DVJ215J | Black&Decker DVJ215J DUSTBUSTER instruction manual

4
8
3
5
1
2
6
12
7
9
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533225 - 20 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
DVJ215J
DVJ315J
DVJ320J
DVJ325J
DVJ325BF
DVJ325BFS
4a
1
4
A
B
4
C
DVJ325BF, DVJ 325BFS
DVJ325BF - DVJ325BFS
5
7
D
2
DVJ215J,
DVJ 315J,
DVJ320J,
DVJ325J
9
D1
12
6
F
E
6
6
10
G
H
3
11
I
J
4
MAGYAR
A készülék használata
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DVJ215J, DVJ315J, DVJ320J, DVJ325J,
DVJ325BF és DVJ325BFS Dustbuster® morzsa porzsívó
könnyű száraz porszívózási feladatokra készült. Ezek
a készülékek iparszerű felhasználásra nem alkalmasak.
♦ Ne használja a készüléket folyadék, illetve gyúlékony anyag
felszívására.
♦ Ne használja víz közelében.
♦ Ne merítse vízbe.
♦ A töltőt soha ne a vezetékénél
fogva húzza ki a konnektorból.
A töltő vezetékét hőtől, olajtól
és éles szélektől óvja.
♦ Ezt a készüléket 8 éves és
annál idősebb gyermekek,
illetve csökkent fizikai, érzékelő vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal
és tudással nem rendelkező
személyek csak felügyelet
mellett használhatják, vagy
ha kioktatták őket a készülék
biztonságos használatára, és
megértették a készülék használatával járó veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak
a készülékkel. A készülék
tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek nem
végezhetik felügyelet nélkül.
A készülék használata előtt
tanulmányozza át alaposan
ezt a kézikönyvet.
Biztonságtechnikai
útmutatások
Figyelmeztetés! Olvasson
el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és
útmutatást.
Az alábbi figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos személyi sérülést
okozhat.
♦ Ebben a kézikönyvben ismertetjük a készülék rendeltetésszerű használatát.
A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt
műveletek végzése személyi
sérülés veszélyével jár.
♦ Őrizze meg ezt a kézikönyvet
későbbi használatra.
5
Átvizsgálás és javítások
♦ Amikor nem használja a készüléket, száraz helyen tárolja.
♦ Ügyeljen arra, hogy gyermekek
ne férhessenek hozzá a tárolt
készülékekhez.
Használat előtt ellenőrizze, hogy
nem sérült vagy hibás-e a készülék
valamely alkatrésze. Győződjön
meg arról, hogy az alkatrészek
nincsenek eltörve, a kapcsolók
nem sérültek és nem áll fenn olyan
körülmény, amely befolyásolhatja
a készülék működését.
♦ Ne használja a készüléket,
ha bármelyik alkatrésze sérült
vagy meghibásodott.
♦ A sérült vagy meghibásodott
alkatrészt szakszervizzel javíttassa meg vagy cseréltesse ki.
♦ Rendszeresen ellenőrizze,
nem sérült-e a töltő vezetéke.
Cserélje ki a töltőt, ha a vezetéke sérült vagy hibás.
♦ Soha ne próbáljon olyan
alkatrészt eltávolítani vagy
kicserélni, amelyet a kézikönyv
nem említ.
Maradványkockázatok
A készülék használata további,
a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek
a készülék nem rendeltetésszerű
vagy hosszú idejű használatából
stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és a
védőeszközök használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦ forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések;
♦ alkatrészek, vágókések, tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések;
♦ a készülék hosszú idejű
használata miatti sérülések;
Ha a készüléket hosszú ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦ halláskárosodás;
További
biztonságtechnikai
előírások
Használat után
♦ Húzza ki a töltő kábelét az
aljzatból, mielőtt a töltőt vagy
a talapzatát tisztítani kezdi.
6
♦ a fűrészpor belégzése miatti
egészségkárosodás, különös
tekintettel a tölgy, bükk és
rétegelt lemez anyagokra.
♦ Töltéskor a készüléket/akkumulátort jól szellőző helyen kell
tárolni.
Elektromos biztonság
Töltők
Szimbólumok a töltőn
Az Ön töltőjét egy adott feszültségre terveztük. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján
megadott feszültségnek.
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja
a töltőt hagyományos hálózati dugasszal helyettesíteni.
♦ A BLACK+DECKER töltővel
csak a készülékhez mellékelt
akkumulátort töltse.
Más akkumulátorok szétrobbanhatnak, személyi sérülést
és anyagi kárt okozva.
♦ Soha ne kísérletezzen nem
tölthető telepek töltésével.
♦ Ha a hálózati kábel sérült,
a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik megbízott
BLACK+DECKER szakszervizzel.
♦ Víztől óvja a töltőt.
♦ Ne bontsa szét.
♦ Ne próbálgassa mérőműszerrel.
A készülék használata előtt alaposan olvassa
át a teljes kézikönyvet.
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség megfelel-e az adattáblán
feltüntetett feszültségnek.
A töltőkészüléket csak beltéri használatra
terveztük.
A készüléken elhelyezett címkék
A készüléken a dátumkóddal együtt a következő szimbólumok láthatók.
A készülék használata előtt alaposan
olvassa át a teljes kézikönyvet.
Csak S010Q 14 töltővel használja.
Részegységek
Ez a szerszám a következő részegységek némelyikét
vagy mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi kapcsoló
2. Nyél
3. Szívófej
4. Kihúzható réstisztító szívófej
5. Töltésjelző LED
6. Portartály
7. Töltő talapzata
8. Lebillenthető kefe
9. Töltő
Használat
Be- és kikapcsolás (A ábra)
♦
♦
♦
7
A bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot, a készülék
kis sebességen, kis áramfogyasztással működik, így
hosszabb az akkumulátor üzemideje.
Nyomja meg ismét a gombot, a készülék BOOST
módra kapcsol.
Ha újból megnyomja a gombot, a készülék kikapcsol.
A kihúzható réstisztító szívófej használata
(B, C ábra)
♦
♦
A. Szűrőérzékelő
Amint egy szűrő eltömődik, és tisztítani kell, a nyélen
a szűrőt jelző LED (A) világítani fog.
Tisztítsa le a finomszemcsés port a szűrőről (lásd
a kézikönyvünkben „A szűrők tisztítása” című részt).
Húzza kifelé a réstisztító fejet (4) a C ábrán látható
módon addig, amíg be nem pattan a helyére.
Ha vissza szeretné húzni a réstisztító szívófejet
(4), nyomja meg annak kioldógombját (4a), hogy
visszaállhasson az alaphelyzetébe (B ábra).
B. Töltésjelző LED
A töltésjelző LED (B) világít, amikor a készülék
töltődik, és villog, amikor további töltés szükséges.
Tartsa szem előtt: A lebillenthető kefe (8) csak akkor
használható, amikor a réstisztító szívófej visszahúzott
helyzetben van.
C. BOOST üzemmód
LED (C) Akkor világít, amikor a készülék BOOST
módban üzemel.
A DVJ325BF, DVJ325BFS típus töltése
(D ábra)
♦
♦
Tegye a készüléket a töltő talapzatára (7), majd
dugaszolja a konnektorra.
Kapcsolja be a konnektort. A töltésjelző LED (B)
világítani fog.
Kettős LED kijelző - DVJ215J, DVJ 315J, DVJ320J,
DVJ325J típusoknál
A DVJ215J, DVJ315J, DVJ320J, DVJ325J
típusok töltése (D1 ábra)
♦
♦
B
Dugaszolja a töltőt (9) a nyél (2) hátulján kialakított
töltőaljzatra, majd a konnektorra.
Kapcsolja be a konnektort. A töltésjelző LED (B)
világítani fog.
Több LED-es kijelző - DVJ325BF, DVJ325BFS
típusnál
C
A
B
C
B. Töltésjelző LED
Az akkumulátort jelképező ikon világít, amikor
a készülék be van kapcsolva, és villog, amikor az
akkumulátor már majdnem lemerült. Töltés közben is
villog (lásd kézikönyvünkben a LED kijelzési sémáit).
C. BOOST üzemmód
Akkor világít, amikor a készülék BOOST módban
üzemel.
8
A szűrők cseréje
LED kijelzési sémák
A szűrőket 6–9 havonta kell cserélni, illetve akkor,
amikor már elkoptak vagy megsérültek. Csereszűrőket
BLACK+DECKER forgalmazójától szerezhet be (kat.
szám: VPF20).
Illatosított szűrők is vásárolhatók (kat. szám: VSPF10LC).
Ezek minden készülékhez használhatók. Amikor a szűrők
élettartama lejárt, a helyi újrahasznosító létesítményben
kell őket megsemmisíteni.
A szűrőket csomagolásban szállítjuk, amelyet el kell róluk
távolítani. A szűrők összeállítását az I ábra szemlélteti.
Töltés
Hibás az akkumulátor
Hibás a töltő
Az akkumulátor forró
A szűrők tisztítása (E, F, G, H, I, J ábra)
♦
♦
♦
Nyomja le a portartály kioldógombját (12) (E ábra).
Vegye ki a portartályt (6) (F ábra).
A fém fogantyúval emelje ki a szűrő szerelvényt (10)
a portartályból (6).
Tartsa szem előtt: A DVJ325BFS típuson a szűrő illatosítóval van átitatva, hogy a készülék használata közben
kellemes illatot terjesszen.
♦
Egy hulladékgyűjtő felett rázva ürítse ki a portartályt
(6) (H ábra).
♦
A szűrő (11) most már kivehető az előszűrőből (10).
DVJ215J, DVJ315J, DVJ320J, DVJ325J (I1 ábra).
DVJ325BF, DVJ325BFS (I ábra).
♦
Ürítse ki a maradék port a portartályból.
♦
Meleg szappanos vízzel öblítse át a portartályt.
♦
Meleg szappanos vízzel mossa át a szűrőket
(J ábra).
♦
Győződjön meg arról, hogy a szűrők megszáradtak.
♦
Tegye vissza a szűrőket a készülékbe.
♦
Csukja be a portartályt. Győződjön meg arról, hogy
a kioldóretesz (8) a helyére kattant.
Figyelmeztetés!
Pamutvászon illatosító.
Kezelése után alaposan mossa
meg arcát, kezét és bőrének
érintett felületeit. Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/
szemvédőt/arcvédőt. Ha a szemébe került: Vízzel óvatosan
öblögesse több percig. Ha
kontaktlencsét visel, és könynyen levehető, vegye le.
Folytassa az öblögetést. Ha
bőrirritáció lép fel: Kérjen orvosi
segítséget. Ügyeljen arra, hogy
a szer ne jusson a környezetbe.
Ne nyelje le.
♦
♦
Vegye ki a régi szűrőket a fenti módon.
Tegye be az új szűrőket a fenti módon.
Környezetvédelem
Figyelmeztetés! Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig
áramtalanítsa a készüléket.
Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a szimbólummal
jelölt termékeket és akkumulátorokat tilos
a normál háztartási hulladékba dobni.
Időnként törölje át nedves ronggyal. Ne használjon súroló
hatású vagy oldószer alapú tisztítószert. Ne merítse
vízbe a készüléket.
A termékek és akkumulátorok tartalmaznak visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagokat, amelyek csökkentik
a nyersanyagigényt.
Kérjük, hogy a helyi előírásoknak megfelelően gondoskodjon az elektromos termékek és akkumulátorok
újrahasznosításáról. További tájékoztatást itt talál:
www.2helpU.com.
Karbantartás
Az Ön BLACK+DECKER akkumulátoros készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük. A készülék folyamatosan kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Akkumulátoros készülékek karbantartása előtt:
♦
Merítse le teljesen az akkumulátort, ha az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután kapcsolja
ki a készüléket.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa a készülék/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
Műszaki adatok
DVJ215J
9
Feszültség
7,2 V
Áramerősség
1,5 Ah
Wattóra
10,8 Wh
Súly
1,0 kg
Garancia határozat
DVJ315J
Feszültség
10,8 V
Áramerősség
1,5 Ah
Wattóra
16,2 Wh
Súly
1,1 kg
Az Önhöz legközelebb es hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerzdött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetségének
részletes ismertetése a következ internetes címen érhet
el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új BLACK+DECKER
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A BLACK+DECKER márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
DVJ320J
Feszültség
10,8 V
Áramerősség
2,0 Ah
Wattóra
21,6 Wh
Súly
1,1 kg
Feszültség
10,8 V
Áramerősség
2,5 Ah
Wattóra
27 Wh
Súly
1,1 kg
Feszültség
10,8 V
Áramerősség
2,5 Ah
Wattóra
27 Wh
Súly
1,1 kg
Feszültség
10,8 V
Áramerősség
2,5 Ah
Wattóra
27 Wh
Súly
1,1 kg
DVJ325J
DVJ325BF
DVJ325BFS
zst00302657 - 12-05-2016
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising