DVJ215J | Black&Decker DVJ215J DUSTBUSTER instruction manual

4
8
3
5
1
2
6
12
7
9
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511114 - 36 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
DVJ215J
DVJ315J
DVJ320J
DVJ325J
DVJ325BF
DVJ325BFS
4a
1
4
A
B
4
C
DVJ325BF, DVJ 325BFS
DVJ325BF - DVJ325BFS
5
7
D
2
DVJ215J,
DVJ 315J,
DVJ320J,
DVJ325J
9
D1
12
6
F
E
6
6
10
G
H
3
11
I
J
4
SLOVENSKY
Použitie výrobku
Použitie výrobku
Vaše ručné vysávače BLACK+DECKER DVJ215J,
DVJ315J, DVJ320J, DVJ325J, DVJ325BF a DVJ325BFS
Dustbuster® sú určené na vysávanie. Tieto zariadenia sú
určené iba na spotrebiteľské použitie.
♦ Nepoužívajte tento vysávač
na vysávanie kvapalín alebo
materiálov, ktoré by sa mohli
vznietiť.
♦ Nepoužívajte tento vysávač
v blízkosti vody.
♦ Neponárajte tento vysávač do
vody.
♦ Nikdy neťahajte za prívodný
kábel nabíjačky, aby ste odpojili
nabíjačku od sieťovej zásuvky.
Veďte kábel tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy.
♦ Tento výrobok môžu používať
osoby staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo
s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak budú pod dozorom skúsenej osoby alebo
ak boli oboznámené s bezpečným použitím výrobku
a ak pochopili, aké nebezpečenstvo hrozí pri jeho použití.
S týmto výrobkom sa nesmú
hrať deti. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Pred použitím tohto výrobku
si pozorne preštudujte celý
tento návod na obsluhu.
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov
môže viesť k spôsobeniu
úrazu elektrickým prúdom,
k vzniku požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
♦ V tomto návode je opísané
určené použitie tohto výrobku.
Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia
a vykonávanie iných pracovných operácií, než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia
osôb.
♦ Uschovajte tento návod na
ďalšie použitie.
5
Kontroly a opravy
♦ Ak sa zariadenie nepoužíva,
musí byť uložené na suchom
mieste.
♦ K uloženému zariadeniu nesmú mať prístup deti.
Pred použitím skontrolujte, či sa
na výrobku nevyskytujú žiadne
poškodené alebo chybné časti.
Skontrolujte, či nie sú rozbité jeho
časti a či nie sú poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho prevádzku.
♦ Nepoužívajte toto zariadenie,
ak je akákoľvek jeho časť poškodená.
♦ Poškodené a zničené diely
nechajte opraviť alebo vymeniť
v autorizovanom servisnom
stredisku.
♦ Pravidelne kontrolujte, či nie
je poškodený kábel nabíjačky.
Ak je kábel nabíjačky poškodený alebo zničený, nabíjačku
vymeňte.
♦ Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné diely,
než sú diely uvedené v tomto
návode.
Zvyškové riziká
Ak sa toto zariadenie používa iným
spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné
zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho
použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú
príslušné bezpečnostné predpisy
a používajú sa bezpečnostné
zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie
dlhší čas, zaistite, aby sa robili
pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny
Po použití
♦ Pred čistením nabíjačky alebo
nabíjacej základne odpojte
nabíjačku od siete.
6
♦ Zdravotné riziká spôsobené
vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca s drevom, najmä
s dubovým, bukovým a MDF).
♦ Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
♦ Nepokúšajte sa do nabíjačky
preniknúť.
♦ Pri nabíjaní musia byť zariadenie a akumulátor umiestnené
na dobre odvetranom mieste.
Nabíjačky
Vaša nabíjačka je určená na prevádzku iba pod jedným napätím.
Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu
uvedenému na výkonovom štítku.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku priamym pripojením k sieťovej zásuvke.
♦ Používajte nabíjačku
BLACK+DECKER iba na nabíjanie akumulátora, ktorý bol
dodaný s výrobkom.
Iné akumulátory môžu
prasknúť, spôsobiť zranenie
alebo iné škody.
♦ Nikdy sa nepokúšajte nabíjať
akumulátory, ktoré nie sú na
nabíjanie určené.
♦ Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca
alebo autorizovaný servis
BLACK+DECKER, aby sa
zabránilo možným rizikám.
♦ Zabráňte kontaktu nabíjačky
s vodou.
Elektrická bezpečnosť
Symboly na nabíjačke
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte
tento návod.
Toto náradie je opatrené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
siete zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Nabíjacia základňa nie je určená na vonkajšie
použitie.
Štítky na zariadení
Na náradí sú spoločne s dátumovým kódom zobrazené
nasledujúce symboly
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte
tento návod
Používajte iba s nabíjačkou S010Q 14
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Rukoväť
3. Hubica
4. Vysúvací štrbinový nástavec
5. LED indikátor nabíjania
6. Nádoba na nečistoty
7. Nabíjacia základňa
8. Sklápacia kefa
9. Nabíjačka
Použitie
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
♦
7
Stlačte toto tlačidlo, aby vysávač začal pracovať
v nízkych otáčkach v režime s malým výkonom, keď
dochádza k šetreniu energie akumulátora.
♦
♦
A. Indikátor zanesenia filtra
Po ďalšom stlačení tohto tlačidla prejde vysávač do
režimu zvýšeného výkonu BOOST.
Po nasledujúcom stlačení tohto tlačidla dôjde k vypnutiu vysávača.
Kedykoľvek dôjde k zablokovaniu filtra a ak sa musí
vyčistiť, rozsvieti sa červený LED indikátor filtra (A)
na rukoväti vysávača.
Odstráňte z filtra jemný prach (pozrite časť „Čistenie
filtrov“ uvedenú v tomto návode).
Použitie vysúvacieho štrbinového nástavca
(obr. B, C)
♦
♦
B. LED indikátor nabíjania
Vysúvajte štrbinový nástavec (4) ako na uvedenom
obr. C, kým nedôjde k jeho zaisteniu v určenej
polohe.
Ak chcete štrbinový nástavec (4) zasunúť, stlačte
uvoľňovacie tlačidlo štrbinového nástavca (4a), aby
sa tento nástavec mohol vrátiť do bežnej prevádzkovej polohy (obr. B).
LED indikátor nabíjania (B) bude počas nabíjania
svietiť a ak sa bude vyžadovať ďalšie nabíjanie, tento
indikátor bude blikať.
C. Indikátor režimu BOOST
LED indikátor (C) svieti, ak pracuje vysávač v režime BOOST.
Poznámka: Sklápacia kefa (8) sa môže použiť iba
v prípade, ak je štrbinový nástavec v zasunutej polohe.
Displej s dvoma LED indikátormi – DVJ215J, DVJ
315J, DVJ320J, DVJ325J
Nabíjanie DVJ325BF, DVJ325BFS (obr. D)
♦
♦
Vložte vysávač do nabíjacej základne (7) a pripojte
základňu k elektrickej zásuvke.
Začnite nabíjanie. LED indikátor nabíjania (B) bude
svietiť.
B
Nabíjanie DVJ215J, DVJ315J, DVJ320J,
DVJ325J (obr. D1)
♦
♦
Zapojte nabíjačku (9) do nabíjacieho portu v zadnej
časti rukoväti (2) a pripojte zástrčku nabíjačky k elektrickej zásuvke.
Začnite nabíjanie. LED indikátor nabíjania (B) bude
svietiť.
C
Displej s LED indikátormi – DVJ325BF, DVJ325BFS
A
B
C
B. LED indikátor nabíjania
Po zapnutí vysávača sa rozsvieti ikona akumulátora
a hneď ako bude akumulátor takmer vybitý, tento
indikátor začne blikať. Počas nabíjania bude tento
indikátor tiež blikať (pozrite časť Spôsob svietenia
LED indikátorov uvedenú v tomto návode).
C. Indikátor režimu BOOST
Svieti, ak pracuje vysávač v režime BOOST.
8
Výmena filtrov
Spôsob svietenia LED indikátorov
Filtre by sa mali vymieňať každých 6 až 9 mesiacov
alebo vždy, keď sú opotrebované alebo poškodené. Výmenné filtre si môžete kúpiť u autorizovaného predajcu
BLACK+DECKER (katalógové číslo VPF20)
V ponuke sú aj parfumované filtre, ktoré si môžete kúpiť
u autorizovaných predajcov (katalógové číslo: VSPF10LC). Tieto filtre sa môžu použiť v každom vysávači.
Hneď ako tieto filtre dosiahnu koniec svojej prevádzkovej
životnosti, musia sa zlikvidovať v miestnom recyklačnom
centre.
Filtre sa dodávajú vo fóliovom obale, ktorý sa musí pred
použitím odstrániť. Vloženie filtra je zobrazené na obr. I.
Nabíjanie
Porucha akumulátora
Porucha nabíjačky
Príliš horúci akumulátor
Čistenie filtrov (obr. E, F, G, H, I, J)
♦
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádoby na nečistoty (12)
(obr. E)
♦
Vyberte nádobu na nečistoty (6) (obr. F)
♦
Uchopením za kovovú rukoväť vyberte zostavu filtra
(10) z nádoby na nečistoty (6)
Poznámka: Pri modeli DVJ325BFS je predfilter napustený parfumom, aby sa pri práci s vysávačom do vzduchu
uvoľňovala príjemná vôňa.
♦
Vyprázdnite nádobu na nečistoty (6) miernym poklepom o okraj odpadkového koša (obr. H).
♦
Filter (11) môžete teraz vybrať zo zostavy filtra (10)
DVJ215J, DVJ315J, DVJ320J, DVJ325J (obr. I1).
DVJ325BF, DVJ325BFS (obr. I).
♦
Odstráňte z nádoby na nečistoty všetky zvyšky
prachu.
♦
Umyte nádobu na nečistoty teplým saponátovým
roztokom.
♦
Umyte filtre v teplom saponátovom roztoku (obr. J).
♦
Uistite sa, či sú filtre suché.
♦
Vložte nádobu na nečistoty späť do vysávača.
♦
Zavrite nádobu na prach. Uistite sa, či došlo k zaisteniu uvoľňovacej západky (8).
Varovanie!
Parfumované výrobky.
Po akejkoľvek manipulácii
s parfumom si dôkladne umyte
tvár, ruky a nekryté miesta pokožky. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu
zraku/ochranu tváre. Ak dôjde
k zasiahnutiu očí: Vyplachujte
si oči niekoľko minút čistou
vodou. Ak máte kontaktné
šošovky, vyberte si ich.
Pokračujte vo vyplachovaní. Ak
dôjde k podráždeniu pokožky:
Vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Zabráňte úniku do prírodného
prostredia. Zabráňte požitiu.
♦
Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte použité
filtre.
Podľa vyššie uvedeného postupu nainštalujte do
vysávača nové filtre.
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou alebo čistením
odpojte kábel vysávača od napájania.
♦
Občas zariadenie utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte
žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Neponárajte toto zariadenie do vody.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Výrobky a akumulátory označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať
do bežného domáceho odpadu.
Údržba
Vaše zariadenie BLACK+DECKER napájané akumulátorom bolo skonštruované tak, aby Vám slúžilo dlhý čas
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
Varovanie! Pred začatím akejkoľvek údržby výrobkov
napájaných akumulátorom:
♦
Ak je zariadenie vybavené integrovaným akumulátorom, nechajte akumulátor pri prevádzke úplne vybiť
a potom zariadenie vypnite.
♦
Pred čistením odpojte nabíjačku od siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného
čistenia.
♦
Vetracie otvory zariadenia a nabíjačky pravidelne
čistite mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré je
možné obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje dopyt po
surovinách.
Recyklujte, prosím, elektrické výrobky a akumulátory
podľa miestnych predpisov. Ďalšie informácie nájdete
na internetovej adrese www.2helpU.com
Technické údaje
DVJ215J
9
Napájacie napätie
7,2 V
Kapacita
1,5 Ah
Watt hod
10,8 Wh
Hmotnosť
1,0 kg
Záruka
DVJ315J
Napájacie napätie
10,8 V
Kapacita
1,5 Ah
Watt hod
16,2 Wh
Hmotnosť
1,1 kg
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka spotrebiteľom záruku 24 mesiacov od dátumu kúpy. Táto záruka sa ponúka v prospech
zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné
práva. Táto záruka je platná vo všetkých členských
štátoch EÚ a európskej zóny voľného obchodu EFTA.
Ak požadujete reklamáciu v rámci záruky, táto reklamácia musí spĺňať obchodné podmienky spoločnosti
Black & Decker a predajcovi alebo autorizovanému
servisu budete musieť predložiť doklad o kúpe. Obchodné podmienky týkajúce sa záruky spoločnosti
Black & Decker v trvaní 2 rokov a adresu najbližšieho
autorizovaného servisu nájdete na internetovej adrese
www.2helpU.com, alebo kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu Black & Decker na adrese uvedenej
v tomto návode.
DVJ320J
Napájacie napätie
10,8 V
Kapacita
2,0 Ah
Watt hod
21,6 Wh
Hmotnosť
1,1 kg
Napájacie napätie
10,8 V
Kapacita
2,5 Ah
DVJ325J
Watt hod
27 Wh
Hmotnosť
1,1 kg
Napájacie napätie
10,8 V
Kapacita
2,5 Ah
Watt hod
27 Wh
Hmotnosť
1,1 kg
Napájacie napätie
10,8 V
Kapacita
2,5 Ah
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde môžete zaregistrovať
Váš nový výrobok Black & Decker a kde môžete získať
informácie o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách.
DVJ325BF
DVJ325BFS
Watt hod
27 Wh
Hmotnosť
1,1 kg
zst00302654 - 12-05-2016
10
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising