SVJ520BFS | Black&Decker SVJ520BFS DUSTBUSTER instruction manual

359205 - 14 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
SVJ520BFS
13
1
14
2
8a
3
4
5
5A
6
7
8
10
9
12
11
2
3a
1
3
A
B
4
3
C
6
6
17
8
8
D
E
3
8
F
G
9
10
5
6
11
H
12
J
4
I
7
K
L
14
13
M
N
5
14
6
10
P
O
16
R
Q
6
БЪЛГАРСКИ
Как да използвате своя
уред
Предназначение
Ръчните прахосмук ачки Dustbuster® от
BLACK+DECKER SVJ520BFS са създадени за вакуумно почистване. Тези уреди са предназначени само
за домашна употреба.
♦ Не използвайте уреда за
събиране на течности или
запалими материали.
♦ Не използвайте уреда близо
до вода.
♦ Не потапяйте уреда във
вода.
♦ Никога не дърпайте кабела
на зарядното устройство,
когато го изключвате от
щепсела. Пазете кабела на
зарядното устройство далече от нагорещени предмети,
масло или остри ръбове.
♦ Този уред може да се използва от деца на възраст
от 8 години нагоре и лица
с ограничени физически,
сетивни или умствени способности или липса на опит
и познания, ако са под наблюдение или са получили
инструкции за използване
на уреда по безопасен начин
и разбират евентуалните
опасност. Децата не трябва да си играят с уреда.
Не трябва да се извършва
почистване и поддръжка от
деца без наблюдение.
Прочетете внимателно
това ръководство, преди
да използвате уреда.
Инструкции за
безопасност
Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции за
безопасност.
Неспазването на предупрежденията и указанията,
изброени по-долу, може
да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
♦ Предназначението е описано в това ръководство.
Използването на каквито и да
е допълнителни принадлежности или приставки, както
и изпълнението на действия
с този уред, различни от
предназначението, описано
в тези инструкции, може да
предизвика опасност от нараняване.
♦ Запазете това ръководство
за бъдещи справки.
7
Проверка и поправки
Допълнителни
Преди употреба, проверете инструкции за
уреда за повреда или дефектни безопасност
части. Проверете за счупени
части, повреда в превключвателите и всякаква друга повреда,
която може да засегне работата
с уреда.
♦ Не използвайте уреда, ако
някоя част е повредена или
дефектна.
♦ Всички повредени или дефектни части трябва да
се поправят или сменят от
оторизиран сервизен агент.
♦ Редовно проверявайте захранващия кабел на
зарядното устройство за
повреди. Сменете зарядното
устройство, ако кабела е повреден или дефектен.
♦ Никога не се опитвайте да
сваляте или сменяте части,
освен определените в това
ръководство.
След употреба
♦ Изключете кабела на зарядното устройство преди преди
почистване на зарядното или
основата му.
♦ Когато не го използвате,
съхранявайте уреда на сухо
място.
♦ Децата не трябва да имат
достъп до съхраняваният
уред.
Допълнителни рискове
Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат при използването на инструмента, които не могат да бъдат включени
в приложените предупреждения
за безопасност. Тези рискове
могат да бъдат причинени от
неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност
и използването на уреди за безопасност, някои допълнителни
рискове не могат да бъдат избегнати. Те включват:
8
♦ Наранявания, причинени от
докосване всякакви въртящи/движещи се части.
♦ Наранявания, причинени от
смяна на части, остриета или
аксесоари.
♦ Наранявания, причинени от
продължителна употреба
на инструмента. Когато използвате някой инструмент
за продължителни периоди
от време е необходимо да
си взимате редовни почивки.
♦ Увреждане на слуха.
♦ Опасност за здравето, причинена от вдишването на прах
в резултат от употребата на
вашия инструмент (пример:работа с дърво, особено
с дъб, бук и MDF.)
♦ Използвайте само вашето зарядно устройство от
BLACK+DECKER за зареждане на батерията в уреда,
с който е предоставена. Други батерии може да избухнат
и да причинят наранявания
и щети.
♦ Никога да не се опитва зареждане на сухи батерии.
♦ Ако захранващият кабел
е повреден, трябва да се смени от производителя или от
оторизиран сервизен център
на BLACK+DECKER, за да се
предотврати злополука.
♦ Не излагайте инструмента
на вода.
♦ Не отваряйте зарядното
устройство.
♦ Не експериментирайте със
зарядното устройство.
♦ Уредът/батерията трябва да
се съхраняват на проветриво
място при зареждането.
Зарядни устройства
Вашето зарядно устройство
е направено за специфичен
волтаж. Винаги проверявайте
дали захранващото напрежение
отговаря на напрежението на
табелката.
Предупреждение! Никога не се
опитвайте да замените зарядното устройство с обикновен
електрически щепсел.
Електрическа
безопасност
Символи по зарядното устройство
Прочетете внимателно това ръководство,
преди да използвате уреда.
Tози инструмент е двойно изолиран, следователно не му трябва заземителен кабел.
Винаги проверявайте дали захранващият
кабел е в съответствие с напрежението на
табелката.
9
Поставяне на Dustbuster® към шасито
(Фиг. F, G, H)
Основата на зарядното устройство е само
за употреба на закрито.
♦
Етикети по уреда
Следните символи, както и кода на датата са показани на уреда
♦
Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда.
♦
S010Q 23
Използвайте само със зарядно устройство S010Q 23
Сваляне и почистване на лоста на
лопатковите бъркалки (Фиг. I, J)
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните
характеристики.
1. Захранващ превключвател за вкл./изкл.
2. Струйник
3. Изтеглящ се накрайник за ъгли
4. Прибираща се четка
5. Захранващ превключвател за вкл./изкл. на дръжката
5A Контрол на четката
6. Дръжка
7. Основа на зарядното устройство
8. Шаси
8a. Бутон за освобождаване на шасито
♦
♦
♦
♦
Включване и изключване (фиг. A)
♦
♦
♦
За да включите, натиснете превключвателя за
вкл./изкл. (1) който се намира на дръжката на
Dustbuster®, или в друг случай, на дръжката на
шасито (5).
Натиснете отново бутона (1 или 5) и уреда ще
премине в режим УСИЛВАНЕ.
За изключване, натиснете превключвателя за
вкл./изкл. (1) или (5).
♦
A
B
C
Изтеглете накрайника за ъгли (3) както е показано
на фигура C, докато се чуе щракване. Избутващата се четка (4) може да се постави според
изискванията за почистване на прах и тапицерии.
За прибиране на накрайника за ъгли (3) натиснете
бутона за освобождаване на приставката за ъгли
(3a) което ще я върне в нормалната и позиция
(Фиг. B).
Поставяне на дръжката към главното
шаси (Фиг. D, E)
♦
♦
Поставете уреда на основата за зареждане (7),
както е показано на фигура К.
Вкарайте порта за зареждане (7) в електрически
контакт.
Включете електрическия контакт. Светодиодният
индикатор за зареждане (B) ще засвети (Фиг. L).
Множествено светодиоден дисплей
Използване на издърпващия се ъглов
накрайник (Фиг. B, C)
♦
За да свалите сглобката на лоста на лопатковите
бъркалки (9) от подовата глава (10) натиснете
бутона за освобождаване (11) както е показано
на фигура I.
Сега можете да свалите лоста на лопатковата
бъркалка (12). Крайните части също са сваляеми,
което ви дава възможност да почистите косите
или други отпадъци, които са се насъбрали (Фиг.
J).
Зареждане (Фиг. K, L)
Употреба
♦
Плъзнете Dustbuster® с дюзата напред в шасито
(8) докато не чуете отчетливо ‘щракване’, както
е показано на фигура F.
За да освободите Dustbuster® от шасито, натиснете бутона за освобождаване на шасито (8a)
и извадете с повдигане.
Уредът сега може да бъде използван чрез бутона
за вкл./изкл. (5) на дръжката (6) заедно с режима
‘УСИЛВАНЕ’, както е показано на фигура H. Това,
също така, ви дава възможност да използвате
лоста на лопатковите бъркалки чрез контрола
‘четка вкл.’ (5A).
Плъзнете дръжката (6) в главното шаси (8) както
е показано на фигура D.
Закрепете със закрепващ винт (17) както е показано на фигура E.
10
A. Сензор за филтъра
От време на време забърсвайте устройството с мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или
такъв на разтворителна основа. Не потапяйте уреда
във вода.
Когато даден филтър е блокиран и трябва да се
почисти, в дръжката се започне да присветва
червеният филтърен светодиод (A).
Почиствайте финия прах от филтъра (вижте
раздела за ‘почистване на филтри’ в това ръководство).
Поддръжка
Вашият безжичен уред BLACK+DECKER е създаден
за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна
работа зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното почистване.
Предупреждение! Преди извършването на каквато
и да е поддръжка на безжични уреди:
♦
Изтощете батерията докрай, ако е интегрална
и след това изключете.
♦
Изключете зарядното устройство преди почистване. Вашето зарядно не изисква никаква
поддръжка, освен редовно почистване.
♦
Редовно почиствайте вентилационните отвори на
вашия уред/зарядно, като използвате мека четка
или суха кърпа.
♦
Редовно почиствайте корпуса на двигателя
с помощта на чиста мокра кърпа. Не използвайте
абразивен препарат или такъв на разтворителна
основа.
B. Светодиоден дисплей за зареждане
Иконката с батерията (B) ще засвети, когато уреда
се нуждае от зареждане. Светодиодният дисплей
указва състоянието на зарядност (вижте таблицата със светодиодните модели в това ръководство).
C. Режим УСИЛВАНЕ
Сапочва да свети, когато уреда е в режим УСИЛВАНЕ, което ви дава възможност да работите на
по-висока мощност.
Светодиодни модели
Зареждане
Грешка в батерията
Грешка в зарядното
устройство
Смяна на филтрите
Гореща батерия
Филтрите трябва да се сменят на всеки 6 до 9 месеца
и винаги, когато се износят или повредят. Филтри за
смяна можете да намерите от вашият дистрибутор на
BLACK+DECKER (кат. № VPF20)
На разположение са и ароматизирани филтри, които
можете да закупите (кат. №: VSPF10LC). Подходящи
са за всички уреди. Когато тези филтри се изтощят,
трябва да се изхвърлят в местен център за рециклиране.
Филтрите са се доставят с опаковка от фолио, която
трябва да се свали. За сглобяване на филтри, вижте
Фиг. Q.
Почистване на филтрите (фиг. M, N, O, P,
Q, R)
♦
Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за събиране на прах (13) (Фиг. M)
♦
Извадете резервоара за събиране на прах (14)
(Фиг. N)
♦
Повдигнете сглобката на филтъра (15) от резервоара за събиране на прах (14) (Фиг. O).
♦
Изпразнете резервоара за събиране на прах
с леко разтърсване над кофа за отпадъци
(Фиг. P).
Забележка: Пред филтъра е ароматизиран, което
позволява излъчването на приятен аромат по време
на работа на уреда.
♦
Филтърът (16) сега може да се свали от пред
филтъра (15) Фигура Q.
♦
Изпразнете остатъчния прах от резервоара за
събиране на прах.
♦
Изплакнете резервоара за събиране на прах
с топла сапунена вода.
♦
Измийте филтрите с топла, сапунена вода
(фиг. R).
♦
Уверете се, че филтрите са сухи
♦
Сложете обратно филтрите в уреда.
♦
Изпразнете резервоара за събиране на прах.
Внимавайте освобождаващата заключалка (13)
да щракне на място.
Предупреждение!
Аромат на памучен цвят
Измийте добре лицато, ръцете и всяка изложена плът
след работа. Носете защитни
ръкавици/защитни дрехи/
защита за очи/защита за
лице. Ако попадне в очите: Изплакнете внимателно
с вода няколко пъти. Свалете контактните лещи, ако
носите такива, и ако това
е възможно.
Продължтете с изплакването.
Ако получите дразнене по
кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. Избягвайте
освобождаване в околната
среда. Не поглъщайте.
Предупреждение! Изключете устройството преди
извършването на поддръжка или почистване.
11
♦
♦
Свалете старите филтри, както е описано по-горе.
Сложете новите филтри, както е описано по-горе.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктите и батериите, отбелязани с този символ не трябва да
се изхвърлят с битовите отпадъци.
Продуктите и батериите съдържат материали, които
могат да бъдат възстановени или рециклирани, което
намаляване търсенето на суровини.
Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите в съответствие с местните разпоредби. Повече
информация можете да намерите на www.2helpU.com.
Технически данни
SVJ520BFS
Напрежение
18V
Ват часа
40Wh
Тегло
2,8 кг
Гаранция
От Black & Decker сме уверени в качеството на изделията си и предлагаме изключителна потребителска
гаранция от 24 месеца от датата на закупуването. Тази
гаранция е само допълнение към вашите законови
права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на
територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
За да изискате гаранция, искът трябва да е в съответствие с Правилата и условията на Black & Decker
и трябва да предоставите доказателство за покупка
на продавача или на оторизирания сервизен агент.
Правилата и условията на 2 годишната гаранция
на Black & Decker и адреса на най-близкия упълномощен сервизен агент можете да намерите на
www.2helpU.com, или като се свържете с най-близкия
офис на Black & Decker на адреса, указан в това
ръководство.
Моля, посетете нашия уеб сайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате вашето
ново изделие на Black & Decker и да сте в течение на
нови изделия и специални оферти.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00302647 - 12-05-2016
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising