FMC772 | Stanley FMC772 SPEAKER instruction manual

511114 - 05 SK
Preložené z pôvodného návodu
FMC772B
1
2
3
4
5
6
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
♦
Váš Bluetooth reproduktor Stanley Fat Max FMC772B je určený na počúvanie vysielania. Tento prístroj je určený pre profesionálnych aj súkromných neprofesionálnych používateľov.
♦
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie
nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť
k spôsobeniu zranenia.
♦
♦
♦
Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte celý
tento návod.
V tomto návode je opísané určené použitie tohto
výrobku. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií, než
je odporúčané týmto návodom, môže predstavovať riziko
zranenia osôb.
Uschovajte tento návod na ďalšie použitie.
Použitie výrobku
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri použití tohto výrobku buďte vždy opatrní.
Toto zariadenie sa nesmie používať ako hračka.
Používajte toto zariadenie iba na suchých miestach a zabráňte tomu, aby sa toto zariadenie dostalo do kontaktu
s vlhkosťou.
Neponárajte toto náradie do vody.
Nepokúšajte sa toto zariadenie rozoberať. Vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré môžu užívatelia
opraviť sami.
Nepoužívajte toto zariadenie v prostrediach s výbušnou
atmosférou, v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny,
plyny alebo prach.
Ak chcete znížiť riziko poškodenia zástrčky a prívodného
kábla, nikdy neuvoľňujte zástrčku zo sieťovej zásuvky
ťahaním za prívodný kábel.
Po použití
♦
♦
♦
Ak sa zariadenie nepoužíva, musí byť uložené na
suchom mieste.
K uloženému zariadeniu nesmú mať prístup deti.
Ak je náradie uložené alebo prepravované vo vozidle,
malo by byť umiestnené v kufri alebo zaistené tak, aby
sa zabránilo jeho pohybu pri náhlych zmenách rýchlosti
alebo smeru jazdy.
Kontroly a opravy
♦
Pred použitím skontrolujte, či sa na tomto zariadení
nenachádzajú žiadne poškodené alebo chybné časti.
Skontrolujte, či nie sú rozbité jeho časti a či nie sú poškodené spínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
♦
Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho časť
poškodená.
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné
diely, než sú diely uvedené v tomto návode.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad,
alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa s týmto výrobkom
nehrali.
Zvyškové riziká
Ak sa toto zariadenie používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť
v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa
robili pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca s drevom,
najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Štítky na zariadení
Na zariadení je možné nájsť nasledujúce výstražné symboly:
Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si
používateľ musí prečítať návod na použitie.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
Akumulátory (nie sú dodávané)
♦ Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦ Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦ Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže teplota
presiahnuť 40 °C.
♦ Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
♦ Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými
v časti „Ochrana životného prostredia“.
3
SLOVENČINA
♦
Nepoškodzujte a nedeformujte akumulátory prepichnutím alebo nárazom, pretože hrozí riziko zranenia
a požiaru.
♦ Poškodené akumulátory nenabíjajte.
♦ V extrémnych podmienkach môže z akumulátora unikať
kvapalina.
Hneď ako zistíte únik kvapaliny z akumulátora, utrite
ho dôkladne handričkou. Dbajte na to, aby sa táto látka
nedostala do kontaktu s pokožkou.
♦ Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky touto kvapalinou alebo
ak sa kvapalina dostane do očí, postupujte podľa nižšie
uvedených pokynov.
Varovanie! Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť zranenie
osôb alebo hmotné škody. V prípade zasiahnutia pokožky
zasiahnuté miesto okamžite opláchnite vodou. Ak dôjde k začervenaniu, bolesti alebo podráždeniu zasiahnutého miesta,
vyhľadajte lekárske ošetrenie. Ak sa kvapalina dostane do
očí, okamžite si ich začnite vyplachovať čistou vodou a vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Elektrická bezpečnosť
Tento adaptér je vybavený dvojitou izoláciou. Preto
nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy
skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá
napätiu uvedenému na výkonovom štítku. Nikdy sa
nepokúšajte nahradiť adaptér priamym pripojením
k sieťovej zásuvke.
Symboly na adaptéri
Bezpečnostný izolačný transformátor s ochranou
proti skratu.
SMPS
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niekoľkých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tlačidlá na ovládanie hlasitosti
Hlavný vypínač
Tlačidlo pre režimy Bluetooth®/Aux
Port pre akumulátor s napájacím napätím 18 V
Kolíkový konektor príslušenstva
Držiak kolíkového konektora
Použitie
Zapnutie/regulácia hlasitosti
Ak chcete, aby reproduktor pracoval ako zariadenie napájané
akumulátorom, vložte do portu na akumulátor celkom nabitý
akumulátor 18 V Stanley Fat Max (nedodáva sa). Uistite sa, či
je akumulátor riadne usadený.
4
Ak chcete reproduktor zapnúť, stlačte tlačidlo zapnuté/
vypnuté (2). Ak chcete reproduktor vypnúť, stlačte znovu toto
tlačidlo.
Ak chcete zvýšiť hlasitosť, stlačte tlačidlo „+“ (1). Ak chcete
hlasitosť znížiť, stlačte tlačidlo „−“.
Poznámka: Ak je k reproduktoru pripojený akumulátor a ak
je súčasne pripojený sieťový adaptér, reproduktor bude napájaný pomocou tohto adaptéra a nebude sa vybíjať akumulátor.
Ak sú súčasne pripojené oba napájacie zdroje, akumulátor sa
nebude nabíjať.
Režim Bluetooth® a Aux
Ak bude reproduktor zapnutý, automaticky bude pracovať
v režime Bluetooth. Ak chcete zvoliť režim Aux, stlačte a držte
tlačidlo Bluetooth/Aux (3), kým nebude kontrolka svietiť zeleno. Ak sa chcete vrátiť späť do režimu Bluetooth, jednoducho
znovu stlačte a držte tlačidlo Bluetooth/Aux. Kontrolka začne
znovu blikať na modro.
Použitie bezdrôtovej technológie
Bluetooth®*
♦
♦
Zapnite reproduktor.
Reproduktor už bude pracovať v režime Bluetooth. Ak
nebude v režime Bluetooth, stlačte tlačidlo Bluetooth/Aux
(3).
♦ Na zariadení s funkciou Bluetooth zvoľte možnosť
„P3BTS“ a zadajte voľbu spárovania. Počas spárovania
bude kontrolka blikať na modro. Ak prebehne spárovanie
úspešne, kontrolka začne svietiť modro.
♦ Spustite prehrávanie hudby na svojom zariadení.
Poznámka: Reproduktor nemusí byť pri spárovaní v režime
Bluetooth, ale musí byť v tomto režime pri počúvaní.
* Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované
ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
a akékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou Stanley
Fat Max sa vykonáva na základe licencie. Ostatné ochranné
známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
Počúvanie v režime Aux
Ak chcete zvoliť počúvanie zariadenia v režime Aux, stlačte
a držte tlačidlo Bluetooth/Aux (3), kým nebude kontrolka
svietiť zeleno. Pripojte kolíkový konektor (5) do portu Aux na
svojom zariadení.
Ak chcete počúvanie ukončiť, odpojte kolíkový konektor
a uložte ho v držiaku kolíkového konektora (6).
Prichádzajúci hovor
Ak sa objaví na Vašom telefóne prichádzajúci hovor a ak je
Váš telefón pripojený k tomuto reproduktoru, zvonenie sa
bude prenášať reproduktorom.
SLOVENČINA
Samsung**
Problém
Ak chcete preniesť hovor do telefónu, zrušte voľbu slúchadla
na svojom telefóne. Reproduktor zostane stlmený, kým
nebude hovor ukončený. Normálne ukončite hovor na svojom
telefóne. Reproduktor obnoví predchádzajúcu funkciu.
**Samsung® je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Samsung Group.
iPhone®***
Ak chcete preniesť hovor do svojho telefónu, zvoľte na svojom telefóne možnosť „zdroj audia“ (audio source) a potom
zvoľte možnosť „iPhone“. Reproduktor zostane stlmený,
kým sa hovor neukončí. Normálne ukončite hovor na svojom
telefóne. Reproduktor obnoví predchádzajúcu funkciu.
*** iPhone® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
Apple Inc.
Režim Bluetooth®
odpojený
Odstraňovanie porúch
Možné riešenie
Možná príčina
Akumulátor nie je riadne
pripojený
Zatlačte akumulátor
úplne do portu
pre akumulátor a uistite
sa, či je riadne usadený
Akumulátor nemá
dostatočný výkon
Nabite akumulátor
Akumulátor bol vybratý
Znovu pripojte
akumulátor
Nepripojený adaptér
bez riadne usadeného
akumulátora
Pripojte adaptér
k sieťovej zásuvke
alebo riadne usaďte
akumulátor
Pri použití adaptéra nie
je napájaná zásuvka
Uistite sa, či je napájaná
použitá zásuvka alebo
či je riadne vložený
akumulátor
Zariadenie mimo dosahu Premiestnite zariadenie
tohto režimu
do dosahu reproduktora
Bluetooth
Zariadenie sa musí
znovu spárovať,
pozrite časť „Použitie
bezdrôtovej technológie
Bluetooth“
Ak Vaše náradie nepracuje správne, postupujte podľa krokov
uvedených ďalej. Ak nebude porucha odstránená, spojte sa
s autorizovaným servisom Stanley Fat Max.
Varovanie! Pred pokračovaním odpojte zariadenie od elektrickej siete.
Problém
Možné riešenie
Možná príčina
Zariadenie nie je
možné zapnúť
Prívodný kábel nie je
pripojený k sieťovej
zásuvke
Pripojte kábel k sieťovej
zásuvke.
Prepálená poistka
Vymeňte poistku (ak
dochádza na tomto
výrobku opakovane
k prepáleniu poistky,
okamžite tento výrobok
prestaňte používať
a zverte jeho opravu
autorizovanému servisu
Stanley Fat Max alebo
jeho zástupcovi)
Došlo k vypnutiu ističa
Obnovte funkciu ističa
(ak dochádza s týmto
výrobkom opakovane
k vypínaniu ističa,
okamžite tento výrobok
prestaňte používať
a zverte jeho opravu
autorizovanému servisu
Stanley Fat Max alebo
jeho zástupcovi)
Došlo k poškodeniu
kábla alebo spínača
Zverte výmenu
kábla alebo spínača
autorizovanému servisu
Stanley Fat Max alebo
jeho zástupcovi
Akumulátor nie je nabitý
Nabite akumulátor
Ak sú s reproduktorom
spárované dve
alebo viac zariadení,
v nastavení jedného
zo zariadení odpojte
reproduktor.
Údržba
Vaše náradie Stanley Fat Max napájané akumulátorom/prívodným káblom bolo skonštruované tak, aby pracovalo dlhý
čas s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť
o výrobok/náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistí jeho
bezproblémový chod.
Varovanie! Pred vykonávaním akéhokoľvek čistenia zariadenie vypnite a odpojte od napájania.
♦ Nečistoty a mazivá je možné z povrchu tohto zariadenia
odstrániť pomocou handričky.
Varovanie! Na čistenie nekovových súčastí tohto zariadenia
NIKDY nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky.
Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto
častiach. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom
roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do
kvapaliny.
Varovanie! NIKDY na toto zariadenie a do tohto zariadenia
nestriekajte žiadne mazivá alebo čistiace prostriedky. Tak
by mohlo dôjsť k vážnemu ovplyvneniu jeho prevádzkovej
životnosti a výkonu.
Poznámky k opravám
Toto náradie nemá žiadne diely, ktoré by si mohol používateľ
opraviť sám. Vnútri zariadenia nie sú žiadne diely určené
na opravy. Zverte vykonávanie servisných úkonov autorizovanému servisu, aby sa zabránilo poškodeniu vnútorných
komponentov, ktoré sú citlivé na pôsobenie statickej elektriny.
5
SLOVENČINA
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo
ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením
a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť Stanley Fat Max poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich prevádzkovej
životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto služby, odovzdajte,
prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Fat Max
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max, podrobnosti
o popredajnom servise a kontakty nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Akumulátor
Po ukončení prevádzkovej životnosti likvidujte
akumulátory tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
♦
♦
♦
♦
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z náradia.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné recyklovať. Uložte akumulátor alebo akumulátory do vhodného
obalu, aby ste zamedzili skratovaniu ich kontaktov. Odovzdajte ich v autorizovanom servise alebo do miestnej
zberne, kde budú recyklované alebo zlikvidované tak,
aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Zabráňte skratovaniu kontaktov akumulátora.
Pri likvidácii nevhadzujte nepotrebné akumulátory do
ohňa, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu osôb alebo
k ich explózii.
zst00289100 - 13-01-2016
6
SLOVENČINA
Záruka
SpoloþnosĢ Stanley Europe je presvedþená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateĐov
tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna
a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak
ste súkromný neprofesionálny užívateĐ. Táto záruka platí vo
všetkých þlenských štátoch EÚ a Európskej zóny voĐného
obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
SpoloþnosĢ Stanley Europe garantuje poþas trvania
záruþnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateĐskú þinnosĢ)
bezplatné odstránenie akejkoĐvek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledujúcich podmienok:
Ƈ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom
a v súlade s pokynmi uvedenými v návode pre jeho
obsluhu.
Ƈ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu.
Ƈ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
Ƈ Bol predložený doklad o kúpe.
Ƈ Bol výrobok Stanley Fat Max vrátený kompletný so
všetkými pôvodnými komponentami.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo vyhĐadajte autorizovaného
predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo
kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max
a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNENÁ ZÁRUKA
Na získanie zvýhodnenej trojroþnej záruky je nutné vykonaĢ
registráciu na nižšie uvedenej adrese a v uvedenom
termíne.
Ƈ Registrácia sa vyžaduje do 4 týždĖov od zakúpenia.
Ƈ Registrácia je na tejto adrese:
http://www.stanley.eu/3.
7
SLOVENČINA
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
8
SLOVENČINA
9
SLOVENČINA
10
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising