SVJ520BFS | Black&Decker SVJ520BFS DUSTBUSTER instruction manual

Elektronarzędzie do
przydomowych prac
ogrodowych
509213 - 77 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL SVJ520BFS
13
1
14
2
8a
3
4
5
5A
6
7
8
10
9
12
11
2
3a
1
3
A
B
4
3
C
6
6
17
8
8
D
E
3
8
F
G
9
10
5
6
11
H
12
J
4
I
7
K
L
14
13
M
N
5
14
6
10
P
O
16
R
Q
6
POLSKI
♦ Nie używaj odkurzacza w pobliżu wody.
♦ Nie zanurzaj odkurzacza
w wodzie.
♦ Nie ciągnij za przewód ładowarki, by odłączyć ją od sieci.
Chroń przewód przed wysoką
temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
♦ Odkurzaczem tym mogą się
posługiwać dzieci w wieku
powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej.
a także osoby niedoświadczone, które znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego
posługiwania się tym sprzętem
i rozumieją związane z nim
niebezpieczeństwa.
Nie pozwalaj dzieciom na
zabawę ani czyszczenie lub
konserwowanie odkurzacza
bez należytego nadzoru.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Odkurzacz BLACK+DECKER Dustbuster® SVJ520BFS
jest przeznaczony do sprzątania na sucho. Urządzenie
to nie nadaje się do celów profesjonalnych.
Przed pierwszym użyciem
odkurzacza dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
Przepisy bezpieczeństwa
Ostrzeżenie! Przeczytaj
wszystkie zamieszczone
tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może
doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu
ciała.
♦ W instrukcji tej opisano zgodne
z przeznaczeniem zastosowanie odkurzacza. Używanie
akcesoriów lub przystawek
innych, niż zalecane w tej
instrukcji, lub obsługiwanie
odkurzacza w sposób niezgodny z opisem grozi doznaniem
urazu.
♦ Przechowuj niniejszą instrukcję.
Kontrola i naprawy
Przed użyciem odkurzacza
sprawdź, czy nie zawiera uszkodzonych elementów, czy jakieś
części nie są pęknięte, czy wyłącznik jest sprawny i czy nie wystąpiły
jakieś inne okoliczności, które
mogłyby negatywnie wpłynąć na
działanie urządzenia.
Zastosowanie odkurzacza
♦ Nie zasysaj odkurzaczem żadnych cieczy ani łatwopalnych
materiałów.
7
Pozostałe zagrożenia
♦ Nie używaj odkurzacza, gdy
jakaś jego część jest uszkodzona.
♦ W razie uszkodzenia jakiejś
części zleć jej naprawę lub
wymianę jednemu z naszych
autoryzowanych warsztatów
serwisowych.
♦ Regularnie sprawdzaj przewód
ładowarki, czy jego stan nie
budzi zastrzeżeń. W razie
zużycia lub uszkodzenia kabla
wymień ładowarkę.
♦ Nigdy nie próbuj usuwania ani
wymiany jakichkolwiek części
nieopisanych w tej instrukcji.
Przy korzystaniu z odkurzacza
mogą wystąpić dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione
w przepisach bezpieczeństwa.
Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego
używania urządzenia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa
i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da
się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek
dotknięcia obracających się/
ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia, jakich można
doznać przy wymianie elementów, noży i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia.
W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy.
♦ Pogorszenie słuchu.
♦ Upośledzenie zdrowia wskutek
wdychania pyłu (np. powstającego podczas obróbki drewna,
a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy
Po użyciu
♦ Przy pracach związanych
z konserwacją lub czyszczeniem ładowarki lub podstawki do
ładowania akumulatorów najpierw wyjmuj wtyczkę przewodu z gniazdka elektrycznego.
♦ Nieużywany odkurzacz przechowuj w suchym miejscu.
♦ Uniemożliw dzieciom dostęp
do przechowywanych urządzeń.
8
Ładowarki
♦ W czasie ładowania urządzenie/akumulator muszą się
znajdować w dobrze wentylowanym miejscu.
Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem o tylko jednym
napięciu. Sprawdź, czy lokalne
napięcie sieciowe zgadza się
z wartością podaną na tabliczce
znamionowej ładowarki.
Ostrzeżenie! Nigdy nie przyłączaj
odkurzacza bezpośrednio do sieci.
♦ Ładowarki BLACK+DECKER
używaj tylko do ładowania akumulatorów dostarczonych wraz
z urządzeniem. Inne akumulatory mogą ulec rozerwaniu,
co grozi wyrządzeniem szkód
rzeczowych i osobowych.
♦ Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦ W razie uszkodzenia przewodu sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu BLACK+DECKER.
Postępowanie wbrew temu
nakazowi naraża użytkownika
na niebezpieczeństwo.
♦ Nie wystawiaj ładowarki na
działanie wilgoci.
♦ Nie otwieraj ładowarki.
♦ Nie dokonuj w ładowarce żadnych przeróbek.
Bezpieczeństwo
elektryczne
Symbole na ładowarce
Przed pierwszym użyciem ładowarki dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe
zgadza się z wartością podaną na tabliczce
znamionowej ładowarki.
Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do
pracy w zamkniętych pomieszczeniach.
Symbole na odkurzaczu
Na odkurzaczu umieszczono następujące symbole
ostrzegawcze włącznie z kodem daty.
Przed pierwszym użyciem odkurzacza
dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Używaj tylko ładowarki S010Q 23
S010Q 23
Elementy odkurzacza
Odkurzacz ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród
wymienionych niżej elementów.
1. Wyłącznik
2. Dysza
3. Wysuwana ssawka szczelinowa
4. Wyjmowana szczotka
5. Wyłącznik odkurzacza na rączce
5A. Wyłącznik trzepaczki
6. Rączka
7. Podstawka do ładowania
8. Obudowa
8a. Przycisk zwalniający obudowy
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
♦
♦
♦
9
By załączyć odkurzacz Dustbuster®, naciśnij wyłącznik (1) na rękojeści odkurzacza lub alternatywnie
wyłącznik (5) na rączce obudowy.
Ponownie naciśnij przycisk(1 lub 5), by przełączyć
odkurzacz do silniejszego trybu BOOST.
Jeszcze raz naciśnij przycisk (1) lub (5), by wyłączyć
odkurzacz.
Zastosowanie wysuwanej ssawki
szczelinowej (rys. B, C)
♦
♦
Wyświetlacz Multi LED
Wysuń ssawkę szczelinową (3) aż do zatrzaśnięcia,
jak pokazano na rysunku C. Wyjmowanej szczotki
(4) można w razie potrzeby użyć do czyszczenia
tapicerki.
By móc ponownie schować ssawkę szczelinową (3)
do normalnej pozycji, naciśnij przycisk zwalniający
(3a) (rys. B).
A
B
C
Mocowanie rączki do obudowy (rys. D, E)
♦
♦
Wsuń rączkę (6) do obudowy (8), jak pokazano na
rysunku D.
Wkręć wkręt ustalający (17), jak pokazano na rysunku E.
Mocowanie odkurzacza Dustbuster® do
obudowy (rys. rys. F, G, H)
♦
♦
♦
Najpierw wsuń dyszę odkurzacza Dustbuster® do
obudowy (8) aż do zatrzaśnięcia z wyraźnie słyszalnym odgłosem, jak pokazano na rysunku F.
By odłączyć odkurzacz Dustbuster® od obudowy,
naciśnij guzik zwalniający (8a) i zdejmij go.
Odkurzacz można teraz uruchamiać wyłącznikiem
(5) na rączce (6) i dodatkowo korzystać z trybu
„BOOST” (patrz rysunek H). Za pomocą wyłącznika
(5A) można też uruchamiać trzepaczkę.
A. Czujnik filtra
Gdy filtr jest zatkany i trzeba go oczyścić, zapala się
czerwony wskaźnik diodowy (A) w rękojeści.
Oczyść filtr z pyłu (patrz punkt „Czyszczenie filtrów”
w tym podręczniku).
Zakładanie i czyszczenie trzepaczki (rys. I, J)
♦
♦
By wyjąć trzepaczkę (9) ze szczotki do parkietów
(10), naciśnij guzik zwalniający (11), jak pokazano
na rysunku I.
Trzepaczkę (12) można teraz wyjąć. Można także
zdjąć końcówki, co ułatwia usunięcie wszystkich
włosów lub innych śmieci, które zgromadziły się
podczas odkurzania (rys. J).
B. Wskaźnik diodowy ładowania
Gdy odkurzacz wymaga ładowania, zapala się
symbol baterii (B). Wskaźnik ten informuje o stanie
akumulatora (patrz tabelka przedstawiająca sposoby
migania diody w tym podręczniku).
Ładowanie (rys. rys. K, L)
♦
♦
♦
C. Tryb BOOST
Umieść odkurzacz na podstawce do ładowania (7),
jak pokazano na rysunku K.
Przyłącz podstawkę (7) do gniazdka elektrycznego.
Włącz zasilanie gniazdka elektrycznego. Zapala się
diodowy wskaźnik ładowania (B) (rys. L).
Dioda (C) świeci się, gdy odkurzacz znajduje się
w trybie BOOST.
Sposób migania diody
Ładowanie
Uszkodzony akumulator
Uszkodzona ładowarka
Gorący akumulator
Czyszczenie filtrów (rys. M, N, O, P, Q, R)
♦
Naciśnij przycisk zwalniający pojemnika na kurz (13)
(rys. M).
♦
Wypchnij pojemnik (14) (rys. N).
♦
Wyjmij zespół filtracyjny (15) z pojemnika (14) (rys.
O).
♦
Opróżnij pojemnik z kurzu, delikatnie wytrzepując
go nad kubłem na śmieci (rys. P).
Wskazówka: Filtr wstępny jest nasycony substancją,
która wydziela przyjemny zapach, gdy odkurzacz jest
używany.
10
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ostrzeżenie!
Teraz można wyjąć filtr (16) z zespołu filtracyjnego
(15) (rys. Q).
Opróżnij pojemnik z pozostałego pyłu.
Wypłucz pojemnik ciepłą wodą z mydłem.
Wypucz filtry ciepłą wodą z mydłem (rys. R).
Pamiętaj o wysuszeniu filtrów.
Ponownie włóż filtry do odkurzacza.
Zamknij pojemnik na kurz. Rygiel (13) musi się
zatrzasnąć z wyraźnie słyszalnym odgłosem.
Substancje zapachowe
W razie kontaktu z substancja
zapachową umyj dokładnie
twarz, ręce i wszystkie narażone obszary skóry. Przy
manipulowaniu filtrami zakładaj
rękawice ochronne/odzież
ochronną/okulary ochronne/
osłonę twarzy. W razie kontaktu
z oczami: przez kilka minut
dokładnie przepłucz je wodą.
Jeżeli się da, wyjmij posiadane
soczewki kontaktowe. Dalej
płucz oczy. W razie podrażnienia skóry zwróć się do lekarza.
Unikaj uwolnienia do środowiska naturalnego. Nie połykaj.
Ostrzeżenie! Przy pracach związanych z konserwacją
lub czyszczeniem odkurzacza najpierw wyjmuj wtyczkę
przewodu z gniazdka elektrycznego.
Od czasu do czasu przecieraj odkurzacz wilgotną szmatą.
Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków
czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie.
Konserwacja
♦
♦
Urządzenia akumulatorowe BLACK+DECKER odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest ich regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji urządzeń
akumulatorowych wykonaj następujące czynności:
♦
Jeżeli jest to urządzenie ze zintegrowanym akumulatorem, przed wyłączeniem całkowicie je rozładuj
akumulator.
♦
Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, odłącz ją od
sieci. Ładowarka nie wymaga konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
♦
Systematycznie miękką szczoteczką lub suchą
szmatą czyść szczeliny wentylacyjne w urządzeniu
i ładowarce.
♦
Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Usuń stare filtry zgodnie z powyższym opisem.
Załóż nowe filtry zgodnie z powyższym opisem.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Urządzeń elektrycznych i akumulatorów z tym symbolem
nie wolno wyrzucać do śmieci z gospodarstw
domowych.
Sprzęt elektryczny i akumulatory zawierają materiały,
które mogą być ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w Internecie pod
adresem www.2helpU.com.
Dane techniczne
SVJ520BFS
Wymiana filtrów
Napięcie
Filtry należy wymieniać co 6 do 9 miesięcy, a przy
widocznych śladach zużycia lub uszkodzeniach nawet
wcześniej. Filtry zamienne można nabyć w wyspecjalizowanych sklepach BLACK+DECKER (nr katalogowy
VPF20). Można także zamówić filtry nasycone substancją
zapachową (nr katalogowy VSPF10LC). Pasują one do
wszystkich odkurzaczy. Filtry te po zużyciu trzeba oddać
do lokalnego zakładu utylizacji odpadów.
Filtry są dostarczane w opakowaniu foliowym, które
trzeba zdjąć. Zamontuj filtr zgodnie z rys. Q.
18 V
Moc
40 Wh
Masa
2,8 kg
zst00305756 - 09-08-2016
11
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising