SVJ520BFS | Black&Decker SVJ520BFS DUSTBUSTER instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588779 - 99 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
SVJ520BFS
13
1
14
2
8a
3
4
5
5A
6
7
8
10
9
12
11
2
3a
1
3
A
B
4
3
C
6
6
17
8
8
D
E
3
8
F
G
9
10
5
6
11
H
12
J
4
I
7
K
L
14
13
M
N
5
14
6
10
P
O
16
R
Q
6
ČESKY
♦ Nepoužívejte tento vysavač
v blízkosti vody.
♦ Neponořujte tento vysavač do
vody.
♦ Nikdy netahejte za napájecí
kabel nabíječky, abyste odpojili
nabíječku od síťové zásuvky.
Veďte kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy.
♦ Tento výrobek mohou používat
osoby starší 8 let a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, budou-li pod
dozorem zkušené osoby nebo
pokud byly seznámeny s bezpečným použitím výrobku a pokud pochopily, jaké nebezpečí
hrozí při jeho použití. S tímto
výrobkem si nesmí hrát děti.
Čištění a uživatelská údržba
nesmí být prováděny dětmi
bez dozoru.
Použití výrobku
Váš ruční vysavač BLACK+DECKER SVJ520BFS
Dustbuster® je určen pro vysávání při úklidových pracích. Tato zařízení jsou určena pouze pro spotřebitelské
použití.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte celý
tento návod k obsluze.
Bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si
všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní
výstrahy.
Nedodržení níže uvedených
varování a pokynů může vést
k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.
♦ V tomto návodu je popsáno
určené použití tohoto výrobku.
Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních
operací, než je doporučeno
tímto návodem, může představovat riziko zranění osob.
♦ Uschovejte tento návod pro
další použití.
Kontroly a opravy
Před použitím zkontrolujte, zda
se na výrobku nevyskytují žádné
poškozené nebo vadné části.
Zkontrolujte, zda nejsou rozbity
jeho části a zda nejsou poškozeny
spínače nebo jiné díly, které by
mohly ovlivnit jeho provoz.
Použití výrobku
♦ Nepoužívejte tento vysavač
pro vysávání kapalin nebo
materiálů, které by se mohly
vznítit.
7
♦ Nepoužívejte toto zařízení, je-li
jakákoli jeho část poškozena.
♦ Poškozené a zničené díly
nechejte opravit nebo vyměnit
v autorizovaném servisu.
♦ Pravidelně kontrolujte, zda
není poškozen kabel nabíječky.
Je-li kabel nabíječky poškozen
nebo zničen, nabíječku vyměňte.
♦ Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné díly,
než jsou díly uvedené v tomto
návodu.
zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného
použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou
používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou
být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem
s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně
dílů, pracovního nástroje nebo
příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny
pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená
vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad:
- práce se dřevem, zejména
s dubovým, bukovým a MDF).
Doplňkové bezpečnostní
pokyny
Po použití
♦ Před čištěním nabíječky nebo
nabíjecí základny odpojte nabíječku od sítě.
♦ Není-li zařízení používáno,
musí být uloženo na suchém
místě.
♦ K uloženému zařízení nesmí
mít přístup děti.
Nabíječky
Zbytková rizika
Vaše nabíječka je určena pro
provoz pouze pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí
v elektrické síti odpovídá napětí
uvedenému na výkonovém štítku.
Je-li toto zařízení používáno jiným
způsobem, než je uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná
8
Varování! Nikdy se nepokoušejte
nahradit nabíječku přímým připojením k síťové zásuvce.
♦ Používejte nabíječku
BLACK+DECKER pouze
k nabíjení baterie, která byla
dodána s výrobkem. Jiné baterie mohou prasknout, způsobit
zranění nebo jiné škody.
♦ Nikdy se nepokoušejte nabíjet
baterie, které nejsou k nabíjení
určeny.
♦ Je-li poškozen napájecí kabel,
musí být vyměněn výrobcem
nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo
zabráněno možným rizikům.
♦ Zabraňte kontaktu nabíječky
s vodou.
♦ Nesnažte se nabíječku demontovat.
♦ Nepokoušejte se do nabíječky
proniknout.
♦ Při nabíjení musí být zařízení
a baterie umístěny na dobře
odvětraném místě.
Nabíjecí základna není určena pro venkovní
použití.
Štítky na zařízení
Na nářadí jsou společně s datovým kódem zobrazeny
následující symboly
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte
tento návod
Používejte pouze s nabíječkou S010Q 23
S010Q 23
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Hubice
3. Vysunovací štěrbinový nástavec
4. Zasunovací kartáč
5. Rukojeť se spínačem zapnuto/vypnuto
5A. Ovládání kartáče
6. Rukojeť
7. Nabíjecí základna
8. Tělo vysavače
8a. Uvolňovací tlačítko těla vysavače
Použití
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
♦
♦
♦
Chcete-li vysavač zapnout, stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1) nacházející se na rukojeti vysavače
Dustbuster® nebo popřípadě na rukojeti těla vysavače (5).
Po dalším stisknutí tohoto tlačítka (1 nebo 5) přejde
vysavač do režimu zvýšeného výkonu BOOST.
Chcete-li vysavač vypnout, stiskněte spínač zapnuto/
vypnuto (1) nebo (5).
Použití vysunovacího štěrbinového nástavce
(obr. B, C)
♦
♦
Elektrická bezpečnost
Symboly na nabíječce
Vysunujte štěrbinový nástavec (3) jako na uvedeném
obr. C, dokud nedojde k jeho zajištění v určené poloze. Chcete-li provádět odstraňování prachu nebo
čištění čalounění, můžete do štěrbinového nástavce
zasunout kartáč (4).
Chcete-li štěrbinový nástavec (3) zasunout, stiskněte
uvolňovací tlačítko štěrbinového nástavce (3a), aby
se tento nástavec mohl vrátit do běžné provozní
polohy (obr. B).
Upevnění rukojeti k tělu vysavače (obr. D, E)
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte
tento návod.
♦
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
♦
9
Zasuňte rukojeť (6) do těla vysavače (8), jako na
uvedeném obr. D.
Proveďte upevnění zajišťovacím šroubem (17), jako
na uvedeném obr. E.
Upevnění vysavače Dustbuster® k tělu
vysavače (obr. F, G, H)
♦
♦
♦
B. LED indikátor nabíjení
Vyžaduje-li baterie vysavače nabíjení, rozsvítí se
ikona baterie (B). Na LED displeji je indikován stav
nabití baterie (viz část Způsob svícení LED indikátorů
uvedená v tomto návodu).
Nasuňte vysavač Dustbuster® hubicí napřed do těla
vysavače (8) tak, abyste uslyšeli kliknutí, jako na
uvedeném obr. F.
Chcete-li vysavač Dustbuster® z těla vysavače
uvolnit, stiskněte uvolňovací tlačítko těla vysavače
(8a) a vyjměte vysavač.
Toto zařízení může být nyní ovládáno pomocí spínače zapnuto/vypnuto (5) na rukojeti (6) společně
s režimem BOOST, jako na uvedeném obr. H. Tak
je také umožněno použití metly vysavače pomocí
ovladače (5A).
C. Indikátor režimu BOOST
Tento indikátor svítí, pracuje-li vysavač v režimu
zvýšeného výkonu BOOST, což vám bude umožňovat
využití většího sacího výkonu.
Způsob svícení LED indikátorů
Nabíjení
Odstranění a vyčištění metly vysavače
(obr. I, J)
♦
♦
Závada baterie
Chcete jednotku s metlou vysavače (9) sejmout
z hlavice na podlahu (10), stiskněte uvolňovací
tlačítko (11), jako na uvedeném obr. I.
Nyní můžete metlu vysavače (12) vyjmout. Koncové
části metly jsou také snímatelné, což vám umožní
odstranit namotané vlasy a jiné nečistoty z kartáčů
(obr. J).
Závada nabíječky
Příliš horká baterie
Čištění filtrů (obr. M, N, O, P, Q, R)
♦
Stiskněte uvolňovací tlačítko nádoby na nečistoty
(13) (obr. M)
♦
Vyjměte nádobu na nečistoty (14) (obr. N)
♦
Vyjměte sestavu filtru (15) z nádoby na nečistoty
(14) (obr. O).
♦
Vyprázdněte nádobu na nečistoty lehkým poklepem
o okraj odpadkového koše (obr. P).
Poznámka: Předfiltr je napuštěn parfémem, aby byla
při práci s vysavačem do vzduchu uvolňována příjemná
vůně.
♦
Filtr (16) může být nyní vyjmut z předfiltru (15), jako
na uvedeném obr. Q.
♦
Odstraňte z nádoby na nečistoty všechny zbytky
prachu.
♦
Omyjte nádobu na nečistoty teplým saponátovým
roztokem.
♦
Omyjte filtry v teplém saponátovém roztoku (obr. J).
♦
Ujistěte se, zda jsou filtry suché.
♦
Vložte filtry zpět do vysavače.
♦
Zavřete nádobu na prach. Ujistěte se, zda došlo
k zajištění uvolňovací západky (13).
Nabíjení (obr. K, L)
♦
♦
♦
Umístěte vysavač do nabíjecí základny (7), jako na
uvedeném obr. K.
Připojte kabel nabíjecí základny (7) k síťové zásuvce.
Zahajte nabíjení. LED indikátor nabíjení (B) bude
svítit (obr. L).
Displej s LED indikátory
A
B
C
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění
odpojte kabel vysavače od napájení.
Občas zařízení otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte
žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Neponořujte toto zařízení do vody.
Údržba
Vaše zařízení BLACK+DECKER napájené baterií bylo
zkonstruováno tak, aby vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před zahájením jakékoli údržby výrobků
napájených baterií:
♦
Je-li zařízení vybaveno integrovanou baterií, nechejte baterii při provozu zcela vybít a potom zařízení
vypněte.
A. Indikátor zanesení filtru
Kdykoli dojde k zablokování filtru a musí-li být provedeno jeho vyčištění, rozsvítí se červený LED indikátor
filtru (A) na rukojeti vysavače.
Odstraňte z filtru jemný prach (viz část „Čištění filtrů“
uvedená v tomto návodu).
10
♦
♦
♦
Technické údaje
Před čištěním odpojte nabíječku od sítě. Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné
čištění.
Větrací otvory zařízení a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky
nebo rozpouštědla.
SVJ520BFS
Napájecí napětí
18 V
Watt hod
40 Wh
Hmotnost
2,8 kg
Výměna filtrů
Záruka
Výměna filtrů by měla být prováděna každých 6 až 9 měsíců nebo vždy, když jsou opotřebovány nebo poškozeny.
Výměnné filtry si můžete zakoupit u autorizovaného
prodejce BLACK+DECKER (katalogové číslo VPF20)
V nabídce jsou také parfémované filtry, které si můžete
zakoupit u autorizovaných prodejců (katalogové číslo:
VSPF10LC). Tyto filtry mohou být použity ve všech
vysavačích. Jakmile tyto filtry dosáhnou konce své
provozní životnosti, musí být zlikvidovány v místním
recyklačním centru.
Filtry jsou dodávány ve fóliovém obalu, který musí být
před použitím odstraněn. Vložení filtru je zobrazeno
na obr. Q.
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí spotřebitelům záruku 24 měsíců
od data zakoupení. Tato záruka je nabízena ve prospěch
zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva.
Tato záruka je platná ve všech členských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
Požadujete-li reklamaci v rámci záruky, tato reklamace musí splňovat obchodní podmínky společnosti
Black & Decker a prodejci nebo autorizovanému servisu
budete muset předložit doklad o zakoupení. Obchodní
podmínky týkající se záruky společnosti Black & Decker
v trvání 2 let a adresu nejbližšího autorizovaného servisu naleznete na internetové adrese www.2helpU.com,
nebo kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce
Black & Decker na adrese uvedené v tomto návodu.
Varování!
Parfemované výrobky.
Po jakékoli manipulaci s parfémem si důkladně si omyjte
obličej, ruce a nekrytá místa
pokožky. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/
ochranu zraku/ochranu tváře.
Dojde-li k zasažení očí: Vyplachujte si oči několik minut
čistou vodou. Máte-li kontaktní
čočky, vyjměte si je.
Pokračujte ve vyplachování.
Dojde-li k podráždění pokožky:
Vyhledejte lékařské ošetření.
Zabraňte úniku do přírodního
prostředí. Zabraňte požití.
♦
♦
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete zaregistrovat
váš nový výrobek Black & Decker a kde můžete získat
informace o našich nových výrobcích a speciálních
nabídkách.
Podle výše uvedeného postupu vyjměte použité filtry.
Podle výše uvedeného postupu nainstalujte do
vysavače nové filtry.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Výrobky a baterie označené tímto
symbolem nesmí být vyhozeny do běžného
domácího odpadu.
Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být
obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku po
surovinách.
Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií
podle místních předpisů. Další informace naleznete na
internetové adrese www.2helpU.com
zst00302644 - 12-05-2016
11
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising