DCS365 | DeWalt DCS365 MITRE SAW instruction manual

588779-65 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCS365
Obrázek 1
M
N
O
L
Q
A
B
K
J
C
I
H
D
G
J
C
F
E
A R Q
N
X
K
P
W
U
U
C
T S
V
2
C
Y
L
M
Obrázek 2
Obrázek 3
P
AR
Obrázek 3A
Z
Obrázek 4
Obrázek 5
Obrázek 6A
Obrázek 6B
D
AI
AB
AC
AD
AA
AE
V
3
Obrázek 6C
AD
AF
AG
AE
AH
Obrázek 7A
Obrázek 7B
Obrázek 7C
Obrázek 7D
4
Obrázek 8
Obrázek 9
A
R
AJ
AK
N
Obrázek 10
Obrázek 11
I
I
H
I
G
E
Obrázek 12B
Obrázek 12A
AM
45°
AP
L
48°
AN
AO
L
Y
5
Obrázek 13
Obrázek 14
AL
U
Obrázek 15
Obrázek 16
Obrázek 17
Obrázek 18
A
B
úhel „A“
6
Obrázek 19
Obrázek 20
K
AQ
Obrázek 21
Obrázek 22
AQ
K
Obrázek 23
Obrázek 24
7
POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA PRO KOMBINOVANÉ ŘEZY DCS365 NAPÁJENÁ BATERIÍ
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Typ baterie
Průměr pilového kotouče
Průměr upínacího otvoru
Tloušťka pilového kotouče
Maximální otáčky pilového kotouče
Maximální kapacita příčného řezu - 90°
Maximální kapacita pokosového řezu
- 45°
Pokosový řez (maximální polohy)
Šikmý řez (maximální polohy)
levý pokos 0°
Výsledná šířka při maximální výšce
50 mm
Výsledná výška při maximální šířce
90 mm
levý pokos 45°
Výsledná šířka při maximální výšce
50 mm
Výsledná výška při maximální šířce
90 mm
pravý pokos 45°
Výsledná šířka při maximální výšce
50 mm
Výsledná výška při maximální šířce
90 mm
levý šikmý řez 45°
Výsledná šířka při maximální výšce
35 mm
Doba automatického zastavení pilového
kotouče
Hmotnost bez baterie
8
mm
mm
mm
min-1
mm
DCS365
18
1
Li-Ion
184
16
1
3 750
50
mm
levý
pravý
levý
pravý
35,3
45°
45°
48°
0°
mm
250
mm
15
mm
176
mm
8
mm
176
mm
8
mm
250
s
kg
< 10
10,5
V
Hodnoty týkající se hlučnosti a vibrací (prostorový
vektorový součet) podle normy EN 62841-3-9:
LPA (úroveň akustického tlaku)
dB(A) 88
LWA (úroveň akustického výkonu)
dB(A) 93
K (odchylka uvedené hodnoty týkající
se hluku)
dB(A) 2,0
Hodnota vibrací ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 62841-3-9 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na určené
standardní použití tohoto nářadí.
Je-li ovšem nářadí použito pro
různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno a neprovádí
žádnou práci. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
V
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
DCB183/B DCB184/B DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
V
18
18
18
Ah
2,0
5,0
1,3
kg 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
DCB105
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
Hmotnost
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
Hmotnost
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
Hmotnost
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
Hmotnost
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
Hmotnost
V
min
kg
V
min
kg
V
min
kg
V
min
kg
V
min
kg
DCB107
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
60
70
90
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,29
DCB112
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
40
45
60
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,36
DCB113
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
30
35
50
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
100
120
70
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,4
DCB115
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
25
30
40
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,5
Pojistky:
Evropa
Velká Británie
a Irsko
Nářadí 230 V
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
3 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
15
POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA PRO
KOMBINOVANÉ ŘEZY NAPÁJENÁ BATERIÍ
DCS365
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 62841-1:2015, EN 62841-3-9:2014.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od
20. 4. 2016) a 2011/65/EU. Další informace vám
poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
9
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
b)
Markus Rompel
Ředitel technického oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30. 10. 2015
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
c)
d)
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní
výstrahy. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Přeplněný
a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit vznícení
hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
10
e)
f)
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko
způsobení úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem
(RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepracujte s elektrickým
nářadím, jste-li unavení nebo jste-li
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je spínač v poloze vypnuto. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na spínači
nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji,
je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
d)
e)
f)
g)
h)
Před spuštěním nářadí vždy odstraňte
všechny klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané
na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Dbejte na to, aby vás vaše znalosti
získané z častého používání nářadí
nedostaly do pocitu nadměrné jistoty se
sebou samým a aby nevedly k ignoraci
principů bezpečnosti při práci s tímto
nářadím. Lehkomyslnost při práci může
vést ve zlomku sekundy k způsobení
vážného zranění.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
f)
g)
h)
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
Udržujte rukojeti a části určené pro
úchop čisté, suché a neznečistěné
olejem nebo mazivy. Kluzké rukojeti
a části určené pro úchop nezaručují
bezpečnou manipulaci a ovládání nářadí
v neočekávaných situacích.
5) POUŽITÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ baterie může při vložení jiného
nevhodného typu baterie způsobit požár.
b) Používejte výhradně baterie
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných typů baterií může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
c) Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jejich kontaktů. Zkratování
kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Dojdeli k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte
vodou. Při zasažení očí potřísněné
místo omyjte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z baterie
může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
e) Nepoužívejte baterie nebo nářadí,
která jsou poškozena nebo upravena.
Poškozené nebo upravené baterie mohou
způsobit nepředvídatelné reakce, které
mohou vést k způsobení požáru, výbuchu
nebo zranění.
f) Nevystavujte baterie nebo nářadí
působení otevřeného plamene nebo
11
g)
vysokých teplot. Působení otevřeného
plamene nebo teploty vyšší než 130 °C
může vést k způsobení exploze.
Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení
a nenabíjejte baterie nebo nářadí mimo
specifikovaný rozsah teplot, který je
uveden v tomto návodu. Nesprávné
nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo
specifikovaný rozsah může způsobit
poškození baterie a zvyšuje riziko vzniku
požáru.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
b) Poškozené baterie nikdy neopravujte.
Servis baterií může být prováděn pouze
výrobcem nebo v autorizovaném servisu.
Bezpečnostní pokyny pro
pokosové pily
a)
b)
c)
d)
12
Pokosové pily jsou určeny pro řezání
dřeva nebo výrobků ze dřeva, nemohou
být použity s rozbrušovacími kotouči
pro řezání kovových materiálů, jako
jsou tyče, profily, svorníky atd. Vznikající
abrazivní prach způsobí zablokování
pohybujících se dílů, jako je například
spodní kryt. Jiskry vznikající při abrazivním
řezání způsobí poškození spodního krytu,
vložky stolu a jiných plastových dílů.
Je-li to možné, používejte k uchycení
obrobku svorky. Budete-li obrobek
držet rukou, vždy musíte udržovat
vaši ruku ve vzdálenosti minimálně
100 mm od obou stran pilového
kotouče. Nepoužívejte tuto pilu pro
řezání obrobků, které jsou příliš malé,
aby mohly by být bezpečně upnuty
nebo aby mohly být drženy rukou. Je-li
vaše ruka umístěna příliš blízko pilového
kotouče, hrozí zvýšené riziko zranění při
kontaktu s pilovým kotoučem.
Obrobek se nesmí pohybovat a musí
být upnutý nebo musí být opřen
o vodítko a stůl. Neposouvejte obrobek
do pilového kotouče a neprovádějte
řezy volně od ruky. Neupnuté nebo
pohybující se obrobky mohou být
odmrštěny vysokou rychlostí, což může
vést k způsobení zranění.
Protlačte pilový kotouč obrobkem.
Neprotahujte pilu přes obrobek.
Chcete-li provést řez, zvedněte hlavu
pily a přetáhněte ji nad obrobkem, aniž
byste prováděli řez, spusťte motor,
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
stlačte hlavu pily dolů a protlačte pilový
kotouč přes obrobek. Při řezání se
zdviženým kotoučem je pravděpodobné,
že se pilový kotouč dostane na horní část
obrobku a že dojde k prudkému odmrštění
sestavy pilového kotouče směrem
k obsluze pily.
Nikdy nepokládejte ruce přes určenou
čáru řezu před nebo za pilovým
kotoučem. Uchopení obrobku překříženou
rukou, to znamená držení pravé části
obrobku levou rukou a naopak, je velmi
nebezpečné.
Jestliže se pilový kotouč otáčí, ani
jednou rukou nesahejte za vodítko tak,
aby byla vaše ruka blíže než 100 mm
od pravé nebo levé strany pilového
kotouče, abyste odstranili zbytky
materiálu nebo z jakéhokoli jiného
důvodu. Blízkost rotujícího pilového
kotouče u vaší ruky nemusí být zcela jasná
a může dojít k vašemu vážnému zranění.
Obrobek před řezáním vždy
zkontrolujte. Je-li obrobek ohnutý
nebo zkroucený, upněte jej tak, aby byl
otočen vnější ohnutou částí směrem
k vodítku. Vždy se ujistěte, zda mezi
obrobkem, vodítkem a stolem není
podél čáry řezu žádná vůle. Ohnuté
nebo zkroucené obrobky se mohou kroutit
a při řezání mohou způsobit zablokování
pilového kotouče. V obrobku nesmí být
žádné hřebíky nebo cizí předměty.
Nepoužívejte tuto pilu, dokud nebude
ze stolu odstraněno každé nářadí,
zbytky dřeva atd., s výjimkou obrobku.
Malé nečistoty, kousky dřeva nebo jiné
předměty, které se mohou dostat do
kontaktu s rotujícím kotoučem, mohou být
odmrštěny vysokou rychlostí.
Řežte vždy pouze jeden obrobek.
Více obrobků na sobě nemůže být
odpovídajícím způsobem upnuto nebo
zapřeno a může způsobit zablokování
pilového kotouče nebo posuv během
řezání.
Před použitím zajistěte, aby byla tato
pokosová pila namontována nebo
postavena na rovném a pevném
pracovním povrchu. Rovný a pevný
pracovní povrch omezuje riziko způsobení
nestability této pokosové pily.
Plánujte si svou práci. Vždy, když
provádíte změnu nastavení úhlu
šikmého nebo pokosového řezu,
ujistěte se, zda je správně seřízeno
nastavitelné vodítko, aby byla zaručena
správná podpora obrobku a aby
nedocházelo ke kontaktu s pilovým
kotoučem nebo s ochranným krytem.
S VYPNUTÝM nářadím a bez obrobku
na pracovním stole projděte s pilovým
kotoučem kompletně simulovaným
řezem, abyste se ujistili, zda nebude
docházet k bránění jeho pohybu nebo
k nebezpečnému kontaktu s vodítkem.
l) U obrobků, které jsou širší nebo delší
než pracovní stůl, zajistěte odpovídající
podpěru, jako je například prodloužení
stolu, stojan atd. U obrobků, které jsou
delší nebo širší než pracovní stůl pokosové
pily, a které nejsou řádně podepřeny, může
dojít k jejich náklonu. Jestliže se odřezaný
kus obrobku nakloní, může zvednout
spodní kryt nebo může být odmrštěn
rotujícím pilovým kotoučem.
m) Nevyužívejte další osobu jako náhradu
za prodloužení stolu nebo za doplňkový
stojan. Nestabilní podpěra obrobku může
během provozu pily způsobit uváznutí
pilového kotouče nebo posuv obrobku, což
způsobí přiblížení obsluhy a pomocníka
k rotujícímu pilovému kotouči.
n) Odřezávaný kus nesmí být žádným
způsobem přitlačován k rotujícímu
pilovému kotouči. Je-li odřezaný kus
zaseknutý, například délkovými dorazy,
mohlo by dojít k jeho zablokování pilovým
kotoučem a k jeho následnému prudkému
odmrštění.
o) Vždy používejte svorky nebo upínací
přípravky určené pro zajištění materiálů
s kruhovým průřezem, jako jsou tyče
nebo trubky. Kulaté tyče mají tendenci
se při řezání protáčet, což způsobuje
zakusování pilového kotouče a vtahování
obrobku i vašich rukou do pilového
kotouče.
p) Před kontaktem s obrobkem počkejte,
dokud pilový kotouč nedosáhne
maximálních otáček. Tímto způsobem je
sníženo riziko odmrštění obrobku.
q) Dojde-li k zablokování obrobku nebo
pilového kotouče, ihned vypněte pilu.
Počkejte, dokud se zcela nezastaví
všechny pohybující se části a odpojte
zástrčku kabelu od síťové zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Potom
proveďte uvolnění zablokovaného
materiálu. Budete-li pokračovat v řezání
i se zablokovaným obrobkem, může
dojít k ztrátě kontroly nebo k poškození
pokosové pily.
r) Po dokončení řezu uvolněte spouštěcí
spínač, držte hlavu pily ve spodní
poloze a před odstraněním obrobku
počkejte, dokud nedojde k zastavení
pilového kotouče. Vkládání rukou do
s)
blízkosti rotujícího pilového kotouče je
velmi nebezpečné.
Než bude při provádění nekompletního
řezu nebo při uvolnění spouštěcího
spínače hlava pily zcela ve spodní
poloze, držte pevně rukojeť. Brzdný
účinek pily může způsobit náhlé stažení
hlavy pily směrem dolů, což může vést
k způsobení zranění.
Další bezpečnostní pokyny
pro pokosové pily
VAROVÁNÍ: Nevkládejte baterii
do nářadí, dokud si nepřečtete
a nenastudujete všechny pokyny.
•
•
•
•
•
•
•
•
NEPRACUJTE S TÍMTO STROJEM,
dokud nebude zcela sestaven
a nainstalován podle pokynů v tomto
návodu. Nesprávně sestavený stroj může
způsobit vážné zranění.
POŽÁDEJTE O RADU vedoucího,
instruktora nebo jinou kvalifikovanou
osobu, nejste-li kompletně seznámeni
s použitím tohoto stroje. Znalosti znamenají
bezpečnost.
UJISTĚTE SE, zda se pilový kotouč otáčí
správným směrem. Zuby na pilovém
kotouči musí být otočeny ve směru otáčení,
který je označen na pile.
UTÁHNĚTE VŠECHNY UPÍNACÍ
RUKOJETI, šrouby a páky před každým
zahájením práce. Uvolněné svorky mohou
způsobit odmrštění dílů nebo obrobku
velmi vysokou rychlostí.
UJISTĚTE SE, zda jsou všechny pilové
kotouče a upínací prvky čisté, zda jsou
prohloubené strany upínacích prvků
otočeny k pilovému kotouči a zda je řádně
utažen upínací šroub pilového kotouče.
Uvolněný nebo nesprávně upnutý pilový
kotouč může způsobit poškození pily
a zranění osob.
NEPOUŽÍVEJTE TENTO STROJ
S JINÝM NEŽ S URČENÝM NAPÁJECÍM
NAPĚTÍM pro tuto pilu. Mohlo by dojít
k přehřátí, k poškození nářadí a k zranění
osob.
NIKDY NEPROVÁDĚJTE BLOKOVÁNÍ
VENTILÁTORU MOTORU, aby byla
zablokována hřídel motoru. Mohlo by dojít
k poškození nářadí a k zranění osob.
NIKDY NEPROVÁDĚJTE ŘAZÁNÍ KOVU
nebo zdiva. U takových řezů může dojít
k ulomení karbidových zubů pilového
kotouče, které mohou být odmrštěny
vysokou rychlostí a které mohou způsobit
vážné zranění.
13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
NIKDY NEVYSTAVUJTE ŽÁDNOU
ČÁST VAŠEHO TĚLA DO JEDNÉ OSY
S PILOVÝM KOTOUČEM. Mohlo by dojít
k zranění osob.
NIKDY NENANÁŠEJTE MAZIVO NA
ROTUJÍCÍ PILOVÝ KOTOUČ. Nanášení
maziva by mohlo způsobit sklouznutí
vašich rukou do rotujícího pilového
kotouče, což by vedlo k způsobení
vážného zranění.
NEVKLÁDEJTE ruce do prostoru
pilového kotouče, pokud je pila připojena
k napájecímu zdroji. Neúmyslné spuštění
pilového kotouče může vést k způsobení
vážného úrazu.
NIKDY NESAHEJTE DO BLÍZKOSTI
NEBO ZA PILOVÝ KOTOUČ. Pilový
kotouč může způsobit vážné zranění.
NESAHEJTE DO PROSTORU POD
PILOU, dokud nebude pila vypnuta
a odpojena od elektrické sítě. Kontakt
s pilovým kotoučem může způsobit vážné
zranění.
UPEVNĚTE TUTO PILU K STABILNÍMU
NOSNÉMU POVRCHU. Vibrace mohou
způsobit posunutí pily, její pohyb nebo
převrácení, což povede k způsobení
vážných zranění.
POUŽÍEJTE POUZE PILOVÉ KOTOUČE
PRO PŘÍČNÉ ŘEZY doporučené pro
pokosové pily. Chcete-li dosáhnout co
nejlepších výsledků, nepoužívejte pilové
kotouče s karbidovými zuby s úhlem čela
přesahujícím 7 stupňů. Nepoužívejte pilové
kotouče s hlubokými výřezy. Tyto pilové
kotouče se mohou odklonit a mohou se
dostat do kontaktu s krytem, čímž mohou
způsobit poškození pily a vážné zranění.
POUŽÍVEJTE POUZE PILOVÉ KOTOUČE
SPRÁVNÉ VELIKOSTI A TYPU určené
pro toto nářadí, abyste zabránili poškození
pily a způsobení vážného zranění (splnění
požadavků normy EN847-1).
KONTROLUJTE PILOVÝ KOTOUČ, ZDA
NA NĚM NEJSOU PRASKLINY nebo jiná
poškození, a to před každým použitím pily.
Prasklý nebo poškozený pilový kotouč se
může rozpadnout a jeho kusy mohou být
odmrštěny vysokou rychlostí, což způsobí
vážné zranění. Prasklý nebo poškozený
pilový kotouč ihned vyměňte. Dodržujte
maximální povolené otáčky vyznačené na
pilovém kotouči.
ČISTĚTE PILOVÝ KOTOUČ A JEHO
UPÍNACÍ PRVKY před každým použitím
pily. Čištění pilového kotouče a jeho
upínacích prvků vám umožní provádět
kontrolu, zda nedošlo k poškození pilového
•
•
•
•
•
•
•
•
kotouče a jeho upínacích prvků. Prasklý
nebo poškozený pilový kotouč nebo jeho
upínací prvky se mohou rozpadnout
a jejich části mohou být odmrštěny
vysokou rychlostí, což způsobí vážné
zranění.
NEPOUŽÍVEJTE DEFORMOVANÉ
PILOVÉ KOTOUČE. Proveďte vizuální
kontrolu, zda se pilový kotouč otáčí
správně a bez vibrací. Vibrující pilový
kotouč může způsobit poškození pily
anebo vážné zranění.
NEPOUŽÍVEJTE maziva nebo
čisticí prostředky (zejména spreje
a rozprašovače) v blízkosti plastového
krytu. Polykarbonát, ze kterého je kryt
vyroben, není vůči některým chemikáliím
odolný.
DBEJTE NA TO, ABY BYL KRYT NA
URČENÉM MÍSTĚ a v bezvadném stavu.
VŽDY POUŽÍVEJTE DRÁŽKU
PRO PILOVÝ KOTOUČ, A JE-LI
POŠKOZENA, PROVEĎTE JEJÍ
VÝMĚNU. Nahromadění drobných třísek
a pilin pod pilou může narušovat chod
pilového kotouče nebo může způsobit
nestabilitu obrobku při jeho řezání.
POUŽÍVEJTE POUZE UPÍNACÍ PRVKY
PILOVÉHO KOTOUČE SPECIFIKOVANÉ
PRO TUTO PILU, abyste zabránili
poškození pily a způsobení vážného
zranění.
ČISTĚTE VĚTRACÍ DRÁŽKY MOTORU
od třísek a pilin. Ucpané větrací drážky
motoru mohou způsobit přehřátí pily,
poškození pily nebo její zkrat, což může
vést k způsobení vážného zranění.
NIKDY NEZAJIŠŤUJTE SPÍNAČ PILY
V POLOZE ZAPNUTO. Mohlo by dojít
k vážnému zranění.
NIKDY SI NA PILU NESTOUPEJTE.
Dojde-li k převrácení nářadí nebo
k náhodnému kontaktu s pilovým
kotoučem, mohlo by dojít k vážnému
zranění.
VAROVÁNÍ: Řezání plastů, dřeva
s pryskyřicí a jiných materiálů může
způsobit hromadění rozpuštěného
materiálu na zubech a na těle pilového
kotouče, což zvyšuje riziko přehřátí
kotouče a jeho zablokování v řezu.
VAROVÁNÍ: Vždy používejte
vhodné osobní prostředky
pro ochranu sluchu. V určitých
podmínkách a po určité době
použití může hluk tohoto nářadí
způsobit ztrátu sluchu. Berte v úvahu
následující faktory ovlivňující hladinu
hluku:
•
Používejte pilové kotouče se
sníženou hlučností.
•
Používejte pouze správně
nabroušené pilové kotouče.
•
Používejte pilové kotouče
specificky navržené tak, aby byly
méně hlučné.
VAROVÁNÍ: VŽDY používejte
ochranné brýle. Brýle pro denní
nošení NEJSOU ochranné brýle.
Jestliže se při řezání práší, používejte
respirátor nebo ochranný štít.
VAROVÁNÍ: Při použití tohoto nářadí
se může vytvářet prach, který může
způsobit vážné a trvalé respirační
problémy nebo jiná zranění.
VAROVÁNÍ: Některé druhy
prachu, které vznikají při broušení,
řezání, vrtání a jiných pracích na
staveništi, obsahují chemické látky,
o kterých je známo, že způsobují
rakovinu, novorozenecké vady a jiné
reprodukční problémy. Některé
příklady těchto chemických látek jsou
následující:
•
olovo v barvách obsahujících
olovo,
•
krystalický křemen z cihel,
cementu a jiných zdicích materiálů,
a
•
arzén a chrom z chemicky
ošetřeného řeziva.
Úroveň rizika vystavení se těmto
látkám je různá a závisí na tom,
jak často provádíte tento typ práce.
Dodržujte následující pokyny,
abyste omezili působení těchto
chemických látek: pracujte na řádně
odvětraných místech, pracujte se
schváleným ochranným vybavením,
jako jsou masky proti prachu, které
jsou speciálně určeny pro filtrování
mikroskopických částic.
•
Vyvarujte se dlouhodobého kontaktu
s prachem, který vzniká při broušení,
řezání, vrtání a jiných pracích na
staveništi. Používejte ochranný oděv
a zasažená místa opláchněte vodou
a mýdlem. Absorbování škodlivých
chemických látek pomůže, dostane-li se
prach do vašich úst, nosu či očí, nebo
zůstane-li na vaší pokožce.
VAROVÁNÍ: Při použití tohoto nářadí
se může vytvářet prach, který může
způsobit vážné a trvalé respirační
problémy nebo jiná zranění. Vždy
používejte schválené ochranné
vybavení dýchacích cest určené na
ochranu proti prachu.
Zbytková rizika
Při použití kotoučových pil vznikají následující
rizika:
– Poranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko nehody způsobené nekrytou částí
rotujícího pilového kotouče.
– Riziko zranění při výměně pilového kotouče.
– Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vznikajícího při řezání dřeva, zejména
dubového, bukového a materiálu MDF.
Následující faktory zvyšují riziko dýchacích
problémů:
– Při řezání dřeva není připojeno žádné
odsávací zařízení.
– Nedostatečné odsávání prachu, které je
způsobeno zanesenými filtry.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od
pilového kotouče.
Nedívejte se přímo do zdroje světla.
15
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (X), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2015 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro kompatibilní nabíječky (viz Technické
údaje).
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, na baterii a na výrobku,
který je touto baterií napájen.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky od zásuvky
vždy uchopte zástrčku a netahejte za
kabel. Tímto způsobem zabráníte poškození
zástrčky a napájecího kabelu.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
kapalina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
VAROVÁNÍ: Doporučujeme vám
používat proudový chránič (RCD)
s citlivostí minimálně 30 mA.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Nabíjejte pouze nabíjecí baterie
DEWALT, aby bylo sníženo riziko
poranění. Jiné typy baterií mohou
prasknout, což může vést k zranění
osob nebo k hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti musí být pod
dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto zařízením nebudou hrát.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít ke
zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř
nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé
předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte
napájecí kabel nabíječky od sítě.
Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• Nejdelší provozní životnosti a nejvyššího
výkonu dosáhnete, budete-li baterie nabíjet
v prostředí s teplotou vzduchu od 18 °C do
24 °C. NENABÍJEJTE baterie při teplotách
nižších než +4 °C nebo vyšších než +40 °C.
16
Tento pokyn je velmi důležitý a zabraňuje
vážnému poškození baterií.
• Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Nepokoušejte se nabíječku demontovat.
Je-li nutné provedení údržby nebo opravy
nabíječky, předejte ji autorizovanému
servisu. Nesprávné sestavení nabíječky
může vést k způsobení úrazu elektrickým
proudem nebo k způsobení požáru.
• Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být ihned vyměněn výrobcem, autorizovaným
servisem nebo jinou kvalifikovanou osobou,
aby bylo zabráněno jakémukoli riziku.
Průběh nabíjení
• Před jakýmkoli čištěním nabíječku
vždy odpojte od elektrické zásuvky.
Tímto způsobem omezíte riziko úrazu
elektrickým proudem. Vyjmutí baterie toto
riziko nesníží.
Indikátory nabíjení: DCB105
• NIKDY se nepokoušejte spojit dvě nabíječky
dohromady.
• Tato nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječky DCB105, DCB107, DCB112, DCB113
a DCB115 mohou nabíjet baterie Li-Ion
s napájecím napětím 10,8 V, 14,4 V a 18 V XR
Li-Ion (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
a DCB185).
Nabíječky DEWALT nemusí být žádným
způsobem seřizovány a jsou zkonstruovány
tak, aby byla zajištěna jejich co nejjednodušší
obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k odpovídající síťové zásuvce.
2. Vložte baterii (P) do nabíječky. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie
před prvním použitím zcela nabijte.
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátá/studená
baterie
vyměňte baterii
Indikátory nabíjení: DCB107, DCB112, DCB113,
DCB115
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátá/
studená baterie*
*DCB107, DCB112, DCB113, DCB115: Červená
kontrolka bude stále blikat, ale během tohoto
procesu bude svítit také žlutá kontrolka. Jakmile
baterie dosáhne odpovídající teploty, žlutá
kontrolka zhasne a nabíječka zahájí nabíjení.
V kompatibilní nabíječce (nabíječkách) nebude
vadná baterie nabíjena. Nabíječka bude
signalizovat vadnou baterii nerozsvícením
kontrolky nabíjení nebo způsobem blikání, který
určuje závadu baterie nebo nabíječky.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s baterií do autorizovaného servisu
k otestování.
PRODLEVA ZAHŘÁTÁ/STUDENÁ BATERIE
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky
přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost baterie.
Studená baterie se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí než zahřátá baterie. Baterie se bude
během celého nabíjecího procesu nabíjet
pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální
rychlost nabíjení ani v případě, je-li zahřátá.
POUZE BATERIE TYPU LI-ION
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání baterii před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
17
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Dojde-li k této situaci,
vložte baterii Li-Ion do nabíječky a nechejte ji
zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte
níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení
potom postupujte podle uvedených pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
• Nikdy nevkládejte baterii do nabíječky
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena
v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít
k prasknutí jejího obalu a k následnému
vážnému zranění.
• Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
klesnou pod 0 °C nebo přesáhnout 40 °C
(jako jsou venkovní boudy nebo plechové
stavby v letním období). Nejdelší provozní
životnost dosáhněte uložením na chladném
a suchém místě.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterie nebo nabíječky, u kterých
došlo k nárazu, pádu nebo jinému
poškození (například propíchnutí
hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozená
baterie by měla být vrácena do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna její recyklace.
18
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát na
baterii ve svislé poloze, ale může dojít
k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LITHIUM ION (LI-ION)
• Nelikvidujte baterie spalováním, i když
jsou vážně poškozeny nebo zcela
opotřebovány. Baterie může v ohni
explodovat. Při spalování baterie typu Li-Ion
dochází k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li
se vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo
po dobu, dokud podráždění neustane. Je-li
nutné lékařské ošetření, elektrolytem baterie
je směs tekutých organických uhličitanů a solí
lithia.
• Obsah výparů z otevřených článků baterie
může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže
stále přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Přeprava
Baterie DEWALT splňují požadavky všech
platných předpisů pro přepravu, které jsou
předepsány v průmyslových a právních normách,
které zahrnují doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží - Předpisy asociace pro
mezinárodní leteckou dopravu nebezpečného
zboží (IATA), Mezinárodní předpisy pro námořní
přepravu nebezpečného zboží (IMDG) a Evropská
dohoda týkající se mezinárodní silniční přepravy
nebezpečného zboží (ADR). Články a baterie
Li-Ion byly testovány podle požadavků části
38.3, která je uvedena v příručce testů a kritérií
dokumentu Doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží.
Ve většině případů bude přeprava baterií DEWALT
vyjmuta z klasifikace plně regulovaná přeprava
nebezpečného materiálu třídy 9. V zásadě platí
dva případy, které vyžadují přepravu třídy 9:
1. Letecká přeprava více než dvou baterií
DEWALT Li-Ion, pokud toto balení obsahuje
pouze baterie (žádné nářadí), a
2. Jakákoli zásilka obsahující baterie Li-Ion,
jejichž energetický výkon je větší než
100 watthodin (Wh). Na všech bateriích Li-Ion
je na obalu uveden energetický výkon ve
watthodinách.
Bez ohledu na to, zda je zásilka považována
za zásilku s výjimkou nebo plně regulovanou
zásilku, povinností dopravce je postupovat
podle nejnovějších předpisů týkajících se balení,
označování a vyžadované dokumentace.
Štítky na nabíječce a na baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Při přepravě baterií může případně dojít
k způsobení požáru, pokud se kontakty baterie
dostanou náhodně do styku s vodivými materiály.
Při přepravě baterie se ujistěte, zda jsou kontakty
baterie řádně chráněny a dobře izolovány od
materiálů, se kterými by se mohly dostat do
kontaktu a které by mohly způsobit zkrat.
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
Informace uvedené v této části příručky jsou
uvedeny v dobré víře a jsou považovány za
přesné v době vytvoření tohoto dokumentu.
Na tyto informace se ovšem nevztahuje žádná
záruka, výslovná nebo předpokládaná. Je
povinností kupujícího zajistit, aby jeho činnosti
splňovaly požadavky platných předpisů.
Vadná baterie.
Baterie
Nenabíjejte poškozené baterie.
Nabíjení baterie.
Nabitá baterie.
Prodleva zahřátá/studená baterie.
Nepokoušejte se kontakty propojovat
vodivými předměty.
TYP BATERIE
Model DCS365 pracuje s baterií s napájecím
napětím 18 V.
Zabraňte styku s vodou.
Mohou být použity baterie DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B nebo DCB185. Další informace
naleznete v části Technické údaje.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Doporučení pro uložení baterií
Není určeno pro venkovní použití.
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
baterie při pokojové teplotě.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem
na dosažení optimálních výsledků vám
doporučujeme, abyste je uložili mimo
nabíječku zcela nabité na suchém
a chladném místě.
POZNÁMKA: Baterie by neměly být skladovány,
jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být baterie
zcela nabita.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
Provádějte likvidaci baterie s ohledem
na životní prostředí.
Nabíjejte baterie DEWALT pouze
v určených nabíječkách DEWALT.
Budou-li v nabíječkách DEWALT
nabíjeny jiné baterie než baterie
DEWALT, může dojít k jejich prasknutí
nebo k vzniku jiných nebezpečných
situací.
Baterie nespalujte.
19
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Pokosovou pilu
1 Klíč na pilový kotouč
1 Pilový kotouč
1 Zabalenou boční rukojeť
1 Vak na prach
1 Upínací svorka materiálu
1 Návod k obsluze
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s bateriemi, nabíječkou a kufrem.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy elektrického nářadí ani
jeho součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
A. Spoušť
B. Ovládací rukojeť
C. Montážní otvory
D. Spodní kryt
E. Upínací rukojeť pro pokosové řezy
F. Drážka pro pilový kotouč
G. Rameno pokosových řezů
H. Měřítko pokosových řezů
I. Šrouby měřítka pokosových řezů
J. Boční rukojeti
K. Vodítko
L. Zajišťovací rukojeť šikmých řezů
M. Vodicí tyče
N. Otvor pro odvod prachu
O. Zvedací rukojeť
P. Baterie
Q. Spínač pracovní svítilny XPS™
R. Odjišťovací páka
S. Šroub pro seřízení vodicích tyčí
T. Upínací šroub vodicích tyčí
U. Upínací otvor
V. Klíč na pilový kotouč
W. Zajišťovací kolík
20
X. Datový kód
Y. Odstavení šikmého řezu
URČENÉ POUŽITÍ
Vaše posuvná pokosová pila pro kombinované
řezy DEWALT DCS365 napájená baterií je určena
pro profesionální řezání dřeva. Tato pokosová pila
snadno, přesně a bezpečně provádí příčné, šikmé
a pokosové řezy.
Tato pila je určena pro použití pilových kotoučů
s průměrem 184 mm, jejichž zuby jsou opatřeny
karbidovými destičkami.
NIKDY NEŘEŽTE KOVY nebo slitiny hliníku,
a zejména hořčík.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto pokosové pily jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
• Malé děti a nezkušené osoby. Toto zařízení
není určeno pro použití nedospělými nebo
nezkušenými osobami bez dozoru.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti nesmí
být nikdy ponechány s tímto výrobkem bez
dozoru.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz část
Technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm². Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení,
před prováděním čištění nebo
údržby a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie
(obr. 3)
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie (P) zcela
nabita.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte baterii (P) s drážkami uvnitř rukojeti
nářadí (obr. 3).
2. Nasuňte baterii do rukojeti nářadí tak, aby
byla řádně usazena a ujistěte se, zda uslyšíte
zvuk zajištění.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (AR) a vysuňte
baterii z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
BATERIE S UKAZATELEM STAVU NABITÍ
(OBR. 3A)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití
baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (Z). Svítící kombinace těchto tří
zelených LED diod určuje úroveň nabití baterie.
Je-li úroveň nabití baterie nižší než požadovaná
limitní hodnota pro použití, ukazatel nebude svítit
a baterie musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Seznámení se s výrobkem
(obr. 1, 4)
Otevřete krabici a vyjměte pilu (obr. 4)
z přepravního obalu uchopením za místa určená
pro úchop nebo za zvedací rukojeť (O).
Položte pilu na hladký a rovný povrch, jako je
pracovní nebo jiný pevný stůl.
Prohlédněte si obr. 1, abyste se řádně seznámili
s pilou i s jejími různými díly. V části zabývající se
seřízením bude mnoho odkazů na tyto názvy a vy
musíte být řádně seznámeni s umístěním těchto
dílů na pile.
UPOZORNĚNÍ: Riziko přiskřípnutí.
Z důvodu snížení rizika způsobení
zranění při stahování ovládací rukojeti
směrem dolů mějte palec vždy pod
rukojetí. Při stahování ovládací rukojeti
směrem dolů se bude spodní kryt
pohybovat směrem nahoru, čímž
může dojít k přiskřípnutí. Ovládací
rukojeť je umístěna blízko krytu, což
umožňuje provádění speciálních řezů.
Stlačte ovládací rukojeť (B) mírně dolů
a vytáhněte ven zajišťovací kolík spodní polohy
(W). Držte stlačenou rukojeť v mírně uvolněné
poloze a nechejte ji zvednout až do maximální
výšky. Při přenášení pily z jednoho místa na
druhé použijte zajišťovací kolík. Při přepravě této
pily vždy používejte místa určená pro její úchop
nebo boční rukojeti (J), jak je zobrazeno na obr. 4.
Viz obr. 5 a část Montáž bočních rukojetí.
21
Montáž bočních rukojetí (obr. 5)
Tato pila je dodávána s dvěma kusy bočních
rukojetí (J), které musí být namontovány na pilu,
jako na uvedeném obr. 5. Použijte 4 dodané
šrouby a 4 matice. Proveďte řádné utažení.
Montáž na pracovní stůl (obr. 1)
Ve všech 4 patkách pily jsou otvory (C), které
usnadňují montáž této pily na pracovní stůl, jak je
zobrazeno na obr. 1. Vždy pilu pevně připevněte
k stabilnímu povrchu, abyste zabránili jejímu
pohybu. Chcete-li zvýšit komfort při přenášení
pily, můžete provést namontování pily na desku
z překližky s tloušťkou minimálně 12,7 mm
(1/2“), která může být připevněna k pracovnímu
stolu a která může být později snadno uvolněna
a přenesena na jiné pracoviště, kde bude znovu
upnuta pomocí svorek.
POZNÁMKA: Upevňujete-li pilu na desku,
dbejte na to, aby z její spodní strany nevyčnívaly
upevňovací šrouby. Deska z překližky musí
dokonale sedět na pracovní ploše stolu.
Provádíte-li upínání pily k pracovní ploše, upínejte
pilu pouze na upínacích výstupcích, na kterých se
nachází otvory pro montážní šrouby. Upnutí pily
pomocí jiných upínacích míst bude mít nesprávný
vliv na funkci pily.
UPOZORNĚNÍ: Upevňovací deska
a pracovní stůl nebo místo, na kterém
bude pila používána, musí být rovné,
abyste zabránili nepřesnostem při
řezání. Dochází-li na pracovní ploše
ke kolébání pily, podložte jednu patku
pily tenkým kouskem materiálu, aby
došlo k vyrovnání pily.
Výměna nebo nasazení
nového pilového kotouče
(obr. 6A - 6C)
Viz část Pilové kotouče v kapitole Volitelné
příslušenství.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení,
před prováděním čištění nebo
údržby a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
úrazu používejte při manipulaci
s pilovým kotoučem pracovní
rukavice.
22
UPOZORNĚNÍ:
• Nikdy nestlačujte tlačítko
zablokování hřídele (AI, obr. 6B),
je-li pilový kotouč v záběru nebo
pokud dobíhá.
•
Neřežte s touto pokosovou pilou
kov, zdivo nebo cementové
výrobky zpevněné vlákny.
Sejmutí pilového kotouče
(obr. 1, 3, 6A - C)
1. Vyjměte z pily baterii (P, obr. 3).
2. Zvedněte rameno pily do horní polohy
a zvedněte spodní kryt pilového kotouče (D)
co nejvíce bude možné.
3. Povolte o čtyři otáčky zadního šroubu držáku
krytu (AA), ale nevyšroubujte jej zcela.
4. Uvolněte, ale neodstraňujte přední šroub
držáku krytu (AB, obr. 6A) tak, aby mohl
být držák (AC) zdvižen dostatečně vysoko,
abyste získali přístup k upínacímu šroubu
pilového kotouče (AE). Spodní kryt zůstane
ve zdvižené poloze, protože bude zadržován
šroubem držáku krytu.
5. Stiskněte tlačítko zablokování hřídele (AI,
obr. 6B) a současně rukou opatrně otáčejte
pilovým kotoučem (AD), dokud nedojde
k zaskočení pojistky.
6. Držte stisknuto toto tlačítko a šestihrannou
částí dodaného klíče (V) (6,35 mm) povolte
druhou rukou šroub pilového kotouče (AE).
(Otáčejte ve směru pohybu hodinových
ručiček, závit je levostranný.)
7. Pomocí šestihranné částí dodaného klíče
(6,35 mm) demontujte upínací šroub pilového
kotouče (AE), vnější upínací podložku (AF,
obr. 6C) a pilový kotouč (AD). Vnitřní upínací
podložka (AG) může být ponechána na hřídeli
(AH).
Montáž pilového kotouče
(obr. 6A - 6C)
1. Vyjměte z pily baterii (P, obr. 3).
2. Se zdviženým ramenem, otevřeným spodním
krytem (D) a zdviženým držákem krytu (AC)
nasaďte pilový kotouč (AD) na hřídel (AH)
a na vnitřní upínací podložku (AG) tak, aby
byly zuby na pilovém kotouči otočeny ve
směru otáčení, jaký je vyznačen na pile.
3. Nasaďte na hřídel (AH) vnější upínací
podložku (AF).
4. Našroubujte upínací šroub pilového kotouče
(AE) a se stisknutým tlačítkem zablokování
hřídele (AI) upínací šroub (AE) dodaným
klíčem (V) pevně utáhněte (otáčejte proti
směru pohybu hodinových ručiček, závit je
levostranný).
5. Vraťte držák krytu (AC) do jeho původní
spodní polohy a pevně utáhněte oba šrouby
držáku (AA, AB), které drží kryt na určeném
místě.
VAROVÁNÍ: Držák krytu musí
být před spuštěním pily vrácen do
původní polohy a šrouby držáku krytu
musí být utaženy. Nedodržení výše
uvedeného pokynu může zabránit
tomu, aby došlo k uzavření krytu
nebo může mít za následek kontakt
krytu s rotujícím pilovým kotoučem,
což může vést k poškození pily
a k vážnému zranění obsluhy.
Přeprava pily (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení,
před prováděním čištění nebo
údržby a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění před přepravou
pily vždy zajistěte upínací šroub
vodicích tyčí (T), zajišťovací rukojeť
pokosových řezů (E), zajišťovací
rukojeť šikmých řezů (L) a zajišťovací
kolík spodní polohy (W). (Viz obr. 1.)
Z důvodu usnadnění přenášení nářadí je tato
pila opatřena zvedací rukojetí (O) na horní části
ramena pily a boční rukojetí (J) na každé straně
základny pily, jak je zobrazeno na obr. 1.
Uložení pokosové pily
Tato pokosová pila musí být uložena na suchém
a uzamykatelném místě, mimo dosah dětí
a nepovolaných osob.
FUNKCE A OBSLUHA
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení,
před prováděním čištění nebo
údržby a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Použití systému pracovní LED
svítilny XPS™ (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nedívejte se přímo do
zdroje světla.
POZNÁMKA: Baterie musí být nabita a připojena
k pokosové pile.
Systém pracovní LED svítilny XPS™ může být
vždy zapnutý pomocí spínače (Q). Nebude-li
pila používána déle než 20 sekund, svítilna
se automaticky vypne. Tato svítilna je také
automaticky zapnuta při každém stisknutí
hlavního spouštěcího spínače pily (A).
Chcete-li vést řez přes stávající tužkou
nakreslenou čáru na dřevěném obrobku, zapněte
systém pracovní LED svítilny XPS™ pomocí
spínače (Q) (ne pomocí spouštěcího spínače)
a potom stlačte dolů ovládací rukojeť (B), aby
se pilový kotouč dostal do blízkosti dřevěného
obrobku. Na dřevěném obrobku se objeví stín
pilového kotouče. Tento stín představuje materiál,
který bude odstraněn pilovým kotoučem při
provádění řezu. Chcete-li řez správně nastavit
podle vyznačené čáry, srovnejte nakreslenou
čáru s okrajem stínu pilového kotouče.
Nezapomeňte, že musíte nastavit úhly pro šikmé
a pokosové řezy, aby byla nakreslená čára řezu
přesně srovnána.
Vaše pila disponuje funkcí indikující závadu
baterie. Pracovní svítilna XPS™ začne
blikat, jakmile se bude baterie blížit stavu
vybití nebo bude-li baterie příliš horká. Před
dalším pokračováním v řezání baterii vždy
nabijte. Pokyny pro nabíjení baterie naleznete
v části Postup nabíjení v kapitole Důležité
bezpečnostní pokyny pro všechny baterie.
Zajišťovací rukojeť
pokosových řezů (obr. 1, 10)
Zajišťovací rukojeť pokosových řezů (E)
umožňuje nastavit pokos vaší pily do polohy 48°
vpravo a 48° vlevo. Západka pokosových řezů
automaticky zapadne v poloze 10°, 15°, 22,5°,
31,62° a 45° vlevo i vpravo.
Zajišťovací rukojeť šikmých
řezů (obr. 1, 12)
Pojistka šikmých řezů vám umožní naklonit pilu
o 48° směrem doleva. Chcete-li provést nastavení
šikmého řezu, otočte zajišťovací rukojeť šikmých
23
řezů (L) proti směru pohybu hodinových ručiček,
aby došlo k jejímu uvolnění. Chcete-li páku
utáhnout, otočte ji ve směru pohybu hodinových
ručiček.
Zajišťovací šroub vodicích tyčí
(obr. 1)
Zajišťovací šroub vodicích tyčí (T) vám umožňuje
pevné zajištění hlavy pily, aby nedocházelo
k jejímu pohybu na vodicích tyčích. To je nutné při
provádění přesných řezů nebo při přepravě pily.
Zajišťovací kolík spodní
polohy (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Zajišťovací kolík spodní
polohy může být použit POUZE při
přenášení nebo uložení pily. NIKDY
nepoužívejte zajišťovací kolík spodní
polohy při žádném řezání.
Chcete-li hlavu pily zajistit ve spodní poloze,
stlačte ji dolů, stiskněte zajišťovací kolík spodní
polohy (W) a uvolněte hlavu pily. Tak bude
hlava pily při přenášení na jiné místo bezpečně
zajištěna ve spodní poloze. Hlavu pily uvolníte
jejím stlačením směrem dolů a vytažením
zajišťovacího kolíku spodní polohy.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
• Je-li to možné, používejte k uchycení obrobku
svorky.
• Nikdy nepokládejte ruce do blízkosti řezu.
Udržujte ruce minimálně ve vzdálenosti
100 mm od pilového kotouče.
• Při řezání přitlačujte obrobek pevně
k pracovnímu stolu a k vodítku. Udržujte vaše
ruce v předepsané poloze, dokud nedojde
k uvolnění spouště a k úplnému zastavení
pilového kotouče.
• PŘED VLASTNÍM PROVEDENÍM ŘEZU
(ANIŽ BY BYLA PILA ZAPNUTÁ) VŽDY
ZKONTROLUJTE DRÁHU PILOVÉHO
KOTOUČE. NEKŘIŽTE RUCE, JAK JE
ZOBRAZENO NA OBR. 7C A 7D.
• Stůjte pevně oběma nohama na podlaze
a udržujte rovnováhu. Při pohybu ramena
pokosových řezů směrem doprava a doleva
kopírujte tělem jeho pohyby a stůjte mírně na
straně, kde se nachází pilový kotouč.
• Při sledování čáry řezu používejte otvory
v krytu.
Spouštěcí spínač (obr. 8)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení,
před prováděním čištění nebo
údržby a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Chcete-li pilu zapnout, zatlačte odjišťovací
páku pily (R) směrem doleva a potom stiskněte
spouštěcí spínač (A). Pila bude v chodu, dokud
bude tento spínač stisknutý. Před provedením
řezu počkejte, dokud pilový kotouč nedosáhne
maximálních provozních otáček. Chcete-li
pilu vypnout, uvolněte spouštěcí spínač. Před
zvednutím hlavy pily počkejte, dokud nedojde
k zastavení pilového kotouče. Neexistuje žádné
ustanovení pro zajištění spínače v poloze
zapnuto. Otvor (AJ) ve spouštěcím spínači je
určen pro vložení visacího zámku, aby bylo
umožněno uzamknutí spouště.
VAROVÁNÍ: Chcete-li zkontrolovat,
zda se pilový kotouč nedostane do
kontaktu se žádnou překážkou, před
provedením jakéhokoli řezu obrobku
vždy proveďte kontrolní řez s pilou
odpojenou od zdroje elektrické
energie.
Vaše pila není vybavena automatickou elektrickou
brzdou pilového kotouče, ale pilový kotouč se
zastaví do 5 sekund od uvolnění spouštěcího
spínače. Tuto brzdu nelze nastavit. Překračujeli doba zastavení pilového kotouče opakovaně
5 sekund, svěřte opravu nářadí autorizovanému
servisu DEWALT.
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.
Správná poloha těla a rukou
(obr. 7A - 7D)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
24
správný úchop nářadí, jak je uvedeno
na obr. 7A a 7B.
Před vysunutím pilového kotouče z drážky se
vždy ujistěte, zda došlo k úplnému zastavení
pilového kotouče.
Odsávání prachu (obr. 1, 9)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení,
před prováděním čištění nebo
údržby a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Některý typy pilin,
jako jsou piliny z dubového nebo
bukového dřeva, jsou považovány
za karcinogenní, a to zejména
v případě, jsou-li používány také
přísady pro ošetřování dřeva.
ve vzdálenosti od pilového kotouče, která je
menší než 100 mm, musí být použity svorky nebo
jiné upínací přípravky. Další informace naleznete
v části Upínání obrobku.
Není-li posuvná funkce pily používána, zajistěte,
aby byla hlava pily zatlačena co nejvíce dozadu
a utáhněte upínací šroub vodicích tyčí (T). Tím
bude při řezání obrobku zabráněno posuvu pily
po vodicích tyčích.
POZNÁMKA: NEŘEŽTE S TOUTO PILOU
KOVY NEBO ZDIVO. Nepoužívejte žádné brusné
kotouče.
POZNÁMKA: Viz část Ovládání krytu
a viditelnost v kapitole Nastavení, kde před
zahájením řezu naleznete důležité informace
o spodním krytu.
- Vždy používejte odsávání prachu.
PŘÍČNÉ ŘEZY
- Zajistěte kvalitní odvětrání
pracovního prostoru.
Přímý řez (obr. 1, 7A, 7B)
- Doporučujeme vám používat
vhodný respirátor.
Vaše pila je opatřena zabudovaným portem pro
odsávání prachu (N), který umožňuje připojení
dodávaného vaku na prach (AK) nebo odsávacího
systému.
PŘIPOJENÍ VAKU NA PRACH
1. Připevněte vak na prach (AK) k portu pro
odsávání prachu (N), jak je zobrazeno na
obr. 9.
VYPRÁZDNĚNÍ VAKU NA PRACH
1. Sejměte vak na prach (AK) opatrně z pily
a proveďte jeho vyprázdnění lehkým
poklepem nebo vytřepáním.
2. Upevněte vak na prach zpět na port pro
odsávání prachu (N).
Můžete si všimnout, že z vaku na prach nedojde
k úplnému odstranění prachu. Neovlivní to řezný
výkon pily, ale dojde k snížení účinnosti odsávání
prachu při řezání pily. Chcete-li obnovit účinnost
odsávání prachu, při vyprazdňování vaku stlačte
pružinu uvnitř tohoto vaku a poklepejte vakem
o okraj koše nebo nádoby na prach.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte
tuto pilu bez řádně nasazeného
vaku na prach nebo bez
odsávacího zařízení DEWALT.
Dřevěné piliny mohou způsobit
zdravotní problémy s dýcháním.
Řezání s pilou (obr. 1)
Nemůžete-li zajistit obrobek na pracovním stole
nebo nemůžete-li jej rukou přitlačit k vodítku
(nepravidelný tvar atd.), nebo budou-li vaše ruce
Příčný řez je prováděn řezem dřeva v jakémkoli
úhlu napříč jeho vlákny. Přímý příčný řez je
prováděn ramenem pro pokosové řezy v poloze
nula stupňů. Nastavte a zajistěte rameno pro
pokosové řezy do nulové polohy. Držte obrobek
pevně přitlačený na stůl a k vodítku. S utaženým
upínacím šroubem vodicích tyčí (T) zapněte pilu
stisknutím spouštěcího spínače (A).
Jakmile se pila dostane do provozních otáček
(asi 1 sekunda), plynule spusťte rameno pily dolů
a pomalu veďte řez obrobkem. Před zvednutím
ramena pily počkejte, dokud se pilový kotouč
zcela nezastaví.
Při řezání obrobků s rozměry většími než
51 x 102 mm, používejte pohyb k sobě-dolů-zpět
s uvolněným upínacím šroubem vodicích tyčí (T).
Přitáhněte pilu směrem k sobě, spusťte hlavu
pily dolů směrem k obrobku a pomalu tlačte pilu
dozadu, abyste dokončili řez. Při vysunování pily
dávejte pozor, aby se pila nedostala do kontaktu
s horní částí obrobku. Pila může pracovat
i směrem k vám, ale může dojít k úrazu nebo
k poškození obrobku.
VAROVÁNÍ: Musíte-li mít ruce během
řezu blíže k pilovému kotouči než
100 mm, vždy používejte pracovní
svorky k zajištění kontroly a k snížení
rizika poškození obrobku nebo rizika
způsobení zranění.
POZNÁMKA: Upínací šroub vodicích tyčí (T),
který je zobrazen na obr. 1, musí být uvolněný,
aby byl umožněn posuv pily po vodicích tyčích.
Pokosové řezy (obr. 10, 11)
Pokosové příčné řezy jsou prováděny ramenem
pro pokosové řezy v určitých úhlech mimo nulu.
Tento úhle má často hodnotu 45° pro vytváření
25
rohů, ale lze jej nastavit na jakoukoliv hodnotu
v rozsahu od nuly do 48° vlevo nebo do 48°
vpravo. Chcete-li provádět pokosové řezy,
otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček
povolte zajišťovací rukojeť pokosových řezů (E).
Vytáhněte nahoru zajišťovací rukojeť pokosových
řezů, abyste mohli přesunout rameno pokosových
řezů (G) na požadovaný úhel na měřítku
pokosových řezů (H). Otočte zajišťovací rukojeť
pokosových řezů ve směru pohybu hodinových
ručiček, aby došlo k řádnému utažení. Podle výše
uvedeného postupu proveďte zkušební řez.
Provádíte-li s touto pilou pokosový řez na
obrobcích s rozměry většími než 51 x 102 mm,
které jsou kratší na délku, vždy umístěte delší
stranu obrobku k vodítku (obr. 11).
Chcete-li provést řez přes nakreslenou čáru řezu
na dřevěném obrobku, co nejvíce srovnejte úhel.
Proveďte o něco delší řez obrobku a změřte vzdálenost od nakreslené čáry řezu k okraji řezu, abyste určili směr pro nastavení úhlu pokosového řezu
a proveďte další řez. Chvíli bude trvat, než získáte
určitou praxi, ale je to běžně používaná technika.
Šikmé řezy (obr. 12A, 12B)
Šikmý řez je příčný řez prováděný pilovým
kotoučem skloněným v určitém úhlu vzhledem
k obrobku. Chcete-li nastavit šikmý řez, povolte
zajišťovací rukojeť šikmých řezů (L) a přemístěte
pilu směrem doleva do požadované polohy.
Jakmile bude požadovaný úhel šikmého řezu
nastaven, utáhněte řádně zajišťovací rukojeť
šikmých řezů. Úhly šikmých řezů mohou být
nastaveny od 0° vpravo do 48° vlevo.
Nastavení úhlu šikmého řezu na hodnotu od 45°
do 48°,
1. Uvolněte zajišťovací rukojeť šikmých řezů (L).
2. Nakloňte mírně hlavu pily, aby došlo k posuvu
odstavení šikmého řezu (Y) na jednu stranu.
3. Nastavte hlavu pily do polohy 48°.
4. Utáhněte zajišťovací rukojeť šikmých řezů.
KVALITA ŘEZU
Kvalita a čistota řezu závisí na mnoha faktorech.
Parametry, jako jsou řezaný materiál, typ pilového
kotouče, ostrost pilového kotouče a rychlost řezu,
to vše se podílí na kvalitě řezu.
Dochází-li při řezání k třepení zadní části
obrobku, nalepte na obrobek v místě řezu lepicí
pásku. Proveďte řez přes lepicí pásku a po
ukončení řezu pásku opatrně odlepte.
Při provádění různých řezů používejte pilové
kotouče doporučené v seznamu a vyberte takový
kotouč, který bude co nejlépe splňovat vaše
požadavky. Viz část Pilové kotouče v kapitole
Volitelné příslušenství.
UPÍNÁNÍ OBROBKU
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení,
před prováděním čištění nebo
údržby a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Obrobek, který je před
provedením řezu upnutý, vyvážený
a zajištěný, může být po provedení
řezu nevyvážený. Nesouměrné
zatížení může způsobit náklon pily
nebo čehokoli, s čím je pila spojena,
jako je stůl nebo pracovní stůl. Při
provádění řezu, po kterém může být
vyvážení nesouměrné, obrobek řádně
podepřete a zajistěte, aby byla pila
pevně přišroubována k stabilní ploše.
Mohlo by dojít k úrazu.
VAROVÁNÍ: Kdykoli je použita
upínací svorka, její patka musí být
připevněna k horní části základny.
Obrobek si vždy upněte k základně
pily – ne k jakémukoli jinému místu
v pracovním prostoru. Ujistěte se, zda
není patka svorky uchycena k okraji
základny pily.
VAROVÁNÍ: Musíte-li mít ruce během
řezu blíže k pilovému kotouči než
100 mm, vždy používejte pracovní
svorky k zajištění kontroly a k snížení
rizika poškození obrobku nebo rizika
způsobení zranění.
Je-li při řezání tvarových obkládacích prvků
a jiných přesných pracích vyžadován hladký řez,
použijte ostré karbidového kotouče (60 zubů).
Pomalejší a stejnoměrný posuv pily zaručí
požadované výsledky.
Nemůžete-li zajistit obrobek na pracovním stole
nebo nemůžete-li jej rukou přitlačit k vodítku
(nepravidelný tvar atd.), nebo budou-li vaše ruce
ve vzdálenosti od pilového kotouče, která je
menší než 100 mm, musí být použity svorky nebo
jiné upínací přípravky.
Zajistěte, aby materiál během řezání
neprokluzoval nebo aby se nepohyboval. Obrobek
vždy řádně upevněte. Před zvednutím ramena pily
počkejte, dokud se pilový kotouč zcela nezastaví.
Používejte upínací svorku obrobku dodanou
s vaší pilou. Chcete-li svorku zakoupit, kontaktujte
nejbližšího prodejce nebo autorizovaný servis
DEWALT.
26
Pro určité rozměry a tvary obrobku může být
vhodné použití dalších pomůcek, jako jsou
pružinové svorky, trámové svorky nebo svorky
tvaru C. Výběr a použití těchto svorek provádějte
vždy pečlivě. Před řezáním si udělejte čas
a zkontrolujte dráhu pilového kotouče.
UPEVNĚNÍ SVORKY (OBR. 13)
1. Nastavte svorku (AL) tak, aby byla otočena
k zadní části pily a zasuňte upínací tyč do
otvoru (U) za vodítkem. Ujistěte se, zda je
drážka na spodní části tyče svorky zcela
zasunuta do otvoru (U).
2. Otočte svorku o 180° směrem k přední části
pokosové pily.
3. Povolte šroub a upravte polohu ramena
svorky směrem nahoru nebo dolů. Potom
pomocí šroubu pro jemné nastavení svorku
pevně upněte k obrobku.
POZNÁMKA: Při provádění šikmých řezů
umístěte svorku na protilehlou stranu základny.
PŘED VLASTNÍM PROVEDENÍM ŘEZU
(ANIŽ BY BYLA PILA ZAPNUTA) VŽDY
ZKONTROLUJTE DRÁHU PILOVÉHO
KOTOUČE. ZKONTROLUJTE, ZDA SVORKA
NEZASAHUJE DO DRÁHY PILY NEBO
OCHRANNÝCH KRYTŮ.
SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení,
před prováděním čištění nebo
údržby a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Vaše pokosová pila je kompletně a přesně
seřízena při kompletaci ve výrobním závodě.
Pokud je nutné provést opětovné seřízení
z důvodu dopravy a přenášení pily, nebo
i z jiného důvodu, řiďte se při seřizování vaší pily
následujícími pokyny.
Jakmile pilu jednou seřídíte, toto přesné nastavení
by mělo zůstat zachováno. Nyní si udělejte si
trochu času a pečlivě dodržujte tyto pokyny, aby
byla zaručena přesnost, jakou může tato pila
dosáhnout.
Nastavení měřítka pokosových
řezů (obr. 10, 14)
Zajistěte hlavu pily ve spodní poloze. Uvolněte
zajišťovací rukojeť pokosových řezů (E)
a pohybujte ramenem pokosových řezů (G),
dokud nedojde k jeho zajištění v poloze 0° pro
pokosový řez. Neutahujte zajišťovací rukojeť
pokosových řezů. Mezi pilový kotouč a vodítko
pily vložte úhelník, jak je zobrazeno na obr. 14.
(Nedotýkejte se úhelníkem hrotů zubů pilového
kotouče. Jinak by měření nebylo přesné.) Není-li
pilový kotouč přesně v kolmé poloze vzhledem
k vodítku, uvolněte tři šrouby (I, obr. 10), které
upevňují měřítko pokosu (H) a posunujte rameno
pokosových řezů a měřítko doleva nebo doprava,
dokud nebude pilový kotouč při měření úhelníkem
v kolmé poloze vzhledem k vodítku. Utáhněte
všechny tři šrouby.
Nastavení šikmého řezu kolmo
ke stolu (obr. 1, 12A, 15)
Při nastavování pilového kotouče do kolmé polohy
vzhledem ke stolu zajistěte ovládací rukojeť ve
spodní poloze pomocí zajišťovacího kolíku (W).
Přiložte úhelník k pilovému kotouči tak, aby se na
horní straně nedotýkal zubů. Povolte zajišťovací
rukojeť šikmých řezů (L) a zajistěte, aby se
rameno šikmých řezů pevně opíralo o zarážku 0°
pro šikmý řez. Podle potřeby otáčejte seřizovacím
šroubem šikmých řezů v poloze 0° (AO) pomocí
šestihranného klíče 4 mm (není dodáván) tak,
aby byl pilový kotouč při měření pomocí úhelníku
vzhledem ke stolu v poloze 0°.
Seřízení dorazu šikmých řezů
v poloze 45° (obr. 1, 12)
Při nastavení dorazu šikmých řezů v poloze
45° nejdříve povolte zajišťovací rukojeť šikmých
řezů a naklánějte hlavu pily, dokud se nezastaví.
Ověřte, zda je odstavení šikmého řezu (Y)
v poloze 45°. Neukazuje-li ukazatel šikmého řezu
(AN) přesně 45°, otáčejte seřizovacím šroubem
pro šikmé řezy v úhlu 45° (AP), dokud nebude
ukazatel šikmých řezů (AN) přesně na hodnotě
45°.
Ovládání krytu a viditelnost
(obr. 1, 24)
UPOZORNĚNÍ: Riziko přiskřípnutí.
Z důvodu snížení rizika způsobení
zranění při stahování ovládací rukojeti
směrem dolů mějte palec vždy pod
rukojetí. Při stahování ovládací rukojeti
směrem dolů se bude spodní kryt
pohybovat směrem nahoru, čímž
může dojít k přiskřípnutí.
Spodní ochranný kryt (D) vaší pily je navržen tak,
aby automaticky odkryl pilový kotouč při spuštění
ramena pily dolů a aby jej při zdvižení ramena
zakryl.
27
Před každým použitím nebo po provedení
seřízení pohybujte ramenem pily (s vypnutou
pilou) a ujistěte se, zda se kryt plynule otevírá
a zda se zcela zavírá. Kryt se nesmí dotýkat
pilového kotouče. S ramenem pily v horní
poloze zvedněte kryt (s vypnutou pilou) jako na
uvedeném obr. 24 a potom tento kryt uvolněte.
Kryt se musí rychle zcela zavřít. Nepohybuje-li
se kryt volně a nedochází-li k jeho rychlému
zavření, pilu nepoužívejte. Při práci s pilou nikdy
neupínejte nebo neuvazujte tento kryt v otevřené
poloze.
Kryt můžete zvednou rukou při montáži nebo
demontáži pilového kotouče nebo při provádění
kontroly pily. NIKDY RUKOU NEZVEDEJTE
SPODNÍ OCHRANNÝ KRYT PILOVÉHO
KOTOUČE, DOKUD NEBUDE KOTOUČ ZCELA
ZASTAVEN.
POZNÁMKA: Určité speciální řezy velkých
obrobků budou vyžadují, abyste kryt zvedali
ručně. Viz část Řezání velkých obrobků
v kapitole Speciální řezy.
Přední část krytu je z důvodu lepší viditelnosti
během řezu opatřena lamelami. I když lamely
výrazně snižuje množství odlétávajícího materiálu,
v krytu jsou otvory, a proto musíte při práci vždy
používat ochranné brýle.
Seřízení vodicích tyčí (obr. 1)
Provádějte pravidelnou kontrolu vůle vodicích tyčí
(M). Tyto vodicí tyče mohou být čištěny suchým
a čistým hadříkem. Pravá vodicí tyč může být
nastavena pomocí seřizovacího šroubu (S), který
je zobrazen na obr. 1. Chcete-li vůli vodicích
tyčí zmenšit, použijte šestihranný klíč 4 mm
a postupně otáčejte stavitelným šroubem ve
směru pohybu hodinových ručiček a současně
posunujte hlavu pily dopředu a dozadu.
Zmenšujte vůli a současně udržujte minimální sílu
pro posuv.
Podepření dlouhých obrobků
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení,
před prováděním čištění nebo
údržby a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
DLOUHÉ OBROBKY SI VŽDY PODEPŘETE.
Nikdy nevyužívejte další osobu jako náhradu za
prodloužení stolu, jako další podpěru pro obrobky,
které jsou delší nebo širší než stůl pokosové pily
28
nebo jako pomoc při posuvu, podpírání nebo
manipulaci s obrobkem.
Dlouhé obrobky podepřete konvenčními
prostředky, jako jsou stojany nebo tesařské
podpěry, abyste zabránily pádu obrobku nebo
úrazu.
Řezání rámů obrazů, rámečků
a dalších čtyřstranných
projektů (obr. 16, 17)
Abyste co nejlépe pochopili provádění všech
uvedených úkonů, doporučujeme vám, abyste
si vyzkoušeli několik jednoduchých projektů
s odpadovým dřevem, dokud si neosvojíte
správné ovládání této pily.
Vaše pila je dokonale uzpůsobená pro provádění
pokosových spojovacích řezů, jaký je zobrazen
na obr. 16. Nákres A na obr. 17 zobrazuje spoj
vytvořený pomocí šikmých řezů v úhlu 45°
provedený na dvou deskách, které vytvoří rohový
spoj v úhlu 90°. U tohoto spoje je rameno pokosu
zajištěno v nulové poloze a nastavení šikmého
řezu je zajištěno v poloze 45°. V tomto případě je
obrobek položen širší stranou na stůl pily a užší
stranou se opírá o vodítko. Stejný řez může být
také proveden po nastavení pily do polohy pro
pokosové řezy vpravo a vlevo se širší stranou
obrobku opřenou o vodítko.
Řezání ozdobných lišt a jiných
rámů (obr. 17)
Nákres B na obr. 17 zobrazuje spoj provedený
nastavením ramena pokosových řezů do polohy
45° pro pokosový řez dvou lišt, aby vytvářely
rohový spoj 90°. K provedení tohoto typu spoje
nastavte šikmý řez na nulu a rameno pokosových
řezů do polohy 45°. Ještě jednou, položte obrobek
tak, aby byl širší plochou stranou položen na stole
pily a aby se užší stranou opíral o vodítko.
Obr. 16 a 17 jsou určeny pouze pro čtyřstranné
předměty.
Při spojování výrobků s více stranami musí
být změněny úhly pokosových a šikmých řezů.
Správné hodnoty úhlů pro různé tvary lišt jsou
v níže uvedené tabulce.
POKOSOVÝ NEBO
ŠIKMÝ ÚHEL
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Tato tabulka předpokládá, že jsou všechny
strany stejně dlouhé. U tvaru, který není
v tabulce uveden, použijte následující vzorec:
180° vydělených počtem stran odpovídá úhlu
pokosového řezu (je-li obrobek řezán svisle)
nebo úhlu šikmého řezu (je-li obrobek při řezání
položen na plocho).
Řezání kombinovaných
pokosových řezů (obr. 18)
Kombinovaný pokos je řez, při kterém je
současně prováděn pokosový řez a šikmý
řez. Jedná se o druh řezu používaný k výrobě
rámečků nebo boxů se šikmými stranami, jako je
například výrobek na obr. 18.
POZNÁMKA: Jestliže se úhel řezu při
jednotlivých řezech odlišuje, zkontrolujte, zda
jsou řádně dotaženy zajišťovací rukojeti šikmých
a pokosových řezů. Tyto rukojeti musí být
dotaženy po provedení každé změny šikmého
nebo pokosového řezu.
Níže uvedená tabulka vám bude pomáhat při
volbě správného nastavení šikmých a pokosových
řezů při kombinovaných pokosových řezech. Při
práci s diagramem si zvolte požadovaný úhel
A (obr. 18) vašeho projektu a umístěte tento úhel
na odpovídající oblouk v diagramu. Z tohoto bodu
sledujte přímku vedoucí přímo dolů, kde naleznete
správnou hodnotu úhlu šikmého řezu a budeteli sledovat přímku vedoucí vodorovně z tohoto
bodu, získáte správnou hodnotu úhlu pokosového
řezu.
Nastavte na pile předepsané úhly a proveďte
několik zkušebních řezů. Vyzkoušejte si skládání
nařezaných kusů dohromady, dokud si nevytvoříte
cit pro tento pracovní postup.
Příklad: Pro zhotovení výrobku se čtyřmi
stranami s venkovním úhlem 26° (úhel A, obr.
18), použijte horní pravý oblouk. Najděte na
oblouku hodnotu úhlu 26°. Sledujte na každé
straně vodorovnou průsečnici a dostanete
úhel pokosového řezu (42°) pro nastavení na
BOX SE ČTYŘMI
STĚNAMI
ÚHEL STĚNY BOXU (ÚHEL A)
POČET STRAN
pile. Obdobným způsobem sledováním svislé
průsečnice nahoře či dole dostanete úhel
šikmého řezu (18°). Vždy proveďte několik řezů na
odpadovém materiálu pro kontrolu nastavení pily.
NASTAVTE NA PILE TENTO POKOSOVÝ ÚHEL
– PŘÍKLADY –
BOX SE ŠESTI
STĚNAMI
BOX S OSMI
STĚNAMI
NASTAVTE NA PILE TENTO ŠIKMÝ ÚHEL
Řezání podlahových
tvarovaných lišt (obr. 19)
Přímé řezy 90°:
Opřete obrobek o vodítko a držte jej na místě,
jako na obr. 19. Zapněte pilu, nechejte pilový
kotouč dosáhnout maximálních otáček, stlačte
dolů rameno pily a proveďte plynulý řez.
ŘEZÁNÍ PODLAHOVÝCH LIŠT AŽ DO VÝŠKY
89 MM VE SVÍSLÉ POLOZE VZHLEDEM
K VODÍTKU
Umístěte materiál do polohy jako na obr. 19.
Všechny řezy musí být prováděny se zadní
stranou lišty opřenou o vodítko a se spodní
stranou opřenou o stůl pily.
Levá strana
Pravá strana
VNITŘNÍ
ROH
VNĚJŠÍ ROH
Levý pokos
45°
Pravý pokos
45°
Držte levou
část
Držte levou
část
Pravý pokos
45°
Levý pokos
45°
Držte pravou
část
Držte pravou
část
Výše popsaným způsobem lze řezat obrobky
až do rozměru 89 mm. Šířka materiálu nesmí
překročit 19 mm.
29
Řezání stropních tvarovaných
lišt (obr. 20, 21)
Aby stropní lišty přesně seděly, musí být jejich
konce řezány kombinovaným pokosovým řezem
s extrémní přesností.
Dvě rovné plochy na stropních lištách jsou
nařezány v úhlu, který po spojení vytvoří přesný
úhel 90°. Většina používaných stropních lišt, ale
ne všechny, má horní zadní úhel (část, která je
přiložena k stropu) 52° a spodní zadní úhel (část,
která je přiložena u stěny) 38°.
Vaše pokosová pila má k dispozici přednastavené
pevné dorazy pro pokosové řezy v úhlu 31,6°
vlevo a vpravo pro řezání stropních lišt se
správným úhlem. Na měřítku šikmých řezů je
k dispozici také značka v poloze 33,8°.
NASTAVENÍ
ŠIKMÉHO
ŘEZU
33,8°
33,8°
TYP ŘEZU
LEVÁ STRANA, VNĚJŠÍ ROH:
1. Spodní část lišty opřená
o vodítko
2. Stůl pro pokosové řezy nastaven
v poloze 31,62° vlevo
3. Držte pravou část
PRAVÁ STRANA, VNĚJŠÍ ROH:
1. Horní část lišty opřená o vodítko
2. Stůl pro pokosové řezy nastaven
v poloze 31,62° vpravo
3. Držte pravou část
Diagram Nastavení šikmého řezu/Typ řezu
poskytuje správné nastavení pro řezání stropních
lišt. (Hodnoty pro nastavení pokosových
a šikmých řezů jsou velmi přesné a jejich
nastavení na pokosové pile není snadné.) Protože
ve většině místností nejsou stěny v poloze přesně
90°, musíte provádět velmi jemné nastavení.
POZNÁMKA: Při nastavení šikmých
a pokosových úhlů pro všechny kombinované
pokosové řezy si uvědomte, že přednastavené
úhly pro stropní lišty jsou velmi přesné a jejich
nastavení je obtížné. Protože může velmi snadno
dojít k mírnému posuvu a pouze několik místností
má přesně kolmé rohy, každé nastavení musí
být vyzkoušeno na odpadovém materiálu.
PROTO JE VELMI DŮLEŽITÉ PROVÁDĚT
PŘEDBĚŽNOU ZKOUŠKU NA ODPADOVÉM
MATERIÁLU!
PROTO JE VELMI DŮLEŽITÉ PROVÁDĚT
PŘEDBĚŽNOU ZKOUŠKU NA ODPADOVÉM
MATERIÁLU!
POKYNY PRO ŘEZÁNÍ NA PLOCHO
POLOŽENÝCH STROPNÍCH LIŠT A POUŽITÍ
KOMBINOVANÝCH ŘEZŮ
1. Položte ozdobnou lištu širší zadní stranou na
plocho na stůl pily (obr. 20).
2. Níže uvedená nastavení jsou určena pro
všechny standardní (USA) ozdobné lišty
s úhly 52° a 38°.
NASTAVENÍ
ŠIKMÉHO
ŘEZU
33,8°
33,8°
30
TYP ŘEZU
LEVÁ STRANA, VNITŘNÍ ROH:
1. Horní část lišty opřená o vodítko
2. Stůl pro pokosové řezy nastaven
v poloze 31,62° vpravo
3. Držte levou část
PRAVÁ STRANA, VNITŘNÍ ROH:
1. Spodní část lišty opřená
o vodítko
2. Stůl pro pokosové řezy nastaven
v poloze 31,62° vlevo
3. Držte levou část
ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB PROVEDENÍ ŘEZU
STROPNÍ LIŠTY
Položte lištu šikmo mezi vodítko (K) a stůl
pokosové pily (AQ), jak je zobrazeno na obr. 21.
Výhodou řezání stropních lišt pomocí této
metody je to, že nemusí být použit žádný šikmý
řez. Mohou být provedeny minutové změny
v nastavení úhlu pokosového řezu, aniž by
byl ovlivněn úhel šikmého řezu. Vyskytují-li se
v místnosti rohy, které nesvírají úhel 90°, pila
může být rychle a snadno přizpůsobena.
POKYNY PRO ŘEZÁNÍ STROPNÍCH LIŠT
POLOŽENÝCH ŠIKMO MEZI VODÍTKEM
A ZÁKLADNOU PILY PRO VŠECHNY ŘEZY
Tato pokosová pila může provádět řezy stropních
lišt až do rozměrů 14 x 92 mm.
1. Položte lištu šikmo mezi vodítko (K) a stůl
pokosové pily (AQ), jak je zobrazeno na
obr. 21.
2. Šikmé plošky na zadní straně stropní lišty
musí ležet přímo na vodítku a na stole pily.
Levá strana
Pravá
strana
VNITŘNÍ ROH
VNĚJŠÍ ROH
Pravý pokos
45°
Levý pokos
45°
Držte pravou
část
Držte pravou
část
Levý pokos
45°
Pravý pokos
45°
Držte levou
část
Držte levou
část
Speciální řezy
NEPROVÁDĚJTE ŽÁDNÝ ŘEZ, NENÍ-LI
OBROBEK ZAJIŠTĚN NA STOLE PILY A NENÍLI OPŘEN O VODÍTKO.
OHNUTÉ OBROBKY (OBR. 22, 23)
Při řezání ohnutých obrobků tyto obrobky vždy
umístěte tak, jak je zobrazeno na obr. 22 a nikdy
je nepokládejte způsobem znázorněným na obr.
23. Nesprávné umístění materiálu způsobí, že při
dokončování řezu bude docházet k přiskřípnutí
pilového kotouče.
ŘEZÁNÍ KULATÝCH MATERIÁLŮ
KULATÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT UPNUTY
NEBO PEVNĚ PŘITISKNUTY K VODÍTKU, ABY
BYLO ZABRÁNĚNO JEJICH ODVALOVÁNÍ. To
je velmi důležité zejména při provádění úhlových
řezů.
ŘEZÁNÍ ROZMĚRNÝCH OBROBKŮ (OBR. 24)
Občas se stane, že je obrobek příliš velký na to,
aby se dostal pod spodní kryt pilového kotouče.
Chcete-li kryt zvednout, s vypnutou pilou
a s pravou rukou na ovládací rukojeti položte
palec pravé ruky na horní část krytu. Palcem
zvedejte kryt nahoru do takové polohy, aby se
obrobek dostal po tento kryt, jak je zobrazeno
na obr. 24. Před spuštěním motoru kryt uvolněte.
Mechanismus krytu bude během řezu normálně
pracovat. Provádějte tento úkon pouze v případě,
je-li to nutné. PŘI PROVOZU PILY NIKDY
NEUVAZUJTE, NEPŘIPEVŇUJTE A NEDRŽTE
OCHRANNÝ KRYT V OTEVŘENÉ POLOZE.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení,
před prováděním čištění nebo
údržby a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nabíječka a baterie nejsou opravitelné.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách hlavního krytu a v jejich
blízkosti nahromadí prach a nečistoty,
odstraňte je proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu používejte schválenou
ochranu zraku a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT, nebylo
s tímto výrobkem testováno, může
být použití takového příslušenství
nebezpečné. Chcete-li snížit riziko
zranění, používejte s tímto výrobkem
pouze příslušenství doporučené
společností DEWALT.
31
Následující příslušenství, určené pro vaši
pokosovou pilu, může být užitečné. V některých
případech může být vhodnější použití vlastních
pracovních podpěr, dorazů, svorek atd. Výběr
a použití takového příslušenství provádějte vždy
pečlivě. Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
PILOVÉ KOTOUČE
POUŽÍVEJTE POUZE PILOVÉ KOTOUČE
S PRŮMĚREM 184 MM, S KULATÝM
UPÍNACÍM OTVOREM S PRŮMĚREM 16 MM
A S MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKOU ŘEZU 2,1 MM.
OTÁČKY PILOVÉHO KOTOUČE MUSÍ BÝT
MINIMÁLNĚ 4 000 OT./MIN. NEPOUŽÍVEJTE
PILOVÉ KOTOUČE S HRANATÝM UPÍNACÍM
OTVOREM. Nikdy nepoužívejte pilové kotouče
s jinými průměry. Nebyly by řádně chráněny.
Používejte pouze kotouče pro příčné řezy!
Nepoužívejte kotouče určené k podélnému
rozřezávání, kombinované kotouče nebo kotouče
se sklonem ozubení větším jak 7°.
POPIS PILOVÝCH KOTOUČŮ
POUŽITÍ
PRŮMĚR
Univerzální
Jemné řezy dřeva
184 mm
184 mm
POČET
ZUBŮ
40
60
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Výrobky a baterie
označené tímto symbolem nesmí
být vyhozeny do běžného domácího
odpadu.
Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou
být obnoveny nebo recyklovány, což snižuje
poptávku po surovinách. Provádějte prosím
recyklaci elektrických výrobků a baterií podle
místních předpisů. Další informace naleznete na
internetové adrese www.2helpU.com.
Nabíjecí baterie
Tato baterie s dlouhou životností musí být
nabíjena v případě, kdy již neposkytuje
dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné
pracovní operace. Po ukončení provozní
životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
32
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
Závady a postupy pro jejich odstranění
ZAJISTĚTE, ABY BYLY ŘÁDNĚ DODRŽOVÁNY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POKYNY
PROBLÉM
Pilu není možné
spustit
Pila provádí
nevyhovující řezy
CO NENÍ SPRÁVNÉ?
1. Není vložena baterie
2. Baterie není nabita
3. Opotřebované uhlíky
1. Tupý pilový kotouč
2. Pilový kotouč je namontován
opačně
3. Nečistoty nebo pryskyřice na
pilovém kotouči
Pracovní LED svítilna
XPS™ bliká
Pila nadměrně
vibruje
Pila neprovádí
přesné pokosové
řezy
Materiál blokuje
pilový kotouč
4. Nesprávný pilový kotouč pro
prováděnou práci
1. Baterie není nabita
1. Pila není řádně upevněna na
stojanu nebo na pracovním
stole
2. Stojan nebo pracovní stůl
nestojí na rovné podlaze
3. Poškozený pilový kotouč
1. Měřítko pokosových řezů není
správně nastaveno.
2. Pilový kotouč není v kolmé
poloze vzhledem k vodítku
3. Pilový kotouč není v kolmé
poloze vzhledem k pracovnímu
stolu
4. Obrobek se pohybuje
5. Opotřebovaná nebo poškozená
drážka pro pilový kotouč
1. Řezání ohnutých materiálů
ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU
1. Vložte baterii do nářadí. Viz část Vložení a vyjmutí
baterie.
2. Nabijte baterii. Viz část Postup při nabíjení.
3. Svěřte výměnu uhlíků autorizovanému servisu.
1. Vyměňte pilový kotouč. Viz část Výměna nebo
nasazení nového pilového kotouče.
2. Otočte pilový kotouč. Viz část Výměna nebo nasazení
nového pilového kotouče.
3. Sejměte pilový kotouč z pily a očistěte jej pomocí
ocelové vlny a terpentýnu nebo čisticím prostředkem na
trouby.
4. Vyměňte pilový kotouč. Viz část Pilové kotouče
v kapitole Volitelné příslušenství.
1. Nabijte baterii. Viz část Postup při nabíjení.
1. Řádně utáhněte všechny montážní prvky. Viz část
Montáž na pracovní stůl.
2. Přemístěte pilu na rovný povrch. Viz část Seznámení
se s výrobkem.
3. Vyměňte pilový kotouč. Viz část Výměna nebo
nasazení nového pilového kotouče.
1. Proveďte kontrolu a nové nastavení. Viz část Nastavení
měřítka pokosových řezů v kapitole Seřízení.
2. Proveďte kontrolu a nové nastavení. Viz část Nastavení
měřítka pokosových řezů v kapitole Seřízení.
3. Proveďte kontrolu a nastavení vodítka. Viz část
Nastavení kolmé polohy vzhledem ke stolu v kapitole
Seřízení.
4. Proveďte řádné upnutí obrobku k vodítku nebo nalepte
na vodítko brusný papír s hrubostí brusných zrn 120.
5. Svěřte výměnu autorizovanému servisu.
1. Viz část Ohnuté materiály v kapitole Speciální řezy.
zst00288775 - 30-11-2015
33
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
34
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising