNUNG: So reduzieren Sie die
Gefahr von Verletzungen:
•Tragen Sie IMMER einen Augenschutz.
Alle Benutzer und Zuschauer müssen
einen Augenschutz tragen.
•Überprüfen Sie IMMER die Stabilität des
Gehrungssägengestells und der daran
befestigten Gehrungssäge, bevor Sie das
Gestell oder die Säge in Betrieb nehmen.
•BEFESTIGEN SIE KEINE anderen
Elektrowerkzeuge als Gehrungssägen an
diesem Gestell. Das Befestigen andere
Elektrowerkzeuge an diesem Gestell kann
zu Verletzungen führen.
•
ÜBERSCHREITEN SIE NIEMALS
die maximale Arbeitslast des
Gestells. Der mittlere Hauptträger
des Gehrungssägengestells ist für ein
Gewicht von 227 kg konzipiert. Auf
dem Sägegestell darf weder geklettert,
gesessen, noch gestanden werden.
•Befolgen Sie die Montageanweisungen
sorgfältig. Befestigen Sie das Werkzeug
Deutsch
gemäß der Anweisungen an den
Befestigungshalterungen der Säge.
•
MODIFIZIEREN SIE DAS GESTELL
NICHT und benutzen Sie es
ausschließlich für den angegebenen
Verwendungszweck.
•
VERWENDEN SIE DAS GESTELL
NICHT auf unebenen Flächen. Das
Gestell ist zur Verwendung auf ebenen,
stabilen Flächen konzipiert.
•Beim Zusammenschieben oder
Auseinanderziehen des Sägeständers
STETS darauf achten, die Finger von den
Anschlagpunkten fernzuhalten. Quetschoder Einklemmgefahr für Finger.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a.Träger
b.DE7025 Befestigungshalterungen
der Gehrungssäge
c.Verlängerung
Restrisiken
d.DE7024 Werkbank/Anschlag
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
e.Endabdeckung der Verlängerung
– Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und
Quetschen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (u), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2015 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Gehrungssägengestell (DE7023 oder DE7033)
2 Befestigungshalterungen der Gehrungssäge
(DE7025)
f.Arretierhebel der Verlängerung
g.Freigabehebel
h.Transportgriff
i.Positionierungsclip
j.Bein-Arretierhebel
k.Löseknopf
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Das Gehrungssägengestell ist konstruiert, um
die Fähigkeiten Ihrer DeWALT-Gehrungssäge zu
unterstützen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Gehrungssägengestelle sind Elektrowerkzeuge
für den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
2 Längenanschlag/Werkstückhalter (DE7024)
Vorbereitung (Abb. 2)
1 Tüte mit Befestigungsteilen
1.Legen Sie das Gehrungssägengestell mit den
Faltbeinen nach oben weisend auf den Boden.
1Betriebsanleitung
11
Deutsch
schalten Sie das Gerät aus
und trennen Sie es vom Netz,
bevor Sie die Gehrungssäge am
Gehrungssägengestell anbringen.
Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
2.Drücken Sie den Sicherungsstift (j) oder
Löseknopf (k) herein und ziehen Sie das Bein
nach oben, bis der Sicherungsstift einrastet.
Wiederholen Sie den Vorgang für alle Beine.
3.Heben Sie den Ständer an der Mittelstrebe an
und stellen Sie ihn aufrecht hin. Vergewissern
Sie sich, dass der Ständer standsicher ist.
WARNUNG: Gefahr von Instabilität.
Sie müssen die Universelle
Gehrungssägen-Montagemethode
verwenden, wenn Sie eine
Gehrungssäge am Gestell montieren
möchten, die nicht von DeWALT
hergestellt wurde.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu mindern, stellen Sie
sicher, dass die Gehrungssäge sicher
auf dem Gestell verankert ist.
WARNUNG: Beachten Sie vor der
Verwendung die Sicherheitshinweise
in der Bedienungsanleitung der
Gehrungssäge. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen kann zu Verletzungen
und Sachschäden an der Gehrungssäge
und am Zubehör führen.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass alle
Sicherungsstifte und die Beine sicher eingerastet
sind.
DE7024 Werkbank/Anschlag
(Abb. 3, 4)
Die Werkbank/der Anschlag (d) besitzt eine Klemme
(l), um zu verhindern, dass der Träger durch das
Werkstück abgeschlagen wird. Der Knopf (m) kann
durch Drehen im Uhrzeigersinn arretiert werden,
und die Werkbank/der Anschlag kann beliebig neu
positioniert werden, wenn der Knopf gegen den
Uhrzeigersinn gedreht wird. Ziehen Sie den Knopf
nicht zu fest an, der Anschlag wird durch den Druck
des Knopfes an Ort und Stelle gehalten.
Justieren Sie die Höhe der Werkbank/des Anschlags
(d), indem Sie die Knöpfe auf beiden Seiten lösen
(n) und die Oberseite so anheben oder absenken,
dass sie an einer geraden Kante ausgerichtet oder
auf einer Höhe mit dem Sägetisch ist. Ziehen Sie die
Knöpfe fest.
HINWEIS: Wenn die Höheneinstellung der
Werkbank bei Belastung abrutscht, wurde
das zulässige Gesamtgewicht der Werkbank
überschritten. Dieses zulässige Gesamtgewicht
wird durch die Festigkeit der Höheneinstellknöpfe
beschränkt. Ziehen Sie diese nur handfest an.
Die Werkbank/der Anschlag (d) kann auch in der
Endabdeckung (e) am Ende der Verlängerung
angebracht werden.
Der Längenanschlag (o) kann nach oben gedreht
werden, um als Längenanschlag zu dienen oder um
das Ende langer Werkstücke zu halten.
Justierbare Verlängerung (Abb. 5)
Drehen Sie zum Verlängern der Werkbankoberfläche
den Hebel der Verlängerung (f) gegen den
Uhrzeigersinn, um die Verlängerung (c) zu lösen.
Ziehen Sie die Verlängerung auf die gewünschte
Länge heraus. Drehen Sie die Verlängerung im
Uhrzeigersinn, um sie zu arretieren.
DE7025 DeWALT GehrungssägenMontagemethode (Abb. 6, 7)
12
WARNUNG: Um die Gefahr
von Verletzungen zu mindern,
1.Bringen Sie die Säge in Betriebsposition, mit
dem Sägeblatt Ihnen zugewandt. Richten Sie
sie an dem Aufkleber der Befestigungshalterung
aus, der die Vorderseite anzeigt.
2.Legen Sie einen Abstandshalter unter eine Seite
der Gehrungssäge, um die Montagefüße der
Säge oberhalb der Arbeitsoberfläche zu halten.
3.Halten Sie eine Befestigungshalterung (b)
unter die Säge und schieben Sie eine
Schlossschraube (Tüte mit Befestigungsteilen)
nach oben durch die Halterung und den
Sägefuß.
HINWEIS: Siehe DE7025 Auswahltabelle für
Befestigungsteile zur korrekten Auswahl von
Befestigungsteilen für DeWALT-Gehrungssägen.
Befolgen Sie alle Anweisungen genauestens,
da sonst die Rotation des Sägetischs behindert
wird.
DW703
DW705
DW706
DW708
DW712
DW713
DW715
DE7025 AUSWAHLTABELLE FÜR
BEFESTIGUNGSTEILE
Linke
Rechte
Seite
Seite
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
Deutsch
DW716
DW717
DW718
DW700
DW701 Typ 1
DW701 Typ 2
DW707 Typ 1
DW707 Typ 2
DW711 Typ 1
DW711 Typ 2
DW770
DW771
DW777
DWS778
DWS780
1
2
3
4
4
1
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
4
1
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1=L
ange Schraube, Kopf
unten
2=K
urze Schraube, Kopf
unten
3=L
ange Schraube, Kopf
oben
4=K
unststoffscheibe und
kurze Schraube, Kopf
unten
4.Wenn die Schlossschraube (Tüte mit
Befestigungsteilen) gemäß der DE7025
Auswahltabelle für Befestigungsteile
montiert wurde, bringen Sie eine
Unterlegscheibe, einen Sicherungsring und
eine Mutter an der Schraube an. Ziehen Sie die
Schrauben handfest an.
7.Führen Sie die Schlossschrauben wie zuvor
durch die andere Halterung und den Sägenfuß.
Die beiden Halterungen müssen parallel sein.
8.Um die Säge auf das Gestell zu setzen,
heben Sie sie an den Freigabehebeln an der
Befestigungshalterung an. Diese Hebel sichern
die Säge nicht seitlich sondern dienen nur dazu,
die Säge am Träger zu befestigen.
9.Bringen Sie den Träger mit der Säge/
Halterung in Übereinstimmung, indem Sie
letztere etwas gegen Ihren Körper kippen.
Drücken Sie auf die konkave vordere Lippe der
Befestigungshalterung mit der abgerundeten
Trägerkante. An einer der Halterungen muss der
Positionierungsclip (i) einrasten, um eine seitliche
Bewegung der Säge bei der Verwendung zu
verhindern.
10.Wenn die vordere Kante des Trägers und
der Positionierungsclip eingerastet sind,
ermöglicht ein leichtes Abwärtskippen das
sichere Einrasten der Freigabehebel am hinteren
Trägerende. Bewegen Sie die Säge vorsichtig
auf den Halterungen hin und her, um den
sicheren Sitz zu überprüfen.
11.Passen Sie die Sägeposition gegebenenfalls an,
damit das Sägeblatt senkrecht auf dem Träger
steht, wenn es sich in der Gehrungsposition von
0-Grad befindet.
12.Ziehen Sie die vier Muttern fest an, mit denen
die Säge an den Halterungen befestigt ist.
DE7025 Universelle GehrungssägenMontagemethode (Abb. 1, 7–9)
WARNUNG: Um die Gefahr
von Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus
und trennen Sie es vom Netz,
bevor Sie die Gehrungssäge am
Gehrungssägengestell anbringen.
Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Gefahr von
Instabilität. Sie müssen die im
Folgenden beschriebene SperrholzMontagemethode verwenden, wenn Sie
eine Gehrungssäge an diesem Gestell
montieren möchten, die nicht von
DeWALT hergestellt wurde.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu mindern, stellen Sie
sicher, dass die Gehrungssäge sicher
auf dem Gestell verankert ist.
5.Wiederholen Sie diesen Vorgang am anderen
Ende der Halterung.
6.Schieben Sie den Abstandshalter zur anderen
Seite der Säge, um ihr anderes Ende für den
Zugriff auf den Sägenfuß oben zu halten.
13
Deutsch
WARNUNG: Beachten Sie vor der
Verwendung die Sicherheitshinweise
in der Bedienungsanleitung der
Gehrungssäge. Das Nichtbeachten
von Warnhinweisen kann zu
Verletzungen und Sachschäden an der
Gehrungssäge und am Zubehör führen.
HINWEIS: Wenn Sie keine Gehrungssäge
von DeWALT verwenden, müssen Sie Ihre
Gehrungssäge mit eine Sperrholzplatte von 19 mm
Dicke befestigen.
Die Sperrholzplatte muss mindestens 101,6
mm breiter als der Gehrungssägenfuß an seiner
breitesten Stelle sein. Die Sperrholzplatte muss
mindestens so tief wie die geringste Tiefe des
Gehrungssägenfußes sein oder mindestens 406,4
mm, wenn der Gehrungssägenfuß kleiner ist. Die
Sperrholzplatte muss quadratisch sein.
1.Sobald die Größe der Sperrholzplatte bestimmt
wurde, bohren Sie Löcher von 9,5 mm Tiefe,
die sich 25,5 mm von den vorderen Ecken der
Sperrholzplatte, 355 mm auseinander und
25,5 mm von den Seiten befinden.
2.Bringen Sie die DE7025
Befestigungshalterungen am Gestell an:
a.Nehmen Sie die Freigabehebel (g) und
drücken Sie sie zusammen.
b.Drücken Sie auf die konkave vordere
Lippe der Befestigungshalterung mit
der abgerundeten Trägerkante. An einer
der Befestigungshalterungen muss der
Positionierungsclip (i) einrasten, um eine
seitliche Bewegung der Säge bei der
Verwendung zu verhindern.
3.Wenn die vordere Kante des Trägers und
der Positionierungsclip eingerastet sind,
ermöglicht ein leichtes Abwärtskippen das
sichere Einrasten der Freigabehebel am
hinteren Trägerende. Gehen Sie mit der zweiten
Befestigungshalterung an der entsprechenden
Position am Träger für die Sperrholzplatte
ebenso vor.
4.Setzen Sie die Sperrholzplatte auf die
Befestigungshalterungen und richten
Sie die Bohrlöcher an den Schlitzen der
Befestigungshalterungen aus. Siehe DE7025
Auswahltabelle für Befestigungsteile und
verwenden Sie Methode 1 oder 2, um eine
Sperrholzplatte an den Befestigungshalterungen
anzubringen.
5.Verwenden Sie zum Befestigen einen 13
mm-Schlüssel.
14
6.Die Gehrungssäge muss unter Verwendung
der Bohrlöcher im Gehrungssägenfuß an
der Sperrholzplatte befestigt werden. Die
Größe der Befestigungsteile wird durch die
Bohrlöcher im Gehrungssägenfuß bestimmt. Die
Befestigungsteile müssen mindestens 31,8 mm
länger als der Gehrungssägenfuß an seiner
höchsten Stelle an jeder Befestigungsposition
sein.
a.Übertragen Sie die Position der Bohrlöcher
vom Gehrungssägenfuß auf die
Sperrholzplatte.
b.Bohren Sie die Löcher entsprechend der
Größe der gewählten Befestigungsteile.
HINWEIS: Befestigungsteile zur Montage
der Gehrungssäge an einer Sperrholzplatte
muss separat gekauft werden. Alle gekauften
Befestigungsteile müssen mindestens Grad 5
oder Klasse 8,8 entsprechen.
c.Befestigen Sie die Gehrungssäge wie in
Abbildung 9 gezeigt an der Sperrholzplatte.
Sägefuß (p), 19 mm Sperrholzplatte (t),
Unterlegscheibe (q), Sicherungsring (s) und
Mutter (r).
HINWEIS: Zwischen Sperrholzplatte (t)
und Sicherungsring (q) muss eine
Unterlegscheibe (s) verwendet werden.
d. Ziehen Sie alle Befestigungsteile gut fest.
Transportriemen
Wenn Sie den Transportriemen als Zubehör für
DeWALT-Gestelle kaufen, können Sie diesen in
dem quadratischen Loch im metallischen Ende
befestigen.
Positionierungsclip (Abb. 7)
Der Positionierungsclip (i) verhindert, dass sich
die Säge beim Schneiden nach links oder rechts
bewegt. Um den Clip zu bewegen, entfernen Sie die
Säge-/Halterungsbaugruppe, lösen die Schraube in
der Mitte des Clips, schieben ihn in die gewünschte
Position und ziehen die Schraube fest. Dann kann
die Säge/Halterung wieder an der neuen Position
montiert werden.
Entfernen der Säge
Wenn die Gehrungssäge an den Halterungen
befestigt ist, kann sie entfernt werden, indem die
Freigabehebel gefasst werden, sie etwas nach oben
gezogen wird, um den Träger freizugeben, und dann
zum Transport oder Reinigen auf die Gummifüße
abgesetzt wird.
Deutsch
Transportgriff (Abb. 10)
DE7027 Werkbank mit Rollen
Es steht ein Griff (h) zur Verfügung, um das
Gehrungssägengestell zum Arbeitsplatz zu
transportieren.
DE7031 Verlängerungsstütze mit zwei Beinen
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu mindern, VERSUCHEN
SIE NICHT, das Gestell mit daran
montierter Säge zu lagern. Dies kann zu
Kontrollverlust führen.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
Reinigung
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DeWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DeWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
DE7028Verlängerungsstütze
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DeWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
D
ie separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DeWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DeWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DeWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DeWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
KOMPATIBLE PRODUKTE:
DE7025Befestigungshalterungen
für Gehrungssäge
DE7030Breite Befestigungshalterungen
für Gehrungssäge
DE7024Werkbank/Anschlag
DE7029 Breiter Werkbank/Anschlag
15
English
MITRE SAW STAND
DE7023, DE7033
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DeWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
DE7023DE7033
Length
mm1765.31092.2
Length (with bars extended) mm
3835.4
2540.0
Height
mm810 810
Maximum working load
kg
227
227
Weight kg
13
11.5
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
WARNING: For your own safety,
read the mitre saw instruction
manual before using any accessory.
Failure to heed these warnings may
result in personal injury and serious
damage to the mitre saw and the
accessory. When servicing this tool, use
only identical replacement parts.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
General Safety Instructions for Mitre
Saw Stands
WARNING: To reduce the risk of
personal injury:
•ALWAYS use eye protection. All
users and bystanders must wear eye
protection.
•
ALWAYS check the stability of the mitre
saw stand and the mitre saw attached to
it before putting the stand or the saw into
use.
•DO NOT mount any power tool other
than a mitre saw to this stand. Mounting
other power tools to this stand could
result in severe personal injury.
•DO NOT exceed the weight this stand
can hold. The main center beam of the
mitre saw stand is designed to support
227 kg safely in a work environment. It is
unsafe to climb, sit or stand on the stand.
•Follow the mounting instructions carefully.
Fasten the tool to the saw mounting
brackets securely as instructed.
Denotes risk of electric shock.
•DO NOT modify or use stand for
operations for which it is unintended.
Denotes risk of fire.
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
•DO NOT use the stand on uneven
surfaces. The stand is designed to be
used on a flat, stable surface.
General Power Tool Safety Warnings
16
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
•ALWAYS keep your fingers clear of the
stop points while pushing the saw stand
together or pulling it apart. Danger of
fingers being crushed or contused.
English
Residual Risks
h.Carry handle
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
i.Locking locator clip
– Risk of personal injury by sharp edges and
squeezing.
INTENDED USE
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
j.Leg lock lever
k.Release button
Your mitre saw stand has been designed to extend
the versatility of your DeWALT mitre saw.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
Read instruction manual before use.
These mitre saw stands are professional power
tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
The Date Code (u), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
Preparation (fig. 2)
2015 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Mitre saw stand (DE7023 or DE7033)
2 Mitre saw mounting brackets (DE7025)
2 Work support/stop (DE7024)
1 Hardware bag
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a.Beam
b.DE7025 Mitre saw mounting brackets
c.Extension arm
d.DE7024 Work support/stop
e.Extension arm end cap
f.Extension arm lock lever
g.Release levers
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
1.Place the mitre saw stand on the ground with
the folded legs facing up.
2.Depress the leg lock lever (j) or release button
(k) and pull leg up until the locking pin clicks into
place. Repeat on each leg.
3.Lift the stand by the center beam and place it in
an upright position. The stand should be stable
and should not rock.
NOTE: Ensure all locking pins are engaged and the
legs are locked in place.
DE7024 Work Support/Stop (fig. 3, 4)
a.The work support/stop (d) has a clamp (l)
to capture the beam and keep it from being
knocked off the beam by your material.
The knob (m) may be locked by turning
clockwise and the work support/stop is free
to be repositioned when the knob is turned
counterclockwise. Do not overtighten; firm
pressure on the knob will hold the stop in place.
b.Adjust the height of the work support/stop (d)
by loosening the knobs on both sides (n) and
raise or lower the top surface to align with a
straight edge or level to the saw table. Tighten
the knobs.
NOTE: If the work support height adjustment
slips down when under a load, the weight limit
of the work support has been exceeded. This
weight limit is limited by the tightness of the
height adjustment knobs. Do not tighten more
than finger tight.
17
English
c.The work support/stop (d) can also be installed
in the end cap (e) at the end of the extension
arms.
d.The length stop (o) may be rotated up to serve
as a length stop or hold the end of long work
pieces.
Adjustable Length Extension Arm
(fig. 5)
To lengthen the support surface, turn the extension
arm lock lever (f) counterclockwise to release the
extendable extension arm (c). Pull the extendable
extension arm out to the desired length. Turn the
extension arm lock lever clockwise to lock.
DE7025 DeWALT Mitre Saw Mounting
Method (fig. 6, 7)
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off, disconnect
machine from power source before
assembling the mitre saw to the
mitre saw stand. An accidental startup can cause injury.
WARNING: Stability Hazard. You
must use the Universal Mitre Saw
Mounting Method when mounting
a mitre saw not manufactured by
DeWALT to this mitre saw stand.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, be sure the mitre saw is
fully anchored on the stand.
WARNING: For your own safety,
read and understand the mitre saw
instruction manual before using. Failure
to heed these warnings may result in
personal injury and serious damage to
the mitre saw and the accessory.
1.Place saw in operational position with blade
facing you. Align with label on the mounting
bracket showing front.
DE7025 HARDWARE SELECTION CHART
Left Side
Right Side
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Type 1
4
4
DW701 Type 2
1
1
DW707 Type 1
4
4
DW707 Type 2
1
1
DW711 Type 1
4
4
DW711 Type 2
1
1
DW770
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
DWS778
1
1
DWS780
1
1
1 = Long screw, head on
bottom
2 = Short screw, head on
bottom
3 = Long screw, head on
top
2.Place a spacer under one side of the mitre saw
to hold the saw’s mounting feet above the work
surface.
3.Hold a mounting bracket (b) under the saw and
feed a carriage bolt (hardware bag) up through
the bracket and the foot of the saw.
NOTE: See DE7025 Hardware Selection
Chart for the correct mounting hardware
procedures for DeWALT mitre saws. Follow all
instructions properly, otherwise the mitre saw’s
table rotation may be obstructed.
18
4 = Plastic pad and small
screw, head on bottom
4.Once the carriage bolt (hardware bag) is
installed per DE7025 Hardware Selection
Chart, assemble a flat washer, lock washer and
nut onto the bolt. Tighten the bolts finger tight.
English
5.Repeat procedure on the other end of the
bracket.
6.Move the spacer to the other side of the saw
to hold the other end of the saw up in order to
access the saw base.
7.Feed carriage bolts through the other bracket
and the base of the saw as before. Ensure both
brackets are parallel to each other.
8.To place the saw onto the stand, grasp and
lift saw by mounting bracket assembly by the
release levers. These levers do not lock the saw
laterally in place but merely serve as a means of
mounting the saw to the beam.
9.Approach the beam with saw/bracket assembly
tilting toward your body slightly. Engage the
concave front lip of the mounting bracket with
rounded edge of beam. One of the brackets
must engage the locator clip (i) to prohibit lateral
movement of the saw during use.
10.When front edge of the beam and locking
locator clip are engaged, a slight downward
pivot will allow secure engagement of the
release levers to the back of the beam. Rock
the saw gently on the brackets to verify locking
in position.
11.Adjust the saw position as necessary to have
the blade perpendicular to the beam when in
the 0 degree mitre position.
12.Tighten the four nuts holding the saw to the
brackets securely.
DE7025 Universal Mitre Saw
Mounting Method (fig. 1, 7–9)
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off, disconnect
machine from power source before
assembling the mitre saw to the
mitre saw stand. An accidental startup can cause injury.
WARNING: Stability Hazard. You must
use the plywood mounting method
described in the following instructions
when mounting a mitre saw not
manufactured by DeWALT to this mitre
saw stand.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, be sure the mitre saw is
fully anchored on the stand.
WARNING: For your own safety,
read and understand the mitre saw
instruction manual before using. Failure
to heed these warnings may result in
personal injury and serious damage to
the mitre saw and the accessory.
NOTE: If you do not have a DeWALT mitre saw, you
must use 19 mm plywood to mount your mitre saw.
The plywood must be a minimum of 101.6 mm
wider than the the largest width of the mitre saw
base. The plywood should be at least as deep
as the smallest depth of the mitre saw base or a
minimum of 406.4 mm if mitre saw base is smaller.
Ensure the plywood is square.
1.Once the plywood size has been determined,
drill 9.5 mm holes 25.5 mm from the front
corners of the plywood, 355 mm apart and
25.5 mm from the sides.
2.Place DE7025 mounting brackets on the stand:
a.Grasp and squeeze release levers (g).
b.Engage the concave front lip of the mounting
bracket with rounded front edge of beam.
One of the mounting brackets must be
engaged in the locator clip (i) to prohibit
lateral movement of the saw during use.
3.When the front edge of beam and locator clip
are engaged, a slight downward pivot will allow
secure engagement of the release levers to the
back of the beam. Follow same procedure with
second mounting bracket at the appropriate
position on the beam for the size of the
plywood.
4.Place plywood onto mounting brackets and
align drilled holes with slots in mounting
brackets. Refer to DE7025 Hardware
Selection Chart and use either Method 1 or 2
to secure plywood to mounting brackets.
5.Use 13 mm wrench to tighten hardware.
6.The mitre saw should be mounted to the
plywood using holes in the mitre saw base. The
hardware size will be determined by the holes
in the mitre saw base. Hardware should be
31.8 mm longer than the maximum height of
the mitre saw base at each mounting location.
a.Transfer location of mounting holes from
mitre saw base to plywood.
b.Drill holes according to the size of the
hardware chosen. NOTE: Hardware must
be purchased to mount mitre saw to
plywood. All purchased hardware should be
a minimum of Grade 5 or Class 8.8.
c.Secure mitre saw to plywood as shown in
Figure 9. Saw base (p), 19 mm plywood (t),
flat washer (q), lock washer (s) and nut (r).
N
OTE: Ensure a flat washer (q) is used
between plywood (t) and lock washer (s).
d.Tighten all hardware.
19
English
Carry Strap
If you purchase the carry strap accessory for
DeWALT stands, use the square hole in the metal
end to mount the accessory.
Locking Locator Clip (fig. 7)
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
The locking locator clip (i) keeps the saw from sliding
left or right during cutting operations. To move
the clip, remove saw/bracket assembly, loosen
the screw in the center of the clip, slide it to the
desired position and tighten the screw. You can then
remount the saw/bracket in the new location.
COMPATIBLE PRODUCTS
Removing the Saw
DE7027 Roller work support
Once the mitre saw is fastened to the brackets,
it can be removed by grasping the release levers,
pulling up slightly to clear the beam and can be set
down on the non marring feet for transportation or
cleaning.
Carry Handle (fig. 10)
A handle (h) has been supplied to transport the mitre
saw stand to and from the work site.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, DO NOT attempt to
store the stand with the saw attached.
Loss of control may result.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Cleaning
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
20
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
DE7025 Mitre saw mounting brackets
DE7030 Wide mitre saw mounting brackets
DE7024 Work support/stop
DE7029 Wide work support/stop
DE7028 Extension support
DE7031 Dual leg extension support
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DeWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
S
eparate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DeWALT provides a facility for the collection and
recycling of DeWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DeWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DeWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Español
SOPORTE DE SIERRA DE INGLETES
DE7023, DE7033
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DeWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
ADVERTENCIA: Por su propia
seguridad, lea el manual de
instrucciones de la sierra de
ingletes antes de utilizar cualquier
accesorio. Si no aplica las presentes
advertencias, podrá dar lugar a daños
personales y daños graves en la
sierra de ingletes y en el accesorio.
Cuando repare esta herramienta, utilice
exclusivamente piezas de repuesto
idénticas.
Datos técnicos
DE7023DE7033
Longitud
mm1765,31092,2
Longitud
(con las barras extendidas)mm 3835,4 2540,0
Altura
mm810 810
Carga máxima de trabajokg 227 227
Anchura kg
13
11.5
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
Instrucciones de seguridad
generales para soportes de sierra de
ingletes
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de daños personales:
•
LLEVE SIEMPRE protección visual.
Todos los usuarios y las personas que los
rodeen deberán llevar protección visual.
•Compruebe SIEMPRE la estabilidad del
soporte de sierra de ingletes y la sierra de
ingletes unida al mismo antes de poner
en uso el soporte o la sierra.
•NO monte ninguna herramienta
eléctrica distinta a la sierra de ingletes
en este soporte. La instalación de otras
herramientas eléctricas en este soporte
podría dar lugar a daños personales
graves.
•
NO supere el límite de peso que este
soporte puede aceptar. La viga central
principal del soporte de sierra de ingletes
ha sido diseñada para aceptar una carga
de hasta 227 kg. con seguridad en un
entorno de trabajo. No es seguro subir,
sentarse o permanecer sobre el soporte.
21
Español
•Siga las instrucciones de instalación
detenidamente. Apriete la herramienta a
los soportes de instalación de la sierra
con firmeza tal y como se indica.
•
NO cambie ni utilice el soporte en
operaciones para las cuales no se ha
previsto.
•
NO utilice el soporte en superficies no
uniformes. El soporte ha sido diseñado
para ser utilizado en una superficie plana
y estable.
•SIEMPRE mantenga los dedos alejados
de los puntos de detención cuando
empuje el soporte a la sierra o cuando lo
extraiga de ella. Peligro de aplastamiento
o contusión de dedos.
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a.Viga
b.DE7025 Bases de instalación de la sierra
de ingletes
Riesgos residuales
c.Brazo de extensión
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
d.DE7024 Soporte/tope de trabajo
– Riesgo de daños personales provocados por el
corte y la captura de los bordes afilados.
h.Asa de traslado
Marcas sobre la herramienta
j.Palanca de bloqueo de pata
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
f.Palanca de bloqueo del brazo de extensión
g.Palancas de liberación
i.Clip de ubicador de bloqueo
k.Botón de liberación
USO PREVISTO
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Su soporte de sierra de ingletes ha sido diseñado
para ampliar la versatilidad de su sierra de ingletes
de DeWALT.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El código de la fecha (u), que también incluye el año
de fabricación, está impreso en la carcasa.
Ejemplo:
2015 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Soporte de sierra de ingletes (DE7023 o
DE7033)
2 Bases de instalación de la sierra de ingletes
(DE7025)
2 Soporte/tope de trabajo (DE7024)
1 Bolsa de materiales
22
e.Cubierta final del brazo de extensión
Estos soportes de sierras de ingletes son
herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
Preparación (fig. 2)
1.Coloque el soporte de sierra de ingletes en el
suelo con las patas plegadas hacia arriba.
Español
2.Pulse la palanca de bloqueo de patas (j) o el
botón de liberación (k) y tire de la pata hacia
arriba hasta que la clavija de bloqueo se
coloque en su sitio. Repita la operación en cada
pata.
3.Levante el soporte por la viga central y póngalo
en posición vertical. El soporte deberá estar
estable y no deberá chocar.
DE7025 Método de instalación de la
sierra de ingletes de DeWALT
(fig. 6, 7)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de daños personales, apague
la unidad, desconecte la máquina
del suministro de alimentación
antes de unir la sierra de ingletes a
su soporte. El encendido accidental
puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Peligro de
estabilidad. Deberá utilizar el Método
universal de instalación de la sierra
de ingletes al instalar una sierra de
ingletes que no haya sido fabricada
por DeWALT en este soporte de sierra
de ingletes.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de daños personales, compruebe que
la sierra de ingletes está completamente
fijada al soporte.
ADVERTENCIA: Por su propia
seguridad, lea y entienda el manual de
instrucciones de la sierra de ingletes
antes de utilizarla. Si no aplica las
presentes advertencias, podrá dar lugar
a daños personales y daños graves en
la sierra de ingletes y en el accesorio.
NOTA: Compruebe que todas las clavijas de
bloqueo se han activado y que las patas están
bloqueadas en su lugar.
DE7024 Soporte/tope de trabajo
(fig. 3, 4)
El soporte/tope de trabajo (d) tiene una fijación
(l) para capturar la viga y mantenerla alejada
del choque de su material. El perno (m) puede
bloquearse girándolo en sentido de las agujas del
reloj y el soporte/tope de trabajo puede posicionarse
cuando el perno se gira en sentido contrario al de
las agujas del reloj. No apriete demasiado, si ejerce
una presión firme en el perno mantendrá el tope en
su lugar.
Ajuste la altura del soporte/tope de trabajo (d)
aflojando los pernos en ambos lados (n) y levante
o baje la superficie superior para alinearlo con un
borde recto o nivelarlo con la mesa de sierra. Apriete
los pernos.
NOTA: Si el ajuste de la altura del soporte de
trabajo desciende cuando esté bajo carga, esto
significa que se ha superado el límite de peso del
soporte de trabajo. Este límite de peso está limitado
por el apriete de los pernos de ajuste de altura. No
apriete más del apriete del dedo.
El soporte/tope de trabajo (d) también puede
instalarse en la tapa final (e) en el extremo de los
brazos de extensión.
El tope de longitud (o) puede girarse
hacia arriba para actuar como tope de longitud o
mantener el extremo de las piezas de trabajo largas.
Brazo de extensión de longitud
ajustable (fig. 5)
Para alargar la superficie de soporte, gire la palanca
de bloqueo del brazo de extensión (f) en sentido
contrario al de las agujas del reloj para liberar el
brazo de extensión (c). Tire del brazo de extensión
hasta alcanzar la longitud deseada. Gire la palanca
de bloqueo del brazo de extensión en sentido de las
agujas del reloj para bloquear.
1.Coloque la sierra en una posición operativa con
la cuchilla frente a Vd. Alinee con etiqueta del
soporte de instalación hacia el frente.
2.Coloque una llave bajo un lado de la sierra de
ingletes para mantener el pie de instalación de
la sierra por encima de la superficie de trabajo.
3.Mantenga una base de instalación (b) bajo la
sierra e introduzca un perno de traslado (bolsa
de materiales) hacia arriba, mediante la base y
el pie de la sierra.
NOTA: Véase la DE7025 Gráfica de
selección de material para más información
sobre los procedimientos adecuados del
material de instalación de las sierras de ingletes
de DeWALT. Siga todas las instrucciones
adecuadamente, ya que de lo contrario, podrá
obstaculizar el giro de la mesa de la sierra de
ingletes.
DE7025 GRÁFICA DE SELECCIÓN DE MATERIAL
Lateral
Lateral
izquierdo
derecho
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
23
Español
DW708
DW712
DW713
DW715
DW716
DW717
DW718
DW700
DW701 Tipo 1
DW701 Tipo 2
DW707 Tipo 1
DW707 Tipo 2
DW711 Tipo 1
DW711 Tipo 2
DW771
DW777
1
1
1
1
1
2
3
4
4
1
4
1
4
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
4
4
1
4
1
4
1
1
1
1=T
ornillo largo, cabezal
en la parte inferior
2=T
ornillo corto, cabezal
en la parte inferior
3=T
ornillo largo, cabezal
en la parte superior
4=S
oporte de plástico
y tornillo pequeño,
cabezal en la parte
inferior
4.Una vez que haya instalado el perno de traslado
(bolsa de materiales) tal y como se indica en la
DE7025 Gráfica de selección de material,
coloque una anilla plana, la anilla de bloqueo
y la tuerca en el perno. Apriete los pernos de
forma manual.
7.Introduzca los pernos de traslado mediante el
otro soporte y la base de la sierra, tal y como
lo hizo previamente. Compruebe que ambos
soportes son paralelos entre sí.
8.Para colocar la sierra en el soporte, agarre
y levante la sierra por el ensamblaje de la
base de instalación mediante las palancas de
liberación. Estas palancas no bloquean la sierra
lateralmente en su lugar, sino que actúan como
medio de instalación de la sierra en la viga.
9.Acerque la viga con el ensamblaje de sierra/
soporte, inclinándola ligeramente hacia su
cuerpo. Enganche la pestaña frontal cóncava
del soporte de instalación con el borde
redondo de la viga. Uno de los soportes
debe engancharse con el clip del ubicador (i)
para prohibir el movimiento lateral de la sierra
durante su uso.
10.Cuando el borde frontal de la viga y el clip del
ubicador de bloqueo estén enganchados, una
ligera rotación hacia abajo permitirá fijar con
seguridad las palancas de liberación en la parte
posterior de la viga. Mueva la sierra suavemente
por el soporte para comprobar que esté
bloqueada en su posición.
11.Ajuste la posición de la sierra si fuese necesario
para que la cuchilla esté en perpendicular con
la viga cuando la posición del inglete sea de
0 grados.
12.Apriete los cuatro pernos que sostienen la sierra
en los soportes con firmeza.
DE7025 Método universal de
instalación de sierras de ingletes
(fig. 1, 7–9)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de daños personales, apague
la unidad, desconecte la máquina
del suministro de alimentación
antes de unir la sierra de ingletes a
su soporte. El encendido accidental
puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Peligro de
estabilidad. Deberá utilizar el método
de instalación de contrachapado
descrito en las siguientes instrucciones
al instalar una sierra de ingletes que no
haya sido fabricada por DeWALT en
este soporte de sierra de ingletes.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de daños personales, compruebe que
la sierra de ingletes está completamente
fijada al soporte.
5.Repita el procedimiento con el otro extremo del
soporte.
6.Mueva el espaciador hacia el otro lado de la
sierra para mantener el otro extremo de la sierra
hacia arriba, para poder acceder a la base de la
sierra.
24
Español
ADVERTENCIA: Por su propia
seguridad, lea y entienda el manual de
instrucciones de la sierra de ingletes
antes de utilizarla. Si no aplica las
presentes advertencias, podrá dar lugar
a daños personales y daños graves en
la sierra de ingletes y en el accesorio.
NOTA: Si no tiene una sierra de ingletes de
DeWALT, deberá utilizar un contrachapado de
19 mm para montar su sierra de ingletes.
El contrachapado deberá tener un ancho superior
en 101,6 mm como mínimo al mayor ancho de
la base de la sierra de ingletes. El contrachapado
deberá tener como mínimo una profundidad igual a
la profundidad más pequeña de la base de la sierra
de ingletes o un mínimo de 406,4 mm si la base de
la sierra de ingletes es más pequeña. Compruebe
que el contrachapado es cuadrado.
1.Una vez que se haya determinado el tamaño
del contrachapado, perfore orificios de 9,5 mm
a una distancia de 25,5 mm a partir de las
esquinas frontales del contrachapado, de
355 mm de margen y 25,5 mm de los lados.
2.Coloque las bases de instalación DE7025 en
el soporte:
a.Agarre y apriete las palancas de
liberación (g).
b.Enganche la pestaña frontal cóncava del
soporte de instalación con el borde redondo
frontal de la viga. Uno de los soportes de
instalación debe engancharse con el clip del
ubicador (i) para prohibir el movimiento lateral
de la sierra durante su uso.
3.Cuando el borde frontal de la viga y el
clip del ubicador estén enganchados, una
ligera rotación hacia abajo permitirá fijar con
seguridad las palancas de liberación en la
parte posterior de la viga. Siga el mismo
procedimiento con el segundo soporte de
instalación en la posición adecuada de la viga
para el tamaño del contrachapado.
4.Coloque el contrachapado en los soportes
de instalación y alinee los orificios perforados
con las ranuras de los soportes de instalación.
Véase la DE7025 Gráfica de selección de
material y utilice el Método 1 ó 2 para fijar el
contrachapado en los soportes de instalación.
5.Utilice una llave de 13 mm para apretar el
material.
6.La sierra de ingletes debe instalarse en el
contrachapado utilizando los orificios de la base
de la sierra de ingletes. El tamaño del material
será determinado por los orificios de la base
de la sierra de ingletes. El material deberá tener
una longitud superior en 31,8 mm a la altura
máxima de la base de la sierra de ingletes en
cada ubicación de instalación.
a.Transferir la ubicación de los orificios de
instalación de la base de la sierra de ingletes
al contrachapado.
b.Cree orificios de conformidad con el tamaño
del material elegido. NOTA: Deberá comprar
el material necesario para montar la sierra
de ingletes en el contrachapado. Todo el
material comprado deberá ser como mínimo
de Grado 5 o de Clase 8,8.
c.Fije la sierra de ingletes en el contrachapado
tal y como se indica en la Figura 9. Base de
sierra (p), contrachapado de 19 mm (t), anilla
plana (q), anilla de bloqueo (s) y perno (r).
NOTA: Compruebe que se utiliza una anilla
plana (q) entre el contrachapado (t) y la anilla
de bloqueo (s).
d. Apriete todo el material.
Cinta de traslado
Si compra la cinta de traslado (accesorio) para los
soportes de DeWALT, utilice el orificio cuadrado
ubicado en el extremo metálico para montar el
accesorio.
Clip de ubicador de bloqueo (fig. 7)
El clip de ubicador de bloqueo (i) evita que la sierra
se deslice hacia la izquierda o la derecha durante
las operaciones de corte. Para mover el clip, retire
el conjunto de sierra/soporte, afloje el tornillo en el
centro del clip, colóquelo en la posición deseada y
apriete el tornillo. Puede volver a instalar la sierra/
soporte en la ubicación nueva.
Retirar la sierra
Una vez que la sierra de ingletes se haya apretado
en los soportes, podrá retirarla agarrando las
palancas de liberación, tirando de ella ligeramente
hacia arriba para sacar la viga y fijarla en un pie
superficial par el transporte o la limpieza.
Asa de transporte (fig. 10)
Se ha suministrado un asa (h) para transportar el
soporte de la sierra de ingletes desde y hacia el
centro de trabajo.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de daños personales, NO intente
guardar el soporte con la sierra unida al
mismo. Podrá perder su control.
25
Español
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
Limpieza
ADVERTENCIA: Jamás use
disolventes u otros productos químicos
fuertes para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Dichos
productos químicos pueden debilitar
los materiales con los que están
construidas estas piezas. Use un paño
humedecido únicamente con agua y
jabón suave. Jamás permita que le
entre líquido alguno a la herramienta ni
sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DeWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
PRODUCTOS COMPATIBLES
DE7025Bases de instalación de la sierra de
ingletes
DE7030Bases amplias de instalación de la sierra
de ingletes
DE7024 Soporte/tope de trabajo
DE7029 Soporte/tope de trabajo amplio
DE7027 Soporte de trabajo de rodillo
DE7028 Soporte de extensión
DE7031 Soporte de extensión de doble pata
26
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DeWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
L
a recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DeWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DeWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DeWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DeWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Français
SUPPORT DE SCIE A ONGLET
DE7023, DE7033
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DeWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
Fiche technique
DE7023DE7033
Longueur
mm1765,31092,2
Longueur (barres sorties)
mm
3835,4
2540,0
Hauteur
mm810 810
Charge maximale de travailkg 227
227
Poids kg
13
11.5
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
AVERTISSEMENT : pour
votre sécurité, lisez le manuel
d’instructions de la scie à onglet
avant d’utiliser tout accessoire. Le
non-respect de ces avertissements
peut entraîner des blessures et de
graves dégâts à la scie à onglet et à
l’accessoire. Lors de la révision de
cet outil, n’utilisez que des pièces de
rechange identiques.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Consignes générales de sécurité
pour les supports de scie à onglet
AVERTISSEMENT : pour réduire
le risque de blessures :
•
TOUJOURS utiliser une protection
oculaire. Tous les utilisateurs et les
personnes à proximité doivent porter une
protection oculaire.
•
TOUJOURS vérifier la stabilité du
support de scie à onglets et de la scie à
onglet fixée dessus avant de commencer
à utiliser le support ou la scie.
•NE PAS monter d’outil électrique différent
d’une scie à onglet sur ce support. Le
montage d’autres outils électriques sur
cette support peut entraîner de graves
blessures.
•
NE PAS dépasser le poids que ce
support peut accepter. La poutre centrale
principal du support de scie à onglet
est conçue pour supporter en sécurité
227 kg dans un environnement de travail.
27
Français
Il n’est pas sûr de monter, s’asseoir ou se
tenir sur le pied.
•Suivez attentivement les instructions de
montage. Fixez solidement l’outil sur
les bras de montage de la scie comme
indiqué.
•
NE PAS modifier ou utiliser le support
pour des opérations autres que celles
prévues.
•
NE PAS utiliser le support sur des
surfaces inégales. Le support est conçu
pour être utilisé sur une surface plane et
stable.
•Tenez TOUJOURS vos doigts à l'écart
des butées lors de l'assemblage ou du
désassemblage de la scie et de son
support. Risque d'écrasement ou de
contusion des doigts.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Risque de blessure dues aux bords tranchants
et d’écrasement.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DU CODE DE DATE (FIG. 1)
La date codée de fabrication (u), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2015 XX XX
Année de fabrication
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors
du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a.Poutre
b.DE7025 Bras de montage de scie à onglet
c.Rallonge
d.DE7024 Support de travail/butée
e.Capuchon d’embout de rallonge
f.Levier de blocage de rallonge
g.Leviers de déblocage
h.Poignée de transport
i.Clip de repère de blocage
j.Levier de blocage de pied
k.Bouton de dégagement
UTILISATION PRÉVUE
Votre support de scie à onglet a été conçu pour
augmenter la polyvalence de votre scie à onglet
DeWALT.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Ces supports de scie à onglet sont des outils
électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
Contenu de l’emballage
Préparation (fig. 2)
Ce carton comprend :
1.Placez le support de scie à onglet au sol avec
les pieds repliés vers le haut.
1 Support de scie à onglet (DE7023 ou DE7033)
2 Bras de montage de scie à onglet (DE7025)
2 Support de travail/butée (DE7024)
1 Sachet de quincaillerie
1 Notice d’instructions
28
2.Appuyez sur le levier de blocage de pied (j)
ou le bouton de déblocage (k) et dépliez le
pied jusqu’à ce que la goupille de blocage
s’enclenche en position. Répétez l’opération sur
chaque pied.
Français
montage universelle de scie à
onglet lors du montage d’une scie
à onglet qui n’est pas de la marque
DeWALT sur ce support de scie à
onglet.
3.Soulevez le support par la poutre centrale et
placez-le en position droite. Le support doit être
stable et ne pas basculer.
REMARQUE : assurez-vous que toutes les
goupilles de blocage sont engagées et que les pieds
sont bloqués en position.
DE7024 Support de travail/butée
(fig. 3, 4)
Le support de travail/butée (d) possède un dispositif
de serrage (l) pour la fixation sur la poutre et pour
empêcher le matériel de heurter la poutre. Le bouton
(m) peut être bloqué en tournant vers la droite et
le support de travail/butée peut être repositionné
librement lorsque le bouton est tourné vers la
gauche. Ne pas trop serrer, une pression ferme sur
le bouton maintiendra la butée en place.
Ajustez la hauteur du support de travail/butée (d)
en desserrant les boutons des deux côtés (n) et
soulevez ou abaissez la surface supérieure pour
l’aligner avec une équerre ou un niveau sur l’établi
de sciage. Serrez les boutons.
REMARQUE : si l’ajustement de la hauteur du
support de travail glisse sous la charge, cela signifie
que la limite de poids du support de travail a été
dépassée. Cette limite de poids est réduite par le
serrage des boutons d’ajustement de la hauteur. Ne
pas serrer autrement qu’à la main.
Le support de travail/butée (d) peut aussi être installé
dans le capuchon d’embout (e) à l’extrémité des
rallonges.
La butée de longueur (o) peut être pivotée vers
le haut pour servir de butée de longueur ou pour
soutenir l’extrémité des longues pièces.
Rallonge ajustable (fig. 5)
Pour prolonger la surface de support, tournez le
levier de blocage de rallonge (f) vers la gauche pour
débloquer la rallonge (c). Sortez la rallonge de la
longueur désirée. Tournez le levier de blocage de
rallonge vers la droite pour le bloquer.
Méthode de montage de la scie à
onglet DeWALT DE7025 (fig. 6, 7)
AVERTISSEMENT : pour réduire
le risque de blessures, arrêtez
l’appareil, débranchez la machine
de la source d’alimentation avant
de monter la scie à onglet sur le
support. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : risque de stabilité.
Vous devez utiliser la Méthode de
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures, assurez-vous que
la scie à onglet est bien ancrée sur le
support.
AVERTISSEMENT : pour votre
sécurité, veuillez lire et comprendre le
manuel d’instructions de la scie à onglet
avant l’utilisation. Le non-respect de
ces avertissements peut entraîner des
blessures et de graves dégâts à la scie
à onglet et à l’accessoire.
1.Placez la scie en position d’utilisation avec
la lame vers vous. Alignez-la avec l’étiquette
indiquant le devant sur le bras de montage.
2.Placez une entretoise sous un côté de la scie
à onglet pour tenir les pieds de montage de la
scie au-dessous de la surface de travail.
3.Tenez un bras de montage (b) sous la scie
et passez un boulon de chariot (sachet de
quincaillerie) à travers le bras et le pied de la
scie.
REMARQUE : consultez le Tableau de
sélection du matériel DE7025 pour les
procédures de montage du matériel correctes
pour les scies à onglet DeWALT. Suivez
correctement toutes les instructions, sans quoi
la rotation de l’établi de sciage pourrait être
entravée.
TABLEAU DE SÉLECTION DU MATÉRIEL DE7025
Côté
Côté
gauche
droit
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Type 1
4
4
DW701 Type 2
1
1
DW707 Type 1
4
4
DW707 Type 2
1
1
DW711 Type 1
4
4
29
Français
TABLEAU DE SÉLECTION DU MATÉRIEL DE7025
Côté
Côté
gauche
droit
DW711 Type 2
1
1
DW770
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
DWS778
1
1
DWS780
1
1
1 = v is longue, tête en bas
9.Approchez de la poutre l’ensemble scie/bras
en l’inclinant légèrement vers vous. Engagez
la lèvre avant concave du bras de montage
avec le bord arrondi de la poutre. L’un des
bras doit s’engager sur le clip de repère (i)
pour empêcher le mouvement latéral de la scie
pendant l’utilisation.
10.lorsque le bord avant de la poutre et le clip
de repère de blocage sont engagés, pivotez
légèrement vers le bas pour fixer les leviers de
déblocage sur l’arrière de la poutre. Basculez
légèrement la scie sur les bras pour vérifier
qu’elle est bloquée en position.
11.ajustez la position de la scie au besoin afin
d’avoir la lame perpendiculaire à la poutre
lorsque la position d’onglet est à 0 degré.
2 = v is courte, tête en bas
12.Serrer solidement les quatre écrous retenant la
scie sur les bras.
DE7025 Méthode de montage
universelle de scie à onglet
(fig. 1, 7–9)
3 = v is longue, tête en haut
4=p
atin en plastique et vis
courte, tête en bas
4.Lorsque le boulon de chariot (sachet de
quincaillerie) est installé selon le Tableau de
sélection du matériel DE7025, assemblez
une rondelle plate, une rondelle de blocage et
un écrou sur le boulon. Serrez les boulons à
la main.
AVERTISSEMENT : pour réduire
le risque de blessures, arrêtez
l’appareil, débranchez la machine
de la source d’alimentation avant
de monter la scie à onglet sur le
support. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : risque de stabilité.
Vous devez utiliser la méthode de
montage du contreplaqué décrite
dans les instructions suivantes lors du
montage d’une scie à onglet qui n’est
pas de la marque DeWALT sur ce
support de scie à onglet.
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures, assurez-vous que
la scie à onglet est bien ancrée sur le
support.
AVERTISSEMENT : pour votre
sécurité, veuillez lire et comprendre le
manuel d’instructions de la scie à onglet
avant l’utilisation. Le non-respect de
ces avertissements peut entraîner des
blessures et de graves dégâts à la scie
à onglet et à l’accessoire.
5.Répétez la procédure pour l’autre extrémité
du bras.
6.Déplacez l’entretoise de l’autre côté de la scie
pour tenir l’autre extrémité de la scie élevée afin
d’accéder à la base de la scie.
7.Passez les boulons de chariot à travers l’autre
bras et la base de la scie comme auparavant.
Assurez-vous que les deux bras sont parallèles.
8.Pour placez la scie sur le support, saisissez
et soulevez la scie par l’assemblage du bras
de montage à l’aide des leviers de déblocage.
Ces leviers ne bloquent pas la scie latéralement
en position, mais servent simplement pour le
montage de la scie sur la poutre.
30
REMARQUE : si vous ne disposez pas de scie à
onglet DeWALT, vous devez utiliser du contreplaqué
de 19 mm pour monter votre scie à onglet.
Le contreplaqué doit être au moins 101,6 mm plus
large que la partie la plus large de la base de la scie
à onglet. Le contreplaqué doit être au moins aussi
Français
profond que la profondeur minimale de la base
de scie à onglet ou d’une profondeur minimum
de 406,4 mm si la base de la scie à onglet est
plus petite. Assurez-vous que le contreplaqué soit
d’équerre.
1.Lorsque la taille du contreplaqué a été
déterminée, percer des trous de 9,5 mm à
25,5 mm des coins avant du contreplaqué,
espacés de 355 mm et 25,5 mm des côtés.
2.Placez les bras de montage DE7025 sur
le support :
a.Saisissez et pincez les leviers de
déblocage (g).
b.Engagez la lèvre avant concave du bras
de montage avec le bord arrondi avant
de la poutre. L’un des bras de montage
doit s’engager sur le clip de repère (i) pour
empêcher le mouvement latéral de la scie
pendant l’utilisation.
3.Lorsque le bord avant de la poutre et le clip de
repère sont engagés, pivotez légèrement vers
le bas pour fixer les leviers de déblocage sur
l’arrière de la poutre. Suivez la même procédure
avec le deuxième bras de montage à la position
appropriée sur la poutre en fonction de la taille
du contreplaqué.
4.Placez le contreplaqué sur les bras de montage
et alignez les trous avec les fentes dans les
bras de montage. Consultez le Tableau de
sélection du matériel DE7025 et utilisez la
méthode 1 ou 2 pour fixer le contreplaqué aux
bras de montage.
c.Fixez la scie à onglet sur le contreplaqué
comme illustré sur la figure 9. Base de la
scie (p), contreplaqué de 19 mm (t), rondelle
plate (q), rondelle de blocage (s) et écrou (r).
REMARQUE : assurez-vous d’utiliser une
rondelle plate (q) entre le contreplaqué (t) et
la rondelle de blocage (s).
d. Serrer toute la quincaillerie.
Sangle de transport
Si vous achetez la sangle de transport en option
pour les supports DeWALT, utilisez le trou carré
dans l’extrémité métallique pour le montage de cet
accessoire.
Clip de repère de blocage (fig. 7)
Le clip de repère de blocage (i) empêche la scie de
coulisser à gauche ou à droite pendant la coupe.
Pour déplacer le clip, retirez l’ensemble scie/bras,
desserrez la vis au centre du clip, faites-le coulisser
dans la position désirée et resserrez la vis. Vous
pouvez ensuite remonter la scie et le bras au nouvel
emplacement.
Retrait de la scie
Lorsque la scie à onglet est fixée aux bras, elle peut
être retirée en saisissant les leviers de déblocage,
puis en soulevant légèrement pour libérer la poutre
et elle peut être déposée sur le pied antirayures pour
le transport ou le nettoyage.
Poignée de transport (fig. 10)
5.Utilisez la clé de 13 mm pour fixer la
quincaillerie.
Une poignée (h) est prévue pour le transport du
support de scie à onglet.
6.La scie à onglet doit être montée sur le
contreplaqué en utilisant les trous dans la base
de la scie à onglet. La taille de la quincaillerie
sera déterminée par les trous dans la base de
la scie à onglet. La quincaillerie doit être plus
longue de 31,8 mm par rapport à la hauteur
maximum de la base de scie à onglet sur
chaque emplacement de montage.
a.Transférez l’emplacement des trous de
montage de la base de la scie à onglet au
contreplaqué.
b.Percer les trous en fonction de la taille
de quincaillerie choisie. REMARQUE : la
quincaillerie doit être achetée pour le
montage de la scie à onglet sur le
contreplaqué. Toute la quincaillerie achetée
doit être au minimum de degré 5 ou de
classe 8,8.
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessures, NE PAS tenter
de ranger le support avec la scie fixée
dessus. Une perte de contrôle peut se
produire.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
Entretien
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
31
Français
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DeWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DeWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
PRODUITS COMPATIBLES
DE7025 Bras de montage de scie à onglet
DE7030 Bras de montage large de scie à onglet
DE7024 Support de travail/butée
DE7029 Support de travail/butée large
DE7027 Support de travail roulant
DE7028 Support de rallonge
DE7031 Support de rallonge à deux pieds
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DeWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
L
a collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
32
DeWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DeWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DeWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DeWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Italiano
CAVALLETTO PER TRONCATRICE
DE7023, DE7033
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DeWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
AVVERTENZA: per la propria
sicurezza, leggere il manuale di
istruzioni della troncatrice prima
di utilizzare qualsiasi accessorio.
La mancata osservanza di questi
avvertimenti potrebbe causare lesioni
personali o danni alla troncatrice e
all’accessorio. Durante l’assistenza
tecnica, utilizzare solamente parti di
ricambio identiche.
Dati Tecnici
DE7023DE7033
Lunghezza
mm1765,31092,2
Lunghezza (a barre estese)mm 3835,4 2540,0
Altezza
mm810 810
Carico di lavoro massimokg 227 227
Peso kg
13
11.5
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Istruzioni supplementari di sicurezza
sui cavalletti per troncatrice
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali:
•
INDOSSARE SEMPRE protezioni
oculari. Tutti gli utenti e gli astanti devono
indossare protezioni oculari.
•
Verificare SEMPRE la stabilità del
cavalletto e della troncatrice fissata ad
esso prima di metterli in funzione.
•NON montare nessun altro apparato
elettrico diverso dalla troncatrice a questo
cavalletto. Il montaggio di altri apparati
elettrici a questo cavalletto potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
•
NON superare il peso che questo
cavalletto è in grado di sostenere.
La trave centrale del cavalletto della
troncatrice è progettata per sostenere
in modo sicuro 227 kg in un ambiente
di lavoro. Scavalcare il cavalletto della
troncatrice e utilizzarlo come appoggio
per sedersi o per salirvi in piedi è
pericoloso.
•Seguire attentamente le istruzioni di
montaggio. Fissare l’apparato alle staffe
33
Italiano
di montaggio della troncatrice in modo
sicuro seguendo le istruzioni.
•
NON modificare né utilizzare il cavalletto
per operazioni a cui non è destinato.
•
NON utilizzare il cavalletto su superfici
irregolari. Il cavalletto è progettato per
essere utilizzato su una superficie piana
e stabile.
•Tenere SEMPRE le dita lontano dai punti
di arresto mentre si preme il supporto
della sega per avvicinarlo o lo si allontana.
Esiste il pericolo che le dita siano
schiacciate o subiscano contusioni.
Rischi residui
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
a.Trave
b.Staffe di montaggio DE7025
c.Braccio di espansione
d.Sostegno pezzo / Arresto DE7024
e.Tappo terminale del braccio di espansione
f.Leva di blocco del braccio di espansione
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
g.Leve di rilascio
– Rischio di lesioni personali causate da bordi
taglienti e schiacciamento.
j.Leva di bloccaggio gamba
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (u), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2015 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Cavalletto per troncatrice (DE7023 o DE7033)
2 Staffe di montaggio (DE7025)
2 Sostegno pezzo / Arresto (DE7024)
1 Custodia dei dispositivi di fissaggio
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
34
h.Impugnatura di trasporto
i.Fermo di blocco della posizione
k.Pulsante di rilascio
UTILIZZO PREVISTO
Il cavalletto per la troncatrice è stato messo a punto
per ampliare le capacità della troncatrice DeWALT.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questi cavalletti per troncatrici sono apparati elettrici
professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
Preparazione (fig. 2)
1.Collocare il cavalletto sul pavimento, con le
gambe pieghevoli rivolte in alto.
2.Spingere la leva di bloccaggio gamba (j) o il
pulsante di rilascio (k) e tirarla fino a che il perno
non si blocca in posizione. Ripetere su ciascuna
gamba.
3.Sollevare il supporto afferrandone la trave
centrale e metterlo in posizione dritta. Il
cavalletto deve essere stabile e non deve
oscillare.
NOTA: verificare che i perni di bloccaggio siano
impegnati correttamente e che le gambe siano
fissate in posizione.
Italiano
Sostegno pezzo / Arresto DE7024
(fig. 3, 4)
Il sostegno pezzo / arresto (d) è dotato di un
morsetto (l) per catturare la trave e impedire che si
stacchi dal materiale. La manopola (m) può essere
bloccata ruotandola in senso orario e il sostegno
pezzo/arresto può essere riposizionato liberamente
quando la manopola viene ruotata in senso antiorario. Non serrare eccessivamente, una pressione
stabile sulla manopola terrà il fermo in posizione.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni
personali, assicurarsi che la troncatrice sia
completamente ancorata al cavalletto.
AVVERTENZA: per la propria sicurezza,
leggere e comprendere il manuale di
istruzioni della troncatrice prima dell’uso.
La mancata osservanza di questi avvertimenti
potrebbe causare lesioni personali o danni
alla troncatrice e all’accessorio.
Regolare l’altezza del sostegno pezzo/arresto (d)
allentando le manopole su ambo i lati (n) e sollevare
o abbassare la superficie superiore per allinearlo
al banco della troncatrice con una guida lineare o
livella. Serrare le manopole.
NOTA: se la regolazione dell’altezza del sostegno
pezzo si abbassa quando è sotto carico, il limite di
peso del sostegno pezzo è stato superato. Questo
limite di peso è limitato dalla tenuta delle manopole
di regolazione dell’altezza. Non serrare in modo più
stretto che a mano.
Il sostegno pezzo/arresto (d) può anche essere
installato nel tappo terminale (e) alla fine dei bracci di
espansione.
L’arresto in lunghezza (o) può essere ruotato per fare
da fine corsa o per sostenere l’estremità di pezzi
lunghi.
Braccio di espansione a lunghezza
regolabile (fig. 5)
Per estendere la superficie di supporto, ruotare
la leva di bloccaggio del braccio di espansione (f)
in senso anti-orario per rilasciare il braccio di
espansione estendibile (c). Tirare il braccio
di espansione estendibile fino alla lunghezza
desiderata. Ruotare la leva di bloccaggio del braccio
di espansione in senso orario per bloccare.
DE7025 Metodo di montaggio della
troncatrice DeWALT (fig. 6, 7)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, spegnere l’unità e scollegare la
macchina dalla presa di corrente prima
di montare la troncatrice al cavalletto.
Un avvio accidentale potrebbe provocare
lesioni.
AVVERTENZA: pericolo di stabilità.
È necessario utilizzare il Metodo di
montaggio della troncatrice universale
quando si monta una troncatrice non
fabbricata da DeWALT a questo cavalletto.
1.Posizionare la troncatrice nella posizione
operativa con la lama rivolta verso di sè.
Allineare l’etichetta sulla staffa di montaggio con
la parte anteriore in mostra.
2.Collocare un distanziale sotto un lato della
troncatrice per tenere i piedi di montaggio della
troncatrice sopra la superficie di lavoro.
3.Tenere una staffa di montaggio (b) al di sotto
della troncatrice e far passare un bullone di
trasporto (custodia dei dispositivi di fissaggio)
attraverso la staffa e il piedino della troncatrice.
NOTA: Consultare la Tabella di selezione
dei dispositivi di fissaggio DE7025 per le
corrette procedure di montaggio dei dispositivi
di fissaggio per le troncatrici DeWALT. Seguire
tutte le istruzioni correttamente, altrimenti la
rotazione del banco della troncatrice potrebbe
risultare ostruita.
TABELLA DI SELEZIONE DEI DISPOSITIVI DI
FISSAGGIO DE7025
Lato
Lato
sinistro
destro
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Tipo 1
4
4
DW701 Tipo 2
1
1
DW707 Tipo 1
4
4
DW707 Tipo 2
1
1
DW711 Tipo 1
4
4
DW711 Tipo 2
1
1
DW770
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
35
Italiano
TABELLA DI SELEZIONE DEI DISPOSITIVI DI
FISSAGGIO DE7025
Lato
Lato
sinistro
destro
DWS778
1
1
DWS780
1
1
1=V
ite lunga, testa sul
fondo
2=V
ite corta, testa sul
fondo
3=V
ite lunga, testa sopra
4=C
uscinetto in plastica
e vite corta, testa sul
fondo
9.Avvicinarsi alla trave con il gruppo troncatrice/
staffa leggermente inclinato verso il proprio
corpo. Impegnare la linguetta anteriore concava
della staffa di montaggio con l’estremità
arrotondata della trave. Una delle staffe deve
impegnare il fermo di blocco della posizione (i)
per impedire movimenti laterali della troncatrice
durante l’uso.
10.Una volta che l’estremità anteriore della trave e il
fermo di blocco della posizione sono impegnati,
una lieve rotazione verso il basso consentirà un
innesto sicuro delle leve di rilascio al retro della
trave. Far oscillare delicatamente la troncatrice
sulle staffe per verificare il bloccaggio in
posizione.
11.Regolare la posizione della troncatrice
secondo necessità per far sì che la lama sia
perpendicolare alla trave quando si trova nella
posizione di taglio a 0 gradi.
12.Serrare i quattro dadi che fissano la troncatrice
saldamente alle staffe.
DE7025 Metodo di montaggio della
troncatrice universale (fig. 1, 7–9)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
scollegare la macchina dalla presa
di corrente prima di montare la
troncatrice al cavalletto. Un avvio
accidentale potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: pericolo di stabilità.
È necessario utilizzare il metodo di
montaggio per legno compensato
descritto nelle istruzioni di seguito
quando si monta una troncatrice
non fabbricata da DeWALT a questo
cavalletto.
6.Spostare il distanziale sull’altro lato della
troncatrice per tenere sollevata l’altra estremità
della troncatrice in modo da poter accedere alla
base.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, assicurarsi che la
troncatrice sia completamente ancorata
al cavalletto.
7.Far passare i bulloni di trasporto attraverso
l’altra staffa e la base della troncatrice come
prima. Assicurarsi che entrambe le staffe siano
parallele l’una all’altra.
AVVERTENZA: per la propria sicurezza,
leggere e comprendere il manuale di
istruzioni della troncatrice prima dell’uso.
La mancata osservanza di questi
avvertimenti potrebbe causare lesioni
personali o danni alla troncatrice e
all’accessorio.
4.Una volta inserito il bullone di trasporto (custodia
dei dispositivi di fissaggio) secondo la Tabella
di selezione dei dispositivi di fissaggio
DE7025, montare una rondella piatta; rondella
di bloccaggio e dado sul bullone. Serrare i
bulloni a mano.
5.Ripetere la procedura sull’altra estremità della
staffa.
8.Per collocare la troncatrice sul cavalletto,
afferrare e sollevare la troncatrice per il
gruppo della staffa di montaggio tramite le
leve di rilascio. Queste leve non bloccano la
troncatrice lateralmente in posizione ma servono
semplicemente come mezzo per montare la
troncatrice alla trave.
36
NOTA: se non si dispone di una troncatrice
DeWALT, è necessario utilizzare del legno
compensato da 19 mm per montare la troncatrice.
Italiano
Il legno compensato deve avere una larghezza di
minimo 101,6 superiore alla larghezza più ampia
della base della troncatrice. Il legno compensato
deve avere una profondità almeno pari alla
profondità più piccola della base della troncatrice o
un minimo di 406,4 mm se la base della troncatrice
è più piccola. Assicurarsi che il legno compensato
sia quadrato.
1.Una volta determinate le dimensioni del legno
compensato, praticare dei fori da 9,5 mm a una
distanza di 25,5 mm dagli angoli anteriori del
legno compensato, ad una distanza di 355 mm
gli uni dagli altri e di 25,5 mm dai lati.
2.Collocare le staffe di montaggio DE7025 sul
cavalletto:
a. Afferare e premere le leve di rilascio (g).
b.Impegnare la linguetta anteriore concava
della staffa di montaggio con l’estremità
arrotondata anteriore della trave. Una delle
staffe di montaggio deve essere impegnata
nel fermo di blocco della posizione (i) per
impedire movimenti laterali della troncatrice
durante l’uso.
3.Una volta che l’estremità anteriore della trave e il
fermo di blocco della posizione sono impegnati,
una lieve rotazione verso il basso consentirà
un innesto sicuro delle leve di rilascio al retro
della trave. Seguire la stessa procedura con
la seconda staffa di montaggio nella posizione
corretta sulla trave per le dimensioni del legno
compensato.
fissaggio per montare la troncatrice al legno
compensato. Tutti i dispositivi di fissaggio
acquistati devono essere minimo di Grado 5
o Classe 8,8.
c.Fissare la troncatrice al legno compensato
come illustrato in Figura 9. Base della
troncatrice (p), legno compensato da
19 mm (t), rondella piatta (q), rondella di
bloccaggio (s) e dado (r).
NOTA: assicurarsi che una rondella piatta (q)
sia utilizzata tra il legno compensato (t) e la
rondella di bloccaggio (s).
d. Serrare tutti i dispositivi di fissaggio.
Cinghietta di trasporto
Se si acquista la cinghietta di trasporto per i cavalletti
DeWALT, utilizzare il foro quadrato nell’estremità
metallica per montare l’accessorio.
Fermo di blocco della posizione
(fig. 7)
Il fermo di blocco della posizione (i) impedisce alla
troncatrice di slittare a sinistra o a destra durante le
operazioni di taglio. Per spostare il fermo, rimuovere
il gruppo troncatrice/staffa, allentare la vite al centro
del fermo, farla scorrere alla posizione desiderata e
serrare la vite. A questo punto è possibile rimontare
la troncatrice/staffa nella nuova posizione.
Rimozione della troncatrice
4.Collocare il legno compensato sulle staffe
di montaggio e allineare i fori praticati alle
scanalature sulle staffe di montaggio. Consultare
la Tabella di selezione dei dispositivi di
fissaggio DE7025 e utilizzare il Metodo 1 o
2 per fissare il legno compensato alle staffe di
montaggio.
Una volta che la troncatrice è fissata alle staffe, è
possibile rimuoverla afferrando le leve di rilascio,
tirando leggermente verso l’alto per liberare la trave
e quindi è possibile appoggiarla sui piedini per il
trasporto o la pulizia.
5.Utilizzare una chiave da 13 mm per serrare i
dispositivi di fissaggio.
Un’impugnatura (h) è stata fornita in dotazione per
trasportare il cavalletto dentro e fuori dall’area di
lavoro.
6.La troncatrice deve essere montata al legno
compensato utilizzando i fori nella base della
troncatrice. Le dimensioni dei dispositivi di
fissaggio saranno determinate dai fori nella base
della troncatrice. I dispositivi di fissaggio devono
avere una lunghezza di 31,8 mm superiore
all’altezza massima della base della troncatrice
in ciascun punto di montaggio.
a.Trasferire la posizione dei fori di montaggio
dalla base della troncatrice al legno
compensato.
b.Praticare fori in base alle dimensioni dei
dispositivi di fissaggio selezionati. NOTA:
È necessario acquistare dei dispositivi di
Impugnatura di trasporto (fig. 10)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali, NON tentare di ritirare
il cavalletto con la troncatrice fissata.
Potrebbe verificarsi una perdita del
controllo.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
37
Italiano
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
Pulizia
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DeWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
PRODOTTI COMPATIBILI
DE7025 Staffe di montaggio
DE7030 Staffe di montaggio larghe
DE7024 Sostegno pezzo/arresto
DE7029 Sostegno pezzo/arresto largo
DE7027 Sostegno pezzo a rulli
DE7028 Sostegno di estensione
DE7031 Sostegno di estensione a doppia gamba
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DeWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
38
DeWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DeWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DeWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DeWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Nederlands
VERSTEKZAAGSTANDAARD
DE7023, DE7033
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DeWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING: Lees,
voor uw eigen veiligheid, de
instructiehandleiding bij de
verstekzaag voordat u één van de
accessoires gebruikt. Als u deze
aanwijzingen niet in acht neemt, kan dat
leiden tot persoonlijk letsel en ernstige
beschadiging van de verstekzaag en
het accessoire. Gebruik, wanneer
u onderhoud aan dit gereedschap
verricht, uitsluitend identieke
vervangende onderdelen.
Technische gegevens
DE7023DE7033
Lengte
mm1765,31092,2
Lengte (met balken
uitgeschoven)
mm3835,42540,0
Hoogte
mm810 810
Maximale werkbelastingkg 227 227
Gewicht kg
13
11.5
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
Algemene veiligheidsinstructies voor
verstekzaagstandaards
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van persoonlijk letsel:
•
Gebruik ALTIJD bescherming voor
de ogen. Alle gebruikers en omstanders
moeten bescherming voor de ogen
dragen.
•Controleer ALTIJD de stabiliteit van de
verstekzaagstandaard en de verstekzaag
die erop is bevestigd voordat u de
standaard of de zaag in gebruik neemt.
•Monteer NIET ander elektrisch
gereedschap dan de verstekzaag op deze
standaard. Wanneer u ander elektrisch
gereedschap op deze standaard
monteert, zou dat kunnen leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
•Belast deze standaard NIET zwaarder
dan maximaal voorgeschreven.
De hoofdmiddenbalk van de
verstekzaagstandaard is ontworpen voor
een veilige maximale belasting van
39
Nederlands
227 kg in een werkomgeving. Het is
onveilig op de standaard te klimmen,
zitten of staan.
•Volg de montage-instructies
nauwgezet. Zet het gereedschap
volgens de instructies stevig vast op de
montagebeugels.
•
MODIFICEEER OF GEBRUIK DE
STANDAARD niet voor werkzaamheden
waarvoor deze niet is bedoeld.
•
GEBRUIK DE STANDAARD niet op
een ongelijk oppervlak. De standaard
is ontworpen voor gebruik op een vlak,
stabiel oppervlak.
•Houd uw vingers ALTIJD uit de buurt van
de stoppunten terwijl u het statief op de
zaagmachine bevestigt of er van lostrekt.
Gevaar dat de vingers worden verpletterd
of gekneusd.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Risico van persoonlijk letsel door scherpe
randen en door bekneld raken.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a.Balk
b.DE7025 Verstekzaag-montagebeugels
c.Uitbreidingsarm
d.DE7024 Werkondersteuning / stop
e.Eindkap uitbreidingsarm
f.Vergrendelingshendel uitbreidingsarm
g.Ontgrendelingshendels
h.Draaghandgreep
i.Vergrendelingsklem
j.Hefboom vergrendeling poten
k.Ontgrendelingsknop
GEBRUIKSDOEL
Uw verstekzaagstandaard is ontworpen voor een
veelzijdiger gebruik van uw DeWALT verstekzaag.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze verstekzaagstandaards zijn professioneel
gereedschap.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 1)
De datumcode (u), die ook het jaar van fabricage
bevat, is in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2015 XX XX
Jaar van fabricage
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
Inhoud van de verpakking
Voorbereiding (afb. 2)
De verpakking bevat:
1.Plaats de verstekzaagstandaard op de grond
met de ingevouwen poten omhoog.
1 Verstekzaagstandaard (DE7023 of DE7033)
2 Verstekzaag-montagebeugels (DE7025)
2 Werkondersteuning/stop (DE7024)
1 Zakje met ijzerwaren
40
2.Druk de hefboom voor de vergrendeling van
de poten (j) of de vergrendelingsknop (k) in
totdat de vergrendelingspen op z’n plaats klikt.
Herhaal dit voor iedere poot.
Nederlands
apparaat uit, trek de stekker
uit het stopcontact voordat
u de verstekzaag op de
verstekzaagstandaard monteert.
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als
het gereedschap per ongeluk wordt
gestart.
3.Til de standaard op aan de middenbalk en zet
de standaard overeind. De standaard moet
stabiel staan en niet heen en weer bewegen.
OPMERKING: Controleer dat alle
vergrendelingspennen ingrijpen en de poten op hun
plaats zijn vergrendeld.
DE7024 Werkondersteuning/Stop
(afb. 3, 4)
De werkondersteuning/stop (d) heeft een klem
(l) voor het vastzetten van de balk en om te
voorkomen dat uw materiaal ertegenaan stoot. De
knop (m) kan worden vergrendeld door deze naar
rechts te draaien en de werkondersteuning/stop kan
worden verplaatst wanneer de knop naar links wordt
gedraaid. Draai de knop niet te vast, stevige druk op
de knop houdt de stop op z’n plaats.
Pas de hoogte van de werkondersteuning/stop (d)
aan door de knoppen aan beide zijden (n) los te
draaien en breng het bovenste oppervlak omhoog
of omlaag en met een winkelhaak of waterpas op
gelijke hoogte met de zaagtafel. Draai de knoppen
vast.
OPMERKING: Als de hoogteafstelling van
de werkondersteuning onder een belasting
naar beneden zakt, is de gewichtslimiet van
de werkondersteuning overschreden. Deze
gewichtslimiet wordt beperkt door de bevestiging
van de hoogteafstellingsknoppen. Draai de knoppen
niet meer dan handvast aan.
De werkondersteuning/stop (d) kan ook worden
geïnstalleerd in de eindkap (e) aan het einde van de
uitbreidingsarmen.
De lengtestop (o) kan worden genoteerd zodat
deze dienst doet als een lengtestop of als
ondersteuning van lange werkstukken.
Verstelbare lengteuitbreidingsarmen (afb. 5)
U kunt het ondersteuningsoppervlak uitbreiden door
de vergrendelingshendel van de uitbreidingsarm
(f) naar links te draaien zodat de uitschuifbare
uitbreidingsarm (c) loskomt. Trek de uitschuifbare
uitbreidingsarm uit tot de gewenste lengte. Draai de
vergrendelingshendel van de uitbreidingsarm naar
rechts vast.
DE7025 DeWALT
Verstekzaagmontagemethode
(afb. 6, 7)
WAARSCHUWING: Beperk
het risico van letsel, zet het
WAARSCHUWING: Stabiliteitsrisico.
U moet de Universele
verstekzaagmontagemethode gebruiken
wanneer u een verstekzaag die niet is
vervaardigd door DeWALT, op deze
verstekzaagstandaard monteert.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van persoonlijk letsel, controleer dat de
verstekzaag volledig op de standaard is
verankerd.
WAARSCHUWING: Lees en begrijp, voor
uw eigen veiligheid, de instructiehandleiding
bij de verstekzaag voordat u dit gereedschap
gebruikt. Als u deze aanwijzingen niet in acht
neemt, kan dat leiden tot persoonlijk letsel en
ernstige beschadiging van de verstekzaag en
het accessoire.
1.Plaats de zaag in bedrijfsstand met het
zaagblad naar u toe gericht. Lijn de stand uit
met het label op de montagebeugel aan de
voorzijde.
2.Plaats een ring onder één zijde van de
verstekzaag zodat de montagevoeten van de
zaag boven het werkoppervlak blijven.
3.Houd een montagebeugel (b) onder de zaag
en steek een slotbout (zakje met ijzerwaren)
omhoog door de beugel en de voet van de
zaag.
OPMERKING: Zie DE7025 Hardwareselectietabel voor de juist montageprocedures
van de ijzerwaren voor DeWALT verstekzagen.
Volg alle instructies goed op, omdat anders
de tafelrotatie van de verstekzaag wordt
belemmerd.
DE7025 HARDWARE-SELECTIETABEL
Linkerzijde Rechterzijde
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
41
Nederlands
DE7025 HARDWARE-SELECTIETABEL
Linkerzijde Rechterzijde
DW700
4
4
DW701 Type 1
4
4
DW701 Type 2
1
1
DW707 Type 1
4
4
DW707 Type 2
1
1
DW711 Type 1
4
4
DW711 Type 2
1
1
DW770
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
DWS778
1
1
DWS780
1
1
1=L
ange schroef, kop onder
2=K
orte schroef, kop onder
8.U plaatst nu de zaag op de standaard door
de zaag vast te pakken en op te tillen aan de
montagebeugel en de ontgrendelingshendels.
Deze hendels vergrendelen de zaag niet
zijwaarts op z’n plaats maar dienen alleen om
de zaag op de balk te monteren.
9.Benader de balk met de zaag en beugel
licht naar uw lichaam toe gekanteld. Laat de
holle voorste lip van de montagebeugel zich
hechten aan afgeronde rand van de balk. Één
van de beugels moet worden gehecht aan de
locatieklem (i) om te voorkomen dat de zaag
tijdens gebruik zijwaarts kan worden bewogen.
10.Wanneer de voorste rand van de balk en de
vergrendelingsklem aan elkaar zijn verbonden
kunt u met een lichte neerwaartse draaiing
ervoor zorgen dat de vergrendelingshendels aan
de achterzijde van de balk vast komen te zitten.
Beweeg de zaag voorzichtig heen en weer op
de beugels zodat u zeker weet dat het apparaat
op z’n plaats is vergrendeld.
11.Pas de positie van de zaag aan, als dat nodig
is, zodat het zaagblad in de verstekstand van 0
graden haaks op de balk staat.
12.Draai de zaag stevig vast met de vier moeren.
3=L
ange schroef, kop boven
DE7025 Universele Verstekzaagmontagemethode (afb. 1, 7–9)
WAARSCHUWING: Beperk
het risico van letsel, zet het
apparaat uit, trek de stekker
uit het stopcontact voordat
u de verstekzaag op de
verstekzaagstandaard monteert.
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als
het gereedschap per ongeluk wordt
gestart.
WAARSCHUWING: Stabiliteitsrisico.
U moet de multiplex-montagemethode
gebruiken die in de volgende
instructies wordt beschreven wanneer
u een verstekzaag die niet is
vervaardigd door DeWALT, op deze
verstekzaagstandaard monteert.
6.Verplaats de ring naar de andere zijde van
de zaag zodat het andere einde van de zaag
omhoog wordt gehouden en u toegang krijgt tot
de onderzijde.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van persoonlijk letsel, controleer dat de
verstekzaag volledig op de standaard is
verankerd.
7.Voer de slotbouten door de andere beugel
en de onderzijde van de zaag zoals u eerder
hebt gedaan. Controleer dat de beide beugels
parallel aan elkaar staan.
WAARSCHUWING: Lees en
begrijp, voor uw eigen veiligheid, de
instructiehandleiding bij de verstekzaag
voordat u dit gereedschap gebruikt.
Als u deze aanwijzingen niet in acht
neemt, kan dat leiden tot persoonlijk
4=K
unststof kussen en
kleine schroef, kop onder
4.Wanneer u de slotbout (zakje met ijzerwaren) is
geïnstalleerd volgens de DE7025 Hardwareselectietabel, monteert u een platte ring en
een moer op de bout. Zet de bouten handvast.
5.Herhaal deze procedure aan het andere uiteinde
van de beugel.
42
Nederlands
letsel en ernstige beschadiging van de
verstekzaag en het accessoire.
OPMERKING: Als u niet een DeWALT verstekzaag
hebt, moet u 19 mm multiplex gebruiken voor het
monteren van uw verstekzaag.
Het multiplex moet minimaal 101,6 mm breder zijn
dan de grootste breedte van de onderzijde van de
verstekzaag. Het multiplex moet tenminste even diep
zijn als de geringste diepte van de onderzijde van de
verstekzaag of minimaal 406,4 mm als de onderzijde
van de verstekzaag kleiner is. Het is belangrijk dat
het stuk multiplex vierkant is.
1.Wanneer het formaat van het stuk multiplex is
bepaald, boort u gaten van 9,5 mm 25,5 mm
van de voorste hoeken van het multiplex,
355 mm uit elkaar (25,5 mm van de zijkanten).
2.Plaats de DE7025 montagebeugels op de
standaard:
a.Breng de locatie van de montagegaten van
de onderzijde van de verstekzaag over op
het multiplex.
b.Boor gaten uitgaande van het formaat van
de gekozen ijzerwaren. OPMERKING:
U moet ijzerwaren aanschaffen voor het
monteren van de verstekzaag op het
multiplex. Alle aangeschafte ijzerwaren
moeten minimaal van Kwaliteit 5 of Klasse
8,8 zijn.
c.Zet de verstekzaag vast op het multiplex
zoals in Afbeelding 9 wordt getoond. Zaag
onderzijde (p), 19 mm multiplex (t), platte
ring (q), borgring (s) en moer (r).
OPMERKING: Denk eraan een platte
ring (q) te gebruiken tussen het multiplex (t)
en de borgring (s).
d. Zet de onderdelen vast.
a.Pak de vergrendelingshendels vast (g) en
knijp ze in.
Draagriem
b.Laat de holle voorste lip van de
montagebeugel zich hechten aan afgeronde
voorste rand van de balk. Één van de
montagebeugels moet worden vastgezet in
de locatieklem (i) om te voorkomen dat de
zaag tijdens gebruik zijwaarts kan worden
bewogen.
Als u als accessoire de draagriem voor de DeWALTstandaards koopt, monteer de riem dan met behulp
van het vierkante gat in het metalen uiteinde.
3.Wanneer de voorste rand van de balk en de
locatieklem aan elkaar zijn verbonden kunt u
met een lichte neerwaartse draaiing ervoor
zorgen dat de vergrendelingshendels aan de
achterzijde van de balk vast komen te zitten.
Volg dezelfde procedure met de tweede
montagebeugel op de juiste positie van de balk
voor het formaat van het stuk multiplex.
Vergrendelingsklem (afb. 7)
De vergrendelingsklem (i) voorkomt dat zaag
tijdens zaagwerkzaamheden naar links of naar
rechts schuift. U kunt de klem verplaatsen door de
zaag met beugel te verwijderen, de schroef in het
midden van de klem los te draaien, de klem naar
de gewenste positie te schuiven en de schroef vast
te zetten. U kunt dan de zaag met beugel op de
nieuwe locatie weer monteren.
De zaag losnemen
4.Plaats het multiplex op de montagebeugels en
houd de geboorde gaten tegenover de sleuven
in de montagebeugels. Raadpleeg de DE7025
Hardware-selectietabel en zet het multiplex
vast op de montagebeugels volgens Methode 1
of Methode 2.
Wanneer de verstekzaag eenmaal is bevestigd
op de beugels, kunt u deze losnemen door de
vergrendelingshendels vast te pakken, deze licht
omhoog- en lostrekken van de balk en vervolgens
neerzetten op de krasvrije voeten voor transport of
reiniging.
5.Zet de hardware vast met de 13 mm
steeksleutel.
Draaghandgreep (afb. 10)
6.De verstekzaag moet op het multiplex worden
gemonteerd met behulp van de gaten in de
onderzijde van de verstekzaag. Het formaat van
de ijzerwaren wordt bepaald door de gaten in
de onderzijde van de verstekzaag. De ijzerwaren
moeten op iedere montagelocatie 31,8 mm
langer zijn dan de maximale hoogte van de
onderzijde van de verstekzaag.
De handgreep (h) wordt geleverd voor het
transporteren van de verstekzaagstandaard naar en
van de werklocatie.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van persoonlijk letsel, probeer NIET de
standaard op te bergen met de zaag
erop bevestigd. U kunt dan de controle
erover verliezen.
43
Nederlands
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
Reiniging
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DeWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DeWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
PRODUCTEN GESCHIKT VOOR GEBRUIK MET DE STANDAARD
DE7025Verstekzaag-montagebeugels
DE7030 Brede verstekzaag-montagebeugels
DE7024Werkondersteuning/stop
DE7029 Brede werkondersteuning/stop
DE7027 Rollende werkondersteuning
DE7028 Uitschuifbare ondersteuning
DE7031Uitschuifbare ondersteuning met
twee poten
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
44
Als u op een dag bemerkt dat uw DeWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
G
escheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DeWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DeWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DeWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DeWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Norsk
GJÆRSAGSTATIV
DE7023, DE7033
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
ADVARSEL: For din egen sikkerhet
les gjæringssagens bruksanvisning
før bruk av tilbehør. Å se bort fra disse
advarsler kan resultere i personskade
og alvorlig skade på gjæringssagen og
tilbehøret. Når verktøyet vedlikeholdes
skal kun identiske reservedeler brukes.
Tekniske data
DE7023DE7033
Lengde
mm1765,31092,2
Lengde (med
stengene uttrukket)
mm3835,42540,0
Høyde
mm810 810
Maksimum arbeidslast kg227 227
Vekt kg
13
11.5
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis
den ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Generelle sikkerhetsanvisninger for
gjærsagstativer
ADVARSEL: For å redusere risikoen for
alvorlig personskade:
•
BRUK ALLTID vernebriller. Alle brukere
og tilstedeværende må bruke vernebriller.
•Kontroller ALLTID stabiliteten til
gjærsagstativet og gjæringssagen festet
på det før stativet eller sagen tas i bruk.
•IKKE monter noe annet elektroverktøy
enn en gjæringssag på stativet. Montering
av andre elektroverktøy på stativet kan
resultere i alvorlig personskade.
•
IKKE overgå vekten dette stativet
kan tåle. Hovedbjelken i midten av
gjæringssagstativet er designet for trygt å
tåle 227 kg i et arbeidsmiljø. Det er utrygt
å klatre i, sitte på eller stå på stativet.
•Følg monteringsanvisningen nøye.
Fest redskapet godt til sagens
monteringsbraketter som anvist.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
•
IKKE modifiser eller bruk stativet til
operasjoner det ikke er tiltenkt.
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
•
IKKE bruk stativet på ujevne overflater.
Stativet er designet for bruk på et flatt og
stabilt grunnlag.
•Hold ALLTID fingrene unna
festepunktene mens du setter sagbenken
45
Norsk
sammen eller tar den fra hverandre. Fare
for at fingrene kommer i klemme er for
kontusjon.
Restrisikoer
f.Forlengelsesarm låsespake
g.Låsespaker
h.Bærehåndtak
i.Posisjonslås
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
j.Benlåsespake
– Faren for personskade på grunn av skarpe
kanter og fastklemming.
Gjæringssagstativet er designet for å gjøre DeWALT
gjæringssagen mer allsidig.
Merking på verktøyet
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (u), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Gjæringssagstativ (DE7023 eller DE7033)
2 Gjæringssag monteringsbraketter (DE7025)
2 Arbeidsstøtte/stopp (DE7024)
1Jernvarepose
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a.Bjelke
b.DE7025 Gjæringssag monteringsbraketter
c.Forlengelsesarm
d.DE7024 Arbeidsstøtte/stopp
e.Forlengelsesarm og kappe
46
k.Utløserknapp
TILTENKT BRUK
Gjæringssagstativene er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
Forberedelse (fig. 2)
1.Plasser gjæringssagstativet på bakken slik at de
sammenfoldede benene peker oppover.
2.Trykk inn benlåsespaken (j) eller avløserknapp (k)
og dra benet opp inntil låsepinnen smekker på
plass. Gjenta for hvert ben.
3.Løft stativet ved å holde i senterbjelken og
plasser den i en oppreist stilling. Stativet skal
være stabilt og skal ikke vippe.
MERK: Påse at alle låsepinner er i inngrep og at
benene er låst på plass.
DE7024 Arbeidsstøtte/Stopp
(fig. 3, 4)
Arbeidsstøtten/stoppen (d) har en klemme (l) som
fester bjelken og hindrer at materialet slår den av
bjelken. Knotten (m) kan låses ved å vri med klokken
og arbeidsstøtten/stopp står fritt til å reposisjoneres
når knotten vris mot klokken. Ikke stram for mye,
fast trykk på knotten holder stoppen på plass.
Juster høyden på arbeidsstøtte/stopp (d) ved å
løsne knottene på begge sider (n) og løfte eller senke
toppoverflaten slik at den er innrettet med en rett
kant eller med sagbordet. Stram knottene til.
MERK: Dersom arbeidsstøtte høydejusteringen
sklir ned under belastning er vektgrensen til
arbeidsstøtten overgått. Denne vektgrensen er
begrenset av hvor mye høydejusteringsknottene er
strammet. Strammes kun med fingrene.
Norsk
Arbeidsstøtten/stoppen (d) kan også installeres i
endekappen (e) på enden av forlengelsesarmene.
Lengdestoppen (o) kan roteres opp for å tjene
som en lengdestopp eller holde enden av lange
arbeidsstykker.
Justerbar lengde forlengelsesarm
(fig. 5)
Fpr å forlenge støtteflaten vri forlengelsesarmens
låsespake (f) mot klokken for å slippe den
forlengbare armen (c). Drar den forlengbare armen ut
til ønsket lengde. Vri forlengelsesarmens låsespake
med klokken for å låse.
DE7025 DeWALT gjæringssag
monteringsmetode (fig. 6, 7)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, kople maskinen
fra strømkilden før montering av
gjæringssagen på stativet. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Stabilitetsfare. Du
må bruke Universal gjæringssag
monteringsmetoden når du monterer
en gjæringssag som ikke er produsert av
DeWALT på detter gjæringssagstativet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for
personskade, påse at gjæringssagen er riktig
forankret på stativet.
ADVARSEL: For din egen sikkerhet les
gjæringssagens bruksanvisning før bruk av
tilbehør. Å se bort fra disse advarsler kan
resultere i personskade og alvorlig skade på
gjæringssagen og tilbehøret.
1.Plasser sagen i driftsstilling med bladet mot deg.
Rett inn med etiketten på monteringsbraketten
forover.
2.Plasser et avstandsstykke under den ene
siden av gjæringssagen for å holde sagens
monteringsføtter over arbeidsoverflaten.
3.Hold en monteringsbrakett (b) under sagens
føtter og før en låsebolt (jernvareposen) opp
gjennom braketten og foten av sagen.
MERK: Se DE7025 Monteringsbraketter
for korrekte monteringsprosedyrer på DeWALT
gjæringssager. Følg alle instruksjoner nøye,
ellers kan gjæringssagens bordrotasjon bli
blokkert.
DE7025 MONTERINGSBRAKETTER
Venstre
Høyre
Side
Side
DW703
1
1
DE7025 MONTERINGSBRAKETTER
Venstre
Høyre
Side
Side
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Type 1
4
4
DW701 Type 2
1
1
DW707 Type 1
4
4
DW707 Type 2
1
1
DW711 Type 1
4
4
DW711 Type 2
1
1
DW770
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
DWS778
1
1
DWS780
1
1
1=L
ang skrue, hode på
bunn
2 = Kort skrue, hode på
bunn
3 = Lang skrue, hode på
topp
4=P
lastplate og liten
skrue, hode på bunn
4.Når låsebolten (jernvarepose) er installert iht.
DE7025 Monteringsbraketter, monter en
flat skive, låseskive og mutter på bolten. Stram
boltene med fingrene.
5.Gjenta prosedyren på den andre enden av
braketten.
47
Norsk
6.Flytt avstandsstykket til den andre siden av
sagen for å holde opp den andre enden av
sagen for å få tilgang til sagbasen.
7.Før låseboltene mellom den andre braketten og
sagbasen som før. Påse at begge brakettene er
parallelle.
8.For å plassere sagen på stativet, ta tak
i og løft sagen med låsespakene på
monteringsbraketten. Disse spaker låser ikke
sagen på plass sideveis, men er kun til for å
montere sagen på bjelken.
9.Nærm deg bjelken med sag/brakett vippet
litt inn mot kroppen. Bring den konkave
frontkanten av monteringsbraketten i inngrep
med bjelkens avrundet kant. En av brakettene
må være i inngrep med posisjonslåsen (i) for å
hindre sideveis bevegelse av sagen under bruk.
10.Når frontkanten av bjelken og posisjonslåsen
er i inngrep med hverandre vil en liten helling
nedover la låsespakene gå i sikker inngrep med
baksiden av bjelken. Vipp sagen forsiktig på
brakettene for å sikre at den er låst i posisjon.
11.Juster sagens posisjon som nødvendig for å
ha bladet loddrett til bjelken når sagen er i 0
graders gjæringsposisjonen.
12.Stram godt de fire mutterne som fester sagen til
brakettene.
DE7025 Universal gjæringssag
monteringsmetode (fig. 1, 7–9)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, kople maskinen
fra strømkilden før montering av
gjæringssagen på stativet. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Stabilitetsfare. Du må
bruke kryssfinér monteringsmetoden
beskrevet i følgende anvisning når
det monteres en gjæringssag ikke
produsert av DeWALT på dette
gjæringssagstativet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for
personskade, påse at gjæringssagen er
riktig forankret på stativet.
ADVARSEL: For din egen sikkerhet les
gjæringssagens bruksanvisning før bruk
av tilbehør. Å se bort fra disse advarsler
kan resultere i personskade og alvorlig
skade på gjæringssagen og tilbehøret.
MERK: Dersom du ikke har en DeWALT
gjæringssag må du bruke 19 mm kryssfinér til
montering av gjæringssagen.
48
Kryssfinéren må være minimum 101,6 mm bredere
enn den største bredden av gjæringssagbasen.
Kryssfinéren må være minst like dyp som den
minste dybden til gjæringssagbasen eller minimum
406,4 mm dersom gjæringssagbasen er mindre.
Påse at kryssfinéren er firkantet.
1.Når størrelsen på kryssfinéren er fastslått
bor 9,5 mm hull 25,5 mm fra kryssfinérens
fronthjørner, 355 mm fra hverandre og 25,5 mm
fra sidene.
2.Plasser DE7025 monteringsbraketter på
stativet:
a. Ta tak i og klem låsespakene (g).
b.Bring den konkave frontkanten av
monteringsbraketten i inngrep med
bjelkens avrundet frontkant. En av
monteringsbrakettene må være i inngrep
med posisjonslåsen (i) for å hindre sideveis
bevegelse av sagen under bruk.
3.Når frontkanten av bjelken og posisjonslåsen
er i inngrep med hverandre vil en liten helling
nedover tillate sikker inngrep av låsespaken med
baksiden av bjelken. Følg samme prosedyre
med den andre monteringsbraketten på en
posisjon på bjelken som egner seg i forhold til
kryssfinérens størrelse.
4.Plasser kryssfinéren på monteringsbraketter
og rett inn borede hullene med slissene
i monteringsbrakettene. Se DE7025
Monteringsbraketter og bruk enten
metode 1 eller 2 for å feste kryssfinéren til
monteringsbrakettene.
5.Bruk 13 mm nøkkel til stramming av skruene.
6.Gjæringssagen skal monteres på kryssfinér
ved bruk av hull i gjæringssagbasen.
Jernvarens størrelsen bestemmes av hullene
i gjæringssagbasen. Jernvaren må være
31,8 mm lengre enn maksimum høyde av
gjæringssagbasen på hvert monteringssted.
a.Kopier posisjon av hullene fra
gjæringssagbasen til kryssfinéren.
b.Bor hullene i henhold til størrelsen på den
valgte jernvaren. MERK: Jernvare må
kjøpes inn for å montere gjæringssagen på
kryssfinéren. All innkjøpt jernvare må være
minimum grad 5 eller klasse 8,8.
c.Fest gjæringssagen til kryssfinéren som vist i
figur 9. Sagbase (p), 19 mm kryssfinér (t), flat
skive (q), låseskive (s) og mutter (r).
MERK: Påse at det brukes en flat skive (q)
mellom kryssfinéren (t) og låseskiven (s).
d. Stram alle skruer.
Norsk
Bærestropp
Dersom du kjøper bærestropptilbehøret for DeWALT
stativer, bruk det firkantet hullet i metallenden til
montering av tilbehøret.
Posisjonslås (fig. 7)
Posisjonslåsen (i) hindrer sagen i å skli til venstre eller
høyre under kapping. For å flytte på posisjonslåsen,
ta av sagen og braketten, løsne skruen i midten av
låsen, skyv den til ønsket posisjon og stram skruen.
Du kan nå montere sag/braketten på det nye stedet.
Ta av sagen
Når gjæringssagen er festet til brakettene kan den
fjernes ved å ta tak i låsespakene, dra litt oppover
for å komme løs fra bjelken og kan settes ned på de
skrapefrie føttene for transport eller rengjøring.
Bærehåndtak (fig. 10)
Gjæringssagtativet er utstyrt med et håndtak (h) for
transport til og fra arbeidsplassen.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, forsøk IKKE å
oppbevare stativet med sagen påfestet.
Det kan resultere i tap av kontroll.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
Rengjøring
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DeWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
KOMPATIBLE PRODUKTER
DE7025 Monteringsbraketter for gjæringssag
DE7030Lange monteringsbraketter for
gjæringssager
DE7024Arbeidsstøtte/stopp
DE7029 Bred arbeidsstøtte/stopp
DE7027Rullebordsstøtte
DE7028Forlengelsesstøtte
DE7031 To-bens forlengelsesstøtte
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DeWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DeWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DeWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DeWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DeWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
49
Português
BANCADA DE SERRA DE ESQUADRIA
DE7023, DE7033
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: para sua segurança,
leia o manual de instruções da
serra de esquadria antes de utilizar
qualquer acessório. Se não cumprir
estes avisos, podem ocorrer ferimentos
e danos graves na serra de esquadria
e no acessório. Quando reparar esta
ferramenta, utilize apenas peças de
substituição idênticas.
DE7023DE7033
Comprimento
mm1765,31092,2
Comprimento
(com as barras abertas) mm3835,42540,0
Altura
mm810 810
Carga máxima de trabalhokg 227 227
Peso kg
13
11.5
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
50
Instruções gerais de segurança para
bancadas de serra de esquadria
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos:
•
UTILIZE sempre protecção ocular.
Todos os utilizadores e outras pessoas à
distância devem utilizar protecção ocular.
•Verifique SEMPRE a estabilidade da
bancada da serra de esquadria e a serra
de esquadria montada antes de utilizar o
suporte ou a serra.
•NÃO monte nesta bancada qualquer
ferramenta eléctrica que não seja uma
serra de esquadria. A montagem de
outras ferramentas eléctricas nesta
bancada pode resultar em ferimentos
graves.
•
NÃO exceda o peso suportado por
esta bancada. A viga central principal
da bancada da serra de esquadria foi
concebida para suportar 227 kg em
segurança num ambiente de trabalho.
Não é seguro trepar, sentar-se ou
colocar-se em cima da bancada.
•Siga as instruções de montagem com
cuidado. Aperte a ferramenta nos
Português
suportes de montagem da serra, tal
como indicado.
•
NÃO modifique nem utilize a bancada
para operações para as quais não tenha
sido concebida.
•
NÃO utilize a bancada em superfícies
irregulares. A bancada foi concebida
para ser utilizada num superfície plana e
estável.
•Mantenha SEMPRE os dedos afastados
dos pontos de travagem quando abre ou
fecha a banca da serra. Existe o perigo
de esmagar ou ferir os dedos.
Riscos residuais
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a.Viga
b.Suportes de montagem da serra de esquadria
DE7025
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
c.Braço de extensão
– Risco de ferimentos causados por arestas
afiadas e entalamento.
g.Alavancas de libertação
Símbolos na ferramenta
i.Clipe de localização de bloqueio
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (u), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2015 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Bancada da serra de esquadria (DE7023 ou
DE7033)
d.DE7024 Batente/suporte de trabalho
e.Tampa da extremidade do braço de extensão
f.Alavanca de bloqueio do braço de extensão
h.Pega de transporte
j.Alavanca de bloqueio da perna
k.Botão de libertação
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A sua bancada de serra de esquadria foi concebida
para aumentar a versatilidade da sua serra de
esquadria DeWALT.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas bancadas para serras de esquadria são
ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
2 Suportes de montagem da serra de esquadria
(DE7025)
Preparação (fig. 2)
2 Batente/suporte de trabalho (DE7024)
1.Coloque a bancada da serra de esquadria no
chão com as pernas dobradas para cima.
1 Saco de ferramentas
1 Manual de instruções
2.Prima a alavanca de bloqueio da perna (j)
ou o botão de libertação (k) e puxe a perna
para cima até o pino de bloqueio encaixar no
51
Português
antes de montar a serra de esquadria
na respectiva bancada. Um arranque
acidental pode causar lesões.
respectivo local. Repita este procedimento para
cada perna.
3.Levante a bancada para a viga central e
coloque-a na vertical. A bancada deve estar
estável e não balouçar.
ATENÇÃO: perigo de falta de estabilidade.
Deve utilizar o Método de montagem da
serra de esquadria universal quando
montar uma serra de esquadria que não
seja da DeWALT nesta bancada de serra
de esquadria.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, certifique-se de que a serra
de esquadria está totalmente fixada na
bancada.
ATENÇÃO: Para sua segurança, leia e
compreenda o manual de instruções da
serra de esquadria antes de utilizar qualquer
acessório. Se não cumprir estes avisos,
podem ocorrer ferimentos e danos graves na
serra de esquadria e no acessório.
NOTA: certifique-se de que todos os pinos de
bloqueio estão montados e as pernas devidamente
bloqueadas.
Batente/suporte de trabalho DE7024
(fig. 3, 4)
O batente/suporte de trabalho (d) tem um grampo
(l) que fixa a viga e impede que seja derrubada
pelo material. O botão (m) pode ficar bloqueado
se o rodar para a direita e o batente/suporte de
trabalho fica livre para ser reposicionado se rodar
o botão para a esquerda. Não aperte demasiado,
exerça pressão com firmeza no botão para manter
o batente fixo.
Ajuste a altura do batente/suporte de trabalho (d)
libertando os botões em ambos
os lados (n) e levante ou baixe a superfície superior
para alinhar com uma aresta direita ou nivele com a
mesa da serra. Aperte os botões.
NOTA: se o ajuste de altura do suporte de trabalho
deslizar para debaixo de uma carga, isso significa
que o limite de peso do suporte de trabalho foi
excedido. Este limite de peso foi limitado pelo aperto
dos botões de ajuste de altura. Não aperte mais do
que a medida de um dedo.
Pode ser necessário instalar o batente/suporte
de trabalho (d) na tampa da extremidade (e) na
extremidade dos braços de extensão.
O batente de comprimento (o) pode ser rodado
para funcionar como batente de comprimento ou
segure a extremidade das peças compridas.
Braço de extensão de comprimento
ajustável (fig. 5)
Para aumentar o tamanho da superfície de apoio,
rode a alavanca de bloqueio do braço de extensão
(f) para a esquerda para libertar o braço de extensão
extensível (c). Puxe o braço de extensão extensível
para fora para o comprimento pretendido. Rode a
alavanca de bloqueio do braço extensível para a
direita para bloqueá-lo.
Método de montagem da serra de
esquadria DE7025 DeWALT (fig. 6, 7)
52
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a ficha da fonte de alimentação
1.Coloque a serra na posição de funcionamento
com a lâmina virada para si. Alinhe com a
etiqueta no suporte de montagem de modo a
mostrar a parte da frente.
2.Coloque um espaçador debaixo de um lado
da serra de esquadria para fixar os pés de
montagem da serra acima da superfície de
trabalho.
3.Segure um suporte de montagem (b) debaixo
da serra e insira um parafuso de pressão (saco
de ferramentas) até ao suporte e pé da serra.
NOTA: consulte Gráfico de selecção
de equipamento DE7025 para saber
quais os procedimentos de montagem de
equipamento adequados para serras de
esquadria da DeWALT. Siga todas as instruções
correctamente, caso contrário a rotação
da mesa da serra de esquadria pode ficar
impedida.
GRÁFICO DE SELECÇÃO DE EQUIPAMENTO DE7025
Lado
Lado
esquerdo
direito
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Tipo 1
4
4
Português
GRÁFICO DE SELECÇÃO DE EQUIPAMENTO DE7025
Lado
Lado
esquerdo
direito
DW701 Tipo 2
1
1
DW707 Tipo 1
4
4
DW707 Tipo 2
1
1
DW711 Tipo 1
4
4
DW711 Tipo 2
1
1
DW770
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
DWS778
1
1
DWS780
1
1
8.Para colocar a serra na bancada, agarre e
levante a serra pelo suporte de montagem
pelas alavancas de libertação. Estes alavancas
não bloqueiam a serra lateralmente no devido
mas servem para montar a serra à viga.
9.Aproxime a viga com o conjunto da serra/
suporte, rodando-o ligeiramente para o seu
corpo. Encaixe a extremidade frontal côncava
do suporte de montagem com a extremidade
arredonda da viga. Um dos suportes deve
encaixar no clipe de localização (i) para impedir
o movimento lateral da serra durante
a utilização.
1=P
arafuso comprido,
parte inferior virada
para cima
10.Quando a extremidade frontal da viga e o
clipe de localização de bloqueio estiverem
encaixados, um eixo fixo ligeiramente para
baixo permite um encaixe fixo das alavancas
de libertação na parte traseira da viga. Oscile a
serra com cuidado nos suportes para verificar
se está devidamente bloqueado.
2=P
arafuso curto, parte
inferior virada para cima
11.Ajuste a posição da serra conforme necessário
de modo a que a lâmina fique perpendicular à
viga quando estiver numa posição de esquadria
de 0 graus.
12.Aperte as quatro porcas, fixando a serra nos
suportes com firmeza.
3=P
arafuso comprido,
parte inferior virada
para cima
4 = Almofada de plástico
e parafuso pequeno,
parte inferior virada
para cima
4.Depois do parafuso de pressão (saco de
ferramentas) ser instalado de acordo com
o Gráfico de selecção de equipamento
DE7025, monte uma anilha achatada; arruela
de pressão e a porca no parafuso. Aperte os
parafusos com a distância dos dedos.
DE7025 Método de montagem da
serra de esquadria universal
(fig. 1, 7–9)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos, desligue a unidade
e retire a ficha da fonte de
alimentação antes de montar a
serra de esquadria na respectiva
bancada. Um arranque acidental pode
causar lesões.
ATENÇÃO: perigo de falta de
estabilidade. Deve utilizar o método de
montagem de contraplacado descrito
nas seguintes instruções se montar
uma serra de esquadria não fabricada
pela DeWALT a esta bancada de serra
de esquadria.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, certifique-se de que a serra
de esquadria está totalmente fixada na
bancada.
ATENÇÃO: para sua segurança, leia
e compreenda o manual de instruções
da serra de esquadria antes de utilizar
qualquer acessório. Se não cumprir
estes avisos, podem ocorrer ferimentos
5.Repita o procedimento na outra extremidade do
suporte.
6.Desloque o espaçador para o outro lado da
serra para manter a outra extremidade da serra
para cima para aceder à base da serra.
7.Insira os parafusos de pressão através do outro
suporte e a base da serra, tal como indicado
anteriormente. Certifique-se de que ambos os
suportes estão paralelos.
53
Português
máxima da base da serra de esquadria em
cada local de montagem.
e danos graves na serra de esquadria e
no acessório.
NOTA: se não tiver uma serra de esquadria
da DeWALT, deve ser utilizar um pedaço de
contraplacado de 19 mm para montar a serra de
esquadria.
A placa de contraplacado deve ter um mínimo de
101,6 mm mais largo do que a largura máxima
da base da serra de esquadria. O pedaço de
contraplacado deve ter, pelo menos, a mesma
profundidade mais pequena da base da serra de
esquadria ou um mínimo de 406,4 mm, caso a
base da serra de esquadria seja mais pequena.
Certifique-se de que o pedaço de esquadria é
quadrado.
1.Depois de determinar o tamanho do pedaço
de contraplacado, faça furos de 9,5 mm a uma
distância de 25,5 mm dos cantos frontais do
contraplacado, a uma distância de 355 mm e
de 25,5 mm dos lados.
a.Mude o local dos furos de montagem da
base da serra de esquadria para o pedaço
de contraplacado.
b.Faça os furos de acordo como tamanho
do material escolhido. NOTA: o material
deve ser adquirido para montar a serra de
esquadria no pedaço de contraplacado.
Todo o material adquirido deve ter um
mínimo de Classe 5 ou 8,8.
c.Fixe a serra de esquadria no pedaço
de contraplacado, tal como indicado
na Figura 9. Base da serra (p), pedaço
de contraplacado de 19 mm (t), anilha
achatada (q), anilha de bloqueio (s) e
porca (r).
NOTA: Certifique-se de que utilize uma
anilha achatada (q) entre o pedaço de
contraplacado (t) e a anilha de bloqueio (s).
2.Coloque os suportes de montagem do modelo
DE7025 na bancada:
d. Aperte todo o material.
a.Agarre e aperte as alavancas de
libertação (g).
Alça de transporte
b.Encaixe a extremidade frontal côncava do
suporte de montagem com a extremidade
frontal arredonda da viga. Um dos suportes
de montagem deve encaixar no clipe de
localização (i) para impedir o movimento
lateral da serra durante a utilização.
3.Quando a extremidade frontal da viga e o clipe
de localização estiverem encaixados, um eixo
fixo ligeiramente para baixo permite um encaixe
fixo das alavancas de libertação na parte
traseira da viga. Siga o mesmo procedimento
com o segundo parafuso de montagem na
posição adequada na viga, no que respeita ao
tamanho do pedaço de contraplacado.
4.Coloque o pedaço de contraplacado nos
suportes de montagem e alinhe os furos
perfurados com as ranhuras nos suportes de
montagem. Consulte o Gráfico de selecção
do equipamento DE7025 e utilize o Método 1
ou 2 para fixar o pedaço de contraplacado nos
suportes de montagem.
5.Utilize a chave de 13 mm para apertar o
equipamento.
6.A serra de esquadria deve ser montada no
pedaço de contraplacado utilizando os furos
na base da serra de esquadria. O tamanho do
equipamento será determinado pelos furos na
base da serra de esquadria. O material deve
ser 31,8 mm mais comprido do que a altura
54
Se adquirir a alça de transporte para bancadas da
DeWALT, utilize o furo quadrado na extremidade de
metal para montar o acessório.
Clipe de localização de bloqueio
(fig. 7)
O clipe de localização de bloqueio (i) impede que
a serra deslize para a esquerda ou direita durante
operações de corte. Para deslocar o clipe, retire
o conjunto de serra/suporte, afrouxe o parafuso
na parte central do clipe, deslize-o para a posição
pretendida e aperte o parafuso. Em seguida, pode
montar de novo a serra/suporte no novo local.
Remoção da serra
Depois de fixar a serra de esquadria nos suportes,
pode removê-lo agarrando as alavancas de
libertação, puxando-as para cima ligeiramente para
libertar a viga e pode ser regulada para baixo nos
pés anti-danos para transporte ou limpeza.
Pega de transporte (fig. 10)
Foi fornecida uma pega (h) para transportar a
bancada da serra de esquadria de e para o local de
trabalho.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, NÃO tente guardar a
bancada com a serra montada. Pode
ocorrer perda de controlo.
Português
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
Limpeza
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DeWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DeWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A
recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DeWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DeWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DeWALT através da
morada indicada neste manual. Em alternativa,
poderá encontrar na internet (em www.2helpU.
com) uma lista dos agentes de reparação
autorizados da DeWALT, bem como os dados de
contacto completos do nosso serviço pós-venda.
PRODUTOS COMPATÍVEIS
DE7025Suportes de montagem da serra de
esquadria
DE7030Suportes de montagem da serra de
esquadria de grande dimensão
DE7024 Batente/suporte de trabalho
DE7029Batente/suporte de trabalho de grande
dimensão
DE7027 Suporte de trabalho do rolo
DE7028 Suporte de extensão
DE7031 Suporte de extensão da perna dupla
55
Suomi
JIIRISAHAN TELINE
DE7023, DE7033
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Turvallisuuden
takaamiseksi käyttäjän tulee
lukea jiirisahan käyttöohjeet ennen
lisävarusteiden käyttämistä. Näiden
varoituksien noudattamatta jättäminen
voi johtaa henkilövahinkoihin ja
jiirisahan sekä lisävarusteen vakavaan
vaurioitumiseen. Tätä työkalua
huoltaessa tulee käyttää ainoastaan
alkuperäisiä varaosia.
Tekniset tiedot
DE7023DE7033
Pituus
mm1765,31092,2
Pituus
(pidennettyillä tangoilla) mm3835,42540,0
Korkeus
mm810 810
Maksimikuormitus
kg227 227
Paino kg
13
11.5
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
56
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Jiirisahan telineiden yleiset
turvallisuusohjeet
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran
välttäminen:
•
KÄYTÄ AINA suojalaseja. Kaikkien
käyttäjien ja sivullisten on käytettävä
suojalaseja.
•Tarkista AINA jiirisahan telineen ja siihen
asennetun jiirisahan vakaus ennen
kannattimen tai sahan käyttöä.
•ÄLÄ asenna tähän telineeseen muita
sähkölaitteita, ainoastaan jiirisaha. Muiden
sähkölaitteiden asentaminen telineeseen
voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
•
ÄLÄ ylitä tämän telineen
maksimikuormituspainoa. Jiirisahan
telineen keskustanko on suunniteltu
tukemaan turvallisesti 227 kg kuormitusta
työympäristössä. Telineeseen kiipeäminen,
sen päällä istuminen tai seisominen on
vaarallista.
•Noudata asennusohjeita tarkasti. Kiinnitä
työkalu tiukasti sahan kannattimiin
ohjeiden mukaisesti.
•
ÄLÄ muuta tai käytä telinettä muihin kuin
sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
•
ÄLÄ käytä telinettä epätasaisilla alustoilla.
Teline on tarkoitettu käytettäväksi
tasaisella ja vakaalla alustalla.
•Pidä AINA sormet poissa
pysäytyspaikoista, kun työnnät alustaa
Suomi
kasaan tai vedät sitä auki. Sormien
puristumisen tai ruhjoutumisen vaara.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Terävien reunojen ja puristuksen aiheuttama
henkilövahinkovaara.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN PAIKKA (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (u), joka sisältää myös
valmistusvuoden, on painettu ulkokuoreen.
Esimerkki:
2015 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Jiirisahan teline (DE7023 tai DE7033)
2 Jiirisahan kannattimet (DE7025)
2 Työtuki/pysäytin (DE7024)
1Tarvikepussi
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
i.Lukituspidike
j.Jalan lukitusvipu
Vaarat
h.Kantokahva
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a.Tanko
b.DE7025 Jiirisahan kannattimet
c.Pidennysvarsi
d.DE7024 Työtuki/pysäytin
e.Pidennysvarren pään suojakansi
k.Vapautuspainike
KÄYTTÖTARKOITUS
Hankkimasi jiirisahan teline on suunniteltu DeWALTjiirisahan monipuolisempaa käyttöä varten.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä jiirisahan telineet ovat ammattikäyttöön
tarkoitettuja työkaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
Valmistelu (kuva 2)
1.Aseta jiirisahan teline maahan niin, että sen
taitetut jalat osoittavat ylöspäin.
2.Paina jalan lukitusvipua (j) tai
vapautuspainiketta (k) ja vedä jalkaa ylöspäin,
kunnes lukitustappi napsahtaa paikoilleen. Toista
toimenpide kaikkien jalkojen kohdalla.
3.Nosta teline keskellä olevasta tangosta ja aseta
se pystyasentoon. Telineen on oltava vakaa, se
ei saa heilua.
HUOMAA: Varmista, että lukitustapit ovat lukittuneet
ja jalat ovat lukittuneet paikoilleen.
DE7024 Työtuki/pysäytin (kuvat 3, 4)
Työtuessa/pysäyttimessä (d) on kiristin (l) tangon
kiinnittämistä varten niin, ettei materiaali voi siirtää
tankoa. Nuppi (m) voidaan lukita kiertämällä sitä
myötäpäivään ja työtukea/pysäytintä voidaan siirtää,
kun nuppia kierretään vastapäivään. Älä kiristä liikaa,
pysäytin pysyy paikoillaan, kun nuppi on kiristetty
tiukasti.
Säädä työtuen/pysäyttimen (d) korkeus löysäämällä
molemmilla puolilla olevia nuppeja (n) ja nostamalla
tai laskemalla ylätaso suoraan reunaan tai
sahauspöydän tasolle. Kiristä nupit.
HUOMAA: Jos työtuen korkeuden säätöarvo laskee
alas kuormitettuna, työtuen painoraja on ylitetty.
Tämä painoraja määrittyy korkeuden säätönuppien
kireyden mukaan. Kiristä ainoastaan käsin.
f.Pidennysvarren lukitusvipu
g.Vapautusvivut
57
Suomi
Työtuki/pysäytin (d) voidaan asentaa
myös pidennysvarsien päässä olevaan
suojakanteen (e).
Pysäytin (o) voidaan kiertää ylös pituuden
pysäyttämiseen tai pitkien työstökappaleiden pään
pitämiseksi paikoillaan.
Säädettävä pidennysvarsi (kuva 5)
Tukipintaa voidaan pidentää kääntämällä
pidennysvarren lukitusvipua (f) vastapäivään
pidennysvarren (c) vapauttamiseksi. Vedä
pidennysvarsi ulos haluamaasi pituuteen. Käännä
pidenneysvarren lukitusvipua myötäpäivään sen
lukitsemiseksi.
DE7025 DeWALT-jiirisahan
asennusohjeet (kuvat 6, 7)
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran
välttämiseksi laite tulee kytkeä pois
päältä ja se tulee irrottaa verkkovirrasta
ennen jiirisahan asentamista jiirisahan
telineeseen. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Vakausvaara. Käytä Yleistä
jiirisahan asennustapaa asentaessasi
muun kuin DeWALT -yhtiön valmistaman
jiirisahan tähän jiirisahan telineeseen.
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran
välttämiseksi tulee varmistaa, että jiirisaha on
kiinnitetty hyvin telineeseen.
VAROITUS: Turvallisuuden takaamiseksi
käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää jiirisahan
käyttöohjeet ennen laitteen käyttämistä.
Näiden varoituksien noudattamatta
jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin
ja jiirisahan sekä lisävarusteen vakavaan
vaurioitumiseen.
1.Aseta saha käyttöasentoon niin, että terä
osoittaa sinuun itseesi päin. Kohdista
kannattimessa oleva merkki etuosaan.
2.Aseta jiirisahan toisen sivun alapuolella oleva
välikappale niin, että sahan jalat ovat työtason
yläpuolella.
3.Pidä kannatinta (b) sahan alapuolella ja vie
kohokantaruuvi (tarvikepussi) ylös kannattimen
ja sahan jalan läpi.
HUOMAA: Katso DE7025-laitteiston
valintataulukosta DeWALT-jiirisahojen
oikeaoppiset asennusohjeet. Noudata ohjeita
tarkasti, muutoin jiirisahan tason kierto voi estyä.
58
DE7025-LAITTEISTON VALINTATAULUKKO
Vasen puoli Oikea puoli
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Tyyppi 1
4
4
DW701 Tyyppi 2
1
1
DW707 Tyyppi 1
4
4
DW707 Tyyppi 2
1
1
DW711 Tyyppi 1
4
4
DW711 Tyyppi 2
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
1=P
itkä ruuvi, pää
alaosassa
2=L
yhyt ruuvi, pää
alaosassa
3=P
itkä ruuvi, pää
yläosassa
4=M
uovialusta ja pieni
ruuvi, pää alaosassa
4.Kun kohokantaruuvi (tarvikepussi) asennetaan
DE7025 -laitteiston valintataulukon mukaan,
asenna litteä aluslaatta, ja lukitse aluslaatta ja
mutteri ruuviin. Kiristä pultit kireiksi käsin.
5.Toista toimenpide kannattimen toiseen päähän.
6.Siirrä välikappale sahan toiselle puolelle
pitääksesi toisen sahan pään ylhäällä ja
päästäksesi sahan pohjaan.
Suomi
7.Vie kohokantaruuvit toisen kannattimen ja sahan
pohjan läpi kuten aikaisemmin. Varmista, että
molemmat kannattimet ovat samansuuntaisesti
toisiinsa nähden.
8.Aseta saha telineeseen tarttumalla sahaan
ja nostamalla se kannattimelle käyttäen
vapautusvipuja. Vivut eivät lukitse sahaa
paikoilleen sivuttaissuunnassa, mutta niiden
avulla saha voidaan asentaa tankoon.
9.Vie tanko sahan/kannattimen lähelle
kallistamalla sitä kevyesti itseesi päin. Kiinnitä
kannattimen kovera etukieleke tangon pyöreään
reunaan. Yhden kannattimen tulee kiinnittyä
sijoituspidikkeeseen (i), jotta saha ei liikkuisi
sivuttaissuunnassa käytön aikana.
10.Kun tangon etureuna ja lukittuva sijoituspidike
ovat kiinnittyneet, hieman alaspäin menevä tappi
mahdollistaa vapautusvipujen kiinnittymisen
tiukasti tangon takaosaan. Tarkista sahan
hyvä kiinnittyminen heiluttamalla sitä kevyesti
kannattimilla.
11.Säädä sahan asento vaaditulla tavalla niin, että
terä on kohtisuorassa tankoon nähden, kun
jiirisahan kulma-aste on 0.
12.Kiristä tiukasti neljä mutteria, jotka pitävät sahan
paikoillaan kannattimissa.
DE7025 Yleiset jiirisahan
asennusohjeet (kuvat 1, 7–9)
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran
välttämiseksi laite tulee kytkeä
pois päältä ja se tulee irrottaa
verkkovirrasta ennen jiirisahan
asentamista jiirisahan telineeseen.
Tahaton käynnistyminen aiheuttaa
vahingon.
VAROITUS: Vakausvaara. Käytä
seuraavissa osioissa kuvattua vaneria
käyttävää asennustapaa asentaessasi
muun kuin DeWALT -yhtiön
valmistaman jiirisahan tähän jiirisahan
telineeseen.
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran
välttämiseksi tulee varmistaa, että
jiirisaha on kiinnitetty hyvin telineeseen.
VAROITUS: Turvallisuuden takaamiseksi
käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää
jiirisahan käyttöohjeet ennen laitteen
käyttämistä. Näiden varoituksien
noudattamatta jättäminen voi johtaa
henkilövahinkoihin ja jiirisahan sekä
lisävarusteen vakavaan vaurioitumiseen.
HUOMAA: Jos sinulla ei ole DeWALT-jiirisahaa,
asenna jiirisaha käyttäen 19 mm:n vaneria.
Vanerin on oltava vähintään 101,6 mm leveämpi
kuin jiirisahan pohjan levein kohta. Vanerin tulee
olla vähintään yhtä syvä kuin jiirisahan pohjan
minimisyvyys tai vähintään 406,4 mm, jos jiirisahan
pohja on sitä pienempi. Varmista, että vaneri on
neliskulmainen.
1.Kun vanerin koko on määritetty, poraa 9,5 mm:n
reiät 25,5 mm:n päähän vanerin etukulmista,
355 mm:n päähän toisistaan ja 25,5 mm:n
päähän reunoista.
2.Aseta DE7025-kannattimet telineeseen:
a. Tartu vapautusvipuihin (g) ja purista niitä.
b.Kiinnitä kannattimen kovera etukieleke
tangon pyöreään etureunaan.
Yhden kannattimen tulee kiinnittyä
sijoituspidikkeeseen (i), jotta saha ei liikkuisi
sivuttaissuunnassa käytön aikana.
3.Kun tangon etureuna ja sijoituspidike ovat
kiinnittyneet, hieman alaspäin menevä tappi
mahdollistaa vapautusvipujen kiinnittymisen
tiukasti tangon takaosaan. Suorita samat
toimenpiteet toiseen kannattimeen, valitse oikea
kohta vanerin koon mukaan.
4.Aseta vaneri kannattimille ja kohdista
porausreiät kannattimissa oleviin syvennyksiin.
Katso DE7025 -laitteiston valintataulukko
ja käytä joko toimenpidettä 1 tai 2 vanerin
kiinnittämiseksi kannattimiin.
5.Kiristä järjestelmän osat 13 mm:n ruuviavaimella.
6.Jiirisaha tulee asentaa vaneriin käyttäen jiirisahan
pohjassa olevia reikiä. Laitteiston koko määrittyy
jiirisahan pohjan reikien mukaan. Laitteiston
tulee olla 31,8 mm pitempi kuin jiirisahan pohjan
maksimikorkeus jokaisessa asennuskohteessa.
a. Siirrä asennusreiät jiirisahan pohjasta vaneriin.
b.Poraa reiät valitun laitteiston koon mukaan.
HUOMAA: Laitteisto tulee hankkia jiirisahan
asentamiseksi vaneriin. Kaikkien uusien
laitteistojen tulee kuulua vähintään luokkaan
5 tai 8.8.
c.Kiinnitä jiirisaha vaneriin kuten kuvassa 9.
Sahan pohja (p), 19 mm:n vaneri (t), litteä
aluslaatta (q), lukituksen aluslaatta (s) ja
mutteri (r).
HUOMAA: Varmista, että vanerin (q) ja
lukituksen välilevyn (t) välissä käytetään litteää
aluslaattaa (s).
d. Kiristä kaikki järjestelmän osat.
59
Suomi
Kuljetushihna
Lisävarusteet
Jos hankit DeWALT-telineiden kuljetushihnan, asenna
lisävaruste käyttämällä metallin neliön muotoista
reikää.
Lukitseva kiinnitin (kuva 7)
Lukitseva kiinnitin (i) estää sahan liukumisen
vasemmalle tai oikealle leikkauksen aikana. Siirrä
kiinnitintä poistamalla saha/kannattimet, löysäämällä
kiinnittimen keskellä olevaa ruuvia, liu’uttamalla se
haluamaasi asentoon ja kiristämällä ruuvi uudelleen.
Voit tämän jälkeen asentaa sahan/kannattimen
uuteen paikkaan.
VAROITUS: Muita kuin DeWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
YHTEENSOPIVAT TUOTTEET
DE7025 Jiirisahan kannattimet
DE7030 Jiirisahan leveät kannattimet
Sahan poistaminen
DE7024Työtuki/pysäytin
Kun jiirisaha on asennettu kannattimiin, se voidaan
poistaa tarttumalla vapautusvipuihin, vetämällä sitä
hiukan ylöspäin tangon asettamiseksi syrjään ja se
voidaan asettaa paikallaan pysyvien jalkojen päälle
kuljetusta tai puhdistusta varten.
DE7029 Leveä työtuki/pysäytin
Kuljetuskahva (kuva 10)
Ympäristön suojeleminen
Pakkauksen mukana toimitetaan kahva (h) jiirisahan
telineen kuljettamiseksi työalueelle ja siitä pois.
VAROITUS: Välttääksesi
henkilövahingot ÄLÄ yritä asettaa
telinettä säilöön työkalun ollessa siihen
kiinnitettynä. Se voi johtaa hallinnan
menetykseen.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
Puhdistaminen
60
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
DE7027 Kierivä työtuki
DE7028Lisätuki
DE7031 Kaksoisjalan lisätuki
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DeWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
K
ierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DeWALT kierrättää DeWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DeWALThuoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden
lähimpään DeWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot
ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista
DeWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä
palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.
com.
Svenska
STÄLLNING TILL GERINGSSÅGAR
DE7023, DE7033
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DeWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
VARNING: För din egen säkerhet
läs igenom geringssågens
bruksanvisning innan några tillbehör
används. Om inte dessa varningar
följs kan det leda till personskador och
allvarliga skador på geringssågen och
tillbehören. Vid service på detta verktyg
använd identiska reservdelar.
Tekniska data
DE7023DE7033
Längd
mm1765,31092,2
Längd (med balken utdragen)mm
3835,4
2540,0
Höjd
mm810 810
Maximal arbetsbelastningkg 227 227
Vikt kg
13
11.5
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Allmänna säkerhetsinstruktioner för
ställningar för geringssågar
VARNING: För att minska risken för
personskador:
•
ANVÄND ALLTID ögonskydd. Alla
användare och åskådare måste använda
ögonskydd.
•
Kontrollera ALLTiD stabiliteten hos
geringssågens ställning och den
monterade geringssågen innan ställningen
och sågen används.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
•MONTERA INTE några andra elverktyg
än en geringssåg på denna ställning.
Montering av andra elverktyg på
denna ställning kan resultera i allvarliga
personskador.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
•
ÖVERSKRID INTE vikten som denna
ställning klarar av. Den mittersta balken
hos ställningen för geringssågen är
konstruerad för att säkert kunna bära
227 kg i en arbetsmiljö. Det är riskabelt
att klättra, sitta eller stå på ställningen.
•Följ monteringsinstruktionerna
noga. Fäst verktyget såkert på
sågmonteringsbyglarna såsom
instruerats.
61
Svenska
•
MODIFIERA INTE eller använd
ställningen för andra arbeten än för vad
det är avsett.
•
ANVÄND INTE ställningen på ojämna
underlag. Ställningen är avsedd att
användas på en plan och stabil yta.
•Håll ALLTID undan fingrarna från
stoppunkterna när du fäller ihop eller fäller
ut sågstället. Fingrarna kan krossas.
Dolda risker
a.Balk
b.DE7025 Geringssåg monteringsbyglar
c.Förlängningsarm
d.DE7024 Arbetsstöd/stopp
e.Förlängningsarm ändlock
f.Förlängningsarm låsspak
g.Frigöringsspak
h.Bärhandtag
i.Positionslåsklämma
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
j.Benlåsspak
– Risk för personskador av vassa kanter och
klämning.
Din geringssåg har konstruerat för att utöka
användbarheten av din DeWALT geringssåg.
Märkningar på verktyg
Använd INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär ögonskydd.
PLACERING AV DATUMKOD (FIG. 1)
Datumkoden (u), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i höljet.
Exempel:
2015 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Ställning till geringssåg (DE7023 eller DE7033)
2 Geringssåg monteringsbyglar (DE7025)
2 Arbetsstöd/stopp (DE7024)
1Hårdvaruväska
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
62
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
k.Frikopplingsknapp
AVSEDD ANVÄNDNING
Dessa ställningar för geringssågar är professionella
arbetsverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
Förberedelse (fig. 2)
1.Placera ställningen för geringssågen på marken
med de vikta benen riktade uppåt.
2.Tryck på benens låsspak (j) eller
frikopplingsknappen (k) och dra benen uppåt
tills låspinnen klickar på plats. Upprepa detta för
alla benen.
3.Lyft ställningen i mittbalken och placera den i
upprätt position. Ställningen bör vara stabil och
inte gunga.
OBSERVERA: Se till att alla låspinnar är aktiverade
och att benen är låsta på plats.
DE7024 Arbetsstöd/Stopp (fig. 3, 4)
Arbetsstödet/stopp (d) har en klämma (l) för att
fånga balken och förhindra att den stöts av balken
av ditt material. Ratten (m) kan låsas genom att
den vrid medurs och arbetsstödet/stoppet är fritt
att flyttas om när ratten vrids moturs. Dra inte åt för
hårt, ett bestämt tryck på ratten kommer att hålla
stoppet på plats.
Svenska
Ställ in höjden på arbetsstödet/stoppet (d) genom
att lossa ratten på båda sidorna (n) och höja eller
sänka den övre ytan för att rikta in den mot en rak
kant eller i nivå med sågbordet. Dra åt ratten.
OBSERVERA: Om arbetsstödets höjdinställning
glider nedåt under belastning har viktbegränsningen
för arbetsstödet överskridits. Denna viktbegräsning
är begränsad enligt åtdragningen på
höjdinställningsratten. Dra inte åt mer än med
handkraft.
Arbetsstödet/stoppet (d) kan också intalleras i slutet
av ändlocket (e) i änden av förlängningsarmen.
Längstoppet (o) kan vridas uppåt för att fungera
som ett längdstopp eller hålla änden på ett långt
arbetsstycke.
Inställningsbar
längdförlängningsarm (fig. 5)
För att förlänga stödytan vrid förlängningsarmens
låsspak (f) moturs för att frigöra den utdragbara
förlängningsarmen (c). Dra ut den utdragbara
förlängningsarmen till önskad längd. Vrid på
förlängningsarmens låsspak medurs för att låsa.
DE7025 DeWALT geringssåg
monteringsmetod (fig. 6, 7)
VARNING: För att minska risken för
skador, stäng av enheten, koppla
ifrån maskinen från strömkällan
innan geringssågen monteras på
geringssågsställningen. En oavsiktlig start
kan orsaka skador.
VARNING: Stabilitetsfara. Du
måste använda den Universella
monteringsmetoden för geringssågen
när du monterar en geringssåg som
inte tillverkats av DeWALT på denna
geringssågsställning.
VARNING: För att minska risken för
personskador se till att geringssågen är helt
förankrad i ställningen.
VARNING: För din egen säkerhet läs igenom
och förstå geringssågens bruksanvisning
innan användning. Om inte dessa varningar
följs kan det leda till personskador och
allvarliga skador på geringssågen och
tillbehören.
1.Placera sågen i driftposition med bladet
riktat mot dig. Rikta in mot etiketten på
monteringsbygeln som visas i framkant.
3.Hålle ned monteringsbygel (b) under sågen och
mata en transportskruv (hårdvaruväskan) upp
genom bygeln och foten på sågen.
OBSERVERA: Se DE7025 tabellen
hårdvaruval för korrekt monteringsprocedur
för hårdvaran för DeWALT geringssågar. Följ
alla instruktionern ordentligt i annat fall kan
sågbordets rotation för geringssågen hindras.
DE7025 TABELLEN HÅRDVARUVAL
Vänster
Höger
sida
sida
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Typ 1
4
4
DW701 Typ 2
1
1
DW707 Typ 1
4
4
DW707 Typ 2
1
1
DW711 Typ 1
4
4
DW711 Typ 2
1
1
DW770
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
DWS778
1
1
DWS780
1
1
1=L
ång skruv, huvudet
under
2=K
ort skruv, huvudet
under
3=L
ång skruv, huvudet
ovanpå
2.Placera en bricka under enda sidan
av geringssågen för att hålla sågens
monteringsfötter ovanför monteringsytan.
63
Svenska
VARNING: Stabilitetsfara.
Du måste använda den
plywoodmonteringsmetoden som
beskrivs i följande instruktion när du
monterar en geringssåg som inte
tillverkats av DeWALT på denna
geringssågsställning.
VARNING: För att minska risken för
personskador se till att geringssågen är
helt förankrad i ställningen.
VARNING: För din egen säkerhet
läs igenom och förstå geringssågens
bruksanvisning innan användning. Om
inte dessa varningar följs kan det leda till
personskador och allvarliga skador på
geringssågen och tillbehören.
4=P
lastmellanlägg och
smal skruv, huvud
under
4.När transportskruven (hårdvaruväska) är
installerad enligt DE7025 tabellen hårdvaruval
montera en plan bricka, låsbricka och mutter på
skruven. Dra åt skruven med handkraft.
5.Upprepa proceduren på den andra sidan av
bygeln.
6.Flytta brickan till den andra sidan av sågen för
att hålla upp den andra sidan av sågen för att
komma åt sågbasen.
7.Mata transportskruven genom den andra bygeln
och basen till sågen såsom tidigare. Se till att
båda byglarna är parallella med varandra.
8.För att placera sågen på ställnignen grip tag
och lyft sågen med monteringsbygelmontaget
med frigöringspakarna. Dessa spakar låser inte
sågen på plats i sidled utan fungerar endast
som ett hjälpmedel för montering av sågen på
balken.
9.Närma dig balken med sågen/bygelmontaget
lätt lutat mot din kropp. Passa in den konkava
främre kanten på monteringsbygeln med den
rundade kanten på balken. En av byglarna
måste passa in positionsklämman (i) för att
förhindra sidoförflyttningar av sågen under
användning.
OBSERVERA: Om du inte har en DeWALT
geringssåg måste du använda 19 mm plywood för
montering av geringssågen.
Plywooden måste vara minst 101,6 mm bredare
än den största bredden på geringssågens bas.
Plywooden bör vara minst så djup som det smalaste
djupet på geringssågens bas eller minst 406,4 mm
om geringssågens bas är mindre. Se till att
plywooden är kvadratisk.
1.När plywoodens storlek har bestämts, borra
9,5 mm hål 25,5 mm från främre hörnen på
plywooden, 355 mm mellanrum och 25,5 mm
från sidorna.
2.Placera DE7025 monteringsbyglarna på
ställningen:
10.När framkanten på balken och
positionslåsklämman är inkopplade kommer
en lätt svängning nedåt möjliggöra en säker
inkoppling av frigöringsspakarna på baksidan
av balken. Rucka försiktigt på sågen för att
kontrollera att den är i låst läge.
a. Greppa och kläm på frigöringsspakarna (g).
11.Justera sågen position om så behövs för att
få bladet i rät vinkel mot balken när den är i
geringspositionen 0 grader.
3.När framkanten på balken och
positionslåsklämman är inkopplade kommer
en lätt svängning nedåt möjliggöra en säker
inkoppling av frigöringsspakarna på baksidan
av balken. Följ samma procedur med andra
monteringsbygeln på lämplig plats på balken för
storleken på plywooden.
12.Dra åt de fyra muttrarna som håller fast sågen
mot byglarna.
DE7025 Universell monteringsmetod
av geringssågen (fig. 1, 7–9)
64
VARNING: För att minska risken för
skador, stäng av enheten, koppla
ifrån maskinen från strömkällan
innan geringssågen monteras på
geringssågsställningen. En oavsiktlig
start kan orsaka skador.
b.Passa in den konkava främre kanten på
monteringsbygeln med den rundade främre
kanten på balken. En av byglarna måste
passa in positionsklämman (i) för att förhindra
sidoförflyttningar av sågen under användning.
4.Placera plywooden på monterningsbyglarna
och rikta in de borrade hålen mot öppningarna
i monteringsbyglarna. Se DE7025 tabellen
hårdvaruval och använd antingen metod
1 eller 2 för att fästa plywooden på
monteringsbyglarna.
5.Använd en 13 mm nyckel för att dra åt
utrustningen.
Svenska
6.Geringssågen skall monteras på plywooden
med hålen i geringssågens bas. Utrustningens
storlek kommer att avgöras av hålen i
geringssågens bas. Utrustningen bör vara 31,8
mm längre än maximal höjd på geringssågens
bas på varje monteringsplats.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
a.Förflyttningsplats för monteringshålen från
geringsågens bas till plywooden.
b.Borra hålen enligt storleken på vald
utrustning. OBSERVERA: Hårdvara måste
köps för montering av geringssåg på
plywood. All köpt hårdvara bör vara ett minst
grad 5 eller klass 8.8.
Rengöring
c.Fäst geringssågen på plywooden såsom
visas i figur 9. Sågbasen (p), 19 mm
plywood (t), plan bricka (q), låsbricka (s) och
mutter (r).
OBSERVERA: Se till att en plan bricka
(q) används mellan plywood (t) och
låsbrickan (s).
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget;
sänk aldrig ner någon del av verktyget i
en vätska.
d. Dra åt all hårdvara.
Valfria tillbehör
Bärrem
Om du köpt tillbehöret bärrem för DeWALT
ställningar använd de lilla fyrkantiga hålet i
metalländen för att montera tillbehöret.
Positionslåsklämma (fig. 7)
Positionslåsklämman (i) förhindrar att sågen glider
åt vänster eller höger under sågarbetet. För att flytta
klämman, ta bort såg/bygelmontaget, lossa skruven
i mitten av bygeln och skjut det till önskad position
och dra åt skruven. Du kan sedan montera sågen/
bygeln på den nya platsen.
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DeWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
KOMPATIBLA PRODUKTER
DE7025 Geringssåg monteringsbyglar
Borttagning av sågen
DE7030 Geringssåg breda monteringsbyglar
När geringssågen är fäst vid bygeln kan den flyttas
genom att greppa frigöringsspakarna, dras lätt uppåt
för att frigöras från balken och sättas ned på de
skyddande fötterna för transport eller rengöring.
DE7029 Brett arbetsstöd/stopp
Bärhandtag (fig. 10)
Ett handtag (h) medföljer för att transportera
arbetsställningen till och från arbetsplatsen.
VARNING: För att minska risken för
personskador FÖRSÖK INTE att
förvara ställningen med sågen monterat.
Kontrollen kan förloras.
DE7024Arbetsstöd/stopp
DE7027Rullarbetsstöd
DE7028Förlängningsstöd
DE7031 Dubbelben förlängningsstöd
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DeWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
65
Svenska
S
eparat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DeWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DeWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DeWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DeWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
66
Türkçe
GÖNYE TESTERE STANDI
DE7023, DE7033
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
UYARI: Güvenliğiniz için, herhangi
bir aksesuarı kullanmadan önce
gönye testere kullanım kılavuzunu
okuyun. Bu uyarılara dikkat
edilmemesi kişisel yaralanmaya ve
gönye testerenin ve aksesuarın hasar
görmesine neden olabilir. Bu alete
bakım yaparken, yalnızca aynı yedek
parçaları kullanın.
Teknik veriler
Uzunluk
DE7023
DE7033
Uzunluk
(genişletilmiş çubuklarla) mm
3835,4
2540,0
mm
810
810
Maksimum
çalışma yükü
kg
227
227
Ağırlık kg
13
11.5
Yükseklik
mm1765,3 1092,2
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Gönye Testere Stantları için
Genel Güvenlik Talimatları
UYARI: Kişisel yaralanma riskini
azaltmak için:
•
HER ZAMAN göz koruması kullanın.
Tüm kullanıcıların ve seyircilerin göz
koruması takması gerekir.
•Gönye testere standının ve takılı
gönye testerenin dengesini standı veya
testereyi kullanıma sokmadan önce
HER ZAMAN kontrol edin.
•Bu standa gönye testere dışında
herhangi bir güç aleti TAKMAYIN. Başka
güç aletlerinin bu standa takılması ciddi
kişisel yaralanmaya yol açabilir.
•Bu standın kaldırabileceği ağırlığı
AŞMAYIN. Gönye testere standının ana
orta kirişi bir çalışma ortamında güvenli
bir şekilde 227 kg’yi destekleyecek
şekilde tasarlanmıştır. Standa
tırmanmak, oturmak veya üzerinde
durmak tehlikelidir.
•Montaj talimatlarını dikkatli bir şekilde
izleyin. Aleti testere montaj braketine
belirtildiği gibi sağlam bir şekilde
sabitleyin.
67
Türkçe
•Standı tasarlanmayan işlemler
için DEĞIŞTIRMEYIN VEYA
KULLANMAYIN.
•Standı dengeli olmayan yüzeylerde
KULLANMAYIN. Stant düz, dengeli
bir yüzey üzerinde kullanılacak şekilde
tasarlanmıştır.
•Testere bıçağını ileri geri hareket
ettirirken parmaklarınızı DAİMA
duraklama noktalarından uzak tutun.
Parmakların sıkışma veya yaralanma
tehlikesi mevcuttur.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
Tanımlama (şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a.Kiriş
b.DE7025 Gönye testere montaj braketleri
c.Uzatma kolu
d.DE7024 Çalışma desteği/durdurma
e.Uzatma kolu uç kapağı
f.Uzatma kolu kilitleme kolu
g.Bırakma kolları
h.Taşıma kolu
i.Kilitleme konumlandırıcı kolu
– Keskin kenarlar veya sıkışma nedeniyle kişisel
yaralanma riski.
j.Bacak kilitleme kolu
Alet Üzerindeki Etiketler
KULLANIM ALANI
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Göz koruması kullanın.
TARIH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (u) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2015 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Gönye testere standı (DE7023 veya DE7033)
2 Gönye testere montaj braketleri (DE7025)
2 Çalışma desteği/durdurma (DE7024)
1 Donanım çantası
1Kullanım kılavuzu
•Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
•Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
68
k.Bırakma düğmesi
Gönye testere standınız DeWALT gönye
testerenizin becerikliliğini attırmak için
tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu gönye testere stantları, profesyonel elektrikli
aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
Hazırlık (şek. 2)
1.Gönye testere standını katlı bacaklar yukarıyı
gösterecek şekilde yerleştirin.
2.Bacak kilitleme koluna (j) basın veya
düğmeyi (k) serbest bırakın ve kilitleme pimi
yerine klik sesi çıkararak oturuncaya kadar
bacağı yukarı çekin. Her bir bacakta aynı
işlemi tekrarlayın.
3.Standı orta kirişten kaldırın ve dik duracak
konumda yerleştirin. Stant sabit olmalıdır ve
sallanmamalıdır.
NOT: Tüm kilitleme pimlerinin takılı olduğundan ve
bacakların yerine kilitlendiğinden emin olun.
Türkçe
DE7024 Çalışma Desteği/
Durdurma (şek. 3, 4)
Çalışma standı/durdurma öğesi (d) kirişi
yakalamak ve malzemeniz nedeniyle kirişe
sıkışmayı önlemek için bir kelepçeye (I) sahiptir.
Vida (m) saat yönünde döndürülerek kilitlenebilir ve
çalışma desteği/durdurma vida saat yönünün tersi
yönde döndürüldüğünde tekrar konumlandırılabilir.
Çok fazla sıkmayın, vida üzerine sıkı bir basınç
uygulamak durdurma öğesini yerinde tutar.
Çalışma desteği/durdurma öğesinin (d) yüksekliğini
vidayı her iki taraftan (n) gevşeterek ayarlayın
ve düz kenarı veya düzeyi testere masasıyla
hizalamak için üst yüzeyi yükseltin veya alçaltın.
Vidaları sıkın.
NOT: Çalışma desteği yükseklik ayarı bir yük
altındayken aşağı kayarsa, çalışma desteğinin
ağırlık sınırı aşılabilir. Bu ağırlık sınırı yükseklik
ayarlama vidalarının sıkılığı ile sınırlıdır. Parmak
gücünün ötesinde sıkmayın.
Çalışma desteği/durdurma (d) uzatma kollarının
ucundaki uç başlığa da (e) takılabilir.
Uzunluk durdurma (o) uzunluk durdurma işlevi
olarak veya uzun çalışma parçalarının ucunu
tutmak için döndürülebilir.
Ayarlanabilir Uzunluk Uzatma
Kolu (şek. 5)
Destek yüzeyini uzatmak için, uzatma kolu kilitleme
kolunu (f) uzatılabilir uzatma kolunu (c) serbest
bırakmak için saat yönünün tersi yönde döndürün.
Uzatılabilir uzatma kolunu istediğiniz uzunluğa
kadar dışarı doğru çekin. Uzatma kolu kilitleme
kolunu kilitlemek için saat yönünde döndürün.
DE7025 DeWALT Gönye
Testere Montaj Yöntemi
(şek. 6, 7)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, gönye testereyi gönye testere
standına takmadan önce üniteyi
kapatın, makinenin güç kaynağıyla
bağlantısını kesin. Kazara çalışma
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Denge Tehlikesi. DeWALT
tarafından üretilmemiş bir gönye
testereyi bu gönye testere standına
takarken Genel Gönye Testere
Montaj Yöntemini kullanmanız
gerekmektedir.
UYARI: Kişisel yaralanma riskini
azaltmak için, gönye testerenin standa
tamamen zincirlenmiş olduğundan
emin olun.
UYARI: Güvenliğiniz için, kullanmadan
önce gönye testere kullanım
kılavuzunu okuyun ve anlayın. Bu
uyarılara dikkat edilmemesi kişisel
yaralanmaya ve gönye testerenin ve
aksesuarın hasar görmesine neden
olabilir.
1.Testereyi bıçak size bakacak şekilde çalışma
konumuna getirin. Montaj braketindeki etiket
önü gösterecek şekilde hizalayın.
2.Testerenin montaj ayakları çalışma yüzeyinin
üzerinde olacak şekilde gönye testerenin bir
yanının altına bir ara levhası yerleştirin.
3.Montaj braketini (b) testerenin altında tutun
ve brakete ve taşıma cıvatasını (donanım
çantası) testerenin ayağına doğru ilerletin.
NOT: DeWALT gönye testerelerin doğru
montaj donanım prosedürleri için DE7025
Donanım Seçme Şeması’na bakın. Tüm
talimatları uygun şekilde izleyin, aksi halde
gönye testerenin masa dönüşü engellenebilir.
DE7025 DONANIM SEÇME ŞEMASI
Sol Yan
Sağ Yan
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Tip 1
4
4
DW701 Tip 2
1
1
DW707 Tip 1
4
4
DW707 Tip 2
1
1
DW711 Tip 1
4
4
DW711 Tip 2
1
1
DW770
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
DWS778
1
1
DWS780
1
1
69
Türkçe
serbest bırakma kollarının kirişin arkasına
güvenilir bir şekilde takılmasını sağlar.
Kilitlemenin güvenilir bir şekilde yapıldığını
doğrulamak için, testereyi yavaşça sallayın.
1=U
zun vida, düğme
üzerindeki başlık
11.0 derecelik gönye konumu elde edildiğinde
kirişe dik bir bıçak elde etmek için testere
konumunu gerektiği şekilde ayarlayın.
2=K
ısa vida, düğme
üzerindeki başlık
3=U
zun vida, üstteki
başlık
4=P
lastik ped ve küçük
vida, düğme üzerindeki
başlık
4.Taşıma cıvatası (donanım çantası) DE7025
Donanım Seçme Şeması’na uygun olarak
takıldıktan sonra, düz bir rondela takın;
rondelayı ve somunu cıvata üzerinde kilitleyin.
Cıvataları parmak gücüyle sıkın.
5.Aynı prosedürü braketin diğer ucunda tekrar
edin.
6.Testere tabanına erişmek üzere testerenin
diğer ucunu tutmak için, ara levhayı testerenin
diğer yanına hareket ettirin.
7.Taşıma cıvatalarını diğer brakete ve testerenin
tabanına doğru önceden olduğu gibi ilerletin.
Her iki braketin de birbirine paralel olduğundan
emin olun.
8.Testereyi stant üzerine yerleştirmek için,
testereyi serbest bırakma kolları ile braket
kurulumuna monte ederek tutun ve kaldırın.
Bu kollar testereyi yatay olarak yerine
kilitlemez, yalnızca testereyi kirişe monte etme
aracı olarak kullanılır.
9.Kirişi testere/braket kurulumunu eğerek hafifçe
kendinize doğru yaklaştırın. Montaj braketinin
konkav ön ucunu kirişin yuvarlak kenarıyla
birlikte takın. Kullanım sırasında testerenin
yan hareketini önlemek için, braketlerin birisi
konumlandırıcı klipse (i) takılmalıdır.
10.Kirişin ve kilitleme konumlandırıcı klipsinin ön
kenarı takıldığında, aşağı doğru hafif bir eksen
70
12.Testereyi braketlere güvenilir bir şekilde
tutturmak için dört somunu sıkın.
DE7025 Genel Gönye Testere
Montaj Yöntemi (şek. 1, 7–9)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, gönye testereyi gönye testere
standına takmadan önce üniteyi
kapatın, makinenin güç kaynağıyla
bağlantısını kesin. Kazara çalışma
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Denge Tehlikesi. Bu gönye
testere standına DeWALT tarafından
üretilmemiş bir gönye testere monte
ederken aşağıdaki talimatlarda
açıklanan kontrplak montaj yöntemini
kullanmalısınız.
UYARI: Kişisel yaralanma riskini
azaltmak için, gönye testerenin standa
tamamen zincirlenmiş olduğundan
emin olun.
UYARI: Güvenliğiniz için, kullanmadan
önce gönye testere kullanım
kılavuzunu okuyun ve anlayın. Bu
uyarılara dikkat edilmemesi kişisel
yaralanmaya ve gönye testerenin ve
aksesuarın hasar görmesine neden
olabilir.
NOT: Bir DeWALT gönye testereye sahip
değilseniz, gönye testerenizi monte etmek için
19 mm’lik kontrplak kullanmanız gerekir.
Kontrplak, en yüksek gönye testere tabanı
genişliğinden minimum 101,6 mm daha geniş
olmalıdır. Kontrplak, gönye testere tabanının en
küçük derinliği kadar veya gönye testere tabanı
daha küçükse minimum 406,4 mm olmalıdır.
Kontrplağın kare olduğundan emin olun.
1.Kontrplak boyutu belirlendikten sonra,
kontrplağın ön köşelerinden 25,5 mm
uzaklıkta, yanlardan 355 mm ve 25,5 mm
uzaklıkta 9,5 mm’lik delikler delin.
2.DE7025 montaj braketlerini standa takın:
a. Serbest bırakma kollarını (g) tutun ve sıkın.
Türkçe
b.Montaj braketinin konkav ön ucunu ön
kirişin yuvarlak kenarıyla birlikte takın.
Kullanım sırasında testerenin yan hareketini
önlemek için, montaj braketlerinin birisi
konumlandırıcı klipste (i) takılı olmalıdır.
3.Kirişin ve konumlandırıcı klipsinin ön kenarı
takıldığında, aşağı doğru hafif bir eksen
serbest bırakma kollarının kirişin arkasına
güvenilir bir şekilde takılmasını sağlar. Aynı
prosedürü kiriş üzerinde kontrplak boyutuna
uygun konumdaki ikinci montaj braketinde
tekrarlayın.
4.Kontrplağı montaj braketlerine yerleştirin
ve delikleri montaj braketlerindeki yuvalarla
hizalayın. DE7025 Donanım Seçme
Şeması’na bakın ve kontrplak montaj
braketlerini sabitlemek için Yöntem 1 veya 2’yi
kullanın.
5.Donanımı sıkmak için 13 mm’lik İngiliz
anahtarı kullanın.
6.Gönye testere gönye testere tabanındaki
delikler kullanılarak kontrplağa monte
edilmelidir. Donanım boyutu gönye testere
tabanındaki deliklerle belirlenir. Donanım her
bir montaj konumunda gönye testere tabanının
maksimum uzunluğundan 31,8 mm daha uzun
olmalıdır.
a.Montaj deliklerinin gönye testereden
kontrplağa transfer konumu.
b.Delikleri seçilen donanım boyutuna göre
delin. NOT: Donanım gönye testereyi
kontrplağa monte etmek için satın
alınmalıdır. Satın alınan tüm donanım en az
Derece 5 veya Sınıf 8.8 olmalıdır.
c.Gönye testereyi Şekil 9’da gösterildiği
gibi sabitleyin. Testere tabanı (p), 19 mm
kontrplak (t), düz rondela (q), kilitleme
rondelası (s) ve somun (r).
NOT: Kontrplak ve (t) ve kilitleme
rondelası (s) arasında düz bir rondela (q)
kullanıldığından emin olun.
d. Tüm donanımı sıkın.
Taşıma Bandı
DeWALT stantlar için taşıma bandı aksesuarı satın
aldıysanız, aksesuarı monte etmek için metal
uçtaki kare deliği kullanın.
Kilitleme Konumlandırıcısı
Klipsi (şek. 7)
Kilitleme konumlandırıcısı klipsi (i) testerenin
kesme işlemleri sırasında sola veya sağa
kaymasını engeller. Klipsi hareket ettirmek
için, testere/braket kurulumunu çıkarın, klipsin
ortasındaki vidayı gevşetin, istediğiniz konuma
kaydırın ve vidayı sıkın. Bunun ardından
testereyi/braketi yeni bir konuma yeniden monte
edebilirsiniz.
Testereyi Çıkarma
Gönye testere braketlere sabitlendikten sonra,
serbest bırakma kolları tutarak, kirişi uzaklaştırmak
için hafifçe yukarı doğru çekerek çıkarılabilir ve
taşıma veya temizleme için şekli değişmeyen
ayaklar üzerinde ayarlanabilir.
Taşıma Kolu (şek. 10)
Gönye testere çalışma alanına götürüp getirmek
için bir kol (h) sağlanmıştır.
UYARI: Kişisel yaralanma riskini
azaltmak için, çalışma standını testere
takılıyken saklamaya ÇALIŞMAYIN.
Kontrol kaybı meydana gelebilir.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
Temizleme
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
71
Türkçe
İlave aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
UYUMLU ÜRÜNLER
DE7025 Gönye testere montaj braketleri
DE7030 Geniş gönye testere montaj braketleri
DE7024 Çalışma desteği/durdurma
DE7029 Geniş çalışma desteği/durdurma
DE7027 Silindir çalışma desteği
DE7028 Uzatma desteği
DE7031 İkili bacak uzatma desteği
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DeWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
K
ullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DeWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DeWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
72
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DeWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Ελληνικά
ΠΑΓΚΟΣ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
DE7023, DE7033
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DeWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
DE7023
DE7033
mm
1765,3
1092,2
Μήκος
(με μπάρες εκτεταμένες) mm
3835,4
2540,0
810
810
Μέγιστο φορτίο εργασίας kg
227
227
Βάρος 13
11.5
Μήκος
Ύψος
mm
kg
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
Τεχνικά δεδομένα
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη δική σας
ασφάλεια, διαβάστε το εγχειρίδιο
οδηγιών του φαλτσοπρίονου πριν
τη χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ.
Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων
αυτών μπορεί να προκαλέσει
σωματική βλάβη και σοβαρή ζημιά στο
φαλτσοπρίονο και στο αξεσουάρ. Όταν
διενεργείτε σέρβις στο εργαλείο αυτό,
χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά
πανομοιότυπα με το αρχικό εξάρτημα.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Γενικές οδηγίες ασφαλείας για
πάγκους φαλτσοπρίονου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σωματικής βλάβης:
•
ΠΑΝΤΑ φοράτε προστασία ματιών.
Όλοι οι χρήστες και οι παρευρισκόμενοι
πρέπει να φορούν προστασία ματιών.
•
ΠΑΝΤΑ ελέγχετε την ευστάθεια του
πάγκου φαλτσοπρίονου και του
συνδεδεμένου σ’ αυτή φαλτσοπρίονου
πριν θέσετε σε χρήση τον πάγκο ή το
πριόνι.
•
ΜΗΝ εγκαταστήσετε στον πάγκο αυτόν
οποιοδήποτε άλλο εργαλείο εκτός από
φαλτσοπρίονο. Η εγκατάσταση άλλων
ηλεκτρικών εργαλείων στον πάγκο αυτόν
θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό
τραυματισμό.
73
Ελληνικά
•
ΜΗΝ υπερβείτε το βάρος που μπορεί
να συγκρατήσει αυτός ο πάγκος. Η
κύρια κεντρική δοκός του πάγκου
φαλτσοπρίονου έχει σχεδιαστεί να
υποστηρίζει με ασφάλεια 227 kg σε
περιβάλλον εργασίας. Είναι ανασφαλές
να ανεβαίνετε, να κάθεστε ή να στέκεστε
πάνω στον πάγκο.
Περιεχόμενα συσκευασίας
1 Σακούλα με εξαρτήματα στερέωσης
•Ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες
εγκατάστασης του εργαλείου. Στερεώστε
το εργαλείο καλά στα στηρίγματα
εγκατάστασης του πριονιού σύμφωνα με
τις οδηγίες.
•
ΜΗΝ τροποποιήσετε τον πάγκο και μην
τον χρησιμοποιήσετε για εργασίες για τις
οποίες δεν προορίζεται.
•
ΜΗ χρησιμοποιείτε τον πάγκο πάνω σε
ανομοιόμορφες επιφάνειες. Ο πάγκος
έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται σε
επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
•Κατά το κλείσιμο ή το άνοιγμα του
πάγκου, κρατάτε ΠΑΝΤΑ τα δάκτυλά
σας μακριά από από τα στοπ. Υπάρχει
κίνδυνος σύνθλιψης ή τραυματισμού των
δακτύλων.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης από αιχμηρές
ακμές και σύνθλιψη.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΈΣΗ ΚΩΔΙΚΟΎ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΣ (ΕΙΚ. [FIG.] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (u), ο οποίος περιλαμβάνει
και το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος πάνω στο
περίβλημα.
Παράδειγμα:
2015 XX XX
Έτος κατασκευής
74
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Πάγκος φαλτσοπρίονου (DE7023 ή DE7033)
2 Στηρίγματα εγκατάστασης φαλτσοπρίονου
(DE7025)
2 Στήριγμα εργασίας/στοπ (DE7024)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
•Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
•Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a.Δοκός
b.DE7025 Στηρίγματα εγκατάστασης
φαλτσοπρίονου
c.Βραχίονας επέκτασης
d.DE7024 Στήριγμα εργασίας/στοπ
e.Κάλυμμα άκρου βραχίονα επέκτασης
f.Μοχλός ασφάλισης βραχίονα επέκτασης
g.Μοχλοί απασφάλισης
h.Λαβή μεταφοράς
i.Ασφαλιζόμενο κλιπ ρύθμισης θέσης
j.Μοχλός ασφάλισης ποδιού
k.Κουμπί απασφάλισης
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο πάγκος φαλτσοπρίονου έχει σχεδιαστεί ώστε
να επεκτείνει την ευελιξία του φαλτσοπρίονού σας
DeWALT.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτοί οι πάγκοι φαλτσοπρίονου είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
Ελληνικά
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
Προετοιμασία (εικ. 2)
1.Τοποθετήστε τον πάγκο φαλτσοπρίονου στο
δάπεδο με τα αναδιπλωμένα πόδια προς τα
πάνω.
2.Πιέστε το μοχλό ασφάλισης (j) του ποδιού ή
το κουμπί απελευθέρωσης (k) και τραβήξτε
το πόδι πάνω έως ότου ο πείρος ασφάλισης
μπει στη θέση του με χαρακτηριστικό κλικ.
Επαναλάβετε το ίδιο σε κάθε πόδι.
3.Ανυψώστε τον πάγκο από την κεντρική δοκό
και τοποθετήστε τον σε όρθια θέση. Ο πάγκος
θα πρέπει να είναι σταθερός και να μην
κλυδωνίζεται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχουν συμπλεχτεί
όλοι οι πείροι ασφάλισης και τα πόδια έχουν
ασφαλίσει στις θέσεις τους.
Το στοπ μήκους (o) μπορεί να περιστραφεί προς
τα πάνω ώστε να χρησιμεύσει ως στοπ μήκους ή
να συγκρατήσει το άκρο μεγάλου μήκους τεμαχίων
εργασίας.
Βραχίονας επέκτασης
ρυθμιζόμενου μήκους (εικ. 5)
Για να επιμηκύνετε την επιφάνεια στήριξης,
περιστρέψτε το μοχλό (f) βραχίονα επέκτασης
αριστερόστροφα για να απελευθερώσετε τον
εκτεινόμενο βραχίονα επέκτασης (c). Τραβήξτε
τον εκτεινόμενο βραχίονα επέκτασης προς τα έξω
ως το επιθυμητό μήκος. Περιστρέψτε το μοχλό
ασφάλισης του βραχίονα επέκτασης δεξιόστροφα
για να τον ασφαλίσετε.
DE7025 – Μέθοδος
εγκατάστασης φαλτσοπρίονου
DeWALT (εικ. 6, 7)
DE7024 Στήριγμα εργασίας/
στοπ (εικ. 3, 4)
Το στήριγμα εργασίας/στοπ (d) διαθέτει ένα
σφιγκτήρα (l) για να πιάνει στη δοκό ώστε να μην
αποσπαστεί από τη δοκό αν χτυπηθεί από το
υλικό σας. Το κουμπί (m) μπορεί να ασφαλιστεί
περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα και το στήριγμα
εργασίας/στοπ είναι ελεύθερο να τοποθετηθεί σε
νέα θέση όταν γυρίζετε το κουμπί αριστερόστροφα.
Μη σφίγγετε υπερβολικά. Με σταθερή πίεση στο
κουμπί το στοπ θα διατηρηθεί στη θέση του.
Ρυθμίστε το ύψος του στηρίγματος εργασίας/
στοπ (d) ξεσφίγγοντας τα κουμπιά και στις δύο
πλευρές (n) και ανυψώστε ή χαμηλώστε την πάνω
επιφάνεια ώστε να ευθυγραμμιστεί προς το τραπέζι
πριονιού με τη βοήθεια κανόνα ή αλφαδιού. Σφίξτε
τα κουμπιά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η ρύθμιση ύψους του στηρίγματος
εργασίας χαμηλώνει υπό φορτίο, τότε έχετε
υπερβεί το όριο φορτίου του στηρίγματος
εργασίας. Αυτό το όριο βάρους περιορίζεται από
τη δυνατότητα σύσφιξης των κουμπιών ρύθμιση
ύψους. Μη σφίγγετε τα κουμπιά παρά μόνο με το
χέρι.
Το στήριγμα εργασίας/στοπ (d) μπορεί επίσης να
εγκατασταθεί στο κάλυμμα άκρου (e) στο άκρο των
βραχιόνων επέκτασης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την
πηγή ρεύματος πριν τοποθετήσετε
το φαλτσοπρίονο στον πάγκο
φαλτσοπρίονου. Τυχόν αθέλητη
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος για την
ευστάθεια. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε
τη Γενικής χρήσης μέθοδο
εγκατάστασης φαλτσοπρίονου
όταν εγκαθιστάτε στον πάγκο αυτόν
ένα φαλτσοπρίονο που δεν έχει
κατασκευαστεί από τη DeWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, βεβαιωθείτε
ότι το φαλτσοπρίονο είναι πλήρως
αγκυρωμένο στον πάγκο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την ασφάλειά
σας, διαβάστε και κατανοήστε το
εγχειρίδιο οδηγιών του φαλτσοπρίονου
πριν τη χρήση. Η μη τήρηση των
προειδοποιήσεων αυτών μπορεί
να προκαλέσει σωματική βλάβη και
σοβαρή ζημιά στο φαλτσοπρίονο και
στο αξεσουάρ.
1.Τοποθετήστε το πριόνι σε θέση λειτουργίας
με τη λεπίδα να κοιτάζει προς το μέρος σας.
Ευθυγραμμίστε με την ετικέτα στο στήριγμα
εγκατάστασης να δείχνει προς τα εμπρός.
75
Ελληνικά
2.Τοποθετήστε έναν αποστάτη κάτω από
μία πλευρά του φαλτσοπρίονου για να
συγκρατήσει τα πόδια εγκατάστασης του
φαλτσοπρίονου πάνω από την επιφάνεια
εργασίας.
3.Κρατήστε ένα στήριγμα εγκατάστασης (b)
κάτω από το πριόνι και περάστε μια καρόβιδα
(από τη σακούλα εξαρτημάτων στερέωσης)
προς τα πάνω μέσα από το στήριγμα και το
πόδι του πριονιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλ. τον DE7025 – Πίνακα
επιλογής εξαρτημάτων στερέωσης
για τις σωστές διαδικασίες εξαρτημάτων
εγκατάστασης για φαλτσοπρίονα DeWALT.
Ακολουθήστε σωστά όλες τις οδηγίες, αλλιώς
μπορεί να εμποδίζεται η περιστροφή του
τραπεζιού του φαλτσοπρίονου.
DE7025 – ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ
Αριστερή
Δεξιά
πλευρά
πλευρά
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Τύπος 1
4
4
DW701 Τύπος 2
1
1
DW707 Τύπος 1
4
4
DW707 Τύπος 2
1
1
DW711 Τύπος 1
4
4
DW711 Τύπος 2
1
1
DW770
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
DWS778
1
1
DWS780
1
1
1 = Μακριά βίδα, κεφαλή
κάτω
2 = Κοντή βίδα, κεφαλή
κάτω
3 = Μακριά βίδα, κεφαλή
πάνω
4 = Πλαστική επιφάνεια
και μικρή βίδα, κεφαλή
κάτω
4.Μόλις εγκατασταθεί η καρόβιδα (από τη
σακούλα εξαρτημάτων στερέωσης) σύμφωνα
με τον DE7025 – Πίνακα επιλογής
εξαρτημάτων στερέωσης, τοποθετήστε
πάνω στο μπουλόνι μια επίπεδη ροδέλα,
ροδέλα ασφάλισης και παξιμάδι. Σφίξτε τα
μπουλόνια με το χέρι.
5.Επαναλάβετε τη διαδικασία στην άλλη πλευρά
του στηρίγματος.
6.Μετακινήστε τον αποστάτη στην άλλη πλευρά
του πριονιού για να συγκρατήσει το άλλο άκρο
του πριονιού πάνω για πρόσβαση στη βάση
του πριονιού.
7.Περάστε καρόβιδες μέσα από το άλλο
στήριγμα και τη βάση του πριονιού όπως
πριν. Βεβαιωθείτε ότι τα δύο στηρίγματα είναι
παράλληλα μεταξύ τους.
8.Για να τοποθετήσετε το πριόνι πάνω στον
πάγκο, πιάστε και ανυψώστε το πριόνι από
το συγκρότημα στηρίγματος εγκατάστασης
από τους μοχλούς απασφάλισης. Αυτοί οι
μοχλοί δεν ασφαλίζουν το πριόνι πλευρικά στη
θέση του αλλά χρησιμεύουν απλά σαν μέσο
εγκατάστασης του πριονιού στη δοκό.
9.Πλησιάστε τη δοκό, με το συγκρότημα
πριονιού/στηρίγματος να γέρνει ελαφρά προς
το σώμα σας. Πιάστε το κοίλο μπροστινό
χείλος του στηρίγματος εγκατάστασης με τη
στρογγυλεμένη άκρη της δοκού. Ένα από τα
στηρίγματα πρέπει να πιάνει το κλιπ ρύθμισης
θέσης (i) για να εμποδίζει την πλευρική κίνηση
του πριονιού κατά τη χρήση.
10.Όταν έχουν συνδεθεί η μπροστινή ακμή της
δοκού και το ασφαλιζόμενο κλιπ ρύθμισης
76
Ελληνικά
θέσης, μια ελαφρά περιστροφή προς τα κάτω
θα επιτρέψει ασφαλή σύμπλεξη των μοχλών
ασφάλισης στο πίσω μέρος της δοκού.
Κινήστε ελαφρά το πριόνι στα στηρίγματα για
να επαληθεύσετε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση
του.
11.Ρυθμίστε τη θέση του πριονιού όπως
χρειάζεται για να έχετε τη λεπίδα κάθετα
προς τη δοκό όταν βρίσκεται στη θέση λοξής
κοπής 0.
12.Σφίξτε καλά τα τέσσερα παξιμάδια που
συγκρατούν το πριόνι στα στηρίγματα.
DE7025 – Γενικής χρήσης
Μέθοδος εγκατάστασης
φαλτσοπρίονου (εικ. 1, 7–9)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την
πηγή ρεύματος πριν τοποθετήσετε
το φαλτσοπρίονο στον πάγκο
φαλτσοπρίονου. Τυχόν αθέλητη
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος για την
ευστάθεια. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε
τη μέθοδο εγκατάστασης με κόντρα
πλακέ που περιγράφεται στις οδηγίες
που ακολουθούν όταν εγκαθιστάτε
σε αυτόν τον πάγκο φαλτσοπρίονου
ένα φαλτσοπρίονο που δεν είναι
κατασκευασμένο από τη DeWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, βεβαιωθείτε
ότι το φαλτσοπρίονο είναι πλήρως
αγκυρωμένο στον πάγκο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την ασφάλειά
σας, διαβάστε και κατανοήστε το
εγχειρίδιο οδηγιών του φαλτσοπρίονου
πριν τη χρήση. Η μη τήρηση των
προειδοποιήσεων αυτών μπορεί
να προκαλέσει σωματική βλάβη και
σοβαρή ζημιά στο φαλτσοπρίονο και
στο αξεσουάρ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε φαλτσοπρίονο DeWALT,
πρέπει να χρησιμοποιήσετε κόντρα πλακέ πάχους
19 mm για να εγκαταστήσετε το φαλτσοπρίονό
σας.
Το κόντρα πλακέ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
101,6 mm πλατύτερο από το μεγαλύτερο πλάτος
της βάσης του φαλτσοπρίονου. Το κόντρα πλακέ
θα πρέπει να έχει βάθος τουλάχιστον ίσο με το
μικρότερο βάθος της βάσης του φαλτσοπρίονου
ή τουλάχιστον 406,4 mm αν η βάση του
φαλτσοπρίονου είναι μικρότερη. Βεβαιωθείτε ότι το
κόντρα πλακέ είναι τετράγωνο.
1.Αφού έχει προσδιοριστεί το μέγεθος του
κόντρα πλακέ, διατρήστε οπές 9,5 mm σε
απόσταση 25,5 mm από τις μπροστινές
γωνίες του κόντρα πλακέ, σε απόσταση
355 mm μεταξύ τους και 25,5 mm από τις
πλευρές.
2.Τοποθετήστε πάνω στον πάγκο τα DE7025
στηρίγματα εγκατάστασης:
a.Πιάστε και πιέστε τους μοχλούς
απασφάλισης (g).
b.Πιάστε το κοίλο μπροστινό χείλος
του στηρίγματος εγκατάστασης με τη
στρογγυλεμένη άκρη της δοκού. Ένα από
τα στηρίγματα συγκράτησης πρέπει να
πιάνει το κλιπ ρύθμισης θέσης (i) για να
εμποδίζει την πλευρική κίνηση του πριονιού
κατά τη χρήση.
3.Όταν έχουν πιαστεί η μπροστινή ακμή της
δοκού και το κλιπ ρύθμισης θέσης, μια ελαφρά
περιστροφή προς τα κάτω θα επιτρέψει
ασφαλή σύμπλεξη των μοχλών ασφάλισης
στο πίσω μέρος της δοκού. Ακολουθήστε
την ίδια διαδικασία με το δεύτερο στήριγμα
εγκατάστασης στην κατάλληλη θέση στη δοκό
για το μέγεθος του κόντρα πλακέ.
4.Τοποθετήστε το κόντρα πλακέ πάνω στα
στηρίγματα εγκατάστασης και ευθυγραμμίστε
τις οπές που έχετε διατρήσει με τις επιμήκεις
οπές στα στηρίγματα εγκατάστασης.
Ανατρέξτε στον DE7025 – Πίνακα επιλογής
εξαρτημάτων στερέωσης και χρησιμοποιήστε
είτε τη Μέθοδο 1 είτε τη Μέθοδο 2 για να
στερεώσετε το κόντρα πλακέ στα στηρίγματα
εγκατάστασης.
5.Χρησιμοποιήστε κλειδί 13 mm για να σφίξετε
τα εξαρτήματα στερέωσης.
6.Το φαλτσοπρίονο θα πρέπει να εγκατασταθεί
στο κόντρα πλακέ χρησιμοποιώντας τις οπές
στη βάση του φαλτσοπρίονου. Το μέγεθος
των εξαρτημάτων στερέωσης θα καθοριστεί
από τις οπές στη βάση του φαλτσοπρίονου.
Τα εξαρτήματα στερέωσης θα πρέπει να
είναι 31,8 mm μακρύτερα από το ύψος της
βάσης του φαλτσοπρίονου σε κάθε θέση
εγκατάστασης.
77
Ελληνικά
a.Μεταφέρετε τη θέση των οπών
εγκατάστασης από τη βάση του
φαλτσοπρίονου στο κόντρα πλακέ.
b.Διατρήστε τις οπές σύμφωνα με το
μέγεθος των επιλεγμένων εξαρτημάτων
στερέωσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να
προμηθευτείτε εξαρτήματα στερέωσης
για την εγκατάσταση του φαλτσοπρίονου
στο κόντρα πλακέ. Όλα τα εξαρτήματα
στερέωσης που θα προμηθευτείτε θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον Βαθμού 5 ή
Κατηγορίας 8.8.
c.Στερεώστε το φαλτσοπρίονο στο κόντρα
πλακέ όπως δείχνει η Εικόνα 9. Βάση
πριονιού (p), κόντρα πλακέ 19 mm (t),
επίπεδη ροδέλα (q), ροδέλα ασφάλισης (s)
και παξιμάδι (r).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι
χρησιμοποιείται επίπεδη ροδέλα (q)
ανάμεσα στο κόντρα πλακέ (t) και τη
ροδέλα ασφάλισης (s).
d. Σφίξτε όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.
Λαβή μεταφοράς (εικ. 10)
Έχει παρασχεθεί μια λαβή (h) για μεταφορά του
πάγκου φαλτσοπρίονου προς και από τη θέση
εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σωματικής βλάβης, ΜΗΝ
επιχειρήσετε να φυλάξετε τον πάγκο
με το πριόνι συνδεδεμένο. Μπορεί να
προκύψει απώλεια ελέγχου.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
Καθαρισμός
Ιμάντας μεταφοράς
Αν προμηθευτείτε το αξεσουάρ ιμάντα μεταφοράς
για πάγκους DeWALT, χρησιμοποιήστε την
τετράγωνη οπή στο μεταλλικό άκρο για να
εγκαταστήσετε το αξεσουάρ.
Ασφαλιζόμενο κλιπ ρύθμισης
θέσης (εικ. 7)
Το ασφαλιζόμενο κλιπ ρύθμισης θέσης (i)
συγκρατεί το πριόνι από το να μετακινηθεί
προς τα αριστερά ή τα δεξιά κατά τις εργασίες
κοπής. Για να μετακινήσετε το κλιπ, αφαιρέστε
το συγκρότημα πριονιού/στηρίγματος, ξεσφίξτε
τη βίδα στο κέντρο του κλιπ, σύρετέ το στην
επιθυμητή θέση και σφίξτε τη βίδα. Τότε μπορείτε
να επανεγκαταστήσετε το πριόνι/στήριγμα στη νέα
θέση.
Αφαίρεση του πριονιού
Αφού το φαλτσοπρίονο στερεωθεί στα στηρίγματα,
μπορεί να αφαιρεθεί πιάνοντας τους μοχλούς
απασφάλισης, τραβώντας ελαφρά προς τα πάνω
για να αποσυνδεθεί από τη δοκό και να αποτεθεί
κάτω στα πόδια που δεν χαράζουν για μεταφορά ή
καθαρισμό.
78
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DeWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Ελληνικά
ΣΥΜΒΑΤΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
DE7025Στηρίγματα εγκατάστασης
φαλτσοπρίονου
DE7030Πλατιά στηρίγματα εγκατάστασης
φαλτσοπρίονου
DeWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
DE7024 Στήριγμα εργασίας/στοπ
DE7029 Πλατύ στήριγμα εργασίας/στοπ
DE7027 Στήριγμα εργασίας με ράουλα
DE7028 Υποστήριγμα επέκτασης
DE7031 Υποστήριγμα επέκτασης με δύο πόδια
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DeWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η
ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DeWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DeWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DeWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
79
80
81
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Tel: 31 164 283 063
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi:0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N45523210/15
Download PDF

advertising