DCV517N | DeWalt DCV517N VACUUM CLEANER instruction manual

371002 - 74 LV
DCV517
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
17
1. attēls / Рисунок 1
A
D
E
B
F
H
C
G
2. attēls / Рисунок 2
X
X
G
H
3
3. attēls / Рисунок 3
D
B
E
C
4. attēls / Рисунок 4
I
E
F
4
5. attēls / Рисунок 5
I
J
5
LATVIEŠU
BEZVADU SAUSĀS/MITRĀS TĪRĪŠANAS
PUTEKĻSŪCĒJS DCV582
Apsveicam!
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Jūs esat izvēlējies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Tehniskie dati
Tips
Strāvas avots
Akumulatora spriegums
Jauda
Tvertnes tilpums
Maks. gaisa plūsma
Aizsardzības klase
Šļūtenes sprauslas diametrs
Svars (bez akumulatoru komplekta)
VLĪDZSTR.
W
l
l/s
mm
kg
DCV517
1
Līdzstrāva
18
180
1,9
15,9
IPX4
32
1,8
Trokšņu vērtības un vibrāciju vērtības (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar
EN60335
dB(A)
76
LPA (skaņas emisijas spiediena līmenis)
dB(A)
87
LWA (skaņas jaudas līmenis)
dB(A)
3
KWA (nenoteiktība pie dotā skaņas līmeņa)
Vibrāciju emisijas vērtība ah =
Neprecizitāte K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 603352-69, un to var izmantot viena instrumenta
salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai
iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr, ja instruments
tiek izmantots dažādiem mērķiem,
ar dažādiem piederumiem vai slikti
uzturēts, vibrācijas emisija var
atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
6
Akumulators
Akumulatora tips
Spriegums
Jauda
Svars
Akumulators
Akumulatora tips
Spriegums
Jauda
Svars
VLĪDZSTR.
Ah
kg
DCB180
Litija jonu
18
3,0
0,64
DCB181
Litija jonu
18
1,5
0,35
DCB182
Litija jonu
18
4,0
0,61
VLĪDZSTR.
Ah
kg
DCB183/B DCB184/B
Litija jonu Litija jonu
18
18
2,0
5,0
0,40/0,45 0,62/0,67
DCB185
Litija jonu
18
1,3
0,35
Lādētājs
DCB105
Elektrotīkla spriegums Vmaiņstr.
230
Akumulatora tips
10,8/14,4/18 litija jonu
Akumulatora aptuvenais min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
uzlādes laiks
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Svars
kg
0,49
Lādētājs
DCB107
Elektrotīkla spriegums Vmaiņstr.
230
Akumulatora tips
10,8/14,4/18 litija jonu
Akumulatora aptuvenais min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah)
uzlādes laiks
140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Svars
kg
0,29
Lādētājs
DCB112
Elektrotīkla spriegums Vmaiņstr.
230
Akumulatora tips
10,8/14,4/18 litija jonu
Akumulatora aptuvenais min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah)
uzlādes laiks
90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
Svars
kg
0,36
LATVIEŠU
Lādētājs
DCB113
230
Elektrotīkla spriegums Vmaiņstr.
Akumulatora tips
10,8/14,4/18 litija jonu
Akumulatora aptuvenais min 30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah)
uzlādes laiks
70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
Svars
kg
0,4
Lādētājs
DCB115
Elektrotīkla spriegums Vmaiņstr.
230
Akumulatora tips
10,8/14,4/18 litija jonu
Akumulatora aptuvenais min 25 (1,3 Ah) 30 (1,5 Ah) 40 (2,0 Ah)
uzlādes laiks
55 (3,0 Ah) 70 (4,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Svars
kg
0,5
Drošinātāji:
Eiropa
Apvienotā Karaliste
un Īrija
230V instrumenti
230V instrumenti
10 ampēri, elektrotīkls
3 ampēri, kontaktdakšā
Definīcijas: Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
katra signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu,
izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību
šiem apzīmējumiem.
BĪSTAMI: Norāda draudošu
bīstamu situāciju, kuras rezultātā,
ja to nenovērš, var izraisīt nāvi vai
smagus ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā,
ja to nenovērš, var izraisīt nāvi vai
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var izraisīt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
BEZVADU SAUSĀS/MITRĀS TĪRĪŠANAS
PUTEKĻSŪCĒJS
DCV517
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas
aprakstīti sadaļā Tehniskie dati, atbilst šādiem
dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60335-1:2012, EN 60335-269:2012.
Šie izstrādājumi arī atbilst Direktīvai 2004/108/EK
(līdz 19.04.2016) un 2014/30/ES (no 20.04.2016)
un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Markus Rompel
Inženiertehniskās nodaļas priekšsēdētājs
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Vācija
18.12.2015
UZMANĪBU!
Pirms instrumenta
ekspluatācijas izlasiet
lietošanas
rokasgrāmatu.
Svarīgi drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS!
Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek
ievēroti brīdinājumi
un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
7
LATVIEŠU
SAGLABĀJIET VISUS
BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM
UZZIŅĀM
PIRMS ŠĪ INSTRUMENTA
EKSPLUATĀCIJAS
IZLASIET UN IEVĒROJIET
VISUS NORĀDĪJUMUS.
BRĪDINĀJUMS! Lietotājam
ir jābūt pienācīgi
apmācītam šī instrumenta
lietošanā.
BRĪDINĀJUMS! Lai
mazinātu elektriskās
strāvas trieciena risku.
Nepakļaujiet ierīci lietus
iedarbībai. Glabājiet to
telpās.
BRĪDINĀJUMS!
Šis instruments nav
piemērots bīstamu putekļu
savākšanai.
• Pirms ekspluatācijas lietotāji
ir jāinformē, jāinstruē un
jāapmāca, kā ekspluatēt
šo instrumentu un kādām
vielām tas ir paredzēts,
tostarp attiecībā uz savāktā
materiāla iztukšošanu un
nodošanu atkritumos.
• Lietotājiem ir jāievēro visi
drošības noteikumi par
attiecīgajiem materiāliem, kas
tiek savākti ar šo instrumentu.
• Neatstājiet instrumentu
bez uzraudzības, ja tas ir
pievienots elektrotīklam.
Ja instrumentu nelietojat
vai grasāties veikt apkopi,
atvienojiet to no elektrotīkla un
izņemiet akumulatoru.
8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo izstrādājumu nav
paredzēts lietot personām
ar pazeminātām fiziskajām,
uztveres un garīgajām spējām
(arī bērniem); vai arī personām
ar attiecīgo zināšanu
vai pieredzes trūkumu.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi
nespēlētos ar instrumentu.
Lietojiet instrumentu TIKAI
tā, kā aprakstīts šajā
rokasgrāmatā. Izmantojiet tikai
DEWALT ieteiktos piederumus.
Nogādājiet instrumentu
apkopes centrā, ja tas
nedarbojas pareizi, ir nomests
zemē, sabojāts, turēts ārpus
telpām vai iegremdēts ūdenī.
Nepieskarieties
kontaktdakšai, instrumentam
vai akumulatoram ar
slapjām rokām.
Neievietojiet nekādus
priekšmetus instrumenta
atverēs. Instrumentu nedrīkst
darbināt, ja atveres ir
nosprostotas; iztīriet no tām
matus, auduma šķiedras,
putekļus un visu pārējo, kas
var kavēt gaisa plūsmu.
Netuviniet matus, vaļīgu
apģērbu, pirkstus un citas
ķermeņa daļas atverēm un
kustīgajām detaļām.
Pirms instrumenta
atvienošanas vai
akumulatora izņemšanas
izslēdziet visas kontrolierīces.
Ievērojiet īpašu piesardzību,
tīrot uz kāpnēm.
LATVIEŠU
•
•
•
Nelietojiet instrumentu,
lai savāktu uzliesmojošus
vai degošus šķidrumus,
piemēram, benzīnu, kā arī
nestrādājiet vietās, kur varētu
būt šādi šķidrumi.
Sausās vietās vai tad, ja
relatīvais gaisa mitrums
ir pārāk zems, var rasties
statiskās elektrības trieciens.
Tas ir īslaicīgs efekts un
neietekmē vakuuma funkciju.
Lai neizraisītu nejaušu
aizdegšanos, ikreiz pēc darba
beigām iztukšojiet putekļsūcēja
tvertni.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Papildu drošības noteikumi
•
•
•
•
•
•
•
•
Nelietojiet instrumentu degošu vai
dūmojošu priekšmetu, piemēram,
cigarešu, sērkociņu vai karstu pelnu,
savākšanai.
Šis instruments ir šļakatdrošs saskaņā
ar aizsardzības klasi IPX4. Instrumentu
nedrīkst iegremdēt ūdenī.
Nelietojiet instrumentu sprādzienbīstamu
priekšmetu, piemēram, ogļu, kristāla
graudu vai citu smalki saberztu
degošu priekšmetu savākšanai.
Nelietojiet instrumentu bīstamu, toksisku
vai kancerogēnu materiālu, piemēram,
azbesta vai pesticīdu, savākšanai.
Nelietojiet putekļsūcēju, ja nav uzstādīti
filtri.
Dažu kokmateriālu sastāvā ir prettrupes
vielas, kuras var būt toksiskas.
Strādājot ar šādiem materiāliem,
ievērojiet īpašu piesardzību, lai tās
neieelpotu vai nenonāktu uz ādas.
Pieprasiet no materiālu piegādātāja un
ievērojiet drošības informāciju.
Neizmantojiet instrumentu, lai uz
tā pakāptos.
Nenovietojiet uz instrumenta smagus
priekšmetus.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir
šādi:
– pirkstu saspiešanas vai sadragāšanas risks.
– izgarojumu ieelpošanas risks, ja strādājat
ar līmvielām.
– bīstamu putekļu ieelpošanas risks.
– Ievainojuma risks, pagarinot instrumenta
ekspluatācijas laiku.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (2. ATT.)
Datuma kods (x), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2015 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS: Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības
un ekspluatācijas norādījumi saderīgiem
akumulatoru lādētājiem (skatiet sadaļu
Tehniskie Dati).
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens.
BRĪDINĀJUMS! Mēs iesakām
izmantot noplūdstrāvas aizsargierīci
ar nominālo nostrādes strāvu 30mA
vai mazāk.
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var eksplodēt, izraisot ievainojumus
un sabojājot instrumentu.
9
LATVIEŠU
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai
viņi nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒRĪBAI: Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt
īssavienojumu atklātos lādētāja
uzlādes kontaktos, ja akumulators
ir pievienots elektrotīklam. Lādētāja
tuvumā nedrīkst novietot vadītspējīgus
materiālus, piemēram, dzelzs skaidas,
alumīnija foliju vai uzkrājušās metāla
daļiņas. Ja lādētājā nav ievietots
akumulators, lādētājs ir jāatvieno no
elektrotīkla. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• Nevelciet vai nepārnēsājiet instrumentu,
turot aiz vada, neizmantojiet vadu kā
rokturi, neieveriet to durvīs un nevelciet
ap asām malām vai stūriem. Nevirziet
iedarbinātu instrumentu pāri vadam.
Netuviniet vadu karstām virsmām.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai DEWALT
akumulatoru uzlādēšanai. Lietojot tos
citiem mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena
risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada,
bet gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi
mazinās risks sabojāt barošanas vadu
un kontaktdakšu.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinātāja vadu, ja vien
bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena
risku.
• Uz lādētāja nedrīkst novietot nekādus
priekšmetus, kā arī to nedrīkst novietot
uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu
ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku
pārkaršanu iekšpusē. Novietojiet lādētāju
vietā, kur nav karstuma avotu. Lādētāja
vēdināšanu nodrošina atveres korpusa
augšpusē un apakšpusē.
10
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads
vai kontaktdakša ir bojāti—tie ir
nekavējoties jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā. Lādētāju nedrīkst izjaukt.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam,
servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētiem
speciālistiem tas ir nekavējoties jānomaina
pret jaunu, lai novērstu bīstamību.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no elektrotīkla. Tādējādi mazināsies
elektriskās strāvas trieciena risks. Šis
risks nesamazinās, ja izņem akumulatoru.
• NEKAD nemēģiniet savienot divus
lādētājus kopā.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230V mājsaimniecības elektrisko strāvu.
Lādētāju nedrīkst izmantot ar jebkuru
citu spriegumu. Tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Lādētāji DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
un DCB115 paredzēti 18V litija jonu XR
akumulatoru (DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B un DCB185) lādēšanai.
DEWALT lādētāji nav jānoregulē un ir izstrādāti
tā, lai būtu maksimāli vienkārši ekspluatējami.
Uzlādes gaita (2. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai kontaktligzdai.
2. Ievietojiet lādētājā akumulatoru (G).
Nepārtraukti mirgo sarkanā (uzlādes)
lampiņa, norādot, ka uzlāde ir sākusies.
3. Kad sarkanais indikators deg nepārtraukti,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var
sākt lietot vai arī atstāt lādētājā.
LATVIEŠU
PIEZĪME: Lai nodrošinātu litija jonu akumulatoru
optimālu darbību un maksimālu darbmūžu,
pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu
akumulatoru.
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
Uzlādes indikatori: DCB105
TIKAI LITIJA JONU AKUMULATORI
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu,
kas aizsargā tos pret pārlādēšanu, pārkaršanu
vai dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru, līdz tas ir pilnībā uzlādēts.
pilnībā uzlādēts
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
akumulators ir jānomaina
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam
izpildiet norādīto uzlādes procedūru.
uzlādē
Uzlādes indikatori: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
uzlādē
pilnībā uzlādēts
karsta/auksta akumulatora
uzlādes aizkave*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Šajā
laikā turpina mirgot sarkanā lampiņa un deg
dzeltenā lampiņa. Tiklīdz akumulators ir atdzisis
līdz piemērotai temperatūrai, dzeltenā lampiņa
izdziest, un lādētājs atsāk uzlādes procesu.
Saderīgs(i) lādētājs(i) neuzlādē akumulatoru, ja
tas ir bojāts. Par bojātu akumulatoru liecina tas,
ja neiedegas lādētāja indikators vai tiek attēlots
simbols, kas liecina par kļūmi akumulatorā, vai
arī mirgo indikators.
PIEZĪME: Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme
ir lādētājā.
Ja lādētājs konstatē kļūmi, nogādājiet lādētāju
un akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos
pārbaudītu.
KARSTA/AUKSTA AKUMULATORA UZLĀDES
ATLIKŠANA
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir
sasniedzis piemērotu temperatūru. Lādētājs
automātiski pārslēdzas akumulatora lādēšanas
režīmā. Šī funkcija akumulatoram nodrošina
maksimālu kalpošanas laiku.
Auksts akumulators tiek uzlādēts tikai līdz
aptuveni pusei no silta akumulatora uzlādes
pakāpes. Visā uzlādes ciklā akumulators tiek
lēnāk lādēts, un maksimālais uzlādes ātrums
netiek sasniegts pat tad, ja akumulators ir uzsilis.
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Nespiediet akumulatoru lādētājā ar
spēku. Nepārveidojiet akumulatoru tā,
lai tas derētu citam, nesavietojamam
lādētājam, jo akumulators var sabojāties
un izraisīt ievainojumus.
• Uzlādējiet akumulatorus tikai ar
DEWALT lādētājiem.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram,
caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru,
samīdīts). Var rasties elektriskās
strāvas trieciens vai nāvējošs
elektrošoks. Bojāti akumulatori
jānogādā apkopes centrā, lai tos
nodotu pārstrādei.
11
LATVIEŠU
UZMANĪBU! Kad instruments
netiek lietots, tas jānovieto
guļus uz stabilas virsmas, no
kuras tas nevar nokrist zemē.
Dažus instrumentus, kam ir liels
akumulators, var novietot stāvus uz
tā, taču šādā gadījumā tos var viegli
apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
(LI-ION) AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz
ādas, nekavējoties mazgājiet skarto
vietu ar maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora
šķidrums nokļūst acī, skalojiet to, tecinot
ūdeni pār atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr,
kamēr pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga
medicīniska palīdzība, ievērojiet, ka
akumulatora elektrolīta sastāvā ir šķidru
organisko karbonātu un litija sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs
var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet,
meklējiet medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Transportēšana
DEWALT akumulatori atbilst visiem spēkā
esošajiem transportēšanas noteikumiem, ko
pieprasa nozarē un ar juridiskajiem standartiem,
tostarp ANO ieteikumiem par bīstamu kravu
pārvadāšanu, Starptautiskās Gaisa transporta
asociācijas (IATA) noteikumiem par bīstamām
precēm, Starptautiskajiem jūras noteikumiem
par bīstamām precēm (IMDG) un Eiropas
līgumam par starptautiskiem bīstamo kravu
autopārvadājumiem (ADR). Litija jonu elementi
un akumulatori ir pārbaudīti atbilstīgi ANO
ieteikumos par bīstamu kravu pārvadāšanu
iekļautās pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas
38.3. iedaļai.
Vairumā gadījumu uz DEWALT akumulatoru
transportēšanu neattiecas 9. kategorijas bīstamo
materiālu klasifikācijas pilnais regulējums.
Kopumā ir divi gadījumi, uz kuriem attiecas
transportēšana atbilstoši 9. kategorijai:
12
1. Vairāk nekā divu DEWALT litija jonu
akumulatoru pārvadāšana ar gaisa
transportu, ja iepakojumā ir tikai akumulatori
(bez instrumentiem); un
2. Litija akumulatora pārvadāšana ar jebkuru
transporta veidu, ja akumulatora enerģijas
patēriņš ir lielāks kā 100 vatstundas (Wh).
Uz litija jonu akumulatoru iepakojumiem ir
norādīta ietilpība vatstundās.
Neskatoties uz to, vai uz pārvadāšanu attiecas
vai neattiecas minētie noteikumi, pārvadātājs ir
atbildīgs par jaunāko iepakojuma, marķēšanas/
apzīmēšanas un dokumentācijas noteikumu
pārzināšanu.
Transportējot akumulatorus, var izcelties
ugunsgrēks, ja akumulatora spailes nejauši
nonāk saskarē ar vadītspējīgiem materiāliem.
Transportējot akumulatorus, to spailēm ir jābūt
aizsargātām un izolētām no materiāliem, kas var
ar tām saskarties un izraisīt īssavienojumu.
Šajā rokasgrāmatas sadaļā minētā informācija ir
sniegta godprātīgi un tiek uzskatīta par pareizu
brīdī, kad šis dokuments tika sastādīts. Tomēr
netiek sniegtas ne tiešas, ne netiešas garantijas.
Pircējs ir atbildīgs par to, lai viņa rīcība būtu
saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
Akumulators
AKUMULATORA TIPS
Modelis DCV517 darbojas ar 18 voltu
akumulatoru.
Tiem ir piemēroti šādi akumulatoru modeļi:
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B DCB184, DCB184B vai DCB185.
Sīkāku informāciju sk. tehniskajos datos.
Ieteikumi uzglabāšanai
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un
sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru
un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai
nodrošinātu akumulatora optimālu darbību
un maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet
to istabas temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā
glabāšanā, to ieteicams pilnībā uzlādēt un
uzglabāt vēsā, sausā vietā, neturot lādētājā.
PIEZĪME: Nav ieteicams uzglabāt pilnībā
izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas
akumulators ir jāuzlādē.
LATVIEŠU
Uzlīmes uz lādētāja un
akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Uzlādes laiku skatiet tehniskajos
datos.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 putekļsūcējs
1 šļūtene
1 lietošanas rokasgrāmata
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku, lai pilnībā
izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. Tā var
rasties bojājumi vai ievainojumi.
Akumulators tiek lādēts.
Akumulators ir uzlādēts.
Akumulators ir bojāts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
aizkave.
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
Neuzlādējiet bojātus akumulatorus.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
Uzlādējiet tikai temperatūrā no 4 ˚C
līdz 40 ˚C.
Lietošanai tikai telpās.
Atbrīvojieties no akumulatora
videi nekaitīgā veidā.
Uzlādējiet DEWALT akumulatorus
tikai ar tiem izstrādātajiem DEWALT
lādētājiem. Ja ar DEWALT lādētāju
uzlādē citu ražotāju akumulatorus, kas
navDEWALT, tie var eksplodēt vai radīt
citus bīstamus apstākļus.
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
A. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
B. šļūtenes skava
C. putekļsūcēja uzgalis
D. šļūtenes savienotājs
E. tvertnes atvere (2. att.)
E. aizmugurējais aizslēgs
F. tvertne
G. akumulators
H. akumulatora atbrīvošanas poga
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Bezvadu putekļsūcējs DCV517 ir paredzēts
sausu un mitru vielu savākšanai un
profesionālai lietošanai.
Šis putekļsūcējs ir profesionālai lietošanai
paredzēts elektroinstruments.
NEIZMANTOJIET, lai savāktu šķidrumus.
PIEZĪME: Šis instruments ir paredzēts
komerciālai izmantošanai, piemēram, viesnīcās,
skolās, slimnīcās, rūpnīcās, veikalos, birojos,
nomas punktos un būvlaukumos.
• Mazi bērni un nespēcīgas personas.
Instrumentu nav paredzēts lietot maziem
bērniem vai nespēcīgām personām bez
uzraudzības.
Elektrodrošība
Elektromotors ir paredzēts tikai vienam
noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai
akumulatora spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam. Pārbaudiet
arī, vai lādētāja spriegums atbilst elektrotīkla
spriegumam.
13
LATVIEŠU
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN60335, tāpēc tam
nav jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada
kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un
Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
fāzes spailes.
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. sadaļāTehniskie dati). Minimālais
vadītāja izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir
30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
nopietna ievainojuma risku,
pirms jebkādas regulēšanas
vai piederumu uzstādīšanas/
noņemšanas izslēdziet ierīci
un atvienojiet akumulatoru.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai
DEWALT akumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana
instrumentā un izņemšana no
tā (2. att.)
PIEZĪME: Pārbaudiet, vai akumulators (G) ir
pilnībā uzlādēts.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA
INSTRUMENTA ROKTURĪ
1. Salāgojiet akumulatoru (G) ar sliedēm
instrumenta apakšpusē (2. att.).
2. Bīdiet akumulatoru vienībā, līdz tas ir
cieši nofiksēts, un pārbaudiet, vai tas
nevar atvienoties.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogu
(H) un cieši velciet akumulatoru ārā
no instrumenta.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
AKUMULATORA UZLĀDES RĀDĪTĀJS
(2. ATT.)
Atsevišķiem DEWALT akumulatoriem ir atlikušās
jaudas indikators, kas sastāv no trijām zaļām
gaismas diodēm, kuras norāda atlikušo
akumulatora uzlādes līmeni.
Lai aktivizētu akumulatora uzlādes līmeņa
indikatoru, nospiediet un turiet nospiestu
akumulatora uzlādes līmeņa indikatora pogu (X).
Visas trīs gaismas diodes dažādās kombinācijās
norāda atlikušo uzlādes līmeni. Ja akumulatora
atlikusī uzlāde ir kļuvusi pārāk zema, izdziest
visas trīs akumulatora uzlādes indikatora
gaismas diodes un akumulators ir jāuzlādē.
PIEZĪME: Akumulatora jaudas indikators
attēlo tikai akumulatora atlikušo jaudu. Tas
nav instrumenta darbspējas indikators, un to
ietekmē dažādi mainīgie faktori— instrumenta
sastāvdaļas, temperatūra un lietošanas veids.
Šļūtenes noņemšana un
atkārtota uzstādīšana (3. att.)
NOŅEMŠANA
1. Izņemiet šļūtenes skavu (B) ārā no ierīces
(C).
2. Pagrieziet savienojošo daļu (D) pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
3. Izraujiet šļūteni ārā no putekļsūcēja atveres
(E) pie savienojošās daļas.
14
LATVIEŠU
ATKĀRTOTA UZSTĀDĪŠANA
1. Ievietojiet šļūtenes savienotāju (D) tvertnes
atverē (E) tā, lai pielāgotu savienotāja cilnes
ar robiem atveres caurumā.
2. Pagrieziet savienojuma detaļu
pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu
šļūteni vietā.
3. Ievietojiet šļūtenes skavu (B) putekļsūcēja
uzgalī (C).
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
nopietna ievainojuma risku,
pirms jebkādas regulēšanas
vai piederumu uzstādīšanas/
noņemšanas izslēdziet ierīci
un atvienojiet akumulatoru.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Ieslēgšana un izslēgšana
(1. att.)
• Lai ieslēgtu ierīci, iestatiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (A) pozīcijā I.
Tvertnes iztukšošana (4. att.)
Tvertne ir jāiztukšo tad, kad ievērojami
samazinās iesūkšanas jauda.
1. Atbrīvojiet aizslēgu (E) un izņemiet tvertni
(F).
2. Iztukšojiet tvertnes saturu videi
nekaitīgā veidā.
3. Iztīriet filtru (I). Skatiet Tīrīšana.
4. Ja nepieciešams, iztīriet tvertni (F)
un uzstādiet to atpakaļ savā vietā,
nostiprinot aizslēgu.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
nopietna ievainojuma risku,
pirms jebkādas regulēšanas
vai piederumu uzstādīšanas/
noņemšanas izslēdziet ierīci
un atvienojiet akumulatoru.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un
akumulatora apkopi.
• Lai izslēgtu ierīci, iestatiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (A) pozīcijā O.
Tīrīšana ar putekļsūcēju
(1. att.)
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
• Pirms darba iztukšojiet un iztīriet tvertni (F).
• Pārliecinieties,ka šļūtene ir pareizi pievienota.
• Velciet putekļsūcēja uzgali (C) pāri virsmai,
kas ir jātīra. Ja nepieciešams, šļūtenes skavu
(B) var izmantot arī ierobežotā platībā.
PIEZĪME: Ieteicams nejaukt kopā sausas un
mitras vielas. Iztukšojiet un iztīriet tvertni, ja pēc
sausu vielu savākšanas vēlaties savākt mitras
vielas un otrādi.
BRĪDINĀJUMS! Strādājot iekārta
ir jātur augšupvērstā pozīcijā.
Nesasveriet ierīci, lai tvertnē
savāktais šķidrums nenonāktu
dzinēja korpusā.
BRĪDINĀJUMS! Strādājot ar ierīci,
jābūt uzstādītam putekļu filtram.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu.
15
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
nemazgājiet filtra iekšpusi. Ja filtra
iekšpuse ir mitra, ļaujiet tam pilnībā
izžūt.
BRĪDINĀJUMS! Filtra
tīrīšanai neizmantojiet suku.
TVERTNES TĪRĪŠANA (4. ATT.)
Tvertne ir jātīra pēc katras lietošanas reizes
vai arī gadījumā, ja pārmaiņus tīrāt sausas un
slapjas vielas.
1. Iztukšojiet tvertni (C).
2. Ar maigām ziepēm un mitru lupatiņu iztīriet
tvertni.
3. Ar mīkstu lupatiņu rūpīgi izsusiniet tvertni.
PUTEKĻU FILTRA TĪRĪŠANA (5. ATT.)
Putekļu filtrs ir jāiztīra pēc katras lietošanas
reizes. Ja filtrs ir bojāts vai nedarbojas pareizi,
tas ir jānomaina pret jaunu.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana.
Izstrādājumus un akumulatorus, kas
apzīmēti ar šo simbolu, nedrīkst izmest
kopā ar sadzīves atkritumiem.
1. Noņemiet putekļu filtru (I), griežot to pretēji
pulksteņrādītāja virzienam un noņemot nost
no iesūkšanas atveres.
Izstrādājumi un baterijas satur materiālus, ko
var atgūt vai pārstrādāt, samazinot pieprasījumu
pēc izejvielām. Lūdzu pārstrādājiet elektrisko
izstrādājumus un baterijas saskaņā ar vietējiem
noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama
vietnē www.2helpU.com.
2. Pasitiet filtru pret atkritumu grozu, lai izkratītu
putekļu pārpalikumus.
Uzlādējams akumulators
3. Ja filtrs ir netīrs, noskalojiet tā ārpusi
remdenā tekošā ūdenī. Pirms filtra
ievietošanas atpakaļ, rūpīgi to izžāvējiet.
4. No jauna uzstādiet filtru, novietojot
uz iesūkšanas atveres un
griežot pulksteņrādītāja virzienā.
IESŪKŠANAS ATVERES FILTRA TĪRĪŠANA
(5. ATT.)
1. Noņemiet filtru (J) no iesūkšanas atveres.
2. Noskalojiet filtru remdenā tekošā ūdenī.
3. Pirms filtra ievietošanas atpakaļ, rūpīgi to
izžāvējiet.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās
strāvas trieciena risks. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no maiņstrāvas avota. Netīrumus
un smērvielas no lādētāja ārējās
virsmas var notīrīt ar lupatiņu vai
mīkstu birstīti, kam nav metāla
saru. Neizmantojiet ūdeni vai
tīrīšanas līdzekļus.
16
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu,
salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad izstrādājuma
ekspluatācijas laiks ir beidzies, atbrīvojieties no
tā videi nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta.
• litija jonu elementus iespējams atkārtoti
pārstrādāt. Nogādājiet tos savam pārstāvim
vai vietējai pārstrādes iestādei. Savāktie
akumulatori tiks pareizi otrreizēji pārstrādāti
vai likvidēti.
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЕСПРОВОДНОЙ СУХОЙ/МОЮЩИЙ
ПЫЛЕСОС DCV517
Поздравляем!
ОСТОРОЖНО. Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется не по
основному назначению, с разной
оснасткой или при ненадлежащем
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
Вы приобрели устройство DEWALT.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
Тип
Источник питания
Напряжение аккумулятора
Мощность
Объем резервуара
макс. поток воздуха
Класс защиты
Диаметр сопла шланга
Вес (без аккумуляторной батареи)
Впост. тока
Вт
l
л/сек.
мм
кг
DCV517
1
Пост. т.
18
180
1,9
15,9
IPX4
32
1,8
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или то
время, когда он работает на
холостом ходу. Это может
привести к значительному
снижению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
Значения шума и вибрации (сумма векторов в трех плоскостях) в
соответствии с EN60335
дБ(A)
76
LPA (Уровень звукового давления)
дБ(A)
87
LWA (Уровень звуковой мощности)
KWA (погрешность для заданного уровня
дБ(A)
3
мощности)
Значение эмиссии вибрации ah =
Погрешность К =
м/с2
м/с2
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
<2,5
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было получено
в соответствии со стандартным тестом,
приведенным в EN 60335-2-69, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
Аккумуляторная
батарея
Тип батареи
Напряжение
Емкость
Масса
Впост. тока
Ач
кг
Аккумуляторная
батарея
Тип батареи
Напряжение
Емкость
Масса
Впост. тока
Ач
кг
DCB180
DCB181
DCB182
Ионнолитиевая
18
3,0
0,64
Ионнолитиевая
18
1,5
0,35
Ионнолитиевая
18
4,0
0,61
DCB183/B DCB184/B
DCB185
Ионнолитиевая
18
2,0
0,40/0,45
Ионнолитиевая
18
1,3
0,35
Ионнолитиевая
18
5,0
0,62/0,67
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
DCB105
230
Напряжение сети Вперем. тока
Тип батареи
10,8/14,4/18 Li-Ion ионно-литиевая
Приблизительное
мин
25 (1,3 Ач) 30 (1,5 Ач) 40 (2,0 Ач)
время зарядки
аккумуляторной
55 (3,0 Ач) 70 (4,0 Ач) 90 (5,0 Ач)
батареи
Вес
кг
0,49
Зарядное устройство
DCB107
Напряжение сети Вперем. тока
230
Тип батареи
10,8/14,4/18 Li-Ion ионно-литиевая
Приблизительное
мин
60 (1,3 Ач) 70 (1,5 Ач) 90 (2,0 Ач)
время зарядки
аккумуляторной
140 (3,0 Ач) 185 (4,0 Ач) 240 (5,0 Ач)
батареи
Вес
кг
0,29
Зарядное устройство
DCB112
Напряжение сети Вперем. тока
230
Тип батареи
10,8/14,4/18 Li-Ion ионно-литиевая
Приблизительное
мин
40 (1,3 Ач) 45 (1,5 Ач) 60 (2,0 Ач)
время зарядки
аккумуляторной
90 (3,0 Ач) 120 (4,0 Ач) 150 (5,0 Ач)
батареи
Вес
кг
0,36
Зарядное устройство
DCB113
Напряжение сети Вперем. тока
230
Тип батареи
10,8/14,4/18 Li-Ion ионно-литиевая
Приблизительное
мин
30 (1,3 Ач) 35 (1,5 Ач) 50 (2,0 Ач)
время зарядки
аккумуляторной
70 (3,0 Ач) 100 (4,0 Ач) 120 (5,0 Ач)
батареи
Вес
кг
0,4
Зарядное устройство
DCB115
Напряжение сети Вперем. тока
230
Тип батареи
10,8/14,4/18 Li-Ion ионно-литиевая
Приблизительное
мин
25 (1,3 Ач) 30 (1,5 Ач) 40 (2,0 Ач)
время зарядки
аккумуляторной
55 (3,0 Ач) 70 (4,0 Ач) 90 (5,0 Ач)
батареи
Вес
кг
0,5
Предохранители:
Европа
230 В инструменты
Великобритания 230 В инструменты
и Ирландия
18
10 А, сетевые
3 А, в штепсельных вилках
Обозначения: Правила
техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ОСТОРОЖНО. Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести ксмерти или серьезной
травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая, если ее не избежать
может привести к травме
средней или высокой степени
тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Декларация о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
БЕСПРОВОДНОЙ СУХОЙ/МОЮЩИЙ
ПЫЛЕСОС
DCV517
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках,
соответствует:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012, EN 60335-269:2012.
Эти изделия также соответствуют директиве
2004/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU
(с 20.04.2016) и 2011/65/EU.
РУССКИЙ ЯЗЫК
За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию DEWALT по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней
стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Маркус Ромпель
Директор по разработке и производству
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштайн, Германия
18.12.2015
ВНИМАНИЕ:
Внимательно прочитайте руководство
по эксплуатации
перед использованием.
•
Важные правила техники
безопасности
ОСТОРОЖНО!
Полностью прочтите
инструкции по
технике безопасности
и все руководства
по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может
привести к поражению
электрическим током,
возгоранию и/или
серьезной травме.
•
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО
УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ
И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ.
•
ОСТОРОЖНО. Оператор
должен быть ознакомлен
со всеми инструкциями
по использованию этих
устройств.
ОСТОРОЖНО. Во
избежании поражения
электрическим током.
Не подвергайте
электроинструмент
или его элементы
воздействию влаги.
Хранить в помещении.
ОСТОРОЖНО. Это
устройство не подходит
для сбора опасной пыли.
Перед использованием
оператору нужно
предоставит
полную информацию,
проинструктировать
и обучить использованию
устройства и веществ,
которые будут
использоваться, включая
способы безопасного
удаления и утилизации
собранного мусора.
Операторы должны
соблюдать все правила
техники безопасности,
имеющие отношение
к используемым
материалам.
Не оставляйте устройство
подключенным к сети.
Если не используете
устройство или перед
тем, как приступить
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
20
к обслуживанию, отключите
его от розетки и снимите
аккумулятор.
Данный инструмент
не предназначен для
использования лицами
(включая детей)
с ограниченными
физическими, психическими
и умственными
возможностями, не
имеющими опыта и знаний.
Не позволяйте детям
играть с данным
устройством.
Используйте это
устройство ТОЛЬКО так,
как описано в данном
руководстве. Используйте
только рекомендуемые
насадки DEWALT.
Если устройство не
работает как нужно или
оно упало, повреждено, было
оставлено на улице или
упало в воду, обратитесь
в сервисный центр.
Не беритесь за вилку,
аккумулятор или
устройство мокрыми
руками.
Не вставляйте
никакие предметы
в отверстия устройства.
Не пользуйтесь
устройством с закрытыми
вентиляционными
отверстиями, следите
за тем, чтобы в них не
•
•
•
•
•
•
скапливалась пыль, ворс,
волосы или что-то еще,
что может помешать
прохождению воздушного
потока.
Следите за тем, чтобы
свободная одежда, пальцы
и другие части тела не
попадали в отверстия
или движущиеся части
устройства.
Перед тем, как отключить
устройство от сети
или снять аккумулятор
выключите все элементы
управления.
Будьте особенно
внимательны, убирая
лестницы.
Не используйте
устройство для сбора
легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей,
таких как бензин и не
используйте в местах, где
есть такие жидкости.
В сухих помещениях или
в помещениях с низкой
относительной влажностью
возможен удар статическим
электричеством. Это
кратковременное
явление и не влияет на
использование пылесоса.
Избегайте
самовоспламенения, после
каждого использования
освобождайте контейнер
от мусора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Дополнительные инструкции
по технике безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
Не собирайте тлеющий или горящий
мусор, например, сигареты, спички или
горячий пепел.
Это устройство влагозащищено
в соответствии с классом защиты
IPX4. Не погружайте устройство
в воду.
Не используйте для уборки
легковоспламеняющихся материалов,
таких как уголь, зерно или других
мелкодисперсных материалов.
Не используйте для уборки опасных,
токсичных или канцерогенных
материалов, таких как асбест или
пестициды.
Не пользуйтесь пылесосом без
установленных фильтров.
Некоторые виды древесины
обработаны консервантами,
которые могут быть токсичны.
Предпринимайте особые меры
предосторожности чтобы избежать
вдыхания и попадания на кожу
токсичной пыли, которая появляется
при работа с этими материалами.
Запросите у поставщика
информацию о материале и мерах
предосторожности при работе с ним.
Не пользуйтесь пылесосом как
стремянкой.
Не ставьте тяжелые предметы на
пылесос.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Риск защемления или раздробления
пальцев.
– Риск вдыхания испарений при работе
с клеящими веществами.
– Риск вдыхания опасной пыли.
– Риск получения травмы в результате
продолжительной работы.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ (РИС. 2)
Код даты (X), который также включает год
изготовления, напечатан на корпусе.
Пример:
2015 XX XX
Год выпуска
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
совместимых зарядных устройств (см.
Технические характеристики).
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ОСТОРОЖНО: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ОСТОРОЖНО: Рекомендуется
использовать устройство
защитного отключения (УЗО)
с током утечки до 30 мA.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Во избежание травм,
следует использовать только
аккумуляторные батареи
производства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ВНИМАНИЕ: Не позволяйте
детям играть с данным
устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ. В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов, как
стальная стружка, алюминиевая
фольга или другие металлические
частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство
от источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к чистке
инструмента.
• Не тяните или не переносите
устройство за шнур, не используйте
шнур в качестве ручки, следите
за тем, чтобы шнур не попал в
закрывающуюся дверь или зацепился
за острые края мебели или углы. Не
тяните устройство за шнур питания.
Держите шнур питания подальше от
горячих поверхностей.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DEWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись об
него, а также в том, что бы он не был
натянут и не мог быть поврежден
другим способом.
• Не используйте удлинительный
шнур без крайней необходимости.
Использование удлинительного шнура
неподходящего типа может привести
22
к пожару или поражению электрическим
током.
• Не ставьте на зарядное
устройство никакие предметы
и не устанавливайте зарядное
устройство на мягкую поверхность,
которая может закрыть
вентиляционные отверстия
и привести к перегреву. Не
располагайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
Вентиляция зарядного устройства
происходит с помощью отверстий
в верхней и нижней части корпуса.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки – в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный
центр если нужно провести
обслуживание или ремонт
инструмента. Неправильная сборка
может стать причиной пожара или
поражения электрическим током.
• В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить у
производителя, в его сервисном центре
или с привлечением другого специалиста
аналогичной квалификации для
предотвращения несчастного случая.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА не подключайте два зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB105, DCB107,
DCB112, DCB113 и DCB115 работают
с ионно-литиевыми аккумуляторами 18 В
(DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B и DCB185).
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: В это
время красный индикатор продолжит мигать,
а когда начнется зарядка, загорится желтый
После того, как аккумулятор остынет, желтый
индикатор погаснет, и зарядка продолжится.
Зарядное(-ые) устройство(-а) не может
(-гут)полностью зарядить неисправный
аккумулятор. Зарядное устройство показывает
неисправность аккумулятора, если индикатор
не загорается или мигает.
Зарядные устройства DEWALT не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Зарядка аккумуляторной
батареи (Рис. 2)
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
сетевой розетке.
2. Вставьте батарею (G) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет мигать. Это означает, что процесс
зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, непрерывно, не мигая.
Теперь батарея полностью заряжена,
и ее можно использовать или оставить
в зарядном устройстве.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДЕРЖКА
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации батареи.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
Процесс зарядки
ТОЛЬКО ИОННО-ЛИТИЕВЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Индикаторы зарядки DCB105
идет зарядка
полностью заряжен
температурная задержка
замените аккумуляторную батарею
Индикаторы зарядки DCB107, DCB112, DCB113, DCB115
идет зарядка
полностью заряжен
температурная задержка
Ионно-литиевые аккумуляторы, имеют
систему электронной защиты, которая
защищает аккумуляторы от перегрузки,
перегревания или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте ионнолитиевую батарею на зарядку до тех пор, пока
она полностью не зарядится.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед тем, как использовать батарею
и зарядное устройство, прочтите следующие
инструкции по технике безопасности. Затем
выполните необходимые действия для
зарядки.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Никогда не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. Не
вносите изменения в конструкцию
аккумуляторов, с целью установить
их в зарядное устройство,
к которому они не подходят.
Этоможет привести к серьезным
травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40˚ C (например,
на внешних пристройках или на
металлических поверхностях зданий
в летнее время).
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
разбирайте батарею. При наличии
трещин или других повреждений
батареи, не устанавливайте
ее в зарядное устройство.
Не роняйте батарею и не
подвергайте ее ударам или другим
повреждениям. Не используйте
батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные
батареи необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
24
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО ЛИТИЕВЫХ
(LI ION) БАТАРЕЙ
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании
в огонь батареи могут взорваться.
При сжигании ионно-литиевых батарей
образуются токсичные вещества и газы.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте
это место водой с мылом. При
попадании содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
• При вскрытии батареи, ее
содержимое может вызвать
раздражение дыхательных путей.
Обеспечьте наличие свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь к врачу.
ОСТОРОЖНО: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Транспортировка
АККУМУЛЯТОРЫDEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
как предусмотрено промышленными
и юридическими стандартам, включая
рекомендации ООН по транспортировки
опасных грузов; Ассоциация международных
авиаперевозчиков (IATA) правила
перевозки опасных грузов, Международные
правила перевозки опасных грузов
морским путем (IMDG), и европейское
РУССКИЙ ЯЗЫК
соглашение о международной дорожной
перевозке опасных грузов (ADR). Ионнолитиевые элементы и аккумуляторы были
протестированы в соответствии с разделом
38.3 Рекомендаций ООН по транспортировке
опасных грузов руководства по тестами
и критериям.
В большинстве случаев транспортировка
аккумуляторных батарей DEWALT не попадает
под классификацию, поскольку являются
опасными материала Класса 9. В целом, два
случая, когда требуется отправка Класса 9,
это:
1. Авиаперевозка более двух ионнолитиевых аккумуляторных батарей
DEWALT, если в упаковке находятся
только аккумуляторные батареи (без
инструментов), и
2. Любая перевозка ионно-литиевых
аккумулятор энергоемкостью более
100 Ватт час (Втч). Энергоемкость всех
ионно-литиевых аккумуляторных батарей
указана на упаковке.
Независимо от того, является ли перевозка
исключением или выполняется по правилам,
перевозчик должен уточнить последние
требования к упаковке, маркировке
и оформлению документации.
При транспортировке аккумуляторных батарей
может произойти возгорание, если терминалы
аккумуляторов случайно будут замкнуты
электропроводящими материалами. При
транспортировке аккумуляторных батарей
убедитесь в том, что терминалы защищены
и хорошо изолированы от материалов, контакт
с которыми может привести к короткому
замыканию.
Информация, изложенная в этом руководстве
обоснована и на момент создания этого
документа ее можно считать точной. Но,
это гарантия не является ни выраженной,
ни подразумеваемой. Покупатель должен
обеспечить то, что бы его деятельность
соответствовала всем применимым законам.
Аккумуляторная батарея
ТИП БАТАРЕИ
DCV517 работает от батареи на 18 В.
Можно использовать аккумуляторы
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B или DCB185.
Подробную информацию см. в Технических
характеристиках.
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
МАРКИРОВКА НА
ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Чтобы узнать время зарядки, см
Технические характеристики.
Зарядка батареи.
Батарея заряжена
Батарея неисправна.
Температурная задержка.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядку осуществляйте только при
температуре от 4 ˚C до 40 ˚C.
Для использования внутри
помещений.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Заряжайте аккумуляторные
батареи DEWALT только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
Зарядка иных аккумуляторных
батарей, кроме DEWALT на
зарядных устройствах DEWALT
может привести к возгоранию
аккумуляторов и возникновению
других опасных ситуаций.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Пылесос
1 Шланг
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (Рис. 1)
ОСТОРОЖНО. Никогда не
вносите изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
А.
B.
C.
D.
E.
E.
F.
G.
H.
26
Выключатель
Cопло шланга
Вакуумное сопло
Шланговый соединитель
Вход в контейнер (Рис. 2)
Задняя защелка
Контейнер
Аккумуляторная батарея
Кнопка открывания аккумуляторного
отсека
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш беспроводной пылесос DCV517
разработан для сухой и влажной
профессиональной уборки.
Данный пылесос – профессиональный
электроинструмент.
НЕ используйте для всасывания жидкостей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для коммерческого
использования, напр., для отелей, школ,
больниц, заводов, магазинов, офисов,
прокатных компаний и для использования на
строительных площадках.
• Дети и люди с ограниченными
физическими возможностями. Это
устройство не предназначено для
использования маленькими детьми или
людьми с ограниченными физическими
возможностями, если они не находятся
под присмотром лица, отвечающего за их
безопасность.
Электрическая безопасность
Электродвигатель предназначен для
работы только с одним напряжением сети.
Необходимо обязательно убедиться в том, что
напряжение источника питания соответствует
указанному на шильдике устройства.
Необходимо также убедиться в том, что
напряжение работы зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
Зарядное устройство DEWALT
оснащено двойной изоляцией
в соответствии с требованиями
EN 60335; поэтому провод
заземления не требуется.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ОСТОРОЖНО: Заземления не
требуется.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Соблюдайте инструкции по установке вилок
высокого качества. Рекомендованный
предохранитель: 3 A.
Использование кабеляудлинителя
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см.Технические
характеристики). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля
должно составлять 1 мм2; максимальная
длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ОСТОРОЖНО: Используйте
только зарядные устройства
и аккумуляторные батареи марки
DEWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что
аккумуляторная батарея (G) полностью
заряжена.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумуляторную батарею
(G) с выемкой на внутренней стороне
инструмента (Рис. 2).
2. Задвиньте его в рукоятку так, чтобы
аккумуляторная батарея плотно встала на
место и убедитесь, что услышали щелчок
от вставшего на место замка.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите кнопку извлечения батареи (H)
и вытащите батарею из инструмента.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 2)
В некоторых аккумуляторных батареях
DEWALT есть датчик заряда, который
включает три зеленых светодиодных
индикатора, показывающих уровень
оставшегося заряда аккумуляторной батареи.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда (X).
Загорятся три зеленых светодиода, показывая
уровень оставшегося заряда. Когда уровень
заряда аккумулятора будет ниже уровня,
необходимого для использования, светодиоды
перестанут гореть и аккумулятор следует
зарядить
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда. Он
не показывает работоспособность устройства
и его показания могут меняться в зависимости
от компонентов продукта, температуры и сфер
применения.
Снятие и повторная
установка шланга (Рис. 3)
СНЯТИЕ
1. Выньте сопло шланга (B) из фитинга (C).
2. Поверните соединительную часть (D)
против часовой стрелки.
3. Вытяните шланг из вакуумного входа (E)
соединительной части
ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА
1. Вставьте шланговый соединитель (D)
во вход в контейнер (E), выравнивая
контакты на соединителе с бороздками на
входе в контейнер.
2. Поверните соединительную часть
по часовой стрелке для того, чтобы
зафиксировать шланг на месте.
3. Вставьте сопло шланга (B) в вакуумное
сопло (C).
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ОСТОРОЖНО: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Включение и выключение
(рис. 1)
• Для включения инструмента переведите
выключатель (A) в положение I.
• Для выключения инструмента переведите
выключатель (A) в положение O.
Работа с пылесосом (рис. 1)
• Перед использованием опорожните
и очистите контейнер (F).
• Убедитесь в правильной установке
шланга.
• Перемещайте вакуумное сопло (C)
над подлежащей чистке поверхности.
В случае необходимости сопло шланга
(B) можно использовать для замкнутого
пространства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуем не смешивать
сухой и мокрый мусор. Переходя к уборке
разного мусора сначала опорожните
и очистите контейнер.
ВНИМАНИЕ: Устройство
всегда должно находиться
в вертикальном положении.
Не наклоняйте устройство,
чтобы предупредить попадание
жидкости, собранной в
контейнере, в корпус двигателя.
ОСТОРОЖНО: Всегда работайте
с устройством, на котором
установлен пылевой фильтр.
28
Опорожнение контейнера
(рис. 4)
Контейнер нужно опорожнить если мощность
всасывания значительно уменьшается.
1. Освободите защелку (E) и снимите
контейнер (F).
2. Освободите контейнер безопасным для
окружающей среды способом.
3. Опустошите фильтр (I). См. Очистка.
4. В случае необходимости очистите
контейнер (F) и установите повторно,
закрывая защелку.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Электроинструмент DEWALT имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ОСТОРОЖНО: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут повредить структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе.
ОСТОРОЖНО: Не мойте фильтр
изнутри. Тщательно высушите
фильтр если он мокрый внутри.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
щетку для чистки фильтра.
ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА (РИС. 4)
Контейнер нужно очищать после каждого
использования или при переходе от сбора
одного вида мусора на другой.
1. Опорожните контейнер (F).
2. Промойте контейнер мягким моющим
средством и влажной салфеткой.
3. Тщательно вытрите контейнер сухой
салфеткой.
ОЧИСТКА ПЫЛЕВОГО ФИЛЬТРА (РИС. 5)
После каждого использования нужно очищать
пылевой фильтр. Если фильтр поврежден или
плохо работает, его нужно поменять.
1. Снимите пылевой фильтр (I), повернув
его против часовой стрелки и сняв его
с отверстия всасывания.
3. В зависимости от состояния, сполосните
фильтр снаружи под проточной водой
с мягким моющим средством. Просушите
фильтр перед тем, как установить его на
место.
4. Закрепите фильтр на месте, поставив его
над отверстием всасывания и повернув по
часовой стрелке.
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ВСАСЫВАЮЩЕГО
ОТВЕРСТИЯ (РИС. 5)
1. Снимите фильтр (J) с отверстия
всасывания.
2. Прополоскайте фильтр под теплой
проточной водой.
3. Просушите фильтр перед тем, как
установить его на место.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ОСТОРОЖНО: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей, кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации.
2. Стряхните пыль, побив его о край
мусорного контейнера.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Изделия
и аккумуляторные батареи
с данным символом на маркировке
запрещается утилизировать
с обычными бытовыми отходами.
Изделия и аккумуляторные батареи содержат
материалы, которые могут быть извлечены
или переработаны, снижая потребность
в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте
электрические изделия и аккумуляторные
батареи согласно местным нормам.
Дополнительная информация доступна по
адресу www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из инструмента.
• Ионное-литиевые аккумуляторные
батареи подлежат вторичной переработке.
Сдайте их нашему дилеру или в местный
центр вторичной переработки. В этих
пунктах батареи будут подвергнуты
повторной переработке или правильной
утилизации.
zst00301758 - 05-05-2016
30
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising