DCM563 | DeWalt DCM563 HEDGE TRIMMER instruction manual

511114 - 34 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCM563
Obr. 1
J
E
C
A
D
F
B
G
Obr. 3
Obr. 2
I
H
I
Obr. 4
2
J
H
I
Obr. 5
Obr. 6
C
E
K
D
Obr. 7
Obr. 8
E
A
B
Obr. 9
Obr. 10
Obr. 11
Obr. 12
G
L
3
NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY
DCM563
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Veľká Británia a Írsko
Typ
Typ akumulátora
Počet zdvihov nožov (naprázdno)
Dĺžka nožovej lišty
Rozstup nožov
Trvanie zastavenia nožov
Hmotnosť (bez akumulátora)
V
V
min-1
cm
mm
s
kg
DCM563
18
18
1
Li-Ion
1 400
55,8
19
<1
2,9
Celkové hodnoty týkajúce sa hlučnosti a vibrácií
(priestorový vektorový súčet) podľa noriem 2006/42/EC,
2004/108/EC, EN60745:
LPA (úroveň akustického tlaku)
dB(A)
LWA (úroveň akustického výkonu) dB(A)
K
(odchýlka uvedenej hodnoty
dB(A)
týkajúcej sa hluku)
80,5
98
6,5
Hodnota vibrácií ah =
m/s2
2
Odchýlka K =
m/s2
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek,
ktoré sú uvedené v norme EN60745, a môže
byť použitá na porovnanie jedného náradia
s ostatnými. Táto hodnota sa môže použiť
na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na
obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na určené
štandardné použitie tohto náradia.
Ak je však náradie použité na
rôzne aplikácie s rozmanitým
príslušenstvom alebo ak sa vykonáva
jeho nedostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa
môže počas celkového pracovného
4
času značne predĺžiť čas pôsobenia
vibrácií na obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií
na obsluhu by mal taktiež počítať
s časom, kedy je náradie vypnuté
alebo kedy je v chode naprázdno
a nevykonáva žiadnu prácu. Počas
celkového pracovného času sa tak
môže čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré
chránia obsluhu pred účinkom
vibrácií, ako sú: údržba náradia
a jeho príslušenstva, udržovanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
V
Ah
kg
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
DCB183/B DCB184/B DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
V
18
18
18
Ah
2,0
5,0
1,3
kg 0,40/0,45 0,62/0,67
0,35
Nabíjačka
Napätie siete
Typ akumulátora
Približný čas
nabíjania
akumulátora
Hmotnosť
DCB115
230
10,8/14,4/18 V Li-Ion
min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
Poistky:
Európa
Veľká Británia
a Írsko
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
V
45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
kg
Náradie 230 V
Náradie 230 V
0,5
10 A v napájacej sieti
3 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak jej nie je
zabránené, povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného
zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý v prípade, že sa mu
nezabráni, môže viesť k poškodeniu
náradia.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
SMERNICE TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO
HLUKU
NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY
DCM563
SPOLOČNOSŤ DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 + A11:2010;
EN 60745-2-15:2009 + A1:2010
2000/14/ES, Záhradný fukár, Príloha VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands
Číslo úradne stanoveného orgánu: 0344
Úroveň akustického výkonu podľa normy
2000/14/ES (Článok 13, Príloha III):
LWA (meraný akustický výkon) 91,5 dB(A)
Odchýlka = 3 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 98 dB(A)
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od
20. 4. 2016) a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Markus Rompel
Riaditeľ technického oddelenia
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
17. 2. 2016
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE: Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA ĎALŠIE
POUŽITIE
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je zabezpečené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor v čistote
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
5
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepracujte
s elektrickým náradím, ak ste
unavení alebo ak ste pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
6
c)
d)
e)
f)
g)
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo
pred vložením akumulátora a pred
zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypínač v polohe
„vypnuté“. Prenášanie elektrického
náradia s prstom na vypínači alebo
pripojenie náradia k napájaciemu zdroju,
ak je vypínač náradia v polohe zapnuté,
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia vždy odstráňte
všetky kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané
na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný postoj a rovnováhu.
Tak je umožnená lepšia ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie
a riadnu funkciu. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ náradia. Pri použití
správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
vypínačom je nebezpečné a musí sa
opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte
ho mimo dosahu detí a zabráňte
tomu, aby bolo toto náradie použité
osobami, ktoré nie sú oboznámené
s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e)
f)
g)
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd
býva spôsobených zanedbanou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými ostriami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď., používajte
podľa týchto pokynov a berte do úvahy
podmienky pracovného prostredia
a prácu, ktorú budete vykonávať.
Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu akumulátora spôsobiť
požiar.
b) Používajte výhradne akumulátory
odporúčané výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
c) Pokiaľ akumulátory nepoužívate, uložte
ich mimo dosah kovových predmetov,
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
iné drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku
popálenín alebo požiaru.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému
kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté
miesto omyte vodou. Pri zasiahnutí očí
zasiahnuté miesto umyte a vyhľadajte
lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE: Ďalšie bezpečnostné
pokyny týkajúce sa nožníc na živé
ploty
• Držte všetky časti Vášho tela držte
mimo dosahu nožov nožníc. Ak
sú nože v chode, neodstraňujte
odstrihnutý materiál alebo strihaný
materiál nepridržujte. Pri odstraňovaní
zaseknutého materiálu sa uistite, či
je vypínač v polohe vypnuté. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k spôsobeniu vážneho úrazu.
• Prenášajte tieto nožnice na živé ploty so
zastavenou nožovou lištou uchopením
za rukoväť. Pri preprave alebo pri uložení
vždy nasaďte na nožovú lištu ochranné
puzdro. Správna manipulácia s nožnicami
na živé ploty znižuje možnosť úrazu
spôsobeného nožovou lištou.
• Elektrické náradie držte iba za izolované
rukoväti, pretože môže dôjsť ku kontaktu
nožovej lišty so skrytými elektrickými
vodičmi. Pri kontakte so „živým“ vodičom sa
neizolované kovové časti náradia stanú tiež
„živými“, a tak môže dôjsť k úrazu obsluhy
elektrickým prúdom.
• Určené použitie tohto náradia je popísané
v tomto návode. Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a vykonávanie
iných pracovných operácií než je odporúčané
týmto návodom, môže predstavovať riziko
zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia
hmotných škôd.
• Neprenášajte náradie s rukami na prednej
rukoväti, spínači alebo spúšti, ak nie je
z náradia vybratý akumulátor.
• Ak ste nožnice na živé ploty ešte nikdy
nepoužívali, odporúčame Vám spoločne
s preštudovaním tejto príručky aj vykonanie
praktickej inštruktáže so skúseným
používateľom.
• Ak je náradie v chode, nikdy sa nedotýkajte
nožovej lišty.
• Nikdy sa nepokúšajte silou zastaviť
pohybujúce sa nože.
• Neklaďte náradie na zem, kým sa nože
celkom nezastavia.
7
• Vykonávajte pravidelnú kontrolu nožov nožníc,
či nie sú poškodené alebo opotrebované. Ak sú
nože poškodené, s náradím nepracujte.
• Pri strihaní živých plotov sa vyhýbajte tvrdým
predmetom (napríklad kovovým drôtom,
zábradliu). Ak dôjde k náhodnému kontaktu
s takýmto predmetom, okamžite náradie
vypnite a skontrolujte, či nedošlo k jeho
poškodeniu.
• Ak začne náradie neobvykle vibrovať,
okamžite ho vypnite, vyberte z neho
akumulátor a potom skontrolujte, či nedošlo
k jeho poškodeniu.
• Ak dôjde k zablokovaniu náradia, okamžite
ho vypnite. Pred pokusom o odstránenie
akýchkoľvek predmetov vyberte z náradia
akumulátor.
• Po ukončení práce zakryte nože dodaným
ochranným puzdrom. Uložte náradie a uistite
sa, či nie je odkrytá nožová lišta.
• Pri použití náradia vždy zaistite, aby boli
všetky kryty na svojom mieste. Nikdy sa
nepokúšajte používať náradie, ktoré je
nekompletné alebo na ktorom sú vykonané
neschválené úpravy.
• Nikdy nedovoľte, aby toto náradie používali
deti.
• Pri strihaní vyšších častí živých plotov
a kríkov dávajte pozor na padajúce úlomky.
• Držte náradie vždy oboma rukami a len za
jeho rukoväti.
BEZPEČNOSŤ OSTATNÝCH OSÔB
• Zranenia spôsobená kontaktom s rotujúcimi/
pohyblivými dielmi náradia.
• Zranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek
dielov, pracovných nástrojov alebo
príslušenstva.
• Zranenia spôsobené dlhodobým použitím
náradia. Ak používate akékoľvek náradie
dlhší čas, zaistite, aby sa robili pravidelné
prestávky.
• Poškodenie sluchu.
• Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu vytváraného pri použití náradia (príklad:
práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým
a MDF).
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená
v Technických údajoch a vo Vyhlásení
o zhode bola meraná v súlade so štandardnou
skúšobnou metódou predpísanou normou
EN60745 a môže sa použiť na porovnanie
jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná
úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na predbežné
stanovenie času práce s týmto náradím.
VAROVANIE: Úroveň vibrácií pri
aktuálnom použití elektrického
náradia sa môže od deklarovanej
úrovne vibrácií líšiť v závislosti od
spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na
uvedenú hodnotu vyššia.
• Toto zariadenie nie je určené na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ týmto osobám
nebol stanovený dohľad, alebo pokiaľ im
neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia náradia osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií z dôvodu
určenia bezpečnostných opatrení podľa požiadaviek
normy 2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne
používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, musí
predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ
aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím
na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy, keď
je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
• Deti musia byť pod dozorom, aby bolo
zaistené, že sa s týmto zariadením nebudú
hrať.
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Zvyškové riziká
Ak sa toto zariadenie používa iným spôsobom,
než je uvedené v priložených bezpečnostných
varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné
zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť
v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď. Hoci sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
8
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
Štítky na náradí
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
Nevystavujte toto zariadenie dažďu
ani zvýšenej vlhkosti a taktiež ho
nenechávajte na daždi.
Vypnite náradie. Pred akoukoľvek
údržbou vyberte z náradia akumulátor.
Udržujte osoby a domáce zvieratá vo
vzdialenosti aspoň 6 m od pracovnej
plochy.
Udržujte ostatné osoby v bezpečnej
vzdialenosti.
98
Smernica 2000/14/EC zaručuje
hodnotu akustického výkonu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
(OBR. 12)
Dátumový kód (L), ktorý obsahuje aj rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2015 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre kompatibilné nabíjačky (pozrite
Technické údaje).
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke,
na akumulátore a na výrobku, ktorý tento
akumulátor používa.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
kvapalina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Odporúčame Vám
používať prúdový chránič (RCD)
s citlivosťou minimálne 30 mA.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Nabíjajte iba nabíjacie akumulátory
DEWALT, aby bolo znížené riziko
poranenia. Ostatné typy akumulátorov
môžu prasknúť, čo môže viesť
k zraneniu osôb alebo k hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: Deti musia byť
pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa
s týmto zariadením nebudú hrať.
POZNÁMKA: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená k napájaciemu napätiu,
môže dôjsť ku skratovaniu nabíjacích
kontaktov vnútri nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety
a materiály, ako sú oceľová vlna
(drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený
žiadny akumulátor, vždy odpojte
prívodný kábel nabíjačky od siete.
Skôr ako budete čistiť nabíjačku,
odpojte ju od siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak,
aby mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie nabíjacích
akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky vždy
uchopte zástrčku a neťahajte za kábel.
Týmto spôsobom zabránite poškodeniu
zástrčky a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Neklaďte na nabíjačku žiadne predmety
a neumiestňujte nabíjačku na mäkký
povrch, na ktorom by mohlo dôjsť
k zablokovaniu vetracích drážok, čo by
spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty
vnútri nabíjačky. Umiestnite nabíjačku na
také miesta, ktoré sú mimo dosahu zdrojov
tepla. Odvod tepla z nabíjačky je zaisťovaný
9
cez drážky v hornej a spodnej časti krytu
nabíjačky.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou – zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným
spôsobom. Opravu zverte autorizovanému
servisu.
• Nabíjačku nedemontujte. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom,
autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou
osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek
riziku.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora toto riziko
nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť dve nabíjačky
dohromady.
• Táto nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačka DCB115 môže nabíjať akumulátory
XR Li-Ion s napájacím napätím 18 V (DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B a DCB185).
Nabíjačky DEWALT sa nemusia žiadnym
spôsobom nastavovať a sú skonštruované
tak, aby bola zaistená ich čo najjednoduchšia
obsluha.
Postup nabíjania (obr. 2)
1. Pred vložením akumulátora pripojte
nabíjačku k zodpovedajúcej sieťovej
zásuvke.
2. Vložte akumulátor (I) do nabíjačky. Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začiatok procesu nabíjania.
10
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je úplne nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred
ich prvým použitím ich doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Indikátory nabíjania: DCB115
nabíjanie
úplne nabité
odloženie nabíjania
zahriaty/studený
akumulátor*
*DCB115: Červená kontrolka bude stále blikať,
ale počas tohto procesu bude svietiť aj žltá
kontrolka. Hneď ako akumulátor dosiahne
zodpovedajúcu teplotu, žltá kontrolka zhasne
a nabíjačka začne nabíjať.
V kompatibilnej nabíjačke (nabíjačkách) sa
nebude chybný akumulátor nabíjať. Nabíjačka
bude signalizovať chybný akumulátor
nerozsvietením kontrolky nabíjania alebo
spôsobom blikania, ktorý určuje poruchu
akumulátora alebo nabíjačky.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
Ak signalizuje nabíjačka poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisu na otestovanie.
ODLOŽENIE NABÍJANIA – ZAHRIATY/
STUDENÝ AKUMULÁTOR
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky začne režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, kým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu
nabíjania. Táto funkcia maximálne predlžuje
prevádzkovú životnosť akumulátora.
Studený akumulátor sa nabíja približne
polovičnou rýchlosťou než zahriaty akumulátor.
Akumulátor sa bude počas celého nabíjacieho
procesu nabíjať pomalšou rýchlosťou a nevráti sa
na maximálnu rýchlosť nabíjania ani v prípade,
ak je zahriaty.
IBA AKUMULÁTORY TYPU LI-ION
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor
pred preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho úplne nabiť.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor,
nezabudnite do objednávky doplniť katalógové
číslo a napájacie napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor úplne nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr
prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.
Pri nabíjaní potom postupujte podľa uvedených
pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nikdy nevkladajte akumulátor do
nabíjačky silou. Akumulátor nikdy
žiadnym spôsobom neupravujte, aby sa
mohol nabíjať v inej nabíjačke, pretože
by mohlo dôjsť k prasknutiu jeho obalu
a k následnému vážnemu zraneniu.
• Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo plechové
stavby v letnom období).
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor z akéhokoľvek dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu
alebo poškodeniu akumulátora.
Nepoužívajte akumulátor alebo
nabíjačku, pri ktorých došlo k nárazu,
pádu alebo inému poškodeniu
(napríklad prepichnutie klincom,
zásah kladivom, rozšliapnutie). Mohlo
by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Poškodený akumulátor by mal byť
vrátený do autorizovaného servisu,
kde bude zaistená jeho recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní
postavte náradie na stabilný
povrch tak, aby nemohlo dôjsť
k jeho pádu. Niektoré náradia
s veľkým akumulátorom budú stáť
na akumulátore vo zvislej polohe,
ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
LÍTIOVO-IÓNOVÉ (LI-ION) AKUMULÁTORY
• Nespaľujte tieto akumulátory, aj keď
sú vážne poškodené alebo úplne
opotrebované. Akumulátor môže v ohni
explodovať. Pri spaľovaní akumulátorov
typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických
výparov a látok.
• Ak dôjde ku kontaktu obsahu
akumulátora s pokožkou, okamžite
zasiahnuté miesto opláchnite mydlom
a vodou. Ak sa Vám dostane kvapalina
z akumulátora do očí, vyplachujte otvorené
oči vodou zhruba 15 minút alebo dovtedy,
kým podráždenie neprestane. Ak je nutné
lekárske ošetrenie, elektrolytom akumulátora
je zmes tekutých organických uhličitanov
a solí lítia.
• Obsah otvorených článkov akumulátora
môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním.
Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Ak
ťažkosti stále pretrvávajú, vyhľadajte
lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom
iskrenia.
Preprava
AKUMULÁTORY DEWALT spĺňajú požiadavky
všetkých platných predpisov pre prepravu, ktoré
sú predpísané v priemyselných a právnych
normách, ktoré zahŕňajú odporúčania OSN
pre prepravu nebezpečného tovaru – Predpisy
asociácie pre medzinárodnú leteckú dopravu
nebezpečného tovaru (IATA), Medzinárodné
predpisy pre námornú prepravu nebezpečného
tovaru (IMDG) a Európska dohoda týkajúca sa
medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečného
11
tovaru (ADR). Články a akumulátory Li-Ion boli
testované podľa požiadaviek časti 38.3, ktorá je
uvedená v príručke testov a kritérií dokumentu
Odporúčania OSN pre prepravu nebezpečného
tovaru.
Vo väčšine prípadov bude preprava akumulátorov
DEWALT vybratá z klasifikácie plne regulovaná
preprava nebezpečného materiálu triedy 9.
V zásade platia dva prípady, ktoré vyžadujú
prepravu triedy 9:
1. Letecká preprava viac než dvoch
akumulátorov DEWALT Li-Ion, ak toto balenie
obsahuje iba akumulátory (žiadne náradie), a
2. Akákoľvek zásielka obsahujúca akumulátory
Li-Ion, ktorých energetický výkon je väčší
než 100 watthodín (Wh). Na všetkých
akumulátoroch Li-Ion je na obale uvedený
energetický výkon vo watthodinách.
Bez ohľadu na to, či sa zásielka považuje za
zásielku s výnimkou alebo plne regulovanú
zásielku, povinnosťou dopravcu je postupovať
podľa najnovších predpisov týkajúcich sa balenia,
označovania a vyžadovanej dokumentácie.
Pri preprave akumulátorov môže prípadne
dôjsť k spôsobeniu požiaru, ak sa kontakty
akumulátora dostanú náhodne do styku
s vodivými materiálmi. Pri preprave akumulátora
sa uistite, či sú kontakty akumulátora riadne
chránené a dobre izolované od materiálov,
s ktorými by sa mohli dostať do kontaktu a ktoré
by mohli spôsobiť skrat.
Informácie uvedené v tejto časti príručky sú
uvedené v dobrej viere a považujú sa za presné
v čase vytvorenia tohto dokumentu. Na tieto
informácie sa však nevzťahuje žiadna záruka,
výslovná alebo predpokladaná. Je povinnosťou
kupujúceho zaistiť, aby jeho činnosti spĺňali
požiadavky platných predpisov.
Akumulátor
TYP AKUMULÁTORA
Model DCM563 pracuje s akumulátorom
s napájacím napätím 18 V.
Môžu sa použiť akumulátory DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B alebo DCB185. Ďalšie informácie
nájdete v časti Technické údaje.
Odporúčania pre uloženie akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
12
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhší čas,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich
uložili mimo nabíjačky úplne nabité na
suchom a chladnom mieste.
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
uskladňovať, ak sú úplne vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor úplne nabitý.
Štítky na nabíjačke a na akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
majú nálepky na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Čas nabíjania je uvedený v časti
Technické údaje.
Nabíjanie akumulátora.
Nabitý akumulátor.
Chybný akumulátor.
Odloženie nabíjania zahriaty/studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Nie je určené na vonkajšie použitie.
Vykonávajte likvidáciu akumulátora
s ohľadom na životné prostredie.
Nabíjajte akumulátory DEWALT iba
v určených nabíjačkách DEWALT. Ak
budú v nabíjačkách DEWALT nabíjané
iné akumulátory než akumulátory
DEWALT, môže dôjsť k ich prasknutiu
alebo k vzniku iných nebezpečných
situácií.
Akumulátory nespaľujte.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 nožnice na živé ploty
1 akumulátor Li-Ion (modely P1)
1 návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred použitím tohto výrobku venujte dostatok
času pozornému prečítaniu a pochopeniu
tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy elektrického náradia
ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
A. Hlavný vypínač
B. Odisťovací spínač
• Malé deti a neskúsené osoby. Toto
zariadenie nie je určené na použitie
nedospelými alebo neskúsenými osobami
bez dozoru.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy ponechať
s týmto výrobkom bez dozoru.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Takisto sa uistite, či napájacie napätie
Vašej nabíjačky zodpovedá napätiu v sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
sa nahradiť špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
C. Spínacia rukoväť
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
D. Kryt nožovej lišty
E. Duálna rukoväť
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
F. Nožová lišta
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
G. Ochranné puzdro
H. Miesto na vloženie akumulátora
I. Akumulátor
J. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
URČENÉ POUŽITIE
VAROVANIE: Na uzemňovaciu
svorku nebude pripojený žiadny
vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka:
3 A.
Vaše nožnice na živé ploty sú určené na
profesionálne strihanie živých plotov a kríkov.
Použitie predlžovacieho kábla
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
Ak to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
časť Technické údaje). Minimálny prierez vodiča
je 1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
13
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia a pred
montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Vloženie a vybratie akumulátora z náradia (obr. 3 – 4)
POZNÁMKA: Uistite sa, či je akumulátor (I)
celkom nabitý.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor (I) s drážkami vnútri
miesta na vloženie akumulátora do náradia
(H).
2. Nasuňte akumulátor do rukoväti náradia
tak, aby bol riadne usadený, a uistite sa, či
budete počuť zvuk zaistenia.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (J) a vysuňte
akumulátor z náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
AKUMULÁTOR S UKAZOVATEĽOM STAVU
NABITIA (OBR. 5)
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (K). Svietiaca kombinácia
týchto troch zelených LED diód určuje úroveň
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než požadovaná limitná
hodnota na použitie, ukazovateľ nebude svietiť
a akumulátor sa musí nabiť.
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa
môže meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového používateľa.
14
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia a pred
montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Správna poloha rúk (obr. 6)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia, VŽDY
používajte správne uchytenie náradia,
ako na uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY pevne a očakávajte náhle
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na spínacej rukoväti (C) a druhú ruku na
duálnej rukoväti (E).
Zapnutie (obr. 7)
1. Jednou rukou uchopte prednú duálnu
rukoväť (E) tak, aby bola predná časť duálnej
rukoväti tlačená do tela duálnej rukoväti.
2. Zatlačte odišťovací spínač (B) dopredu
a stlačte hlavný vypínač (A). Hneď ako bude
náradie v chode, môžete odisťovacie tlačidlo
uvoľniť.
Ak chcete, aby bolo náradie stále v chode,
musíte mať stále stlačený hlavný vypínač. Ak
chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
zaistiť vypínač v polohe zapnuté.
VAROVANIE: Nestrihajte vetvičky
a stonky hrubšie než 19 mm.
Používajte tieto nožnice na živé
ploty iba na strihanie normálnych
krov a krovín okolo domov
a budov.
Pokyny pre strihanie živých
plotov
PRACOVNÁ POLOHA (OBR. 6)
Udržiavajte správny postoj a rovnováhu
a nepreceňujte svoje sily. Pri práci s týmto
náradím používajte bezpečnostné okuliare
a protišmykovú obuv. Uchopte nožnice na živé
ploty pevne oboma rukami a zapnite náradie.
Vždy držte tieto nožnice na živé ploty ako na
uvedenom obr. 6, s jednou rukou na spínacej
rukoväti (C) a s druhou rukou na duálnej rukoväti
(E). Nikdy nedržte náradie za ochranný kryt
nožovej lišty (D).
STRIHANIE NOVÝCH PORASTOV (OBR. 8)
Najúčinnejšie strihanie vykonávate širokým
pohybom ako pri zametaní, pri ktorom vediete
nožovú lištu cez vetvičky živých plotov. Mierny
sklon nožovej lišty v smere pohybu zaručuje
najlepšie výsledky pri strihaní.
ZAROVNANIE ŽIVÝCH PLOTOV (OBR. 9)
Ak chcete vytvoriť dokonale rovné živé ploty,
môžete po celej dĺžke živého plota natiahnuť
povrázok ako vodidlo.
STRIHANIE BOČNÝCH ČASTÍ ŽIVÝCH
PLOTOV (OBR. 10)
Držte nožnice na živé ploty ako na uvedenom
obrázku, začnite strihanie pri spodnej časti
a pokračujte smerom hore.
NEBEZPEČENSTVO: UDRŽIAVAJTE
RUKY V BEZPEČNEJ
VZDIALENOSTI OD NOŽOV
NOŽNÍC.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby fungovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dôkladná
starostlivosti o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia a pred
montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Nabíjačka a akumulátor nie sú opraviteľné.
Mazanie (obr. 11)
1. Po použití náradia starostlivo očistite nože
nožníc pomocou rozpúšťadla živice.
2. Po očistení nožov nožníc na ne naneste
tenkú vrstvu maziva.
3. Nastavte náradie do zvislej polohy tak, aby
bola nožová lišta otočená smerom k zemi
a na niekoľko sekúnd zapnite náradie, aby
došlo k naneseniu maziva.
4. Nasuňte na nožovú lištu ochranné puzdro
(G) tak, aby došlo k jeho riadnemu usadeniu,
ako na uvedenom obr. 11.
VAROVANIE: Dodržiavajte
nasledujúce pokyny, aby ste sa
chránili pred zranením:
• PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE
NÁVOD NA POUŽITIE.
USCHOVAJTE TENTO NÁVOD.
• Pred každým použitím nožnice na
živé ploty skontrolujte, či sa na nich
nenachádzajú predmety, ako sú
drôty alebo iné cudzie predmety.
• MAJTE RUKY STÁLE NA
RUKOVÄTIACH. NEPRECEŇUJTE
SVOJE SILY.
• NEPOUŽÍVAJTE TOTO NÁRADIE
VO VLHKOM PROSTREDÍ.
UPOZORNENIE: PO VYPNUTÍ
SA NOŽE NOŽNÍC MÔŽU EŠTE
CHVÍĽU POHYBOVAŤ
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach hlavného krytu
a v ich blízkosti nahromadia prach
a nečistoty, odstráňte ich prúdom
suchého stlačeného vzduchu.
Pri vykonávaní tohto úkonu používajte
schválenú ochranu zraku a schválený
respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
15
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Pred
čistením nabíjačku vždy odpojte od
elektrickej siete. Nečistoty a mazivá
môžu byť z povrchu nabíjačky
odstránené pomocou handričky alebo
mäkkej kefy bez kovových štetín.
Nepoužívajte vodu ani žiadne čistiace
prostriedky.
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion môžu byť recyklované.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo
s týmto výrobkom testované. Preto
by mohlo byť použitie takéhoto
príslušenstva s týmto náradím veľmi
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Výrobky a akumulátory
označené týmto symbolom sa nesmú
vyhadzovať do bežného domáceho
odpadu.
Výrobky a akumulátory obsahujú materiály,
ktoré je možné obnoviť alebo recyklovať,
čo znižuje dopyt po surovinách. Recyklujte,
prosím, elektrické výrobky a akumulátory podľa
miestnych predpisov. Ďalšie informácie nájdete
na internetovej adrese www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
zst00303761 - 04-05-2016
16
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
17
18
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising