DCS365 | DeWalt DCS365 MITRE SAW instruction manual

359204-73 BG
Превод на оригиналните инструкции
DCS365
Фигура 1
M
N
O
L
Q
A
B
K
J
C
I
H
D
G
J
C
F
E
A R Q
N
X
K
P
W
U
U
C
T S
V
2
C
Y
L
M
Фигура 2
Фигура 3
P
AR
Фигура 3A
Z
Фигура 4
Фигура 5
Фигура 6A
Фигура 6B
D
AI
AB
AC
AD
AA
AE
V
3
Фигура 6C
AD
AF
AG
AE
AH
Фигура 7A
Фигура 7B
Фигура 7C
Фигура 7D
4
Фигура 8
Фигура 9
A
R
AJ
AK
N
Фигура 10
Фигура 11
I
I
H
I
G
E
Фигура 12B
Фигура 12A
AM
45°
AP
L
48°
AN
AO
L
Y
5
Фигура 13
Фигура 14
AL
U
Фигура 15
Фигура 16
Фигура 17
Фигура 18
A
B
ъгъл “A”
6
Фигура 19
Фигура 20
K
AQ
Фигура 21
Фигура 22
AQ
K
Фигура 23
Фигура 24
7
АКУМУЛАТОРЕН ПЛЪЗГАЩ СЕ
КОМПЛЕКСЕН МИТРА ТРИОН DCS365
Поздравления!
Стойности на шума и стойности на вибрациите (сума
на триаксиалния вектор), съгласно EN 62841-3-9:
LPA (ниво на налягане на звука)
dB(A) 88
LWA (ниво на звуковата мощност)
dB(A) 93
K (колебание за даденото ниво на
звука)
dB(A) 2,0
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продуктите, както
и иновативния подход, правят DEWALT
един от най-надеждните партньори
на потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
Напрежение
Тип
Вид на батерията
Диаметър на острието
Пробив на острието
Плътност на тялото на острието
Максимални обороти на острието
Максимален капацитет на напречно
рязане под ъгъл 90°
максимален капацитет на наклон 45°
Наклон (максимални позиции)
Откос (максимални позиции)
0° наклон
Резултатна ширина при максимална
височина 50 мм
Резултатна височина при максимална
ширина 90 мм
45° наклон наляво
Резултатна ширина при максимална
височина 50 мм
Резултатна височина при максимална
ширина 90 мм
45° наклон надясно
Резултатна ширина при максимална
височина 50 мм
Резултатна височина при максимална
ширина 90 мм
45° откос наляво
Резултатна ширина при максимална
височина 35 мм
Време на автоматично спиране на
острието
Тегло без батерията
8
мм
мм
мм
мин.-1
DCS365
18
1
Li-Ion
184
16
1
3750
мм
мм
ляво
дясно
ляво
дясно
50
35,3
45°
45°
48°
0°
мм
250
мм
15
мм
176
мм
8
мм
176
мм
8
мм
250
s
кг
< 10
10,5
VDC
Стойност на излъчваните вибрации
ah =
Колебание K =
м/с²
м/с²
<2,5
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ,
са измерени в съответствие със
стандартизираните тестове, даден
в EN 62841-3-9 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента.
Все пак, ако инструмента се
използва за различни приложения
с различни аксесоари или има
лоша поддръжка, излъчваните
вибрации може да се различават.
Това може значително да увеличи
нивото на излъчване през
цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Батериен пакет
Вид на батерията
Напрежение
VDC
Капацитет
Ah
Тегло
кг
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Батериен пакет
DCB183/B DCB184/B DCB185
Вид на батериите
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Напрежение
VDC
18
18
18
Капацитет
Ah
2,0
5,0
1,3
Тегло
кг 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
Зарядно устройство
Волтаж на
електрическото VAC
захранване
Вид на батерията
Приблизително мин
време за смяна
на батерийните
пакети
Тегло
кг
Зарядно устройство
Волтаж на
електрическото VAC
захранване
Вид на батерията
Приблизително мин
време за смяна
на батерийните
пакети
Тегло
кг
Зарядно устройство
Волтаж на
електрическото VAC
захранване
Вид на батерията
Приблизително мин
време за смяна
на батерийните
пакети
Тегло
кг
DCB105
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
DCB107
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
60
70
90
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
40
45
60
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,36
Зарядно устройство
Волтаж на
електрическото VAC
захранване
Вид на батерията
Приблизително мин
време за смяна
на батерийните
пакети
Тегло
кг
Зарядно устройство
Волтаж на
електрическото VAC
захранване
Вид на батерията
Приблизително мин
време за смяна
на батерийните
пакети
Тегло
кг
DCB113
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
30
35
50
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
70
100
120
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 Li-Ion
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,5
Предпазители:
Европа
230 V инстру10 Ампера,
менти
електрическа мрежа
Великобритания 230 V инстру3 Ампера,
и Ирландия
менти
в щепселите
Определения: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за
тези символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би
могло да доведе до смърт или
сериозни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до минимални или средни
наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
9
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕО
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
АКУМУЛАТОРЕН ПЛЪЗГАЩ СЕ
КОМПЛЕКСЕН МИТРА ТРИОН
DCS365
DEWALT декларира, че продуктите, описани
под Tехнически данни са в съответствие
с: 2006/42/EC, EN 62841-1:2015, EN 62841-39:2014.
Тези продукти също са съобразени
с Директива 2004/108/ЕО (до 19.04.2016)
2014/30/ЕС (от 20.04.2016) и 2011/65/ЕС.
За повече информация, моля, свържете
с DEWALT на следния адрес или се обърнете
към задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за
компилацията на техническия файл и прави
тази декларация от името на DEWALT.
Markus Rompel
Директор инженеринг
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
30.10.2015
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Прочетете всички
предупреждения и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
изброени по-долу, може да доведе
10
до токов удар, пожар и/или тежки
наранявания.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във
всички предупреждения се отнася до
захранвани (със захранващ кабел) или
работещи на батерии (без захранващ кабел)
електрически инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента.
Разсейванията могат да ви принудят
да загубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на
електроинструмента трябва
да са подходящи за използвания
контакт. Никога, по никакъв
начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела
със заземени електрически
инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска
от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
в) Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването
на вода в електроинструмента
повишава опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
д)
е)
остри ръбове или движещи се
части. Повредените или оплетени
кабели увеличават риска от токов
удар.
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг невнимание при
работа с електроинструмент може
да доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се
обувки за безопасност, каска или
защита на слуха, използвани при
подходящи условия, ще намали
трудовите злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство се
уверете, че превключвателя е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвача или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвателя е на позиция
"включен", може да доведе до трудова
злополука.
г) Махнете всички регулиращи
или гаечни ключове преди да
включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части
на електроинструмента гаечни
или регулиращи ключове могат да
доведат до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката си
през цялото време. Това позволява
по-добър контрол на електрическия
инструмент в неочаквани ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящите дрехи, бижутерия или
дълги коси могат да бъдат захванати
от движещи се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления
за събиране, уверете се, че са
свързани и използвани правилно.
Използването на тези средства може
да намали опасностите, свързани
с праха.
з) Не допускайте поради навика
от честото използване на
инструмента да пренебрегвате
основите за безопасност при
работа с него. Едно невнимателно
действие може да доведе до тежки
наранявания в рамките на части от
секундата.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструмента. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата,
при темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвателя не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото
и да е регулиране, смяна на
аксесоари или съхраняване на
уреда. Такива предварителни мерки
за безопасност намаляват риска
от нежелателно задействане на
електроинструмента.
11
г)
Съхранявайте преносимите
електроинструменти
извън досега на деца и не
позволявайте на незапознати
с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят
с него. Електроинструментите
са опасни в ръцете на необучени
потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
звена, за счупване на части и всички
други условия, които могат да
повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много злополуки се причиняват от
лошо поддържани електрически
инструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре
заточени и чисти. Правилно
поддържаните режещи инструменти
с остри режещи ръбове засядат
по-малко и са по-лесни за контрол.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването на
електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
з) Пазете дръжките и повърхностите
за захващане сухи, чисти от
омазняване. Хлъзгави дръжки
и повърхности не са условие за
безопасна работа и контрол на
инструмента в неочаквани ситуации.
5) УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА АКУМУЛАТОРЕН
ИНСТРУМЕНТ
a) Презареждайте само със зарядно,
определено от производителя.
Зарядно, което е подходящо за един
тип батерии може да създаде риск
от пожар, когато се използват с друг
тип батерии.
б) Използвайте електроинструмента
само с определените за него
батерии. Използването на друг
12
вид батерии може да предизвика
нараняване или пожар.
в) Когато батерията не е в употреба,
съхранявайте я далече от други
метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални
предмети, които могат да
направят връзка от един терминал
до друг. Последствията от късото
съединение могат да бъдат изгаряния
или пожар.
г) При извънредни обстоятелства
от батерията може да изтече
течност; избягвайте контакт.
Ако случайно се появи контакт,
облейте с вода. Ако докоснете
очите си с течност, потърсете
допълнителна медицинска помощ.
Изтеклата от батерията течност
може да причини дразнене и изгаряния.
д) Не използвайте повредени
или изменени инструмент или
батериен пакет. Повредените или
изменени батереии може да работят
необичайно и в резултат да доведат
до пожар, експлозия или риск от
нараняване.
е) Не излагайте батерията или
инструмента на огън или
прекомерна температура.
Излагането на пожар или
температура над 130 °C може да
доведе до експлозия.
ж) Следвайте всички инструкции
за зареждане и не зареждайте
батерията или инструмента извън
температурния диапазон, посочен
в инструкциите. Неправилното
зареждане или при температури
извън определения диапазон може
да повреди батерията и да увеличи
риска от пожар.
6) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
б) Никога не сервизирайте повреден
батериен пакет. Сервизирането
на батерийния пакет трябва да се
извършва само от производителя или
упълномощения сервизен център.
Инструкции за безопасност
за митра триони
a)
Митра трионите са предназначени
за рязане на дърва или дървесина,
те не могат да бъдат използвани
с абразивни отрязаните дискове
за рязане на метали, като
например метални греди, прътове,
болтове и др. Абразивният прах
причинява задръстването на
движещите се части, като например
долния предпазител. Искрите от
абразивното рязане може да изгорят
долния предпазител, вътрешната
вложка и други пластмасови части.
б) Използвайте скоби за прикрепване
на работния детайл, когато
е необходимо. Ако поддържате
обработвания детайл на ръка,
трябва винаги да пазите ръката си
на поне 100 мм (4") от всяка страна
на острието. Не използвайте
този трион за рядане на парчета,
които са твърде малки да бъдат
здраво закрепени или държани на
ръка. Ако вашата ръка е поставена
твърде близо до острието на
триона, съществува повишен риск от
нараняване от контакт с острието.
в) Обработваният детайл трябва
да е неподвижен и закрепен или
държан към оградката и масата.
Не подавайте детайла в острието
не режете със “свободна ръка”
в никакъв случай. Незакрепени или
движещи се детайли могат да бъдат
изхвърлени при високи обороти и така
да причинят наранявания.
г) Натиснете триона през
обработвания детайл. Не
вкарвайте със сила ножа
в обработвания детайл. За да
направите разрез, вдигнете
главата на триона и я издърпайте
върху детайла без да режете,
стартирайте двигателя,
натиснете главата на триона
надолу и натиснете триона през
детайла. Рязането с теглещ ход
е вероятно да предизвика изкачване
на острието на детайла и мощно
отхвърляне на сглобката на
острието към оператора.
д) Никога не пресягайте ръката си над
предназначената линия на рязане
отпред или отзад на циркуляра.
Поддържането на детайла "на ръка"
или държането на детайла отдясно
на острието с лявата ръка или
обратно, е много опасно.
е) Не се пресягайте зад оградката
с която и да е ръка по-близо от
100 мм (4") от която и да е страна
на острието, за да свалите
дървените подпорки, или по друга
причина, докато острието се
върти. Близостта на въртенето на
режещия диск до ръката ви може да
не е очевидно, и може сериозно да се
нараните.
ж) Проверете обработвания детайл
преди рязането. Ако детайла
е наведен или изкривен, закрепете
го с външното изкривяване към
оградката. Винаги внимавайте да
няма разстояние между детайла,
оградката и масата по линията
на рязане. Извитите или изкривени
детайли детайли може да се извият
или преместят и д а причинят
огъване на острието по време на
рязане. Не трябва да има пирони или
чужди обекти в детайла.
з) Не използвайте триона, докато
масата не е изчистена от
инструменти, дървени отпадъци
и др., с изключение на детайла.
Малки отломки или свободни парчета
дърво или други предмети, които са
в контакт с работещото острие,
могат да бъдат изхвърлени от
високите обороти.
и) Срязвайте детайлите един по един.
Събрани множество детайли на едно
място не може да бъдат адекватно
закрепени заедно, защото могат да
се заклещят на острието или да се
разместят по време на работа.
й) Уверете се, че митра триона
е монтиран или поставен на равно,
здраво работно място, преди
започване на работа. Равното
и твърдо работно място намалява
риска от нестабилност на митра
триона.
к) Планирайте своята работа.
Всеки път, когато променяте
настройката за скосяване или
ъгъла на наклон, внимавайте да
регулирате правилно оградката,
за да закрепите детайла, за
да не пречи на острието или
предпазната система. Без да
включвате инструмента и без детайл
на масата, движете циркуляра през
напълно симулирано срязване, за да се
13
уверите, че няма да има намеса или
опасност от срязване на оградката.
л) Осигурете необходимата опора,
като например удължения на маса,
стойки за трион и т.н., за детайл,
който е по-широк или по-дълъг
от плота на масата. Детайлите,
които са по-дълги или по-широки от
масата за триона може да паднат,
ако не са закрепени добре. Ако
отрязаният детайл или връхчетата
на детайла може да повдигнат долния
предпазител или да бъдат изхвърлени
от въртящото се острие.
м) Не използвайте друго лице като
заместител за удължение на
масата или като допълнителна
опора. Нестабилната опора на
обработвания детайл може да
причини изкривяване на острието или
разместване на детайла по време
на срязване, както и издърпване
на оператора или помощника към
въртящото се острие.
н) Отрязаният детайл не трябва
да се задръства или натиска по
никакъв начин към въртящото се
острие. Ако имате ограничители,
като напр. ограничители на
дължината, отрязаните парчета
може да се заклещят към острието
и да бъдат рязко изхвърлени.
o) Винаги използвайте скоба или
приспособления, предназначени за
подпора около материала, като
напр. пръчки или тръби. Прътите
могат да се изтърколят по време на
рязане, което да причии "захапване"
на острието и издърпване на детайла
с ръката ви към острието.
п) Оставете острието да достигне
пълни обороти преди да докосне
детайла. Това ще намали риска от
изхвърляне на обработвания детайл.
р) Ако обработваният детайл
или острието се задръстят,
изключете митра триона.
Изчакайте всички движещи се части
да спрат и изключете щепсела от
захранващата мрежа и/или свалете
батерията. След това работете,
за да освободите задръстеният
материал. Продължително рязане
със задръстен детайл може да
причини загуба на контрол или щети
в митра триона.
с) След приключване на срязването,
освободете превключвателя,
задръжте главата на триона
14
надолу и изчакайте острието да
спре, преди да свалите отрязаното
парче. Посягането с ръка в близост
до въртящо се по инерция острие
е опасно.
т) Дръжте здраво дръжката, когато
правите непълно срязване
или когато освобождавате
превключвателя, преди главата
на тринона да е напълно в долна
позиция. Действието на спиране на
триона може да причини внезапно
издърпване на главата на триона
надолу, което води до риск от
нараняване.
Допълнителни специфични
правила за безопасност
за настолните циркулярни
триони
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
поставяйте батерията в уреда,
докато не прочетете и не
разберете пълните инструкции.
•
•
•
•
•
НЕ РАБОТЕТЕ С ТАЗИ МАШИНА
докато не е напълно сглобена
и монтирана, според инструкциите.
Неправилно сглобената машина може
да предизвика сериозно нараняване.
ПОТЪРСЕТЕ СЪВЕТ от своя
супервайзор, инструктор или друго
квалифицирано лице, ако не сте
напълно запознати с работата на
тази машина. Знанието означава
безопасност.
ВНИМАВАЙТЕ острието да се
върти в правилната посока. Зъбците
на острието трябва да сочат
по посоката на въртене, както
е отбелязано на триона.
ЗАТЕГНЕТЕ ВСИЧКИ КОПЧЕТА
НА ПРИКРЕПЕНИТЕ СЪС СКОБИ
ДРЪЖКИ, както и лостовете, преди
започване на работа. Разхлабените
скоби може да причинят изхвърлянето
на части или детайла при високи
обороти.
УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ всички остриета
и скоби към остриетата са чисти,
вдадените страни на скобите
на острието са към острието,
и дорниковия винт е здраво затегнат.
Разхлабеното или неправилно
захванато острие може да доведе
до повреда в триона евентуално
нараняване.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
НЕ РАБОТЕТЕ НА НИКАКВО
ДРУГО НАПРЕЖЕНИЕ, ОСВЕН НА
ОПРЕДЕЛЕНОТО за триона. Възможно
е да се стигне до прегряване, повреда
в инструмента, или до наранявания.
НЕ ЗАКЛИНВАЙТЕ НИЩО КЪМ
ВЕНТИЛАТОРА да държи дръжката
на мотора. Инструмента може
да се повреди и да се стигне до
наранявания.
НИКОГА НЕ РЕЖЕТЕ МЕТАЛИ или
зидария. Всяко едно от тези неща
може да доведе до изхвръкване на
карбидните върхове от острието
при високи обороти и да причинят
сериозни наранявания.
НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ НИТО
ЕДНА ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО СИ НА ПЪТЯ
НА ОСТРИЕТО. Може да се стигне до
нараняване.
НИКОГА НЕ ПРИЛАГАЙТЕ СМАЗКА
ЗА ОСТРИЕ НА ДВИЖЕЩО СЕ
ОСТРИЕ. Прилагането на смазка
може да причини досег на вашата
ръка с острието, което да доведе до
сериозни наранявания.
НЕ поставяйте ръцете си в зоната на
острието, когато трионът е свързан
към източника на електреческо
захранване. Самоволното включване
острието може да доведе до сериозни
наранявания.
НИКОГА НЕ СЕ ПРЕСЯГАЙТЕ ОКОЛО
ИЛИ ЗАД ОСТРИЕТО НА ТРИОНА.
Острието може да причини сериозни
наранявания.
НЕ СЕ ПРЕСЯГАЙТЕ ПОД ТРИОНА
освен ако не е изключен от
електрическата мрежа и от
захранването. Докосването на
острието на триона може да доведе
до наранявания.
ЗАКРЕПЕТЕ МАШИНАТА ЗА ЗДРАВА
И УКРЕПЕНА ПОВЪРХНОСТ.
Вибрацията може да доведе
машината до плъзване, придвижване
или преобръщане и да причини
сериозни наранявания.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ОСТРИЕТА
ЗА ПРЕСЕЧЕНО СРЯЗВАНЕ,
препоръчани за митра трионите. За
най-добри резултати не използвайте
остриетата с карбидни върхове
и подобни на кука ъгли при повече от
7 градуса. Не използвайте дискове
с дълбоки гърла. Те могат да се
огънат и да докоснат предпазителя,
което може да доведе до повреда
•
•
•
•
•
•
•
•
на устройството и/или сериозни
увреждания.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ОСТРИЕТА
ОТ ПРАВИЛНИЯТ РАЗМЕР И ВИД
определени за този инструмент,
за да предотвратите повреди на
машината и/или сероизно нараняване
(в съответствие с EN847-1).
ПРОВЕРЕТЕ ОСТРИЕТО ЗА
ПУКНАТИНИ или други повреди,
преди работа с него. Напукано
или повредено острие може да
се разпадне на парчета и да бъде
изхвърлено на високи обороти, което
да доведе до сериозни наранявания.
Веднага сменете напуканите или
повредени остриета. Наблюдавайте
максималните отбелязани обороти
на острието на триона.
ПОЧИСТЕТЕ ОСТРИЕТО И СКОБИТЕ
КЪМ ОСТРИЕТО преди работа с него.
Почистването на острието и на
скобите към него ви позволява да го
прегледате за повреди в острието
или скобите. Напукано или повредено
острие или скоби към него, може
да доведе до разпадане на парчета
и изхвърлянето им на високи
обороти, което да доведе до сериозни
наранявания.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВРЕДЕНИ
ОСТРИЕТА. Проверете, за да видите
дали острието се движи нормално
и няма вибрации. Вибриращото
острие може да причини щети на
машината и/или сериозно нараняване.
НЕ използвайте средства за смазване
и почистване (особено спрей или
аерозол) в близост до пластмасовият
предпазител. Поликарбонатният
материал, използван в предпазителя
е изложен на влиянето на определени
химикали.
ПАЗЕТЕ ПРЕДПАЗИТЕЛЯ НА МЯСТО
и в работно състояние.
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ
ВДЛЪБНАТАТА ПЛОЧА И Я
СМЕНЯЙТЕ ПРИ ПОВРЕДА.
Събирането на малки отломки под
триона може да окаже влияние на
острието на триона или да причини
нестабилност на обработвания
детайл при рязане.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО СКОБИ ЗА
ОСТРИЕТО, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ТОЗИ
ИНСТРУМЕНТ, за да предотвратите
повреда на машината и/или сериозно
нараняване.
15
•
•
•
ПОЧИСТЕТЕ ВЪЗДУШНИТЕ ОТВОРИ
НА МОТОРА от отломки и прах.
Запушените въздушни слотове
на мотора може да предизвика
прегряване на машината, повреда
и евентуално причиняване на късо
съединение, което може да доведе до
сериозни наранявания.
НИКОГА НЕ ЗАКЛЮЧВАЙТЕ
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ В ПОЗИЦИЯ
“ВКЛ.”. Може да се стигне до сериозни
наранявания.
НИКОГА НЕ ЗАСТАВАЙТЕ НА
ИНСТРУМЕНТА. Може да се стигне
до сериозни наранявания, ако
инструментът падне или режещия
инструмент бъде докоснат случайно.
може да причини сериозни
и перманентни проблеми
с дихателната система и други
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прахът,
създаден от шлифоване, рязане,
полиране, пробиване и други
строителни дейности, съдържа
химикали, за които се знае,
че причиняват рак, вродени
дефекти или други вреди на
възпроизводителната система.
Някои примери за тези химикали
са:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рязането
на пластмаси, дървесина със
защитно покритие и други
материали може да предизвика
разтапяне на материала
и натрупването му по върховете
и тялото на острието, което
повишава риска от прегряване
и огъване на острието по време
на рязане.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
носете подходяща защита
за слуха. При някои условия
и продължителност на употреба,
шумът от този продукт може
да допринесе за загубата на
слуха. Моля, бъдете наясно със
следните фактори, които влияят
на излагането на шум:
•
Използвайте остриетата на
триона, които са създадени за
намаляване на шума,
•
Използвайте само добре
подострени остриета
•
Използвайте специално
създадените за намаляване на
шума остриета за трион.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВИНАГИ
uзползвайте предпазни очила.
Всекидневните, обикновени очила
НЕ са предпазни очила. Също
така, използвайте маски за лице
за предпазване от прах, ако
съответното рязане го изисква.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Използването на този
инструмент може да генерира
и/или разпръсква прах, което
16
•
олово от бои на оловна основа,
•
кристален силициев диоксид
от тухли и цимент и други
зидарски материали, и
•
арсен и хром от химически
обработен дървен материал.
Рискът за вас от такова
излагане варира в зависимост от
това колко често извършвате
такъв тип работа. За да се
намалите излагането си на тези
химикали: работете в добре
проветриво място, и с одобрено
оборудване за безопасност, като
например тези маски за прах,
които са специално проектирани
да филтрират микроскопични
частици.
•
Избягвайте продължителен
контакт с прах от шлифоване,
рязане, полиране, пробиване и други
строителни дейности. Носете
защитно облекло и измивайте
изложените части на тялото със
сапун и вода. Навлизането на прах
в устата, очите или наслагването
му по кожата ви може да доведе до
проникване на вредни химикали.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Използването на този
инструмент може да генерира
и/или разпръсква прах, което
може да причини сериозни
и перманентни проблеми
с дихателната система
и други наранявания. Винаги
използвайте одобрена защита на
дихателните пътища, подходяща
при излагане на прах.
Допълнителни рискове
Следните рискове са присъщи при
използването на триони:
– Наранявания, причинени при докосване
на въртящите се части.
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от инцидент, причинен от
непокрити части на въртящото се
острие на триона.
– Риск от нараняване при смяна на
острието.
– Риск от притискане на пръсти при
отваряне на щитовете.
– Опасности за здравето, причинени от
вдишването на прах, в резултат от
рязане на дърва, особено дъб, бук и MDF.
Следните фактори увеличават риска от
дихателни проблеми:
– Няма свързано устройство за събиране
на прах по време на рязане на дърво.
– Недостатъчно извличане на прах,
причинено от не почистени филтри на
мотора.
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба, прочетете
ръководството с инструкциите.
Носете защита за ушите.
Носете защита за очите.
Пазете ръцете си далече от острието.
Не гледайте директно в работеща
лампа.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кода с датата (х), който също включва
годината на производство, е отпечатана на
корпуса.
Пример:
2015 XX XX
Година на производство
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни зарядни
устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Tова
ръководство съдържа важни работни
инструкции за безопасност за съвместими
зарядни устройства (вижте Tехническите
данни).
• Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и предупредителните
означения на зарядното устройство,
батерийния пакет и продукта, като
използвате батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Не допускайте
навлизането на течност
в зарядното устройство. Може да
доведе до токов удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ние
препоръчваме използването
на дефектнотокова защита
с остатъчен ток 30 mA или
по-малко.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте само
зарядни батерии на DEWALT.
Други видове батерии може да се
пръснат, като причинят телесни
повреди и щети.
ВНИМАНИЕ: На децата не
трябва да се позволява да играят
с уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност,
изложените зарядни контакти
в зарядното устройство може
да получат късо съединение от
чужд материал. Чужди проводни
материали като например
стоманена вълна, алуминиево
17
фолио или натрупване на
метални частици, както и други
подобни трябва да се държат
далече от кухините на зарядното
устройство. Винаги изключвайте
зарядното устройство от
електрическата мрежа, когато
в кухините няма батерии за
зареждане. Изключете зарядното
устройство преди да бъде
почистено.
• Най-дълъг живот и най-добро
изпълнение може да се получи, ако
батерията е заредена, когато
температурата на въздуха е между 18°
и 24 °C. Не зареждайте батерията при
температура на въздуха под 4 °C или
над 40 °C. Това е важно и ще предпази от
сериозно увреждане на батерията.
• НЕ се опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните в това
ръководство. Зарядното устройство
и батерийния пакет са създадени
специално съвместими едно с друго.
• Tези зарядни устройства не
са предназначени за друга
употреба, освен за зареждане на
презареждащите се батерии на
DEWALT. Всяка друга употреба може
да доведе до риск от пожар, късо
съединение или токов удар.
• Не излагайте зарядното устройство
на дъжд и сняг.
• Издърпвайте щепсела, а не кабела,
когато изключвате зарядното
устройство. Това ще намали риска от
повреда в щепсела или кабела.
• Внимавайте кабела да не бъде на
място, където може да е настъпан,
да се спъват в него или да бъде
повреден.
• Не използвайте удължителен
кабел, освен ако не е абсолютно
задължително. Използването на
неподходящ удължителен кабел може да
доведе до риск от пожар, токов удар или
късо съединение.
• Не поставяйте никакви предмети
върху зарядното устройство
и не го поставяйте върху мека
повърхност, която може да блокира
вентилационните отвори и да доведе
до прекомерна вътрешна топлина.
18
Поставете зарядното устройство
далече от нагорещени уреди. Зарядното
устройство се охлажда чрез отвори
отгоре и отдолу на корпуса.
• Не работете със зарядното
устройство, ако кабела и щепсела му
са повредени — веднага ги заменете.
• Не работете със зарядното
устройство, ако е ударено рязко, ако
е изпуснато или повредено по някакъв
начин. Занесете го в упълномощен
сервизен център.
• Не разглобявайте зарядното
устройство; занесете го на
упълномощен сервизен център
при необходимост. Неправилното
сглобяване може да доведе до риск от
токов удар, късо съединение или пожар.
• В случай на повреден захранващ кабел,
същият трябва да бъде заменен веднага
от производителя, неговия сервизен
агент или подобно квалифицирано
лице, за да се предотврати всякаква
опасност.
• Преди почистване, изключете
зарядното устройство от
захранването. Това ще намали
риска от токов удар. Свалянето на
батерийния пакет няма да намали този
риск.
• НИКОГА не се опитвайте да свързвате
две зарядни устройства заедно.
• Зарядното устройство е създадено
да работи при стандартна битова
електрическа мощност от 230 V. Не
се опитвайте да го използвате при
други волтажи. Това не се отнася до
зарядните устройства за употреба
в превозни средства.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Зарядни устройства
Зарядното устройство за DCB105, DCB107,
DCB112, DCB113 и DCB115 приема 10,8 V,
14,4 V и 18 V Li-Ion XR (DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B и DCB185) батерийни пакети.
Зарядните устройства на DEWALT не изискват
регулиране и са създадени да са възможно
най-лесни за работа.
Процедура за зареждане
(фиг. 2)
1. Включете зарядното устройство
в подходящ контакт, преди да вкарате
батерийния пакет.
2. Вкарайте батерийния пакет (P)
в зарядното устройство. Червената
светлина (зареждане) ще присветва
продължително, за да покаже, че
зареждането е започнало.
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъснато светена на
червената светлинка. Пакетът е напълно
зареден и може да се използва или да се
остави в зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да подсигурите максимална
работа и живот на Li-Ion батерии, заредете
напълно батерийният пакет преди първа
употреба.
Процес на зареждане
Вижте таблицата по-долу за справка относно
състоянието на зарядност на батерийния
пакет.
Индикатори за зареждане: DCB105
зареждане
напълно заредени
горещ/студен пакет
закъснение
сменете батерийния пакет
Индикатори за зареждане: DCB107, DCB112,
DCB113, DCB115
зареждане
напълно заредени
горещ/студен пакет
закъснение
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:
Червената светлина ще продължи да мига,
но жълтата индикаторна лампичка ще свети
по време на тази работа. Когато батерията
достигне подходящата температура, жълтата
светлинка ще се изключи и зарядното
устройство ще възобнови зареждането.
Това съвместимо зарядно устройство(а)
няма да зарежда погрешен батериен
пакет. Зарядното устройство ще покаже, че
батериите са дефекни, като няма да светне
или като покаже знака за проблем в пакета
или мигащият индикатор на зарядното.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това може и да означава
проблем със зарядното устройство.
Ако зарядното устройство показва проблем,
занесете зарядното устройство заедно
с батерийният пакет, за да бъдат тествани
в упълномощен сервизен център.
ГОРЕЩ/СТУДЕН ПАКЕТ ЗАКЪСНЕНИЕ
Когато зарядното устройство засече
батерия, която е прекалено гореща или
прекалено студена, автоматично започва
режим горещ/студен пакет закъснение, като
прекъсва зареждането докато батерията
не достигне подходяща температура.
Зарядното устройство тогава автоматично се
превключва към режим на зареждане. Тази
характеристика осигурява максимален живот
на батерията.
Студеният батериен пакет се зарежда за
около половината от темпото на топъл
батериен пакет. Батерийният пакет се
зарежда с това бавно темпо през целия
цикъл на зареждане и няма да се промени
в максимално темпо, дори ако батерията се
затопли.
САМО ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ
XR Li-Ion инструменти са направени със
система за електронна защита, която да
защитава батерията срещу пренатоварване,
пренагряване или дълбоко изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи,
ако се включи системата за електронна
защита. Ако това се случи, поставете
литиево-йонната батерия на зарядното
устройство, докато се зареди напълно.
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди да използвате
батерийния пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност
по-долу. След това следвайте дадената
процедура за зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерията в експлозивна атмосфера,
19
като например в присъствието на
запалителни течности, газове или
прах. Поставянето или изваждането на
батерията от зарядното устройство
може да възпламени прахообразни
материали или пари.
• Никога не насилвайте батериен
пакет в зарядното устройство. Не
изменяйте батерийният пакет по
никакъв начин, за да го напъхате
в несъвместимо зарядно устройство,
понеже може да се повреди и да
причини сериозни наранявания.
• Зареждайте батерийните пакети само
в зарядни устройства на DEWALT.
• НЕ разплисквайте и не обливайте с вода
или с други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента и батерийния пакет
на места, където температурата
може да достигне или надхвърли 40 °C
(104 °F) (като например външни навеси
или метални сгради през лятото). За
най-ефективна употреба, съхранявайте
батерийния пакет на хладно и сухо
място.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по
никаква причина не се опитвайте
да отворите батериен пакет.
Ако батерийния пакет е спукан
или повреден, не включвайте
зарядното устройство. Не
чупете, не изпускайте и не
повреждайте батерийния пакет.
Не използвайте батериен
пакет или зарядно устройство,
което е било ударено рязко,
изпуснато, прегазено или
повредено по някакъв начин (като
прободено с пирон, ударено с чук,
настъпано). Може да се стигне
до токов удар. Повредените
батерийни пакети трябва да
бъдат върнати на сервизния
център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната
му страна на стабилна
повърхност, където няма
да представлява опасност
от препъване и падане.
Някои инструменти с големи
батерийни пакети могат да
стоят изправени на батерийния
пакет, но могат да бъдат лесно
съборени.
20
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИТИЕВО-ЙОННИ
(LI-ION) БАТЕРИИ
• Не изгаряйте батерийния пакет,
дори ако той е сериозно повреден
или е напълно износен. Батерийният
пакет може да експлоадира в огъня.
При изгаряне на литиево-йонните
батерийни пакети се образуват
токсични изпарения.
• Ако батерийното съдържание
влезе в контакт с кожата, веднага
я измийте с мек сапун и вода. Ако
в окото влезе батерийна течност,
изплакнете с вода на отворено око
за 15 минути или докато не премине
дразненето. Ако е необходима
медицинска помощ, батерийния
електролит е съставен от смесица от
течни органични карбонати и литиеви
соли.
• Съдържанието от отворени
батерийни клетки може да причини
дразнене в дихателната система.
Необходим е свеж въздух. Ако
симптомите продължават, потърсете
медицинска помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от изгаряне. Батерийната
течност може да е запалителна,
ако е изложена на искра.
Транспортиране
Батериите DEWALT са в съответствие с всички
приложими наредби за транспортиране, както
се препоръчва от стандартите на индустрията
и законовите стандарти, които включват
препоръките на ООН относно превоза на
опасни товари; Наредбите за превоз на
опасни стоки на Международната асоциация
за въздушен транспорт (IATA), наредбите на
Международни опасни товари по море (IMDG)
и Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари по шосе (ADR).
Литиево-йонните клетки и батерии са били
тествани в раздел 38.3 от Ръководството
за тестове и критерии с препоръки на ООН
относно превоза на опасни товари.
В повечето случаи, транспортирането на
пакет батерии DEWALT ще бъдат изключени
от класифициране като напълно регулиран
клас 9 Опасни материали. Като цяло, двата
случая, в които се изисква транспорт на
Клас 9 са:
1. Транспортирането по въздух на повече
от два литиево-йонни батерийни пакета
на DEWALT когато пакета съдържа само
батерийни пакети (без инструменти), и
2. Всяка пратка, която съдържа литиевойонна батерия с енергия, по-голяма от
100 ват часа (Wh). Всичките литиевойонни батерии имат отбелязана енергия
във ват часа на пакета.
Независимо от това дали дадена пратка
се счита за изключение или е напълно
регламентирана, отговорността пада на
изпращача да се консултира за най-новите
разпоредби за опаковане, етикетиране/
маркиране и изисквания за документация.
Транспортирането батерии може евентуално
да предизвика пожар, ако клемите
на батерията по невнимание влязат
в контакт с проводими материали. При
транспортирането на батерии се уверете, че
клемите на батерията са защитени и добре
изолирани от материали, които могат да
влязат в контакт с тях и да причинят късо
съединение.
Информацията, предоставена в този
раздел на ръководството е предоставена
добросъвестно и се счита за точна към
момента на създаване на документа.
Въпреки това, не се дава гаранция, изразена
или подразбираща се. Отговорността е на
купувача да гарантира, че неговите дейности
са в съответствие с приложимите разпоредби.
Батериен пакет
батериен пакет на хладно, сухо място
извън зарядното устройство, за
оптимални резултати.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети не трябва
да се съхраняват напълно изпразнени.
Батерийният пакет трябва да се презареди
преди употреба.
Етикети на зарядното
устройство и батерийния
пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет може да
показват следните пиктограми:
Преди употреба, прочетете
ръководството с инструкциите.
Вижте Teхнически данни за времето
на зареждане.
Зареждане на батерия.
Заредена батерия.
Дефектна батерия.
Горещ/студен пакет закъснение.
ВИД НА БАТЕРИИТЕ
Не докосвайте с проводими
предмети.
DCS365 работи на 18 волтови батерийни
пакети.
Не зареждайте повредени батерийни
пакети.
Могат да се използват батерийните пакети
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B или DCB185.
Вижте раздела Teхнически данни за повече
информация.
Препоръки за съхранение
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
Не излагайте на вода.
Веднага сменяйте повредените
кабели.
Зареждайте само между 4 °C
и 40 °C.
Само за употреба на закрито.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
2. За дълго съхранение, препоръчително
е да съхранявате напълно зареденият
21
Зареждайте батерийните пакети
на DEWALT само със съответните
зарядни устройства на DEWALT.
Зареждането на батерийни пакети,
различни от определените DEWALT
батерии със зарядно устройство
DEWALT могат да ги взривят или да
доведе до други опасни ситуации.
Не изгаряйте батерийният пакет.
L. Копче, регулиращо наклона
M. Релси
N. Отвор за праха
O. Повдигаща дръжка
P. Батериен пакет
Q. Моментен превключвател на работната
светлина XPS™
R. Заключващ лост
S. Винт за регулиране на релсата
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Митра трион
1 Ножов гаечен ключ
1 Острие на трион
1 Пакет на странична дръжка
T. Копче за заключване на релсата
U. Дупка за скоба
V. Гаечни ключове за острието
W. Заключващ щифт
X. Код за датата
Y. Отмяна на откоса
1 Торба за прах
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1 Скоба за материала
Вашият акумулаторен плъзгащ се комплексен
митра трион на DEWALT DCS365 е създаден
за професионално рязане на дърво. Той
извършва напречно рязане, рязане под
наклон и скосено рязане под ъгъл лесно,
точно и безопасно.
1 Ръководство с инструкции
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети, зарядните
устройства и комплектите с инструменти не
са включени с N-моделите.
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
подробно това ръководство преди да
работите преди работа.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
А. Пусков превключвател
B. Работна ръкохватка
C. Монтажни дупки
D. Долен предпазител
E. Заключващо копче на митрата
F. Плоча с процеп
G. Рамо на митрата
H. Скала на митрата
I. Болтове на скалата на митрата
J. Странични дръжки
K. Оградка
22
Този уред е създаден за употреба с острие
с номинална стойност на диаметъра 184 мм
(7-1/4") с карбиден връх.
НИКОГА НЕ РЕЖЕТЕ МЕТАЛИ или лека
сплав, особено магнезий.
НЕ използвайте във влажни или мокри
условия или в среда на запалителни течности
или газове.
Тези настолни циркулярни триони са
професионални електроуреди.
НЕ допускайте деца в близост до
инструмента. Необходим е надзор, когато
този инструмент се използва от неопитен
оператор.
• Малките деца и немощните. Този
уред не е предназначен за употреба от
малки деца или хора с увреждания без
наблюдение.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умствени възможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
напрежението на батерията отговаря на
напрежението на табелката. Също така се
уверете, че напрежението на зарядното
устройство съответства на това на
електрическата мрежа.
Вашето зарядно устройство на
DEWALT е двойно изолирано
в съответствие с EN 60335;
следователно не е нужна
заземителна жица.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва
да се смени от специално подготвен кабел,
който можете да намерите в сервизите на
DEWALT.
Замяна на щепсела
(само за Великобритания
и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Изхвърлете безопасно стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва
да се прави свързване към
заземения терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които се
предоставят с доброкачествените щепсели.
Препоръчителен предпазител: 3 A.
Използване на удължителен
кабел
Можете да използвате удължителен
кабел само, ако е абсолютно необходимо.
Използвайте одобрен удължителен кабел,
подходящ за входящо захранване на вашето
зарядно устройство (виж Tехнически данни).
Минималният размер на проводника е 1 мм²;
максимална дължина 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ
И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате, почиствате или
извършвате поддръжка, или
сваляте/поставяте приставки
или аксесоари. Едно нежелано
задействане на инструмента
може да предизвика наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT батерийни
комплекти и зарядни устройства.
Поставяне и сваляне
на батерийния пакет от
инструмента (фиг. 3)
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че батерийния
пакет (P) е напълно зареден.
ЗА ДА МОНТИРАТЕ БАТЕРИЙНИЯ
КОМПЛЕКТ В ДРЪЖКАТА НА ИНСТРУМЕНТА
1. Подравнете батерийният пакет
(р) с релсите вътре в дръжката на
инструмента (фиг. 3).
2. Приплъзнете го в дръжката, докато
батерийният пакет се вмести плътно
в инструмента и внимавайте да чуете
щракване, когато е поставен на място.
ЗА ДА СВАЛИТЕ БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ ОТ
ИНСТРУМЕНТА
1. Натиснете бутона за освобождаване (AR)
и силно издърпайте батерийния пакет от
дръжката на инструмента.
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство, както е описано в раздела за
зареждане от това ръководство.
БАТЕРИЙНИ ПАКЕТИ ЗА НИВОТО НА
ЗАРЕДЕНОСТ (ФИГ. 3А)
Някои батерийни пакети на DEWALT включват
индикатори за нивото на зареденост на
батериите и се състоят от три зелени
светодиодни лампички, които отчитат
моментното ниво на зареденост на батериите.
За задействане на указателя за горивото,
натиснете и задръжте бутона на указателя
(Z). Ще светне комбинация от трите
светодиодни лампи, които ще укажат нивото
на зареденост. Когато нивото на заряд
в батерията е под използваемия лимит,
индикатора за горивото няма да светне
и батерията ще трябва да се презарежда.
ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът на горивото
е само показател на нивото на зареденост
на батерийния пакет. Той не указва
23
функционалността на инструмента и е обект
на промяна, въз основа на продуктовите
компоненти, температурата и приложението
за крайния потребител.
Запознаване (фиг. 1, 4)
Отворете кутията и повдигнете триона
(Фиг. 4) като използвате релефа за ръка на
страничната дръжка или повдигащата дръжка
(O).
Поставете триона на равна, плоска
повърхност, като например работна пейка или
здрава маса.
Огледайте Фигура 1, за да се запознаете
с триона и неговите части. Раздела за
регулиране ще ви отпраща за справка към
тези условия, затова трябва да се знаете
какви и къде са частите.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
защипване. За намаляване на
риска от нараняване, пазете
палеца си под работната дръжка,
когато издърпвате дръжката
надолу. Долният предпазител
ще се придвижи нагоре при
издърпване на работната
дръжка надолу, което може да
причини защипване. Работната
дръжка е поставена близо до
предпазителя за специални
срязвания.
Натиснете леко надолу работната дръжка (В)
и издърпайте заключващият щифт (W). Нежно
освободете налягането надолу и задръжки
работната дръжка, като й позволите да се
издигне до пълната й височина. Използвайте
заключващия щифт, когато носите триона
от едно място на друго. Винаги използвайте
релефа за ръка или страничната дръжка (J)
за транспортиране на триона, както можете
да видите на Фигура 4. Вижте Фигура 5
и Монтаж на страничните дръжки.
Монтаж на страничните
дръжки (фиг. 5)
Вашият трион идва с две странични дръжки
(J) които трябва да се поставят на триона,
както е показано на Фигура 5. Използвайте
предоставените 4 винта и 4 гайки. Затегнете
здраво.
Монтаж на пейка (фиг. 1)
Дупките (C) са предоставени във всички 4
крака за улеснен монтаж на пейката, както
е показано на Фигура 1. Винаги монтирайте
24
триона си здраво към стабилна повърхност,
за да се избегне разместване. За да се
подобри преносимостта на инструмента,
може да се монтира парче от 12,7 мм (1/2")
или по-дебело шперплат, което след това
може да бъде закрепено към поддържащата
част на обработваният детайл или да се
премества на различни работни места и да се
закрепва наново.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изберете за да монтирате
вашият трион на парче шперплат, уверете
се, че монтажните винтове не се подават
от долната страна на дървото. Шперплатът
трябва да прилепне на опората на работния
детайл. Когато закрепвате триона към някаква
работна повърхност, закрепвайте само на
закрепващите главини, където се намират
монтажните винтове. Закрепването във всяка
друга точка ще повлияе правилната работа на
триона.
ВНИМАНИЕ: За да избегнете
огъване и неточност, уверете
се, че повърхността за монтаж
не е деформирана, иначе ще
е неравна. Ако триона се клати
на повърхността, поставете
тънко парче материал под един
от краката на триона, за да може
да е стабилен на понтажната
повърхност.
Смяна или поставяне на нов
нож на триона (Фиг. 6A–6C)
Вижте главата Острие на трион под раздел
Допълнителни аксесоари.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате, почиствате или
извършвате поддръжка, или
сваляте/поставяте приставки
или аксесоари. Едно нежелано
задействане на инструмента
може да предизвика наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
носете ръкавици, когато
работите с острие на трион.
ВНИМАНИЕ:
• Никога не натискайте бутона
на ключалката на шпиндела
(AI, Фиг. 6B) докато острието
е в мощност или свободно
движение.
•
Не режете метали, зидария
или фибров циментов продукт
с този митра трион.
Сваляне на ножа (фиг. 1, 3,
6A–C)
1. Свалете батерийният пакет (P, Фиг. 3) от
триона.
2. Повдигнете рамото към горната позиция
и повдигнете долният предпазител (D)
доколкото е възможно.
3. Разхлабете, но без да сваляте задния
болт на скобата на предпазителя (AA)
с четири развъртания.
4. Разхлабете, но без да сваляте задния
болт на скобата на предпазителя (AB,
Фиг. 6A) докато скобата (AC) може да се
вдигне достатъчно високо, за да достигне
винта на острието (AE). По-ниският
предпазител ще остане повдигнат
поради позицията на винта на скобата на
предпазителя.
5. Натиснете бутона на заключването на
шпиндела (AI, Fig. 6B), докато внимателно
въртите острието на триона (AD) на ръка,
докато се захване заключването.
6. Като държите бутона натиснат,
използвайте другата си ръка
и шестоъгълната 6,35 мм (1/4") страна
на предоставеният гаечен ключ (V), за
да разхлабите винта на острието (AE).
(Завъртете по посока на часовника, Turn
clockwise, лява резбовка.)
7. Свалете винта на острието (AE)
с помощта на шестоъгълната 6,35 мм
(1/4") страна на предоставеният гаечен
ключ, външната закрепваща шайба (AF,
Фиг. 6C) и острието (AD). Вътрешната
закрепваща шайба (AG) може да се
остави на шпиндела (AH).
Монтиране на диска
(фиг. 6A–6C)
1. Свалете батерийният пакет (P, Фиг. 3) от
триона.
2. С повдигнато рамо, отворен долен
предпазител (D) и повдигната скоба на
предпазителя (AC), поставете острието
(AD) на шпиндела (AH) и към вътрешната
крепежна гайка (AG) като зъбците на
острието са насочени в посоката на
въртене, както е отбелязано на триона.
3. Монтирайте външната закрепваща шайба
(AF) на шпиндела (AH).
4. Монтирайте винта (AE) на диска и като
захванете ключалката на шпиндела (AI),
затегнете винта здраво с предоставеният
гаечен ключ (V) (завъртете по посока на
часовника, лява резбовка).
5. Върнете скобата на предпазителя (AC)
в напълно снижена позиция и здраво
затегнете двата винта на скобата на
предпазителя (AA, AB) за да държи
скобата на място.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Скобата
на предпазителя трябва да се
върне в оригиналната си долна
позиция и винта на скобата на
предпазителя да се затегне
преди активиране на триона.
Неспазването на това може
да попречи на затварянето на
предпазителя или да позволи
на предпазителя да докосне
въртящото се острие, което
да доведе до повреда на триона
и тежка телесна повреда.
Пренасяне на триона (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате, почиствате или
извършвате поддръжка, или
сваляте/поставяте приставки
или аксесоари. Едно нежелано
задействане на инструмента
може да предизвика наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
наранявания, винаги заключвайте
ключалката на релсата (T),
заключващата ръчка на митрата
(E), заключващата ръчка на
откоса (L) и заключващия щифт
(W) преди транспортиране на
триона. (Вижте фигура 1.)
За да можете удобно да пренасяте митра
триона от едно място на друго, е включена
дръжка за вдигане (O) отгоре на рамото
на триона, както и странични дръжки (J) на
основата, както е показано на Фигура 1.
25
Съхраняване на митра
триона
Митра трионът трябва да се съхранява на
сухо място и да се заключва сигурно, извън
обсега на деца.
ФУНКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате, почиствате или
извършвате поддръжка, или
сваляте/поставяте приставки
или аксесоари. Едно нежелано
задействане на инструмента
може да предизвика наранявания.
Използвайте системата
XPS™ със светотиодни
работни светлини (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не гледайте
директно в работеща лампа.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията трябва да се
зарежда и да е свързана към митра триона.
Системата за работни светодиодни светлини
XPS™ LED може да се включи от моментния
превключвател (Q). Светлината автоматично
ще се изключи в рамките на 20 секунди, ако
триона не е в употреба. Светлината също се
активира автоматично всеки път, когато се
издърпа основния пусков превключвател на
инструмента (A).
За да режете през съществуваща начертана
линия на парче дърво, включете системата
от работни светлини XPS™ с помощта на
моментния превключвател (Q) (не с основния
пусков превключвател), след това издърпайте
надолу работната дръжка (B) за да доближите
острието до дървото. Сянката на острието
ще се появи на дървото. Тази сенчеста линия
представлява материала, който ще бъде
отделен при извършване на срязването. За
да намерите правилно очертаната линия
на рязане, подравнете очертаната линия
с ръба на сянката на острието. Запомнете,
че може би ще трябва да регулирате ъглите
за наклонено или скосено рязане, за да си
съвпадне точно линията на молива.
Вашият трион е оборудван с функция за
повредена батерия. Работната светлина
XPS™ започва да присветва, когато
26
батерията наближава пълно изчерпване на
заряда, или когато батерията е прекалено
гореща. Заредете батерията преди да
продължите с рязането. Вижте Процедурата
за зареждане под Важни инструкции за
безопасност за всички патерийни пакети
за инструкции за зареждане на батерията.
Копче за заключване на
митрата (фиг. 1, 10)
Заключващата дръжка на митрата (Е) ви
дават възможност да режете под ъгъл от 48°
отдясно и 48° отляво. Ключалката на митрата
ще се намести автоматично на 10°, 15°, 22,5°,
31,62° и 45° отляво и отдясно.
Заключващо копче за откоса
(фиг. 1, 12)
Заключването на рязането под наклон ви
дава възможност да наклоните триона на
48° наляво. За да регулирате настройките
на наклона, завъртете заключващото копче
за наклона (L) обратно на часовниковата
стрелка, за да се разхлаби. За да затегнете,
завъртете заключващото копче на
устройството за рязане под наклон по посока
на часовниковата стрелка.
Копче за заключване на
релсата (фиг. 1)
Копчето за заключване на релсата (Т)
позволява да се заключи здраво главата
на триона, за да се предпази от плъзгане
по релсите. Това е необходимо, когато
правите определени срязвания или когато
транспортирате триона.
Заключващ щифт (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Заключващият щифт трябва да
се използва САМО, когато носите
или съхранявате триона. НИКОГА
не използвайте заключващият
щифт за каквато и да е работа,
свързана с рязане.
За да заключите главата на триона в позиция
надолу, натиснете главата на триона
надолу, натиснете заключващият щифт
(W) и освободете главата на триона. Това
ще държи главата на триона надолу при
пренасяне на триона от място на място. За
да освободите, натиснете главата на триона
надолу и издърпайте щифта навън.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате, почиствате или
извършвате поддръжка, или
сваляте/поставяте приставки
или аксесоари. Едно нежелано
задействане на инструмента
може да предизвика наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се
гарантира, че пътя на острието
е без препятствия, винаги се
прави суха тренировка на срязването без захранване, преди да се
правят срязвания на детайла.
Правилна позиция на тялото
и ръцете (фиг. 7A–7D)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
лично нараняване, ВИНАГИ
използвайте подходяща позиция
на ръцете, както е показано на
фиг. 7A и 7B.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
лично нараняване, ВИНАГИ
дръжте здраво в очакване на
внезапна реакция.
• Добавете скоби за прикрепване на
работния детайл, когато е необходимо.
• Никога не поставяйте ръката си близо до
зоната на рязане. Поставяйте ръцете не
по-близо от 100 мм (4“) от острието.
• Дръжте здраво обработваният детайл към
масата и оградката, когато режете. Пазете
ръцете си на позиция, до освобождаване
на пусковият превключвател и до пълното
спиране на острието.
• ВИНАГИ ПРАВЕТЕ ПРОБНИ ПУСКАНИЯ
(БЕЗ ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ),
ПРЕДИ ЗАВЪРШВАЩИ СРЯЗВАНИЯ,
ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА ПРОВЕРИТЕ ПЪТЯ
НА ОСТРИЕТО. НЕ КРЪСТОСВАЙТЕ
РЪЦЕТЕ СИ, КАКТО Е ПОКАЗАНО НА
ФИГ. 7C И 7D.
• Краката трябва да са стабилни на
пода и да се поддържа подходящ
баланс. Когато премествате рамото на
приспособлението за рязане под ъгъл
наляво и надясно, следвайте го и стойто
леко от страната на острието на триона.
• Поглеждайте през жалузите на предпазителя, когато следвате линия от молив.
Пусков превключвател
(Фиг. 8)
За да включите триона, натиснете
заключващия лост (R) към задната част на
инструмента, след това натиснете пусковия
превключвател (А). Трионът ще работи,
докато превключвателя е натиснат. Оставете
острието да се завърти на пълни работни
обороти, преди да започнете срязването.
За да изключите триона, освободете
превключвателя. Оставете острието да спре,
преди да повдигнете главата на триона. Няма
положение за заключване на превключвателя
на позиция вкл. На пусковият превключвател
е направена дупка (AJ) за вкарване на
катинар за заключване на превключвателя на
позиция изкл.
Вашият трион не е оборудван с автоматична
електрическа спирачка за острието, но
острието трябва да спре до 5 секунди от
освобождаване на пусковия превключвател.
Това не може да се регулира. Ако времето
за спиране последователно превишава
5 секунди, занесете инструмента на
упълномощен сервизен център на DEWALT.
Винаги внимавайте острието да е спряло
преди да го свалите от процепа.
Прахоулавяне (фиг. 1, 9)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате, почиствате или
извършвате поддръжка, или
сваляте/поставяте приставки
или аксесоари. Едно нежелано
задействане на инструмента
може да предизвика наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Някои
видове прах, като прах от дъб
или бук, е канцерогенен, особено
във връзка с добавки при
обработка на дървесина.
27
- Винаги използвайте
прахоуловител.
- Осигурявайте добро
проветрение на работното
място.
- Препоръчително е да носите
подходящ респиратор.
Вашият трион има вграден порт за прах
(N) който позволява свързването както на
предоставената торба за прах (AK) така и на
обикновена вакуумна система.
ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА ТОРБАТА ЗА ПРАХ
1. Поставете торбата за прах (AK) към порта
за прах (N) както е показано на фигура 9.
ИЗПРАЗВАНЕ НА КУПАТА ЗА ПРАХ
1. Свалете торбата за прах (AK) от триона
и нежно разтърсете и изтръскайте
торбичката за прах, за да се изпразни.
2. Прикачете обратно торбичката за прах на
порта за прах (N).
Можете да забележите, че няма целият прах
да излезе свободно от торбичката. Това няма
да засегне извършването на рязането, но ще
намали ефективността на събирането на прах
от триона. За да възстановите ефективността
при събирането на прах от триона, натиснете
пружината отвътре на торбичката за прах
когато я изпразвате и я потупайте в стената
на контейнера за боклук.
ВНИМАНИЕ: Никога не работете
с този трион, ако торбата
за прах или екстрактора за
прах на DEWALT не са на място.
Прахът от дървен материал
може да създаде проблем
с дишането.
Рязане с триона (Фиг. 1)
Ако не можете да закрепите обработвания
детайл на масата и към оградката на
ръка (неправилна фирма или др.), или
вашата ръка е на по-малко от 100 мм (4")
от острието, трябва да се използва скоба
или друг крепежен елемент. Вижте раздела
Закрепване на обработвания детайл за
повече информация.
Ако функцията за плъзгане не се използва,
уверете се, че главата на триона е натисната
възможно най-пълно назад и кобчето за
заключване на релсата (T) е затегнато. Това
ще предотврати плъзгането на триона по
релсите със захванат обработван детайл.
28
ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ СРЯЗВАЙТЕ МЕТАЛИ ИЛИ
ЗИДАРИЯ С ТОЗИ ТРИОН. Не използвайте
абразивни остриета.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте Задействане на
предпацителя и видимост в раздела
Регулиране за важна информация относно
долния предпазител, преди рязане.
ПРЕСЕЧЕНО СРЯЗВАНЕ
Право срязвания (фиг. 1, 7A, 7B)
Пресеченото срязване се прави при срязване
на дърво напречно на влакната, под всякакъв
ъгъл. Правото скосено срязване се прави
с рамото на митрата при нулева позиция на
градуса. Нагласете и заключете рамото на
митрата на нула, дръжте здраво дървото
на масата и към оградката. Със затегнато
копче на релсата (Т) включете триона чрез
извъртане на пусковият превключвател (А).
Когато трионът набере обороти (около
1 секунда) свалете леко и бавно рамото, за да
срежете през дървото. Оставете острието да
спре напълно, преди да повдигнете рамото.
Когато срязвате нещо по-голямо от 51 мм x
102 мм (2" x 4"), използвайте движение навъннадолу-назад със разхлабеното заключващо
копче на релсата (T). Издърпайте триона
навън към вас, снижете главата на триона
към обработваният детайл и бавно бутнете
триона назад, за да извършите срязването.
Не допускайте контакт на острието на триона
с горната част на обработваният детайл,
докато издърпвате. Трионът може да върви
срещу вас, като евентуално може да причини
наранявания или повреди на обработваният
детайл.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
използвайте работна скоба за
поддържане на контрола и за
намаляване на риска от повреда
и нараняване, ако се изисква
ръцете ви да са на 100 мм
(4”) от острието по време на
срязването.
ЗАБЕЛЕЖКА: Заключващото копче на
релсата (T) показано на Фигура 1 трябва да
се разхлаби, за да може триона да се плъзго
по релсата.
Скосени срязвания (фиг. 10, 11)
Напречните скосени срязвания се правят
с рамото на митрата под някакъв ъгъл,
различен от нула. Този ъгъл на срязване
често е 45° за правене на ъгли, но може да се
настройва между нула и 48° наляво или 48°
надясно. За скосено срязване, разхлабете
копчето за заключване на митрата (E) като го
завъртите в посока, обратна на часовниковата
стрелка. Издърпайте нагоре заключващото
копче на митрата, за да преместите рамото
на митрата (G) до желания ъгъл на откос на
скалата на митрата (H). Завъртете копчето
за заключване на митрата по посока на
часовниковата стрелка, за да затегнете.
Направете срязването, както е описано
по-горе.
Когато извършвате напречно срязване на
обработван детайл, който е по-широк от 51 мм
x 102 мм (2" x 4") който е по-къс на дължина,
винаги поставяйте по-дългата страна срещу
оградката (фиг. 11).
За да срязвате парче дърво по направена
с молив линия, нагласете ъгъла възможно
най-близо. Срежете дървото малко по-дълго
и измерете от линията на молива до ръба
на срязване, за да определите посоката за
регулиране на ъгъла на откоса и срежете
повторно. За това ще е необходима малко
практика, но това е често използвана техника.
Скосено срязване (фиг. 12A, 12B)
Скосеното срязване е напречно срязване,
което се прави с накланяне на острието
на триона под ъгъл към дървото. За да
настроите откоса, разхлабете копчето
за закючване на откоса (L) и преместете
триона наляво, според желанието. След
като желаният ъгъл на наклона е настроен,
затегнете здраво заключването на откоса.
Ъглите за откоса може да се настроят от 0°
надясно до 48° наляво.
За да настроите ъгъла на откоса над 45° до
48°,
1. Разхлабете закрепващата дръжка за
откоса (L).
2. Наклонете леко главата на триона, за да
плъзнете отмяната на откоса (Y) на една
страна.
3. Преместете главата на триона на 48°.
4. Затегнете заключването на
приспособлението за скосено срязване.
КАЧЕСТВО НА СРЯЗВАНЕ
Лекотата на срязване зависи от множество
фактори. Неща като материала за срязване,
типа на острието, остротата на ножа, както
и скоростта на рязане, всичко допринася за
качеството на среза.
Когато е необходимо наистина
безпрепятствено срязване за отливки и други
специални елементи, остър (60 зъбно
карбиден връх) острие и по-бавни обороти ще
са необходими за равномерно срязване.
Внимавайте да не размествате материала
по време на рязане; здраво го закрепете на
място. Винаги оставяйте острието да спре
напълно, преди да повдигнете рамото.
Ако от дървото все още се отцепват малки
фибри отзад на обработваният детайл,
залепете парче тиксо за отбелязване на
дървото, където ще се прави срязването.
Режете през тиксото и внимателно го свалете,
когато свършите.
За разнообразни приложения за рязане,
вижте списъка на препоръчителните остриета
за вашия трион и изберете този, който найдобре отговаря на вашите нужди. Вижте
главата Острие на трион под раздел
Допълнителни аксесоари.
ЗАКРЕПВАНЕ НА ОБРАБОТВАНИЯ ДЕТАЙЛ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате, почиствате или
извършвате поддръжка, или
сваляте/поставяте приставки
или аксесоари. Едно нежелано
задействане на инструмента
може да предизвика наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обработван
детайл, който е закрепен,
балансиран и стабилен
преди срязване, може да
стане небалансиран след
завършването на рязване.
Небалансирания детайл може
да бутне триона или това,
към което е прикрепен триона,
като маса или работна пейка.
Когато правите разрез, който
може да стане небалансиран,
укрепете по подходящ начин
детайла и внимавайте триона
да е здраво закрепен за стабилна
повърхност. Може да се стигне
до нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Крачето
на скобата трябва да остане
закрепено над основата
на триона винаги, когато
се използва скоба. Винаги
закрепвайте обработваният
детайл към основата на триона –
не към друга част на работната
зона. Уверете се, че крачето на
скобата не е закрепено към ръба
на основата на триона.
29
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
използвайте работна скоба за
поддържане на контрола и за
намаляване на риска от повреда
и нараняване, ако се изисква
ръцете ви да са на 100 мм
(4”) от острието по време на
срязването.
Ако не можете да закрепите обработвания
детайл на масата и към оградката на ръка
(неправилна фирма или др.), или вашата
ръка е на по-малко от 100 мм (4") от острието,
трябва да се използва скоба или друг
крепежен елемент.
Използвайте скобата за материала,
предоставена с вашия трион. За да закупите
скоба за материала, свържете се с вашия
местен търговец или сервизен център на
DEWALT.
Други помощни средства като пружинна
скоби, лостова скоба или C-скоба може
да са подходящи за определени размери
и форми на материала. Внимавайте с избора
и поставянето на тези скоби. Вземете си
време за пробно задействане, преди да
направите срязването.
ПОСТАВЯНЕ НА СКОБА (ФИГ. 13)
1. Със скобата (AL) насочена към задната
част на митра триона, вкарайте пръта
на скобата в дупката (U) зад оградката.
Уверете се, че улея на дъното на пръта на
скобата е напълно вкаран в дупката (U).
2. Въртете скобата на 180° към предната
част на триона.
3. Разхлабете копчето за регулиране на
рамото на скобата нагоре и надолу,
след това използвайте копчето за фина
настройка, за да закрепите здраво
обработваният детайл.
ЗАБЕЛЕЖКА: Поставете скобата на
противоположната страна на основата,
когато скосявате. ВИНАГИ ПРАВЕТЕ
ПРОБНИ ПУСКАНИЯ (БЕЗ ЕЛЕКТРИЧЕСКО
ЗАХРАНВАНЕ), ПРЕДИ ЗАВЪРШВАЩИ
СРЯЗВАНИЯ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ПЪТЯ НА
ОСТРИЕТО. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СКОБАТА НЕ
СИ ПРЕЧИ С ДВИЖЕНИЕТО НА ТРИОНА
И ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ.
РЕГУЛИРАНИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
30
да регулирате, почиствате или
извършвате поддръжка, или
сваляте/поставяте приставки
или аксесоари. Едно нежелано
задействане на инструмента
може да предизвика наранявания.
Вашият настолен циркулярен трион
е напълно и точно регулиран във фабриката
по време на производството. Ако поради
транспортиране, пренасяне или друга
причина се изисква пререгулиране, следвайте
инструкциите по-долу, за да регулирате
триона.
Веднъж направени, тези регулирания трябва
да останат точни. Вземете си време, за да
следвате тези насоки внимателно, за да
поддържате точността, на която е способен
вашия трион.
Регулиране на скалата на
митрата (фиг. 10, 14)
Заключете главата на триона в позиция
надолу. Отключете заключващото копче
на митрата (E) и размърдайте рамото на
митрата (G) докато се заключи на позиция
0°. Не заключвайте копчето за заключване
ан митрата. Поставете под прав ъгъл към
оградката на триона и острието, както
е показано на Фигура 14. (Не докосвайте
върховете на зъбите на острието с квадрата.
Ако го направите, измерванията ще са
неточни.) Ако острието на триона не е точно
перпендикулярно на оградката, разхлабете
трите винта (I, Фиг. 10), които държат скалата
(H) на устройството за скосено рязане
и преместете заключващото рамо на скалата
и скалата наляво и надясно, докато острието
не дойде перпендикулярно на оградката,
както е измерено с квадрата. Наново
затегнете трите винта.
Откоса е правоъгълен към
регулирането на масата
(фиг. 1, 12A, 15)
За да изравните острието перпендикулярно
към масата, заключете работната дръжка
в позиция надолу с щифта за заключване
надолу (W). Поставете квадрат срещу
острието, като се уверите, че квадрата
не е над зъбец. Отхлабете копчето за
заключване на откоса (L) и се уверете, че
рамото на откоса е здраво към 0° стоп на
откоса. Завъртете 0° винта за регурине на
откоса (AO) с 4 мм шестоъгълен ключ (не
предоставен) според необходимостта, за да
може острието да е на 0° откос към масата,
както е измерено перпендикулярно.
Стоп на откоса 45° ляво
регулиране (Фиг. 1, 12)
За да регулирате левия стоп на 45° откос,
първо разхлабете копчето за заключване
на откоса и наклонете главата, докато не
спре. Уточнете, че отмяната на откоса (Y)
е на позиция при 45°; и ако показалеца на
откоса (AN) не показва точно 45°, завъртете
винта за регулиране на 45° откос (AP) докато
показалеца на откоса (AN) не показва 45°.
Задвижване и видимост на
предпазителя (Фиг. 1, 24)
ВНИМАНИЕ: Опасност от
защипване. За намаляване на
риска от нараняване, пазете
палеца си под работната дръжка,
когато издърпвате дръжката
надолу. Долният предпазител
ще се придвижи нагоре при
издърпване на работната дръжка
надолу, което може да причини
защипване.
Ниският предпазител (D) на вашия трион
е създаден за автоматично откриване на
острието, когато рамото е свалено надолу
и за покриване на острието, когато рамото
е вдигнато.
Преди всяка употреба или след настройката,
завъртете рамото (без захранване) и се
уверете, че предпазителя се отваря
плавно и се затваря напълно. Не трябва
да докосва острието. С рамото нагоре,
вдигнете предпазителя (без захранване)
както е показано на Фигура 24 и освободете.
Предпазителят трябва да се затваря напълно
и бързо. Не работете с триона, ако долния
предпазител не се движи свободно и не се
затваря моментално и напълно. Никога не
закрепвайте и не завързвайте предпазителя
в отворена позиция, когато работите с триона.
Предпазителят може да бъде повдигнат
ръчно, когато сваляте или поставяте остриета
на триона или за проверка на триона. НИКОГА
НЕ ПОВДИГАЙТЕ НИСКИЯТ ПРЕДПАЗИТЕЛ
РЪЧНО, ОСВЕН АКО ОСТРИЕТО НЕ Е
СПРЯНО.
ЗАБЕЛЕЖКА: Определени специални
срязвания на големи елементи изисква
ръчно повдигане на предпазителя. Вижте за
справка Срязване на големи елементи под
Специални срязвания.
Предната част на предпазителя е с жалузи
за видимост по време на срязване. Въпреки
че жалузите драстично намаляват летящите
отломки, съществуват отвори в предпазителя
и винаги трябва да се носят предпазни очила
по всяко време.
Регулиране на релсовият
водач (фиг. 1)
Редовно проверявайте релсите (M) за всеки
луфт или разредка. Релсите може да се
почистят със суха чиста кърпа. Дясната релса
може да се регулира винта за регулиране на
релсата (S) както е показано на Фигура 1. За
да се намали разредката, използвйате 4 мм
шестоъгълен гаечен ключ и въртете винта по
посока на часовниковата стрелка постепенно,
докато плъзкате напред-назад главата на
триона. Намалете хода, докато поддържате
минимална сила на плъзгане.
Поддръжка на дълги
детайли
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате, почиствате или
извършвате поддръжка, или
сваляте/поставяте приставки
или аксесоари. Едно нежелано
задействане на инструмента
може да предизвика наранявания.
ВИНАГИ ПОДДЪРЖАЙТЕ ДЪЛГИ ПАРЧЕТА.
Никога не използвайте друго лице като
заместител на удължение на маса, като
допълнителна опора за обработван детайл,
който е по-дълъг или по-широк от основната
маса на митра триона и като помощ за
подаване, поддръжкa или издърпване на
обработвания детайл.
Поддържайте дългите обработвани детайли,
като използвате удобри за целта средства,
като например магаре за рязане на дърва
и подобни, за да предотвратите падането на
краищата.
Изрязване на рамки за
картини, кутии и други
четириъгълни предмети
(фиг. 16, 17)
За да разберете най-добре как да направите
изброените тук елементи, ние ви предлагаме
31
да опитате няколко малки проекта, като
използвате отпадно дърво, докато не
развитете "усет" към вашия трион.
Вашият трион е идеалният инструмент
за наклонени ъгли, както е показано на
Фигура 16. Скицата A на Фигура 17 показва
връзка, която е направена с помощта на
регулирането на откоса за откос на ръбовете
на две дъски при 45° всяка за направата
на 90° ъгъл. За тази връзка, рамото на
триона е заключено в нулева позиция
и приспособлението за рязане под ъгъл
е заключено на 45°. Дървото е поставено
с широката плоска страна към масата
и тесния ръб към оградката. Срязването
може, също така, да е направено от скосено
срязване надясно и наляво с широката
повърхност към оградката.
Срязване на украсни отливки и други рамки (фиг. 17)
Рисунка B на фигура 17 показва свързване,
направено чрез регулиране на скосеното
рязане на 45° скосяване на двете дъски,
което образува ъгъл от 90°. За да направите
такава сглобка, поставете приспособлението
за рязане под ъгъл на нула и рамото на
приспособлението за скосено рязане на 45°.
Още веднъж, поставете дървото с широката
плоска страна срещу масата и тесният край
срещу оградката.
следната формула: 180° разделено на броя
на страните е равно на ъгъла на рязане
(ако материалът се срязва вертикално) или
ъгъла на скосено срязване (ако материалът
е легнал).
Срязване на съставно
скосяване (фиг. 18)
Съставното скосяване е срязване, направено
с използването на ъгъл за скосяване и ъгъл
за вертикално срязване едновременно.
Това е вида срязване, който се използва за
правене на рамки или кутии с наклонени
страни като показаната на фигура 18.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако ъгълът на срязване
се различава от срязване на срязване,
проверете дали копчето за заключване
на скосеното срязване и дръжката на
заключването на вертикалното срязване
са здраво заключени. Те трябва да бъдат
заключени след правене на промени в двата
вида срязвания.
Фигурите 16 и 17 са за четиристенни
предмети.
Показаната по-долу таблица ще ви помогне
да изберете подходящите настройки за найпопулярните комплексни срязвания с откос.
За да използвате таблицата, изберете
желаният ъгъл A (фиг. 18) за вашият проект
и застопорете ъгъла на подходящата арка
в таблицата. От тази точка следвайте
таблицата право надолу, за да намерите
правилният ъгъл за наклон и точно срещу
него ще намерите правилният ъгъл за
скосено срязване.
С промяната на броя на страните, се
променят и ъглите на скосеното срязване
и срязването под ъгъл. Таблицата по-долу
дава подходящите ъгли за разнообразие от
форми.
Нагласете триона на желаните ъгли
и направете няколко пробни срязвания.
Упражнявайте се да монтирате отрязаните
парчета заедно, докато не развиете усет за
тази процедура и се чувствате удобно с нея.
– ПРИМЕРИ –
БРОЙ СТРАНИ
ЪГЪЛ НА
СКОСЯВАНЕ ИЛИ
РЯЗАНЕ ПОД ЪГЪЛ
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
В таблицата се предполага, че всички страни
са с еднаква дължина. За форма, която
не е показана в таблицата, използвайте
32
Пример: За да направите 4 странна кутия
с 26° външни ъгъла (Ъгъл A, фиг. 18),
използвайте горната дясна арка. Намерете
26° на скалата на арката. Следвайте
хоризонталната пресечна линия към всяка
страна, за да получите настройките за
вертикално рязане на триона (42°). По
подобен начин следвайте вертикалната
пресечена линия към върха или дъното, за да
получите настройките на ъглите за скосено
срязване на триона (18°). Винаги опитвайте
срязвания на отпадъчни парчета дърво, за да
уточните настройките на триона.
ЗАДАЙТЕ ТОЗИ ЪГЪЛ ЗА СКОСЯВАНЕ НА ТРИОНА
6-СТРАННА
КУТИЯ
8-СТРАННА
КУТИЯ
ЪГЪЛ НА СТРАНА НА КУТИЯ (ЪГЪЛ “A“)
КВАДРАТНА
КУТИЯ
ЗАДАЙТЕ ЪГЪЛ НА НАКЛАОН НА ТРИОНА
Срязване на основни
отливки (фиг. 19)
Прави 90° срязвания:
Поставете дървото срещу оградката и го
задръжте на място, както е показано на
фигура 19. Включете триона, оставете
ножа да достигне пълна скорост
и снижете леко рамото през срязването.
СРЯЗВАНЕ НА ОСНОВНА ОТЛИВКА
ДО 89 мм (3,5”) ВИСОКО ВЕРТИКАЛНО
СПРЯМО ОГРАДКАТА
Поставете материала, както е показано на
фигура 19.
Всички срязвания трябва да се правят, когато
задната страна на отливката е към оградката
и дъното на отливката е към масата.
Лява страна
Дясна
страна
ВЪТРЕШЕН
ЪГЪЛ
ВЪНШЕН
ЪГЪЛ
Скосяване
наляво 45°
Скосяване
надясно 45°
Запазете
лявата
страна на
срязването
Запазете
лявата
страна на
срязването
Скосяване
надясно 45°
Скосяване
наляво 45°
Запазете
дясната
страна на
срязването
Запазете
дясната
страна на
срязването
Материал до 89 мм (3,5") може да се среже
според описаният по-горе начин. Ширината
на материала не може да надвишава 19 мм
(0,7").
Срязване на гипсови
отливки (фиг. 20, 21)
За да се сложи подходящо, гипсовата
отливка трябва да се обработи комплексно
с изключителна точност.
Двете плоски повърхности на дадено парче
гипсова отливка са под ъгли, които добавени
заедно, са равни на точно 90°. Най-много, но
не всичко, гипсовата отливка има горен заден
ъгъл (участъка, който съвпада плътно към
тавана) на 52° и долен заден ъгъл (частта,
която съвпада точно към стената) на 38°.
Вашият митра трион има специални
предварително настроени ограничителни
точки за наклон при 31,6° наляво и надясно за
срязване на гипсовата отливка под правилен
ъгъл. На скалата за откоса съществува
маркировка и за 33,8°.
Таблицата за Настройки на откоса/Вид
срязване дава правилните настройки за
рязане на гипсова отливка. (Числата за
настройките на откоса и наклона са много
точни и не е лесно да ги настроите точно на
вашия трион.) Понеже повечето стаи нямат
ъгли на точно 90°, ще се налага често да
правите фини настройки.
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО Е
ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ТЕСТВАНЕ
С ОТПАДЕН МАТЕРИАЛ!
ИНСТРУКЦИИ ЗА СРЯЗВАНЕ НА
ГИПСОВИ ОТЛИВКИ, ПОЛОЖЕНИ НА
ПОВЪРХНОСТТА И ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА КОМПЛЕКСНИТЕ ФУНКЦИИ
1. Поставете отливката с широката задна
повърхност надолу плътно към масата на
триона (Фиг. 20).
2. Настройките по-долу са за всички
американски стандарти гипсови отливки
с 52° и 38° ъгли.
33
НАСТРОЙКИ НА
ОТКОСА
33,8°
33,8°
33,8°
33,8°
ВИД НА РЯЗАНЕ
ЛЯВА СТРАНА, ВЪТРЕШЕН
ЪГЪЛ:
1. Горната част на отливката
към оградката
2. Митра масата е настроена
надясно на 31,62°
3. Запазете лявата страна на
срязването
ДЯСНА СТРАНА, ВЪТРЕШЕН
ЪГЪЛ:
1. Долната част на отливката
към оградката
2. Митра масата е настроена
наляво на 31,62°
3. Запазете лявата страна на
срязването
ЛЯВА СТРАНА, ВЪНШЕН ЪГЪЛ:
1. Долната част на отливката
към оградката
2. Митра масата е настроена
наляво на 31,62°
3. Запазете десния край на
срязването
ДЯСНА СТРАНА, ВЪНШЕН ЪГЪЛ:
1. Горната част на отливката
към оградката
2. Митра масата е настроена
надясно на 31,62°
3. Запазете десния край на
срязването
ЗАБЕЛЕЖКА: При определяне на ъглите
на откос и наклон за всички комплексни
митри, запомнете, че ъглите, представени
за коронните отливки са много прецизни
и трудни за точна настройка. Понеже могат
лесно да се изместят, и много малко стаи
имат точни правоъгълни ъгли, всички
настройки трябва да се тестват на отпадни
отливки.
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО Е
ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ТЕСТВАНЕ
С ОТПАДЕН МАТЕРИАЛ!
АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД ЗА СРЯЗВАНЕ НА
ГИПСОВА ОТЛИВКА
Поставете отливката под ъгъл между
оградката (K) и масата на триона (AQ), както
е показано на Фигура 21.
Ползата от срязването на гипсовата отливка
с помощта на този метод е, че не се изисква
скосено срязване. Може да се направят малки
34
промени в ъгъла на скосеното срязване, без
да се повлияват ъглите на срязването под
ъгъл. По този начин, когато са необходими
по-различни ъгли от 90°, трионът може да се
пренастрои бързо и лесно.
ИНСТРУКЦИИ ЗА СРЯЗВАНЕ НА ГИПСОВА
ОТЛИВКА ПОСТАВЕНА ПОД ЪГЪЛ МЕЖДУ
ОГРАДКАТА И ОСНОВАТА НА ТРИОНА ЗА
ВСИЧКИ СРЯЗВАНИЯ
Този трион може да срязва до 14 мм (9/16") x
92 мм (3-5/8") поставени гипсови отливки.
1. Поставете отливката под ъгъл между
оградката (K) и масата на триона (AQ),
както е показано на Фигура 21.
2. Ъгловите “плоскости” отзад на отливката
трябва да се сложи здраво на оградката
и масата на триона.
Лява страна
Дясна
страна
ВЪТРЕШЕН
ЪГЪЛ
ВЪНШЕН
ЪГЪЛ
Скосяване
надясно 45°
Скосяване
наляво 45°
Запазете
дясната
страна на
срязването
Запазете
дясната
страна на
срязването
Скосяване
наляво 45°
Скосяване
надясно 45°
Запазете
лявата
страна на
срязването
Запазете
лявата
страна на
срязването
Специални срязвания
НИКОГА НЕ ПРАВЕТЕ СРЯЗВАНЕ, ДОКАТО
МАТЕРИАЛА НЕ Е ЗДРАВО ЗАКРЕПЕН НА
МАСАТА КЪМ ОГРАДКАТА.
ИЗВИТИ МАТЕРИАЛИ (ФИГ. 22, 23)
Когато срязвате извит материал, винаги го
поставяйте както е показано на фигура 22
и никога така, както е показано на фигура 23.
Неправилното поставяне на материала ще
причини защипване на острието близо до
завършването на разреза.
СРЯЗВАНЕ НА КРЪГЛИ МАТЕРИАЛИ
КРЪГЛИТЕ МАТЕРИАЛИ ТРЯБВА ДА СЕ
ЗАКРЕПЯТ ИЛИ ДА СЕ ДЪРЖАТ ЗДРАВО
КЪМ ОГРАДКАТА, ЗА ДА СЕ ПРЕДПАЗЯТ
ОТ ТЪРКАЛЯНЕ. Това е изключително важно,
когато се правят ъглови срязвания.
СРЯЗВАНЕ НА ГОЛЕМИ МАТЕРИАЛИ
(ФИГ. 24)
От време на време може да се наложи да
срязвате по-голямо парче дърво, което не
може да се сложи под долният предпазите.
За да поставите предпазителя над дървото,
с изключен трион и вашата дясна ръка на
работната дръжка, поставете десния си
палец извън горната част на предспазителя
и търколете предпазителя нагоре,
достатъчно, за да се подаде от дървото,
както е показано на Фигура 24. Освободете
предпазителя, преди да стартирате
мотора. Механизмът към предпазителя
ще функционира правилно по време на
срязването. Направете това само при
необходимост. НИКОГА НЕ ЗАВЪРЗВАЙТЕ,
НЕ ЗАЛЕПВАЙТЕ ИЛИ НЕ ДРЪЖТЕ
ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, КОГАТО РАБОТИТЕ С ТОЗИ
ТРИОН.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент от DEWALT
е създаден с цел да работи продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното му почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате, почиствате или
извършвате поддръжка, или
сваляте/поставяте приставки
или аксесоари. Едно нежелано
задействане на инструмента
може да предизвика наранявания.
Зарядното устройство и батерийният пакет не
могат да се сервизират.
Смазване
Вашият електроинструмент трябва да се
смазва допълнително.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта
преди почистване. От външната
част на зарядното устройство
можете да почистите
наслагванията и намазняванията
с помощта на кърпа или
мека, неметална четка. Не
използвайте вода или други
почистващи разтвори.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно.
За да намалите риска от
нараняване, използвайте само
препоръчаните от DEWALT
аксесоари с този продукт.
Следните аксесоари са създадени за вашия
трион и може да са ви от помощ. В някои
случаи, другите придобити на място работни
подпори, стопове за дължина, скоби и др.,
може да са по-подходящи. Внимавайте
с избора и използването на тези аксесоари.
Посъветвайте се с вашия доставчик
за по-подробна информация относно
подходящите аксесоари.
35
РЕЖЕЩИ ДИСКОВЕ
ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО 184 мм (7-1/4")
ОСТРИЕТА ЗА ТРИОН С ДИАМЕТЪР
16 мм (5/8") ОКОЛО ДОРНИК ДУПКИТЕ
и максимално ВДЛЪБВАНЕ от 2,1 mm
(0,08"). НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА
ОБОРОТОТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОНЕ
4000 об./мин. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОСТРИЕТА
С ДОРНИКОВИ ДУПКИ, ПОД ФОРМАТА НА
ДИАМАНТИ. Никога не използвайте диск
за рязане с различен диаметър. То няма да
бъде правилно предпазвано. Използвайте
само остриета за напречно срязване! Не
използвайте остриета, които са създадени за
дялкане, комбинирани остриета или остриета
със закривени куки по ъгъл от 7°.
ОПИСАНИЯ НА ОСТРИЕТО
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДИАМЕТЪР
ЗЪБИ
Общо
184 мм (7-1/4")
40
предназначение
Фино срязване
184 мм (7-1/4")
60
на дърво
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктите
и батериите, отбелязани с този
символ не трябва да се изхвърлят
с битовите отпадъци.
Продуктите и батериите съдържат материали,
които могат да бъдат възстановени или
рециклирани, което намаляване търсенето на
суровини. Моля, рециклирайте електрически
продукти и батериите в съответствие
с местните разпоредби. Повече информация
можете да намерите на www.2helpU.com.
Акумулаторен батериен
пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не
може да отдава достатъчно мощност при
работи, където преди е работел с лекота.
В края на своя техничен живот, го изхвърлете
с внимание за околната среда:
• Напълно изтощете батерийния пакет,
след това го свалете от инструмента.
• Li-Ion клетки могат да се рециклират.
Занесете ги на своя дилър или на
местната станция за рециклиране.
Събраните батерийни пакети ще бъдат
рециклирани или изхвърлени подходящо.
36
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Ръководство за отстраняване на неизправности
ВНИМАВАЙТЕ ДА СЛЕДВАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРОБЛЕМ
Трионът не
стартира
КАКЪВ Е ПРОБЛЕМА?
1. Батерията не е поставена
2. Батерията не е заредена
Трионът прави
незадоволителни
срязвания
Работните светлини
XPS™ присветват
Машината вибрира
прекалено
Не прави точни
наклонени
срязвания
3. Износени четки
1. Тъпо острие
2. Острието е поставено
наобратно
3. Смола или катран по
острието
4. Неправилното острие за
извършваната работа
1. Батерията не е заредена
1. Трионът не е монтиран
здраво на поставката или на
работната пейка
2. Поставка или пейка на
неравен под
3. Повредено острие на триона
1. Скалата на митрата не
е регулирана правилно
2. Острието не е под прав ъгъл
на оградката
3. Острието не
е перпендикулярно на масата
4. Движещ се обработван
детайл
Материалът
защипва острието
5. Плочата на процепа
е износена или повредена
1. Срязване на извити
материали
КАКВО ДА НАПРАВЯ
1. Поставяне на батерията. Вижте Поставяне
и сваляне на батериен пакет.
2. Заредете батерията. Вижте Процедура на
зареждане.
3. Сменете четките в упълномощен сервизен център.
1. Сменете острието. Вижте Смяна и поставяне на
ново острие за трион.
2. Обърнете острието. Вижте Смяна или поставяне
на ново острие на триона.
3. Свалете острието и почистете с груба стоманена
вълна и терпентин или друг битов препарат за
почистване.
4. Сменете ножа с подходящ вид. Вижте Остриета
за триона под Допълнителни аксесоари.
1. Заредете батерията. Вижте Процедура на
зареждане.
1. Затегнете цялото оборудване. Вижте Монтаж на
пейка.
2. Смяна на позицията на плоска и равна повърхност.
Вижте Запознаване.
3. Сменете острието. Вижте Смяна или поставяне
на нов нож на триона.
1. Проверете и регулирайте. Вижте Регулиране на
скалата на митрата под Регулиране.
2. Проверете и регулирайте. Вижте Регулиране на
скалата на митрата под Регулиране.
3. Проверете и регулирайте оградката. Вижте
Регулиране на откоса под прав ъгъл към
масата под Регулиране.
4. Закрепете здраво обработваният детайл към
оградката или залепете шкурка тип 120 към
оградката с гумен цимент.
5. Занесете в упълномощен сервизен център.
1. Вижте за справка Извити материали под
Специални срязвания.
zst00288778 - 30-11-2015
37
38
Download PDF

advertising