DCV517N | DeWalt DCV517N VACUUM CLEANER instruction manual

372003 - 08 EST
DCV517
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(перевод с оригинала инструкции)
2
6
17
Joonis 1 / Рисунок 1
A
D
E
B
F
H
C
G
Joonis 2 / Рисунок 2
X
X
G
H
3
Joonis 3 / Рисунок 3
D
B
E
C
Joonis 4 / Рисунок 4
I
E
F
4
Joonis 5 / Рисунок 5
I
J
5
EESTI KEEL
JUHTMETA MÄRG-/KUIVPUHASTI
DCV517
Õnnitleme!
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Olete valinud DEWALTi seadme. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTist ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Tehnilised andmed
Tüüp
Toiteallikas
Aku pinge
Toide
Paagi maht
Max õhuvool
Kaitseklass
Vooliku düüsi diameeter
Kaal (akupatareita)
VDC
W
l
l/s
mm
kg
DCV517
1
DC
18
180
1,9
15,9
IPX4
32
1,8
Müraväärtused ja vibratsiooniväärtused (kolme telje vektorsumma)
kooskõlas standardiga EN60335
dB(A)
76
LPA (emissiooni helirõhutase)
dB(A)
87
LWA (helivõimsustase)
dB(A)
3
KWA (antud helitaseme määramatus)
Vibratsioonitugevus ah =
Määramatus K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 60335-2-69 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel
hindamisel.
HOIATUS: Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab
tööriista põhirakendusi. Kui aga
tööriista kasutatakse muul viisil,
erinevate lisatarvikutega või kui
seda on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonitugevus erineda. Sellisel
juhul võib vibratsiooni mõju kogu
tööaja kestel olla märkimisväärselt
tugevam.
Akupatarei
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Kaal
Akupatarei
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Kaal
Akulaadija
Peapinge
Aku tüüp
Akupatarei u.
laadimisaeg
VDC
Ah
kg
VAC
min
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB183/B DCB184/B
Li-Ion
Li-Ion
18
18
2,0
5,0
0,40/0,45 0,62/0,67
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,49
Kaal
kg
Akulaadija
Peapinge
Aku tüüp
Akupatarei u.
laadimisaeg
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
kg
0,29
Kaal
Akulaadija
Peapinge
Aku tüüp
Akupatarei u.
laadimisaeg
Kaal
6
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
VAC
VAC
min
kg
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
0,36
EESTI KEEL
Akulaadija
Peapinge
Aku tüüp
Akupatarei u.
laadimisaeg
Kaal
Akulaadija
Peapinge
Aku tüüp
Akupatarei u.
laadimisaeg
Kaal
Kaitsmed:
Euroopa
Suurbritannia ja
Iirimaa
VAC
min
kg
VAC
min
kg
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
0,5
230V tööriistad
230V tööriistad
10 amprit, vooluvõrk
3 amprit, pistikupesa
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
JUHTMETA MÄRG-/KUIVPUHASTI
DCV517
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60335-1:2012, EN 60335-269:2012.
Neid tooted on kooskõlastatud direktiividega
2004/108/EÜ (kuni 19.04.2016) ja 2014/30/
EÜ (alates 20.04.2016) ja 2011/65/EÜ.
Lisainfo saamiseks võtke palun DEWALTIGA
ühendust allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi
nimel.
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab eelseisvat
ohtlikku olukorda, mis vältimata
jätmisel lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
NB: Viitab tegevusele, mis ei too
kaasa kehavigastust, kuid mis
mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
18.12.2015
ETTEVAATUST:
Lugege hoolega
kasutusjuhendit enne
seadme kasutamist.
Olulised ohutusjuhised
HOIATUS! Lugege
läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi hoiatuste
ja juhiste täpne järgimine
aitab vältida elektrilöögi,
tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
7
EESTI KEEL
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA
JUHISED TULEVIKU TARVIS
ALLES.
ENNE SELLE SEADME
KASUTAMIST LUGEGE
KÕIK JUHISED LÄBI JA
JÄRGIGE NEID.
HOIATUS: Operaatoreid
tuleb adekvaatselt
juhendada selle seadme
kasutamisel.
HOIATUS: Elektrilöögiohu
vähendamiseks. Vältida
kokkupuudet veega. Hoida
siseruumides.
HOIATUS: See seade
ei sobi ohtliku tolmu
üleskorjamiseks.
• Enne kasutamist tuleb
operaatoreid varustada teabe
ning juhistega ning pakkuda
koolitust seadme kasutamise
ja ainete teemal, millega
seadet kasutatakse, kaasa
arvatud kogutud materjali
ohutu eemaldusmeetodi ja
utiliseerimise alal.
• Operaatorid peavad järgima
kõiki ohutuseeskirju, mis
kehtivad käsitsetava materjali
kohta.
• Ärge lahkuge seadme juurest,
kui see on toiteallikaga
ühendatud. Eemaldage see
toitevõrgust ja eemaldage
akupatarei, kui te seda ei
kasuta ja enne hooldust.
8
•
•
•
•
•
•
•
•
See toode pole mõeldud
kasutamiseks inimestele
(k.a lapsed), kellel on
vähendatud füüsikalised,
sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad
kogemused ja teadmised.
Laste üle tuleb pidada
järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Kasutage seda seadet VAID
juhendis kirjeldatud viisil.
Kasutage vaid DEWALTI poolt
soovitatavaid tarvikuid.
Kui seade ei tööta korralikult
või kui see on maha
kukkunud, kahjustunud,
jäetud õue või kui see on
kukkunud vette, tagastage see
teeninduskeskusele.
Ärge käsitsege pistikut,
akupatareid ega seadet
niiskete kätega.
Ärge asetage objekte seadme
avadesse. Ärge kasutage
seadet, kui ükski ava on
blokeeritud; hoidke tolmust,
kiududest, juustest ja mis
tahes muust vaba, sest need
takistavad õhuvoolu.
Hoidke juukseid, lahtisi
riideid, sõrmi ja kõiki
kehaosi avanevatest ja
liikuvatest osadest eemal.
Lülitage kõik kontrollid
välja enne seadme pistiku
eemaldamist või enne
akupatarei eemaldamist.
EESTI KEEL
•
•
•
•
Olge väga hoolikad, kui
puhastate treppe.
Ärge kasutage seadet süttivaid
või põlevaid vedelikke, nagu
bensiin, üleskorjamiseks
ega kasutage piirkondades,
kus on süttivaid või põlevaid
vedelikke.
Staatiline laen on võimalik
kuivades piirkondades või
kui õhu suhteline niiskus on
madal. See on vaid ajutine ja
see ei mõjuta vaakumpuhasti
kasutamist.
Spontaanse põlengu
vältimiseks tühjendage paagi
sisu pärast iga kasutuskorda.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Täiendavad ohutusjuhised
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge korjake üles midagi, mis põleb või
suitseb, nagu sigaretid, tikud või kuum
tuhk.
See tööriist on pritsmekindel vastavalt
kaitseklassile IPX4. Ärge kastke tööriista
vette.
Ärge kasutage vaakumpuhastit põlevate
plahvatuslike materjalidega, nagu süsi,
puusüü või muud peeneks tehtud põlevad
materjalid.
Ärge kasutage vaakumpuhastit
ohtlike, toksiliste või kantserogeensete
materjalidega, nagu asbest või pestitsiidid.
Ärge kasutage vaakumpuhastit ilma filtrita.
Mõni puit sisaldab säilitusaineid,
mis võivad olla toksilised. Olge eriti
ettevaatlik, et vältida selle sissehingamist
ja kokkupuudet nahaga, kui nende
materjalidega töötate. Küsige ja järgige
mis tahes ohutusteavet, mis on saadaval
teie materjali tarnijal.
Ärge kasutage vaakumpuhastit
astmeredelina.
Ärge asetage raskeid objekte
vaakumpuhastit.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Sõrmede pigistamise või muljumise risk.
– Adhesiividega töötamisel aurude
sissehingamise risk.
– Ohtliku tolmu sissehingamise risk.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOONIS 2)
Kuupäevakood (X), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
2015 XX XX
tootmisaasta
Olulised ohutusjuhised kõigi
akulaadijate kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES: See juhend
sisaldab olulisi ohutus- ja kasutusjuhiseid
ühilduvatele akulaadijatele (vt Tehnilised
andmed).
• Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik
juhiseid ja hoiatustähised laadijal, akul ja
tootel, mida kasutatakse akuga.
HOIATUS: Elektrilöögioht. Vältige
vedelike sattumist laadijasse. See
võib põhjustada elektrilöögi.
HOIATUS: Soovitame kasutada
rikkevoolukaitset, mille
rakendumisvool on 30mA või vähem.
ETTEVAATUST: Põletuse oht.
Vigastuse ohu vähendamiseks
laadige ainult DEWALTI laetavaid
akusid. Teist tüüpi akud võivad
plahvatada ning põhjustada
kehavigastusi ja kahjusid.
9
EESTI KEEL
ETTEVAATUST: Laste üle tuleb
pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
• Ärge kasutage laadijat kahjustunud
juhtme või pistikuga —laske need kohe
asendada.
NB: Teatud tingimustel, kui laadija
on vooluvõrku ühendatud, võivad
laadijasse sattunud võõrkehad
selle kontaktid lühistada. Elektrit
juhtivad võõrkehad, nagu näiteks,
kuid mitte ainult, terasvill, foolium või
igasugused kogunenud metallosad
tuleb laadija pesast eemal hoida.
Ühendage laadija alati vooluvõrgust
lahti, kui selle pesas pole akut.
Ühendage laadija lahti ka enne
puhastamist.
• Ärge kasutage laadijat, kui see on
saanud löögi teravalt esemelt, see
on maha kukkunud või muul viisil
kahjustada saanud. Viige see volitatud
teeninduskeskusesse.
• Ärge tõmmake ega kandke seda seadet
juhtmest, käepidemena, ärge jätke juhet
ukse vahele ega tõmmake juhet üle terava
serva või nurga. Ärge liikuge seadmega üle
juhtme. Hoidke juhet kuumadest pindadest
eemal.
• ÄRGE proovige akut laadida mõne muu
laadijaga peale käesolevas juhendis
toodute. Laadija ja aku on projekteeritud
koos töötama.
• Need laadijad pole mõeldud muuks
tarbeks kui DEWALT laetavate patareide
laadimiseks. Muu kasutuse tagajärjeks on
tulekahju-, elektrilöögioht või surmamine
elektrilöögiga.
• Vältige laadija kokkupuudet vihma või
lumega.
• Laadija eemaldamisel vooluvõrgust
tõmmake pistikust, mitte juhtmest. See
vähendab pistiku ja juhtme kahjustamise
ohtu.
• Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta
peale, selle taha ei komistata ning seda ei
kahjustata ega kulutata muul viisil.
• Ärge kasutage pikendusjuhet, kui
see pole just hädavajalik. Ebaõige
pikendusjuhtmete kasutamine võib kaasa
tuua tuleohu, elektrilöögi või surmava
elektrilöögi.
• Ärge asetage laadija peale ühtegi
eset ega laadijat pehmele pinnale, et
mitte blokeerida ventilatsiooniasid ega
põhjustada laadija ülekuumenemist.
Paigutage laadija nii, et see on eemal kõigist
soojusallikatest. Laadija ventilatsioon on
tagatud korpuse pealmisel ja alumisel küljel
olevate avade kaudu.
10
• Ärge võtke laadijat koost; viige see
volitatud hoolduskeskusesse, kui seda
tuleb hooldada või remontida. Vale
kokkupanemine võib põhjustada (surmava
elektrilöögi) või tulekahju ohtu.
• Kui toitejuhe on kahjustunud, peab
tootja, tema esindaja või muu sarnane
kvalifitseeritud isik selle ohu vältimiseks kohe
välja vahetama.
• Eemaldage laadija pistikupesast enne
puhastamisega alustamist. See vähendab
elektrilöögi ohtu. Aku eemaldamine ei
vähenda seda ohtu.
• MITTE KUNAGI ärge püüdke kaks laadijat
kokku ühendada.
• Laadija on loodud töötama standardsel
230V majapidamise elektrivõimsusel.
Ärge püüdke kasutada seda muu pingega.
See ei kehti autolaadija puhul.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Akulaadijad
DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 ja
DCB115 laadijad ühilduvad 18V Li-Ion XR
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B ja DCB185)
akupatareidega.
DEWALT laadijad ei vaja reguleerimist ning
nende kavandamisel on peetud silmas võimalikult
lihtsat kasutamist.
Laadimisprotseduur (joonis 2)
1. Ühendage laadija enne aku sisestamist
sobivasse pistikupessa.
2. Sisestage patareid (G) laadijasse. Punane
tuli (laadimine) vilgub pidevalt, mis tähendab,
et laadimine on alanud.
3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jääb
püsivalt põlema. Aku on täielikult laetud ja
seda võib kasutada või laadijasse jätta.
MÄRKUS: Liitium-ioon patareide maksimaalse
võimsuse ja eluea tagamiseks laadige akupatarei
enne esmakordset kasutamist täis.
EESTI KEEL
Laadimine
Aku laetuse taseme kohta vaadake allpool olevat
tabelit.
Laadimisindikaatorid: DCB105
laeb
täis laetud
kuuma/külma aku viivitus
vaheta patareid välja
Laadimisindikaatorid: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
laeb
täis laetud
kuuma/külma aku viivitus*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Punane
tuli jätkab vilkumist, kuid kollane indikaator
helendab selle töö ajal edasi. Kui aku on
saavutanud sobiva temperatuuri, lülitub kollane
tuli välja ja laadija jätkab laadimisega.
Ühilduv(ad) laadija(d) ei lae vigast akupatareid.
Laadija näitab, et patarei on vigane, keeldudes
süttimast või kuvades probleemse akupatarei või
laadija vilkumismustrit.
MÄRKUS: See võib tähendada ka seda, et viga
on laadijas.
Kui laadija viitab probleemile, viige laadija
ja akupatarei volitatud teeninduskeskusesse
testimisele.
KUUMA/KÜLMA AKU VIIVITUS
Kui laadija tuvastab liiga kuuma või liiga külma
aku, siis see käivitab automaatselt kuuma/külma
aku viivituse, lükates laadimist edasi kuni aku on
sobiva temperatuuri saavutanud. Laadija lülitub
seejärel automaatselt aku laadimise režiimi. See
funktsioon tagab akude maksimaalse tööea.
Külm akupatarei laeb umbes poole aeglasemalt
kui soe akupatarei. Akupatarei laeb aeglasemalt
kogu laadimistsükli jooksul ja see ei lähe tagasi
maksimaalsele laadimiskiirusele, isegi kui patarei
on soe.
VAID LIITIUMIOON-AKUPATAREID
XR Li-Ion tööriistadel on sisseehitatud
elektrooniline kaitsesüsteem, mis kaitseb
akut ülekoormuse, ülekuumenemise või liigse
tühjenemise eest.
Tööriist lülitub elektroonilise kaitsesüsteemi
rakendumisel välja. Kui see toimub, siis hoidke
liitiumioonakut laadijas, kuni see on täielikult täis
laetud.
Olulised ohutusjuhised
kõikide akude kohta
Asendusakude tellimisel lisage katalooginumber
ja pinge.
Aku ei ole pakendist väljavõtmisel täielikult
laetud. Enne aku ja laadija kasutamist lugege
allpool olevaid ohutusjuhiseid. Seejärel järgige
antud laadimisjuhiseid.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge kasutage akut plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike,
gaaside või tolmu läheduses. Aku
asetamine laadijasse või sealt eemaldamine
võib tolmu või aurud süüdata.
• Ärge kunagi asetage akupatareid jõuga
laadijasse. Ärge muutke akupatareid
mitte mingil viisil, et see ühilduks
laadijaga, kuna akupatarei võib rebeneda,
põhjustades raskeid kehavigastusi.
• Laadige akusid ainult DEWALTi laadijatega.
• ÄRGE asetage vette ega muudesse
vedelikkesse ning vältige pritsmeid.
• Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja
akut kohtades, kus temperatuur võib
ületada 40 °C (näiteks suvel kuuride või
metallehitiste läheduses).
HOIATUS: Ärge kunagi üritage
akut mingil põhjusel avada. Kui aku
korpus on pragunenud või muul
viisil kahjustunud, ärge pange akut
laadijasse. Ärge lõhkuge akut,
pillake seda maha ega kahjustage
muul viisil. Ärge kasutage akut ega
laadijat, mis on saanud tugeva
löögi, maha kukkunud, millegi alla
jäänud või muul viisil kahjustunud
(näiteks naelaga läbi torgatud,
haamriga löödud, peale astutud).
See võib põhjustada (surmava)
elektrilöögi. Kahjustunud akud tuleb
tagastada teeninduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
11
EESTI KEEL
ETTEVAATUST: Kui tööriista
ei kasutata, asetage see külili
stabiilsele pinnale, mille taha
inimesed ei komista ega kuku.
Mõned suurte akudega tööriistad
seisavad aku peal püsti, kuid neid
võib olla kerge ümber lükata.
SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED
LIITIUMIOONAKUDELE (LI ION).
• Ärge süüdake akupatareid isegi siis, kui
see on raskesti kahjustunud või täielikult
lõpuni kasutatud. Akupatarei võib tules
plahvatada. Liitiumioonakude põletamisel
eritub mürgiseid aure ja aineid.
Olenemata sellest, kas tarnitavat kaupa peetakse
erandiks või kehtib sellele täisregulatsioon,
vastutab tarnija pakendamise, sildistamise/
märgistamise ja dokumentatsiooni viimastele
nõuetele vastavuse eest.
Akude transportimisega võib kaasneda tuleoht,
kui aku terminalid puutuvad tahtmatult kokku
elektrit juhtivate materjalidega. Kui transpordite
akusid, tuleb veenduda, et aku terminalid on
kaitstud ja hästi isoleeritud teiste materjaliga
kokkupuutumise eest, et vältida lühist.
Kasutusjuhendi selles jaos toodud teave on
antud heas usus ning seda peetakse dokumendi
loomise ajahetkel õigeks. Sellegipoolest ei anta
ei sõnaselget ega vaikivat garantiid. Ostja peab
tagama, et tema tegevus on kooskõlas kehtivate
eeskirjadega.
• Kui aku sisu puutub nahaga kokku, siis
peske seda kohta kohe õrnatoimelise
seebi ja veega. Kui aku vedelik satub silma,
loputage lahtist silma veega
15 minutit või kuni ärrituse kadumiseni.
Meditsiiniline märkus: aku elektrolüüt
koosneb vedelate orgaaniliste süsivesinike ja
liitiumisoolade segust.
Akupatarei
• Avatud akuelementide sisu võib ärritada
hingamisteid. Minge värske õhu kätte.
Sümptomite püsimisel pöörduge arsti poole.
Kasutada tuleb DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B või
DCB185 akupatareisid. Lugege peatükist
Tehnilised andmed lisateavet.
HOIATUS: Põletuse oht. Aku vedelik
võib sädeme või leegiga kokku
puutudes olla tuleohtlik.
Transport
DEWALTI akud vastavad kõigile kehtivatele
tarne-eeskirjadele, mis on sätestatud tööstusja juriidilistes standardites, sealhulgas ÜRO
ohtlike kaupade veo soovituste näidiseeskirjad;
Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse
(IATA) ohtlike kaupade eeskirjad, Rahvusvaheline
ohtlike kaupade merevedu (IMDG) eeskiri
ja Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo
30. septembri 1957. a Euroopa kokkulepe
(ADR). Liitiumioonelemendid ja akud on testitud
ÜRO ohtlike kaupade veo soovituste katsete ja
kriteeriumide käsiraamatu jao 38.3 järgi.
Enamikel juhtudel ei klassifitseerita DEWALT
akupatareisid tarnimisel täisreguleeritud klassi
9ohtlikuks materjaliks. Üldiselt on vaid kaks juhtu,
mis nõuavad tarnimisel klassi 9:
1. Kui õhutranspordiga tarnitakse enam kui
kaks DEWALT liitiumioon akupatareid, kui
pakend sisaldab vaid akupatareisid (mitte
tööriistasid); ja
2. Kui mis tahes meetodil tarnitakse
liitiumioonakusid koos nimivooluga, mis on
suurem kui 100 Vatt-tundides (Wh). Kõigil
liitiumioonakudel on vatt-tundides märgitud
pakendile.
12
AKU TÜÜP
DCV517 töötab 18-voldise akupatareiga.
Ladustamissoovitused
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku
optimaalsete talitlusomaduste ja kasutusea
tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid
toatemperatuuril.
2. Pikemaajalisel hoiule asetamisel
soovitatakse aku täielikult laadida ning
asetada see jahedasse ja kuiva ning
päikesevalguse eest kaitstud kohta.
MÄRKUS: Akut ei tohi hoida täielikult
tühjenenuna. Aku tuleb enne kasutamist laadida.
Laadijal ja akul olevad sildid
Lisaks juhendis kasutatavatele sümbolitele
võivad laadija ja aku siltidel olla järgmised
sümbolid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Laadimisaja leiate peatükist
Tehnilised andmed.
EESTI KEEL
Akut laetakse.
Aku laetud.
A. Sisse-/väljalülitamise lüliti
B. Vooliku düüs
C. Tolmuimeja düüs
D. Vooliku konnektor
Aku defektne.
E. Paagi sisselase (joon. 2)
Viivitus liiga kuuma või külma aku
puhul.
E. Tagumine riiv
Ärge puudutage neid elektrit juhtivate
esemetega.
G. Akupatarei
Ärge laadige kahjustatud akusid.
Mitte lasta veega kokku puutuda.
Laske defektsed juhtmed viivitamatult
välja vahetada.
Laadige ainult vahemikus 4 ˚C ja
40 ˚C.
Vaid siseruumides kaustamiseks.
Kõrvaldage akupatareid keskkonda
arvestades.
Laadige DEWALTI akupatareisid vaid
heaks kiidetud DEWALTI laadijatega.
Kui laete akupatareisid, mis pole
DEWALT laaditud patareid DEWALT
laadijaga, võivad need puruneda või
põhjustada muid ohtlikke olukordi.
Ärge süüdake akupatareid.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab järgmist:
1 Vaakumpuhasti
1 Voolik
1 Kasutusjuhend
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
F. Paak
H. Aku vabastusnupp
SIHTOTSTARVE
Teie DCVDCV517 juhtmeta vaakumpuhasti
on loodud kuiva ja märja mustuse imemiseks
professionaalsete tööde korral.
See vaakumpuhasti on professionaalne
elektritööriist.
ÄRGE kasutage vedelike imemiseks.
MÄRKUS: See seade pole mõeldud
kommertslikuks kasutamiseks, nt hotellides,
koolides, haiglates, tehastes, poodides,
kontorites, rendifirmades ja ehituskohtades.
• Väikesed lapsed ja nõrk tervis. See
seade ei ole mõeldud ilma järelevalveta
kasutamiseks väikeste laste või füüsiliselt
nõrkade isikute poolt.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et aku pinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
veenduge, et laadija pinge vastab võrgupingele.
Teie DEWALTI laadija on
vastavalt standardile EN60335
topeltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb
see vahetada spetsiaalselt valmistatud
kaabli vastu, mis on saadaval DEWALTi
hooldusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
13
EESTI KEEL
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see ei
ole hädavajalik. Kasutage heakskiidetud
pikendusjuhet, mis sobib teie laadija
sisendvõimsusele (vt tehnilised andmed).
Minimaalne juhtme suurus on 1 mm2;
maksimaalne pikkus on 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
HOIATUS: Kasutage vaid DEWALT
akupatareisid ja laadijaid.
Aku paigaldamine ja tööriistast
eemaldamine (joonis 2)
MÄRKUS: Veenduge, et teie akupatarei (G) on
täielikult täis laetud.
AKUPATAREI PAIGALDAMISEKS TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage akupatarei (G) tööriista all olevate
reelingutega (joonis 2).
2. Libistage see seadmesse, kuni akupatarei
asetseb kindlalt, ning tagage, et kuulete selle
kohale lukustumist.
AKUPATAREI EEMALDAMISEKS TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMEST
1. Vajutage vabastusnuppe (H) ja tõmmake
kindlalt akupatarei tööriistast välja.
2. Sisestage akupatarei laadijasse, nagu
kirjeldatud selle kasutusjuhendi laadija osas.
KÜTUSEMÕÕDIKU AKUPATAREID (JOONIS 2)
Mõned DEWALTI akupatareid sisaldavad
kütusemõõdikut, mis sisaldab kolme rohelist
valgusdioodi, mis viitavad akupatarei järelejäänu
laetusele.
14
Kütusenäidiku aktiveerimiseks hoidke all
kütusenäidiku nuppu (X). Kolme rohelise
valgusdioodi kombinatsioon valgustab, näidates
järelejäänud laetuse taset. Kui patarei laetuse
tase jääb alla kasutuspiiri, siis kütusemõõdik ei
valgusta ning patarei tuleb uuesti täis laadida.
MÄRKUS: Kütusemõõdik on vaid akupatarei
järelejäänud laetuse näitaja. See ei näita
tööriista funktsionaalsust ning see varieerub,
sõltuvalt toote komponentidest, temperatuurist ja
lõppkasutaja rakendusest.
Vooliku eemaldamine ja uuesti
paigaldamine (joon. 3)
EEMALDAMINE
1. Võtke vooliku düüs (B) kinnitusest (C) välja.
2. Keerake ühendusosa (D) vastupäeva.
3. Tõmmake voolik puhasti ühendusosa juures
oleva sisselaskeava (E) küljest ära.
UUESTI PAIGALDAMINE
1. Sisestage vooliku konnektor (D) paagi
sisselaskesse (E), hoolitsedes selle eest, et
konnektori sakid oleksid paagi sisselaskeava
sälkudega kohakuti.
2. Keerake ühendusosa päripäeva, et kinnitada
voolik oma kohale.
3. Sisestage vooliku düüs (B) puhasti düüsi (C).
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati
ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis 1)
• Tööriista sisselülitamiseks viige toitelüliti (A)
asendisse I.
• Tööriista väljalülitamiseks viige toitelüliti (A)
asendisse O.
EESTI KEEL
Tolmuimemine (joonised 1)
• Tühjendage ja puhastage paaki (F) enne
kasutamist.
• Veenduge, et voolik on korrektselt
paigaldatud.
• Viige puhasti düüs (C) puhastatava pinna
kohale. Vajadusel saab vooliku düüsi (B)
rakendada suletud ruumides.
MÄRKUS: Ei soovita segada omavahel märgi ja
kuivi aineid. Kui vahetate aineid, tühjendage ja
puhastage kõigepealt paak.
HOIATUS: Kasutage alati tööriista
püstises asendis. Ärge kallutage
tööriista, et vältida paaki kogunenud
vedeliku sisenemist mootori
korpusesse.
HOIATUS: Kasutage alati tööriista
koos paigaldatud tolmufiltriga.
Paagi tühjendamine (joon. 4)
Paak tuleb tühjendada, kui imemisvõime
väheneb märkimisväärselt.
1. Vabastage riiv (E) ja eemaldage paak (F).
2. Tühjendage paak, hoolitsedes keskkonna
eest.
3. Puhastage filter (I). Vaata Puhastamine.
4. Vajadusel puhastage paak (F) ja asetage
tagasi, sulgedes riivi.
HOOLDUS
Teie DEWALT elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt
puhastada.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
Laadija ja akupatarei ei vaja hooldust.
Puhastamine
HOIATUS: Mustuse kogunemisel
ventilatsiooniavadesse ja nende
ümber eemaldage mustus ja
tolm põhikorpuselt kuiva suruõhu
abil. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või
muid kemikaale. Need kemikaalid
võivad nimetatud osade materjale
nõrgendada. Kasutage vaid veega
või õrnatoimelise seebiga niisutatud
lappi.
HOIATUS: Ärge peske filtrit
seestpoolt. Laske filtril täielikult ära
kuivada, kui filter saab seest märjaks.
HOIATUS: Ärge kasutage filtri
puhastamiseks harja.
PAAGI PUHASTAMINE (JOON. 4)
Paak tuleb puhastada pärast iga kasutuskorda
või kui vahetate kasutamise ajal aineid.
1. Tühjendage paak (F).
2. Puhastage paak, kasutades õrna seepi ja
niisket lappi.
3. Kuivatage paak hoolega pehme riidega.
TOLMUFILTRI PUHASTAMINE (JOONIS 5)
Tolmufilter tuleb pärast iga kasutuskorda ära
puhastada. Kui filter on kahjustunud või kui see
ei tööta korralikult, tuleb see välja vahetada.
1. Eemaldage tolmufilter (I), keerates seda
vastupäeva ja võttes selle imemisavalt maha.
2. Raputage üleliigne tolm maha, vajutades filtri
jäätmekonteinerile.
3. Sõltuvalt selle seisukorrast loputage filtrit
leige jooksva vee all. Kuivatage filter enne
tagasi asetamist.
4. Kinnitage filter, asetades selle imemisavale
ning keerates päripäeva.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
IMEMISAVA FILTRI PUHASTAMINE (JOONIS 5)
1. Eemaldage filter (J) imemisavast.
2. Loputage filtrit leige jooksva vee all.
3. Kuivatage filter enne tagasi asetamist.
15
EESTI KEEL
LAADIJA PUHASTAMINE
HOIATUS: Elektrilöögioht. Enne
laadija puhastamist eemaldage
see pistikupesast. Mustuse ja õli
võib laadija välispinnalt eemaldada
lapi või mittemetallist pehme
harjakesega. Ärge kasutage vett ega
puhastuslahuseid.
Valikulised lisatarvikud
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTI pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTI
soovitatud tarvikuid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Selle sümboliga
märgistatud tooteid ja akusid ei tohi
kõrvaldada koos olemjäätmetega.
Tooted ja akud sisaldavad aineid, mida
saab eemaldada ja taaskasutada, et vähendada
toorainepuudust. Elektriseadmed ja akud tuleb
ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Lisainfot aadressil www.2helpU.com.
Laetav akupatarei
Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see
ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem
käisid kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see
kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades:
• Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel
eemaldage see tööriista küljest.
• Liitiumioonelemendid on taaskasutatavad.
Viige need edasimüüjale või kohalikku
jäätmejaama. Kogutud akud taaskasutatakse
või kõrvaldatakse nõuetekohaselt.
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЕСПРОВОДНОЙ СУХОЙ/МОЮЩИЙ
ПЫЛЕСОС DCV517
Поздравляем!
ОСТОРОЖНО. Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется не по
основному назначению, с разной
оснасткой или при ненадлежащем
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
Вы приобрели устройство DEWALT.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
Тип
Источник питания
Напряжение аккумулятора
Мощность
Объем резервуара
макс. поток воздуха
Класс защиты
Диаметр сопла шланга
Вес (без аккумуляторной батареи)
Впост. тока
Вт
l
л/сек.
мм
кг
DCV517
1
Пост. т.
18
180
1,9
15,9
IPX4
32
1,8
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или то
время, когда он работает на
холостом ходу. Это может
привести к значительному
снижению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
Значения шума и вибрации (сумма векторов в трех плоскостях) в
соответствии с EN60335
дБ(A)
76
LPA (Уровень звукового давления)
дБ(A)
87
LWA (Уровень звуковой мощности)
KWA (погрешность для заданного уровня
дБ(A)
3
мощности)
Значение эмиссии вибрации ah =
Погрешность К =
м/с2
м/с2
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
<2,5
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было получено
в соответствии со стандартным тестом,
приведенным в EN 60335-2-69, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
Аккумуляторная
батарея
Тип батареи
Напряжение
Емкость
Масса
Впост. тока
Ач
кг
Аккумуляторная
батарея
Тип батареи
Напряжение
Емкость
Масса
Впост. тока
Ач
кг
DCB180
DCB181
DCB182
Ионнолитиевая
18
3,0
0,64
Ионнолитиевая
18
1,5
0,35
Ионнолитиевая
18
4,0
0,61
DCB183/B DCB184/B
DCB185
Ионнолитиевая
18
2,0
0,40/0,45
Ионнолитиевая
18
1,3
0,35
Ионнолитиевая
18
5,0
0,62/0,67
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
DCB105
230
Напряжение сети Вперем. тока
Тип батареи
10,8/14,4/18 Li-Ion ионно-литиевая
Приблизительное
мин
25 (1,3 Ач) 30 (1,5 Ач) 40 (2,0 Ач)
время зарядки
аккумуляторной
55 (3,0 Ач) 70 (4,0 Ач) 90 (5,0 Ач)
батареи
Вес
кг
0,49
Зарядное устройство
DCB107
Напряжение сети Вперем. тока
230
Тип батареи
10,8/14,4/18 Li-Ion ионно-литиевая
Приблизительное
мин
60 (1,3 Ач) 70 (1,5 Ач) 90 (2,0 Ач)
время зарядки
аккумуляторной
140 (3,0 Ач) 185 (4,0 Ач) 240 (5,0 Ач)
батареи
Вес
кг
0,29
Зарядное устройство
DCB112
Напряжение сети Вперем. тока
230
Тип батареи
10,8/14,4/18 Li-Ion ионно-литиевая
Приблизительное
мин
40 (1,3 Ач) 45 (1,5 Ач) 60 (2,0 Ач)
время зарядки
аккумуляторной
90 (3,0 Ач) 120 (4,0 Ач) 150 (5,0 Ач)
батареи
Вес
кг
0,36
Зарядное устройство
DCB113
Напряжение сети Вперем. тока
230
Тип батареи
10,8/14,4/18 Li-Ion ионно-литиевая
Приблизительное
мин
30 (1,3 Ач) 35 (1,5 Ач) 50 (2,0 Ач)
время зарядки
аккумуляторной
70 (3,0 Ач) 100 (4,0 Ач) 120 (5,0 Ач)
батареи
Вес
кг
0,4
Зарядное устройство
DCB115
Напряжение сети Вперем. тока
230
Тип батареи
10,8/14,4/18 Li-Ion ионно-литиевая
Приблизительное
мин
25 (1,3 Ач) 30 (1,5 Ач) 40 (2,0 Ач)
время зарядки
аккумуляторной
55 (3,0 Ач) 70 (4,0 Ач) 90 (5,0 Ач)
батареи
Вес
кг
0,5
Предохранители:
Европа
230 В инструменты
Великобритания 230 В инструменты
и Ирландия
18
10 А, сетевые
3 А, в штепсельных вилках
Обозначения: Правила
техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ОСТОРОЖНО. Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести ксмерти или серьезной
травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая, если ее не избежать
может привести к травме
средней или высокой степени
тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Декларация о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
БЕСПРОВОДНОЙ СУХОЙ/МОЮЩИЙ
ПЫЛЕСОС
DCV517
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках,
соответствует:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012, EN 60335-269:2012.
Эти изделия также соответствуют директиве
2004/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU
(с 20.04.2016) и 2011/65/EU.
РУССКИЙ ЯЗЫК
За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию DEWALT по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней
стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Маркус Ромпель
Директор по разработке и производству
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштайн, Германия
18.12.2015
ВНИМАНИЕ:
Внимательно прочитайте руководство
по эксплуатации
перед использованием.
•
Важные правила техники
безопасности
ОСТОРОЖНО!
Полностью прочтите
инструкции по
технике безопасности
и все руководства
по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может
привести к поражению
электрическим током,
возгоранию и/или
серьезной травме.
•
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО
УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ
И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ.
•
ОСТОРОЖНО. Оператор
должен быть ознакомлен
со всеми инструкциями
по использованию этих
устройств.
ОСТОРОЖНО. Во
избежании поражения
электрическим током.
Не подвергайте
электроинструмент
или его элементы
воздействию влаги.
Хранить в помещении.
ОСТОРОЖНО. Это
устройство не подходит
для сбора опасной пыли.
Перед использованием
оператору нужно
предоставит
полную информацию,
проинструктировать
и обучить использованию
устройства и веществ,
которые будут
использоваться, включая
способы безопасного
удаления и утилизации
собранного мусора.
Операторы должны
соблюдать все правила
техники безопасности,
имеющие отношение
к используемым
материалам.
Не оставляйте устройство
подключенным к сети.
Если не используете
устройство или перед
тем, как приступить
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
20
к обслуживанию, отключите
его от розетки и снимите
аккумулятор.
Данный инструмент
не предназначен для
использования лицами
(включая детей)
с ограниченными
физическими, психическими
и умственными
возможностями, не
имеющими опыта и знаний.
Не позволяйте детям
играть с данным
устройством.
Используйте это
устройство ТОЛЬКО так,
как описано в данном
руководстве. Используйте
только рекомендуемые
насадки DEWALT.
Если устройство не
работает как нужно или
оно упало, повреждено, было
оставлено на улице или
упало в воду, обратитесь
в сервисный центр.
Не беритесь за вилку,
аккумулятор или
устройство мокрыми
руками.
Не вставляйте
никакие предметы
в отверстия устройства.
Не пользуйтесь
устройством с закрытыми
вентиляционными
отверстиями, следите
за тем, чтобы в них не
•
•
•
•
•
•
скапливалась пыль, ворс,
волосы или что-то еще,
что может помешать
прохождению воздушного
потока.
Следите за тем, чтобы
свободная одежда, пальцы
и другие части тела не
попадали в отверстия
или движущиеся части
устройства.
Перед тем, как отключить
устройство от сети
или снять аккумулятор
выключите все элементы
управления.
Будьте особенно
внимательны, убирая
лестницы.
Не используйте
устройство для сбора
легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей,
таких как бензин и не
используйте в местах, где
есть такие жидкости.
В сухих помещениях или
в помещениях с низкой
относительной влажностью
возможен удар статическим
электричеством. Это
кратковременное
явление и не влияет на
использование пылесоса.
Избегайте
самовоспламенения, после
каждого использования
освобождайте контейнер
от мусора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Дополнительные инструкции
по технике безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
Не собирайте тлеющий или горящий
мусор, например, сигареты, спички или
горячий пепел.
Это устройство влагозащищено
в соответствии с классом защиты
IPX4. Не погружайте устройство
в воду.
Не используйте для уборки
легковоспламеняющихся материалов,
таких как уголь, зерно или других
мелкодисперсных материалов.
Не используйте для уборки опасных,
токсичных или канцерогенных
материалов, таких как асбест или
пестициды.
Не пользуйтесь пылесосом без
установленных фильтров.
Некоторые виды древесины
обработаны консервантами,
которые могут быть токсичны.
Предпринимайте особые меры
предосторожности чтобы избежать
вдыхания и попадания на кожу
токсичной пыли, которая появляется
при работа с этими материалами.
Запросите у поставщика
информацию о материале и мерах
предосторожности при работе с ним.
Не пользуйтесь пылесосом как
стремянкой.
Не ставьте тяжелые предметы на
пылесос.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Риск защемления или раздробления
пальцев.
– Риск вдыхания испарений при работе
с клеящими веществами.
– Риск вдыхания опасной пыли.
– Риск получения травмы в результате
продолжительной работы.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ (РИС. 2)
Код даты (X), который также включает год
изготовления, напечатан на корпусе.
Пример:
2015 XX XX
Год выпуска
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
совместимых зарядных устройств (см.
Технические характеристики).
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ОСТОРОЖНО: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ОСТОРОЖНО: Рекомендуется
использовать устройство
защитного отключения (УЗО)
с током утечки до 30 мA.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Во избежание травм,
следует использовать только
аккумуляторные батареи
производства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ВНИМАНИЕ: Не позволяйте
детям играть с данным
устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ. В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов, как
стальная стружка, алюминиевая
фольга или другие металлические
частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство
от источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к чистке
инструмента.
• Не тяните или не переносите
устройство за шнур, не используйте
шнур в качестве ручки, следите
за тем, чтобы шнур не попал в
закрывающуюся дверь или зацепился
за острые края мебели или углы. Не
тяните устройство за шнур питания.
Держите шнур питания подальше от
горячих поверхностей.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DEWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись об
него, а также в том, что бы он не был
натянут и не мог быть поврежден
другим способом.
• Не используйте удлинительный
шнур без крайней необходимости.
Использование удлинительного шнура
неподходящего типа может привести
22
к пожару или поражению электрическим
током.
• Не ставьте на зарядное
устройство никакие предметы
и не устанавливайте зарядное
устройство на мягкую поверхность,
которая может закрыть
вентиляционные отверстия
и привести к перегреву. Не
располагайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
Вентиляция зарядного устройства
происходит с помощью отверстий
в верхней и нижней части корпуса.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки – в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный
центр если нужно провести
обслуживание или ремонт
инструмента. Неправильная сборка
может стать причиной пожара или
поражения электрическим током.
• В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить у
производителя, в его сервисном центре
или с привлечением другого специалиста
аналогичной квалификации для
предотвращения несчастного случая.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА не подключайте два зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB105, DCB107,
DCB112, DCB113 и DCB115 работают
с ионно-литиевыми аккумуляторами 18 В
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B и DCB185).
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: В это
время красный индикатор продолжит мигать,
а когда начнется зарядка, загорится желтый
После того, как аккумулятор остынет, желтый
индикатор погаснет, и зарядка продолжится.
Зарядное(-ые) устройство(-а) не может
(-гут)полностью зарядить неисправный
аккумулятор. Зарядное устройство показывает
неисправность аккумулятора, если индикатор
не загорается или мигает.
Зарядные устройства DEWALT не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Зарядка аккумуляторной
батареи (Рис. 2)
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
сетевой розетке.
2. Вставьте батарею (G) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет мигать. Это означает, что процесс
зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, непрерывно, не мигая.
Теперь батарея полностью заряжена,
и ее можно использовать или оставить
в зарядном устройстве.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДЕРЖКА
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации батареи.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
Процесс зарядки
ТОЛЬКО ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Индикаторы зарядки DCB105
идет зарядка
полностью заряжен
температурная задержка
замените аккумуляторную батарею
Индикаторы зарядки DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
идет зарядка
полностью заряжен
температурная задержка
Ионно-литиевые аккумуляторы, имеют
систему электронной защиты, которая
защищает аккумуляторы от перегрузки,
перегревания или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте ионнолитиевую батарею на зарядку до тех пор, пока
она полностью не зарядится.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед тем, как использовать батарею
и зарядное устройство, прочтите следующие
инструкции по технике безопасности. Затем
выполните необходимые действия для
зарядки.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Никогда не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. Не
вносите изменения в конструкцию
аккумуляторов, с целью установить
их в зарядное устройство,
к которому они не подходят.
Этоможет привести к серьезным
травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40˚ C (например,
на внешних пристройках или на
металлических поверхностях зданий
в летнее время).
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
разбирайте батарею. При наличии
трещин или других повреждений
батареи, не устанавливайте
ее в зарядное устройство.
Не роняйте батарею и не
подвергайте ее ударам или другим
повреждениям. Не используйте
батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные
батареи необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
24
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО ЛИТИЕВЫХ
(LI ION) БАТАРЕЙ
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании
в огонь батареи могут взорваться.
При сжигании ионно-литиевых батарей
образуются токсичные вещества и газы.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте
это место водой с мылом. При
попадании содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
• При вскрытии батареи, ее
содержимое может вызвать
раздражение дыхательных путей.
Обеспечьте наличие свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь к врачу.
ОСТОРОЖНО: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Транспортировка
АККУМУЛЯТОРЫDEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
как предусмотрено промышленными
и юридическими стандартам, включая
рекомендации ООН по транспортировки
опасных грузов; Ассоциация международных
авиаперевозчиков (IATA) правила
перевозки опасных грузов, Международные
правила перевозки опасных грузов
морским путем (IMDG), и европейское
РУССКИЙ ЯЗЫК
соглашение о международной дорожной
перевозке опасных грузов (ADR). Ионнолитиевые элементы и аккумуляторы были
протестированы в соответствии с разделом
38.3 Рекомендаций ООН по транспортировке
опасных грузов руководства по тестами
и критериям.
В большинстве случаев транспортировка
аккумуляторных батарей DEWALT не попадает
под классификацию, поскольку являются
опасными материала Класса 9. В целом, два
случая, когда требуется отправка Класса 9,
это:
1. Авиаперевозка более двух ионнолитиевых аккумуляторных батарей
DEWALT, если в упаковке находятся
только аккумуляторные батареи (без
инструментов), и
2. Любая перевозка ионно-литиевых
аккумулятор энергоемкостью более
100 Ватт час (Втч). Энергоемкость всех
ионно-литиевых аккумуляторных батарей
указана на упаковке.
Независимо от того, является ли перевозка
исключением или выполняется по правилам,
перевозчик должен уточнить последние
требования к упаковке, маркировке
и оформлению документации.
При транспортировке аккумуляторных батарей
может произойти возгорание, если терминалы
аккумуляторов случайно будут замкнуты
электропроводящими материалами. При
транспортировке аккумуляторных батарей
убедитесь в том, что терминалы защищены
и хорошо изолированы от материалов, контакт
с которыми может привести к короткому
замыканию.
Информация, изложенная в этом руководстве
обоснована и на момент создания этого
документа ее можно считать точной. Но,
это гарантия не является ни выраженной,
ни подразумеваемой. Покупатель должен
обеспечить то, что бы его деятельность
соответствовала всем применимым законам.
Аккумуляторная батарея
ТИП БАТАРЕИ
DCV517 работает от батареи на 18 В.
Можно использовать аккумуляторы
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B или DCB185.
Подробную информацию см. в Технических
характеристиках.
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
МАРКИРОВКА НА
ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Чтобы узнать время зарядки, см
Технические характеристики.
Зарядка батареи.
Батарея заряжена
Батарея неисправна.
Температурная задержка.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядку осуществляйте только при
температуре от 4 ˚C до 40 ˚C.
Для использования внутри
помещений.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Заряжайте аккумуляторные
батареи DEWALT только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
Зарядка иных аккумуляторных
батарей, кроме DEWALT на
зарядных устройствах DEWALT
может привести к возгоранию
аккумуляторов и возникновению
других опасных ситуаций.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Пылесос
1 Шланг
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (Рис. 1)
ОСТОРОЖНО. Никогда не
вносите изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
А.
B.
C.
D.
E.
E.
F.
G.
H.
26
Выключатель
Cопло шланга
Вакуумное сопло
Шланговый соединитель
Вход в контейнер (Рис. 2)
Задняя защелка
Контейнер
Аккумуляторная батарея
Кнопка открывания аккумуляторного
отсека
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш беспроводной пылесос DCV517
разработан для сухой и влажной
профессиональной уборки.
Данный пылесос – профессиональный
электроинструмент.
НЕ используйте для всасывания жидкостей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для коммерческого
использования, напр., для отелей, школ,
больниц, заводов, магазинов, офисов,
прокатных компаний и для использования на
строительных площадках.
• Дети и люди с ограниченными
физическими возможностями. Это
устройство не предназначено для
использования маленькими детьми или
людьми с ограниченными физическими
возможностями, если они не находятся
под присмотром лица, отвечающего за их
безопасность.
Электрическая безопасность
Электродвигатель предназначен для
работы только с одним напряжением сети.
Необходимо обязательно убедиться в том, что
напряжение источника питания соответствует
указанному на шильдике устройства.
Необходимо также убедиться в том, что
напряжение работы зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
Зарядное устройство DEWALT
оснащено двойной изоляцией
в соответствии с требованиями
EN 60335; поэтому провод
заземления не требуется.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ОСТОРОЖНО: Заземления не
требуется.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Соблюдайте инструкции по установке вилок
высокого качества. Рекомендованный
предохранитель: 3 A.
Использование кабеляудлинителя
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см.Технические
характеристики). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля
должно составлять 1 мм2; максимальная
длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ОСТОРОЖНО: Используйте
только зарядные устройства
и аккумуляторные батареи марки
DEWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что
аккумуляторная батарея (G) полностью
заряжена.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумуляторную батарею
(G) с выемкой на внутренней стороне
инструмента (Рис. 2).
2. Задвиньте его в рукоятку так, чтобы
аккумуляторная батарея плотно встала на
место и убедитесь, что услышали щелчок
от вставшего на место замка.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите кнопку извлечения батареи (H)
и вытащите батарею из инструмента.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 2)
В некоторых аккумуляторных батареях
DEWALT есть датчик заряда, который
включает три зеленых светодиодных
индикатора, показывающих уровень
оставшегося заряда аккумуляторной батареи.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда (X).
Загорятся три зеленых светодиода, показывая
уровень оставшегося заряда. Когда уровень
заряда аккумулятора будет ниже уровня,
необходимого для использования, светодиоды
перестанут гореть и аккумулятор следует
зарядить
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда. Он
не показывает работоспособность устройства
и его показания могут меняться в зависимости
от компонентов продукта, температуры и сфер
применения.
Снятие и повторная
установка шланга (Рис. 3)
СНЯТИЕ
1. Выньте сопло шланга (B) из фитинга (C).
2. Поверните соединительную часть (D)
против часовой стрелки.
3. Вытяните шланг из вакуумного входа (E)
соединительной части
ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА
1. Вставьте шланговый соединитель (D)
во вход в контейнер (E), выравнивая
контакты на соединителе с бороздками на
входе в контейнер.
2. Поверните соединительную часть
по часовой стрелке для того, чтобы
зафиксировать шланг на месте.
3. Вставьте сопло шланга (B) в вакуумное
сопло (C).
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Включение и выключение
(рис. 1)
• Для включения инструмента переведите
выключатель (A) в положение I.
• Для выключения инструмента переведите
выключатель (A) в положение O.
Работа с пылесосом (рис. 1)
• Перед использованием опорожните
и очистите контейнер (F).
• Убедитесь в правильной установке
шланга.
• Перемещайте вакуумное сопло (C)
над подлежащей чистке поверхности.
В случае необходимости сопло шланга
(B) можно использовать для замкнутого
пространства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуем не смешивать
сухой и мокрый мусор. Переходя к уборке
разного мусора сначала опорожните
и очистите контейнер.
ВНИМАНИЕ: Устройство
всегда должно находиться
в вертикальном положении.
Не наклоняйте устройство,
чтобы предупредить попадание
жидкости, собранной в
контейнере, в корпус двигателя.
ОСТОРОЖНО: Всегда работайте
с устройством, на котором
установлен пылевой фильтр.
28
Опорожнение контейнера
(рис. 4)
Контейнер нужно опорожнить если мощность
всасывания значительно уменьшается.
1. Освободите защелку (E) и снимите
контейнер (F).
2. Освободите контейнер безопасным для
окружающей среды способом.
3. Опустошите фильтр (I). См. Очистка.
4. В случае необходимости очистите
контейнер (F) и установите повторно,
закрывая защелку.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Электроинструмент DEWALT имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ОСТОРОЖНО: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут повредить структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе.
ОСТОРОЖНО: Не мойте фильтр
изнутри. Тщательно высушите
фильтр если он мокрый внутри.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
щетку для чистки фильтра.
ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА (РИС. 4)
Контейнер нужно очищать после каждого
использования или при переходе от сбора
одного вида мусора на другой.
1. Опорожните контейнер (F).
2. Промойте контейнер мягким моющим
средством и влажной салфеткой.
3. Тщательно вытрите контейнер сухой
салфеткой.
ОЧИСТКА ПЫЛЕВОГО ФИЛЬТРА (РИС. 5)
После каждого использования нужно очищать
пылевой фильтр. Если фильтр поврежден или
плохо работает, его нужно поменять.
1. Снимите пылевой фильтр (I), повернув
его против часовой стрелки и сняв его
с отверстия всасывания.
3. В зависимости от состояния, сполосните
фильтр снаружи под проточной водой
с мягким моющим средством. Просушите
фильтр перед тем, как установить его на
место.
4. Закрепите фильтр на месте, поставив его
над отверстием всасывания и повернув по
часовой стрелке.
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ВСАСЫВАЮЩЕГО
ОТВЕРСТИЯ (РИС. 5)
1. Снимите фильтр (J) с отверстия
всасывания.
2. Прополоскайте фильтр под теплой
проточной водой.
3. Просушите фильтр перед тем, как
установить его на место.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ОСТОРОЖНО: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей, кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации.
2. Стряхните пыль, побив его о край
мусорного контейнера.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Изделия
и аккумуляторные батареи
с данным символом на маркировке
запрещается утилизировать
с обычными бытовыми отходами.
Изделия и аккумуляторные батареи содержат
материалы, которые могут быть извлечены
или переработаны, снижая потребность
в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте
электрические изделия и аккумуляторные
батареи согласно местным нормам.
Дополнительная информация доступна по
адресу www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из инструмента.
• Ионное-литиевые аккумуляторные
батареи подлежат вторичной переработке.
Сдайте их нашему дилеру или в местный
центр вторичной переработки. В этих
пунктах батареи будут подвергнуты
повторной переработке или правильной
утилизации.
zst00301755 - 05-05-2016
30
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising