DVJ215J | Black&Decker DVJ215J DUSTBUSTER instruction manual

4
8
3
5
1
2
6
12
7
9
382015 - 32 BAL
www.blackanddecker.eu
DVJ215J
DVJ315J
DVJ320J
DVJ325J
DVJ325BF
DVJ325BFS
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
12
19
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
25
2
6
4a
1
4
A
B
4
C
DVJ325BF, DVJ 325BFS
DVJ325BF - DVJ325BFS
5
7
D
3
DVJ215J,
DVJ 315J,
DVJ320J,
DVJ325J
9
D1
12
6
F
E
6
6
G
4
10
H
11
I
J
5
SLOVENŠČINA
♦ Naprave ne uporabljajte blizu
vode.
♦ Aparata ne potapljajte v vodo.
♦ Nikoli ne vlecite za kabel
polnilnika, da ga odklopite iz
Pred uporabo orodja
omrežja. Kabel odmaknite
natančno preberite ta
od vročine, olja in ostrih robov.
navodila.
♦ Napravo lahko uporabljajo otroci,
Splošna varnostna navodila
če so stari 8 let ali več in osebe
z omejenimi fizičnimi senzornimi
Opozorilo! Preberite vsa
ali umskimi sposobnostmi, ali
varnostna opozorila in
pomanjkanjem izkušenj ali
navodila.
znanja, če so prejeli navodila
Neupoštevanje opozoril in
o varni uporabi naprave in če
navodil lahko povzročijo
razumejo potencialne nevarnosti
električni udar, požar in/ali
uporabe.
hude telesne poškodbe.
Otroci se ne smejo igrati
♦ Namen uporabe je podrobno
z napravo. Otroci ne smejo
opisan v teh navodilih. Uporaba
izvajati čiščenja ali vzdrževanja
kateregakoli pribora ali priključka
naprave, razen, če so pod
ali način uporabe, ki v teh
nadzorom osebe, ki je
navodilih ni odobren ali opisan,
odgovorna za njihovo varnost.
lahko povzroči nevarnost
telesnih poškodb.
Preverjanja in popravila
♦ Shranite navodila za poznejšo
Pred uporabo preverite, ali so deli
uporabo.
naprave poškodovani ali defektni.
Preverite morebitne polomljene
Uporaba naprave
dele, poškodovana stikala in druge
♦ Ne uporabljajte naprave za
pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale
sesanje tekočin ali snovi, ki se
na delovanje izdelka.
lahko vnamejo.
Namen uporabe
Vaši ročni vakuumski sesalniki BLACK+DECKER
serije DVJ215J, DVJ315J, DVJ320J, DVJ325J,
DVJ325BF in DVJ325BFS Dustbuster® so
namenjeni vakuumskemu čiščenju. Izdelki so
namenjeni izključno uporabi v gospodinjstvu.
6
SLOVENŠČINA
♦ Ne uporabljajte naprave, če je
katerikoli del poškodovan ali
defekten.
♦ Vse poškodovane ali defektne
dele naj zamenja ali popravi
pooblaščeni servis.
♦ Redno preverjajte kabel
polnilnika za poškodbe.
Zamenjajte polnilnik, če je kabel
poškodovan ali defekten.
♦ Nikoli ne poskušajte odstraniti ali
zamenjati delov, ki niso navedeni
v teh navodilih.
Dodatni varnostni napotki
Po uporabi
♦ Odklopite polnilnik pred
čiščenjem polnilnika ali polnilne
postaje.
♦ Če naprave ne uporabljate, jo
hranite v suhem prostoru.
♦ Otroci ne smejo imeti dostopa
do shranjenih gospodinjskih
aparatov.
Ostale nevarnosti
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo
dodatne nevarnosti, ki niso
vključene v navedena opozorila.
Te nevarnosti so lahko posledica
nepravilne uporabe, dolgotrajne
uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih
ukrepov in varnostnih naprav se
določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/
premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov,
rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne
uporabe orodja. Če delate
z orodjem daljše časovne
obdobje, poskrbite za redne
odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi
vdihavanja prahu, ki nastaja pri
uporabi orodja (na primer:- delo
z lesom, posebej hrastovim,
bukovim in s stiskalnicami.)
Polnilniki
Polnilnik je namenjen uporabi
z določeno napetostjo. Vedno
preverite, če dejanska napetost
ustreza tisti, ki je navedena na
podatkovni plošči.
Opozorilo! Nikoli ne poskušajte
zamenjati kabla z navadnim
napajalnim kablom.
♦ Polnilnik BLACK+DECKER
uporabljajte samo za polnjenje
baterije, ki je priložena orodju.
7
SLOVENŠČINA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Druge baterije lahko eksplodirajo
in povzročijo telesne poškodbe
in materialno škodo.
Nikoli ne poskušajte polniti
baterij, ki niso polnilne.
Če se napajalni kabel poškoduje,
ga lahko zamenja le proizvajalec
ali pooblaščen serviser
podjetja BLACK+DECKER,
da se izognete potencialnim
nevarnostim.
Ne izpostavljajte polnilnika vodi
ali dežju.
Ne odpirajte polnilnika.
Ne prodirajte polnilnika.
Med polnjenjem se morajo
orodje/naprava/baterija nahajati
v dobro prezračevanem okolju.
Električna varnost
Pomen simbolov na polnilniku
Pred uporabo naprave natančno preberite
ta navodila.
To orodje je dvojno izolirano in zato ni
potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno
preverite, ali dejanska napetost ustreza
napetosti, navedeni na podatkovni plošči.
Ta polnilnik je namenjen samo uporabi
v zaprtih prostorih.
Nalepke na napravi
Poleg datumske kode so na napravi tudi naslednji
simboli
Pred uporabo naprave natančno
preberite ta navodila
8
Za polnjenje uporabljajte samo polnilnik
serije S010Q 14
Sestavni deli
To orodje vsebuje nekatere ali vse naštete
sestavne dele.
1. Vklopno/izklopno stikalo
2. Ročaj
3. Šoba
4. Integrirani izvlečni nastavek za sesanje na
težko dostopnih predelih
5. Svetlobni indikator polnjenja (LED)
6. Posoda za prah
7. Polnilna postaja
8. Zgibna krtača
9. Polnilnik
Uporaba
Vklop in izklop (Slika A)
♦
♦
♦
Pritisnite gumb za vklop za zagon naprave,
naprava bo začela delovati v načinu
počasnega sesanja; z obratovanjem pri nizkih
obratih boste podaljšali čas uporabe baterije.
S ponovnim pritiskom na stikalo boste prešli
vnačin BOOST način uporabe (sesanje s polno
močjo).
S ponovnim pritiskom na stikalo boste izklopili
napravo.
