GTC36552PC | Black&Decker GTC36552PC HEDGE TRIMMER instruction manual

4
2
3
6
8
5
1
7
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511114 - 43 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GTC36552PC
GTC3655PCLB
A2
A11
A
<18%
18% - 45%
45% - 72%
A
72% - 100%
B
C
D
F
E
2
H
G
0-15
I
J
K
L
3
SLOVENSKY
Použitie výrobku
e.
Vaše nožnice na živé ploty BLACK+DECKER™ GTC36552PC, GTC3655PCLB sú určené na strihanie živých plotov, krov a krovín. Toto náradie je určené iba na
spotrebiteľské použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
3.
a.
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie
nižšie uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom,
k vzniku požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na budúce použitie. Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané
zo siete (je zabezpečené prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického
náradia voda, zvyšuje sa riziko spôsobenia úrazu
elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypínač v polohe
vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom
na vypínači alebo pripojení náradia k napájaciemu
zdroju, ak je vypínač v polohe zapnuté, môže viesť
k spôsobeniu úrazu.
Pred spustením z náradia vždy odstráňte všetky
kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená
lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná
lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
♦
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho opraviť.
Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi pracuje.
Používajte toto elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu,
ktorá sa bude vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené, môže
byť nebezpečné.
♦
♦
♦
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného typu akumulátora
spôsobiť požiar.
Používajte elektrické náradie výhradne s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ náradia.
Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske
sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky
alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skratovanie kontaktov akumulátora. Skratovanie kontaktov akumulátora môže
viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu
s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto omyte vodou. Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto umyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky
alebo popáleniny.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
♦
♦
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
♦
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa nožníc na živé ploty
♦
5
Udržujte všetky časti tela mimo dosahu nožov
nožníc. Ak sú nože v chode, neodstraňujte odstrihnutý materiál alebo strihaný materiál nepridržujte. Pri odstraňovaní zaseknutého materiálu
sa uistite, či je vypínač v polohe vypnuté. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže
viesť k spôsobeniu vážneho úrazu.
Prenášajte nožnice na živé ploty uchopením
za rukoväť a so zastavenými nožmi. Pri preprave
alebo pri uložení vždy nasaďte na nožovú lištu
ochranné puzdro. Správna manipulácia s nožnicami na živé ploty znižuje možnosť úrazu spôsobeného
nožovou lištou.
Elektrické náradie držte iba za izolované rukoväti, pretože môže dôjsť ku kontaktu nožovej lišty
so skrytým elektrickým vedením. Pri kontakte
s "živým" vodičom sa neizolované kovové časti náradia stanú tiež "živé" a môžu tak obsluhe spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
V tomto návode je popísané určené použitie tohto
náradia. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
Neprenášajte náradie s rukami na prednej rukoväti,
vypínači alebo spúšti, ak nie je z náradia vybratý
akumulátor.
Ak budete pracovať s nožnicami na živé ploty
prvýkrát, okrem preštudovania tohto návodu Vám
odporúčame praktické zaškolenie skúseným používateľom.
Nikdy sa nedotýkajte nožov nožníc pri chode náradia.
Nikdy sa nepokúšajte pohybujúce sa nože zastaviť
silou.
Neklaďte toto náradie na zem, kým sa nože úplne
nezastavia.
Pravidelne kontrolujte nože, či nie sú poškodené
alebo opotrebované. Ak sú nože poškodené, s náradím nepracujte.
Pri strihaní sa vyhýbajte tvrdým predmetom (napríklad kovovým drôtom, zábradliu atď.). Ak dôjde
k náhodnému kontaktu s takým predmetom, okamžite vypnite náradie a skontrolujte, či nedošlo k jeho
poškodeniu.
Ak náradie začne neobvykle vibrovať, okamžite ho
vypnite, vyberte z neho akumulátor a potom skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu náradia.
Ak dôjde k zablokovaniu nožov, okamžite náradie
vypnite. Pred pokusom o odstránenie akýchkoľvek
predmetov vyberte z náradia akumulátor.
Po ukončení práce zakryte nožovú lištu dodaným
ochranným puzdrom. Uložte náradie a uistite sa, či
nie je odkrytá nožová lišta.
Pri použití náradia vždy zaistite, aby boli všetky kryty
na svojom mieste. Nikdy sa nepokúšajte používať
náradie, ktoré je nekompletné alebo na ktorom sú
vykonané neschválené úpravy.
Zabráňte použitiu náradia deťmi.
♦
♦
Štítky na náradí
Pri strihaní vyšších živých plotov dávajte pozor na
padajúce odstrihnuté časti.
Vždy držte náradie oboma rukami a iba za príslušné
rukoväti.
Na náradí sú spoločne s dátumovým kódom zobrazené
nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať návod
na použitie.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Tento výrobok môžu používať osoby staršie ako
8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
či duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak budú pod dozorom alebo
ak boli oboznámené s bezpečným použitím tohto
výrobku a ak pochopili, aké nebezpečenstvo hrozí
pri jeho použití.
S týmto výrobkom sa nesmú hrať deti.
Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať
deti bez dozoru.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranu
sluchu.
Nevystavujte náradie dažďu alebo prostrediu
s vysokou vlhkosťou.
Pred vykonávaním akéhokoľvek čistenia
alebo úkonov údržby z náradia vždy vyberte
akumulátor.
Zvyškové riziká
Ak sa toto zariadenie používa iným spôsobom, než je
uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach,
môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká
môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
♦
♦
♦
♦
98
Smernica 2000/14/EC zaručuje hodnotu akustického výkonu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
akumulátorov a nabíjačiek (ak sú dodané)
Akumulátor
♦
Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦
Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦
Nevystavujte akumulátor nadmernej teplote.
♦
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjanie vykonávajte iba nabíjačkou dodanou so
zariadením/náradím. Použitie nesprávnej nabíjačky
môže mať za následok úraz elektrickým prúdom
alebo prehriatie akumulátora.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
♦
Nepoškodzujte a nedeformujte akumulátor prepichnutím alebo nárazom, pretože hrozí riziko zranenia
a požiaru. Nenabíjajte poškodené akumulátory.
♦
V extrémnych podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina.
Hneď ako zistíte únik kvapaliny z akumulátora, utrite
ho dôkladne handričkou. Dbajte na to, aby sa táto
látka nedostala do kontaktu s pokožkou.
♦
Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky touto kvapalinou
alebo ak sa kvapalina dostane do očí, postupujte
podľa nižšie uvedených pokynov.
Varovanie! Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť zranenie osôb alebo hmotné škody. V prípade zasiahnutia
pokožky zasiahnuté miesto okamžite opláchnite vodou.
Ak dôjde k začervenaniu, bolesti alebo podráždeniu zasiahnutého miesta, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Ak
sa kvapalina dostane do očí, okamžite si ich začnite
vyplachovať čistou vodou a vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
6
Akumulátor sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav, ktorý neznamená žiadny problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátor, ak
je teplota jeho článku nižšia než asi 10 °C alebo vyššia
než 40 °C.
Akumulátor by sa mal ponechať v nabíjačke a nabíjačka
ho začne znovu automaticky nabíjať, hneď ako sa teplota
článkov akumulátora zvýši alebo zníži.
♦
Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku k zodpovedajúcej sieťovej zásuvke.
♦
Vložte akumulátor do nabíjačky.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
Vaša nabíjačka je určená na prevádzku iba pod jedným
napätím.
Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá
napätiu uvedenému na výkonovom štítku.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku
priamym pripojením k sieťovej zásuvke.
♦
Používajte nabíjačku BLACK+DECKER iba na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s výrobkom.
Iné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť zranenie
alebo iné škody.
♦
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie
sú určené na nabíjanie.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis BLACK+DECKER,
aby sa zabránilo možným rizikám.
♦
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦
Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
♦
Nepokúšajte sa do nabíjačky preniknúť.
♦
V priebehu nabíjania musia byť zariadenie/náradie/
akumulátor umiestnené na dobre vetranom mieste.
Zelený LED indikátor bude blikať, čo bude indikovať
prebiehajúce nabíjanie akumulátora.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Ukončenie nabíjania je indikované neprerušovaným
svietením zeleného LED indikátora. Akumulátor je úplne nabitý a môže sa okamžite použiť alebo môže byť
ponechaný v nabíjačke.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Varovanie! Nabíjajte vybité akumulátory čo najskôr
po ich použití, aby sa zabránilo značnému skráteniu ich
prevádzkovej životnosti.
Elektrická bezpečnosť
Diagnostická funkcia nabíjačky
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej
sieti zodpovedá napätiu uvedenému na výkonovom štítku. Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym pripojením k sieťovej zásuvke.
♦
Táto nabíjačka je určená na detekciu určitých problémov,
ktoré sa môžu vyskytnúť na akumulátore alebo napájacom zdroji. Problémy sú indikované rôznymi spôsobmi
blikania LED indikátora.
Chybný akumulátor
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným rizikám.
Táto nabíjačka môže detegovať slabý alebo poškodený akumulátor. Červený LED indikátor bliká spôsobom
znázorneným na nálepke. Ak uvidíte blikanie spôsobom
označujúcim chybný akumulátor, nepokračujte v nabíjaní
tohto akumulátora. Odovzdajte taký akumulátor v autorizovanom servise alebo do zberného dvora, kde bude
vykonaná jeho recyklácia.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Odisťovacie tlačidlo
3. Rukoväť
4. Tlačidlo funkcie POWERCOMMAND
5. Kryt nožovej lišty
6. Duálna spínacia rukoväť
7. Nožová lišta
8. Akumulátor
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor
Nabíjanie akumulátora (obr. A) (s modelom
GTC3655PCLB nie sú dodávané žiadny
akumulátor alebo nabíjačka)
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš vysokú alebo
príliš nízku teplotu akumulátora, automaticky začne režim
odloženia nabíjania a pozastaví nabíjanie, kým akumulátor nedosiahne predpísanú teplotu. Hneď ako akumulátor
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu.
7
Indikátor stavu nabitia
dosiahne predpísanú teplotu, nabíjačka sa automaticky
prepne do režimu nabíjania akumulátora. Táto funkcia
maximálne predlžuje prevádzkovú životnosť akumulátora. Ak je detegovaný akumulátor s príliš vysokou alebo
nízkou teplotou, červený LED indikátor bliká spôsobom
znázorneným na nálepke.
Tento akumulátor je vybavený indikátorom stavu nabitia.
Používa sa na zobrazenie stavu nabitia akumulátora
počas jeho použitia a v priebehu nabíjania.
Ukazovateľ neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia
sa môže meniť na základe komponentov výrobku, teploty
a spôsobu práce koncového používateľa.
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Kontrola stavu nabitia počas použitia
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacim LED indikátorom neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka
bude akumulátor udržiavať v úplne nabitom stave.
♦
♦
Dôležité poznámky týkajúce sa nabíjania
♦
Najdlhšiu prevádzkovú životnosť a maximálny výkon
dosiahnete, ak sa bude akumulátor nabíjať pri teplote vzduchu v rozsahu od 18 až 24 °C. NENABÍJAJTE
akumulátor, ak je teplota vzduchu nižšia než +4,5 °C
alebo vyššia než +40,5 °C. Tento pokyn je veľmi
dôležitý a pri jeho dodržaní zabránite poškodeniu
akumulátora.
♦
Počas nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu nabíjačky aj akumulátora. Ide o normálny stav, ktorý
neznamená žiadny problém. Ak chcete po použití
uľahčiť ochladenie akumulátora, neukladajte nabíjačku alebo akumulátory v teplom prostredí, ako sú
kovové prístrešky alebo nechránené prívesy.
♦
Ak nedochádza k riadnemu nabíjaniu akumulátora:
♦
Skontrolujte funkciu zásuvky pripojením lampy
alebo iného zariadenia.
♦
Skontrolujte, či nie je zásuvka prepojená s vypínačom osvetlenia a či nedôjde k odpojeniu
napájania, ak zhasnete svetlo.
♦
Premiestnite nabíjačku a akumulátor na miesto,
kde sa teplota okolitého vzduchu pohybuje
v rozmedzí 18 až 24 °C.
♦
Ak problémy stále pretrvávajú, odovzdajte náradie, akumulátor a nabíjačku autorizovanému
servisu.
♦
Tieto akumulátory sa musia nabiť v prípade, keď
už neposkytujú dostatočný výkon na predtým ľahko
vykonávané pracovné operácie. V TAKEJ SITUÁCII
NEPOKRAČUJTE v používaní náradia. Postupujte
podľa pokynov pre nabíjanie. Čiastočne vybitý akumulátor môže byť kedykoľvek znovu nabitý bez toho,
aby to malo akýkoľvek vplyv na nabíjaný akumulátor.
♦
Cudzie vodivé predmety a materiály, ako sú oceľová vlna (drôtenka), hliníkové fólie alebo akékoľvek
čiastočky kovu, sa nesmú dostať do vnútorného
priestoru nabíjačky. Ak nie je v úložnom priestore
nabíjačky umiestnený žiadny akumulátor, vždy odpojte prívodný kábel nabíjačky od siete. Skôr než
budete nabíjačku čistiť, odpojte ju od siete.
♦
Zabráňte zmrznutiu akumulátora a neponárajte ho
do vody alebo do iných kvapalín.
Varovanie! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Dbajte na to, aby sa do nabíjačky nedostala žiadna kvapalina. Nikdy sa nepokúšajte akumulátor z akéhokoľvek
dôvodu rozoberať.
Ak dôjde k narušeniu alebo prasknutiu plastového obalu
akumulátora, odovzdajte taký akumulátor v autorizovanom servise, ktorý zaistí jeho recyklácii.
♦
Stlačte tlačidlo indikátora stavu nabitia (A1).
Tri LED indikátory (A2) budú svojím rozsvietením
indikovať percentuálny stav nabitia akumulátora.
Pozrite graf na obr. a.
Ak LED indikátor nesvieti, nabite akumulátor.
Vloženie a vybratie akumulátora z náradia
Varovanie! Uistite sa, či nie je použité odisťovacie tlačidlo, aby ste pred vložením alebo vybratím akumulátora
zabránili aktivácii vypínača.
Vloženie akumulátora
Vložte akumulátor (8) do náradia tak, aby ste začuli
kliknutie (obr. B). Uistite sa, či je akumulátor v určenej
polohe úplne usadený a zaistený.
Vybratie akumulátora
Stlačte tlačidlo na uvoľnenie akumulátora, ako je zobrazené na obr. C, a vysuňte akumulátor.
Zostavenie
Varovanie! Pred zostavením vyberte z náradia akumulátor a nasuňte na nožovú lištu ochranné puzdro.
Varovanie! Pred zostavením sa uistite, či je náradie
vypnuté a odpojené od elektrickej siete a či je nožová
lišta chránená puzdrom.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte toto náradie bez ochranného krytu.
Upevnenie ochranného krytu a rukoväti
(obr. D - F)
Varovanie! Používajte toto náradie iba s ochranným
krytom a riadne upevnenou rukoväťou. Použitie týchto
nožníc na živé ploty bez ochranného krytu a dodanej
rukoväti môže viesť k spôsobeniu vážneho zranenia.
Poznámka: Tieto nožnice na živé ploty boli dodané
s ochranným krytom, ktorý je upevnený k nožniciam pomocou upínacej pásky.
♦
Prerežte plastový upínací pás.
♦
Vyskrutkujte z náradia čiastočne zaskrutkované
skrutky (obr. D).
♦
Nasuňte ochranný kryt (5) na prednú časť skrine
nožníc na živé ploty (obr. E).
♦
Zaskrutkujte dve skrutky do otvorov na bočnej časti
krytu a riadne ich dotiahnite.
♦
Nasuňte rukoväť (6) na prednú časť skrine nožníc
za ochranný kryt, ako je zobrazené na obr. F.
♦
Zaskrutkujte štyri zvyšné skrutky do otvorov na bočnej časti rukoväti a riadne ich dotiahnite.
8
Použitie
Poznámka: Ak toto tlačidlo držíte 15 sekúnd, nože sa
zastavia. Ak chcete funkciu POWERCOMMAND obnoviť,
uvoľnite toto tlačidlo a znovu ho stlačte. NEDRŽTE nepretržite tlačidlo POWERCOMMAND počas normálneho
použitia nožníc.
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu.
Vypínač
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte nadol odisťovacie
tlačidlo (2), stlačte hlavný vypínač (1) a stlačte duálnu spínaciu rukoväť (6), ako je zobrazené na obr.
G. Hneď ako bude náradie v chode, môžete uvoľniť
odisťovacie tlačidlo.
Ak chcete, aby bolo náradie stále v chode, musíte
mať stále stlačený hlavný vypínač.
♦
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte zaistiť vypínač v polohe zapnuté.
Údržba
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
Mazací olej si môžete kúpiť u autorizovaného predajcu
BLACK+DECKER (kat. č. A6102-XJ).
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradia
napájaného káblom alebo akumulátorom:
♦
Vypnite zariadenie/náradie a odpojte prívodný kábel
od siete.
♦
Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte z neho
akumulátor, ak je toto zariadenie/náradie napájané
odoberateľným akumulátorom.
♦
Alebo ak nie je možné akumulátor vybrať, nechajte
náradie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu
akumulátora.
♦
Pred čistením odpojte nabíjačku od siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného
čistenia.
♦
Vetracie otvory zariadenia/náradia/nabíjačky pravidelne čistite mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦
Po každom použití dôkladne očistite nože. Po čistení
naneste na nože olejový film, aby ste zabránili ich
korodovaniu.
Pokyny pre strihanie živých plotov
♦
♦
♦
♦
Udržujte správny postoj a rovnováhu a nepreceňujte
svoje sily.
Pri práci s týmto náradím používajte bezpečnostné
okuliare a protišmykovú obuv.
Uchopte nožnice na živé ploty pevne oboma rukami
a zapnite náradie.
Vždy držte nožnice na živé ploty ako na obrázkoch
uvedených v tomto návode, s jednou rukou na rukoväti s vypínačom a s druhou rukou na duálnej
rukoväti (obr. H).
Nikdy nedržte náradie za ochranný kryt nožovej lišty.
Strihanie nových porastov (obr. I)
♦
Najúčinnejšie striháte širokým pohybom ako pri zametaní, pri ktorom vediete nožovú lištu cez vetvičky
živých plotov.
♦
Mierny sklon nožovej lišty v smere pohybu zaručuje
najlepšie výsledky pri strihaní.
Varovanie! Nestrihajte vetvičky a stonky hrubšie než 19
mm. Používajte tieto nožnice na živé ploty iba na strihanie
normálnych krov a krovín okolo domov a budov.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Zarovnanie živých plotov (obr. J)
♦
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite bezpečnú likvidáciu starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami.
Odporúčaná poistka: 5 A.
Ak chcete vytvoriť dokonale rovné živé ploty, môžete
po celej dĺžke živého plota natiahnuť špagátik ako
vodidlo.
Strihanie bočných častí živých plotov
(obr. K)
♦
Držte nožnice na živé ploty ako na uvedenom obrázku, začnite strihať pri spodnej časti a pokračujte
smerom hore.
Ochrana životného prostredia
Funkcia POWERCOMMAND
♦
Ak dôjde k zablokovaniu náradia, stlačte tlačidlo
POWERCOMMAND (4), ktoré je zobrazené na obr.
L. Nože sa budú pohybovať dopredu a dozadu pomalšie, s väčšou silou, čo bude pomáhať pri strihaní
hrubších vetví. Po uvoľnení tohto tlačidla sa náradie
vráti do normálneho pracovného režimu.
Poznámka: Hneď ako toto tlačidlo uvoľníte, nože sa
okamžite rozbehnú maximálnou rýchlosťou.
Trieďte odpad. Výrobky a akumulátory označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať
do bežného domáceho odpadu.
Tieto výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré
je možné obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje dopyt
po surovinách.
Zaistite, prosím, recykláciu elektrických výrobkov a akumulátorov podľa miestnych platných predpisov. Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.2helpU.com
9
Technické údaje
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
SMERNICA TÝKAJÚCA SA VONKAJŠIEHO HLUKU
GTC36552PC (H1),
GTC3655PCLB
Napájacie napätie
V
36
Počet zdvihov
nožov (naprázdno)
min-1
1 300
Dĺžka nožovej lišty
cm
55
Rozstup nožov
mm
22
Hmotnosť
kg
3,2
Akumulátor
(s modelom
GTC3655PCLB nie
je dodávaný)
GTC36552PC, GTC3655PCLB
– Nožnice na živé ploty
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN 60745-215:2009 +A1:2010
BL20362
Napájacie napätie
V
36
Kapacita
Ah
2,0
Typ
Li-Ion
Nabíjačka
(s modelom
GTC3655PCLB nie
je dodávaná)
90616337-xx
Vstupné napätie
V
230
Výstupné napätie
V
36
Prúd
mA
1 300
Približná dĺžka
nabíjania
hod.
1,5 – 2,0
2000/14/EC, Nožnice na živé ploty 1 300 min-1, Príloha V
Meraný akustický výkon (LpA) 93 dB(A)
Odchýlka (K) 4 dB (A)
Zaručený akustický výkon (LpA) 97 dB(A)
Odchýlka (K) 4 dB (A)
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2004/108/EC
(do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od 20. 4. 2016) a 2011/65/
EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
R. Laverick
Riaditeľ technického oddelenia
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15. 7. 2015
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 82 dB(A), odchýlka (K) 4 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 93 dB(A), odchýlka (K) 4 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií (ah) < 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
10
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka spotrebiteľom záruku 24 mesiacov od dátumu kúpy. Táto záruka sa ponúka v prospech
zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka je platná vo všetkých členských štátoch
EÚ a európskej zóny voľného obchodu EFTA.
Ak požadujete reklamáciu v rámci záruky, táto reklamácia
musí spĺňať obchodné podmienky spoločnosti Black &
Decker a predajcovi alebo autorizovanému servisu budete
musieť predložiť doklad o kúpe. Obchodné podmienky
týkajúce sa záruky spoločnosti Black & Decker v trvaní
2 rokov a adresu najbližšieho autorizovaného servisu
nájdete na internetovej adrese www.2helpU.com,
alebo kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu
Black & Decker na adrese uvedenej v tomto návode.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde môžete zaregistrovať
svoj nový výrobok Black & Decker a kde môžete získať
informácie o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách.
zst00294156 - 20-05-2016
11
12
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising