DCS397 | DeWalt DCS397 UNIVERSAL SAW instruction manual

DCS396
DCS397
DCS398
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)15
English (original instructions)27
Español (traducido de las instrucciones originales)37
Français (traduction de la notice d’instructions originale)48
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)59
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)70
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)81
Português (traduzido das instruções originais)91
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)102
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)112
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)122
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)132
Copyright DeWALT
B
Figure A
1
3
2
4
10
8
6
9
7
5
17
Figure B
10
9
18
1
Figure C
Figure D
12
13
7
12
11
11
2
Figure E
12
14
10
6
Figure F
15
16
14
9
3
Figure G
4
Dansk
ALLIGATORSAV
DCS396, DCS397, DCS398
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Spænding
Type
Batteritype
Udgangsspænding
Tomgangshastighed
Slaglængde
Skærelængde
Vægt (uden batteripakke)
VDC
W
min-1
mm
mm
kg
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-11:
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
LWA (lydtryksniveau)
dB(A)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
Skæring af lerbyggeblokke
Vibrationsemissionsværdi ah,PCB =
m/s2
Usikkerhed K =
m/s2
Skæring af træ/spånplade & plastik
Vibrationsemissionsværdi ah,WP =
m/s2
m/s2
Usikkerhed K =
Skæring i porebeton
m/s2
Vibrationsemissionsværdi ah,CC =
Usikkerhed K =
m/s2
Skæring af isoleringsmateriale
Vibrationsemissionsværdi ah,IM =
m/s2
Usikkerhed K =
m/s2
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
DCS396
54
1
Li-Ion
900
2400
40
295
5,5
DCS397
54
1
Li-Ion
1000
2400
40
430
5,6
DCS398
54
1
Li-Ion
92
103
5
92
103
5
92
103
5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
2400
40
430
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
5
Dansk
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
VAC
VDC
min
Vægt
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
DCB118 opladeren accepterer 18V li-ion XR og XR FLEXVOLTTM
batteripakker (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185 og DCB546).
Sikringer:
Europa
230V værktøj
10 Amp, el-net
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Alligatorsav
DCS396, DCS397, DCS398
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EC, EN 62841-1:2015, EN 62841-2-11:2016.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/EC (indtil
19,04,2016), 2014/30/EU (fra 20,04,2016) og 2011/65/EU.
Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere oplysninger
eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
22.04.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
6
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
Dansk
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
h ) Lad ikke erfaringer fra hyppig brug af værktøjer
medføre, at du bliver selvtilfreds og ignorerer
sikkerhedsprincipperne for værktøjerne. En skødesløs
handling kan forårsage alvorlig skade i en brøkdel af et
sekund.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
c )
d )
e )
f )
g )
h )
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten og/ eller fjern
batterienheden hvis aftagelig fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres, dets
tilbehør udskiftes, eller det stilles til opbevaring.
Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for, at værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
Vedligehold elektrisk værktøj og tilbehør. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
Hold håndtag og håndtagsflader tørre, rene og fri
for olie og smørelse. Glatte håndtag og gribeflader giver
ikke mulighed for sikker håndtering og styring af værktøjet
i uventede situationer.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
7
Dansk
e ) Anvend ikke en batteripakke eller et værktøj, der er
beskadiget eller ændret. Beskadigede eller ændrede
batterier kan udvise uforudsigelig adfærd og resultere i
brand, eksplosion eller risiko for skader.
f ) Udsæt ikke en batteripakke eller et værktøj for ild
eller meget varme temperaturer. Udsættelse for ild eller
temperaturer over 130° kan medføre en eksplosion.
g ) Følg alle opladningsinstruktionerne og oplad
ikke batteripakken eller værktøjet uden for det
temperaturområde, der er anført i instruktionerne.
Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden
for det specificerede område kan beskadige batteriet og
øge risikoen for brand.
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
b ) Udfør aldrig service på beskadigede batteripakker.
Service på batteripakker bør kun udføres af producenten
eller autoriserede serviceudbydere.
Sikkerhedsinstruktioner for alle bajonetsave
•
a ) Hold kun fast i det elektriske værktøj på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger.
Kommer skæreværktøjet i kontakt med en ”strømførende
ledning”, kan blotlagte metaldele på el-værktøjet gøres
strømførende og give stød til brugeren.
b ) Brug klemmer eller en anden praktisk måde på
at sikre og understøtte arbejdsemnet til et stabilt
underlag. Hvis du holder fast i arbejdsemnet med din
hånd eller krop, vil det være ustabilt, og det kan medføre,
at du mister kontrollen over det.
Hold håndtag og håndtagsflader tørre, rene og fri
for olie og smørelse. Glatte håndtag og gribeflader giver
ikke mulighed for sikker håndtering og styring af værktøjet i
uventede situationer.
Ved indsættelse af batteri og skift til
ON og OFF:
•
•
•
Kontroller altid, at alligatorsaven er slået OFF før indsættelse
af batteriet.
Efter skift til OFF forsøg aldrig at stoppe savklingen med
dine fingre.
Læg aldrig saven på et bord eller en arbejdsbænk, medmindre
den er skiftet til OFF. Savklingerne vil fortsætte med at køre i op
til 3 sekunder, efter der er slukket for maskinen.
Under savning:
•
•
•
8
Fjern alle søm og metalgenstande fra arbejdsemnet, før du
starter med at arbejde.
Hvor det er muligt brug skruetvingere og skruestik til sikker
fastgørelse af arbejdsemnet.
Forsøg ikke at save meget små arbejdsemner.
•
•
•
Læn dig ikke for langt fremover. Sørg for at du altid står på fast
underlag, specielt på stilladser og stiger.
Hold altid saven med begge hænder.
Brug ikke saven til at skære kurver og dyksnit.
Kontrol og ændring af savklinger
•
•
•
•
Fjern batteriet fra værktøjet før rengøring eller ændring
af savklingerne.
Brug kun DeWALT savklinger der er i overensstemmelse med
specifikationerne i disse driftsinstruktioner.
Der bør kun anvendes skarpe savklinger i perfekt tilstand;
revnede eller beskadigede savklinger bør omgående kasseres
og udskiftes.
Bær altid velegnede handsker ved håndtering af en savklinge
eller hårde materialer.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
• Risiko for helbredsmæssige skader på grund af indånding af
støv, der udvikles under arbejde med beton og/eller murværk.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
Dansk
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
•
•
•
•
•
•
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 9 i opladeren og kontrollér, at pakken
sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings) lys
vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 10 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
9
Dansk
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind
i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
(1") langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm (0,28–0,35"),
skrues ind i træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm
(7/32") af skruen blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren
ind efter de blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud
eller en blød ikke-metallisk børste. Do not use water
or any cleaning solutionsBrug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
10
•
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller
andre væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller
oplader, der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket
med en nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan
medføre elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren
for genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
Dansk
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold til afsnit 38,3 i FN´s anbefalinger om
tests og kriterier for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget
eller fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre
sig med de seneste regler for emballerings-, mærkningsog dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse
og transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt
inde i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere
watt time (Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt
timeydelse. Denne øgede mængde på 3 batterier med den
lavere watt timeydelse kan
eksempel på mærkning af anvendelses- og
fritage pakken fra visse
transportlabel
forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere
watt timer.
Transport Wh ydelse angiver 3 x 36 Wh, lig med 3 batterier hver
på 36 watt timer. Anvendelses Wh ydelsen angiver 108 watt
timer (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
Anvendelse: Anvendelse uden transportdæksel,
Wh ydelse angiver 108 Wh (1 batteri med 108 Wh).
11
Dansk
Transport: Transport med indbygget
transportdæksel, Wh ydelse angiver 3 x 36 Wh (3
batterier på 36 Wh).
7 Sekskantnøgle
8 Støvåbning
9 Batteri
Batteritype
10 Batteriets udløsningsknap
Disse trådløse alligatorsave arbejder med en 54 V batteripakke.
Disse batteripakker kan bruges: DCB546. Se Tekniske data for
flere informationer.
Tilsigtet anvendelse
Pakkeindhold
Pakken indeholder:
1Alligatorsav
1TCT-savklinge indstillet til byggeblok af lav densitet
(kun DCS396T2, DCS397T2)
1TCT-savklinge indstillet til byggeblok af middel densitet (kun
DCS398T2)
1Sekskantnøgle
2 Li-ion batteripakker (T2 modeller)
1 Oplader (kun T2 versioner)
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
3
4
5
6
12
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Brug øjeværn.
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken 9 er fuldt opladet.
Udsæt ikke elektrisk værktøj for fugtighed.
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets håndtag
Beskrivelse (Fig. A, B)
2
Bær høreværn.
Datokoden 17 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
1
SAMLING OG JUSTERING
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. B)
Datokodeposition (Fig. A)
Din DeWALT alligatorsav er designet til professionel
savningsopgaver af lerbyggeblokke, porebeton, træk, plastik og
isoleringsmaterialer med passende savklinge.
LAD IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse kraftige alligatorsave er professionelle elværktøjer.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
Tænd/sluk-udløserkontakt
Låseknap
Bagerste grebshåndtag
Forreste håndtag
Savklinger
Bar
1. Med værktøjet slået fra, ret batteripakken 9 ind efter rillerne
inde i værktøjets håndtag (Fig. A).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder
godt fast i værktøjet og sørg for at du hører, at den klikker
på plads.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på batteriets udløsningsknap 10 og træk batteripakken
ud fra værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. B)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 18 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
Dansk
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Udskiftning af savklinger
Afmontering af savklingerne (Fig. C, F)
1. Anbring værktøjet med bunden i vejret på en flad,
stabil arbejdsoverflade.
2. Løsn gearkassens dækselskrue 11 med
sekskantnøglen 7 . Når den er løsnet, skal
gearkassedækslet 12 udløses og fjederen åbnes.
3. Løsn med sekskantnøglen 7 , begge indstillingsskruer på
klingen 13 . Skruerne holdes på plads med skrueclips.
4. Træk forsigtigt savklingeenden op, indtil den frigjort fra og
fri af klingens holdeanordningssystem.
5. Træk savklingen tilbage og ud af den forreste
beskyttelsesskærm 14 og tag den af sværdet 6 .
6. Gentag denne procedure for den anden savklinge.
Udskiftning af savklinger (Fig. D, F)
1. Skub savklingen ind i klingens styreskinne 9 og sørg for,
at enden med kærvhullet 16 passer ind i den forreste
beskyttelseskærm 14 .
2. Skub bagsiden af savklingen ned, indtil det gevindskårne
hul 15 passer ind i klingens indstillingsskrue 13 .
3. Gentag denne procedure for den anden savklinge.
4. Spænd begge savklingers indstillingsskruer 13 godt fast
ved at trykke og samtidig dreje med den korte ende på
sekskantnøglen 7 .
5. Luk gearkassens dæksel 12 og spænd
gearkassens dækselskrue.
Lad savklingerne kører frit i ca. 20 sek. før værktøjet tages
i brug.
Savklinger
Kat. nr.
DWE396
DWE397
Materiale der skal skæres
Knudret træ
Fint træ
Fint træ
Let byggeblok
Mellemsvær byggeblok
Knudret træ
Let byggeblok
Mellemsvær byggeblok
Isoleringsmaterialer
Porebeton
Anbefalet savklingetype
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
Før maskinen tages i brug (Fig. A)
• Montér den korrekte type savklinge.
• Kontrollér at værktøjet kører ordentligt og at alle funktioner
fungerer. Sørg for at sværdet 6 stadig er lige og at
savklingerne 5 og motorhuset ikke er beskadigede.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. A)
DVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
A
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på det forreste
håndtag 4 og den anden hånd på det bagerste håndtag 3 for
korrekt håndposition.
Sådan tændes og slukkes (Fig. A)
Af sikkerhedsmæssige årsager er tænd/sluk-kontakten 1 forsynet med en startspærreknap 2 .
1. Skub startspærreknappen 2 for at låse værktøjet op.
2. For at arbejde med værktøjet, tryk på tænd/slukkontakten 1 . Så snart tænd/sluk-kontakten er udløst,
aktiveres startspærreknappen automatisk for at forhindre
utilsigtet start.
3. Slå altid værktøjet fra, før du fjerner batteriet.
Savning (Fig. A, D, E, G)
EMÆRK: Brug ikke saven til at save kurver eller lommer.
B
Sørg for at sværdet rækker ud over arbejdsemnet.
Ved lange rette snit tegnes først en linie på arbejdsemnet,
hvorefter der saves efter linien.
Sav kun nedad. Undgå at save i jorden, da dette hurtigt vil
sløve savklingen.
Hvis der anvendes en savbuk, skal der altid saves udenfor
bukkens kant.
1. For at undgå at sværdet klemmes, fastgøres arbejdsemnet
kun i den ene side. Skulle dette ske, åbnes snittet forsigtigt
med kiler for at lette trykket på klingen. forsøg ikke at vride
saven fri.
2. Hold fast i dit DeWALT elværktøj med det forreste
håndtag 4 og det bagerste håndtag 3 til korrekt styring
af saven.
3. Tænd for værktøjet før klingen sættes i forbindelse med
arbejdsemnet. Se instruktionerne om at tænde og slukke i
denne vejledning.
13
Dansk
DVARSEL: Anvend kun et let tryk på saven og undgå
A
sidelæns tryk på savklingen.
4. Efter klingerne er kommet i kontakt med arbejdsemnet,
styr værktøjet frem og tilbage i roterende, se sav-lignende
bevægelse, når klingerne skærer ned gennem arbejdsemnet.
Se Figur F.
5. Når snittet er færdigt, udløses udløserkontakten.
For at opnå forbedret ydeevne og længere levetid af ikkemalerede savklinger bør du jævnligt oliere klingerne i
oliehullerne 10 (hver 15–30 min.). Smør ikke malede klinger.
Kontrollér med jævne mellemrum savklingens
indstillingsskruer 13 .
Skæring i porebeton, lette og mellemsvære
byggeblokke (Fig. F, G)
ADVARSEL: Porebeton, lette og mellemsvære
byggeblokke indeholder kalk og kvartssand.
Efter brug for at sikre optimal ydeevne skal savklingerne,
sværdet og styreskinnen til savklingen 9 rengøres grundigt.
Støvopsamling (Fig. A)
Din sav har en indbygget støvopsamlingsåbning 8 , som giver
mulighed for tilslutning af en støvsugersystem.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT elværktøj er designet til at fungere i lang tid
med minimal vedligeholdelse. Vedvarende tilfredsstillende
funktion er afhængig af, om værktøjet plejes korrekt og
rengøres regelmæssigt. Kontrollér værktøjerne med jævne
mellemrum, og hvis de er beskadiget, få dem repareret på et
autoriseret værksted.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for værktøjet og
tage batteriet ud, før du foretager justeringer eller
fjerner/installerer tilbehør. Start ved et uheld kan
medføre skader.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
• Smør savklingerne (hvis saven er monteret med ikke-malede
savklinger), sværdet og styreskinnen til savklingen, når de er
rengjort. Smør ikke malede klinger.
• Hvis værktøjet ikke skal bruges i en længere periode, skal du
smøre ikke-malede savklinger med olie og fylde lidt olie i
oliehullerne (fx maskinolie). Smør ikke malede klinger.
Lad værktøjet køre i nogle sekunder for at fordele olien til alle
dele. Dette beskytter værktøjet mod korrosion.
14
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Aftag jævnligt savklingerne, når du har skåret i porebeton.
Rengør savklingerne og sværdet grundigt. For at rengøre
styreskinnen til savklingerne kan du anvende den skraber, der
følger med værktøjet.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Deutsch
ALLIGATOR-SÄGE
DCS396, DCS397, DCS398
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation
machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
Hub
Schnittlänge
Gewicht (ohne Akku)
VDC
W
U/min
mm
mm
kg
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-11:
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
LPA(Schallleistungspegel)
dB(A)
K (Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
dB(A)
Sägen von Tonziegeln
Vibrationsemissionswert ah,PCB =
m/s²
Messungenauigkeit K =
m/s²
Sägen von Holz/Spanplatten und Kunststoff
Vibrationsemissionswert ah,WP =
m/s²
Messungenauigkeit K =
m/s²
Schneiden von Porenbeton
Vibrationsemissionswert ah,CC =
m/s²
Messungenauigkeit K =
m/s²
Sägen von Dämmstoffen
Vibrationsemissionswert ah,IM =
m/s²
Messungenauigkeit K =
m/s²
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
DCS396
54
1
Li-Ion
900
2400
40
295
5,5
DCS397
54
1
Li-Ion
1000
2400
40
430
5,6
DCS398
54
1
Li-Ion
92
103
5
92
103
5
92
103
5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
2400
40
430
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
VGS
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
15
Deutsch
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
VWS
VGS
min
Gewicht
kg
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
Das DCB118-Ladegerät kann mit 18V Li-Ion XR und XR
FLEXVOLTTM-Akkupacks verwendet werden (DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185
und DCB546).
Sicherungen:
Europa
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Alligator-Säge
DCS396, DCS397, DCS398
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 62841-1:2015, EN
62841-2-11:2016.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2004/108/EC (bis zum 19,04,2016), 2014/30/
EU (ab dem 20,04,2016) und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
22.04.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
16
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
Deutsch
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
h ) Vermeiden Sie, durch die häufige Nutzung des
Werkzeugs in einen Trott zu verfallen und Prinzipien
für die Werkzeugsicherheit zu ignorieren. Eine
unachtsame Aktion kann im Bruchteil einer Sekunde zu
schweren Verletzungen führen.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder
entfernen Sie die Akkus, falls abnehmbar,
vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen am
Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör.
Prüfen Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder in einem
Zustand sind, der den Betrieb des Elektrogerätes
beeinträchtigen kann. Bei Beschädigungen lassen
Sie das Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen mangelnder
Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
h ) Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl
und Fett. Rutschige Griffe und Oberflächen unterbinden
die sichere Bedienbarkeit und Kontrolle über das Werkzeug
in unerwarteten Situationen.
17
Deutsch
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen
e ) Verwenden Sie kein Akkupack oder Werkzeug, das
beschädigt ist oder modifiziert wurde. Beschädigte
oder modifizierte Akkus können unvorhersehbare
Reaktionen auslösen und zu Bränden, Explosionen oder
Verletzungen führen.
f ) Setzen Sie das Akkupack oder Werkzeug keinem
Feuer oder übermäßig hohen Temperaturen aus. Die
Belastung durch Feuer oder Temperaturen über 130 °C
kann zur Explosion führen.
g ) Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie
das Akkupack oder Werkzeug nicht außerhalb des in
den Anweisungen festgelegten Temperaturbereichs
auf. Ein unsachgemäßer Ladevorgang oder Temperaturen
außerhalb des festgelegten Bereichs können den Akku
schädigen und die Brandgefahr erhöhen.
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
b ) Führen Sie niemals Wartungsarbeiten an
beschädigten Akkus durch. Die Wartung von
Akkupacks darf nur vom Hersteller selbst oder autorisierten
Dienstleistern durchgeführt werden.
Sicherheitsanweisungen für Säbelsägen
a ) Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, wenn Arbeiten durchgeführt werden,
bei denen das Schneidgerät versteckte Leitungen
berühren könnte. Der Kontakt des Schneidewerkzeugs
mit einer spannungsführenden Leitung kann auch
18
•
metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu
einem elektrischen Schlag führen.
b ) Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen Plattform.
Das Werkstück ist instabil, wenn es mit der Hand oder
dem Körper abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle
führen kann.
Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl
und Fett. Rutschige Griffe und Oberflächen unterbinden die
sichere Bedienbarkeit und Kontrolle über das Werkzeug in
unerwarteten Situationen.
Beim Einlegen des Akkus und Ein- und
Ausschalten:
•
•
•
Achten Sie vor dem Einsetzen des Akkus immer darauf, dass
die Alligator-Säge ausgeschaltet ist.
Nach dem Ausschalten dürfen die Sägeblätter nicht mit den
Fingern abgebremst werden.
Legen Sie die Säge grundsätzlich nur in ausgeschaltetem
Zustand auf den Arbeitstisch oder auf die Werkbank ab. Die
Sägeblätter laufen nach dem Ausschalten der Maschine noch
bis zu 3 Sekunden weiter.
Beim Sägen:
•
•
•
•
•
•
Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und
Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt werden.
Verwenden Sie wenn möglich immer Einspannvorrichtungen,
um das Werkstück zu sichern.
Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
Beugen Sie sich bei der Arbeit nicht zu weit vor. Stellen Sie
sicher, dass Sie immer einen festen Stand haben, vor allem auf
Bühnen und Leitern.
Halten Sie die Säge immer mit beiden Händen.
Verwenden Sie die Säge nicht zum Sägen von Kurven
und Taschen.
Kontrollieren und Austauschen der
Sägeblätter
•
•
•
•
Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie die Sägeblätter
reinigen oder austauschen.
Verwenden Sie nur DeWALT-Sägeblätter, die den Daten in
dieser Anleitung entsprechen.
Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei arbeitende
Sägeblätter verwendet werden; rissige oder verbogene
Sägeblätter sind sofort auszuwechseln.
Tragen Sie beim Umgang mit den Sägeblättern und mit
grobem Arbeitsmaterial immer geeignete Handschuhe.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
Deutsch
•
•
Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Es bestehen Gesundheitsgefahren durch Einatmen von Staub
bei der Arbeit mit Porenbeton und/oder Mauerwerk.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
•
•
•
•
•
•
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
•
•
•
•
•
19
Deutsch
•
•
•
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 9 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den AkkuLöseknopf 10 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
20
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer
des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm (1") lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7–9 mm (0,28 - 0,35") haben.
Diese müssen in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden,
sodass ca. 5,5 mm (7/32") der Schraube frei liegen. Richten
Sie die Schlitze auf der Rückseite des Ladegeräts mit den frei
liegenden Schrauben aus, und führen Sie diese vollständig in
die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Deutsch
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den
beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen können, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
21
Deutsch
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Anwendungsbeispiele für Use- und
Der Nennwert‚ Transport
Transport-Kennzeichnungen
Wh‘ kennzeichnet 3 x 36
Wh; das bedeutet 3 Akkus
mit jeweils 36 Wattstunden.
Der Nennwert, Use Wh‘
kennzeichnet 108 Wattstunden (bei 1 impliziertem Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung
aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
22
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten
D
zu entnehmen.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
Anwendung (Use): Nutzung ohne Transportkappe,
der Wh-Nennwert signalisiert 108 Wh (1 Akku mit
108 Wh).
Transport: Transport mit integrierter
Transportkappe, der Wh-Nennwert signalisiert 3 x
36 Wh (3 Akkus mit 36 Wh).
Akkutyp
Diese schnurlose Alligator-Säge wird mit einem
54 V-Akku betrieben.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB546. Weitere
Angaben sind den Technischen Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Alligator-Säge
1TCT-Sägeblatt-Set für Bausteine mit geringer Dichte
(nur DCS396T2, DCS397T2)
1TCT-Sägeblatt-Set für Bausteine mit mittlerer Dichte (nur
DCS398T2)
1Innensechskantschlüssel
Deutsch
2 Li-Ion-Akkus (T2-Modelle)
1 Ladegerät (nur T2-Versionen)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Setzen Sie dieses Werkzeug keiner Feuchtigkeit aus.
Lage des Datumscodes (Abb. A)
Der Datumscode 17 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A, B)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Arretierungstaste
3 Hinterer Handgriff
4 Vorderer Handgriff
5 Sägeblätter
6 Sägeschwert
7 Innensechskantschlüssel
8 Staubabsauganschluss
9 Akku
10 Akku-Löseknöpfe
Bestimmungsgemässe Verwendung
Die DeWALT Alligator-Säge wurde für professionelles Sägen von
Tonziegeln, Porenbeton, Holz, Kunststoff und Dämmstoffen mit
dem jeweils geeigneten Sägeblatt ausgelegt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Alligator-Sägen sind Elektrogeräte für den
professionellen Einsatz.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 9 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Schalten Sie das Werkzeug aus und richten Sie den Akku 9 an den Führungen im Werkzeuggriff aus (Abb. A).
2. Schieben Sie den Akku in den Griff, bis er fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass Sie das Einrasten der
Sicherung hören.
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf 10 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt „Ladegerät“ dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 18 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
23
Deutsch
Auswechseln der Sägeblätter
Entfernen der Sägeblätter (Fig. C–F)
1. Legen Sie das Werkzeug mit der Unterseite nach oben auf
eine ebene, stabile Arbeitsfläche.
2. Lösen Sie die Getriebeabdeckungsschraube 11 mit
dem Innensechskantschlüssel 7 . Nach dem Lösen der
Schraube sollte sich die Getriebeabdeckung 12 lösen
und aufspringen.
3. Lösen Sie mit dem Innensechskantschlüssel 7 beide
Sägeblattstellschrauben 13 . Die Schrauben werden durch
die Schraubenklemmen festgehalten.
4. Ziehen Sie das Ende des Sägeblatts vorsichtig nach oben,
bis es sich aus der Sägeblatt-Klemmvorrichtung löst und aus
dieser entfernt ist.
5. Ziehen Sie das Sägeblatt nach hinten aus dem vorderen
Sägeblattschutz 14 heraus und nehmen Sie es vom
Schwert 6 ab.
6. Wiederholen Sie dieses Vorgehen beim anderen Sägeblatt.
Einsetzen der Sägeblätter (Abb. D, F)
1. Schieben Sie ein Sägeblatt in den SägeblattFührungsschlitz 7 . Achten Sie hierbei darauf, dass das
Ende mit der länglichen Aussparung 16 in die vordere
Führung 14 passt.
2. Schieben Sie das hintere Ende des Sägeblatts nach
unten, bis sich die Gewindebohrung 15 mit der
Sägeblattstellschraube 13 deckt.
3. Wiederholen Sie dieses Vorgehen beim anderen Sägeblatt.
4. Ziehen Sie beide Sägeblattstellschrauben 13 sicher an, indem Sie mit dem kurzen Ende des
Innensechskantschlüssels 7 gleichzeitig drücken
und drehen.
5. Schließen Sie die Getriebeabdeckung 12 und ziehen Sie die
Getriebeabdeckungsschraube an.
WARNUNG: Lassen Sie die Sägeblätter
vor dem Einsatz etwa 20 Sekunden lang frei laufen.
DWE397
Zu schneidendes Material
Holz grob
Holz fein
Holz fein
Steine mit geringer Dichte
Steine mit mittlerer Dichte
Holz grob
Steine mit geringer Dichte
Steine mit mittlerer Dichte
Dämmstoffe
Porenbeton
Empfohlener Sägeblatttyp
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
Vor der Inbetriebnahme (Abb. A)
• Montieren Sie ein geeignetes Sägeblatt.
24
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. A)
ARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
W
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem
vorderen Griff 4 und die andere auf dem hinteren Griff 3 .
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Aus Sicherheitsgründen ist der Ein-/Ausschalter 1 mit einer
Einschaltsperre 2 versehen.
1. Drücken Sie die Einschaltsperre 2 , um den
Schalter freizugeben.
2. Um mit dem Werkzeug zu arbeiten, drücken Sie den Ein-/
Ausschalter 1 . Beim Loslassen des Ein-/Ausschalters wird
die Einschaltsperre automatisch wieder aktiviert, um ein
unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern.
3. Schalten Sie das Werkzeug immer aus, bevor Sie den
Akku entfernen.
Sägen (Abb. A, C, D, F)
Sägeblätter
Kat-Nr.
DWE396
• Stellen Sie sicher, daß die Säge einwandfrei läuft und voll
funktionsfähig ist. Vergewissern Sie sich, daß das Schwert 6 noch gerade ist und daß die Sägeblätter 5 und das
Gehäuse nicht beschädigt sind.
INWEIS: Verwenden Sie die Säge nicht zum Sägen
H
von Kurven und nicht für Einsatzarbeiten. Vergewissern
Sie sich, daß das Ende des Schwertes aus dem
Werkstück steckt.
Um einen langen, geraden Schnitt auszuführen, zeichnen Sie
eine Linie auf dem Werkstück, der Sie beim Sägen folgen.
Sägen Sie nur nach unten. Vermeiden Sie das Sägen im Boden,
da die Sägeblätter hierbei schnell stumpf werden.
Wenn Sie einen Sägebock verwenden, sägen Sie immer
außerhalb der Sägebockbeine.
1. Spannen Sie das Werkstück nur an einer Seite ein, um ein
Festfahren des Schwertes im Werkstück zu vermeiden.
Passiert dies doch, so öffnen Sie den Schnitt mit Keilen, um
den Druck von den Blättern zu nehmen. Versuchen Sie nicht,
die Säge durch Rütteln zu lösen.
Deutsch
2. Halten Sie das DeWALT Elektrowerkzeug am vorderen
Griff 4 und am hinteren Griff 3 , um die Säge sicher
zu führen.
3. Schalten Sie das Werkzeug ein, bevor Sie das Werkstück mit
dem Sägeblatt berühren. Befolgen Sie die Anweisungen
unter Ein- und Ausschalten in diesem Handbuch.
WARNUNG: Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur
leicht an und üben Sie nie seitlichen Druck auf die
Sägeblätter aus.
4. Nachdem die Sägeblätter in das Werkstück eingedrungen
sind, führen Sie das Werkzeug mit rotierender, wippender
Bewegung nach vorn und hinten, während sich die
Sägeblätter nach unten durch das Werkstück schneiden.
Siehe dazu Abbildung F.
5. Sobald der Sägevorgang abgeschlossen ist, lassen Sie den
Ein-/Aus-Schalter los.
Um die Leistung und Lebensdauer von unlackierten
Sägeblättern zu verbessern, bringen Sie regelmäßig Öl auf
den Sägeblättern und in den Öllöchern 10 an (alle 15 bis 30
Minuten). Schmieren Sie keine lackierten Sägeblätter.
Überprüfen Sie regelmäßig die Sägeblattstellschrauben 13 .
Sägen von Porenbeton und Steinen mit
geringer und mittlerer Dichte (Abb. F, G)
WARNUNG: Porenbeton und Steine mit geringer und
mittlerer Dichte enthalten Kalk und Quarzsand.
Um eine optimale Leistung zu erhalten, müssen die Sägeblätter,
das Schwert und der Führungsschlitz 9 nach Gebrauch
gründlich gereinigt werden.
Staubabsaugung (Abb. A)
Ihre Säge verfügt über einen integrierten Anschluss zur
Staubabsaugung 8 , an den ein handelsüblicher Staubsauger
angeschlossen werden kann.
WARTUNG
Ihr DeWALT-Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der richtigen Pflege des
Gerätes und seiner regelmäßigen Reinigung ab. Kontrollieren
Sie das Werkzeug regelmäßig und lassen Sie es im Falle einer
Beschädigung von einer Kundendienstwerkstatt reparieren.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und
entfernen Sie den Akku oder trennen Sie ihn
vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen
oder entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann
Verletzungen verursachen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
• Schmieren Sie nach dem Reinigen die Sägeblätter
(wenn unlackierte Sägeblätter vorhanden sind), das
Schwert und den Führungsschlitz. Schmieren Sie keine
lackierten Sägeblätter.
• Falls die Säge über längere Zeit nicht gebraucht wird,
schmieren Sie die unlackierten Sägeblätter mit Öl ein und
füllen Sie die Öllöcher mit einer kleinen Menge Öl (z.B.
Maschinenöl). Schmieren Sie keine lackierten Sägeblätter.
Lassen Sie die Säge einige Sekunden lang laufen, damit
das Öl alle Teile erreichen kann. So wird die Säge vor
Korrosion geschützt.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Entfernen Sie nach dem Sägen von Porenbeton regelmäßig
die Sägeblätter. Reinigen Sie die Sägeblätter und das Schwert
sorgfältig. Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen
Schaber zum Reinigen des Führungsschlitzes.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
25
Deutsch
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
26
English
ALLIGATOR SAW
DCS396, DCS397, DCS398
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery type
Power output
No load speed
Stroke length
Cutting length
Weight (without battery pack)
DCS396
54
1
Li-Ion
900
2400
40
295
5.5
DCS397
54
1
Li-Ion
1000
2400
40
430
5.6
DCS398
54
1
Li-Ion
1000
2400
40
430
5.6
92
103
5
92
103
5
92
103
5
m/s2
m/s2
4.1
1.5
4.1
1.5
4.1
1.5
m/s2
m/s2
4.1
1.5
4.1
1.5
4.1
1.5
m/s2
m/s2
4.1
1.5
4.1
1.5
4.1
1.5
m/s2
m/s2
4.1
1.5
4.1
1.5
4.1
1.5
VDC
W
min-1
mm
mm
kg
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-11:
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
LWA (sound power level)
dB(A)
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
Cutting clay building blocks
Vibration emission value ah,PCB =
Uncertainty K =
Cutting wood/chipboard & plastic
Vibration emission value ah,WP =
Uncertainty K =
Cutting cellular concrete
Vibration emission value ah,CC =
Uncertainty K =
Cutting insulation material
Vibration emission value ah,IM =
Uncertainty K =
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6.0/2.0
1.05
27
English
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
VDC
Approx. charging time of min
battery packs
Weight
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1.3 Ah) 22 (1.5 Ah)
45 (3.0 Ah) 60 (4.0 Ah)
60 (6.0 Ah)
0,66
30 (2.0 Ah)
75 (5.0 Ah)
The DCB118 charger accepts 18V Li-Ion XR and XR FLEXVOLTTM
battery packs (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B, DCB185 and DCB546).
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
10 Amperes. mains
3 Amperes. in plugs
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Alligator Saw
DCS396, DCS397, DCS398
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010, EN 60745-2-11:2010
These products also comply with Directive 2004/108/EC (until
19.04.2016), 2014/30/EU (from 20.04.2016) and 2011/65/EU.
For more information, please contact DeWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
22.04.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
28
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
English
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
h ) Do not let familiarity gained from frequent use of
tools allow you to become complacent and ignore
tool safety principles. A careless action can cause severe
injury within a fraction of a second.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/
or remove the battery pack, if detachable, from
the power tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools and accessories. Check for
misalignment or binding of moving parts, breakage
of parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
h ) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
e ) Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk
of injury.
f ) Do not expose a battery pack or tool to fire or
excessive temperature. Exposure to fire or temperature
above 130 °C may cause explosion.
g ) Follow all charging instructions and do not charge
the battery pack or tool outside the temperature
range specified in the instructions. Charging
improperly or at temperatures outside the specified range
may damage the battery and increase the risk of fire.
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
b ) Never service damaged battery packs. Service
of battery packs should only be performed by the
manufacturer or authorized service providers.
29
English
Safety Instructions for Reciprocating Saws
•
a ) Hold the power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cutting
accessory may contact hidden wiring. Cutting
accessory contacting a "live" wire may make exposed
metal parts of the power tool "live" and could give the
operator an electric shock.
b ) Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding
the workpiece by hand or against your body leaves it
unstable and may lead to loss of control.
Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free
from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces
do not allow for safe handling and control of the tool in
unexpected situations.
When Inserting the Battery and Switching
ON and OFF:
•
•
Risk of personal injury due to prolonged use.
Risk of health hazards caused by breathing dust developed
when working in cellular concrete and/or masonry.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
When Sawing:
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
•
Using an Extension Cable
•
•
•
•
•
•
•
•
Always ensure that the alligator saw is switched OFF before
inserting the battery.
After switching OFF, never attempt to stop the saw blades with
your fingers.
Never put the saw down on a table or work bench unless
switched OFF. The saw blades will keep running up to
3 seconds after the machine has been switched OFF.
Remove all nails and metal objects from the workpiece before
starting work.
Wherever possible, use clamps and vices to fasten the
workpiece securely.
Do not attempt to saw extremely small workpieces.
Do not bend too far forward. Make sure that you always stand
firmly, particularly on scaffolding and ladders.
Always hold the saw with both hands.
Do not use the saw for cutting curves and pockets.
Checking and Changing the Saw Blades
•
•
•
•
Remove the battery from the tool before cleaning or changing
the saw blades.
Only use DeWALT saw blades conforming to the specifications
contained in these operating instructions.
Only sharp saw blades in perfect working condition should
be used; cracked or bent saw blades should be discarded and
replaced at once.
Always use suitable gloves when handling the saw blades and
rough work materials.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
30
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
English
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 9 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 10 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Charge Indicators
Charging
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
31
English
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm (1") long
with a screw head diameter of 7–9 mm (0.28–0.35"), screwed
into wood to an optimal depth leaving approximately 5.5 mm
(7/32") of the screw exposed. Align the slots on the back of
the charger with the exposed screws and fully engage them in
the slots.
Charger Cleaning Instructions
•
•
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek
medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Battery Packs
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
32
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
English
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use
and Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
Transport Wh rating
example of Use and transport label marking
indicates 3 x 36 Wh,
meaning 3 batteries of
36 Watt hours each. The
Use Wh rating indicates
108 Watt hours (1 battery
implied).
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
Use: Use without transportation cap, Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
Transport: Transport with built-in transport cap, Wh
rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Battery Type
These cordless alligator saws operate on a 54 V battery pack.
These battery packs may be used: DCB546. Refer to Technical
Data for more information.
Package Contents
The package contains:
1 Alligator saw
1TCT saw blade set for low density building block
(DCS396T2, DCS397T2 only)
1TCT saw blade set for medium density building block
(DCS398T2 only)
1 Hex key
2 Li-Ion battery packs (T2 models)
1 Charger (T2 versions only)
33
English
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Markings on Tool
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Do not expose the power tool to humidity.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 17 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A, B)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 On/off trigger switch
2 Lock-off button
3 Rear grip handle
4 Front handle
5 Saw blades
6 Bar
7 Hex key
8 Dust port
9 Battery
10 Battery release button
Intended Use
Your DeWALT alligator saw has been designed for professional
sawing applications of clay building blocks, cellular concrete,
wood, plastic and insulation materials with suitable saw blade.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These alligators aws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
34
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack 9 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the Tool
Handle
1. With tool off, align the battery pack 9 with the rails inside
the tool’s handle (Fig. A).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the battery release button 10 and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge
button 18 . A combination of the three green LED lights will
illuminate designating the level of charge left. When the level
of charge in the battery is below the usable limit, the fuel gauge
will not illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Replacing the Saw Blades
Removing the Saw Blades (Fig. C–F)
1. Place the tool upside down on a flat, stable work surface.
2. Loosen the gearcase cap screw 11 with the hex key 7 .
When loosened, the gearcase cap 12 should release and
spring open.
3. With the hex key 7 , loosen both of the blade setting
screws 13 . The screws will be held in place by the
screw clips.
4. Carefully pull the saw-blade-end up until it is disengaged
from and clear of the Blade-Clamp-system.
English
5. Pull the saw blade back and out of the front guard 14 and
take it off of the bar 6 .
6. Repeat this procedure for the other saw blade.
Fitting the Saw Blades (Fig. D, F)
1. Slide one saw-blade into the blade guide slot 9 making
sure that the end with the slotted hole 16 fits into the front
guard 14 .
2. Slide the back of the saw blade down until the threaded
hole 15 aligns with the blade setting screw 13 .
3. Repeat this procedure for the other saw blade.
4. Tighten both saw blade setting screws 13 securely by
pressing and turning simultaneously with the short end of
the hex key 7 .
5. Close the gearcase cap 12 and tighten the gearcase
cap screw.
WARNING: Before operation let the saw blades run freely
for approx. 20 s.
Saw Blades
Cat. No. Material to be cut
Rough wood
Fine wood
DCS396 Fine wood
Low density building block
Medium density building block
Rough wood
DCS397 Low density building block
&
Medium density building block
DCS398 Insulation materials
Celluar contrete
Recommended saw blade type
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
Prior to Operation (Fig. A)
• Mount the appropriate type of saw blade.
• Check that the tool is running properly and can perform all
its functions. Make sure that the bar 6 is still straight and
the saw blades 5 and the housing are undamaged.
OPERATION
Instructions for Use
Proper hand position requires one hand on the front handle 4 with the other hand on the rear grip handle 3 .
Switching On and Off (Fig. A)
For safety reasons the ON/OFF switch 1 is equipped with a
lock-off button 2 .
1. Push the lock-off button 2 to unlock the tool.
2. To run the tool, press the ON/OFF switch 1 .As soon
as the ON/OFF switch is released the lock-off switch is
automatically activated to prevent unintended starting.
3. Always switch off the tool before removing the battery.
Sawing (Fig. A, D, E, G)
NOTICE: Do not use the saw for cutting curves or pockets.
Make sure the bar end protrudes from the workpiece.
For long, straight cuts first draw a line on the workpiece and
follow the line.
Make downward cuts only. Avoid cutting earth as this will blunt
the saw blades very quickly.
When using a saw horse always cut on the outside of the saw
horse arms.
1. Clamp the workpiece on one side only to prevent the bar
from jamming in the workpiece. Should this happen, ease
open the cut with wedges to relieve the strain on the blade.
Do not try to wrench the saw free.
2. Hold your DeWALT power tool by the front handle 4 and
the rear grip handle 3 to guide the saw properly.
3. Switch the tool on before placing blade in contact with the
workpiece. Refer to Switching On and Off instruction in
this manual.
WARNING: Apply only a gentle pressure to the tool and
do not exert side pressure on the saw blade.
4. After blades have engaged the workpiece, guide the tool
back and forth in a rotating, see saw like motion as the
blades cut down through the workpiece. Refer to Figure F.
5. Once cut is complete, release the trigger switch.
To increase performance and lifetime of non-painted saw
blades, regularly apply oil to the blades and in the oil holes 10 (every 15–30 min.). Do not lubricate painted blades.
Regularly check the saw blade setting screws 13 .
Sawing in Cellular Concrete, Low Density and
Medium Density Building Blocks (Fig. F, G)
Proper Hand Position (Fig. A)
Dust Extraction (Fig. A)
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
WARNING: Cellular concrete, low density and medium
density building blocks contain lime and quartz sand.
After use to guarantee optimum performance, the saw
blades, the bar and the saw blade guide slot 9 must be
thoroughly cleaned.
Your saw has a built-in dust extraction port 8 which allows a
shop vacuum to be connected.
35
English
MAINTENANCE
Protecting the Environment
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning. Inspect tools periodically and if
damaged have them repaired by an authorized service facility.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
• Lubricate the saw blades (if fitted with non-painted blades),
the bar and the saw blade guide slot upon cleaning. Do not
lubricate painted blades.
• If the tool will not be used for a long period of time, coat the
non-painted saw blades and fill the oil holes with a little oil
(e.g., machine oil) Do not oil painted blades.
Let the tool run for a few seconds to enable the oil to reach all
parts. This protects the tool from corrosion.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Regularly remove the saw blades after cutting cellular concrete
or thermal building blocks. Thoroughly clean the saw blades
and the bar. To clean the saw blade guide slot use the scraper
supplied with the tool.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
36
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
Español
SIERRA COCODRILO
DCS396, DCS397, DCS398
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT
sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Tensión
Tipo
Tipo de batería
Potencia de salida
Velocidad en vacío
Longitud de carrera
Longitud de corte
Peso (sin batería)
VCC
W
mín-1
mm
mm
kg
DCS396
54
1
Iones de litio
900
2400
40
295
5,5
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-11.
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
92
LWA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
103
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
5
Corte de bloques de construcción de arcilla
Valor de emisión de vibraciones ah, PCB=
Incertidumbre K=
Corte de madera/aglomerado y plástico
Valor de emisión de vibraciones ah, WP=
Incertidumbre K=
Corte de hormigón celular
Valor de emisión de vibraciones ah, CC=
Incertidumbre K=
Corte de material de aislamiento
Valor de emisión de vibraciones ah, IM=
Incertidumbre K=
DCS398
54
1
Iones de litio
1000
2400
40
430
5,6
92
103
5
92
103
5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
DCS397
54
1
Iones de litio
1000
2400
40
430
5,6
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
37
Español
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo aprox. de carga de
los paquetes de baterías
Peso
DCB118
VAC
230
VDC
18/54 Li-Ion
min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
kg
0,66
El cargador DCB118 acepta paquetes de baterías de iones de
litio XR y FLEXVOLTTM XR de 18 V (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 y DCB546).
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Sierra cocodrilo
DCS396, DCS397, DCS398
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 62841-1:2015, EN
62841-2-11:2016.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2004/108/CE (hasta el 19/04/2016), 2014/30/UE (a partir
del 20/04/2016) y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
22.04.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
38
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuación puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
Español
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
h ) No deje que la familiaridad adquirida con el uso
frecuente de las herramientas le lleve a fiarse
demasiado y a descuidar las principales normas de
seguridad de la herramienta. Los descuidos pueden
causar lesiones graves en una fracción de segundo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
o extraiga el paquete de baterías de la herramienta
eléctrica, si es desmontable, antes de realizar
cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha
accidentalmente la herramienta eléctrica.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Efectúe el mantenimiento de las herramientas
eléctricas y de los accesorios. Compruebe si
hay desalineación o bloqueo de las piezas en
movimiento, rotura de piezas y otras condiciones
que puedan afectar el funcionamiento de la
herramienta eléctrica. Si la herramienta eléctrica
está dañada, llévela para que sea reparada antes de
utilizarla. Se ocasionan muchos accidentes por el mal
mantenimiento de las herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
39
Español
h ) Mantenga todas las empuñaduras y superficies
de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empuñaduras y superficies de agarre resbaladizas
impiden el agarre y el control seguro de la herramienta en
situaciones imprevistas.
Instrucciones de seguridad para sierras
alternativas
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
e ) No utilice paquetes de baterías o herramientas
dañadas o modificadas. Las baterías dañadas o
modificadas pueden presentar un funcionamiento
imprevisto y causar incendio, explosión o riesgo de
lesiones.
f ) No exponga el paquete de baterías o la herramienta
al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al
fuego o a una temperatura superior a 130 °C puede causar
explosión.
g ) Siga todas las instrucciones de carga y no cargue
la batería o la herramienta fuera del rango de
temperatura indicado en las instrucciones. La carga
incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado
puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
b ) No repare nunca los paquetes de baterías dañados.
La reparación de paquetes de baterías debe ser realizada
únicamente por el fabricante o los proveedores de servicios
autorizados.
40
•
a ) Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies
de agarre aisladas cuando realice una operación en
la que el accesorio de corte pueda entrar en contacto
con un cable oculto. El contacto de los accesorios de
corte con un cable cargado puede cargar las partes
metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y producir
una descarga eléctrica en el operador.
b ) Utilice fijaciones u otro tipo de método para fijar
y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma
estable. Sostener la pieza de trabajo con las manos o con
el cuerpo puede causar inestabilidad y pérdida de control.
Mantenga todas las empuñaduras y superficies
de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empuñaduras y superficies de agarre resbaladizas
impiden el agarre y el control seguro de la herramienta en
situaciones imprevistas.
Cuando coloque la batería y al encender y
al apagar:
•
•
•
Compruebe siempre que la sierra cocodrilo esté apagada
antes de insertar la batería.
Tras apagarla, no intente nunca detener la cuchilla de la sierra
con los dedos.
No ponga nunca la sierra sobre una mesa o sobre un banco de
trabajo a menos que esté apagada. Las cuchillas de la sierra
seguirán girando durante 3 segundos después de apagar
la sierra.
Cuando esté usando la sierra:
•
•
•
•
•
•
Retire todos los clavos y objetos metálicos de la pieza de
trabajo antes de empezar a trabajar.
Cuando sea posible, utilice fijaciones y tornillos para apretar la
pieza de trabajo con seguridad.
No intente cortar piezas de trabajo demasiado pequeñas.
No se incline hacia delante demasiado. Compruebe que
mantiene una postura firme, concretamente en los andamios
y escaleras.
Sostenga siempre su sierra con ambas manos.
No use la sierra para cortar curvas o bolsillos.
Comprobar y cambiar las cuchillas de la
sierra
•
•
•
•
Extraiga la batería de la herramienta antes de limpiar o
cambiar las cuchillas de la sierra.
Utilice sólo cuchillas de sierra DeWALT conformes a las
especificaciones contenidas en las presentes instrucciones
de funcionamiento.
Tan sólo se deberán utilizar las cuchillas de sierra afiladas
en perfecto estado; las cuchillas de sierra rotas o dobladas
deberán eliminarse y sustituirse por otras.
Use siempre guantes adecuados cuando manipule las
cuchillas de la sierra y materiales de trabajo duros.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
• Riesgos para la salud causados al respirar el polvo que se
produce al trabajar con hormigón celular y/o mampostería.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
•
•
•
•
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
•
•
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
•
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar
Datos Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
•
•
•
•
Español
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
41
Español
•
•
•
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 9 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 10 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría*
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con
el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
42
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación
están bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro
del cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
Montaje de pared
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas u
otras obstrucciones que impidan la circulación de aire. Use la
parte posterior del cargador como una plantilla para colocar los
tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador firmemente
usando tornillos para paredes de cartón yeso (comprados
aparte) de por lo menos 25,4 mm (1") de largo con un tornillo
con cabeza de 7–9 mm (0,28–0,35") de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm (7/32") del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de
la parte posterior del cargador con los tornillos expuestos y
engánchelos completamente en las ranuras.
Instrucciones para la limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de
la batería puede ser inflamable si se expone a chispas
o llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso
y transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
43
Español
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de las
células están eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
La capacidad de Wh de
Ejemplo de marcado de etiqueta
transporte de 3 x 36 Wh,
de uso y transporte
significa 3 baterías de 36
vatios horas cada una. La
capacidad de uso de Wh
indica 108 vatios hora
(1 batería implicada).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
44
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
Uso: Uso sin tapa de transporte, la capacidad de
Wh indica 108 Wh (1 batería con 108 Wh).
Transporte: Transporte con tapa de transporte
incorporada, la capacidad de Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de 36 Wh).
Tipo de batería
Estas sierras de cocodrilo sin cable funcionan con paquetes de
baterías de 54 V.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB546. Véanse los
Datos técnicos para más información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra cocodrilo
1Conjunto de hojas de sierra TCT para bloques prefabricados
de baja densidad (solo DCS396T2 y DCS397T2)
1Conjunto de hojas de sierra TCT para bloques prefabricados
de densidad media (solo DCS398T2)
1 llave hexagonal
2 Paquetes de baterías de iones de litio (modelos T2)
1 Cargador (solo versiones T2)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
No cargar baterías deterioradas.
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
No exponer al agua.
Póngase protección para el oído.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Póngase protección para los ojos.
Español
No exponga la herramienta eléctrica a la humedad.
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 17 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A, B)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Interruptor de encendido/apagado del disparador
2 Botón de desbloqueo
3 Empuñadura trasera
4 Empuñadura frontal
5 Cuchillas de sierra
6 Bar
7 Llave hexagonal
8 Orificio de salida de polvo
9 Batería
10 Botón de liberación de la batería
Uso previsto
Las sierras cocodrilo DeWALT han sido diseñadas para
aplicaciones profesionales de aserrado de bloques
de construcción de arcilla, hormigón celular, madera,
materiales plásticos y de aislamiento, y están dotadas de
cuchillas adecuadas.
NO deben usarse en condiciones de humedad ni en presencia
de líquidos o gases inflamables.
Estas sierras cocodrilo son herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. B)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías está completamente cargado.
Instalar la batería en la empuñadura de la
herramienta
1. Con la herramienta apagada, alinee el paquete de
baterías 9 con los rieles ubicados en el interior de la
empuñadura de la herramienta (Fig. A).
2. Deslice el paquete de baterías en la empuñadura hasta
que quede bien colocado y asegúrese de que haga clic
cuando encaje.
Retirar la batería de la herramienta
1. Pulse el botón de liberación de la batería 10 y tire
firmemente del paquete de baterías para sacarlo de la
empuñadura de la herramienta.
2. Introduzca la batería en el cargador como se indica en la
sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. B)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 18 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Sustitución de las hojas de la sierra
Retirada de las hojas de la sierra (Fig. C–F)
1. Coloque la herramienta dada vuelta sobre una superficie de
trabajo plana y estable.
2. Afloje el tornillo de la tapa de la caja del engranaje 11 con
la llave hexagonal 7 . Al aflojar dichos tornillos, la tapa de
caja del engranaje 12 debería liberarse y abrirse accionada
por el muelle.
3. Con la llave hexagonal 7 , afloje los dos tornillos de ajuste
de la cuchilla de la sierra 13 . Los tornillos quedarán sujetos
por las abrazaderas.
4. Tire con cuidado del extremo de la cuchilla de la sierra hasta
que esta se desacople, y limpie el sistema de sujeción de
la cuchilla.
5. Tire hacia sí la cuchilla de la sierra fuera del dispositivo de
protección delantero 14 y sáquela del soporte 6 .
6. Repita el proceso con la otra cuchilla.
45
Español
Ajuste de la cuchilla de la sierra (Fig. D, F)
1. Haga deslizar la cuchilla en la ranura de la guía 9 asegurándose de que el extremo con el orificio ranurado 16 entre en el dispositivo de protección delantero 14 .
2. Haga deslizar el dorso de la cuchilla hasta el agujero
fileteado 15 quede alineado con el tornillo de fijación de la
cuchilla 13 .
3. Repita el proceso con la otra cuchilla.
4. Apriete los dos tornillos de ajuste de la cuchilla de la
sierra 13 bien, presionando y girando simultáneamente
con el extremo corto de la llave hexagonal 7 .
5. Cierre la tapa de la caja del engranaje 12 y apriete el
tornillo correspondiente.
ADVERTENCIA: Antes de utilizar la sierra Alligator,
deje que las hojas funcionen libremente durante 20 seg.
aproximadamente.
Cuchillas de sierra
Cat. N.º
Material que deberá cortarse
DWE396 Madera dura
Madera fina
Madera fina
Bloque de construcción de baja
densidad
Bloque de construcción de media
densidad
DWE397 Madera dura
Bloque de construcción de baja
densidad
Bloque de construcción de media
densidad
Materiales de aislamiento
Cemento celular
Tipo de cuchilla de sierra
aconsejada
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
TCT T12
DT2978
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
TCT 12
DT2979
DT2975
Antes de utilizar (Fig. A)
• Monte el tipo de hoja adecuado.
• Compruebe que la herramienta funciona correctamente
y que sirve para todas sus funciones. Cerciórese de que
el abridor 6 sigue estando recto y que las hojas 5 y el
alojamiento no están dañados.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
46
Posición adecuada de las manos (Fig. A)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Se deberá mantener la posición adecuada de las manos,
colocando una en el asa delantera 4 y la otra en el asa
trasera 3 .
Encendido y apagado (Fig. A)
Por motivos de seguridad, el interruptor de encendido/
apagado 1 está equipado con un botón de desbloqueo 2 .
1. Pulse el botón de desbloqueo 2 para desbloquear
la herramienta.
2. Para hacer funcionar la herramienta, pulse el interruptor
de encendido/apagado 1 . Al soltar el interruptor de
encendido/apagado, el interruptor de desbloqueo
se activará automáticamente para evitar un arranque
imprevisto de la herramienta.
3. Apague siempre la herramienta antes de introducir o retirar
la batería.
Aserrado (Fig. A, C, D, F)
AVISO: No emplee la sierra Alligator para cortar curvas
o cavidades. Asegúrese de que el extremo del abridor
sobresale de la pieza de trabajo.
Para cortes largos y rectos, dibuje una línea sobre la pieza y siga
dicha línea.
Sólo haga cortes hacia abajo. Evite cortar tierra, ya que esto
desafila las hojas de la sierra muy rápidamente.
Cuando utilice un caballete, corte siempre en el lado externo de
los soportes del caballete.
1. Sujete sólo de un lado la pieza en que esté trabajando, para
impedir que el abridor golpee y se enganche en la pieza. Si
ocurriera esto, facilite la abertura del corte con cuñas a fin
de descargar la tensión sobre la hoja. No intente liberar la
hoja a tirones.
2. Aferre su herramienta eléctrica DeWALT por el asa
delantera 4 y por el asa trasera 3 para guiar correctamente
la sierra.
3. Encienda la herramienta antes de apoyar la cuchilla sobre la
pieza de trabajo. Consulte las instrucciones de Encendido y
apagado de este manual.
ADVERTENCIA: Aplique sólo una ligera presión en la
herramienta y no ejerza presiones laterales en la cuchilla
de la sierra.
4. Después que las cuchillas hayan endentado la pieza de
trabajo, guíe la herramienta hacia adelante y atrás en modo
rotatorio y vea como se mueve la sierra al bajar las cuchillas
cortando la pieza de trabajo. Consultar la Figura F.
5. Una vez que se haya finalizado el corte, soltar el interruptor
de disparo.
Español
Para aumentar el rendimiento y la vida útil de las cuchillas de las
sierra no pintadas, aplique periódicamente aceite a las cuchillas
y en los orificios de lubricación 10 (cada 15–30 min). No
lubrique las cuchillas pintadas.
Controle periódicamente los tornillos de ajuste de las cuchillas
de la sierra 13 .
Corte en hormigón celular, bloques de
construcción de densidad baja y media
(Fig. F y G)
ADVERTENCIA: El hormigón celular y los bloques de
construcción de densidad baja y media incluyen arena de
cal y de cuarzo.
Para garantizar resultados óptimos, las cuchillas de la sierra, la
barra y la ranura de guía de la cuchilla de la sierra 9 deberán
limpiarse a fondo después del uso.
Extracción de polvo (Fig. A)
La sierra tiene un orificio de extracción de polvo incorporado 8 que permite conectar un aspirador comprado en cualquier
tienda.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
El funcionamiento satisfactorio y continuo depende del buen
cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente. Revise
las herramientas periódicamente y si están dañadas, llévelas a
reparar a un centro de reparación habilitado.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de poner o quitar acoplamientos o accesorios. El
encendido accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de baterías no pueden ser reparados.
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Retire regularmente las cuchillas de sierra tras cortar el
hormigón celular. Limpie al completo las cuchillas de sierra y
la barra. Para limpiar la ranura de guía de la cuchilla de sierra,
utilice la espátula suministrada con la herramienta.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
• Lubrique las cuchillas de sierra (si se ajustan con cuchillas no
pintadas), la barra y la ranura de guía de la cuchilla de sierra
hasta que las limpie. No lubrique las cuchillas pintadas.
• Si la herramienta no va a utilizarse durante mucho tiempo,
cubra las cuchillas de sierra no pintadas y rellene los orificios
de lubricación con un poco de aceite (aceite de máquina).
No lubrique las cuchillas pintadas.
Deje que la herramienta funcione durante unos segundos para
que el aceite penetre por todas partes. De este modo, protegerá
a la herramienta ante la corrosión.
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
47
Français
SCIE UNIVERSELLE
DCS396, DCS397, DCS398
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT,
le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Puissance utile
Vitesse à vide
Longueur de course
Longueur de coupe
Poids (sans bloc batterie)
Vcc
W
min-1
mm
mm
kg
DCS396
54
1
Li-Ion
900
2400
40
295
5,5
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selonEN 60745-2-11.
LPA(niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
92
LPA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
103
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
5
Découpe des blocs de construction en terre cuite
Valeur d'émission de vibrations ah, PCB =
Incertitude K =
Découpe de bois/aggloméré et plastique
Valeur d'émission de vibrations ah, WP =
Incertitude K =
Coupe de béton cellulaire
Valeur d'émission de vibrations ah, CC =
Incertitude K =
Découpe de matériau d'isolation
Valeur d'émission de vibrations ah, IM =
Incertitude K =
48
DCS398
54
1
Li-Ion
1000
2400
40
430
5,6
92
103
5
92
103
5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
DCS397
54
1
Li-Ion
1000
2400
40
430
5,6
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des blocs
batterie
Poids
VAC
VDC
min
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Le chargeur DCB118 est compatible avec les blocs-batteries 18V
Li-Ion XR et XR FLEXVOLTTM (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 and DCB546).
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Scie universelle
DCS396, DCS397, DCS398
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 62841-1:2015, EN
62841-2-11:2016
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2004/108/CE (jusqu’au 19/04/2016), 2014/30/UE (à partir du
20/04/2016) et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
22.04.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
Français
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
49
Français
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
h ) Ne pensez pas être à ce point familiarisé avec l’outil
après l’avoir utilisé à de nombreuses reprises,
au point de ne plus rester vigilant et d’en oublier
les consignes de sécurité. Un geste imprudent peut
provoquer de graves blessures en une fraction de seconde.
50
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débranchez la prise du secteur et/ou retirez le blocbatterie de l’outil électrique avant d’effectuer tout
réglage, de changer un accessoire ou de ranger l’outil
électrique. Ces mesures de sécurité préventives réduisent
le risque de démarrage accidentel de l’outil électrique.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenez vos outils électriques et leurs accessoires.
Vérifier les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont affectées
d’aucune condition susceptible de nuire au bon
fonctionnement de l’outil. En cas de dommage,
faire réparer l’outil électrique avant toute nouvelle
utilisation. De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
h ) Maintenez toutes les poignées et surfaces de
préhension sèches, propres et exemptes d’huile et
de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes ne permettent pas de manipuler et de contrôler
l’outil correctement en cas de situations inattendues.
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
Français
d )
e )
f )
g )
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
N’utilisez jamais un bloc-batterie ou un outil qui
est endommagé ou qui a été modifié. Une batterie
endommagée ou altérée peut avoir un comportement
imprévisible qui peut conduire à un incendie, une
explosion ou un risque de blessure.
N’exposez pas le bloc-batterie ou l’outil au feu ou à
des températures excessives. L’exposition au feu ou à
des températures dépassant 130° C peut provoquer une
explosion.
Respectez toutes les consignes de mise en charge et
ne rechargez pas le bloc-batterie ou l’outil en dehors
de la plage de températures spécifiée dans les
instructions. Une mise en charge inappropriée ou à des
températures hors de la plage spécifiée peut endommager
la batterie et augmente le risque d’incendie.
Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
b ) Ne réparez jamais un bloc-batterie endommagé.
Les réparations sur les blocs-batteries ne doivent être
effectuées que le fabricant ou l’un de ses prestataires de
services agréés.
Consignes de sécurité concernant les scies
alternatives
•
a ) Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues à cet
effet pendant toute utilisation où l’accessoire
de coupe pourrait entrer en contact avec des fils
électriques cachés. Tout contact de l’accessoire de coupe
avec un fil sous tension peut mettre les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et provoquer un choc
électrique à l’utilisateur.
b ) Utilisez les pinces ou un autre moyen pratique
pour fixer et soutenir l’ouvrage sur une plateforme
stable. Tenir la pièce travaillée dans vos mains ou contre
votre corps la rend instable et peut conduire à une perte
de contrôle.
Maintenez toutes les poignées et surfaces de préhension
sèches, propres et exemptes d’huile et de graisse.
Des poignées et des surfaces de préhension glissantes
ne permettent pas de manipuler et de contrôler l’outil
correctement en cas de situations inattendues.
Lors de l’introduction de la batterie et de
la mise en marche/arrêt :
•
•
•
Assurez-vous toujours que la scie universelle est arrêtée avant
d’introduire la batterie.
Ne jamais tenter d’immobiliser lames à la main après la mise
à l’arrêt.
Toujours vérifier que la scie soit arrêtée avant de la poser sur
une table ou un établi. Les lames de la scie continueront à
fonctionner pendant un maximum de 3 secondes après l’arrêt
de la machine.
Lors du sciage :
•
•
•
•
•
•
Retirez tous les clous et les objets métalliques de l’ouvrage
avant de commencer le travail.
Si possible, serrer solidement la pièce au moyen des brides et
d’un étau.
N’essayez pas de scier des pièces trop petites.
Ne vous penchez pas trop en avant. Assurez-vous que votre
position est toujours stable, notamment sur les échafaudages
et les échelles.
Tenez toujours la scie avec les deux mains.
N’utilisez pas la scie pour pratiquer des coupes courbes et
de poches.
Vérification et remplacement des lames de
scie
•
•
•
•
Retirez la batterie de l’outil avant de nettoyer ou de remplacer
les lames de scie.
Utiliser uniquement des lames de scie DeWALT dont les
caractéristiques sont conformes à ces instructions.
Utiliser uniquement des lames de scie solides et en parfait
état. Les lames de scie fendues ou voilées doivent être
remplacées immédiatement.
Portez toujours des gants appropriés lors de la manipulation
des lames de scie et des matériaux rugueux.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
• Risques pour la santé causés par la respiration de la
poussière causée lors du travail dans le béton cellulaire et/ou
la maçonnerie.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
51
Français
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
•
•
•
•
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
•
•
•
Chargeurs
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
•
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
•
52
•
•
•
•
•
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
Français
2. Insérez le bloc-batterie 9 dans le chargeur en vous assurant
qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant rouge
(charge) clignote de façon répétée pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 10 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur
un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la
batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit
complètement rechargée.
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm (1") de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm
(0,28–0,35"),vissées dans du bois à une profondeur optimale
laissant ressortir environ 5,5 mm (7/32") de la vis. Alignez les
fentes à l’arrière du chargeur avec les vis qui dépassent et
insérez-les complètement ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou
d’autres liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
53
Français
•
•
•
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie endommagés
doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y
être recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
54
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association
(IATA), les réglementations de l’International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) et l’accord européen concernant
le transport international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément à la section 38,3 des recommandations
de l’ONU pour les tests et critères relatifs au transport des
marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé.
Le fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries
peut exempter le bloc de certaines réglementations en matière
de transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
Français
Exemple de marquage pour l’utilisation et
La valeur en Wh pour le
le transport
transport indique 3 x 36
Wh, représentant 3
batteries de 36 Watts
heure chacune. La valeur
en Wh pour l’utilisation
indique 108 watts heure (1 seule batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps
de charge.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
R emplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La
recharge des blocs batterie différents des
batteries DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Utilisation : Utilisation sans cache de transport,
la valeur en Wh indique 108 Wh (1 batterie de
108 Wh).
Transport : Transport avec cache de transport, la
valeur en Wh indique 3 x 36 Wh (3 batteries de
36 Wh).
Type de batterie
Ces scies universelles sans fil fonctionnent avec un bloc batterie
de 54 V.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB546. Consultez les
Caractéristiques techniques pour plus d’informations.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 Scie universelle
1Jeu de lames de scie TCT pour blocs de construction de
faible densité (DCS396T2, DCS397T2 uniquement)
1Jeu de lames de scie TCT pour blocs de construction de
densité moyenne (DCS398T2 uniquement)
1 Clé hexagonale
2 Blocs batterie Li-Ion (modèles T2)
1 Chargeur (versions T2 uniquement)
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Ne pas exposer l’outil électrique à l’humidité.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 17 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
55
Français
Description (Fig. A, B)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Interrupteur marche/arrêt à gâchette
2 Bouton de déverrouillage
3 Poignée arrière
4 Poignée frontale
5 Lames de scie
6 Barre
7 Clé hexagonale
8 Raccord pour extraction des poussières
9 Batterie
10 Bouton de libération de la batterie
Utilisation Prévue
Votre scie universelle DeWALT a été conçue pour les applications
professionnelles de sciage des blocs de construction en terre
cuite, du béton cellulaire, du bois, du plastique et des matériaux
d’isolation avec une lame de scie appropriée.
N’UTILISEZ PAS l’équipement dans un environnement humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces scies universelles sont des outils électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. B)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 9 est complètement chargé.
Pour installer le bloc-batterie dans la
poignée de l’outil
1. Avec l’outil arrêté, alignez le bloc batterie 9 avec le rail à
l’intérieur de la poignée de l’outil (Fig. A).
2. Glissez-le dans la poignée jusqu’à ce qu’il se fixe en place
dans l’outil et assurez-vous d’entendre le clic de verrouillage.
56
Pour retirer le bloc batterie de l’outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie 10 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l’outil.
2. Insérez le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. B)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 18 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Remplacement des lames de scie
Dépose des lames de scie (Fig. C–F)
1. Placez l’outil à l’envers sur une surface de travail plane
et stable.
2. Desserrez la vis du cache du carter d’engrenage 11 avec
la clé hexagonale 7 . Une fois la vis desserrée, le cache du
carter d’engrenage 12 doit être libéré et s’ouvrir grâce à
un ressort.
3. Avec la clé hexagonale 7 , desserrez les deux vis de réglage
de la lame 13 . Les vis seront maintenues en place par
des attaches.
4. Tirez soigneusement l’extrémité de la lame de scie vers le
haut jusqu’à ce qu’elle soit libérée du système de serrage
de lame.
5. Tirez la lame de scie vers l’arrière hors du carter de
proteciton avant 14 et retirez-la de la barre 6 .
6. Répétez cette opération pour l’autre lame de scie.
Installation des lames de scie (Fig. D, F)
1. Faites coulisser une lame de scie dans la fente de guidage
de lame 9 en vous assurant que l’extrémité avec le trou à
encoche 16 s’adapte dans le carter de protection avant 14 .
2. Faites coulisser l’arrière de la lame de scie vers le vers jusqu’à
ce que le trou fileté 15 s’aligne avec la vis de réglage de la
lame 13 .
3. Répétez cette opération pour l’autre lame de scie.
4. Serrez fermement les deux vis de réglage de la lame de
scie 13 en appuyant et tournant simultanément avec
l’extrémité courte de la clé hexagonale 7 .
5. Refermez le cache du carter d’engrenage 12 et serrez la vis
du cache de carter d’engrenage.
Français
AVERTISSEMENT : laisser fonctionner les lames à vide
durant environ 20 s avant de commencer le travail.
Lames de scie
Cat. nº
Matériau
à couper
Bois brut
Bois fin
Bois fin
Bloc de construction de faible
densité
Bloc de construction de moyenne
densité
Bois brut
Bloc de construction de faible
densité
Bloc de construction de moyenne
densité
Matériaux d’isolation
Béton cellulaire
DWE396
DWE397
Type de lame de scie
recommandé
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
TCT T12
DT2978
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
TCT 12
DT2979
DT2975
Avant la mise en marche (Fig. A)
• Monter une lame de scie adaptée.
• Vérifier régulièrement le fonctionnement de la machine. La
barre 6 doit être droite et les lames de scie 5 et le boîtier
doivent être intacts.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. A)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée frontale 4 avec l’autre main sur la poignée arrière 3 .
Mise en marche et arrêt de l’appareil (Fig. A)
Pour des raisons de sécurité, l’interrupteur marche/arrêt 1 a été
équipé d’un bouton de déblocage 2 .
1. Appuyer sur le bouton de déblocage 2 de l’interrupteur
pour débloquer l’outil.
2. Dès que l’interrupteur marche/arrêt 1 est relâché, il sera
automatiquement bloqué pour éviter une mise en marche
par inadvertance.
3. Éteignez toujours l’outil avant de retirer la batterie.
Pour scier (Fig. A, D, E, G)
AVIS : ne pas découper des courbes. Ne jamais effectuer
une ouverture en engageant la pointe des lames en plein
matériau. La barre doit toujours dépasser de l’ouvrage.
Pour obtenir une coupe rectiligne longue, tracer une ligne sur
l’ouvrage et suivre la ligne.
Toujours scier vers le bas mais sans toucher le sol pour éviter
d’émousser très rapidement les lames.
Si le travail est exécuté sur un chevalet, toujours scier à
l’extérieur des montants du chevalet.
1. Serrer l’ouvrage d’un côté seulement pour éviter de coincer
la barre et les lames dans la coupe. Si cela se produit, élargir
l’entaille avec des cales biseautées pour réduire la pression
sur les lames. Ne pas tenter de dégager la scie en la tordant.
2. Tenez votre outil électrique DeWALT par la poignée avant 4 et la poignée arrière 3 pour guider correctement la scie.
3. Mettez l’outil en marche avant de mettre la lame en contact
avec l’ouvrage. Consultez les instruction Mise en marche et
arrêt de ce manuel.
AVERTISSEMENT : appliquez une force modérée sur l’outil
et n’exercez pas de pression latérale sur la lame de scie.
4. Lorsque les lames se sont engagées dans l’ouvrage, guidez
l’outil d’arrière en avant selon un mouvement rotatif
d’oscillation au fur et à mesure que les lames coupent
l’ouvrage. Consultez la Figure F.
5. Lorsque la coupe est terminée, relâchez l’interrupteur à
gâchette.
Pour augmenter les performances et la durée de vie des lames
de scie non peintes, appliquez régulièrement de l’huile sur les
lames et dans les orifices de graissage 10 (toutes les 15–30
min.). Ne lubrifiez pas les lames peintes.
Vérifiez régulièrement les vis de réglage de lame de scie 13 .
Pour scier le béton cellulaire et les blocs de
construction de faible densité et densité
moyenne (Fig. F, G)
AVERTISSEMENT : Le béton cellulaire et les blocs
de construction de faible densité et densité moyenne
contiennent de la chaux et du sable de quartz.
Après l’utilisation, pour garantir des performances optimales, il
est impératif de nettoyer soigneusement les lames de scie, la
barre et la fente de guidage 9 .
Aspiration des poussières (Fig. A)
Votre scie possède un raccord pour l’aspiration des
poussières 8 intégré qui permet de brancher un aspirateur.
57
Français
MAINTENANCE
Accessoires en option
Cet outil DeWALT a été conçu pour fonctionner longtemps
avec un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu
et satisfaisant de l’outil dépend d’un entretien adéquat et
d’un nettoyage régulier. Inspecter les outils périodiquement
et les faire réparer par un centre de service agréé s’ils
sont endommagés.
AVERTISEMENT : Afin de réduire tout risque de
graves dommages corporels, arrêtez et débranchez
l’outil du bloc batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Un démarrage accidentel peut provoquer
des blessures.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
• Lubrifiez les lames de scie (si la scie est équipée de lames
non peintes), la barre et la fente de guidage après leur
nettoyage. Ne lubrifiez pas les lames peintes.
• Si l’outil n’est pas utilisé pendant une période prolongée,
lubrifiez les lames de scie non peintes et remplissez les
orifices de graissage avec un peu d’huile (par ex. avec de
l’huile pour machines). Ne lubrifiez pas les lames peintes.
Laissez l’outil fonctionner pendant quelques secondes pour
permettre à l’huile d’atteindre toutes les parties. Cela protègera
l’outil contre la corrosion.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Retirez régulièrement les lames de scie après la découpe du
béton cellulaire. Nettoyez à fond les lames de scie et la barre.
Pour nettoyer la fente de guidage utilisez le racloir fourni avec
l’outil.
58
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
Italiano
SEGA ALLIGATOR
DCS396, DCS397, DCS398
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno
dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batteria
Potenza resa
Velocità a vuoto
Profondità max. taglio
Lunghezza di taglio
Peso (senza batterie)
VDC
W
min-1
mm
mm
kg
DCS396
54
1
Ioni di litio
900
2400
40
295
5,5
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-11:
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
92
LPA(livello potenza sonora)
dB(A)
103
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
5
Taglio di mattoni d'argilla
Valore di emissione delle vibrazioni ah,PCB =
m/s2
4,1
Incertezza K =
m/s2
1,5
Taglio di legno/truciolato e plastica
Valore di emissione delle vibrazioni ah,WP =
m/s2
4,1
Incertezza K =
m/s2
1,5
Taglio calcestruzzo cellulare
Valore di emissione delle vibrazioni ah,CC =
m/s2
4,1
Incertezza K =
m/s2
1,5
Taglio di materiale isolante
Valore di emissione delle vibrazioni ah,IM =
m/s2
4,1
Incertezza K =
m/s2
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
DCS397
54
1
Ioni di litio
1000
2400
40
430
5,6
DCS398
54
1
Ioni di litio
1000
2400
40
430
5,6
92
103
5
92
103
5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
59
Italiano
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
Peso
VAC
VDC
min
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Il caricabatterie DCB118 accetta pacchi batteria da 18V Li-Ion XR
e XR FLEXVOLTTM (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185 e DCB546).
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Sega Alligator
DCS396, DCS397, DCS398
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 62841-1:2015, EN
62841-2-11:2016
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2004/108/
CE (fino al 19,04,2016), 2014/30/UE (dal 20,04,2016) e 2011/65/
UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
22.04.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
60
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi .
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Italiano
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
h ) Non lasciare che la familiarità acquisita dall’uso
frequente degli utensili induca a cedere alla
tentazione di ignorare i principi di utilizzo sicuro
degli stessi. Un’azione imprudente potrebbe provocare
lesioni gravi in una frazione di secondo.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o il
pacco batteria, se smontabile, dell’elettroutensile
prima di effettuare qualsiasi tipo di regolazione,
prima di cambiare gli accessori o di riporlo. Queste
misure di sicurezza preventive riducono il rischio di
azionare l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Mantenere gli elettroutensili e gli accessori.
Verificare il cattivo allineamento e inceppamento
di parti mobili, la rottura di componenti e ogni altra
condizione che possa influire sul funzionamento
degli apparati. Se danneggiato, far riparare
l’apparato elettrico prima dell’uso. Molti incidenti
sono provocati da apparati elettrici su cui non è stata
effettuata la corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
h ) Mantenere le maniglie e le superfici di presa
asciutte, pulite e senza tracce di olio o grasso.
Maniglie e superfici di presa scivolose non consentono di
maneggiare e controllare in modo sicuro l’utensile nel caso
di imprevisti.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
61
Italiano
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
e ) Non utilizzare un pacco batteria o un utensile
danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate o
modificate potrebbero manifestare un comportamento
imprevedibile con la possibilità di causare un’esplosione o
un incendio.
f ) Non esporre un pacco batteria o un utensile al fuoco
o a temperature elevate. L’esposizione al fuoco o a
una temperatura superiore a 130°C potrebbe provocare
un’esplosione.
g ) Seguire tutte le istruzioni per la carica e non caricare
il pacco batteria o l’utensile a una temperatura che
non rientri nell’intervallo di valori specificato nelle
istruzioni. Una ricarica effettuata in maniera scorretta o
a una temperatura che non rientra nell’intervallo di valori
specificato, potrebbe danneggiare la batteria aumentando
il rischio d’incendio.
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
b ) Non riparare i pacchi batteria danneggiati. Gli
interventi di riparazione sui pacchi batteria devono
essere eseguiti dal costruttore o da fornitori di assistenza
autorizzati.
Istruzioni di sicurezza per seghe alternative
•
62
a ) Sostenere l’apparato con supporti aventi superfici
isolanti quando si eseguono lavorazioni in
cui l’accessorio di taglio potrebbe toccare cavi
elettrici nascosti. Gli accessori da taglio che vengono
a contatto con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche esposte
dell’elettroutensile e possono provocare la folgorazione
dell’operatore.
b ) Usare morse o altri metodi pratici per fissare e
bloccare il pezzo da lavorare ad una piattaforma
stabile. Tenere il pezzo con le mani o contro il corpo non
assicura la stabilità e potrebbe portare ad una perdita
del controllo.
Mantenere le maniglie e le superfici di presa asciutte,
pulite e senza tracce di olio o grasso. Maniglie e superfici di
presa scivolose non consentono di maneggiare e controllare in
modo sicuro l’utensile nel caso di imprevisti.
Durante l’inserimento della batteria e
l’accensione e spegnimento:
•
•
•
Assicurarsi sempre che la sega alligatore sia spenta prima di
inserire la batteria.
Dopo lo spegnimento, non tentare di fermare le lame con
le dita.
Non riporre mai la sega su un tavolo o su un banco da lavoro
senza averla precedentemente spenta. Le lame continueranno
a funzionare fino a un massimo di 3 secondi dopo avere
spento la macchina.
Durante il taglio:
•
•
•
•
•
•
Prima di iniziare il taglio, rimuovere tutti i chiodi e le parti in
metallo dal pezzo da lavorare.
Quando è possibile, utilizzare morse e dispositivi simili per
bloccare saldamente il pezzo in lavorazione.
Non cercare di tagliare pezzi di lavorazione
estremamente piccoli.
Non piegarsi troppo in avanti. Accertarsi di essere sempre in
una posizione di equilibrio sicura, soprattutto quando ci si
trova su ponteggi o su scale.
Impugnare sempre la sega con entrambe le mani.
Non usare la sega per tagliare curve e tasche.
Controllo e sostituzione delle lame
•
•
•
•
Rimuovere la batteria dall’apparato prima di pulire o sostituire
le lame.
Utilizzare solo lame D e WALT conformi alle specifiche
contenute in libretto di istruzioni.
Utilizzare solo lame affilate e in perfette condizioni di
funzionamento; le lame rotte o piegate devono essere scartate
e sostituite immediatamente.
Utilizzare sempre guanti adeguati quando si maneggiano le
lame e i materiali grezzi.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
• Rischi alla salute causati dall’inalazione di polveri sviluppatesi
durante le lavorazioni in calcestruzzo cellulare e/o muratura.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Italiano
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è 1
mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
•
•
•
•
•
•
•
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
•
•
•
•
•
•
•
NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 9 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
63
Italiano
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 10 sul pacco batteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse
scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,
64
riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non è
completamente carica.
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili
a parete o per sedersi in posizione verticale su un piano
o una superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete,
individuare il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e
lontano da un angolo o altri ostacoli che possano impedire
il flusso d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come
modello per la posizione delle viti di montaggio sulla parete.
Montare il caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per
cartongesso (acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm
(1") di lunghezza con un diametro della testa della vite di 7–9
mm (0,28–0,35"), fissata nel legno a una profondità ottimale
lasciando circa 5,5 mm (7/32") della vite esposti. Allineare le
fessure sul retro del caricatore con le viti a vista e inserirle fino in
fondo nelle fessure.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o
i fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il
pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Italiano
•
•
•
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il
Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso
e Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
esempio di marcatura sull’etichetta d’Uso
Il valore di Wh per il
e trasporto
trasporto indica 3 x 36
Wh, il che significa 3
batterie di 36 wattore
ciascuna. Il valore Wh
d’Uso indica 108 wattore
(1 batteria implicita).
65
Italiano
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Trasporto: Trasporto con coperchio di trasporto
integrato, il valore Wh indica 3 x 36 Wh (3 batterie
di 36 Wh).
Tipo batterie
Queste seghe alligatore cordless funzionano con un pacco
batteria da 54 V.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB546. Fare
riferimento a Dati Tecnici per ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Sega alligatore
1Lama per troncatrici TCT impostata per blocco di
costruzione a bassa densità (solo DCS396T2, DCS397T2)
1Lama per troncatrici TCT impostata per blocco di ostruzione
a media densità (solo DCS398T2)
1 Chiave per brugole
2 Pacchi batteria Li-Ion (modelli T2)
1 Caricabatterie (solo versioni T2)
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Non esporre all’acqua.
Utilizzare protezioni acustiche.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Utilizzare protezioni oculari.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Non esporre l’apparato elettrico all’umidità.
Solo per uso interno.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
Uso: Uso senza coperchio di trasporto, il valore Wh
indica 108 Wh (1 batteria con 108 Wh).
66
Il codice data 17 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A, B)
1
2
3
4
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Interruttore acceso/spento
Pulsante di sblocco
Impugnatura posteriore
Impugnatura anteriore
Italiano
5 Lame della sega
6 Barra
7 Chiave esagonale
8 Porta di aspirazione polveri
9 Batteria
10 Pulsante di rilascio della batteria
Uso previsto
La vostra sega alligator DeWALT è stata progettata per le
applicazioni di taglio professionale di mattoni di argilla,
calcestruzzo cellulare, legno, plastica e materiali isolanti con una
lama adatta.
NON utilizzare in presenza di acqua, liquidi infiammabili o gas.
Queste seghe alligator sono elettroutensili professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. B)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 9 sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
nell’impugnatura dell’apparato
1. Con l’apparato spento, allineare il pacco batteria 9 alle
guide all’interno dell’impugnatura dell’apparato (Fig. A).
2. Far scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non è
saldamente alloggiato nell’utensile e assicurarsi di sentire lo
scatto della chiusura.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 10 ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. B)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 18 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Sostituzione delle lame della sega
Rimozione delle lame della sega (Fig. C–F)
1. Posizionare l’apparato a testa in giù su una superficie di
lavoro piana e stabile.
2. Allentare il tappo coprivite della scatola ingranaggi 11 con
la chiave esagonale 7 . Una volta allentato, il tappo della
scatola ingranaggi 12 dovrebbe sganciarsi e aprirsi con
uno scatto.
3. Con la chiave esagonale 7 , allentare entrambe le viti di
fissaggio della lama 13 . Le viti saranno tenute in posizione
dai morsetti delle viti.
4. Tirare attentamente l’estremità della lama della sega verso
l’alto finché non si sgancia completamente dal sistema
lama-morsetto.
5. Tirare la lama della sega indietro e farla fuoriuscire dalla
protezione anteriore 14 e rimuoverla dalla barra 6 .
6. Ripetere questa procedura per l’altra lama.
Inserimento delle lame (Fig. D, F)
1. Far scorrere una lama nella scanalatura di guida
della lama 9 assicurandosi che l’estremità con il foro
scanalato 16 si inserisca nella protezione anteriore 14 .
2. Far scorrere il retro della lama della sega verso il basso finché
il foro filettato 15 non si allinea alla vite di fissaggio della
lama 13 .
3. Ripetere questa procedura per l’altra lama.
4. Serrare saldamente entrambe le viti di fissaggio 13 premendo e girando allo stesso tempo con l’estremità corta
della chiave esagonale 7 .
5. Chiudere il tappo della scatola ingranaggi 12 e serrare il
tappo coprivite della scatola ingranaggi.
AVVERTENZA: Prima di azionare la sega, lasciare
funzionare liberamente le lame per circa 20 sec.
67
Italiano
Lame della sega
Cat N.:
DWE396
Materiale da tagliare
Legno grezzo
Legno fine
Legno fine
Blocco per costruzioni a bassa
densità
Blocco per costruzioni a media
densità
Legno grezzo
Blocco per costruzioni a bassa
densità
Blocco per costruzioni a media
densità
Materiali isolanti
Calcestruzzo cellulare
DWE397
Tipo di lama consigliata
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
TCT T12
DT2978
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
TCT 12
DT2979
DT2975
Prima di mettere in funzione l’utensile
(Fig. A)
• Installare il tipo adeguato di lama.
• Verificare che l’utensile funzioni correttamente e che sia
in grado di eseguire tutte le funzioni. Accertarsi che la
barra 6 sia ancora in posizione diritta e che sia le lame 5 sia
l’alloggiamento non siano danneggiati.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. A)
VVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
A
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura anteriore 4 e l’altra mano sull’impugnatura
posteriore 3 .
Accensione e spegnimento (Fig. A)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore acceso/spento 1 è dotato
di un pulsante di blocco interruttore 2 .
1. Premere il pulsante blocco interruttore 2 per sbloccare
l’apparato.
2. Per azionare l’apparato, premere l’interruttore acceso/
spento 1 . Non appena l’interruttore acceso/spento
68
viene rilasciato, il pulsante di blocco interruttore entra
automaticamente in funzione per evitare la partenza
accidentale dell’apparato.
3. Prima di rimuovere la batteria, spegnere sempre l’apparato.
Operazione di taglio (Fig. A, D, E, G)
AVVISO: non utilizzare la sega per realizzare curve o
tasche. Accertarsi che l’estremità della barra sporga dal
pezzo in lavorazione.
Per tagli lunghi e rettilinei, tracciare dapprima una riga sul pezzo
e poi seguirla guidando la sega.
Eseguire i tagli procedendo solo dall’alto verso il basso. Durante
l’esecuzione del taglio, evitare che le lame vengano a contatto
con della terra in quanto perderebbero il filo in breve tempo.
Quando si utilizza un cavalletto, eseguire il taglio tenendo
la sega in una posizione esterna rispetto ai bracci del
cavalletto stesso.
1. Bloccare il pezzo su un lato con un morsetto in modo da
impedire che la barra si addossi al pezzo in lavorazione.
Qualora ciò si verificasse, allargare il taglio con dei cunei al
fine di annullare lo sforzo a carico della lama. Non cercare di
liberare la sega utilizzando una chiave.
2. Tenere il proprio apparato elettrico DeWALT per
l’impugnatura anteriore 4 e l’impugnatura posteriore 3 per
guidare la sega correttamente.
3. Accendere l’apparato prima di mettere la lama a contatto
con il pezzo da lavorare. Consultare le istruzioni di
Accensione e spegnimento nel presente manuale.
AVVERTENZA: Applicare una leggera pressione
esclusivamente sull’apparato senza premere lateralmente
sulla lama.
4. Dopo che le lame hanno innestato il pezzo da lavorare,
guidare l’apparato avanti e indietro con un movimento
rotatorio oscillante man mano che le lame penetrano
attraverso il pezzo. Fare riferimento alla Figura F.
5. Una volta completato il taglio, rilasciare l’interruttore di
attivazione.
Per aumentare le prestazioni e la durata delle lame non
verniciate, applicare regolarmente del lubrificante sulle lame e
nei fori del lubrificante 10 (ogni 15–30 min.). Non lubrificare le
lame verniciate.
Ispezionare regolarmente le viti di fissaggio della lama 13 .
Esecuzione del taglio su calcestruzzo
cellulare, blocchi per costruzioni a bassa
densità e a media densità (Fig. F, G)
AVVERTENZA: Il calcestruzzo cellulare e i blocchi per
costruzioni a bassa e a media densità contengono calce
viva e sabbia quarzosa.
Al fine di garantire prestazioni ottimali, le lame, la barra e la
scanalatura guidalama 9 devono venire pulite accuratamente
dopo l’uso.
Italiano
Aspirazione polveri (Fig. A)
Accessori su richiesta
La sega ha una porta di aspirazione delle polveri incorporata 8 ,
che consente il collegamento di un aspiratore commerciale.
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
MANUTENZIONE
L’apparato elettrico DeWALT è stato progettato per lavorare
a lungo con una minima manutenzione. Prestazioni sempre
soddisfacenti dipendono da una cura appropriata e da una
pulizia regolare. Controllare periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare presso un centro
di assistenza tecnica autorizzato.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare la
batteria o dalla presa di corrente prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Un avvio accidentale potrebbe
provocare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
• Lubrificare le lame (se dotate di lame non verniciate), la
barra e la scanalatura guidalama dopo averle pulite. Non
lubrificare le lame verniciate.
• Se l’apparato non viene utilizzato per un periodo di tempo
prolungato, rivestire le lame non verniciate e riempire i fori
di lubrificazione con una piccola quantità d’olio (ad esempio
olio per macchine). Non lubrificare le lame verniciate.
Lasciare funzionare l’apparato per alcuni secondi in modo che
l’olio possa raggiungere tutte le parti da lubrificare. Questo
garantisce un’azione anticorrosiva.
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Rimuovere regolarmente le lame dopo aver eseguito il taglio
su calcestruzzo cellulare. Pulire accuratamente le lame e la
barra. Per pulire la scanalatura guidalama, usare il raschietto in
dotazione all’apparato.
69
Nederlands
ALLIGATORZAAG
DCS396, DCS397, DCS398
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT
tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Accutype
Afgegeven vermogen
Snelheid onbelast
Slaglengte
Zaaglengte
Gewicht (zonder accu)
VDC
W
min-1
mm
mm
kg
DCS396
54
1
Li-Ion
900
2400
40
295
5,5
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-11:
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
92
LPA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
103
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
5
Bouwblokken van gebakken klei zagen
Vibratie-emissiewaarde ah, PCB =
Onzekerheid K =
Zagen van hout/spaanplaat & kunststof
Vibratie-emissiewaarde ah, WP =
Onzekerheid K =
Celbeton zagen
Vibratie-emissiewaarde ah, CC =
Onzekerheid K =
Isolatiemateriaal zagen
Vibratie-emissiewaarde ah, IM =
Onzekerheid K =
70
DCS398
54
1
Li-Ion
1000
2400
40
430
5,6
92
103
5
92
103
5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
DCS397
54
1
Li-Ion
1000
2400
40
430
5,6
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij benadering
van accu’s
VAC
VDC
min
Gewicht
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
De lader van het type DCB118 is geschikt voor accu’s van
het type 18V Li-Ion XR en XR FLEXVOLTTM (DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185
en DCB546).
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Alligatorzaag
DCS396, DCS397, DCS398
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 62841-1:2015, EN
62841-2-11:2016.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2004/108/
EC (tot 19,04,2016), 2014/30/EU (vanaf 20,04,2016) en
2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
22.04.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
Nederlands
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
71
Nederlands
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
72
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
h ) Denk niet dat u, doordat u het gereedschap veel
hebt gebruikt, het allemaal wel weet en dat
u de veiligheidsbeginselen kunt negeren. Een
onvoorzichtige actie kan in een fractie van een seconde
ernstig letsel tot gevolg hebben.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu, als deze uitneembaar is, uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires
verwisselt, of het elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per
ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires
goed. Controleer op verkeerde uitlijning en het
grijpen van bewegende onderdelen, breuk van
onderdelen en andere omstandigheden die de
werking van het gereedschap nadelig kunnen
beïnvloeden. Zorg dat het gereedschap voor
gebruik wordt gerepareerd als het beschadigd
is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
Nederlands
h ) Houd de handgrepen en oppervlakken die u beet
pakt, droog, schoon en vrij van olie en vet. Door
gladde handgrepen en oppervlakken die u beet pakt,
kan veilig werken en bedienen van het gereedschap in
onverwachte situaties onmogelijk worden.
Veiligheidsvoorschriften voor alle
reciprozagen
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
e ) Werk niet met een accu of met gereedschap
dat beschadigd is of waaraan wijzigingen zijn
aangebracht. Beschadigde of gemodificeerde accu’s
kunnen zich onvoorspelbaar gedragen en dat kan brand,
explosie of een risico van letsel tot gevolg kan hebben.
f ) Stel een accu of gereedschap niet bloot aan open
vuur of uitzonderlijk hoge temperatuur. Brand of
een temperatuur boven de 130 °C kunnen de accu doen
exploderen.
g ) Volg alle instructies voor het opladen en laad
de accu of het gereedschap niet op buiten het
temperatuurbereik dat in de instructies wordt
opgegeven. Door op onjuiste wijze opladen of opladen
bij een temperatuur buiten het opgegeven bereik kan de
accu beschadigd raken en het risico van brand toenemen.
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
b ) Probeer nooit beschadigde accu’s te repareren. De
reparaties aan accu’s mogen alleen worden uitgevoerd
door de fabrikant of door geautoriseerde servicecentra.
•
a ) Houd het gereedschap alleen vast aan geïsoleerde
oppervlakken als u een handeling uitvoert waarbij
het zaaggereedschap in contact kan komen met
verborgen bedrading. Accessoires van zaaggereedschap
die in contact komen met bedrading waar spanning op
staat, kunnen metalen onderdelen van het elektrisch
gereedschap onder stroom zetten en de gebruiker een
elektrische schok geven.
b ) Zet het werkstuk met klemmen of op een andere
praktische manier vast en ondersteun het op
een stabiele ondergrond. Wanneer u het werkstuk
vasthoudt met de hand of het tegen uw lichaam gedrukt
houdt, is het instabiel en kunt u de controle verliezen.
Houd de handgrepen en oppervlakken die u beet
pakt, droog, schoon en vrij van olie en vet. Door gladde
handgrepen en oppervlakken die u beet pakt, kan veilig
werken en bedienen van het gereedschap in onverwachte
situaties onmogelijk worden.
Wanneer u de accu plaatst en het
gereedschap In- en uitschakelt:
•
•
•
Controleer altijd, voor u de accu plaatst, dat de alligatorzaag
is uitgeschakeld.
Probeer na het uitschakelen nooit de zaagbladen te stoppen
met uw vingers.
Zet de zaag nooit op een tafel of werkbank als u het
gereedschap niet eerst hebt uitgeschakeld. De zaagbladen
blijven nog wel 3 seconden draaien wanneer u de
machine uitschakelt.
Wanneer u zaagt
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit het werkstuk
voordat u met de werkzaamheden begint.
Zet, wanneer maar mogelijk, het werkstuk stevig vast met
klemmen en een bankschroef.
Probeer niet werkstukken te zagen die al te klein zijn.
Buig niet te ver naar voren. Let erop dat u altijd stevig staat,
vooral op steigers en ladders.
Houd de zaag altijd met beide handen vast.
Zaag met de zaag niet in bochten en zaag geen gaten.
De zaagbladen controleren en vervangen
•
•
•
•
Neem de accu uit het gereedschap voor u de zaagbladen gaat
schoonmaken of vervangen.
Gebruik alleen DeWALT-zaagbladen die voldoen aan de
specificaties die in deze bedieningsinstructies zijn opgenomen.
U kunt beter alleen scherpe zaagbladen in een perfecte
werkconditie gebruiken; gescheurde of gebogen zaagbladen
kunt u beter vervangen en afdanken.
Draag altijd geschikte handschoenen wanneer u met de
zaagbladen en met ruwe materialen werkt.
73
Nederlands
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
• Risico van gevaar voor de gezondheid die worden veroorzaakt
door het inademen van stof dat ontstaat bij het werken in
beton en/of metselwerk.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
•
•
•
•
•
•
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
•
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
74
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
•
•
•
•
Nederlands
•
•
•
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Een accu opladen (Afb. B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 9 in de lader, en let er daarbij op dat de accu
geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces
is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 10 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Montage aan de wand
bezig met opladen
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm (1") lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm
(0,28 – 0,35"), in hout geschroefd tot op een optimale diepte,
waarbij ongeveer 5,5 mm (7/32") van de schroef uitsteekt.
Houd de sleuven aan de achterzijde van de lader tegenover de
uitstekende schroeven en steek montagesleuven volledig op
de schroeven.
volledig opgeladen
Instructies voor het reinigen van de lader
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.
Laadindicaties
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
75
Nederlands
•
•
•
•
•
•
•
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok
of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen
worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
76
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiks- en
Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
Nederlands
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Wh-classificatie voor het voorbeeld van markering met etiket Gebruik
transport geeft 3 x 36
en Transport
Wh, wat betekent 3
accu’s van elk 36 Wattuur.
Wh-classificatie van de
gebruiksstand geeft 108
Wattuur (betekent 1 accu).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
Gebruik: Gebruik zonder transportkap,
Wh-classificatie geeft 108 Wh (1 accu van 108 Wh).
Transport: Gebruik met transportkap,
Wh-classificatie geeft 3 x 36 Wh (3 accu’s van 36
Wh).
Accutype
Deze snoerloze alligatorzagen werken op 54 V-accu.
Deze accu’s kunnen worden gebruikt: DCB546. Raadpleeg
Technische gegevens voor meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Alligatorzaag
1TCT-zaagblad ingesteld voor bouwsteen van lage dichtheid
(alleen DCS396T2, DCS397T2)
1TCT-zaagblad ingesteld voor bouwsteen van mediumdichtheid (alleen DCS398T2)
1Inbussleutel
2 Li-Ion-accu’s (model T2)
1 Lader (alleen T2-versie)
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Draag gehoorbescherming.
Niet blootstellen aan water.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Draag oogbescherming.
Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan vocht
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Positie Datumcode (Afb. A)
Alleen voor gebruik binnenshuis.
De datumcode 17 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
77
Nederlands
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A, B)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Aan/Uit-schakelaar
2 Vergrendeling aan/uit-knop in de Uit-stand
3 Handgreep achter
4 Voorste handgreep
5 Zaagbladen
6 Balk
7 Inbussleutel
8 Stofpoort
9 Accu
10 Accu-ontgrendelknop
Bedoeld gebruik
De DeWALT-alligatorzaag is ontworpen voor professionele
zaagtoepassingen van bouwblokken van klei, celbeton, hout,
kunststof en insulatiemateriaal met een geschikt zaagblad.
LAAT GEEN bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid
van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze alligatorzagen zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. B)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 9 volledig oplaadt.
78
De accu in de handgreep van het
gereedschap plaatsen
1. Houd, met het gereedschap uitgeschakeld, de accu 9 tegenover de rails 9 in de handgreep (Afb. A).
2. Schuif de accu in de handgreep tot deze stevig vastzit en let
er vooral op dat u de accu hoort vastklikken.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 10 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. B)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 18 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
Verwisselen van de zaagbladen
Verwijderen van de zaagbladen (Afb. C–F)
1. Plaats het gereedschap ondersteboven op een vlak,
stabiel werkoppervlak.
2. Draai de schroef van de kap van de tandwielkast 11 los met
de inbussleutel 7 . Wanneer de schroef is losgedraaid, moet
de kap van de tandwielkast 12 loskomen en openspringen.
3. Draai met de inbussleutel 7 beide stelschroeven van het
zaagblad 13 los. De schroeven worden op hun plaats
gehouden door de schroefklemmen.
4. Trek voorzichtig het uiteinde van het zaagblad omhoog en
los, zodat het vrij komt van het Zaagblad-Klem-systeem.
5. Trek het zaagblad terug en uit de voorste beschermkap 14 en neem het los van de balk 6 .
6. Herhaal dit voor het andere zaagblad.
De zaagbladen monteren (Afb. D, F)
1. Schuif één zaagblad in de zaagbladgeleidesleuf 9 en let
er daarbij op dat het uiteinde met het sleufgat 16 in de
voorste beschermkap 14 past.
2. Schuif de achterzijde van het zaagblad omlaag tot
het gat met schroefdraad 15 uitkomt tegenover de
zaagbladstelschroef 13 .
3. Herhaal dit voor het andere zaagblad.
Nederlands
4. Draai beide zaagbladstelschroeven 13 stevig vast door
ze tegelijkertijd in te drukken en te draaien met het korte
uiteinde van de inbussleutel 7 .
5. Sluit de kap van de tandwielkast 12 en zet de schroef van
de kap van de tandwielkast vast.
WAARSCHUWING: Laat de zaagbladen ongeveer 20 s
onbelast draaien alvorens te gaan werken.
Zaagbladen
Cat. Nr.
Materiaal
te zagen
Ruw hout
Fijn hout
Fijn hout
Bouwblok van lage dichtheid
Bouwblok van gemiddelde
dichtheid
Ruw hout
Bouwblok van lage dichtheid
Bouwblok van gemiddelde
dichtheid
Isolatiemateriaal
Celbeton
DWE396
DWE397
Aanbevolen
type zaagblad
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
TCT T12
TCT T20
DT2978
DT2974
DT2976
HSS
TCT 12
DT2979
DT2975
Alvorens met de machine te gaan werken
(Afb. A)
• Monteer een geschikt zaagblad.
• Controleer de werking van de machine. De
zaagbladhouder 6 moet recht zijn en de zaagbladen 5 en
de behuizing moeten onbeschadigd zijn.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb. A)
AARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
W
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor de juiste positie van de handen zet u één hand op de
voorste handgreep 4 en de andere hand op de achterste
handgreep 3 .
In- en uitschakelen (Afb. A)
Om veiligheidsredenen is de Aan/Uit-schakelaar 1 voorzien van
een vergrendelknop 2 voor de Uit-stand.
1. Ontgrendel het gereedschap door de vergrendelknop 2 in
te duwen.
2. U schakelt het gereedschap in door op de Aan Uitschakelaar 1 te drukken. Zodra u de Aan/Uit-schakelaar
loslaat wordt de vergrendelknop automatisch ingeschakeld,
zodat wordt voorkomen dat de machine onbedoeld
wordt gestart.
3. Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de
accu uitneemt.
Zagen (Afb. A, D, E, G)
OPMERKING: Zaag geen bochten. Gebruik de
machine niet als gatenzaag. Het voorste uiteinde
van de zaagbladhouder moet steeds vrij buiten het
werkstuk uitsteken.
Trek voor lange, rechte sneden eerst een lijn op het werkstuk en
volg de lijn.
Maak uitsluitend neergaande slagen. Laat de zaagmachine
niet in de aarde zagen omdat de zaagbladen dan zeer snel
bot worden.
Bij werken met een zaagbok steeds aan de buitenzijde van de
zaagbokarmen zagen!
1. Klem het werkstuk slechts aan één zijde vast om te
voorkomen dat de zaagbladhouder in het werkstuk
vastloopt. Mocht dit toch gebeuren, open dan de zaagsnede
met wiggen om de druk op de zaagbladen te verlichten.
Probeer nooit het zaagblad los te wrikken.
2. Houd uw DeWALT elektrisch gereedschap vast bij de voorste
handgreep 4 en de achterste handgreep 3 zodat u de
zaag goed kunt geleiden.
3. Schakel het gereedschap in voordat u het zaagblad in
contact brengt met het werkstuk. Raadpleeg de instructie
In- en uitschakelen in deze handleiding.
WAARSCHUWING: Pas slechts een lichte druk uit op
het gereedschap en oefen geen zijwaartse druk uit op
het zaagblad.
4. Wanneer de zaagbladen eenmaal ingrijpen in het werkstuk
geleidt u het gereedschap heen en weer in een roterende,
kantelende beweging, zodat de zaagbladen zich door het
werkstuk kunnen werken. Raadpleeg Afbeelding F.
5. Laat de aan/uit-schakelaar los wanneer de zaagsnede is
voltooid.
U kunt de prestaties en de levensduur van ongeverfde
zaagbladen verbeteren door regelmatig olie op de zaagbladen
en ook in de smeeropeningen 10 aan te brengen (iedere 15–30
minuten). Breng geen smering aan op geverfde messen.
Controleer de stelschroeven 13 van de zaagbladen regelmatig.
79
Nederlands
Zagen in celbeton, bouwblokken van lage
dichtheid en middelhoge dichtheid
(Afb. F, G)
WAARSCHUWING: Celbeton, bouwblokken van lage
dichtheid en middelhoge dichtheid bevatten ongebluste
kalk en kwartszand.
Om optimale prestaties te garanderen moeten de zaagmessen,
de balk en de gleuf van de geleider van het zaagmes 9 na
gebruik grondig worden schoongemaakt.
Stofafzuiging (Afb. A)
De zaag heeft een ingebouwde poort voor stofafzuiging 8 waarop u de werkplaatsstofzuiger kunt aansluiten.
ONDERHOUD
DEWALT elektrisch gereedschap is ontworpen om gedurende
lange tijd te functioneren met een minimum aan onderhoud.
Het continu naar tevredenheid functioneren hangt af van de
juiste zorg voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
Inspecteer gereedschap van tijd tot tijd en laat het, als het
beschadigd is, repareren door een erkende servicedienst.
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel tot een minimum: zet het
gereedschap uit en neem de accu uit, voordat u een
aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Wanneer de machine per ongeluk
wordt gestart, kan dat leiden tot letsel.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
• Smeer de zaagmessen (indien uitgerust met ongeverfde
messen), de balk en de gleuf voor de geleider van het
zaagmes bij het schoonmaken. Smeer geverfde messen niet.
• Als het gereedschap lange tijd niet wordt gebruikt, smeer
dan wat olie op de ongeverfde zaagbladen en vul de olieopeningen met wat olie (bjivoorbeeld machine-olie). Olie
geverfde messen niet.
Laat het gereeschap een paar seconden werken om de olie
in staat te stellen alle delen te bereiken. Dit beschermt het
gereedschap tegen roest.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
80
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Verwijder de zaagmessen regelmatig na het snijden van cellulair
beton. Maak de zaagmessen en de balk grondig schoon. Om
de gleuf van de geleider van het zaagmes schoon te maken
kunt u de schraper gebruiken die standaard bij dit gereedschap
meegeleverd wordt.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
Norsk
ALLIGATORSAG
DCS396, DCS397, DCS398
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig
partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Effekt
Ubelastet hastighet
Slaglengde
Kappelengde
Vekt (uten batteripakke)
DCS396
54
1
Li-ion
900
2400
40
295
5,5
DCS397
54
1
Li-ion
1000
2400
40
430
5,6
DCS398
54
1
Li-ion
1000
2400
40
430
5,6
92
103
5
92
103
5
92
103
5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
VDC
W
o/min
mm
mm
kg
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN 60745-2-11:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
LPA(lydeffektnivå)
dB(A)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
Kapping av bygningsblokker (leirebaserte)
Vibrasjonsutslipp verdi ah,PCB =
Usikkerhet K =
Kapping av treverk/sponplate og plast
Vibrasjonsutslipp verdi ah,WP =
Usikkerhet K =
Kapping av lettbetong
Vibrasjonsutslipp verdi ah,CC =
Usikkerhet K =
Kapping av isolasjonsmateriale
Vibrasjonsutslipp verdi ah,IM =
Usikkerhet K =
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
81
Norsk
Lader
Netspanning
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
VAC
VDC
min
Vekt
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Laderen DCB118 kan bruke 18V Li-Ion XR og XR FLEXVOLTTM
batteripakker (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185 og DCB546).
Sikringer:
Europa
230V verktøy
10 A, nettspenning
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Maskineridirektiv
Alligatorsag
DCS396, DCS397, DCS398
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 62841-1:2015, EN
62841-2-11:2016.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2004/108/EF
(frem til 19,04,2016), 2014/30/EF (fra 20,04,2016) og 2011/65/
EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende
adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
22.04.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
82
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
Norsk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
h ) Ikke la kunnskap som du har fått fra hyppig bruk av
verktøy la deg bli for selvsikker slik at du ignorerer
verktøyets sikkerhetsprinsipper. En tankeløs handling
kan føre til alvorlig personskade på brøkdelen av et sekund.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet, hvis det
er avtagbart, før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
d )
e )
f )
g )
h )
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
Hold verktøy og tilbehør ved like. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie
for olje og fett. Glatte håndtak og gripeområder gir
utrygg håndtering og manglende kontroll over verktøyet i
uventede situasjoner.
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
e ) Ikke bruk en batteripakke eller verktøy som er skadet
eller modifisert. Skadede eller modifiserte batterier kan
oppføre seg uforutsigbart og føre til brann, eksplosjon eller
fare for personskade.
f ) Ikke utsett en batteripakke eller et verktøy for ild
eller for høy temperatur. Ild eller temperatur over 130 °C
kan føre til en eksplosjon.
g ) Følg alle anvisninger for lading og lad ikke
batteripakken eller verktøyet ved temperaturer som
83
Norsk
avviker fra området spesifisert i bruksanvisningen.
Feilaktig lading eller lading ved temperaturer utenfor det
angitte område kan skade batteriet og øker brannfaren.
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
b ) Utfør aldri vedlikehold på skadede batteripakker.
Vedlikehold av batteripakker skal kun utføres av
produsenten eller autoriserte serviceverksteder.
Sikkerhetsinstruksjoner for gittersager
•
a ) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor
skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjulte
ledninger. Kapping av en strømførende ledning kan
føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
b ) Bruk tvinger eller annen praktisk måte å sikre og
holde arbeidsstykket på et stabilt underlag. Å holde
arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og
kan føre til at du mister kontroll.
Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie
for olje og fett. Glatte håndtak og gripeområder gir
utrygg håndtering og manglende kontroll over verktøyet i
uventede situasjoner.
Sette inn batteriet og skru PÅ og AV:
•
•
•
Forsikre deg alltid om at alligtorsagen er skrudd AV før du
setter inn batteriet.
Etter å ha skrudd AV verktøyet, må du aldri forsøke å stoppe
sagbladet med fingrene.
Sett aldri sagen ned på et bord eller arbeidsbenk med mindre
den er skrudd AV. Sagbladet fortsetter å gå opp til 3 sekunder
etter at verktøyet er skrudd AV.
Når du sager:
•
•
•
•
•
•
Fjern alle spikre og metallobjekter fra arbeidsstykket før du
begynner arbeidet.
Bruk klemmer og skrutvinger for å feste arbeidsstykket der det
er mulig.
Ikke forsøk å sage meget små arbeidsstykker.
Ikke bøy deg for langt fremover. Påse at du står godt, særlig på
stillaser og stiger.
Hold alltid sagen med begge hender.
Ikke bruk sagen til å kappe svinger og lommer.
Sjekke og skifte sagblader
•
•
84
Fjern batteriet fra verktøyet før du rengjør eller skifter
ut sagbladene.
Bruk kun DeWALT sagblader som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
•
•
Bruk kun skarpe blader som fungere perfekt; sprukkede eller
bøyde sagblader skal kastes og byttes ut med en gang.
Bruk alltid arbeidshansker ved håndtering av sagblad
og råmaterialer.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
• Fare for helseskader som følge av innånding av støv som
utvikles ved arbeid i betong og/eller murverk.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.
Norsk
2. Sett batteripakken 9 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 10 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har
kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
85
Norsk
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen for
monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer (må
kjøpes separat) minst 25,4 mm (1") lange med hodediameter
7–9 mm (0,28–0,35"), som skrus inn i treverk til optimal dybde
med omtrent 5,5 mm (7/32") av skruen som stikker ut. Rett inn
sporene på baksiden av laderen med de utstikkende skruene og
lås på plass i sporene.
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
86
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller
støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet
eller gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på
sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
•
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått
med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk
støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret
for gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i
” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Norsk
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det
er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk
og transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier med
lavere watt-timer (Wh)
sammenlignet med 1 batteri med
høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere
watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende
shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer.
Nominell Wh er på
Eksemple på merking for bruk og
3 x 36 Wh, som altså er
for transport
3 batterier med 36 watttimer hver. Nominell Wh
ved bruks-modus er 108
watt-timer (regnes da som
1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre
farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Bruk: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
Transport: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Batteritype
Disse trådløse alligatorsagene virker med en 54 V batteripakke.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB546. Se Tekniske data for
mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Alligatorsag
1TCT sagblad satt for lette byggeblokker
(kun DCS396T2, DCS397T2)
1TCT sagblad satt for middels lette byggeblokker
(kun DCS398T2)
1Sekskantnøkkel
2 Li-ion batteripakker (T2 modeller)
1 Lader (kun T2-versjoner)
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Se Tekniske data for ladetid.
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
87
Norsk
Bruk hørselvern.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. B)
Bruk vernebriller.
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 9 er helt
oppladet før bruk.
Ikke utsett elektroverktøy for fuktighet.
Installer batteripakken i verktøyets
håndtak
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 17 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Beskrivelse (Fig. A, B)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 På-/av bryter
2 Lås av-knapp
3 Gripehåndtak bak
4 Fronthåndtak
5 Sagblader
6 Stang
7 Sekskantnøkkel
8 Støvsugertilkobling
9 Batteri
10 Festeknapp for batteriet
Tiltenkt bruk
Din DeWALT alligatorsag er designet for profesjonell saging av
bygningsblokker, lettbetong, tre, plast og isolasjonsmaterialer
ved hjelp av et passende sagblad.
SKAL IKKE BRUKES under våte forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse alligatorsagene er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
88
1. Mens verktøyet er av skal du rette inn batteripakken 9 mot
skinnene i håndtaket (Figur A).
2. Sett den inn i håndtaket til batteripakken sitter godt og
forsikre deg om at du hører at låsen klikker på plass.
Fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp 10 og trekk batteriet bestemt ut
av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne bruksanvisningen.
Ladeindikator batteripakker (Fig. B)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen 18 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil
lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading
av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og
batteriet må lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Bytting av sagblad
Fjerning av sagblad (Fig. C–F)
1. Legg verktøyet opp-ned på en flat, stabil arbeidsflate.
2. Løsne skruen på girkasselokket 11 med
sekskantnøkkelen 7 . Når det er løst, skal girkasselokket 12 løsne og sprette opp.
3. Med sekskantnøkkelen 7 , løsne begge festeskruene for
bladet 13 . Skruene holdes på plass av skrueklipsene.
4. Trekk forsiktig sagbladenden opp, til den løsner og er klar
av bladfestesystemet.
5. Trekk sagbladet tilbake og ut av frontbeskyttelsen 14 og ta
det av skaftet 6 .
6. Gjenta for det andre bladet.
Sette på sagblad (Fig. D, F)
1. Skyv et sagblad inn i bladsporet 9 , pass på at enden med
hullsporet 16 passer i frontbeskyttelsen 14 .
2. Skyv baksiden av sagbladet ned til det gjengede hullet 15 er rettet inn mor bladets festeskrue 13 .
3. Gjenta for det andre bladet.
4. Trekk godt til begge festeskruene for bladet 13 godt
ved å trykke og skru samtidig med den korte enden av
sekskantnøkkelen 7 .
5. Lukk girkasselokket 12 og stram til skruen på girkasselokket.
Norsk
DVARSEL: La sagbladene gå ubelastet i ca. 20 sek.
A
før bruk.
Sagblader
Kat. Nr.:
Materiale
som skal kappes
Grovt tre
Fint tre
Fint tre
Lav tetthet bygningsblokker
Medium tetthet bygningsblokker
Grovt tre
Lav tetthet bygningsblokker
Medium tetthet bygningsblokker
Isoleringsmaterialer
Cellebetong
DWE396
DWE397
Anbefalt
sagbladtype
HSS
HSS
TCT
TCT T12
TCT T20
HSS
TCT T12
TCT T20
HSS
TCT 12
DT2970
DT2971
DT2972
DT2973
DT2977
DT2978
DT2974
DT2976
DT2979
DT2975
Før maskinen tas i bruk (Fig. A)
• Monter riktig sagblad.
• Kontroller at maskinen går som den skal og kan utføre alle
funksjoner. Forviss deg om at stangen 6 fortsatt er rett og
at sagbladene 5 og huset ikke er ødelagt.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. A)
DVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
A
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på fronthåndtaket 4 med den andre hånden på bakre håndtak 3 .
Slå på og av (Fig. A)
Av sikkerhetsmessige årsaker er PÅ/AV- bryteren 1 utstyrt med
en låseknapp 2 .
1. Trykk på låseknappen 2 for å låse opp verktøyet.
2. For å starte verktøyet trykk PÅ/AV-bryteren 1 .Så snart PÅ/
AV- bryteren slippes aktiveres låseknappen automatisk for å
forhindre at maskinen startes ved feiltagelse.
3. Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller tar
ut batteripakken.
Saging (Fig. A, D, E, G)
MERK: Bruk ikke sagen til å sage buer eller lommer. Forviss
deg om at enden på stangen stikker ut av arbeidsemnet.
For lange, rette snitt bør du først tegne en hjelpestrek
på arbeidsemnet.
Lag bare nedadgående snitt. Unngå å skjære i jord, da dette vil
føre til at sagbladene sløves svært raskt.
Når en sagkrakk benyttes, må man bare sage på utsiden av
sagkrakk-armene.
1. Spenn arbeidsemnet fast bare på én side for å unngå at
stangen setter seg fast i arbeidsemnet. Hvis dette skulle skje,
utvides snittet med kiler for å minske spenningen på bladet.
Prøv ikke å vrikke løs sagen.
2. Hold DeWALT verktøyet i fronthåndtaket 4 og i bakre
håndtak 3 for å styre sagen godt.
3. Slå på verktøyet før du setter baldet i kontakt
med arbeidsstykket. Se avsnittet Slå på og av i
denne bruksanvisningen.
ADVARSEL: Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet, og ikke
bruk sidekrefter på sagbladet.
4. Etter bladet er engasjert i arbeidsstykket, styr verktøyet frem
og tilbake i en roterende sik-sak bevegelse når blaxcet går
gjennom arbeidsstykket. Se figur F.
5. Når sagingen er ferdig, slipp avtrekkeren.
For å øke ytelsen og levetiden av umalte sagblad, smør bladene
og oljehullene 10 (hver 15–30 min.). Ikke smør malte sagblad.
Kontroller bladets festeskruer regelmessig 13 .
Sage i mykbetong, med byggeblokker med
lav egenvekt og medium egenvekt (Fig. F, G)
ADVARSEL: Lettbetong og bygningsblokker med lav og
middels tetthet inneholder kaustisk kalk og kvartssand.
For å garantere optimal ytelse, skal sagbladene, stolpen og
sagbladets styrespor 9 rengjøres grundig etter bruk.
Støvsuging (Fig. A)
Sagen din har en innebygget støvsugerport 8 som tillater deg å
koble til en industristøvesuger.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over
en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. For
at den skal fungere tilfredsstillende over tid, er det viktig
å sørge for riktig stell og regelmessig renhold. Kontroller
verktøy periodisk og dersom det er skadet, få de reparert av en
autorisert servicefasilitet.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøy og koble fra
batteripakken før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
89
Norsk
Det kan ikke utføres service på laderen
og batteripakken.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
• Smør sagbladene (dersom bruk av umalte blad), stolpen
og sagbladets styrespor etter rengjøring. Ikke smør
malte sagblad.
• Dersom verktøyet kun skal brukes en kort stund, smør inn
umalte sagblader med olje og fyll oljehullene med litt olje
(f.eks. maskinolje). Ikke smør malte sagblad.
La verktøyet gå i noen sekunder for at oljen skal nå alle deler.
Dette beskytter verktøyet mot korrosjon.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Ta som vane ut sagbladet etter saging i lettbetong. Rengjør
sagbledet og stolpen grundig. For å rengjøre sagbladets
styrespor, bruk skraperen som leveres med verktøyet.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
90
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Português
SERROTE DE PONTA
DCS396,
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um
grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Tensão
Tipo
Tipo de bateria
Saída de potência
Velocidade sem carga
Comprimento do curso
Comprimento de corte
Peso (sem bateria)
VCC
W
mín-1
mm
mm
kg
DCS396
54
1
Iões de lítio
900
2400
40
295
5,5
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-11:
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
dB ( 1 )
92
LWA (nível de potência acústica)
dB ( 1 )
103
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB ( 1 )
5
Cortar blocos de argila
Valor de vibração das emissões ah, PCB =
K de variabilidade =
Cortar madeira/madeira compensada e plástico
Valor de vibração das emissões ah, WP =
K de variabilidade =
Cortar betão celular
Valor de vibração das emissões ah, CC =
K de variabilidade =
Cortar material de isolamento
Valor de vibração das emissões ah, IM =
K de variabilidade =
DCS398
54
1
Iões de lítio
1000
2400
40
430
5,6
92
103
5
92
103
5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN 60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ADVARSEL: angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
DCS397
54
1
Iões de lítio
1000
2400
40
430
5,6
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Batería
Tipo de batería
Voltagem
Capacidade
Peso
VCC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
91
Português
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
Tipo de bateria
Tempo de carga aprox.
das baterias
Peso
DCB118
230
VAC
min
22 (1,3 Ah)
45 (3,0 Ah)
kg
18/54 Li-Ion
22 (1,5 Ah)
60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
O carregador DCB118 é compatível com baterias de iões de
lítio XR e XR FLEXVOLTTM de 18 V (modelos DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 e
DCB546).
Fusíveis:
Europa
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Serrote de ponta
DCS396, DCS397, DCS398
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 62841-1:2015, EN
62841-2-11:2016.
Estes equipamentos também estão em conformidade com a
Directiva 2004/108/CE (até 19,04,2016), 2014/30/UE (a partir
de 20,04,2016) e a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DeWALT através da morada indicada em seguida ou
consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
22.04.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
92
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento
de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
Português
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
h ) Não permita que a familiaridade resultante da
utilização frequente de ferramentas lhe permita ser
complacente e ignorar os princípios de segurança
da ferramenta. Uma acção descuidada pode causar
ferimentos graves numa fracção de segundo.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou
retire a bateria da ferramenta eléctrica, caso seja
desmontável, antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a ferramenta. Estas
medidas de segurança preventivas reduzem o risco de ligar
a ferramenta eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Manutenção de ferramentas eléctricas e acessórios.
Verifique se as peças móveis da ferramenta
eléctrica estão alinhadas e não emperram, bem
como se existem peças partidas ou danificadas ou
quaisquer outras condições que possam afectar
o funcionamento da mesma. Se a ferramenta
eléctrica estiver danificada, esta não deve ser
utilizada até que seja reparada. Muitos acidentes têm
como principal causa ferramentas eléctricas com uma
manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
h ) Mantenha as pegas e as superfícies de fixação
secos, limpos e sem óleo ou massa lubrificante.
Pegas e superfícies de fixação molhadas não permitem
93
Português
o funcionamento e o controlo seguros em situações
inesperadas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
e ) Não utilize uma bateria ou ferramenta que esteja
danificada ou modificada. As baterias danificadas ou
modificadas podem dar origem a um comportamento
imprevisível e resultar em incêndio, explosão ou
ferimentos.
f ) Não exponha a bateria ou a ferramenta a fogo
ou temperatura excessiva. A exposição a fogo ou
temperatura superior a 130 °C pode causar uma explosão.
g ) Siga todas as instruções de carregamento. Não
carregue a bateria ou a ferramenta fora da gama
especificada nas instruções. O carregamento indevido ou
a temperaturas fora da gama especificada podem causar
danos na bateria e aumentar o risco de incêndio.
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
b ) Nunca repare baterias danificadas. A reparação de
baterias danificadas só deve ser efectuada pelo fabricante
ou por fornecedores de serviços autorizados.
Instruções de segurança para serras de
vaivém
a ) Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas
superfícies isoladas específicas para o efeito ao
efectuar uma operação em que o acessório de
corte possa entrar em contacto com fios ocultos. O
94
•
acessório de corte que entrem em contacto com um fio
com tensão eléctrica poderão fazer com que as peças de
metal expostas da ferramenta conduzam electricidade e
electrocutem o utilizador.
b ) Utilize grampos ou outro sistema prático para fixar
e apoiar a peça numa plataforma estável. Segurar
a peça com a mão ou contra o corpo pode causar
instabilidade e perda de controlo.
Mantenha as pegas e as superfícies de fixação
secos, limpos e sem óleo ou massa lubrificante.
Pegas e superfícies de fixação molhadas não
permitem o funcionamento e o controlo seguros em
situações inesperadas.
Quando inserir a bateria e ligar e desligar
a ferramenta:
•
•
•
Antes de inserir a bateria, certifique-se sempre de que o serrote
de ponta está desligado.
Depois de desligar a ferramenta, nunca tente parar as lâminas
da serra com os dedos.
Nunca coloque a serra sobre uma mesa ou uma bancada,
a menos que esteja desligada. Depois da ferramenta ser
desligada, as lâminas de serra continuam a funcionar durante
3 segundos.
Quando serrar:
•
•
•
•
•
•
Antes de começar a trabalhar, retire todos os pregos e objectos
metálicos da peça.
Sempre que possível, utilize grampos e tornos para apertar a
peça com firmeza.
Não tente serrar peças muito pequenas.
Não dobre a lâmina demasiado no avanço. Certifique-se de
que está bem apoiado quando utilizar a serra, especialmente
em andaimes e escadas.
Segure sempre a serra com as duas mãos.
Não utilize a serra para cortar curvas e cavidades.
Verificar e substituir as lâminas da serra
•
•
•
•
Retire a bateria da ferramenta antes de limpar ou substituir as
lâminas da serra.
Utilize apenas lâminas de serra da DeWALT de acordo com as
especificações indicadas nestas instruções de utilização.
Só devem ser utilizadas lâminas de serra afiadas e em perfeitas
condições; as lâminas com rachas ou dobradas devem ser
eliminadas e substituídas de imediato.
Use sempre luvas adequadas quando trabalhar com lâminas
de serra e materiais ásperos.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
Português
•
•
Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Risco para a saúde causado pela inalação de poeiras
produzidas por trabalhos em betão celular e/ou alvenaria.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
•
•
•
•
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
•
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
•
•
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
•
•
•
•
•
•
•
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
95
Português
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 9 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 10 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
96
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema
de protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer,
coloque a bateria de iões de lítio no carregador até ficar
totalmente carregada.
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm (1") com uma cabeça do parafuso com 7–9
mm de diâmetro (0,28–0,35"), aparafusado em madeira a uma
profundidade ideal de cerca de 5,5 mm (7/32") do parafuso
exposto. Alinhe as ranhuras na parte de trás do carregador com
os parafusos expostos e insira-os por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados
nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
Português
•
•
•
•
•
•
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a
uma chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências
de documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização
e transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de 108
V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de 54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
97
Português
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
A capacidade nominal de Exemplo de marca de etiqueta de utilização
Wh de transporte é de
e transporte
3 x 36 Wh, o que significa
3 baterias de 36 watts
cada. A capacidade Wh de
utilização é de 108 watthora (1 bateria implícita).
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local
fresco, seco e afastado do carregador para obter os
melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer
M
cabos danificados.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
98
arregue as baterias da DeWALT apenas com os
C
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
Utilização: Se for utilizada sem a tampa de
transporte, a capacidade nominal de Wh indica
108 Wh (1 bateria de 108 Wh).
Transporte: Transporte com a tampa de transporte
integrada, a capacidade nominal de Wh indica 3 x
36 Wh (3 baterias de 36 Wh).
Tipo de bateria
Estes serrotes de ponta sem fio utilizam uma bateria de 54 V.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB546. Consulte os
Dados técnicos para obter mais informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 serrote de ponta
1Lâmina de serra de ponta de carboneto de tungsténio para
blocos de construção de baixa densidade (apenas para
DCS396T2 e DCS397T2)
1Lâmina de serra de ponta de carboneto de tungsténio para
blocos de construção de média densidade (apenas para
DCS398T2)
1 chave hexagonal
2 baterias de iões de lítio (modelos T2)
1 carregador (apenas nas versões dos modelos T2)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Não exponha a ferramenta eléctrica a humidade.
Português
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 17 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A, B)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Interruptor de ligar/desligar
2 Botão de bloqueio
3 Pega traseira
4 Pega frontal
5 Lâminas de serra
6 Barra
7 Chave hexagonal
8 Porta para saída do pó
9 Bateria
10 Patilha de libertação das baterias
Utilização Adequada
O serrote de ponta DeWALT foi concebido para aplicações
de serragem profissional de blocos de argila, betão celular,
madeira, plástico e materiais de isolamento com a lâmina de
serra adequada.
NÃO o utilize em locais húmidos ou na presença de líquidos ou
gases inflamáveis.
Estes serrotes de ponta são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 9 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Com a ferramenta desligada, alinhe a bateria 9 com as
calhas que se encontram dentro da pega da ferramenta
(Fig. A).
2. Deslize-a para dentro da pega até a bateria encaixar com
firmeza na ferramenta e ouvir um som de encaixe no
respectivo local.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação da bateria 10 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. B)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 18 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Substituição das lâminas de corte
Remoção das lâminas de corte (Fig. C–F)
1. Coloque a ferramenta ao contrário numa bancada de
trabalho plana e estável.
2. Afrouxe o parafuso da tampa da caixa de engrenagens 11 com a chace sextavada 7 . Quando estiver frouxa, a tampa
da caixa de engrenagens 12 deve libertar-se e abrir-se.
3. Com a chave sextavada 7 , afrouxe ambos os parafusos de
regulação da lâmina 13 . Os parafusos permanecem fixos
pelas pinças de rosca.
4. Puxe com cuidado a extremidade da lâmina da serra para
cima até se soltar do sistema de fixação da lâmina.
5. Puxe a lâmina de serra para trás e para fora do resguardo
dianteiro 14 e retire-a da barra 6 .
6. Repita este procedimento para a outra lâmina de serra.
Montagem das lâminas de serra (Fig. D, F)
1. Faça deslizar uma lâmina de serra para dentro da ranhura
da orientação da lâmina 9 , certificando-se de que a
extremidade com o orifício com ranhura 14 encaixa no
resguardo dianteiro 14 .
2. Faça deslizar a parte de trás da lâmina de serra para baixo
até o orifício roscado 15 ficar alinhado com o parafuso de
regulação da lâmina 13 .
99
Português
3. Repita este procedimento para a outra lâmina de serra.
4. Aperte ambos os parafusos de regulação da lâmina de
serra 13 com firmeza, premindo e rodando em simultâneo
com a extremidade curta da chave sextavada 7 .
5. Feche a tampa da caixa de engrenagens 12 e aperte o
parafuso da tampa de engrenagens.
ATENÇÃO: Antes da operação, deixe as lâminas de corte
funcionarem livremente durante cerca de 20 segundos.
Lâminas de serra
N.º da
categoria
DWE396
Material
a cortar
Madeira áspera
Madeira fina
Madeira fina
Bloco de baixa densidade
Bloco de média densidade
Madeira áspera
Bloco de baixa densidade
Bloco de média densidade
Materiais de isolamento
Betão celular
DWE397
Tipo de lâmina de serra
recomendada
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
Antes da operação (Fig. A)
• Monte o tipo mais adequado de lâmina de corte.
• Verifique se a ferramenta está a funcionar de forma
adequada e se tem capacidade para desempenhar todas
as suas funções. Assegurese de que a barra 6 continua
alinhada e de que as lâminas de corte 5 e o alojamento não
estão danificados.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. A)
TENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
A
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega frontal 4 e a outra na pega principal 3 .
100
Ligar e desligar (Fig. A)
Por motivos de segurança, o interruptor desligar/desligar 1 está
equipado com um botão de desbloqueio 2 .
1. Prima o botão de desbloqueio 2 para desbloquear
a ferramenta.
2. Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de ligar/
desligar 1 . Assim que libertá-lo, o interruptor de
desbloqueio é activado automaticamente para impedir um
arranque acidental.
3. Desligue sempre a ferramenta antes de remover a bateria.
Serrar (Fig. A, D, E, G)
AVISO: Não utilize a serra para cortar curvas nem
cavidades. Assegure-se de que a extremidade da barra fica
saliente em relação à peça de trabalho.
Para obter cortes longos e rectos, desenhe, antes de mais, uma
linha na peça a trabalhar e siga-a.
Realize apenas corte dirigidos para baixo. Evite cortar terra,
uma vez que isso fará com que as lâminas de corte fiquem
rapidamente rombas.
Ao utilizar um cavalete para serras corte sempre da parte de fora
dos braços do cavalete da serra.
1. Prenda um dos lados da peça que vai serrar para evitar que
a barra encrave na peça. Se tal acontecer, abra o corte com
cunhas para aliviar a pressão sobre a lâmina. Não tente soltar
a serra com uma chave de fendas.
2. Segure a ferramenta eléctrica DeWALT pela pega
dianteira 4 e pela pega pega de fixação traseira 3 para
orientar a serra correctamente.
3. Ligue a ferramenta antes de colocar a lâmina em contacto
com a peça. Consulte as instruções sobre como Ligar e
desligar neste manual.
ATENÇÃO: Aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta e não exerça pressão lateral na lâmina
da serra.
4. Quando as lâminas fixarem a peça, puxe a ferramenta para a
frente e para trás num movimento de rotação, tipo vaivém,
à medida que as lâminas cortam a peça. Consulte a Figura F.
5. Quando terminar o corte, liberte o interruptor de activação.
Para melhorar o desempenho e a vida útil das lâminas de serra
não pintadas, aplique óleo com regularidade nas lâminas e nos
orifícios de lubrificação 10 (a cada 15 a 30 min.). Não lubrifique
as lâminas pintadas.
Verifique com regularidade os parafusos de regulação da lâmina
de serra 13 .
Serração em betão celular, blocos de
construção de baixa e média densidade
(Fig. F, G)
AVISO: O betão celular e os blocos de baixa e média
densidade contêm cal e areia de quartzo.
Depois de utilizar a ferramenta, para garantir o máximo
desempenho, as lâminas de serra, a barra e a ranhura de
Português
orientação da lâmina da serra 9 devem ser devidamente
limpas.
Extracção de serradura (Fig. A)
A serra está equipada com uma porta de extracção de serradura
integrada 8 , que permite a ligação a um aspirador.
MANUTENÇÃO
A ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para funcionar
durante um longo período de tempo com uma manutenção
mínima. Uma utilização continuamente satisfatória depende
de uma manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular. Inspeccione as ferramentas periodicamente e,
caso apresentem danos, envie-as para uma loja de assistência
autorizada para reparação.
AVISO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e desligue a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou acessórios. Um
arranque acidental pode causar lesões.
O carregador e a bateria não são passíveis
de reparação.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
• Após a limpeza, lubrifique as lâminas da serra (caso
estejam instaladas com lâminas não pintadas), a barra e a
ranhura de orientação da lâmina da serra. Não lubrifique as
lâminas pintadas.
• Se não utilizar a ferramenta durante muito tempo, cubra as
lâminas da serra não pintadas e os orifícios de lubrificação
com um pouco de óleo (por exemplo, óleo de máquina).
Não lubrifique as lâminas pintadas.
Deixe a ferramenta a funcionar durante alguns segundos para
que o óleo cubra todas as peças. Isto protege a ferramenta
contra corrosão.
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Retire regularmente as lâminas da serra depois de cortar betão
celular. Limpe devidamente as lâminas da serra e a barra. Para
proceder à limpeza da ranhura de orientação da lâmina da serra,
utilize o raspador fornecido com a ferramenta.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
101
Suomi
ALLIGATOR-SAHA
DCS396, DCS397, DCS398
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista
luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Antoteho
Kuormittamaton nopeus
Iskun pituus
Leikkauspituus
Paino (ilman akkua)
VDC
W
min-1
mm
mm
kg
DCS396
54
1
Litiumioni
900
2400
40
295
5,5
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-11 mukaisesti:
LPA (äänenpainetaso)
dB(A)
92
LWA (äänitehotaso)
dB(A)
103
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
5
Savilohkojen leikkaaminen
Tärinäpäästöarvo ah,PCB =
Epävarmuus K =
Puun/lastulevyn ja muovin leikkaaminen
Tärinäpäästöarvo ah,WP =
Epävarmuus K =
Solubetonin katkaisu
Tärinäpäästöarvo ah,CC =
Epävarmuus K =
Eristysmateriaalin leikkaaminen
Tärinäpäästöarvo ah,IM =
Epävarmuus K =
102
DCS398
54
1
Litiumioni
1000
2400
40
430
5,6
92
103
5
92
103
5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
DCS397
54
1
Litiumioni
1000
2400
40
430
5,6
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
VDC
Ah
kg
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Akkujen keskimääräinen
latausaika
VAC
VDC
min
Paino
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Suomi
Laturissa DCB118 voidaan ladata 18 V litiumioniakkuja XR ja
XR FLEXVOLTTM (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185 ja DCB546).
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Alligator-saha
DCS396, DCS397, DCS398
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, 62841-1:2015, EN
62841-2-11:2016.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY (19,04,2016
saakka), 2014/30/EY (20,04,2016 lähtien) ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
22.04.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
103
Suomi
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Vaikka käyttäisit usein erilaisia työkaluja, vältä
liiallista itsevarmuutta ja huomioi aina työkalun
turvallisuusohjeet. Epähuomiossa suoritetut
toimenpiteet voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin
sekunnin murto-osassa.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta tai irrota akku (jos irrotettavissa)
siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista
tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin
voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Varmista sähkötyökalujen ja lisävarusteiden hyvä
kunto. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys,
osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät.
Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
104
ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt
sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
h ) Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina
sekä öljyttöminä ja rasvattomina. Liukkaat kahvat
ja pinnat heikentävät työkalun hallinnan ja ohjauksen
turvallisuutta odottamattomissa tilanteissa.
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
e ) Vaurioitunutta tai muokattua akkua tai työkalua ei
saa käyttää. Vaurioituneissa tai muokatuissa akuissa voi
esiintyä odottamattomia häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa
tulipaloja, räjähdysvaaroja tai henkilövahinkoja.
f ) Akku ja työkalu tulee suojata tulelta sekä liian
korkealta lämpötilalta. Mikäli akku altistuu tulelle tai yli
130 °C lämpötilalle, seurauksena voi olla räjähdys.
g ) Noudata kaikkia latausohjeita, akkua tai työkalua
ei saa ladata ohjeissa annettujen lämpötilavälien
ulkopuolella. Virheellisen latauksen tai annettujen
lämpötilavälien ulkopuolella lataamisen seurauksena
akku voi vaurioitua ja tulipalovaara kasvaa.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
b ) Vaurioituneita akkuja ei saa koskaan huoltaa.
Ainoastaan valmistaja tai valtuutetut huoltoliikkeet
saavat huoltaa akkuja.
Suomi
Kehyssahojen turvallisuusohjeet
•
a ) Tartu kiinni koneen eristetyistä tartuntapinnoista,
jos leikkausvälinettä käyttäessä on vaara
osua piilossa oleviin johtoihin. Leikkaavien
varusteiden osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi
saada sähköiskun.
b ) Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa
kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle.
Työstökappaleen pitäminen käsin tai vartaloa vasten on
epävakaata ja saattaa johtaa kontrollin menetykseen.
Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina sekä
öljyttöminä ja rasvattomina. Liukkaat kahvat ja pinnat
heikentävät työkalun hallinnan ja ohjauksen turvallisuutta
odottamattomissa tilanteissa.
Akun asentaminen paikoilleen ja
kytkeminen päälle tai pois päältä:
•
•
•
Varmista aina, että Alligator-saha on sammutettu ennen akun
asentamista paikoilleen.
Älä koskaan yritä pysäyttää sahanterää sormillasi työkalun
sammuttamisen jälkeen.
Älä koskaan laita sahaa pöydälle tai työpenkille, jos sitä ei ole
sammutettu. Sahanterät pyörivät vielä korkeintaan 3 sekunnin
ajan koneen sammuttamisen jälkeen.
Sahaamisen aikana:
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki naulat ja metalliesineet työkappaleesta ennen
työn aloittamista.
Käytä mahdollisuuksien mukaan kiinnikkeitä ja
ruuvipuristimia työkappaleen kiinnittämiseen varmasti.
Älä yritä sahata erityisen pieniä työkappaleita.
Älä nojaa liian kauas eteenpäin. Varmista, että seisot aina
vakaasti varsinkin silloin, kun käytät rakennustelineitä
ja tikkaita.
Pidä sahaa aina molemmilla käsillä.
Sahaa ei saa käyttää kaarien tai pistojen luomiseen.
Sahanterien tarkistaminen ja vaihtaminen
•
•
•
•
Irrota akku työkalusta ennen sahanterien puhdistamista
tai vaihtamista.
Käytä vain DeWALTin sahanteriä, jotka ovat näiden
käyttöohjeiden mukaisia.
Käytä vain teräviä sahanteriä, jotka ovat täydellisessä
käyttökunnossa. Murtuneet tai taipuneet sahanterät tulee
vaihtaa välittömästi.
Käytä aina asianmukaisia suojakäsineitä sahanteriä ja
karkeita työmateriaaleja käsitellessä.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
•
•
•
Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
Solubetoni- ja/tai kivitöiden työskentelyn kanssa syntyneen
pölyn hengittämisestä aiheutuvat terveysvaarat.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
105
Suomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
akun paikoilleen.
2. Aseta akku 9 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 10 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
106
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi
jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys
on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein
tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa
vieraita esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai
suurelta purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
(1") ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm (0,28–0,35").
Kiinnitä ruuvit puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista
näkyville noin 5,5 mm (7/32"). Kohdista laturin takana olevat
reiät ruuveihin ja kiinnitä ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen
sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilökohtaisen vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota
yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
Suomi
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta.
Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien
määräyksien mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
107
Suomi
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Kuljetuksen Wh-arvoon
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
3 x 36 Wh, mikä tarkoittaa merkinnästä
kolmea 36 Wh akkua.
Käytön Wh-arvo on 108 Wh
(yksi akku).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa
irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Käyttö: Käyttö ilman kuljetuskantta, Wh-arvo on
108 Wh (yksi 108 Wh akku).
Kuljetus: Kuljetus integroidulla kuljetuskannella,
Wh-arvo on 3 x 36 Wh (kolme 36 Wh akkua).
Akkutyyppi
Nämä johdottomat Alligator-sahat toimivat 54 V akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB546. Katso lisätietoa osiosta
Tekniset tiedot.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Alligator-saha
1TCT-sahanteräsarja alhaisen tiheyden akennuselementteihin
(vain DCS396T2, DCS397T2)
1TCT-sahanteräsarja keskisuuren tiheyden
rakennuselementteihin (vain DCS398T2)
1Kuusiokulma-avain
2 Litiumioniakut (T2-mallit)
1 Laturi (vain T2-mallit)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Käytä kuulosuojaimia.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
108
Käytä suojalaseja.
Älä altista moottorityökalua kosteudelle.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva A)
Päivämääräkoodi 17 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Suomi
Kuvaus (Kuva A, B)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Virtakytkin
2 Lukituksen vapautuspainike
3 Takakahva
4 Etukahva
5 Sahanterät
6 Puikko
7 Kuusiokulma-avain
8 Pölynpoistoportti
9 Akku
10 Akun vapautuspainike
Käyttötarkoitus
DeWALTin Alligator-saha on suunniteltu ammattimaiseen
savilohkojen, solubetonin, puun, muovin ja eristysmateriaalien
leikkaamiseen asianmukaista sahanterää käyttämällä.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä Alligator-sahat ovat ammattikäyttöön
tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (Kuva B)
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 18 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Sahanterien vaihtaminen
Sahanterien irrottaminen (Kuva C–F)
1. Aseta työkalu ylösalaisin tasaiselle, vakaalle alustalle.
2. Löysää vaihteiston kantaruuvia 11 kuusiokoloavaimella 7 .
Kun ruuvia löysätään, vaihteiston kansi 12 vapautuu ja
jousi avautuu.
3. Löysää kuusiokoloavaimella 7 molempia terän
asetusruuveja 13 . Ruuvipidikkeet pitävät ruuvit paikoillaan.
4. Vedä sahanterän päästä varoen, kunnes se irtoaa teränkiristimen kokoonpanosta.
5. Vedä sahanterä taakse ja ulos etusuojasta 14 ja irrota se
tangosta 6 .
6. Toista sama toisella sahanterällä.
Sahanterien asentaminen (Kuvat D, F)
1. Liu’uta yksi sahanterä terän ohjausrakoon 9 ja varmista, että
uritetun aukon 16 pää sopii etusuojaan 14 .
2. Liu’uta sahanterän takaosaa alaspäin, kunnes kierteinen
reikä 15 kohdistuu terän asetusruuviin 13 .
3. Toista sama toisella sahanterällä.
4. Kiristä molemmat sahanterän kiinnitysruuvit 13 tiukasti
painamalla ja kääntämällä samanaikaisesti kuusiokulmaavaimen 7 lyhyeällä päällä.
5. Sulje vaihteiston kansi 12 ja kiristä vaihteiston kantaruuvi.
VAROITUS: Anna terien liikkua vapaasti noin 20 sekunnin
ajan ennen käyttöä.
Sahanterät
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 9 on ladattu täyteen.
Kat. nro
Akun asentaminen työkalun kahvaan
DWE396
1. Kun kone on sammutettu, kohdista akku 9 kahvan sisällä
oleviin kiskoihin (Kuva A).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
työkalussa ja varmista, että lukitus napsahtaa paikoilleen.
Leikattava
Suositeltu
materiaali
sahanterän tyyppi
Kova puu
HSS
DT2970
Hieno puu
HSS
DT2971
Hieno puu
TCT
DT2972
Alhaisen tiheyden rakennuskivi
TCT T12
DT2973
Keskisuuren tiheyden rakennuskivi TCT T20
DT2977
Akun poistaminen työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta 10 ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
109
Suomi
DWE397
Kova puu
Alhaisen tiheyden rakennuskivi
Keskisuuren tiheyden rakennuskivi
Eristysmateriaalit
Solubetoni
HSS
TCT T12
TCT T20
HSS
TCT 12
DT2978
DT2974
DT2976
DT2979
DT2975
Ennen käyttöä (Kuva A)
• Asenna sahaustarkoitukseen sopivat terät paikoilleen.
• Tarkista että laite toimii oikein. Varmista että laippa 6 on
suorassa ja että sahanterät 5 ja kotelo ovat kunnossa.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (Kuva A)
AROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
V
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
etukahvassa 4 ja toisen käden pitämistä takakahvalla 3 .
Kytkeminen päälle ja pois päältä (Kuva A)
Turvasyistä virtakytkin 1 on varustettu lukituksen
vapautuspainikkeella 2 .
1. Paina lukituksen vapautuspainiketta 2 vapauttaaksesi työkalun.
2. Käytä työkalua painamalla virtakytkintä 1 . Kun virtakytkin
vapautetaan, lukituksen vapautuspainike kytkeytyy päälle ja
se estää koneen tahattoman käynnistymisen.
3. Sammuta työkalu aina ennen kuin irrotat akun.
3. Kytke työkalu päälle ennen kuin asetat terän kosketuksiin
työkappaleeseen. Katso tämän ohjekirjan kohta Kytkeminen
päälle ja pois päältä .
VAROITUS: Paina työkalua vain kevyesti äläkä paina
sahanterää sivusta.
4. Kun teräs ovat kiinnittyneet työkappaleeseen, ohjaa työkalua
edestakaisin pyörivää sahaa muistuttavalla liikkeellä terien
leikatessa työkappaletta. Katso kuva F.
5. Vapauta virtakytkin, kun leikkaus on suoritettu.
Jotta parannat maalaamattomien sahanterien suorituskykyä
ja pidennät niiden elinikää, laita teriin ja öljyreikiin 10 säännöllisesti öljyä (15–30 minuutin välein). Älä voitele
maalattuja teriä.
Tarkista sahanterän asetusruuvit 13 säännöllisesti.
Solubetonin, alhaisen ja keskitason
rakennuskivien sahaaminen (Kuvat F, G)
VAROITUS: Solubetoni, alhaisen ja keskitason
rakennuskivet sisältävät kalkkia ja kvartsihiekkaa.
Jotta takaat parhaan mahdollisen suorituskyvyn, sahanterät,
puikko ja sahanterien ohjausrako 9 täytyy puhdistaa
huolellisesti käytön jälkeen.
Pölyn poisto (Kuva A)
Sahassa on integroitu pölynpoistoportti (8), joka mahdollistaa
sen liittämisen käyttökohteen imujärjestelmään.
HUOLTO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja
edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja
säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman
toiminnan. Tarkista työkalut säännöllisesti ja jos ne ovat
vaurioituneita, korjauta ne valtuutetussa huollossa.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja
irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Sahaaminen (Kuvat A, D, E, G)
HUOMAUTUS: Älä käytä sahaa kuviosahaukseen.
Varmista että laipan pää työntyy esiin työkappaleesta.
Piirrä viiva työkappaleeseen ennen pitkiä, suoria sahauksia.
Noudata viivaa sahatessasi.
Sahaa ainoastaan alaspäin. Vältä sahanterän osumista maahan,
jotteivät terät tylsy.
Kun käytät sahapukkia, sahaa aina sahapukin tukien ulkopuolella.
1. Kiinnitä työkappale ainoastaan yhdeltä puolelta, jottei sahan
laippa juutu kiinni työkappaleeseen. Jos näin kuitenkin käy,
levitä sahausuraa kiilojen avulla helpottaaksesi painetta terää
vasten. Älä yritä vapauttaa sahaa kääntämällä terää.
2. Pidä DeWALT-työkalua etukahvasta 4 ja takakahvasta 3 sahan ohjaamiseksi oikeaoppisesti.
110
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
• Voitele sahanterät (jos koneessa on maalaamattomat terät),
palkki ja terien ohjausrako puhdistuksen yhteydessä. Älä
voitele maalattuja teriä.
• Jos työkalua ei käytetä vähään aikaan, laita
maalaamattomaan sahanterään ja öljyreikiin hieman öljyä
(esim. koneöljyä). Älä öljyä maalattuja teriä.
Anna työkalun käydä muutamia sekunteja, jotta öljy päätyy
kaikkiin osiin. Tämä suojaa työkalua korroosiolta.
Suomi
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Irrota sahanterät säännöllisesti, kun olet sahannut solubetonia.
Puhdista sahanterät ja palkki säännöllisesti. Puhdista terien
ohjausrako työkalun mukana toimitetulla kaapimella.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
111
Svenska
ALLIGATORSÅG
DCS396, DCS397, DCS398
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste
partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Strömförbrukning
Varvtal obelastad
Slaglängd
Såglängd
Vikt (utan batteripaket)
VDC
W
min-1
mm
mm
kg
DCS396
54
1
Li-jon
900
2400
40
295
5,5
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-11:
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
92
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
103
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
5
Sågning av byggblock (lerbaserade)
Vibrationsemissionsvärde ah,PCB =
Osäkerhet K =
Sågning av trä/spånskivor och plast
Vibrationsemissionsvärde ah,WP =
Osäkerhet K =
Kapning lecablock och betonghålsten
Vibrationsemissionsvärde ah,CC =
Osäkerhet K =
Sågning av isoleringsmaterial
Vibrationsemissionsvärde ah,IM =
Osäkerhet K =
112
DCS398
54
1
Li-jon
1000
2400
40
430
5,6
92
103
5
92
103
5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
DCS397
54
1
Li-jon
1000
2400
40
430
5,6
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ungefärlig laddningstid för
batteripaket
VAC
VDC
min
Vikt
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
DCB118 laddaren accepterar 18V Li-jon XR och XR FLEXVOLTTM
batteripaket (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B, DCB185 och DCB546).
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Alligatorsåg
DCS396, DCS397, DCS398
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 62841-1:2015, EN
62841-2-11:2016
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2004/108/EC (t.o.m. 19,04,2016), 2014/30/EU (fr.o.m. 20,04,2016)
och 2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT
på följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Svenska
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
22.04.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
113
Svenska
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
d )
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
h ) Bli inte vårdslös och ignorera inte
säkerhetsprinciperna trots att du är van att använda
verktyg. Vårdslöst handlande kan leda till allvarlig
kroppsskada på en bråkdel av en sekund.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
114
e )
f )
g )
h )
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
Underhåll elverktyg och tillbehör. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
Se till att handtagen och greppytorna är torra och
fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor
förhindrar säker hantering och kontroll av verktyget i
oväntade situationer.
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
e ) Använd inte ett batteripaket eller ett verktyg som
är defekt eller modifierat. Defekta eller modifierade
batterier kan fungera oförutsägbart och ge upphov till
brand, explosion eller risk för kroppsskador.
f ) Utsätt inte batteripaketet eller verktyget för eld eller
höga temperaturer. Utsättande för eld eller temperaturer
över 130 °C kan orsaka en explosion.
Svenska
g ) Följ alla instruktioner gällande laddningen och
ladda inte batteripaketet eller verktyget utanför det
temperaturområde som anges i bruksanvisningen.
Att ladda på fel sätt eller utanför det angivna
temperaturområdet kan skada batteriet och höjer
brandrisken.
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
b ) Serva aldrig skadade batteripaket. Service av
batteripaket bör endast genomföras av tillverkaren eller
auktoriserade tjänsteleverantörer.
Säkerhetsinstruktioner för blocksågar
•
a ) Håll elverktyget i de isolerade handtagen när
arbeten utförs där sågtillbehöret kan komma
i kontakt med dolda strömförande ledningar.
Skärande tillbehör som kommer i kontakt med en
strömförande ledning kan göra att oskyddade metalldelar
av elverktyget blir strömförande och kan ge användaren
en elektrisk stöt.
b ) Använd klämmor eller något annat praktiskt sätt att
stödja arbetsstycket vid ett stabilt underlag. Att hålla
arbetsstycket för hand eller mot kroppen är instabilt och
kan göra att du förlorar kontrollen.
Se till att handtagen och greppytorna är torra och
fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor
förhindrar säker hantering och kontroll av verktyget i
oväntade situationer.
Vid isättning av batteriet och påslagning
och avstängning:
•
•
•
Se alltid till att alligators¨gen är avstängd innan batteriet
sätt i.
Efter avstängning försök aldrig att stoppa sågbladet med
dina fingrar.
Lägg aldrig ned sågen på ett bord eller arbetsbänk såvida
den inte är avstängd. Sågbladet fortsätter att köra upp till 3
sekunder efter att maskinen stängts av.
Vid sågning:
•
•
•
•
•
•
Avlägsna alla spikar och metallföremål från arbetsstycket
innan du börjar arbetet.
När så är möjligt använd skruvtvingar och skruvstäd för att
fästa arbetsstycket säkert.
Försök inte att såga extremt små arbetsstycken.
Böj dig inte för långt framåt. Se till att du alltid står stadigt,
särskilt på byggnadsställningar och stegar.
Håll alltid sågen med båda händerna.
Använd inte sågen för att såga krökning eller fickor.
Kontrollera och byta sågbladen
•
Ta bort batteriet från verktyget innan rengöring eller byte
av sågbladen.
•
•
•
Använd endast DeWALT sågblad som uppfyller
specifikationerna i denna bruksanvisning.
Använd endast skarpa sågblad i perfekt skick; spruckna eller
böjda blad måste kastas och ersättas med nya.
Använd alltid skyddshandskar när sågblad och grovt
arbetsmaterial hanteras.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
• Hälsofara på grund av inandning av damm som härrör från
arbete med betong och/eller murverk.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
115
Svenska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
116
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
•
•
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 9 i laddaren, se till att batteripaketet är
helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan börjar blinka
upprepade gånger för att indikera att laddningsprocessen
har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 10 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående
batteripaketets laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en
gul indikatorlampa kommer att lysa under denna
operation. När batteriet har nått lämplig temperatur
kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med
en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet
blir varmt.
Svenska
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
•
•
•
•
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden.
Giftiga ångor och ämnen skapas när batteripaket med litiumjon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och
orsaka kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
117
Svenska
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd
och Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Transport Whmärkning
exempel på etikettmärkning för
indikerar 3 x 36 Wh, vilket
Användning och transport
betyder tre batterier
med 36 Watt-timmar
var. Användningen av
Wh-märkningen indikerar
108 Watt-timmar (1 batteri underförstått).
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
118
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn
till miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
Användning: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
Transport: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Batterityp
Dessa sladdlösa alligatorsågar arbetar med ett 54 V batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB546. Se Tekniska data för
mer information.
Förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1Alligatorsåg
1TCT sågbladset för byggnadsblock med låg densitet
(endast DCS396T2, DCS397T2)
Svenska
1TCT sågbladsset för byggnadsblock med medium densitet
(DW394)
1Insexnyckel
2 Li-jon batteripaket (T2 modeller)
1 Laddare (endast T2 versioner)
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Utsätt inte elverktyget för en fuktig miljö.
Datumkodplacering (Bild A)
Datumkoden 17 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A, B)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 På/av avtryckare
2 Startspärr
3 Bakre grepphandtag
4 Främre handtag
5 Sågklingor
6 Bar
7 Insexnyckel
8 Dammutsugaröppning
9 Batteri
10 Batterilåsknapp
Avsedd användning
Din DeWALT alligatorsåg har designats för professionell sågning
av byggblock, lättbetong, trä, plast och isoleringsmaterial med
lämpliga sågblad.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa alligatorsågar är professionella elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild B)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 9 är fulladdat.
Installation av batteripaketet i
verktygshandtaget
1. Med verktyget avstängt, rikta in batteripaketet 9 mot
listerna inuti verktyget handtag (Bild A).
2. Glid den in i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget, se till att du hör att den snäpper på plats.
Borttagning av batteripaketet från
verktyget
1. Tryck på batterilåsknappen 10 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild B)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 18 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Byte av sågblad
Ta bort sågbladen (Bild C–F)
1. Placera verktyget upp och ned på en stabil och
plan arbetsyta.
2. Lossa skruven på växellådans lock 11 med
insexnyckeln 7 . När den är lossad bör växellådslocket 12 lossna och fjädra upp.
119
Svenska
3. Med insexnyckeln 7 lossas båda
bladinställningsskruvarna 13 . Skruvarna kommer att hållas
på plats av skruvklämmorna.
4. Dra försiktigt sågbladänden uppåt tills den lossnar
från bladfästsystemet.
5. Dra sågbladet bakåt och ut från frontskyddet 14 och ta bort
det från svärdet 6 .
6. Upprepa proceduren med det andra sågbladet.
Fastsättning av sågbladet (Bild D, F)
1. Skjut ett sågblad genom bladskyddets öppning 9 se till att
änden med slitsade hålet 16 passar i frontskyddet 14 .
2. Skjut baksidan av sågbladet nedåt till det gängade hålet 15 är i linje med bladinställningsskruven 13 .
3. Upprepa proceduren med det andra sågbladet.
4. Dra åt båda sågbladens inställningsskruvar 13 genom
att trycka och vrida samtidigt med den korta änden på
insexnyckeln 7 .
5. Stäng växellådslocket 12 och dra åt skruven
på växellådslocket.
VARNING: Låt sågbladen löpa fritt i cirka 20 sekunder
innan du använder sågen.
Sågblad
Kat. Nr.
Material
som skall sågas
Grovt trä
Fint trä
Fint trä
Byggblock med låg densitet
Byggblock med medium densitet
Grovt trä
Byggblock med låg densitet
Byggblock med medium densitet
Isoleringsmaterial
Cellbetong
DWE396
DWE397
Rekommenderade
sågbladstyp
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
Innan du börjar (Bild A)
• Sätt in rätt slags sågblad.
• Se till att maskinen fungerar som den ska och att den klarar
alla funktioner. Se till att stången 6 fortfarande är rak och
att sågbladen 5 och huset 10 inte har skadats.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
120
Korrekt Handplacering (Bild A)
ARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
V
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en plötslig
reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det främre
handtaget 4 och en andra handen på bakre handtaget 3 .
Påslagning och avstängning (Bild A)
Av säkerhetsskäl är strömbrytaren 1 på ditt verktyg utrustad
med en startspärr 2 .
1. Tryck på låsknappen 2 för att låsa upp verktyget.
2. För att köra verktyget, tryck på ON/OFF omkopplaren 1 .
Så snart som ON/OFF omkopplaren släpps aktiveras
automatiskt startspärren för att förhindra oavsiktlig start.
3. Stäng alltid av verktyget innan batteriet sätt i eller tas bort.
Sågning (Bild A, D, E, G)
OBSERVERA: Använd inte sågen till att såga
krökningar eller fickor. Se till att stångändan pekar bort
från arbetsstycket.
Rita ett streck på arbetsstycket när du vill såga långa, raka spår
och följ sedan linjen.
Såga endast nedåt. Undvik att såga i jord eller sten eftersom
detta gör bladen slöa i förtid.
Om du använder en sågbock, se då alltid till att du sågar utanför
sågbockens armar.
1. Fäst arbetsstycket endast på ena sidan så att du undviker
att stången fastnar i arbetsstycket. Om detta trots allt skulle
inträffa kan du minska trycket på bladet genom att försiktigt
föra ned en kil i sågspåret. Försök aldrig att rycka loss sågen.
2. Håll ditt DeWALT elverktyg i främre handtaget 4 och det
bakre handtaget 3 för att styra sågen korrekt.
3. Slå på verktyget innan bladet kommer i kontakt med
arbetsstycket. Se Slå på och stäng av instruktionen i
denna manual.
VARNING: Använd endast ett lätt tryck på verktyget och
använd inget sidotryck på sågbladet.
4. Efter att bladet kommit i kontakt med arbetsstycket, styr
verktyget fram och tillbaka i en pendlande rörelse medan
bladet sågar genom arbetsstycket. Se figur F.
5. När sågningen är klar släpp avtryckaren.
För att öka prestandan och livslängden hos omålade sågblad
bör olja regelbundet påföras på bladen och i oljehålen 10 (var
15–30 minut). Smörj inte målade blad.
Kontrollera regelbundet sågbladets inställningsskruvar 13 .
Sågning i lecablock och betonghålsten,
byggnadsblock med låg och medium
densitet (Bild F, G)
VARNING: Lecablock och betonghålsten, byggnadsblock
av låg och medium densitet innehåller bränd kalk
och kvartssand.
Svenska
För att garantera optimal prestanda måste sågbladen, stången
och styrspringan 9 rengöras grundligt efter användning.
Dammutsugning (Bild A)
Din såg har inbyggd dammutsugningsuttag 8 vilket möjliggör
anslutning av en spånsug.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring. Kontrollera elverktyget regelbundet och
få den reparerad hos en auktoriserad fackverkstad vid skada.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig start kan orsaka skador.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
• Smörj sågbladen (om omålade blad monterats), stången
och styrspringan efter rengöring. Smörj inte målade blad.
• Om verktyget inte kommer att användas under längre tid
stryk in det omålade sågbladet med en liten mängd olja
samt fyll oljehålet med lite olja (t.ex. maskinolja) . Smörj inte
målade blad.
Kör maskinen några sekunder så att oljan kan fördelas över alla
delar. Detta skyddar verktyget från rost.
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Ta regelbundet bort sågbladen efter att du sågat lecablock
och betonghålsten. Rengör sågbladen och stången grundligt.
Använd skrapan som levereras med verktyget för att
rengöra styrspringan.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
121
Türkçe
PALALI TESTERE
DCS396, DCS397, DCS398
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Batarya tipi
Güç çıkışı
Yüksüz hız
Strok uzunluğu
Kesme uzunluğu
Ağırlık (bataryasız)
VDC
W
min-1
mm
mm
kg
DCS396
54
1
Li-İon
900
2400
40
295
5,5
EN60745-2-11 uyarınca gürültü değerleri ve titreşim değerleri (triaks vektör toplamı):
LPA (emisyon ses basıncı seviyesi)
dB(A)
92
LWA (ses güç seviyesi)
dB(A)
103
K (verilen ses seviyesi için belirsizlik)
dB(A)
5
Tuğla kesimi
Titreşim emisyon değeri ah,PCB =
Belirsizlik değeri K =
Ahşap/sunta ve plastik kesimi
Titreşim emisyon değeri ah,WP =
Belirsizlik değeri K =
Gözenekli betonun kesilmesi
Titreşim emisyon değeri ah,CC =
Belirsizlik değeri K =
İzolasyon malzemesi kesimi
Titreşim emisyon değeri ah,IM =
Belirsizlik değeri K =
122
DCS398
54
1
Li-İon
1000
2400
40
430
5,6
92
103
5
92
103
5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
DCS397
54
1
Li-İon
1000
2400
40
430
5,6
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
VDC
Ah
kg
Şarj Cihazı
Şebeke gerilimi
Akü tipi
Akünün yaklaşık şarj
süresi
VAC
VDC
min
Ağırlık
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
DCB118 şarj cihazı 18V Li-İyon XR ve XR FLEXVOLT (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185 ve DCB546) bataryalarla çalışır.
TM
Sigortalar
Avrupa
230V aletler
10 Amper, şebeke
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Palalı Testere
DCS396, DCS397, DCS398
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 62841-1:2015, EN
62841-2-11:2016
Bu ürünler ayrıca 2004/108/AT (19,04,2016 tarihine kadar),
2014/30/EU (20,04,2016 tarihinden itibaren) ve 2011/65/
EU Direktiflerine de uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka
kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Türkçe
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri
okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
22.04.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
123
Türkçe
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak Şek.de taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun Şek.de giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru Şek.de kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
h ) Aletlerin sık kullanımı sonucu oluşan aşinalığın
keyfi davranışta bulunmanıza ve aletle ilgili
güvenlik ilkeleri ihmal etmenize neden olmasına
izin vermeyin. Dikkatsiz bir hareket bir anda ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya eğer demonte edilebilir
tipteyse, bataryayı aletten ayırın. Bu tür önleyici
124
d )
e )
f )
g )
h )
güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı olarak
çalıştırılması riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletler ve aksesuarlarının bakımını
yaptırın. Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını
ve tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli Şek.de yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
Şek.de yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
Tüm tutamakları ve tutma yerlerini kuru, temiz
ve üzerinde yağ ile gres bulunmayacak şekilde
muhafaza edin. Kaygan tutamaklar ve tutma yerleri,
beklenmedik durumlarda aletin güvenli bir şekilde
tutulması ve kontrol edilmesine izin vermez.
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
e ) Hasarlı ya da modifiye edilmiş bir batarya veya aleti
kullanmayın. Hasarlı ya da modifiye edilmiş bataryalar
yangın, patlama veya yaralanma riskiyle sonuçlanan
beklenmedik durumlara neden olabilir.
f ) Bir batarya veya aleti ateşe veya aşırı ısıya maruz
bırakmayın. 130 °C üzeri ısı veya ateşe maruz kalması
patlamaya neden olabilir.
Türkçe
g ) Tüm şarj talimatlarına uyun ve talimatlarda
belirtilen sıcaklık aralığı dışında batarya veya aleti
şarj etmeyin. Doğru olmayan şekilde veya belirtilen
aralık dışındaki sıcaklıklarda şarj edilmesi bataryaya hasar
verebilir ve yangın riskini artırabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
b ) Hasar görmüş bataryalara asla serviste bulunmayın.
Bataryaların servisi sadece üretici veya yetkili servis
tarafından yapılabilir.
Dekupaj Testereler için Güvenlik Talimatları
•
a ) Kesim aksesuarının, gömülü elektrik kablolarına
temas etmesine yol açabilecek durumlarda aleti
izole edilmiş saplarından tutun. Kesim aksesuarı
elektrik akımı bulunan bir kabloyla temas ettiğinde,
akım elektrikli aletin iletken metal parçaları üzerinden
kullanıcıya iletilerek elektrik çarpmasına yol açabilir.
b ) İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek ve
desteklemek için kelepçe veya başka pratik
yöntemler kullanın. İş parçasını elle tutmak veya
vücudunuza dayamak dengesizlik ve kontrol kaybına
neden olabilir.
Tüm tutamakları ve tutma yerlerini kuru, temiz ve
üzerinde yağ ile gres bulunmayacak Şek.de muhafaza
edin. Kaygan tutamaklar ve tutma yerleri, beklenmedik
durumlarda aletin güvenli bir Şek.de tutulması ve kontrol
edilmesine izin vermez.
Bataryayı Takarken ve Açıp Kapatma
Sırasında:
•
•
•
Bataryayı takmadan önce palalı testerenin KAPALI konumda
olduğundan daima emin olun.
Kapattıktan sonra, asla bıçağı elle durdurmaya çalışmayın.
Testereyi kapatmadan bir masa veya tezgah üzerine asla
bırakmayın. Alet kapatıldıktan sonra testere bıçağı 3 saniyeye
kadar çalışmaya devam eder.
Kesme İşlemi Sırasında:
•
•
•
•
•
•
Çalışmaya başlamadan önce iş aletinden tüm çivileri ve metal
nesneleri çıkartın.
Uygun olan tüm durumlarda, iş parçasını sabitlemek için
kelepçe veya mengene kullanın.
Aşırı küçük iş parçalarını kesmeye çalışmayın.
Öne doğru fazla eğilmeyin. Özellikle iskele ve merdiven
üzerinde sağlam bir Şek.de durduğunuzdan emin olun.
Testereyi daima iki elinizle tutun.
Testereyi dairesel ve cep kesimi yapmak için kullanmayın.
Testere Bıçaklarının Kontrol Edilmesi ve
Değiştirilmesi
•
Testere bıçaklarını temizlemeden veya değiştirmeden önce
bataryayı aletten çıkartın.
•
•
•
Yalnızca bu kılavuzda belirtilen teknik özelliklere uygun
DeWALT testere bıçakları kullanın.
Yalnızca keskin ve kusursuz durumdaki bıçaklar
kullanılmalıdır; kırık veya eğri testere bıçakları bir an önce
atılıp değiştirilmelidir.
Kesme bıçakları ve pürüzlü malzeme kullanırken, uygun
eldiven kullanın.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski.
• Gözenekli beton ve/veya duvar üzerinde çalışırken oluşan
tozları solumaktan kaynaklanan sağlık tehlikesi riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak Şek.de
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
125
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
126
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak Şek.de tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka Şek.de hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak Şek.de yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir Şek.de hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 9 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 10 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu
yanıp sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı
olduğunu gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına
da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru Şek.
de çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Türkçe
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile
birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
•
•
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir Şek.de tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az 25,4
mm (1") uzunluğunda ve 7–9 mm (0,28–0,35") bir vida başı
çapına sahip, ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta
olan kısmı yaklaşık 5,5 mm (7/32") optimal bir derinlik bırakacak
Şek.de vidalayarak monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları
vidaların açıkta olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam
olarak oturtun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
•
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir Şek.de hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına
yol açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis
merkezine gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri Şek.de
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Akü
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir Şek.de uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (105° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz Şek.de iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi Şek.de izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
127
Türkçe
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek
başına taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu
Watt Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması
şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme
gereklilikleri hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek
nakliyatçıların sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin
geçerli düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak
alıcının sorumluluğundadır.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir
18V batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya
108V (ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya
olarak çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3
bataryanın daha yüksek bir Watt
saati (Wh) değerine sahip 1
bataryaya kıyasla daha düşük bir
Watt saatiyle sonuçlanacak Şek.de
elektriksel olarak birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati
değerine sahip 3 bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha
yüksek bir Watt saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu
belirli taşımacılık düzenlemelerinden muaf olmasına neden
olabilir.
3 x 36 Wh olarak
Kullanım ve Taşıma modu etiket işareti örneği
gösterilen taşıma
Wh değeri her biri
36 Watt saatlik 3
batarya anlamına
gelir. Kullanım Wh değeri 108 Watt saatini gösterir (1 batarya
kastedilmiştir).
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
128
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
Kullanım: Taşıma kapağı olmadan kullanım, Wh
değeri 108 Wh gösterir (108 Wh değerine sahip 1
batarya).
Taşıma: Dahili taşıma kapağıyla taşıma, Wh değeri 3
x 36 Wh gösterir (36 Wh değerine sahip 3 batarya).
Batarya tipi
Bu şarjlı palalı testereler 54 V batarya ile çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB546. Daha fazla bilgi için
Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj şunları içerir:
1 Palalı testere
1Düşük yoğunluklu inşaat bloğu için ayarlanmış TCT testere
bıçağı (Sadece DCS396T2, DCS397T2)
Türkçe
1Orta yoğunluklu inşaat bloğu için ayarlanmış TCT testere
bıçağı (Sadece DCS398T2)
1 Altıgen anahtar
2 Li-İyon bataryalar (T2 modelleri)
1 Şarj aleti (yalnızca T2 modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Elektrikli aleti neme maruz bırakmayın
Tarih Kodu Konumu (Şek. A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 17 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A, B)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Açma/kapama düğmesi
2 Kilitleme düğmesi
3 Arka tutma yeri
4 Ön tutamak
5 Testere Bıçakları
6 Bar
7 Altıgen anahtar
8 Toz portu
9 Batarya
10 Batarya çıkarma düğmesi
Kullanım Amacı
DeWALT palalı testere tuğla, hücreli beton, ahşap, plastik ve
izolasyon malzemelerinin uygun testere bıçağı ile profesyonel
kesim uygulamaları için tasarlanmışlardır.
ISLAK KOŞULLARDA veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut
olduğu ortamlarda kullanmayın.
Bu palalı testereler profesyonel kullanım amaçlı
elektrikli aletlerdir.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. B)
NOT: Akünün 9 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
Bataryanın Aletin Tutma Koluna Takılması
1. Alet kapalı konumdayken bataryayı 9 aletin tutma kolunun
içindeki raylarla hizalayın (Şek. A).
2. Batarya tam olarak aletteki yerine oturana kadar tutma
koluna kaydırın ve kilit tırnağının yerine yerleşme sesini
duyduğunuzdan emin olun.
Bataryanın Aletten Çıkartılması
1. Batarya serbest bırakma düğmesine 10 basın ve bataryayı
sıkıca çekerek aletin tutma kolundan çıkarın.
2. Bataryayı bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi
şarj cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. B)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge
düğmesine 18 basın ve basılı tutun. Üç yeşil LED ışığının bir
kombinasyonu kalan şarj seviyesini gösterecek Şek.de yanacaktır.
Aküdeki şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, gösterge
yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Testere Bıçaklarının değiştirilmesi
Testere bıçaklarının çıkarılması
(Şek. C–F)
1. Aleti sabit bir çalışma yüzeyine ters Şek.de yerleştirin.
2. Dişli kutusu kapağının vidasını 11 altıgen anahtar 7 ile
gevşetin. Gevşetildiğinde, dişli kutusu kapağı 12 yayı
serbest bırakıp açılmasını sağlamalıdır.
3. Altıgen anahtar 7 , ile her iki bıçak ayar vidasını da 13 gevşetin. Vidalar vida klipsleri tarafından sabit tutulacaktır.
129
Türkçe
4. Testerenin bıçak tarafını Bıçak-Mandal-sisteminden
tamamen çıkana kadar dikkatlice yukarı doğru çekin.
5. Testere bıçağını arkaya doğru, ön siperden 14 çıkararak
çekin ve bardan 6 çıkarın.
6. İşlemi diğer testere bıçağı için tekrarlayın.
Testere bıçaklarının takılması (Şek. D, F)
1. Bir testere bıçağını bıçak kılavuz yuvasında 9 oluklu
yuva tarafının 16 ön sipere 14 yerleştiğinden emin
olarak kaydırın.
2. Testere bıçağının arka kısmını dişli yuva 15 bıçak ayar
vidasıyla 13 hizalanana kadar aşağıya doğru kaydırın.
3. İşlemi diğer testere bıçağı için tekrarlayın.
4. Altıgen anahtarın 13 kısa ucuyla her iki testere bıçak ayar
vidalarını 7 aynı anda hem bastırıp hem de döndürerek
iyice sıkın.
5. Dişli kutusu kapağını 12 kapatın ve dişli kutusu
vidasını sıkın.
UYARI: İşlemden önce testere bıçaklarını yaklaşık 20 sn.
serbest çalıştırın.
Testere Bıçakları
Kat. No.
Kesilecek
malzeme
Pürüzlü ahşap
İşlenmiş ahşap
İşlenmiş ahşap
Düşük yoğunluklu tuğla
Orta yoğunluklu tuğla
Pürüzlü ahşap
Düşük yoğunluklu tuğla
Orta yoğunluklu tuğla
İzolasyon malzemeleri
Hücreli beton
DWE396
DWE397
Önerilen
testere bıçağı tipi
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
DT2979
TCT 12
DT2975
Kullanmadan Oånnce (Şek. A)
• Uygun tipte bir testere b cağ monte edin.
• Aletin duÅNzenli cal şt ğ n ve buÅNtuÅNn fonksiyonlar n
yerine getirdiğini kontrol edin. Bar n 6 duÅNzguÅNn olarak
durduğundan, testere b caklar 5 ve goÅNvdenin zarar
goÅNrmemiş olduğundan emin olun.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
130
Uygun El Pozisyonu (Şek. A)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA Şek.
de gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ön kol üzerinde 4 diğer el ana kol 3 üzerinde olacak Şek.dedir.
Açma ve Kapatma (Şek. A)
Güvenlik gerekçesiyle, ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) 1 düğmesi bir
kilitleme düğmesi 2 içerir.
1. Aletin kilidini açmak için kilitleme düğmesine 2 basın.
2. Aleti çalıştırmak için, ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)
düğmesine 1 basın. ON/OFF düğmesi bırakıldığında, istem
dışı çalışmayı önlemek için kilitleme düğmesi otomatik
olarak devreye girer.
3. Bataryayı çıkartmadan daima önce aleti kapatın.
Kesme İşlemi (Şek. A, D, E, G)
İKAZ: Testereyi dairesel veya cep kesimi yapmak için
kullanmayın. Bar ucunun iş parçasından çıktığından
emin olun.
Uzun, düz kesimlerde iş parçası üzerine önce bir çizgi çizin ve
çizgiyi izleyin.
Sadece aşağı doğru kesikler yapın. Testere bıçağını çok çabuk
körelteceği için toprağa daldırmaktan kaçının.
Testere sehpası kullanıldığında daima sehpa ayakları dışında
kesim yapın.
1. Barın iş parçasına sıkışmasını önlemek için iş parçasını
yalnızca bir yanından sabitleyin. Böyle bir durumda, bıçak
üzerindeki gerilimi azaltmak için kesiği kamalarla açın.
Testereyi çekip çıkarmaya çalışmayın.
2. Testereyi doğru Şek.de kullanmak için DeWALT elektrikli aleti
ön koldan 4 ve arka koldan 3 tutun.
3. Bıçağı kesilecek parçaya temas ettirmeden önce aleti
çalıştırın. Bu kılavuzdaki Çalıştırma ve Kapatma
bölümüne bakın.
UYARI: Alete yalnızca hafif bir basınç uygulayın ve testere
bıçağına yan basınç uygulamayın.
4. Bıçaklar kesilecek parçaya temas ettikten sonra, aleti ileri
geri hareket ettirin, bıçaklar çalışılan parçayı keserken testere
hareketini takip edin. Şek. F’ya bakın.
5. Kesim tamamlandığında tetik düğmesini bırakın.
Boyasız testere bıçağının performansını ve kullanım
ömrünü artırmak için, bıçaklara ve yağ deliklerine 10 (her
15–30 dakikada bir) düzenli olarak yağ uygulayın. Boyalı
bıçakları yağlamayın.
Testere bıçağı sabitleme vidalarını 13 düzenli olarak
kontrol edin.
Türkçe
Gözenekli Beton ile Düşük ve Orta
Yoğunluklu Yapı Taşlarını Testereyle Kesme
(Şek. F, G)
UYARI: Gözenekli beton, düşük yoğunluklu yapı taşları ve
orta yoğunluklu yapı taşları, kireç ve kuvars kumu içerir.
Optimum performansı garanti edebilmek için testere bıçakları,
çubuk ve testere bıçağı kılavuz yuvası 9 kullanımdan sonra
güzelce temizlenmelidir.
Toz Emme (Şek. A)
Testerede bir elektrikli süpürgenin bağlanmasını sağlayan dahili
bir toz emme portu 8 bulunmaktadır.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca minimum bakımla
çalışmak üzere tasarlanmıştır. Aletin uzun süre boyunca
verimli bir Şek.de çalışması, uygun bakım ve düzenli temizlik
yapılmasına bağlıdır. Aletleri düzenli olarak inceleyin ve
hasarlıysa yetkili bir servise tamir ettirin.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
bataryaları çıkartın. Kazara çalıştırma yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve bataryanın serviste bakımı yapılamaz.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
• Testere bıçaklarını (boyasız bıçaklar takılmışsa), çubuğu ve
testere bıçağı kılavuz yuvasını temizledikten sonra yağlayın.
Boyalı bıçakları yağlamayın.
• Alet uzun bir süre kullanılmayacaksa, boyasız testere
bıçaklarını yağ ile kaplayın ve yağ deliklerini az miktarda yağ
ile doldurun (örn. makine yağı). Boyalı bıçakları yağlamayın.
Yağın tüm parçalara ulaşması için aleti birkaç saniye çalıştırın. Bu
aletin paslanmasını önler.
Bıçak kılavuz yuvasını temizlemek için aletle birlikte verilen
raspayı kullanın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun Şek.de geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun Şek.de atılacaktır.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
Gözenekli betonu kestikten sonra testere bıçaklarını düzenli
olarak çıkartın. Testere bıçaklarını ve barı iyice temizleyin.
131
Ελληνικά
ΠΡΙΌΝΙ ΤΎΠΟΥ ΑΛΙΓΆΤΟΡΑ
DCS396, DCS397, DCS398
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Ισχύς εξόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Μήκος διαδρομής
Μήκος κοπής
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταρίας)
VDC
W
min-1
mm
mm
kg
DCS396
54
1
Li-Ion
900
2400
40
295
5,5
DCS397
54
1
Li-Ion
1000
2400
40
430
5,6
DCS398
54
1
Li-Ion
1000
2400
40
430
5,6
92
103
5
92
103
5
Τιμές θορύβου και κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα σε τρεις άξονες) σύμφωνα με το EN60745-2-11:
LPA (στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπών)
dB(A)
92
LWA (στάθμη ηχητικής ισχύος)
dB(A)
103
K (αβεβαιότητα αναφερόμενης στάθμης ήχου)
dB(A)
5
Κοπή δομικών πλίνθων από πηλό
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah,PCB =
Αβεβαιότητα K =
Κοπή ξύλου/μοριοσανίδας & πλαστικού
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah,WP =
Αβεβαιότητα K =
Κοπή κυψελοσκυροδέματος
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah,CC =
Αβεβαιότητα K =
Κοπή μονωτικών υλικών
Τιμή εκπομπών κραδασμών ah,IM =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
m/s2
m/s2
4,1
1,5
4,1
1,5
4,1
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
132
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
VDC
Ah
kg
DCB546
Li-Ion
18/54
6,0/2,0
1,05
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων
μπαταριών
Βάρος
VAC
VDC
min
kg
DCB118
230
18/54 Li-Ion
22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah)
60 (6,0 Ah)
0,66
30 (2,0 Ah)
75 (5,0 Ah)
Ο φορτιστής DCB118 δέχεται πακέτα μπαταριών 18 V λιθίουιόντων (Li-Ion) XR και XR FLEXVOLTTM (DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 και DCB546).
Ασφάλειες
Ευρώπη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Πριονι τυπου αλιγατορα
DCS396, DCS397, DCS398
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 62841-1:2015, EN
62841-2-11:2016
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2004/108/EK (έως 19/04/2016), 2014/30/ΕΕ (από 20/04/2016)
και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή
ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
22.04.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
Ελληνικά
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
133
Ελληνικά
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
134
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
η) Μην αφήνετε την εξοικείωση που έχετε αποκτήσει
από τη συχνή χρήση εργαλείων να σας επιτρέψει να
εφησυχάσετε και να αγνοείτε τις αρχές ασφαλούς
χρήσης των εργαλείων. Μια απρόσεκτη ενέργεια μπορεί
να προκαλέσει βαρύ τραυματισμό μέσα σε κλάσματα του
δευτερολέπτου.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το φις από την πηγή ρεύματος
και/ή αφαιρέστε το πακέτο μπαταρίας, αν είναι
αποσπώμενο, από το ηλεκτρικό εργαλείο,
πριν διεξάγετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλαγή
εξαρτήματος ή όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε το
ηλεκτρικό εργαλείο. Τέτοια προληπτικά μέτρα ασφαλείας
μειώνουν το κίνδυνο αθέλητης εκκίνησης του ηλεκτρικού
εργαλείου.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα αξεσουάρ.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή
ενσφήνωση κινούμενων μερών, για τυχόν θραύση
εξαρτημάτων και για τυχόν άλλες καταστάσεις
που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του
ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο
Ελληνικά
έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε για την επισκευή
του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα
έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν έχουν
συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
η) Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες κρατήματος
στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδι και
γράσο. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες κρατήματος δεν
επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου
σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
ε ) Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταρίας ή εργαλείο
που έχει υποστεί ζημιά ή τροποποίηση. Οι μπαταρίες
που έχουν υποστεί ζημιά ή τροποποίηση μπορεί να έχουν
απρόβλεπτη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα φωτιά, έκρηξη
ή κίνδυνο τραυματισμού.
στ ) Μην εκθέσετε ένα πακέτο μπαταρίας ή εργαλείο σε
φωτιά ή υπερβολική θερμοκρασία. Η έκθεση σε φωτιά
ή σε θερμοκρασία πάνω από 130 °C μπορεί να προκαλέσει
έκρηξη.
ζ ) Τηρείτε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μη φορτίζετε
το πακέτο μπαταρίας ή το εργαλείο εκτός των ορίων
θερμοκρασίας που ορίζονται στις προδιαγραφές. Η
ακατάλληλη φόρτιση ή η φόρτιση σε θερμοκρασίες εκτός
των προβλεπόμενων ορίων μπορεί να προξενήσει ζημιά
στην μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο φωτιάς.
6) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
β ) Ποτέ μην κάνετε σέρβις σε πακέτα μπαταριών που
έχουν υποστεί ζημιά. Το σέρβις των πακέτων μπαταριών
πρέπει να γίνεται μόνο από τον κατασκευαστή ή από
εξουσιοδοτημένους παρόχους σέρβις.
Οδηγίες ασφαλείας για παλινδρομικά
πριόνια
α ) Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου
το αξεσουάρ κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με
αθέατα καλώδια. Αν αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή
με καλώδιο υπό τάση, μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική
τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού
εργαλείου και να προκληθεί ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
β ) Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό τρόπο
για να στερεώνετε και να στηρίζετε το τεμάχιο
εργασίας σε σταθερό υπόβαθρο. Αν κρατάτε το
τεμάχιο εργασίας με το χέρι σας ή το στηρίζετε στο σώμα
σας, αυτό δεν θα είναι σταθερό και μπορεί να προκληθεί
απώλεια ελέγχου.
• Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες κρατήματος
στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδι και
γράσο. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες κρατήματος δεν
επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου σε
μη αναμενόμενες καταστάσεις.
Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας και
την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση:
•
•
•
Πάντα να βεβαιώνεστε ότι το πριόνι τύπου αλιγάτορα έχει
απενεργοποιηθεί πριν τοποθετήστε την μπαταρία.
Μετά την απενεργοποίηση, ποτέ μην επιχειρήσετε να
σταματήσετε τις λεπίδες του πριονιού με τα δάχτυλά σας.
Ποτέ μην αφήνετε το πριόνι σε τραπέζι ή πάγκο εργασίας
αν δεν έχει απενεργοποιηθεί. Οι λεπίδες πριονιού θα
εξακολουθούν να κινούνται για έως 3 δευτερόλεπτα μετά την
απενεργοποίηση του μηχανήματος.
Κατά την κοπή με το πριόνι:
•
•
Πριν αρχίσετε την εργασία, αφαιρέστε όλα τα καρφιά και τα
μεταλλικά αντικείμενα από το τεμάχιο εργασίας.
Όταν είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες και μέγγενες για
να στερεώσετε καλά το τεμάχιο εργασίας.
135
Ελληνικά
•
•
•
•
Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά
τεμάχια εργασίας.
Μη σκύβετε πολύ προς τα εμπρός. Να διασφαλίζετε πάντα ότι
στέκεστε σταθερά, ειδικά πάνω σε σκαλωσιές και σκάλες.
Πάντα κρατάτε το πριόνι και με τα δύο χέρια.
Μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι για κοπή καμπύλων γραμμών
και εσωτερικών ανοιγμάτων.
Έλεγχος και αλλαγή των λεπίδων πριονιού
•
•
•
•
Αφαιρέστε την μπαταρία από το εργαλείο πριν τον καθαρισμό
ή την αλλαγή των λεπίδων πριονιού.
Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού DeWALT οι οποίες
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται
στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αιχμηρές λεπίδες
πριονιού. Ραγισμένες ή λυγισμένες λεπίδες πριονιού πρέπει να
απορρίπτονται και να αντικαθίστανται άμεσα.
Φοράτε πάντα κατάλληλα γάντια όταν χειρίζεστε τις λεπίδες
πριονιού και υλικά εργασίας με τραχιές επιφάνειες.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
• Κίνδυνοι υγείας από την εισπνοή σκόνης που αναπτύσσεται
κατά την εργασία σε κυψελοσκυρόδεμα και/ή τοιχοποιία.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
136
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
• Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
• Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
• Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. B)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 9 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 10 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα
με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή
και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό
του φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί
το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό,
137
Ελληνικά
τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
•
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm (1») με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9
mm (0,28–0,35»), βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με
τρόπο ώστε κάθε βίδα να προεξέχει περίπου 5,5 mm (7/32»).
Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην πίσω πλευρά του φορτιστή με
τις βίδες που προεξέχουν και συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα
στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία
και τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες
ασφαλείας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
138
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
•
•
•
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις
για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Ελληνικά
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση
Μεταφοράς, οι σειρές των
κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένες μέσα στο
πακέτο μπαταρίας, με
αποτέλεσμα να θεωρείται ως 3 μπαταρίες με χαμηλότερη
ονομαστική τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με
υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών. Αυτή η αυξημένη
ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη ονομαστική τιμή
βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του πακέτου
μπαταριών από ορισμένους κανονισμούς μεταφορών που
επιβάλλονται στις μπαταρίες με υψηλότερη ονομαστική τιμή
βατωρών.
Η ονομαστική τιμή Wh
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
μεταφοράς είναι 3 x 36
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ
Wh, που σημαίνει 3
μπαταρίες των 36 βατωρών
η κάθε μία. Η ονομαστική
τιμή Wh χρήσης είναι 108
βατώρες (υπονοείται 1 μπαταρία).
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
139
Ελληνικά
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε υγρασία.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
Φ
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Ο κωδικός ημερομηνίας 17 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
Περιγραφή (Εικ. A, B)
Χρήση: Χρήση χωρίς καπάκι μεταφοράς, η
αναγραφόμενη ονομαστική τιμή Wh είναι 108 Wh (1
μπαταρία με 108 Wh).
Μεταφορά: Μεταφορά με ενσωματωμένο καπάκι
μεταφοράς, η αναγραφόμενη ονομαστική τιμή Wh
είναι 3 x 36 Wh (3 μπαταρίες των 36 Wh).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Διακόπτης σκανδάλης για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
(on/off)
2 Κουμπί απασφάλισης
3 Πίσω λαβή κρατήματος
4 Μπροστινή λαβή
5 Λεπίδες πριονιού
6 Βάση
7 Κλειδί Άλεν
8 Στόμιο εξαγωγής σκόνης
9 Μπαταρία
10 Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
Τύπος μπαταρίας
Αυτά τα πριόνια τύπου αλιγάτορα με μπαταρία, χρειάζονται
πακέτο μπαταρίας 54 V.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω πακέτα μπαταριών:
DCB546. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα
Τεχνικά δεδομένα.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 Πριόνι τύπου αλιγάτορα
1Σετ λεπίδας πριονιού TCT για δομικές πλίνθους χαμηλής
πυκνότητας (DCS396T2, DCS397T2 μόνο)
1Σετ λεπίδας πριονιού TCT για δομικές πλίνθους μεσαίας
πυκνότητας (DCS398T2 μόνο)
1 Κλειδί Άλεν
2 Πακέτα μπαταριών Li-Ion (λιθίου-ιόντων) (μοντέλα T2)
1 Φορτιστή (μόνο μοντέλα T2)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
140
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. A)
Προβλεπόμενη χρήση
Το πριόνι τύπου αλιγάτορα DeWALT έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματικές εφαρμογές κοπής με πριόνι σε δομικές πλίνθους
από πηλό, κυψελοσκυρόδεμα, ξύλο, πλαστικό και μονωτικά
υλικά, με τη χρήση της κατάλληλης λεπίδας πριονιού.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το προϊόν υπό υγρές συνθήκες ή με την
παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτά τα πριόνια τύπου αλιγάτορα είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Ελληνικά
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών από το εργαλείο (Εικ. B)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών 9 είναι πλήρως φορτισμένο.
Για Να Τοποθετησετε το Πακετο
Μπαταριας Στη Λαβη Του Εργαλειου
1. Με το εργαλείο απενεργοποιημένο, ευθυγραμμίστε το
πακέτο μπαταρίας 9 με τις ράγες μέσα στη λαβή του
εργαλείου (Εικ. A).
2. Εισάγετέ το πακέτο μπαταρίας στη λαβή έως ότου εδράσει
σταθερά μέσα στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι ακούτε να
ασφαλίζει στη θέση του.
Για να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταρίας
από το εργαλείο
1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης 10 της μπαταρίας και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταρίας ώστε να βγει από
τη λαβή του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
(Εικ. B)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί 18 του δείκτη φορτίου. Θα
ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED
που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει.
Όταν το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Αντικατάσταση των λεπίδων πριονιού
Αφαίρεση των λεπίδων πριονιού (Εικ. C–F)
1. Τοποθετήστε το εργαλείο ανάποδα, πάνω σε μια επίπεδη,
σταθερή επιφάνεια εργασίας.
2. Λασκάρετε τη βίδα Άλεν 11 του γραναζοκιβωτίου
χρησιμοποιώντας το κλειδί Άλεν 7 . Αφού τη λασκάρετε, το
καπάκι 12 του γραναζοκιβωτίου θα πρέπει να απασφαλιστεί
και να ανοίξει.
3. Με το κλειδί Άλεν 7 , λασκάρετε και τις δύο βίδες
στερέωσης 13 της λεπίδας. Οι βίδες θα διατηρούνται στις
θέσεις τους από τα κλιπ των βιδών.
4. Προσεκτικά, τραβήξτε πάνω το άκρο της λεπίδας του
πριονιού έως ότου αποσυμπλεχτεί και απομακρυνθεί από το
σύστημα σύσφιξης της λεπίδας.
5. Τραβήξτε τη λεπίδα πριονιού πίσω και έξω από τον
μπροστινό προφυλακτήρα 14 και αφαιρέστε την από τη
βάση 6 .
6. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για την άλλη
λεπίδα πριονιού.
Τοποθέτηση των λεπίδων πριονιού
(Εικ. D, F)
1. Περάστε μία λεπίδα πριονιού μέσα στη σχισμή 9 καθοδήγησης της λεπίδας, εξασφαλίζοντας ότι το άκρο
με την επιμήκη οπή 16 εφαρμόζει μέσα στο μπροστινό
προφυλακτήρα 14 .
2. Περάστε το πίσω μέρος της λεπίδας πριονιού κάτω έως
ότου η οπή με σπείρωμα 15 ευθυγραμμιστεί με τη βίδα 13 στερέωσης της λεπίδας.
3. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για την άλλη
λεπίδα πριονιού.
4. Σφίξτε καλά και τις δύο βίδες 13 στερέωσης των λεπίδων
πριονιού πιέζοντας και στρίβοντας ταυτόχρονα με το
μικρότερου μήκους άκρο του κλειδιού Άλεν 7 .
5. Κλείστε το καπάκι 12 του γραναζοκιβωτίου και σφίξτε τη
βίδα του καπακιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη χρήση, αφήστε τις λεπίδες να
λειτουργήσουν ελεύθερες για περίπου 20 δευτ.
Λεπίδες πριονιού
Αρ. κατ.
Υλικό
προς κοπή
DWE396 Τραχύ ξύλο
Λεπτής υφής ξύλο
Λεπτής υφής ξύλο
Δομική πλίνθος χαμηλής
πυκνότητας
Δομική πλίνθος μεσαίας
πυκνότητας
Συνιστώμενος
τύπος λεπίδων πριονιού
HSS
DT2970
HSS
DT2971
TCT
DT2972
TCT T12
DT2973
TCT T20
DT2977
141
Ελληνικά
Αρ. κατ.
Υλικό
προς κοπή
DWE397 Τραχύ ξύλο
Δομική πλίνθος χαμηλής
πυκνότητας
Δομική πλίνθος μεσαίας
πυκνότητας
Μονωτικά υλικά
Κυψελοσκυρόδεμα
Συνιστώμενος
τύπος λεπίδων πριονιού
HSS
DT2978
TCT T12
DT2974
TCT T20
DT2976
HSS
TCT 12
DT2979
DT2975
Πριν τη χρήση (Εικ. A)
• Τοποθετήστε τον κατάλληλο τύπο λεπίδας πριονιού.
• Ελέγξτε ότι το εργαλείο εργαλείο λειτουργεί κανονικά και
μπορεί να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες. Βεβαιωθείτε ότι η
βάση 6 εξακολουθεί να είναι ίσια και οι λεπίδες πριονιού 5 και το περίβλημα δεν έχουν υποστεί ζημιά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν επιδέχονται σέρβις.
Κατάλληλη θέση χεριών (Εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στην
μπροστινή λαβή 4 με το άλλο χέρι στην πίσω λαβή 3 .
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (Εικ. A)
Για λόγους ασφαλείας, ο διακόπτης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης 1 διαθέτει κουμπί απασφάλισης 2 .
1. Πατήστε το κουμπί απασφάλισης 2 για να απασφαλίσετε
το εργαλείο.
2. Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε το διακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 1 . Μόλις ελευθερωθεί ο
διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ο διακόπτης
απασφάλισης ενεργοποιείται αυτόματα για να εμποδίσει
αθέλητη έναρξη λειτουργίας του εργαλείου.
3. Πάντα να απενεργοποιείτε το εργαλείο πριν την εισαγωγή ή
την αφαίρεση της μπαταρίας.
142
Κοπή με το πριόνι (Εικ. A, D, E, G)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι για
κοπή καμπύλων γραμμών και εσωτερικών ανοιγμάτων.
Φροντίζετε απαραίτητα το άκρο της βάσης να προεξέχει
από το τεμάχιο εργασίας.
Για μεγάλου μήκους, ευθείες κοπές, πρώτα σχεδιάστε μια
γραμμή στο τεμάχιο εργασίας και ακολουθήστε τη γραμμή.
Εκτελείτε μόνο κοπές προς τα κάτω. Αποφεύγετε την κοπή μέσα
σε χώμα γιατί έτσι οι λεπίδες θα χάσουν γρήγορα την κοπτική
τους ικανότητα.
Όταν χρησιμοποιείτε καβαλέτο, πάντα κόβετε στην εξωτερική
πλευρά των βραχιόνων του καβαλέτου.
1. Συσφίξτε το τεμάχιο εργασίας σε μία πλευρά μόνο για
να εμποδίσετε την ενσφήνωση της βάσης στο τεμάχιο
εργασίας. Αν συμβεί αυτό, διανοίξτε την εντομή με σφήνες
για να μειώσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στη λεπίδα. Μην
επιχειρήσετε να ελευθερώσετε το πριόνι με τη βία.
2. Κρατήστε το ηλεκτρικό σας εργαλείο DeWALT από την
μπροστινή λαβή 4 και την πίσω λαβή 3 για να καθοδηγείτε
σωστά το πριόνι.
3. Ενεργοποιήστε το εργαλείο πριν φέρετε τη λεπίδα σε επαφή
με το τεμάχιο εργασίας. Βλ. τις οδηγίες για Ενεργοποίηση
και απενεργοποίηση στο παρόν εγχειρίδιο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ασκείτε μόνο ελαφρά πίεση
στο εργαλείο και μην ασκείτε πλευρική πίεση στη
λεπίδα πριονιού.
4. Αφού οι λεπίδες έχουν έχει εισχωρήσει στο τεμάχιο
εργασίας, καθοδηγήστε το εργαλείο εμπρός-πίσω σε μια
περιστροφική, κίνηση «τραμπάλας» καθώς οι λεπίδες
κόβουν προς τα κάτω δια μέσου του τεμαχίου εργασίας. Βλ.
Εικόνα F.
5. Όταν ολοκληρωθεί η κοπή, ελευθερώστε το διακόπτη
σκανδάλης.
Για να αυξήσετε την απόδοση και το χρόνο ζωής των μη
βαμμένων λεπίδων πριονιού, εφαρμόζετε τακτικά λάδι στις
λεπίδες και στις οπές λαδιού 10 (κάθε 15–30 λεπτά). Μη
λιπαίνετε τις βαμμένες λεπίδες.
Ελέγχετε τακτικά τις βίδες 13 στερέωσης των λεπίδων πριονιού.
Κοπή με το πριόνι σε κυψελοσκυρόδεμα
και δομικές πλίνθους χαμηλής και μεσαίας
πυκνότητας (Εικ. F, G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το κυψελοσκυρόδεμα και οι δομικές
πλίνθοι χαμηλής και μεσαίας πυκνότητας περιέχουν
ασβεστόλιθο και άμμο χαλαζία.
Μετά τη χρήση, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, οι
λεπίδες πριονιού, η βάση και η σχισμή 9 καθοδήγησης των
λεπίδων πριονιού πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά.
Εξαγωγή σκόνης (Εικ. A)
Το πριόνι σας διαθέτει ενσωματωμένο στόμιο εξαγωγής
σκόνης 8 το οποίο επιτρέπει να συνδεθεί συσκευή
αναρρόφησης συνεργείου.
Ελληνικά
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Προαιρετικά παρελκόμενα
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο DeWALT έχει σχεδιαστεί να
λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με την ελάχιστη
συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία του εργαλείου
εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα και τον τακτικό καθαρισμό
του. Επιθεωρείτε περιοδικά τα εργαλεία και, αν έχουν υποστεί
ζημιά, αναθέτετε την επισκευή τους σε εξουσιοδοτημένη
εγκατάσταση σέρβις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, απενεργοποιείτε το
εργαλείο και αποσυνδέετε το πακέτο μπαταρίας πριν
κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/
τοποθετήσετε προσαρτήματα ή παρελκόμενα. Τυχόν
αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταρίας δεν επιδέχονται σέρβις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
• Λιπαίνετε τις λεπίδες πριονιού (αν έχουν τοποθετηθεί μη
βαμμένες λεπίδες), τη βάση και τη σχισμή καθοδήγησης
λεπίδας πριονιού αμέσως μετά τον καθαρισμό. Μη λιπαίνετε
τις βαμμένες λεπίδες.
• Αν το εργαλείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη
χρονική περίοδο, με λίγο λάδι (π.χ. μηχανέλαιο) καλύψτε τις
μη βαμμένες λεπίδες πριονιού και γεμίστε τις οπές λαδιού.
Μην προσθέτετε λάδι στις βαμμένες λεπίδες.
Αφήνετε το εργαλείο να λειτουργήσει για λίγα δευτερόλεπτα για
να μπορέσει το λάδι να φθάσει σε όλα τα εξαρτήματα. Έτσι το
εργαλείο προστατεύεται από διάβρωση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Αφαιρείτε τακτικά τις λεπίδες πριονιού μετά την κοπή
κυψελοσκυροδέματος. Καθαρίζετε σχολαστικά τις λεπίδες
πριονιού και τη βάση. Για να καθαρίζετε τη σχισμή καθοδήγησης
των λεπίδων πριονιού χρησιμοποιείτε το ξέστρο που παρέχεται
με το εργαλείο.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν
αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
143
144
145
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N458876
146
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
04/16
Download PDF

advertising