Uporaba integriranega izvlečnega nastavka za
sesanje na težko dostopnih predelih (Sl. B, C)
♦
♦
Izvlečite nastavek za sesanje na težko
dostopnih predelih (4), kot je prikazano na sliki
C.
Če želite povrniti nastavek za sesanje na
težko dostopnih predelih (4), pritisnite gumb
za sprostitev nastavka (4a); nastavek se bo
povrnil v prvotni položaj (sl. B).
Opomba: Zgibno krtačo (8) lahko uporabite
samo takrat, ko je nastavek za sesanje na težko
dostopnih predelih v zloženem položaju.
Polnjenje naprav serije DVJ325BF, DVJ325BFS
(Sl. D)
♦
♦
Napravo postavite na polnilno postajo (7) in
priklopite polnilnik v električno omrežje.
Vklopite stikalo električnega omrežja. Zasvetil
bo LED svetlobni indikator polnjenja (B).
SLOVENŠČINA
Polnjenje naprav serije DVJ215J, DVJ315J,
DVJ320J, DVJ325J (Sl. D1)
♦
♦
Dvojni-LED prikazovalnik - DVJ215J, DVJ
315J, DVJ320J, DVJ325J
Polnilnik (9) priklopite v priključek za polnjenje
(2) na zadnji strani ročaja in nato v električno
omrežje.
Vklopite stikalo električnega omrežja. Zasvetil
bo LED svetlobni indikator polnjenja (B).
B
Več-segmentni LED prikazovalnik DVJ325BF, DVJ325BFS
C
A
B
C
B. Svetlobni LED indikator polnjenja
Ko je naprava priklopljena, bo zasvetila ikona,
ki ponazarja baterijo; ikona bo začela utripati,
ko bo baterija skoraj popolnoma izpraznjena.
Utripal bo tudi med polnjenjem naprave (glej
tabelo LED prikazov v tem priročniku).
A. Senzor za filter
Če se filter zamaši in ga je treba počistiti, bo na
ročaju orodja zasvetila rdeča LED (A).
S filtra počistite drobceni prah (glej razdelek
"Čiščenje filtrov").
C. BOOST način delovanja (sesanje s polno
močjo)
Zasveti, ko naprava deluje v načinu BOOST sesanje s polno močjo.
LED prikazi
Polnjenje
B. Svetlobni indikator polnjenja (LED)
Baterija v okvari
Ko se naprava začne polniti, bo zasvetil LED
svetlobni indikator polnjenja (B); indikator
bo utripal, če je potrebno dodatno polnjenje
naprave.
C. BOOST način delovanja (sesanje s polno
močjo)
LED (C) zasveti, ko naprava deluje v načinu
BOOST - sesanje s polno močjo.
Napaka polnilnika
Baterija je vroča
Čiščenje filtrov (Sl. E, F, G, H, I, J)
♦
Pritisnite gumb za sprostitev posode (12)
(Sl. E)
9
SLOVENŠČINA
♦
♦
Iztaknite posodo za prah (6) (Sl. F)
S pomočjo priložene kovinske ročice na posodi
za prah (6) dvignite sestav filtra (10)
Opomba: Enota DVJ325BFS ima vgrajen
odišavljen pred filter, ki bo poskrbel, da bo prostor
po končanem čiščenju prijetno odišavljen.
♦ Izpraznite posodo za prah (6) tako, da jo rahlo
udarite po posodi za smeti (Sl. H).
♦ Sedaj lahko iz filtrirnega sestava (10)
odstranite filter (11)
DVJ215J, DVJ315J, DVJ320J, DVJ325J
(Sl. I1).
DVJ325BF, DVJ325BFS (Sl. I).
♦ Iz posode za prah odstranite preostali prah.
♦ Posodo za prah splaknite s toplo milnico.
♦ Filtre umijte v topli milnici (Sl. J).
♦ Filtre dobro posušite
♦ Filtre vstavite v sesalnik.
♦ Zaprite posodo za prah. Prepričajte se, da se
zaskočni zapah (8) zaskoči v svoj položaj.
Na voljo so tudi odišavljeni filtri (kat.
št.: VSPF10LC). Filter je mogoče vgraditi v vse
enote. Ko filtri dosežejo konec življenjske dobre, jih
reciklirajte pri lokalnem komunalnem podjetju.
Filtri so dobavljeni v ovojni embalaži iz folije, ki jo
morate odstraniti. Za sestavljanje filtrov, glej sl. I.
Opozorilo!
Odišavljena bombažna
krpa.
Po rokovanju temeljito
operite obraz, roke in vse
dele telesa, ki so prišli v stik
z materialom. Uporabljajte
zaščitne rokavice/zaščitno
obleko/zaščito za oči in obraz.
Če zaide v oči: Nekaj minut
pazljivo izpirajte z vodo. Če
je možno, previdno odstranite
kontaktne leče.
Nadaljujte z izpiranjem.
Pri draženju kože: Poiščite
zdravniško pomoč. Preprečite,
da snov zaide v kanalizacijo
ali okolje. Ne smete zaužiti!
Opozorilo! Pred vzdrževanjem ali čiščenjem
naprave izključite napajalni kabel.
Občasno obrišite napravo z vlažno krpo. Ne
uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil. Naprave ne
potopite v vodo
Vzdrževanje
Vaša baterijska naprava BLACK+DECKER je
zasnovana tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
Opozorilo! Pred kakršnimkoli postopkom
vzdrževanja brezžičnih naprav:
♦ Do konca izpraznite baterijo, če je sestavni del
orodja, nato orodje izključite.
♦ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz
električnega omrežja. Polnilnik razen rednega
čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe
krpe.
♦ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne
krpe. Ne uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
♦
♦
Odstranite stare filtre kot je opisano zgoraj.
Vstavite nove filtre, kot je opisano zgoraj.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Orodja in baterij, ki so označeni
s tem simbolom ne odstranjujte skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Orodje in baterija vsebuje materiale, ki jih je
mogoče znova uporabiti ali reciklirati; s predelavo
rabljenih proizvodov bomo zmanjšali potrebo po
novih proizvodih.
Izdelek in baterijo reciklirajte skladno z lokalnimi
predpisi, ki predpisujejo odlaganje odpadkov in
odpadno električno in elektronsko opremo. Za več
podrobnosti obiščite spletno stran www.2helpU.com
Tehnični podatki
DVJ215J
Zamenjava filtrov
Filtra morate zamenjati na vsakih 6 do 9 mesecev
in vedno, ko sta obrabljena ali poškodovana.
Nadomestni filtri so na voljo pri vašem prodajalcu
BLACK+DECKER (kat. št. VPF20)
10
Napetost
7,2V
Tok
1,5 Ah
Vatne ure
10,8 Wh
Teža
1,0 Kg
SLOVENŠČINA
DVJ315J
Napetost
10,8V
Tok
1,5 Ah
Vatne ure
16,2 Wh
Teža
1,1 Kg
DVJ320J
Napetost
10,8V
Tok
2,0 Ah
Vatne ure
21,6 Wh
Teža
1,1 Kg
Napetost
10,8V
DVJ325J
Tok
2,5 Ah
Vatne ure
27 Wh
Teža
1,1 Kg
Za garancijski zahtevek boste morali skladno
s pravili in pogoji poslovanja podjetja
Black&Decker prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju predložiti dokazilo o nakupu
orodja. Pravila in pogoje 2-letne garancije
podjetja Black&Decker in lokacijo najbližjega
pooblaščenega serviserja lahko najdete na
spletni strani www.2helpU.com, ali stopite v stik
z najbližjo trgovino Black&Decker; naslovi trgovin
so navedeni v tem priročniku.
Prosimo, obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in registrirajte svoj
novi Black & Deckerjev izdelek, da boste ostali
seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih
ponudbah.
DVJ325BF
Napetost
10,8V
Tok
2,5 Ah
Vatne ure
27 Wh
Teža
1,1 Kg
Napetost
10,8V
DVJ325BFS
Tok
2,5 Ah
Vatne ure
27 Wh
Teža
1,1 Kg
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja 24 mesečno
garancijo, ki velja od dneva nakupa. Ta garancija
je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na
vaše uzakonjene pravice. Garancija je veljavna
znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem
trgovinskem območju.
11
HRVATSKI
♦ Uređaj ne koristite u blizini vode.
♦ Uređaj ne uranjajte u vodu.
♦ Nikad ne isključujte iz električne
utičnice povlačenjem za kabel
punjača. Kabel punjača držite
Prije upotrebe uređaja pažljivo
podalje od izvora topline, ulja
pročitajte cijeli priručnik.
i oštrih rubova.
♦ Ovaj uređaj mogu rabiti djeca
Sigurnosne upute
od 8 godina naviše i osobe sa
Upozorenje! Pročitajte sva
smanjenim fizičkim, osjetilnim
sigurnosna upozorenja
ili mentalnim sposobnostima,
i upute.
nedostatnim iskustvom
Nepoštivanje upozorenja
i znanjem ako su pod nadzorom
i uputa navedenih u nastavku
ili su upućene u sigurnu uporabu
može rezultirati strujnim
uređaja te opasnosti koje iz toga
udarom, požarom i/ili ozbiljnim
proizlaze.
ozljedama.
Djeca se ne smiju igrati
♦ U ovom priručniku opisana je
uređajem. Čišćenje i održavanje
predviđena namjena. Upotreba
ne smiju obavljati djeca bez
bilo kojeg dodatnog pribora ili
nadzora.
opreme, kao i primjena ovog
Pregledi i popravci
uređaja u svrhe koje nisu
Prije upotrebe provjerite uređaj
opisane u ovom priručniku
radi mogućih oštećenja ili
može predstavljati opasnost od
neispravnih dijelova. Provjerite ima
tjelesnih ozljeda.
li polomljenih dijelova, oštećenja
♦ Ovaj priručnik čuvajte za slučaj
prekidača ili bilo kojih drugih
potrebe.
okolnosti koje bi mogle utjecati na
Upotreba ovog uređaja
rad uređaja.
♦ Uređaj ne koristite za usisavanje
♦ Ne upotrebljavajte uređaj
tekućina ili bilo kojih materijala
ako je bilo koji dio oštećen ili
koji bi se mogli zapaliti.
neispravan.
Namjena
Ručni usisavači BLACK+DECKER DVJ215J,
DVJ315J, DVJ320J, DVJ325J, DVJ325BF
i DVJ325BFS Dustbuster® predviđeni su za
usisavanje. Ovi uređaji predviđeni su isključivo
za upotrebu u kućanstvu.
12
HRVATSKI
♦ Neka bilo koje oštećene ili
neispravne dijelove popravi ili
zamijeni ovlašteni serviser.
♦ Redovito provjeravajte kabel
punjača radi mogućih oštećenja.
Zamijenite punjač ako je kabel
oštećen ili neispravan.
♦ Ne pokušavajte uklanjati ili
mijenjati dijelove koji nisu
navedeni u ovom priručniku.
Dodatne sigurnosne upute
Nakon upotrebe
♦ Prije čišćenja punjača ili baze
za punjenje, punjač odvojite od
električnog napajanja.
♦ Kad nije u upotrebi, uređaj treba
pospremiti na suhom mjestu.
♦ Djeca ne bi smjela imati pristup
pohranjenim uređajima.
Stalno prisutni rizici
Tijekom upotrebe alata mogu
nastati dodatni rizici, koji nisu
navedeni u priloženim sigurnosnim
upozorenjima. Ti rizici mogu
nastati uslijed nepravilne upotrebe,
produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih
sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, neke stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći.
Oni obuhvaćaju:
♦ Ozljede uzrokovane
dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
dijelova.
♦ Ozljede do kojih može doći
prilikom promjene dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom
upotrebom alata. Uzimajte
redovite pauze tijekom dulje
upotrebe bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed
udisanja prašine nastale tijekom
korištenja alata (npr. tijekom rada
s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
Punjači
Ovaj punjač projektiran je za
određeni napon. Uvijek provjerite
odgovara li napon električne mreže
naponu navedenom na nazivnoj
oznaci.
Upozorenje! Ne pokušavajte
punjač zamijeniti običnim strujnim
utikačem.
♦ BLACK+DECKER punjač
koristite isključivo za punjenje
baterije u alatu uz koji je
isporučen.
13
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ostale baterije mogu prsnuti
i uzrokovati tjelesne ozljede
i materijalnu štetu.
Ne pokušavajte dopunjavati
akumulatore koji se ne mogu
puniti.
Ako je kabel napajanja oštećen,
mora ga zamijeniti proizvođač
ili ovlašteni servis tvrtke
BLACK+DECKER kako bi se
izbjegle opasnosti.
Punjač ne izlažite vodi.
Ne otvarajte punjač.
Punjač nemojte probijati.
Uređaj/baterija mora
tijekom punjenja biti u dobro
prozračenom području.
Zaštita od električne struje
Koristite samo uz punjač S010Q 14
Značajke
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih
značajki.
1. Prekidač uključivanja/isključivanja napajanja
2. Rukohvat
3. Mlaznica
4. Izvucite alat za uske prostore
5. LED pokazivači dopunjavanja
6. Posuda za prašinu
7. Baza za punjenje
8. Preklopna četka
9. Punjač
Upotreba
Uključivanje i isključivanje (sl. A)
♦
♦
♦
Upotreba izvlačnog alata za uske prostore
(sl. B, C)
♦
♦
Oznake na punjaču
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte
cijeli priručnik.
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenim prostorima.
Pritisnite gumb za uključivanje. Uređaj radi
malom brzinom i uz nisku potrošnju baterije.
Ponovo pritisnite gumb i uređaj će se prebaciti
u pojačani način rada BOOST.
Još jednim pritiskom gumba uređaj se
isključuje.
Izvucite uski alat (4) kao što je prikazano na
sl. C tako da se učvrsti u svom položaju.
Da biste uvukli uski alat (4), pritisnite gumb
(4a) tako da se vrati u uobičajeni položaj
(sl. B).
Napomena: Preklopna četka (8) može se koristiti
samo kada je uski alat uvučen.
Punjenje uređaja DVJ325BF, DVJ325BFS (sl. D)
♦
♦
Stavite uređaj na bazu za punjenje (7)
i priključite u strujnu utičnicu.
Pustite napon u strujnu utičnicu. Upalit će se
indikator punjenja (B).
Oznake na uređaju
Punjenje uređaja DVJ215J, DVJ315J, DVJ320J,
DVJ325J (sl. D1)
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni
sljedeći simboli upozorenja
♦
Prije upotrebe uređaja pažljivo
pročitajte cijeli priručnik.
14
♦
Priključite punjač (9) u utičnicu za punjenje
sa stražnje strane rukohvata (2) i ukopčajte
u strujnu utičnicu.
Pustite napon u strujnu utičnicu. Upalit će se
indikator punjenja (B).
HRVATSKI
Višenamjenski LED zaslon - DVJ325BF,
DVJ325BFS
Dvostruki LED zaslon - DVJ215J, DVJ 315J,
DVJ320J, DVJ325J
B
A
B
C
C
A. Senzor filtra
B. LED indikator punjenja
Ikona baterije pali se prilikom uključivanja
uređaja i treperi kada je baterija gotovo
prazna. Ikona također treperi tijekom punjenja
(pregledajte obrasce paljenja lampica u ovom
priručniku).
Ako je filtar začepljen i potrebno ga je očistiti,
pali se crvena lampica (A) na rukohvatu.
Očistite finu prašinu iz filtra (pregledajte odjeljak
"čišćenje filtara" u ovom priručniku).
B. LED indikator punjenja
Indikator punjenja (B) pali se kada se uređaj
puni i treperi kada uređaj treba puniti.
C. Pojačani način rada BOOST
C. Pojačani način rada BOOST
Pali se kada je uređaj u načinu rada BOOST.
Obrasci lampica
Punjenje
Lampica (C) pali se kada je uređaj
u pojačanom načinu rada BOOST.
Pogreška baterije
Pogreška punjača
Baterija je vruća
Čišćenje filtara (sl. E, F, G, H, I, J)
♦
♦
Pritisnite gumb za oslobađanje posude za
prašinu (12) (sl. E)
Izvucite posudu za prašinu (6) (sl. F)
15
HRVATSKI
♦
Podignite sklop filtra (10) pomoću metalne
ručke iz posude za prašinu (6).
Napomena: Na modelu DVJ325BFS pred-filtar
je impregniran mirisom koji se oslobađa tijekom
upotrebe uređaja.
♦ Ispraznite posudu za prašinu (6) tako da je
lagano protresete iznad koša za otpatke (sl.
H).
♦ Filtar (11) se sada može odvojiti od sklopa
(10).
DVJ215J, DVJ315J, DVJ320J, DVJ325J
(sl. I1).
DVJ325BF, DVJ325BFS (sl. I).
♦ Ispraznite preostalu prašinu iz posude.
♦ Isperite posudu za prašinu toplom vodom
i deterdžentom.
♦ Operite filtre u toploj sapunici (sl. J).
♦ Provjerite jesu li filtri suhi.
♦ Ponovo postavite filtre na uređaj.
♦ Zatvorite posudu za prašinu. Provjerite
učvršćuje li se zasun (8) u svom položaju.
Dostupni su i filtri s mirisom (kat. br: VSPF10LC).
Odgovaraju svim uređajima. Po isteku vijeka
trajanja ovih filtara odložite ih na lokalnom
reciklažnom mjestu.
Filtri se isporučuju u foliji koju treba ukloniti.
Za sastavljanje filtara pogledajte sl. I.
Upozorenje!
U pamučnoj oblozi nalazi
se miris.
Nakon upotrebe dobro
operite lice, ruke i izložene
dijelove kože. Nosite zaštitne
rukavice/odjeću/zaštitu za
oči i lice. Ako dospije u oči:
Pažljivo ispirite vodom
nekoliko minuta. Ako nosite
kontaktne leće, izvadite ih.
Nastavite s ispiranjem.
Ako dođe do iritacije kože:
Zatražite pomoć liječnika.
Izbjegavajte oslobađanje
u okoliš. Nemojte gutati.
Upozorenje! Prije održavanja ili čišćenja uređaja
iskopčajte utikač iz utičnice.
Povremeno obrišite uređaj vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje
na bazi otapala. Uređaj ne uranjajte u vodu.
Održavanje
Ovaj bežični uređaj tvrtke BLACK+ DECKER
projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno
održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća
upotreba ovisi o pravilnom održavanju i redovitom
čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na bežičnim uređajima:
♦ Potpuno ispraznite bateriju ako je integralni dio
i zatim isključite uređaj.
♦ Punjač prije čišćenja odvojite od električnog
napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo
održavanje osim redovitog čišćenja.
♦ Otvore za prozračivanje alata redovito čistite
mekom četkom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
Zamjena filtara
Filtre je potrebno zamijeniti svakih 6 do 9 mjeseci
i svaki puta kad se potroše ili oštete. Zamjenski
filtri dostupni su kod vašeg BLACK+DECKER
prodavača (kat. br. VPF20)
16
♦
♦
Uklonite rabljene filtre, kako je opisano
u prethodnom tekstu.
Postavite nove filtre, kako je opisano
u prethodnom tekstu.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Proizvodi i baterije
označene ovim simbolom ne smiju se
odlagati s komunalnim otpadom.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se
mogu reciklirati radi smanjenje potrošnje sirovina
i očuvanja prirodnih resursa.
Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno
lokalnim propisima. Više informacija dostupno je
na adresi www.2helpU.com.
Tehnički podaci
DVJ215J
Napon
7,2V
Struja
1,5 Ah
Vat-sati
10,8 Wh
Masa
1 kg
HRVATSKI
DVJ315J
Napon
10,8 V
Struja
1,5 Ah
Vat-sati
16,2 Wh
Masa
1,1 kg
DVJ320J
Napon
10,8V
Struja
2,0 Ah
Vat-sati
21,6 Wh
Masa
1,1 kg
Napon
10,8V
Da biste potraživali jamstvo, ono mora
biti sukladno uvjetima i odredbama tvrtke
Black & Decker, a prodavaču ili ovlaštenom
servisu potrebno je priložiti dokaz o kupnji.
Uvjete i odredbe dvogodišnjeg jamstva tvrtke
Black & Decker i lokaciju najbližeg ovlaštenog
servisa pronaći ćete na internetu na adresi
www.2helpU.com ili putem lokalnog ureda tvrtke
Black & Decker na adresi navedenoj u ovom
priručniku.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi Black & Decker proizvod i provjerili nove
proizvode i posebne ponude.
DVJ325J
Struja
2,5 Ah
Vat-sati
27 Wh
Težina
1,1 kg
DVJ325BF
Napon
10,8V
Struja
2,5 Ah
Vat-sati
27 Wh
Težina
1,1 kg
Napon
10,8V
DVJ325BFS
Struja
2,5 Ah
Vat-sati
27 Wh
Težina
1,1 kg
Jamstvo
Black & Decker siguran je u kvalitetu svojih
proizvoda i svojim kupcima pruža 24-mjesečno
jamstvo od datuma kupnje. Ovo jamstvo dodatak
je vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način
ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području
država članica Europske unije i Europske zone
slobodnog trgovanja.
17
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
18
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
SRPSKI
Namena
Vaši BLACK+DECKER DVJ215J, DVJ315J,
DVJ320J, DVJ325J, DVJ325BF and DVJ325BFS
Dustbuster® ručni usisivači projektovani su za
usisavanje. Ovi aparati su namenjeni samo za
kućnu upotrebu.
Pre nego što počnete da
koristite ovaj aparat, pažljivo
pročitajte ovo uputstvo za
upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Upozorenje! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja
i uputstva.
Nepoštovanje dole navedenih
upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar
i/ili ozbiljnu povredu.
♦ Namena je opisana u ovom
uputstvu za upotrebu. Upotreba
bilo kakvih dodatnih pribora ili
priključaka ili vršenje bilo koje
druge operacije ovim aparatom
koja nije preporučena u ovom
uputstvu za upotrebu može
izazvati opasnost od fizičkih
povreda.
♦ Sačuvajte ovo uputstvo za
upotrebu za kasnije potrebe.
Korišćenje vašeg aparata
♦ Ne koristite aparat za
pokupljanje tečnosti ili zapaljivih
materijala.
♦ Ne koristite aparat blizu vode.
♦ Ne uranjajte uređaj u vodu.
♦ Nikad ne vucite kabl punjača da
biste punjač izvukli iz utičnice.
Udaljite kabl punjača od toplote,
ulja i oštrih ivica.
♦ Ovaj uređaj se može koristiti
od strane dece od 8 godina
pa naviše i od strane osoba
sa smanjenim fizičkim, čulnim
i mentalnim sposobnostima ili sa
nedostatkom iskustva i znanja,
ako su pod nadzorom ili ako
su im date instrukcije u vezi
upotrebe uređaja na bezbedan
način i ako razumeju povezane
opasnosti.
Deca ne smeju da se igraju
sa ovim uređajem. Čišćenje
i održavanje ne sme da bude
obavljeno od strane dece bez
nadzora.
19
SRPSKI
Inspekcije i popravke
Pre upotrebe proverite da li
je aparat oštećen i da li ima
neispravne delove. Proverite da
li su delovi polomljeni, da li su
oštećeni prekidači, kao i bilo koje
drugo stanje koje može uticati na
rad ovog aparata.
♦ Ne koristite aparat ako je neki
deo oštećen ili neispravan.
♦ Bilo koje oštećene ili neispravne
delove treba da popravi ili
zameni ovlašćeni serviser.
♦ Redovno proveravajte kabl
punjača na oštećenja. Zamenite
punjač ako je kabl oštećen ili
neispravan.
♦ Nikad ne pokušavajte da uklonite
ili zamenite bilo koji deo osim
onog koji je naveden u ovom
priručniku.
Dodatna sigurnosna
uputstva
Posle upotrebe
♦ Izvucite utikač iz utičnice pre
čišćenja punjača ili baze za
punjenje.
♦ Kada se ne koristi, aparat treba
čuvati na suvom mestu.
20
♦ Deca ne treba da imaju pristup
odloženim aparatima.
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se
javiti dodatni preostali rizici, koji
možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad.
Sledeći rizici mogu nastati zbog
nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih
bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih
uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem
rotirajućih/pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni
delova, noževa ili pribora.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom
upotrebom alata. Ako sa bilo
kojim alatom radite duže vreme,
pobrinite se da redovno pravite
pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane
udisanjem prašine koja se stvara
pri korišćenju alata (primer:-rad
sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om)
SRPSKI
Punjači
Vaš punjač je projektovan za
određeni napon. Uvek proverite da
li napon elektro mreže odgovara
naponu na natpisnoj pločici
uređaja.
Upozorenje! Nikad ne pokušavajte
da zamenite punjač običnim
mrežnim utikačem.
♦ Vaš BLACK+DECKER punjač
koristite samo za punjenje
baterije u uređaju sa kojim je
isporučen.
Druge baterije mogu prsnuti
izazivajući fizičke povrede
i oštećenja.
♦ Nikad ne pokušavajte puniti
baterije koje nisu punjive.
♦ U slučaju da se kabl ošteti,
mora ga zameniti proizvođač
ili ovlašćeni BLACK+DECKER
servisni centar da bi se izbegla
opasnost.
♦ Ne izlažite punjač vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Ne rastavljajte punjač.
♦ Neophodno je obezbediti dobro
provetravanje mesta na kome se
uređaj/baterija nalaze za vreme
punjenja.
Električna bezbednost
Simboli na punjaču
Pre nego što počnete da koristite ovaj
uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za
upotrebu.
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato
nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek
proverite da li napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj pločici
uređaja.
Ovaj punjač je namenjen samo za
upotrebu u zatvorenom prostoru.
Nalepnice na aparatu
Pored datumske šifre su prikazani sledeći simboli
na ovom uređaju
Pre nego što počnete da koristite ovaj
uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo
za upotrebu
Koristite samo sa punjačem S010Q 14
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Drška
3. Mlaznica
4. Nastavak na izvlačenje
5. LED indikator punjenja
6. Posuda za prašinu
7. Punjač
8. Zakretna četka
9. Punjač
Upotreba
Uključivanje i isključivanje (sl. A)
♦
♦
♦
Pritisnite dugme za uključivanje, uređaj radi
pri sporoj brzinu u režimu niske potrošnje,
čuvajući kapacitet baterije.
Pritisnite ponovo dugme i uređaj se prebacuje
u režim "POJAČANO".
Ponovni pritisak na dugme isključuje uređaj.
Korišćenje nastavka na izvlačenje (sl. B, C)
♦
Izvucite nastavak (4) kao što je prikazano
u slici C, dok ne klikne u svom mestu.
21
SRPSKI
♦
Za uvlačenje nastavka (4) pritisnite dugme za
oslobađanje (4a), tako da može da se vrati
u svoj početni položaj (sl. B).
Napomena: Zakretna četka (8) se može koristite
samo kada je nastavak u izvučenom stanju.
Punjenje DVJ325BF, DVJ325BFS (sl. D)
♦
Stavite uređaj u osnovi za punjenje (7)
i priključite u električnu utičnicu.
Uključite električnu utičnicu. Uključiće se LED
indikator za punjenje (B).
♦
Punjenje DVJ215J, DVJ315J, DVJ320J,
DVJ325J (sl. D1)
♦
Stavite punjač (9) u priključak za punjenje na
zadnjoj strani drške (2) i priključite u električnu
utičnicu.
Uključite električnu utičnicu. Uključiće se LED
indikator za punjenje (B).
♦
Očistite finu prašinu od filtera (vidi poglavlje
"čišćenje filtera" u ovom uputstvu).
B. LED prikaz za punjenje
LED prikaz za punjenje (B) se uključuje kada
se uređaj puni i označava (treptanjem) kada je
neophodno dalje punjenje.
C. Režim POJAČANO
LED (C) se uključuje kada se uređaj nalazi
u režimu POJAČANO.
Dvostruki LED displej - DVJ215J, DVJ 315J,
DVJ320J, DVJ325J
B
Multi LED displej - DVJ325BF, DVJ325BFS
A
C
B
C
B. LED prikaz za punjenje
Ikona baterije se uključuje kada je uređaj
uključen i treperi kada je baterija skoro
ispražnjena. Ona takođe treperi tokom punjenja
(vidi grafikon sa LED obrascima u ovom
uputstvu).
A. Senzor za filter
Kada god se blokira filter i neophodno je
čišćenje, crveni LED za filter (A) u ručici se
uključuje.
22
C. Režim POJAČANO
Uključuje se kada se uređaj nalazi u režimu
POJAČANO.
SRPSKI
♦
LED obrasci
Punjenje
Baterija je u kvaru
Punjač u kvaru
♦
♦
Baterija je vruća
Čišćenje filtera (sl. E, F, G, H, I, J)
♦
Pritisnite dugme za oslobađanje posude za
prašinu (12) (sl. E)
♦ Izbacite posudu za prašinu (6) (sl.F)
♦ Podignite sklop filtera (10) pomoću metalne
drške od posude za prašinu (6)
Napomena: Na uređaju DVJ325BFS pretprečistač
je impregnisan sa "mirisom" koji se oslobađa
prilikom upotrebe uređaja.
♦ Ispraznite posudu za prašinu (6) tako što ćete
je lagano tresti iznad kante za otpatke (sl. H).
♦ Sada možete ukloniti filter (11) od sklopa
pretprečistača (10).
DVJ215J, DVJ315J, DVJ320J, DVJ325J
(sl. I1).
DVJ325BF, DVJ325BFS (sl. I).
♦ Ispraznite preostalu prašinu iz posude.
♦ Isperite posudu toplom sapunjavom vodom.
♦ Operite filtere sa toplom sapunjavom vodom
(sl. J).
♦ Uverite se da su filteri suvi
♦ Namestite nazad filtere na uređaju.
♦ Zatvorite posudu za prašinu. Uverite se da
reza za oslobađanje (8) klikne u mestu.
Zamena filtera
Filtere treba zamenjivati svakih 6 do 9 meseci
i kada su istrošeni ili oštećeni. Rezervne
filtere možete nabaviti kod svog prodavca
BLACK+DECKER proizvoda (kat. br. VPF20)
Takođe možete nabaviti i fitlere sa mirisom (br. kat.
VSPF10LC). Oni se mogu namestiti na svim
uređajima.Kada ovi filter dostignu kraj svog radnog
veka, onda se moraju odložiti kod lokalnog centra
za recikliranje.
Filteri se isporučuju u pakovanju od folije, koje
treba da bude uklonjeno. Za nameštanje filtera vidi
sl. I.
Upozorenje!
Miris pamučnog platna.
Operite temeljno lice, ruke
i bilo koji izložen deo kože
nakon rukovanja. Nosite
zaštitne rukavice/zaštitnu
odeću/zaštitu za oči/zaštitu
za lice. Ako dođe u dodir
sa očima: Pažljivo isperite
pomoću vode nekoliko
minuta. Uklonite kontakt
sočica ako postoje.
Nastavite sa ispiranjem.
Ako nastane iritacija kože:
Odmah potražite lekarsku
pomoć/pažnju. Izbegavajte
oslobađanje u životnu
sredinu. Nemojte gutati.
Upozorenje! Pre radova na održavanju ili čišćenju
uređaja, izvucite utikač iz utičnice.
S vremena na vreme obrišite uređaj vlažnom
krpom. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač. Ne uranjajte
aparat u vodu.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER bežični uređaj je dizajniran
za rad u dužem vremenskom periodu sa
minimalnim zahtevima u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih aparata bez kabla:
♦ Potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena
u alat, a zatim isključite alat.
Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš
punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju/punjaču pomoću mekane četke ili suve
krpe.
Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za
čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦
♦
Uklonite stare filtere, kao što je opisano
u prethodnom delu.
Namestite nove filtere, kao što je opisano
u prethodnom delu.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Proizvodi i baterije
označene sa ovim simbolom ne smeju da
budu odloženi sa otpadom iz domaćinstva.
23
SRPSKI
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu
reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovine.
Reciklirajte električne proizvode i baterije u skladu
sa lokalnim propisima. Više informacija možete
naći na www.2helpU.com
Tehnički podaci
DVJ215J
Napon
7,2V
Struja
1,5Ah
Vat čas
10,8Wh
Težina
1,0Kg
DVJ315J
Napon
10,8V
Struja
1,5Ah
Vat čas
16,2.Wh
Težina
1,1Kg
Napon
10,8V
DVJ320J
Struja
2,0Ah
Vat čas
21,6Wh
Težina
1,1Kg
DVJ325J
Napon
10,8V
Struja
2,5Ah
Vat čas
27Wh
Težina
1,1Kg
Napon
10,8V
DVJ325BF
Struja
2,5Ah
Vat čas
27Wh
Težina
1,1Kg
DVJ325BFS
Napon
10,8V
Struja
2,5Ah
Vat čas
27Wh
Težina
1,1Kg
24
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih
proizvoda i nudi potrošačima garanciju od
24 meseca od datuma kupovine. Ova garancija
je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
Za podnošenje zahteva za garanciju, zahtev mora
da bude u skladu sa Black & Decker uslovima
i odredbama, i neophodno je da podnesete dokaz
o kupovini prodavaču ili ovlašćenom serviseru.
Uslove i odredbe Black & Decker garancije koja
važi 2 godine i lokacije najbližeg ovlašćenog
servisera možete naći na Internetu na adresi
www.2helpU.com, ili stupanjem u kontakt sa
vašom lokalnom Black & Decker kancelarijom na
adresi označenoj u ovom uputstvu.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama.
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашите BLACK+DECKER DVJ215J, DVJ315J,
DVJ320J, DVJ325J, DVJ325BF и DVJ325BFS
Dustbuster® рачни правосмукалки се
дизајнирани за чистење. Овие уреди се
наменет само за домашна употреба.
♦ Сочувајте го ова упатство за
идно прегледување.
Употреба на уредот
♦ Не го употребувајте уредот за
чистење на течности или било
какви материјали што може да
се запалат.
♦ Не го употребувајте уредот во
близина на вода.
♦ Не го потопувајте уредот во
Упатства за безбедна
вода.
употреба
♦ Никогаш не го повлекувајте
Предупредување!
кабелот на полначот за да го
Прочитајте ги сите мерки
исклучите полначот од штекер.
за безбедност и целото
Држете го кабелот на полначот
упатство.
понастрана од топлина, масло
Непридржување кон
и остри предмети.
мерките за безбедност
и долу наведените упатства ♦ Овој уред може да се
употребува од деца над
може да доведе до
8-годишна возраст и лица со
електричен удар, пожар или
намалени физички, сетилни
сериозна повреда.
или ментални способности
♦ Намената е опишана во
или со недоволно искуство
ова упатство за употреба.
и знаење ако се под надзор
Употребата на било која
и им се дадени упатства
помошна опрема или додаток,
за употреба на уредот на
или извршувањето на било
безбеден начин и ако ги
кои работи со овој уред освен
разбираат потенцијалните
оние препорачани во ова
упатство за употреба може да
ризици.
предизвика ризик од повреда
на ракувачот.
Прочитајте ја целата
содржина на ова упатство
внимателно пред да
почнете да ракувате со
уредот.
25
МАКЕДОНСКИ
Децата не треба да си
играат со уредот. Чистење
и одржување не треба да се
врши од страна на деца без
надзор.
Преглед и поправка
Пред употреба, проверете
дали уредот е оштетен или има
неисправни делови. Проверете
дали има скршени делови,
оштетување на прекинувачите
или било каква друга состојба
што би можела да влијае на
неговото работење.
♦ Не го користете уредот ако
некој дел е оштететен или
дефектен.
♦ Обезбедете оштетените или
неисправните делови да бидат
поправени или заменети од
страна на овластен сервисер.
♦ Постојано проверувајте
го кабелот на полначот
за оштетување. Заменете
го полначот ако кабелот
е оштетен или ако има дефект.
♦ Никогаш не се обидувајте
да отстраните или замените
кој било дел, освен оние
назначени во ова упатство.
26
Дополнителни
безбедносни упатства
После употреба
♦ Исклучете го полначот од
штекер пред да го чистите
полначот или неговата основа.
♦ Кога не се употребува, уредот
треба да се чува на суво
место.
♦ Децата не треба да имаат
пристап до одложените уреди.
Преостанати ризици
Кога се употребува алатката
може да се јават дополнителни
преостанати ризици што не се
вклучени во предупредувањата.
Овие ризици може да се појават
поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат
соодветните правила за
безбедност и се воведе
безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради
допир на вртечки/подвижни
делови.
МАКЕДОНСКИ
♦ Повреди предизвикани при
менување на делови, листови
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани
поради долготрајна употреба
на алатката. Кога користите
алатка подолг период,
обезбедете да правите
повремени паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности
предизвикани од дишење
на прав произведен од
употребата на вашата алатка
(на пример:- обработка на
дрво, особено даб, бука
и иверица).
Полначи
Вашиот полнач е направен
за определен напон. Секогаш
проверете дали напонот на
струјното напојување одговара
на напонот кој е деклариран на
плочката.
Предупредување! Никогаш не
се обидувајте да го замените
приклучокот на полначот со
обичен приклучок за струја.
♦ Употребувајте го вашиот
BLACK+DECKER полнач само
за полнење на батеријата на
уредот со кој е испорачан.
Другите батерии можат да
пукнат, предизвикувајќи
повреда на ракувачот
и оштетување.
♦ Никогаш не се обидувајте да ги
полните неполнивите батерии.
♦ Доколку струјниот кабел
е оштетен, мора да биде
заменет од страна на
производителот или на
овластен сервисен центар
на BLACK+DECKER за да се
избегне опасност.
♦ Не го изложувајте полначот на
вода.
♦ Не го отварајте полначот.
♦ Не го чепкајте полначот со
шилести предмети.
♦ Уредот/батеријата мора да се
постави на добро проветрено
место додека се полни.
Безбедност од електричен
удар
Симболи на полначот
Прочитајте ја целата содржина на ова
упатство внимателно пред да почнете да
го употребувате уредот.
27
МАКЕДОНСКИ
Алатката е двојно изолирана; затоа не е
потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран
на плочката.
♦
Полначката база е наменета само за
употреба во затворен простор.
Напомена: Превртувачката четка (8) може да
се употреби само кога алатката за процепи е во
повлечена положба.
Назнаки на уредот
Следните симболи се прикажани на уредот
заедно со шифрата на датумот
Прочитајте ја целата содржина на
ова упатство внимателно пред да
почнете да го употребувате уредот
Употребувајте само со модел на
полнач S010Q 14
Полнење на DVJ325BF и DVJ325BFS
(скица D)
♦
♦
Употреба
Вклучување и исклучување (скица А)
♦
♦
♦
Притиснете го копчето за да ја вклучите
алатката, единицата ќе работи на ниска
брзина, во режим со слаба моќност,
притоа зачувувајќи го времетраењето на
батеријата.
Притиснете го копчето повторно
и единицата ќе се префрли во режим на
засилување.
Повторното притискање на копчето ќе го
исклучи производот.
Употребување на извлекувачката алатка за
процепи (скици B и C)
♦
28
Издолжете ја алатката за процепи (4) како
што е прикажано на скица C, додека не
кликне.
Поставете го уредот на основата за
полнење (7) и вклучете го во штекер.
Вклучете го штекерот. LED индикаторот за
полнење (B) ќе почне да свети.
Полнење на DVJ215J, DVJ315J, DVJ320J
и DVJ325J (скица D1)
♦
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу
наведените карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Дршка
3. Млазница
4. Извлекувачка алатка за процепи
5. LED индикатор за полнење
6. Кутија за прав
7. Полначка база
8. Превртувачка четка
9. Полнач
За да ја повлечете алатката за процепи (4),
притиснете го копчето за ослободување на
алатката за процепи (4a), дозволувајќи ѝ да
се врати до нејзината нормална положба
(скица B).
♦
Поставете го полначот (9) во портата за
полнење на задниот дел од рачката (2)
и вклучете го во штекер.
Вклучете го штекерот. LED индикаторот за
полнење (B) ќе почне да свети.
Мултифункционален LED дисплеј DVJ325BF и DVJ325BFS
A
B
C
МАКЕДОНСКИ
A. Сензор за филтер
Секогаш кога филтер ќе биде запушен и ќе
треба да се чисти, црвената LED светилка за
филтер (A) во рачката ќе почне да свети.
Исчистете ја ситната прав од филтерот
(Погледнете во делот „Чистење на филтри“
во овој прирачник).
C. Режим на засилување
Ќе почне да свети кога уредот е во режим на
засилување.
Шеми на LED светилки
Се полни
Батеријата има дефект
B. LED дисплеј за полнење
LED светилката на дисплејот за полнење (B)
ќе почне да свети кога единицата се полни
и ќе укаже (со трепкање) кога има потреба
од понатамошно полнење.
C. Режим на засилување
LED светилката (C) ќе почне да свети кога
уредот е во режим на засилување.
Двофункционален LED дисплеј - DVJ215J,
DVJ 315J, DVJ320J и DVJ325J
B
C
Полначот има дефект
Батеријата е жешка
Чистење на филтрите (скици E, F, G, H, I и J)
♦
Притиснете го копчето за ослободување на
садот за прав (12) (скица Е)
♦ Извадете го садот за прав (6) (скица F)
♦ Кренете го склопот на филтерот (10) со
употреба на обезбедената метална дршка
на садот за прав (6)
Напомена: На единицата DVJ325BFS, предфилтерот е заситен со арома што овозможува
ослободување на пријатен мирис кога уредот се
употребува.
♦ Испразнете го садот за прав (6) со лесно
тресење врз корпа за ѓубре (скица H).
♦ Филтерот (11) сега може да биде изваден од
склопот на филтерот (10)
DVJ215J, DVJ315J, DVJ320J и DVJ325J
(скица I1).
DVJ325BF и DVJ325BFS (скица I).
♦ Испразнете ја останатата прав од садот за
прав.
♦ Исплакнете го садот за прав со топла вода
со сапун.
♦ Измијте ги филтрите со топла вода со сапун
(скица Ј).
♦ Осигурајте се дека филтрите се суви
♦ Повторно намонтирајте ги филтрите во
уредот.
♦ Затворете го садот за прав. Осигурајте
се дека резето за ослободување (8)
е наместено како што треба.
Предупредување! Пред да вршите какво било
одржување или чистење на уредот, исклучете го
уредот од штекер.
B. LED дисплеј за полнење
Иконата со батерија ќе почне да свети
кога уредот ќе биде вклучен и ќе трепка
кога батеријата ќе биде скоро истрошена
и ќе треба да се наполни. Ќе трепка и при
полнењето (Погледнете Табела на шеми на
LED светилки во овој прирачник).
Повремено избришете го уредот со влажна
крпа. Не употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база на
растворувач. Не го потопувајте уредот во вода.
29
МАКЕДОНСКИ
Одржување
Вашиот BLACK+DECKER безжичен уред
е направен да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред вршење на
одржување на батериски уреди:
♦ Целосно истрошете ја батеријата доколку
таа е составен дел од алатката и тогаш
исклучете ја.
♦ Извадете го приклучокот на полначот од
приклучницата пред да го исчистите. На
вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашиот уред/полнач со употреба на мека
четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на
моторот со употреба на влажна крпа.
Не употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база
на растворувач.
Заменување на филтрите
Филтрите треба да се заменуваат на секои
6-9 месеци и кога ќе се истрошат или оштетат.
Филтри за замена се достапни кај вашиот
BLACK+DECKER продавач (кат. бр. VPF20).
Исто така, достапни се и фабрички
ароматизирани филтри (кат. бр: VSPF10LC).
Овие пасуваат со сите единици. Кога овие
филтри ќе стигнат до крај на нивниот рок на
траење, тие мораат да бидат однесени во
локален центар за рециклирање.
Филтрите се спакувани во фолија која треба да
биде отстранета. За склопување на филтрите,
погледнете ја скица I.
Предупредување!
Арома за памук и ленено
платно.
Добро измијте го лицето,
рацете и останатата
изложена кожа по
ракувањето. Носете
заштитни ракавици/
заштитна облека/заштитни
очила/заштита за лицето.
Ако е во очи: Внимателно
исплакнете ги со вода
неколку минути. Извадете
ги леќите доколку ги имате
и се лесни за вадење.
Продолжете со
плакнењето. Ако дојде
до иритација на кожата:
Побарајте медицинска
помош. Избегнувајте
нејзино ослободување во
околината. Не ја голтајте.
♦
♦
Отстранете ги старите филтри како што
е опишано погоре.
Монтирајте ги новите филтри како што
е опишано погоре.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Производите
и батериите означени со овој симбол
не смеат да се исфрлаат со обичниот
домашен отпад.
Производите и батериите содржат материјали
коишто можат да бидат обновени или
рециклирани, притоа намалувајќи ја
побарувачката за суровини.
Ве молиме рециклирајте ги електричните
производи и батерии според локалните
одредби. Повеќе информации се достапни на
www.2helpU.com
Технички податоци
DVJ215J
30
Напон
7,2V
Струја
1,5Ah
Ват-часови
10,8Wh
Тежина
1,0Kg
МАКЕДОНСКИ
DVJ315J
Напон
10,8V
Струја
1,5Ah
Ват-часови
16,2 Wh
Тежина
1,1Kg
DVJ320J
Напон
10,8V
Струја
2,0Ah
Ват-часови
21,6Wh
Тежина
1,1Kg
Напон
10,8V
Струја
2,5Ah
Ват-часови
27Wh
Тежина
1,1Kg
DVJ325J
За да направите барање за оштета врз основа
на гаранцијата, барањето мора да биде
направено според условите за користење на
Black&Decker и вие ќе треба да приложите
доказ за купувањето на продавачот или на
овластениот сервисер. Условите за користење
на двегодишната гаранција на Black&Decker
и локацијата на вашиот најблизок овластен
сервисер можат да се најдат на интернет на
www.2helpU.com, или преку контактирање на
вашата локална филијала на Black & Decker на
адресата што се наоѓа во овој прирачник.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
вашиот нов Black & Decker производ и за
да бидете известени за новите производи
и специјалните понуди.
DVJ325BF
Напон
10,8V
Струја
2,5Ah
Ват-часови
27Wh
Тежина
1,1Kg
Напон
10,8V
Струја
2,5Ah
Ват-часови
27Wh
Тежина
1,1Kg
DVJ325BFS
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и им нуди на корисниците гаранција
од 24 месеци од датумот на купување.
Гаранцијата ги дополнува и на ниеден начин
не ги ограничува вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
zst00302658 - 12-05-2016
31
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising