GTC36552PC | Black&Decker GTC36552PC HEDGE TRIMMER instruction manual

4
2
3
6
8
5
1
7
371002 - 79 LV
www.blackanddecker.eu
GTC36552PC
GTC3655PCLB
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
13
A2
A11
A
<18%
18% - 45%
45% - 72%
A
72% - 100%
B
C
D
E
F
3
G
H
0-15
4
I
J
K
L
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Jūsu BLACK + DECKER ™ GTC36552PC, GTC3655L
dzīvžogu šķēres ir izstrādātas dzīvžogu, krūmu un
kazenāju apgriešanai. Šis instruments ir paredzēts
tikai personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un instrukcijas
turpmākai atsaucei. Termins ‘’elektroinstruments’’
brīdinājumos attiecas uz elektrotīkla darbināmo
(ar vadu) elektroinstrumentu vai ar akumulatoru
darbināmu (bezvadu) elektroinstrumentu.
1. Darba vietas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Neļaujiet bērniem un garāmgājējiem atrasties
tuvumā, kamēr lietojat elektroinstrumentu.
Uzmanības novēršana var izraisīt kontroles
zaudēšanu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
(sazemētiem) elektroinstrumentiem nedrīkst
izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas
rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks risks saņemt elektriskās strāvas
triecienu.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus
vai mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz vada.
Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļām,
asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja
vads ir bojāts vai samezglojies, pastāv lielāka
iespēja saņemt elektriskās strāvas triecienu.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu,
ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis
neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas
laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram,
putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, samazināsies
risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Nodrošiniet, ka slēdzis ir izslēgtā pozīcijā, pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz
slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties
negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas vai
uzgriežņu atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu atslēga
vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr uzturiet
piemērotu stāju un saglabājiet līdzsvaru.
Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk
varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
5
LATVIEŠU
f.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati
var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās
jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot putekļu
nosūkšanas ierīci, iespējams mazināt putekļu
kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu
elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās paveiksiet
darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar
slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar slēdža
palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas
glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta
izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku
drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet tos lietot personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šīs
lietošanas instrukcijas. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
lietošanas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu
cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus, darba
uzgaļus, utt. lietojiet saskaņā ar šīm instrukcijām, ņemot vērā darba apstākļus un
veicamā darba specifi ku. Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var
rasties bīstama situācija.
6
5. Akumulatora ekspluatācija un apkope
a. Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju.
Ja ar lādētāju, kas paredzēts vienam akumulatora veidam, tiek lādēts cita veida akumulators,
var izcelties ugunsgrēks.
b. Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja izmantojat
citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un
ugunsgrēka risks.
c. Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm,
monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai
līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem,
kuri var savienot abas spailes. Saskaroties
akumulatora spailēm, rodas īssavienojums, kas
var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
d. Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums
var iztecēt no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši pieskārāties
šķidrumam, noskalojiet saskares vietu ar
ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, meklējiet
arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu
vai apdegumus.
6. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi
tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Papildu drošības brīdinājumi darbam ar
elektroinstrumentiem
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
par dzīvžogu šķērēm.
♦
♦
♦
Turiet visas ķermeņa daļas prom no griezējasmeņa. Nogriezto materiālu nedrīkst aizvākt vai turēt ar rokām, ja asmens atrodas
kustībā. Atbrīvojot no instrumenta iestrēgušu materiālu, slēdzim jābūt izslēgtā pozīcijā.
Brīdis neuzmanības, darbojoties ar elektroinstrumentu, var izraisīt nopietnas traumas.
Pārnēsājiet dzīvžogu apgriešanas mašīnu aiz roktura ar apturētu griezējasmeni.
Pārvadājot vai glabājot dzīvžogu apgriešanas mašīnu, griezējasmens jānosedz ar
pārvalku. Rīkojoties ar dzīvžogu apgriešanas
mašīnu pareizi, mazinās risks gūt ievainojumus
no giezējasmens.
Turiet elektrorīku tikai aiz izolētās satvērējroktura virsmas, jo griezējasmens var saskarties ar apslēptiem vadiem. Griezējasme-
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
ņi, kas saskaras ar ‘’elektrizētiem’’ vadiem, var
“elektrizēt” elektroinstrumenta atklātās metāla
daļas un operators var saņemt elektrošoku.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Jebkura piederuma vai pierīces
lietošana vai darbības, kas nav ieteiktas šajā
instrukciju rokasgrāmatā, veikšana ar šo rīku
var radīt personīgās savainojumu risku un/vai
bojājumus īpašumam.
Ja akumulators nav izņemts, nepārvietojiet instrumentu, turot ar rokām aiz priekšējā roktura,
slēdža vai mēlītes slēdža.
Ja agrāk nekad neesat lietojis dzīvžoga šķēres,
papildus šīs rokasgrāmatas studēšanai vēlams
veikt praktisku apmācību pie pieredzējuša lietotāja.
Nekad nepieskarieties asmeņiem kamēr instruments strādā.
Nekad nemēģiniet apturēt asmeņus ar spēku.
Nenolaidiet ierīci uz virsmas līdz asmeņi nav
pilnībā apstājušies.
Regulāri pārbaudiet asmeņus, vai nav bojājumu
un nodilumu. Nestrādājiet ar instrumentu, ja
griezējasmens ir bojāts.
Izvairieties no saskares ar cietiem objektiem
(piem., metāla vadiem, margām) kamēr griežat.
Ja griezējasmens nejauši atduras pret šādu
priekšmetu, nekavējoties izslēdziet instrumentu
un pārbaudiet, vai nav bojājumu.
Ja ierīce sāk neparasti vibrēt, nekavējoties to
izslēdziet un izņemiet akumulatoru, pēc tam
pārbaudiet, vai nav jebkādi bojājumi.
Ja ierīce iestrēgst, nekavējoties to izslēdziet.
Pirms mēģināt aizvākt jebkādus šķēršļus, izņemiet akumulatoru.
Pēc lietošanas uzlieciet apvalku, kas ietilpst
komplektā, uz asmeņiem. Glabājiet instrumentu
tā, lai asmens būtu nosegts.
Lietojot instrumentu, pārliecinieties, ka visi
aizsargi ir uzstādīti. Ar instrumentu nedrīkst
strādāt, ja tas nav pilnībā nokomplektēts vai
tam ir veikti neatļauti pārveidojumi.
Nekad neļaujiet bērniem lietot šo instrumentu.
Esiet modrs, izsargājieties no krītošiem griešanas atlikumiem, griežot augstākas dzīvžoga
malas.
Vienmēr turiet instrumentu ar abām rokām un
aiz komplektā ietilpstošajiem rokturiem.
Citu personu drošība
♦ Bērni sākot no 8 gadu vecuma, personas ar
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu,
drīkst lietot šo iekārtu tikai tad, ja atrodas uzraudzībā vai ir apmācītas instrumenta lietošanā,
♦
kā arī saprot bīstamību saistībā ar instrumenta
lietošanu.
Nedrīkst ļaut bērniem spēlēties ar instrumentu.
Bērni drīkst tīrīt instrumentu un veikt tam apkopi
tikai pieaugušo uzraudzībā.
Atlikušie riski.
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦
♦
♦
♦
♦
ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām/kustīgajām detaļām;
ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas
vai citus piederumus;
ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas
lietošanas rezultātā; ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
dzirdes pasliktināšanās;
veselības apdraudējumi, ko izraisa izstrādāto
putekļu ieelpošana, izmantojot savu rīku (piemērs, strādājot ar koku, īpaši ozolu, dižskābardi
un MDF plāksnēm).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var
izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no
deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt
norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai
regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas
veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla
fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks,
bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Šādas piktogrammas tiek parādītas uz instrumenta
kopā ar datuma kodu.
7
LATVIEŠU
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma
risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Strādājot ar instrumentu, valkājiet aizsargbrilles.
Strādājot ar instrumentu, valkājiet ausu
aizsargus.
Nepakļaujiet instrumentu lietus vai augsta
mitruma iedarbībai.
Pirms jebkādas tīrīšanas vai apkopes
veikšanas vienmēr izņemiet akumulatoru
no ierīces.
98
Direktīvā 2000/14/EK garantētā skaņas
jauda.
Papildu drošības norādījumi akumulatoriem un
lādētājiem (ja ir komplektā)
Akumulatori
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru karstuma iedarbībai.
♦ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir
robežās no 10 °C līdz 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju. Lietojot nepiemērotu lādētāju, var rasties
elektriskās strāvas trieciena vai akumulatora
pārkaršanas risks.
♦ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
♦ Nebojājiet un nedeformējiet akumulatoru, to
sadurstot vai sadragājot, jo tas var radīt savainojumus vai izraisīt ugunsgrēks. Neuzlādējiet
bojātu akumulatoru.
♦ Smagos ekspluatācijas apstākļos var rasties
akumulatora šķidruma noplūde.
Ja pamanāt, ka no akumulatora sūcas šķidrums,
rūpīgi notīriet to ar lupatiņu. Raugieties, lai
šķidrums nenokļūtu uz ādas.
♦ Ja nokļūst uz ādas vai acīs, ievērojiet turpmāk
minētos norādījumus.
Brīdinājums! Akumulatora šķidrums var izraisīt
ievainojumus vai sabojāt īpašumu. Ja tas nokļūst
uz ādas, nekavējoties noskalojiet to ar ūdeni. Ja
rodas apsārtums, sāpes vai kairinājums, meklējiet
medicīnisku palīdzību. Ja šķidrums iekļuvis acīs,
nekavējoties izskalojiet tās ar tīru ūdeni un meklējiet
medicīnisku palīdzību.
8
Nedrīkst uzlādēt bojātus akumulatorus.
Lādētāji
Šis lādētājs ir paredzēts noteiktam spriegumam.
Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst
kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Brīdinājums! Nekad nemēģiniet aizstāt lādētāja iekārtu, iespraužot parastajā elektrības kontaktligzdā.
♦ Lietojiet šo BLACK+DECKER lādētāju tikai tā
akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta komplektācijā.
Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot
ievainojumus un bojājumus.
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamās
baterijas.
♦ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
♦ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
♦ Neatveriet lādētāju.
♦ Nepārbaudiet lādētāju.
♦ Instruments un akumulators uzlādes laikā jānovieto labi vēdinātā vietā.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai
telpās.
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Elektrodrošība
Šim lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Nekad nemēģiniet aizstāt lādētāja iekārtu
ar parasto elektrotīkla kontaktligzdu.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Līdzekļi
Šim instrumentam ir šādi līdzekļi - visi, vai tikai
daži no tiem.
1. slēdža mēlīte
2. Bloķēšanas poga
3. Rokturis
4. POWERCOMMAND poga
5. Asmens aizsargs
6. Duālais slēdzis iziešanas rokturis
7. Zāģripa
8. Akumulators
LATVIEŠU
Akumulatora lādēšana (att. A) (akumulators vai
lādētājs nav komplektā ar GTC3655L)
Akumulators ir jāuzlādē pirms lietošanas pirmo reizi
un ikreiz, kad tas nenodrošina pietiekami lielu jaudu,
veicot darbus, kas agrāk bija vieglāk paveicami.
Izlādes laikā akumulators sakarst; tā ir normāla
parādība un neliecina par problēmām.
Brīdinājums! Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka
par 10 °C vai augstāka par 40 °C, akumulatoru nedrīkst lādēt. Ieteicamā uzlādēšanas temperatūra:
aptuveni 24 °C.
Piezīme: Lādētājs neuzlādē akumulatoru, ja elementu temperatūra zemāka par aptuveni 10 °C vai
augstāka par 40 °C.
Akumulatoru vēlams atstāt lādētājā, lai lādētājs automātiski sāktu uzlādēt akumulatoru, tiklīdz elementi
ir sasiluši vai atdzisuši.
♦ Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai kontaktligzdai.
♦ Ievietojiet lādētājā akumulatoru.
Zaļā LED mirgos, norādot, ka akumulators tiek
uzlādēts.
Uzlādes pabeigšanu norāda zaļa LED, kas deg
nepārtraukti. Akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to
var izmantot, vai arī atstāt lādētājā
Brīdinājums! Uzlādējiet izlādējušos akumulatorus cik drīz vien iespējams pēc lietošanas, jo to
nedarot, akumulatora darbības laiks var ievērojami
samazināties.
Lādētāja diagnostika
Šis lādētājs ir konstruēts, lai atklātu noteiktas problēmas, kas var rasties ar akumulatoriem vai strāvas
avotam. Problēmas tiek norādītas ar vienu LED, kas
mirgo dažādos režīmos.
Bojāts akumulators
Lādētājs var atklāt vāju vai bojātu akumulatoru.
Sarkanā gaismas diode mirgo režīmā, kas norādīts
uz etiķetes. Ja redzat šo bojāta akumulatora mirgošanas režīmu, neturpiniet uzlādēt akumulatoru.
Nogādājiet to servisa centrā vai savākšanas punktā
atkārtotai pārstrādei
Karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana
Kad lādētājs konstatē pārāk karstu vai pārāk aukstu
akumulatoru, tas automātiski sāk Karsta/auksta
akumulatora aizkavi, atliekot uzlādi līdz akumulatora
stāvoklis ir normalizējies. Kad stāvoklis ir normalizējies, lādētājs automātiski pārslēdzas akumulatora
uzlādes režīmā. Ar šo funkciju akumulatoram tiek
nodrošināts maksimāls kalpošanas laiks. Sarkanā
gaismas diode mirgo modelī, kas norādīts uz etiķetes, ja tiek konstatēta Karsta/auksta akumulatora
aizkave.
Akumulatora atstāšana lādētājā
Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt
elektrotīklam pievienotā lādētājā ar iedegtu gaismas diodi. Lādētājs uztur akumulatora maksimālo
uzlādes līmeni.
Svarīgas piezīmes par uzlādēšanu
♦ Akumulatora visilgāko kalpošanas laiku un
darba efektivitāti var panākt, ja to uzlādē
gaisa temperatūrā no 18° līdz 24°C (65°F līdz
75°F). NEUZLĀDĒJIET akumulatoru, ja gaisa
temperatūra ir zemāka par +4,5°C (+40°F) vai
augstāka par +40,5°C (+105°F). Tas ir svarīgi,
lai neizraisītu akumulatoram smagus bojājumus.
♦ Uzlādes laikā var pieskaroties lādētājam un
akumulatoram var sajust, ka tie var palikt silti.
Tā ir normāla parādība un neliecina par problēmām. Lai atvieglotu akumulatoru dzesēšanu
pēc lietošanas, nenovietojiet lādētāju vai akumulatoru siltā vidē, piemēram, metāla nojume,
vai neizolēta piekabe
♦ Ja akumulators pareizi nelādējas:
♦ pārbaudiet strāvu pie rozetes, pieslēdzot
lampu vai citu ierīci;
♦ pārbaudiet, vai rozete ir savienota ar
gaismas slēdzi, kas izslēdz strāvu, kad jūs
izslēdziet gaismas;
♦ pārvietot lādētājs un akumulatoru uz vietu,
kur apkārtējā gaisa temperatūra ir aptuveni
18 ° - 24 ° C (65 ° F - 75 ° F).
♦ ja lādēšanas problēmas joprojām pastāv,
aiznesiet instrumentu, akumulatoru un
lādētāju uz vietējo apkopes centru;
♦ akumulators ir jāuzlādē, kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu, salīdzinot ar
jaudu pirms tam. Instrumentu šādos apstākļos
NEDRĪKST TURPINĀT ekspluatēt. Sekojiet lādēšanas gaitai. Jūs arī varat uzlādēt daļēji lietotu
akumulatoru, kad vien vēlaties, bez jebkādiem
nelabvēlīgiem efektiem uz akumulatoru.
9
LATVIEŠU
♦
Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot vadītspējīgus
materiālus, piemēram, dzelzs skaidas, alumīnija
foliju vai uzkrājušās metāla daļiņas. Ja lādētājā
nav ievietots akumulators, lādētājs ir jāatvieno
no elektrotīkla. Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir
jāatvieno no elektrotīkla.
♦ Lādētāju nedrīkst sasaldēt, vai to iegremdēt
ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
Brīdinājums! Elektriskās strāvas trieciena risks.
Lādētājā nedrīkst iekļūt šķidrums. Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru.
Ja akumulatora plastmasas apvalks salūzt vai
ieplaisā, atgrieziet to uz apkopes centru otrreizējai
pārstrādei.
uzlādes statusa indikators
Akumulators ir aprīkots ar uzlādes statusa indikatoru. Tas paredzēts akumulatora uzlādes līmeņa
attēlošanai ierīces lietošanas un uzlādes laikā.
Tas nav instrumenta darbspējas indikators, un to
ietekmē dažādi mainīgie faktori — izstrādājuma
sastāvdaļas, temperatūra un lietošanas veids.
Uzlādes stāvokļa pārbaude lietošanas laikā
♦ Nospiediet uzlādes statusa indikatora pogu (A1).
♦ Trīs gaismas diodes (A2) iedegsies, indicējot
akumulatora uzlādes līmeņa procentus. Skatīt
diagrammu attēlā a.
♦ Ja LED gaisma nedeg, uzlādējiet akumulatoru.
Akumulatoru komplekta ievietošana ierīcē un
izņemšana no tās
Brīdinājums! Pirms akumulatora izņemšanas vai ievietošanas pārbaudiet, vai instruments ir nobloķēts,
lai neļautu slēdzim ieslēgties.
Lai uzstādītu akumulatoru
Ievietojiet akumulatoru (8) instrumentā tik tālu, līdz
dzirdams klikšķis (B att.). Pārliecinieties, ka akumulators ir pilnībā ievietots un nofiksējas vietā.
Lai izņemtu akumulatoru
Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu, kā
parādīts attēlā C un izvelciet akumulatoru no rīka.
Salikšana
Brīdinājums! Pirms montāžas izņemiet akumulatoru no instrumenta, uzlieciet asmens apvalku uz
asmeņiem.
Brīdinājums! Pirms montāžas nodrošiniet lai ierīce
būtu izslēgta un atslēgta no tīkla un lai asmens
apvalks būtu uzstādīts uz asmeņiem.
Brīdinājums! Ar instrumentu nedrīkst strādāt, ja
nav uzstādīts aizsargs.
10
Aizsarga un drošības roktura uzstādīšana
(att. D-F)
Brīdinājums! Instrumentu drīkst darbināt tikai tad, ja
tā aizsargs un rokturis ir uzstādīti pareizi. Dzīvžoga
šķēru lietošana bez pareizi piestiprināta aizsarga
vai roktura, kas ietilpst komplektācijā var izraisīt
nopietnus savainojumus.
Piezīme: Dzīvžoga šķēres tika piegādāts ar aizsargu un drošības rokturi, kas ir piestiprināts pie
dzīvžoga šķērēm ar plastmasas saiti.
♦ Pārgrieziet plastmasas saiti.
♦ Izņemiet daļēji ievietotas skrūves no instrumenta
korpusa (att. D).
♦ Pārbīdiet aizsargu (5) uz dzīvžoga šķēru korpusa priekšdaļas (att. E).
♦ Ievietojiet divas skrūves atverēs uz aizsarga
sāniem, cieši pievelciet.
♦ Pārbīdiet drošības rokturi (6) uz dzīvžoga šķēru
korpusa priekšdaļas aiz aizsarga kā parādīts
attēlā F.
♦ Ievietojiet atlikušās četras skrūves atverēs uz
lokveida roktura sāniem un cieši pievelciet.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
Slēdzis
♦ Lai ierīci ieslēgtu, nospiediet atbloķēšanas pogu
(2) uz leju, piespiediet mēlīti (1) un nospiediet
duālā slēdža izejas rokturi (6) kā parādīts attēlā
G. Kad ierīce darbojas, jūs varat atlaist atbloķēšanas pogu.
Lai uzturētu ierīci darbībā, jums nepieciešams
turpināt spiest mēlīti.
♦ Lai izslēgtu iekārtu, atlaidiet mēlīti.
Brīdinājums! Nekad nemēģiniet nofi ksēt slēdzi
IESLĒGTĀ pozīcijā.
Pļaušanas instrukcijas
♦ Uzturiet pareizu kāju stāvokli un līdzsvaru un
nesniedzieties par tālu.
Appļaušanas darbu laikā nēsājiet drošības
aizsargbrilles un neslīdošus apavus.
Turiet ierīci cieši abās rokās un IESLĒDZIET to.
♦ Vienmēr turiet dzīvžoga šķēres kā parādīts
ilustrācijās šajā rokasgrāmatā ar vienu roku uz
slēdža roktura un vienu roku uz lokveida roktura
(attēls H).
♦ Nekad neturiet ierīci aiz asmeņa aizsarga.
Jaunaudžu appļaušana (att. I)
♦ Visefektīvākā ir plaša, vēzienveida kustība,
virzot asmens zobus caur zariem.
LATVIEŠU
♦
Vislabāko griezumu var iegūt nedaudz sagāžot
asmeni uz leju tā kustības virzienā.
Brīdinājums! Negrieziet stumbrus, kuru diametrs
lielāks par 19 mm. Lietojiet dzīvžoga šķēres tikai
normālu krūmu griešanai ap mājām un ēkām.
Dzīvžogu līdzināšana (att. J)
♦ Lai iegūtu ļoti līdzenus dzīvžogus, gar visu
dzīvžoga garumu var novilkt auklas gabalu un
izmantot kā vadīklu.
Dzīvžogu sānu appļaušana (att. K)
♦ Turiet dzīvžoga šķēres kā parādīts un virziet to
no lejas uz augšu.
POWERCOMMAND
♦ Ja gadās nosprūšana, nospiediet POWERCOMMAND pogu (4) kā parādīts attēlā L. Asmeņi virzīsies uz priekšu un atpakaļ lēnākā, spēcīgākā
ritmā, lai sagrieztu spēcīgākus zarus. Atlaidiet
pogu, lai atgrieztos uz normālu dzīvžoga appļaušanu.
Piezīme: Kad poga tiek atlaista, asmeņi nekavējoties atgriezīsies pie pilna ātruma.
Piezīme: Asmeņi apstāsies tad, kad poga tiek
turēta 15 sekundes. Lai vēlreiz pielietotu POWERCOMMAND funkciju, atlaidiet pogu un nospiediet
to vēlreiz. Normālas dzīvžoga appļaušanas laikā,
POWERCOMMAND pogu NETURIET nepārtraukti.
Apkope
Šis BLACK+DECKER bezvadu instruments vai
instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam
ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Smēreļļu varat iegādāties no vietējā Black+Decker
izplatītāja (kat. Nr. A6102-XJ).
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu
elektroinstrumentiem un elektroinstrumentiem ar
vadu:
♦ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas avota;
♦ vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šim instrumentam ir atsevišķi ievietojams
akumulators;
♦ vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā
izlādējiet un izslēdziet instrumentu;
♦ pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope,
izņemot regulāru tīrīšanu.
♦ ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri
iztīriet instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
♦
♦
Ar mitru lupatiņu regulāri notīriet motora korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus.
Pēc lietošanas rūpīgi notīriet asmeņus. Tīrus
asmeņus pārklājiet ar vieglas mašīneļļas kārtiņu, lai tie nerūsētu.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas fāzes
spailes;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 5 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un akumulatorus, kas apzīmēti ar šo
simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves
atkritumiem.
Izstrādājumi un baterijas satur materiālus, ko var
atgūt vai pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc
izejvielām.
Lūdzu pārstrādājiet elektriskos izstrādājumus un
baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama vietnē www.2helpU.com
Tehniskie dati
GTC36552PC (H1),
GTC3655PCLB
Spriegums
Vlīdzstr.
36
Asmens gājieni
(bez slodzes)
min-1
1300
Asmens garums
cm
55
Asmens atstarpe
mm
22
Svars
kg
3,2
Akumulators
(nav iekļauts
komplektā ar
GTC3655L)
BL20362
Spriegums
Vlīdzstr.
36
Jauda
Ah
2,0
Tips
Litija jonu
11
LATVIEŠU
Akumulators
(nav iekļauts
komplektā ar
GTC3655PCLB)
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
90616337-xx
Ievades spriegums
Vmaiņstr.
230
Izvades spriegums
Vlīdzstr.
36
Strāva
mA
1300
Aptuvenais
uzlādes laiks
h
1,5-2,0
R. Laverick
Tehniskais direktors
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Apvienotā karaliste
15.07.2015
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN
60745:
skaņas spiediens (LpA) 82 dB(A), nenoteiktība
(K) 4 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 93 dB(A), nenoteiktība (K)
4 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru
summa) saskaņā ar EN 60745:
Vibrāciju emisijas vēr tī ba (a h) <2,5 m/s ,
nenoteiktība (K) 1,5 m/s2
2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
ĀRPUSTELPU TROKŠŅA DIREKTĪVA
GTC36552PC, GTC3655PCLB
- Dzīvžoga šķēres
Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti sadaļā “Tehniskajos dati”, atbilst šādiem
dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN
60745-2-15:2009 +A1:2010
2000/14/EK, Dzīvžoga šķēres 1300 min -1, V pielikums
Izmērītā skaņas jauda (LpA) 93 dB(A)
Nenoteiktība (K) 4 dB(A)
Garantētā skaņas jauda (LpA) 97 dB(A)
Nenoteiktība (K) 4 dB(A)
Šie izstrādājumi arī atbilst Direktīvai 2004/108/EK
(līdz 19.04.2016), 2014/30/ES (no 20.04.2016) un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar Black & Decker turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
12
Garantija
Black & Decker ir pārliecināts par savu izstrādājumu
kvalitāti un piedāvā patērētājiem 24 mēnešu garantiju no iegādes datuma. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā
tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības
dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
Lai iesniegtu garantijas prasību, prasībai ir
jābūt saskaņā ar Black&Decker Noteikumiem un
nosacījumiem, un jums būs nepieciešams iesniegt
pirkuma apliecinājumu pārdevējam vai pilnvarotam
remonta pārstāvim. Black&Decker 2 gadu garantijas
noteikumi un nosacījumi un jums tuvākās pilnvarotā
remonta darbnīcas novietojums var tikt iegūts
internetā www.2helpU.com, vai sazinoties ar savu
vietējo Black & Decker biroju, izmantojot šajā
rokasgrāmatā norādīto adresi.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu mājas lapu
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet savu
Black & Decker izstrādājumu, lai saņemtu jaunumus
par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem
piedāvājumiem.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш аккумуляторный кусторез GTC36552PC
и GTC3655PCLB BLACK+DECKER™ предназначен для обработки и подравнивания живых
изгородей, а также небольших или колючих
кустарников. Данный инструмент предназначен
только для бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
тяжёлой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их
дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведённых
ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту
или аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструменты
создают искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод зазем-
c.
d.
e.
f.
ления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождём или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента. Повреждённый или запутанный кабель
увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьёзной
травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатым курковым выключателем и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закреплённым на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной получения тяжёлой
травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твёрдо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять
контроль при работе электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжён устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запылённостью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надёжно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
14
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c. О т к л юч а й т е э л е к т р о и н с т рум е н т о т
сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулировкой, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
e. Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии
с данным Руководством по эксплуатации
и с учётом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
5. Использование аккумуляторных инструментов и технический уход
a. З а р я ж а й т е а к к у м ул я т о р з а р я д н ы м
устройством марки, указанной производителем. Зарядное устройство, которое
подходит к одному типу аккумуляторов,
может создать риск возгорания в случае его
использования с аккумуляторами другого
типа.
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. И с п о л ь з у й т е э л е к т р о и н с т р у м е н т ы
только с разработанными специально
для них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению пожара
и получению травмы.
c. Держите не используемый аккумулятор
подальше от металлических предметов,
таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди,
шурупы, и других мелких металлических
предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может привести
к получению ожогов или возникновению
пожара.
d. В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте её водой. Если
жидкость попала в глаза, обращайтесь
за медицинской помощью. Жидкость,
вытекшая из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные правила
безопасности при работе кусторезами
♦
♦
Следите за тем, чтобы все части Вашего
тела находились на безопасном расстоянии от ножа. Не удаляйте срезанный
материал и не держите руками обрабатываемый материал во время движения
ножа. Прежде чем очистить инструмент
от застрявшего материала убедитесь,
что выключатель находится в положении
«Выкл.». Малейшая неосторожность при
работе с инструментом может привести
к получению тяжёлой травмы.
Переносите кусторез, держа его за рукоятку, с остановленным ножом. При
транспортировке или хранении кустореза
всегда надевайте на нож чехол. Правильное удержание кустореза значительно
уменьшает возможность получения травмы
от режущего ножа.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Держите инструмент только за изолированные рукоятки, поскольку режущий
нож может соприкоснуться со скрытой
проводкой. Контакт режущего ножа с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также «живыми»,
что создаёт опасность поражения оператора электрическим током.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного
имущества.
Не переносите электроинструмент, держа
палец на курковом выключателе, если аккумулятор не извлечён из инструмента.
Если Вы прежде не использовали кусторез,
желательно получить практические рекомендации от опытного пользователя в дополнение к изучению данного руководства
по эксплуатации.
Ни в коем случае не прикасайтесь к ножам
в ходе работы электроинструмента.
Ни в коем случае не пытайтесь останавливать ножи, применяя силу.
Не кладите электроинструмент, пока ножи
полностью не остановятся.
Регулярно проверяйте ножи на наличие повреждений и износ. Не пользуйтесь электроинструментом, если ножи повреждены или
изношены.
При стрижке внимательно следите, чтобы
Вам не попались твёрдые предметы (например, металлическая проволока, элемент
ограды). Если Вы случайно задели ножом
похожий предмет, сразу же вык лючите
электроинструмент и проверьте, нет ли повреждений.
Если электроинструмент начинает сильно
вибрировать, сразу же выключите его, извлеките аккумулятор и проверьте, нет ли
повреждений.
Если электроинструмент застопорился,
немедленно выключите его. Прежде чем
приступить к устранению проблемы всегда
предварительно извлекайте из него аккумулятор.
По завершении работы, наденьте на нож чехол, входящий в комплект поставки. Храните
электроинструмент с надёжно закрытыми
ножами.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Перед использованием электроинструмента
проверьте, что установлены все защитные
устройства. Никогда не работайте не полностью укомплектованным инструментом
или инструментом, в конструкцию которого
внесены несанкционированные изменения.
Никогда не позволяйте детям пользоваться
инструментом.
Следите за падающими обрезками веток при
подравнивании верхушки живой изгороди.
Всегда держите инструмент обеими руками
за предусмотренные рукоятки.
Безопасность посторонних лиц
♦ Данный инструмент может использоваться детьми старше 8-ми лет и людьми со
сниженными физическими, сенсорными
и умственными способностями или не имеющими необходимого опыта или навыка,
если они выполняют работу под присмотром
или получили инструкции относительно
безопасной работы с этим инструментом
и осознают наличие потенциальной опасности при его использовании.
♦ Не позволяйте детям играть с инструментом.
Не позволяйте детям производить чистку
и техническое обслуживание инструмента
без присмотра.
Остаточные риски
При работе данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени
делайте регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП).
16
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
Наравне с кодом даты на инструменте имеются
следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
При работе с данным инструментом
надевайте защитные очки или маску.
При работе с инструментом используйте средства защиты органов слуха.
Не используйте инструмент под дождём
или во влажной среде.
98
Перед любыми видами работ по чистке
и техническому обслуживанию всегда
извлекайте из инструмента аккумулятор.
Гарантированная акустическая мощность в соответствии с Директивой
2000/14/EC.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при
работе с аккумуляторами и зарядными
устройствами (Если входят в комплект
поставки)
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор в воду.
♦ Не подвергайте аккумулятор воздействию
высоких температур.
♦ Не храните в местах, где температура может
превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах 10°С
- 40°С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами,
входящими в комплект поставки инструмента. Использование неподходящего зарядного устройства может стать причиной
поражения электрическим током или перегрева аккумулятора.
♦ Утилизируйте отработанные аккумуляторы,
следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
♦ Не повредите/не деформируйте аккумулятор путём прокалывания или удара, поскольку это может создать риск получения
травмы и возникновения пожара. Ни в коем
случае не пытайтесь заряжать повреждённый аккумулятор!
♦ В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит). Если
Вы заметили жидкость на аккумуляторе,
аккуратно вытрите её тканью. Избегайте
контакта с кожей.
♦ При попадании жидкости на кожу или в глаза
следуйте приведённым ниже инструкциям:
Внимание! Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может нанести вред здоровью и повредить
оборудование. При попадании электролита
на кожу, немедленно смойте его водой. Если
появится покраснение, боль или раздражения,
немедленно обратитесь за медицинской помощью. При попадании электролита в глаза,
немедленно промойте их проточной водой и обратитесь за медицинской помощью.
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
повреждённый аккумулятор!
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство было разработано
для конкретного напряжения. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на
табличке с техническими параметрами, напряжению электросети.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым
штепселем.
♦ Используйте Ваше зарядное устройство
BLACK+DECKER только для зарядки аккумулятора инструмента, в комплект поставки
которого он входит. Аккумуляторы других
марок могут взорваться, что приведёт к получению травмы или повреждению инструмента.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
неперезаряжаемые аккумуляторы.
♦ Во избежание несчастного случая замена
повреждённого кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
♦ Не погружайте зарядное устройство в воду.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
♦ Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
♦ Зарядка инструмента/аккумулятора должна
производиться в хорошо проветриваемом
месте.
Зарядное устройство предназначено
только для использования внутри помещений.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, что иск лючает
потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок
стандартным сетевым штепселем.
♦
Во избежание несчастного случая замена
повреждённого кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Курковый пусковой выключатель
Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
Основная рукоятка
Кнопка управления мощностью
Защитный щиток
Рукоятка запуска
Режущий нож
Аккумулятор
Зарядка аккумулятора (Рис. А) (аккумулятор
и зарядное устройство не входят в комплект
поставки модели GTC3655PCLB)
Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым
использованием и если он не обеспечивает достаточную мощность для работ, которые ранее
выполнялись легко и быстро.
В процессе зарядки аккумулятор может слегка
гудеть и нагреваться. Это нормально и не указывает на наличие какой-либо проблемы.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °С. Рекомендуемая температура
зарядки: приблизительно 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не будет
заряжать аккумулятор, если температура его
элементов ниже 10 °C или выше 40 °C.
Аккумулятор должен быть оставлен в зарядном
устройстве. При уменьшении или увеличении
температуры элементов зарядка начнётся
автоматически.
♦ Перед тем как вставить аккумулятор, подключите вилку зарядного устройства к соответствующей сетевой розетке.
♦ Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
Начнёт мигать зелёный светодиодный индикатор, оповещая о зарядке аккумулятора.
После завершения зарядки зелёный светодиодный индикатор перейдёт в режим непрерывного
свечения. Аккумулятор полностью заряжен,
и его можно использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
Внимание! По возможности заряжайте разряженные аккумуляторы сразу после использования. Срок службы аккумулятора, содержавшегося в разряженном состоянии, значительно
уменьшается.
18
Выявление неисправностей зарядным
устройством
Данное зарядное устройство разработано
с целью обнаружения некоторых проблем, связанных с работой аккумулятора или источника
питания. Оповещение о наличие проблемы производится путём мигания одного светодиода по
определённой схеме.
Неисправность аккумулятора
Зарядное устройство способно обнаружить
протечку или наличие неисправности аккумулятора. В том случае красный светодиод начнёт
мигать по схеме, обозначенной на этикетке.
Если Вы видите такое мигание, остановите
зарядку аккумулятора. Верните аккумулятор
в авторизованный сервисный центр или сдайте
в приёмный пункт на переработку.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что аккумулятор чрезмерно охлаждён или нагрет, автоматически инициируется пауза для согревания/
охлаждения, в течение которой аккумулятор
достигает оптимальной для зарядки температуры. После охлаждения аккумулятора зарядное устройство автоматически переключится
в режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора. При
обнаружении охлаждения/нагревания аккумулятора красный светодиод начнёт мигать по
схеме, обозначенной на этикетке.
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
Аккумулятор может оставаться в зарядном
устройстве при горящем светодиодном индикаторе в течение неограниченного периода времени. Зарядное устройство сохранит аккумулятор
полностью заряженным и готовым к работе.
Важные примечания к зарядке
♦ Продолжительный срок службы и высокая
производительность аккумулятора будет
достигнута, если заряжать аккумулятор
при температуре воздуха 18°- 24°C. НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ аккумулятор при температуре
ниже +4,5°C или выше +40,5°C. Важно со-
РУССКИЙ ЯЗЫК
блюдать данное условие, это предотвратит
серьёзные повреждения аккумулятора.
♦ В процессе зарядки зарядное устройство
и акк умулятор мог у т быть тёплыми на
ощупь. Это нормальное явление и не указывает на наличие какой-либо неисправности.
Для быстрого охлаждения аккумулятора после использования, избегайте размещения
зарядного устройства или аккумулятора
в тёплых местах, например, под металлическим навесом или в неизолированных
автоприцепах.
♦ Если аккумулятор не заряжается должным
образом:
♦ Проверьте выходной ток штепсельной
розетки, подключив к ней лампу или
любой другой прибор.
♦ Убедитесь, что розетка соединена с выключателем освещения и отключается
при выключении света.
♦ Перенесите зарядное устройство и аккумулятор в помещение, где температура
воздуха достигает 18°- 24°C.
♦ Если зарядка всё же не происходит
должным образом, отнесите инструмент,
аккумулятор и зарядное устройство
в авторизованный сервисный центр.
♦ Аккумулятор следует подзаряжать, если он
не обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ аккумулятор
в данных условиях. Следуйте процедуре
зарядки. Вы также можете подзаряжать
частично использованные аккумуляторы
без каких-либо негативных последствий для
аккумуляторов.
♦ Не допускайте попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга и слой металлических частиц, и другие подобные
материалы, в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное устройство от
электросети, если в его гнезде нет аккумулятора. Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
♦ Избегайте переох ла ж дения зарядного
устройства и не погружайте его в воду или
другие жидкости.
Внимание! Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства. Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать аккумулятор.
При повреждении пластикового корпуса аккумулятора отнесите его в авторизованный
сервисный центр на переработку.
Индикатор состояния заряда аккумулятора
Аккумулятор оснащён индикатором состояния
заряда. Данный индикатор отображает текущий
уровень заряда аккумулятора во время использования и во время зарядки.
Данный индикатор не является индикатором
функциональных возможностей инструмента,
зависящих от компонентов, температуры и действий конечного пользователя.
Проверка состояния заряда аккумулятора во
время использования инструмента
♦ Нажмите на кнопку индикатора состояния
заряда на аккумуляторе (А1).
♦ Загорятся три светодиода (А2), отображая
уровень заряда аккумулятора в процентном
соотношении. См. таблицу на Рисунке А.
♦ Если ни один светодиодный индикатор не
горит, зарядите аккумулятор.
Установка и извлечение аккумулятора из
инструмента
Внимание! Чтобы предотвратить срабатывание пускового выключателя, перед установкой
или извлечением аккумулятора убедитесь, что
нажата кнопка защиты от непреднамеренного
пуска.
Установка аккумулятора
Вдвигайте аккумулятор (8) в инструмент, пока
не послышится щелчок (Рис. В). Убедитесь, что
аккумулятор полностью вошёл в отсек и зафиксировался на месте.
Извлечение аккумулятора
Нажмите на отпирающую кнопку аккумулятора,
как показано на Рисунке С, и извлеките аккумулятор из инструмента.
Сборка
Внимание! Перед сборкой извлеките из инструмента аккумулятор и снимите с ножа защитный
чехол.
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединён от
электросети, а на нож надет защитный чехол.
Внимание! Никогда не используйте инструмент
без установленного на месте защитного щитка.
Установка защитного щитка и рукоятки запуска
(Рис. D–F)
Внимание! Всегда пользуйтесь инструментом
только с правильно установленным защитным
щитком и рукояткой. Использование кустореза
без предусмотренного защитного щитка или
рукоятки может привести к получению тяжёлой
травмы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Примечание: Кусторез поставляется с защитным щитком и рукояткой запуска, закреплёнными на инструменте при помощи пластиковой
скрепы.
♦ Разрежьте пластиковую скрепу.
♦ Удалите с корпуса инструмента частично
вставленные винты (Рис. D).
♦ Передвиньте защитный щиток (5) в переднюю часть корпуса кустореза (Рис. Е).
♦ Вставьте два винта в отверстия на боковых
сторонах защитного щитка и надёжно их
затяните.
♦ Передвиньте рукоятку запуска (6) в переднюю часть корпуса кустореза, как показано
на Рисунке F.
♦ Вставьте оставшиеся четыре винта в отверстия на боковых сторонах рукоятки запуска
и надёжно их затяните.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Клавиша пускового выключателя
♦ Чтобы вк лючить инструмент, на жмите
и удерживайте кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2), затем нажмите на курковый пусковой выключатель (1) и надавите
на рукоятку запуска (6), как показано на Рисунке G. Как только инструмент заведётся,
кнопку блокировки пускового выключателя
можно отпустить.
Чтобы инструмент работал непрерывно,
продолжайте нажимать на курковый пусковой выключатель.
♦ Для выключения инструмента отпустите
курковый выключатель.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заблокировать курковый пусковой выключатель
в нажатом состоянии!
Инструкции по стрижке
♦ Сохраняйте равновесие и устойчивую позу
и не перенапрягайтесь. При работе кусторезом надевайте защитные очки и обувь на
нескользящей подошве.
♦ Крепко удерживая инструмент обеими руками, включите его.
♦ Всегда удерживайте кусторез, как показано
на рисунках в данном руководстве по эксплуатации: одной рукой удерживайте основную
рукоятку, другой рукой – рукоятку запуска
(Рис. Н).
♦ Никогда не удерживайте инструмент за защитный щиток.
20
Стрижка побегов (Рис. I)
♦ Ведите зубья ножа сквозь ветви плавными
широкими движениями. Такой метод стрижки является наиболее эффективным.
♦ Наилучших результатов можно достичь,
слегка наклоняя нож вниз, в направлении
движения.
Внимание! Не обрезайте стебли более, чем на
19 мм. Используйте кусторез только для стрижки
обычных кустарников вокруг жилых домов и прочих построек.
Подравнивание живых изгородей (Рис. J)
♦ Чтобы абсолютно ровно подравнять живую
изгородь, в качестве ориентира используйте
верёвку, натянутую вдоль длины всей изгороди.
Боковая стрижка живых изгородей (Рис. K)
♦ Удерживая кусторез, как показано на рисунке, начните стрижку плавным движением
снизу вверх.
Кнопка управления мощностью
♦ При застревании ножа в ветвях нажмите на
кнопку управления мощностью (4), изображённой на Рисунке L. Лезвия ножа начнут
двигаться вперёд-назад в более медленном темпе, но с увеличением напора, что
поможет при резке сложных ветвей. Чтобы
вернуться к нормальному темпу работы,
отпустите кнопку.
Примечание: При отпускании кнопки лезвия
ножа немедленно вернутся к максимальной
скорости.
Примечание: При удерживании кнопки нажатой более 15 секунд лезвия ножа остановятся.
Для повторной активации функции управления
мощностью отпустите кнопку и снова нажмите
на неё. НЕ УДЕРЖИВАЙТЕ постоянно нажатой
кнопку управления мощностью при обычной
стрижке живых изгородей.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
Смазочное масло можно приобрести у Вашего
дилера BLACK+DECKER (номер по каталогу
A6102-XJ).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент и извлеките из
него аккумулятор, если инструмент оснащён
съёмным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор и
выключите инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента/зарядного устройства
мягкой щёткой или сухой тканью.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ После использования тщательно протрите
ножи. После чистки ножей нанесите на них
тонкий слой светлого машинного масла для
защиты от коррозии.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Инструменты и аккумуляторы, помеченные данным символом, нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Инструменты и аккумуляторы содержат материалы, которые могут быть восстановлены или
переработаны в целях сокращения спроса на
сырьё. Утилизируйте электрические продукты
и аккумуляторы в соответствии с местными положениями. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.2helpU.com
Технические характеристики
GTC36552PC (H1),
GTC3655PCLB
Напряжение
питания
В пост. тока 36
Число ходов ножа
(без нагрузки)
ход/мин.
1300
Длина ножа
см
55
Шаг ножа
мм
22
Вес
кг
3,2
Аккумулятор (не входит
в комплект поставки
GTC3655PCLB)
BL20362
Напряжение
питания
В пост. тока 36
Ёмкость
Ач
2,0
Тип аккумулятора
Li-Ion
Зарядное устройство (не
входит в комплект поставки
GTC3655PCLB)
90616337xx
Входное
напряжение
В перем.
тока
230
Выходное
напряжение
В пост. тока 36
Выходной ток
мА
1 300
Приблизительное
время зарядки
ч
1,5-2,0
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 82 дБ(А), погрешность
(K) 4 дБ(А)
А к ус тичес к а я мощнос ть (L WA ) 93 дБ(А),
погрешность (K) 4 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трём осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) < 2,5 м/с 2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
GTC36552PC, GTC3655PCLB – Садовый
кусторез
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN
60745-2-15:2009 +A1:2010
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
2000/14/EC, Кусторез, 1300 об./мин., Приложение V
Измеренная ак устическая мощность (L pA )
93 дБ(А)
Погрешность (K) 4 дБ(А)
Гарантированная акустическая мощность (LpA)
97 дБ(А)
Погрешность (K) 4 дБ(А)
Данные продукты также соответствуют Директивам 2004/108/EC (до 19/04/2016), 2014/30/EU
(после 20/04/2016) и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
R. Laverick
Директор по инженерным разработкам
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15/07/2015
zst00294159 - 26-05-2016
22
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising