DCM563 | DeWalt DCM563 HEDGE TRIMMER instruction manual

588780 - 11 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCM563
Obr. 1
J
E
C
A
D
F
B
G
Obr. 3
Obr. 2
I
H
I
Obr. 4
2
J
H
I
Obr. 5
Obr. 6
C
E
K
D
Obr. 7
Obr. 8
E
A
B
Obr. 9
Obr. 10
Obr. 11
Obr. 12
G
L
3
NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY
DCM563
Blahopřejeme Vám!
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno a neprovádí
žádnou práci. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velká Británie a Irsko
Typ
Typ baterie
Počet zdvihů nožů (naprázdno)
Délka nožové lišty
Rozteč nožů
Doba zastavení nožů
Hmotnost (bez baterie)
V
V
min-1
cm
mm
s
kg
DCM563
18
18
1
Li-Ion
1 400
55,8
19
<1
2,9
Celkové hodnoty týkající se hlučnosti a vibrací (prostorový
vektorový součet) podle norem 2006/42/EC, 2004/108/EC,
EN60745:
LPA (úroveň akustického tlaku)
dB(A)
LWA (úroveň akustického výkonu) dB(A)
K
(odchylka uvedené hodnoty
týkající se hluku)
dB(A)
80,5
98
6,5
Hodnota vibrací ah =
m/s2
2
Odchylka K =
m/s2
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na určené
standardní použití tohoto nářadí.
Je-li ovšem nářadí použito pro různé
aplikace s rozmanitým příslušenstvím
nebo je-li prováděna jeho
nedostatečná údržba, velikost vibrací
může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
4
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
V
Ah
kg
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
DCB183/B DCB184/B DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
18
18
18
V
Ah
2,0
5,0
1,3
kg 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení baterie
DCB115
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
kg
0,5
Hmotnost
Pojistky:
Evropa
Velká Británie
a Irsko
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
V
Nářadí 230 V
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
3 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození nářadí.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY
DCM563
SPOLEČNOST DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 + A11:2010;
EN 60745-2-15:2009 + A1:2010
2000/14/EC, Zahradní fukar, Příloha VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands
Číslo úředně stanoveného orgánu: 0344
Úroveň akustického výkonu podle normy
2000/14/EC (Článek 13, Příloha III):
LWA (měřený akustický výkon) 91,5 dB(A)
Odchylka = 3 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 98 dB(A)
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od
20. 4. 2016) a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Markus Rompel
Ředitel technického oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
17. 2. 2016
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní
výstrahy. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO DALŠÍ
POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Přeplněný
a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko
způsobení úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
5
c)
d)
e)
f)
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem
(RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte,
co provádíte a při práci s nářadím
pracujte s rozvahou. Nepracujte
s elektrickým nářadím, jste-li unavení
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je spínač v poloze vypnuto. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na spínači
nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji,
je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí vždy odstraňte
všechny klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané
na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
6
e)
f)
g)
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný postoj a rovnováhu.
Tak je umožněna lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním spínačem
je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ baterie může při vložení jiného
nevhodného typu baterie způsobit požár.
b) Používejte výhradně baterie
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných typů baterií může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
c) Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů,
jako jsou kancelářské sponky, mince,
klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné
drobné kovové předměty, které mohou
způsobit zkratování jejich kontaktů.
Zkratování kontaktů baterie může vést
k způsobení popálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Dojdeli k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte
vodou. Při zasažení očí potřísněné
místo omyjte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z baterie
může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ: Další bezpečnostní
pokyny týkající se nůžek na živé ploty
• Udržujte všechny části vašeho těla
držte mimo dosah nožů nůžek.
Jsou-li nože v chodu, neodstraňujte
odstřižený materiál nebo stříhaný
materiál nepřidržujte. Při odstraňování
zaseknutého materiálu se ujistěte, zda
je spínač v poloze vypnuto. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k způsobení vážného úrazu.
• Přenášejte tyto nůžky na živé ploty se
zastavenou nožovou lištou uchopením
za rukojeť. Při přepravě nebo při uložení
vždy nasaďte na nožovou lištu ochranné
pouzdro. Správná manipulace s nůžkami
na živé ploty snižuje možnost úrazu
způsobeného nožovou lištou.
• Elektrické nářadí držte pouze za izolované
rukojeti, protože může dojít ke kontaktu
nožové lišty se skrytými elektrickými
vodiči. Při kontaktu s „živým“ vodičem budou
neizolované kovové části nářadí také „živé“,
a tak může dojít k úrazu obsluhy elektrickým
proudem.
• Určené použití tohoto nářadí je popsáno
v tomto návodu. Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno tímto
návodem, může představovat riziko zranění
obsluhy nebo riziko způsobení hmotných
škod.
• Nepřenášejte nářadí s rukama na přední
rukojeti, spínači nebo spoušti, není-li z nářadí
vyjmuta baterie.
• Jestliže jste nůžky na živé ploty ještě nikdy
nepoužívali, doporučujeme vám společně
s prostudováním této příručky i provedení
praktické instruktáže se zkušeným uživatelem.
• Je-li nářadí v chodu, nikdy se nedotýkejte
nožové lišty.
• Nikdy se nepokoušejte silou zastavit
pohybující se nože.
• Nepokládejte nářadí na zem, dokud se nože
zcela nezastaví.
• Provádějte pravidelnou kontrolu nožů nůžek,
zda nejsou poškozeny nebo opotřebovány.
Jsou-li nože poškozeny, s nářadím nepracujte.
• Při stříhání živých plotů se vyhýbejte tvrdým
předmětům (například kovovým drátům,
zábradlí). Dojde-li k náhodnému kontaktu
s takovým předmětem, okamžitě nářadí
vypněte a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho
poškození.
• Začne-li nářadí neobvykle vibrovat, okamžitě
jej vypněte, vyjměte z něj baterii a potom
zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození.
• Dojde-li k zablokování nářadí, okamžitě
jej vypněte. Před pokusem o odstranění
jakýchkoli předmětů vyjměte z nářadí baterii.
• Po ukončení práce zakryjte nože dodaným
ochranným pouzdrem. Uložte nářadí
a ujistěte se, zda není odkryta nožová lišta.
• Při použití nářadí vždy zajistěte, aby byly
všechny kryty na svém místě. Nikdy se
nepokoušejte používat nářadí, které je
7
nekompletní nebo na kterém jsou provedeny
neschválené úpravy.
být také použita k předběžnému stanovení doby
práce s tímto nářadím.
• Nikdy nedovolte, aby toto nářadí používaly
děti.
VAROVÁNÍ: Úroveň vibrací při
aktuálním použití elektrického nářadí
se může od deklarované úrovně
vibrací lišit v závislosti na způsobu
použití nářadí. Úroveň vibrací může
být vzhledem k uvedené hodnotě
vyšší.
• Při stříhání vyšších částí živých plotů a keřů
dávejte pozor na padající úlomky.
• Držte nářadí vždy oběma rukama a jen za
jeho rukojeti.
BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB
• Toto zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití nářadí osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
• Děti musí být pod dozorem, aby bylo
zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou
hrát.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu
určení bezpečnostních opatření podle požadavků
normy 2002/44/EC k ochraně osob pravidelně
používajících elektrické nářadí v zaměstnání, musí
předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel
aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na
všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při
které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Zbytková rizika
Je-li toto zařízení používáno jiným způsobem,
než je uvedeno v přiložených bezpečnostních
varováních, mohou se objevit dodatečná
zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého
použití atd. Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika
nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Nevystavujte toto zařízení dešti ani
zvýšené vlhkosti a také jej nenechávejte
na dešti.
• Zranění způsobená kontaktem s rotujícími/
pohyblivými díly nářadí.
• Zranění způsobená při výměně jakýchkoli
dílů, pracovních nástrojů nebo příslušenství.
Vypněte nářadí. Před prováděním
jakékoli údržby vyjměte z nářadí
baterii.
• Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny
pravidelné přestávky.
Osoby a domácí zvířata udržujte ve
vzdálenosti alespoň 6 m od pracovní
plochy.
• Poškození sluchu.
• Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad:
práce se dřevem, zejména s dubovým,
bukovým a MDF).
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená
v Technických údajích a v Prohlášení o shodě
byla měřena v souladu se standardní zkušební
metodou předepsanou normou EN60745 a může
být použita pro srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
8
Udržujte ostatní osoby v bezpečné
vzdálenosti.
98
Směrnice 2000/14/EC týkající se
zaručeného akustického výkonu.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 12)
Datový kód (L), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2015 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro kompatibilní nabíječky (viz Technické
údaje).
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, na baterii a na výrobku,
který tuto baterii používá.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
kapalina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Doporučujeme vám
používat proudový chránič (RCD)
s citlivostí minimálně 30 mA.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Nabíjejte pouze nabíjecí baterie
DEWALT, aby bylo sníženo riziko
poranění. Jiné typy baterií mohou
prasknout, což může vést k zranění
osob nebo k hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti musí být pod
dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto zařízením nebudou hrát.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít ke
zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř
nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé
předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové
fólie nebo jakékoli částečky kovu, se
nesmí dostat do vnitřního prostoru
nabíječky. Není-li v úložném prostoru
nabíječky umístěna žádná baterie,
vždy odpojte napájecí kabel nabíječky
od sítě. Dříve, než budete provádět
čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky od zásuvky
vždy uchopte zástrčku a netahejte za
kabel. Tímto způsobem zabráníte poškození
zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování větracích drážek, což by
způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému
servisu. Nesprávně provedená opětovná
montáž může vést k způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
• Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být ihned vyměněn výrobcem, autorizovaným
servisem nebo jinou kvalifikovanou osobou,
aby bylo zabráněno jakémukoli riziku.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit dvě nabíječky
dohromady.
9
• Tato nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječka DCB115 může nabíjet baterie XR
Li-Ion s napájecím napětím 18 V (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B a DCB185).
Nabíječky DEWALT nemusí být žádným
způsobem seřizovány a jsou zkonstruovány
tak, aby byla zajištěna jejich co nejjednodušší
obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k odpovídající síťové zásuvce.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
Signalizuje-li nabíječka závadu, předejte ji
společně s baterií do autorizovaného servisu
k otestování.
PRODLEVA ZAHŘÁTÁ/STUDENÁ BATERIE
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka
automaticky přejde do režimu nabíjení. Tato
funkce maximálně prodlužuje provozní životnost
baterie.
Studená baterie se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí než zahřátá baterie. Baterie se bude
během celého nabíjecího procesu nabíjet
pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální
rychlost nabíjení ani v případě, je-li zahřátá.
POUZE BATERIE TYPU LI-ION
2. Vložte baterii (I) do nabíječky. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání baterii před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Dojde-li k této situaci,
vložte baterii Li-Ion do nabíječky a nechejte ji
zcela nabít.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie
před prvním použitím zcela nabijte.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Průběh nabíjení
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Indikátory nabíjení: DCB115
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátá/
studená baterie*
*DCB115: Červená kontrolka bude stále blikat,
ale během tohoto procesu bude svítit také žlutá
kontrolka. Jakmile baterie dosáhne odpovídající
teploty, žlutá kontrolka zhasne a nabíječka
zahájí nabíjení.
V kompatibilní nabíječce (nabíječkách) nebude
vadná baterie nabíjena. Nabíječka bude
signalizovat vadnou baterii nerozsvícením
kontrolky nabíjení nebo způsobem blikání, který
určuje závadu baterie nebo nabíječky.
10
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte
níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení
potom postupujte podle uvedených pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
• Nikdy nevkládejte baterii do nabíječky
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena
v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít
k prasknutí jejího obalu a k následnému
vážnému zranění.
• Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako
jsou venkovní boudy nebo plechové
stavby v letním období).
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterie nebo nabíječky, u kterých
došlo k nárazu, pádu nebo jinému
poškození (například propíchnutí
hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozená
baterie by měla být vrácena do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna její recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát
na baterii ve svislé poloze, ale může
dojít k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LITHIUM ION (LI-ION)
• Nespalujte tyto baterie, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie může v ohni explodovat. Při
spalování baterie typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li se
vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo
po dobu, dokud podráždění neustane. Je-li
nutné lékařské ošetření, elektrolytem baterie
je směs tekutých organických uhličitanů
a solí lithia.
• Obsah otevřených článků baterie může
způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže
stále přetrvávají, vyhledejte lékařské
ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení.
Kapalina z baterie se může vznítit,
dojde-li k jejímu kontaktu s plamenem
nebo se zdrojem jiskření.
Přeprava
BATERIE DEWALT splňují požadavky všech
platných předpisů pro přepravu, které jsou
předepsány v průmyslových a právních normách,
které zahrnují doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží - Předpisy asociace pro
mezinárodní leteckou dopravu nebezpečného
zboží (IATA), Mezinárodní předpisy pro
námořní přepravu nebezpečného zboží (IMDG)
a Evropská dohoda týkající se mezinárodní
silniční přepravy nebezpečného zboží (ADR).
Články a baterie Li-Ion byly testovány podle
požadavků části 38.3, která je uvedena
v příručce testů a kritérií dokumentu Doporučení
OSN pro přepravu nebezpečného zboží.
Ve většině případů bude přeprava
baterií DEWALT vyjmuta z klasifikace plně
regulovaná přeprava nebezpečného materiálu
třídy 9. V zásadě platí dva případy, které vyžadují
přepravu třídy 9:
1. Letecká přeprava více než dvou baterií
DEWALT Li-Ion, pokud toto balení obsahuje
pouze baterie (žádné nářadí), a
2. Jakákoli zásilka obsahující baterie Li-Ion,
jejichž energetický výkon je větší než 100
watthodin (Wh). Na všech bateriích Li-Ion
je na obalu uveden energetický výkon ve
watthodinách.
Bez ohledu na to, zda je zásilka považována
za zásilku s výjimkou nebo plně regulovanou
zásilku, povinností dopravce je postupovat
podle nejnovějších předpisů týkajících se balení,
označování a vyžadované dokumentace.
Při přepravě baterií může případně dojít
k způsobení požáru, pokud se kontakty baterie
dostanou náhodně do styku s vodivými materiály.
Při přepravě baterie se ujistěte, zda jsou kontakty
baterie řádně chráněny a dobře izolovány od
materiálů, se kterými by se mohly dostat do
kontaktu a které by mohly způsobit zkrat.
Informace uvedené v této části příručky jsou
uvedeny v dobré víře a jsou považovány za
přesné v době vytvoření tohoto dokumentu.
Na tyto informace se ovšem nevztahuje žádná
záruka, výslovná nebo předpokládaná. Je
povinností kupujícího zajistit, aby jeho činnosti
splňovaly požadavky platných předpisů.
Baterie
TYP BATERIE
Model DCM563 pracuje s baterií s napájecím
napětím 18 V.
11
Mohou být použity baterie DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B nebo DCB185. Další informace
naleznete v části Technické údaje.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, mimo dosah přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu. Z důvodu zachování optimálního
výkonu a provozní životnosti skladujte
nepoužívané baterie při pokojové teplotě.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem
na dosažení optimálních výsledků vám
doporučujeme, abyste je uložili mimo
nabíječku zcela nabité na suchém
a chladném místě.
POZNÁMKA: Baterie by neměly být skladovány,
jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být
baterie zcela nabita.
Štítky na nabíječce a na baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
Není určeno pro venkovní použití.
Provádějte likvidaci baterie s ohledem
na životní prostředí.
Nabíjejte baterie DEWALT
pouze v určených nabíječkách
DEWALT. Budou-li v nabíječkách
DEWALT nabíjeny jiné baterie než
baterie DEWALT, může dojít k jejich
prasknutí nebo k vzniku jiných
nebezpečných situací.
Baterie nespalujte.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 nůžky na živé ploty
1 baterii Li-Ion (modely P1)
1 návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před použitím tohoto výrobku věnujte
dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy elektrického nářadí ani
jeho součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
Nabíjení baterie.
Nabitá baterie.
A. Spouštěcí spínač
Vadná baterie.
C. Spínací rukojeť
B. Odjišťovací spínač
Prodleva zahřátá/studená baterie.
Nepokoušejte se kontakty propojovat
vodivými předměty.
D. Kryt nožové lišty
E. Duální rukojeť
F. Nožová lišta
G. Ochranné pouzdro
Nenabíjejte poškozené baterie.
H. Místo pro vložení baterie
Zabraňte styku s vodou.
J. Uvolňovací tlačítko baterie
I. Baterie
URČENÉ POUŽITÍ
12
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Vaše nůžky na živé ploty jsou určeny pro
profesionální stříhání živých plotů a keřů.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 ˚C do 40 ˚C.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo
plynů.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
• Malé děti a nezkušené osoby. Toto zařízení
není určeno pro použití nedospělými nebo
nezkušenými osobami bez dozoru.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti nesmí být nikdy ponechány s tímto
výrobkem bez dozoru.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší
nabíječky (viz část Technické údaje). Minimální
průřez vodiče je 1 mm2. Maximální délka je 30
m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie z nářadí (obr. 3 - 4)
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie (I) zcela
nabita.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte baterii (I) s drážkami uvnitř místa
pro vložení baterie do nářadí (H).
2. Nasuňte baterii do rukojeti nářadí tak,
aby byla řádně usazena a ujistěte se, zda
uslyšíte zvuk zajištění.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (J) a vysuňte
baterii z nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
BATERIE S UKAZATELEM STAVU NABITÍ
(OBR. 5)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití
baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (K). Svítící kombinace těchto tří
zelených LED diod určuje úroveň nabití baterie.
Je-li úroveň nabití baterie nižší než požadovaná
limitní hodnota pro použití, ukazatel nebude svítit
a baterie musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
13
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné
předpisy.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Správná poloha rukou (obr. 6)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na spínací rukojeti (C) a druhou ruku
na duální rukojeti (E).
Zapnutí (obr. 7)
1. Jednou rukou uchopte přední duální rukojeť
(E) tak, aby byla přední část duální rukojeti
tlačena do těla duální rukojeti.
2. Zatlačte odjišťovací spínač (B) dopředu
a stiskněte spouštěcí spínač (A). Jakmile
bude nářadí v chodu, můžete odjišťovací
tlačítko uvolnit.
Chcete-li, aby bylo nářadí stále v chodu, musíte
mít stále stisknutý spouštěcí spínač. Chcete-li
nářadí vypnout, uvolněte spouštěcí spínač.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
zajistit spínač v poloze zapnuto.
VAROVÁNÍ: Nestříhejte větvičky
a stonky silnější než 19 mm.
Používejte tyto nůžky na živé ploty
pouze pro stříhání normálních keřů
a křovin kolem domů a budov.
Pokyny pro stříhání živých
plotů
PRACOVNÍ POLOHA (OBR. 6)
Udržujte správný postoj a rovnováhu
a nepřeceňujte své síly. Při práci s tímto nářadím
používejte bezpečnostní brýle a neklouzavou
14
obuv. Uchopte nůžky na živé ploty pevně oběma
rukama a zapněte nářadí. Vždy držte tyto nůžky
na živé ploty jako na uvedeném obr. 6, s jednou
rukou na spínací rukojeti (C) a s druhou rukou
na duální rukojeti (E). Nikdy nedržte nářadí za
ochranný kryt nožové lišty (D).
STŘÍHÁNÍ NOVÝCH POROSTŮ (OBR. 8)
Nejúčinnější stříhání provádíte širokým pohybem
jako při zametání, při kterém vedete nožovou
lištu přes větvičky živých plotů. Mírný sklon
nožové lišty ve směru pohybu zaručuje nejlepší
výsledky při stříhání.
ZAROVNÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ (OBR. 9)
Chcete-li vytvořit dokonale rovné živé ploty,
můžete po celé délce živého plotu natáhnout
provázek jako vodítko.
STŘÍHÁNÍ BOČNÍCH ČÁSTÍ ŽIVÝCH PLOTŮ
(OBR. 10)
Držte nůžky na živé ploty jako na uvedeném
obrázku, zahajte stříhání u spodní části
a pokračujte směrem nahoru.
NEBEZPEČÍ: UDRŽUJTE RUCE
V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD
NOŽŮ NŮŽEK.
VAROVÁNÍ: Dodržujte následující
pokyny, abyste se chránili před
zraněním:
• PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE
NÁVOD K POUŽITÍ. USCHOVEJTE
TENTO NÁVOD.
• Před každým použitím nůžky na
živé ploty zkontrolujte, zda se na
nich nenachází předměty, jako jsou
dráty nebo jiné cizí předměty.
• MĚJTE RUCE STÁLE NA
RUKOJETÍCH. NEPŘECEŇUJTE
SVÉ SÍLY.
• NEPOUŽÍVEJTE TOTO NÁŘADÍ VE
VLHKÉM PROSTŘEDÍ.
UPOZORNĚNÍ: PO VYPNUTÍ SE
NOŽE NŮŽEK MOHOU JEŠTĚ
CHVÍLI POHYBOVAT
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
a před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení toto nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nabíječka a baterie nejsou opravitelné.
Mazání (obr. 11)
1. Po použití nářadí pečlivě očistěte nože nůžek
pomocí rozpouštědla pryskyřice.
2. Po očištění nožů nůžek na ně naneste
tenkou vrstvu maziva.
3. Nastavte nářadí do svislé polohy tak, aby
byla nožová lišta otočena směrem k zemi
a na několik sekund zapněte nářadí, aby
došlo k nanesení maziva.
4. Nasuňte na nožovou lištu ochranné pouzdro
(G) tak, aby došlo k jeho řádnému usazení,
jako na uvedeném obr. 11.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách hlavního krytu a v jejich
blízkosti nahromadí prach a nečistoty,
odstraňte je proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu používejte schválenou
ochranu zraku a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého
kartáče bez kovových štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Výrobky a baterie
označené tímto symbolem nesmí být
vyhozeny do běžného domácího
odpadu.
Výrobky a baterie obsahují materiály, které
mohou být obnoveny nebo recyklovány, což
snižuje poptávku po surovinách. Provádějte
prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií
podle místních předpisů. Další informace
naleznete na internetové adrese www.2helpU.
com.
Nabíjecí baterie
Tato baterie s dlouhou životností musí být
nabíjena v případě, kdy již neposkytuje
dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné
pracovní operace. Po ukončení provozní
životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion mohou být recyklovány.
Odevzdejte je prosím prodejci nebo do
místní sběrny. Shromážděné baterie budou
recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí.
zst00303760 - 02-06-2016
15
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
16
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
17
18
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising