SVJ520BFS | Black&Decker SVJ520BFS DUSTBUSTER instruction manual

382015 - 33 BAL
www.blackanddecker.eu
SVJ520BFS
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
13
19
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
24
2
8
13
1
14
2
8a
3
4
5
5A
6
7
8
10
9
12
11
3
3a
1
3
A
B
4
3
C
6
6
17
8
8
D
4
E
8
G
F
9
10
5
6
11
H
I
12
J
5
7
K
L
14
13
M
6
N
14
6
O
10
P
16
Q
R
7
SLOVENŠČINA
♦ Aparata ne potapljajte v vodo.
♦ Nikoli ne vlecite za kabel
polnilnika, da ga odklopite iz
omrežja. Kabel odmaknite od
Pred uporabo orodja
vročine, olja in ostrih robov.
natančno preberite ta
♦ Napravo lahko uporabljajo otroci,
navodila.
če so stari 8 let ali več in osebe
z omejenimi fizičnimi senzornimi
Splošna varnostna navodila
ali umskimi sposobnostmi, ali
Opozorilo! Preberite vsa
pomanjkanjem izkušenj ali
varnostna opozorila in
znanja, če so prejeli navodila
navodila.
o varni uporabi naprave in če
Neupoštevanje opozoril in
razumejo potencialne nevarnosti
navodil lahko povzročijo
uporabe. Otroci se ne smejo
električni udar, požar in/ali
igrati z napravo. Otroci ne
hude telesne poškodbe.
smejo izvajati čiščenja ali
♦ Namen uporabe je podrobno
vzdrževanja naprave, razen, če
opisan v teh navodilih. Uporaba
so pod nadzorom osebe, ki je
kateregakoli pribora ali priključka
odgovorna za njihovo varnost.
ali način uporabe, ki v teh
Preverjanja in popravila
navodilih ni odobren ali opisan,
Pred uporabo preverite, ali so deli
lahko povzroči nevarnost
naprave poškodovani ali defektni.
telesnih poškodb.
Preverite morebitne polomljene
♦ Shranite navodila za poznejšo
dele, poškodovana stikala in druge
uporabo.
pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale
Uporaba naprave
na delovanje izdelka.
♦ Ne uporabljajte naprave za
♦ Ne uporabljajte naprave, če je
sesanje tekočin ali snovi, ki se
katerikoli del poškodovan ali
lahko vnamejo.
defekten.
♦ Naprave ne uporabljajte blizu
vode.
Namen uporabe
Vaš ročni vakuumski sesalnik BLACK+DECKER
SVJ520BFS Dustbuster® je namenjen
vakuumskemu čiščenju. Izdelki so namenjeni
izključno uporabi v gospodinjstvu.
8
SLOVENŠČINA
♦ Vse poškodovane ali defektne
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/
dele naj zamenja ali popravi
premičnih delov.
pooblaščeni servis.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov,
♦ Redno preverjajte kabel
rezil in nastavkov.
polnilnika za poškodbe.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne
Zamenjajte polnilnik, če je kabel
uporabe orodja. Če delate
poškodovan ali defekten.
z orodjem daljše časovne
♦ Nikoli ne poskušajte odstraniti ali
obdobje, poskrbite za redne
zamenjati delov, ki niso navedeni
odmore.
v teh navodilih.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi
Dodatni varnostni napotki
vdihavanja prahu, ki nastaja pri
Po uporabi
uporabi orodja (na primer:- delo
♦ Odklopite polnilnik pred
z lesom, posebej hrastovim,
čiščenjem polnilnika ali polnilne
bukovim in s stiskalnicami.)
postaje.
♦ Če naprave ne uporabljate, jo
hranite v suhem prostoru.
♦ Otroci ne smejo imeti dostopa
do shranjenih gospodinjskih
aparatov.
Ostale nevarnosti
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo
dodatne nevarnosti, ki niso
vključene v navedena opozorila.
Te nevarnosti so lahko posledica
nepravilne uporabe, dolgotrajne
uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih
ukrepov in varnostnih naprav se
določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
Polnilniki
Polnilnik je namenjen uporabi
z določeno napetostjo. Vedno
preverite, če dejanska napetost
ustreza tisti, ki je navedena na
podatkovni plošči.
Opozorilo! Nikoli ne poskušajte
zamenjati kabla z navadnim
napajalnim kablom.
♦ Polnilnik BLACK+DECKER
uporabljajte samo za polnjenje
baterije, ki je priložena orodju.
Druge baterije lahko eksplodirajo
in povzročijo telesne poškodbe
in materialno škodo.
9
SLOVENŠČINA
♦ Nikoli ne poskušajte polniti
baterij, ki niso polnilne.
♦ Če se napajalni kabel poškoduje,
ga lahko zamenja le proizvajalec
ali pooblaščen serviser
podjetja BLACK+DECKER,
da se izognete potencialnim
nevarnostim.
♦ Ne izpostavljajte polnilnika vodi
ali dežju.
♦ Ne odpirajte polnilnika.
♦ Ne prodirajte polnilnika.
♦ Med polnjenjem se morajo
orodje/naprava/baterija nahajati
v dobro prezračevanem okolju.
Električna varnost
Pomen simbolov na polnilniku
Pred uporabo naprave natančno preberite
ta navodila.
To orodje je dvojno izolirano in zato ni
potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno
preverite, ali dejanska napetost ustreza
napetosti, navedeni na podatkovni plošči.
Sestavni deli
To orodje vsebuje nekatere ali vse naštete
sestavne dele.
1. Vklopno/izklopno stikalo
2. Šoba
3. Integrirani izvlečni nastavek za sesanje na
težko dostopnih predelih
4. Potisna krtača
5. Vklopno/izklopno stikalo
5A. Krmiljenje ščetke
6. Ročaj
7. Polnilna postaja
8. Ogrodje
8a. Gumb za sprostitev ogrodja
Uporaba
Vklop in izklop (Slika A)
♦
♦
♦
Za vklop sesalnika, pritisnite stikalo za vklop/
izklop (1), ki se nahaja na ročaju sesalnika
Dustbuster®, ali na ročaju ogrodja naprave (5).
S ponovnim pritiskom na stikalo (1 ali 5)
boste prešli v BOOST način uporabe (sesanje
s polno močjo).
Za izklop pritisnite stikalo za vklop/izklop (1) ali
(5).
Uporaba integriranega izvlečnega nastavka za
sesanje na težko dostopnih predelih (Sl. B, C)
♦
♦
Ta polnilnik je namenjen samo uporabi
v zaprtih prostorih.
Izvlečite nastavek za sesanje na težko
dostopnih predelih (3), kot je prikazano na
sliki C. Po potrebi lahko montirate potisno
krtačo (4) za čiščenje prahu in za čiščenje
oblazinjenega pohištva.
Če želite povrniti nastavek za sesanje na
težko dostopnih predelih (3), pritisnite gumb
za sprostitev nastavka (3a); nastavek se bo
povrnil v prvotni položaj (sl. B).
Montaža ročaja na glavno ogrodje (Sl. D, E)
Nalepke na napravi
♦
Poleg datumske kode so na napravi tudi naslednji
simboli
♦
Pred uporabo naprave natančno
preberite ta navodila
Montaža enote Dustbuster® na ogrodje (Sl. F,
G, H)
♦
S010Q 23
10
Za polnjenje uporabljajte samo polnilnik
serije S010Q 23
Vstavite ročaj (6) v glavno ogrodje (8), kot
prikazuje slika D.
Pritrdite s pritrdilnim vijakom (17), kot je
prikazano na sliki E.
♦
Vstavite enoto Dustbuster®, v ogrodje (8)
z šobo usmerjeno naprej, da zaslišite zvočni
"klik", kot je prikazano na sliki F.
Za ločitev enote Dustbuster® od ogrodja,
pritisnite gumb za sprostitev ogrodja (8a) in
ločite enoto.
SLOVENŠČINA
♦
Napravo lahko sedaj krmilite preko stikala za
vklop/izklop (5) na ročaju (6), tudi z načinom
uporabe "BOOST", kot je prikazano na sliki
H. S pomočjo krmilnika za ščetko (5A) lahko
uporabite tudi valjček za pometanje.
Odstranjevanje in čiščenje valjčka za
pometanje (Sl. I, J)
♦
♦
Če želite odstraniti valjček za pometanje (9)
z glave za čiščenje tal (10), pritisnite gumb
za sprostitev (11), kot je prikazano na sliki I.
Valjček za pometanje (12) lahko odstranite.
Po potrebi lahko odstranite vse ostale
sestavne dele valjčka in odstranite nabrano
umazanijo, ki se je nabrala med čiščenjem
(Sl. J).
B. Svetlobni indikator polnjenja (LED)
Ko se naprava izprazni, bo zasvetila ikona (B).
Svetlobni indikator polnjenja (LED) prikazuje
stanje napolnjenosti (glej tabelo LED prikazov
v tem priročniku).
C. BOOST način delovanja (sesanje s polno
močjo)
Zasveti, ko naprava deluje v načinu BOOST sesanje s polno močjo.
LED prikazi
Polnjenje
Baterija v okvari
Napaka polnilnika
Polnjenje (Sl. K, L)
♦
♦
♦
Napravo postavite na polnilno postajo (7), kot
je prikazano na sliki K.
Polnilno postajo (7) priklopite na električno
omrežje.
Vklopite stikalo električnega omrežja. Zasvetil
bo LED svetlobni indikator polnjenja (B) (Sl. L).
Več-segmentni LED prikazovalnik
A
B
C
Baterija je vroča
Čiščenje filtrov (Sl. M, N, O, P, Q, R)
♦
Pritisnite gumb za sprostitev posode (13)
(Sl. M)
♦ Iztaknite posodo za prah (14) (Sl. N)
♦ Dvignite sestav filtra (15) iz posode za prah
(14) (Sl. O).
♦ Izpraznite posodo za prah tako, da jo rahlo
udarite po posodi za smeti (Sl. P).
Opomba: Enota ima vgrajen odišavljen pred
filter, ki bo poskrbel, da bo prostor po končanem
čiščenju prijetno odišavljen.
♦ Sedaj lahko iz pred filtra (15) odstranite filter
(16) (Sl. Q).
♦ Iz posode za prah odstranite preostali prah.
♦ Posodo za prah splaknite s toplo milnico.
♦ Filtre umijte v topli milnici (Sl. R).
♦ Filtre dobro posušite
♦ Filtre vstavite v sesalnik.
♦ Zaprite posodo za prah. Prepričajte se, da se
zaskočni zapah (13) zaskoči v svoj položaj.
Opozorilo! Pred vzdrževanjem ali čiščenjem
naprave izključite napajalni kabel.
Občasno obrišite napravo z vlažno krpo. Ne
uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil. Naprave ne
potopite v vodo.
A. Senzor za filter
Če se filter zamaši in ga je treba počistiti, bo na
ročaju orodja zasvetila rdeča LED (A).
S filtra počistite drobceni prah (glej razdelek
"Čiščenje filtrov").
Vzdrževanje
Vaša baterijska naprava BLACK+DECKER je
zasnovana tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
11
SLOVENŠČINA
Opozorilo! Pred kakršnimkoli postopkom
vzdrževanja brezžičnih naprav:
♦ Do konca izpraznite baterijo, če je sestavni del
orodja, nato orodje izključite.
♦ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz
električnega omrežja. Polnilnik razen rednega
čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v napravi/
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe
krpe.
♦ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne
krpe. Ne uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
Zamenjava filtrov
Filtra morate zamenjati na vsakih 6 do 9 mesecev
in vedno, ko sta obrabljena ali poškodovana.
Nadomestni filtri so na voljo pri vašem prodajalcu
BLACK+DECKER (kat. št. VPF20)
Na voljo so tudi odišavljeni filtri (kat. št.:
VSPF10LC). Filter je mogoče vgraditi v vse enote.
Ko filtri dosežejo konec življenjske dobre, jih
reciklirajte pri lokalnem komunalnem podjetju.
Filtri so dobavljeni v ovojni embalaži iz folije, ki jo
morate odstraniti. Za sestavljanje filtrov, glej sl. Q.
Opozorilo!
Odišavljena bombažna
krpa.
Po rokovanju temeljito
operite obraz, roke in vse
dele telesa, ki so prišli v stik
z materialom. Uporabljajte
zaščitne rokavice/zaščitno
obleko/zaščito za oči in obraz.
Če zaide v oči: Nekaj minut
pazljivo izpirajte z vodo. Če
je možno, previdno odstranite
kontaktne leče.
Nadaljujte z izpiranjem.
Pri draženju kože: Poiščite
zdravniško pomoč. Preprečite,
da snov zaide v kanalizacijo
ali okolje. Ne smete zaužiti!
♦
♦
Odstranite stare filtre kot je opisano zgoraj.
Vstavite nove filtre, kot je opisano zgoraj.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Orodja in baterij, ki so označeni
s tem simbolom ne odstranjujte skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
12
Orodje in baterija vsebuje materiale, ki jih je
mogoče znova uporabiti ali reciklirati; s predelavo
rabljenih proizvodov bomo zmanjšali potrebo po
novih proizvodih.
Izdelek in baterijo reciklirajte skladno z lokalnimi
predpisi, ki predpisujejo odlaganje odpadkov
in odpadno električno in elektronsko opremo.
Za več podrobnosti obiščite spletno stran
www.2helpU.com
Tehnični podatki
SVJ520BFS
Napetost
18V
Vatne ure
40 Wh
Teža
2,8 Kg
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja 24 mesečno
garancijo, ki velja od dneva nakupa. Ta garancija
je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na
vaše uzakonjene pravice. Garancija je veljavna
znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem
trgovinskem območju.
Za garancijski zahtevek boste morali skladno
s pravili in pogoji poslovanja podjetja
Black&Decker prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju predložiti dokazilo o nakupu
orodja. Pravila in pogoje 2-letne garancije
podjetja Black&Decker in lokacijo najbližjega
pooblaščenega serviserja lahko najdete na
spletni strani www.2helpU.com, ali stopite v stik
z najbližjo trgovino Black&Decker; naslovi trgovin
so navedeni v tem priročniku.
Prosimo, obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in registrirajte svoj
novi Black & Deckerjev izdelek, da boste ostali
seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih
ponudbah.
HRVATSKI
♦ Uređaj ne koristite u blizini vode.
♦ Uređaj ne uranjajte u vodu.
♦ Nikad ne isključujte iz električne
utičnice povlačenjem za kabel
Prije upotrebe uređaja pažljivo
punjača. Kabel punjača držite
pročitajte cijeli priručnik.
podalje od izvora topline, ulja
i oštrih rubova.
Sigurnosne upute
♦ Ovaj uređaj mogu rabiti djeca
Upozorenje! Pročitajte sva
od 8 godina naviše i osobe sa
sigurnosna upozorenja
smanjenim fizičkim, osjetilnim
i upute.
ili mentalnim sposobnostima,
Nepoštivanje upozorenja
nedostatnim iskustvom
i uputa navedenih u nastavku
i znanjem ako su pod nadzorom
može rezultirati strujnim
ili su upućene u sigurnu uporabu
udarom, požarom i/ili ozbiljnim
uređaja te opasnosti koje iz
ozljedama.
toga proizlaze. Djeca se ne
♦ U ovom priručniku opisana je
smiju igrati uređajem. Čišćenje
predviđena namjena. Upotreba
i održavanje ne smiju obavljati
bilo kojeg dodatnog pribora ili
djeca bez nadzora.
opreme, kao i primjena ovog
Pregledi i popravci
uređaja u svrhe koje nisu
Prije upotrebe provjerite uređaj
opisane u ovom priručniku
radi mogućih oštećenja ili
može predstavljati opasnost od
neispravnih dijelova. Provjerite ima
tjelesnih ozljeda.
li polomljenih dijelova, oštećenja
♦ Ovaj priručnik čuvajte za slučaj
prekidača ili bilo kojih drugih
potrebe.
okolnosti koje bi mogle utjecati na
Upotreba ovog uređaja
rad uređaja.
♦ Uređaj ne koristite za usisavanje ♦ Ne upotrebljavajte uređaj
tekućina ili bilo kojih materijala
ako je bilo koji dio oštećen ili
koji bi se mogli zapaliti.
neispravan.
Namjena
Ručni usisavači BLACK+DECKER SVJ520BFS
Dustbuster® predviđeni su za usisavanje. Ovi
uređaji predviđeni su isključivo za upotrebu
u kućanstvu.
13
HRVATSKI
♦ Neka bilo koje oštećene ili
neispravne dijelove popravi ili
zamijeni ovlašteni serviser.
♦ Redovito provjeravajte kabel
punjača radi mogućih oštećenja.
Zamijenite punjač ako je kabel
oštećen ili neispravan.
♦ Ne pokušavajte uklanjati ili
mijenjati dijelove koji nisu
navedeni u ovom priručniku.
Dodatne sigurnosne upute
Nakon upotrebe
♦ Prije čišćenja punjača ili baze
za punjenje, punjač odvojite
od električnog napajanja.
♦ Kad nije u upotrebi, uređaj treba
pospremiti na suhom mjestu.
♦ Djeca ne bi smjela imati pristup
pohranjenim uređajima.
Stalno prisutni rizici
Tijekom upotrebe alata mogu
nastati dodatni rizici, koji nisu
navedeni u priloženim sigurnosnim
upozorenjima. Ti rizici mogu
nastati uslijed nepravilne upotrebe,
produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih
sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, neke stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći. Oni
obuhvaćaju:
14
♦ Ozljede uzrokovane
dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
dijelova.
♦ Ozljede do kojih može doći
prilikom promjene dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom
upotrebom alata. Uzimajte
redovite pauze tijekom dulje
upotrebe bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed
udisanja prašine nastale tijekom
korištenja alata (npr. tijekom rada
s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
Punjači
Ovaj punjač projektiran je za
određeni napon. Uvijek provjerite
odgovara li napon električne mreže
naponu navedenom na nazivnoj
oznaci.
Upozorenje! Ne pokušavajte
jedinicu punjača zamijeniti običnim
strujnim utikačem.
♦ BLACK+DECKER punjač
koristite isključivo za punjenje
baterije u alatu uz koji je
isporučen. Ostale baterije mogu
prsnuti i uzrokovati tjelesne
ozljede i materijalnu štetu.
HRVATSKI
♦ Ne pokušavajte puniti baterije
koje za to nisu predviđene.
♦ Ako je kabel napajanja oštećen,
mora ga zamijeniti proizvođač
ili ovlašteni servis tvrtke
BLACK+DECKER kako bi se
izbjegle opasnosti.
♦ Punjač ne izlažite vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Punjač nemojte probijati.
♦ Uređaj/baterija mora
tijekom punjenja biti u dobro
prozračenom području.
Zaštita od električne struje
Oznake na punjaču
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte
cijeli priručnik.
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenim prostorima.
Oznake na uređaju
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni
sljedeći simboli upozorenja
Prije upotrebe uređaja pažljivo
pročitajte cijeli priručnik
3. Izvlačni alat za uske prostore
4. Preklopna četka
5. Prekidač za uključivanje/isključivanje na
rukohvatu
5A. Kontrola četke
6. Rukohvat
7. Baza za punjenje
8. Kućište
8a. Gumb za oslobađanje kućišta
Upotreba
Uključivanje i isključivanje (sl. A)
♦
♦
♦
Upotreba izvlačnog alata za uske prostore
(sl. B, C)
♦
♦
♦
♦
Namjestite rukohvat (6) na glavno kućište (8)
(sl. D).
Učvrstite pomoću vijka (17) kao što je
prikazano na sl. E.
Postavljanje usisavača Dustbuster® na kućište
(sl. F, G, H)
♦
♦
♦
Koristite samo uz punjač S010Q 23
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih
značajki.
1. Prekidač uključivanja/isključivanja napajanja
2. Mlaznica
Izvucite uski alat (3) kao što je prikazano na
sl. C tako da se učvrsti u svom položaju. Po
potrebi možete postaviti četku (4) za brisanje
prašine i čišćenje tapecirunga.
Da biste uvukli uski alat (3), pritisnite gumb
(3a) tako da se vrati u uobičajeni položaj
(sl. B).
Postavljanje ručke na glavno kućište (Fig. D, E)
S010Q 23
Značajke
Za uključivanje pritisnite prekidač (1) na
rukohvatu usisavača Dustbuster® ili na
rukohvatu kućišta (5).
Ponovo pritisnite gumb (1 ili 5) i uređaj će se
prebaciti u pojačani način rada BOOST.
Za isključivanje pritisnite prekidač (1) ili (5).
Namjestite Dustbuster® na kućište (8) tako da
prvo umetnete mlaznicu, pri čemu se čuje "klik"
(sl. F).
Da biste odvojili Dustbuster® od kućišta,
pritisnite gumb (8a) i podignite ga.
Uređaj se sada može uključivati i isključivati
pomoću gumba (5) na rukohvatu (6), a također
se može aktivirati pojačani način rada
"BOOST" (sl. H). To omogućuje upotrebu šipki
čistača putem kontrole četke (5A).
Uklanjanje i čišćenje šipki (sl. I, J)
♦
Da biste uklonili šipke čistača (9) od glave
za čišćenje podova (10), pritisnite gumb za
oslobađanje (11) (sl. I).
15
HRVATSKI
♦
Čistač (12) se sada može ukloniti. Krajnji
dijelovi također se mogu ukloniti radi čišćenja
dlaka i ostalih nakupina (sl. J) iz četkica.
Obrasci lampica
Punjenje
Pogreška baterije
Punjenje (sl. K, L)
♦
Postavite uređaj na bazu za punjenje (7) kao
što je prikazano na sl. K.
Povežite priključak za punjenje (7) sa strujnom
utičnicom.
Pustite napon u strujnu utičnicu. Upalit će se
lampica (B) koja naznačuje punjenje (sl. L).
♦
♦
Višenamjenski LED zaslon
A
B
C
Pogreška punjača
Baterija je vruća
Čišćenje filtara (sl. M, N, O, P, Q, R)
♦
Pritisnite gumb za oslobađanje posude za
prašinu (13) (sl. M)
♦ Izvucite posudu za prašinu (14) (sl. N)
♦ Podignite sklop filtra (15) iz posude za prašinu
(14) (sl. O).
♦ Ispraznite posudu za prašinu tako da je lagano
protresete iznad koša za otpatke (sl. P).
Napomena: Pred-filtar je impregniran mirisom koji
se oslobađa tijekom upotrebe uređaja.
♦ Filtar (16) se sada može odvojiti od pred-filtra
(15) (sl. Q).
♦ Ispraznite preostalu prašinu iz posude.
♦ Isperite posudu za prašinu toplom vodom
i deterdžentom.
♦ Operite filtre u toploj sapunici (sl. R).
♦ Provjerite jesu li filtri suhi.
♦ Ponovo postavite filtre na uređaj.
♦ Zatvorite posudu za prašinu. Provjerite
učvršćuje li se zasun (13) u svom položaju.
Upozorenje! Prije održavanja ili čišćenja uređaja
iskopčajte utikač iz utičnice.
A. Senzor filtra
Ako je filtar začepljen i potrebno ga je očistiti,
pali se crvena lampica (A) na rukohvatu.
Očistite finu prašinu iz filtra (pregledajte odjeljak
"čišćenje filtara" u ovom priručniku).
B. LED indikator punjenja
Ako uređaj treba puniti, pali se ikona baterije
(B). Na zaslonu se prikazuje stanje baterije
(pregledajte tablicu obrazaca lampica u ovom
priručniku).
C. Pojačani način rada BOOST
Svijetli kada je uređaj u načinu BOOST koji
omogućuje rad većom snagom.
16
Povremeno obrišite uređaj vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje
na bazi otapala. Uređaj ne uranjajte u vodu.
Održavanje
Ovaj bežični uređaj tvrtke BLACK+ DECKER
projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno
održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća
upotreba ovisi o pravilnom održavanju i redovitom
čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na bežičnim uređajima:
♦ Potpuno ispraznite bateriju ako je integralni dio
i zatim isključite uređaj.
♦ Punjač prije čišćenja odvojite od električnog
napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo
održavanje osim redovitog čišćenja.
♦ Otvore za prozračivanje alata redovito čistite
mekom četkom ili suhom krpom.
HRVATSKI
♦
Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
Zamjena filtara
Filtre je potrebno zamijeniti svakih 6 do 9 mjeseci
i svaki puta kad se potroše ili oštete. Zamjenski
filtri dostupni su kod vašeg BLACK+DECKER
prodavača (kat. br. VPF20)
Dostupni su i filtri s mirisom (kat. br: VSPF10LC).
Prikladni su za sve modele. Po isteku vijeka
trajanja ovih filtara odložite ih na lokalnom
reciklažnom mjestu.
Filtri se isporučuju u foliji koju treba ukloniti.
Za sastavljanje filtara pogledajte sl. Q.
Upozorenje!
U pamučnoj oblozi nalazi
se miris.
Nakon upotrebe dobro
operite lice, ruke i izložene
dijelove kože. Nosite zaštitne
rukavice/odjeću/zaštitu za
oči i lice. Ako dospije u oči:
Pažljivo ispirite vodom
nekoliko minuta. Ako nosite
kontaktne leće, izvadite ih.
Nastavite s ispiranjem.
Ako dođe do iritacije kože:
Zatražite pomoć liječnika.
Izbjegavajte oslobađanje
u okoliš. Nemojte gutati.
♦
♦
Tehnički podaci
SVJ520BFS
Napon
18V
Vat-sati
40 Wh
Masa
2,8 kg
Jamstvo
Black & Decker siguran je u kvalitetu svojih
proizvoda i svojim kupcima pruža 24-mjesečno
jamstvo od datuma kupnje. Ovo jamstvo dodatak
je vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način
ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području
država članica Europske unije i Europske zone
slobodnog trgovanja.
Da biste potraživali jamstvo, ono mora
biti sukladno uvjetima i odredbama tvrtke
Black & Decker, a prodavaču ili ovlaštenom
servisu potrebno je priložiti dokaz o kupnji.
Uvjete i odredbe dvogodišnjeg jamstva tvrtke
Black & Decker i lokaciju najbližeg ovlaštenog
servisa pronaći ćete na internetu na adresi
www.2helpU.com ili putem lokalnog ureda tvrtke
Black & Decker na adresi navedenoj u ovom
priručniku.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi Black & Decker proizvod i provjerili nove
proizvode i posebne ponude.
Uklonite rabljene filtre, kako je opisano
u prethodnom tekstu.
Postavite nove filtre, kako je opisano
u prethodnom tekstu.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Proizvodi i baterije
označene ovim simbolom ne smiju se
odlagati s komunalnim otpadom.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se
mogu reciklirati radi smanjenje potrošnje sirovina
iočuvanja prirodnih resursa.
Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno
lokalnim propisima. Više informacija dostupno je
na adresi www.2helpU.com.
17
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
18
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
SRPSKI
Namena
Vaši BLACK+DECKERF SVJ520BFS Dustbuster®
ručni usisivač projektovan je za usisavanje. Ovi
aparati su namenjeni samo za kućnu upotrebu.
Pre nego što počnete da
koristite ovaj aparat, pažljivo
pročitajte ovo uputstvo za
upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Upozorenje! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja
i uputstva.
Nepoštovanje dole navedenih
upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar
i/ili ozbiljnu povredu.
♦ Namena je opisana u ovom
uputstvu za upotrebu. Upotreba
bilo kakvih dodatnih pribora ili
priključaka ili vršenje bilo koje
druge operacije ovim aparatom
koja nije preporučena u ovom
uputstvu za upotrebu može
izazvati opasnost od fizičkih
povreda.
♦ Sačuvajte ovo uputstvo za
upotrebu za kasnije potrebe.
Korišćenje vašeg aparata
♦ Ne koristite aparat za
pokupljanje tečnosti ili zapaljivih
materijala.
♦ Ne koristite aparat blizu vode.
♦ Ne uranjajte uređaj u vodu.
♦ Nikad ne vucite kabl punjača da
biste punjač izvukli iz utičnice.
Udaljite kabl punjača od toplote,
ulja i oštrih ivica.
♦ Ovaj uređaj se može koristiti
od strane dece od 8 godina
pa naviše i od strane osoba
sa smanjenim fizičkim, čulnim
i mentalnim sposobnostima ili sa
nedostatkom iskustva i znanja,
ako su pod nadzorom ili ako
su im date instrukcije u vezi
upotrebe uređaja na bezbedan
način i ako razumeju povezane
opasnosti. Deca ne smeju da
se igraju sa ovim uređajem.
Čišćenje i održavanje ne sme da
bude izvršeno od strane dece
bez nadzora.
Inspekcije i popravke
Pre upotrebe proverite da li
je aparat oštećen i da li ima
neispravne delove. Proverite da
li su delovi polomljeni, da li su
oštećeni prekidači, kao i bilo koje
drugo stanje koje može uticati na
rad ovog aparata.
♦ Ne koristite aparat ako je neki
deo oštećen ili neispravan.
19
SRPSKI
♦ Bilo koje oštećene ili neispravne
delove treba da popravi ili
zameni ovlašćeni serviser.
♦ Redovno proveravajte kabl
punjača na oštećenja. Zamenite
punjač ako je kabl oštećen ili
neispravan.
♦ Nikad ne pokušavajte da uklonite
ili zamenite bilo koji deo osim
onog koji je naveden u ovom
priručniku.
Dodatna sigurnosna
uputstva
Posle upotrebe
♦ Izvucite utikač iz utičnice pre
čišćenja punjača ili baze za
punjenje.
♦ Kada se ne koristi, aparat treba
čuvati na suvom mestu.
♦ Deca ne treba da imaju pristup
odloženim aparatima.
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se
javiti dodatni preostali rizici, koji
možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad.
Sledeći rizici mogu nastati zbog
nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
20
I pored primene relevantnih
bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih
uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem
rotirajućih/pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni
delova, noževa ili pribora.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom
upotrebom alata. Ako sa bilo
kojim alatom radite duže vreme,
pobrinite se da redovno pravite
pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane
udisanjem prašine koja se stvara
pri korišćenju alata (primer:-rad
sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om)
Punjači
Vaš punjač je projektovan za
određeni napon. Uvek proverite da
li napon elektro mreže odgovara
naponu na natpisnoj pločici
uređaja.
Upozorenje! Nikad ne pokušavajte
da zamenite punjač običnim
mrežnim utikačem.
SRPSKI
♦ Vaš BLACK+DECKER punjač
koristite samo za punjenje
baterije u uređaju sa kojim
je isporučen. Druge baterije
mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
♦ Nikad ne pokušavajte puniti
baterije koje nisu punjive.
♦ U slučaju da se kabl ošteti,
mora ga zameniti proizvođač
ili ovlašćeni BLACK+DECKER
servisni centar da bi se izbegla
opasnost.
♦ Ne izlažite punjač vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Ne rastavljajte punjač.
♦ Neophodno je obezbediti dobro
provetravanje mesta na kome se
uređaj/baterija nalaze za vreme
punjenja.
Električna bezbednost
Simboli na punjaču
Pre nego što počnete da koristite ovaj
uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za
upotrebu.
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato
nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek
proverite da li napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj pločici
uređaja.
Ovaj punjač je namenjen samo za
upotrebu u zatvorenom prostoru.
Nalepnice na aparatu
Pored datumske šifre su prikazani sledeći simboli
na ovom uređaju
Pre nego što počnete da koristite ovaj
uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo
za upotrebu
Koristite samo sa punjačem S010Q 23
S010Q 23
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Mlaznica
3. Nastavak na izvlačenje
4. Četka
5. Prekidač za uključivanje i isključivanje na ručici
5A. Kontrola četke
6. Drška
7. Punjač
8. Kućište
8a. Taster za oslobađanje kućišta
Upotreba
Uključivanje i isključivanje (sl. A)
♦
♦
♦
Za uključivanje pritisnite prekidač (1) koji se
nalazi na dršci Dustbuster®, ili alternativno na
dršci kućišta (5).
Pritisnite ponovo dugme (1 ili 5) i uređaj se
prebacuje u režim "POJAČANO".
Za isključivanje pritisnite prekidač (1) ili (5)
naniže.
Korišćenje nastavka na izvlačenje (sl. B, C)
♦
♦
Izvucite nastavak (3) kao što je prikazano
u slici C, dok ne klikne u svom mestu. Zatim
možete namestiti četku (4) ako je potrebno
usisavati i očistiti nameštaj.
Za uvlačenje nastavka (3) pritisnite dugme
za oslobađanje (3a), tako da može da se vrati
u svoj početni položaj (sl. B).
Nameštanje drške na kućište (sl. D, E)
♦
♦
Gurnite dršku (6) u kućište (8) kao što je
prikazano na slici D.
Osigurajte sa vijkom (17) kao što je prikazano
na slici E.
Nameštanje Dustbuster® na kućište (sl. F, G, H)
♦
♦
Gurnite Dustbuster®, sa mlaznicom prvo,
u kućište (8) dok ne čujete klik, kao što je
prikazano na slici F.
Za oslobađanje Dustbuster® od kućišta
pritisnite dugme za oslobađanje kućišta (8a)
i odvojite.
21
SRPSKI
♦
Sada aparat može da radi preko dugme
za uključivanje/isključivanje (5) na dršci (6)
zajedno sa režimom POJAČANO kao što je
prikazano u slici H. To vam takođe omogućava
da koristite trake sa četkama preko kontrole
"uključi četke" (5A).
Uklanjenje i čišćenje trake sa četkama (sl. I, J)
♦
Za uklanjanje trake sa četkama (9) od glave za
pod (10) pritisnite dugme za oslobađanje (11)
kao što je prikazano na slici I.
Sada možete skinuti traku sa četkama (12).
Takođe se mogu skinuti krajnji delovi, što vam
omogućava da očistite kosu ili druge otpatke
koje su se akumulirale tokom upotrebe (sl. J).
♦
B. LED prikaz za punjenje
Kada je neophodno punjenje uređaja, onda
se uključuje ikona baterije (B). LED prikaz
označava status punjenja (vidi grafikon sa LED
obrascima u ovom uputstvu).
C. Režim POJAČANO
Uključuje se kada se uređaj nalazi u režimu
POJAČANO, omogućavajući mu da radi pod
većom snagom.
LED obrasci
Punjenje
Baterija je u kvaru
Punjač u kvaru
Punjenje (sl. K, L)
♦
Postavite uređaj na punjač (7) kao prikazano
u slici K.
Utaknite port za punjenje (7) u električnu
utičnicu.
Uključite električnu utičnicu. Uključiće se LED
indikator za punjenje (B) (sl. L).
♦
♦
Multi LED displej
A
B
C
Baterija je vruća
Čišćenje filtera (sl. M, N, O, P, Q, R)
♦
Pritisnite dugme za oslobađanje posude za
prašinu (13) (sl. M)
♦ Izbacite posudu za prašinu (14) (sl.N)
♦ Podignite sklop filtera (15) od posude za
prašinu (14) (sl.O).
♦ Ispraznite posudu za prašinu tako što ćete je
lagano tresti iznad kante za otpatke (sl. P).
Napomena: Pretprečistač je impregnisan sa
"mirisom" koji se oslobađa prilikom upotrebe
uređaja.
♦ Sada možete ukloniti filter (16) od
pretprečistača (15) sl. Q.
♦ Ispraznite preostalu prašinu iz posude.
♦ Isperite posudu toplom sapunjavom vodom.
♦ Operite filtere sa toplom sapunjavom vodom
(sl. R).
♦ Uverite se da su filteri suvi
♦ Namestite nazad filtere na uređaju.
♦ Zatvorite posudu za prašinu. Uverite se da
reza za oslobađanje (13) klikne u mestu.
Upozorenje! Pre radova na održavanju ili čišćenju
uređaja, izvucite utikač iz utičnice.
A. Senzor za filter
Kada god se blokira filter i neophodno je
čišćenje, crveni LED za filter (A) u ručici se
uključuje.
Očistite finu prašinu od filtera (vidi poglavlje
"čišćenje filtera" u ovom uputstvu).
22
S vremena na vreme obrišite uređaj vlažnom
krpom. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač. Ne uranjajte
aparat u vodu.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER bežični uređaj je dizajniran
za rad u dužem vremenskom periodu sa
minimalnim zahtevima u pogledu održavanja.
SRPSKI
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih aparata bez kabla:
♦ Potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena
u alat, a zatim isključite alat.
♦ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš
punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju/punjaču pomoću mekane četke ili suve
krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za
čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Proizvodi i baterije
označene sa ovim simbolom ne smeju da
budu odloženi sa otpadom iz domaćinstva.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu
reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovine.
Reciklirajte električne proizvode i baterije u skladu
sa lokalnim propisima. Više informacija možete
naći na www.2helpU.com
Tehnički podaci
SVJ520BFS
Napon
18V
Zamena filtera
Vat čas
40Wh
Filtere treba zamenjivati svakih 6 do 9 meseci
i kada su istrošeni ili oštećeni. Rezervne
filtere možete nabaviti kod svog prodavca
BLACK+DECKER proizvoda (kat. br. VPF20)
Takođe možete nabaviti i fitlere sa mirisom
(br. kat. VSPF10LC). Oni se mogu namestiti na
svim uređajima. Kada ovi filter dostignu kraj svog
radnog veka, onda se moraju odložiti kod lokalnog
centra za recikliranje.
Filteri se isporučuju u pakovanju od folije, koje
treba da bude uklonjeno. Za nameštanje filtera vidi
sl. Q.
Težina
2,8Kg
Upozorenje!
Miris pamučnog platna.
Operite temeljno lice, ruke
i bilo koji izložen deo kože
nakon rukovanja. Nosite
zaštitne rukavice/zaštitnu
odeću/zaštitu za oči/zaštitu
za lice. Ako dođe u dodir
sa očima: Pažljivo isperite
pomoću vode nekoliko
minuta. Uklonite kontakt
sočica ako postoje.
Nastavite sa ispiranjem.
Ako nastane iritacija kože:
Odmah potražite lekarsku
pomoć/pažnju. Izbegavajte
oslobađanje u životnu
sredinu. Nemojte gutati.
♦
♦
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih
proizvoda i nudi potrošačima garanciju
od 24 meseca od datuma kupovine. Ova garancija
je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
Za podnošenje zahteva za garanciju, zahtev mora
da bude u skladu sa Black & Decker uslovima
i odredbama, i neophodno je da podnesete dokaz
o kupovini prodavaču ili ovlašćenom serviseru.
Uslove i odredbe Black & Decker garancije koja
važi 2 godine i lokacije najbližeg ovlašćenog
servisera možete naći na Internetu na adresi
www.2helpU.com, ili stupanjem u kontakt sa
vašom lokalnom Black & Decker kancelarijom na
adresi označenoj u ovom uputstvu.
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.co.uk
da biste registrovali svoj novi Black & Decker
proizvod i da biste bili redovno obaveštavani
o novim proizvodima i specijalnim ponudama.
Uklonite stare filtere, kao što je opisano
u prethodnom delu.
Namestite nove filtere, kao što je opisano
u prethodnom delu.
23
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER SVJ520BFS
Dustbuster® рачна правосмукалка е дизајнирана
за чистење. Овие уреди се наменет само за
домашна употреба.
♦ Сочувајте го ова упатство за
идно прегледување.
Употреба на уредот
♦ Не го употребувајте уредот за
чистење на течности или било
какви материјали што може да
се запалат.
♦ Не го употребувајте уредот во
близина на вода.
♦ Не го потопувајте уредот во
Упатства за безбедна
вода.
употреба
♦ Никогаш не го повлекувајте
Предупредување!
кабелот на полначот за да го
Прочитајте ги сите мерки
исклучите полначот од штекер.
за безбедност и целото
Држете го кабелот на полначот
упатство.
понастрана од топлина, масло
Непридржување кон
и остри предмети.
мерките за безбедност
♦ Овој уред може да се
и долу наведените упатства
употребува од деца над
8-годишна возраст и лица со
може да доведе до
намалени физички, сетилни
електричен удар, пожар или
или ментални способности
сериозна повреда.
или со недоволно искуство
♦ Намената е опишана во
и знаење ако се под надзор
ова упатство за употреба.
и им се дадени упатства
Употребата на било која
за употреба на уредот на
помошна опрема или додаток,
безбеден начин и ако ги
или извршувањето на било
разбираат потенцијалните
кои работи со овој уред освен
ризици. Децата не треба да
оние препорачани во ова
си играат со уредот. Чистење
упатство за употреба може да
и одржување не треба да се
врши
од страна на деца без
предизвика ризик од повреда
надзор.
на ракувачот.
Прочитајте ја целата
содржина на ова упатство
внимателно пред да
почнете да ракувате со
уредот.
24
МАКЕДОНСКИ
Преглед и поправка
Пред употреба, проверете
дали уредот е оштетен или има
неисправни делови. Проверете
дали има скршени делови,
оштетување на прекинувачите
или било каква друга состојба
што би можела да влијае на
неговото работење.
♦ Не го користете уредот ако
некој дел е оштететен или
дефектен.
♦ Обезбедете оштетените или
неисправните делови да бидат
поправени или заменети од
страна на овластен сервисер.
♦ Постојано проверувајте
го кабелот на полначот
за оштетување. Заменете
го полначот ако кабелот
е оштетен или ако има дефект.
♦ Никогаш не се обидувајте
да отстраните или замените
кој било дел, освен оние
назначени во ова упатство.
♦ Кога не се употребува, уредот
треба да се чува на суво
место.
♦ Децата не треба да имаат
пристап до одложените уреди.
Преостанати ризици
Кога се употребува алатката
може да се јават дополнителни
преостанати ризици што не се
вклучени во предупредувањата.
Овие ризици може да се појават
поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат
соодветните правила за
безбедност и се воведе
безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради
допир на вртечки/подвижни
делови.
♦ Повреди предизвикани при
менување на делови, листови
или додатоци.
Дополнителни
♦ Повреди предизвикани
безбедносни упатства
поради долготрајна употреба
на алатката. Кога користите
После употреба
алатка подолг период,
♦ Исклучете го полначот од
обезбедете да правите
штекер пред да го чистите
повремени паузи.
полначот или неговата основа.
25
МАКЕДОНСКИ
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности
предизвикани од дишење
на прав произведен од
употребата на вашата алатка
(на пример:- обработка на
дрво, особено даб, бука
и иверица).
Полначи
Вашиот полнач е направен
за определен напон. Секогаш
проверете дали напонот на
струјното напојување одговара
на напонот кој е деклариран на
плочката.
Предупредување! Никогаш не
се обидувајте да го замените
приклучокот на полначот со
обичен приклучок за струја.
♦ Употребувајте го вашиот
BLACK+DECKER полнач само
за полнење на батеријата на
уредот со кој е испорачан.
Другите батерии можат да
пукнат, предизвикувајќи
повреда на ракувачот
и оштетување.
♦ Никогаш не се обидувајте
да ги полните неполнивите
батерии.
26
♦ Доколку струјниот кабел
е оштетен, мора да биде
заменет од страна на
производителот или на
овластен сервисен центар
на BLACK+DECKER за да се
избегне опасност.
♦ Не го изложувајте полначот на
вода.
♦ Не го отварајте полначот.
♦ Не го чепкајте полначот со
шилести предмети.
♦ Уредот/батеријата мора да се
постави на добро проветрено
место додека се полни.
Безбедност од електричен
удар
Симболи на полначот
Прочитајте ја целата содржина на ова
упатство внимателно пред да почнете да
го употребувате уредот.
Алатката е двојно изолирана; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали струјното
напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Полначката база е наменета само за
употреба во затворен простор.
Назнаки на уредот
Следните симболи се прикажани на уредот
заедно со шифрата на датумот
Прочитајте ја целата содржина на
ова упатство внимателно пред да
почнете да го употребувате уредот
МАКЕДОНСКИ
S010Q 23
Употребувајте само со модел на
полнач S010Q 23
Монтирање на Dustbuster® правосмукалката
на шасијата (скици F, G и H)
♦
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу
наведените карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Млазница
3. Извлекувачка алатка за процепи
4. Четка за вметнување
5. Прекинувач за вклучување и исклучување
во дршка
5A. Контрола на четка
6. Дршка
7. Полначка база
8. Шасија
8a. Копче за ослободување на шасијата
Употреба
Вклучување и исклучување (скица А)
♦
♦
♦
За да ја вклучите, притиснете го
прекинувачот за вклучување и исклучување
(1) што се наоѓа на дршката на Dustbuster®
правосмукалката или тој на дршката на
шасијата (5).
Притиснете го копчето повторно (1 или 5)
и единицата ќе се префрли во режим на
засилување.
За да ја исклучите, притиснете го
прекинувачот (1) или (5).
Употребување на извлекувачката алатка за
процепи (скици B и C)
♦
♦
Издолжете ја алатката за процепи (3) како
што е прикажано на скица C, додека не
кликне. Четката за вметнување (4) може
да биде монтирана ако е потребна за
собирање на прав и чистење на тапациран
мебел.
За да ја повлечете алатката за процепи (3),
притиснете го копчето за ослободување на
алатката за процепи (3a), дозволувајќи ѝ да
се врати до нејзината нормална положба
(скица B).
♦
♦
Лизнете ја Dustbuster® правосмукалката со
млазникот, во шасијата (8) додека не се чуе
гласно кликање како што е прикажано на
скица F.
За да ја ослободите Dustbuster®
правосмукалката од шасијата, притиснете го
копчето за ослободување на шасијата (8a)
и кренете ја за да ја извлечете.
Уредот сега може да се управува преку
копчето за вклучување/исклучување (5)
на дршката (6) заедно со режимот за
„засилување“ како што е прикажано на
скица H. Ова исто така ви овозможува да
ги употребите ротирачките четки преку
контролата на четкање (5A).
Отстранување и чистење на ротирачките
четки (скици I и J)
♦
♦
За да ја отстраните единицата на
ротирачките четки (9) од главата за под (10),
притиснете го копчето за ослободување (11)
како што е прикажано на скица I.
Ротирачката четка (12) сега може да биде
извадена. Крајните парчиња исто така
можат се извадат што ви овозможува да ги
исчистите четките од влакната или другите
остатоци што се насобрале при употребата
(скица Ј).
Полнење (скици K и L)
♦
♦
♦
Поставете го уредот во полначката база (7)
како што е прикажано на скица K.
Приклучете ја полначката база (7) во
штекер.
Вклучете го штекерот. LED индикаторот за
полнење (B) ќе почне да свети (скица L).
Монтирање на дршката на главната шасија
(скици D и E)
♦
♦
Лизнете ја дршката (6) во главната шасија
(8) како што е прикажано на скица D.
Стегнете ја со потпорната завртка (17) како
што е прикажано на скица E.
27
МАКЕДОНСКИ
Мултифункционален LED дисплеј
Чистење на филтрите (скици М, N, O, P, Q
и R)
♦
A
B
C
A. Сензор за филтер
Секогаш кога филтер ќе биде запушен и ќе
треба да се чисти, црвената LED светилка за
филтер (A) во рачката ќе почне да свети.
Исчистете ја ситната прав од филтерот
(Погледнете во делот „Чистење на филтри“
во овој прирачник).
B. LED дисплеј за полнење
Иконата со батерија (В) ќе почне да свети
кога уредот ќе треба да се наполни.
LED дисплејот ја укажува состојбата на
наполнетост (Погледнете Табела на шеми на
LED светилки во овој прирачник).
Предупредување! Пред да вршите какво било
одржување или чистење на уредот, исклучете го
уредот од штекер.
Повремено избришете го уредот со влажна
крпа. Не употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база на
растворувач. Не го потопувајте уредот во вода.
Одржување
C. Режим на засилување
Почнува да свети кога уредот е во режим на
засилување, што ви овозможува да ракувате
со алатката со поголема моќност.
Шеми на LED светилки
Се полни
Батеријата има
дефект
Полначот има дефект
Батеријата е жешка
28
Притиснете го копчето за ослободување на
садот за прав (13) (скица M)
♦ Извадете го садот за прав (14) (скица N)
♦ Кренете го склопот на филтерот (15) со
употреба на металната дршка на садот за
прав (14) (скица O).
♦ Испразнете го садот за прав со лесно
тресење врз корпа за ѓубре (скица P).
Напомена: Пред-филтерот е заситен со арома
што овозможува ослободување на пријатен
мирис кога уредот се употребува.
♦ Филтерот (16) сега може да биде изваден од
пред-филтерот (15) (скица Q).
♦ Испразнете ја останатата прав од садот за
прав.
♦ Исплакнете го садот за прав со топла вода
со сапун.
♦ Измијте ги филтрите со топла вода со сапун
(скица R).
♦ Осигурајте се дека филтрите се суви
♦ Повторно намонтирајте ги филтрите на
уредот.
♦ Затворете го садот за прав. Осигурајте
се дека резето за ослободување (13)
е наместено како што треба.
Вашиот BLACK+DECKER безжичен уред
е направен да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред вршење на
одржување на батериски уреди:
♦ Целосно истрошете ја батеријата доколку
таа е составен дел од алатката и тогаш
исклучете ја.
♦ Извадете го приклучокот на полначот од
приклучницата пред да го исчистите. На
вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашиот уред/полнач со употреба на мека
четка или сува крпа.
Редовно чистете го куќиштето на
моторот со употреба на влажна крпа.
Не употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база
на растворувач.
Заменување на филтрите
Филтрите треба да се заменуваат на секои
6-9 месеци и кога ќе се истрошат или оштетат.
Филтри за замена се достапни кај вашиот
BLACK+DECKER продавач (кат. бр. VPF20).
Исто така, достапни се и фабрички
ароматизирани филтри (кат. бр: VSPF10LC).
Овие пасуваат со сите единици. Кога овие
филтри ќе стигнат до крај на нивниот рок на
траење, тие мораат да бидат однесени во
локален центар за рециклирање.
Филтрите се спакувани во фолија која треба да
биде отстранета. За склопување на филтрите,
погледнете ја скица Q.
Арома за памук и ленено
платно.
Добро измијте го лицето,
рацете и останатата
изложена кожа по
ракувањето. Носете
заштитни ракавици/
заштитна облека/заштитни
очила/заштита за лицето.
Ако е во очи: Внимателно
исплакнете ги со вода
неколку минути. Извадете
ги леќите доколку ги имате
и се лесни за вадење.
Продолжете со
плакнењето. Ако дојде
до иритација на кожата:
Побарајте медицинска
помош. Избегнувајте
нејзино ослободување во
околината. Не ја голтајте.
♦
Одвоено собирање. Производите
и батериите означени со овој симбол
не смеат да се исфрлаат со обичниот
домашен отпад.
Производите и батериите содржат материјали
коишто можат да бидат обновени или
рециклирани, притоа намалувајќи ја
побарувачката за суровини.
Ве молиме рециклирајте ги електричните
производи и батерии според локалните
одредби. Повеќе информации се достапни на
www.2helpU.com
Технички податоци
SVJ520BFS
Напон
18V
Ват-часови
40Wh
Тежина
2,8Kg
Гаранција
Предупредување!
♦
Заштита на животната средина
Отстранете ги старите филтри како што
е опишано погоре.
Монтирајте ги новите филтри како што
е опишано погоре.
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и им нуди на корисниците гаранција
од 24 месеци од датумот на купување.
Гаранцијата ги дополнува и на ниеден начин
не ги ограничува вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
За да направите барање за оштета врз основа
на гаранцијата, барањето мора да биде
направено според условите за користење на
Black&Decker и вие ќе треба да приложите
доказ за купувањето на продавачот или на
овластениот сервисер. Условите за користење
на двегодишната гаранција на Black&Decker
и локацијата на вашиот најблизок овластен
сервисер можат да се најдат на интернет на
www.2helpU.com, или преку контактирање на
вашата локална филијала на Black & Decker на
адресата што се наоѓа во овој прирачник.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
вашиот нов Black & Decker производ и за
да бидете известени за новите производи
и специјалните понуди.
zst00302651 - 12-05-2016
29
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising