GL933 | Black&Decker GL933 STRING TRIMMER instruction manual

372003 - 00 EST
www.blackanddecker.eu
GL933
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
15
A
B
C
D
E
F
3
G
H
I
J
20
K
4
O
L
M
N
O
P
5
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Trimmer BLACK+DECKER™ GL933 on mõeldud
haljasalade servade kärpimiseks ja viimistlemiseks
ning rohu niitmiseks kitsastes kohtades. See seade
on mõeldud ainult laiatarbekasutuseks.
Ohutuseeskirjad
Hoiatus! Võrgutoitega seadmete
kasutamisel tuleb alati rakendada
põhilisi ohutusabinõusid, sh allpool
tooduid, et vähendada tulekahju,
elektrilöögi, kehavigastuse ja materiaalse kahju tekkimise ohtu.
Hoiatus! Seadme kasutamisel tuleb
järgida ohutuseeskirju. Enda ja läheduses viibijate ohutuse tagamiseks
lugege palun see juhend enne seadme kasutamist läbi. Palun hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles.
♦ Enne seadme kasutamist lugege
kogu kasutusjuhend hoolikalt
läbi.
♦ Selles kasutusjuhendis on
kirjeldatud seadme ettenähtud
otstarvet. Mis tahes tarvikute
või lisaseadmete kasutamine
või seadme kasutamine viisil,
mida selles kasutusjuhendis
ei soovitata, võib põhjustada
kehavigastuse ohtu.
♦ Hoidke see kasutusjuhend
hilisemaks kasutamiseks alles.
6
Seadme kasutamine
Olge seadme kasutamisel alati ettevaatlik.
♦ Kandke alati kaitseprille.
♦ Mitte kunagi ärge lubage
kasutada seadet lastel ega
neil inimestel, kes ei ole
kasutusjuhendiga tutvunud.
♦ Ärge laske lastel ega loomadel
tulla tööpiirkonna lähedale ega
puudutada tööriista või juhet.
♦ Seadme kasutamisel laste
läheduses on vajalik hoolikas
järelevalve.
♦ See seade ei ole mõeldud ilma
järelevalveta kasutamiseks
alaealiste või füüsiliselt nõrkade
isikute poolt.
♦ Seadmega ei tohi mängida.
♦ Kasutage seadet ainult
päevavalguses või hea
kunstvalgustuse juures.
♦ Kasutage seadet ainult kuivas
kohas. Ärge laske seadmel
saada märjaks.
♦ Ärge kastke seadet vette.
♦ Ärge avage korpust. Selle sees
ei ole kasutaja poolset hooldust
vajavaid osi.
EESTI KEEL
♦ Ärge kasutage seadet
plahvatusohtlikus keskkonnas,
näiteks tuleohtlike vedelike,
gaaside või tolmu läheduses.
♦ Et vähendada pistikute ja
juhtmete kahjustamise ohtu, ärge
tõmmake pistiku vooluvõrgust
eemaldamiseks kunagi juhtmest.
Kõrvalseisjate ohutus
♦ Ärge lubage seadet kasutada
lastel ega piiratud füüsiliste,
sensoorsete või vaimsete
võimetega, samuti puudulike
kogemuste ja teadmistega
isikutel, kes ei ole tutvunud
juhendiga. Seadme kasutaja
vanus võib olla kohalike
eeskirjadega piiratud.
♦ Ärge kunagi kasutage seadet,
kui inimesed, eriti lapsed või
koduloomad on lähedal.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad deklareeritud
vibratsioonitasemed on mõõdetud
vastavalt standardis EN50636 kirjeldatud standardsele katsemeetodile
ning neid võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Deklareeritud vibratsioonitaset võib kasutada ka kokkupuute esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul
kasutamisel võib vibratsioon erineda
deklareeritud väärtusest, sõltuvalt
tööriista kasutamise viisidest.
Vibratsioonitase võib tõusta üle deklareeritud taseme.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed
töökohal elektritööriistu kasutavate
isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke kasutustingimusi ja
tööriista kasutamise viisi, sealhulgas
töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse kasutamise ajale ka neid aegu, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
tühijooksul.
Muud ohud.
Kui kasutate tööriista, mida pole
hoiatustes märgitud, võivad tekkida
täiendavad ohud. Need ohud võivad
tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel
ei saa teatud ohte vältida. Need on
järgmised.
♦ Liikuvate osade puudutamisest
põhjustatud vigastused.
♦ Detailide, terade või tarvikute
vahetamisel tekkivad vigastused.
7
EESTI KEEL
♦ Tööriista pikaajalisest
kasutamisest põhjustatud
vigastused. Tööriista
pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel (näiteks
puidu, eriti tamme, kase ja
MDF-plaatide töötlemisel)
tekkiva tolmu sissehingamisest
põhjustatud terviseohud.
Pärast kasutamist
♦ Kui seadet ei kasutata, tuleb
see panna hoiule kuiva ja hea
ventilatsiooniga kohta, kuhu
lastel puudub juurdepääs.
♦ Lapsed ei tohi hoiule pandud
seadmetele ligi pääseda.
♦ Kui seadet hoitakse või
transporditakse sõidukis, siis
tuleb see panna pagasiruumi
või kinnitada nii, et takistada
selle liikumist kiiruse või suuna
ootamatul muutumisel.
Kontrollimine ja
parandustööd
♦ Enne seadme kontrollimist,
puhastamist või hooldustööde
teostamist ja pärast kasutamist
eemaldage pistik vooluvõrgust.
8
♦ Enne kasutamist veenduge, et
seade pole kahjustunud ja sel
puuduvad katkised osad.
Kontrollige, et poleks purunenud
osi ega muid asjaolusid, mis
võivad mõjutada seadme
kasutamist.
♦ Ärge kasutage seadet, kui mõni
selle osa on kahjustunud või
katki.
♦ Kahjustunud või katkised osad
peab asendama või parandama
volitatud remonditöökoda.
♦ Ärge kunagi üritage eemaldada
ega vahetada muid osi peale
nende, mis on kindlaks määratud
selles kasutusjuhendis.
Pikenduskaabli kasutamine
Kasutage alati ainult tunnustatud
pikenduskaablit, mis sobib laadija
sisendvõimsusega (vt tehnilisi andmeid). Pikenduskaabel peab sobima
välitingimustes kasutamiseks ja
olema vastavalt märgistatud. Toote
jõudlus säilib, kui kasutate kuni 30 m
pikkust 1,5 mm² pikenduskaablit HO5VV-F. Enne kasutamist veenduge,
et pikenduskaabel pole kahjustatud
ega kulunud. Vahetage kahjustatud
või defektne pikenduskaabel välja.
EESTI KEEL
Kui kasutate kaablirulli, kerige see ♦ Kasutage seadet ainult
alati täielikult lahti.
püstiasendis, nii et lõikejõhv on
maapinna lähedal. Mitte kunagi
Täiendavad ohutusjuhised
ärge lülitage seadet sisse mingis
murutrimmerite kohta
muus asendis.
Hoiatus! Pärast mootori väljalülita- ♦ Liikuge seadet kasutades
mist pöörlevad lõikedetailid edasi.
aeglaselt.
♦ Tehke endale selgeks seadme
Olge ettevaatlik, sest värskelt
juhtseadeldised ja õiged
niidetud rohi on niiske ja libe.
töövõtted.
♦ Ärge töötage järskudel kallakutel.
♦ Enne kasutamist kontrollige, et
Töötage kallaku suhtes risti,
toite- ja pikendusjuhtmel ei oleks
mitte üles-alla.
kahjustusi ega vananemise ja ku- ♦ Mitte kunagi ärge ületage
lumise märke. Kui juhe kahjustub
töötava seadmega kruusaga
kasutamise ajal, eemaldage see
kaetud teeradu ega teid.
kohe vooluvõrgust. ÄRGE PUU- ♦ Mitte kunagi ärge puudutage
DUTAGE JUHET ENNE SELLE
töötava seadme lõikejõhvi.
VOOLUVÕRGUST EEMALDA♦ Ärge pange seadet enne
MIST.
käest, kui lõikejõhv on täielikult
♦ Ärge kasutage seadet, kui
peatunud.
juhtmed on kahjustunud või
♦ Kasutage ainult sobivat tüüpi
kulunud.
lõikejõhvi. Mitte kunagi ärge
♦ Kandke jalalabade kaitsmiseks
kasutage metallist lõikejõhvi ega
tugevaid kingi või saapaid.
õngetamiili.
♦ Kandke jalgade kaitsmiseks pikki ♦ Olge ettevaatlik, et mitte
pükse.
puudutada jõhvilõiketera.
♦ Enne seadme kasutamist
♦ Jälgige, et toitejuhe asuks
kontrollige, et niidetaval alal
lõikejõhvist eemal. Teadke alati,
poleks oksi, kive, traate ega muid
kus juhe asub.
takistusi.
9
EESTI KEEL
♦ Hoidke käsi ja jalgu alati
Seadmel olevad sildid
lõikejõhvist eemal, eriti mootori
Seadmel on toodud järgmised piksisselülitamisel.
togrammid koos kuupäevakoodiga.
♦ Enne seadme kasutamist
Lugege enne kasutamist juja iga kord pärast millegi
hendit.
vastu minemist kontrollige,
Kandke seadme kasutamisel
et seadmel poleks kulumise
kaitseprille.
ega kahjustumise märke, ning
Kandke seadme kasutamisel
vajadusel parandage seade.
sobivaid kuulmiskaitsevahen♦ Mitte kunagi ärge kasutage seadeid.
det, mille kaitsekatted on kahjustunud või puuduvad.
Enne kahjustunud juhtme kont♦ Olge ettevaatlik, et end
rollimist eemaldage alati pistik
mitte vigastada lõikejõhvi
vooluvõrgust. Ärge kasutage
lõikamiseks trimmerile kinnitatud
kahjustunud juhtmega trimseadeldisega. Pärast lõikejõhvi
merit.
pikendamist viige seade enne
Olge ettevaatlik õhkupaiskuvate
selle sisselülitamist alati tagasi
esemete suhtes. Hoidke kõrtavalisse tööasendisse.
valised isikud lõikepiirkonnast
♦ Hoolitsege alati selle eest,
eemal.
et ventilatsiooniavad oleksid
Ärge hoidke seadet vihma ega
puhtad.
suure niiskuse käes.
♦ Ärge kasutage murutrimmerit
Direktiivile 2000/14/EÜ vastav
(servatrimmerit), kui juhtmed on
helivõimsus.
kahjustunud või kulunud.
♦ Hoidke pikendusjuhtmed
lõikedetailidest eemal.
10
EESTI KEEL
Elektriohutus
See seade on topeltisolatsiooniga, mistõttu pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati, et
toitepinge vastab andmesildile
märgitud väärtusele.
♦ Kui toitejuhe on kahjustunud,
tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või
BLACK+DECKERi volitatud
teeninduskeskusel välja
vahetada.
♦ Elektriohutuse suurendamiseks
võib kasutada tundlikku 30 mA
rikkevoolukaitset.
Osad
Sellel seadmel on järgmised osad või mõned neist.
1. Toitelüliti
2. Käepide
3. Juhtmehoidik
4. Voolusisend
5. Lisakäepide
6. Reguleerimisnupp
7. Toru
8. Varupooli hoidik
9. HDL-kate
10. Kaitsekate
11. Jõhvilõiketera
12. Pooli korpus
13. Lõikejõhv
14. Servaratas
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist
on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Kaitsekatte paigaldamine (joonised A ja B)
♦ Eemaldage kruvi (15) kaitsekatte (10) küljest.
♦ Asetage kaitsekate (10) tööriista külge, nagu
joonisel näidatud.
♦ Suruge kaitsekatet, kuni see klõpsatusega
kohale asetub.
♦ Kinnitage kaitsekate kruviga.
♦ Pingutage kruvi.
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage tööriista ilma korralikult paigaldatud kaitsekatteta.
Lisakäepideme kinnitamine (joonis C)
♦ Hoidke korpuse küljel asuvat reguleerimisnuppu
(6) all.
♦ Lükake lisakäepide (5) oma kohale reguleerimisnupu (6) kohal.
Hoiatus! Veenduge, et nupu hambad paiknevad
õigesti käepidemes asuvates avades ja käepide
on kindlalt kinni.
Lisakäepideme asendi reguleerimine (joonis D)
Lisakäepidet (5) saab reguleerida, et tagada optimaalne tasakaal ja mugavus.
♦ Vajutage käepideme vasakul küljel olev reguleerimisnupp (6) alla.
♦ Pöörake lisakäepide (5) sobivasse asendisse.
♦ Vabastage reguleerimisnupp (6).
Hoiatus! Veenduge, et nupu hambad paiknevad
õigesti käepidemes asuvates avades ja käepide
on kindlalt kinni.
Tööriista kõrguse reguleerimine (joonis E, F)
Sellel tööriistal on teleskoopmehhanism, mis võimaldab seada selle kõrguse mugavaks. Võimalikke
kõrgusi on mitu.
Kõrguse seadistamiseks toimige järgmiselt.
♦ Vabastage kõrguse reguleerimise lukustusklamber (16).
♦ Kõrguse reguleerimiseks tõmmake toru (7)
õrnalt üles või alla.
♦ Sulgege kõrguse reguleerimise lukustusklamber
(16).
Lõikejõhvi vabastamine
Transportimise ajaks on lõikejõhv kinnitatud teibiga
pooli korpuse külge.
♦ Eemaldage teip, millega lõikejõhv on kinnitatud
pooli korpuse (12) külge.
Pooli hoidmine, kui seda ei kasutata (joonis G)
Seadmel on kaks lõikesüsteemi:
♦ AFS: Ühe jõhvi automaatne etteanne kergeteks
niitmis- ja kärpimistöödeks.
♦ HDL: Vastupidav kahe jõhviga lõikesüsteem
kõrgema taimestikuga piirkondadele.
Märkus! HDL-pooli võib kasutada ainult niitmisrežiimis.
Lõikesüsteemi, mida parasjagu ei kasutata, võib
hoida varupooli hoidikus.
♦ Asetage pooli kattel olevad fiksaatorid (17) kohakuti varupooli hoidikus (8) olevate avadega
(18).
11
EESTI KEEL
♦
Suruge kate varupooli hoidiku peale, nii et see
klõpsatusega kindlalt kohale asetub.
Seadme ühendamine vooluvõrku (joonis H)
♦ Ühendage toitesisend (4) sobiva pikendusjuhtme pistikupesaga.
♦ Juhtige juhe läbi juhtmehoidiku (3).
♦ Ühendage pistik elektrikontakti.
Seadmega ühendatud juhtme puhul: Enne pistiku
ühendamist elektrikontakti veenduge, et juhe kulgeb
läbi juhtmehoidiku.
Hoiatus! Pikenduskaabel peab sobima välitingimustes kasutamiseks.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega.
Ärge koormake tööriista üle.
Tööriista seadistamine niitmiseks või servade
kärpimiseks (joonis I, J)
Tööriista võib kasutada niitmisrežiimis, nagu näidatud joonisel I, või üle haljasala või peenra serva
ulatuva rohu kärpimiseks, nagu näidatud joonisel J.
Niitmisrežiim (joonis I)
Niitmiseks peab trimmeri pea olema joonisel I näidatud asendis. Kui see ei ole nii, toimige järgmiselt.
♦ Vabastage kõrguse reguleerimise lukustusklamber (16).
♦ Keerake toru (7) päripäeva.
♦ Kui lõikepea on tööasendis, sulgege kõrguse
reguleerimise lukustusklamber (16).
Märkus! Toru pöörleb ainult ühes suunas.
Märkus! HDL-pooli võib kasutada niitmisrežiimis.
Kärpimisrežiim (joonis J)
Kärpimiseks peab trimmeri pea olema joonisel J näidatud asendis. Kui see ei ole nii, toimige järgmiselt.
♦ Vabastage kõrguse reguleerimise lukustusklamber (16).
♦ Keerake toru (7) vastupäeva.
♦ Kui lõikepea on tööasendis, sulgege kõrguse
reguleerimise lukustusklamber (16).
Märkus! Toru pöörleb ainult ühes suunas.
Sisse- ja väljalülitamine
♦ Tööriista sisselülitamiseks vajutage toitelülitit
(1).
♦ Tööriista väljalülitamiseks vabastage päästiku
hoob.
Hoiatus! Mitte kunagi ärge püüdke lukustada päästiku hooba sisselülitatud asendis.
12
Soovitusi tõhusaks kasutamiseks
Üldist
♦ Optimaalse tulemuse saavutamiseks niitke
ainult kuiva rohtu.
Niitmine
♦ Hoidke tööriista joonisel K näidatud viisil.
♦ Liigutage trimmerit kergelt küljelt küljele.
♦ Pika rohu niitmisel alustage kõrgemalt ja liikuge
järk-järgult allapoole. Niitke väikeste koguste
kaupa.
♦ Hoidke tööriista eemal kõvadest esemetest ja
õrnadest taimedest.
♦ Niitmisel piki kõnniteid või muid abrasiivseid pindu ning kõvemate taimede puhul kulub lõikejõhv
kiiremini ja seda tuleb sagedamini järele lasta.
♦ Kui tööriista kiirus langeb, vähendage koormust.
Servade kärpimine
Parimad tulemused saavutatakse üle 50 mm sügavuste servade puhul.
♦ Ärge kasutage tööriista servade moodustamiseks. Kasutage servade moodustamiseks
servalabidat.
♦ Juhtige tööriista rattale toetatuna, nagu näidatud
joonisel L.
♦ Madalamalt lõikamiseks kallutage kergelt tööriista.
Uue lõikejõhvi pooli paigaldamine (joonis M, N)
Lõikejõhvi varupoole saate osta BLACK+DECKERi
edasimüüjalt (kat. nr A6482). Saadaval on ka
komplektid, milles sisaldub kolm pooli lõikejõhviga
(kat. nr A6486).
♦ Ühendage tööriist vooluvõrgust lahti.
♦ Hoidke fiksaatoreid (17) all ja eemaldage pooli
kate (21) korpuse (12) küljest (joonis M).
♦ Eemaldage tühi pool (22) pooli katte küljest.
♦ Eemaldage poolilt ja korpuselt pori ja rohulibled.
♦ Lõigake ära jõhvi ots ja juhtige jõhv läbi ava (23)
(joonis M). Jõhv peab pooli kattest läbi ulatuma
umbes 11 cm pikkuselt.
Märkus! Jälgige, et jõhv poolilt maha ei tuleks.
Hoidke seadet alati kindlalt ühe käega.
♦ Võtke uus pool ja vajutage see pooli kattes oleva
hoidiku otsa. Keerake pooli kergelt, kuni see
kohale asetub.
♦ Asetage pooli kattel olevad fiksaatorid (17)
kohakuti korpuses (12) olevate avadega (24).
♦ Suruge kate korpuse peale, nii et see klõpsatusega kindlalt kohale asetub.
Hoiatus! Kui lõikejõhv ulatub üle lõiketera (11), lõigake see lühemaks, nii et see ulatub täpselt terani.
EESTI KEEL
Uue vastupidava lõikejõhvi paigaldamine (joonis
O, P)
Varukomplekte 10 vastupidava lõikejõhviga saab
osta BL ACK+DECKERi edasimüüjalt (kat. nr
A6489).
Uue lõikejõhvi paigaldamiseks järgige alltoodud
juhiseid.
♦ Ühendage tööriist vooluvõrgust lahti.
♦ Hoidke fiksaatoreid (17) all ja eemaldage
HDL-kate (9) korpuse (12) küljest.
♦ Eemaldage HDL-kattelt (9) ja korpuselt pori ja
rohulibled.
♦ Eemaldage HDL-kattest (9) kasutatud jõhv.
♦ Juhtige uus jõhv (20) läbi HDL-katte mõlemal
küljel olevate avade (27).
♦ Seadke keskel olev kaitsevõru (28) joonisel
näidatud asendisse (joonis P).
♦ Asetage HDL-kate tagasi kohale.
Hoiatus! Kasutage ainult sobivat tüüpi BLACK+
DECKERi lõikejõhvi.
Asetage pooli kattel olevad fiksaatorid kohakuti
korpuses olevate avadega.
♦ Suruge kate korpuse peale, nii et see klõpsatusega kindlalt kohale asetub.
♦ Kui lõikejõhv ulatub lõiketerast kaugemale,
lõigake see lühemaks, nii et see ulatub täpselt
terani.
Kui automaatne jõhvijaotur siiski ei tööta või on pool
kinni kiilunud, proovige järgmist.
♦ Puhastage hoolikalt pooli kate ja korpus.
♦ Eemaldage pool ja kontrollige, kas hoob saab
vabalt liikuda.
♦ Eemaldage pool ja kerige sellelt jõhv maha,
seejärel kerige jõhv jälle eespool kirjeldatud viisil
poolile. Vahetage pool vastavalt juhistele välja.
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt.
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 5 A.
Tooted ja akud sisaldavad aineid, mida saab
eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepuudust.
Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele. Lisateavet leiate
aadressilt www.2helpU.com
♦
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada
koos olemjäätmetega.
Tehnilised andmed
GL933
(Tüüp 1)
Pinge
VAC
230
Probleemide lahendamine
Tarbitav võimsus
W
900
Kui tööriist ei tööta korralikult, järgige allpool toodud
juhiseid. Kui see ei lahenda probleemi, võtke ühendust BLACK+DECKERi kohaliku remonditöökojaga.
Hoiatus! Enne jätkamist eemaldage tööriist vooluvõrgust.
Tühikäigukiirus
min -1
7000
Kaal
kg
3,2
Seade töötab aeglaselt
♦ Kontrollige, kas pooli korpus saab vabalt pöörelda. Vajadusel puhastage hoolikalt.
♦ Kontrollige, et jõhv ei ulatuks poolist välja rohkem kui 11 cm. Kui ulatub, siis lõigake jõhv lühemaks, nii et see ulatub täpselt jõhvilõiketerani.
Jõhvi automaatne etteandmine ei tööta
♦ Hoidke fiksaatoreid all ja eemaldage pooli kate
korpuse küljest.
♦ Tõmmake jõhvi, kuni see ulatub korpusest välja
11 cm. Kui poolile on jäänud liiga vähe jõhvi, siis
paigaldage uus pool eespool kirjeldatud viisil.
Helirõhu tase
Helirõhk (L pA ) 8 0 dB(A), määramatus (K)
0,55 dB(A)
Helivõimsus (LWA) 94 dB(A), määramatus (K)
0,55 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise
vektori summa) vastavalt standardile EN
50636-2-91:2014:
Vibratsioonitugevus (ah) 6,0 m/s2, määramatus
(K) 1,5 m/s2
13
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
VÄLITINGIMUSTES KASUTATAVATE
SEADMETE MÜRA DIREKTIIV
Trimmer GL933
Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele
dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60335-1:2012 +A11:2014,
EN 50636-2-91:2014
2000/14/EÜ, murutrimmer, L ≤ 50 cm, VIII lisa
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802
ED
Arnhem, Holland
Teavitatud asutuse nr: 0344
Helivõimsuse tase vastavalt direktiivile 2000/14/EÜ
(artikkel 12, III lisa, L ≤ 50 cm):
LWA (mõõdetud helivõimsus) 94 dB(A), määramatus
(K) = 0,55 dB(A)
LWA (garanteeritud helivõimsus) 94 dB(A), määramatus (K) = 0,55 dB(A)
Neid tooted on kooskõlastatud direktiividega
2004/108/EÜ (kuni 19/04/2016), 2014/30/EÜ (alates
20/04/2016) ja 2011/65/EÜ.
Li s ai nf o s aa m i s e ks võt ke p a lun üh e n du st
Black & Deckeriga allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupanemise eest ja kinnitab seda Black & Deckeri nimel.
R. Laverick
Masinaehituse direktor
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
08/08/2015
14
Garantii
Black & Decker on kindel oma toodete kvaliteedis
ja pakub tarbijatele 24-kuulist garantiid alates ostukuupäevast. See garantii täiendab teie seaduslikke
õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa
Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Garantiinõude esitamiseks peab nõue olema kooskõlas Black & Deckeri kasutustingimustega ning te
peate esitama müüjale või volitatud remondiagendile
ostutõendi. Black & Deckeri 2-aastase garantii kasutustingimused ja lähima volitatud remonditöökoja
asukoha leiate veebiaadressilt www.2helpU.com või
võttes ühendust Black & Deckeri kohaliku esindusega kasutusjuhendis toodud aadressil.
Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.co.uk,
et registreerida oma uus Black & Deckeri toode ning
olla kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша кордовая газонокосилка GL933 BLACK+
DECKER™ предназначена для скашивания
травы, обработки краев газона, а также для
стрижки травы в труднодоступных местах.
Данный инструмент предназначен только для
бытового использования.
Инструкции по технике
безопасности
Внимание! При использовании
электрических инструментов соблюдение правил по технике безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара,
поражения электрическим током,
получения травм и повреждения
личного имущества.
Внимание! При использовании
инструмента соблюдайте правила
безопасности. В целях обеспечения безопасности оператора
и посторонних лиц, перед использованием инструмента прочтите
данные инструкции. Сохраните
данные инструкции для последующего использования.
♦ Перед использованием
инструмента внимательно
прочтите данное руководство
по эксплуатации.
♦ Назначение инструмента
описывается в данном
руководстве по эксплуатации.
Использование любых
принадлежностей или
приспособлений, а также
выполнение данным
инструментом любых видов
работ, не рекомендованных
данным руководством по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
♦ Сохраните данное
руководство для
последующего обращения
к нему.
Использование
инструмента
Всегда соблюдайте осторожность
при работе с данным инструментом.
♦ Всегда работайте в защитных
очках или маске.
♦ Не допускайте детей
и любых лиц, не знакомых
с данным правилами техники
безопасности, к работе
инструментом.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Не позволяйте детям или
животным находиться
в рабочей зоне, дотрагиваться
до инструмента или до
электрического кабеля.
♦ Будьте особенно внимательны
при использовании
инструмента в присутствии
детей.
♦ Использование инструмента
детьми и неопытными лицами
допускается только под
контролем ответственного за
их безопасность лица.
♦ Не используйте данный
инструмент в качестве
игрушки.
♦ Используйте данный
инструмент только при
дневном свете или при ярком
искусственном освещении.
♦ Используйте инструмент
только в сухих местах. Не
подвергайте инструмент
воздействию влаги.
♦ Не погружайте инструмент
в воду.
♦ Не разбирайте корпус
инструмента. Внутри
нет обслуживаемых
пользователем деталей.
16
♦ Не используйте инструмент,
если есть опасность
возгорания или взрыва,
например, вблизи легко
воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли.
♦ Во избежание риска
повреждения штепселей
и электрических кабелей,
никогда не тяните за кабель,
чтобы отключить инструмент
от штепсельной розетки.
Безопасность посторонних
лиц
♦ Не допускайте детей, людей
со сниженными физическими,
сенсорными и умственными
способностями или не
имеющими необходимого
опыта или навыка, а также
лиц, не знакомых с данным
правилами техники
безопасности, к работе
инструментом. Местное
законодательство может
ограничивать возраст
оператора.
♦ Никогда не используйте
инструмент, если
поблизости находятся люди,
в особенности, дети, или
животные.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации
соответствия, были измерены
в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно
EN50636 и могут использоваться
при сравнении характеристик
различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации
могут также использоваться для
предварительной оценки величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе
с электроинструментом зависят от
вида работ, выполняемых данным
инструментом, и могут отличаться
от заявленных значений. Уровень
вибрации может превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных
мер (2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы
электроинструменты, необходимо
принимать во внимание действительные условия использования
электроинструмента, учитывая
все составляющие рабочего цикла, в том числе время, когда
инструмент находится в выключенном состоянии, и время, когда
он работает без нагрузки, а также
время его запуска и отключения.
Остаточные риски
При работе данным инструментом
возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные
здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть
при неправильном или продолжительном использовании изделия
и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике
безопасности и использование
предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить.
К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания
вращающихся/двигающихся
частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во
время смены деталей или
насадок.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Риск получения
травмы, связанный
с продолжительным
использованием инструмента.
При использовании
инструмента в течение
продолжительного периода
времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли в процессе
работы с инструментом
(например, при обработке
древесины, в особенности,
дуба, бука и ДВП).
После использования
♦ Храните не используемый
инструмент в сухом, хорошо
вентилируемом месте,
недоступном для детей.
♦ Дети не должны иметь доступ
к убранным на хранение
инструментам.
♦ Во время хранения или
перевозки инструмента
в автомобиле, помещайте его
в багажник или закрепляйте,
чтобы исключить его
перемещение при резком
изменении скорости или
направления движения.
18
Осмотр и ремонт
♦ Перед осмотром, чисткой или
проведением технического
обслуживания, а также когда
инструмент не используется,
отключайте инструмент от
источника питания.
♦ Перед вводом в эксплуатацию
всегда проверяйте
исправность инструмента.
Убедитесь в отсутствии
поломанных деталей и прочих
дефектов, способных
повлиять на работу
инструмента.
♦ Не используйте инструмент,
если повреждена или
неисправна какая-либо его
деталь.
♦ Ремонтируйте или заменяйте
повреждённые или
неисправные детали только
в авторизованном сервисном
центре.
♦ Ни в коем случае не
снимайте и не заменяйте
детали, за исключением
деталей, указанных в данном
руководстве по эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование
удлинительного кабеля
Всегда используйте удлинительные кабели установленного образца, соответствующие входной
мощности данного электроинструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Удлинительный
кабель должен быть пригоден для
использования на открытом воздухе и иметь соответствующую
маркировку.
Использование удлинительного
кабеля HO5VV-F длиной до 30 м
и диаметром в поперечном сечении 1,5 мм2 не снизит производительность электроинструмента.
Перед использованием проверьте
удлинительный кабель на наличие
признаков повреждения, старения
и износа. В случае обнаружения
повреждений удлинительный
кабель подлежит замене. При
использовании кабельного барабана, всегда полностью разматывайте кабель.
Дополнительные правила
безопасности при работе
газонокосилками
Внимание! После выключения
электродвигателя, режущий меха-
низм некоторое время вращается
по инерции.
♦ Изучите все средства
управления инструментом
и используйте его по
назначению.
♦ Перед использованием инструмента внимательно проверьте сетевой и удлинительный кабели на отсутствие
повреждений и старения и износа. В случае повреждения
кабеля во время работы, немедленно извлеките его вилку
из штепсельной розетки. НЕ
ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАБЕЛЮ,
ПОКА ОН НЕ БУДЕТ ОТСОЕДИНЕН ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.
♦ Не используйте инструмент,
если его кабели повреждены
или изношены.
♦ Используйте для защиты
Ваших ног крепкие,
нескользящие ботинки или
сапоги.
♦ Надевайте длинные брюки
для защиты ног.
♦ Перед началом работы
убедитесь, что в рабочей зоне
нет палок, камней, проволоки
и других посторонних
предметов.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Используйте газонокосилку
только в вертикальном
положении, с режущей леской
возле поверхности земли. Ни
в коем случае не включайте
газонокосилку, если она
находится в любом другом
положении!
♦ Передвигайтесь во время
работы с газонокосилкой
только в медленном темпе.
Помните, что свежескошенная
трава влажная и скользкая.
♦ Не работайте на крутых
склонах. Стригите траву
поперёк уклона, ни в коем
случае не сверху вниз!
♦ Ни в коем случае не
пересекайте гравийные
тропинки и дорожки при
работающей газонокосилке!
♦ Ни в коем случае не
касайтесь режущей лески при
работающей газонокосилке!
♦ Не кладите на землю
газонокосилку до момента,
пока режущая леска
полностью не остановится.
♦ Используйте режущую
леску, рекомендованную
изготовителем газонокосилки.
Ни в коем случае не
используйте металлические
20
♦
♦
♦
♦
♦
♦
режущие нити или
рыболовную леску!
Будьте внимательны, чтобы
случайно не коснуться
отсекателя режущей лески!
Направляйте электрический
кабель в сторону от режущей
лески. Постоянно следите за
положением кабеля.
Следите, чтобы Ваши руки
и ноги постоянно находились
на безопасном расстоянии
от режущего механизма,
особенно при включении
электродвигателя.
Перед использованием
инструмента и по окончании
работы проверяйте его на
наличие признаков износа
или повреждений; в случае
необходимости сдайте
инструмент в ремонт.
Ни в коем случае не используйте газонокосилку с повреждёнными защитными кожухами, а также без установленных защитных кожухов.
Будьте осторожны при работе
с любыми инструментами,
оснащёнными режущей
леской; невнимательность
может привести к получению
травмы. После того, как будет
вытянута новая режущая
леска, верните инструмент
РУССКИЙ ЯЗЫК
в его нормальное рабочее
Остерегайтесь разлетаюположение и только тогда
щихся предметов. Следите,
включайте инструмент.
чтобы в зоне работы не было
♦ Следите, чтобы
посторонних лиц.
вентиляционные прорези
Не используйте инструмент
электродвигателя всегда
под дождём или во влажной
оставались открытыми
и чистыми.
среде.
♦ Не используйте газонокосилку,
Гарантированная акустичеесли кабели повреждены или
ская мощность в соответизношены.
ствии с Директивой 2000/14/
♦ Направляйте удлинительный
EC.
кабель в сторону от режущей
лески.
Электробезопасность
Данный инструмент защиМаркировка инструмента
щён двойной изоляцией,
Наравне с кодом даты на инстручто исключает потребность
менте имеются следующие знаки:
в заземляющем проводе.
Перед работой прочтите
Следите за напряжением
полностью данное руководэлектрической сети, оно
ство по эксплуатации.
должно соответствовать
При работе с данным элеквеличине, обозначенной на
троинструментом надевайте
информационной табличке
защитные очки или маску.
инструмента.
При работе с инструментом
используйте средства защи- ♦ Во избежание несчастного
ты органов слуха.
случая замена повреждённого
Перед осмотром поврежкабеля питания должна
дённого кабеля всегда изпроизводиться только на
влекайте вилку кабеля из
заводе-изготовителе или
розетки электросети. Не
в авторизованном сервисном
используйте газонокосилку,
центре BLACK+DECKER.
если её кабель повреждён.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Электробезопасность
может быть повышена
при использовании
высокочувствительного
30 мА устройства защитного
отключения (УЗО).
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Основная рукоятка
3. Кабельный зажим
4. Соединительный элемент входа электропитания
5. Вспомогательная рукоятка
6. Кнопка регулировки положения вспомогательной рукоятки
7. Штанга
8. Отсек для хранения запасной катушки с леской
9. HDL-крышка
10. Защитный кожух
11. Отсекатель режущей лески
12. Корпус катушки
13. Режущая леска
14. Направляющее колесо для подравнивания
кромок
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединён от
электросети.
Установка защитного кожуха (Рис. А и В)
♦ Удалите винт (15) защитного кожуха (10).
♦ Установите защитный кожух (10) на инструмент, как показано на рисунке.
♦ Нажмите на защитный кожух до ощущаемой
фиксации.
♦ Закрепите защитный кожух винтом.
♦ Затяните винт.
Внимание! Используйте газонокосилку только
с правильно установленным защитным кожухом.
Установка вспомогательной рукоятки (Рис. С)
♦ Нажмите и удерживайте регулировочную
кнопку (6), расположенную на боковой стороне основной рукоятки.
22
♦
Надвиньте вспомогательную рукоятку (5) на
место поверх регулировочной кнопки (6).
Внимание! Следите, чтобы зубчики на кнопке
полностью вошли в пазы на рукоятке. Проверьте, что рукоятка надёжно закреплена.
Регулировка положения вспомогательной
рукоятки (Рис. D)
Для обеспечения оптимального баланса и комфорта при использовании положение вспомогательной рукоятки (5) можно отрегулировать.
♦ Нажмите на регулировочную кнопку (6), расположенную с левой стороны рукоятки.
♦ Поверните вспомогательную рукоятку (5)
и установите её в необходимое положение.
♦ Отпустите регулировочную кнопку (6).
Внимание! Следите, чтобы зубчики на кнопке
полностью вошли в пазы на рукоятке. Проверьте, что рукоятка надёжно закреплена.
Регулировка высоты инструмента (Рис. Е и F)
Данный инструмент оборудован телескопическим механизмом, позволяющим устанавливать
удобную для Вас высоту. Предусмотрено несколько установок высоты.
Чтобы отрегулировать высоту, поступите следующим образом:
♦ Отожмите зажимной рычаг регулировки высоты (16).
♦ Аккуратно вдвиньте или выдвиньте штангу
(7) на желаемую длину.
♦ Закройте зажимной рычаг регулировки высоты (16).
Подготовка режущей лески
При поставке режущая леска прикреплена
к корпусу катушки клейкой лентой.
♦ Удалите клейкую ленту, которой режущая
леска прикреплена к корпусу катушки (12).
Хранение не используемой катушки (Рис. G)
Данный инструмент оснащён двумя системами
подачи лески:
♦ AFS: Автоматическая подача одинарной
лески для кошения в лёгком режиме и подравнивания кромок.
♦ HDL: Система двойной сверхпрочной лески
для обработки сильно заросших участков.
Примечание: Катушка с HDL-леской может использоваться только в режиме кошения.
Не используемая в данный момент система
может содержаться в отсеке для хранения запасной катушки.
♦ Совместите язычки (17) на крышке катушки
с пазами (18) в отсеке для хранения запасной катушки (8).
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Надавите на крышку и прижмите её к отсеку
для хранения, пока она не защёлкнется на
месте.
Подключение инструмента к электросети
(Рис. Н)
♦ Вставьте штепсельную розетку подходящего удлинительного кабеля в соединительный элемент (4) силового входа газонокосилки.
♦ Направьте удлинительный кабель через
кабельный зажим (3).
♦ Вставьте вилку удлинительного кабеля
в штепсельную розетку электросети.
Для исключения случайного разъединения
штепсельного разъёма под воздействием растягивающего усилия, каждый раз перед подключением электроинструмента к штепсельной
розетке проследите, чтобы удлинительный
кабель проходил через кабельный зажим.
Внимание! Удлинительный кабель должен
быть пригоден для эксплуатации на открытом
воздухе.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Настройка газонокосилки на кошение или
подравнивание кромок (Рис. I и J)
Данную газонокосилку можно использовать для
скашивания травы, как показано на Рис. I, а также для срезания травы вдоль кромок газона и
цветочных клумб, как показано на Рис. J.
Режим кошения (Рис. I)
При кошении головка газонокосилки должна
находиться в положении, показанном на Рис. I.
Если это не так, поступите следующим образом:
♦ Отожмите зажимной рычаг регулировки высоты (16).
♦ Поверните штангу (7) по часовой стрелке.
♦ Установив головку газонокосилки в нужное
положение, закройте зажимной рычаг регулировки высоты (16).
Примечание: Штанга может поворачиваться
только в одну сторону.
Примечание: Катушка с HDL-леской может использоваться только в режиме кошения.
Режим подравнивания кромок (Рис. J)
При подравнивании кромок головка газонокосилки должна находиться в положении, показанном на Рис. J. Если это не так, поступите
следующим образом:
♦
Отожмите зажимной рычаг регулировки высоты (16).
♦ Поверните штангу (7) против часовой стрелки.
♦ Установив головку газонокосилки в нужное
положение, закройте зажимной рычаг регулировки высоты (16).
Примечание: Штанга может поворачиваться
только в одну сторону.
Включение и выключение
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заблокировать клавишу пускового выключателя
во включённом положении!
Рекомендации по оптимальному
использованию
Общие требования
♦ Для достижения наилучших результатов,
срезайте только сухую траву.
Скашивание травы
♦ Держите инструмент, как показано на Рис.
K.
♦ Равномерно покачивайте газонокосилку из
стороны в сторону.
♦ Высокую траву стригите постепенно, начиная сверху. Стригите небольшими слоями.
♦ Избегайте контакта газонокосилки с твёрдыми предметами и нежными растениями.
♦ При кошении вдоль тротуаров и других
абразивных поверхностей, а также при кошении высокой травы режущая леска будет
быстрее изнашиваться и потребуется более
частая подача.
♦ Если режущий механизм начинает вращаться медленнее, уменьшите нагрузку.
Подравнивание кромок
Наилучшие результаты достигаются при высоте
кромок 50 и более миллиметров.
♦ Не используйте газонокосилку для формирования новых кромок. Для создания новых
кромок используйте специально предназначенную для этого лопатку.
♦ Ведите газонокосилку, опираясь на направляющее колесо, как показано на Рис. L.
♦ Для получения более короткого среза, немного наклоняйте газонокосилку.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка новой катушки с режущей леской
(Рис. М и N)
Новые катушки с режущей леской можно приобрести у Вашего продавца BLACK+DECKER
(№ по каталогу A6482). Также можно приобрести комплект из трёх катушек с леской (№ по
каталогу A6486).
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Удерживая язычки (17) нажатыми, снимите
крышку (21) с корпуса катушки (12) (Рис. М).
♦ Извлеките пустую катушку (22) из крышки.
♦ Удалите всю грязь и обрезки травы с крышки
катушки и из корпуса.
♦ Концевую часть второй режущей лески направьте в другую проушину (23) (Рис. М).
Леска должна выступать из крышки приблизительно на 11 см.
Примечание: Следите, чтобы леска не размоталась с катушки. Для этого всё время плотно
придерживайте леску рукой.
♦ Наденьте новую катушку на стержень крышки. Слегка поверните катушку до ощущаемой фиксации.
♦ Совместите язычки (17) на крышке катушки
с пазами (18) в корпусе катушки (12).
♦ Надавите на крышку и прижмите её к корпусу
катушки, пока она не защёлкнется на месте.
Внимание! Если режущая леска выступает за
отсекатель (11), обрежьте леску, чтобы она доходила только до отсекателя.
Установка нового мотка сверхпрочной
режущей лески (Рис. О и Р)
Наборы из десяти мотков сверхпрочной режущей лески можно приобрести у Вашего продавца BLACK+DECKER (№ по каталогу A6489).
Чтобы установить новый моток лески, действуйте следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Удерживая язычки (17) нажатыми, снимите
HDL-крышку (9) с корпуса катушки (12).
♦ Удалите всю грязь и обрезки травы с HDLкрышки (9) и из корпуса.
♦ Извлеките из HDL-крышки (9) использованный моток лески.
♦ Пропустите концы нового мотка лески (20)
через проушины (27), расположенные по
обеим сторонам HDL-крышки.
♦ Расположите центральную втулку (28) в положении, изображённом на Рис. Р.
♦ Установите на место HDL-крышку.
Внимание! Используйте только оригинальную
режущую леску BLACK+DECKER.
24
Возможные неисправности и способы их
устранения
В случае возникновения нарушений в работе
инструмента, выполняйте приведённые ниже
указания. Если неисправность своими силами
устранить не удастся, обратитесь в авторизованный сервисный центр BLACK+DECKER.
Внимание! Прежде чем приступить к устранению неисправностей, отключите инструмент от
источника питания.
Газонокосилка работает медленно
♦ Убедитесь, что корпус катушки вращается
свободно. При необходимости тщательно
его очистите.
♦ Убедитесь, что длина выступающей из корпуса катушки режущей лески не превышает
11 см. При необходимости обрежьте её,
чтобы она доходила только до отсекателя.
Не работает автоматическая подача режущей лески
♦ Удерживая язычки нажатыми, снимите
крышку с корпуса катушки.
♦ Вытяните режущую леску на 11 см из корпуса
катушки. Если режущей лески на катушке
недостаточно, вставьте новую катушку
с леской, как описано выше.
♦ Совместите язычки крышки катушки с вырезами в корпусе.
♦ Надавите на крышку и прижмите её к корпусу
катушки, пока она не защёлкнется на месте.
♦ Если режущая леска выступает за отсекатель, обрежьте леску, чтобы она доходила
только до отсекателя.
Если автоматическая подача режущего корда
все же не производится или заклинило катушку,
попробуйте поступить следующим образом:
♦ Тщательно очистите крышку и корпус катушки.
♦ Извлеките катушку, и проверьте, может ли
свободно двигаться рычаг.
♦ Извлеките катушку и размотайте режущую
леску; затем снова аккуратно намотайте
леску, как было описано выше. Установите
катушку на свое место, как описано выше.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Инструменты и аккумуляторы, помеченные данным символом, нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Инструменты и аккумуляторы содержат материалы, которые могут быть восстановлены
или переработаны в целях сокращения спроса
на сырьё.
Утилизируйте электрические продукты и аккумуляторы в соответствии с местными положениями. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.2helpU.com
Технические характеристики
GL933
(Тип 1)
Напряжение
В перем. тока
230
Потребляемая
мощность
Вт
900
Число
оборотов без
нагрузки
об/мин.
7000
Вес
кг
3,2
Уровень звукового давления:
Звуковое давление (LpA) 80 дБ(А), погрешность
(K) 0,55 дБ(А)
А к ус тичес к а я мощнос ть (L WA ) 9 4 дБ(А),
погрешность (K) 0,55 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трём осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 50636-2-91:2014:
Вибрационное воздействие (a h) 6,0 м/с 2 ,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
GL933 – Кордовая газонокосилка
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012 +A11:2014, EN
50636-2-91:2014
2000/14/EC, Кордовая газонокосилка, L ≤ 50 см,
Приложение VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802
ED Arnhem, The Netherlands
Идентификационный Номер Уполномоченного
Органа: 0344
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 12, Приложение III, L ≤ 50 см):
LWA (измеренная ак устическая мощность)
94 дБ(А)
Погрешность (K) = 0,55 дБ(А)
LWA (гарантированная акустическая мощность)
94 дБ(А)
Погрешность (K) = 0,55 дБ(А)
Данные продукты также соответствуют Директивам 2004/108/EC (до 19/04/2016), 2014/30/EU
(после 20/04/2016) и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
R. Laverick
Руководитель отдела
технических разработок
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
08/08/2015
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
zst00294130 - 19-04-2016
26
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising