NVB115W | Black&Decker NVB115W DUSTBUSTER instruction manual

Внимание!
Създадени
за свободното
време.
359204 - 77 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
NVB115W
NVB115WA
NVB215W
NVB215WA
WDB115W
WDB115WA
WDB215W
WDB215WA
2
3
БЪЛГАРСКИ
♦ Предназначението е описано
в това ръководство.
Използването на някой
аксесоар или представка,
или изпълнението на
дадена операция с този
уред, различна от
предназначението, описано
в тези инструкции, може да
представлява опасност от
нараняване.
♦ Запазете това ръководство
за бъдещи справки.
Предназначение
Вашата ръчна прахосмукачка Black & Decker
Dustbuster® е създадена за леко и сухо почистване
с прахосмукачка (NVB115W, NVB115WA, NVB215W,
NVB215WA). Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Вашата ръчна прахосмукачка Black & Decker
Dustbuster® е създадена за леко и сухо почистване
с прахосмукачка (WDB115W, WDB115WA, WDB215W,
WDB215WA). Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Инструкции за
безопасност
Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции за
безопасност. Неспазването на предупрежденията
и указанията, изброени
по-долу, може да доведе
до токов удар, пожар и/или
тежки травми.
Предупреждение! При използване на акумулаторни
устройства, основни мерки за безопасност, включително следните, за да
намалите риска от пожар,
изтичане на течност от батериите, телесни повреди
и материални щети.
Как да използвате своя
уред
♦ Не използвайте уреда за
събиране на течности или
запалими материали.
♦ Не използвайте уреда
близо до вода.
♦ Не потапяйте уреда във
вода.
♦ Никога не дърпайте кабела
на зарядното устройство,
когато го изключвате от
щепсела. Пазете кабела
на зарядното устройство
далече от нагорещени
предмети, масло или остри
ръбове.
♦ Прочетете внимателно
цялото ръководство, преди
да използвате уреда.
4
♦ Този уред може да се
използва от деца на
възраст от 8 години нагоре
и лица с ограничени
физически, сетивни или
умствени способности или
липса на опит и познания,
ако са под наблюдение или
са получили инструкции
за използване на уреда
по безопасен начин
и разбират евентуалните
опасност. Децата не трябва
да си играят с уреда.
Не трябва да се извършва
почистване и поддръжка
от деца без наблюдение.
дефектни части трябва да
се поправят или сменят от
оторизиран сервизен агент.
♦ Редовно проверявайте
захранващия кабел на
зарядното устройство
за повреди. Сменете
зарядното устройство,
ако кабела е повреден
или дефектен.
♦ Никога не се опитвайте да
сваляте или сменяте части,
освен определените в това
ръководство.
Допълнителни
инструкции за
безопасност
Проверка и поправки
Допълнителни рискове.
♦ Преди употреба проверете
уреда за повреда или
дефектни части. Проверете
за счупени части, повреда
в превключвателите
и всякаква друга повреда,
която може да засегне
работата с уреда.
♦ Не използвайте уреда, ако
някоя част е повредена или
дефектна.
♦ Всички повредени или
Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат при използването на инструмента, които не могат да бъдат включени
в приложените предупреждения
за безопасност. Тези рискове
могат да бъдат причинени от
неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Дори и с прилагането на съответните правила за безопасност
5
♦ Не съхранявайте на места,
където температурите
могат да надвишат 40 °C.
♦ Зареждайте само при
температура на околната
среда между 10 °C и 40 °C.
♦ Зареждайте само, като
използвате предоставеното
с уреда/инструмента
зарядно устройство.
Използването на
погрешното зарядно
устройство може да
доведе до токов удар
или пренагряване на
батерията.
♦ Когато изхвърляте батерии,
следвайте инструкциите
от раздела „Защита на
околната среда“.
♦ Не повреждайте/
деформирайте батерийния
пакет с пробиване или
удар, понеже това може
да доведе до риск от
нараняване или пожар.
♦ Не зареждайте повредени
батерии.
♦ При екстремни условия
може да се появи изтичане
от батериите. Когато
и прилагането на предпазни
устройства, някои остатъчни
рискове не могат да бъдат избегнати. Те включват:
♦ Наранявания, причинените
от докосване до движещи
се части.
♦ Наранявания, причинените
от докосване до
нагорещени части.
♦ Наранявания, причинени
при смяната на части или
аксесоари.
♦ Наранявания, причинени
от продължителна
употреба на уреда. Когато
използвате някой уред за
по-продължително време,
трябва да правите редовни
паузи.
Батерии и зарядни
устройства
Батерии
♦ Никога не се опитвайте да
ги отваряте.
♦ Не излагайте батерията на
вода.
♦ Не излагайте батериите на
горещина.
6
Предупреждение! Никога не
опитвайте да сменяте редовния
щепсел за захранването на зарядното устройство.
♦ Използвайте само вашето
зарядно устройство от
Black & Decker за зареждане
на батерията в инструмента,
с който е предоставена.
Други батерии може да
избухнат и да причинят
наранявания и щети.
♦ Никога не се опитвайте
да зареждате
непрезареждащи се
батерии.
♦ Ако захранващият кабел
е повреден, трябва да се
смени от производителя
или от оторизиран
сервизен център на
Black & Decker, за да се
предотврати злополука.
♦ Не излагайте инструмента
на вода.
♦ Не отваряйте зарядното
устройство.
♦ Не експериментирайте със
зарядното устройство.
♦ При зареждане, уреда/
инструмента/батерията
забележите течност по
батериите, внимателно
изтрийте течността
с помощта на кърпа.
Избягвайте контакт
с кожата.
♦ В случай на контакт
с кожата или очите,
следвайте инструкциите
по-долу.
Предупреждение! Течността
от батерията може да причини
нараняване или повреда на имущество. В случай на контакт с кожата, веднага изплакнете с вода.
Ако има зачервяване, болка или
се появи дразнене, потърсете
лекарска помощ. В случай на
контакт с очите, изплакнете
внимателно с чиста вода и потърсете лекарска помощ.
Зарядни устройства
Вашето зарядно устройство
е направено за специфичен
волтаж. Винаги проверявайте
дали захранващото напрежение
отговаря на напрежението на
табелката и на информацията
в табелката с технически данни.
7
трябва да са поставени на
проветриво място.
Етикети по уреда
Този уред може да съдържа следните символи, заедно
с кода за датата:
И з п ол з в а й т е с а м о с ъ с з а р я д н о
устройство S003AQ 15
Електрическа
безопасност
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните
характеристики.
1. Превключвател за вкл./изкл. (натиснете и задръжте)
2 Бутон за освобождаване на купата
3 Купа за събиране на прах
4 Зарядно устройство
5. Скоба за зареждане
Вашето зарядно устройство
е направено за специфичен
волтаж. Винаги проверявайте
дали захранващото напрежение
отговаря на напрежението на
табелката. Никога не опитвайте
да сменяте редовния щепсел
за захранването на зарядното
устройство.
Фиг. A
6 Сух платнен филтър (само за NVB)
7 Пред филтър (само за NVB)
8 Мокра/суха вложка от пяна (само за WDB)
9 Мокър/сух дефлектор (само за WDB)
Фиг. B
10 Squeegee (само за WDB___WA)
11 Инструмент с четка (само за WDB___WA
и NVB___WA)
12 Инструмент с процеп (само за WDB___WA
и NVB___WA)
Символи по зарядното
устройство
Монтаж
Монтаж на стена (фиг. C)
Продуктът може да бъде прикрепен към стена, за да
се осигури удобно съхранение и точка за зареждане
на уреда.
При поставяне на стена, уверете се, че методът на
закрепване е
подходящ за типа стена и е подходящ за теглото
на уреда.
♦
Отбележете местоположението на дупките за
винтове (в обсега на електрически контакт за
зареждане на прахосмукачката, докато тя е на
стенната конзола).
♦
Фиксирайте монтажната скоба за стената с помощта на подходящи винтове и дюбели за вида
на стената и теглото на уреда.
♦
Поставете уреда на стената чрез поставяне на
отвора на основата на прахосмукачката върху
куките за монтиране на стена на зареждащата
скоба.
Прочетете внимателно
това ръководство, преди
да използвате уреда.
Този инструмент е двойно
изолиран; следователно
не се изисква заземителен
кабел. Винаги проверявайте дали захранващият
кабел е в съответствие
с напрежението на табелката.
Основата на зарядното
устройство е само за употреба на закрито.
Монтаж
Аксесоари (фиг. B)
Тези модели може да се предоставят с някои от
следните аксесоари:
♦
Гумен валяк (10) за мокро използване върху
твърди повърхности.
♦
Четков накрайник (11) за мебели и стълби.
♦
Ъглов накрайник (12) за достъп до ограничени
пространства.
8
Поставяне (фиг. D)
♦
Вкарайте подходящият аксесоар в предната част
на уреда. Уверете се, че аксесоара е вкаран
напълно докрай.
♦
Употреба
уреда наобратно, настрани, не насочвайте накрайника нагоре и не клатете уреда прекомерно.
След мокро почистване, почистете веднага
уреда и филтъра. Може да се образуват мухъл
и плесен, ако уредът не е правилно почистен
след мокро почистване.
Преди да заредите, не забравяйте да изпразните
всички течности и подсушете добре, за да се
избегне повреда на вашия уред.
Заредете батерията за най-малко 24 часа преди
първата употреба.
♦
Винаги, когато не го използвате, поставяйте уреда
на основата за зареждане.
Предупреждение! Преди да заредите, не забравяйте
да изпразните всички течности и подсушете добре, за
да се избегне повреда на вашия уред.
♦
Зареждане на батерията (Фиг. С)
Изпразване и почистване на
продукта.
♦
Оптимизиране на силата на засмукване
За да поддържате силата на засмукване, филтрите
трябва да се почистват често по време на употреба.
♦
Уверете се, че уредът е изключен. Батерията
няма да бъде заредена, ако ключа за включване/
изключване (1) е натиснат.
♦
Поставете уреда на зарядната скоба (5).
♦
Включете зарядното устройство към електрическата мрежа. Включете в електрическата мрежа.
♦
Оставете уреда да се зарежда за поне 21 часа.
Докато се зарежда, зарядното устройство може да се
загрее. Това е нормално и не отбелязва наличието
на проблем.
Устройството може да бъде оставено включено към
зарядното устройство неограничено дълго.
Предупреждение! Не зареждайте батерията при
температура на околната среда по-ниска от 10 °C
или над 40 °C.
Сваляне на купата за събиране на прах
и филтъра (фиг. F и G)
Предупреждение! Филтрите са за многократна употреба и трябва да се почистват редовно.
♦
Натиснете бутона за освобождаване на купата
(2) и издърпайте изцяло контейнера за прах (3).
♦
Докато държите контейнера за прах над коша за
боклук или мивката, издърпайте филтъра, за да
изпразните контейнера.
♦
За да поставите отново контейнера за прах, поставете го на дръжката, докато “щракне” здраво
на място.
Предупреждение! Никога не използвайте уреда
без филтрите. Само с чисти филтри ще постигнете
оптимално събиране на прах.
Включване и изключване (фиг. Е)
♦
♦
За да включите уреда, натиснете и задръжте
ключа за включване и изключване (1).
Отпуснете превключвателя за включване/изключване (1), за да спрете уреда.
Пенна вложка (фиг. H) (само за WDB)
♦
Поставете пенната вложка (8) в центъра на
мокрия/сух дефлектор (9).
Предупреждение! Никога не използвайте устройство
за мокро почистване без поставени воден дефлектор
и пенна вложка.
Сухо почистване (само за NVB)
♦
За сухи материали.
Предупреждение! Никога не почиствайте мокри
вещества с тези уреди.
Пред филтър (фиг. I) (само за NVB)
Филтърът и предфилтърът могат да се отделят, за
по-добро почистване.
♦
Извийте предфилтъра (7) по посока обратна на
часовниковата стрелка и го вдигнете от филтъра
(6).
Предупреждение! Никога не почиствайте мокри
вещества с тези уреди.
Мокро и сухо почистване (само за WDB)
♦
За сухи материали, използвайте своя уред без
гумената приставка.
Предупреждение! Вашият продукт е създаден само
за малки количества.
♦
Този уред може да се използва и за всекидневно
почистване на течности. Използвайте гумения
валяк на непопиващи твърди повърхности. На
абсорбиращи повърхности, като килими, вашият
уред ще събира мокрите разливания без аксесоара.
♦
За най-добра работа при мокро почистване на
твърда повърхност, поставете гуменият накрайник в отвора.
♦
За най-добри резултати при използването на
този аксесоар, дръжте уреда на ъгъл от 45° и го
издърпайте бавно към себе си.
♦
Не пълнете купата отвъд края на входния улей.
Ако има някаква течност в купата, не обръщайте
Почистване на купите за прах и филтрите
♦
♦
Контейнерът за прах и филтрите може да се мият
в топла сапунена вода.
Уверете се, че филтрите и контейнера за прах са
сухи преди поставяне.
Смяна на филтрите
Филтрите трябва да се сменят на всеки 6 до 9 месеца
и когато са износени или повредени.
Можете да получите филтри за смяна от вашият
дилър на Black & Decker:
9
Технически данни
За модели: NVB115W, NVB115WA, NVB215W,
NVB215WA използва филтър с каталожен номер
FLVD10-XJ
За модели: WDB115W, WDB115WA, WDB215W,
WDB215WA използва филтър с каталожен номер
FLWD10-XJ
NBV115W,
NBV115WA,
WDB115W,
WDB115WA
Напрежение
Поддръжка
Батерия
Вашият инструмент на Black & Decker е създаден за
продължителна и дългосрочна работа с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна
работа зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното му почистване.
Предупреждение! Преди извършването на каквато
и да е поддръжка на жичен/
безжичен електроинструмент.
♦
Изключете инструмента/уреда и от електрическата мрежа.
♦
Или изключете и свалете батерията от уреда/
инструмента, ако уреда/инструмента има отделен
пакет с батерии.
♦
Или изтощете батерията докрай, ако е интегрална и след това изключете.
♦
Изключете зарядното устройство преди почистване. Вашето зарядно не изисква никаква
поддръжка, освен редовно почистване.
♦
Редовно почиствайте вентилационните отвори
на вашия уред/инструмент/зарядно устройство,
като използвате мека четка или сухо парче плат.
♦
Редовно почиствайте корпуса на двигателя
с помощта на чиста мокра кърпа. Не използвайте
абразивен препарат или такъв на разтворителна
основа.
Тегло
Зарядно устройство
Входящо напрежение
Изходно напрежение
Ток
Приблизително време
за зареждане
ВDC 3,6
Li-Ion
кг 0,61
NBV215W,
NBV215WA,
WDB215W,
WDB215WA
7,2
Li-Ion
0,65
9062787
9062787
ВAC 100 - 240
100 - 240
V 15
15
мА 150
150
ч 10
10
Гаранция
От Black & Decker сме уверени в качеството
на изделията си и предлагаме изключителна
потребителска гаранция от 24 месеца от датата на
закупуването. Тази гаранция е само допълнение
към вашите законови права, а не ги определя.
Гаранцията е валидна на територията на страните
членки на ЕС и на европейската свободна
търговска зона.
За да изискате гаранция, искът трябва да
е в съответствие с Правилата и условията
на Black & Decker и трябва да предоставите
доказателство за покупка на продавача или
на оторизирания сервизен агент. Правилата
и условията на 2 годишната гаранция на
Black & Decker и адреса на най-близкия
упълномощен сервизен агент можете да намерите
на www.2helpU.com, или като се свържете с найблизкия офис на Black & Decker на адреса, указан
в това ръководство.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктите и батериите,
отбелязани с този символ не трябва да се
изхвърлят с битовите отпадъци.
Моля, посетете нашия уеб сайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
вашето ново изделие на Black & Decker и да сте
в течение на нови изделия и специални оферти.
Продуктите и батериите съдържат материали, които
могат да бъдат възстановени или рециклирани, което
намаляване търсенето на суровини. Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите в съответствие с местните разпоредби. Повече информация
можете да намерите на www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00292722 - 13-01-2016
10
11
12
Download PDF

advertising