FMC772 | Stanley FMC772 SPEAKER instruction manual

382015 - 03 BAL
FMC772B
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
4
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
8
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
13
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
17
2
1
2
3
4
5
6
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Varnost drugih ljudi
Vaš Bluetooth zvočnik Stanley Fat Max FMC772B je zasnovan za poslušanje radijskih postaj. Naprava je namenjena
ljubiteljskim in poklicnim uporabnikom za neprofesionalno
uporabo.
♦
Napotki za varno uporabo
♦
Splošni napotki za varno uporabo
Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila
in navodila. Neupoštevanje spodaj navedenih
opozoril in napotkov, lahko privede do telesnih
poškodb.
♦
♦
♦
Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila.
Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih.
Uporaba kateregakoli pribora ali priključka ali način
uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko
povzroči nevarnost telesnih poškodb.
Shranite navodila za uporabo tudi v prihodnje.
Uporaba naprave
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri uporabi naprave bodite vedno previdni.
Ta naprava ni igrača in ni namenjena igri.
Napravo uporabljajte samo v suhem prostoru. Ne zmočite aparata.
Aparata ne potapljajte v vodo.
Ne odpirajte ohišja aparata. Znotraj naprave ni delov, ki
bi jih lahko servisiral ali popravil uporabnik.
Naprave ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih, kjer se
nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.
Za zmanjšanje nevarnosti poškodb vtičev in napajalnih
kablov nikoli ne izvlecite vtiča iz vtičnice z vlečenjem za
kabel.
Po uporabi
♦
♦
♦
Če naprave ne uporabljate, jo hranite v suhem prostoru.
Otroci ne smejo imeti dostopa do shranjenih gospodinjskih aparatov.
Če napravo shranite ali jo prevažate v avtomobilu, jo
položite v prtljažnik ali jo privežite, tako da preprečite
njen premik pri nenadnih spremembah v hitrosti ali smeri
vožnje.
Preverjanja in popravila
♦
♦
♦
♦
4
Pred uporabo naprave preverite, da so vsi deli naprave
nepoškodovani. Preverite morebitne polomljene dele,
poškodovana stikala in druge pomanjkljivosti, ki bi lahko
vplivale na delovanje izdelka.
Ne uporabljajte naprave, če je katerikoli del poškodovan
ali defekten.
Vse poškodovane ali defektne dele naj zamenja ali
popravi pooblaščeni servis.
Nikoli ne poskušajte odstraniti ali zamenjati delov, ki niso
navedeni v teh navodilih.
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno
z otroci), z omejenimi fizičnimi, ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so
pod nadzorom ali so prejeli navodila o uporabi naprave
s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
Otroke je potrebno nadzorovati in preprečiti, da bi se
igrali z orodjem.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje
spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate
z orodjem daljše časovne obdobje, poskrbite za redne
odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja
pri uporabi orodja (na primer:- delo z lesom, posebej
hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Nalepke na napravi
Na napravi se nahajajo naslednji opozorilni znaki:
Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik
prebrati navodila.
Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike
Baterije (niso priložene)
♦ Nikoli ne poskušajte iz kakršnegakoli razloga odpreti
baterije.
♦ Baterije ne izpostavite vodi.
♦ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko temperatura višja od 40 °C.
♦ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do 40 °C.
♦ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom v razdelku
"Skrb za okolje".
♦ Ne poškodujte/deformirajte baterijskega vložka
z udarcem ali vrtanjem. Takšno dejanje lahko privede do
nevarnosti telesnih poškodb ali požara.
♦ Ne polnite poškodovanih baterij.
♦ Pri ekstremnih pogojih obstaja nevarnost izlitja baterije.
Če opazite na baterijah sledi tekočine, baterijo obrišite
s suho krpo. Pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo.
♦ V primeru stika s očmi ali kožo, preberite spodnja navodila.
Opozorilo! Tekočina v bateriji lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. V primeru stika s kožo takoj sperite
prizadeto mesto z vodo. Če se pojavi rdečica, bolečina ali
draženje, poiščite zdravniško pomoč. V primeru stika vsebine
SLOVENSKI
baterije z očmi nemudoma izperite oči s čisto vodo in poiščite
zdravniško pomoč.
Uporaba brezžične Bluetooth®
tehnologije*
Električna varnost
Pretvornik je dvojno izoliran; zato ni potrebna
dodatna ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska
napetost ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni
plošči. Nikoli ne poskušajte zamenjati pretvornika
z navadnim vtičem.
Oznake na pretvorniku
Varnostno izoliran transformator za preprečevanje
kratkega stika.
SMPS
Ta polnilnik je namenjen samo osebni uporabi.
Sestavni deli
Ta naprava vključuje nekatere ali vse naslednje sestavne
dele:
1. Tipki za nastavitev glasnosti
2. Tipka za vklop/izklop
3. Gumb za Bluetooth® / pomožni način delovanja
4. Predalček za 18 V baterijo
5. Vtič za priklop pomožnega vhoda
6. Držalo vtiča za priklop pomožnega vhoda
Uporaba
Priklop na omrežje/nastavitev glasnosti
predvajanja
Za zagon brezžične naprave, v predalček za baterijo vstavite
popolnoma napolnjeno 18 V baterijo Stanley Fat Max (ni
priložena). Prepričajte se, da je baterija pravilno nameščena.
S pritiskom tipke za vklop/izklop (2) vklopite zvočnik. S ponovnim pritiskom tipke za vklop/izklop izklopite zvočnik.
Pritisnite tipko "+" (1), da povečate glasnost. Pritisnite tipko "-"
(1), da zmanjšate glasnost naprave.
Opomba: Če je v zvočniku vstavljena baterija, ko je zvočnik
priključen na omrežje preko pretvornika, se bo zvočnik
napajal preko pretvornika in baterije se ne bo praznila. Ko
se radio napaja preko napajalnega pretvornika, ko je baterija
vstavljena v predalčku, se baterija ne bo polnila.
Funkcija Bluetooth® in pomožni način
delovanja
Po vklopu zvočnika, se bo samodejno zagnal v načinu
Bluetooth. Če želite preklopiti v način pomožnega delovanja,
pritisnite in zadržite gumb Bluetooth (3) in počakajte, da
zasveti zelena lučka. Če želite povrniti v način Bluetooth,
ponovno pritisnite in zadržite gumb Bluetooth. Modra lučka bo
začela ponovno utripati.
♦
♦
Vklopite zvočnik.
Zvočnik se bo zagnal v načinu Bluetooth. Če se bo,
pritisnite gumb Bluetooth (3).
♦ Na vaši Bluetooth združljivi napravi poiščite napravo
"P3BTS" in izberite Seznani, da vzpostavite povezavo
med dvema napravama. Med vzpostavljanjem povezave
bo utripala modra lučka. Ko bo povezava vzpostavljena,
bo modra lučka svetila neprekinjeno.
♦ Na napravi se bo začela predvajati glasba.
Opomba: Med vzpostavljanjem povezave, zvočnika ni
potrebno preklopiti v način Bluetooth, to morate storiti le med
poslušanjem.
*Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke podjetja Bluetooth SIG, Inc. Podjetje Stanley
Fat Max te blagovne znamke uporablja na podlagi licence.
Ostale blagovne znamke in tovarniška imena so blagovne
znamke svojih lastnikov.
Poslušanje v pomožnem načinu
Če želite poslušati v način pomožnega delovanja, pritisnite
in zadržite gumb Bluetooth (3) in počakajte, da modra lučka
zasveti zeleno. Priklopite vtič za priklop pomožnega vhoda (5)
v vtičnico naprave.
Ko prenehate s poslušanjem, izvlecite vtič in ga namestite
v držalo vtiča (6).
Dohodni klic
Če vaš telefon sprejme klic, ko je povezan z zvočnikom, se
bo zvonjenje predvajalo preko zvočnika.
Samsung**
Če želite preusmeriti klic na svoj telefon, prekličite izbiro prostoročnega klica na vašem telefonu. Zvočnik se samodejno
utiša. Klic končajte po običajnem načinu na vašem mobilnem
telefonu. Zvočnik bo nadaljeval s predvajanjem.
**Samsung® je zaščitena blagovna znamka skupine Samsung
Group.
iPhone®***
Če želite preusmeriti klic na svoj telefon, na svojem telefonu
izberite "audio source" in nato izberite "iPhone". Zvočnik
se samodejno utiša. Klic končajte po običajnem načinu na
vašem mobilnem telefonu. Zvočnik bo nadaljeval s predvajanjem.
***iPhone® je zaščitena blagovna znamka podjetja Apple Inc.
Odpravljanje težav
Če naprava ne deluje pravilno, sledite spodnjim navodilom.
Če to ne odpravi težave, se posvetujte s Stanley Fat Max
serviserjem.
Opozorilo! Pred nadaljevanjem, izključite napravo.
5
SLOVENSKI
Težava
Možna rešitev
Morebitni vzrok
Dokler se ne vklopi
Kabel ni priklopljen
Priključite orodje na
delujočo omrežno
vtičnico
Omrežna varovalka je
pregorela
Zamenjajte omrežno
varovalko (če omrežna
varovalka pregori
večkrat, nemudoma
prenehajte z uporabo
radia in ga odnesite
na servisni center
podjetja Stanley Fat
Max ali pooblaščenemu
serviserju)
Inštalacijski odklopnik se Ponastavite
je izklopil
inštalacijski odklopnik
(če se inštalacijski
odklopnik izklopi
večkrat, nemudoma
prenehajte z uporabo
radia in ga odnesite
na servisni center
podjetja Stanley Fat
Max ali pooblaščenemu
serviserju)
Kabel ali stikalo sta
poškodovana
Bluetooth® ni povezan
Kabel ali stikalo
servisirajte v servisnem
centru podjetja
Stanley Fat Max ali
pri pooblaščenemu
serviserju
Baterija ni napolnjena
Napolnite baterijo
Baterija ni pravilno
vstavljena
Baterijo vstavite pravilno
v predalček za baterijo
in se prepričajte, da je
pravilno priklopljena
Baterija nima dovolj
moči
Napolnite baterijo
Baterija ni vstavljena
Vstavite baterijo
Pretvornik je izklopljen
in baterija ni vstavljena
v predalčku
Priklopite pretvornik na
omrežno vtičnico ali
pravilno vstavite baterijo
v predalček
Med uporabo
pretvornika se prekine
dovajanje električnega
toka
Prepričajte se, da
je v omrežni vtičnici
omrežno napajanje ali
pravilno vstavite baterijo
Naprava se nahaja
zunaj dosegljivega
območja
Približajte napravo
Bluetooth zvočniku
Napravo bo morda
treba ponovno povezati
z napravo Bluetooth,
glej "Uporaba brezžične
Bluetooth tehnologije"
Če so z zvočnikom
povezane dve ali več
naprav, izklopite zvočnik
v meniju nastavitve v eni
izmed napravi.
Vzdrževanje
Vaša Stanley Fat Max baterijska ali električna naprava/orodje
je zasnovano tako, da deluje dolgo brez posebnega vzdrževanja. Stalno in zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne
6
skrbi za napravo in rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred prenašanjem ali čiščenjem izključite napravo
in jo odklopite iz omrežnega napajanja.
♦ Zunanjo površine ohišja naprave lahko počistite s pomočjo krpe.
Opozorilo! Za čiščenje nekovinskih delov orodja NIKOLI ne
uporabljajte kemičnih sredstev ali drugih močnih kemikalij.
Take kemikalije lahko oslabijo materiale, iz katerih so izdelani
ti deli. Uporabite samo krpo, navlaženo z vodo oz. milnico.
Pazite, da tekočina ne prodre v notranjost; nikoli ne potopite
nobenega dela naprave v vodo.
Opozorilo! NIKOLI ne razpršujte ali na drugačen način
vnašajte maziv ali čistilnih sredstev v notranjost naprave. To
lahko skrajša življenjsko dobo orodja in vpliva negativno na
delovanje.
Servisiranje
Tega izdelka ne more servisirati uporabnik sam. Znotraj
radijskega sprejemnika ni nobenih delov, ki bi jih bilo mogoče
servisirati. Da bi preprečili poškodbe na statično elektriko
občutljivih notranjih komponent, priporočamo servisiranje
v pooblaščenem servisnem centru.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov. Izdelka ne smete odlagati skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za odlaganje, ločeno od ostalih gospodinjskih
odpadkov.
Ločeno zbiranje omogoča recikliranja in ponovno
uporabo dotrajanih izdelkov in embalažnih materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih
virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje
električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni
zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
Stanley Fat Max vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko dosežejo
konec svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu
serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel namesto vas.
Če bi radi stopili v stik s predstavnikom pooblaščenega
servisnega centra, poiščite najbližjo zastopniško pisarno
Stanley Fat Max, kontaktni naslov boste našli v tem priročniku. Seznam vseh pooblaščenih serviserjev Stanley Fat Max in
vsi podatki o po prodajnih storitvah so na voljo tudi na spletni
strani: www.2helpU.com
SLOVENSKI
Baterije
Na koncu njihove življenjske dobe ravnajte z njimi
v skladu s predpisi za varovanje okolja:
♦
♦
♦
♦
Do konca izpraznite baterijo, nato jo odstranite iz orodja.
NiCd, NiMH in litijeve ionske akumulatorje je mogoče
reciklirati. Vložite baterijo/baterije v ustrezno embalažo,
tako da onemogočite kratkostično povezavo med poli.
Odnesite jih v ustrezni servis ali na lokacijo za zbiranje
baterij za recikliranje.
Ne povzročite kratkega stika med poli baterije.
Baterij ne mečite v ogenj; to lahko povzroči telesne
poškodbe ali eksplozijo.
Garancija
Stanley Fat Max na podlagi zaupanja v kakovost svojih
izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem
primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
POLNA ENOLETNA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Fat Max jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik;
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo;
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa;
♦ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate lokalno
pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku.
Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem
naslovu: www.stanley.eu/3
7
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Sigurnost drugih osoba
Ovaj Bluetooth zvučnik Stanley Fat Max FMC772B predviđen
je za reprodukciju emitiranih signala. Ovaj alat predviđen je
za profesionalne i za privatne, neprofesionalne korisnike.
♦
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja
i uputa navedenih u nastavku može rezultirati
strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
♦
♦
♦
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik.
U ovom priručniku opisana je predviđena namjena.
Upotreba bilo kojeg dodatnog pribora ili opreme, kao
i primjena ovog uređaja u svrhe koje nisu opisane
u ovom priručniku može predstavljati opasnost od tjelesnih ozljeda.
Ovaj priručnik čuvajte za slučaj potrebe.
Upotreba ovog uređaja
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Uvijek budite pažljivi prilikom upotrebe uređaja.
Uređaj se ne smije upotrebljavati kao igračka.
Upotrebljavajte samo na suhim mjestima i ne dopustite
da se uređaj smoči.
Uređaj ne uranjajte u vodu.
Ne otvarajte kućište. Unutar uređaja nema dijelova koje
bi korisnik mogao popraviti.
Uređaj ne koristite u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.
Da biste smanjili rizik od oštećivanja utikača i kabela,
nikad ne povlačite za kabel kad utikač želite izvući iz
utičnice.
Nakon upotrebe
♦
♦
♦
Kad nije u upotrebi, uređaj treba pospremiti na suhom
mjestu.
Djeca ne bi smjela imati pristup pohranjenim uređajima.
Kad se uređaj čuva ili prevozi u vozilu, potrebno ga je
smjestiti u prtljažnik ili spriječiti njegovo pomicanje uslijed
naglih promjena u brzini i smjeru kretanja vozila.
Pregledi i popravci
♦
♦
♦
♦
8
Prije upotrebe provjerite uređaj radi mogućih oštećenja
ili neispravnih dijelova. Provjerite ima li polomljenih
dijelova, oštećenja prekidača ili bilo kojih drugih okolnosti
koje bi mogle utjecati na rad uređaja.
Ne upotrebljavajte uređaj ako je bilo koji dio oštećen ili
neispravan.
Neka bilo koje oštećene ili neispravne dijelove popravi ili
zamijeni ovlašteni serviser.
Ne pokušavajte uklanjati ili mijenjati dijelove koji nisu
navedeni u ovom priručniku.
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom iskustva
ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu upotrebu
uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici, koji nisu
navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici
mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe
itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći, a to
su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica ili
pribora.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom alata.
Radite redovite pauze tijekom upotrebe bilo kojeg alata
tijekom duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale
tijekom korištenja alata (npr. tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Oznake na uređaju
Na uređaju su prisutni sljedeći simboli upozorenja:
Da bi se smanjio rizik od ozljeda, korisnik mora
pročitati priručnik s uputama.
Dodatne sigurnosne upute za akumulatore
i punjače
Baterije (nisu isporučene)
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
♦ Bateriju ne izlažite vodi.
♦ Ne pohranjujte na mjestima na kojima bi temperatura
mogla biti viša od 40 °C.
♦ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama
između 10°C i 40°C.
♦ Prilikom odbacivanja baterija pridržavajte se uputa
navedenih u odjeljku „Zaštita okoliša“.
♦ Akumulator ne oštećujte/deformirajte bilo udarcem ili
bušenjem jer time možete stvoriti rizik od ozljede i vatre.
♦ Ne punite oštećene baterije.
♦ U ekstremnim uvjetima može doći do curenja baterije.
Ako na akumulatoru uočite tekućinu, pažljivo je obrišite
krpom. Izbjegavajte dodir s kožom.
♦ U slučaju dodira s kožom ili očima slijedite upute u nastavku.
HRVATSKI
Upozorenje! Baterijska tekućina može uzrokovati tjelesne
ozljede i materijalnu štetu. U slučaju dodira s kožom odmah
isperite vodom. U slučaju crvenila, boli ili nadraženosti
potražite liječničku pomoć. U slučaju kontakta s očima odmah
isperite čistom vodom i potražite liječničku pomoć.
Zaštita od električne struje
Ovaj adapter opremljen je dvostrukom izolacijom
te žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na nazivnoj oznaci. Nikad ne pokušavajte
adapter zamijeniti običnim utikačem električne
mreže.
Oznake na adapteru
Sigurnosni izolacijski transformator otporan na
kratki spoj.
SMPS
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
Značajke
Ovaj uređaj sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Tipka glasnoće
2. Gumb napajanja
3. Bluetooth® / gumb za rad s vanjskim uređajima
4. Priključak baterije od 18 V
5. Priključak za vanjske uređaje
6. Držač priključka za dodatke
Upotreba
Uključivanje-isključivanje/podešavanje glasnoće
Za upotrebu bežičnog proizvoda umetnite potpuno napunjenu
bateriju Stanley Fat Max od 18 V (nije isporučena) u njezino
ležište. Provjerite je li baterije dobro namještena u svom
ležištu.
Da biste uključili zvučnik, pritisnite gumb napajanja (2). Ponovo pritisnite tipku napajanja kako biste isključili zvučnik.
Da biste povećali glasnoću, pritisnite „+“ (1). Za smanjenje
glasnoće pritisnite „-“.
Napomena: ako je u uređaj postavljena baterija i istovremeno je priključen AC adapter, zvučnik će raditi na adapter
i neće trošiti bateriju. U tom slučaju baterija se neće puniti.
Bluetooth® i rad s vanjskim uređajima
Kada se zvučnik uključi, automatski se postavlja u Bluetooth
način. Za prebacivanje na rad s dodacima držite pritisnutu tipku Bluetooth (3) dok se ne upali zelena lampica. Za povratak
na Bluetooth način ponovo držite pritisnutu tipku Bluetooth.
Ponovo će treperiti plava lampica.
Upotreba bežične tehnologije*
Bluetooth®
♦
♦
Uključite zvučnik.
Zvučnik bi već trebao biti u Bluetooth načinu. Ako nije,
pritisnite tipku Bluetooth (3).
♦ Pronađite „P3BTS“ na svom uređaju koji podržava Bluetooth i odaberite ga radi uparivanja. Tijekom uparivanja
treperit će plava lampica. Plava lampica prestat će
treperiti nakon uspješnog uparivanja.
♦ Pokrenite reprodukciju glazbe na svom uređaju.
Napomena: zvučnik prilikom uparivanja ne mora biti u Bluetooth načinu, nego samo tijekom slušanja.
*Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi
u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih
oznaka od strane tvrtke Stanley Fat Max je pod licencom.
Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim
odgovarajućim vlasnicima.
Slušanje u načinu rada s dodacima
Za slušanje uređaja u načinu rada s dodacima držite pritisnutu tipku Bluetooth (3) dok se ne upali plava lampica. Priključite
utikač (5) u utičnicu za vanjske uređaje.
Kad završite, iskopčajte utikač i pohranite ga u držač (6).
Dolazni poziv
Ako telefon primi poziv dok je povezan sa zvučnikom, poziv
će se čuti preko zvučnika.
Samsung**
Da biste poziv prenijeli na telefon, isključite opciju slušalica
na telefonu. Zvučnik će ostati prigušen do završetka poziva.
Poziv završite na uobičajeni način, putem mobitela. Zvučnik
će nastaviti s obavljanjem prethodne funkcije.
**Samsung® je registrirani zaštitni znak tvrtke Samsung
Group.
iPhone®***
Da biste preusmjerili poziv na telefon, odaberite „audio
source“ (izvor zvuka) na svom telefonu, a zatim odaberite
„iPhone“. Zvučnik će ostati prigušen do završetka poziva.
Poziv završite na uobičajeni način, putem mobitela. Zvučnik
će nastaviti s obavljanjem prethodne funkcije.
***iPhone® je registrirani zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
Rješavanje problema
Ako vam se čini da vaš uređaj ne funkcionira pravilno, slijedite
dolje opisane upute. Ako to ne riješi problem, kontaktirajte
svog lokalnog servisnog zastupnika tvrtke Stanley Fat Max.
Upozorenje! Prije nego što nastavite s uputama, uređaj
isključite iz napajanja.
9
HRVATSKI
Te kemikalije mogu štetiti materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo krpu natopljenu vodom
i blagim sapunom. Nikad ne dopustite da bilo kakva tekućina
prodre u unutrašnjost alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
Upozorenje! NE prskajte ni na bilo koji drugi način ne nanosite sredstva za podmazivanje ili čišćenje u unutrašnjost alata.
To može utjecati na vijek trajanja i performanse alata.
Problem
Moguće rešenje
Mogući uzrok
Uređaj se ne uključuje
Kabel nije priključen
Priključite uređaj
u ispravnu utičnicu
Pregorio je osigurač
Zamijenite osigurač
(ako osigurač stalno
pregorijeva, odmah
prestanite s upotrebom
i servisirajte uređaj
u ovlaštenom servisu za
Stanley Fat Max)
Kratkospojnik je
prekinuo strujni krug
Ponovo uključite
kratkospojnik (ako
kratkospojnik stalno
prekida strujni krug,
odmah prestanite
s upotrebom
i servisirajte uređaj
u ovlaštenom servisu za
Stanley Fat Max)
Napomene u vezi servisiranja
Oštećen je kabel ili
prekidač
Kabel ili prekidač
servisirajte u ovlaštenom
Stanley Fat Max servisu
Zaštita okoliša
Baterija nije napunjena
Napunite bateriju
Baterija nije dobro
namještena
Bateriju gurnite do
kraja u njezino ležište
i provjerite nasjeda li na
kontakte
Baterija je preslaba
Napunite bateriju
Baterija je uklonjena
Ponovo postavite
bateriju
Adapter nije priključen,
a baterija nije
postavljena
Priključite adapter
u utičnicu i pravilno
umetnite bateriju
Nema napajanja prilikom Provjerite je li utičnica
uporabe adaptera
pod naponom i je
li baterija pravilno
postavljena.
Prekinuta je
Bluetooth® veza
Uređaj nije u dometu
Približite uređaj u domet
Bluetooth zvučnika
Uređaj možda treba
ponovo upariti
s Bluetoothom.
Pogledajte odjeljak
"Upotreba bežične
tehnologije Bluetooth".
Ako je sa zvučnikom
upareno više
uređaja, prekinite
vezu sa zvučnikom
u postavkama jednog od
uređaja.
Održavanje
Ovaj žični/akumulatorski električni uređaj/alat tvrtke Stanley
Fat Max predviđen je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno
održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju alata/uređaja.
Upozorenje! Uređaj isključite i iskopčajte iz napajanja prije
bilo kakvog čišćenja.
♦ Nečistoća i masnoća s vanjske strane uređaja mogu se
ukloniti krpom.
Upozorenje! Za čišćenje nemetalnih dijelova uređaja
NIKAD ne upotrebljavajte otapala ili druge jake kemikalije.
10
Ovaj proizvod nije namijenjen servisiranju od strane korisnika.
Unutar radija nema dijelova koje bi korisnik mogao servisirati.
Servisiranje u ovlaštenom servisu potrebno je kako bi se
izbjeglo oštećivanje unutarnjih komponenti osjetljivih na
statički elektricitet.
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se
odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite
ovaj proizvod za zasebno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala
pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta
otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Stanley Fat Max omogućuje prikupljanje i recikliranje proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka trajanja.
Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji
će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke
Stanley Fat Max na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley Fat Max
i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi: www.2helpU.com.
Baterije
Po isteku vijeka trajanja odbacite baterije pazeći na
zaštitu okoliša:
♦
♦
Bateriju potpuno ispraznite i potom je izvadite iz alata.
NiCd, NiMH i Li-Ion baterije mogu se reciklirati. Baterije
odložite u odgovarajuću ambalažu kako biste spriječili
HRVATSKI
♦
♦
kratko spajanje kontakata. Odnesite ih bilo kojem ovlaštenom serviseru ili u lokalno središte za recikliranje.
Kontakte baterije nemojte kratko spajati.
Baterije ne spaljujte jer to može rezultirati tjelesnim
ozljedama ili eksplozijom.
Jamstvo
Tvrtka Stanley Fat Max sigurna je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža natprosječno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica
Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
JEDNOGODIŠNJE POTPUNO JAMSTVO
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan uslijed
nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku od 12
mjeseci od dana kupnje, Stanley Fat Max jamči besplatnu
zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata
po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu.
♦ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije
predviđen;
♦ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke;
♦ Postoji dokaz o kupnji.
♦ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača ili
potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat Max ili
kontaktirajte svoj lokalno predstavništvo na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat Max servisa
i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje dostupni
su putem interneta na adresi:www.stanley.eu/3
11
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Ƈ
Jamþimo da navedeni proizvod koji smo isporuþili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorniþkoj
montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamþimo
da üe navedeni proizvod koji smo isporuþili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe
ukoliko üe se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamþimo da je za isporuþeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku
7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista
podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku
osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda
koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od
45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaüenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predoþenje originalnog raþuna prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog peþatom
prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni
u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na
naþin dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku
i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestruþnim rukovanjem,
rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaniþkim ošteüenjem iskljuþene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan
od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se
produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
Ƈ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorniþkog sklapanja
i pakiranja
Ƈ Puknuüa lomovi dijelova strojeva i alata prouzroþeni
nekvalitetnim materijalom tj. tvorniþkom greškom.
Ƈ Indirektni kvarovi uzrokovani toþkom 2.
Ƈ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/ureÿaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Ošteüena i kvarovi nastali:
Ƈ Prilikom nepravilnog sastavljanja ureÿaja od strane
kupca
Ƈ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
Ƈ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona,
optereüenja
12
Servisiranjem ili rastavljanjem ureÿaja od strane
neovlaštenih osoba
Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
Ƈ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
Ƈ Kvarovi nastali radi preoptereüivanja ili pregrijavanja ureÿaja ili njihovih sastavnih dijelova
Ƈ
2.
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Peþat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovaþka cesta 2E,
10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovaþka cesta 2E, 10020 Zagreb,
tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovaþka cesta 2E,
10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
naÿin dostave i povrat alata po izvršenom popravku, te
ostala servisna ili tehniÿka pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Bezbednost drugih osoba
Vaš Stanley Fat Max FMC772B Bluetooth zvučnik je konstruisan za slušanje radio emisija. Ovaj aparat je namenjen za
profesionalne i privatne, neprofesionalne korisnike.
♦
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može izazvati
povredu.
♦
♦
♦
Pre nego što počnete da koristite ovaj aparat, pažljivo
pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili
vršenje bilo koje druge operacije ovim aparatom koja nije
preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda.
Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za kasnije potrebe.
Korišćenje vašeg aparata
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Uvek budite pažljivi kada koristite ovaj uređaj.
Ovaj uređaj se ne sme koristiti kao igračka.
Koristite samo na suvom mestu, nemojte dozvoliti da se
aparat umokri.
Ne uranjajte uređaj u vodu.
Ne otvarajte kućište. Unutra se ne nalaze delovi koje
korisnik može servisirati.
Ne uključujte aparat u eksplozivnim atomsferama, na
primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.
Da biste smanjili opasnost od oštećenja utikača i kablova, nikad ne vucite kabl da biste izvukli utikač iz utičnice.
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica (uključujući
i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe,
osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi
sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za
njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju
sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za
bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale opasnosti
se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako
sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da
redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine koja
se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvetom,
naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om.).
Nalepnice na aparatu
Na aparatu se nalaze sledeći simboli upozorenja:
Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik
mora da pročita uputstvo za upotrebu.
Posle upotrebe
Dodatna sigurnosna uputstva za baterije i punjače
♦
♦
♦
Baterije (nisu isporučene)
♦ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
♦ Ne izlažite bateriju vodi.
♦ Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura može
da pređe 40 °C.
♦ Punite ih samo na sobnim temperaturama između 10 °C
i 40 °C.
♦ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva koja su
navedena u odeljku „Zaštita životne sredine“.
♦ Ne oštećujte/ne deformišite punjivu bateriju bušenjem
ili udarcem jer to može da kreira opasnost od povrede
i požara.
♦ Ne punite oštećene baterije.
♦ Pod ekstremnim uslovima može doći do curenja tečnosti
iz baterije.
Ako primetite da tečnost curi iz baterije, pažljivo je
obrišite pomoću krpe. Izbegavajte dodir sa kožom.
♦ U slučaju da dođe do dodira sa kožom ili očima, pratite
dole navedena uputstva.
Kada se ne koristi, aparat treba čuvati na suvom mestu.
Deca ne treba da imaju pristup odloženim aparatima.
Kada se uređaj skladišti ili transportuje u vozilu, treba
ga osigurati tako da se spreči kretanje usled iznenadnih
promena brzine/smera.
Inspekcije i popravke
♦
♦
♦
♦
Pre upotrebe proverite da li je aparat oštećen i da li ima
neispravne delove. Proverite da li su delovi polomljeni,
da li su oštećeni prekidači, kao i bilo koje drugo stanje
koje može uticati na rad ovog aparata.
Ne koristite aparat ako je neki deo oštećen ili neispravan.
Bilo koje oštećene ili neispravne delove treba da popravi
ili zameni ovlašćeni serviser.
Nikad ne pokušavajte da uklonite ili zamenite bilo koji
deo osim onog koji je naveden u ovom priručniku.
13
SRPSKI
Upozorenje! Tečnost iz baterije može da izazove telesne povrede ili materijalnu štetu. U slučaju dodira sa kožom, odmah
isperite sa dosta vode. Ako se javi crvenilo, bol ili iritacija,
odmah potražite medicinsku pomoć. U slučaju dodira s očima,
odmah isperite čistom vodom i potražite medicinsku pomoć.
Električna bezbednost
Vaš adapter je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon
elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj pločici
uređaja. Nikad ne pokušavajte da zamenite adapter
običnim mrežnim utikačem.
Simboli na adapteru
Sigurnosni izolacioni transformator otporan na
kratak spoj.
SMPS
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Karakteristike
Ovaj uređaj sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Tasteri za jačinu zvuka
2. Dugme za napajanje
3. Dugme za Bluetooth® / pomoćni režim
4. Priključak za 18V bateriju
5. Pomoćni džek
6. Držač pomoćnog džeka
Upotreba
Napajanje/podešavanje jačine zvuka
Za rad na bateriji umetnite kompletno napunjenu 18v Stanley
Fat Max bateriju (nije isporučena) u odeljak za bateriju.
Uverite se da je baterija kompletno nameštena.
Za uključivanje zvučnika pritisnite dugme za napajanje (2).
Ponovo pritisnite dugme za napajanje za isključivanje
zvučnika.
Pritisnite dugme „+“ (1) da iste povećali jačinu zvuka. Za
smanjivanje jačine zvuka pritisnite donje dugme „-“.
Napomena: Ako je u isto vreme priključena baterija i AC
adapter na zvučnik, onda zvučnik pokreće rad preko adaptera
i ne prazni bateriju. Međutim, time se ne vrši punjenje baterije.
Bluetooth® i pomoćna funkcija
Kada je zvučnik uključen, onda se automatski nalazi u režimu
Bluetooth. Za uključivanje pomoćnog režima, pritisnite i držite
pritisnutim dugme Bluetooth (3) dok svetlo ne postane zeleno.
Za prebacivanje nazad na Bluetooth režim, jednostavno
ponovo pritisnite i držite pritisnutim Bluetooth dugme. Plavo
svetlo ponovo treperi.
14
Korišćenje Bluetooth® bežične
tehnologije*
♦
♦
Uključite zvučnik.
Zvučnik treba da se nalazi već u režimu Bluetooth. Ako
ne, onda pritisnite dugme Bluetooth (3).
♦ Pronađite “P3BTS” u uređaji na vašem uređaju kome je
Bluetooth omogućen i izaberite za uparivanje. Dok se
vrši uparivanje plavo svetlo treperi. Čim se uparivanje
uspešno završi, plavo svetlo ne treperi više.
♦ Pokrenite reprodukciju muzike na vašem uređaju.
Napomena: Zvučnik ne mora da se nalazi u režimu Bluetooth
prilikom uparivanja, samo prilikom slušanja.
Reč i logotipovi Bluetooth® su registrovane trgovačke oznake
u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba ovih
oznaka od strane Stanley Fat Max je licencirana. Ostale
trgovačke oznake i nazivi su u vlasništvu dotičnih vlasnika.
Slušanje u pomoćnom režimu
Za slušanje u pomoćnom režimu, pritisnite i držite pritisnutim
dugme Bluetooth (3) dok plavo svetlo ne postane zeleno.
Utaknite pomoćni džek (5) u priključak vašeg uređaja.
Nakon završetka iskopčajte džek i skladištite ga u držaču (6).
Dolazni poziv
Ako vaš telefon primi poziv dok je povezan sa zvučnikom,
onda će da zvoni preko zvučnika.
Samsung**
Za prenos poziva na vaš telefon, deštiklirajte opciju naglavnih
slušalica na vašem telefonu. Zvučnik se utišava dok se poziv
ne završi. Završite poziv normalno preko vašeg telefona.
Zvučnik se ponovo vraća na prethodnu funkciju.
**Samsung® je registrovana trgovačka oznaka Samsung
grupe.
iPhone®***
Za prenos poziva na telefon, odaberite „audio izvor“ na
vašem telefonu, zatim izaberite „iPhone“. Zvučnik se utišava
dok se poziv ne završi. Završite poziv normalno preko vašeg
telefona. Zvučnik se ponovo vraća na prethodnu funkciju.
**iPhone® je registrovana trgovačka oznaka Apple Inc.
Otklanjanje smetnji
Ako vam se čini da uređaj ne funkcioniše pravilno, postupite
na sledeći način. Ako to ne reši problem, kontaktirajte lokalnog ovlašćenog Stanley Fat Max servisera.
Upozorenje! Pre nego što nastavite, izvucite utikač aparata
iz utičnice.
SRPSKI
Te hemikalije mogu da oslabe materijale koji se koriste za
nemetalne delove. Koristite samo krpu koja je navlažena vodom i blagu sapunicu. Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre
u uređaj; nikad ne uranjajte bilo koji deo uređaja u tečnost.
Upozorenje! NIKAD ne prskajte i ne primenjujte nikakva
maziva ili sredstva za čišćenje unutar aparata. To ozbiljno
može uticati na vek trajanja i performanse alata.
Problem
Moguće rešenje
Mogući uzrok
Uređaj neće da se
uključi
Kabl nije priključen
Priključite alat na radnu
utičnicu
Osigurač pregoreo
Zamenite osigurač
(ako proizvod nastavlja
sa pregorevanjem
osigurača, onda odmah
prekinite upotrebu i neka
ga popravi Stanley Fat
Max ili ovlašćeni servis)
Napomene o servisiranju
Aktivirala se sklopka
Resetujte sklopku (ako
proizvod nastavlja sa
aktiviranjem sklopke,
onda odmah prekinite
upotrebu i neka ga
popravi Stanley Fat Max
ili ovlašćeni servis)
Korisnik ne može da servisira ovaj proizvod. Unutar radio
uređaja ne postoje delovi koji se mogu servisirati od strane
korisnika. Neophodno je servisiranje u ovlašćenom servisnom
centru da bi se izbegla oštećenja unutrašnjih delova koji su
osetljivi na statičko naelektrisanje.
Kabl ili prekidač su
oštećeni
Neka vam kabl ili
prekidač zamenite
Stanley Fat Max servis
ili ovlašćeni servis
Zaštita životne sredine
Baterija nije napunjena
Napunite bateriju
Baterija nije do kraja
priključena
Gurnite bateriju do kraja
u priključak i uverite se
da je pravilno priključena
Baterija nema dovoljno
napona
Napunite bateriju
Baterija je uklonjena
Zamenite bateriju
Adapter je iskopčan,
a baterija nije
nameštena
Utaknite adapter
u utičnicu ili pravilno
umetnite bateriju
Nema napajanja
sa utičnice prilikom
upotrebe adaptera
Uverite se da postoji
napon u utičnici ili
pravilno umetnite
bateriju
Uređaj se ne nalazi više
u dometu
Približite uređaj
u dometu Bluetooth
zvučnika
Bluetooth® nije
povezan
Možda uređaj više
ne bude uparen sa
Bluetooth, i onda
ćete morati da uparite
ponovo
Ako su dva ili više
uređaja uparena sa
zvučnikom, onda
prekinite vezu zvučnika
u podešenjima kod
uređaja.
Održavanje
Vaš Stanley Fat Max uređaj/alat sa kablom ili bežični dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata/aparata i redovnog
čišćenja.
Upozorenje! Isključite i iskopčajte aparat pre bilo kakvog
čišćenja.
♦ Nečistoće i masnoće mogu se odstraniti sa spoljašnje
strane aparata pomoću krpe.
Upozorenje! NIKAD ne koristite rastvarače ili druga agresivna hemijska sredstva za čišćenje nemetalnih delova aparata.
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Stanley Fat Max
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban,
ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao
poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala
pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na opštinskim
deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
Stanley Fat Max obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Stanley Fat Max proizvoda na kraju njihovog životnog
veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj proizvod
vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno
sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Stanley Fat Max predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Stanley Fat Mac servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na
internetu, na adresi: www.2helpU.com
Baterije
Na kraju njihovog životnog veka baterije treba da
zbrinete vodeći računa o našoj životnoj sredini:
♦
♦
Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite iz alata.
NiCd, NiMH i Li-jonske baterije se mogu reciklirati.
Bateriju(e) stavite u odgovarajuće pakovanje kako bi se
osiguralo da se kontakti baterije ne mogu kratkospojiti.
15
SRPSKI
♦
♦
Odnesite ih bilo kom ovlašćenom servisu za reparaciju ili
u lokalnu stanicu za reciklažu.
Ne kratkospajajte kontakte baterije.
Ne bacajte bateriju(e) u vatru jer to može dovesti do
opasnosti od telesnih povreda ili eksplozije.
Garancija
Stanley Fat Max je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
izvanredne garantne uslove za profesionalne korisnike ovog
proizvoda. Ova garantna izjava je dodatna i ni na koji način
ne osporava vaša ugovorna prava kao privatni, neprofesionalni korisnik. Ova garancija važi na teritorijama država članica
Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
JEDNOGODIŠNJA PUNA GARANCIJA
U slučaju da je vaš proizvod firme Stanley Fat Max postane
neispravan zbog greške u materijalima ili izradi u periodu od
12 meseci od datuma kupovine, Stanley Fat Max garantuje
da će zameniti neispravne delove ili – zavisno od našeg
nahođenja – zameniti uređaj besplatno u slučaju:
♦ da proizvod nije nenamenski upotrebljavan i korišćen je
u skladu sa uputstvom za upotrebu.
♦ da je proizvod bio izložen umerenom habanju i trošenju;
♦ da nisu pokušane popravke od strane neovlašćenih lica;
♦ da je dostavljen dokaz o datumu kupovine.
♦ da je Stanley Fat Max proizvod vraćen u kompletnom
stanju, sa svim originalnim delovima.
Ako želite da reklamirate, kontaktirajte vašeg prodavca ili se
obratite najbližem ovlašćenom Stanley Fat Max servisu čija
adresa se nalazi u Stanley Fat Max katalogu ili kontaktirajte
vaše Stanley predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu. Listu ovlašćenih Stanley Fat Max servisera
i potpune informacije o našim postprodajnim uslugama naći
ćete na internetu, na adresi:www.stanley.eu/3
16
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашиот Stanley Fat Max FMC772B Bluetooth
звучник е наменет за слушање на трансмисии.
Овој уред е наменет за професионални и приватни
непрофесионални корисници.
Упатства за безбедна употреба
Општи предупредувања за безбедност
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе до
повреда.
♦
♦
♦
Прочитајте го внимателно ова упатство пред да го
употребите овој уред.
Намената е опишана во ова упатство за употреба.
Употребата на било која помошна опрема или
додаток, или извршувањето на било кои работи со
овој уред освен оние препорачани во ова упатство за
употреба може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот.
Сочувајте го ова упатство за идно прегледување.
Употреба на уредот
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Бидете внимателни секогаш кога го употребувате
уредот.
Овој уред не смее да се употребува како играчка.
Употребувајте го само на суви места. Не
дозволувајте уредот да се навлажни.
Не го потопувајте уредот во вода.
Не го отворајте куќиштето. Внатре нема делови кои
може да ги поправа корисникот.
Немојте да го употребувате уредот во експлозивни
окружувања, какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови или честички.
За да го намалите ризикот од оштетување на
приклучоци и кабли, никогаш немојте да го влечете
кабелот за да го отстраните приклучокот од штекер.
После употреба
♦
♦
♦
Кога не се употребува, уредот треба да се чува на
суво место.
Децата не треба да имаат пристап до одложените
уреди.
Кога уредот е одложен или се превезува со возило,
треба да се стави во багажникот или да се прицврсти
за да се спречи негово поместување како резултат на
ненадејни промени на брзината/правецот.
Преглед и поправка
♦
Пред употреба, проверете дали уредот е оштетен
или има неисправни делови. Проверете дали има
скршени делови, оштетување на прекинувачите или
♦
♦
♦
било каква друга состојба што би можела да влијае
на неговото работење.
Не го користете уредот ако некој дел е оштететен
или дефектен.
Обезбедете оштетените или неисправните делови
да бидат поправени или заменети од страна на
овластен сервисер.
Никогаш не се обидувајте да отстраните или
замените било кој дел, освен оние назначени во ова
упатство.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој уред не е наменет за употреба од страна на
лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на уредот од страна
на лице кое е одговорно за нивната безбедност.
Децата мора да се надгледуваат за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може да се јават
дополнителни преостанати ризици што не се вклучени
во предупредувањата. Овие ризици може да се појават
поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на вртечки/
подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, листови или
додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба
на алатката. Кога користите алатка подолг период,
обезбедете да правите повремени паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности предизвикани од дишење
на прав произведен од употребата на вашата алатка
(на пример:- обработка на дрво, особено даб, бука
и иверица).
Назнаки на уредот
Следните симболи за предупредување може да се најдат
на уредот:
За да се намали ризикот од повреди, корисникот
мора да го прочита упатството за работа.
Дополнителни упатства за безбедност за
батерии и полначи
Батерии (не се снабдени)
♦ Никогаш не се обидувајте да ја отворите батеријата
поради која било причина.
♦ Не ја изложувајте батеријата на вода.
17
МАКЕДОНСКИ
♦
Не ја одлагајте на места каде температурата може
да надмине 40 °C.
♦ Полнете ја само при температура во просторијата од
10 °C до 40 °C.
♦ Кога се ослободувате од батериите, следете ги
упатствата кои се дадени во делот „Заштита на
животната средина“.
♦ Не ја оштетувајте или искривувајте батеријата со
прободување или удирање затоа што ова може да
доведе до ризик од повреда или пожар.
♦ Не полнете оштетени батерии.
♦ Под крајно неповолни услови, може да дојде до
истекување на течност од батеријата.
Кога ќе забележите течност на батериите
внимателно избришете ја со помош на крпа.
Избегнете допир со кожата.
♦ Во случај на допир со кожата или со очите, следете
ги долунаведените упатства.
Предупредување! Течноста од батеријата може да
предизвика повреда на ракувачот или оштетување на
имот. Во случај на допир со кожата, веднаш исплакнете
со вода. Доколку дојде до црвенило, болка или
надразнување, побарајте медицинска помош. Во случај
на допир со очите, веднаш исплакнете со чиста вода
и побарајте медицинска помош.
Безбедност од електричен удар
Вашиот адаптер е двојно изолиран; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали напонот на струјното напојување
одговара на напонот кој е деклариран на
плочката. Никогаш не се обидувајте да го
замените приклучокот на адаптерот со обичен
приклучок за струја.
Симболи на адаптерот
Безбедносен изолиран адаптер за спречување
на краток спој.
SMPS
Полначот е наменет само за употреба во
затворен простор.
Карактеристики
Овој уред има некои или сите од долу наведените
карактеристики:
1. Копчиња за јачина на звук
2. Прекинувач
3. Копче за Bluetooth® / помошен режим
4. Порта за батерија од 18v
5. Помошен приклучок
6. Држач за помошен приклучок
Употреба
Подесување на напон/јачина на звук
За да работи како безжичен производ, вметнете
целосно наполнета Stanley Fat Max батерија од 18v (не
е снабдена) во портата за батерија. Обезбедете дека
батеријата е добро наместена.
За да го вклучите звучникот, притиснете го прекинувачот
(2). Повторно притиснете го прекинувачот за да го
исклучите звучникот.
Притиснете го копчето „+“ (1) за да ја зголемите јачината
на звукот. За да ја намалите јачината на звукот,
притиснете го копчето „-“.
Напомена: Ако батеријата е вметната во звучникот и во
исто време е вклучен и адаптерот за наизменична струја,
звучникот ќе работи на адаптерот и нема да ја троши
батеријата. Батеријата нема да се полни доколку и двете
се вклучени во исто време.
Функција на Bluetooth® и помошен
режим
Кога ќе се вклучи звучникот, тој автоматски ќе биде во
режим за Bluetooth. За да го префрлите во помошен
режим, притиснете и задржете го копчето за Bluetooth (3)
додека сината светилка не стане зелена. За повторно
да го вратите во режим за Bluetooth, само притиснете
и повторно задржете го копчето за Bluetooth. Сината
светилка повторно ќе затрепка.
Употреба на Bluetooth® безжична
технологија*
♦
♦
Вклучете го звучникот.
Звучникот веќе треба да биде во режим за Bluetooth.
Ако не е, притиснете го копчето за Bluetooth (3).
♦ Пронајдете го „P3BTS“ под уредите на вашиот
уред со активиран Bluetooth и изберете спарување.
Сината светилка ќе трепка додека спарувањето
е во процес. Откако спарувањето ќе биде извршено
успешно, сината светилка ќе свети непрекинато.
♦ Пуштете ја музиката на вашиот уред.
Напомена: Звучникот не мора да биде во режим за
Bluetooth при спарувањето, само при пуштањето на
музиката.
*Логотипот и логоата Bluetooth® се регистрирани трговски
марки во посед на Bluetooth, SIG, Inc. и секоја употреба
на тие марки од страна на Stanley Fat Max е под лиценца.
Другите трговски марки и трговски имиња се тие на
нивните соодветни сопственици.
Пуштање музика во помошен режим
За да пуштате музика во помошен режим, притиснете
и задржете го копчето за Bluetooth (3) додека сината
18
МАКЕДОНСКИ
светилка не стане зелена. Приклучете го помошниот
приклучок (5) во помошната порта на вашиот уред.
Кога ќе завршите, извадете го приклучокот и одложете го
во држачот за помошен приклучок (6).
Дојдовен повик
Проблем
Можно решение
Можна причина
Уредот не се
вклучува
Кабелот не е вклучен
во штекер
Вклучете ја алатката
во функционален
штекер
Прегорел осигурувач
Замeнете го
осигурувачот (ако
уредот постојано
предизвикува
прегорување на
осигурувачот,
веднаш прекинете
да го употребувате
и однесете го на
сервис во сервисен
центар на Stanley Fat
Max или кај овластен
сервисер)
Осигурувачот се
активирал автоматски
Ресетирајте го
осигурувачот (ако
уредот постојано
предизвикува
активирање на
осигурувачот,
веднаш прекинете
да го употребувате
и однесете го на
сервис во сервисен
центар на Stanley Fat
Max или кај овластен
сервисер)
Кабелот или
прекинувачот
е оштетен
Заменете го кабелот
или прекинувачот во
сервисен центар на
Stanley Fat Max или кај
овластен сервисер
Батеријата не
е наполнета
Наполнете ја
батеријата
Батеријата не е добро
поврзана
Целосно турнете
ја батеријата во
портата за батерија
и обезбедете дека
е соодветно поврзана
Батеријата нема
доволно напон
Наполнете ја
батеријата
Батеријата
е отстранета
Заменете ја батеријата
Адаптерот е исклучен
од штекер без
наместена батерија
Вклучете го адаптерот
во штекер или
соодветно вметнете ја
батеријата
Штекерот е исклучен
кога се употребува
адаптерот
Проверете дали
штекерот работи или
соодветно вметнете ја
батеријата
Ако добиете повик додека вашиот телефон е поврзан со
звучникот, тој ќе ѕвони преку звучникот.
Samsung**
За да го префрлите повикот на вашиот телефон,
одизберете ја опцијата со слушалки на вашиот телефон.
Звучникот ќе биде тивок се додека не биде завршен
повикот. Завршете го повикот на вашиот мобилен
телефон како и вообичаено. Звучникот ќе продолжи со
претходната функција.
**Samsung® е регистрирана трговска марка на Samsung
Group.
iPhone®***
За да го префрлите повикот на вашиот телефон,
изберете „аудио извор“ на вашиот телефон, а потоа
изберете „iPhone.“ Звучникот ќе биде тивок се додека не
биде завршен повикот. Завршете го повикот на вашиот
мобилен телефон како и вообичаено. Звучникот ќе
продолжи со претходната функција.
***iPhone® е регистрирана трговска марка на Apple Inc.
Решавање на проблеми
Ако се чини дека вашиот уред не работи како што треба,
следете ги долунаведените упатства. Ако ова не го реши
проблемот, ве молиме контактирајте го вашиот локален
сервисер на Stanley Fat Max.
Предупредување! Пред да продолжите, исклучете го
уредот од штекер.
19
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можно решение
Можна причина
Bluetooth®
е исклучен
Уредот излегол од
досегот
Вратете го уредот во
досегот на Bluetooth
звучникот
Одвоеното собирање на употребени производи
и пакувања овозможува материјалите да
бидат рециклирани и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Може да треба уредот
повторно да се спари
со Bluetooth, видете
„Употреба на Bluetooth
безжична технологија“
Ако два или повеќе
уреди се спарени со
звучникот, исклучете
го звучникот во
поставувањата на еден
од уредите.
Одржување
Вашиот Stanley Fat Max уред/алатка, со или без кабел,
е направен да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на задоволително
ниво зависи од правилната грижа за уредот/алатката
и редовното чистење.
Предупредување! Исклучете го уредот и извадете го од
штекер пред да вршите какво било чистење.
♦ Правта и маста може да се отстранат од
надворешноста на уредот со употреба на крпа или
мека не-метална четка.
Предупредување! НИКОГАШ не употребувајте
растворувачи или други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од уредот. Овие хемикалии
можат да ги ослабнат материјалите што се употребени
за изработка на овие делови. Употребувајте крпа што
е навлажнета само со вода и благ сапун. •
Никогаш
не дозволувајте било каква течност да навлезе во уредот;
никогаш не потопувајте било кој дел од уредот во течност.
Предупредување! НИКОГАШ не прскајте ниту пак
нанесувајте средства за подмачкување или чистење во
внатрешниот дел на алатката. Ова може сериозно да ги
намали животниот век и перформансите на алатката.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство од
страна на локалните отпади или продавачите при набавка
на нов производ.
Stanley Fat Max има објекти за собирање и рециклирање
на Stanley Fat Max производи кога тие ќе го достигнат
крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве
молиме да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на Stanley Fat Max преку адресата
назначена во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени сервисери на Stanley Fat Max
и сите детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на: www.2helpU.com
Батерии
На крајот на нивниот употребен век, ослободете
се од батериите водејќи грижа за животната
средина:
♦
♦
Напомени за сервисирање
Овој производ не е треба да биде поправан од страна на
корисникот. Во радиото не постојат делови кои може да
ги поправи корисникот. Поправањето треба да се врши во
овластен сервисен центар за да се избегне оштетување
на внатрешните делови кои се чувствителни на статички
електрицитет.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не смее да се
фрла со останатиот отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот Stanley Fat Max
производ треба да биде заменет или дека повеќе не ви
е од корист, не го фрлајте со отпадот од домаќинството.
Овозможете да биде одвоено соберен.
20
♦
♦
Целосно истрошете ја батеријата, а потоа отстранете
ја од алатката.
Никел-кадмиумските, никел-металхидридните
и литиум-јонските батерии може да се рециклираат.
Спакувајте ги соодветно батериите за да осигурате
да не дојде до краток спој помеѓу терминалите.
Однесете ги кај било кој овластен сервисер или во
локална станица за рециклирање.
Не правете краток спој помеѓу терминалите на
батеријата.
Не ослободувајте се од батериите со фрлање во
оган затоа што тоа може да предизвика ризик од
повреда или експлозија.
Гаранција
Stanley Fat Max е сигурен во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција за
професионалните корисници на производот. Гарантната
изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги ограничува
вашите договорни права како приватен непрофесионален
корисник. Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската зона на
слободна трговија.
МАКЕДОНСКИ
ПОЛНА ГАРАНЦИЈА ОД ЕДНА ГОДИНА
Доколку вашиот Stanley Fat Max производ стане
неисправен поради неквалитетен материјал или
изработка во рок од 12 месеци од датумот на купувањето,
Stanley Fat Max гарантира дека бесплатно ќе ги замени
расипаните делови или, по своја проценка, бесплатно ќе
го замени уредот под услов:
♦ Производот да не бил погрешно употребуван и да
бил употребуван во склад со упатството за употреба.
♦ Производот да бил добро одржуван;
♦ Не бил направен обид за поправки од неовластени
лица;
♦ Да е покажан доказ за купувањето.
♦ Stanley Fat Max производот да е вратен заедно со
сите оригинални делови.
Доколку сакате да поднесете рекламација, стапете
во контакт со продавачот или најдете ја адресата на
најблискиот овластен сервисер на Stanley Fat Max во
каталогот на Stanley Fat Max, или стапете во контакт со
локалното претставништво на Stanley преку адресата
назначена во ова упатство. Списокот на овластени
сервисери на Stanley Fat Max и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на интернет
на:www.stanley.eu/3
zst00289108 - 19-01-2016
21
22
23
Download PDF

advertising