FMC772 | Stanley FMC772 SPEAKER instruction manual

359204 - 90 BG
Превод на оригиналните инструкции
FMC772B
1
2
3
4
5
6
2
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашият Bluetooth високоговорител на Stanley Fat Max
FMC772B е създаден за слушане на радиопредавания.
Този уред е предназначен за професионална и лична
употреба от непрофесионални потребители.
Инструкции за безопасност
Основни предупреждения за безопасност
Предупреждение! Прочетете всички
предупреждения и инструкции
за безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията, изброени подолу, може да доведе до травми.
♦
♦
♦
Прочетете внимателно цялото ръководство, преди да
използвате уреда.
Предназначението е описано в това ръководство.
Използването на някой аксесоар или представка,
или изпълнението на дадена операция с този уред,
различна от предназначението, описано в тези
инструкции, може да представлява опасност от
нараняване.
Запазете това ръководство за бъдещи справки.
Как да използвате своя уред
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Винаги използвайте уреда с внимание.
Уредът не може да се използва като играчка.
Използвайте само на сухи места, не допускайте
намокряне на уреда.
Не потапяйте уреда във вода.
Не отваряйте кожуха на корпуса. В него няма части,
които да мога да се сервизират от потребителя.
Не работете с уреда в експлозивна атмосфера, като
например наличието на запалими течности, газове
или прах.
За да намалите риска от повреда на щепселите
и кабелите никога не издърпвайте за кабела, когато
изключвате от контакта.
♦
♦
♦
Не използвайте уреда, ако някоя част е повредена
или дефектна.
Всички повредени или дефектни части трябва да се
поправят или сменят от оторизиран сервизен агент.
Никога не се опитвайте да сваляте или сменяте
части, освен определените в това ръководство.
Безопасност на другите
♦
♦
Този уред не е предназначен за употреба от лица
(включително деца) с намалени физически, сетивни
или умствени възможности, с недостатъчен опит
и познания, освен ако са под наблюдение и са им
дадени инструкции за употребата на уреда от лице,
отговорно за тяхната безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не
си играят с уреда.
Допълнителни рискове.
Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат
при използването на инструмента, които не могат да
бъдат включени в приложените предупреждения за
безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от
неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои
допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Те
включват:
♦ Наранявания, причинени от докосване всякакви
въртящи/движещи се части.
♦ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета
или аксесоари.
♦ Наранявания, причинени от продължителна употреба
на инструмента. При използване на който и да е инструмент за по-продължително време е необходимо
да правите редовни паузи.
♦ Увреждане на слуха.
♦ Опасност за здравето, причинена от вдишването на
прах в резултат от употребата на вашия инструмент
(пример:- работа с дърво, особено с дъб, бук и MDF.)
След употреба
Етикети по уреда
♦
На уреда се намират следните предупредителни знаци:
♦
♦
Когато не го използвате, съхранявайте уреда на сухо
място.
Децата не трябва да имат достъп до съхраняваният
уред.
Когато уредът се съхранява или транспортира
в автомобил, той трябва да се постави в багажника
или да е обездвижен, за да се избегне движение при
внезапна промяна на скоростта или посоката.
Проверка и поправки
♦
Преди употреба проверете уреда за повреда или дефектни части. Проверете за счупени части, повреда
в превключвателите и всякаква друга повреда, която
може да засегне работата с уреда.
За да намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството с инструкции.
Допълнителни инструкции за безопасност за
батерии и зарядни устройства
Батерии (не са доставени)
♦ Никога и по никаква причина не се опитвайте да
отваряте.
♦ Не излагайте батерията на вода.
♦ Не съхранявайте на места, където температурата
може да превиши 40 °C.
3
БЪЛГАРСКИ
♦
Зареждайте само при температура на околната
среда между 10 °C и 40 °C.
♦ Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите
от раздела "Защита на околната среда".
♦ Не повреждайте/деформирайте батерийния пакет
с пробиване или удар, понеже това може да доведе
до риск от нараняване или пожар.
♦ Не зареждайте повредени батерии.
♦ При екстремни условия може да се появи изтичане
от батериите.
Когато забележите течност по батериите, внимателно изтрийте течността с помощта на кърпа. Избягвайте контакт с кожата.
♦ В случай на контакт с кожата или очите, следвайте
инструкциите по-долу.
Предупреждение! Течността от батерията може да
причини нараняване или повреда на имущество. В случай
на контакт с кожата, веднага изплакнете с вода. Ако има
зачервяване, болка или се появи дразнене, потърсете
лекарска помощ. В случай на контакт с очите, изплакнете
внимателно с чиста вода и потърсете лекарска помощ.
Електрическа безопасност
Вашият адаптер е двойно изолиран; затова не
се изисква заземяване. Винаги проверявайте
дали захранващото напрежение отговаря
на напрежението на табелката. Никога не се
опитвайте да замените адаптера с обикновен
електрически щепсел.
Символи на адаптера
Изолиращ и обезопасяващ трансформатор за
предпазване от късо съединение.
SMPS
Зарядното устройство е предназначено само за
работа на закрито.
Характеристики
Този уред има всички или някои от следните характеристики.
1. Бутон за звука
2. Бутон за захранването
3. Бутон Bluetooth®/Спомагателен режим
4. 18 V батериен порт
5. Спомагателен жак
6. Държател на спомагателния жак
Употреба
Регулиране на мощността/звука
За да работите с безжичен продукт, поставете напълно
заредена 18 V батерия на Stanley Fat Max (недоставена)
4
в порта на батерията. Уверете се, че батерията е добре
поставена.
За да включите високоговорителя, натиснете бутона за
захранване (2). Натиснете отново бутона на захранването, за да изключите високоговорителя.
Натиснете бутона “+” (1) за увеличаване на звука. За
намаляване на звука, натиснете бутона “-”.
Забележка: Ако батерията е прикрепена към високоговорителя и AC адаптера е включен в същото време,
високоговорителя ще работи на адаптера и няма да
изтощи батерията. Ако двата за сложени едновременно,
това няма да изтощи батерията.
Bluetooth® и спомагателна функция
Когато високоговорителя е включен, автоматично ще
бъде на режим Bluetooth. За да превключите на спомагателен режим, натиснете и задръжте бутона Bluetooth (3)
докато светлинката светне зелено. За да превключите
обратно на режим Bluetooth, просто натиснете и отново
задръжте бутона Bluetooth. Синята светлинка ще присветне отново.
Използване на безжичната
Bluetooth® технология*
♦
♦
Включете високоговорителя.
Високоговорителят трябва вече да е в режим
Bluetooth. Ако не, натиснете бутона Bluetooth (3).
♦ Натиснете “P3BTS” под устройства на вашето активирано с Bluetooth устройство и изберете сдвояване.
Синята светлина ще присветва, докато се извършва
сдвояването. След успешно сдвояване, синята
светлинка ще засвети продължително.
♦ Вече можете да слушате музика на вашето устройство.
Забележка: Високоговорителят няма нужда на бъде в режим Bluetooth при сдвояването, само при слушането.
*Bluetooth® думата и логото са регистрирани търговски
марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и използването
им от Stanley Fat Max е под условията на лиценз. Другите
търговски марки и търговски имена са тези, на съответните им собственици.
Слушане в спомагателен режим
За да слушате на устройство в спомагателен режим,
натиснете и задръжте бутона Bluetooth (3) докато светлинката светне зелено. Включете спомагателния жак (5)
в спомагателния порт на вашето устройство.
При завършване, извадете жака и го поставете държателя на спомагателния жак (6).
БЪЛГАРСКИ
Входящо обаждане
Проблем
Възможно
разрешение
Възможна причина
Ако телефонът ви получава обаждане, докато е свързан
към високоговорителя, той ще звъни през високоговорителя.
Уреда не се включва
Кабелът не е включен
Включете инструмента
в работещ контакт.
Изгорял
е електрическият
предпазител
Сменете
електрическия бушон
(ако продуктът
многократно причинява
изгарянето на бушона,
веднага преустановете
употребата му
и го занесете на
специализиран
сервизен център
Stanley Fat Max или
оторизиран сервиз)
Прекъсвачът
е изключен
Пренастройте
електрическия
прекъсвач (ако
продуктът многократно
причинява падането
на прекъсвача,
веднага преустановете
употребата му
и го занесете на
специализиран
сервизен център
Stanley Fat Max или
оторизиран сервиз)
Кабела или
превключвателя са
повредени
Заменете кабела
или превключвателя
в специализиран
сервизен център
Stanley Fat Max или
оторизиран сервиз
Батерията не
е заредена
Сменете батерията
Батерията не
е напълно свързана
Натиснете батерията
до долу в порта
на батерията и се
уверете, че е свързана
правилно
Батерията не
е достатъчно мощна
Сменете батерията
Samsung**
За да прехвърлите разговора на своя телефон, откажете
избора на опцията слушалки на вашия телефон. Високоговорителят ще остане без звук до края на обаждането.
Завършете обаждането нормално с вашия мобилен
телефон. Високоговорителят ще поднови предишната си
функция.
**Samsung® е регистрирана търговска марка на Samsung
Group.
iPhone ***
®
За да прехвърлите разговора към вашия телефон,
изберете “аудио източник” на вашия телефон, изберете
“iPhone.” Високоговорителят ще остане без звук до края
на обаждането. Завършете обаждането нормално с вашия мобилен телефон. Високоговорителят ще поднови
предишната си функция.
***iPhone® е регистрирана търговска марка на Apple Inc.
Оправяне на проблеми
Ако вашият апарат не работи правилно, следвайте
инструкциите по-долу. Ако това не реши проблема, моля,
свържете се с местния сервизен агент на Stanley Fat Max.
Предупреждение! Преди да продължите, изключете
уреда от захранването.
Батерията е свалена
Сменете батерията
Адаптера е изваден
и липсва батерия
Включете адаптера
към контакта или
поставете правилно
батерията
Няма захранване
от контакта при
използване на
адаптера
Уверете се, че
контакта на стената
получава захранване
или батерията
е поставена правилно
5
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможно
разрешение
Възможна причина
Bluetooth®
е изключен
Устройството е извън
обхват
Доближете
устройството
в обхвата на Bluetooth
говорителя
Възможно е да се
наложи повторно
сдвояване на
устройството към
Bluetooth, вижте
„Използване на
безжична Bluetooth
технология“
Ако две или повече
устройства се сдвояват
с високоговорителя,
разкачете
високоговорителя
в настройките на едно
от устройствата.
Поддръжка
Вашият кабелен/акумулаторен уред/инструмент на
Stanley Fat Max е създаден с цел да работи продължителен период от време с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната
грижа за инструмента/уреда и от редовното почистване.
Предупреждение! Изключете устройството и от електрическото захранване, преди да извършите почистване.
От външната част на устройството можете да почистите
наслагванията и намазняванията с помощта на
кърпа.
Предупреждение! Никога не използвайте разтворители
или други химикали за почистване на неметалните части
на уреда. Тези химикали могат да влошат качеството
на материалите, използвани за тези части. Използвайте
намокрена с вода и мек сапун кърпа. Никога не допускайте влизането на течности в уреда; никога не потапяйте
в течност която и да е част на уреда.
Предупреждение! НИКОГА не напръсквайте, не прилагайте лубриканти или почистващи препарати по какъвто
и да е начин вътре в инструмента. Това може сериозно да
повлияе на живота и работата на инструмента.
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този
продукт в съответния пункт.
Разделното събиране на използваните
продукти и опаковки позволява рециклирането
на материалите и нановото им използване.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на
околната среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят отделно
събиране на електрически продукти от вашия дом,
в пунктове за събиране или до търговския обект, където
е закупен новия продукт.
Stanley Fat Max предоставя място за събиране и рециклиране на продуктите на Stanley Fat Max след приключване
на работния им живот. За да се възползвате от тази услуга, моля върнете вашето изделие на някой оторизиран
ремонтен агент, който ги събира от ваше име.
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на Stanley Fat Max на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт
можете да намерите пълен списък на агентите на Stanley
Fat Max, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са на разположене на
www.2helpU.com
Батерии
В края на техния живот, изхвърлете батериите
с грижа за околната среда:
♦
♦
Забележки за сервизиране
Този продукт не може да се сервизира от потребителя.
В радиото няма части, които могат да се сервизират
от потребителя. Необходимо е сервизирането да се
извършва от упълномощен сервизен център, за да се
избегнат повреди да статично чувствителните вътрешни
компоненти.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва да се
изхвърля с обикновените битови отпадъци.
Ако някога решите, че вашият Stanley Fat Max продукт
6
♦
♦
Изчакайте батерията да се изпразни напълно, след
което я извадете от уреда.
NiCd, NiMH и Li-Ion батерии могат да бъдат рециклирани. Поставете батерията(-ите) в подходяща
опаковка, за да сте сигурни, че клемите няма да
предизвикат късо съединение. Занесете ги в упълномощен сервизен център или в местната станция за
рециклиране.
Внимавайте да не направите късо съединение с клемите на батериите.
Не изгаряйте батериите(s), понеже това може да
доведе до наранявания или експлозия.
Гаранция
Stanley Fat Max е уверена в качеството на изделията си
и предлага изключителна гаранция за професионалните
потребители на този продукт. Тази гаранция е само
допълнение към вашите законови договорни права
като частен непрофесионален потребител. Гаранцията
БЪЛГАРСКИ
е валидна на територията на страните членки на ЕС и на
европейската свободна търговска зона.
ЕДНА ГОДИНА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ
Ако вашият продукт на Stanley Fat Max се повреди вследствие на дефектни материали или изработка в рамките
на 12 месеца от датата на покупката, Stanley Fat Max
гарантира, че ще замени всички дефектни части безплатно или - по наша преценка - ще подмени безплатно, при
условие, че:
♦ Продуктът е бил използван по предназначение
и в съответствие с инструкциите за употреба.
♦ Продуктът е подложен на нормално износване;
♦ Не са извършвани ремонти от неупълномощени
лица;
♦ Представено е доказателство за покупка.
♦ Продуктът на Stanley Fat Max е върнат в пълен
комплект с всички оригинални компоненти
Ако желаете да предявите иск, се свържете с вашия
дистрибутор или проверете къде се намира най-близкия
оторизиран агент на Stanley Fat Max в каталога на Stanley
Fat Max или се свържете с вашия местен офис на Stanley
на посочения в ръководството адрес. Отделно от това,
на нашия уеб сайт можете да намерите пълен списък
на агентите на Stanley Fat Max, както и информация за
нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са
на разположене на: www.stanley.eu/3
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00289103 - 29-01-2016
7
Download PDF

advertising