GL933 | Black&Decker GL933 STRING TRIMMER instruction manual

370002 - 38 LT
www.blackanddecker.eu
GL933
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
15
A
B
C
D
E
F
3
G
H
I
J
20
K
4
O
L
M
N
O
P
5
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
BLACK+DECKER™ žoliapjovė GL933 skirta žolei
pjauti ir vejų pakraščiams dailinti, o taip pat žolei
apribotose vietose pjauti. Šis prietaisas skirtas
naudoti tik individualiam naudojimui.
Saugos informacija
Atsargiai! Naudodami laidinius
prietaisus, laikykitės būtinų saugos
priemonių, įskaitant toliau nurodytas,
kad sumažintumėte gaisro, elektros
smūgio, susižeidimo ir turtinės žalos
pavojų.
Atsargiai! Naudojant prietaisą, būtina laikytis saugos taisyklių. Norėdami
užtikrinti savo pačių ir kitų asmenų
saugą, būtinai perskaitykite prietaiso
naudojimo instrukciją. Neišmeskite
šios naudojimo instrukcijos, nes vėliau jos gali prireikti.
♦ Prieš pradėdami naudoti šį
prietaisą, atidžiai perskaitykite
šią instrukciją.
♦ Numatytoji paskirtis aprašyta
šioje naudojimo instrukcijoje.
Naudojant šiame vadove
nerekomenduojamus papildomus
įtaisus arba priedus, arba
naudojant prietaisą ne pagal
numatytąją paskirtį, gali kilti
asmeninio susižeidimo pavojus.
♦ Išsaugokite šią instrukciją
ateičiai.
6
Prietaiso naudojimas
Naudodami šį prietaisą, visada būkite
atsargūs.
♦ Visada dėvėkite apsauginius
akinius arba darbo akinius.
♦ Niekuomet neleiskite šio
prietaiso naudoti vaikams
arba su šia instrukcija
nesusipažinusiems žmonėms.
♦ Neleiskite į darbo vietą vaikų
arba gyvūnų; neleiskite jiems
liesti prietaiso arba jo maitinimo
laido.
♦ Naudojant šį prietaisą netoli
vaikų, juos būtina atidžiai
prižiūrėti.
♦ Šis prietaisas nenumatytas be
priežiūros naudoti mažiems
vaikams arba ligotiems
asmenims.
♦ Šis prietaisas nėra žaislas.
♦ Prietaisą naudokite dienos metu
arba esant geram dirbtiniam
apšvietimui.
♦ Naudokite tik sausose vietose.
Pasirūpinkite, kad prietaisas
nesušlaptų.
♦ Nemerkite prietaiso į vandenį.
♦ Neatidarykite korpuso gaubto.
LIETUVIŲ
Viduje nėra dalių, kurių techninę
priežiūrą galėtų atlikti pats
vartotojas.
♦ Nenaudokite šio prietaiso
ten, kur gali kilti sprogimas,
pavyzdžiui, ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių.
♦ Norėdami ištraukti kištuką iš
elektros lizdo, niekada netraukite
už kabelio, kad nesugadintumėte
kištukų ar laidų.
būdu pagal standartą EN50636; jos
gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta keliama
vibracija taip pat gali būti naudojama
preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
Vibracija
Kiti pavojai.
Atsargiai! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliama vibracija
gali skirtis nuo nurodytojo dydžio,
priklausomai nuo to, kokiais būdais
naudojamas šis įrankis.
Vibracijos lygis gali viršyti nurodytąjį
Kitų asmenų sauga
lygį.
♦ Niekada neleiskite, kad šį
Vertinant vibracijos poveikį, norint
prietaisą naudotų žmonės, kurie nustatyti apsaugos priemones, reikanėra perskaitę šios instrukcijos, laujamas pagal 2002/44/EB žmonių,
žmonės (įskaitant vaikus) su
darbe reguliariai naudojančių elekfizine, jutimine ar psichine
trinius įrankius, apsaugai, reikia atsinegalia arba stokojantys patirties žvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą,
faktines įrankio naudojimo sąlygas
ir žinių, kaip naudoti šį įrankį;
ir kaip tas įrankis yra naudojamas,
vietos įstatymai gali riboti
o taip pat atsižvelgti į visas darbo
operatoriaus amžių.
ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik į įrankio
♦ Niekuomet nenaudokite šio
naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai
prietaiso, jei netoliese yra
įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia
žmonių, ypač vaikų ar naminių
tuščiąja eiga.
gyvūnų.
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės
išmatuotos standartiniu bandymų
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie gali būti
nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti nau7
LIETUVIŲ
dojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai
naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių
naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet
kurių besisukančių (judamųjų)
dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias
dalis, pjūklelius arba priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant
ilgą laiką. Jeigu įrankį reikia
naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai
įkvėpus dulkių, susidariusių
naudojant įrankį (pavyzdžiui
apdirbant medieną, ypač ąžuolą,
beržą ir MDF).
kad greitai keičiant greitį arba
kryptis jis nejudėtų.
Tikrinimas ir remontas
♦ Atjunkite įrenginį nuo maitinimo
tinklo prieš atlikdami jo tikrinimo,
valymo arba techninės priežiūros
darbus ir tuomet, kai įrenginio
nenaudojate.
♦ Prieš naudojimą patikrinkite, ar
prietaisas nėra apgadintas, ar
dalys yra be defektų.
Patikrinkite, ar nėra sugedusių
dalių ar kokių nors kitų gedimų,
kurie galėtų paveikti prietaiso
veikimą.
♦ Nenaudokite prietaiso, jeigu kuri
nors jo dalis yra pažeista arba
sugedusi.
♦ Bet kokias pažeistas arba
sugadintas dalis atiduokite taisyti
įgaliotajam remonto atstovui.
♦ Niekada nebandykite nuimti arba
Po naudojimo
pakeisti kokių nors dalių kitomis,
♦ Nenaudojamą prietaisą reikia
šioje instrukcijoje nenurodytomis,
laikyti sausoje, gerai vėdinamoje,
dalimis.
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
♦ Laikykite prietaisus vaikams
Ilginimo laido naudojimas
nepasiekiamoje vietoje.
Visada naudokite tik aprobuotą
♦ Kai prietaisas yra laikomas arba ilginimo laidą, kurio galia atitiktų
gabenamas automobilyje, jį reikia šio prietaiso galią (žr. techninius
dėti į bagažinę arba pritvirtinti,
duomenis). Ilginimo kabelis privalo
8
LIETUVIŲ
būti tinkamas naudojimui lauke; jis
privalo būti atitinkamai paženklintas.
Galima naudoti iki 30 m ilgio 1,5 mm2
skersmens ilginimo kabelį HO5VV-F:
prietaiso veikimas nuo to nenukentės.
Prieš naudodami ilginimo kabelį,
apžiūrėkite, ar jis nepažeistas, nesusidėvėjęs ir nepasenęs. Jeigu
ilginimo kabelis yra pažeistas arba
su defektais, pakeiskite jį nauju. Jeigu
naudojate kabelio ritę, visuomet iki
galo išvyniokite kabelį.
♦ Avėkite tvirtus batus arba
aulinius, kad būtų apsaugotos
jūsų kojos.
♦ Mūvėkite ilgas kelnes, kad
apsaugotumėte savo kojas.
♦ Prieš naudodami prietaisą,
patikrinkite, ar ten, kur pjausite
žolę, nėra pagalių, akmenų, laidų
ir kitų kliūčių.
♦ Prietaisą naudokite tik stačiai,
pjovimo viela pažemiui. Niekada
nejunkite prietaiso, jei jis yra
kitokioje padėtyje.
Papildomos žoliapjovių
naudojimo saugos taisyklės ♦ Naudodami šį prietaisą, judėkite
lėtai.
Atsargiai! Išjungus variklį, pjovimo
Būkite atsargūs, nes šviežiai
dalys dar kurį laiką sukasi.
nupjauta žolė yra drėgna ir slidi.
♦ Nuodugniai susipažinkite su
valdikliais ir kaip tinkamai naudoti ♦ Nedirbkite stačiose nuokalnėse.
Pjaukite žolę skersai nuokalnių,
šį prietaisą.
o ne aukštyn ir žemyn.
♦ Prieš pradėdami naudoti, patikrinkite elektros tiekimo ir ilginimo ♦ Niekada neikite žvyro takais ar
keliais, neišjungę prietaiso.
laidus, ar jie nepažeisti, nepasenę ir nenusidėvėję. Jeigu naudo- ♦ Niekada nelieskite pjovimo
vielos, kai prietaisas veikia.
jant prietaisą būtų pažeistas jo
♦ Nepadėkite prietaiso, kol pjovimo
kabelis, tuoj pat atjunkite jį nuo
viela visiškai nesustos.
maitinimo tinklo. NELIESKITE
♦ Naudokite tik tinkamos
LAIDO, KOL NEATJUNGSITE
rūšies pjovimo liniją. Niekada
JO NUO MAITINIMO TINKLO.
nenaudokite metalinių pjovimo
♦ Nenaudokite prietaiso, jeigu
vielų arba žvejybinių valų.
laidas yra pažeistas arba
nusidėvėjęs.
9
LIETUVIŲ
♦ Būkite atsargūs, kad
nepaliestumėte pjovimo peilio.
♦ Pasirūpinkite, kad maitinimo
kabelis būtų atokiai nuo pjovimo
vielos. Visada atkreipkite
dėmesį, kur yra nutiestas
kabelis.
♦ Rankas ir kojas visada laikykite
atokiai nuo pjovimo vielos, ypač
tada, kai įjungiate variklį.
♦ Prieš pradėdami naudoti šį
prietaisą ir jam atsitrenkus į kokį
nors daiktą, patikrinkite, ar nėra
jo nusidėvėjimo arba pažeidimo
požymių ir, jeigu reikia,
pataisykite.
♦ Niekada nenaudokite šio prietaiso, jei apgadinti arba nuimti jo
apsauginiai gaubtai.
♦ Būkite atsargūs, kad
nesusižeistumėte jokių įtaisu,
skirtu vielos ilgiui sutrumpinti.
Pailginę naują pjoviklio vielą,
visada sugrąžinkite įrenginį į jo
įprastą darbo padėtį, tik tuomet jį
įjunkite.
♦ Ventiliacijos angos turi
būti švarios: nedulkėtos ir
nepurvinos.
♦ Nenaudokite žoliapjovės
(pakraščių lygintuvo), jeigu
10
jos kabeliai yra pažeisti arba
nusidėvėję.
♦ Laikykite ilginimo laidus atokiai
nuo pjovimo dalių.
Ant prietaiso esantys ženklai
Kartu su datos kodu ant įrankio rasite
pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš pradėdami dirbti, perskaitykite naudojimo instrukciją.
Naudodami prietaisą, dėvėkite
apsauginius akinius arba darbo
akinius.
Naudodami šį prietaisą, visuomet dėvėkite tinkamas ausų
apsaugas.
Prieš tikrindami pažeistą kabelį, visada ištraukite kištuką
iš elektros lizdo. Nenaudokite
žoliapjovės, jeigu jos kabelis
yra pažeistas.
Saugokitės svaidomų objektų.
Neleiskite į darbo vietą pašalinių asmenų.
Saugokite prietaisą nuo lietaus
arba didelės drėgmės.
Garso galia garantuota pagal
Direktyvą 2000/14/EB.
LIETUVIŲ
Elektros sauga
Šis prietaisas turi dvigubą
izoliaciją, todėl jo nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar
elektros tinklo įtampa atitinka
kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.
♦ Jeigu maitinimo laidas būtų
pažeistas, siekiant išvengti
pavojaus, jį nedelsiant
privalo pakeisti įgaliotasis
„BLACK+DECKER“ techninės
priežiūros centro darbuotojas.
♦ Elektros sauga pagerėja
papildomai naudojant didelio
jautrumo 30 mA liekamosios
elektros srovės prietaisą (RCD).
Funkcijos
Šis prietaisas turi kai kurias arba visas toliau nurodymas funkcijas.
1 Įjungimo/išjungimo jungiklis
2 Rankena
3 Kabelio laikiklis
4 Elektros įvadas
5 Papildoma rankena
6 reguliavimo mygtukas
7 Vamzdis
8 Atsarginės ritės saugykla
9 HDL gaubtelis
10 Apsauginis gaubtas
11 Vielinis žolės pjovimo peilis
12 Ritės korpusas
13 Pjovimo linija
14 Pakraščių lyginimo diskas
Surinkimas
Atsargiai! Prieš surenkant prietaisą, jis privalo būti
išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
Apsauginio gaubto uždėjimas (A ir B pav.)
♦ Išsukite varžtą (15) iš apsauginio gaubto (10).
♦ Uždėkite ant įrankio apsauginį gaubtą (10) kaip
pavaizduota.
♦ Stipriai spauskite apsauginį gaubtą, kol jis
spragtelėdamas užsifiksuos.
♦ Pritvirtinkite apsauginį gaubtą varžtu.
♦ Užveržkite varžtą.
Atsargiai! Niekuomet nenaudokite prietaiso be
apsauginio gaubto.
Antrinės rankenos montavimas (C pav.)
♦ Paspauskite ir laikykite nuspaudę pagrindinio
korpuso šone esantį reguliavimo mygtuką (6).
♦ Tinkamai užmaukite antrinę rankeną (5) virš
reguliavimo mygtuko (6).
Atsargiai! Mygtuko dantukai būtinai turi būti tinkamai sutapdinti su rankenos angomis; patikrinkite, ar
rankena tvirtai užfiksuota.
Antros rankenos padėties reguliavimas (D pav.)
Antrinę rankeną (5) galima reguliuoti, kad būtų ji
optimaliai subalansuota ir patogi naudoti.
♦ Paspauskite rankenos kairėje pusėje esantį
reguliavimo mygtuką (6).
♦ Pasukite antrą rankeną (5), nustatydami ją
norimoje padėtyje.
♦ Atleiskite reguliavimo mygtuką (6).
Atsargiai! Mygtuko dantukai būtinai turi būti tinkamai sutapdinti su rankenos angomis; patikrinkite, ar
rankena tvirtai užfiksuota.
Įrankio aukščio reguliavimas (E ir F pav.)
Šiame įrankyje yra teleskopinis mechanizmas, kuris
leidžia jums nustatyti jį, kad jis būtų patogaus aukščio. Galimos įvairios aukščio nuostatos. Norėdami
sureguliuoti aukštį, atlikite šiuos veiksmus:
♦ Atlaisvinkite aukščio reguliavimo fiksavimo
veržiklį (16).
♦ Atsargiai įstumkite arba ištraukite vamzdį (7),
pasirinkdami norimą aukštį.
♦ Užlenkite aukščio reguliavimo fiksavimo veržiklį
(16).
Pjovimo vielos atlaisvinimas
Įsigijus įrankį, pjovimo viela būna priklijuota lipnia
juosta prie ritės korpuso.
♦ Nuplėškite juostą, kuria pjovimo viela yra pritvirtina prie ritės korpuso (12).
Nenaudojamos ritės saugojimas (G pav.)
Šiame įrankyje įrengtos dvi pjovimo sistemos.
♦ AFS: vienos automatiškai tiekiamos vielos
pjovimo sistema lengviems žolės pjovimo ir
pakraščių lyginimo darbams.
11
LIETUVIŲ
♦
HDL: galinga dvigubos vielos pjovimo sistema
peraugusiai žolei pjauti.
Pastaba. HDL ritę galima naudoti tik pasirinkus
žolės pjovimo režimą.
Nenaudojamą pjovimo sistemą galima laikyti atsarginės ritės saugykloje.
♦ Sulygiuokite ritės gaubto ąseles (17) su atsarginės ritės saugyklos (8) išpjovomis (18).
♦ Užspauskite gaubtą ant atsarginės ritės saugyklos: jis turi tvirtai užsifiksuoti.
Įrankio prijungimas prie elektros tinklo (H pav.)
♦ Prijunkite tinkamo ilginimo kabelio apgaubiamąjį
kištuką prie elektros įvado (4).
♦ Prakiškite kabelį pro kabelio laikiklį (3) ir užkabinkite, padarydami kilputę.
♦ Prijunkite elektros kištuką prie elektros tinklo
lizdo.
Kabeliniams prietaisams: Prieš jungdami kištuką į
elektros tinklo lizdą, būtinai užkabinkite kabelį ant
kabelio laikiklio.
Atsargiai! Ilginimo kabelis privalo būti tinkamas
naudojimui lauke.
Naudojimas
Atsargiai! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą
atlikti greičiau.
Įrankio žolės pjovimo arba pakraščių lyginimo
režimo nustatymas (I ir J pav.)
Įrankį galima naudoti žolės pjovimo režimu, kaip
pavaizduota I pav., arba pakraščių lyginimo režimu
žolei lygiai nupjauti išilgai vejos pakraščių ir gėlynų,
kaip pavaizduota J pav.
Žolės pjovimo režimas (I pav.)
Norint pjauti žolę, žoliapjovės galvutė turi būti I pav.
pavaizduotoje padėtyje. Jeigu ji yra kitoje padėtyje:
♦ Atlaisvinkite aukščio reguliavimo fiksavimo
veržiklį (16).
♦ Sukite vamzdį (7) pagal laikrodžio rodyklę.
♦ Tinkamai nustatę galvutę, užlenkite aukščio
reguliavimo fiksavimo veržiklį (16).
Pastaba. Vamzdis sukasi tik viena kryptimi.
Pastaba. HDL ritę galima naudoti pasirinkus žolės
pjovimo režimą.
Pakraščių lyginimo režimas (J pav.)
Norint palyginti vejos pakraščius, žoliapjovės galvutė turi būti J pav. pavaizduotoje padėtyje. Jeigu ji
yra kitoje padėtyje:
12
♦
Atlaisvinkite aukščio reguliavimo fiksavimo
veržiklį (16).
♦ Sukite vamzdį (7) prieš laikrodžio rodyklę.
♦ Tinkamai nustatę galvutę, užlenkite aukščio
reguliavimo fiksavimo veržiklį (16).
Pastaba. Vamzdis sukasi tik viena kryptimi.
Įjungimas ir išjungimas
♦ Norėdami įrankį įjungti, nuspauskite įjungimo /
išjungimo jungiklį (1).
♦ Jeigu įrankį norite išjungti, atleiskite gaiduką.
Atsargiai! Niekada nebandykite užfiksuoti gaiduko
įjungimo padėtyje.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
Bendroji informacija
♦ Norėdami pasiekti optimalių pjovimo rezultatų,
pjaukite tik sausą žolę.
Žolės pjovimas
♦ Laikykite įrankį, kaip pavaizduota K pav.
♦ Lėtai mosuokite žoliapjove į šonus.
♦ Jeigu žolė aukšta, ją pjaukite pakopomis, pradėdami nuo viršaus. Pjaukite nedideliais pjūviai.
♦ Naudokite įrankį atokiai nuo kietų daiktų ir gležnų augalų.
♦ Pjovimo viela greičiau nusidėvės ir jos reikės
daugiau, jeigu pjausite išilgai šaligatvių ar kitų
šlifuojamųjų savybių turinčių paviršių, arba jeigu
pjausite peraugusias piktžoles.
♦ Jeigu įrankis padėtų veikti lėtai, sumažinkite
apkrovą.
Pakraščių lyginimas
Optimalių rezultatų pasieksite tuo atveju, jeigu pakraščiai bus gilesni nei 50 mm.
♦ Nenaudokite įrankio pakraščiams formuoti. Pakraščius formuokite pakraščių lyginimo kastuvu.
♦ Laikykite įrankį, kaip pavaizduota L pav.
♦ Norėdami pjauti kuo arčiau, šiek tiek pakreipkite
įrankį.
Naujos pjovimo vielos įdėjimas (M ir N pav.)
Keičiamąsias pjovimo vielos rites galite įsigyti iš
BLACK+DECKER atstovo (kat. Nr. A6482). Taip pat
galima įsigyti pakų, kuriuose yra 3 pjovimo vielos
ritės (kat. Nr. A6486).
♦ Atjunkite įrankį nuo elektros tinklo.
♦ Laikydami nuspaudę ąseles (17), nuimkite ritės
gaubtą (21) nuo ritės korpuso (12) (M pav.).
♦ Išimkite iš ritės gaubto tuščią ritę (22).
♦ Nuvalykite nuo ritės gaubto ir korpuso visą purvą
ir žolę.
LIETUVIŲ
♦
Atkabinkite pjovimo vielos galą ir prakiškite vielą
pro plyšelį (23) (M pav.). Viela iš ritės gaubto turi
būti išsikišusi maždaug 11 cm.
Pastaba. Pasirūpinkite, kad ant ritės suvyniota viela
neatsivyniotų. Visada tvirtai laikykite ją viena ranka.
♦ Paimkite naują ritę ir užspauskite ją ant ritės
gaubto prielajos. Šiek tiek pasukite ritę, kol ji
tinkamai įsitaisys.
♦ Sulygiuokite ritės gaubto ąseles (17) su korpuse
(12) padarytomis išpjovomis (24).
♦ Užspauskite gaubtą ant korpuso: jis turi tvirtai
užsifiksuoti.
Atsargiai! Jeigu pjovimo vielos galai išsikiša už pjovimo peilio (11), nupjaukite jį, kad jis vos siektų peilį.
Naujos galingos pjovimo vielos įdėjimas (O ir P
pav.)
Keičiamuosius pakus, kuriuose yra 10 galingų pjovimo vielos ričių, galite įsigyti iš BLACK+DECKER
atstovo (kat. Nr. A6489).
Norėdami sumontuoti pjovimo vielą, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
♦ Atjunkite įrankį nuo elektros tinklo.
♦ Laikydami nuspaudę ąseles (17), nuimkite HDL
gaubtelį (9) nuo korpuso (12).
♦ Nuvalykite nuo HDL gaubtelio (9) ir korpuso visą
purvą ir žolę.
♦ Pašalinkite panaudotą vielos dalį nuo HDL
gaubtelio (9).
♦ Prakiškite naują vielos galą (20) pro plyšelius
(27) abiejose DHL gaubtelio pusėse.
♦ Nustatykite centrinį antgalį (28) nurodytoje
padėtyje (P pav.).
♦ Vėl sumontuokite HDL gaubtelį.
At s a r g i a i! N au d o k i te t i k t i n k a m o s r ū š i e s
BLACK+DECKER pjovimo vielą.
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės
Karalystės ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko
gnybto, turinčio įtampą.
♦ Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus gnybto.
Atsargiai! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su
aukštos kokybės kištukais.
Rekomenduojamas saugiklis: 5 A.
problemos išspręsti nepadeda, kreipkitės į vietos
BLACK+DECKER techninės priežiūros centrą.
Atsargiai! Prieš pradėdami, atjunkite įrankį nuo
elektros tinklo.
Įrankis veikia lėtai
♦ Patikrinkite, ar laisvai sukasi ritės korpusas.
Jeigu reikia, atsargiai išvalykite.
♦ Patikrinkite ,ar pjovimo viela iš ritės korpuso
išsikišusi ne daugiau nei 11 cm. Jeigu taip,
nupjaukite ką, kad ji vos siektų vielos pjovimo
peilį.
Neveikia automatinio vielos tiekimo funkcija
♦ Laikydami nuspaudę ąseles, nuimkite ritės
gaubtą nuo ritės korpuso.
♦ Traukite pjovimo vielą, kol ji iš korpuso išsikiš
11 cm. Jeigu ant ritės liko nepakankamai vielos,
įdėkite naują pjovimo vietos ritę kaip nurodyta
pirmiau.
♦ Sulygiuokite ritės gaubto ąseles su korpuse
padarytomis išpjovomis.
♦ Užspauskite gaubtą ant korpuso: jis turi tvirtai
užsifiksuoti.
♦ Jeigu pjovimo vielos galas išsikiša už pjovimo
peilio, nupjaukite jį, kad jis vos siektų peilį.
Jeigu automatinio vielos tiekimo funkcija vis tiek
neveikia arba ritė užstringa, išbandykite šiuos problemos sprendimo būdus:
♦ Atsargiai išvalykite ritės gaubtą ir korpusą.
♦ Išimkite ritę ir patikrinkite, ar laisvai juda svirtis.
♦ Išimkite ritę ir išvyniokite pjovimo vielą, o paskui
vėl tvarkingai ją suvyniokite, kaip aprašyta pirmiau. Įdėkite ritę, vadovaudamiesi nurodymais.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šiuo ženklu
pažymėtų gaminių ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis.
Gaminiuose ir akumuliatoriuose yra medžiagų,
kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbti,
mažinant aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Rūšiuokite elektros prietaisus ir akumuliatorius,
atsižvelgdami į vietos atliekų surinkimo taisykles. Daugiau informacijos rasite tinklavietėje
www.2helpU.com
Trikčių šalinimas
Jeigu manote, kad įrankis veikia netinkamai, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. Jeigu tai
13
LIETUVIŲ
Techniniai duomenys
GL933
(1 tipas)
Įtampa
VAC
Galios įvestis
W
Greitis be apkrovos
min
Svoris
kg
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
„Black & Decker“.
R. Laverick
Technikos direktorius
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
2015.08.08
230
900
-1
7000
3,2
Garso slėgio lygis:
Garantija
Garso slėgis (L pA ) 80 dB(A), paklaida (K)
0,55 dB(A)
„Black & Decker“ yra tikra dėl savo gaminių kokybės ir siūlo vartotojams 24 mėnesių garantiją,
skaičiuojant nuo pirkimo datos. Ši garantija papildo,
bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytų teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos
valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos
teritorijose.
Garso galia (L WA ) 9 4 dB(A), paklaida (K )
0,55 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus
suma) pagal EN 50636-2-91:2014:
Vibracijos skleidimo vertė (ah) 6,0 m/s2, paklaida
(K) 1,5 m/s2
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
APLINKOS TRIUKŠMO DIREKTYVA
GL933 – Vielinė žoliapjovė
„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EB, EN 60335-1:2012 +A11:2014,
EN 50636-2-91:2014
2000/14/EB, vejapjovė, L ≤ 50 cm, VIII priedas
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802
ED
Arnhem, The Netherlands (Nyderlandai)
Paskelbtoji įstaiga Nr.: 0344
Garso galios lygis pagal 2000/14/EB (12 straipsnis,
III priedas, L ≤ 50 cm):
LWA(išmatuotasis garso galios lygis) 94 dB(A), paklaida (K) 0,55 dB(A)
LWA(garantuotasis garso galios lygis) 94 dB(A),
paklaida (K) 0,55 dB(A)
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/
EB (iki 2016 m. balandžio 19 d.) 2014/30/EU (nuo
2016 m. balandžio 20 d.) ir 2011/65/EU.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „Black & Decker“ atstovą toliau nurodytu adresu
arba žiūrėkite į vadovo gale pateiktą informaciją.
14
Norint pasinaudoti šia garantija, privaloma laikytis
„Black & Decker“ teisinių sąlygų ir pateikti pirkimą
įrodantį dokumentą pardavėjui arba įgaliotųjų remonto dirbtuvių atstovui. „Black & Decker“ 2 metų
garantijos teisines sąlygas ir artimiausios įgaliotosios remonto dirbtuvės adresą rasite interneto
svetainėje adresu www.2helpU.com arba susisiekę
su „Black & Decker“ vietos atstovu šioje instrukcijoje
nurodytu adresu.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu
www.blackanddecker.co.uk, užregistruokite savo
naują „Black & Decker“ gaminį ir gaukite naujausią
informaciją apie naujus gaminius bei specialius
pasiūlymus.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша кордовая газонокосилка GL933 BLACK+
DECKER™ предназначена для скашивания
травы, обработки краев газона, а также для
стрижки травы в труднодоступных местах.
Данный инструмент предназначен только для
бытового использования.
Инструкции по технике
безопасности
Внимание! При использовании
электрических инструментов соблюдение правил по технике безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара,
поражения электрическим током,
получения травм и повреждения
личного имущества.
Внимание! При использовании
инструмента соблюдайте правила
безопасности. В целях обеспечения безопасности оператора
и посторонних лиц, перед использованием инструмента прочтите
данные инструкции. Сохраните
данные инструкции для последующего использования.
♦ Перед использованием
инструмента внимательно
прочтите данное руководство
по эксплуатации.
♦ Назначение инструмента
описывается в данном
руководстве по эксплуатации.
Использование любых
принадлежностей или
приспособлений, а также
выполнение данным
инструментом любых видов
работ, не рекомендованных
данным руководством по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
♦ Сохраните данное
руководство для
последующего обращения
к нему.
Использование
инструмента
Всегда соблюдайте осторожность
при работе с данным инструментом.
♦ Всегда работайте в защитных
очках или маске.
♦ Не допускайте детей
и любых лиц, не знакомых
с данным правилами техники
безопасности, к работе
инструментом.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Не позволяйте детям или
животным находиться
в рабочей зоне, дотрагиваться
до инструмента или до
электрического кабеля.
♦ Будьте особенно внимательны
при использовании
инструмента в присутствии
детей.
♦ Использование инструмента
детьми и неопытными лицами
допускается только под
контролем ответственного за
их безопасность лица.
♦ Не используйте данный
инструмент в качестве
игрушки.
♦ Используйте данный
инструмент только при
дневном свете или при ярком
искусственном освещении.
♦ Используйте инструмент
только в сухих местах. Не
подвергайте инструмент
воздействию влаги.
♦ Не погружайте инструмент
в воду.
♦ Не разбирайте корпус
инструмента. Внутри
нет обслуживаемых
пользователем деталей.
16
♦ Не используйте инструмент,
если есть опасность
возгорания или взрыва,
например, вблизи легко
воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли.
♦ Во избежание риска
повреждения штепселей
и электрических кабелей,
никогда не тяните за кабель,
чтобы отключить инструмент
от штепсельной розетки.
Безопасность посторонних
лиц
♦ Не допускайте детей, людей
со сниженными физическими,
сенсорными и умственными
способностями или не
имеющими необходимого
опыта или навыка, а также
лиц, не знакомых с данным
правилами техники
безопасности, к работе
инструментом. Местное
законодательство может
ограничивать возраст
оператора.
♦ Никогда не используйте
инструмент, если
поблизости находятся люди,
в особенности, дети, или
животные.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации
соответствия, были измерены
в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно
EN50636 и могут использоваться
при сравнении характеристик
различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации
могут также использоваться для
предварительной оценки величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе
с электроинструментом зависят от
вида работ, выполняемых данным
инструментом, и могут отличаться
от заявленных значений. Уровень
вибрации может превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных
мер (2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы
электроинструменты, необходимо
принимать во внимание действительные условия использования
электроинструмента, учитывая
все составляющие рабочего цикла, в том числе время, когда
инструмент находится в выключенном состоянии, и время, когда
он работает без нагрузки, а также
время его запуска и отключения.
Остаточные риски
При работе данным инструментом
возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные
здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть
при неправильном или продолжительном использовании изделия
и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике
безопасности и использование
предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить.
К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания
вращающихся/двигающихся
частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во
время смены деталей или
насадок.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Риск получения
травмы, связанный
с продолжительным
использованием инструмента.
При использовании
инструмента в течение
продолжительного периода
времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли в процессе
работы с инструментом
(например, при обработке
древесины, в особенности,
дуба, бука и ДВП).
После использования
♦ Храните не используемый
инструмент в сухом, хорошо
вентилируемом месте,
недоступном для детей.
♦ Дети не должны иметь доступ
к убранным на хранение
инструментам.
♦ Во время хранения или
перевозки инструмента
в автомобиле, помещайте его
в багажник или закрепляйте,
чтобы исключить его
перемещение при резком
изменении скорости или
направления движения.
18
Осмотр и ремонт
♦ Перед осмотром, чисткой или
проведением технического
обслуживания, а также когда
инструмент не используется,
отключайте инструмент от
источника питания.
♦ Перед вводом в эксплуатацию
всегда проверяйте
исправность инструмента.
Убедитесь в отсутствии
поломанных деталей и прочих
дефектов, способных
повлиять на работу
инструмента.
♦ Не используйте инструмент,
если повреждена или
неисправна какая-либо его
деталь.
♦ Ремонтируйте или заменяйте
повреждённые или
неисправные детали только
в авторизованном сервисном
центре.
♦ Ни в коем случае не
снимайте и не заменяйте
детали, за исключением
деталей, указанных в данном
руководстве по эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование
удлинительного кабеля
Всегда используйте удлинительные кабели установленного образца, соответствующие входной
мощности данного электроинструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Удлинительный
кабель должен быть пригоден для
использования на открытом воздухе и иметь соответствующую
маркировку.
Использование удлинительного
кабеля HO5VV-F длиной до 30 м
и диаметром в поперечном сечении 1,5 мм2 не снизит производительность электроинструмента.
Перед использованием проверьте
удлинительный кабель на наличие
признаков повреждения, старения
и износа. В случае обнаружения
повреждений удлинительный
кабель подлежит замене. При
использовании кабельного барабана, всегда полностью разматывайте кабель.
Дополнительные правила
безопасности при работе
газонокосилками
Внимание! После выключения
электродвигателя, режущий меха-
низм некоторое время вращается
по инерции.
♦ Изучите все средства
управления инструментом
и используйте его по
назначению.
♦ Перед использованием инструмента внимательно проверьте сетевой и удлинительный кабели на отсутствие
повреждений и старения и износа. В случае повреждения
кабеля во время работы, немедленно извлеките его вилку
из штепсельной розетки. НЕ
ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАБЕЛЮ,
ПОКА ОН НЕ БУДЕТ ОТСОЕДИНЕН ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.
♦ Не используйте инструмент,
если его кабели повреждены
или изношены.
♦ Используйте для защиты
Ваших ног крепкие,
нескользящие ботинки или
сапоги.
♦ Надевайте длинные брюки
для защиты ног.
♦ Перед началом работы
убедитесь, что в рабочей зоне
нет палок, камней, проволоки
и других посторонних
предметов.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Используйте газонокосилку
только в вертикальном
положении, с режущей леской
возле поверхности земли. Ни
в коем случае не включайте
газонокосилку, если она
находится в любом другом
положении!
♦ Передвигайтесь во время
работы с газонокосилкой
только в медленном темпе.
Помните, что свежескошенная
трава влажная и скользкая.
♦ Не работайте на крутых
склонах. Стригите траву
поперёк уклона, ни в коем
случае не сверху вниз!
♦ Ни в коем случае не
пересекайте гравийные
тропинки и дорожки при
работающей газонокосилке!
♦ Ни в коем случае не
касайтесь режущей лески при
работающей газонокосилке!
♦ Не кладите на землю
газонокосилку до момента,
пока режущая леска
полностью не остановится.
♦ Используйте режущую
леску, рекомендованную
изготовителем газонокосилки.
Ни в коем случае не
используйте металлические
20
♦
♦
♦
♦
♦
♦
режущие нити или
рыболовную леску!
Будьте внимательны, чтобы
случайно не коснуться
отсекателя режущей лески!
Направляйте электрический
кабель в сторону от режущей
лески. Постоянно следите за
положением кабеля.
Следите, чтобы Ваши руки
и ноги постоянно находились
на безопасном расстоянии
от режущего механизма,
особенно при включении
электродвигателя.
Перед использованием
инструмента и по окончании
работы проверяйте его на
наличие признаков износа
или повреждений; в случае
необходимости сдайте
инструмент в ремонт.
Ни в коем случае не используйте газонокосилку с повреждёнными защитными кожухами, а также без установленных защитных кожухов.
Будьте осторожны при работе
с любыми инструментами,
оснащёнными режущей
леской; невнимательность
может привести к получению
травмы. После того, как будет
вытянута новая режущая
леска, верните инструмент
РУССКИЙ ЯЗЫК
в его нормальное рабочее
Остерегайтесь разлетаюположение и только тогда
щихся предметов. Следите,
включайте инструмент.
чтобы в зоне работы не было
♦ Следите, чтобы
посторонних лиц.
вентиляционные прорези
Не используйте инструмент
электродвигателя всегда
под дождём или во влажной
оставались открытыми
и чистыми.
среде.
♦ Не используйте газонокосилку,
Гарантированная акустичеесли кабели повреждены или
ская мощность в соответизношены.
ствии с Директивой 2000/14/
♦ Направляйте удлинительный
EC.
кабель в сторону от режущей
лески.
Электробезопасность
Данный инструмент защиМаркировка инструмента
щён двойной изоляцией,
Наравне с кодом даты на инстручто исключает потребность
менте имеются следующие знаки:
в заземляющем проводе.
Перед работой прочтите
Следите за напряжением
полностью данное руководэлектрической сети, оно
ство по эксплуатации.
должно соответствовать
При работе с данным элеквеличине, обозначенной на
троинструментом надевайте
информационной табличке
защитные очки или маску.
инструмента.
При работе с инструментом
используйте средства защи- ♦ Во избежание несчастного
ты органов слуха.
случая замена повреждённого
Перед осмотром поврежкабеля питания должна
дённого кабеля всегда изпроизводиться только на
влекайте вилку кабеля из
заводе-изготовителе или
розетки электросети. Не
в авторизованном сервисном
используйте газонокосилку,
центре BLACK+DECKER.
если её кабель повреждён.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Электробезопасность
может быть повышена
при использовании
высокочувствительного
30 мА устройства защитного
отключения (УЗО).
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Основная рукоятка
3. Кабельный зажим
4. Соединительный элемент входа электропитания
5. Вспомогательная рукоятка
6. Кнопка регулировки положения вспомогательной рукоятки
7. Штанга
8. Отсек для хранения запасной катушки с леской
9. HDL-крышка
10. Защитный кожух
11. Отсекатель режущей лески
12. Корпус катушки
13. Режущая леска
14. Направляющее колесо для подравнивания
кромок
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединён от
электросети.
Установка защитного кожуха (Рис. А и В)
♦ Удалите винт (15) защитного кожуха (10).
♦ Установите защитный кожух (10) на инструмент, как показано на рисунке.
♦ Нажмите на защитный кожух до ощущаемой
фиксации.
♦ Закрепите защитный кожух винтом.
♦ Затяните винт.
Внимание! Используйте газонокосилку только
с правильно установленным защитным кожухом.
Установка вспомогательной рукоятки (Рис. С)
♦ Нажмите и удерживайте регулировочную
кнопку (6), расположенную на боковой стороне основной рукоятки.
22
♦
Надвиньте вспомогательную рукоятку (5) на
место поверх регулировочной кнопки (6).
Внимание! Следите, чтобы зубчики на кнопке
полностью вошли в пазы на рукоятке. Проверьте, что рукоятка надёжно закреплена.
Регулировка положения вспомогательной
рукоятки (Рис. D)
Для обеспечения оптимального баланса и комфорта при использовании положение вспомогательной рукоятки (5) можно отрегулировать.
♦ Нажмите на регулировочную кнопку (6), расположенную с левой стороны рукоятки.
♦ Поверните вспомогательную рукоятку (5)
и установите её в необходимое положение.
♦ Отпустите регулировочную кнопку (6).
Внимание! Следите, чтобы зубчики на кнопке
полностью вошли в пазы на рукоятке. Проверьте, что рукоятка надёжно закреплена.
Регулировка высоты инструмента (Рис. Е и F)
Данный инструмент оборудован телескопическим механизмом, позволяющим устанавливать
удобную для Вас высоту. Предусмотрено несколько установок высоты.
Чтобы отрегулировать высоту, поступите следующим образом:
♦ Отожмите зажимной рычаг регулировки высоты (16).
♦ Аккуратно вдвиньте или выдвиньте штангу
(7) на желаемую длину.
♦ Закройте зажимной рычаг регулировки высоты (16).
Подготовка режущей лески
При поставке режущая леска прикреплена
к корпусу катушки клейкой лентой.
♦ Удалите клейкую ленту, которой режущая
леска прикреплена к корпусу катушки (12).
Хранение не используемой катушки (Рис. G)
Данный инструмент оснащён двумя системами
подачи лески:
♦ AFS: Автоматическая подача одинарной
лески для кошения в лёгком режиме и подравнивания кромок.
♦ HDL: Система двойной сверхпрочной лески
для обработки сильно заросших участков.
Примечание: Катушка с HDL-леской может использоваться только в режиме кошения.
Не используемая в данный момент система
может содержаться в отсеке для хранения запасной катушки.
♦ Совместите язычки (17) на крышке катушки
с пазами (18) в отсеке для хранения запасной катушки (8).
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Надавите на крышку и прижмите её к отсеку
для хранения, пока она не защёлкнется на
месте.
Подключение инструмента к электросети
(Рис. Н)
♦ Вставьте штепсельную розетку подходящего удлинительного кабеля в соединительный элемент (4) силового входа газонокосилки.
♦ Направьте удлинительный кабель через
кабельный зажим (3).
♦ Вставьте вилку удлинительного кабеля
в штепсельную розетку электросети.
Для исключения случайного разъединения
штепсельного разъёма под воздействием растягивающего усилия, каждый раз перед подключением электроинструмента к штепсельной
розетке проследите, чтобы удлинительный
кабель проходил через кабельный зажим.
Внимание! Удлинительный кабель должен
быть пригоден для эксплуатации на открытом
воздухе.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Настройка газонокосилки на кошение или
подравнивание кромок (Рис. I и J)
Данную газонокосилку можно использовать для
скашивания травы, как показано на Рис. I, а также для срезания травы вдоль кромок газона и
цветочных клумб, как показано на Рис. J.
Режим кошения (Рис. I)
При кошении головка газонокосилки должна
находиться в положении, показанном на Рис. I.
Если это не так, поступите следующим образом:
♦ Отожмите зажимной рычаг регулировки высоты (16).
♦ Поверните штангу (7) по часовой стрелке.
♦ Установив головку газонокосилки в нужное
положение, закройте зажимной рычаг регулировки высоты (16).
Примечание: Штанга может поворачиваться
только в одну сторону.
Примечание: Катушка с HDL-леской может использоваться только в режиме кошения.
Режим подравнивания кромок (Рис. J)
При подравнивании кромок головка газонокосилки должна находиться в положении, показанном на Рис. J. Если это не так, поступите
следующим образом:
♦
Отожмите зажимной рычаг регулировки высоты (16).
♦ Поверните штангу (7) против часовой стрелки.
♦ Установив головку газонокосилки в нужное
положение, закройте зажимной рычаг регулировки высоты (16).
Примечание: Штанга может поворачиваться
только в одну сторону.
Включение и выключение
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заблокировать клавишу пускового выключателя
во включённом положении!
Рекомендации по оптимальному
использованию
Общие требования
♦ Для достижения наилучших результатов,
срезайте только сухую траву.
Скашивание травы
♦ Держите инструмент, как показано на Рис.
K.
♦ Равномерно покачивайте газонокосилку из
стороны в сторону.
♦ Высокую траву стригите постепенно, начиная сверху. Стригите небольшими слоями.
♦ Избегайте контакта газонокосилки с твёрдыми предметами и нежными растениями.
♦ При кошении вдоль тротуаров и других
абразивных поверхностей, а также при кошении высокой травы режущая леска будет
быстрее изнашиваться и потребуется более
частая подача.
♦ Если режущий механизм начинает вращаться медленнее, уменьшите нагрузку.
Подравнивание кромок
Наилучшие результаты достигаются при высоте
кромок 50 и более миллиметров.
♦ Не используйте газонокосилку для формирования новых кромок. Для создания новых
кромок используйте специально предназначенную для этого лопатку.
♦ Ведите газонокосилку, опираясь на направляющее колесо, как показано на Рис. L.
♦ Для получения более короткого среза, немного наклоняйте газонокосилку.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка новой катушки с режущей леской
(Рис. М и N)
Новые катушки с режущей леской можно приобрести у Вашего продавца BLACK+DECKER
(№ по каталогу A6482). Также можно приобрести комплект из трёх катушек с леской (№ по
каталогу A6486).
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Удерживая язычки (17) нажатыми, снимите
крышку (21) с корпуса катушки (12) (Рис. М).
♦ Извлеките пустую катушку (22) из крышки.
♦ Удалите всю грязь и обрезки травы с крышки
катушки и из корпуса.
♦ Концевую часть второй режущей лески направьте в другую проушину (23) (Рис. М).
Леска должна выступать из крышки приблизительно на 11 см.
Примечание: Следите, чтобы леска не размоталась с катушки. Для этого всё время плотно
придерживайте леску рукой.
♦ Наденьте новую катушку на стержень крышки. Слегка поверните катушку до ощущаемой фиксации.
♦ Совместите язычки (17) на крышке катушки
с пазами (18) в корпусе катушки (12).
♦ Надавите на крышку и прижмите её к корпусу
катушки, пока она не защёлкнется на месте.
Внимание! Если режущая леска выступает за
отсекатель (11), обрежьте леску, чтобы она доходила только до отсекателя.
Установка нового мотка сверхпрочной
режущей лески (Рис. О и Р)
Наборы из десяти мотков сверхпрочной режущей лески можно приобрести у Вашего продавца BLACK+DECKER (№ по каталогу A6489).
Чтобы установить новый моток лески, действуйте следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Удерживая язычки (17) нажатыми, снимите
HDL-крышку (9) с корпуса катушки (12).
♦ Удалите всю грязь и обрезки травы с HDLкрышки (9) и из корпуса.
♦ Извлеките из HDL-крышки (9) использованный моток лески.
♦ Пропустите концы нового мотка лески (20)
через проушины (27), расположенные по
обеим сторонам HDL-крышки.
♦ Расположите центральную втулку (28) в положении, изображённом на Рис. Р.
♦ Установите на место HDL-крышку.
Внимание! Используйте только оригинальную
режущую леску BLACK+DECKER.
24
Возможные неисправности и способы их
устранения
В случае возникновения нарушений в работе
инструмента, выполняйте приведённые ниже
указания. Если неисправность своими силами
устранить не удастся, обратитесь в авторизованный сервисный центр BLACK+DECKER.
Внимание! Прежде чем приступить к устранению неисправностей, отключите инструмент от
источника питания.
Газонокосилка работает медленно
♦ Убедитесь, что корпус катушки вращается
свободно. При необходимости тщательно
его очистите.
♦ Убедитесь, что длина выступающей из корпуса катушки режущей лески не превышает
11 см. При необходимости обрежьте её,
чтобы она доходила только до отсекателя.
Не работает автоматическая подача режущей лески
♦ Удерживая язычки нажатыми, снимите
крышку с корпуса катушки.
♦ Вытяните режущую леску на 11 см из корпуса
катушки. Если режущей лески на катушке
недостаточно, вставьте новую катушку
с леской, как описано выше.
♦ Совместите язычки крышки катушки с вырезами в корпусе.
♦ Надавите на крышку и прижмите её к корпусу
катушки, пока она не защёлкнется на месте.
♦ Если режущая леска выступает за отсекатель, обрежьте леску, чтобы она доходила
только до отсекателя.
Если автоматическая подача режущего корда
все же не производится или заклинило катушку,
попробуйте поступить следующим образом:
♦ Тщательно очистите крышку и корпус катушки.
♦ Извлеките катушку, и проверьте, может ли
свободно двигаться рычаг.
♦ Извлеките катушку и размотайте режущую
леску; затем снова аккуратно намотайте
леску, как было описано выше. Установите
катушку на свое место, как описано выше.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Инструменты и аккумуляторы, помеченные данным символом, нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Инструменты и аккумуляторы содержат материалы, которые могут быть восстановлены
или переработаны в целях сокращения спроса
на сырьё.
Утилизируйте электрические продукты и аккумуляторы в соответствии с местными положениями. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.2helpU.com
Технические характеристики
GL933
(Тип 1)
Напряжение
В перем. тока
230
Потребляемая
мощность
Вт
900
Число
оборотов без
нагрузки
об/мин.
7000
Вес
кг
3,2
Уровень звукового давления:
Звуковое давление (LpA) 80 дБ(А), погрешность
(K) 0,55 дБ(А)
А к ус тичес к а я мощнос ть (L WA ) 9 4 дБ(А),
погрешность (K) 0,55 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трём осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 50636-2-91:2014:
Вибрационное воздействие (a h) 6,0 м/с 2 ,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
GL933 – Кордовая газонокосилка
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012 +A11:2014, EN
50636-2-91:2014
2000/14/EC, Кордовая газонокосилка, L ≤ 50 см,
Приложение VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802
ED Arnhem, The Netherlands
Идентификационный Номер Уполномоченного
Органа: 0344
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 12, Приложение III, L ≤ 50 см):
LWA (измеренная ак устическая мощность)
94 дБ(А)
Погрешность (K) = 0,55 дБ(А)
LWA (гарантированная акустическая мощность)
94 дБ(А)
Погрешность (K) = 0,55 дБ(А)
Данные продукты также соответствуют Директивам 2004/108/EC (до 19/04/2016), 2014/30/EU
(после 20/04/2016) и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
R. Laverick
Руководитель отдела
технических разработок
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
08/08/2015
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
zst00294131 - 20-05-2016
26
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
www.blackanddecker.eu
Download PDF