FEJ520JF | Black&Decker FEJ520JF STICK-VAC instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533225-18 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
FEJ520JF
FEJ520JFS
2
3
4
5
MAGYAR
♦ Ezt a készüléket 8 éves és annál
idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelő vagy mentális
képességű, illetve tapasztalattal és
tudással nem rendelkező személyek
csak felügyelet mellett használhatják,
ha kioktatták őket a készülék biztonságos használatára, és megértették
a készülék használatával járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak
a készülékkel. A készülék tisztítását
és felhasználói karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet
nélkül.
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DECKER FEJ520JF és FEJ520JFS
Dustbuster ® kéziporszívója könnyű száraz porszívózási feladatokra készült. Ezek a készülékek iparszerű
felhasználásra nem alkalmasak.
A készülék használata előtt tanulmányozza át
alaposan ezt a kézikönyvet.
Biztonságtechnikai útmutatások
Figyelmeztetés! Olvasson el
minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást.
Az alábbi figyelmeztetések és
útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
személyi sérülést okozhat.
Átvizsgálás és javítások
Használat előtt ellenőrizze, hogy nem
sérült vagy hibás-e a készülék valamely alkatrésze. Győződjön meg arról,
hogy az alkatrészek nincsenek eltörve,
a kapcsolók nem sérültek és nem áll fenn
olyan körülmény, amely befolyásolhatja
a készülék működését.
♦ Ne használja a készüléket, ha bármelyik alkatrésze sérült vagy meghibásodott.
♦ A sérült vagy meghibásodott alkatrészt szakszervizzel javíttassa meg
vagy cseréltesse ki.
♦ Rendszeresen ellenőrizze, nem
sérült-e a töltő vezetéke. Cserélje
ki a töltőt, ha a vezetéke sérült vagy
hibás.
♦ Soha ne próbáljon olyan alkatrészt
eltávolítani vagy kicserélni, amelyet
a kézikönyv nem említ.
♦ Ebben a kézikönyvben ismertetjük
a készülék rendeltetésszerű használatát. A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy kiegészítő használata,
illetve itt fel nem sorolt műveletek
végzése személyi sérülés veszélyével
jár.
♦ Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi
használatra.
A készülék használata
♦ Ne használja a készüléket folyadék,
illetve gyúlékony anyag felszívására.
♦ Ne használja víz közelében.
♦ Ne merítse vízbe.
♦ A töltőt soha ne a vezetékénél fogva
húzza ki a konnektorból. A töltő vezetékét hőtől, olajtól és éles szélektől
óvja.
6
További biztonságtechnikai előírások
Használat után
♦ a fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel
a tölgy, bükk és rétegelt lemez anyagokra.
Töltők
♦ Húzza ki a töltő kábelét az aljzatból,
mielőtt a töltőt vagy a talapzatát tisztítani kezdi.
♦ Amikor nem használja a készüléket,
száraz helyen tárolja.
♦ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne
férhessenek hozzá a tárolt készülékekhez.
Az Ön töltőjét egy adott feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék
adattábláján megadott feszültségnek.
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja
a töltőkészüléket hálózati dugasszal
helyettesíteni.
♦ A BLACK+DECKER töltővel csak
a készülékhez mellékelt akkumulátort
töltse.
Más akkumulátorok szétrobbanhatnak, személyi sérülést és anyagi kárt
okozva.
♦ Soha ne kísérletezzen nem tölthető
telepek töltésével.
♦ Ha a hálózati kábel sérült, a veszély
elkerülése érdekében cseréltesse
ki a gyártóval vagy egyik megbízott
BLACK+DECKER szakszervizzel.
♦ Víztől óvja a töltőt.
♦ Ne bontsa szét.
♦ Ne próbálgassa mérőműszerrel.
♦ Töltéskor a készüléket/akkumulátort
jól szellőző helyen kell tárolni.
Maradványkockázatok
A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel
nem sorolt maradványkockázatokkal is
járhat. Ezek a készülék nem rendeltetészszerű vagy hosszú idejű használatából
stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata ellenére sem kerülhetők
el. Ezek a következők lehetnek:
♦ forgó-mozgó alkatrészek megérintése
miatti sérülések;
♦ alkatrészek, vágókések, tartozékok
cseréje közben bekövetkező sérülések;
♦ a készülék hosszú idejű használata
miatti sérülések; Ha a készüléket
hosszú ideig használja, rendszeresen
iktasson be szüneteket.
♦ halláskárosodás;
Elektromos biztonság
Szimbólumok a töltőn
A készülék használata előtt alaposan olvassa
át a teljes kézikönyvet.
7
A padlótisztító hosszabbító csövének
felszerelése (D ábra)
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség megfelel-e az adattáblán
feltüntetett feszültségnek.
♦
A töltőkészüléket csak beltéri használatra
terveztük.
♦
A készüléken elhelyezett címkék
A készüléken a dátumkóddal együtt a következő szimbólumok láthatók.
Csúsztassa bele a szívófejet (3) a padlótisztító
hosszabbító csövébe (9), amíg kattanást nem hall
(lásd a D ábrát).
A padlótisztító hosszabbító csövéhez egy lebillenthető kefe (11) tartozik, a nehezen hozzáférhető
helyek tisztításához (E ábra).
A padlótisztító fej felszerelése (F ábra)
♦
A készülék használata előtt alaposan olvassa
át a teljes kézikönyvet.
Csúsztassa rá a padlótisztító hosszabbító csövét
(9) a padlótisztító hosszabbító fejre (12), amíg
kattanást nem hall (lásd az F ábrát).
Padlóérzékelő funkció
Csak S010Q 23 töltővel használja
A készülék egyedülálló padlóérzékelő funkcióval van
ellátva. Érzékeli a vastag bolyhos szőnyeget, és kis
sebességről automatikusan a nagyobb teljesítményű
BOOST módra vált.
Részegységek
Ez a szerszám a következő részegységek némelyikét
vagy mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi kapcsoló
2. Nyél
3. Szívófej
4. Kihúzható réstisztító szívófej
5. Töltésjelző LED
6. Portartály
7. Betolható kefe
8. Padlótisztító hosszabbítójának kioldógombja
9. Padlótisztító hosszabbító csöve
10. Padlótisztító fej kioldógombja
11. Lebillenthető kefe
12. Padlótisztító fej
13. Fali tartókeret
14. Töltő
15. Töltőaljzat
Hajszálak eltávolítása a forgó keféről
(G, H ábra)
♦
♦
Töltés (I ábra)
A készülék tölthető akár önálló egységként, akár a padlótisztító hosszabbító csövére csatlakoztatva.
Falra szerelés
A fali tartókeret (13) a falra erősíthető és kényelmesen
tárolható rajta a készülék.
Figyelmeztetés! Ha a falra szereli, győződjön meg
arról, hogy az adott faltípusnak és a készülék súlyának
megfelelő rögzítési módszert választott.
♦
Jelölje be a csavarfuratok helyét (konnektor
elérhető közelségében, hogy a porszívót a fali
tartókereten tárolva is lehessen tölteni).
♦
Dugaszolja a töltőt (14) a töltőaljzatra (15), majd
a konnektorra.
♦
Kapcsolja be a konnektort. A töltésjelző LED (B)
világítani fog.
Használat
Be- és kikapcsolás (A ábra)
♦
♦
♦
A bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot, a készülék kis sebességen, kis áramfogyasztással
működik, így hosszabb az akkumulátor üzemideje.
Nyomja meg ismét a gombot, és a készülék BOOST
módra kapcsol.
Ha újból megnyomja a gombot, a készülék kikapcsol.
A kihúzható réstisztító szívófej használata
(B, C ábra)
♦
♦
Nyomja meg a forgó kefe-egység (16) kioldógombját (17), ahogyan a G ábra mutatja.
A forgó kefe (18) most már kivehető. A záróvégek
is levehetők, hogy a használat során a kefére rakódott hajszálak és egyéb törmelék eltávolíthatók
legyenek (H ábra).
Húzza kifelé a réstisztító fejet (4) a C ábrán látható
módon addig, amíg be nem pattan a helyére.
A betolható kefe (7) ezután ráilleszthető, ha porszíváshoz és kárpittisztításhoz szükséges.
Ha vissza szeretné húzni a réstisztító szívófejet
(4), nyomja meg annak kioldógombját (4a), hogy
visszaállhasson az alaphelyzetébe (B ábra).
8
A szűrők tisztítása (J, K,. L, M, N ábra)
Több LED-es kijelző
♦
♦
♦
Nyomja le a portartály kioldógombját (19) (J ábra).
Vegye ki a portartályt (6) (K ábra).
A fém fogantyúval emelje ki a szűrő szerelvényt
(20) a portartályból (6) (L ábra).
♦
Egy hulladékgyűjtő felett rázva ürítse ki a portartályt.
Tartsa szem előtt: A FEJ520JFS típuson a szűrő
illatosítóval van átitatva, hogy a készülék használata
közben kellemes illatot terjesszen.
♦
A szűrő (21) most már kivehető az előszűrőből (20)
(M ábra).
♦
Ürítse ki a maradék port a portartályból.
♦
Meleg szappanos vízzel öblítse át a portartályt.
♦
Meleg szappanos vízzel mossa át a szűrőket
(N ábra).
♦
Győződjön meg arról, hogy a szűrők megszáradtak.
♦
Tegye vissza a szűrőket a készülékre.
♦
Csukja be a portartályt. Győződjön meg arról, hogy
a kioldóretesz (19) a helyére kattant.
Figyelmeztetés! Tisztítás vagy karbantartás előtt
mindig áramtalanítsa a készüléket.
Időnként törölje át nedves ronggyal.
Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú tisztítószert. Ne merítse vízbe a készüléket.
Karbantartás
Az Ön BLACK+DECKER akkumulátoros készülékét
minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra
terveztük. A készülék folyamatosan kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Akkumulátoros készülékek karbantartása előtt:
♦
Merítse le teljesen az akkumulátort, ha az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután kapcsolja
ki a készüléket.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa a készülék/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
A. Szűrőérzékelő
Amint egy szűrő eltömődik, és tisztítani kell, a nyélen a szűrőt jelző piros LED (A) világítani fog.
Tisztítsa le a finomszemcsés port a szűrőről (lásd
a kézikönyvünkben „A szűrők tisztítása” című
részt).
B. Töltésjelző LED
Az akkumulátort jelképező ikon világítani fog, amikor a készüléket tölteni kell. A LED kijelző mutatja
a töltöttségi állapotot (lásd kézikönyvünkben a LED
kijelzési sémáit).
C. BOOST üzemmód
A szűrők cseréje
Akkor világít, amikor a készülék BOOST módban
van, ahol nagyobb teljesítménnyel tud működni.
A szűrőket 6–9 havonta kell cserélni, illetve akkor,
amikor már elkoptak vagy megsérültek. Csereszűrőket
BLACK+DECKER forgalmazójától szerezhet be (kat.
szám: VPF20).
Illatosított szűrők is vásárolhatók (kat. szám: VSPF10LC).
Ezek mindegyik készülékhez használhatók. Amikor az
ilyen szűrők élettartama lejárt, a helyi újrahasznosító
létesítményben kell őket megsemmisíteni.
A szűrőket csomagolásban szállítjuk, amelyet el kell
róluk távolítani. A szűrők összeállítását az M ábra
szemlélteti.
LED kijelzési sémák
Töltés
Hibás az akkumulátor
Hibás a töltő
Az akkumulátor forró
9
Figyelmeztetés!
Pamutvászon illatosító.
Kezelése után alaposan mossa meg arcát, kezét és bőrének érintett felületeit.
Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/
szemvédőt/arcvédőt. Ha a szemébe
került: Vízzel óvatosan öblögesse több
percig. Ha kontaktlencsét visel, és
könnyen levehető, vegye le. Folytassa
az öblögetést. Ha bőrirritáció lép fel:
Kérjen orvosi segítséget. Ügyeljen arra,
hogy a szer ne jusson a környezetbe.
Ne nyelje le.
♦
♦
Vegye ki a régi szűrőket a fenti módon.
Tegye be az új szűrőket a fenti módon.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a szimbólummal
jelölt termékeket és akkumulátorokat tilos
a normál háztartási hulladékba dobni.
A termékek és akkumulátorok tartalmaznak visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagokat, amelyek
csökkentik a nyersanyagigényt. Kérjük, hogy a helyi
előírásoknak megfelelően gondoskodjon az elektromos
termékek és akkumulátorok újrahasznosításáról. További tájékoztatást itt talál: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Feszültség
Wattóra
Súly
V
Wh
kg
FEJ520JF, FEJ520JFS
18
40
2,5
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A BLACK+DECKER márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
zst00302642 - 29-04-2016
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising