DWS771 | DeWalt DWS771 MITRE SAW instruction manual

DWS771
DWS777
Final Page Size: 210 x 297 mm
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)6
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)12
English (original instructions)18
Español (traducido de las instrucciones originales)24
Français (traduction de la notice d’instructions originale)30
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)36
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)42
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)48
Português (traduzido das instruções originais)54
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)60
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)66
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)72
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)78
B
Figure A
34
2
1
19
7
4
25
5
6
17
DWS771
3
10
9
29
16
8
12
32
13
15
11
14
Figure B
18
24
23
26
57
30
28
00-00-0000
27
25
31
22
20
22
21
22
32
1
Figure D
Figure C
35
36
37
17
38
35
40
41
39
Figure E
Figure F
28
27
42
40
Figure G
Figure H
45
33
35
26
6
5
Figure I
7
Figure J
5
26
2
14
Figure K
Figure L
46
48
43
47
Figure M
Figure N
51
9
14
16
16
49
12
15
Figure P
Figure O
55
52
8
31
20
16
50
3
Figure Q
Figure R
56
54
53
21
54
8
50
Figure S
Figure T
Figure U
Figure V
XPS
4
Figure W
Figure X
1
A1
2
3
5
Dansk
GERINGSAV
DWS771, DWS777
EF-Overensstemmelseserklæring
Maskindirektiv
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT værktøj. Mange års erfaring, grundig produktudvikling og innovation
gør DeWALT til en af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Effektforbrug
Klingediameter
Klingeboring
Maks, klingehastighed
Gering (yderpositioner)
Affasning (yderpositioner)
Kombineret gering
Kapaciteter
afkortning 90°
gering 45°
gering 48°
affasning 45°
affasning 48°
Samlede mål
Vægt
W
mm
mm
min-1
venstre og højre
venstre
affasning
gering
DWS771
230
1
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
DWS777
230
1
1800/1600
216
30
6300
50°
48
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
V
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN61029:
LPA (lydtryk)
dB(A)
91
LWA (lydstyrke)
dB(A)
102
K (lydstyrke usikkerhed)
dB(A)
3,2
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
BEMÆRK: Dette udstyr er beregnet for tilslutning til et strømforsyningssystem
med en maksimal tilladelig systemimpedans Zmax på 0,28 ohm ved
interfacepunktet (STRØMFORSYNINGSBOKS) på brugerens forsyning.
Brugeren skal sikre, at dette udstyr kun tilsluttes til et strømsystem, som opfylder ovennævnte
krav. Hvis det er nødvendigt, kan brugeren rette henvendelse til el-selskabet for at høre om
systemimpedansen ved interfacepunktet.
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs vejledningen
og læg mærke til disse symboler.
ANGIVER: en overhængende farlig situation, der hvis den ikke undgås, resulterer i døden
eller alvorlige kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en potentielt
farlig situation, der hvis den ikke undgås, kan resultere i døden eller
alvorlige kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der hvis den ikke undgås, muligvis
kan resultere i mindre eller moderate kvæstelser.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet med personskade, men som
kan resultere i produktskade.
Betyder risiko for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
Scharfe Kanten
6
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske data er udformet i
overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/EC (indtil 19.04.2016), 2014/30/EU (fra
20.04.2016) og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere oplysninger
eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder denne erklæring på
vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
26.02.2016
Sikkerhedsvejledning
ADVARSEL! Ved brug af eldrevet værktøj skal de grundlæggende sikkerhedsregler
altid følges for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og personskader inklusive
de følgende.
Læs alle disse instruktioner, før du forsøger at betjene dette produkt, og gem instruktionerne.
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
Generelle sikkerhedsregler
93
104
3,9
Vibrationsemissionsværdi ah =
m/s²
2,1
2,1
Usikkerhed K =
m/s²
1,5
1,5
Vibrationsemissionsnieauet der er angivet på dette vejledningsark er målt i overensstemmelse
med en standardiseret test, der er angivet i EN61029 og kan anvendes til at sammenligne et
værktøj med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau repræsenterer værktøjets
hovedanvendelsesområder. Hvis værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør også tage højde for de gange
værktøjet slukkes, eller når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode markant.
Identificer yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatøren mod
vibrationens effekter, som f.eks.: vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne
varme, organisation af arbejdsmønstre.
Geringsav
DWS771, DWS777
1 . Hold arbejdsområdet ryddet.
Rodede områder og bænke inviterer til skader.
2 . Tag højde for arbejdsområdets omgivelser.
Udsæt ikke værktøjet for regn. Brug ikke værktøjet i fugtige eller våde omgivelser. Hold
arbejdsområdet godt oplyst (250–300 lux). Brug ikke værktøjet, hvor der er r isiko for
at forårsage brand eller eksplosion, dvs. i nærheden af brændbare væsker og gasser.
Arbejdsområdet skal være godt ventileret..
3 . Beskyt mod elektrisk stød.
Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader (f.eks. rør, radiatorer, kedler og køleskabe).
Når værktøjet bruges under ekstreme forhold (f.eks. høj fugtighed, ved produktion af
metalspåner osv.), kan elsikkerheden forbedres ved at indsætte en isolerende omformer eller
en fejlstrømsafbryder.
4 . Hold andre personer på afstand.
Lad ikke personer, særligt børn, der ikke er involveret i arbejdet, berøre værktøjet eller
forlængerledningen, og hold dem på afstand af arbejdsområdet.
5 . Gem værktøj, der ikke er i brug.
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt, sikkert aflåst sted, der er uden for
børns rækkevidde.
6 . Tving ikke værktøjet.
Det udfører arbejdet bedre og sikrere ved den hastighed, det er beregnet til.
7 . Brug det rigtige værktøj.
Tving ikke småt værktøj til at udføre et kraftigere værktøjs arbejde. Brug ikke værktøj til formål,
det ikke er beregnet til, brug for eksempel ikke rundsave til at skære rafter eller stammer.
8 . Bær korrekt påklædning.
Bær ikke løstsiddende beklædning eller smykker, da det kan sidde fast i bevægelige dele.
Skridsikkert fodtøj anbefales ved udendørs arbejde. Bær beskyttende hårbeklædning til at
dække langt hår.
9 . Brug beskyttelsesudstyr.
Brug altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske, hvis arbejdet danner støv
eller flyvende partikler. Hvis disse partikler kan være meget varme, skal du også bære et
varmeresistent forklæde. Bær altid høreværn. Bær altid en sikkerhedshjelm.
10 . Tilslut støvudsugningsudstyr.
Hvis der findes enheder til tilslutning af støvudsugnings- og opsamlingsudstyr, skal du sørge
for at det er tilsluttet og anvendes korrekt.
11 . Misbrug ikke ledningen.
Træk aldrig i ledningen for at afbryde den fra stikkontakten. Hold ledningen på afstand
af varme, olie og skarpe kanter. Bær aldrig værktøjet i ledningen.
12 . Fastgør arbejdet.
Brug klemmer eller skruetvinge til at holde arbejdet fast. Det er sikrere end at bruge hånden,
og det frigør begge hænder til at betjene værktøjet.
13 . Ræk ikke for langt.
Bevar altid fodfæste og balance.
14 . Vedligehold værktøj omhyggeligt.
Hold skæreværktøj skarpt og rent for bedre og mere sikker ydelse. Følg instruktionerne for
smøring og skift af tilbehør. Efterse værktøjet regelmæssigt, og få det repareret af et autoriseret
værksted, hvis det er beskadiget. Hold håndtag og kontakter tørre, rene og fri fra olie og fedt.
Dansk
15 . Træk stikket ud på værktøjet.
Afbryd strømforsyningen til værktøjet, når det ikke er i brug, før service og ved udskiftning af
tilbehør som f.eks. klinger, bits og fræsere.
16 . Fjern nøgler og skiftenøgler.
Gør det til en vane at kontrollere, om nøgler og skiftenøgler er fjernet fra værktøjet, inden det
tages i brug.
17 . Undgå utilsigtet start.
Bær ikke værktøjet med en finger på kontakten. Sørg for, at værktøjet er i stillingen ìoffî, før
stikket sættes i.
18 . Brug forlængerledninger til udendørs brug.
Efterse forlængerledningen før brug, og udskift den, hvis den er beskadiget. Brug kun
forlængerledninger beregnet til udendørs brug og tilsvarende mærket ved udendørs brug
af værktøjet.
19 . Vær opmærksom.
Se hvad du laver. Brug sund fornuft. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt eller påvirket af
narkotika eller alkohol.
20 . Kontrollér for beskadigede dele.
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og strømledningen før brug for at afgøre, om det vil fungere
korrekt og udføre den tilsigtede funktion. Kontrollér om bevægelige dele er justeret eller binder,
defekte dele, montering og andre forhold, der kan påvirke funktionen. En skærm eller anden
beskadiget del skal repareres eller udskiftes af et autoriseret servicecenter, med mindre andet
er angivet i denne vejledning. Få defekte afbryde re udskiftet af et autoriseret servicecenter.
Brug ikke værktøjet, hvis afbryderen ikke tænder og slukker det. Forsøg aldrig at udføre
reparationer selv.
ADVARSEL! Brug af andet tilbehør eller udstyr, eller udførelse af andre operationer med
dette værktøj end anbefalet i denne vejledning, kan medføre risiko for personskade.
21 . Få værktøjet repareret af en kvalificeret person.
Dette eldrevne værktøj overholder de relevante sikkerhedsregler. Reparationer må kun udføres
af kvalificerede personer med brug af originale reservedele. Ellers kan det medføre betragtelig
fare for brugeren.
Ekstra sikkerhedsregler for geringsave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maskinen er udstyret med en speciel strømforsyningsledning, der kun må udskiftes af
producenten eller et autoriseret værksted.
Anvend ikke saven til at skære i andre materialer end dem, der anbefales af producenten.
Arbejd ikke med maskinen uden beskyttelsesskærme, eller hvis beskyttelsesskærmene ikke
virker, eller ikke er korrekt vedligeholdte.
Sørg for at armen er sikkert fastgjort ved udførelse af smigskæringer.
Hold gulvområdet rundt om maskinen ryddeligt, godt vedligeholdt og fri for løse materialer, fx
skår og afskårne dele.
Vælg den korrekte klinge til det materiale, der skal skæres.
Brug korrekt slebne savklinger. Overhold den maksimale hastighed, der er afmærket
på savklingen.
Sørg for at alle låsegreb og håndtags holdeanordninger er stramme, før der arbejdes
med værktøjet.
Anbring aldrig en hånd i klingeområdet, når saven er tilsluttet til den elektriske strømkilde.
Forsøg aldrig at stoppe en maskine i bevægelse hurtigt ved at presse et værktøj eller andre
midler imod klingen; der kan opstå alvorlige ulykker.
Før noget tilbehør anvendes, læs instruktionsmanualen.
Ukorrekt anvendelse af tilbehør kan medføre skader.
Anvend en holder eller bær handsker ved håndtering af en savklinge.
Sørg for at savklingen er korrekt monteret før anvendelse.
Sørg for at klingen roterer i den korrekte retning.
Anvend ikke klinger med længere eller mindre diameter end anbefalet. For korrekt vurdering af
klinger, se de tekniske data. Brug kun de klinger, der er angivet i denne manual, der opfylder
EN847–1.
Overvej at anvende specielt designet støjreducerende klinger.
Brug ikke HØJTLEGEREDE STÅL klinger.
Brug ikke revnede eller beskadigede savklinger.
Anvend ingen slibe- eller diamantlameller.
Brug kun savklinger hvor den afmærkede hastighed mindst svarer til den hastighed, der er
afmærket på saven.
Anvend aldrig din sav uden savsnitpladen.
Løft klingen op fra savsnittet i arbejdsemnet, før du slukker for kontakten.
Før hvert savsnit kontrollér, at maskinen er stabil.
Fastkil ikke noget imod blæseren for at holde motorakslen.
Klingens beskyttelsesskærm på din sav vil automatisk blive hævet, når armen føres nedad; den
vil blive sænket over hele klingen, når der trykkes på hovedlåsens udløsergreb 2 .
Hæv aldrig klingens beskyttelsesskærm manuelt, medmindre der er slukket for saven.
Beskyttelsesskærmen kan hæves manuelt ved af- eller påmontering af savklinger eller ved
eftersyn af saven.
Kontrollér med jævne mellemrum, at motorens ventilationshuller er rene og fri for skår.
Udskift savsnitpladen hvis den er slidt.
Frakobl maskinen fra hovedledningsnettet, før du udfører noget vedligeholdelsesarbejde eller
udskifter klingen.
Udfør aldrig noget rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, når maskinen stadig kører, og
hovedet ikke er i hvileposition.
•
Når den er udstyret med laser, er det ikke tilladt at skifte mellem forskellige lasertyper.
Reparationer må kun udføres af laserproducenten eller et autoriseret værksted.
• Når den er udstyret med LED, er det ikke tilladt at skifte mellem forskellige LED typer.
Reparationer må kun udføres af producenten eller et autoriseret værksted.
• Tilslut saven til en støvopsamlingsenhed, når der saves i træ. Overvej altid de faktorer, der
påvirker udsættelse for støv som fx:
ʵʵ arten af materiale, der skal forarbejdes (spånplader frembringer mere støv end træ);
ʵʵ savklingens skarphed;
ʵʵ ret indstilling af savklingen;
ʵʵ støvekstraktor med en lufthastighed ikke mindre end 20 m/s.
Sørg for at den lokale udsugning ligeså vel som hætter, afskærmningsplader og render er
korrekt justerede.
• Vær venligst opmærksom på de følgende faktorer, som har indflydelse på udsættelse
for støj:
ʵʵ brug savklinger, der er designet til at reducere støjudstråling;
ʵʵ brug kun godt slebne savklinger;
• Der skal udføres vedligeholdelse af maskinen med jævne mellemrum;
• Sørg for tilstrækkelig generel eller lokaliseret belysning;
• Sørg for at operatøren er tilstrækkeligt trænet i brug, justering og drift af maskinen;
• Sørg for at alle afstandsskiver og spindelringe passer til formålet som angivet i denne manual.
• Lad være med at fjerne nogen afskårne dele eller andre dele af arbejdsemnet fra
skæreområdet, mens maskinen kører, og savhovedet ikke er i hvileposition.
• Skær aldrig arbejdsemner kortere end 150 mm.
• Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale arbejdsemnestørrelser på:
ʵʵ Højde 60 mm gange bredde 270 mm gange længde 500 mm
ʵʵ Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra bord, fx DE7023. Spænd
altid arbejdsemnet godt fast.
• I tilfælde af et uheld eller maskinfejl, sluk omgående for maskinen og tag strømstikket ud.
• Rapportér fejlen og afmærk maskinen, så andre ikke bruger den fejlbehæftede maskine.
• Når savklingen er blokeret på grund af helt usædvanlig fremføringskraft under skæring, sluk
for maskinen og tag strømstikket ud. Fjern arbejdsemnet og sørg for, at savklingen kører frit.
Tænd for maskinen og start igen med at skære med nedsat fremføringskraft.
• Skær aldrig lette legeringer, specielt magnesium.
• Hver gang situationen tillader det, montér maskinen på en bænk ved hjælp af bolte med en
diameter på 8 mm og 80 mm i længden.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af save:
• skader forårsaget af berøring af de roterende dele
På trods af overholdelse af de relevante sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr, kan visse
restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for ulykker forårsaget af udækkede dele af den roterende savklinge.
• Risiko for kvæstelse ved udskiftning af ubeskyttede savklinger.
• Risiko for at få fingrene i klemme ved åbning af skærmene.
• Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv dannet ved savning af træ, særligt eg, bøg
og MDF.
De følgende faktorer øger risikoen for åndedrætsproblemer:
• Ingen støvekstraktor er tilsluttet ved savning af træ
• Utilstrækkelig støvudsugning på grund af tilstoppede udsugningsfiltre
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Bærepunkt.
Datokodeposition (Fig. B)
Datokoden 57 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Delvist samlet maskine
2 Sekskantnøgle 4/6 mm
1 216 mm TCT-savklinge
1Skruetvinge
7
Dansk
1Betjeningsvejledning
• Kontrollér for skader på værktøj, dele og tilbehør, der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den før betjening.
Kabelklemme (Fig. H)
Beskrivelse (Fig. A, B, G, H)
Bænkmontering (Fig. B)
ADVARSEL: Modificer aldrig elværktøjet eller dele heraf. Det kan medføre materieleller personskade.
1 Tænd/sluk-kontakt
23 Nedlåsningsknap
2 Beskyttelsesskærmlåsens udløsergreb
24 Tværstykkestænger
3 Bærehåndtag
25 Savhoved
4 Fastgjort øverste beskyttelsesskærm
26 Sekskantnøgler (fig. G)
5 Udvendig flange
27 Kabelholder
6 Klingebolt
28 Kabel
7 Nederste klinges beskyttelsesskærm
29 Hastighedskontrolviser (kun DWS771)
8 Savklinge
30 Låsehul
9 Låsegreb til glidende afskærmning
31 Tilsidesættelsesknap
10 Fast bord
32 Bærehåndtag (venstre og højre)
11 savsnitsplade
33 Indvendig flange (fig. H)
12 Geringsarm
34 Støvopsamlingsnæse
13 Geringslås
Valgfrit tilbehør (fig. A, C–E, K)
14 Roterende bord/geringsarm
35 Bordendeplade
15 Geringsskala
36 Ekstra styreskinner
16 Glidende afskærmning
37 Støtteplade til materiale
17 Skruetvinge til materiale
38 Drejeligt stop
18 Tværstykkelås
39 Indstilleligt stativ 760 mm (maks. højde)
19 Udløserkrog på beskyttelsesskærmen
40 Benstativ
20 Smigholdegreb
41 Længdestop til korte arbejdsemner (skal
anvendes sammen med styreskinner 35 )
21 Smigvinkelskala
42 Rullebord
22 Monteringshuller på bænk
43 Snoet hurtig låsekonnektor
Tilsigtet anvendelse
Din DeWALT tværsnit geringsav er blevet designet til professionel skæring af træ, træprodukter
og plastik. Den udfører let, præcis og sikker savning på tværs, gerings- og smigskæring.
Denne enhed er designet til brug med en nominel klingediameter 216 mm klinge
med hårdtmetalskær.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse geringsave er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er påkrævet, når uerfarne
brugere anvender dette værktøj.
ADVARSEL! Anvend ikke maskinen til andre formål end de tilsigtede.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive børn) med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller færdigheder,
medmindre de er under overvågning af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn må aldrig efterlades alene med dette produkt.
Elsikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Værktøjet er dobbeltisoleret i overensstemmelse med EN61029, derfor er en
jordledning ikke påkrævet.
Ved udskiftning af ledningen må værktøjet kun repareres af en autoriseret servicemontør eller
en uddannet elektriker.
Følgende ledninger er obligatoriske:
DW770 / DW770GP: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DW770 LX / DW770GP LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
DWS777 / DWS771: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DWS777 LX / DWS771 LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en godkendt 3-koret forlængerledning,
der passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er
1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
SAMLING
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser, skal enhedens slukkes
og strømforsyningen til maskinen afbrydes før montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration eller ved udførelse
af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-stilling. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Udpakning
Motoren og skærmene er allerede monteret på basen.
Sæt kablet 28 i kabelklemmen 27 . Giv nok kabel til at savhovedet kan bevæge sig, og stram
derefter klemmen ved hjælp af skruen.
1. Der er huller 22 i alle fire fødder for at muliggøre bænkmontering. Hullerne er beregnet
til at passe til forskellige boltstørrelser. Brug et af hullerne, det er ikke nødvendigt at bruge
dem begge. Monter altid saven stabilt for at undgå, at den bevæger sig. Bolte med en
diameter på 8 mm og en længde på 80 mm anbefales. For at gøre den nemmere at tage
af, kan værktøjet monteres på et stykke 12,5 mm eller tykkere krydsfiner, som derefter
kan spændes fast på arbejdsunderlaget eller flyttes til andre arbejdssteder og spændes
fast igen.
2. Sørg ved montering af saven på et stykke krydsfiner for, at monteringsskruerne ikke
stikker ud på træets underside. Krydsfineren skal sidde plant på arbejdsunderlaget.
Ved fastspænding af saven på en arbejdsflade, må den kun spændes fast i de
spændefremspring, hvor monteringsskruehullerne er placeret. Fastspænding på andre
steder forhindrer korrekt betjening af saven.
3. Sørg for, at monteringsfladen ikke er skæv eller ujævn på andre måder for at undgå
binding og unøjagtigheder. Hvis saven vipper på overfladen, placeres et tyndt
materialestykke under en savfod, indtil saven står stabilt på monteringsfladen.
Montering af savklingen (Fig. A, G–I)
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser, skal enhedens slukkes
og strømforsyningen til maskinen afbrydes før montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration eller ved udførelse
af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-stilling. Utilsigtet start kan
medføre kæstelser.
ADVARSEL: Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være farlige.
ADVARSEL! Vær opmærksom på, at savklingen kun kan udskiftes på den beskrevne
måde. Brug kun de savklinger, der er specificerede under tekniske data; kat.nr.:
DT4320 foreslås.
1. Indsæt 6 mm sekskantnøgle 26 ind i den modsatte placering af klingeakslen og hold den
(Fig. G).
2. Løsn klingebolten 6 ved at dreje i urets retning. Fjern klingebolten 6 og den udvendige
flange 5 .
3. Tryk på frigøringsgrebet til nederste skærm/hovedlåsen 2 for at løfte den nederste
klingeskærm 7 og fjern savklingen 8 .
4. Monter den nye savklinge på ansatsen på den indvendige flange 33 , og sørg for, at
tænderne på klingens nederste kant peger mod anslaget (væk fra operatøren).
5. Sæt den udvendige flange 5 på plads, og sørg for at positionsøsknerne 45 aktiveres
korrekt, en på hver side af motorakslen.
6. Stram klingebolt 6 ved at dreje den mod uret, mens du holder 6 mm sekskantnøglen 26
med den anden hånd (Fig. I).
JUSTERINGER
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser, skal enhedens slukkes
og strømforsyningen til maskinen afbrydes før montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration eller ved udførelse
af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-stilling. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Geringsaven er nøjagtigt justeret fra fabrikken. Hvis rejustering er påkrævet på grund af
forsendelse, håndtering eller andre årsager, skal nedenstående trin følges for at justere saven.
Når de er foretaget, bør disse justeringer forblive nøjagtige.
Justering af tværskinnerne for konstant skæredybde
(Fig. A, B, J, L)
Klingen skal køre med konstant skæredybde i hele bordets længde og må ikke berøre det faste
bord ved åbningens bagende eller drejearmens forside. For at opnå dette skal tværarmene
være nøjagtig parallelle med bordet, når savhovedet er trykket helt ned.
1. Tryk på frigøringsgrebet til nederste skærm/hovedlåsen 2 (Fig. A).
2. Tryk savhovedet helt til den bagerste position, og mål højden fra drejebordet 14 til
underkanten af den udvendige flange 5 (Fig. J).
3. Drej savhovedets tværlås 18 (Fig. B).
4. Hold savhovedet helt nede, og træk hovedet til enden af sin bane.
5. Mål højden angivet i figur K igen. Værdierne skal være identiske.
6. Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet (Fig. L):
a. Løsn låsemøtrikken 46 i beslaget 47 under den øverste støvudsugningsport 37 , og
juster skruen 48 som påkrævet, og gå frem i små trin.
b. Stram låsemøtrikken 46 .
ADVARSEL: Kontrollér altid, at klingen ikke berører bordet i åbningens bagende eller den
drejearmens forside i 90° lodret og 45° affasningsposition. Tænd ikke maskinen, før det er
kontrolleret!
Justering af anslaget (Fig. M)
Drej glideanslagets låsegreb 9 mod urets retning for at løsne det. Skub glideanslaget 16
til en position, hvor klingen ikke skærer i det, stram derefter anslagets låsegreb ved at dreje i
urets retning.
Kontrol og justering af klingen til anslaget (Fig. B, N, O, Q)
1. Løsn geringlåsen 13 .
8
Dansk
2. Placer tommelfingeren på geringarmen 12 og tryk på geringlåsen 13 for at frigøre
drejebordet/geringarmen 14 .
3. Drej geringarmen, indtil låsen anbringer den i 0° geringposition.
4. Træk hovedet ned og lås det fast i denne position ved hjælp af låseknappen 23 .
5. Kontrollér, at de to 0° markeringer 49 på geringskalaen 15 netop er synlige.
6. Læg en vinkel 50 mod venstre side af anslaget 16 og klingen 8 .
ADVARSEL: Rør ikke ved spidserne på klingens tænder med vinklen.
7. Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
a. Løsn skruerne 51 og flyt skala/geringarmsmodulet til venstre eller højre, indtil klingen
er i 90° til anslaget målt med vinklen (Fig. N).
b. Stram skruerne 51 igen.
Kontrol og justering af klingen til bordet
(Fig. P–R)
1. Løsn klemmehåndtaget til affasning 20 (Fig. P).
2. Tryk savhovedet til højre for at sikre, at det er helt lodret, og stram klemmegrebet
til affasning.
3. Sæt en fast vinkel 50 på bordet og op mod klingen 8 (Fig. Q).
ADVARSEL: Rør ikke ved spidserne på klingens tænder med vinklen.
4. Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
a. Løsn klemmegrebet til affasning 20 og drej stopskruen til justering af lodret
position 52 ind eller ud, indtil klingen er i 90° til bordet målt med vinklen.
b. Hvis affasningsmarkøren (a1) ikke viser nul på affasningsskalaen 21 , løsnes
skruerne 54 , der holder skalaen fast, og skalaen flyttes som påkrævet.
Kontrol og justering af affasningsvinklen
(Fig. A, P, R)
Affasningsfriløbet gør det muligt at indstille den maksimale affasningsvinkel til 45° eller 48°.
• Venstre = 45°
• Højre = 48°
1. Sørg for, at friløbsgrebet 55 er placeret i venstre position.
2. Løsn klemmegrebet til affasning 20 og flyt savhovedet til venstre.
3. Dette er 45° affasningspositionen.
4. Hvis justering er påkrævet, drejes stopskruen 56 ind eller ud som nødvendigt, indtil
markøren 53 viser 45°.
ADVARSEL: Styrerillerne kan blive tilstoppet med savsmuld. Brug en pind eller svag
trykluft til at rense styrerillerne.
Før brugen
ADVARSEL:
• Monter den rigtige savklinge. Brug ikke slidte klinger. Værktøjets maksimale
rotationshastighed må ikke overskride savklingens.
• Forsøg ikke at skære meget små stykker.
• Lad klingen skære frit. Brug ikke tvang.
• Lad motoren nå fuld hastighed, før der skæres.
• Sørg for, at alle låsegreb og klemmehåndtag er stramme.
• Fastgør arbejdsemnet.
• Selvom denne sav kan save træ og mange ikkejernholdige materialer, gælder
denne driftsvejledning kun savning af træ. De samme retningslinjer gælder for de
øvrige materialer. Denne sav må ikke anvendes til at skære jernholdige (jern og stål)
materialer eller murværk! Brug ikke slibeskiver!
• Sørg for at bruge savsnitpladen. Maskinen må ikke anvendes, hvis savsnitåbningen er
bredere end 10 mm.
• Hvis arbejdsemnet placeres på et stykke træ, øges kapaciteten til 300 mm.
BETJENING
Brugsanvisning
ADVARSEL: Følg altid sikkerhedsanvisningerne og gældende lovbestemmelser.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser, skal enhedens slukkes
og strømforsyningen til maskinen afbrydes før montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration eller ved udførelse
af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-stilling. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Brugere i UK gøres opmærksom på “woodworking machinesregulations 1974” samt
senere ændringer.
Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til din ergonomi med hensyn til bordhøjde
og stabilitet. Maskinstedet skal udvælges, så brugeren har et godt overblik og har tilstrækkelig
plads omkring maskinen til bearbejdning af arbejdsemner uden begrænsninger.
Til reduktion af vibrationseffekter sørg for at den omgivende temperatur ikke er for lav,
at maskine og tilbehør er godt vedligeholdt, og at arbejdsemnets størrelse passer til
denne maskine.
Tænde og slukke (Fig. A)
2. Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
Anvendelse af XPS™ LED arbejdslyssystem (fig. A, V)
BEMÆRK: Geringssaven skal være tilsluttet til en strømkilde.
XPSTM LED arbejdslyssystem betjenes med en trykknap, monteret på håndtaget under
den sorte plastikstang. XPSTM LED arbejdslyssystemet er uafhængigt af geringssavens
udløserkontakt.
Sådan skærer du gennem en eksisterende blyantstreg på et stykke træ:
1. Skub til den sorte plastikstang, træk derefter ned i driftshåndtaget 3 for at bringe
savklingen 8 tæt til træet. Klingens skygge vil blive vist på træet.
2. Ret blyantstregen ind efter hjørnet på klingens skygge. Det kan være nødvendigt at justere
gerings- eller smigvinklerne til nøjagtigt at matche blyantstregen.
Hastighedskontrolhjul (kun DWS771)
Hastighedskontrolhjulet 29 kan anvendes til forudindstilling af det
ønskede hastighedsområde.
Drej hastighedskontrolhjulet 29 til det ønskede område, der er indikeret med et tal (1–5).
• Brug høje hastigheder til at save bløde materialer som f.eks. træ.
• Brug lave hastigheder til at save hårdt træ.
Krops- og håndstilling
Rigtig placering af krop og hænder ved betjening af geringsaven gør savningen lettere,
nøjagtigere og sikrere.
ADVARSEL:
• Placer aldrig hænderne i nærheden af skæreområdet.
• Placer ikke hænderne nærmere klingen end 150 mm.
• Hold arbejdsemnet fast mod bordet og anslaget under skærearbejdet. Hold dine
hænder på plads, indtil kontakten er sluppet, og klingen er stoppet helt.
• Foretag altid tørkørsler (uden strøm) før afsluttende snit, så du kan kontrollere
klingens bane.
• Kryds ikke hænderne.
• Hold begge fødder solidt på gulvet, og hav god balance.
• Følg savarmen, når du flytter den til venstre og højre, og stå en smule til
savklingens side.
Grundlæggende savsnit
Lodret lige afkortning (Fig. A, S)
BEMÆRK: Brug 216 mm savklinger med 30 mm opspændingshuller til at opnå den
ønskede skærekapacitet.
1. Løsn geringlåsen 13 og løft den derefter op.
2. Slå geringlåsen 13 til i 0° positionen og spænd geringlåsen.
3. Placer træet, der skal skæres, mod anslaget 16 .
4. Tag fat i bærehåndtaget 3 , og tryk på hovedlåsens frigøringsgreb 2 for at frigøre
hovedet. Tryk på udløserkontakten 1 for at starte motoren. Det anbefales at starte snittet
tæt på anslaget.
5. Tryk hovedet ned for at lade klingen skære gennem tømmeret og trænge ned i
savsnitpladen 11 af plastic.
6. Når hovedet er trykket held ned, trækkes det langsomt på tværs for at afslutte snittet.
7. Slip kontakten, når snittet er afsluttet, og vent på at savklingen står helt stille, før hovedet
føres tilbage til den øverste hvileposition.
ADVARSEL:
• For nogle typer af plasticprofiler tilrådes det at følge sekvensen i omvendt rækkefølge.
• Den nederste klingeskærm er designet til at lukke hurtigt, når grebet 2 frigøres. Hvis
den ikke lukker inden for 1 sekund, skal saven til service hos en autoriseret DeWALTreparatør.
Lodret geringafkortning (Fig. A, T)
1. Klem geringlåsen 13 sammen. Flyt armen til venstre eller højre til den ønskede vinkel.
2. Geringlåsen går automatisk i indgreb ved 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° og 50° til venstre
og højre. Hvis en mellemliggende vinkel ønskes, holdes hovedet fast og låses ved at
fastgøre geringlåsen.
3. Sørg altid for, at geringlåsegrebet er stramt låst fast, før der skæres.
4. Gå videre som ved lodret lige afkortning.
ADVARSEL: Ved gering af enden på et stykke træ med lille afskæring placeres træet, så
afskæringen er på den side at klingen, der har den største vinkel til anslaget, dvs.
• venstre gering, afskæring til højre
• højre gering, afskæring til venstre
Affasningssnit (Fig. P, U)
Affasningsvinkler kan indstilles fra 0° til 48° til venstre. Affasninger op til 45° kan skæres med
geringarmen indstillet mellem nul og en maksimal geringposition på 45° til højre eller venstre.
1. Løsn klemmegrebet til affasning 20 og indstil den ønskede fas.
2. Indstil friløbsknappen 31 om nødvendigt.
3. Hold hovedet fast og lad det ikke falde.
4. Stram klemmegrebet til affasning 20 hårdt.
5. Gå videre som ved lodret lige afkortning.
Der er et hul 30 i tænd/sluk-kontakten 1 til at låse værktøjet med en hængelås.
1. Tryk på tænd/sluk-kontakten 1 for at starte værktøjet.
9
Dansk
Skærekvalitet
Hvor glat et snit bliver afhænger af et antal faktorer, f.eks. det materiale der saves. Når der er
behov for de glatteste snit til kantprofiler og andet præcisionsarbejde kan en skarp (60-tands
karbid) klinge og en langsommere, jævn skærehastighed give de ønskede resultater.
ADVARSEL: Sørg for, at materialet ikke vandrer, mens der saves. Spænd det ordentligt
fast. Lad altid klingen standse helt, før armen løftes. Hvis der stikker små træfibre ud på
bagsiden at arbejdsemnet, sættes et stykke afdækningstape på træet, hvor snittet skal
foretages. Sav igennem tapen og fjern den forsigtigt, når du er færdig.
Fastspænding af arbejdsemnet (Fig. C, X)
ADVARSEL: Brug altid en materialeklemme.
De bedste resultater fås ved brug af skruetvingen 17 , der er fremstillet til brug med saven.
Sådan installeres holder
1. Indsæt den i hullet bag ved anslaget. Holderen 17 skal vende imod geringssavens
bagside. Kontrollér at rillen på holderstangen er helt indsat i geringssavens fundament.
Hvis rillen er synlig, vil holderen ikke være sikret.
2. Drej holderen 180º imod geringssavens forside.
3. Løsn grebet for at justere holderen op eller ned, brug derefter finjusteringsgrebet til at
fastgøre arbejdsemnet.
BEMÆRK: Anbring holderen på højre side af fundamentet under smigskæring.
FORETAG ALTID TØRKØRSLER (UDEN STRØM), FØR DU AFSLUTTER SNIT, SÅ DU KAN
KONTROLLERE KLINGENS STI. SØRG FOR AT HOLDEREN IKKE FORSTYRRER SAVENS ELLER
BESKYTTELSESSKÆRMENES FUNKTIONER.
Kombineret gering (Fig. W)
Dette snit er en kombination af gering og affasning. Denne snittype anvendes til at lave
rammer eller kasser med skrå sider som vist i figur W.
ADVARSEL: Hvis snitvinklen varierer fra snit til snit, skal du kontrollere, at
affasningsklemmegrebet og geringklemmegrebet er strammet ordentligt. De skal
strammes efter ændringer i fas eller gering.
• Nedenstående diagram kan hjælpe med at vælge de rigtige gering- og fasindstillinger for
almindelige kombinerede geringsnit.
• Diagrammet anvendes ved at vælge den ønskede vinkel “A” (Fig. W) for opgaven og finde
vinklen på den rigtige bue i tabellen. Følg diagrammet lige ned fra dette punkt for at finde
den rigtige fasvinkel og på tværs for at finde den rigtige geringvinkel.
15
25
30
35
40
45
KVADRATISK
SQUARE BOX
KASSE
65
50
55
40
35
45
35
40
6-SIDET
6 SIDEDKASSE
BOX
30
70
35
30
65
75
80
85
30
25
50
25
45
65
55
35
50
45
15
15
30
40
8 8-SIDET
SIDED BOX
KASSE
15
25
35
10
20
20
40
60
70
80
20
75
85
55
60
25
30
20
25
15
5
10
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
VINKEL
FOR
“A”)
ANGLE
OFKASSENS
SIDE OFSIDE
BOX(VINKEL
(ANGLE"A")
60
40
SETDENNE
THIS MITER
ANGLE ONPÅ
SAW
INDSTIL
GERINGVINKEL
SAVEN
20
70
80
10
75
5
85
45
0
25
30
35
40
Disse genstande (undtagen stativet og skruetvingen) er påkrævet både på fødningsog udføringssiden:
• Stativ 40 (leveres med monteringsvejledning).
• Styreskinner (500 eller 1.000 mm) 35 .
• Fødder 39 til at støtte styreskinnerne. Brug ikke fødderne til at støtte maskinen! Føddernes
højde kan justeres.
• Materialestøtteplader 36 .
• Bordendeplade 34 til at støtte skinnerne (også ved arbejde på en eksisterende bænk).
• Skruetvinge 17 .
• Drejestop 38 .
1. Placer saven på stativet, og monter styreskinnerne.
2. Skru materialestøttepladerne 36 solidt fast på styreskinnerne 35 .
3. Skruetvingen 17 fungerer nu som længdestop.
4. Monter bordendepladerne 34 .
5. Monter drejestoppet 38 på den bagerste skinne.
6. Brug drejestoppet 38 til at justere længden for mellemlange og lange arbejdsemner. Det
kan justeres i siden eller drejes væk, når det ikke er i brug.
Støvopsamling (fig. A, K)
ADVARSEL: Tilslut, hver gang det er muligt, en støvopsamlingsenhed, der er designet i
henhold til de relevante regulativer med hensyn til støvemission.
Tilslut en støvopsamlingsenhed, der er designed i henhold til de relevante regulativer.
Lufthastigheden på eksternt tilsluttede systemer skal være 20m/s +/- 2 m/s. Hastigheden skal
måles i tilslutningsrøret på tilslutningspunktet, med tilsluttet værktøj, men ikke i drift.
BEMÆRK: DWV9000 snoet hurtig låsekonnektor (43) anbefales som et valgfrit tilbehør til
tilslutning til støvopsamlingsenheden.
Overhold de relevante regler i dit land for de materialer, der skal bearbejdes.
Støvsugeren skal være egnet til det materiale, der behandles.
Ved støvsugning af tørt støv, der er specielt skadeligt for sundhed eller er kræftfremkaldende,
skal du bruge en speciel støvsuger.
Transport (Fig. A, B)
ADVARSEL: For at bære geringsaven på praktisk vis er soklen udstyret
med to fordybninger 32 . Brug aldrig beskyttelsesskærme til at løfte eller
transportere geringsaven.
1. Ved transport af saven skal fas- og geringpositionerne indstilles til 0°.
2. Tryk på frigøringsgrebet til nederste skærm/hovedlåsen 2 (Fig. A).
3. Tryk hovedet ned, og tryk på låseknappen 23 (Fig. B).
4. Bring saven i hvileposition og tryk på tværlåsen 18 .
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT elværktøj er designet til at fungere i lang tid med minimal vedligeholdelse.
Kontinuerlig tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt pleje af værktøjet og
regelmæssig rengøring.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser, skal enhedens slukkes
og strømforsyningen til maskinen afbrydes før montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration eller ved udførelse
af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i OFF-stilling. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Hvis savklingen er slidt, skal den udskiftes med en ny, skarp klinge.
45
INDSTIL
FASVINKEL
SAVEN
SETDENNE
THIS BEVEL
ANGLEPÅ
ON
SAW
1. Indstil saven til de anbefalede vinkler og foretag nogle prøvesnit.
2. Prøv at sætte de savede stykker sammen.
Eksempel: For at lave en firesidet kasse med udvendige vinkler på 25° (vinkel “A”) (Fig. W),
skal den øverste højre bue anvendes. Find 25° på bueskalaen. Følg den vandrette
krydsende linje til en af siderne for at finde geringvinklen, der skal indstilles på saven (23°).
Følg på samme måde den lodrette krydsende linje op eller ned for at få den fasvinkel, der
skal indstilles på saven. (40°). Prøv altid skærene på nogle overskydende stykker træ for at
verificere indstillingerne på saven.
ADVARSEL: Overskrid aldrig grænserne for kombineret gering på 45° fas med 45° venstre
eller højre gering.
Støtte Til Korte og Lange Emner (Fig. C, D)
Savning af Kort Materiale
Det tilrådes at anvende længdestop 41 for korte arbejdsemner, både til savning af serier og
til korte enkelte arbejdsemner i forskellig længde. Længdestoppet kan kun anvendes sammen
med et par styreskinner 35 , der er ekstraudstyr.
Savning af Stort Materiale
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser skal lange arbejdsemner
altid understøttes.
Figur C viser den ideelle konfiguration til savning af lange arbejdsemner, når saven bruges
fritstående (alle genstande fås som ekstraudstyr).
10
Smøring
Dit eldrevne værktøj kræver ikke yderligere smøring.
Rengøring
Før brug kontrollér omhyggeligt beskyttelsesskærmen på den øverste klinge, den bevægelige
beskyttelsesskærm på den nederste klinge lige såvel som støvopsamlingsrøret for at fastslå,
at den vil køre korrekt. Sørg for at skår, støv eller partikler fra arbejdsemnet ikke kan føre til
blokering af en af funktionerne.
I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem savklingen og
beskyttelsesskærme, frakobl maskinen fra strømforsyningen og følg de instruktioner, der findes
i afsnittet Montering af savklingen. Fjern de fastklemte dele og genmontér savklingen.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs uden af hovedkabinettet med tør luft, så snart
der observeres ophobninger af snavs i og omkring lufthullerne. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og en godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller skrappe kemikalier til rengøring af
værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan svække de anvendte materialerne
i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske
trænge ind i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i væske.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser skal bordoverfladen
rengøres regelmæssigt.
Dansk
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser skal støvopsamlingssystemet
rengøres regelmæssigt.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da tilbehør, der ikke tilbydes af DeWALT, ikke er testet med dette produkt,
kan brug af sådant tilbehør sammen med dette værktøj være forbundet med fare. For at
reducere risikoen for skader bør kun tilbehør anbefalet af DeWALT anvendes sammen med
dette produkt.
Brug af rullebordet (Fig. C–E)
Rullebordet 42 gør det meget nemt at håndtere store og lange stykker træ (Fig. E). Det kan
enten tilsluttes på venstre eller højre side af maskinen. Rullebordet kan kun bruges sammen
med stativet (Fig. C), der er ekstraudstyr.
ADVARSEL: Monter rullebordet ved at følge instruktionerne, der fulgte med ved levering
af stativet.
• Erstat de korte støttebjælker, der fulgte med stativet med de uregelmæssige skinner fra
bordet, på den side bordet skal anvendes.
• Følg alle instruktioner, der fulgte med rullebordet.
Sortiment af tilgængelige savklinger (anbefalede klinger)
Klingetype
Klingedimensioner
Brug
(diameter x boring x antal tænder)
216x30x24
Til generel anvendelse, længdesavning og afkortning af træ
og plastic
DT4286-serien 40
216x30x80
TCG til brug til aluminium
DT4320-serien 60
216x30x48
ATB til finsavning af bearbejdet og naturligt træ
DT4350-serien 60
216x30x60
TCG til ekstra fin savning af bearbejdet og naturligt træ
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.
DT4310-serien 40
Miljøbeskyttelse
Særskilt indsamling. Produkter og batterier mærket med dette symbol må ikke
bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.
Produkter og batterier indeholder materialer, der kan blive gendannet eller
genanvendt og således reducere efterspørgslen efter råvarer. Genbrug venligst
elektriske produkter og batterier i henhold til lokale regulativer. Du kan finde yderligere
oplysninger på www.2helpU.com.
11
Deutsch
KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
DWS771, DWS777
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Herzlichen Glückwunsch!
Skarpe kanter
Sie haben sich für ein Werkzeug von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichtlinie
Technische Daten
Spannung
Typ
Aufnahmeleistung
Sägeblattdurchmesser
Aufnahmebohrung Sägeblatt
Max. Sägeblattdrehzahl
Gehrung (Maximaleinstellungen)
Schrägschnitt (Maximaleinstellungen)
Doppelgehrungsschnitt
W
mm
mm
min-1
links und rechts
links
Schrägschnitt
Gehrungsschnitt
DWS771
230
1
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
DWS777
230
1
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
91
102
3,2
93
104
3,9
V
Leistungskennzahlen
Gerader Schnitt 90°
Gehrungsschnitt 45°
Gehrungsschnitt 48°
Schrägschnitt 45°
Schrägschnitt 48°
Gesamtabmessungen
Gewicht
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN61029:
LPA (Schalldruckpegel)
dB(A)
LWA (Schallleistungspegel)
dB(A)
K (Schallleistungspegel-Unsicherheit)
dB(A)
Vibrationskennwert ah
m/s²
2,1
2,1
Unsicherheit K =
m/s²
1,5
1,5
Die in diesem Informationsblatt angegebene Schwingungsemission wurde mittels
eines standardisierten Prüfverfahrens gemäß EN61029 gemessen und kann zum
Vergleich verschiedener Werkzeuge verwendet werden. Sie kann für eine vorläufige
Expositionsbewertung verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Schwingungspegel steht für die Hauptverwendung
des Werkzeugs. Wird das Werkzeug für andere Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt, kann die Schwingungsemission abweichen. Dies
kann zu einer erheblichen Erhöhung des Expositionsgrades über den gesamten
Arbeitszeitraum führen.
Eine Einschätzung der Schwingungsexposition sollte auch die Zeiten berücksichtigen, in
denen das Gerät ausgeschaltet ist oder wenn es zwar in Betrieb, aber nicht im Einsatz im
eigentlichen Sinne ist. Dies kann zu einer erheblichen Minderung des Expositionsgrades
über den gesamten Arbeitszeitraum führen.
Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der Anwender vor den
Auswirkungen von Schwingungen fest, wie z. B.: Wartung des Werkzeugs und des
Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation von Arbeitsabläufen.
Absicherung
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
HINWEIS: Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein Stromversorgungssystem mit
einer maximale zulässigen Systemimpedanz Zmax von 0,28 Ω am Schnittstellenpunkt
(Netzanschlusskasten) der Stromversorgung des Benutzers vorgesehen.
Der Benutzer muss sicherstellen, dass dieses Gerät ausschließlich an ein
Stromversorgungssystem angeschlossen wird, das den obigen Anforderungen entspricht.
Der Benutzer sollte gegebenenfalls das örtliche Stromversorgungsunternehmen nach der
Systemimpedanz am Schnittstellenpunkt fragen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das
Handbuch und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern nicht
vermieden, u. U. zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen zu tun hat, aber,
wenn es nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
12
Kapp- und Gehrungssäge
DWS771, DWS777
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von Richtlinie 2004/108/EC (bis zum
19.04.2016), 2014/30/EU (ab dem 20.04.2016) und 2011/65/EU. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der
Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
26.02.2016
Sicherheitsanweisungen
WARNUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind immer grundlegende
Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um die Gefahren von Brand, Stromunfall und
Körperschäden zu beachten, sowie die nachher Folgenden.
Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt in Gebrauch nehmen, und bewahren Sie
diese Anweisungen auf.
BEWAHRENSIE DIESES HANDBUCH ZUM
KÜNFTIGENNACHSCHLAGENAUF
Allgemeine Sicherheitsvorschriften
1 . Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.
Überladene Arbeitsbereiche und Werkbänke begünstigen Unfälle.
2 . Berücksichtigen Sie die Arbeitsumgebung.
Setzen Sie das Gerät keinem Regen aus. Verwenden Sie das Werkzeug nicht in einer feuchten
oder nassen Umgebung. Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches (250–
300 Lux). Benutzen Sie das Werkzeug nicht an Stellen, an denen Brand- oder Explosionsgefahr
besteht, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen. Der Arbeitsbereich sollte
gut belüftet werden.
3 . Schutz vor Stromunfall.
Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Flächen (z. B. Rohre, Heizkörper, Kochplatten
und Kühlschränke). Bei extremen Einsatzbedingungen (z. B. bei hoher Luftfeuchtigkeit,
Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines
Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters erhöht werden.
4 . Halten Sie andere Personen fern.
Lassen Sie nicht zu dass Unbeteiligte, insbesondere Kinder, das Werkzeug oder das
Verlängerungskabel berühren und halten Sie sie vom Arbeitsbereich fern.
5 . Bewahren Sie nicht benutzte Werkzeuge sicher auf.
Nicht benutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
6 . Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Das Werkzeug wird bessere und sicherere Arbeitsergebnisse erzielen, wenn es zweckgemäß
belastet wird.
7 . Verwenden Sie das geeignete Werkzeug.
Überlasten Sie keine schwachen Werkzeuge oder Zubehörteile mit Aufgaben für
leistungsstärkere Werkzeuge. Verwenden Sie Werkzeuge nicht für ungeeignete Zwecke.
Verwenden Sie z. B. keine Kreissägen zum Schneiden von Ästen oder Holzklötzen.
8 . Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von sich bewegenden Teilen erfasst
werden können. Rutschfestes Schuhwerk wird bei Außenarbeiten empfohlen. Tragen Sie bei
langen Haaren eine Haarschutzbedeckung.
9 . Verwenden Sie Schutzausrüstungen:
Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Gesichts- oder Staubschutzmaske,
wenn bei der Arbeit Staub oder herumfliegende Teilchen entstehen. Falls diese Teilchen sehr
heiß sein können, tragen Sie auch eine hitzebeständige Schürze. Tragen Sie immer einen
Gehörschutz. Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
10 . Schließen Sie die Spanabsaugung an.
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder zum Sammeln von Spänen vorhanden sind,
vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
Deutsch
11 . Behandeln Sie das Kabel sorgfältig.
Zerren Sie nicht am Kabel, um es aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel
vor Hitze, Öl und scharfen Kanten. Tragen Sie das Werkzeug niemals am Kabel.
12 . Fixieren Sie das Werkstück.
Verwenden Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock zur Fixierung des Werkstücks. Es
wird damit sicherer als mit der Hand gehalten und ermöglicht die Bedienung des Werkzeugs
mit beiden Händen.
13 . Übernehmen Sie sich nicht.
Achten Sie auf sicheren Stand und Gleichgewicht.
14 . Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber, um bessere und sicherere Ergebnisse
zu erzielen. Befolgen Sie die Vorschriften zur Schmierung und zum Zubehöraustausch.
Überprüfen Sie die Werkzeuge regelmäßig. Lassen Sie Defekte durch eine autorisierte
Kundendienststelle reparieren. Halten Sie Handgriffe und Schalter trocken, sauber und frei von
Öl und Fett.
15 . Trennen Sie die Werkzeuge vom Stromnetz.
Wenn Sie die Geräte nicht benutzen, und wenn Sie Zubehör wie Sägeblätter, Stifte und
Schneiden wechseln, trennen Sie vor der Wartung die Werkzeuge vom Stromnetz.
16 . Entfernen Sie Justier- und Werkzeugschlüssel.
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, vor Inbetriebnahme des Werkzeugs zu prüfen, ob alle
Justier- und Werkzeugschlüssel vom Gerät entfernt sind.
17 . Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten.
Wenn Sie das Gerät tragen, nehmen Sie den Finger vom Schalter. Vergewissern Sie sich, dass
das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.
18 . Verwenden Sie für Außenarbeiten geeignete Verlängerungskabel.
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Verlängerungskabel und tauschen Sie es aus, falls es
beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät im Freien verwenden, nehmen Sie nur Verlängerungskabel,
die sich für den Einsatz im Freien eignen und entsprechend gekennzeichnet sind.
19 . Seien Sie stets aufmerksam.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Verwenden Sie Ihre praktische Vernunft. Benutzen Sie
das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Medikamenten oder
Alkohol stehen.
20 . Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf Beschädigungen.
Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme Gerät und Netzkabel sorgfältig, um sicher zu sein,
dass es ordnungsgemäß funktionieren und die angestrebte Leistung erbringen wird.
Überprüfen Sie die Ausrichtung der beweglichen Teile, deren Befestigung, dass keine
Teile, Schutzvorrichtungen und Befestigungen beschädigt sind und dass keine anderen
Umstände den einwandfreien Betrieb des Werkzeugs beeinträchtigen könnten. Beschädigte
Schutzvorrichtungen oder andere Teile sollten ordnungsgemäß durch eine autorisierte
Kundendienststelle repariert oder ausgetauscht werden, sofern in diesen Anweisungen nichts
anderes angegeben ist. Lassen Sie defekte Schalter durch eine autorisierte Kundendienststelle
ersetzen. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn der Ein/Aus-Schalter nicht funktioniert.
Versuchen Sie nie, selbst das Werkzeug zu reparieren.
WARNUNG! Das Verwenden anderer als der in diesen Anweisungen empfohlenen
Anbaugeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten mit diesem Werkzeug,
die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zur Gefahr von
Körperschäden führen.
21 . Lassen Sie Ihr Werkzeug durch qualifizierte Personen reparieren.
Dieses Elektrowerkzeug erfüllt die geltenden Sicherheitsvorschriften. Reparaturen sollten nur
durch qualifizierte Personen und mit Originalersatzteilen durchgeführt werden, da andernfalls
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen können.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Gehrungssägen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diese Maschine ist mit einer speziell konfigurierten Netzleitung ausgerüstet, die nur vom
Hersteller oder einer autorisierten Reparaturwerkstatt erneuert werden darf.
Verwenden Sie das Gerät nicht zum Schneiden von Werkstoffen, die nicht vom Hersteller
empfohlen sind.
Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die Schutzvorrichtungen angebracht sind, funktionieren
und sich in einem einwandfreien Wartungszustand befinden.
Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Neigungsschnitten, dass der Arm sicher
befestigt ist.
Halten Sie den Bereich um die Maschine herum eben, aufgeräumt und frei von losem Material,
wie beispielsweise Späne und Schnittreste.
Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das zu schneidende Material.
Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt scharf und gut eingestellt ist. Beachten Sie die auf dem
Sägeblatt angegebene Höchstdrehzahl.
Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellknöpfe und -hebel angezogen sind, bevor Sie mit der
Arbeit beginnen.
Halten Sie Ihre Hände nicht in der Nähe des Sägeblatts, wenn die Säge an der
Stromversorgung angeschlossen ist.
Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug schnell abzubremsen, indem Sie
ein Werkzeug oder etwas anderes gegen das Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere
Verletzungen verursacht werden können.
Vor der Verwendung von Zubehörteilen schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach.
Die falsche Verwendung von Zubehör kann Sachschäden verursachen.
Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt oder mit rauem Material einen Halter oder
tragen Sie Handschuhe.
Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass das Sägeblatt ordnungsgemäß montiert ist.
Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich in die richtige Richtung dreht.
•
Verwenden Sie keine Blätter mit einem kleineren oder größeren Durchmesser als empfohlen.
Angaben über die richtigen Sägeblätter sind den Technischen Daten zu entnehmen.
Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch spezifizierten Sägeblätter im Einklang mit EN8471.
• Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten lärmmindernden Sägeblättern in Erwägung.
• Verwenden Sie keine Sägeblätter für HOCHGESCHWINDIGKEITSSTAHL.
• Verwenden Sie keine gespaltenen oder beschädigten Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine Schleif- oder Diamantscheiben.
• Verwenden Sie nur Sägeblätter, deren angegebene Drehzahl mindestens so hoch ist wie die
auf der Säge angegebene Drehzahl.
• Verwenden Sie immer die Schlitzplatte.
• Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück, bevor Sie den Schalter loslassen.
• Vergewissern Sie sich vor jedem Sägevorgang, dass die Maschine stabil steht.
• Blockieren Sie nie den Ventilator, um die Antriebswelle zu stoppen.
• Die Sägeblattabdeckung geht automatisch nach oben, wenn der Arm abgesenkt wird. Sie
senkt sich auf das Sägeblatt, wenn der Lösehebel 2 der Kopfarretierung gedrückt wird.
• Ziehen Sie den Blattschutz nie per Hand hoch, außer wenn die Säge ausgeschaltet ist und
der Netzstecker gezogen wurde. Der Blattschutz kann von Hand hochgezogen werden, wenn
Sägeblätter ausgewechselt werden und wenn der Zustand der Säge geprüft werden soll.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors sauber und spanfrei sind.
• Ersetzen Sie abgenutzte Schlitzplatten.
• Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von Wartungsarbeiten und vor dem
Sägeblattwechsel vom Netz.
• Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch, solange die Maschine noch
läuft und sich der Kopf nicht in der Ruhestellung befindet.
• Bei Ausstattung mit Laser ist ein Austausch durch einen anderen Lasertyp nicht
gestattet. Lassen Sie einen Laser nur vom Hersteller oder von einer autorisierten
Kundendienstwerkstatt reparieren.
• Bei Ausstattung mit LED ist ein Austausch durch einen anderen LED-Typ nicht gestattet.
Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller oder von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt
vornehmen.
• Verwenden Sie bei der Bearbeitung von Holz eine Absaugvorrichtung. Bedenken Sie immer
Faktoren, die zu Staubentwicklung führen können, z.B.:
ʵʵ Art des zu bearbeitenden Werkstoffs (Pressspanplatten erzeugen mehr Staub als Holz);
ʵʵ Schärfe des Sägeblatts;
ʵʵ Korrekte Einstellung des Sägeblatts;
ʵʵ Absaugvorrichtung mit Ventilationsleistung von mindestens 20 m/s.
Stellen Sie sicher, dass die Absaugvorrichtung sowie Hauben, Blenden und Rinnen korrekt
ausgerichtet sind.
• Beachten Sie die folgenden Faktoren, die sich auf die Lärmexposition auswirken:
ʵʵ verwenden Sie speziell konstruierte, Lärm mindernde Sägeblätter;
ʵʵ verwenden Sie nur richtig geschärfte Sägeblätter;
• Die Maschine muss regelmäßig gewartet werden;
• Sorgen Sie für geeignete allgemeine oder punktuelle Beleuchtung;
• Stellen Sie sicher, dass die Benutzer in geeigneter Weise in der Verwendung, Justierung und im
Betrieb dieses Gerätes geschult sind;
• Vergewissern Sie sich, dass alle Distanz- und Spindelringe dem in dieser Anleitung
angegebenen Zweck entsprechen.
• Entfernen Sie keine abgeschnittenen oder anderen Teile des Werkstücks aus dem
Schneidebereich, während die Maschine läuft und der Sägekopf sich nicht in
Ruheposition befindet.
• Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 150 mm sind.
• Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale
Werkstückgröße akzeptieren:
ʵʵ Höhe 60 mm, Breite 270 mm, Länge 500 mm
ʵʵ Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten Tisch gestützt werden, z.B. DE7023.
Klemmen Sie das Werkstück immer gut fest.
• Schalten Sie bei einem Unfall oder Maschinenfehler die Maschine sofort ab und trennen Sie sie
von der Stromquelle.
• Melden Sie den Fehler und kennzeichnen Sie die Maschine in geeigneter Form, damit andere
Personen die defekte Maschine nicht verwenden.
• Wenn das Sägeblatt beim Sägen aufgrund anormaler Vorschubkraft blockiert, schalten Sie die
Maschine ab und trennen Sie sie von der Stromzufuhr. Entfernen Sie das Werkstück und stellen
Sie sicher, dass sich das Sägeblatt frei dreht. Schalten Sie die Maschine ein und starten Sie
einen neuen Sägevorgang mit reduzierter Vorschubkraft.
• Sägen Sie niemals Leichtmetalle, besonders kein Magnesium.
• Immer wenn es die Situation erlaubt, montieren Sie die Maschine an eine Werkbank, und
verwenden Sie dazu Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm und einer Länge von
80 mm.
Restgefahren
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von Sägen untrennbar verbunden:
• Verletzungen durch Berühren rotierender Teile.
Beim Betrieb von Sägen lassen sich bestimmte Restgefahren trotz Verwendung von
Schutzeinrichtungen und der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften nicht vermeiden. Diese sind:
• Gehörschäden.
• Verletzungsgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
13
Deutsch
•
•
•
Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Staub, der beim Sägen von Holz entsteht,
insbesondere Eiche, Buche und MDF.
Die folgenden Faktoren erhöhen das Risiko von Atemproblemen:
• Beim Sägen von Holz ist keine Absaugvorrichtung angebracht
• Unzureichende Staubabsaugung durch nicht gereinigte Absaugfilter
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
WARNUNG! Verwenden Sie Werkzeuge nur entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn diese Personen von einer Person, die für
ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deshalb,
ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeugs angegebenen
Spannung entspricht.
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Tragpunkt
Lage des datumscodes (Abb. (Fig.) B)
Der Datumscode 57 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2015 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Teilmontiertes Gerät
2 Inbusschlüssel 4/6 mm
1 TCT Sägeblatt 216 mm
1Werkstückspannvorrichtung
1Bedienungshandbuch
• Prüfen Sie das Werkzeug, die Teile oder Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. A, B, G, H)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am Elektrowerkzeug oder seinen Teilen
vor. Dies könnte zu Schäden oder Verletzungen führen.
1 Ein-/Aus-Schalter
23 Sperrknopf
2 Lösehebel der Arretierung der
24 Querstangen
Schutzvorrichtung
25 Sägekopf
3 Transportgriff
26 Sechskantschlüssel (Abb. G)
4 Feste obere Schutzvorrichtung
27 Kabelklemme
5 Außenflansch
28 Kabel
6 Sägeblattschraube
29 Geschwindigkeitswähler (nur DWS771)
7 Untere Sägeblattschutzvorrichtung
30 Loch für Vorhängeschloss
8 Sägeblatt
31 Überbrückungstaste
9 Verriegelungsknopf des Gleitanschlags
32 Transportgriff (links und rechts)
10 Fester Tisch
33 Innenflansch (Abb. H)
11 Schlitzplatte
34 Spanabsaugdüse
12 Gehrungsarm
Optionales Zubehör (Abb. A, C–E, K)
13 Gehrungsarretierung
35 Tischendplatte
14 Drehtellers/Gehrungsarm
36 Führungsschienen der Stütze
15 Gehrungsskala
37 Materialstützplatte
16 Gleitanschlag
38 Schwenkbarer Anschlag
17 Schraubstock
39 Verstellbarer Standfuß 760 mm (max.
Höhe)
18 Querverriegelung
40 Untergestell
19 Arretierungshaken der Schutzvorrichtung
41 Längenanschlag für kurze Werkstücke (zur
20 Neigungsspannhebel
Verwendung mit Führungsschienen (35))
21 Neigungsskala
42
Rolltisch
22 Bankbefestigungsbohrungen
43 Schnellverbinder mit Drehanschluss
Verwendungszweck
Ihre DeWALT Kapp- und Gehrungssäge wurde für das professionelle Schneiden von Holz,
Holzprodukten und Kunststoffen entwickelt. Sie führt die Sägearbeiten für Querschnitte,
Schrägschnitte und Gehrungsschnitte einfach, genau und sicher durch.
Das Gerät ist für die Verwendung mit einem nominalen Sägeblattdurchmesser von 216 mm
mit Hartmetallschneide vorgesehen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
Diese Kapp- und Gehrungssäge ist ein Elektrowerkzeug für den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
14
Ihr Werkzeug ist gemäß EN61029 zweifach isoliert. Ein Erdleiter ist deshalb
nicht erforderlich.
Ist das Kabel auszutauschen, darf das Werkzeug ausschließlich durch eine autorisierte
Kundendienststelle oder einen qualifizierten Elektriker repariert werden.
Folgende Kabel sind vorgeschrieben:
DW770 / DW770GP: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DW770 LX / DW770GP LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
DWS777 / DWS771: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DWS777 LX / DWS771 LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
rtsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden, müssen über einen
CH O
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus
und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder entfernen,
Einstellungen justieren oder ändern oder Reparaturen vornehmen. Stellen Sie sicher,
dass der Auslöseschalter in AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigter Start kann zu
Verletzungen führen.
Auspacken
Motor und Schutzabdeckungen sind bereits auf der Basis montiert.
Kabelklemme (Abb. H)
Stecken Sie das Kabel 28 durch die Kabelklemme 27 . Geben Sie ausreichend Kabellänge
vor, damit der Sägekopf sich hin- und herbewegen kann, und ziehen Sie die Klemme mit der
Schraube fest.
Montage auf der Werkbank (Abb. B)
1. Alle vier Füße sind zur leichten Montage auf der Werkbank mit Löchern 22 versehen.
Die Löcher können Schrauben in unterschiedlichen Größen aufnehmen. Verwenden Sie
nur eine Variante der Löcher. Es ist nicht nötig, beide Varianten zu verwenden. Fixieren
Sie Ihre Säge vor dem Arbeiten ausreichend, damit sie sich nicht bewegen kann. Bolte
med en diameter på 8 mm og en længde på 80 mm anbefales. Um den Transport Ihrer
Säge zu erleichtern, können Sie sie an einer mindestens 12,5 mm starken Sperrholzplatte
befestigen. Diese Platte können Sie dann leicht an der Werkbank festspannen und wieder
abnehmen, um sie andernorts zu befestigen.
2. Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten Sie sicherstellen, dass die
Befestigungsschrauben nicht aus dem Plattenboden herausragen. Die Sperrholzplatte
muss auf der Auflageplatte der Werkbank bündig aufliegen. Bei Befestigung der Säge
auf Arbeitsflächen ist immer dafür zu sorgen, dass sie nur an den Spannstellen, wo sich
die Befestigungslöcher befinden, festgespannt wird. Ein Festspannen der Säge an einer
anderen Stelle stört den ordnungsgemäßen Betrieb.
3. Um Verklemmen und Ungenauigkeit zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die
Montagefläche nicht verformt oder sonst wie uneben ist. Wenn die Säge auf der Fläche
kippelt, legen Sie eine dünne Unterlage unter einen der Sägefüße, bis die Säge fest auf der
Montagefläche steht.
Montage des Sägeblatts (Abb. A, G–I)
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus
und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder entfernen,
Einstellungen justieren oder ändern oder Reparaturen vornehmen. Stellen Sie sicher,
dass der Auslöseschalter in AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigter Start kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Die Zähne eines neuen Sägeblattes sind sehr scharf und können
gefährlich sein.
WARNUNG! Das Sägeblatt darf nur auf die beschriebene Art und Weise ausgetauscht
werden. Verwenden Sie nur Sägeblätter gemäß den Technische Daten; Kat.nr.: DT4320
wird empfohlen.
Deutsch
1. Stecken Sie den 6 mm Inbusschlüssel 26 auf die andere Seite der Sägeblattwelle und
halten Sie ihn fest (Abb. G).
2. Lösen Sie die Spannschraube 6 durch Drehen im Uhrzeigersinn. Entfernen Sie die
Spannschraube 6 und den Außenflansch 5 .
3. Drücken Sie den Lösehebel 2 für die Arretierung der unteren Schutzabdeckung/
Kopfarretierung, heben Sie die untere Schutzabdeckung 7 an und entfernen Sie das
Sägeblatt 8 .
4. Montieren Sie das neue Sägeblatt auf dem inneren Bund, der sich am inneren
Sägeblattflansch 33 befindet. Sorgen Sie dafür, dass die Zähne am unteren Blattrand in
Richtung des Werkstückanschlags (vom Benutzer weg) zeigen.
5. Setzen Sie den Außenflansch 5 wieder ein und vergewissern Sie sich, dass je einer der
Stummel 45 an jeder Seite der Sägeblattwelle richtig einrastet.
6. Ziehen Sie die Spannschraube 6 durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn fest und
halten Sie dabei mit der anderen Hand den 6 mm Inbusschlüssel 26 fest (Abb. I).
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus
und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder entfernen,
Einstellungen justieren oder ändern oder Reparaturen vornehmen. Stellen Sie sicher,
dass der Auslöseschalter in AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigter Start kann zu
Verletzungen führen.
Ihre Kapp- und Gehrungssäge wurde werksseitig genau eingestellt. Sollte wegen des
Transports oder aus irgendeinem anderen Grund eine erneute Einstellung erforderlich sein,
gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Säge einzustellen. Die Einstellungen sollten dann
zuverlässig bestehen bleiben.
Einstellen der Traversen für konstante Schnitttiefe (Abb. A, B, J, L)
Das Sägeblatt muss sich in einer konstanten Schnitttiefe über die gesamte Länge des
Tisches bewegen und darf die feste Platte am Ende des Schlitzes oder an der Vorderseite
des Dreharms berühren. Zu diesem Zweck müssen die Traversen genau parallel zum Tisch
verlaufen, wenn der Sägekopf vollständig heruntergedrückt ist.
1. Drücken Sie den Lösehebel 2 für die untere Schutzabdeckung/Kopfarretierung (Abb. A).
2. Drücken Sie den Sägekopf ganz nach hinten und messen Sie die Höhe vom Drehteller 14
bis zur Unterseite des Außenflansches 5 (Abb. J).
3. Drehen Sie die Traversenarretierungsschraube 18 (Abb. B).
4. Halten Sie den Sägekopf vollständig gedrückt und ziehen Sie ihn bis ans Ende seiner Bahn.
5. Messen Sie die in Abbildung 11 angegebene Höhe erneut. Beide Werte
sollten übereinstimmen.
6. Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie folgendermaßen vor (Abb. L):
a. Lösen Sie die Sicherungsmutter 46 am Halter 47 unter der oberen
Spanabsaugmündung 37 und justieren Sie die Schraube 48 in kleinen Schritten, bis
das Ziel erreicht ist.
b. Ziehen Sie die Sicherungsmutter 46 fest.
WARNUNG: Prüfen Sie immer, dass das Sägeblatt nicht die Platte hinter dem Schlitz oder
vorne am Dreharm bei den Stellungen 90° senkrecht und 45° Neigung berührt. Schalten
Sie das Gerät nicht ein, bevor Sie das nicht kontrolliert haben.
Einstellen des Anschlags (Abb. M)
Lösen Sie den Arretierknopf 9 durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn. Verschieben Sie
den Werkstückanschlag 16 so, dass das Sägeblatt ihn nicht berührt. Drehen Sie dann den
Anschlagarretierungsknopf entgegen dem Uhrzeigersinn fest.
Prüfen und Justieren des Sägeblatts mit dem Anschlag
(Abb. B, N, O, Q)
1. Lösen Sie die Gehrungsarretierung 13 .
2. Legen Sie Ihren Daumen auf den Gehrungsarm 12 und drücken Sie die
Gehrungsarretierung 13 , um den Drehteller/Gehrungsarm 14 zu lösen.
3. Schwenken Sie den Gehrungsarm, bis die Arretierung ihn in der 0°-Gehrungsposition hält.
4. Ziehen Sie den Sägekopf herunter und stellen Sie ihn in dieser Position mit dem
Arretierknopf 23 fest.
5. Prüfen Sie, dass die beiden 0°-Markierungen 49 auf der Gehrungsskala 15 knapp
sichtbar sind.
6. Legen Sie ein Winkelmaß 50 an die linke Seite des Anschlags 16 und an das Sägeblatt 8 .
WARNUNG: Berühren Sie nicht die Spitzen der Sägeblattzähne mit dem Winkelmaß.
7. Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
a. Lockern Sie die Schrauben 51 und bewegen Sie die Skala/Gehrungsarmkonstruktion
nach links oder rechts, bis der mit dem Winkelmaß gemessene Winkel zwischen dem
Sägeblatt und dem Anschlag 90° beträgt (Abb. N).
b. Drehen Sie die Schrauben 51 wieder fest.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und
Drehteller (Abb. P–R)
1. Lockern Sie den Neigungsarretierungshebel 20 (Abb. P).
2. Drücken Sie den Sägekopf nach rechts, um sicherzugehen, dass er völlig senkrecht steht.
Ziehen Sie den Neigungsarretierungshebel wieder an.
3. Legen Sie ein Winkelmaß 50 auf den Tisch und senkrecht an das Sägeblatt 8 (Abb. Q).
WARNUNG: Berühren Sie nicht die Spitzen der Sägeblattzähne mit dem Winkelmaß.
a. Lösen Sie den Neigungsarretierungshebel 20 und drehen Sie die Anschlagschraube
für die senkrechte Stellung 52 hinein bzw. heraus, bis sich das Blatt 90° zum Tisch
befindet, wenn mit dem Winkelmaß gemessen wird.
b. Falls der Neigungszeiger (a1) nicht null auf der Neigungsskala 21 anzeigt, lockern Sie
die Feststellschraube 54 der Skala und verschieben Sie die Skala entsprechend.
Überprüfung und Einstellung des Neigungswinkels (Abb. A, P, R)
Die Neigungsumgehung ermöglicht es, den Neigungswinkel falls erforderlich bei 45° oder
48° einzustellen.
• Links = 45°
• Rechts = 48°
1. Prüfen Sie, dass der Umgehungsknopf 55 in der linken Position ist.
2. Lösen Sie den Neigungsarretierungshebel 20 und verschieben Sie den Sägekopf
nach links.
3. Dies ist die Position, bei der die Neigung 45° beträgt.
4. Wenn eine Justierung erforderlich ist, drehen Sie die Anschlagschraube 56 rein oder raus,
bis der Zeiger 53 45° anzeigt.
WARNUNG: Die Führungsrillen können durch Sägemehl verstopft sein. Verwenden Sie ein
Stäbchen oder niedrigen Luftdruck, um die Führungsrillen zu reinigen.
Vor Inbetriebnahme
WARNUNG:
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig abgenutzten
Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl der Säge darf nicht höher sein als die
des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das Sägeblatt aus.
Überlasten Sie die Säge nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl beschleunigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Festspannknöpfe und –hebel angezogen sind.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Obwohl diese Säge Holz und viele andere NE-Werkstoffe schneidet, bezieht sich
diese Bedienungsanleitung nur auf das Schneiden von Holz. Die gleichen Richtlinien
gelten auch für andere Werkstoffe. Schneiden Sie mit dieser Säge keine eisenhaltigen
Werkstoffe (Eisen und Stahl), Faserzement oder Mauerwerk! Verwenden Sie keine
Schleifscheiben!
• Verwenden Sie immer die Tischeinlage. Verwenden Sie die Säge nicht, wenn der
Schlitz breiter ist als 10 mm.
• Wenn Sie das Werkstück auf ein Stück Holz legen, erhöht sich die Leistung auf
300 mm.
BETRIEB
Bedienungsanleitung
WARNUNG: Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise und
anwendbaren Vorschriften.
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus
und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder entfernen,
Einstellungen justieren oder ändern oder Reparaturen vornehmen. Stellen Sie sicher,
dass der Auslöseschalter in AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigter Start kann zu
Verletzungen führen.
Die Aufmerksamkeit der Benutzer in Großbritannien sollte auf die „Woodworking Machines
Regulations 1974“ und die daran anschließenden Änderungen gerichtet sein.
Achten Sie bei der Aufstellung Maschine auf eine ergonomische Tischhöhe und -stabilität.
Der Standort der Maschine muss so gewählt werden, dass der Bediener einen guten
Überblick sowie genügend Platz um die Maschine herum hat, dass er die Werkstücke ohne
Einschränkung bearbeiten kann.
Stellen Sie zur Reduzierung der Auswirkungen von Vibrationen sicher, dass die
Umgebungstemperatur nicht zu gering ist, dass Maschine und Zubehör gut gewartet sind und
sich die Werkstückgröße für diese Maschine eignet.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Im Ein-Aus-Schalter 1 befindet sich eine Bohrung 30 , in die ein Vorhängeschloss eingesetzt
werden kann, um das Werkzeug zu sichern.
1. Drücken Sie zum Einschalten den Ein-Aus-Schalter 1 .
2. Lassen Sie zum Stoppen den Schalter los.
Verwendung des XPSTM LED-Arbeitsleuchtensystems (Abb. A, V)
HINWEIS: Die Gehrungssäge muss an eine Stromquelle angeschlossen sein.
Das XPSTM LED-Arbeitsleuchtensystem wird mit einem Druckknopfschalter bedient, der sich
am Griff unter dem schwarzen Kunststoffhebel befindet. Das XPSTM LED-Arbeitsleuchtensystem
ist von dem Auslöseschalter der Gehrungssäge unabhängig.
So schneiden Sie entlang einer vorgezeichneten Linie auf einem Holzstück:
1. Drücken Sie den schwarzen Kunststoffhebel und ziehen Sie dann den Betätigungsgriff
nach unten (3), um das Sägeblatt (8) nah an das Holz zu bringen. Der Schatten des
Sägeblatts erscheint auf dem Holz.
2. Richten Sie die vorgezeichnete Linie an der Kante des Schattens des Sägeblatts aus.
Eventuell müssen Sie den Gehrungs- oder Neigungwinkel anpassen, damit er der Linie
genau entspricht.
4. Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
15
Deutsch
Schrägschnitte (Abb. P, U)
Die Neigungswinkel können zwischen 0° und 48° links eingestellt werden. Neigungswinkel
bis 45° können gesägt werden, wenn der Gehrungsarm zwischen null und maximal 45°
Gehrungswinkel rechts oder links eingestellt ist.
1. Lösen Sie den Neigungsarretierungshebel 20 und stellen Sie die Neigung auf den
gewünschten Wert ein.
2. Falls nötig, stellen Sie den Umgehungsknopf 31 ein.
3. Halten Sie den Sägekopf fest und lassen sie ihn nicht fallen.
4. Ziehen Sie den Neigungsarretierungshebel 20 fest an.
5. Gehen Sie wie bei einem senkrechten geraden Schnitt vor.
16
Doppelgehrungsschnitte (Abb. W)
Hierbei handelt es sich um eine Kombination von Gehrungs- und Schrägschnitt. Mit
dieser Schnittweise werden Rahmen oder Kästen mit schrägen Seiten, wie in Abb. W
gezeigt, hergestellt.
WARNUNG: Falls der Schnittwinkel für jeden Schnitt verschieden ist, vergewissern
Sie sich, dass der Neigungsarretierungsknopf und der Gehrungsarretierungsknopf fest
angezogen sind. Diese Knöpfe müssen nach jeder Änderung der Neigung oder Gehrung
angezogen werden.
• Die hier gegebene Tabelle soll Ihnen helfen, die richtigen Neigungs- und
Gehrungseinstellungen für übliche Doppelgehrungsschnitte zu wählen.
• Um die Übersicht zu verwenden, wählen Sie den gewünschten Winkel „A“ (Abb. W) für
Ihre Aufgabe. Von diesem Punkt folgen Sie der Zeichnung abwärts, um den richtigen
Neigungswinkel zu finden. Folgen Sie dann einer geraden Linie, um den richtigen
Gehrungswinkel zu finden.
5
10
15
75
0
20
25
30
40
45
65
40
50
55
60
40
35
QUADRATISCHER
SQUARE BOX
KASTEN
70
45
35
45
35
70
30
35
30
65
75
40
SECHSSEITIGER
6 SIDED BOX
KASTEN
30
25
55
60
25
50
55
50
35
45
15
30
40
15
25
35
30
8ACHTSEITIGER
SIDED BOX
20
25
KASTEN
5
20
40
15
10
20
45
70
20
25
65
1. Drücken Sie die Gehrungsarretierung 13 . Bewegen Sie den Arm nach links oder nach
rechts zum benötigten Winkel.
2. Die Gehrungsverriegelung rastet automatisch sowohl links als auch rechts bei 0°, 15°,
22,5°, 31,62°, 45° und 50° ein. Für Zwischenwerte halten Sie den Kopf gut fest und ziehen
Sie die Gehrungsarretierung an.
3. Vor dem Schnitt vergewissern Sie sich immer, dass der Gehrungsarretierungshebel fest
angezogen ist.
4. Gehen Sie wie bei einem senkrechten geraden Schnitt vor.
WARNUNG: Wird ein Gehrungsschnitt am Ende eines Holzstücks mit wenig Abschnitt
durchgeführt, legen Sie das Holz so, dass sich der Abschnitt an der Seite mit einem
größeren Winkel zum Sägeblatt befindet, also:
• linke Gehrung, Abschnitt rechts
• rechte Gehrung, Abschnitt links
1. Setzen Sie ihn in die Öffnung hinter dem Anschlag ein. Die Schraubklemme 17 muss
zur Rückseite der Gehrungsäge zeigen. Stellen Sie sicher, dass die Rille des Schraubstocks
vollständig in das Unterteil der Gehrungssäge eingesetzt ist. Wenn die Rille sichtbar ist, ist
der Schraubstock nicht sicher.
2. Drehen Sie die Schraubklemme 180º zur Vorderseite der Gehrungssäge.
3. Lösen Sie den Knopf, um die Schraubklemme nach oben oder unten einzustellen,
verwenden Sie dann den Feineinstellungknopf, um die Schraubklemme am
Werkstück festzuklemmen.
HINWEIS: Setzen Sie den Schraubstock auf die rechte Seite des Unterteils, wenn Sie
Neigungsschnitte vornehmen. MACHEN SIE IMMER EINEN VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER
SÄGE), BEVOR SIE MIT DEM EINGESCHALTETEN GERÄT ARBEITEN, SO DASS SIE DIE BAHN DES
SÄGEBLATTS ÜBERPRÜFEN KÖNNEN. STELLEN SIE SICHER DASS DER SCHRAUBSTOCK NICHT
DEN BETRIEB DER SÄGE ODER DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN BEHINDERT.
60
Vertikaler Gehrungsschnitt (Abb. A, T)
Befestigung des Schraubstocks
85
Für beste Ergebnisse verwenden Sie die Werkstückklemme 17 , die für den Gebrauch mit Ihrer
Säge hergestellt wurde.
10
15
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
WINKEL
DER KASTENSEITE (WINKEL „A“)
HINWEIS: Verwenden Sie 216 mm Sägeblätter mit 30 mm Aufnahmebohrung, um die
gewünschten Sägeleistungen zu erhalten.
1. Lösen Sie die Gehrungsarretierung 13 und heben Sie sie an.
2. Stellen Sie die Gehrungsarretierung 13 auf die 0°-Position und ziehen Sie den
Gehrungshebel an.
3. Legen Sie das zu schneidende Holz an den Anschlag 16 .
4. Halten Sie den Haltegriff 3 und drücken Sie den Lösehebel 2 für die Sägekopfarretierung,
um den Sägekopf zu entsperren. Drücken Sie auf den Auslöseschalter 1 , um den Motor zu
starten. Es empfiehlt sich, den Schnitt in der Nähe des Werkstückanschlags zu beginnen.
5. Drücken Sie den Sägekopf nach unten, um mit dem Sägeblatt durch das Holz und in die
Kunststoff-Tischeinlage 11 zu schneiden.
6. Wenn der Sägekopf vollständig heruntergedrückt ist, ziehen Sie ihn langsam, um den
Schnitt auszuführen.
7. Nach Beendigung des Schnitts lassen Sie die Auslösetaste los und warten, bis das
Sägeblatt vollständig stillsteht, bevor Sie den Kopf in die obere Ruhelage zurückstellen.
WARNUNG:
• Für bestimmte Arten von Kunststoffprofilen empfiehlt es sich, in umgekehrter
Reihenfolge vorzugehen.
• Die untere Schutzabdeckung ist so konstruiert, dass sie sich schnell schließt, wenn der Hebel 2
losgelassen wird. Schließt sie sich nicht innerhalb von 1 Sekunde, lassen Sie die Säge durch einen
autorisierten DeWALT Kundendienstmitarbeiter warten.
WARNUNG: Verwenden Sie immer eine Materialklemme.
80
Gerader Vertikaler Schnitt (Abb. A, S)
85
Grundschnitte
Fixieren des Werkstücks (Abb. C, X)
80
85
Eine richtige Haltung des Körpers und der Hände beim Bedienen Ihrer Gehrungssäge macht
das Sägen leichter, präziser und sicherer.
WARNUNG:
• Halten Sie Ihre Hände nie in der Nähe des Schnittbereiches.
• Halten Sie mit Ihren Händen immer einen Sicherheitsabstand zum Sägeblatt von
mindestens 150 mm ein.
• Halten Sie beim Schneiden das Werkstück fest gegen die Werkbank und den Anschlag.
Behalten Sie Ihre Hände in sicherem Abstand zum Sägeblatt, bis Sie die Auslösetaste
losgelassen haben und das Sägeblatt zum völligen Stillstand gekommen ist.
• Machen Sie immer einen Versuch (mit ausgeschalteter Säge), bevor Sie mit
dem eingeschalteten Gerät arbeiten, sodass Sie die Bahn des Sägeblattes
überprüfen können.
• Kreuzen Sie Ihre Hände nicht.
• Bleiben Sie mit beiden Füßen fest auf dem Boden und halten Sie sich
im Gleichgewicht.
• Folgen Sie den Bewegungen des Sägearms nach links und rechts. Stehen Sie dabei ein
wenig seitlich des Sägeblattes.
Saubere Schnittkanten hängen von einer Reihe von Variablen ab, wie z. B. vom Werkstoff.
Wenn für Form- und ähnliche Präzisionsarbeiten sehr glatte Schnitte verlangt werden,
empfiehlt sich die Verwendung eines scharfen Sägeblatts (Hartmetall, 60 Zähne) bei einer
niedrigen, gleichmäßigen Schnittgeschwindigkeit.
WARNUNG: Sorgen Sie dafür, dass das Material während des Schneidens nicht kriecht:
Spannen Sie es sorgfältig fest. Lassen Sie das Sägeblatt immer zum Stillstand kommen,
bevor Sie den Sägearm hochziehen. Falls dennoch an der Hinterseite des Werkstücks
kleine Holzfasern abgespaltet werden, kleben Sie ein Stück Kreppband über das Holz, wo
es geschnitten werden soll. Sägen Sie durch das Kreppband und entfernen Sie es nach
dem Schneiden.
80
Haltung des Körpers und der Hände
Schnittqualität
75
Mit dem Drehzahlregler 29 kann der gewünschte Drehzahlbereich vorgewählt werden.
Drehen Sie den Drehzahlregler 29 in den gewünschten, durch Zahlen (1–5)
gekennzeichneten Bereich.
• Verwenden Sie hohe Drehzahlen für das Sägen von weichen Werkstoffen wie
beispielsweise Holz.
• Verwenden Sie niedrige Drehzahlen für das Sägen Hartholz.
DIESENGEHRUNGSWINKEL AN DER SÄGE
SET THIS MITER
ANGLE ON SAW
EINSTELLEN
Drehzahlregler (Nur DWS771)
25
30
35
40
45
DIESENNEIGUNGSWINKEL
AN
SET
THIS BEVEL ANGLE ON
SAW
DER SÄGE EINSTELLEN
1. Stellen Sie Ihre Säge auf die vorgegebenen Winkel ein und machen Sie
einige Probeschnitte.
2. Setzen Sie die gesägten Teile zusammen.
Beispiel: Um einen vierseitigen Kasten mit 25° Außenecken herzustellen (Winkel „A“)
(Abb. W), verwenden Sie den Bogen oben rechts. Sie finden 25° auf der Bogenskala. Folgen
Sie der horizontalen Schnittlinie nach links oder rechts, um die Gehrungswinkeleinstellung
(23°) der Säge zu finden. Folgen Sie ebenso der vertikalen Schnittlinie nach oben oder
unten, um die Neigungswinkeleinstellung (40°) der Säge zu finden. Machen Sie immer
einige Probeschnitte mit Holzabfall, um die Sägeeinstellungen zu überprüfen.
WARNUNG: Überschreiten Sie niemals die Doppelgehrungsgrenzen von 45° Neigung bei
45° linker oder rechter Gehrung.
Deutsch
Haltevorrichtung für kurze und lange Werkstücke (Abb. C, D)
Schneiden von kurzen Werkstücken
Es empfiehlt sich, die Längenbegrenzung 41 bei kurzen Werkstücken sowohl beim
Stapelsägen als auch bei kurzen Einzelstücken in verschiedenen Längen zu verwenden. Die
Längenbegrenzung kann nur in Verbindung mit einem Paar optionaler Führungsschienen 35
verwendet werden.
Schneiden von langen Werkstücken
WARNUNG: Verwenden Sie bei langen Werkstücken immer eine
Haltevorrichtung, um die Verletzungsgefahr zu mindern.
Abbildung 3 zeigt die ideale Aufstellung für das Sägen langer Werkstücke, wenn die Säge
freistehend verwendet wird (alle Elemente sind optional erhältlich).
Diese Elemente (mit Ausnahme der Unterstellböcke und der Werkstückeinspannung) werden
sowohl an der eingehenden wie
an der ausgehenden Seite benötigt:
• Unterstellbock 40 (wird mit Aufbauanleitung geliefert).
• Führungsschienen (500 oder 1.000 mm) 35 .
• Ständer 39 , um die Führungsschienen zu halten. Verwenden Sie diese Ständer nicht, um
das Gerät darauf zu legen. Die Ständer sind höhenverstellbar.
• Werkstückhalteplatten 36 .
• Tischendplatte 34 , um die Schienen zu halten (auch für Arbeiten an einer vorhandenen
Werkbank).
• Werkstückspannvorrichtung 17 .
• Schwenkbarer Anschlag 38 .
1. Legen Sie Ihre Säge auf den Unterstellbock und passen Sie die Führungsschienen an.
2. Schrauben Sie die Materialhalteplatten 36 an die Führungsschienen 35 fest an.
3. Die Materialspannvorrichtung 17 fungiert jetzt als Längenbegrenzung.
4. Installieren Sie die Tischendplatten 34 .
5. Installieren Sie den schwenkbaren Anschlag 38 an der hinteren Schiene.
6. Verwenden Sie den schwenkbaren Anschlag 38 , um die Länge mittlerer und großer
Werkstücke anzupassen. Sie kann seitlich justiert oder weggeschwenkt werden, wenn sie
nicht benötigt wird.
Staubabsaugung (Abb. A, K)
WARNUNG: Bringen Sie möglichst eine Absaugvorrichtung an, die den geltenden
Bestimmungen zur Staubabsaugung entspricht.
Bringen Sie eine Absaugvorrichtung an, die den geltenden Bestimmungen entspricht. Die
Luftgeschwindigkeit von extern angeschlossenen Systemen muss 20m/s +/- 2 m/s betragen.
Die Geschwindigkeit wird im Verbindungsrohr an der Verbindungsstelle gemessen, wobei das
Werkzeug angeschlossen ist, aber nicht in Betrieb ist.
HINWEIS: Es wird der DWV9000 Schnellverbinder mit Drehanschluss (43) als Zubehör
empfohlen, um die Absaugvorrichtung anzubringen.
Beachten Sie die geltenden Vorschriften in Ihrem Land für die zu bearbeitenden Materialien.
Die Staubabsaugvorrichtung muss für das zu bearbeitende Material geeignet sein.
Zum Absaugen von trockenem Staub, der besonders gesundheitsschädlich oder
krebserregend ist, sollte eine spezielle Staubabsaugvorrichtung verwendet werden.
Transport (Abb. A, B)
WARNUNG: Für den Transport der Gehrungssäge sind im Fuß zwei Griffmulden 32
vorgesehen. Heben oder transportieren Sie die Gehrungssäge nicht, indem Sie sie an den
Schutzvorrichtungen festhalten.
1. Für den Transport stellen Sie die Neigungs- und Gehrungspositionen auf 0°.
2. Drücken Sie den Lösehebel 2 für die untere Schutzabdeckung/Kopfarretierung (Abb. A).
3. Drücken Sie den Sägekopf herunter und drücken Sie den Feststellknopf 23 (Abb. B).
4. Bringen Sie das Sägeblatt in die Ruheposition und drücken Sie die
Traversenfeststellung 18 .
WARTUNG
Reinigung
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig den oberen Sägeblattschutz, den beweglichen
unteren Sägeblattschutz sowie das Staubabsaugrohr, damit sie korrekt arbeiten. Stellen
Sie sicher, dass weder Späne noch Staub oder Werkstückteilchen eine der Funktionen
blockieren können.
Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und Schutzvorrichtungen steckenbleiben,
trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung und befolgen Sie die Anweisungen
in Abschnitt Montage des Sägeblatts. Entfernen Sie die steckengebliebenen Teile und
montieren Sie das Sägeblatt wieder.
WARNUNG: Immer, wenn Sie Ansammlung von Schmutz an und um die
Lüftungsöffnungen bemerken, blasen Sie mit trockener Luft Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse. Tragen Sie anerkannten Augenschutz und anerkannte
Staubschutzmasken bei diesen Arbeiten.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere scharfe Chemikalien für
die Reinigung der nicht-metallischen Teile des Werkzeugs. Solche Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material weich werden lassen. Verwenden Sie ein nur mit
Wasser und einer milden Seife befeuchtetes Tuch. Lassen Sie niemals Flüssigkeiten in das
Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
WARNUNG: Um Verletzungsgefahren zu mindern, reinigen Sie regelmäßig
die Tischfläche.
WARNUNG: Um Verletzungsgefahren zu mindern, reinigen Sie regelmäßig
das Staubabsaugesystem.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT angeboten wird, nicht mit diesem
Produkt geprüft worden ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör mit diesem Gerät
gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von
DeWALT empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Verwendung des Rollentisches
(Abb. C–E)
Der Rollentisch 42 erleichtert sehr den Umgang mit großen und langen Werkstücken (Abb. E).
Er kann sowohl links als auch rechts vom Gerät angebracht werden. Für den Rollentisch ist der
optionale Unterstellbock erforderlich (Abb. C).
WARNUNG: Bauen Sie den Rollentisch gemäß den mit dem Unterstellbock gelieferten
Anweisungen auf.
• Tauschen Sie die mit dem Unterstellbock mitgelieferten kurzen Haltebarren durch die
unregelmäßigen Schienen des Tisches an der Seite, an der Sie den Tisch verwenden.
• Beachten Sie alle mit dem Rollentisch mitgelieferten Anweisungen.
Bereiche Lieferbarer sägeblätter (empfohlene sägeblätter)
Sägeblatttyp
Sägeblattabmessungen
Verwendung
(Durchmesser x Bohrung
x Anzahl Zähne)
DT4310 Serien 40
216x30x24
A llgemeine Zwecke, Ablängen und gerades Schneiden von Holz und
Kunststoffen
DT4286 Serien 40
216x30x80
TCG für Aluminiumbearbeitung
DT4320 Serien 60
216x30x48
ATB für Feinsägen von künstlichem und natürlichem Holz
DT4350 Serien 60
216x30x60
TCG für Extra-Feinsägen von künstlichem und natürlichem Holz
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen oder recycelt
werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie
elektrische Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand
konstruiert. Ein zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des Werkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus
und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder entfernen,
Einstellungen justieren oder ändern oder Reparaturen vornehmen. Stellen Sie sicher,
dass der Auslöseschalter in AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigter Start kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Wenn das Sägeblatt abgenutzt ist, ersetzen Sie es durch ein
scharfes Sägeblatt.
Schmierung
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche Schmierung.
17
English
CROSS-CUT MITRE SAW
DWS771, DWS777
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Congratulations!
Denotes sharp edges.
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and
innovation make DeWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Type
XPS
Power input
Blade diameter
Blade bore
Max. blade speed
Mitre (max. positions)
Bevel (max. positions)
Compound mitre
Capacities
cross-cut 90°
mitre 45°
mitre 48°
bevel 45°
bevel 48°
Overall dimensions
Weight
Machinery Directive
W
mm
mm
min-1
left and right
left
bevel
mitre
DWS771
230
230
1
Yes
1550
216
30
2600–5200
50°
48°
45°
45°
DWS777
230
230/115
1
Yes
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15.0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15.0
V
V
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN61029:
LPA (sound pressure)
dB(A)
91
LWA (acoustic power)
dB(A)
102
K (acoustic power uncertainty)
dB(A)
3.2
93
104
3.9
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, mains
NOTE: This device is intended for the connection to a power supply system with maximum
permissible system impedance Zmax of 0.28 Ohm at the interface point (power service box) of
user’s supply.
The user has to ensure that this device is connected only to a power system which fulfils the
requirement above. If necessary, the user can ask the public power supply company for the
system impedance at the interface point.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the
manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result
in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result
in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result
in minor or moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may
result in property damage.
18
Cross-cut Mitre Saw
DWS771, DWS777
DeWALT declares that these products described under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
These products also comply with Directive 2004/108/EC (until 19.04.2016), 2014/30/EU (from
20.04.2016) and 2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and makes this declaration
on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
26.02.2016
Safety Instructions
WARNING! When using electric tools basic safety precautions should always be followed
to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury including the following.
Read all these instructions before attempting to operate this product and save these instructions.
Vibration emission value ah
ah =
m/s²
2.1
2.1
Uncertainty K =
m/s²
1.5
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance
with a standardised test given in EN61029 and may be used to compare one tool with another.
It may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level represents the main applications of the
tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or
poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times
when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This
may significantly reduce the exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration
such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of
work patterns.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
EC-Declaration of Conformity
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
General Safety Rules
1 . Keep work area clear.
Cluttered areas and benches invite injuries.
2 . Consider work area environment.
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet conditions. Keep the
work area well lit (250–300 Lux). Do not use the tool where there is a risk of causing fire or
explosion, e.g., in the presence of flammable liquids and gases. Work area should be well
ventilated.
3 . Guard against electric shock.
Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators, cookers and refrigerators).
When using the tool under extreme conditions (e.g., high humidity, when metal swarf is being
produced, etc.), electric safety can be improved by inserting an isolating transformer or a (FI)
earth-leakage circuit-breaker.
4 . Keep other persons away.
Do not let persons, especially children, not involved in the work, touch the tool or the
extension cord and keep them away from
the work area.
5 . Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked
up securely, out of reach of children.
6 . Do not force the tool.
It will do the job better and safer at the rate to which it was intended.
7 . Use the right tool.
Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool. Do not use tools for purposes not
intended; for example do not use circular saws to cut tree limbs or logs.
8 . Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in moving parts. Non-skid
footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain
long hair.
9 . Use protective equipment.
Always use safety glasses. Use a face or dust mask if working operations create dust or flying
particles. If these particles might be considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear
ear protection at all times. Wear a safety helmet at all times.
10 . Connect dust extraction equipment.
If devices are provided for the connection of dust extraction and collecting equipment, ensure
these are connected and properly used.
11 . Do not abuse the cord.
Never yank the cord to disconnect it from the socket. Keep the cord away from heat, oil
and sharp edges. Never carry the tool by its cord.
12 . Secure work.
Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer than using your hand and it
frees both hands to operate the tool.
English
13 . Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
14 . Maintain tools with care.
Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for
lubricating and changing accessories. Inspect tools periodically and if damaged have
them repaired by an authorized service facility. Keep handles
and switches dry, clean and free from oil and grease.
15 . Disconnect tools.
When not in use, before servicing and when changing accessories such as blades, bits and
cutters, disconnect tools from the power supply.
16 . Remove adjusting keys and wrenches.
Form the habit of checking to see that adjusting keys and wrenches are removed from the tool
before operating the tool.
17 . Avoid unintentional starting.
Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that the tool is in the “off” position
before plugging in.
18 . Use outdoor extension leads.
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged. When the tool is used
outdoors, use only extension cords intended for outdoor use and marked accordingly.
19 . Stay alert.
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the tool when you are tired or
under the influence of drugs or alcohol.
20 . Check for damaged parts.
Before use, carefully check the tool and mains cable to determine that it will operate properly
and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving
parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect its operation. A
guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized
service centre unless otherwise indicated in this instruction manual. Have defective switches
replaced by an authorized service centre.
Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.
Never attempt any repairs yourself.
WARNING! The use of any accessory or attachment or performance of any operation
with this tool other than those recommended in this instruction manual may present a
risk of personal injury.
21 . Have your tool repaired by a qualified person.
This electric tool complies relevant safety rules. Repairs should only be carried out by qualified
persons using original spare parts; otherwise this may result in considerable danger to
the user.
Additional Safety Rules for Mitre Saws
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The machine is provided with a special configured power supply cord which can only be
replaced by the manufacturer or its authorised service agent.
Do not use the saw to cut other materials than those recommended by the manufacturer.
Do not operate the machine without guards in position, or if guards do not function or are not
maintained properly.
Ensure that the arm is securely fixed when performing bevel cuts.
Keep the floor area around the machine level, well-maintained and free of loose materials,
e.g., chips and cut-offs.
Select the correct blade for the material to be cut.
Use correctly sharpened saw blades. Observe the maximum speed mark on the saw blade.
Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before starting any operation.
Never place either hand in the blade area when the saw is connected to the electrical
power source.
Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool or other means against
the blade; serious accidents can occur.
Before using any accessory consult the instruction manual.
The improper use of an accessory can cause damage.
Use a holder or wear gloves when handling a saw blade or rough material.
Ensure that the saw blade is mounted correctly before use.
Make sure that the blade rotates in the correct direction.
Do not use blades of larger or smaller diameter than recommended. For the proper blade
rating refer to the technical data. Use only the blades specified in this manual, complying
with EN847-1.
Consider applying specially designed noise-reduction blades.
Do not use HIGH SPEED STEEL blades.
Do not use cracked or damaged saw blades.
Do not use any abrasive or diamond discs.
Use only saw blades where the marked speed is at least equal to the speed marked on the saw.
Never use your saw without the kerf plate.
Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the switch.
Before each cut ensure that the machine is stable.
Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
The blade guard on your saw will automatically raise when the arm is brought down; it will
lower over the blade when head lock up release lever 2 is pushed.
Never raise the blade guard manually unless the saw is switched off. The guard can be raised
by hand when installing or removing saw blades or for inspection of the saw.
Check periodically that the motor air slots are clean and free of chips.
Replace the kerf plate when worn.
•
Disconnect the machine from the mains before carrying out any maintenance work or when
changing the blade.
• Never perform any cleaning or maintenance work when the machine is still running and the
head is not in the rest position.
• When fitted with LED, no exchange with different type of LED permitted. Repairs shall only be
carried out by the manufacturer or an authorized agent.
• Connect the saw to a dust collection device when sawing wood. Always consider factors
which influence exposure of dust such as:
ʵʵ type of material to be machined (chip board produces more dust than wood);
ʵʵ sharpness of the saw blade;
ʵʵ correct adjustment of the saw blade,
ʵʵ dust extractor with air velocity not less than 20 m/s.
Ensure that the local extraction as well as hoods, baffles and chutes are properly adjusted.
• Please be aware of the following factors influencing exposure
to noise:
ʵʵ use saw blades designed to reduce the emitted noise;
ʵʵ use only well sharpened saw blades;
• Machine maintenance shall be conducted periodically;
• Provide adequate general or localized lighting;
• Ensure the operator is adequately trained in the use, adjustment and operation of the
machine;
• Ensure that any spacers and spindle rings are suitable for the purpose as stated in
this manual.
• Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece from the cutting area while
the machine is running and the saw head is not in the rest position
• Never cut workpieces shorter than 150 mm.
• Without additional support the machine is designed to accept the maximum workpiece
size of:
ʵʵ Height 60 mm by width 270 mm by length 500 mm
ʵʵ Longer workpieces need to be supported by suitable additional table, e.g. DE7023. Always
clamp the workpiece safely.
• In case of an accident or machine failure, immediately turn the machine off and disconnect
machine from the power source.
• Report the failure and mark the machine in suitable form to prevent other people from using
the defective machine.
• When the saw blade is blocked due to abnormal feed force during cutting, turn the machine
off and disconnect it from power supply. Remove the workpiece and ensure that the saw
blade runs free. Turn the machine on and start new cutting operation with reduced feed force.
• Never cut light alloy, especially magnesium.
• Whenever the situation allows, mount the machine to a bench using bolts with a diameter of
8 mm and 80 mm in length.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of saws:
• injuries caused by touching the rotating parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw blade.
• Risk of injury when changing the unprotected saw blade.
• Risk of squeezing fingers when opening the guards.
• Health hazards caused by breathing dust developed when sawing wood, especially oak,
beech and MDF.
The following factors increases the risk of breathing problems:
• No dust extractor connected when sawing wood
• Insufficient dust extraction caused by uncleaned exhaust filters
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Carrying point
Date Code Position (Fig. B)
The Date Code 57 , which also includes the year of manufacture, is printed into the housing.
Example:
2015 XX XX
Year of Manufacture
19
English
Package Contents
The package contains:
1 Partly assembled machine
2 Hex key 4/6 mm
1 216 mm TCT saw blade
1 Material clamp
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to operation.
Description (Fig. A, B, G, H)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or personal injury
could result.
1 On/off switch
23 Lock down button
2 Guard lock up release lever
24 Traverse bars
3 Carrying handle
25 Saw head
4 Fixed upper guard
26 Hex keys (Fig. G)
5 Outer flange
27 Cable clamp
6 Blade bolt
28 Cable
7 Lower blade guard
29 Speed control dial (DWS771 only)
8 Saw blade
30 Padlock hole
9 Sliding fence lock knob
31 Override button
10 Fixed table
32 Carrying handle (left and right)
11 kerf plate
33 Inner flange (Fig. H)
12 Mitre arm
34 Dust extraction nozzle
13 Mitre latch
Optional accessories (Fig. A, C–E, K)
14 Rotating table/mitre arm
35 Table end plate
15 Mitre scale
36 Support guide rails
16 Sliding fence
37 Material support plate
17 Material clamp
38 Swivelling stop
18 Traverse lock
39 Adjustable stand 760 mm (max. height)
19 Guard lock up hook
40 Legstand
20 Bevel clamp handle
41 Length stop for short workpieces (to be
used with guide rails 35 )
21 Bevel scale
42 Roller table
22 Bench mounting holes
43 Twist-lock quick connector
Intended Use
Your DeWALT Cross-Cut Mitre Saw has been designed for professional cutting wood, wood
products and plastics. It performs the sawing operations of cross-cutting, bevelling and
mitring easily, accurately and safely.
This unit is designed for use with a nominal blade diameter 216 mm carbide tip blade.
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids or gases.
These miter saws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is required when
inexperienced operators use this tool.
WARNING! Do not use the machine for purposes other than intended.
• This product is not intended for use by persons (including children) suffering from
diminished physical, sensory or mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their safety. Children should never
be left alone with this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check that the power
supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Your tool is double insulated in accordance with EN61029; therefore no earth wire
is required.
In case of cord replacement the tool must only be repaired by an authorized service agent or
by qualified electrician.
The following cords are mandatory:
DW770 / DW770GP: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DW770 LX / DW770GP LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
DWS777 / DWS771: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DWS777 LX / DWS771 LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
20
Fitting a Mains Plug to 115 V Units
(U.K. and Ireland Only)
•
The plug fitted should be comply with BS EN60309 (BS4343),
16 Amps, earthing contact position 4h.
WARNING: Always ensure that the cable clamp is correctly and securely fitted to the
sheath of the cable.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core extension cable suitable for the
power input of this tool (see Technical Data). The minimum conductor size is 1.5 mm2; the
maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
ASSEMBLY
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect machine
from power source before installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can cause injury.
Unpacking
The motor and guards are already assembled onto the base.
Cable Clamp (Fig. F)
Insert the cable 28 into the cable clamp 27 . Allow enough cable for the saw head to travel,
then tighten the clamp by means of the screw.
Bench Mounting (Fig. B) 
1. Holes 22 are provided in all four feet to facilitate bench mounting.
Two different sized holes are provided to accommodate different sizes of bolts. Use either
hole; it is not necessary to use both. Bolts with a diameter of 8 mm and 80 mm in length
is suggested. Always mount your saw firmly to prevent movement. To enhance the
portability, the tool can be mounted to a piece of 12.5 mm or thicker plywood which can
then be clamped to your work support or moved to other job sites and reclamped.
2. When mounting your saw to a piece of plywood, make sure that the mounting screws do
not protrude from the bottom of the wood.
The plywood must sit flush on the work support. When clamping the saw to any work
surface, clamp only on the clamping bosses where the mounting screw holes are located.
Clamping at any other point will interfere with the proper operation of the saw.
3. To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is not warped or
otherwise uneven. If the saw rocks on the surface, place a thin piece of material under one
saw foot until the saw is firm on the mounting surface.
Mounting the Saw Blade (Fig. A, G–I)
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect machine
from power source before installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: The teeth of a new blade are very sharp and can be dangerous.
WARNING: Be aware the saw blade shall be replaced in the described way only. Only use
saw blades as specified under Technical Data; Cat.no.: DT4320 is suggested.
1. Insert the 6 mm hex key 26 into the opposite location of the blade shaft and hold
it (Fig. G).
2. Loosen the blade bolt 6 by turning clockwise. Remove the blade bolt and the outer
flange 5 .
3. Press the lower guard lock up release lever 2 to raise the lower blade guard 7 and
remove the saw blade 8 .
4. Install the new saw blade onto the shoulder provided on the inner flange 33 making sure
that the teeth at the bottom edge of the blade are pointing towards the fence (away from
the operator).
5. Replace the outer flange 5 , making sure that the location lugs 45 are engaged correctly,
one on each side of the motor shaft.
6. Tighten the blade bolt 6 by turning anti-clockwise while holding the 6 mm hex key 26
engaged with your other hand (Fig. I).
ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect machine
from power source before installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can cause injury.
Your mitre saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment due to shipping and
handling or any other reason is required, follow the steps below to adjust your saw. Once
made, these adjustments should remain accurate.
Adjusting the Traverse Bars for Constant Cutting Depth
(Fig. A, B, J, L)
The blade must run at a constant cutting depth along the full length of the table and must not
touch the fixed table at the rear of the slot or at the front of the rotating arm. To achieve this,
the traverse arms must be perfectly parallel to the table when the saw head is fully depressed.
1. Press the lower guard lock up release lever 2 (Fig. A).
2. Press the saw head fully to the rear position and measure the height from the rotating
table 14 to the bottom of the outer flange 5 (Fig. J).
3. Turn the saw head traverse lock 18 (Fig. B).
4. Keeping the saw head fully depressed, pull the head to the end of its travel.
5. Measure the height indicated in figure K again. Both values should be identical.
6. If adjustment is required, proceed as follows (Fig. L):
a. Loosen the locknut 46 in the bracket 47 under the upper dust extraction nozzle 37
and adjust the screw 48 as required, proceeding in small steps.
b. Tighten the locknut 46 .
WARNING: Always check that the blade does not touch the table at the rear of the slot or
at the front of the rotating arm at 90° vertical and 45° bevel positions. Do not switch on
before having checked this!
Adjusting the Fence (Fig. M)
Turn the sliding fence lock knob 9 anti-clockwise to loosen. Move the sliding fence 16 to a
position that avoids the blade cuts it,then tighten the fence lock knob by turning clockwise.
Checking and Adjusting the Blade to the Fence (Fig. B, N, O, Q)
1. Slacken the mitre latch 13 .
2. Place your thumb on the mitre arm 12 and squeeze the mitre latch 13 to release the
rotating table/mitre arm 14 .
3. Swing the mitre arm until the latch locates it at the 0° mitre position.
4. Pull down the head and lock it in this position using the lock down button 23 .
5. Check that the two 0° markings 49 on the mitre scale 15 are just visible.
6. Place a square 50 against the left side of the fence 16 and blade 8 .
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
7. If adjustment is required, proceed as follows:
a. Loosen the screws 51 and move the scale/mitre arm assembly left or right until the
blade is at 90° to the fence as measured with the square (Fig. N).
b. Retighten the screws 51 .
Checking and Adjusting the Blade to the Table (Fig. P–R)
1. Loosen the bevel clamp handle 20 (Fig. P).
2. Press the saw head to the right to ensure it is fully vertical and tighten the bevel
clamp handle.
3. Place a set square 50 on the table and up against the blade 8 (Fig. Q).
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
4. If adjustment is required, proceed as follows:
a. Loosen the bevel clamp handle 20 and turn the vertical position adjustment stop
screw 52 in or out until the blade is at 90° to the table as measured with the square.
b. If the bevel pointer 53 does not indicate zero on the bevel scale 21 , loosen the
screws 54 that secure the scale and move the scale as necessary.
Checking and Adjusting the Bevel Angle
(Fig. A, P, R)
The bevel override allows the max. bevel angle to be set at 45° or 48° as required.
• Left = 45°
• Right = 48°
1. Make sure the override knob 55 is located in the left position.
2. Loosen the bevel clamp handle 20 and move the saw head to the left.
3. This is the 45° bevel position.
4. If adjustment is required, turn the stopscrew 56 in or out as necessary until the
pointer 53 indicates 45°.
WARNING: The guide grooves can become clogged with sawdust. Use a stick or some
low pressure air to clear the guide grooves.
Prior to Operation
WARNING:
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades. The maximum
rotation speed of the tool must not exceed that of thesaw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Secure the workpiece.
• Although this saw will cut wood and many nonferrous materials,these operating
instructions refer to the cutting of wood only. The sameguide-lines apply to the other
materials. Do not cut ferrous (iron and steel) materials or masonry with this saw! Do
not use any abrasive discs!
• Make sure to use the kerf plate. Do not operate the machine if the kerf slot is wider
than 10 mm.
• Placing the workpiece on a piece of wood will increase the capacities to 300 mm.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and applicable regulations.
English
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect machine
from power source before installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental
start-up can cause injury.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking machines regulations 1974” and any
subsequent amendments.
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic conditions in terms of table height
and stability. The machine site shall be chosen so that the operator has a good overview and
enough free surrounding space around the machine that allows handling of the workpiece
without any restrictions.
To reduce effects of increased vibration, make sure the environment is not too cold, the
machine and accessory are well maintained and the workpiece size is suitable for this machine.
Switching On and Off (Fig. A)
A hole 30 is provided in the on/off switch 1 for insertion of a padlock to lock the tool.
1. To run the tool, press the on/off switch 1 .
2. To stop the tool, release the switch.
Use of XPS™ LED Worklight System (Fig. A, V)
NOTE: The mitre saw must be connected to a power source.
The XPS™ LED Worklight System is operated with an push button switch, fitted on the handle
under the black plastic lever. The XPS™ LED Worklight System is independent of the mitre
saw’s trigger switch.
To cut through an existing pencil line on a piece of wood:
1. Push the black plastic lever, then pull down on the operating handle 3 to bring the saw
blade 8 close to the wood. The shadow of the blade will appear on the wood.
2. Align the pencil line with the edge of the blade’s shadow. You may have to adjust the
mitre or bevel angles in order to match the pencil line exactly.
Speed Control Dial (DWS771 only)
The speed control dial 29 can be used for advance setting of the required range of speed.
Turn the speed control dial 29 to the desired range, which is indicated by a number (1–5).
• Use high speeds for sawing soft materials such as wood.
• Use low speeds for sawing hardwood.
Body and Hand Position
Proper positioning of your body and hands when operating the mitre saw will make cutting
easier, more accurate and safer.
WARNING:
• Never place your hands near the cutting area.
• Place your hands no closer than 150 mm from the blade.
• Hold the workpiece tightly to the table and the fence when cutting. Keep your hands
in position until the switch has been released and the blade has completely stopped.
• Always make dry runs (without power) before finish
cuts so that you can check the path of the blade.
• Do not cross your hands.
• Keep both feet firmly on the floor and maintain proper balance.
• As you move the saw arm left and right, follow it and stand slightly to the side of the
saw blade.
Basic Saw Cuts
Vertical straight cross cut (Fig. A, S)
NOTE: Use 216 mm saw blades with 30 mm arbor holes to obtain the desired
cutting capacities.
1. Slacken the mitre latch 13 and subsequently lift it up.
2. Engage the mitre latch 13 at the 0° position and fasten the mitre latch.
3. Place the wood to be cut against the fence 16 .
4. Take hold of the carrying handle 3 and press the guard lock up release lever 2 to release
the guard. Press the trigger switch 1 to start the motor. It is recommended to start the cut
near the fence.
5. Depress the head to allow the blade to cut through the timber and enter the plastic
kerf plate 11 .
6. When the head is fully depressed, slowly pull it across to complete the cut.
7. After completing the cut, release the switch and wait for the saw blade to come to a
complete standstill before returning the head to its upper rest position.
WARNING:
• For some types of plastic profiles, it is advisable to follow the sequence in reverse order.
• The lower blade guard is designed to close quickly
when the lever 2 is released. If it does not close within
1 second, have the saw serviced by an authorized DeWALT repair agent.
Vertical mitre cross-cut (Fig. A, T)
1. Squeeze the mitre latch 13 . Move the arm left or right to the required angle.
2. The mitre latch will automatically locate at 0°, 15°, 22.5°, 31.62°, 45° and 50° both left and
right. If any intermediate angle is required hold the head firmly and lock by fastening the
mitre latch.
3. Always ensure that the mitre lock lever is locked tightly before cutting.
4. Proceed as for a vertical straight cross-cut.
21
English
WARNING: When mitring the end of a piece of wood
with a small off-cut, position the wood to ensure that the off-cut is to the side of the blade
with the greater angle to the fence, i.e.:
• left mitre, off-cut to the right
• right mitre, off-cut to the left
Bevel cross-cuts (Fig. P, U)
Bevel angles can be set from 0° to 48° to the left. Bevels up to 45° can be cut with the mitre
arm set between zero and a maximum of 45° mitre position right or left.
1. Loosen the bevel clamp handle 20 and set the bevel as desired.
2. Set the override button 31 if required.
3. Hold the head firmly and do not allow it to fall.
4. Tighten the bevel clamp handle 20 firmly.
5. Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Quality of Cut
The smoothness of any cut depends on a number of variables, i.e. the material being cut.
When smoothest cuts are desired for moulding andother precision work, a sharp (60-tooth
carbide) blade and a slower, even cutting rate will produce the desired results.
WARNING: Ensure that the material does not creep while cutting; clamp it securely
in place. Always let the blade come to a full stop before raising the arm. If small fibres
of wood still split out at the rear of the workpiece, stick a piece of masking tape on the
wood where the cut will be made. Saw through the tape and carefully remove tape
when finished.
Clamping the Workpiece (Fig. C, X)
WARNING: Always use a material clamp.
For best results use the material clamp 17 made for use with your saw.
To Install clamp
1. Insert it into the hole behind the fence. The clamp 17 should be facing toward the back
of the mitre saw. Ensure the groove on the clamp rod is fully inserted into the base of the
mitre saw. If the groove is visible, the clamp will not be secure.
2. Rotate the clamp 180º toward the front of the mitre saw.
3. Loosen the knob to adjust the clamp up or down, then use the fine adjust knob to firmly
clamp the workpiece.
NOTE: Place the clamp on the right side of the base when beveling. ALWAYS MAKE DRY RUNS
(UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS TO CHECK THE PATH OF THE BLADE. ENSURE THE CLAMP
DOES NOT INTERFERE WITH THE ACTION OF THE SAW OR GUARDS.
Compound Mitre (Fig. W)
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut. This is the type of cut used to make frames
or boxes with slanting sides like the one shown in figure W.
WARNING: If the cutting angle varies from cut to cut, check that the bevel clamp handle
and the mitre clamping knob are securely tightened. These must be tightened after
making any changes in bevel or mitre.
• The chart shown below will assist you in selecting the proper bevel and mitre settings for
common compound mitre cuts.
• To use the chart, select the desired angle “A” (Fig. W) of your project and locate that angle
on the appropriate arc in the chart. From that point follow the chart straight down to find
the correct bevel angle and straight across to find the correct mitre angle.
5
15
20
25
30
35
40
45
SQUARE BOX
65
70
80
10
75
0
85
45
40
50
35
45
35
40
6 SIDED BOX
30
65
75
30
35
70
80
85
30
25
20
40
55
50
35
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
45
65
70
50
25
60
80
20
75
85
55
60
25
30
8 SIDED BOX
20
25
15
10
10
15
20
25
30
35
40
Support for Short and Long Pieces (Fig. C, D)
Cutting Short Material
It is advisable to use the length stop 41 for short workpieces both for batch sawing and
for short individual workpieces of different lengths. The length stop can only be used in
conjunction with a pair of optional guide rails 35 .
Cutting Large Material
WARNING: To reduce the risk of injury, always support long workpieces.
Figure C shows the ideal configuration for sawing long workpieces when the saw is used freestanding (all items available as an option).
These items (except the legstand and the material clamp) are required both on the infeed and
the outfeed side:
-- Legstand 40 (supplied with mounting instructions).
-- Guide rails (500 or 1,000 mm) 35 .
-- Stands 39 to support the guide rails. Do not use the stands to support the machine!
The height of the stands is adjustable.
-- Material support plates 36 .
-- Table end plate 34 for supporting the rails (also when working on an existing bench).
-- Material clamp 17 .
-- Swivelling stop 38 .
1. Place your saw on the legstand and fit the guide rails.
2. Firmly screw the material support plates 36 to the guide rails 35 .
3. The material clamp 17 now functions as a length stop.
4. Install the table end plates 34 .
5. Install the swivelling stop 38 to the rear rail.
6. Use the swivelling stop 38 to adjust the length of medium and long workpieces. It can be
adjusted sideways or swung out of the way when not in use.
Dust Extraction (Fig. A, K)
WARNING: Whenever possible, connect a dust extraction device designed in accordance
with the relevant regulations regarding dust emission.
Connect a dust collection device designed in accordance with the relevant regulations. The air
velocity of externally connected systems shall be 20m/s +/- 2 m/s. Velocity to be measured in
the connection tube at the point of connection, with the tool connected but not running.
NOTE: The DWV9000 twist-lock quick connector 43 is recommended as an optional
accessory to connect to the dust extraction device.
Observe the relevant regulations in your country for the materials to be worked.
The vacuum cleaner must be suitable for the material being worked.
When vacuuming dry dust that is especially detrimental to health or carcinogenic, use a
special vacuum cleaner.
Transporting (Fig. A, B)
WARNING: In order to conveniently carry the mitre saw, the base is provided with two
hand indentations 32 . Never use guards to lift or transport the mitre saw.
1. To transport the saw, set the bevel and mitre positions to 0°.
2. Press the lower guard lock up release lever 2 (Fig. A).
3. Press the head down and press the lock down button 23 (Fig. B).
4. Bring the saw blade to rest position and press the traverse lock 18 .
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate over a long period of time with a
minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care
and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and disconnect machine
from power source before installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: If the saw blade is worn replace it with a new sharp blade.
45
SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW
1. Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts.
2. Practice fitting the cut pieces together.
Example: To make a four-sided box with 25° exterior angles (angle “A”) (Fig. W), use
the upper right arc. Find 25° on the arc scale. Follow the horizontal intersecting line to
either side to get the mitre angle setting on the saw (23°). Likewise follow the vertical
intersecting line to the top or bottom to get the bevel angle setting on the saw (40°).
22
5
5
5
5
5
10
0
10
15
20
5
10
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
55
60
40
Always try cuts on a few scrap pieces of wood
to verify the settings on the saw.
WARNING: Never exceed the compound mitre limits of 45° bevel with 45° left or
right mitre.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
English
Cleaning
Before use, carefully check the upper blade guard, movable lower blade guard as well as
the dust extraction tube to determine that it will operate properly. Ensure that chips, dust or
workpiece particle cannot lead to blockage of one of the functions.
In case of workpiece fragments jammed between saw blade and guards disconnect the
machine from the power supply and follow the instructions given in section Mounting the
saw blade. Remove the jammed parts and reassembling the saw blade.
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry air as often as dirt is seen
collecting in and around the air vents. Wear approved eye protection and approved dust
mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic
parts of the tool. These chemicals may weaken the materials used in these parts. Use a
cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean the table top.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean the dust collection system.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered by DeWALT, have not been tested
with this product, use of such accessories with this tool could be hazardous. To reduce the
risk of injury, only DeWALT, recommended accessories should be used with this product.
Using the Roller Table (Fig. C–E)
The roller table 42 makes the handling of large and long pieces of wood very easy (Fig. E). It
can be connected either to the left or to the right of the machine. The roller table requires the
use of the optional legstand (Fig. C).
WARNING: Assemble the roller table following the instructions supplied with
the legstand.
• Replace the short support bars provided with the legstand with the irregular rails from the
table on the side the table is to be used.
• Follow all instructions provided with the roller table.
Range of saw blades available (recommended blades)
Type of blade
Blade dimensions
Usage
(diameter x bore x no. of teeth)
DT4310 series 40
216x30x24
For general purpose, ripping and cross-cutting of wood and
plastics
DT4286 series 40
216x30x80
TCG for use with aluminum
DT4320 series 60
216x30x48
ATB for fine cutting of manmade and natural wood
DT4350 series 60
216x30x60
TCG for extra fine cutting of manmade and natural wood
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked with this symbol must not be
disposed of with normal household waste.
Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled
reducing the demand for raw materials. Please recycle electrical products and
batteries according to local provisions. Further information is available at www.2helpU.com.
23
Español
SIERRA INGLETADORA DE CORTE
TRANSVERSAL
DWS771, DWS777
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las lesiones personales que, de no
evitarse, puede ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
¡Enhorabuena!
Bordes afilados.
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo
desarrollo de productos hacen que DeWALT sea una de las empresas más fiables para los
usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Diámetro de la hoja
Diámetro interior de la hoja
Velocidad máxima de la hoja
Inglete (posiciones máximas)
Bisel (posiciones máximas)
Inglete compuesto
Capacidades
corte transversal 90°
inglete 45°
inglete 48°
bisel 45°
bisel 48°
Dimensiones generales
Peso
V
W
mm
mm
min-1
izquierda y derecha
izquierda
bisel
inglete
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DWS771
230
1
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
DWS777
230
1
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 270
60 x 190
60 x 190
60 x 180
60 x 180
48 x 270
48 x 270
45 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430 460 x560 x 430
15,0
15,0
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN61029:
LPA (presión acústica)
dB(A)
91
LWA (potencia acústica)
dB(A)
102
K (incertidumbre de potencia acústica)
dB(A)
3,2
93
104
3,9
Valor de la emisión de vibración ah =
m/s²
2,1
2,1
Incertidumbre K =
m/s²
1,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de información se ha medido de
conformidad con una prueba normalizada proporcionada en EN61029 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una evaluación preliminar
de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado representa las principales
aplicaciones de la herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes o mal mantenidos, la emisión de vibración puede
variar. Esto puede aumentar considerablemente el nivel de exposición durante el período
total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería tener en cuenta también
las veces en que la herramienta está apagada o cuando está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos de
la vibración tales como: mantener la herramienta y los accesorios, mantener las manos
calientes y organizar los patrones de trabajo.
Fusibles
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
NOTA: Este dispositivo se ha previsto para conectarlo a un sistema de alimentación dotado de
una impedancia máxima Zmax de 0,28 Ohm en el punto de interfaz (caja de servicio eléctrico)
de la red del usuario.
El usuario debe cerciorarse de que este dispositivo esté conectado exclusivamente a un
sistema eléctrico que cumpla con los requisitos establecidos previamente. Si es necesario, el
usuario puede preguntar a la empresa de electricidad la impedancia del sistema en el punto
de la interfaz.
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones siguientes describen el nivel de gravedad de cada palabra indicadora. Lea el
manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de no evitarse, ocasionará la
muerte o una lesión grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse,
podría ocasionar la muerte o una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede
ocasionar una lesión de poca o modera gravedad.
24
Declaración de conformidad CE
Directriz de la maquinaria
Sierra ingletadora de corte transversal
DWS771, DWS777
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Estos productos también son conformes con las Directivas 2004/108/CE (hasta el 19/04/2016),
2014/30/UE (a partir del 20/04/2016) y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase en contacto con DeWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y realiza esta declaración
en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
26.02.2016
Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA! Cuando use herramientas eléctricas deben siempre observarse
precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica
y lesión corporal, incluidas las siguientes.
Lea todas las instrucciones antes de intentar manejar este producto y consérvelas.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS
Reglas de seguridad generales
1 . Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo de accidentes.
2 . Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en ambientes húmedos o
mojados. Procure que el área de trabajo esté bien iluminada (250–300 Lux). No utilice la
herramienta donde exista riesgo de incendio o explosión, p.ej. en la proximidad de líquidos o
gases inflamables. El área de trabajo debe estar bien ventilada.
3 . Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y frigoríficos). Cuando use la herramienta en condiciones extremas (p.ej.
humedad elevada, formación de polvo metálico, etc.), se puede mejorar la seguridad eléctrica
intercalando un transformador de separación o un disyuntor con derivación a tierra (FI).
4 . Mantenga alejadas a otras personas.
No permita que otras personas, especialmente niños, que no estén implicadas en el trabajo,
toquen la herramienta o el cable alargador y manténgalos alejados del área de trabajo.
5 . Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas que no se utilicen deben guardarse en un lugar seco, cerrado bien y fuera
del alcance de los niños.
6 . No fuerce la herramienta.
Funcionará mejor y con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
7 . Use la herramienta adecuada.
No utilice herramientas de baja potencia para ejecutar trabajos pesados. No utilice las
herramientas para aplicaciones no previstas; por ejemplo no utilice sierras circulares para
cortar ramas de árboles o troncos.
8 . Vístase debidamente.
No lleve ropa suelta ni joyas, ya que pueden quedar atrapadas en las piezas móviles. Se
recomienda el uso de calzado antideslizante cuando trabaje en exteriores. Para sujetar el pelo
largo, use un accesorio protector.
9 . Use un equipo protector.
Utilice siempre gafas protectoras. Utilice una mascarilla si el trabajo a ejecutar produce polvo
u otras partículas volantes. Si esas partículas están a una temperatura considerablemente
caliente, utilice también un delantal de trabajo resistente al calor. Lleve puesta siempre la
protección auditiva. Lleve un casco protector en todo momento.
10 . Conecte el equipo de extracción de polvo.
Si se suministran dispositivos para la conexión del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen adecuadamente.
Español
11 . No someta el cable de alimentación a presión innecesaria.
Nunca tire del cable para desconectarlo del enchufe. Proteja el cable de las fuentes de calor,
del aceite y de las aristas vivas. No transporte nunca la herramienta sujetándola por el cable.
12 . Sujete bien la pieza de trabajo.
Siempre que sea posible, utilice abrazaderas o un tornillo de banco para sujetar la pieza de
trabajo. Es más seguro que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas manos para
manejar la herramienta.
13 . No intente realizar demasiadas cosas al mismo tiempo.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.
14 . Tenga cuidado al realizar labores de mantenimiento.
Mantenga sus herramientas para cortar afiladas y limpias para trabajar mejor y de forma
más segura. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios. Inspeccione las
herramientas periódicamente y si están dañadas llévelas a un centro de servicio autorizado
para que las repare. Mantenga los mangos e interruptores secos, limpios y libres de aceite
y grasa.
15 . Desconecte las herramientas.
Desconecte las herramientas de la fuente de alimentación cuando no esté utilizándolas y
antes de realizar reparaciones o cambiar accesorios como hojas, brocas y cuchillas.
16 . Saque las llaves de ajuste y las llaves inglesas.
Acostúmbrese a verificar que las llaves de ajuste y las llaves inglesas se hayan sacado de la
herramienta antes de utilizarla.
17 . Evite ponerla en funcionamiento involuntariamente.
No transporte la herramienta con un dedo en el interruptor. Asegúrese de que la herramienta
esté en posición de “apagado” (“off”) antes de enchufarla.
18 . Use cables alargadores para exteriores.
Compruebe que el cable alargador no presente desperfectos antes de utilizarlo. Al utilizar
la herramienta en exteriores, utilice exclusivamente cables alargadores diseñados para uso
en exteriores.
19 . Esté siempre alerta.
Concéntrese en lo que está haciendo. Use el sentido común. No maneje la herramienta
cuando esté cansado o bajo los efectos de medicamentos o alcohol.
20 . Compruebe que no haya piezas dañadas.
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente la herramienta y el cable de corriente para
determinar si funcionará bien y realizará la función para la que está prevista. Compruebe
la alineación y fijación de las piezas móviles, las piezas rotas, el montaje y cualquier otro
condicionante que pueda afectar el funcionamiento correcto de la herramienta. Un protector
u otra pieza que estén dañadas deben ser reparadas adecuadamente o cambiadas por un
centro de servicio técnico autorizado a menos que se indique de otro modo en este manual
de instrucciones. Los interruptores defectuosos deben ser cambiados por un centro de servicio
autorizado. No utilice la herramienta si no puede encenderse y apagarse con el interruptor.
Jamás intente repararla usted mismo.
¡ADVERTENCIA! El uso de otros accesorios, adaptadores o la propia utilización de
la herramienta de cualquier forma que no sea la recomendada en este manual de
instrucciones puede presentar riesgo de lesiones a los usuarios.
21 . Su herramienta deber ser reparada por una persona cualificada.
Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones
deben ser efectuadas únicamente por personas cualificadas que utilicen piezas de repuesto
originales; de lo contrario puede ocasionarse un daño considerable al usuario.
Normas adicionales de seguridad para las sierras de ingletes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La máquina se suministra con un cable de alimentación especialmente configurado que tan
sólo puede ser sustituido por el fabricante o su agente de reparación autorizado.
No utilice la sierra para cortar otros materiales distintos a los aconsejados por el fabricante.
No opere la máquina sin las protecciones en su lugar, si no funcionan o cuando no se hayan
mantenido adecuadamente.
Compruebe que el brazo está fijado con seguridad cuando realice cortes biselados.
Mantenga la zona del suelo que rodea la máquina bien mantenida y libre de materiales
sueltos, como astillas y elementos de corte.
Seleccione la cuchilla adecuada para el material que va a cortar.
Utilice cuchillas de sierra correctamente afiladas. Observe la marca de máxima velocidad en
la cuchilla de la sierra.
Compruebe que todos los pernos de bloqueo y las asas de fijación están apretados antes de
iniciar cualquier operación.
No coloque nunca sus manos en la zona de la cuchilla cuando la sierra esté conectada a la
alimentación eléctrica.
No intente detener nunca una máquina en movimiento rápidamente, obstruyendo una
herramienta u otros medios frente a la cuchilla, ya podrá dar lugar a accidentes graves.
Antes de utilizar cualquier accesorio, consulte el manual de instrucciones. El uso inadecuado
de un accesorio puede provocar daños.
Utilice un soporte o lleve guantes cuando manipule la cuchilla de una sierra o un
material duro.
Compruebe que la cuchilla de la sierra está instalada adecuadamente antes de usarla.
Compruebe que la cuchilla gira en la dirección adecuada.
No utilice hojas de un diámetro mayor o menor del recomendado. Para conocer la capacidad
de corte exacta, consulte las Datos técnico. Utilice solo las hojas que se mencionan en este
manual, que cumplen con la EN847-1.
Tenga en cuenta la aplicación de cuchillas especialmente diseñadas para reducir el ruido.
No utilice cuchillas de ACERO DE ALTA VELOCIDAD.
No utilice cuchillas de sierra rotas o dañadas.
•
•
No utilice discos abrasivos o de punta de diamante.
Utilice sólo cuchillas de sierra cuya velocidad indicada sea como mínimo equivalente a la
velocidad indicada en la sierra.
• No utilice nunca su sierra sin el plato de separación.
• Eleve la cuchilla de la ranura de la pieza de trabajo antes de soltar el interruptor.
• Antes de empezar a cortar, compruebe que la máquina está estable.
• No ponga nada contra el ventilador para sostener el eje del motor.
• La protección de la cuchilla de su sierra se elevará automáticamente cuando baje el brazo;
se ubicará por debajo de la cuchilla cuando se pulse la palanca de liberación 2 del bloqueo
del cabezal.
• No levante nunca la protección de la cuchilla manualmente a menos que la sierra esté
apagada. La protección podrá levantarse manualmente cuando instale o retire cuchillas de
sierra o cuando inspeccione la sierra.
• Compruebe frecuentemente que las ranuras de ventilación del motor carecen de astillas.
• Sustituya el plato de separación cuando esté gastado.
• Desconecte la máquina de la red antes de llevar a cabo cualquier operación de
mantenimiento o cuando cambie la cuchilla.
• No realice nunca ninguna operación de limpieza o mantenimiento cuando la máquina siga
girando y el cabezal no se haya ubicado en la posición de descanso.
• Cuando está dotada de LED, no está permitido cambiar con un tipo de LED diferente.
Las reparaciones deberán ser realizadas únicamente por el fabricante o por un agente
autorizado.
• Conecte la sierra a un dispositivo de extracción de polvo cuando corte madera. Tenga siempre
en cuenta los factores que influyen en la exposición del polvo como:
ʵʵ el tipo de material que va a tratarse (los paneles de chip producen mucho más polvo que
la madera);
ʵʵ el afilado de la cuchilla de la sierra;
ʵʵ corrija el ajuste de la cuchilla de la sierra,
ʵʵ extractor de polvo con una velocidad de aire que no sea inferior a los 20 m/s.
Compruebe que el extractor local, así como las campanas, deflectores y tolvas están
correctamente ajustados.
• Por favor, tenga en cuenta de los siguientes factores que incluyen en la exposición
ante el ruido:
ʵʵ utilice cuchillas de sierra diseñadas para reducir las emisiones de ruido;
ʵʵ utilice sólo cuchillas de sierra afiladas;
• El mantenimiento de la máquina deberá realizarse periódicamente;
• Dótese de una iluminación general o localizada adecuada;
• Compruebe que el operador ha recibido la formación necesaria para utilizar, ajustar y operar
la máquina;
• Compruebe que los espaciadores y las anillas de eje son adecuados para el uso indicado en el
presente manual.
• No retire ningún elemento de corte ni otras partes de la pieza de trabajo en la zona de corte
mientras que la máquina esté funcionando y el cabezal de la sierra se haya ubicado en
posición de parada.
• No corte nunca piezas de una longitud inferior a 150 mm.
• Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar piezas de trabajo cuyo
tamaño máximo sea de:
ʵʵ 60 mm de alto por 270 mm de ancho por 500 mm de largo
ʵʵ Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una mesa adicional adecuada, como
por ejemplo, la DE7023. Fije siempre la pieza de trabajo con seguridad.
• Ante un accidente o un fallo de la máquina, apague inmediatamente la máquina y
desconéctela de la red.
• Indique el fallo y marque la máquina de forma adecuada para evitar que los demás utilicen
una máquina defectuosa.
• Cuando la cuchilla de la sierra esté bloqueada debido a una fuerza de alimentación anormal,
apague la máquina y desconéctela de la red. Retire la pieza de trabajo y compruebe que la
cuchilla de la sierra gira sin problemas. Encienda la máquina y empiece de nuevo a cortar con
una fuerza de alimentación reducida.
• No corte nunca aleaciones ligeras, especialmente de magnesio.
• Cuando la situación lo permita, monte la máquina en un banco utilizando pernos con un
diámetro de 8 mm y un largo de 80 mm.
Riesgos residuales
Los siguientes riesgos son inherentes al uso de las sierras:
• daños provocados por el contacto con las piezas giratorias
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Los riesgos son
los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de accidente causado por piezas sin protección de la cuchilla de sierra giratoria.
• Riesgo de daños al cambiar la cuchilla de sierra sin protección.
• Riesgo de aplastamiento de los dedos al abrir las protecciones.
• Daños a la salud, provocados por la respiración del polvo emitido al cortar madera,
especialmente el polvo de haya, roble y MDF.
Los siguientes factores aumentan los riesgos de problemas respiratorios:
• No hay ningún extractor de polvo conectado mientras se sierra la madera
25
Español
•
Extracción insuficiente de polvo, provocada por filtros de extracción sucios
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
persona que se haga responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los niños
jueguen solos con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de características.
Su herramienta tiene doble aislamiento conforme a la norma EN61029, por lo que
no se requiere conexión a tierra.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Punto de traslado
Posición del código de fecha (Fig. B)
El Código de fecha 57 , que contiene también el año de fabricación, viene impreso en la
caja protectora.
Ejemplo:
2015 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra parcialmente montada
2 Llave hexagonal de 4/6 mm
1 Hoja de sierra TCT de 216 mm
1 Mordaza para el material
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún desperfecto durante
el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y comprender este manual antes de
utilizar la herramienta.
Descripción (Fig. A, B, G, H)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica ni ninguna de sus piezas. Podrían
derivarse lesiones personales o daños.
1 Interruptor de encendido/apagado
24 Barras de carrera
2 Palanca de liberación del bloqueo del
25 Cabezal de la sierra
protector
26 Llaves hexagonales (Fig. G)
3 Empuñadura de transporte
27 Abrazadera de cable
4 Protector superior fijo
28 Cable
5 Pestaña exterior
29 Botón de control de velocidad (solo
6 Perno de la cuchilla
DWS771)
7 Protector de cuchilla inferior
30 Orificio del candado
8 Cuchilla de sierra
31 Botón de conmutación
9 Botón de bloqueo de la guía deslizante
32 Empuñadura de transporte (derecha e
izquierda)
10 Mesa fija
33 Pestaña interior (Fig. H)
11 Placa de corte
34 Boquilla de extracción de polvo
12 Brazo de inglete
Accesorios opcionales (Fig. A, C–E, K)
13 Pestillo de inglete
35 Mesa y placa
14 Mesa giratoria/brazo de inglete
36 Barras guía soporte
15 Escala de inglete
37 Placa soporte material
16 Protección deslizante
38 Tope basculante
17 Sujeción del material
39 Pie ajustable de 760 mm (altura máx.)
18 Bloqueo de carrera
40 Soporte de pie
19 Gancho de bloqueo del protector
41 Tope de longitud para piezas de trabajo
20 Asa de fijación del bisel
cortas (para usar con barras guía 35 )
21 Escala de bisel
42
Mesa de rodillos
22 Orificios de instalación del banco
43
Conector rápido de rosca
23 Botón de bloqueo
Uso previsto
Su sierra de ingletes de corte transversal DeWALT ha sido diseñada para un corte profesional
de madera, productos de madera y plásticos. Realiza las operaciones de corte cruzado,
biselado e inglesado de forma fácil, precisa y segura.
Esta unidad se destina a un uso con una cuchilla nominal de diámetro de 216 mm con broca
de carburo.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de líquidos o gases inflamables.
Estas sierras de ingletes son herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
¡ADVERTENCIA! No utilice la máquina para fines distintos a los indicados.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo los
niños) que posean discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos que estén supervisadas por una
26
Si es necesario sustituir el cable, la reparación debe realizarla exclusivamente un agente de
servicio autorizado o un electricista cualificado.
Los siguientes cables son obligatorios:
DW770 / DW770GP: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DW770 LX / DW770GP LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
DWS777 / DWS771: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DWS777 LX / DWS771 LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno de 3 conductores aprobado y
apto para la potencia de esta herramienta (véanse los Datos técnicos). El tamaño mínimo del
conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
MONTAJE
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, apague la máquina y desconéctela
del suministro eléctrico antes de instalar o quitar accesorios y antes de hacer ajustes,
cambios de configuración o reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta en
marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Desembalaje
El motor y los protectores ya están montados sobre la base.
Abrazadera para el cable (Fig. H)
Inserte el cable 28 en su abrazadera 27 . Deje una longitud de cable suficiente como para
que el cabezal de la sierra haga su recorrido y a continuación apriete la abrazadera con
el tornillo.
Montaje sobre banco (Fig. B)
1. En las cuatro patas hay orificios 22 para facilitar el montaje sobre un banco. Hay orificios
para tornillos de diversos tamaños. Utilice uno de los orificios; no es necesario utilizar
ambos. Monte siempre la sierra con firmeza para que no se mueva. Se aconseja el uso
de pernos con diámetro de 8 mm y 80 mm de largo. A fin de facilitar el transporte, la
herramienta puede montarse sobre una pieza de madera contrachapada de al menos
12,5 mm de grosor, que se puede sujetar al soporte de trabajo que usted utilice o se puede
trasladar a otros emplazamientos y volver a montarla.
2. Cuando monte la sierra sobre una pieza de madera contrachapada, compruebe que los
tornillos de montaje no sobresalgan de la parte inferior de la madera.
Es imprescindible que la madera contrachapada quede bien nivelada sobre el soporte
de trabajo. Al montar la sierra en cualquier superficie de trabajo, sujétela únicamente por
los salientes donde están situados los orificios para los tornillos de montaje. Sujetarla por
cualquier otro punto podría impedir el buen funcionamiento de la sierra.
3. Para evitar trabazones e imprecisiones, compruebe que la superficie de montaje no
esté combada ni tenga irregularidades. Si la sierra traquetea sobre la superficie, use un
pedazo de material para calzar una de las patas de la sierra hasta que quede firme sobre la
superficie de montaje.
Montaje de la hoja de la sierra (Fig. A, G–I)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, apague la máquina y
desconéctela del suministro eléctrico antes de instalar o quitar accesorios y antes
de hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha accidental
puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Los dientes de las hojas nuevas están muy afilados y pueden
resultar peligrosos.
¡ADVERTENCIA! Compruebe que la cuchilla de la sierra se vuelva a colocar en su sitio
indicado exclusivamente. Utilice exclusivamente las cuchillas de sierra indicadas en el
apartado de Datos técnicos, nº de categoría: DT4320 aconsejada.
1. Introduzca la llave hexagonal de 6 mm 26 en la ubicación opuesta del eje de la cuchilla y
sosténgala (Fig. G).
2. Gire el tornillo de la hoja 6 en sentido horario para aflojarlo. Retire el tornillo de la hoja 6
y la pestaña externa 5 .
3. Apriete el protector inferior/palanca de desbloqueo del cabezal 2 para levantar el
protector inferior de la hoja 7 y extraer la hoja de la sierra 8 .
4. Coloque la nueva hoja de sierra en el saliente que proporciona la pestaña interna 33 ,
comprobando que los dientes del filo inferior de la hoja estén apuntando hacia la guía
corredera (en dirección opuesta al operador).
5. Restituya la pestaña externa 5 comprobando que los salientes de colocación 45 estén
bien encastrados, uno a cada lado de la varilla del motor.
6. Apriete el perno de la cuchilla 6 girando en sentido contrario al de las agujas del reloj
mientras sostiene la llave hexagonal de 6 mm 26 con su otra mano (Fig. I).
Español
AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, apague la máquina y desconéctela
del suministro eléctrico antes de instalar o quitar accesorios y antes de hacer ajustes,
cambios de configuración o reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta en
marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Su ingletadora se ha ajustado con precisión en la fábrica. Si fuera preciso volver a realizar un
ajuste debido al transporte y manipulación, o a cualquier otro motivo, siga los pasos que se
describen a continuación. Una vez realizados estos ajustes deberá mantenerse su precisión.
Ajuste de las barras transversales para obtener una profundidad
de corte constante
(Fig. A, B, J, L)
La hoja debe girar con una profundidad de corte constante en toda la mesa y no debe tocar la
mesa fijada que hay en la parte posterior de la ranura o en la parte anterior del brazo rotatorio.
Para lograrlo, los brazos transversales deben quedar perfectamente paralelos a la mesa cuando
el cabezal de la sierra haya sido bajado hasta el fondo.
1. Baje el protector inferior/palanca de desbloqueo del cabezal 2 (Fig. A).
2. Baje por completo el cabezal de la sierra hasta la posición posterior y mida la altura entre la
mesa rotatoria 14 y la base de la pestaña externa 5 (Fig. J).
3. Gire el bloqueador transversal del cabezal 18 (Fig. B).
4. Manteniendo el cabezal de la sierra bajado a fondo, tire del cabezal hasta que no
recorra más.
5. Mida de nuevo la altura que se indica en la figura K. Ambos valores deben ser idénticos.
6. Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo (Fig. L):
a. Afloje la tuerca de bloqueo 46 que hay en la abrazadera 47 situada bajo la boquilla
superior de extracción de polvo 37 y ajuste el tornillo 48 lo que haga falta, yendo
poco a poco.
b. Apriete la tuerca de bloqueo 46 .
ADVERTENCIA: Compruebe siempre que la hoja no toque la mesa en la parte posterior
de la ranura ni la parte anterior del brazo rotatorio en las posiciones de vertical a 90° y de
biselado a 45°. ¡No ponga en marcha la sierra antes de haber hecho esta comprobación!
Ajuste de la guía (Fig. M)
Gire el pomo de bloqueo de la guía corredera 9 en sentido antihorario para aflojarlo. Mueva
la guía corredera 16 a una posición que evite que la hoja la corte, y después apriete el pomo
mencionado girándolo en sentido horario.
Comprobación y ajuste de la hoja a la guía (Fig. B, N, O, Q)
1. Afloje el enganche del inglete 13 .
2. Ponga el pulgar sobre el brazo del inglete 12 y apriete el enganche 13 para desbloquear
la mesa rotatoria/brazo del inglete 14 .
3. Balancee el brazo del inglete hasta que el enganche lo sitúe en la posición del inglete
de 0°.
4. Baje el cabezal y bloquéelo en esta posición mediante el botón de bloqueo en posición
inferior 23 .
5. Compruebe que las dos marcas de 0° 49 que figuran en la escala del inglete 15 se
vean apenas.
6. Ponga una escuadra 50 contra el lado izquierdo de la guía 16 y la hoja 8 .
ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
7. Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
a. Afloje los tornillos 51 y desplace a derecha o izquierda el conjunto de escala/brazo del
inglete hasta que la hoja esté situada en un ángulo de 90° respecto de la guía, medido
con la escuadra (Fig. N).
b. Vuelva a apretar los tornillos 51 .
Comprobación y ajuste de la hoja a la mesa
(Fig. P–R)
1. Afloje el mango de sujeción del bisel 20 (Fig. P).
2. Mueva el cabezal de la sierra hacia la derecha para comprobar que esté completamente
vertical y apriete el mango de sujeción del bisel.
3. Coloque una escuadra 50 sobre la mesa y apoyada contra la hoja 8 (Fig. Q).
ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
4. Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
a. Afloje el mango de sujeción del bisel 20 y gire el tornillo de tope de ajuste de posición
vertical 52 hacia dentro o hacia afuera hasta que la hoja quede a 90° respecto de la
mesa según la medición con la escuadra.
b. Si el indicador del bisel (a1) no es igual a 0 en la escala del bisel 21 , afloje los
tornillos 54 que sujetan la escala y muévala lo que haga falta.
Comprobación y ajuste del ángulo de biselado (Fig. A, P, R)
La anulación del bisel permite fijar el ángulo máximo de biselado en 45° o 48° seg ún
se requiera.
• Izquierda = 45°
• Derecha = 48°
1. Compruebe que el pomo de anulación 55 esté en la posición izquierda.
2. Afloje el mango de sujeción del bisel 20 y mueva el cabezal de la sierra hacia la izquierda.
3. Esta es la posición de biselado de 45°.
4. Si hace falta un ajuste, gire el tornillo de tope 56 hacia dentro o hacia fuera según sea
necesario hasta que el indicador 53 señale 45°.
ADVERTENCIA: El serrín puede llegar a obstruir las acanaladuras de la guía. Para
limpiarlas utilice una varilla o aire a baja presión.
Antes de usar la máquina
ADVERTENCIA:
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado desgastadas. La
velocidad máxima de rotación de la herramienta no debe ser superior a la de la hoja
de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos estén bien apretados.
• Fije la pieza de trabajo.
• Aunque esta sierra puede cortar madera y muchos materiales no ferrosos, estas
instrucciones de funcionamiento se refieren únicamente al corte de madera. Con
otros materiales se aplican las mismas indicaciones. ¡No utilice esta sierra para cortar
materiales ferrosos (hierro y acero) ni mampostería! ¡No utilice discos abrasivos de
ningún tipo!
• Asegúrese de utilizar la placa de corte. No use la máquina si la anchura de la ranura
de corte es superior a 10 mm.
• Colocando la pieza de trabajo sobre un trozo de madera se aumenta la capacidad a
300 mm.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de seguridad y la
reglamentación aplicable.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, apague la máquina y desconéctela
del suministro eléctrico antes de instalar o quitar accesorios y antes de hacer ajustes,
cambios de configuración o reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta en
marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Los usuarios del Reino Unido están sujetos a la “Regulación de Trabajos en Madera de 1974” o
cualquier modificación posterior.
Compruebe que la máquina se coloque de forma que corresponda a sus condiciones
ergonómicas en cuanto a la altura y la estabilidad adecuadas. Deberá elegir la ubicación
de la máquina para que el operador goce de una buena visión y de suficiente espacio libre
alrededor de la máquina, que le permita manipular la pieza de trabajo sin límites.
Para reducir los efectos de la vibración, compruebe que la temperatura ambiente no sea
demasiado baja, que tanto la máquina como sus accesorios estén en buen estado y que la
pieza de trabajo sea adecuada para esta máquina.
Encender y apagar la sierra (Fig. A)
En el interruptor de encendido/apagado 1 hay un orificio 30 que permite pasar un candado
con el cual bloquear la herramienta.
1. Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor de encendido/apagado 1 .
2. Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
Uso del sistema de luz de trabajo por LED XPSTM (Fig. A, V)
NOTA: La sierra de ingletes debe conectarse a una fuente de alimentación.
El sistema de luz de trabajo por LED XPSTM funciona con un interruptor de botón colocado en
la empuñadura, debajo de la palanca de plástico. El sistema de luz de trabajo por LED XPSTM es
independiente del interruptor de activación de la sierra de ingletes.
Para cortar a través de una línea existente trazada en una pieza de madera:
1. Apriete la palanca de plástico negra, y tire hacia abajo la empuñadura de
funcionamiento 3 para acercar la hoja de la sierra 8 a la madera. La sombra de la hoja
aparecerá en la madera.
2. Alinee la línea trazada con el borde de la sombra de la cuchilla. Quizás tenga que ajustar
los ángulos de bisel o de inglete para hacer que coincidan exactamente con la línea
trazada.
Regulador de velocidad (Sólo en la DWS771)
El regulador de velocidad 29 puede usarse para preajustar el nivel de velocidad deseado.
Gire el regulador de velocidad 29 hasta el intervalo deseado, que se indica con un
número (1–5).
• Use velocidades altas para serrar materiales blandos como la madera.
• Use velocidades bajas para serrar maderas duras.
Posición del cuerpo y de las manos
Para que el aserrado sea más fácil, preciso y seguro, el cuerpo y las manos deben colocase
debidamente al utilizar la sierra ingletadora.
ADVERTENCIA:
• No ponga nunca las manos cerca de la zona de corte.
• No ponga las manos a menos de 150 mm de la hoja.
• Al cortar la pieza de trabajo, sujétela bien a la mesa y a la guía. Mantenga las
manos en su lugar hasta que haya soltado el interruptor y la hoja se haya detenido
por completo.
27
Español
Corte vertical a inglete (Fig. A, T)
Cortes transversales biselados (Fig. P, U)
15
20
25
30
35
40
45
CAJA
CUADRADA
SQUARE
BOX
65
70
80
10
75
5
40
50
55
60
40
35
45
35
40
CAJA
DE 6 LADOS
6 SIDED
BOX
30
65
75
30
35
70
80
85
30
25
55
60
25
50
45
65
55
35
50
45
15
15
25
35
CAJA
DE BOX
8 LADOS
8
SIDED
15
30
40
10
20
20
40
60
70
20
25
30
20
25
15
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
5
10
CAJA (ÁNGULO “A”)
1. Apriete el enganche del inglete 13 . Mueva el brazo a la izquierda o a la derecha hasta el
ángulo deseado.
2. El enganche del inglete se situará automáticamente a 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° y 50° tanto
a la izquierda como a la derecha. Si desea algún ángulo intermedio, sujete el cabezal con
firmeza y bloquéelo apretando el enganche del inglete.
3. Antes de cortar, compruebe siempre que la palanca de bloqueo del inglete esté
bien apretada.
4. Continúe según lo indicado para “Corte recto vertical”.
ADVERTENCIA: Cuando corte a inglete el extremo de un trozo de madera que deje un
recorte pequeño, coloque la madera de modo que el recorte quede situado en el lado de
la hoja que tenga mayor ángulo respecto a la guía; es decir,
• inglete izquierdo, recorte a la derecha;
• e inglete derecho, recorte a la izquierda.
0
85
45
ÁNGULO
DEL LATERAL
DE LA
ANGLE
OF SIDE
OF BOX (ANGLE"A")
NOTA: Para lograr las capacidades de cortes deseadas, utilice hojas de 216 mm y
diámetro interior de 30 mm.
1. Afloje el enganche del inglete 13 y a continuación levántelo.
2. Fije el enganche del inglete 13 en la posición de 0° y apriételo.
3. Coloque contra la guía 16 la madera que va a cortar.
4. Sujete el asa de transporte 3 y apriete la palanca de desbloqueo del cabezal 2 para
soltarlo. Apriete el gatillo interruptor 1 para poner en marcha el motor. Se recomienda
comenzar el corte cerca de la guía.
5. Baje el cabezal para que la hoja corte la madera y penetre en la placa plástica de corte 11 .
6. Cuando el cabezal esté bajado por completo, tire lentamente de él para terminar el corte.
7. Una vez terminado el corte, suelte el interruptor y espere a que la hoja de la sierra se pare
por completo antes de colocar el cabezal en su posición elevada de reposo.
ADVERTENCIA:
• Para algunos tipos de perfiles de plástico es aconsejable seguir esos pasos en
orden inverso.
• El protector inferior de la hoja está pensado para cerrarse rápidamente cuando se
suelta la palanca 2 . Si no se cierra en 1 segundo, acuda a un agente de reparaciones
autorizado de DeWALT para que le revisen la sierra.
Este corte es una combinación de corte a inglete y biselado. Es el tipo de corte que se utiliza
para hacer marcos o cajas con lados inclinados como el que aparece en la figura W.
ADVERTENCIA: Si el ángulo de corte varía de un corte a otro, compruebe que el
mango de sujeción del bisel y el pomo de sujeción del inglete estén bien apretados. Es
imprescindible apretarlos después de efectuar cualquier cambio en el bisel o en el inglete.
• La gráfica que aparece a continuación le ayudará a seleccionar los valores adecuados de
biselado y de ingletado para los cortes normales de inglete compuesto.
• Para utilizar la gráfica, seleccione el ángulo deseado “A” (Fig. W) de su proyecto y localícelo
en el arco apropiado de la gráfica. A partir de ahí, trace una recta hacia abajo para
hallar el ángulo de biselado correcto y otra recta horizontal para encontrar el ángulo de
ingletado correcto.
85
Corte recto vertical (Fig. A, S)
Inglete compuesto (Fig. W)
80
Cortes de sierra básicos
ACABADOS PARA COMPROBAR LA RUTA DE LA CUCHILLA. COMPRUEBE QUE LA FIJACIÓN NO
INTERFIERE CON LA ACCIÓN DE LA SIERRA O LAS BARRAS.
75
•
•
•
Realice siempre pruebas “en seco” (sin electricidad) antes de hacer los cortes
definitivos, de forma que pueda comprobar el recorrido de la hoja.
No cruce las manos.
Coloque los dos pies firmemente sobre el suelo y mantenga el equilibrio adecuado.
Conforme desplace el brazo de la sierra a izquierda y derecha, sígalo y colóquese
ligeramente a un lado de la hoja de la sierra.
FIJE ESTE
INGLETADO
ENLA
SIERRA
SETÁNGULO
THIS MITER
ANGLE ON
SAW
•
25
30
35
FIJE
ESTE
ÁNGULO
BISELADO
SET
THIS
BEVEL DE
ANGLE
ON SAW
ENLA SIERRA
40
45
1. Configure la ingletadora en los ángulos indicados y realice algunos cortes de prueba.
2. Pruebe a acoplar las piezas cortadas.
Ejemplo: Para hacer una caja de cuatro lados con ángulos externos (ángulo “A”) de 25°
(Fig. W) utilice el arco superior derecho. Busque 25° en la escala del arco. Siga la recta
horizontal de intersección hacia alguno de los lados para obtener el valor del ángulo de
ingletado de la sierra (23°). Del mismo modo, siga la recta de intersección vertical hacia
arriba o hacia abajo para hallar el ángulo de biselado al que debe configurarse la sierra
(40°). Para comprobar las configuraciones de la sierra, realice siempre cortes de prueba con
desechos de madera.
ADVERTENCIA: Nunca supere el límite de inglete compuesto de 45° de biselado y 45° de
ingletado izquierdo o derecho.
Los ángulos de biselado pueden fijarse entre 0° y 48° para la izquierda. Con el brazo del inglete
colocado entre cero y una posición máxima del inglete de 45° a la derecha o a la izquierda se
pueden obtener biseles de hasta 45°.
1. Afloje el mango de sujeción del bisel 20 y ajuste el bisel como desee.
2. Use el botón de anulación 31 si es preciso.
3. Agarre con firmeza el cabezal y no lo deje caer.
4. Apriete bien el mango de sujeción del bisel 20 .
5. Continúe según lo indicado para “Corte recto vertical”.
Calidad de corte
Corte de material largo
La limpieza de un corte depende de distintas variables como, por ejemplo, el material que
se corta. Si desea obtener cortes de la mayor limpieza para molduras y otros trabajos de
precisión, con una hoja bien afilada (de carburo de 60 dientes) y una velocidad de corte
uniforme y más lenta obtendrá los resultados que desea.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que el material no resbale durante el corte; sujételo bien
con mordazas. Deje siempre que la hoja se detenga por completo antes de levantar
el brazo. Si aún quedan pequeñas astillas en la parte posterior de la pieza de trabajo,
coloque un trozo de cinta adhesiva en el lugar de la madera donde vaya a realizar el
corte. Sierre a través de la cinta adhesiva y retírela con cuidado cuando haya terminado.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, apoye siempre las piezas de
trabajo largas.
En la figura C se muestra la configuración ideal para el corte de piezas de trabajo largas cuando
la sierra se usa como elemento libre (todos los artículos están a la venta como opción).
Esos artículos (excepto el borriquete y las mordazas para el material) se necesitan tanto en el
lado de entrada como en el de salida:
-- Borriquete 40 (se suministra con instrucciones de montaje).
-- Raíles guía (500 o 1 000 mm) 35 .
-- Patas 39 para sostener los raíles guía. ¡No use las patas para sostener la máquina! La
altura de las patas es ajustable.
-- Placas de soporte del material 36
-- Placa de tope de la mesa 34 para soportar los raíles (también para cuando se trabaja
en un banco preexistente).
-- Mordaza para el material 17 .
-- Tope de pivotación 38 .
1. Ponga la sierra sobre el borriquete y acople los raíles guía.
2. Atornille con firmeza las placas de soporte del material 36 a los raíles guía 35 .
3. La mordaza para el material 17 actúa ahora como tope de longitud.
4. Instale las placas de tope de la mesa 34 .
5. Instale el tope de pivotación 38 en el raíl trasero.
6. Use el tope de pivotación 38 para ajustar la longitud de las piezas de trabajo medianas y
largas. Puede ajustarse de lado o retirarse cuando no se use.
Sujeción de la pieza de trabajo (Fig. C, X)
ADVERTENCIA: Utilice siempre una sujeción del material.
Para obtener resultados óptimos utilice la mordaza de material 17 creada para usarse con
la sierra.
Para instalar la fijación
1. Introdúzcala en el orificio ubicado tras la hendidura. La fijación 17 deberá orientarse hacia
la parte trasera de la sierra de ingletes. Compruebe que la hendidura sobre la varilla de
fijación está completamente introducida en la base de la sierra de ingletes. Si la hendidura
está visible, la fijación no estará segura.
2. Gire la fijación en 180º hacia la parte frontal de la sierra de ingletes.
3. Afloje el perno para ajustar la fijación hacia arriba o hacia abajo, y a continuación, utilice el
perno de ajuste preciso para fijar con firmeza la pieza de trabajo.
NOTA: Coloque la fijación en el lado derecho de la base cuando bisele. REALICE SIEMPRE
OPERACIONES EN SECO (CON LA MÁQUINA DESCONECTADA) ANTES DE REALIZAR CORTES
28
Soporte para piezas cortas y largas (Fig. C, D)
Corte de material corto
Tanto para el corte de lotes como para las piezas individuales de trabajo pequeñas de
diferentes longitudes, es recomendable usar el tope de longitud 41 . El tope de longitud sólo
se puede usar junto con un par de raíles guía opcionales 35 .
Español
Extracción de polvo (Fig. A, K)
ADVERTENCIA: Cuando sea posible, conecte un dispositivo de extracción de polvo
adecuado de conformidad con las normas correspondientes acerca de emisión de polvos.
Conecte un dispositivo de extracción de polvo diseñado conforme a las normativas
pertinentes. La velocidad del aire de los sistemas exteriores conectados será de 20 m/s
+/- 2 m/s. La velocidad se medirá en el tubo de conexión y en el punto de conexión, con la
herramienta conectada pero no en funcionamiento.
NOTA: El conector rápido de rosca DWV9000 (43) se recomienda como accesorio opcional
para conectar al dispositivo de extracción de polvo.
Respete las respectivas normas vigentes en su país para los materiales con los que va a
trabajar.
La aspiradora debe ser adecuada para el material con el que se está trabajando.
Cuando aspire polvo seco particularmente nocivo para la salud o cancerígeno, use una
aspiradora especial.
Transporte (Fig. A, B)
ADVERTENCIA: Para que se pueda transportar con comodidad la sierra ingletadora, la
base cuenta con dos muescas para las manos 32 . No utilice nunca los protectores para
levantar o transportar la sierra de ingletes.
1. Para transportar la sierra, fije las posiciones de biselado e ingletado a 0°.
2. Baje el protector inferior/palanca de desbloqueo del cabezal 2 (Fig. A)
3. Baje el cabezal y apriete el botón de bloqueo del cabezal bajado 23 (Fig. B).
4. Lleve la hoja de la sierra a su posición de descanso y oprima el bloqueo transversal 18 .
• Sustituya las barritas de apoyo que vienen con el borriquete con los raíles irregulares de la
mesa del lado en que ésta se vaya a usar.
• Siga todas las instrucciones que se proporcionan con la mesa de rodillo.
Tipos de hojas de sierra disponibles (Hojas recomendadas)
Tipo de hoja
Dimensiones de la hoja (diámetro × diámetro Uso
interno × núm. de dientes)
Serie DT4310 40
216×30×24
Para uso general, despedazado y corte
transversal de madera y plásticos
Serie DT4286 40
216×30×80
TCG para corte de aluminio
Serie DT4320 60
216×30×48
ATB para cortes precisos de maderas naturales
y procesadas
Serie DT4350 60
216×30×60
TCG para cortes ultraprecisos de maderas
naturales y procesadas
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías marcadas con este símbolo no
deben desecharse junto con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que pueden ser recuparados
y reciclados, reduciendo la demanda de materias primas. Recicle los productos
eléctricos y las baterías de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información, vaya a
www.2helpU.com.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, apague la máquina y desconéctela
del suministro eléctrico antes de instalar o quitar accesorios y antes de hacer ajustes,
cambios de configuración o reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta en
marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Si la hoja de la sierra está desgastada, sustitúyala con una nueva.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
Antes del uso, compruebe detenidamente la barra de la cuchilla superior, la barra de la
cuchilla inferior portátil y el tubo de extracción de polvo para cerciorarse de que funcionarán
adecuadamente. Compruebe que los chips, el polvo y las partículas de la pieza de trabajo no
pueden bloquear alguna de sus funciones.
Si los fragmentos de la pieza de trabajo quedan obstaculizados entre la cuchilla de la sierra
y las barras, desconecte la máquina de la red y siga las instrucciones indicadas en la sección
Montaje de la Cuchilla de la Sierra. Retire las partes atascadas y vuelva a montar la cuchilla
de la sierra.
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el polvo de la carcasa principal
tan pronto como se advierta su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento póngase una protección ocular
aprobada y una mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos químicos agresivos para limpiar
las piezas no metálicas de la herramienta. Dichos productos químicos pueden debilitar
los materiales con los que están construidas esas piezas. Use un paño humedecido
únicamente con agua y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno a la
herramienta ni sumerja parte alguna de la misma en líquido.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, limpie periódicamente la parte
superior de la mesa
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones, limpie periódicamente el
sistema de recogida de polvo.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean a los suministrados por DeWALT
no han sido sometidos a pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con esta
herramienta podría ser peligroso. Para disminuir el riesgo de lesiones, con este producto
se deben usar exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Uso de la mesa de rodillo (Fig. C–E)
La mesa de rodillo 42 hace que la manipulación de piezas grandes y largas de madera sea
muy sencilla (Fig. E). Puede conectarse al lado derecho o izquierdo de la máquina, y requiere el
empleo del borriquete opcional (Fig. C).
ADVERTENCIA: Monte la mesa de rodillo según las instrucciones que se proporcionan
con el borriquete.
29
Français
SCIE TRONÇONNEUSE À ONGLET
DWS771, DWS777
Indique un risque d’incendie.
Bords tranchants.
Félicitations !
CE-Certificat de conformité
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et
l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT le partenaire privilégié des utilisateurs
professionnels d’outils électriques.
Directives machines
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Diamètre de lame
Alésage
Vitesse maximale de lame
Onglet (positions max.)
Inclinaison (position max.)
Coupes composées
Capacités
coupe transversale à 90°
à onglet 45°
à onglet 48°
chanfrein 45°
chanfrein 48°
Dimensions générales
Poids
W
mm
mm
min-1
gauche et droite
gauche
inclinaison
onglet
DWS771
230
1
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
DWS777
230
1
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
V
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN61029 :
LPA (pression acoustique)
dB(A)
91
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
102
K (incertitude de puissance acoustique)
dB(A)
3,2
93
104
3,9
V aleur d’émission de vibration ah =
m/s²
2,1
2,1
Incertitude K =
m/s²
1,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations présenté dans cette fiche technique a été mesuré
conformément au test standardisé proposé par EN61029 et peut être utilisé pour comparer les
outils entre eux. Il peut être utilisé pour effectuer une étude d’impact du degré d’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations indiqué s’applique aux principales
utilisations de l’outil. Cependant si l’outil est utilisé pour d’autres applications, avec
différents accessoires ou s’il est mal entretenu, le taux d’émission de vibrations peut
différer. Cela pourrait accroître sensiblement le degré d’exposition au cours d’une certaine
période de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations doit aussi prendre en compte la
durée totale de fonctionnement de l’outil sans qu’il effectue pour autant aucun travail.
Cela pourrait réduire sensiblement le degré d’exposition au cours d’une certaine durée
de travail.
Identifier des mesures de sécurité additionnelles pour protéger l’opérateur contre les effets
des vibrations comme : entretenir l’outil et ses accessoires, garder les mains chaudes,
organiser le travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
REMARQUE : Cet appareil est prévu pour le branchement à un système d’alimentation ayant
une impédance maximum de système admissible Zmax de 0,28 Ohm au point d’interface
point (coffret de branchement d’alimentation) de l’alimentation de l’utilisateur.
L’utilisateur doit s’assurer que cet outil électrique est raccordé uniquement à un système
d’alimentation qui remplit l’exigence ci-dessus. Si nécessaire, l’utilisateur peut demander à la
compagnie d’électricité publique quelle est l’impédance système au point d’interface.
Définitions : Consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques associé à chaque avertissement. Veuillez
lire soigneusement ce manuel et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n’est pas évitée,
entraînera des blessures graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n’est pas
évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n’est pas évitée,
pourrait entraîner des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque de dommages corporels,
mais qui par contre, si rien n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
30
Scie tronçonneuse à onglet
DWS771, DWS777
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/EC, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives 2004/108/CE (jusqu’au
19/04/2016), 2014/30/UE (à partir du 20/04/2016) et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait cette déclaration au
nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
26.02.2016
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT ! Pendant l’utilisation d’outils électriques, des précautions de
base doivent être prises pour réduire tout risque d’incendie, de choc électrique et de
dommage corporel, y compris les suivantes.
Lire et conserver ces directives avant toute utilisation de ce produit.
CONSERVER CE MANUEL POUR FUTURE RÉFÉRENCE
Consignes de sécurité – généralités
1 . Conserver les lieux de travail propres et bien rangés.
Le désordre augmente les risques d’accidents.
2 . Tenir compte des conditions ambiantes.
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser l’outil dans un environnement humide ou
détrempé. Maintenir les lieux de travail bien éclairés (250–300 Lux). Ne pas utiliser l’outil
s’il existe des risques d’incendie ou d’explosion comme en présence de liquides ou de
gaz inflammables. La zone de travail doit être bien aérée.
3 . Attention aux décharges électriques.
Éviter tout contact corporel avec des éléments mis à la terre comme tuyaux, radiateurs,
cuisinières électriques ou réfrigérateurs. Dans des conditions de travail extrêmes (ex : humidité
élevée, production de limaille, etc.), la sécurité électrique peut être améliorée par l’utilisation
d’un transformateur d’isolement ou d’un disjoncteur différentiel (FI).
4 . Tenir toute tierce personne à l’écart.
Ne laisser aucune personne étrangère au travail en cours, particulièrement les enfants,
toucher à l’outil ou à sa rallonge, et les maintenir à l’écart des lieux de travail.
5 . Ranger les outils après utilisation.
Après utilisation, ranger les outils dans un endroit sec, fermé à clé, et hors de portée
des enfants.
6 . Ne pas forcer l’outil.
Il effectuera ainsi un meilleur travail, de façon plus sûre et au régime voulu.
7 . Utiliser l’outil adéquat.
Ne pas utiliser des outils de faible calibre pour effectuer des travaux destinés à des outils
industriels. Ne pas utiliser les outils à des fins pour lesquelles ils n’ont pas été conçus. Par
exemple ne pas utiliser de scie circulaire pour couper branches ou troncs.
8 . Porter des vêtements appropriés.
Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux, Ils pourraient se prendre dans les pièces
mobiles. Il est recommandé de porter des chaussures antidérapantes en extérieur. Couvrir ou
attacher les cheveux longs.
9 . Utiliser l’équipement de protection adéquat.
Porter systématiquement des lunettes de protection. Utiliser un masque anti-poussières lors
de travaux produisant poussières ou particules volantes. Si ces particules s’avèrent brûlantes,
porter également un tablier de protection résistant à la chaleur. Porter systématiquement une
protection auditive. Porter systématiquement un casque de protection.
10 . Brancher tout dispositif d’extraction de poussière.
Lorsqu’un dispositif de connexion à un système d’extraction et d’aspiration de la poussière est
fourni, s’assurer qu’il est branché et utilisé correctement.
11 . Protéger le câble d’alimentation.
Ne jamais tirer sur le câble pour le débrancher. Protéger le câble de la chaleur, de l’huile
et de toute arrête vive. Ne jamais transporter l’outil par son câble.
12 . Sécuriser les travaux.
Utiliser chaque fois que possible un dispositif de serrage ou un étau pour stabiliser la pièce à
Français
travailler. C’est plus sûr que de le faire manuellement et cela permet d’avoir les mains libres
pour utiliser l’outil.
13 . Adopter une position confortable.
Maintenir les pieds bien ancrés au sol et conserver son équilibre en permanence.
14 . Entretenir les outils soigneusement.
Maintenir tout outil de coupe bien affûté et propre pour accroître sécurité et performances.
Observer toute instruction relative à la lubrification et au changement d’accessoire. Inspecter
les outils périodiquement et, en cas de dommages, les faire réparer par un centre de
réparation agréé. Maintenir les poignées propres et sèches, exemptes d’huile ou de graisse.
15 . Débrancher les outils.
Débrancher l’outil du secteur après utilisation, avant de procéder à tout entretien ou de
changer tout accessoire (comme les lames, mèches, ou fraises)
16 . Retirer toute clé de réglage.
Avant toute utilisation de l’outil, vérifier systématiquement que toute clé ou tout outil de
réglage a bien été retiré.
17 . Éviter tout démarrage accidentel.
Ne jamais transporter un outil en ayant le doigt sur l’interrupteur. S’assurer que l’outil est en
position d’arrêt avant de le brancher.
18 . Utiliser des rallonges conçues pour l’extérieur.
Avant toute utilisation, vérifier toute rallonge et les remplacer en cas de dommage. En cas
d’utilisation à l’extérieur, utiliser uniquement des rallonges prévues à cet effet et portant
l’inscription adéquate.
19 . Rester prudent.
Rester vigilant pendant le travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas utiliser l’outil en cas de
fatigue ou sous l’influence de drogues ou d’alcool.
20 . Vérifier l’état des pièces.
Avant toute utilisation, vérifier soigneusement l’outil (et ses câbles principaux) pour
déterminer s’il marchera correctement et remplira la fonction pour laquelle il a été conçu.
Vérifier les pièces mobiles afin de s’assurer qu’elles sont bien alignées et qu’elles ne restent
pas coincées ; vérifier également les pièces pour s’assurer qu’il n’y a ni bris ni aucune autre
condition susceptible de nuire au bon fonctionnement de l’outil. Tout dispositif de protection
ou autre pièce endommagé doit être réparé correctement ou remplacé par un centre de
réparation agréé sauf indication contraire incluse dans ce manuel. Faire remplacer tout
interrupteur défectueux par un centre de réparation agréé. Ne pas utiliser un outil dont
l’interrupteur est défectueux. Ne jamais essayer de le réparer soi-même.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout accessoire ou équipement, ou la réalisation de
travaux autres que ceux recommandés dans ce manuel peut comporter des risques de
dommages corporels.
21 . Faire réparer l’outil par du personnel qualifié.
Cet outil électrique est conforme aux normes en vigueur. Toute réparation doit être effectuée
par du personnel qualifié utilisant des pièces d’origine. Dans le cas contraire, l’utilisateur sera
soumis à des risques considérables.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les scies à onglet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La machine est dotée d’un cordon d’alimentation spécialement configuré qui ne peut être
remplacé que par le fabricant ou un agent de service agréé.
N’utilisez pas la scie pour couper des matériaux différents de ceux recommandés par
le fabricant.
Ne pas faire fonctionner l’appareil si les carters de protection ne sont pas en place, s’ils ne
fonctionnent pas ou ne sont pas maintenus correctement.
Prenez soin de fixer le bras solidement lors de la réalisation de coupes en biseau.
L’espace environnant de l’appareil doit être bien entretenu et libre de tout matériau, comme
par exemple copeaux et chutes.
Sélectionnez la lame adéquate pour le matériel à découper.
Utilisez des lames de scie correctement affûtées. Respectez la vitesse maximale indiquée sur la
lame de scie.
Vérifiez que tous les boutons de verrouillage et les leviers de blocage sont bien serrés avant
toute utilisation.
Ne placez jamais la main dans la zone de la lame lorsque la scie est raccordée au secteur.
Ne pas essayer d’arrêter rapidement le mouvement de la machine en appuyant un outil ou un
autre objet contre la lame ; de graves accidents peuvent se produire.
Consultez le manuel d’instructions avant l’utilisation de tout accessoire. Le mauvais usage
d’un accessoire peut provoquer des dommages.
Utilisez un support ou portez des gants pour manipuler la lame de scie ou le matériel rugueux.
Avant l’utilisation, assurez-vous que la lame est correctement fixée.
S’assurer que la lame tourne dans le sens correct.
N’utilisez pas de lames de diamètres plus élevés ou plus faibles que ceux recommandés.
Référez-vous aux données techniques pour obtenir les caractéristiques appropriées des
lames. Utilisez uniquement les lames indiquées dans ce manuel, conformes à la norme
EN847-1.
Étudiez la possibilité d’utiliser des lames spécialement conçues pour réduire le bruit.
N’utilisez pas de lames en ACIER RAPIDE.
N’utilisez pas de lames de scies endommagées ou cassées.
Ne pas utiliser de disques abrasifs ou diamantés.
Utilisez uniquement des lames de scie où la vitesse indiquée est au moins égale à la vitesse
indiquée sur la scie.
Ne jamais utiliser la scie sans l’insert.
Sortez la lame de la coupe avant de relâcher l’interrupteur.
•
•
•
Avant chaque coupe, assurez-vous que la machine est stable.
Ne jamais caler d’objet contre le ventilateur du moteur pour bloquer l’axe du moteur.
Le carter de protection s’ouvre automatiquement quand le bras est abaissé et se referme
automatiquement sur la lame quand le levier de déverrouillage de la tête 2 est enfoncé.
• Ne jamais lever le carter de protection quand la scie est sous tension. Le carter de protection
peut être levé manuellement lors de l’installation ou le retrait de lames de scie ou lors du
contrôle de la scie.
• Vérifier périodiquement que les orifices d’aération du moteur sont libres de copeaux.
• Remplacer l’insert lorsqu’il est usé.
• Débranchez l’appareil du secteur avant d‘effectuer tout travail d’entretien ou lors du
changement de la lame.
• Ne jamais effectuer de nettoyage ou d’entretien lorsque l’appareil est en cours de
fonctionnement ou si la tête n’est pas en position d’arrêt.
• Lors de l’équipement d’une LED, ne pas remplacer la LED par un type différent de celui autorisé.
Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant de la LED ou un agent agréé.
• Raccordez la scie à un dispositif d’aspiration des poussières lorsque vous sciez du bois. Tenez
toujours compte des facteurs qui influencent l’exposition à la poussière, par exemple :
ʵʵ type de matériau à usiner (les panneaux de particules produisent plus de poussière que
le bois);
ʵʵ ajustement de la lame de scie ;
ʵʵ ajustement correct de la lame de scie ;
ʵʵ extracteur de poussière avec une vitesse de l’air inférieure à 20 m/s.
Assurez-vous que l’extraction locale ainsi que les hottes, les déflecteurs et les goulottes sont
ajustés correctement.
• Veillez prendre note des facteurs suivants qui influencent l’exposition au bruit :
ʵʵ utilisez des lames de scie conçues pour réduit le bruit émis ;
ʵʵ utilisez uniquement des lames de scie bien affûtées ;
• L’entretien de la machine doit être effectué périodiquement ;
• Veillez à ce que l’aire de travail soit bien éclairée ;
• Assurez-vous que l’utilisateur est correctement formé à l’utilisation, à l’ajustement et à
l’utilisation de l’appareil ;
• Assurez-vous que toutes les entretoises et les bagues d’axe sont adaptées au but indiqué dans
ce manuel.
• Evitez de retirer toute rognure de bois ou autre parties de la pièce de la zone de coupe lorsque
la machine fonctionne et que la tête de la scie n’est pas en position de repos
• Ne coupez jamais de pièces inférieures à 150 mm.
• Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter une taille de pièce
maximum de :
ʵʵ Hauteur 60 mm x largeur 270 mm x longueur 500 mm
ʵʵ Les pièces plus longues doivent être soutenues par une table additionnelle adaptée, par
ex. DE7023. Serrez toujours solidement les pièces.
• En cas d’accident ou de panne de la machine, arrêtez immédiatement la machine et
débranchez-la de la source d’alimentation.
• Signalez la panne et notez la machine dans un formulaire approprié pour éviter que d’autres
personnes n’utilisent la machine défectueuse.
• Lorsque la lame de la scie est coincée en raison d’une force d’avance anormale pendant la
coupe, arrêtez la machine et débranchez-la de l’alimentation. Retirez la pièce et assurez-vous
que la lame de scie tourne librement. Mettez la machine sous tension et commencez une
nouvelle opération de coupe avec une force d’avance réduite.
• Ne coupez jamais d’alliages légers, notamment en magnésium.
• Lorsque la situation le permet, montez la machine sur un établi en utilisant des boulons de
8 mm de diamètre et de 80 mm de long.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des scies :
• blessures causés par le contact avec les parties pivotantes
En dépit de l’application des normes de sécurité en vigueur et de l’installation de dispositifs de
sécurité, certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit de :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risque d’accident causé par les parties sans protection de la lame de scie pivotante.
• Risque de blessure lors du remplacement de la lame de scie sans protection.
• Risque de se coincer les doigts lors de l’ouverture des carter de protection.
• Risques pour la santé causés par la respiration de la poussière causée lors du sciage du bois,
notamment le chêne, le hêtre et les panneaux de fibre.
Les facteurs suivants augmentent le risque de problèmes respiratoires :
• Extracteur de poussière non raccordé lorsque vous sciez du bois
• Extraction de poussière insuffisante causée par des filtres d’évacuation sales
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
31
Français
Porter un dispositif de protection oculaire.
Point de transport
Emplacement de la date codée de fabrication (Fig. B)
La date codée de fabrication 57 , qui comprend aussi l’année de fabrication, est imprimée sur
le boîtier.
Exemple :
2015 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie partiellement assemblée
2 Clé hexagonale 4/6 mm
1 Lame de scie TCT de 216 mm
1 Fixation de matériau
1 Manuel de l’utilisateur
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre ce manuel avant toute utilisation de
l’appareil.
Description (Fig. A, B, G, H)
AVERTISSEMENT : Ne jamais modifier l’appareil électrique ou aucun de ses composants.
Il y a risque de dommages corporels et matériels.
1 Interrupteur Marche/Arrêt
23 Bouton de verrouillage
2 Levier de déverrouillage du carter de
24 Barres transversales
protection
25 Tête de scie
3 Poignée de transport
26 Clé hexagonales (Fig. G)
4 Carter de protection supérieur fixe
27 Serre-câble
5 Bride extérieure
28 Câble
6 Boulon de lame
29 Variateur de vitesse (DWS771
7 Carter de protection de lame inférieur
uniquement)
8 Lame de scie
30 Trou de cadenas
9 Bouton de verrouillage du guide
31 Bouton de commande manuelle
coulissant
32 Poignée de transport (gauche et droite)
10 Table fixe
33 Bride interne (Fig. H)
11 Support de table
34 Orifice d’aspiration des poussières
12 Bras d’onglet
Accessoires en option (Fig. A, C–E, K)
13 Verrou d’onglet
35 Plaque d’embout de table
14 Table rotative/bras d’onglet
36 Rails de guidage du support
15 Échelle d’onglet
37 Plaque de support du matériel
16 Guide coulissant
38 Butée de pivotement
17 Étau
39 Support ajustable 760 mm (hauteur max.)
18 Verrou transversal
40 Piètement
19 Crochet de verrouillage de carter
41 Butée de longueur pour les pièces courtes
20 Poignée de serrage du chanfrein
(à utiliser avec les rails de guidage 35 )
21 Échelle de biseau
42 Table à rouleaux
22 Trous de montage sur table
43 Connecteur de verrouillage rapide
Utilisation prévue
Votre scie à onglet à coupe transversale DeWALT a été conçue pour une découpe
professionnelle du bois, des produits du bois et des plastiques. Elle va vous permettre de
réaliser des opérations de découpe croisée, en biseau et des coupes d’onglet facilement, avec
précision et en toute sécurité.
Cet appareil est conçu pour l’utilisation avec une lame au carbure de 216 mm de
diamètre nominal.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide ou en présence de liquides ou de
gaz inflammables.
Ces scies à onglet sont des outils électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est nécessaire auprès de tout
utilisateur non expérimenté.
AVERTISSEMENT ! N’utilisez pas la machine pour d’autres applications que
celles prévues.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacité physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent
d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Ce moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension unique. Vérifier
systématiquement que la tension du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la
plaque signalétique.
et outil à double isolation est conforme à la norme EN61029 ; un branchement à
C
la terre n’est donc pas nécessaire.
32
Si le câble doit être remplacé, le faire changer par un réparateur agréé ou un
électricien qualifié.
L’utilisation des câbles suivants est obligatoire :
DW770 / DW770GP: H05RN-F, 2x1 mm²
DWS777 / DWS771 : H05RN-F, 2x1 mm²
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois fils homologuée et compatible
avec la tension nominale de cet outil (se reporter à la section Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble sur toute sa longueu
MONTAGE
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommage corporel, arrêter l’outil
et débrancher l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de configuration ou lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Déballage
Le moteur et les carters de protection sont assemblés d’usine sur la base.
Bride de câble (Fig. H)
Insérez le câble 28 dans la bride de câble 27 . Laissez assez de jeu pour que la tête de scie se
déplace librement, puis resserrez la bride à l’aide de sa vis.
Installation sur établi (Fig. B)
1. Des trous 22 ont été prévus sur les quatre pieds pour faciliter l’installation sur un établi.
Ces trous peuvent recevoir différentes tailles de boulons. Optez pour l’une des dimensions
proposées, l’utilisation des deux est superflue. Arrimez solidement la scie pour en prévenir
tout mouvement. Des boulons de 8 mm de diamètre et 80 mm de long sont conseillés.
Pour faciliter son transport, l’outil peut être fixé sur une planche en contreplaqué de
12,5 mm ou plus qui pourra être par la suite arrimée à votre support de travail ou
transportée sur d’autres lieux de travail puis arrimée.
2. Lors de l’installation de votre scie sur contreplaqué, assurez-vous que les vis de montage
ne dépassent pas de la surface du bois.
Le contreplaqué doit être posé bien à plat sur l’établi. Pour fixer la scie à toute surface de
travail, utilisez seulement les saillies de fixation au niveau des trous de vis. Le fait d’utiliser
tout autre point pourrait interférer avec le bon fonctionnement de la scie.
3. Pour prévenir tout grippage ou imprécision, assurez-vous que la surface de montage n’est
pas déformée ou inégale. Si la scie est bancale, placez une cale sous l’un de ses pieds pour
la stabiliser.
Installation de la lame (Fig. A, G–I)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommage corporel, arrêter l’outil
et débrancher l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de configuration ou lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : les dents d’une lame neuve sont très acérées et peuvent
être dangereuses.
AVERTISSEMENT ! notez que la lame de la scie doit être remplacée uniquement selon
la procédure décrite. N’utilisez que les lames de scies spécifiées dans la Caractéristiques
techniques (le modèle DT4320 est conseillé)
1. Insérez la clé hexagonale de 6 mm 26 dans l’emplacement opposé de la lame de scie et
maintenez-la (Fig. G).
2. Desserrez le boulon de lame 6 en tournant vers la droite. Retirez le boulon de lame 6 et
la bride externe 5 .
3. Appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête/carter inférieur 2 pour relever le carter
de lame inférieur 7 et retirez la lame 8 .
4. Installez la nouvelle lame sur l’épaulement prévu sur la bride Interne 33 en vous assurant
que les dents sur les bords inférieurs de la lame sont orientées vers le guide (côté opposé
à l’opérateur).
5. Replacez la bride externe 5 , en vous assurant que les fixations 45 sont installées
correctement de chaque côté de l’axe du moteur.
6. Serrez le boulon de lame 6 en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et
en maintenant la clé hexagonale de 6 mm 26 engagée avec votre autre main (Fig. I).
RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommage corporel, arrêter l’outil
et débrancher l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de configuration ou lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Français
Votre scie à onglet à été parfaitement réglée en usine. Si, suite au transport, à la manutention
ou pour toute autre raison un réglage s’imposait, suivre la procédure ci-après. Une fois ces
réglages effectués, la précision devrait perdurer.
Réglage des barres de chariot pour une profondeur de coupe
constante (Fig. A, B, J, L)
La lame doit fonctionner à une profondeur de coupe constante sur l’ensemble de la longueur
d’établi et ne peut entrer en contact avec l’établi à l’arrière de la fente ou à l’avant du bras
rotatif. Dans ce but, les barres de chariot doivent rester parfaitement parallèles à l’établi
lorsqu’on appuie à fond sur la tête de scie.
1. Appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête/carter 2 (Fig. A).
2. Repoussez à fond la tête de scie en position arrière puis mesurez la hauteur du plateau
tournant 14 à la partie inférieure de la bride externe 5 (Fig. J).
3. Desserrer le verrouillage de chariot de la tête de scie 18 (Fig. B).
4. En maintenant la tête de scie pleinement enfoncée, tirez la tête complètement vers
l’arrière.
5. Mesurez à nouveau la hauteur indiquée en figure K. Les deux valeurs doivent
être identiques.
6. Si un réglage s’avère nécessaire, procédez comme suit (Fig. L) :
a. Dévissez le contre-écrou 46 du dispositif de fixation 47 sous la buse d’extraction de
poussière supérieure 37 et réglez la vis 48 comme requis en progressant lentement.
b. Revissez le contre-écrou 46
AVERTISSEMENT : vérifier systématiquement que la lame ne touche pas l’établi à l’arrière
de la fente ou à l’avant du bras rotatif en positions de chanfrein 45° et verticale à 90°. Ne
pas mettre l’outil en marche sans avoir effectué cette vérification.
Réglage du guide (Fig. M)
Desserrez le verrou de guide coulissant 9 vers la gauche. Déplacez le guide coulissant 16
pour qu’il ne soit pas sur le chemin de la lame, puis resserrez le verrou de guide en le vissant
vers la droite.
Vérification et ajustage de la lame avec le guide (Fig. B, N, O, Q)
1. Desserrez le verrou d’onglet 13 .
2. Appuyez avec le pouce sur le bras d’onglet 12 et tirez le verrou d’onglet 13 pour libérer
le plateau tournant/bras d’onglet 14 .
3. Faites pivoter le bras d’onglet jusqu’à ce que le verrou se trouve en position d’onglet 0°.
4. Rabattez la tête et verrouillez-la dans cette position à l’aide du bouton de serrage 23 .
5. Vérifiez que les deux marquages 0° 49 sur la graduation d’onglet 15 sont à peine visibles.
6. Appliquez une équerre 50 contre le côté gauche du guide 16 et la lame 8 .
AVERTISSEMENT : ne pas mettre les pointes des dents en contact avec l’équerre.
7. Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
a. Dévissez les vis 51 puis déplacez l’ensemble échelle/bras d’onglet vers la gauche
ou la droite jusqu’à ce que la lame se trouve à 90° du guide comme déterminé par
l’équerre (Fig. N).
b. Revissez les vis 51 .
Vérification et ajustage de la lame avec l’établi (Fig. P–R)
1. Desserrez la manette de serrage de chanfrein 20 (Fig. P).
2. Poussez sur la tête de scie vers la droite pour vous assurer qu’elle est totalement verticale
puis resserrez la manette de serrage de chanfrein.
3. Appliquez une équerre 50 contre le plateau et une autre contre la lame 8 (Fig. Q).
AVERTISSEMENT : ne pas mettre les pointes des dents en contact avec l’équerre.
4. Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
a. Desserrez la manette de serrage de chanfrein 20 puis tournez la vis de butée de
réglage vertical 52 vers la droite ou la gauche jusqu’à ce que la lame soit à 90° du
plateau comme déterminé par l’équerre.
b. Si l’index de chanfrein (a1) ne pointe pas sur le zéro de la graduation de chanfrein 21 ,
dévissez les vis 54 qui arriment l’échelle puis déplacez-la selon les besoins.
Vérification et ajustage de l’angle de chanfrein (Fig. A, P, R)
Le dépassement de chanfrein permet à l’angle maximum de chanfrein d’être ajusté à 45° ou
48° selon les besoins.
• Gauche = 45°
• Droit = 48°
1. Assurez-vous que le bouton de dépassement 55 est bien sur la position gauche.
2. Desserrez la manette de serrage de chanfrein 20 et déplacez la tête de scie vers la gauche.
3. Cela correspond à la position de chanfrein 45°.
4. Si un réglage s’avère nécessaire, tournez la vis de butée 56 vers la gauche ou la droite
jusqu’à ce que l’index 53 indique 45°.
AVERTISSEMENT : Il peut arriver que les rainures du carter soient encrassées. Utiliser un
bâtonnet ou de l’air comprimé à basse pression pour les nettoyer.
Avant toute utilisation
AVERTISSEMENT :
• Installer la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser de lames excessivement émoussées.
La vitesse de rotation maximale de l’outil ne peut excéder celle de la lame de scie.
• Ne pas tenter de couper des pièces trop petites.
•
•
•
•
•
•
•
Veiller à ce que la lame puisse couper librement. Ne pas forcer l’outil.
Veiller à ce que le moteur fonctionne à plein régime avant de commencer à couper.
S’assurer que tout bouton de verrouillage ou manette de serrage est bien serré.
Arrimer bien la pièce à travailler.
Bien que cette scie coupe le bois et de nombreux matériaux non ferreux, les
instructions d’utilisation suivantes se rapportent uniquement à la coupe du bois.
Les mêmes directives sont applicables à d’autres matériaux. Ne pas découper des
matériaux ferreux (à base de fer et d’acier) ou de maçonnerie avec cette scie ! Ne pas
utiliser de disques abrasifs !
Utiliser systématiquement l’insert. Ne pas utiliser l’appareil si la largeur du trait de scie
de l’insert est supérieure à 10 mm.
Le fait d’installer la pièce à travailler sur un morceau de bois augmentera les capacités
de sciage de 300 mm.
FONCTIONNEMENT
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT : respectez toujours les consignes de sécurité et les règlements
en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommage corporel, arrêter l’outil
et débrancher l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de configuration ou lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
L’attention des utilisateurs situés au Royaume-Uni est attirée sur la « Réglementation des
machines à travailler le bois de 1974 » et ses amendements ultérieurs.
Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser une position ergonomique en
termes de hauteur de table et de stabilité. L’emplacement de la machine doit être choisi afin
que l’opérateur possède une bonne vue d’ensemble et suffisamment d’espace libre autour de
la machine pour permettre la manipulation de la pièce sans restrictions.
Pour réduire les effets de vibration, assurez-vous que la température ambiante n’est pas trop
froide, que la machine et l’accessoire sont bien entretenus et que la taille de la pièce est
adaptée à cette machine.
Mise en marche et arrêt de l’appareil (Fig. A)
Un orifice 30 est prévu dans l’interrupteur marche/arrêt 1 pour y insérer un cadenas et
verrouiller l’outil.
1. Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt 1 .
2. Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur.
Utilisation de l’éclairage de travail à LED XPSTM (Fig. A, V)
REMARQUE : La scie à onglets doit être connectée à une source d’alimentation.
L’éclairage de travail à LED XPSTM est actionné avec un bouton-poussoir monté sur la poignée
sous le levier en plastique noir. L’éclairage de travail à LED XPSTM est indépendant de la
gâchette de la scie à onglets.
Pour découper en suivant une ligne tracée sur un morceau de bois :
1. Enfoncez le levier en plastique noir, puis abaissez la poignée d’actionnement 3 pour
porter la lame de la scie 8 proche du bois. L’ombre de la lame apparaît sur le bois.
2. Aligner le trait de crayon sur le bord de l’ombre de la lame. Vous pourriez avoir à ajuster
l’onglet ou les angles de biseau pour correspondre exactement à la ligne de crayon.
Variateur de vitesse (DWS771 seulement)
Le variateur de vitesse 29 permet de prérégler la vitesse sur la plage de vitesse désirée.
Tournez le variateur de vitesse 29 sur la plage désirée, indiquée par un nombre (1–5).
• Utilisez des vitesses élevées pour scier des matériaux tendres comme le bois.
• Utilisez des vitesses faibles pour scier les bois durs.
Position du corps et des mains
La position correcte du corps et des mains facilitera le travail avec la scie à onglet et assurera
précision et sécurité.
AVERTISSEMENT :
• Ne jamais approcher les mains des zones de coupes.
• Ne pas approcher les mains à moins de 150 mm de la lame.
• Maintenir la pièce près du plateau et du guide pendant la coupe. Conserver les
mains dans la même position jusqu’à ce que l’interrupteur soit relâché et la lame
complètement arrêtée.
• Faire systématiquement un essai (hors secteur) avant d’effectuer la coupe finale pour
vérifier la trajectoire de la lame.
• Ne pas entrecroiser les mains.
• Maintenir son équilibre et les deux pieds fermement au sol.
• Alors que le bras de scie se déplace vers la droite ou la gauche, accompagner le
mouvement en se tenant légèrement sur le côté par rapport à la lame.
Coupes de base
Coupe Droite Verticale (Fig. A, S)
REMARQUE : Employer une lame de scie de 216 mm avec un alésage de 30 mm pour
obtenir les capacités de sciage désirées.
1. Libérez et soulevez le verrou d’onglet 13 .
2. Engagez le verrou d’onglet 13 en position 0° puis refermez-le.
3. Disposez le bois à couper contre le guide 16 .
33
Français
Coupes inclinées (Fig. P, U)
L’angle de chanfrein peut être réglé de 0° à 48° à gauche. Les chanfreins jusqu’à 45° peuvent
être découpés avec le bras d’onglet réglé entre zéro et une position maximale d’onglet à 45°, à
droite comme à gauche.
1. Desserrez la manette de serrage de chanfrein 20 puis ajustez le chanfrein comme désiré.
2. Réglez le bouton de dépassement 31 si nécessaire.
3. Maintenez fermement la tête pour lui éviter de tomber.
4. Resserrez fermement la manette de serrage de chanfrein 20 .
5. Procédez comme pour une coupe transversale verticale.
Qualité de coupe
La régularité de la coupe dépend d’un certain nombre de facteurs comme le type de matériau
à découper. Lorsque des coupes de qualité supérieure sont requises pour des travaux de
moulurage ou autres travaux de précision, une lame affûtée (lame carbure 60 dents) et une
vitesse plus lente et régulière produiront les résultats escomptés.
AVERTISSEMENT : S’assurer que le matériau ne glisse pas pendant la coupe, l’arrimer
solidement en place. Attendre systématiquement que la lame s’arrête complètement
avant de lever le bras de scie. Si de petites fibres de bois sont visibles à l’arrière de la pièce
à travailler, appliquer un morceau de ruban adhésif là où la coupe sera effectuée. Scier au
travers du ruban puis, une fois terminé, le retirer avec soin.
Blocage de la pièce à travailler (Fig. C, X)
AVERTISSEMENT : utilisez toujours un étau.
Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez la fixation de matériau 17 conçue à cet usage.
Installer de la bride
1. L’insérer dans le trou situé derrière le guide. La bride 17 doit être face à l’arrière de la scie
à onglets. S’assurer que la rainure sur la tige de serrage est bien insérée dans la base de la
scie à onglets. Si la rainure est visible, cela signifie que la bride est mal fixée.
2. Tourner la bride de 180 degrés vers l’avant de la scie à onglets.
3. Desserrer la poignée pour monter ou descendre la bride, puis utiliser le bouton de réglage
fin pour serrer fermement la pièce.
REMARQUE : placer la bride du côté droit de la base pour le biseautage. TOUJOURS
EFFECTUER DES ESSAIS À BLANC (SANS ALIMENTATION) AVANT DE RÉALISER VOS COUPES
AFIN DE VÉRIFIER LA TRAJECTOIRE DE LA LAME. S’ASSURER QUE LA BRIDE N’OBSTRUE PAS LE
MOUVEMENT DE LA SCIE OU DES GUIDES.
Coupes composées (Fig. W)
Cette coupe est la combinaison d’un onglet et d’une inclinaison. C’est le type de coupe utilisé
pour réaliser des cadres ou des boîtes à face inclinée comme illustré en figure W.
AVERTISSEMENT : si l’angle de coupe varie d’une coupe à l’autre, vérifier que la manette
de serrage de chanfrein et le bouton de verrouillage d’onglet sont bien serrés. Ces derniers
doivent être resserrés après tout ajustement d’inclinaison ou d’onglet.
• Le tableau ci-après vous aidera à choisir l’inclinaison et le réglage d’onglet adéquats pour
la plupart des coupes d’onglet composées.
• Pour utiliser ce tableau, sélectionnez l’angle «A» (Fig. W) requis pour votre projet puis
situez cet angle sur la courbe correspondante du tableau. À partir de là, la ligne verticale
sur le tableau déterminera l’angle d’inclinaison correct et la ligne horizontale déterminera
l’angle d’onglet.
34
75
15
20
25
30
35
40
45
BOITEBOX
SQUARE
CARREE
65
70
80
10
40
50
55
60
40
35
45
35
40
BOÎTE
À 6 CÔTÉS
6 SIDED
BOX
30
65
75
30
35
70
80
85
30
25
20
40
55
35
50
45
15
15
25
35
8 CÔTÉS
8BOÎTE
SIDEDÀBOX
15
30
40
10
20
45
65
70
50
25
60
20
80
85
55
60
25
75
SETLATHIS
ANGLE
ON D’ONGLET
SAW
RÉGLER
SCIEMITER
SUR CET
ANGLE
Coupe transversale verticale d’onglet (Fig. A, T)
5
30
20
25
15
5
10
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
1. Poussez sur le verrou d’onglet 13 . Déplacez le bras vers la gauche ou la droite pour
obtenir l’angle désiré.
2. Le verrou d’onglet s’implantera automatiquement à 0°, 15°, 22.5°, 31,62°, 45° et 50° à
droite et à gauche. Si un angle intermédiaire est désiré, maintenez fermement la tête puis
refermez le verrou d’onglet.
3. Assurez-vous systématiquement que le levier de verrouillage d’onglet est bien verrouillé
avant de couper.
4. Procédez comme pour une coupe transversale verticale.
AVERTISSEMENT : pour couper à l’onglet l’extrémité d’un morceau de bois en effectuant
une petite découpe, disposer le bois de façon à ce que la découpe soit sur le côté de la
lame créant le plus grand angle avec le guide, ex :
• onglet gauche, découpe sur la droite
• onglet droit, découpe sur la gauche
0
85
45
ANGLE DU CÔTÉ DE LA BOÎTE (ANGLE « A »)
4. Attrapez la poignée de transport 3 et appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête 2 pour libérer la tête. Appuyez sur l’interrupteur à gâchette 1 pour mettre le moteur en
marche. Il est recommandé de commencer la coupe près du guide.
5. Abaissez la tête pour permettre à la lame de couper le bois et de pénétrer dans l’insert de
plastique 11 .
6. Lorsque la tête est complètement abaissée, tirez-la lentement pour terminer la coupe.
7. Une fois la coupe terminée, relâchez l’interrupteur puis attendez que la lame s’arrête
complètement avant de ramener la tête dans sa position de repos.
AVERTISSEMENT :
• Il est conseillé de suivre la séquence en sens inverse pour certains types de plastiques.
• Le carter de lame inférieur a été conçu pour se refermer rapidement lorsque le levier 2
est relâché. S’il ne se referme pas en moins d’une seconde, faire réparer la scie par un
centre de réparation agréé DeWALT.
25
30
35
40
45
RÉGLER LASET
SCIE
SURBEVEL
CET ANGLE
D’INCLINAISON
THIS
ANGLE
ON SAW
1. Ajustez alors la scie aux angles prescrits puis effectuez quelques coupes d’essai.
2. Faites aussi des essais au niveau de l’assemblage des pièces.
Exemple : Pour construire une boîte à quatre côtés avec 25° d’angle externe (angle « A »)
(Fig. W), utilisez la courbe supérieure droite. Trouvez 25° sur la courbe. Suivez la ligne
d’intersection horizontale vers la gauche ou la droite pour déterminer le réglage d’onglet à
effectuer sur la scie (23°). De la même façon, suivez la verticale vers le haut ou le bas pour
obtenir le réglage d’angle d’inclinaison sur la scie (40°). Faites systématiquement des essais
sur des chutes de bois pour vérifier le réglage de la scie.
AVERTISSEMENT : Ne jamais excéder les limites d’onglet composé de 45° d’inclinaison
pour un onglet gauche ou droit de 45°.
Support pour pièces courtes ou longues (Fig. C, D)
Coupe de pièces courtes
Il est conseillé d’utiliser la butée de longueur 41 pour des pièces courtes pour à la fois couper
en série ou pour couper des pièces individuelles à différentes longueurs. La butée de longueur
peut seulement être utilisée avec une paire de rails de guidage (en option) 35 .
Coupe de pièces longues
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommage corporel, soutenir
systématiquement les pièces longues.
La figure C illustre la configuration idéale pour scier des pièces longues lorsque la scie est
utilisée par elle-même (les divers éléments sont en option).
Ces éléments (sauf les pieds et la fixation de matériau) sont requis à la fois du côté entrée et du
côté sortie.
-- Pieds 40 (fourni avec un guide d’assemblage).
-- Rails de guidage (500 ou 1,000 mm) 35 .
-- Socles 39 pour supporter les rails de guidage. Ne pas utiliser les socles pour supporter
la machine ! La hauteur des socles est réglable.
-- Plaques de support de matériau 36
-- Plaque de bout de plateau 34 pour supporter les rails (aussi pour travailler sur un
établi existant).
-- Fixation de matériau 17
-- Butée orientable 38 .
1. Disposez votre scie sur les pieds puis installez les rails de guidage.
2. Vissez fermement les plaques de support de matériau 36 sur les rails de guidage 35 .
3. La fixation de matériau 17 servira à présent de butée de longueur.
4. Installez les plaques de bout de plateau 34 .
5. Installez la butée orientable 38 sur le rail arrière.
6. Utilisez la butée orientable 38 pour ajuster la longueur de pièces moyennes ou longues.
Elle peut être ajustée latéralement ou mise de côté lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Aspiration des poussières (fig. A, K)
AVERTISSEMENT : Chaque fois que possible, connectez un aspirateur à poussière conçu
conformément aux normes en vigueur en matière d’émissions de poussières.
Raccordez un dispositif d’aspiration des poussières conçu selon les réglementations en
vigueur. La vitesse de l’air des systèmes raccordés à l’externe doit être de 20m/s +/- 2 m/s. La
vitesse doit être mesurée dans le tuyau de raccord au point de raccord avec l’outil raccordé
mais pas en marche.
REMARQUE : Le connecteur rapide DWV9000 43 est recommandé comme accessoire en
option pour la connexion à l’appareil d’aspiration des poussières.
Respectez la réglementation pertinente dans votre pays concernant les matières à travailler.
L’aspirateur à poussière doit être approprié au matériau qui est scié.
Lors de l’aspiration de poussière sèche particulièrement nuisible à la santé voire cancérigène,
utilisez un aspirateur spécial.
Français
Transport (Fig. A, B)
AVERTISSEMENT : pour transporter facilement la scie à onglet, la base a été conçue
avec deux indentations pour les mains 32 . N’utilisez jamais les carters pour soulever ou
transporter la scie à onglet.
1. Pour transporter la scie, réglez la position de chanfrein et d’onglet sur 0°.
2. Appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête/carter 2 (Fig. A).
3. Abaissez la tête puis appuyez sur le bouton de serrage 23 (Fig. B).
4. Ramenez la lame de scie en position de repos puis appuyez sur le verrouillage de
chariot 18 .
Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus d’informations sur les
accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce symbole ne doivent pas être
jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières qui peuvent être récupérées et
recyclées afin de réduire la demande en matières premières. Veuillez recycler les
produits électriques et les batteries conformément aux dispositions locales en vigueur. Pour
plus d’informations, consultez le site www.2helpU.com.
MAINTENANCE
Cet outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner longtemps avec un minimum
d’entretien. Le fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépend d’un entretien adéquat
et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommage corporel, arrêter l’outil
et débrancher l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de configuration ou lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : remplacer toute lame émoussée par une lame neuve affûtée.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification additionnelle.
Entretien
Avant l’utilisation, vérifiez soigneusement le carter de lame supérieur, le carter de lame
inférieur amovible, ainsi que la buse de dépoussiérage pour déterminer s’ils fonctionnent
correctement. Assurez-vous que les copeaux, la poussière ou les particules de la pièce ne
puissent pas provoquer le blocage de l’une des fonctions.
Si des fragments de pièce se coincent entre la lame de scie et les carters, débranchez la
machine de l’alimentation et suivez les instructions fournies à la section Montage de la lame
de scie. Retirez les parties coincées et remontez la lame de scie.
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du boîtier principal à l’aide d’air comprimé
chaque fois que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter systématiquement
des lunettes de protection et un masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou tout autre produit chimique
décapant pour nettoyer les parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un chiffon humidifié avec de l’eau
et un savon doux. S’assurer qu’aucun liquide ne pénètre dans l’outil ; ne jamais immerger
aucune partie de l’outil dans un liquide.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommage corporel, nettoyer
régulièrement votre établi.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommage corporel, nettoyer
régulièrement le système de dépoussiérage.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux proposés par DeWALT n’ont
pas été testés avec ce produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait comporter un
danger. Pour réduire tout risque de dommage corporel, seuls des accessoires DeWALT
recommandés doivent être utilisés avec cet appareil.
Utilisation de la table à rouleaux (Fig. C–E)
La table à rouleaux 42 permet de faciliter la coupe de pièces de bois larges et longues (Fig. E).
Elle peut être raccordée à la droite ou à la gauche de la machine. La table à rouleaux requiert
l’utilisation de pieds (en option) (Fig. C).
AVERTISSEMENT : monter la table à rouleaux en suivant les instructions fournies avec
les pieds.
• Remplacez le support de barres courtes fournies avec les pieds par les rails irréguliers de la
table sur le côté où la table va être utilisée.
• Suivez toutes les instructions fournies avec la table à rouleaux.
Modèles de lames de scie disponibles (lames recommandées)
Type de lame
Séries DT4310 40
Dimensions
(diamètre x alésage x nb. de dents)
216x30x24
Séries DT4286 40
Séries DT4320 60
216x30x80
216x30x48
Séries DT4350 60
216x30x60
Utilisation
Utilisation générale, coupe en
long et tronçonnage du bois et
des plastiques
TCG à utiliser avec l’aluminium
ATB pour la coupe de précision de
bois naturels ou synthétiques
TCG pour la coupe ultra précise de
bois naturels ou synthétiques.
35
Italiano
TRONCATRICI RADIALI
DWS771, DWS777
Bordi affilati.
Dichiarazione di conformità CE
Congratulazioni!
Per aver scelto una macchina utensile DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e
l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più affidabili per gli
utilizzatori di apparati elettrici professionali
Direttiva macchine
Dati tecnici
Troncatrici radiali
DWS771, DWS777
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Diametro lama
Foro lama
Velocità massima lama
Taglio diagonale (posizione massima)
Taglio inclinato (posizione massima)
Taglio composto
Capacità
trasversale 90°
angolazione 45°
angolazione 48°
inclinazione 45°
inclinazione 48°
Dimensioni esterne
Peso
W
mm
mm
min-1
sinistra e destra
sinistra
inclinazione
angolazione
DWS771
230
1
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
DWS777
230
1
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
V
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN61029:
LPA (livello sonoro)
dB(A)
91
93
LWA (potenza acustica)
dB(A)
102
104
K (incertezza della potenza acustica)
dB(A)
3,2
3,9
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
m/s2
2,1
2,1
Incertezza K =
m/s2
1,5
1,5
Il livello di vibrazioni emesse fornito in questa scheda è stato misurato secondo lo standard
definito nella EN61029 e va utilizzato per confrontare un utensile con un altro. Va utilizzato per
una stima preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di vibrazione emessa dichiarato vale per le attività principali
dell’utensile. Quando l’utensile viene utilizzato per differenti attività, con accessori
diversi o ha avuto scarsa manutenzione, la vibrazione emessa può differire. Questo
potrebbe produrre un aumento significativo del livello di esposizione nell’intervallo
lavorativo totale.
Per una stima del livello di esposizione alle vibrazioni si deve anche tener conto delle volte
in cui l’utensile è spento o quando è in movimento ma non compie lavoro. Questo riduce
significativamente il livello di esposizione nell’intervallo lavorativo totale.
Identificare misure di sicurezza aggiuntive per proteggere l’operatore dagli effetti delle
vibrazioni, come: manutenere correttamente l’utensile e gli accessori; avere le mani calde;
organizzare i lavori.
Fusibili
Europa
apparati 230 V
10 Ampere, di rete
NOTA: Questo dispositivo è progettato per il collegamento ad un sistema di corrente elettrica
con impedenza massima del sistema consentita Zmax di 0,28 Ohm al punto dell’interfaccia
(scatola di alimentazione) dell’alimentazione dell’utente.
L’utente deve assicurarsi che questo dispositivo sia collegato solamente ad un sistema di
corrente che soddisfi il requisito di cui sopra. Se necessario, l’utente può rivolgersi all’azienda di
energia elettrica pubblica per l’impedenza del sistema al punto di interfaccia.
Definizioni: Istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta rappresentato da ogni parola di
segnalazione. Vi invitiamo a leggere attentamente il manuale, prestando attenzione a
questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non viene evitata,
provoca il decesso o lesioni personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene
evitata, può provocare il decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata,
può provocare lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare lesioni personali ma che, se
non evitata, potrebbe provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
36
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2004/108/CE (fino al 19.04.2016), 2014/30/
UE (dal 20.04.2016) e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e rende questa
dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
26.02.2016
Norme di sicurezza
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di apparati elettrici adottare sempre le precauzioni
più elementari per ridurre i rischi di incendio, scossa elettrica, lesioni personali, inclusi
quelli seguenti.
Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare ad azionare questo prodotto e conservare
questo manuale.
CONSERVARE IL MANUALE PER LE CONSULTAZIONI
SUCCESSIVE
Norme generali di sicurezza
1 . Mantenere l’area di lavoro pulita.
Ambienti e ban chi di lavoro in disordine favoriscono incidenti.
2 . Valutare l’ambiente di lavoro.
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non utilizzare l’utensile in ambienti umidi. Illuminare
bene l’area di lavoro (250–300 Lux). Non utilizzare l’utensile quando c’è rischio di causare
incendi o esplosioni, per esempio in presenza di liquidi e gas infiammabili. L’area di lavoro
deve essere ben ventilata.
3 . Proteggersi da scosse elettriche.
Evitare il contatto con superfici collegate con la terra (per esempio tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi). Durante l’impiego in condizioni estreme (per esempio elevata umidità,
produzione di sfridi metallici, ecc.) la sicurezza elettrica viene aumentata inserendo un
trasformatore di isolamento o un interruttore salvavita (FI).
4 . Tenere a distanza altre persone.
Non far toccare a chi non è necessario, specialmente ai bambini, l’utensile o il cavo di
prolunga e allontanarli dall’area di lavoro.
5 . Custodia degli utensili dopo l’uso.
Gli utensili vanno conservati in luogo ben asciutto e protetti efficacemente, fuori portata
di bambini.
6 . Non forzare l’utensile.
Lavora meglio e con maggior sicurezza se viene utilizzato nei limiti per cui è stato progettato.
7 . Utilizzare l’utensile adatto.
Non forzare i piccoli utensili a eseguire lavori adatti a utensili più robusti. Non utilizzate
utensili per applicazioni non previste, per esempio non usare seghe circolari per tagliare i rami
degli alberi o per travi.
8 . Indossare vestiario adeguato .
Evitare abiti svolazzanti, catenine, ecc. perché possono restare impigliati nelle parti in
movimento. Per lavori in esterno sono raccomandate scarpe antiscivolo. Raccogliere i capelli
lunghi con una copertura.
9 . Utilizzare equipaggiamenti di protezione.
Indossare sempre occhiali di sicurezza. Mettere una mascherina antipolvere se con il lavoro
viene creata polvere o particelle volatili. Se le particelle fossero molto calde, indossare anche
un grembiule resistente al calore. Indossare sempre protezioni acustiche . Portare sempre un
casco di sicurezza .
10 . Collegare l’attrezzatura per l’estrazione delle polveri.
Se i dispositivi sono forniti di collegamento con l’attrezzatura di estrazione e raccolta,
assicurarsi che queste siano collegate e utilizzate correttamente.
11 . Non abusare del cavo elettrico.
Non strattonare mai il cavo per staccarlo dalla presa. Riparare il cavo da calore, olio e
bordi taglienti. Non trasportare mai l’utensile tenendolo per il cavo.
12 . Lavorare in sicurezza.
Quando possibile, utilizzare pinze o morsetti per tener fermo il pezzo. Questo è più sicuro, e
libera entrambe le mani per azionare l’utensile.
Italiano
13 . Non sbilanciarsi.
Mantenere sempre una buona stabilità al suolo ed equilibrio.
14 . Conservare con cura gli utensili.
Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio per ottenere prestazioni migliori e più sicure.
Seguire le istruzioni per la lubrificazione e per la sostituzione degli accessori. Ispezionare
periodicamente l’utensile; se è danneggiato, far riparare presso un centro assistenza
autorizzato. Tenere asciutte le maniglie e gli interruttori, puliti e senza olio e grasso.
15 . Disconnettere l’utensile.
Quando non è usato, prima dell’assistenza e quando si sostituiscono accessori come lame,
punte, taglierini, disconnettere l’utensile dall’alimentazione.
16 . Togliere le chiavi e altri utensili per la regolazione.
Abituarsi a controllare che chiavi e altri utensili siano tolti dall’utensile prima di azionarlo.
17 . Evitare avviamenti non desiderati.
Non trasportare l’utensile con il dito sull’interruttore. Assicurarsi che l’utensile sia in posizione
“spento” prima di attaccarlo alla corrente.
18 . Cavi di prolunga per uso esterno.
Prima dell’utilizzo, ispezionare il cavo di prolunga e sostituirlo se danneggiato. Quando si
lavora con l’utensile in esterni, utilizzare unicamente cavi di prolunga per esterni idonei , e
contrassegnati adeguatamente.
19 . Mantenersi vigili.
Osservare quel che si sta facendo. Utilizzare il buon senso. Non azionare l’utensile quando si è
stanchi o sotto l’influenza di droghe o alcol.
20 . Controllare se ci sono parti danneggiate.
Prima dell’utilizzo, controllare attentamente l’utensile e il cavo di rete per verificare che
funzionino correttamente e che eseguano le funzioni dovute. Verificare l’allineamento delle
parti mobili e la loro tenuta, la rottura di componenti, il montaggio e ogni altra condizione
che può influire sul funzionamento. Una protezione o un’altro componente danneggiato
dovrebbe essere riparato adeguatamente o sostituito presso un centro assistenza autorizzato,
laddove non diversamente indicato nel manuale. Far sostituire gli interruttori difettosi presso
un centro assistenza autorizzato. Non cercare mai di far riparazioni da sé. Non cercare mai di
far riparazioni da sé.
AVVERTENZA! L’utilizzo di qualsiasi accessorio o di aggiunta, o l’esecuzione di qualsiasi
operazione con questo utensile in modo diverso da quanto raccomandato nelle istruzioni,
comporta rischio di lesioni personali.
21 . Far riparare l’utensile da personale qualificato.
Questo apparato elettrico è conforme alle relative norme di sicurezza. Le riparazioni
dovrebbero essere eseguite solo da personale qualificato ed utilizzare parti di ricambio
originali; agire diversamente da ciò comporta pericoli considerevoli per l’utilizzatore.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Regole di sicurezza aggiuntive per troncatrici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La macchina è dotata di un cavo di alimentazione specificamente configurato dal produttore
o dall’agente autorizzato alla manutenzione.
Non utilizzare la troncatrice per tagliare materiali diversi da quelli indicati dal produttore.
Non utilizzare la macchina senza le protezioni in posizione, se le protezioni non funzionano o
se non è stata eseguita la corretta manutenzione delle protezioni.
Prima di effettuare tagli inclinati, accertarsi che il braccio sia saldamente fissato.
Mantenere la superficie attorno alla macchina in piano, omogenea e priva di materiali di
scarto quali trucioli o schegge.
Selezionare la lama corretta per il materiale da tagliare.
Utilizzare lame correttamente affilate. Rispettare il contrassegno della massima velocità
sulla lama.
Prima di iniziare qualsiasi operazione accertarsi che le manopole di bloccaggio e le
impugnature di fissaggio siano ben serrate.
Non posizionare mai una mano nell’area della lama quando lo strumento è collegato alla
fonte di alimentazione.
Non tentare mai di interrompere rapidamente una macchina in movimento incastrandovi
uno strumento o ponendo un altro oggetto contro la lama; tale azione potrebbe causare
incidenti gravi.
Consultare il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi accessorio.
L’uso non corretto di un accessorio può causare danni.
Durante la manipolazione della lama o di materiale grezzo, utilizzare un supporto o
indossare guanti.
Prima dell’uso accertarsi che la lama sia montata correttamente.
Verificare che la lama ruoti nella direzione corretta.
Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore di quello consigliato. Fare riferimento ai
dati tecnici per le corrette capacità di taglio. Utilizzare soltanto le lame specificate in questo
manuale, conformi alla norma EN847-1.
Prendere in considerazione l’applicazione di lame specificamente progettate per ridurre
la rumorosità.
Non usare lame HSS (acciaio ad alta velocità).
Non utilizzare lame di troncatrice spaccate o danneggiate.
Non utilizzare mole abrasive o di diamante.
Utilizzare esclusivamente lame la cui velocità contrassegnata è almeno pari alla velocità
indicata sulla sega.
Non usare mai la troncatrice senza la tavola da taglio.
Sollevare la lama dal taglio nel pezzo in lavorazione prima di rilasciare l’interruttore.
Prima di ogni taglio, assicurarsi che la macchina sia stabile.
Non incuneare oggetti contro il ventilatore per bloccare l’albero motore.
•
•
•
•
•
La protezione della lama si solleva automaticamente quando il braccio viene abbassato e si
abbassa sopra la lama quando viene premuta la leva 2 di rilascio del blocco della testa.
Non sollevare manualmente la protezione della lama a meno che la troncatrice non sia
spenta. La protezione può essere sollevata manualmente durante l’installazione o rimozione
delle lame o per l’ispezione della sega.
Controllare a intervalli regolari che le aperture di ventilazione del motore siano pulite e prive
di schegge.
Sostituire la tavola da taglio ove usurata.
Prima di eseguire operazioni di manutenzione o di sostituire la lama, scollegare sempre la
macchina dalla fonte di alimentazione.
Non eseguire operazioni di pulizia o manutenzione se la macchina è ancora accesa e la testa
non si trova in posizione di riposo.
Se si utilizza un LED, non è consentito sostituirlo con un LED di altro tipo. Far eseguire le
riparazioni solamente dal produttore o da un agente autorizzato all’assistenza.
Durante il taglio di pezzi di legno, collegare la sega a un dispositivo di raccolta della polvere.
Tenere sempre in considerazione i fattori che condizionano l’esposizione alla polvere, quali:
ʵʵ il tipo di materiale sul quale si lavora (il compensato produce più polvere del legno);
ʵʵ l’affilatura della lama;
ʵʵ la regolazione corretta della lama,
ʵʵ dispositivo di estrazione della polvere con velocità non inferiore a 20 m/s.
Accertarsi che l’estrazione locale, le cappe, i deflettori e i camini siano
regolati correttamente.
Tenere in considerazione i seguenti fattori che influiscono sull’esposizione
al rumore:
ʵʵ utilizzare lame progettate per ridurre le emissioni acustiche;
ʵʵ utilizzare solo lame ben affilate;
la manutenzione della macchina deve essere eseguita a intervalli regolari;
fornire un’illuminazione generale o locale adeguata;
accertarsi che l’operatore sia adeguatamente preparato per l’uso, la regolazione e il
funzionamento della macchina;
Assicurarsi che gli eventuali distanziatori e anelli dell’alberino siano adatti allo scopo indicato
nel presente manuale.
Astenersi dal rimuovere trucioli o altre parti del pezzo da lavorare dall’area di taglio mentre la
macchina è un funzione e la testa della sega non si trova nella posizione di riposo
Non tagliare mai i pezzi da lavorare più corti di 150 mm.
Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare dimensioni massime del
pezzo da lavorare di:
ʵʵ Altezza 60 mm per larghezza 270 mm per lunghezza 500 mm
ʵʵ I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un piano aggiuntivo adatto, es.
DE7023. Fissare sempre il pezzo da lavorare in modo sicuro.
In caso di un incidente o guasto della macchina, spegnere immediatamente la macchina e
scollegarla dalla presa di corrente.
Segnalare il guasto e contrassegnare la macchina in modo adeguato in modo da impedire ad
altre persone di utilizzare la macchina difettosa.
Se la lama della sega è bloccata a causa di una forza di alimentazione anormale durante
il taglio, spegnere la macchina e scollegarla dalla presa di corrente. Rimuovere il pezzo da
lavorare e assicurarsi che la lama della sega sia libera di muoversi. Accendere la macchina e
avviare una nuova operazione di taglio con una forza di alimentazione ridotta.
Non tagliare mai le leghe leggere, specialmente il magnesio.
Ove possibile, montare la macchina ad un banco utilizzando bulloni con un diametro di
8 mm e 80 mm di lunghezza.
Rischi residui
I seguenti rischi sono inerenti all’uso delle troncatrici:
• lesioni causate dal contatto con le parti rotanti
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di infortuni causati dalle parti scoperte della lama in dotazione.
• Rischio di lesioni durante la sostituzione della lama.
• Rischio di schiacciamento delle dita nell’apertura delle protezioni.
• Rischi per la salute causati dall’inalazione di polvere formatasi durante il taglio del legno,
specialmente di quercia, faggio e MDF.
I seguenti fattori aumentano il rischio di problemi respiratori:
• Nessun dispositivo di estrazione della polvere collegato durante la segatura del legno
• Estrazione della polvere insufficiente causata da filtri di scarico non puliti
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
37
Italiano
Punto di trasporto
Posizione del codice data (Fig. B)
Il codice data 57 , che comprende anche l’anno di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2015 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
La confezione contiene:
1 Macchina montata parzialmente
2 Chiave esagonale 4/6 mm
1 Lama TCT 216 mm
1 Morsetto per materiali
1 Manuale di istruzione
• Verificare eventuali danni all’utensile, ai componenti o agli accessori che possono essere
avvenuti durante il trasporto.
• Concedersi il tempo per leggere interamente e comprendere questo manuale, prima di
utilizzare il prodotto
Descrizione (Fig. A, B, G, H)
AVVERTENZA: non modificare mai l’apparato elettrico o alcune parti di esso. Si
potrebbero causare danni o lesioni personali.
1 Interruttore acceso/spento
25 Testa della sega
2 Leva di rilascio blocco protezione
26 Chiavi esagonali (Fig. G)
3 Impugnatura di trasporto
27 Morsetto cavo
4 Protezione superiore fissa
28 Cavo
5 Flangia esterna
29 Regolatore velocità (solo DWS771)
6 Bullone della lama
30 Foro del lucchetto
7 Protezione inferiore
31 Pulsante di controllo manuale
8 Lama
32 Impugnatura per il trasporto (sinistra e
destra)
9 Leva di blocco della guida scorrevole
33 Flangia interna (Fig. H)
10 Piano fisso
34 Ugello per aspirazione polvere
11 piastra scanalata
Accessori
opzionali (Fig. A, C–E, K)
12 Braccio taglio obliquo
35 Piastra terminale del banco
13 Fermo per taglio obliquo
36 Binari della guida di supporto
14 Piano rotante/braccio taglio obliquo
37 Piastra di supporto del materiale
15 Scala per regolazione inclinazione
38 Fermo girevole
16 Guida scorrevole
39 Supporto regolabile 760 mm (altezza
17 Morsetto per il bloccaggio del materiale
max.)
18 Blocco taglio in diagonale
40
Supporto
19 Gancio di blocco della protezione
41
Arresto della lunghezza per pezzi corti (da
20 Leva di bloccaggio inclinazione
utilizzare con i binari della guida 35 )
21 Scala di inclinazione
42 Piano rotante
22 Fori di fissaggio al banco
43 Connettore rapido con bloccaggio ad
23 Pulsante di blocco
avvitamento
24 Barre taglio in diagonale
Uso previsto
La troncatrice DeWALT per tagli trasversali è stata progettata per il taglio professionale di
legno, prodotti in legno e plastica. Esegue le operazioni di segatura di taglio trasversale,
smussatura e taglio a quartabuono in modo semplice, accurato e sicuro.
Questa unità è progettata per essere utilizzata con una lama dal diametro nominale di 216 mm
e punta in metallo duro.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o gas infiammabili.
Queste troncatrici sono utensili elettrici professionali.
NON consentire a bambini di entrare in contatto con l’apparato. L’uso di questo apparato da
parte di persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
AVVERTENZA! Non utilizzare la macchina per scopi diversi da quelli a cui è destinata.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno
che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da
parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai essere
lasciati da soli con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per una sola tensione di alimentazione. Controllare
sempre che l’alimentazione sia corrispondente alla tensione scritta sulla targhetta.
L ’utensile è dotato di doppio isolamento, secondo la EN61029, perciò il cavo di terra
non è necessario.
Se occorre sostituire il cavo elettrico, l’utensile deve essere riparato presso un centro di
assistenza autorizzato o da un elettricista qualificato.
38
I seguenti cavi elettrici sono obbligatori:
DW770 / DW770GP: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DW770 LX / DW770GP LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
DWS777 / DWS771: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DWS777 LX / DWS771 LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga omologato a 3 anime, idoneo
alla potenza di ingresso di questo apparato (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del
conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
MONTAGGIO
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, spegnere l’unità e disconnettere
la macchina dall’alimentazione prima di installare e rimuovere accessori, prima
di regolazioni o modifiche di allestimento, o quando si eseguono riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione OFF. Un avviamento
accidentale potrebbe causare lesioni.
Apertura dell’imballo
Il motore e le protezioni sono già assemblate sulla base.
Morsetto passacavo (Fig. H)
Inserire il cavo 28 dentro al morsetto passacavo 27 . Lasciare cavo sufficiente per la corsa
della testa della sega, poi stringere il morsetto per mezzo della vite.
Montaggio al banco (Fig. B)
1. Tutti e quattro i piedini sono dotati di fori 22 per facilitare il fissaggio al banco. I fori
permettono di accogliere bulloni di differenti dimensioni. Utilizzare uno o l’altro dei fori,
non è necessario usarli tutti. Montare sempre saldamente la sega per evitare movimenti.
Si consigliano bulloni con un diametro di 8 mm e una lunghezza di 80 mm. Per migliorare
la portabilità, l’utensile può essere montato su un piano di compensato da 12,5 mm o
maggiore, che può essere poi assicurato al supporto di lavoro o spostato su un altro sito
e rimontato.
2. Quando si monta la sega su un pezzo di compensato, assicurarsi che le viti di montaggio
non sporgano da sotto il fondo del legno.
Il compensato deve stare in piano sul supporto di lavoro. Quando si monta la sega su
qualsiasi superficie di lavoro, assicurarla su perni di montaggio in corrispondenza dei fori
per le viti di montaggio. Montare su ogni altro punto diverso interferisce con il corretto
funzionamento della sega.
3. Per evitare limitazioni e imprecisioni, assicurarsi che la superficie di montaggio non sia
deformata o altrimenti irregolare. Se la sega traballa sulla superficie, inserire pezzi sottili di
materiale sotto uno dei piedi fino a renderla stabile.
Montaggio della lama (Fig. A, G–I)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, spegnere l’unità e disconnettere
la macchina dall’alimentazione prima di installare e rimuovere accessori, prima
di regolazioni o modifiche di allestimento, o quando si eseguono riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione OFF. Un avviamento
accidentale potrebbe causare lesioni.
AVVERTENZA: i denti di una lama nuova sono molto affilati e sono pericolosi.
AVVERTENZA! Tenere presente che la lama della sega deve essere sostituita solamente
nel modo descritto. Utilizzare solamente lame come quelle specificate nei Dati Tecnici;
Cat. N.: si consiglia la DT4320
1. Inserire la chiave esagonale da 6 mm 26 sul lato opposto dell’albero della lama e tenerla
in posizione (Fig. G).
2. Allentare il bullone della lama 6 girandolo in senso orario. Rimuovere il bullone della
lama 6 e la flangia esterna 5 .
3. Premere la leva sblocco della testa e della protezione inferiore 2 per sollevare la
protezione inferiore della lama 7 e rimuovere la lama 8 .
4. Installare la nuova lama sul supporto fornito dalla flangia interna 33 assicurandosi che
i denti al bordo inferiore della lama siano puntati verso la battuta (dalla parte opposta
dell’operatore)
5. Rimettere la flangia esterna 5 , assicurandosi che le alette di posizionamento 45 siano
inserite correttamente, una per ciascun lato dell’albero motore.
6. Serrare il bullone della lama 6 ruotandolo in senso anti-orario mentre si tiene la chiave
esagonale da 6 mm 26 inserita con l’altra mano (Fig. I).
REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, spegnere l’unità e disconnettere
la macchina dall’alimentazione prima di installare e rimuovere accessori, prima
di regolazioni o modifiche di allestimento, o quando si eseguono riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione OFF. Un avviamento
accidentale potrebbe causare lesioni.
La troncatrice radiale è stata regolata accuratamente in fabbrica. Se a causa del trasporto,
della manipolazione o per qualche altra ragione è necessaria una regolazione, seguire i passi
seguenti. Una volta eseguite, queste regolazioni dovrebbero mantenersi esatte.
Regolazione delle barre trasversali per una profondità di taglio
costante (Fig. A, B, J, L)
La lama deve girare ad un profondità di taglio costante lungo l’intera lunghezza del tavolo
e non deve toccare il tavolo fisso al retro della scanalatura o di fronte al braccio girevole. Per
ottenere ciò, le barre trasversali devono essere perfettamente parallele al tavolo quando la
testa della sega è abbassata completamente.
1. Premere la leva sblocco della testa e della protezione inferiore 2 (Fig. A).
2. Spingere completamente la testa della sega fino alla posizione posteriore e misurare
l’altezza dalla tavola girevole 14 al bordo inferiore della flangia esterna 5 (Fig. J).
3. Sollevare il perno di arresto trasversale 18 della testa (Fig. B).
4. Mantenendo la testa abbassata completamente, trascinarla a fine corsa.
5. Misurare di nuovo l’altezza indicata nella figura K. I due valori dovrebbero essere identici.
6. Se necessaria una regolazione, procedere come segue (Fig. L):
a. Allentare il controdado 46 della ganascia 47 sotto alla bocchetta di estrazione
superiore delle polveri 37 e regolare la vite 48 secondo necessità, in piccoli passi.
b. Serrare il controdado 46 .
AVVERTENZA: controllare sempre che la lama non tocchi il tavolo al retro della
scanalatura o di fronte al braccio girevole nelle posizioni a 90° verticale e a 45° di
inclinazione. Non accendere prima di averlo verificato!
Regolazione della battuta (Fig. M)
Girare la manopola di blocco della battuta scorrevole 9 in senso antiorario per allentarla.
Muovere la battuta scorrevole 16 in una posizione in cui non possa essere tagliata dalla lama,
poi stringere la manopola di blocco girando in senso orario.
Verifica e regolazione della lama rispetto alla battuta
(Fig. B, N, O, Q)
1. Allentare il blocco dell’angolazione 13 .
2. Mettere il pollice sul braccio girevole 12 e spingere il blocco dell’angolazione 13 per
rilasciare il braccio e il tavolo girevole 14 .
3. Ruotare il braccio girevole fino a quando il perno si colloca nella posizione angolata a 0°.
4. Tirar giù la testa e bloccarla in questa posizione utilizzando il tasto di blocco alla posizione
inferiore 23 .
5. Verificare che i due riferimenti 0° 49 sul piano dell’angolazione 15 siano appena visibili.
6. Mettere una squadretta 50 contro il lato sinistro della battuta 16 e della lama 8 .
AVVERTENZA: non toccare le punte dei denti della lama con la squadretta.
7. Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
a. Allentare le viti 51 e muovere il gruppo piano dell’angolazione-braccio girevole a
sinistra o a destra finché la lama è a 90° rispetto alla battuta, come misurato con la
squadretta (Fig. N).
b. Stringere di nuovo le viti 51 .
Verifica e regolazione della lama rispetto al tavolo (Fig. P–R)
1. Allentare la leva blocco inclinazione 20 (Fig. P).
2. Spingere la testa della sega a destra per assicurarsi che sia pienamente verticale e stringere
la leva blocco inclinazione.
3. Appoggiare una squadretta 50 sul tavolo e affiancarla contro la lama 8 (Fig. Q).
AVVERTENZA: non toccare le punte dei denti della lama con la squadretta.
4. Se necessaria una regolazione, procedere come segue:
a. allentare la leva blocco inclinazione 20 e girare la vite di fermo di regolazione della
posizione verticale 52 in dentro o in fuori fin quando la lama è a 90°, come misurato
con la squadretta.
b. Se l’indice di inclinazione (a1) non punta sullo zero della scala di inclinazione 21 ,
allentare le viti 54 che assicurano la scala e muovere la scala e riallinearla.
Verifica e regolazione dell’angolo di inclinazione (Fig. A, P, R)
L’esclusione dell’inclinazione consente di portare il massimo angolo di inclinazione a 45° o 48°,
in base alle necessità.
• Sinistra = 45°
• Destra = 48°
1. Assicurarsi che la levetta di esclusione 55 sia posta in posizione sinistra.
2. Allentare la leva blocco inclinazione 20 e muovere la testa della sega a sinistra.
3. Questa è la posizione inclinata a 45°.
4. Se è necessaria una regolazione, girare la vite di fermo 56 in dentro o in fuori, fino a
quando l’indice 53 punta su 45°.
Italiano
AVVERTENZA: la gola della guida potrebbe ostruirsi con la segatura. Utilizzare un
bastoncino o aria a bassa pressione per pulirla.
Prima di cominciare
AVVERTENZA:
• Installare la lama più adatta. Non utilizzare lame eccessivamente consumate. La
massima velocità di rotazione dell’utensile non deve superare quella della lama.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Lasciare la lama libera di tagliare. Non forzare.
• Far arrivare il motore alla massima velocità prima di iniziare a tagliare.
• Assicurarsi che le manopole di blocco e le leve dei morsetti siano strette.
• Fissare il pezzo da lavorare.
• Anche se la sega taglia il legno e molti materiali non ferrosi, queste istruzioni
si riferiscono solo al taglio del legno. Le stesse linee guida si applicano agli altri
materiali. Non tagliare materiali ferrosi (ferro ed acciaio) o laterizi con questa sega!
Non utilizzare dischi abrasivi.
• Assicurarsi di utilizzare la piastra scanalata. Non azionare la macchina se il solco della
scanalatura è più largo di 10 mm.
• Collocando il pezzo da tagliare su un pezzo di legno si incrementa la capacità fino a
300 mm.
USO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative vigenti.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, spegnere l’unità e disconnettere
la macchina dall’alimentazione prima di installare e rimuovere accessori, prima
di regolazioni o modifiche di allestimento, o quando si eseguono riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione OFF. Un avviamento
accidentale potrebbe causare lesioni.
Si pregano gli utenti del Regno Unito di osservare le “woodworking machines regulations
1974” e successivi emendamenti.
Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da soddisfare le condizioni ergonomiche
di altezza e stabilità del tavolo. Il luogo di installazione della macchina deve essere selezionato
in modo che l’operatore abbia una buona visuale e abbastanza spazio libero attorno alla
macchina da consentire la movimentazione del pezzo da lavorare senza limitazioni.
Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, assicurarsi che la temperatura ambiente non sia troppo
fredda, che la macchina e gli accessori siano mantenuti in modo adeguato e che le dimensioni
del pezzo da lavorare siano adatte a questa macchina.
Accensione e spegnimento (Fig. A)
L’interruttore di accensione 1 è provvisto di un foro 30 per l’inserimento di un lucchetto che
blocchi l’utensile.
1. Per avviare l’utensile, premere l’interruttore acceso / spento 1 .
2. Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Uso del sistema di tracciatura a LED XPSTM (Fig. A, V)
NOTA: È necessario collegare la troncatrice a una presa di corrente.
Il sistema di tracciatura a LED XPSTM viene azionato con un interruttore di selezione montato
sull’impugnatura sotto la leva di plastica nera. Il sistema di tracciatura a LED XPSTM è
indipendente dall’interruttore di azionamento della troncatrice.
Per tagliare attraverso una linea esistente tracciata a matita su un pezzo di legno:
1. Spingere la leva di plastica nera, quindi tirare l’impugnatura di azionamento verso il
basso 3 per portare la lama della sega 8 vicino al legno. Comparirà l’ombra della lama sul
legno.
2. Allineare la linea tratteggiata a matita al bordo dell’ombra della lama. È possibile dover
regolare gli angoli del taglio inclinato o del taglio obliquo per seguire esattamente la linea
tratteggiata a matita.
Manopola di controllo velocità (solo DWS771)
La manopola di controllo velocità 29 si usa per impostare in anticipo l’intervallo di
velocità richiesto.
Ruotare la manopola 29 sull’intervallo richiesto, indicato da un numero (1–5).
• Utilizzare le alte velocità per materiali morbidi come il legno
• Utilizzare le basse velocità per legno duro
Posizione del corpo e delle mani
Una corretta posizione del corpo e delle mani mentre si aziona la troncatrice radiale rende il
taglio più semplice, più preciso e più sicuro.
AVVERTENZA:
• Non avvicinare mai le mani alla zona di taglio.
• Collocare le mani a non meno di 150 mm dalla lama.
• Trattenere il pezzo saldamente a contatto con il tavolo e con la battuta mentre si
taglia. Tenere le mani in posizione fino a quando sia stato rilasciato l’interruttore e la
lama sia completamente ferma.
• Eseguire sempre delle prove a vuoto (senza accendere) prima di terminare Il taglio, In
modo da verificare Il percorso della lama.
• Non incrociare le mani.
• Tenere i piedi ben appoggiati a terra e mantenere un corretto equilibrio.
39
Taglio a troncare Inclinato (Fig. P, U)
L’angolo di inclinazione può essere regolato da 0° a 48° verso sinistra. Si possono eseguire tagli
con inclinazioni fino a 45° e con il braccio girevole posto tra zero e un massimo di 45°della
posizione angolare, a destra o a sinistra.
1. Allentare la leva blocco inclinazione 20 e regolare l’inclinazione come desiderato.
2. Agire sul pulsante di esclusione 31 se necessario.
3. Tenere saldamente la testa per non farla cadere.
4. Stringere forte la leva blocco inclinazione 20 .
5. Procedere come per un taglio verticale dritto.
Qualità del taglio
La uniformità di qualsiasi taglio dipende da numerose variabili, per esempio il tipo di materiale
da tagliare. Quando sono richiesti tagli estremamente lisci, per sagomature o altri lavori di
precisione, una lama affilata (60 denti al carburo) ed una velocità di taglio ancora più lenta
producono i risultati desiderati.
AVVERTENZA: assicurarsi che il materiale non scivoli durante il taglio; fissarlo
saldamente in posizione. Fare sempre arrestare completamente la lama prima di sollevare
il braccio. Se piccole fibre di legno sporgono fuori sul retro del pezzo da tagliare, incollare
una striscia di nastro adesivo sul legno, nella zona di taglio. Segare attraverso il nastro e
rimuoverlo delicatamente dopo che si è finito.
Come tenere fermo il pezzo da tagliare (Fig. C, X)
AVVERTENZA: utilizzare sempre un fermo per il materiale.
Per i migliori risultati, utilizzare il morsetto 17 , costruito proprio per questa sega.
Per montare il morsetto
1. Inserirlo nel foro dietro il guidapezzo. Il morsetto 17 deve essere rivolto verso il retro
della troncatrice. Assicurarsi che la scanalatura sull’asta di bloccaggio sia completamente
inserita nella base della troncatrice. Se la scanalatura è visibile, il morsetto non sarà fermo.
2. Ruotare il morsetto di 180º verso il davanti della troncatrice.
3. Allentare la manopola per regolare il morsetto in su o in giù, quindi utilizzare la manopola
di regolazione fine per serrare saldamente il pezzo da lavorare.
NOTA: Posizionare il morsetto sul lato destro della base durante il taglio obliquo. PRIMA DEI
TAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE SEMPRE ALCUNE CORSE IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE
DI POTENZA IN MODO DA CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA LAMA. ASSICURARSI CHE IL
MORSETTO NON INTERFERISCA CON L’AZIONE DELLA TRONCATRICE O DELLE PROTEZIONI.
Taglio in diagonale composto (Fig. W)
Questo taglio è una combinazione di un taglio in diagonale e uno inclinato. E’ il tipo di taglio
utilizzato per costruire cornici o scatole con lati obliqui come quella mostrata in figura W.
40
75
15
20
25
30
35
40
45
SCATOLABOX
A
SQUARE
QUATTRO LATI
65
70
80
10
60
40
50
55
Taglio a troncare verticale in diagonale (Fig. A, T)
5
40
35
45
35
40
SCATOLA A
6 LATI
6 SIDED BOX
30
70
35
30
65
75
85
30
25
55
60
25
50
25
45
65
55
35
50
45
15
15
25
35
30
8SCATOLA
SIDED BOX
A
20
25
8 LATI
5
15
30
40
10
20
20
40
60
20
70
1. Spingere sul blocco dell’angolazione 13 . Muovere il braccio a sinistra o a destra per
portarlo all’angolo richiesto.
2. Il blocco dell’angolazione scatta automaticamente a 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° and 50° sia
a sinistra che a destra. Se è richiesto un angolo intermedio, tenere saldamente la testa e
bloccare stringendo il blocco dell’angolazione.
3. Assicurarsi sempre che la leva di blocco dell’angolazione sia stretta fortemente prima
del taglio.
4. Procedere come per un taglio verticale dritto.
AVVERTENZA: quando si taglia in diagonale un pezzo di legno con un piccolo fuori
taglio, posizionare il legno in modo che il fuori taglio sia dalla parte della lama con
l’angolo più grande rivolto verso la battuta, per esempio:
• taglio diagonale a sinistra, fuori taglio verso destra
• taglio diagonale a destra, fuori taglio verso sinistra
0
85
45
10
15
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
25
30
35
40
ANGOLO ANGLE
DEL LATO
DELLA
(ANGOLO “A”)
OF SIDE
OFSCATOLA
BOX (ANGLE"A")
NOTA: utilizzare lame da 216 mm con foro per albero da 30 mm per ottenere le
capacità di taglio desiderate.
1. Allentare il blocco dell’angolazione 13 e successivamente sollevarlo.
2. Inserire il blocco dell’angolazione 13 nella posizione 0° e stringere il blocco.
3. Posizionare il legno da tagliare contro la battuta 16 .
4. Impugnare la maniglia di trasporto 3 e premere la leva sblocco della testa 2 per rilasciare
la testa. Premere l’interruttore di accensione 1 per avviare il motore. Si raccomanda di
iniziare a tagliare dalla parte vicino alla battuta.
5. Abbassare la testa per consentire alla lama di tagliare attraverso il legno e penetrare nella
piastra scanalata di plastica 11 .
6. Quando la testa è completamente abbassata, tirare lentamente verso l’altra parte per
completare il taglio.
7. Dopo il completamento del taglio, rilasciare l’interruttore e aspettare che la lama giunga a
fermarsi completamente prima di far tornare la testa alla sua posizione di riposo superiore
AVVERTENZA:
• Per alcuni tipi di profili in plastica, è consigliabile seguire la sequenza alla rovescia.
• La protezione della lama inferiore è progettata per chiudersi rapidamente quando la
leva 2 viene rilasciata. Se non si chiude entro 1 secondo, far revisionare la sega da un
centro di assistenza autorizzato DeWALT.
80
Taglio a troncare verticale dritto (Fig. A, S)
AVVERTENZA: se l’angolo di taglio cambia da taglio a taglio, verificare che la leva blocco
inclinazione e la manopola di blocco dell’angolazione siano stretti fortemente. Devono
essere stretti dopo aver fatto ogni modifica in inclinazione o in angolazione.
• Il grafico seguente aiuterà nella scelta della regolazione dell’inclinazione e dell’angolazione
corretta per i comuni tagli in diagonale composti.
• Per utilizzare il grafico, scegliere l’angolo desiderato “A” (Fig. W) del proprio progetto
e individuare tale angolo sull’arco appropriato del grafico Da quel punto, scendere in
linea retta sul grafico fino ad incontrare l’angolo di inclinazione corretto , e spostarsi
lateralmente per trovare la diagonale dell’angolo corretto .
75
Tagli di base della troncatrice
85
Mentre si muove il braccio della sega a sinistra e a destra, seguirlo e tenersi
leggermente a lato della lama.
80
•
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO DI
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
DIAGONALE SULLA SEGA
Italiano
45
SET THIS BEVEL
ANGLE
ON SAW
IMPOSTARE
QUESTO
ANGOLO
DI INCLINAZIONE SULLA SEGA
1. Impostare la sega con i predetti angoli ed eseguire alcuni tagli di prova.
2. Esercitarsi a montare i pezzi.
Esempio: Per costruire una scatola a quattro lati con angoli esterni da 25° (angolo “A”),
utilizzare l’arco superiore destro. Individuare 25° sulla scala dell’arco. Seguire la linea di
intersezione orizzontale con ciascuno dei lati per ricavare l’angolo di angolazione da
impostare sulla sega (23°). Allo stesso modo, seguire la linea di intersezione verticale fino
alla sommità o alla base per ricavare l’angolo di inclinazione da impostare sulla sega (40°).
Provare sempre i tagli con alcuni pezzi di legno di scarto, per verificare la regolazione
della sega.
AVVERTENZA: non superare mai nel taglio in diagonale composto i limiti di 45°
inclinazione e di 45° di angolazione sinistra o destra.
Supporto per pezzi corti e lunghi (Fig. C, D)
Taglio di materiali corti
E’ consigliabile utilizzare il fermo scorrevole 41 per i pezzi corti, sia per taglio a lotti che per
pezzi singoli corti di diversa lunghezza. Il fermo scorrevole viene utilizzato in congiunzione con
una coppia di binari guida 35 opzionali.
Taglio di materiali grandi
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, utilizzare sempre un sostegno per i
pezzi lunghi.
La Figura C mostra la configurazione ideale per tagliare pezzi lunghi quando la sega viene
usata senza supporto (tutti gli articoli sono disponibili come opzioni).
Questi articoli (ad eccezione del piedistallo e del morsetto) sono necessari sia per il lato di
ingresso che per il lato di uscita.
-- Piedistallo 40 (fornito con istruzioni di montaggio).
-- Binari guida (500 or 1,000 mm) 35 .
-- Piedini 39 per sorreggere i binari guida. Non utilizzare i piedini per sostenere la
macchina! L’altezza dei piedini è regolabile.
-- Piastre di sostegno per materiali 36 .
-- Piastre terminali 34 per sostenere i binari (anche quando si lavora con un banco già
esistente).
-- Morsetto per materiali 17 .
-- Fermo ribaltabile 38
1. Poggiare la sega sul piedistallo e inserire i binari guida.
2. Avvitare bene le piastre di sostegno per materiali 36 ai binari guida 35 .
3. Il morsetto per materiali 17 ora funziona da arresto scorrevole.
4. Installare le piastre terminali 34 .
5. Installare il fermo ribaltabile 38 sul binario posteriore.
6. Utilizzare il fermo ribaltabile 38 per regolare la lunghezza dei pezzi da lavorare medi e
lunghi. Può essere posto di fianco o ribaltato sotto al piano quando non si usa.
Aspirazione polveri (Fig. A, K)
AVVERTENZA: Ove possibile, collegare un dispositivo di estrazione della polvere
progettato in conformità alle normative riguardanti l’emissione di polvere.
Collegare un dispositivo di raccolta della polvere progettato in conformità alle rispettive
normative. La velocità dell’aria dei sistemi collegati esternamente è di 20m/s +/- 2 m/s.
Italiano
Velocità da misurare nel tubo di collegamento al punto di connessione, con l’apparato
collegato ma non in funzione.
NOTA: Il connettore rapido con bloccaggio ad avvitamento DWV9000 (43) è consigliato come
accessorio opzionale per collegare il dispositivo di estrazione della polvere.
Osservare le norme in vigore nel proprio paese per i materiali da lavorare.
L’aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavorare.
Durante l’aspirazione di polveri secche particolarmente dannose per la salute o cancerogene,
utilizzare un aspirapolvere speciale.
Trasporto (Fig. A, B)
AVVERTENZA: per trasportare convenientemente la troncatrice radiale, la base è dotata
di due incavi per l’impugnatura 32 . Non utilizzare mai le protezioni per sollevare o
trasportare la sega per tagli obliqui.
1. Per trasportare la sega, porre le posizioni di inclinazione e di angolazione a 0°.
2. Premere la leva sblocco della testa/protezione inferiore 2 (Fig. A).
3. Premere giù la testa e premere il tasto di blocco alla posizione inferiore 23 (Fig. B).
4. Portare la lama alla posizione di riposo e premere il perno di arresto trasversale 18
MANUTENZIONE
Lame disponibili (RACCOMANDATE)
Tipo di lama
Dimensioni lama
Utilizzo
(diametro x foro x n° denti)
serie DT4310 40
216x30x24
Per uso generale, taglio lungovena e a troncare di legno e
plastica
serie DT4286 40
216x30x80
TCG da usare con alluminio
serie DT4320 60
216x30x48
ATB per tagli fini di manufatti e legno naturale
serie DT4350 60
216x30x60
TCG per tagli ultrafini di manufatti e legno naturale
Consultare il proprio fornitore per altre informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie contrassegnati con questo simbolo
non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono essere recuperati o riciclati
diminuendo la domanda di materie prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici
e batterie secondo le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo
www.2helpU.com.
L’apparato DeWALT è stato progettato per lavorare a lungo con una minima manutenzione.
Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da una cura appropriata e da una pulizia regolare.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, spegnere l’unità e disconnettere
la macchina dall’alimentazione prima di installare e rimuovere accessori, prima
di regolazioni o modifiche di allestimento, o quando si eseguono riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione OFF. Un avviamento
accidentale potrebbe causare lesioni.
AVVERTENZA: se la lama è consumata sostituirla con una nuova lama affilata.
Lubrificazione
L’apparato non richiede lubrificazione aggiuntiva.
Pulizia
Prima dell’uso, esaminare attentamente il portalama superiore, il portalama mobile inferiore
e il tubo di estrazione della polvere, per verificarne il corretto funzionamento. Assicurarsi
che i trucioli, la polvere o le particelle del pezzo da lavorare non provochino il blocco di una
delle funzioni.
Nel caso in cui dei frammenti del pezzo da lavorare rimangano incastrati tra la lama della sega
e i portalama, scollegare la macchina dalla corrente elettrica e seguire le istruzioni fornite nella
sezione Montaggio della lama della sega. Rimuovere le parti incastrate e riassemblare la
lama della sega.
AVVERTENZA: soffiare via il pulviscolo dall’alloggiamento con aria, con frequenza legata
a quanto sporco si vede raccogliersi dentro e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Portare occhiali di protezione e mascherine antipolvere omologati quando si esegue
questa procedura.
AVVERTENZA: Non usare mai solventi o altri prodotti chimici aggressivi per pulire le
parti non metalliche dell’utensile. Questi prodotti indeboliscono i materiali utilizzati per
questi componenti. Utilizzare un panno inumidito solo con acqua e sapone delicato.
Non far penetrare alcun liquido all’interno dell’utensile, né immergere mai qualsiasi parte
dell’utensile dentro un liquido.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, pulire con regolarità il ripiano
del tavolo.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, pulire con regolarità il sistema di
raccolta delle polveri.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché accessori diversi da quelli offerti da DeWALT non sono stati
sperimentati con questo prodotto, l’utilizzo di tali accessori potrebbe essere pericoloso.
Per ridurre il rischio di infortuni, dovrebbero essere utilizzati solo gli accessori
DeWALT raccomandati.
Utilizzo del tavolo a rulli (Fig. C–E)
Il tavolo a rulli 42 agevola molto la lavorazione di pezzi di legno larghi e lunghi (Fig. E). Va
connesso alla macchina sia a sinistra che a destra. Il tavolo a rulli richiede l’uso del piedistallo
opzionale (Fig. C).
AVVERTENZA: montare il tavolo a rulli seguendo le istruzioni fornite con il piedistallo.
• Sostituire le barre di supporto corte fornite con il piedistallo con i binari asimmetrici
provenienti dal lato del tavolo che va utilizzato.
• Seguire tutte le istruzioni fornite con il tavolo a rulli.
41
Nederlands
DIAGONALE VERSTEKZAAG
DWS771, DWS777
Scherpe randen.
EG verklaring van overeenstemming
Hartelijk gefeliciteerd!
Richtlijn voor machines
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie maken DeWALT tot één van de betrouwbaarste partners
voor gebruikers van professionele gereedschapsautomaten.
Technische gegevens
Voltage
Type
Vermogen
Zaagbladdiameter
Zaagbladboorgat
Max. zaagbladsnelheid
Verstekzaag (max. posities)
Schuine hoek (max. posities)
Samengestelde verstekzaag
Capaciteiten
diagonaal 90º
verstekzaag 45º
verstekzaag 48º
schuine hoek 45º
schuine hoek 48º
Totale afmeting
Gewicht
W
mm
mm
min-1
links en rechts
links
schuine hoek
verstekzaag
DWS771
230
1
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
DWS777
230
1
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
V
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN61029:
LPA (geluidsdruk)
dB(A)
91
LWA (akoestisch vermogen)
dB(A)
102
K (akoestisch vermogen onzekerheid)
dB(A)
3,2
93
104
3,9
Vibratie-emissiewaarde ah =
m/s²
2,1
2,1
Onzekerheid K =
m/s²
1,5
1,5
Het vibratie emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in
overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens EN61029 en kan worden gebruikt
om het ene gereedschap met het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een
eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient ook te worden overwogen
wanneer het gereedschap wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator te beschermen tegen de
effecten van vibratie, zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de
handen warmen, organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen
10 Ampère, hoofdstroom
OPMERKING: Dit toestel is bedoeld voor aansluiting op een stroomvoorzieningssysteem met
een maximale toegestane systeemimpedantie Zmax van
0,28 Ω op het interfacepunt (ELEKTRICITEITSKAST) van de voorziening van de gebruiker.
De gebruiker moet ervoor zorgen dat dit toestel alleen wordt aangesloten op een
elektriciteitssysteem dat aan bovenvermeld vereiste voldoet. Indien nodig kan de gebruiker
het elektriciteitsbedrijf vragen naar de systeemimpedantie op het interfacepunt.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord.
Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, leidt tot de
dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan,
kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt
vermeden, zou kunnen leiden tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen persoonlijk letsel optreedt die, indien
niet voorkomen, schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgeva.
42
Diagonale verstekzaag
DWS771, DWS777
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2004/108/EC (tot 19.04.2016), 2014/30/EU (vanaf
20.04.2016) en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met DeWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het technische bestand en
legt deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
26.02.2016
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING! Bij het gebruik van elektrisch gereedschap dienen basis
voorzorgsmaatregelen altijd te worden aangehouden om het gevaar op brand,
een elektrische schok of persoonlijk letsel te verminderen. Dit betreft onder meer de
volgende maatregelen.
Lees al deze instructies door voordat u begint het product te gebruiken en bewaar deze instructies.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OM ER DINGEN
IN OP TE ZOEKEN
Algemene veiligheidsregels
1 . Houd het werkgebied schoon.
Rommelige omgevingen en werkbanken zorgen voor letsel.
2 . Let op de werkomgeving.
Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het gereedschap niet in vochtige of
natte omstandigheden. Zorg dat de werkruimte goed verlicht is (250 - 300 Lux). Gebruik het
gereedschap niet als het risico bestaat dat brand of een explosie wordt veroorzaakt, bv. in de
aanwezigheid van brandbare vloeistoffen of gassen. Werkplek moet goed geventileerd zijn.
3 . Wees bedacht op een elektrische schok.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlaktes (bv. buizen, radiatoren, fornuizen
of ijskasten). Als u het gereedschap onder extreme omstandigheden gebruikt (bv.
hoge luchtvochtigheid, als metaalslijpsel wordt gemaakt, enz.) kan de elektrische
veiligheid worden verbeterd door een isolerende transformator te gebruiken of een (FI)
aardingslekkage stroomonderbreker.
4 . Houd andere personen uit de buurt.
Laat geen personen, vooral geen kinderen, bij het werk betrokken raken, het gereedschap of
het verlengsnoer aanraken, en houd hen uit het werkgebied.
5 . Berg niet-gebruikt gereedschap op.
Als het gereedschap niet in gebruik is, dient het op een droge en veilig afgesloten plaats te
worden bewaard, buiten het bereik van kinderen.
6 . Forceer het gereedschap niet.
Het levert betere en veiligere prestaties als u het voor het doel gebruikt waarvoor het
is bedoeld.
7 . Gebruik het juiste gereedschap.
Probeer niet met klein gereedschap werkzaamheden uit te voeren die een zwaar gereedschap
nodig hebben. Gebruik gereedschap niet voor zaken waarvoor het niet is bedoeld; gebruik
bijvoorbeeld geen cirkelzagen om takken of boomstammen te zagen.
8 . Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of sierraden, omdat deze door de bewegende onderdelen
kunnen worden gegrepen. Antislip schoeisel wordt aanbevolen als u buitenshuis werkt. Draag
beschermende hoofdafdekking om lang haar te omsluiten.
9 . Gebruik beschermend materiaal.
Draag altijd een veiligheidsbril. Gebruik een gezichts- of stofmasker als de
werkomstandigheden stof of rondvliegende deeltjes veroorzaken. Als deze deeltjes
behoorlijk heet kunnen zijn, dient u ook een hittebestendig schort te dragen. Draag altijd
oorbescherming. Draag altijd een veiligheidshelm.
10 . Sluit stofverwijderende apparatuur aan.
Als er in apparaten wordt voorzien voor het aansluiten van stofverwijdering- of
stofverzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze correct worden aangesloten en gebruikt.
11 . Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit
de buurt van hitte, olie, en scherpe randen. Draag het gereedschap nooit aan het snoer.
Nederlands
12 . Beveilig de werkzaamheden.
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werk op zijn plaats te houden. Dit is veiliger dan
uw hand gebruiken en het maakt beide handen vrij om het gereedschap te bedienen.
13 . Rek u niet te ver uit.
Blijf altijd stevig en in balans op de grond staan.
14 . Onderhoud het gereedschap met zorg.
Houd snijdgereedschap scherp en schoon voor betere en veiligere prestaties. Volg de
instructies voor het smeren en verwisselen van accessoires op. Controleer het gereedschap
regelmatig en zorg, als het beschadigd is, dat het door een erkende servicemonteur wordt
gerepareerd. Houd handgrepen en schakelaars droog, schoon, en vrij van olie en vet.
15 . Sluit het gereedschap af.
Sluit het gereedschap correct af van de stroomvoorziening als het niet in gebruik is,
voordat u het onderhoudt, of wanneer u accessoires zoals zaagbladen, boorijzers en
snijwerktuigen verwisselt.
16 . Verwijder aanpassingsleutels en moersleutels.
Leer uzelf aan om te controleren dat aanpassingsleutels en moersleutels zijn verwijderd van
het gereedschap voordat u het gereedschap bedient.
17 . Vermijd onbedoeld starten.
Draag het gereedschap niet met een vinger op de schakelaar. Zorg ervoor dat het
gereedschap in de “uit” stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
18 . Gebruik verlengsnoeren voor buitenshuis.
Controleer voor het gebruik het verlengsnoer en vervang dit indien het is beschadigd. Als het
gereedschap buitenshuis wordt gebruikt, dient u uitsluitend een verlengsnoer voor buitenshuis
te gebruiken dat dienovereenkomstig is gemarkeerd.
19 . Blijf alert.
Let op wat u aan het doen bent. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik het gereedschap niet
als u vermoeid bent of onder de invloed van drugs of alcohol.
20 . Controleer op beschadigde onderdelen.
Controleer het gereedschap en het stroomsnoer voordat u het gebruikt zorgvuldig, om
te bepalen dat het correct zal werken en de bedoelde functie zal uitvoeren. Controleer
de uitlijning van bewegende onderdelen, verbindende of bewegende onderdelen, breuk
van onderdelen, bevestiging en alle andere omstandigheden die de bediening kunnen
beïnvloeden. Een beveiliging of ander onderdeel dat beschadigd is, dient correct te
worden gerepareerd of vervangen door een erkend servicecentrum, tenzij dit anders wordt
aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Zorg dat defecte schakelaars door een erkend
servicecentrum worden vervangen. Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het niet
aan en uit kan zetten. Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren.
WAARSCHUWING! Het gebruik van enig accessoire of bevestiging of bediening van
enige handeling met dit gereedschap dat anders is dan wordt aanbevolen in deze
gebruiksaanwijzing kan een risico op persoonlijk letsel opleveren.
21 . Zorg dat uw gereedschap door een erkend iemand wordt gerepareerd.
Dit elektrische gereedschap voldoet aan de relevante veiligheidsregels. Reparaties dienen
uitsluitend door erkende vaklieden te worden uitgevoerd met behulp van originele
reserveonderdelen; anders kan dit tot een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker leiden.
•
•
•
•
•
Aanvullende Veiligheidsregels voor Verstekzagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De machine is voorzien van een speciaal geconfigureerd netsnoer dat alleen door de fabrikant
of een officiële servicemonteur kan worden vervangen.
Gebruik de zaag niet voor het zagen van andere materialen dan die de fabrikant aanbeveelt.
Gebruik de machines niet zonder dat de beschermkappen op hun plaats zitten, of als de
beschermkappen niet werken of niet goed zijn onderhouden.
Controleer dat de arm stevig is vastgezet wanneer u schuine zaagsneden uitvoert.
Houd vloeroppervlak rond de machine vlak, opgeruimd en vrij van losse materialen, zoals
zaagsel en spaanders.
Selecteer het juiste zaagblad voor het materiaal dat u wilt zagen.
Gebruik op juiste wijze geslepen zaagbladen. Let op het merkteken van de maximumsnelheid
op het zaagblad.
Het is belangrijk dat alle vergrendelingsknoppen en klemhandgrepen vastzitten voordat u een
bedieningshandeling start.
Plaats nooit één van uw handen in de buurt van het zaagblad wanneer de zaag is
aangesloten op de stroomvoorziening.
Probeer nooit een machine die loopt, snel te stoppen door een stuk gereedschap of een ander
voorwerp tegen het zaagblad te houden; er kunnen zich dan ernstige ongelukken voordoen.
Raadpleeg de instructiehandleiding voordat u een accessoire gebruikt.
Onjuist gebruik van een accessoire kan schade veroorzaken.
Gebruik een houder of draag handschoenen wanneer u een zaagblad of ruw
materiaal hanteert.
Controleer vóór gebruik dat het zaagblad goed is gemonteerd.
Het is belangrijk dat het zaagblad in de juiste richting draait.
Gebruik geen zaagbladen met een grotere of kleinere diameter dan wordt aanbevolen.
Raadpleeg de technische gegevens voor de juiste maten van het zaagblad. Gebruik alleen
de zaagbladen die worden opgegeven in deze handleiding, en die voldoen aan EN847-1.
U kunt overwegen speciaal ontworpen zaagbladen toe te passen die minder lawaai maken.
Gebruik geen HIGH SPEED-stalen zaagbladen.
Gebruik geen gescheurde of beschadigde zaagbladen.
Gebruik geen schurende schijven of diamantschijven.
Werk alleen met zaagbladen waarvan de vermelde snelheid ten minste gelijk is aan de
snelheid die op de zaag staat vermeld.
Gebruik uw zaag nooit zonder de zaagplaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Til het zaagblad uit de zaagsnede in het werkstuk voordat u de schakelaar loslaat.
Zorg er voor iedere zaagsnede voor dat de machine stabiel is.
Zet niet iets vast tegen de ventilator om de motoras vast te zetten.
De zaagbladbeschermkap op uw zaag zal automatisch omhoog gaan wanneer de arm zakt,
de kap zal over het zaagblad zakken wanneer u op de hoofdontgrendelingshendel duwt.
Breng nooit de zaagbladbeschermkap met de hand omhoog als de zaag niet is uitgeschakeld.
U kunt de beschermkap met de hand omhoog brengen wanneer u zaagbladen monteert of
verwijdert of als u de zaag wilt inspecteren.
Controleer zo nu en dan dat de luchtsleuven van de motor schoon zijn en dat er geen
spaanders in zitten.
Vervang de zaagplaat wanneer deze versleten is.
Trek de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u onderhoudswerk uitgevoerd of
het zaagblad verwisselt.
Voer nooit schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit wanneer de machine nog loopt
en de kop niet in de ruststand staat.
Wanneer de machine is voorzien van een LED, is het monteren van een LED van een ander
type niet toegestaan. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of door
een officiële reparateur.
Sluit de zaag aan op een stofopvangapparaat wanneer u hout zaagt. Houd altijd rekening
met factoren die van invloed zijn op de blootstelling aan stof, zoals:
ʵʵ type materiaal dat moet worden bewerkt (spaanplaat produceert meer stof dan hout);
ʵʵ scherpte van het zaagblad;
ʵʵ juiste afstelling van het zaagblad,
ʵʵ stofafzuiging met luchtsnelheid van niet minder dan 20 m/s.
Controleer dat de lokale afzuiging en ook kappen, schermen en kokers goed zijn afgesteld.
Houd rekening met de volgende factoren die van invloed zijn bij de blootstelling aan lawaai:
ʵʵ gebruik zaagbladen die zo zijn ontworpen dat zij minder lawaai maken;
ʵʵ gebruik alleen goede, scherpe zaagbladen;
De machine moet regelmatig worden onderhouden;
Zorg voor voldoende algemene en plaatselijke verlichting;
Het is belangrijk dat de gebruiker voldoende getraind is in het gebruik, de aanpassing en de
bediening van de machine;
Let erop dat eventuele tussenringen en asringen geschikt zijn voor het doel dat in deze
handleiding wordt vermeld.
Verwijder geen uitgezaagde of andere delen van het werkstuk uit het zaaggebied terwijl de
machine loopt en de zaagkop niet in rustpositie staat.
Zaag nooit werkstukken korten dan 150 mm.
Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een maximaal
werkstukformaat van:
ʵʵ Hoogte 60 mm bij breedte 270 mm bij lengte 500 mm
ʵʵ Langere werkstukken moeten worden ondersteund door een geschikte aanvullende tafel,
bijv. DE7023. Klem het werkstuk altijd stevig vast.
In het geval van een ongeval of van storing van de machine moet u de machine onmiddellijk
uitschakelen en de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
Rapporteer de storing en breng een geschikte aanduiding op de machine aan zodat andere
mensen niet proberen de niet (GOED) functionerende machine te gebruiken.
Wanneer het zaagblad is geblokkeerd als gevolg van abnormale aanvoerdruk tijdens het
zagen, zet de machine dan uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder het werkstuk en
zorg voor vrijloop van het zaagblad. Zet de machine aan start de zaagwerkzaamheden weer
met verminderde aanvoerdruk.
Zaag nooit een lichte legering, vooral niet magnesium.
Monteer, wanneer de situatie dat toelaat, de machine op een werkbank met bouten van een
diameter van 8 mm en een lengte van 80 mm.
Overige risico’s
De volgende risico’s horen bij het gebruik van zagen:
• verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van draaiende delen
Ook al worden de relevante veiligheidsvoorschriften en de veiligheidsvoorzieningen toegepast,
bepaalde risico’s kunnen niet worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging.
• Risico’s van ongelukken die worden veroorzaakt door de onbedekte gedeelten van het
draaiende zaagblad.
• Risico van letsel bij het verwisselen van het onbeschermde zaagblad.
• Risico van het knellen van de vingers bij het openen van de beschermkappen.
• Gezondheidsrisico’s die worden veroorzaakt door het inademen van stof dat ontstaat bij het
zagen van hout, vooral eikenhout, beukenhout en MDF.
De volgende factoren verhogen het risico van ademhalingsproblemen:
• Geen stofafzuiging bevestigd wanneer u hout zaagt
• Onvoldoende stofafzuiging doordat uitlaatfilters niet zijn gereinigd
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
43
Nederlands
w gereedschap is dubbel geïsoleerd in overeenstemming met EN61029; daarom
U
is geen aarding nodig.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Draagpunt
Positie datumcode (Afb. B)
De datumcode 57 , die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2015 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gedeeltelijk geassembleerde machine
2 Inbussleutel 4/6 mm
1 216 mm TCT zaagblad
1Materiaalklem
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te begrijpen voordat u de
apparatuur gebruikt.
Beschrijving (Afb. A, B, G, H)
WAARSCHUWING: Pas de gereedschapsautomaat of een onderdeel ervan nooit aan. Dit
kan schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
1 Aan/Uit-schakelaar
24 Overdwarse balken
2 Vrijgavehendel van vergrendeling van de
25 Zaagkop
beschermkap
26 Zeskantsleutels (Afb. G)
3 Draaghandgreep
27 Kabelklem
4 Vaste bovenste beschermkap
28 Kabel
5 Buitenste flens
29 Kiezer snelheidsregeling (alleen DW771)
6 Bout zaagblad
30 Gat voor hangslot
7 Onderste zaagbladbeschermkap
31 Override-knop
8 Zaagblad
32 Draaghandgreep (links en rechts)
9 Hendel vergrendeling schuivende
33 Binnenste flens (Afb. H)
langsgeleiding
34 Stofafzuigmondstuk
10 Vaste tafel
Als optie verkrijgbare accessoires
11 zaagplaat
(Afb. A, C–E, K)
12 Verstekarm
35 Tafel-eindplaat
13 Verstekgrendel
36 Steun geleidingsrails
14 Roterende tafel/verstekarm
37 Ondersteuningsplaat materiaal
15 Verstekschaalverdeling
38 Zwenkstop
16 Schuivende langsgeleiding
39 Verstelbare standaard 760 mm (max.
17 Materiaalklem
hoogte)
18 Overdwarse vergrendeling
40 Onderstel
19 Haak beschermkapvergrendeling hoog
41 Lengtestop voor korte werkstukken (te
gebruiken met geleidingsrails 35 )
20 Klemhandgreep afschuining
42 Roltafel
21 Schaalverdeling afschuinen
43 Twist-lock Quick Connector (Connector
22 Montagegaten werkbank
met snelle draaivergrendeling)
23 Knop vergrendeling laag
Bedoeld gebruik
Uw DeWALT Afkort-verstekzaag is ontworpen voor professionele zaagwerkzaamheden van
hout, houtproducten en kunststoffen. De zaag voert de werkzaamheden zoals afkorten,
afschuinen en verstekzagen gemakkelijk, nauwkeurig en veilig uit.
Deze unit is ontworpen voor gebruik met een carbidepuntzaag met een nominale
zaagbladdiameter van 216 mm.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid van ontvlambare
vloeistoffen of gassen.
Deze verstekzagen zijn professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT NIET kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht is vereist als onervaren
operators dit gereedschap bedienen.
WAARSCHUWING! Gebruik de machine niet voor andere doeleinden dan waarvoor zij
is bedoeld.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) die
verminderde fysieke, sensorische of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen nooit alleen worden
gelaten met dit product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer altijd of de
stroomvoorziening overeenkomt met het voltage op het typeplaatje.
44
Als het stroomsnoer vervangen dient te worden, dient dit uitsluitend te worden gedaan door
een geautoriseerde servicemedewerker of een erkende elektricien.
De volgende kabels zijn verplicht:
DW770 / DW770GP: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DW770 LX / DW770GP LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
DWS777 / DWS771: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DWS777 LX / DWS771 LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen schakelt u het
apparaat uit en sluit u de stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instelling aanpast of wijzigt, of wanneer u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
Uitpakken
De motor en beschermingen zijn al op de basis geassembleerd.
Kabelklem (Afb. H)
Steek de kabel 28 in de kabelklem 27 . Zorg dat er voldoende speling is zodat de zaagkop
kan bewegen, en maak vervolgens de klem vast met een schroef.
Het monteren op de werkbank (Afb. B)
1. Er is in gaten 22 voorzien in alle vier de poten om het mogelijk te maken het apparaat op
een werkbank te bevestigen. De gaten zijn geschikt voor het bevestigen met verschillende
soorten bouten. Gebruik één van de gaten; het is niet nodig beide gaten te gebruiken.
Bevestig uw zaag altijd stevig om bewegen te voorkomen. Geadviseerd wordt bouten met
een diameter van 8 mm en een lengte van 80 mm te gebruiken. Om de draagbaarheid
te verhogen kan het gereedschap worden bevestigd op een 12,5 mm dik stuk multiplex
die aan uw werkondersteuning kan worden geklemd of naar andere werkplaatsen kan
worden gebracht en weer kan worden vastgeklemd.
2. Als u de zaag op multiplex bevestigt, zorg er dan voor dat de bevestigingsschroeven niet
uitsteken aan de onderkant van het hout.
Het multiplex dient vlak op de werkondersteuning te staan. Als u de zaag op een
werkoppervlak vastklemt, klem dan alleen vast op de klemkn)oppen waar de gaten voor
de bevestigingsschroef zich bevinden. Het vastklemmen op een ander punt belemmert
het correct functioneren van de zaag.
3. Om binding en onjuistheid te voorkomen zorgt u ervoor dat het bevestigingsoppervlak
niet kromgetrokken of anderszins oneffen is. Als de zaag op het oppervlak wiebelt,
plaats u een dun stuk materiaal onder één zaagvoet totdat de zaag stevig op het
bevestigingsoppervlak staat.
Het zaagblad bevestigen (Afb. A, G–I)
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen schakelt u het
apparaat uit en sluit u de stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instelling aanpast of wijzigt, of wanneer u reparaties
uitvoert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: De tanden van een nieuw zaagblad zijn zeer scherp en kunnen
gevaarlijk zijn.
WAARSCHUWING! Bedenk dat het zaagblad alleen op de voorgeschreven manier moet
worden vervangen. Gebruik alleen zaagbladen die worden aangeduid bij Technische
Gegevens; Cat. nr.: Geadviseerd wordt DT4320 te gebruiken.
1. Steek de 6 mm inbussleutel 26 in de positie tegenover de zaagas en houd de sleutel vast
(Afb. G).
2. Maak de zaagbladbout 6 los door deze met de klok mee te draaien. Verwijder de
zaagbladbout 6 en de buitenflens 5 .
3. Druk op de onderste bescherming/hoofdvergrendeling vrijgavehendel 2 om de onderste
bladbescherming 7 op te tillen en verwijder het zaagblad 8 .
4. Plaats het nieuwe zaagblad in de houder op de binnenflens 33 waarbij u ervoor zorgt
dat de zaagtanden aan de onderrand van het blad naar het hek gericht zijn (weg van de
operator).
5. Plaats de buitenflens 5 weer, waarbij u ervoor zorgt dat de verbindingslippen 45 juist
staan, één aan iedere kant van de motorkast.
6. Draai de bout van het zaagblad 6 vast door de bout naar links te draaien terwijl u de
6 mm inbussleutel 26 met uw andere hand vasthoudt (Afb. I).
AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen schakelt u het
apparaat uit en sluit u de stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instelling aanpast of wijzigt, of wanneer u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
Nederlands
Uw verstekzaag is in de fabriek correct ingesteld. Als aanpassing als gevolg van het transport
en de opslag of een andere reden nodig is, volgt u de onderstaande stappen om uw zaag aan
te passen. Als deze eenmaal gemaakt zijn, dienen deze aanpassingen juist te zijn.
De verschuivingbalken aanpassen voor constante snijdiepte
(Afb. A, B, J, L)
Het zaagblad dient te functioneren met een constante snijdiepte over de gehele lengte van
de tafel, en mag de vaste tafel aan de achterkant van de gleuf of aan de voorkant van de
roterende arm niet raken. Om dit te bereiken moeten de verschuivingarmen perfect parallel
aan de tafel staan als de zaagkop volledig wordt losgelaten.
1. Druk op de onderste bescherming/hoofdvergrendeling vrijgavehendel 2 (Afb. A).
2. Druk de zaagkop volledig naar achteren en meet de hoogte van de roterende tafel 14 tot
de onderkant van de buitenflens 5 (Afb. J).
3. Draai het verschuivingslot van de zaagkop 18 (Afb. B).
4. Houd de zaagkop volledig vrij, trek de kop naar het einde van het loopveld.
5. Meet de hoogte zoals weergegeven in figuur K nogmaals. Beide waarden dienen identiek
te zijn.
6. Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk (Afb. L):
a. Maak de borgmoer 46 in de steun 47 onder de bovenste stofverzamelingsbuis 37 los
en pas de schroef 48 naar behoefte aan, waarbij u in kleine stappen te werk gaat.
b. Maak de borgmoer 46 vast.
WAARSCHUWING: Controleer altijd of het zaagblad de tafel aan de achterkant van de
gleuf of aan de voorkant van de roterende arm niet raakt in 90º verticale en 45º schuine
posities. Schakel het apparaat niet aan voordat u dit heeft gecontroleerd!
De afscheiding aanpassen (Afb. M)
Draai de vergrendelingknop van de schuifafscheiding 9 tegen de klok in om deze los te
draaien. Beweeg de schuifafscheiding 16 naar een positie die voorkomt dat het zaagblad het
snijdt, en maak vervolgens de vergrendelingknop van de afscheiding vast door deze met de
klok mee te draaien.
Het zaagblad controleren en aan de afscheiding aanpassen
(Afb. B, N, O, Q)
1. Maak het veerslot 13 van de verstekzaag los.
2. Plaats uw duim op de verstekzaagarm 12 en druk het veerslot van de verstekzaag 13 in
om de roterende tafel/verstekzaagarm 14 vrij te geven.
3. Draai de verstekzaagarm totdat het veerslot het in de 0º verstekzaagpositie plaatst.
4. Trek de kop naar beneden en maak hem in deze positie vast met behulp van de knop
vergrendeling omlaag 23 .
5. Controleer dat de twee 0º markeringen 49 op de verstekzaagschaal 15 nét zichtbaar zijn.
6. Plaats een tekenhaak 50 tegen de linkerzijde van de afscheiding 16 en het zaagblad 8 .
WAARSCHUWING: Raak de punten van de zaagtanden niet aan met de tekenhaak.
7. Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
a. Maak de schroeven 51 los en beweeg de schaal/verstekzaagarm assemblage naar links
of rechts, totdat het zaagblad 90º ten opzichte van de afscheiding staat, zoals gemeten
met de tekenhaak (Afb. N).
b. Maak de schroeven 51 weer vast.
Het zaagblad controleren en aan de tafel aanpassen (Afb. P–R)
1. Maak de schuine klemhendel 20 los (Afb. P).
2. Druk de zaagkop naar rechts om er zeker van te zijn dat hij volledig verticaal staat, en maak
de schuine klemhendel vast.
3. Plaats een ingestelde tekenhaak 50 op de tafel en omhoog tegen het zaagblad 8
(Afb. Q).
WAARSCHUWING: Raak de punten van de zaagtanden niet aan met de tekenhaak.
4. Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
a. Maak de schuine klemhendel 20 los en draai de stopschroef voor verticale
positieaanpassing 52 naar binnen of naar buiten totdat het zaagblad op 90º ten
opzichte van de tafel staat, zoals gemeten met de tekenhaak.
b. Als de schuine aanwijzer (a1) niet nul (0) op de schuine schaal 21 aangeeft, maakt u de
schroeven 54 los die de schaal beveiligen en beweegt u de schaal naar behoefte.
De schuine hoek controleren en aanpassen (Afb. A, P, R)
De schuine negering maakt het mogelijk de max. schuine hoek naar wens in te stellen op 45º
of 48º.
• Links = 45°
• Rechts = 48°
1. Zorg ervoor dat de negeerknop 55 zich in de linkerpositie bevindt.
2. Maak de schuine klemhendel 20 los en beweeg de zaagkop naar links.
3. Dit is de 45º schuine positie.
4. Als aanpassing nodig is, draait u de stopschroef 56 naar binnen of naar buiten zoveel als
nodig is totdat de aanwijzer 53 45º aangeeft.
WAARSCHUWING: De geleidegroeven kunnen met zaagsel verstopt raken. Gebruik een
stokje of een lage druk luchtspuit om de geleidegroeven vrij te maken.
Voor de bediening
WAARSCHUWING:
• Installeer het geschikte zaagblad. Gebruik geen zeer versleten zaagbladen.
De maximum draaisnelheid van het gereedschap mag dat van het zaagblad
niet overstijgen.
• Probeer geen extreem kleine delen te zagen.
• Laat het zaagblad vrij zagen. Forceer het niet.
• Laat de motor de volledige snelheid bereiken voordat u zaagt.
• Zorg ervoor dat alle vergrendelingknoppen en klemhendels vast zitten.
• Beveilig het werkstuk.
• Hoewel deze zaag houd en veel niet-ijzerhoudende materialen snijdt, hebben
deze bedieningsinstructies uitsluitend betrekking op het zagen van hout. Dezelfde
richtlijnen zijn op de andere materialen van toepassing. Snijd geen ijzerhoudende
(ijzer en staal) materialen of metselwerk met deze zaag! Gebruik geen schuurschijven!
• Zorg ervoor dat u de snijplaat gebruikt. Bedien de machine niet als de snijsleuf breder
dan 10 mm is.
• Als u het werkstuk op een stuk hout plaatst, wordt de capaciteit verhoogd tot
300 mm.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Neem altijd de veiligheidsinstructies en van toepassing zijnde
voorschriften in acht.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen schakelt u het
apparaat uit en sluit u de stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instelling aanpast of wijzigt, of wanneer u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
We willen gebruikers in het Verenigd Koninkrijk graag wijzen op de “woodworking
machinesregulations 1974” (houtbewerkingsvoorschriften voor apparatuur 1974) en alle
hieropvolgende wijzigingen.
Het is belangrijk dat de machine wordt geplaatst overeenkomstig uw ergonomische condities
waar het betreft hoogte en stabiliteit van het werkblad. De plaats van de machine moet zo
worden gekozen dat de gebruiker een goed overzicht heeft en voldoende ruimte rond de
machine heeft voor het zonder enige beperkingen werken met het werkstuk.
Verminder de effecten van trillingen door ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur niet
te koud is, de machine en de accessoires goed zijn onderhouden en dat de omvang van het
werkstuk geschikt is voor deze machine.
Aan en uit schakelen (Afb. A)
Er is een gat 30 in de aan/uit schakelaar 1 waarin een hangslot kan worden gestoken om het
gereedschap af te sluiten.
1. Om het gereedschap te bedienen drukt u de aan/uit schakelaar 1 in.
2. Om het gereedschap te stoppen, laat u de schakelaar los.
Gebruik van XPSTM LED-Werklichtsysteem (Afb. A, V)
OPMERKING: De verstekzaag moet op een stopcontact worden aangesloten.
Het XPSTM LED-Werklichtsysteem wordt bediend met een schuifknopschakelaar, die op de
handgreep is gemonteerd onder de zwarte kunststof hendel. Het XPSTM LED Werklichtsysteem
werkt onafhankelijk van de Aan/Uit-schakelaar van de verstekzaag.
Door een bestaande potloodlijn zagen op een stuk hout:
1. Duw op de zwarte kunststof hendel, trek vervolgens de bedieningshendel 3 omlaag en
breng het zaagblad 8 naar het hout toe. De schaduw van het zaagblad verschijnt op het
hout.
2. Breng de potloodlijn op één lijn met de rand van de schaduw van het zaagblad.
Misschien moet u, om de potloodlijn nauwkeurig te kunnen volgen, de verstekhoek of de
afschuinhoek aanpassen.
Draaiknop snelheidsbeheer (alleen DWS771)
De draaiknop snelheidsbeheer 29 kan worden gebruikt voor de geavanceerde instelling van
het benodigde snelheidsbereik.
Draai de draaiknop snelheidsbeheer 29 tot het gewenste bereik, dat wordt aangegeven met
een getal (1–5).
• Gebruik hoge snelheden voor het zagen van zachte materialen zoals hout.
• Gebruik lage snelheden voor het zagen van hardhout.
Positie van lichaam en handen
Het correct positioneren van uw lichaam en handen bij het bedienen van de verstekzaag
maakt het snijden makkelijker, preciezer, en veiliger.
WAARSCHUWING:
• Plaats uw handen nooit in de buurt van het snijgebied.
• Plaats uw handen niet dichter dan 150 mm van het zaagblad.
• Houd het werkstuk stevig tegen de tafel en de afscheiding gedrukt tijdens het zagen.
Houd uw handen in positie totdat de schakelaar is losgelaten en het zaagblad
volledig gestopt is.
• Maak altijd een proefloop (zonder stroom) voordat u zaagt, zodat u de loop van het
zaagblad kunt controleren.
• Kruis uw handen niet.
• Houd beide voeten stevig op de vloer en blijf in balans staan.
45
Nederlands
•
Volg de zaagarm terwijl u deze naar links en rechts beweegt, en ga enigszins aan de
zijkant van het zaagblad staan.
ZODAT U HET PAD VAN HET ZAAGBLAD KUNT CONTROLEREN. CONTROLEER DAT DE KLEM
NIET DE WERKING VAN DE ZAAG OF DE BESCHERMKAP VERHINDERT.
Basis zaagsneden
Samengestelde verstekzaag (Afb. W)
Verticale rechte snede (Afb. A, B)
De snede is een combinatie van een verstekzaagsnede en een schuine snede. Dit is het type
snede dat wordt gebruikt om frames of dozen te maken met schuine hoeken zoals afgebeeld
in (Figuur W).
WAARSCHUWING: Als de snijhoek per snede verschilt, controleert u dat de schuine
klemhendel en de verstekzaag klemknop stevig vastzitten. Deze moeten worden
vastgemaakt na het doorvoeren van wijzigingen van de schuine of verstekzaagsnede.
• De onderstaande tabel helpt u bij de keuze van de juiste schuine en
verstekzaaginstellingen voor gebruikelijke samengestelde verstekzaagsneden.
• Om de tabel te gebruiken kiest u de gewenste hoek “A” (Afb. W) van uw project en zoekt
u de hoek op de gewenste lijn in de tabel. Vanaf dat punt volgt u de tabel helemaal
naar beneden om de juiste schuine hoek te vinden, en helemaal omhoog om de juiste
verstekzaaghoek te vinden.
Schuine snedes (Afb. P, U)
Schuine hoeken kunnen worden ingesteld tussen 0º en 48º aan de linkerkant. Schuine sneden
tot 45º kunnen worden gesneden als de verstekzaagarm is ingesteld tussen nul en een
maximum van 45º verstekzaagpositie rechts of links.
1. Maak de schuine klemhendel 20 los en stel de schuine hoek in naar wens.
2. Stel de knop ‘negeren’ 31 in indien nodig.
3. Houd de kop stevig vast en zorg dat deze niet valt.
4. Maak de schuine klemhendel 20 stevig vast.
5. Ga verder als bij een verticale rechte snede.
Kwaliteit van de snede
Het gemak van iedere snede hangt af van een aantal variabelen, d.w.z. het materiaal dat
wordt gesneden. Als de gemakkelijkste sneden gewenst zijn voor het profileren van een
ander precisiewerk, zorgen een scherp (60-tands hardmetalen) zaagblad en een langzamere,
gelijkmatige snijratio voor het gewenste resultaat.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het materiaal niet wegkruipt tijdens het snijden;
klem het stevig op zijn plaats. Laat het zaagblad altijd eerst volledig tot stilstand komen
voordat u de arm optilt. Als nog steeds kleine splinters hout uit de achterkant van het
werkstuk steken, plakt u een stuk markeringstape op het hout waar de snede gemaakt
dient te worden. Zaag door het tape en verwijder het tape voorzichtig als u klaar bent.
Het werkstuk vastklemmen (Afb. C, X)
WAARSCHUWING: Gebruik altijd een materiaalklem.
Voor de beste resultaten gebruikt u de materiaalklem 17 die speciaal gemaakt is voor gebruik
bij uw zaag.
Klem plaatsen
1. Steek de klem in het gat achter de langsgeleiding. De klem 17 moet naar de achterzijde
van de verstekzaag wijzen. Controleer dat de groef volledig in de grondplaat van de
verstekzaag is gestoken. Als de groef zichtbaar is, zit de klem niet goed vast.
2. Draai de klem 180º naar de voorzijde van de verstekzaag.
3. Draai de knop los zodat u de klem omhoog en omlaag kunt aanpassen, stel vervolgens de
klem nauwkeurig af op het werkstuk door middel van de fijnafstellingsknop.
OPMERKING: Plaats de klem op de juiste zijde van de grondplaat bij het schuin afzagen.
PROBEER ALTIJD EERST ZAAGSNEDEN UIT (ZAAG UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE UITVOERT,
46
15
20
25
30
35
40
45
VIERZIJDIGE
SQUAREDOOS
BOX
65
70
75
80
10
40
50
55
60
40
35
45
35
40
6 SIDED BOX
6-KANTIGE
DOOS
30
70
35
30
65
75
80
85
30
25
50
25
45
65
55
50
35
45
15
15
25
35
8-KANTIGE
DOOS
8 SIDED BOX
15
30
40
10
20
20
40
60
70
20
80
85
55
60
25
75
STEL DEZE
OP SAW
DE ZAAG IN
SETVERSTEKZAAGHOEK
THIS MITER ANGLE ON
Verticale verstekzaag snede (Afb. A, T)
5
30
20
25
15
5
10
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
1. Maak het veerslot 13 van de verstekzaag los. Beweeg de arm naar links of rechts in de
gewenste hoek.
2. Het veerslot van de verstekzaag lokaliseert zowel links als rechts automatisch 0º;15º;
22,5º; 31,62º; 45º en 50º. Als een tussenliggende hoek gewenst is, houdt u de kop stevig
ingedrukt en vergrendelt u deze door het veerslot van de verstekzaag vast te maken.
3. Zorg er altijd voor dat de vergrendelinghendel van de verstekzaag stevig vast zit voordat
u gaat zagen.
4. Ga verder als bij een verticale rechte snede.
WAARSCHUWING: Als u het einde van een stuk hout met een kleine snede verstekzaagt,
plaatst u het hout zo dat u ervoor zorgt dat de snede aan de zijkant van het zaagblad
plaatsvindt met de grotere hoek naar de afscheiding, d.w.z.:
• linker verstekzaag, afsnijden naar rechts
• rechter verstekzaag, afsnijden naar links
0
85
45
HOEK VAN ZIJKANT VAN DE DOOS (HOEK “A”)
OPMERKING: Gebruik 216 mm zaagbladen met 30 mm cilindergaten om de gewenste
snijdcapaciteiten te krijgen.
1. Maak het veerslot van de verstekzaag 13 los en til dit vervolgens op.
2. Zet het veerslot van de verstekzaag 13 in de 0º positie en maak het veerslot van de
verstekzaag vast.
3. Plaats het hout dat dient te worden gezaagd tegen de afscheiding 16 .
4. Pak de draaghendel 3 vast en druk op de hoofdvergrendeling vrijgavehendel 2 om de
kop vrij te laten komen. Druk op de aan/uit schakelaar 1 om de motor te starten. Het
wordt aanbevolen om de snede bij de afscheiding te beginnen.
5. Laat de kop vrijkomen om het zaagblad in staat te stellen door het hout te snijden en de
plastic snijplaat 11 in te gaan.
6. Als de kop volledig vrij is, trekt u deze langzaam langs om de snede af te maken.
7. Nadat de snede compleet is, laat u de schakelaar los en wacht u totdat het zaagblad
volledig tot stilstand is gekomen, voordat u de kop naar zijn bovenste rustpositie beweegt.
WAARSCHUWING:
• Bij sommige types plastic profielen wordt het aanbevolen om de handelingen in
omgekeerde volgorde uit te voeren.
• De onderste zaagbladbescherming is ontworpen om snel te sluiten als de hendel 2
wordt losgelaten. Als deze niet binnen 1 seconde dicht gaat, dient u de zaag door een
erkende DeWALT reparateur te laten onderhouden.
25
30
35
40
45
SET SCHUINE
THIS BEVEL
ANGLE
ONZAAG
SAW IN
STEL DEZE
HOEK
OP DE
1. Stel uw zaag in op de voorgeschreven hoeken en maak een paar proefsneden.
2. Kijk ter controle of de gesneden stukken aan elkaar passen.
Voorbeeld: Om een vierzijdige doos met 25º buitenhoeken (hoek “A”) (Afb. W) te maken
gebruikt u de lijn rechts bovenin. Zoek 25º op de lijnschaal. Volg de horizontale kruislijn
naar beide zijden om de versteekzaag hoekinstelling op de zaag (23º) te vinden. Op
dezelfde manier volgt u de verticale kruislijn naar de bovenkant of onderkant om de
schuine hoekinstelling van de zaag (40º) te vinden. Probeer sneden altijd uit op een paar
stukken afvalhout om de instellingen op de zaag te verifiëren.
WAARSCHUWING: Overschrijd de samengestelde verstekzaaggrenzen van 45º schuine
hoek met 45º verstekzaaghoek links of rechts nooit.
Ondersteunen van korte en lange stukken (Afb. C, D)
Kort materiaal snijden
Het wordt aanbevolen de lengtestop 41 te gebruiken voor korte werkstukken, zowel voor het
zagen van schuine hoeken als voor korte individuele werkstukken van verschillende lengtes.
De lengtestop kan uitsluitend worden gebruikt samen met een paar optionele geleidende
rails 35 .
Lang materiaal snijden
WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te verminderen dient u lange werkstukken
altijd te ondersteunen.
Figuur C laat de ideale opstelling voor het zagen van lange werkstukken zien als de zaag
vrijstaand wordt gebruikt (alle items zijn optioneel leverbaar).
Deze items (behalve de pootstandaard en de materiaalklem) zijn zowel aan de invoer als de
uitvoerkant nodig:
• Pootstandaard 40 (geleverd met opstellingsinstructies).
• Geleidende rails (500 of 1.000 mm) 35 .
• Standaarden 39 om de geleidende rails te ondersteunen. Gebruik de standaarden niet
om de machine te ondersteunen! De hoogte van de standaarden is instelbaar.
• Materiaal ondersteuningsplaten 36
• Tafeleinde plaat 34 voor het ondersteunen van de rails (ook wanneer u werkt aan een
bestaande werkbank).
• Materiaalklem 17 .
• Draaistop 38 .
1. Plaats u zaag op de pootstandaard en breng de geleidende rails aan.
2. Schroef de materiaal ondersteuningsplaten 36 stevig vast aan de geleidende rails 35 .
3. De materiaalklem 17 functioneert nu als een lengtestop.
4. Installeer de tafeleinde platen 34 .
5. Installeer de draaistop 38 op de achterste rails.
6. Gebruik de draaistop 38 om de lengte van middelgrote en lange werkstukken aan te
passen. Deze kan zijdelings worden ingesteld, of worden weggedraaid als hij niet in
gebruik is.
Nederlands
Stofafzuiging (Afb. A, K)
WAARSCHUWING: Sluit, wanneer dat maar mogelijk is, een toestel voor stofafzuiging
aan dat is ontworpen in overeenstemming met de relevante voorschriften voor
stofemissie.
Sluit een toestel voor stofafzuiging aan dat is ontworpen volgens de geldende voorschriften.
De luchtsnelheid van extern aangesloten systemen moeten 20m/s +/- 2 m/s zijn. De snelheid
moet worden gemeten in de aansluitbuis op het aansluitpunt, terwijl het gereedschap is
aangesloten maar niet werkt.
OPMERKING: De DWV9000 Twist-lock Quick Connector (Connector met Snelle
Draaivergrendeling) 43 wordt aanbevolen als een als optie verkrijgbaar accessoire voor het
aansluiten van het toestel voor stofafzuiging.
Neem de in uw land relevante voorschriften in acht voor de materialen waarmee u werkt
De stofzuiger moet geschikt zijn voor het materiaal waarmee u werkt.
Gebruik een speciale stofzuiger, wanneer u droog stof opzuigt dat erg schadelijk voor de
gezondheid (kankerverwekkend) is.
Transporteren (Afb. A, B)
WAARSCHUWING: Om de verstekzaag gemakkelijk te dragen is de basis voorzien van
twee handgrepen 32 . Til of draag de verstekzaag nooit aan de beschermkappen.
1. Om de zaag te transporteren stelt u de schuine hoek en verstekzaagposities op 0º.
2. Druk op de onderste bescherming/hoofdvergrendeling vrijgavehendel 2 (Afb. A).
3. Druk de kop naar beneden en druk op de knop vergrendeling omlaag 23 (Afb. B).
4. Breng het zaagblad in de rustpositie en druk op de bewegingsvergrendeling 18 .
• Volg alle instructies op die bij de roltafel zijn meegeleverd.
Leverbaar bereik van zaagbladen (aanbevolen zaagbladen)
Type zaagblad
DT4310 serie 40
DT4286 serie 40
DT4320 serie 60
DT4350 serie 60
Zaagbladafmetingen
(diameter x gat x aantal
tanden)
216x30x24
216x30x80
216x30x48
216x30x60
Gebruik
V oor algemeen gebruik, snijden en dwarssneden van hout en plastic
TCG voor gebruik met aluminium
ATB voor fijnsnijden van door de mens gemaakt en natuurlijk hout
TCG voor extra fijnsnijden van door de mens gemaakt en natuurlijk
hout
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die zijn voorzien van dit symbool,
mogen niet bij het normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die kunnen worden teruggewonnen
en gerecycled, zodat de vraag naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische
producten en batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op
www.2helpU.com.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om gedurende een lange tijdsperiode te
functioneren met een minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging functioneren
hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te verminderen schakelt u het
apparaat uit en sluit u de stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instelling aanpast of wijzigt, of wanneer u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Als het zaagblad versleten is, dient u dit voor een nieuw, scherp
zaagblad te vervangen.
Smering
Uw gereedschap op stroom heeft geen aanvullende smering nodig.
Reiniging
Controleer vóór gebruik zorgvuldig de bovenste beschermkap van het zaagblad, de
beweegbare onderste beschermkap van het zaagblad en ook de stofafzuigbuis om vast te
stellen dat zij goed zullen functioneren. Zorg ervoor dat spaanders, stof of een deel van het
werkstuk niet kunnen leiden tot blokkering van één van de functies.
Als delen van het werkstuk zijn vastgelopen tussen het zaagblad en de beschermkappen, trek
de stekker van het netsnoer van de machine dan uit het stopcontact en volg de instructies
die worden gegeven in het hoofdstuk Het zaagblad monteren. Verwijder de vastgelopen
gedeelten en monteer het zaagblad opnieuw.
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de hoofdbehuizing met droge lucht, zo
vaak u ziet dat vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag goedgekeurde
oogbescherming en een goedgekeurd stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere bijtende chemicaliën voor het
reinigen van niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die
uitsluitend met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit enige vloeistof in het
gereedschap komt; dompel nooit enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te verminderen maakt u de bovenkant
van de tafel regelmatig schoon.
WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te verminderen maakt u het
stofverzamelingssysteem regelmatig schoon.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet door DeWALT zijn aangeboden niet
met dit product zijn getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te verminderen dient u uitsluitend door DeWALT
aanbevolen accessoires met dit product te gebruiken.
De roltafel gebruiken (Afb. C–E)
De roltafel 42 maakt het omgaan met grote en lange houtstukken zeer gemakkelijk
(Afb. E). Deze kan ofwel aan de linkerzijde ofwel aan de rechterzijde van de machine worden
aangesloten. De roltafel vereist het gebruik van de optionele pootstandaard (Afb. C).
WAARSCHUWING: Zet de roltafel in elkaar met behulp van de instructies die bij de
pootstandaard worden meegeleverd.
• Vervang de korte ondersteuningsbalken die bij de pootstandaard worden meegeleverd
voor de irreguliere rails van de tafel aan de kant van de tafel die dient te worden gebruikt.
47
Norsk
KRYSS-GJÆRINGSSAG
DWS771, DWS777
EU-samsvarserklæring
Maskineridirektiv
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Års erfaring gjennom produktutvikling og innovasjon gjør
DeWALT til en av de mest pålitelige partene for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
W
mm
mm
min-1
venstre og høyre
venstre
fasing
gjæring
DWS771
230
1
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
DWS777
230
1
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
Kapasitet
Kryss-saging 90°
gjæring 45°
gjæring 48°
fasing 45°
fasing 48°
Generelle mål
Vekt
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
LPA (støytrykknivå)
LWA (akustisk effekt)
K (usikkerhet, akustisk effekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
102
3,2
93
104
3,9
Spenning
Type
Inngangseffekt
Blad-diameter
Borehull blad
Maks. bladhastighet
Gjæring (maks.-posisjoner)
Fasing (maks.-posisjoner)
Sammen satt gjæring
V
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN61029:
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
m/s²
2,1
2,1
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN61029, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for
verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er
dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået
betydelig for hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen
når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa
230 V verktøy
10 Ampere, nettspenning
MERK: Dette verktøyet er ment for tilkobling til et strømforsyningssystem med maks tillatt
systemimpedans Zmax på
0,28 Ohm i grensesnittet (STRØMTILKOBLINGSBOKS) til brukerens nett.
Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et strømsystem som oppfyller kravet
over. Om nødvendig skal operatøren spørre strømleverandøren om systemimpedansen
i grensesnittet.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les
håndboken og legg merke til disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til
dødsfall eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til
dødsfall eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til
mindre eller moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre
til skader på utstyr hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Skarpe kanter.
48
Kryss-gjæringssag
DWS771, DWS777
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF
(fra 20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende
adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne
erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
26.02.2016
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Følg alltid grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner ved bruk av
elektrisk verktøy. Dette for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade,
inkludert følgende.
Les all denne informasjonen før du tar i bruk produktet, og ta vare på disse instruksjonene.
TA VARE PÅ DENNE HÅNDBOKEN
FOR FRAMTIDIG BRUK
Generelle sikkerhetsregler
1 . Hold arbeidsområdet ryddig.
Rotete områder og benker vil fremme personskader.
2 . Ta hensyn til arbeidsmiljø.
Ikke utsett verktøyet for vann. Ikke bruk verktøyet under fuktige eller våte forhold. Ha godt lys
på arbeidsområdet (250–300 Lux). Ikke bruk verktøyet der det er fare for at det kan forårsake
brann eller eksplosjon, f.eks. i nærheten av antennelige væsker og gasser. Arbeidsområdet bør
ha god ventilasjon.
3 . Beskytt deg mot elektrisk støt.
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f.eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap).
Dersom verktøyet brukes under ekstreme forhold (f.eks. høy fuktighet, under produksjon av
metallspon osv.), kan den elektriske sikkerheten bedres ved å sette inn en skilletransformator
eller en (FI) skillebryter for jordfeil.
4 . Hold uvedkommende personer borte.
Ikke la personer som ikke er involvert i arbeidet, særlig barn, komme i kontakt med verktøyet
eller forlengelseskabelen, og hold dem borte fra arbeidsområdet.
5 . Verktøy som ikke er i bruk skal oppbevares korrekt.
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt sted og låses sikkert, utenfor
barns rekkevidde.
6 . Ikke bruk kraft på verktøyet.
Jobben utføres bedre og sikrere med korrekt hastighet.
7 . Bruk riktig verktøy.
Ikke tving små verktøy til å gjøre jobben til et kraftigere verktøy. Ikke bruk verktøy til andre
formål en de er ment til; for eksempel skal ikke sirkelsager brukes til å kutte tømmerstokker
eller trekubber.
8 . Bruk egnet antrekk.
Ikke bruk løstsittende antrekk eller smykker da dette kan bli fanget opp av bevegelige deler. Vi
anbefaler antiskli-fottøy ved arbeid utendørs. Bruk hårnett for å dekke til langt hår.
9 . Bruk verneutstyr.
Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis arbeidet genererer støv eller kaster ut
spon. Dersom disse delene kan være svært varme, må du også bruke et varmebestandig forkle.
Bruk hørselsvern hele tiden. Bruk hjelm hele tiden.
10 . Koble til en støvoppsamlingsinnretning.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret.
11 . Ikke bruk ledningen feil.
Ikke dra i ledningen for å trekke den ut fra stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri verktøyet etter ledningen.
12 . Sikre arbeidet.
Bruk skruklemmer eller en skruestikke for å holde fast arbeidsstykket hvis mulig. Det er tryggere
enn å bruke hendene, og det frigjør begge hendene til å bruke verktøyet.
13 . Ikke strekk deg over verktøyet.
Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden.
14 . Vedlikehold verktøyet.
Hold skjæreverktøyet skarpt og rent for bedre og tryggere bruk. Følg instruksjonene om
smøring og bytte av tilbehør. Kontroller verktøyet regelmessig, og hvis det er skadet må du
få det reparert av godkjent serviceverksted. Hold håndtak og brytere tørre, rene og uten olje
og smørefett.
Norsk
15 . Koble fra verktøyet.
Når verktøyet ikke er i bruk, før vedlikehold eller ved bytte av tilbehørsutstyr som f.eks. blad,
bits og kniver, må verktøyet kobles fra strømtilførselen.
16 . Fjern justeringsnøkler og skrunøkler.
Få den vanen å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler er fjernet fra verktøyet før du tar
det i bruk.
17 . Unngå utilsiktet oppstart.
Ikke bær verktøyet med en finger på bryteren. Sørg for at verktøyet står i stillingen ”off” (AV) før
du setter i støpslet.
18 . Bruk forlengelseskabler for utendørs bruk.
Før bruk må du kontrollere forlengelseskabelen og bytte den hvis den er ødelagt. Når verktøyet
brukes utendørs, må du kun bruke forlengelseskabler som er tiltenkt utendørs bruk og
merket tilsvarende.
19 . Vær på vakt.
Følg med på hva du gjør. Bruk sunn fornuft. Ikke bruk verktøyet hvis du er trøtt eller er påvirket
av narkotika eller alkohol.
20 . Kontroller for ødelagte deler.
Før bruk må du kontrollere verktøy og strømkabel nøye for å sørge for at det vil fungere korrekt
og utføre tiltenkt funksjon. Kontroller at bevegelige deler er korrekt justert, at bevegelige deler
sitter fast, om deler eller montering er ødelagt, eller andre forhold som kan påvirke bruken.
En beskyttelse eller en annen del som er ødelagt, må repareres ordentlig eller byttes ut av
godkjent serviceperson, med mindre annet er indikert i denne instruksjonshåndboken. Få
godkjent serviceverksted til å bytte ut ødelagte brytere. Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke
kan slås av eller på. Prøv aldri å utføre reparasjoner på egen hånd.
ADVARSEL! Bruk av tilbehørs- eller ekstrautstyr eller utførelse av operasjoner med dette
verktøyet ut over de som anbefales i denne instruksjonshåndboken, kan føre til fare
for personskade.
21 . Få kvalifiserte personer til å reparere verktøyet.
Dette elektroverktøyet overholder relevante sikkerhetsregler. Reparasjoner bør kun utføres av
kvalifisert person som bruker originale reservedeler; hvis ikke kan dette føre til betydelig fare
for brukeren.
Ekstra sikkerhetsregler for gjæringssager
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verktøyet er utstyrt med en spesielt utformet strømkabel som kun skal skiftes ut av
produsenten eller en autorisert serviceagent.
Ikke bruk sagen for å sage andre materialer enn de som er anbefalt av leverandøren.
Ikke bruk verktøyet uten beskyttelsen på plass, eller dersom beskyttelsen ikke fungerer eller er
dårlig vedlikeholdt.
Sørg for at armen er festet på sikker vis når du utfører skråvinkel kutt.
Hold gulvområdet rundt verktøyet jevnt, godt vedlikeholdt og fritt for løse materialer, f.eks.
spon og rester.
Velg et blad tilpasset materialet som skal skjæres.
Bruk sagblader som er riktig slipt. Følg merkingen for maks hastighet på bladet.
Sørg for at alle låseknotter og klemmehåndtak er strammet til før bruk.
Plasser ikke hånden i nærheten av bladet når sagen er tilkoplet strømmen.
Ikke press et redskap eller lignende mot bladet i et forsøk på å stoppe et verktøy raskt. Dette
kan forårsaker alvorlige ulykker.
Se i brukermanualen før bruk av tilleggsutstyr.
Feil bruk av tilleggsutstyr kan forårsake skade.
Bruk en holder eller hansker når du tar i et sagblad eller grovt materiale.
Sørg for at sagbladet er riktig montert før bruk.
Sørg for at bladet roterer i riktig retning.
Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For opplysninger om riktig
skjærekapasitet henvises du til de tekniske dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne
manualen, som er i samsvar med EN847-1.
Vurder bruk av spesialdesignede støyreduksjonsblader.
Ikke bruk HØYHASTIGHETS stålblad.
Ikke bruk sprukkede eller skadede sagblader.
Ikke bruk slipeskiver eller diamantskiver.
Bruk kun sagblad der hastigheten markert på bladet er tilsvarende eller mer enn hastigheten
markert på sagen.
Bruk aldri sagen uten kappeskiven.
Løft bladet fra snittet i arbeidsstykket før du slipper bryteren.
Før kapping, pass på at maskinen står støtt.
Ikke kil noe fast mot viften for å holde motorakslen.
Bladbeskyttelsen på sagen løftes automatisk når armen tas ned; den senkes ned over bladet
når hodelåsens utløser 2 trykkes inn.
Løft aldri bladbeskyttelsen manuelt med mindre sagen er skrudd av. Beskyttelsen kan løftes for
hånd når du installerer eller fjerner sagblader for inspeksjon av sagen.
Kontroller regelmessig at motorens luftsprekker er rene og fri for spon.
Skift ut kappeskiven dersom den er slitt.
Kople verktøyet fra strømtilførslen før vedlikeholdsarbeid og når du skifter blad.
Utfør aldri rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når verktøyet kjører og hodet ikke er
i hvilestillingen.
Dersom den er utstyrt med laser er det ikke tillatt å skifte ut med en annen type laser.
Reparasjoner skal kun utføres av laserprodusenten eller en autorisert reparatør.
•
Dersom den er utstyrt med LED er det ikke tillatt å skifte ut med en annen type LED.
Reparasjoner skal kun utføres av produsenten eller en autorisert reparatør.
• Koble sagen til støvsugerenheten ved saging av treverk. Ta alltid hensyn til faktorer som
påvirker støveksponeringen, så som:
ʵʵ type av materiale som skal bearbeides (sponplater gir mer støv enn treverk);
ʵʵ skarpheten av sagbladet;
ʵʵ korrekt justering av sagbladet;
ʵʵ støvavsug med lufthastighet ikke under 20 m/s.
Pass på at lokalt avsug så vel som hetter, belger oog kanaler er korrekt justert.
• Vennligst vær oppmerksom på følgende faktorer som påvirker belastningen
fra støy:
ʵʵ bruk sagblader som er designet for å redusere støyutvikling;
ʵʵ bruk kun godt skjerpede sagblader;
• Vedlikehold av verktøyet skal utføres regelmessig;
• Sørg for tilstrekkelig med generell eller lokal belysning;
• Sørg for at operatøren har fått tilstrekkelig opplæring i bruk, justering og operasjon av
verktøyet;
• Pass på at eventuelle mellomringer og spindelringer passer for bruken, som angitt i
denne håndboken.
• Ikke ta av noe avkapp eller andre deler av arbeidsstykket fra kappeområdet mens verktøyet er i
gang og sagehodet ikke er i hvilestilling
• Ikke kapp arbeidsstykker som er under 150 mm.
• Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal størrelse på:
ʵʵ Høyde 60 mm, bredde 270 mm, lengde 500 mm
ʵʵ Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende ekstrabord, f.eks. DE7023.
Arbeidsstykket må alltid klemmes godt fast.
• I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble verktøyet
fra strømforsyningen.
• Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå at andre bruker det
defekte verktøyet.
• Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved kutting, slå av verktøyet og
koble fra strømforsyningen. Ta bort arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper fritt.
Slå på verktøyet og start en ny kapping med redusert skyvekraft.
• Ikke kutt lettmetall-legeringer, spesielt ikke magnesium.
• Når situasjonen tillater det, monter verktøyet på en benk ved hjelp av bolter med diameter
8 mm og lengde 80 mm.
Restrisikoer
Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av sager:
• skader som følge av å berøre roterende deler
På tross av samsvar med relevante sikkerhetsregler og inkludering av sikkerhetsinnretninger, kan
visse rest-risikoer ikke unngås. De er:
• Hørselsskader.
• Fare for ulykker fra utildekkede deler av det roterende sagbladet.
• Fare for skader ved skifte av ubeskyttet sagblad.
• Risiko for klemte fingre ved åpning av beskyttelse.
• Helsefare ved innånding av støv fra saging av treverk, spesielt eik, bøk og MDF.
Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer:
• Intet støvavsug tilkoblet ved saging av treverk
• Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene avtrekksfiltere
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Bærepunkt
Datokode plassering (Fig. B)
Datokoden 57 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis montert maskin
2 Sekskantnøkkel 4/6 mm
1 216 mm TCT sagblad
1Materialklemme
1Instruksjonshåndbok
49
Norsk
•
•
Kontroller skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha inntruffet under transport.
Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (Fig. A, B, G, H)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til
materiell- eller personskader.
1 På-/av-bryter
23 Låseknapp
2 Beskyttelse åpnehendel
24 Traversbjelker
3 Bærehåndtak
25 Saghode
4 Fast øvre beskyttelse
26 Sekskantnøkler (Fig. G)
5 Ytre flens
27 Kabelfeste
6 Bladbolt
28 Kabel
7 Nedre bladbeskyttelse
29 Hastighetskontrollhjul (kun DWS771)
8 Sagblad
30 Hull for hengelås
9 Låsehendel for skyvbart anlegg
31 Overstyringsknapp
10 Fast bord
32 Bærehåndtak (høyre og venstre)
11 Snittplate
33 Innvendig flens (Fig. H)
12 Gjæringsarm
34 Støvsugerdyse
13 Gjæringslås
Ekstra tilbehør (Fig. A, C–E, K)
14 Roterende bord/gjæringsarm
35 Bordendeplate
15 Gjæringsskala
36 Støtteføringsskinner
16 Skyvbart anlegg
37 Materialstøtteplate
17 Materialklemme
38 Rotasjonsstopp
18 Traverslås
39 Justerbart stativ 760 mm (maks. høyde)
19 Beskyttelse låsekrok
40 Understell
20 Skråfestehåndtak
41 Lengdestopper for korte arbeidsstykker
(skal brukes med styreskinner 35 )
21 Vinkel skala
42 Rullebord
22 Benkmonteringshull
43 Vri-lås hurtigkobling
Tiltenkt bruk
Din DeWALT tverrkutt gjæringssag er designet for profesjonell saging av treverk, treprodukter
og plast. Den utfører sagingen med enkel, nøyaktig og trygg bruk ved tverrkutting, kanting
og gjæring.
Denne enheten er designet for bruk med nominell bladdiameter på 216 mm,
karbidtannet blad.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Denne stikksagen er et profesjonelt verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal
bruke dette verktøy.
ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for andre formål enn beskrevet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de
får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med
dette produktet.
Benkmontasje (Fig. B)
1. Det er hull 22 i alle fire føttene for å forenkle benkmontering. Hullene er tilpasset
forskjellige boltestørrelser. Bruk ett av hullene, det er ikke nødvendig å bruke begge.
Monter alltid sagen stødig, slik at du unngår at den beveger seg. Bolter med en diameter
på 8 mm og lendge 80 mm anbefales. For å gjøre den enklere å flytte, kan verktøyet
monteres til et stykke finér med tykkelse 12,5 mm eller mer, som så kan klemmes til
arbeidsunderlaget eller flyttes til andre arbeidssteder og klemmes fast på nytt.
2. Når du monter sagen på et finérstykke, forsikre deg om at monteringsskruene ikke stikker
fram på undersiden av treet.
Finéren må sitte plant på arbeidsunderlaget. Når du klemmer fast sagen på et
arbeidsunderlag, klem kun fast klembossene hvor hullene for monteringsskruene er
plassert. Fastklemming på et annet sted vil virke inn på sagens korrekt funksjon.
3. For å forhindre fastklemming og unøyaktighet, forsikre deg om at monteringsoverflaten
ikke er skakk eller ujevn på annen måte. Hvis sagen rugger på overflaten, legg tynt
materiale under en sagfot til sagen står stødig på monteringsoverflaten.
Montere sagbladet (Fig. A, G–I)
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble
maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at
utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Tennene til et nytt blad er svært skarpe og kan være farlige.
DVARSEL! Pass på at bladet alltid bare skiftes på den beskrevne måten. Bruk kun
A
sagbald som spesifisert under Tekniske data; kat. nr.: DT4320 anbefales
1. Sett inn 6 mm sekskantnøkkel 26 i motsatt posisjon av bladskaftet og hold den (Fig. G).
2. Løsne bladbolten 6 ved å vri med urviseren. Ta ut bladbolten 6 og den ytre flensen 5 .
3. Trykk den nedre beskyttelsen/utløserspaken 2 for å løfte nedre bladbeskyttelse 7 og ta
av sagbladet 8 .
4. Installer det nye sagbladet på skulderen til den indre flensen 33 , forsikre deg om at
tennene til nedre kant av bladet peker mot beskyttelsesgitteret (bort fra operatøren).
5. Sett på plass ytre flens 5 , forsikre deg om at plasseringsklakkene 45 er i korrekt inngrep,
én på hver side av motorakslingen.
6. Stram til bladbolten 6 ved å skru mot klokka mens du holder 6 mm sekskantnøkkelen 26
på plass med andre hånden (Fig. I).
Justeringer
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble
maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller n¨r du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at
utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Din gjæringssag ble justert nøyaktig fra fabrikken. Hvis man må justere på grunn av
forsendelse eller håndtering eller av andre grunner, følg trinnene nedenfor for å justere sagen
din. Når man har utført disse justeringene, skal de holde seg nøyaktige.
Justere tverrstengene for konstant sagedybde (Fig. A, B, J, L)
Ved utskifting av ledninger må verktøyet bare repareres av en autorisert serviceagent eller av
en kvalifisert elektriker.
Følgende ledninger er påbudt:
DW770 / DW770GP: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DW770 LX / DW770GP LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
DWS777 / DWS771: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DWS777 LX / DWS771 LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
Bladet må gå i en konstant sagedybde langs hele lengden av bordet, og skal ikke berøre det
faste bordet på baksiden av sporet eller mot framsiden av den roterende armen. For å oppnå
dette må tverrarmene være helt parallelle med bordet når saghodet er trykket helt ned.
1. Trykk den nedre beskyttelsen/utløserspaken 2 (Fig. A).
2. Trykk saghodet helt til bakre posisjon og mål høyden fra det roterende bordet 14 til
bunnen av den ytre flensen 5 (Fig. J).
3. Vri saghodets tverrlås 18 (Fig. B).
4. Hold saghodet helt inntrykket, trekk hodet til enden av bevegelsen.
5. Mål høyden angitt i figur K på nytt. Begge verdier skal være identiske.
6. hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger (Fig. L):
a. Løsne låsemutteren 46 i braketten 47 under øvre støvavtrekksdyse 37 og juster
skruen 48 etter behov, gå fram i små trinn.
b. Trekk til låsemutteren 46 .
ADVARSEL: Sjekk alltid at bladet ikke berører bordet bakerst i sporet eller foran på den
roterende armen ved posisjonene 90° vertikal og 45° fasing. Slå ikke på før du har sjekket
dette!
Bruk av skjøteledning
Justere beskyttelsesgitteret (Fig. M)
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at
strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN61029; det trengs derfor ikke
noen jordledning.
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for
verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2;
maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
MONTERING
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble
maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at
utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Pakke ut
Motoren og beskyttelsene er allerede montert på sokkelen.
Kabelklemme (Fig. H)
Sett kabelen 28 inn i kabelklemmen 27 . La det være nok kabel til at saghodet kan bevege
seg, trekk så til klemmen med skruen.
50
Vri skyvebeskyttelsesgitterets knapp 9 mot urviseren for å løsne. Beveg
skyvebeskyttelsesgitteret 16 til en posisjon slik at man unngår at bladet kutter den, trekk så til
beskyttelsesgitterets knapp ved å vri med urviseren.
Sjekke og justere bladet i forhold til beskyttelsesgitteret
(Fig. B, N, O, Q)
1. Slakk gjæringslåsen 13 .
2. Plasser tommelen på gjæringsarmen 12 og press gjæringslåsen 13 for å løsne det
roterende bordet / gjæringsarmen 14 .
3. Sving gjæringsarmen til låset står i posisjonen for 0° gjæring.
4. Trekk ned hodet og lås det i denne posisjonen ved hjelp av nedlåsingsknappen 23 .
5. Sjekk at de to 0° merkene 49 på gjæringsskalaen 15 akkurat er synlige.
6. Plasser en vinkel 50 mot venstre side av beskyttelsesgitteret 16 og bladet 8 .
ADVARSEL: Berør ikke spissene til bladets tenner med vinkelen.
Norsk
7. Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
a. Løsne skruene 51 og beveg skala/gjæringsarm-enheten til høyre eller venstre til bladet
er i 90° i forhold til beskyttelsesgitteret, målt med vinkelen (Fig. N).
b. Trekk til skruene 51 igjen.
Sjekke og justere bladet i forhold til bordet (Fig. P–R)
1. Løsne fasings-klemspaken 20 (Fig. P).
2. Press saghodet mot høyre for å forsikre deg om at det er helt vertikalt, og trekk til fasingsklemspaken.
3. Plasser en fast vinkel 50 på bordet og opp mot bladet 8 (Fig. Q).
ADVARSEL: Berør ikke spissene til bladets tenner med vinkelen.
4. Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
a. Løsne fasings-klemspaken 20 og vri den vertikale posisjonsjusterings-stoppskruen 52
inn eller ut til bladet står i 90° med bordet målt med vinkelen.
b. Hvis fasingsviseren (a1) ikke indikerer null på fasingsskalaen 21 , løsne skruene 54 som
fester skalaen og beveg den etter behov.
Sjekke og justere fasingsvinkel (Fig. A, P, R)
Fasingsoverstyringen tillater at maks. fasingsvinkel settes til 45° eller 48° etter behov.
• Venstre = 45°
• Høyre = 48°
1. Forsikre deg om at overstyringsknappen 55 er plassert i venstre posisjon.
2. Løsne fasings-klemspaken 20 og beveg saghodet mot venstre.
3. Dette er 45° fasingsposisjon.
4. Hvis det er nødvendig med justeringer, vri stoppeskruen 56 inn eller ut etter behov til
viseren 53 indikerer 45°.
ADVARSEL: Føringssporene kan bli tilstoppet med sagflis. Bruk en pinne eller trykkluft
med lavt trykk til å rengjøre føringssporene.
Før bruk
ADVARSEL:
• Installer passende sagblad. Bruk ikke blader som er svært slitte. Maksimum
rotasjonshastighet til verktøyet må ikke overskride den til sagbladet.
• Forsøk ikke å sage svært små stykker.
• La bladet sage fritt. Bruk ikke krefter.
• La motoren oppnå full hastighet før saging.
• Forsikre deg om at alle låseknapper og klemspaker er trukket til.
• Fest arbeidsstykket.
• Selv om denne sagen kan sage tre og mange ikkeferrøse materialer, gjelder denne
bruksanvisningen kun saging av tre. Samme retningslinjer gjelder andre materialer.
Sag ikke ferrøse materialer (jern og stål) eller murverk med denne sagen! Ikke bruk
slipeskiver!
• Forsikre deg om at du bruker sagsnittplaten. Bruk ikke maskinen hvis sagsnittsporet er
bredere enn 10 mm.
• Hvis man plasserer arbeidsstykket på et trestykke, økes kapasiteten til 300 mm.
DRIFT
Instruksjoner for bruk
ADVARSEL: Observer alltid sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble
maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at
utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Oppmerksomheten til brukere i Storbritannia blir rettet mot “maskinreguleringer for trearbeid
1974” og alle påfølgende tilføyelser.
Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske forhold når det gjelder bordhøyde
og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren har en god oversikt og nok fri plass
rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket kan håndteres uten hinder.
For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene ikke er for kalde, at verktøy og
tilbehør er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket størrelse er passende for dette verktøyet.
Slå på og av (Fig. A)
Det er ett hull 30 i på/av-bryteren 1 for å kunne sette inn et hengelås på verktøyet.
1. For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren 1 .
2. For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
Bruk av XPSTM LED arbeidslyssystem (Fig. A, V)
MERK: Gjæringssagen må være koblet til en strømkilde.
XPSTM LED arbeidslyssystem har en trykkbryter på håndtaket under den svarte plasthendelen.
XPSTM LED arbeidslyssystem er uavhengig av gjæringssagens avtrekkerbryter.
For å kutte langs en trukket linje på et trestykke:
1. Skyv den svarte plasthendelen, trykk ned driftshåndtaket 3 for å sette sagbladet 8 nært
trestykket. Skyggen av bladet vil vises på trestykket.
2. Rett inn streken langs kanten av bladets skygge. Du kan måtte justere gjærings- eller
skråvinkel for å kunne følge streken nøyaktig.
Hastighetsstyringsskala (kun DWS771)
Hastighetsstyringsskalaen 29 kan brukes for forhåndsinnstilling av
nødvendig hastighetsområde.
Vri hastighetsstyringsskalaen 29 til ønsket område, som indikeres av et tall (1–5).
• Bruk høye hastigheter for saging av myke materialer som tre.
• Bruk lave hastigheter for saging av hardtre.
Posisjon til kropp og hender
Korrekt plassering av kropp og hender ved bruk av gjæringssagen vil gjøre sagingen enklere,
mer nøyaktig og sikrere.
ADVARSEL:
• Plasser aldri hendene i nærheten av sageområdet.
• Plasser ikke hendene nærmere bladet enn 150 mm.
• Hold arbeidsstykket fast på bordet og beskyttelsesgitteret ved saging. Hold hendene
på plass til bryteren er sluppet og bladet har stoppet helt.
• Utfør alltid tørrkjøringer (uten motorkraft) før endelig saging, slik at du kan sjekke
bladets bane.
• Kryss ikke hendene.
• Hold begge føttene trygt plassert på gulvet og sørg for god balanse.
• Når du beveger sagarmen mot venstre og høyre, følg etter og stå litt til side for bladet.
Grunnleggende sagsnitt
Vertikalt rett tverrsaging (Fig. A, S)
MERK: Bruk 216 mm sagblader med 30 mm spindelhull for å oppnå
ønsket sagekapasitet.
1. Slakk gjæringslåsen 13 og løft den deretter opp.
2. Sett inn gjæringslåsen 13 i posisjonen 0° og fest gjæringslåsen.
3. Plasser treet som skal sages mot beskyttelsesgitteret 16 .
4. Ta tak i bærehåndtaket 3 og trykk utløserspaken 2 for å løsne hodet.
Trykk utløserbryteren 1 for å starte motoren. Det anbefales å starte kuttet
nært beskyttelsesgitteret.
5. Trykk ned hodet og la bladet sage gjennom treverket og entrer sagsnittplaten 11 i plast.
6. Når hodet er trykket helt ned, trekk det sakte på tvers for å utføre sagkuttet.
7. Etter å ha fullført sagkuttet, løsne bryteren og vent til sagbladet stopper helt før du
returnerer hodet til øvre hvilestilling.
ADVARSEL:
• For noen typer plastprofiler anbefales det å følge sekvensen i motsatt rekkefølge.
• Den nedre bladbeskyttelsen er konstruert for å lukke raskt når spaken 2 slippes.
Hvis den ikke lukker i løpet av 1 sekund, lever sagen til service hos en autorisert
DeWALT reparasjonsagent.
Vertikalt gjæringstverrsaging (Fig. A, T)
1. Press inn gjæringslåsen 13 . Beveg armen mot venstre eller høyre til ønsket vinkel.
2. Gjæringslåsen vil låse automatisk ved 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° og 50° både mot venstre
og høyre. Hvis noen mellomliggende vikler er nødvendig, hold hodet fast og lås ved å
feste gjæringslåsen.
3. Forsikre deg alltid om at gjæringslåsspaken er skikkelig låst før saging.
4. Fortsett som for vertikal gjæringstverrsaging.
ADVARSEL: Når man gjærsager enden av et trestykke med lite avskjær, plasser treet for å
sikre at avskjæret er på den siden av bladet med størst vinkel mot beskyttelsesgitteret, dvs.:
• venstre gjærsaging, avskjær mot høyre
• høyre gjærsaging, avskjær mot venstre
Fasings-tverrsaging (Fig. P, U)
Fasingsvinkler kan settes fra 0° til 48° mot venstre. Fasinger opp til 45° kan skjæres med
gjæringsarmen satt mellom null og maksimum 45° gjæringsposisjon mot høyre eller venstre.
1. Løsne fasingsklemmespaken 20 og still inn fasingen etter ønske.
2. Sett overstyringsknappen 31 om nødvendig.
3. Hold fast hodet og la det ikke falle ned.
4. Trekk fasingsklemmespaken 20 godt til.
5. Fortsett som for vertikal gjæringstverrsaging.
Sagekvalitet
Renheten til et sagkutt avhenger av mange variabler, dvs. materialet som sages. Når man
trenger rene sagkutt for modellering og annet presisjonsarbeid, vil et skarpt (60-tanns karbid)
blad og sakte, jevn sagehastighet gi de ønskede resultatene.
ADVARSEL: Forsikre deg om at materialet ikke kryper mens du dager; klem det godt fast.
La alltid bladet stoppe helt før du hever armen. Hvis små trefibre splittes ut på baksiden
av arbeidsstykket, sett på litt maskeringstape på treet der hvor sagkuttet skal utføres. Sag
gjennom tapen og fjern tapen forsiktig når du er ferdig.
Klemme fast arbeidsstykket (Fig. C, X)
ADVARSEL: Bruk alltid en materialholder.
For best mulige resultater brukes materialklemmen 17 som er laget for bruk sammen
med sagen.
51
Norsk
For å installere klemmen
1. Sett den inn i hullet bak anlegget. Klemmen 17 skal peke bakover mot bakenden
av gjæringssagen Pass på at sporet på festestangen er fullt innskjøvet i basis på
gjæringssagen. Dersom sporet er synlig vil ikke klemmen være sikret.
2. Roter klemmen 180º mot fronten av gjæringssagen.
3. Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og bruk finjusteringsknappen for å
klemme fast arbeidsstykket.
MERK: Plasser klemmen på høyre side av basisen ved skråsaging. GJØR ALLTID EN TEST (UTEN
STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN
IKKE KOMMER I VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET.
Sammensatt gjærsaging (Fig. W)
Dette sagkuttet er en kombinasjon av et gjærings- og fasingssagkutt. Dette er den typen kutt
som brukes til å lage rammer eller bokser med skrå sider som den som er vist i figur W.
ADVARSEL: Hvis sagvinkelen varierer fra sagkutt til sagkutt, sjekk at
fasingsklemmespaken og gjæringsklemmeknotten er godt festet. Disse må trekkes til etter
å ha utført endringer i fasing eller gjæring.
• Diagrammet under vil hjelpe deg til å velge korrekte fasings- og gjæringsinnstillinger for
sammensatt gjærsaging.
• For å bruke diagrammet, velg ønsket vinkel ”A” (Fig. W) til ditt prosjekt og lokaliser denne
vinkelen på korrekt bue i diagrammet. Fra dette punktet følger du diagrammet rett ned for
å finne korrekt fasingsvinkel og på tvers for å finne korrekt gjæringsvinkel.
20
25
30
35
40
45
SQUARE KASSE
BOX
KVADRATISK
65
80
15
40
35
45
35
40
66SIDED
SIDET BOX
BOKS
30
70
35
30
65
75
80
85
30
25
50
25
45
65
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
20
40
60
70
75
20
80
85
55
60
25
30
88SIDED
BOX
SIDET BOKS
20
25
15
20
15
5
10
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
50
55
60
40
VINKEL PÅ SIDENTIL BOKSEN(VINKEL ”A”)
STILL INN
DENNE
SET
THIS GJÆRINGSVINKELENPÅ
MITER ANGLE ON SAW SAGEN
10
75
5
70
0
85
45
25
30
35
40
Støvsuging (Fig. A, K)
ADVARSEL: Om mulig, koble til støvavsug som er designet i henhold til de relevante
reglene for støvavsug.
Koble til støvavsug som er designet i henhold til de relevante reglene. Lufthastigheten på det
eksterne systemet skal være 20m/s +/- 2 m/s. Hastigheten skal måles i tilkoblingsrøret ved
tilkoblingspunktet, med verktøyet tilkoblet men ikke startet.
MERK: DWV9000 vri-lås kobling (43) anbefales som ekstra tilbehør for å koble til støvsugeren.
Følg gjeldende nasjonale retningslinjer for materialene som brukes.
Støvsugeren skal være passende for materialet som behandles.
Ved støvsuging av tørt støv som er spesielt helsefarlig eller kreftfremkallende, bruk en
støvsuger som er tilpasset dette.
Transport (Fig. A, B)
ADVARSEL: For å enkelt kunne bære gjærsagen, er sokkelen utstyrt med to
håndforsenkinger 32 . Bruk aldri beskyttelsen for å løfte eller transportere gjæringssagen.
1. For å transportere sagen, sett fasings- og gjæringsposisjoner til 0°.
2. Trykk den nedre beskyttelsen/utløserspaken 2 (Fig. A).
3. Press ned hodet og press nedlåsingsknappen 23 (Fig. B).
4. Sett sagbladet i hvilestilling og press tverrlåset 18 .
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et
minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell
av verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble
maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at
utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Hvis sagbladet er slitt, skift det med et nytt skarpt blad.
45
STILL INNSET
DENNE
SAGEN
THISFASINGSVINKELENPÅ
BEVEL ANGLE ON SAW
1. Still inn sagen til foreskrevne vinkler og foreta noen prøvesaginger.
2. Prøv og sette sammen de sagde stykkene.
Eksempel: For å lage en firesidet boks med 25° utvendige vinkler (vinkel ”A”) (Fig. W), bruk
øvre høyre bue. Finn 25° på bueskalaen. Følg den horisontalt skjærende linjen til en av
sidene for å finne gjæringsvinkelinnstillingen på sagen (23°). Følg på samme måte den
vertikalt skjærende linjen til topp eller bunn for å få fasingsvinkelinnstillingen til sagen
(40°). Forsøk alltid sagkuttene på noen trerester for å sjekke innstillingen av sagen.
ADVARSEL: Overskrid aldri grensene for sammensatt gjæring på 45° fasing med 45°
venstre eller høyre gjæring.
Støtte for korte og lange stykker (Fig. C, D)
Sage korte materialer
Det anbefales å bruke lengdestopperen 41 for korte arbeidsstykker både for saging av serier
og for korte individuelle arbeidsstykker av forskjellige lengder. Lengdestopperen kan kun
brukes sammen med et par med ekstra føringsskinner 35 .
Sage store materialer
1. Plasser sagen din på fotstativet og monter føringsskinnene.
2. Skru materialstøtteplatene 36 godt fast til føringsskinnene 35 .
3. Materialklemmen 17 fungerer nå en lengdestopper.
4. Installer bordendeplatene 34 .
5. Installer svingstopp 38 til bakre skinne.
6. Bruk svingstoppen 38 til å justere lengden til middels og lange arbeidsstykker. Den kan
justeres sideveis eller svinges ut av veien når den ikke brukes.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skader, støtt alltid opp lange arbeidsstykker.
Figur C viser ideell konfigurering for saging av lange arbeidsstykker når sagen brukes
frittstående (alle artikler leveres som tilleggsutstyr).
Disse artiklene (unntatt fotstativet og materialklemmen) er nødvendige både på innmatingsog utmatingssiden:
-- Fotstativ 40 (leveres med monteringsinstruksjoner).
-- Føringsskinner (500 eller 1 000 mm) 35 .
-- Stativer 39 for å støtte føringsskinnene. Bruk ikke stativene til å støtte opp maskinen!
høyden til stativene er justerbar.
-- Materialstøtteplater 36 .
-- Bordendeplate 34 for støtting av skinnene (også når man arbeider på en eksisterende
benk).
-- Materialklemme 17 .
-- Svingstopp 38 .
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Før bruk, inspiser nøye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre bladbeskyttelse så vel som
støvavsugsrøret for å se om det vil fungere ordentlig. Pass på at spon, støv eller partikler fra
arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering av funksjonene.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og beskyttelse, koble verktøyet
fra strømforsyningen og følg instruksjonene i avsnitt Montere sagblad. Ta av de fastkilte
delene og sett på igjen sagbladet.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedhuset med tørr luft når skitt samles inne i og
rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske
deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene.
Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i
verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader, rengjør
bordoverflaten regelmessig.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader, rengjør
støvoppsamlingssystemet regelmessig.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan våre farlig,
ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader
bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes til dette produktet.
Bruke rullebordet (Fig. C–E)
Rullebordet 42 gjør håndteringen av store og lange trestykker svært lett (Fig. E). Det kan
kobles til enten på venstre eller høyre side av maskinen. Rullebordet krever at det brukes ekstra
fotstativ (Fig. C).
ADVARSEL: Monter rullebordet i henhold til instruksjonen som følger med fotstativet.
52
Norsk
• Erstatt de korte støttestengene som følger med fotstativet med de uregelmessige skinner
fra bordet på den siden bordet skal brukes.
• Følg alle instruksjonene som følger med rullebordet.
Utvalg av sagblader som er tilgjengelige (anbefalte blader)
Type blad
Bladdimensjoner
Bruk
(diameter x boring x antall tenner)
DT4310 serien 40
216x30x24
For generelt bruk, kløyving og tverrsaging av tre og plast
DT4286 serien 40
216x30x80
TCG for bruk med aluminium
DT4320 serien 60
216x30x48
ATB for finsaging av fabrikkert og naturlig treverk
DT4350 serien 60
216x30x60
TCG for ekstra fin saging av fabrikkert og naturlig treverk
Konsulter din forhandler fot ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke
kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes,
som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og
batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.
53
Português
SERRA DE ESQUADRIA DE CORTE
TRANSVERSAL
DWS771, DWS777
AVISO: indica uma prática (não relacionada com ferimentos) que, se não for evitada,
poderá resultar em danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Parabéns!
Arestas afiadas.
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos
argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança para os utilizadores
de ferramentas eléctricas profissionais.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Diâmetro da lâmina
Diâmetro do orifício de encaixe da lâmina
Velocidade máxima da lâmina
Corte em esquadria (ângulo máximo)
Corte em bisel (ângulo máximo)
Esquadria composta
Capacidade
corte transversal a 90°
corte em esquadria a 45°
corte em esquadria a 48°
corte em bisel a 45°
corte em bisel a 48°
Dimensões globais
Peso
V
W
mm
mm
min-1
para a esquerda e para a
direita
para a esquerda
corte em bisel
corte em esquadria
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN61029:
LPA (pressão sonora)
dB(A)
LWA (potência acústica)
dB(A)
K (variabilidade da potência acústica)
dB(A)
DWS771
230
1
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
DWS777
230
1
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
91
102
3,2
93
104
3,9
Vibratie-emissiewaarde ah =
m/s²
2,1
2,1
Variabilidade K =
m/s²
1,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de informações foi medido em
conformidade com um teste padrão estabelecido pela norma EN61029 e poderá ser utilizado
para comparar uma ferramenta com outra. Por conseguinte, este nível poderá ser utilizado
para uma avaliação preliminar da exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado diz respeito às principais aplicações
da ferramenta. No entanto, se a ferramenta for utilizada para aplicações diferentes
ou com acessórios diferentes, ou não receber uma manutenção adequada, o nível de
emissão de vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar significativamente o
nível de exposição às vibrações durante o período de trabalho total.
A estimativa do nível de exposição às vibrações também deverá ter em conta o número
de vezes que a ferramenta é desligada e os momentos em que está ligada, mas não está
efectivamente a funcionar. Isto poderá reduzir significativamente o nível de exposição às
vibrações durante o período de trabalho total.
Identifique medidas de segurança adicionais para proteger o utilizador contra os efeitos
das vibrações, tais como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos aquecidas e organizar padrões de trabalho.
Fusíveis
Europa
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
NOTA: Este dispositivo foi concebido para ligação a um sistema de fornecimento de energia
com uma impedância máxima de sistema permissível Zmax de 0,28 Ohm no ponto de ligação
(caixa de serviço de alimentação) do fornecimento do utilizador.
O utilizador deve garantir que este dispositivo é ligado apenas a um sistema de alimentação
que preencha o requisito indicado acima. Se necessário, o utilizador pode solicitar à empresa
pública de fornecimento de energia eléctrica a impedância do sistema no ponto de ligação.
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de
perigo eminente que, se não for evitada, irá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada,
poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada,
poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.
54
Serra de esquadria de corte transversal
DWS771, DWS777
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos se encontram em
conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Estes equipamentos também estão em conformidade com a Directiva 2004/108/CE (até
19.04.2016), 2014/30/UE (a partir de 20.04.2016) e a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DeWALT através da morada indicada em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e faz esta declaração em
nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
26.02.2016
Instruções de segurança
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas, deve seguir sempre as precauções básicas
de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos, incluindo as
precauções indicadas em seguida.
Leia todas estas instruções antes de tentar utilizar este produto e guarde-as num local seguro.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA POSTERIOR
Regras de segurança gerais
1 . Mantenha a área de trabalho limpa e organizada.
As áreas e as bancadas de trabalho desorganizadas potenciam a ocorrência de ferimentos.
2 . Tenha em conta o ambiente da área de trabalho.
Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em condições de água ou
humidade. Mantenha a área de trabalho bem iluminada (luminosidade de 250 a 300 lux).
Não utilize a ferramenta onde exista um risco de causar um incêndio ou uma explosão, como,
por exemplo, na presença de líquidos ou gases inflamáveis. A área de trabalho deve ser bem
ventilada.
3 . Proteja-se contra choques eléctricos.
Evite o contacto do corpo com superfícies e equipamentos ligados à terra (por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos). Ao utilizar a ferramenta em condições extremas
(por exemplo, com elevada humidade, quando estiverem a ser produzidas limalhas, etc.), a
segurança eléctrica pode ser melhorada usando um transformador de isolamento ou um
disjuntor com ligação à terra.
4 . Mantenha as outras pessoas afastadas.
Não permita que outras pessoas, especialmente crianças, não envolvidas no trabalho toquem
na ferramenta ou na extensão e mantenha-as afastadas da área de trabalho.
5 . Guarde as ferramentas que não estejam ser utilizadas.
Quando não estiverem a ser utilizadas, as ferramentas devem ser guardadas num local seco e
fechadas com segurança, fora do alcance de crianças.
6 . Não utilize a ferramenta de forma forçada.
Esta irá efectuar o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for utilizada da forma e à
velocidade para a qual foi concebida.
7 . Utilize a ferramenta mais adequada para o trabalho.
Não utilize ferramentas pequenas de forma forçada para fazer o trabalho de uma ferramenta
maior. Não utilize as ferramentas para finalidades diferentes daquelas para as quais foram
concebidas; por exemplo, não utilize serras circulares para cortar ramos ou troncos de árvore.
8 . Utilize vestuário adequado.
Não use roupas largas ou jóias, dado que estas podem ficar presas nas peças móveis.
Recomenda-se a utilização de calçado antiderrapante ao trabalhar no exterior. Utilize uma
protecção para o cabelo que permita prender o cabelo comprido.
9 . Utilize equipamento de protecção.
Utilize sempre óculos de protecção. Utilize uma máscara contra o pó se o trabalho realizado
produzir partículas. Se estas partículas puderem estar consideravelmente quentes, use
também um avental de protecção resistente ao calor. Utilize sempre protecções para os
ouvidos. Utilize sempre um capacete de protecção.
10 . Ligue um equipamento de extracção de partículas.
Se forem fornecidos dispositivos para a ligação de equipamento de extracção e recolha de
partículas, certifique-se de que estes são ligados e utilizados adequadamente.
Português
11 . Não aplique força excessiva sobre o cabo.
Nunca puxe o cabo para o desligar da tomada. Mantenha o cabo afastado do calor,
de substâncias oleosas e de extremidades aguçadas. Nunca transporte a ferramenta
segurando-a pelo respectivo cabo.
12 . Fixe a peça a trabalhar.
Sempre que possível, utilize grampos ou um torno para fixar a peça a trabalhar. Este
procedimento é mais seguro do que utilizar a sua mão e liberta ambas as mãos para usar
a ferramenta.
13 . Não se estique demasiado ao trabalhar uma peça.
Mantenha sempre um apoio e um equilíbrio adequados.
14 . Efectue uma manutenção cuidadosa das ferramentas.
Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas de forma a obter um desempenho mais
eficiente e seguro. Siga as instruções para lubrificar e substituir os acessórios. Inspeccione as
ferramentas periodicamente e, caso estejam danificadas, mande-as reparar através de um
centro de assistência autorizado. Mantenha as pegas e os botões secos, limpos e isentos de
óleo e gordura.
15 . Desligue as ferramentas.
Quando não estiverem a ser utilizadas, antes de uma acção de manutenção e ao substituir
acessórios, tais como lâminas, brocas e mandris, desligue as ferramentas da fonte
de alimentação.
16 . Retire as chaves de ajuste.
Ganhe o hábito de verificar se as chaves de ajuste foram retiradas da ferramenta antes de
a utilizar.
17 . Evite ligar a ferramenta de forma não intencional.
Não transporte a ferramenta com um dedo no gatilho de activação. Certifique-se de que a
ferramenta se encontra na posição “off” (DESLIGADA) antes de a ligar à tomada.
18 . Utilize extensões adequadas para exteriores.
Antes de qualquer utilização, inspeccione a extensão e, caso esta esteja danificada,
substitua-a. Quando a ferramenta for utilizada no exterior, use apenas extensões
especificamente concebidas para uma utilização no exterior.
19 . Mantenha-se atento.
Tenha atenção ao que está a fazer. Utilize o senso comum. Não utilize a ferramenta quando
estiver cansado ou sob a influência de drogas ou álcool.
20 . Verifique se existem peças danificadas.
Antes de qualquer utilização, verifique cuidadosamente a ferramenta e o cabo de
alimentação para determinar se a ferramenta irá funcionar adequadamente e realizar a
função para a qual foi concebida. Verifique o alinhamento e a lubrificação das peças móveis,
se existem danos em qualquer peça, a montagem da máquina e quaisquer outras condições
que possam afectar o funcionamento da ferramenta. Uma protecção ou outra peça que se
encontre danificada deverá ser reparada adequadamente ou substituída por um centro de
assistência autorizado, a menos que este manual de instruções indique outro procedimento.
Todos os botões defeituosos deverão ser substituídos por um centro de assistência autorizado.
Não utilize a ferramenta se o gatilho de activação não a ligar e desligar. Nunca tente efectuar
qualquer reparação por si mesmo.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório ou dispositivo complementar ou qualquer
utilização desta ferramenta que seja diferente do que é recomendado neste manual de
instruções poderá representar um risco de ferimentos.
21 . Mande reparar a sua ferramenta por um técnico qualificado.
Esta ferramenta eléctrica encontra-se em conformidade com as normas de segurança
aplicáveis. As reparações deverão ser exclusivamente efectuadas por técnicos qualificados
utilizando peças sobresselentes originais. Caso contrário, tal poderá resultar num perigo
considerável para o utilizador.
Regras de segurança adicionais para serras de esquadria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A máquina inclui um cabo de alimentação com uma configuração especial, que só pode ser
substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência autorizado.
Não utilize a serra para cortar materiais diferentes dos recomendados pelo fabricante.
Não utilize a máquina sem os resguardos devidamente posicionados, se não estiverem a
funcionar ou se não tiveram uma manutenção adequada.
Certifique-se de que o suporte está devidamente fixado quando realizar cortes
de biselamento.
Mantenha a área em torno da máquina em bom estado e sem materiais soltos, isto é, aparas
e pedaços de material.
Seleccione a lâmina correcta para o material que pretende cortar.
Utilize as lâminas de serra devidamente afiadas. Tenha em atenção a marca de velocidade na
lâmina da serra.
Certifique-se de que todos os botões de bloqueio e pegas de fixação estão fixos antes de iniciar
qualquer operação.
Nunca coloque as mãos perto da lâmina no local onde a serra está ligada à fonte de
energia eléctrica.
Nunca tente parar a máquina rapidamente, inserindo uma ferramenta ou qualquer outro
meio para parar a lâmina; se o fizer, pode ocorrer um acidente grave.
Consulte o manual de instruções antes de utilizar qualquer acessório.
O uso incorrecto de um acessório pode causar danos.
Utilize um fixador ou use luvas quando manusear uma lâmina de serra ou material áspero.
Certifique-se de que a lâmina da serra está montada correctamente antes de a utilizar.
Certifique-se de que a lâmina roda na direcção correcta.
•
Não utilize lâminas com um diâmetro superior ou inferior ao recomendado. Consulte os
dados técnicos para obter a classificação da lâmina. Utilize apenas as lâminas especificadas
neste manual e em conformidade com a norma 847-1.
• Considere a utilização de lâminas de redução de ruído especialmente concebidas.
• Não utilize lâminas fabricadas com AÇO RÁPIDO.
• Não utilize lâminas de serra com rachas ou danificadas.
• Não utilize discos abrasivos ou de diamante.
• Utilize apenas lâminas de serra em que a velocidade assinalada seja, pelo menos, igual à
indicada na serra.
• Nunca utilize a serra sem a placa de corte.
• Levante a lâmina da zona de corte na peça antes de libertar o interruptor.
• Antes de cada corte, certifique-se de que a máquina está estável.
• Não introduza nenhum objecto contra a ventoinha para fixar o eixo do motor.
• O resguardo da lâmina na serra levanta automaticamente quando o braço é baixado; baixa
sobre a lâmina quando a alavanca de libertação de bloqueio da cabeça 2 é empurrada.
• Nunca levante o resguardo da lâmina, a menos que a serra esteja desligada. O resguardo
pode ser levantado com a mão durante a colocação ou remoção das lâminas de serra ou a
inspecção da serra.
• Verifique periodicamente se as entradas de ventilação do motor estão limpas e sem aparas.
• Substitua a placa de corte de serra quando estiver gasta.
• Desligue a máquina da corrente eléctrica antes de realizar qualquer trabalho de manutenção
ou mudar a lâmina.
• Nunca efectue qualquer trabalho de limpeza ou manutenção quando a máquina estiver em
funcionamento e se a cabeça não estiver na posição de repouso.
• Se estiver equipada com laser, não é permitido substituir por outro tipo de laser. As reparações
devem ser realizadas pelo fabricante do laser ou por um agente autorizado.
• Se estiver equipada com um LED, não é permitido substituir por outro tipo de LED. As
reparações devem ser realizadas pelo fabricante ou por um agente autorizado.
• Quando serrar madeira, ligue a serra a um dispositivo de recolha de serradura. Tenha sempre
em conta os seguintes factores que influenciam a exposição à serradura:
ʵʵ tipo de material a trabalhar (as tábuas de madeira prensada produzem mais serradura
do que a madeira);
ʵʵ lâmina da serra afiada;
ʵʵ regule o ajuste da lâmina da serra;
ʵʵ a velocidade do ar do extractor de serradura não deve ser inferior a 20 m/s.
Certifique-se de que a extracção local, as campânulas, reflectores e calhas estão
devidamente regulados.
• Tenha em conta os seguintes factores que influenciam a exposição
ao ruído:
ʵʵ utilize lâminas de serra concebidas para reduzir o ruído produzido;
ʵʵ utilize apenas lâminas de serra bem afiadas;
• A manutenção da máquina deve ser realizada periodicamente;
• Disponha de uma adequada iluminação geral ou localizada;
• Certifique-se de que o operador tem formação adequada sobre a utilização, ajuste e
funcionamento da máquina;
• Certifique-se de que os espaçadores e anéis de eixo são adequados para o fim a que se
destina, tal como indicado neste manual.
• Evite remover quaisquer cortes ou outras partes da peça de trabalho da área de corte
enquanto a máquina estiver em funcionamento e a cabeça da serra não estiver na posição
de repouso
• Nunca corte peças com menos de 150 mm.
• Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o tamanho máximo da peça de
trabalho de:
ʵʵ 60 mm de peso por 270 mm de largura por 500 mm de comprimento
ʵʵ As peças de trabalho maiores devem ser suportadas por uma mesa adicional adequada,
por exemplo o modelo DE7023. Fixe sempre a peça de trabalho em segurança.
• Em caso de acidente ou falha da máquina, desligue a máquina de imediato e retire a ficha da
máquina da fonte de alimentação.
• Comunique a falha e assinale a máquina de maneira adequada, para evitar que outras
pessoas utilizem a máquina defeituosa.
• Se a lâmina da serra ficar bloqueada devido a força de avanço anormal durante o corte,
desligue a máquina e retire a ficha da fonte de alimentação. Retire a peça de trabalho e
certifique-se que a lâmina da serra funciona sem problemas. Ligue a máquina e inicie a nova
operação de corte com força de avanço reduzida.
• Nunca corte ligas leves, especialmente magnésio.
• Sempre que a situação o permitir, monte a máquina numa bancada, utilizando parafusos
com 8 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização das serras:
• ferimentos causados ao tocar nas partes rotativas
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais não podem ser evitados. Estes riscos são
os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de acidentes causados por partes descobertas da lâmina da serra em rotação.
55
Português
•
•
•
Risco de ferimento ao mudar a lâmina da serra sem protecção.
Risco de entalar os dedos quando abrir os resguardos.
Perigos de saúde provocados pela inalação de poeiras produzidas durante o corte de
madeira, especialmente carvalho, faia e placas de fibra de densidade média.
Os seguintes factores aumentam o risco de problemas de respiração:
• Não deve ser ligado um extractor de poeira durante o corte de madeira
• Extracção de poeira insuficiente causada por filtros de exaustão sujos
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este equipamento.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com a ferramenta. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
ATENÇÃO! Não utilize a máquina para fins que não sejam aqueles para os quais
foram concebidos.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) que sofram
de capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de experiência e/
ou conhecimentos, a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem ficar sozinhas com
este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem específica. Verifique sempre
se a potência da fonte de alimentação corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Ponto de transporte
Posição do Código de data (Fig. B)
O Código de data 57 , o qual também inclui o ano de fabrico, está impresso na superfície
do equipamento.
Exemplo:
2015 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Máquina parcialmente montada
2 Chave hexagonal de 4/6 mm
1 Lâmina de serra TCT de 216 mm
1 Grampo de materiais
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender todas as instruções neste
manual antes de qualquer utilização.
Descrição (Fig. A, B, G, H)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica ou qualquer dos seus componentes.
Tal poderá resultar em danos ou ferimentos.
1 Interruptor de ligar/desligar
24 Barras transversais
2 Alavanca de desengate do resguardo
25 Cabeça da serra
3 Pega de transporte
26 Chaves hexagonais (Fig. G)
4 Resguardo superior fixo
27 Grampo do cabo
5 Flange exterior
28 Cabo
6 Parafuso da lâmina
29 Botão de controlo de velocidade (apenas
no modelo DWS771)
7 Resguardo inferior da lâmina
30 Orifício do cadeado
8 Lâmina da serra
31 Botão de reposição
9 Botão de bloqueio da barra de
32 Pega de transporte (esquerda e direita)
deslizamento
10 Mesa fixa
33 Flange interna (Fig. H)
11 Placa de corte
34 Bocal de extracção de poeiras
12 Braço de esquadria
Acessórios opcionais (Fig. A, C–E, K)
13 Trinco de esquadria
35 Placa de extremidade da mesa
14 Mesa rotativa/braço de esquadria
36 Calhas de guia de suporte
15 Régua de esquadria
37 Placa de suporte do material
16 Barra de deslizamento
38 Batente rotativo
17 Sistema de fixação do material
39 Suporte ajustável de 760 mm (altura máx.)
18 Bloqueio transversal
40 Suporte com pernas
19 Gancho de desengate do resguardo
41 Batente de comprimento para peças de
trabalho curtas (deve ser utilizado com
20 Punho de fixação de inclinação
calhas de guia 35 )
21 Régua do ângulo de corte inclinado
42
Mesa de rolos
22 Orifícios para montagem
43 Conector rápido com fecho rotativo
23 Botão de bloqueio
Uso pretendido
A sua Serra de esquadria de corte transversal DeWALT foi concebida para o corte profissional
de madeira, derivados da madeira e plásticos. Efectua as operações de serragem de corte
transversal, biselamento e em esquadria de maneira fácil, precisa e segura.
Esta unidade foi concebida para uso com uma lâmina de ponta de carboneto com 216 mm de
diâmetro nominal.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de gases ou
líquidos inflamáveis.
Estas serras de esquadria são ferramentas eléctricas profissionais.
56
A sua ferramenta possui isolamento duplo, em conformidade com a norma
EN61029; por conseguinte, não é necessária nenhuma ligação à terra.
No caso de o cabo ter de ser substituído, a ferramenta apenas deve ser reparada por um
técnico de assistência autorizado ou por um electricista qualificado.
É obrigatória a utilização dos seguintes cabos:
DW770 / DW770GP: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DW770 LX / DW770GP LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
DWS777 / DWS771: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DWS777 LX / DWS771 LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta (consulte os Dados técnicos). O diâmetro
mínimo do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.
MONTAGEM
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue a máquina e retire a
respectiva ficha da tomada antes de instalar e retirar acessórios, ajustar ou
alterar a configuração da ferramenta ou efectuar reparações. Certifique-se de que
o gatilho se encontra na posição OFF (ferramenta desligada). Uma activação acidental
pode causar ferimentos.
Desembalar a ferramenta
O motor e as protecções já se encontram montados na base.
Grampo do cabo (Fig. H)
Insira o cabo 28 no respectivo grampo 27 . Dê uma folga suficiente ao cabo para a cabeça da
serra se movimentar e, em seguida, aperte o grampo com o parafuso.
Montar a ferramenta numa bancada (Fig. B)
1. Foram fornecidos orifícios 22 em todos os quatro pés para facilitar a montagem da
ferramenta numa bancada. Os orifícios fornecidos são compatíveis com vários tamanhos
de parafusos. Utilize qualquer um dos orifícios; não é necessário utilizar ambos. Monte
sempre a sua serra com segurança para evitar que esta se movimente quando a estiver
a utilizar. Recomenda-se o uso de parafusos com 8 mm de diâmetro e 80 mm de
comprimento. Para melhorar a portabilidade da ferramenta, esta pode ser montada num
pedaço de contraplacado com 12,5 mm de espessura (ou mais), o qual pode então ser
fixado com um grampo no seu suporte de trabalho ou transportado para outras áreas de
trabalho e fixado onde quiser.
2. Ao fixar a sua serra num pedaço de contraplacado, certifique-se de que os parafusos de
montagem não sobressaem na parte inferior do contraplacado.
O contraplacado deve ficar ao mesmo nível do suporte de trabalho. Ao fixar a serra com
um grampo em qualquer superfície de trabalho, aplique o grampo apenas nas saliências
de fixação onde se localizam os orifícios dos parafusos de montagem. A fixação em
qualquer outro ponto irá interferir com o funcionamento correcto da serra.
3. Para evitar a colagem das peças e cortes imprecisos, certifique-se de que a superfície de
montagem não está distorcida ou desnivelada. Se a serra baloiçar na superfície, coloque
um calço fino por baixo de um dos pés da serra até a serra ficar firme na superfície
de montagem.
Montar a lâmina de serra (Fig. A, G–I)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue a máquina e retire a
respectiva ficha da tomada antes de instalar e retirar acessórios, ajustar ou
alterar a configuração da ferramenta ou efectuar reparações. Certifique-se de que
o gatilho se encontra na posição OFF (ferramenta desligada). Uma activação acidental
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e podem ser perigosos.
TENÇÃO! Certifique-se de que substitui a lâmina da serra apenas de acordo com o
A
procedimento descrito. Utilize apenas lâminas de serra tal como especificado em Dados
técnicos; Cat. n.º: Sugere-se o modelo DT4320.
1. Insira a chave hexagonal de 6 mm 26 no local oposto ao do eixo da lâmina e fixe-a
(Fig. G).
2. Desaperte o parafuso de fixação da lâmina 6 , rondando-o para a direita. Retire o parafuso
de fixação da lâmina 6 e o encaixe exterior 5 .
Português
3. Empurre a alavanca de desbloqueio da cabeça/protecção inferior 2 para levantar a
protecção inferior da lâmina 7 e retirar a lâmina de serra 8 .
4. Insira a nova lâmina de serra no suporte do encaixe interior 33 , certificando-se de que os
dentes na extremidade inferior da lâmina estão a apontar para a guia (na direcção oposta
do utilizador).
5. Volte a colocar o encaixe exterior 5 , certificando-se de que os suportes 45 em cada lado
do veio do motor estão encaixados correctamente.
6. Aperte o parafuso da lâmina 6 rodando-o para a esquerda, ao mesmo tempo que fixa
com a outra mão a chave hexagonal de 6 mm 26 (Fig. I).
AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue a máquina e retire a
respectiva ficha da tomada antes de instalar e retirar acessórios, ajustar ou
alterar a configuração da ferramenta ou efectuar reparações. Certifique-se de que
o gatilho se encontra na posição OFF (ferramenta desligada). Uma activação acidental
pode causar ferimentos.
A sua serra de esquadria foi ajustada com precisão na fábrica. Se for necessário efectuar
qualquer reajuste como resultado do transporte ou manuseamento da ferramenta, ou por
qualquer outra razão, siga os passos indicados abaixo para ajustar a sua serra. Após a sua
realização, estes ajustes deverão permanecer precisos.
Ajustar as barras transversais para uma profundidade de corte
constante (Fig. A, B, J, L)
A lâmina deve empregar uma profundidade de corte constante ao longo do comprimento
total da mesa e não deve tocar na mesa fixa na traseira da ranhura ou na dianteira do braço
rotativo. Para tal, os braços transversais devem estar perfeitamente paralelos em relação à
mesa quando a cabeça da serra estiver totalmente para baixo.
1. Empurre a alavanca de desbloqueio da cabeça/protecção inferior 2 (Fig. A).
2. Empurre a cabeça da serra totalmente para a posição traseira e meça a altura a partir da
mesa rotativa 14 até à parte inferior do encaixe exterior 5 (Fig. J).
3. Rode o bloqueio transversal da cabeça da serra 18 (Fig. B).
4. Mantendo a cabeça da serra totalmente para baixo, puxe a cabeça até ao fim do
seu percurso.
5. Meça novamente a altura indicada na figura K. Ambos os valores deverão ser idênticos.
6. Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte forma (Fig. L):
a. Desaperte a porca de bloqueio 46 no suporte 47 por baixo do bocal de extracção de
partículas superior 37 e ajuste o parafuso 48 de acordo com o necessário, aplicando
pequenos incrementos.
b. Aperte a porca de bloqueio 46 .
ATENÇÃO: verifique sempre se a lâmina não toca na mesa na traseira da ranhura ou
na dianteira do braço rotativo nas posições de 90° verticais e de 45° de bisel. Não ligue a
ferramenta antes de efectuar esta verificação!
Ajustar a guia (Fig. M)
Rode o manípulo de bloqueio da guia deslizante 9 para a esquerda para libertar a guia.
Desloque a guia deslizante 16 para uma posição que evite que a lâmina a corte e, em
seguida, aperte o manípulo de bloqueio da guia rodando-o para a direita.
Verificar e ajustar a lâmina à guia (Fig. B, N, O, Q)
1. Desaperte o bloqueio de esquadria 13 .
2. Coloque o seu polegar no braço de esquadria 12 e aperte o bloqueio de esquadria 13
para libertar a mesa rotativa/o braço de esquadria 14 .
3. Rode o braço de esquadria até este ficar fixo na posição de esquadria de 0°.
4. Puxe a cabeça para baixo e bloqueie-a utilizando o botão de bloqueio inferior 23 .
5. Verifique se as duas marcas de 0° 49 na escala de esquadria 15 estão visíveis.
6. Encoste um esquadro 50 ao lado esquerdo da guia 16 e da lâmina 8 .
ATENÇÃO: não toque nas extremidades dos dentes da lâmina com o esquadro.
7. Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte forma:
a. Desaperte os parafusos 51 e desloque o conjunto da escala/braço de esquadria para a
esquerda ou para a direita até a lâmina ficar a 90° em relação à guia, tal como medido
com o esquadro (Fig. N).
b. Volte a apertar os parafusos 51 .
Verificar e ajustar a lâmina à mesa (Fig. P–R)
1. Desaperte a pega de fixação de bisel 20 (Fig. P).
2. Empurre a cabeça da serra para a direita de forma a assegurar que esta se encontra
totalmente na vertical e aperte a pega de fixação de bisel.
3. Coloque um esquadro 50 na mesa e encoste-o à lâmina 8 (Fig. Q).
ATENÇÃO: não toque nas extremidades dos dentes da lâmina com o esquadro.
4. Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte forma:
a. Desaperte a pega de fixação de bisel 20 e rode o parafuso de bloqueio de ajuste da
posição vertical 52 para dentro ou para fora até a lâmina ficar a 90° em relação à mesa,
tal como medido com o esquadro.
b. Se o apontador de bisel (a1) não indicar zero na escala de bisel 21 , desaperte os
parafusos 54 que fixam a escala e desloque-a de acordo com o necessário.
Verificar e ajustar o ângulo de bisel (Fig. A, P, R)
O ajuste manual de bisel permite configurar o ângulo máximo de bisel em 45° ou 48°, de
acordo com o pretendido.
• Para a esquerda = 45°
• Para a direita = 48°
1. Certifique-se de que o manípulo de ajuste manual 55 se encontra na posição esquerda.
2. Desaperte a pega de fixação de bisel 20 e desloque a cabeça da serra para a esquerda.
3. Esta é a posição de bisel de 45°.
4. Se for necessário efectuar algum ajuste, rode o parafuso de bloqueio 56 para dentro ou
para fora, de acordo com o necessário, até o apontador 53 indicar 45°.
ATENÇÃO: as saliências da guia podem ficar obstruídas com serradura. Utilize um
pequeno pau ou ar comprimido a baixa pressão para as limpar.
Antes de qualquer utilização
ATENÇÃO:
• Instale a lâmina de serra adequada. Não utilize lâminas demasiado gastas. A
velocidade de rotação máxima da ferramenta não deve exceder a da lâmina de serra.
• Não tente cortar peças demasiado pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não efectue o corte de forma forçada.
• Deixe o motor alcançar a sua velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os manípulos de bloqueio e pegas de fixação estão
bem apertados.
• Fixe a peça a trabalhar.
• Embora esta serra consiga cortar madeira e muitos materiais não ferrosos, estas
instruções de utilização referem-se apenas ao corte de madeira. Aplicam-se as
mesmas directrizes aos outros materiais. Não corte materiais ferrosos (ferro e aço) ou
alvenaria com esta serra! Não utilize quaisquer discos abrasivos!
• Certifique-se de que utiliza a placa de corte. Não utilize
a máquina se a ranhura de corte for mais larga do que 10 mm.
• Colocar a peça a trabalhar sobre um pedaço de madeira irá aumentar a capacidade
de corte em 300 mm.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: Respeite sempre as instruções de segurança e os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue a máquina e retire a
respectiva ficha da tomada antes de instalar e retirar acessórios, ajustar ou
alterar a configuração da ferramenta ou efectuar reparações. Certifique-se de que
o gatilho se encontra na posição OFF (ferramenta desligada). Uma activação acidental
pode causar ferimentos.
Chama-se a atenção dos utilizadores britânicos para os “regulamentos de máquinas de
trabalhos em madeira de 1974” e quaisquer erratas posteriores.
Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a satisfazer as suas condições
ergonómicas em termos de altura e estabilidade da mesa. O local de instalação da máquina
deve ser escolhido de modo a que o operador tenha uma visão adequada e suficiente espaço
em redor à volta da máquina que permita um funcionamento da peça de trabalho sem
quaisquer restrições.
Para reduzir os efeitos de vibração, certifique-se de que a temperatura ambiente não é
demasiado fria, que a máquina e os acessórios possuem manutenção adequada e que o
tamanho da peça de trabalho é adequado para esta máquina.
Ligar e desligar a ferramenta (Fig. A)
É fornecido um orifício 30 no gatilho para ligar/desligar 1 para a inserção de um cadeado, de
forma a bloquear a ferramenta.
1. Para activar a ferramenta, prima o gatilho para ligar/desligar 1 .
2. Para parar a ferramenta, solte o gatilho.
Utilização do sistema de indicadores luminosos de funcionamento
XPSTM (Fig. A, V)
NOTA: A serra de esquadria deve ser ligada a uma fonte de alimentação.
O Sistema de indicadores luminosos de funcionamento XPSTM é controlado através de um
interruptor com botão de pressão na pega debaixo da alavanca de plástica preta. O sistema de
indicadores luminosos de funcionamento XPSTM é independente do interruptor de activação
da serra de esquadria.
Para cortar ao longo de uma linha escrita a lápis numa placa de madeira:
1. Empurre a alavanca de plástica preta e depois puxe para baixo no punho 3 para
aproximar a lâmina da serra 8 da madeira. O tracejado da lâmina aparece na placa de
madeira.
2. Alinhe o tracejado de lápis com o tracejado da lâmina. Pode ser necessário ajustar os
ângulos de esquadria ou bisel para que correspondam exactamente ao tracejado do lápis.
Selector de Controlo da Velocidade (Apenas Para A DWS771)
O selector de controlo da velocidade 29 pode ser utilizado para a configuração avançada do
intervalo de velocidade pretendido.
Rode o selector de controlo da velocidade 29 para o intervalo pretendido, o qual é indicado
por um número (1–5).
• Utilize altas velocidades para serrar materiais moles, tais como madeira normal.
• Utilize velocidades baixas para serrar madeira dura.
57
Português
Este corte é uma combinação de um corte em esquadria com um em bisel. É o tipo de corte
utilizado para fazer molduras ou caixas com lados oblíquos, tal como apresentado na figura W.
ATENÇÃO: se o ângulo de corte variar de corte para corte, verifique se a pega de fixação
de bisel e o manípulo de fixação de esquadria estão bem apertados. Estes têm de ser
apertados após efectuar quaisquer alterações nos ângulos de bisel ou de esquadria.
• A tabela abaixo irá ajudá-lo a seleccionar as configurações de esquadria e bisel adequadas
para cortes comuns de esquadria composta.
• Para utilizar a tabela, seleccione o ângulo “A” (Fig. W) do seu projecto e localize esse
ângulo no arco adequado na tabela. A partir daí, siga a tabela directamente para baixo
para encontrar o ângulo de bisel correcto e para os lados para encontrar o ângulo de
esquadria correcto.
1. Aperte o bloqueio de esquadria 13 . Desloque o braço para a esquerda ou para a direita,
de acordo com o ângulo pretendido.
2. O bloqueio de esquadria irá posicionar-se automaticamente nos 0°, 15°, 22,5°, 31,62°,
45° e 50°, tanto para a esquerda como para a direita. Se for pretendido algum ângulo
intermédio, segure a cabeça com firmeza e bloqueie-a apertando o bloqueio de esquadria.
3. Certifique-se sempre de que a alavanca de bloqueio de esquadria está bem fixa antes
de cortar.
4. Proceda da mesma forma utilizada para o corte transversal direito na vertical.
ATENÇÃO: ao cortar em esquadria a extremidade de uma peça de madeira com uma
pequena sobra, posicione a madeira de forma a assegurar que a sobra fica do lado da
lâmina com o maior ângulo em relação à guia, ou seja:
• esquadria esquerda, sobra à direita
• esquadria direita, sobra à esquerda
Cortes transversais em bisel (Fig. P, U)
Podem ser configurados ângulos em bisel de 0° a 48° para a esquerda. Podem ser efectuados
cortes em bisel até 45° com o braço de esquadria configurado numa posição de esquadria
entre zero e 45° para a direita ou para a esquerda.
1. Desaperte a pega de fixação de bisel 20 e configure o ângulo de bisel de acordo com
o pretendido.
2. Utilize o botão de ajuste manual 31 , caso seja necessário.
3. Segure a cabeça com firmeza para que esta não caia.
4. Aperte a pega de fixação de bisel 20 com firmeza.
5. Proceda da mesma forma utilizada para o corte transversal direito na vertical.
Qualidade do corte
A lisura de qualquer corte depende de várias variáveis, incluindo o material a ser cortado.
Quando forem pretendidos cortes muito lisos para moldes e outros trabalhos de precisão, os
melhores resultados serão obtidos com uma lâmina afiada (de carboneto, com 60 dentes) e
uma velocidade de corte uniforme e mais lenta.
ATENÇÃO: certifique-se de que o material não foge ao cortá-lo; fixe-o com segurança
utilizando um grampo. Deixe sempre a lâmina parar completamente antes de levantar o
braço. Se continuar a haver pequenas fibras de madeira na traseira da peça trabalhada,
cole um pouco de fita de pintura na zona da madeira onde o corte irá ser efectuado. Serre
através da fita e retire-a cuidadosamente quando terminar o corte.
Fixar a peça a trabalhar com um grampo (Fig. C, X)
ATENÇÃO: Utilize sempre um sistema de fixação do material.
58
75
15
20
25
30
35
40
45
CAIXA,
4 LADOS
SQUARE
BOX
65
70
80
10
40
50
55
60
40
35
45
35
40
CAIXA
DE 6 LADOS
6 SIDED
BOX
30
65
75
30
35
70
85
30
25
55
60
25
50
45
70
65
55
35
45
15
15
25
35
30
CAIXABOX
DE 8
8 SIDED
20
25
LADOS
5
15
30
40
10
20
20
40
60
20
25
50
Corte transversal em esquadria na vertical (Fig. A, T)
5
80
0
85
45
10
15
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
ANGLE
SIDE OF
(ANGLE"A")
ÂNGULO
DEOF
LATERAL
DABOX
CAIXA
(ÂNGULO “A”)
NOTA: utilize lâminas de serra de 216 mm com orifícios de encaixe de 30 mm para
obter a capacidade de corte pretendida.
1. Desaperte o bloqueio de esquadria 13 e, em seguida, levante-o.
2. Coloque o bloqueio de esquadria 13 na posição de 0° e aperte-o.
3. Encoste a madeira a ser cortada à guia 16 .
4. Segure a pega de transporte 3 e empurre a alavanca de desbloqueio da cabeça 2 para
libertar a cabeça. Prima o gatilho 1 para ligar o motor. Recomenda-se que inicie o corte
perto da guia.
5. Empurre a cabeça para fazer a lâmina cortar a madeira e entrar na placa de corte de
plástico 11 .
6. Quando a cabeça estiver totalmente para baixo, puxe-a lentamente para completar
o corte.
7. Após completar o corte, solte o gatilho e espere que a lâmina de serra pare
completamente antes de voltar a colocar a cabeça na sua posição de descanso superior.
ATENÇÃO:
• Para alguns tipos de perfil de plástico, é aconselhável seguir esta sequência na
ordem inversa.
• A protecção inferior da lâmina foi concebida para se fechar rapidamente quando a
alavanca 2 é libertada. Se a protecção não se fechar dentro de 1 segundo, mande
verificar a serra por um agente de reparação autorizado da DeWALT.
Esquadria composta (Fig. W)
85
Corte Transversal Direito na Vertical (Fig. A, S)
1. Insira-o no orifício atrás da guia. O grampo 17 deve estar virado para a parte de trás da
serra de esquadria. Certifique-se de que o entalhe no grampo está totalmente inserido na
base da serra de esquadria. Se a ranhura for visível, significa que o grampo não está fixo.
2. Rode o grampo num ângulo de 180º para a frente da serra de esquadria.
3. Afrouxe o botão para ajustar o grampo para cima ou para baixo e depois utilize o botão de
ajuste fino para fixar a peça com firmeza.
NOTA: quando fizer cortes em bisel, coloque o grampo no lado direito da base. REALIZE
SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO À CORRENTE) ANTES DE TERMINAR OS CORTES PARA
VERIFICAR A TRAJECTÓRIA DA LÂMINA. CERTIFIQUE-SE DE QUE O GRAMPO NÃO INTERFERE
COM O MOVIMENTO DA SERRA OU DOS RESGUARDOS.
80
Cortes de serra básicos
Instalação de grampos
75
Para obter os melhores resultados, utilize o grampo de materiais 17 concebido para ser
utilizado com a sua serra. Sempre que possível, fixe a peça a trabalhar com um grampo.
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
O posicionamento correcto do seu corpo e das suas mãos ao utilizar a serra de esquadria irá
tornar o corte mais fácil, preciso e seguro.
ATENÇÃO:
• Nunca coloque as suas mãos perto da área de corte.
• Não coloque as suas mãos a uma distância inferior a 150 mm da lâmina.
• Fixe a peça a trabalhar com segurança à mesa e à guia ao cortar. Mantenha as suas
mãos na posição de corte até a lâmina parar completamente após soltar o gatilho.
• Faça sempre uma simulação de corte (sem alimentação) antes de finalizar o corte, de
forma a poder verificar o percurso da lâmina.
• Não cruze as mãos.
• Mantenha ambos os pés bem assentes no chão e um equilíbrio correcto.
• À medida que deslocar o braço da serra para a esquerda e para a direita, siga-o e
coloque-se ligeiramente ao lado da lâmina de serra.
CONFIGURE ESTE ÂNGULO DE ESQUADRIA NA SERRA
Posição do corpo e das mãos
25
30
35
40
45
CONFIGURE
ESTE BEVEL
ÂNGULO
DE BISEL
NA SERRA
SET THIS
ANGLE
ON SAW
1. Configure a sua serra de acordo com os ângulos indicados e efectue alguns cortes de teste.
2. Pratique encaixar as peças de corte umas nas outras.
Exemplo: para construir uma caixa de quatro lados com ângulos exteriores de 25°
(ângulo “A”) (Fig. W), utilize o arco superior direito. Encontre o ângulo de 25° na escala
em arco. Siga a linha de intersecção horizontal para qualquer um dos lados para obter
a configuração do ângulo de esquadria da serra (23°). Da mesma forma, siga a linha de
intersecção vertical para cima ou para baixo para obter a configuração do ângulo de bisel
da serra (40°). Experimente sempre efectuar cortes em algumas sobras de madeira para
verificar se as configurações da serra estão correctas.
ATENÇÃO: nunca exceda os limites de esquadria composta de bisel de 45° com
esquadria de 45° para a esquerda ou para a direita.
Suporte para peças curtas e longas (Fig. C, D)
Cortar material curto
É aconselhável utilizar o travão de comprimento 41 com as peças curtas, tanto para serrar em
série como para serrar peças curtas individuais de vários tamanhos. O travão de comprimento
apenas pode ser utilizado em conjunto com um par de carris de guia opcionais 35 .
Cortar material de grande dimensão
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, apoie sempre as peças longas.
A figura C apresenta a configuração ideal para serrar peças longas quando a serra é utilizada
de forma independente (todos os itens estão disponíveis em opção).
Estes itens (excepto as pernas de apoio e o grampo de materiais) são necessários tanto do lado
de alimentação como do lado de finalização:
• Pernas de apoio 40 (acessório fornecido com instruções de montagem).
• Carris de guia (500 ou 1.000 mm) 35 .
• Suportes para 39 apoiar os carris de guia. Não utilize os suportes para apoiar a máquina! A
altura dos suportes é ajustável.
• Placas de suporte de materiais 36 .
• Placa de extremidade de mesa 34 para suportar os carris (também ao trabalhar numa
bancada existente).
• Grampo de materiais 17 .
• Travão giratório 38 .
1. Coloque a sua serra sobre as pernas de apoio e instale os carris de guia.
2. Aparafuse com firmeza as placas de suporte de materiais 36 aos carris de guia 35 .
3. O grampo de materiais 17 funciona agora como um travão de comprimento.
4. Instale as placas de extremidade de mesa 34 .
5. Instale o travão giratório 38 no carril traseiro.
6. Utilize o travão giratório 38 para ajustar o comprimento de peças médias e longas. O
travão pode ser ajustado na lateral ou rodado para fora do caminho quando não estiver a
ser utilizado.
Extracção de serradura (Fig. A, K)
AVISO: Sempre que possível, ligue um dispositivo de extracção de poeira, concebido em
conformidade com as respectivas regulamentações no que respeita a emissão de poeiras.
Ligue um dispositivo de recolha de serradura concebido em conformidade com as
regulamentações adequadas. A velocidade do ar dos sistemas ligados externamente deve ser
20m/s +/- 2 m/s. A velocidade deve ser medida no tubo de ligação no ponto da ligação com a
ferramenta ligada, mas não em funcionamento.
NOTA: O conector rápido de fecho rotativo DWV9000 (43) é recomendado como acessório
opcional para ligação ao dispositivo de extracção das poeiras.
Respeite os regulamentos aplicáveis no seu país relativos aos materiais que vão ser
trabalhados.
O aspirador deve ser adequado para o material que vai ser trabalhado.
Quando aspirar o pó seco, que é especialmente nocivo para a saúde ou cancerígeno, utilize
um aspirador especial.
Transportar a ferramenta (Fig. A, B)
ATENÇÃO: a base é fornecida com duas pegas 32 para transportar a serra de esquadria
de forma prática. Nunca utilize protecções para levantar ou transportar a serra
de esquadria.
1. Para transportar a serra, configure as posições de bisel e esquadria para 0°.
2. Empurre a alavanca de desbloqueio da cabeça/protecção inferior 2 (Fig. A).
3. Empurre a cabeça para baixo e prima o botão de bloqueio inferior 23 (Fig. B).
4. Coloque a lâmina de serra na posição de descanso e prima o bloqueio transversal 18 .
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para funcionar durante um longo período
de tempo com uma manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória depende
de um cuidado adequado com a ferramenta e de uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, desligue a máquina e retire a
respectiva ficha da tomada antes de instalar e retirar acessórios, ajustar ou
alterar a configuração da ferramenta ou efectuar reparações. Certifique-se de que
o gatilho se encontra na posição OFF (ferramenta desligada). Uma activação
acidental pode causar ferimentos.
Português
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, limpe regularmente a superfície
da mesa.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, limpe regularmente o sistema de
recolha de partículas.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com este produto os acessórios
disponibilizados pela DeWALT, a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos, apenas deverão ser utilizados
acessórios recomendados pela DeWALT com este produto.
Utilizar a mesa rolante (Fig. C–E)
A mesa rolante 42 torna muito fácil o manuseamento de peças de madeira grandes e longas
(Fig. E). Esta mesa pode ser encaixada do lado esquerdo ou direito da máquina. A mesa rolante
requer a utilização das pernas de apoio opcionais (Fig. C).
ATENÇÃO: monte a mesa rolante seguindo as instruções fornecidas com as pernas
de apoio.
• Substitua as barras de suporte curtas fornecidas com as pernas de apoio pelos carris
irregulares da mesa no lado em que a mesa irá ser utilizada.
• Siga todas as instruções fornecidas com a mesa rolante.
Gama de lâminas de serra disponíveis (Lâminas recomendadas)
Tipo de lâmina
Dimensões da lâmina
Utilização
(diâmetro da lâmina x diâmetro do
encaixe x n.º de dentes)
Série DT4310 40
216 x 30 x 24
Para a serração ao comprido e o corte transversal de madeira
e plástico
Série DT4286 40
216 x 30 x 80
TCG para utilização com alumínio
Série DT4320 60
216 x 30 x 48
ATB para o corte preciso de madeira natural e artificial
Série DT4350 60
216 x 30 x 60
TCG para o corte extra preciso de madeira natural e artificial
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre os acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados com este símbolo não devem
ser eliminados em conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que podem ser recuperados ou
reciclados, o que reduz a procura de matérias-primas. Recicle o equipamento
eléctrico de acordo com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações em
www.2helpU.com.
ATENÇÃO: se a lâmina de serra estiver gasta, substitua-a por uma nova lâmina afiada.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de lubrificação adicional.
Limpeza
Antes de utilizar, verifique com cuidado a protecção da lâmina superior, a protecção da lâmina
inferior amovível, bem como o tubo de extracção de poeira para determinar o funcionamento
adequado. Certifique-se de que aparas, pó ou partículas de peças de trabalho não dão origem
a bloqueios de uma das funções.
Se ficarem encravados fragmentos de peças de trabalho entre a lâmina da serra e as
protecções, desligue a máquina da fonte de alimentação e siga as instruções indicadas na
secção Montagem da lâmina da serra. Retire as partes encravadas e volte a montar a lâmina
da serra.
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da unidade com ar comprimido seco
sempre que houver acumulação de detritos dentro das aberturas de ventilação e à volta
das mesmas. Utilize uma protecção aprovada para os olhos e uma máscara aprovada
contra o pó ao efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize solventes ou outros químicos abrasivos para limpar as peças
não metálicas da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
permita a entrada de qualquer líquido na ferramenta; nunca submirja qualquer peça da
ferramenta num líquido.
59
Suomi
KATKAISU- JA JIIRISAHA
DWS771, DWS777
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys
ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita työssään
sähkötyökaluja käyttäville.
Tekniset tiedot
W
mm
mm
min-1
vasemmalle/oikealle
vasemmalle
viiste
jiiri
DWS771
230
1
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
DWS777
230
1
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
Kapasiteetit
katkaisu 90°
jiiri 45°
jiiri 48°
viiste 45°
viiste 48°
Kokonaismitat
Paino
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
LPA (äänenpaine)
LWA (akustinen theo)
K (akustinen teho, vaihtelu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
102
3,2
93
104
3,9
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Terän halkaisija
Terän aukko
Terän suurin nopeus
Suurimmat jiirikulmat
Suurimmat viistekulmat
Yhdistetty jiiraus
V
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN61029-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah =
m/s2
2,1
2,1
Vaihtelu K =
m/s2
1,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN61029-standardin mukaisesti. Sitä
voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä.
Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi
vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota
työn jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
230 V
10 ampeerin sulake
HUOMAA: Laite on tarkoitettu muodostamaan yhteys tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla
sallitulla järjestelmän impedanssilla Zmax 0,28 Ω käyttäjän tehonsyötön liittymäkohdassa.
Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain yllä olevat vaatimukset
täyttävään järjestelmään. Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä sähköyhtiöltä järjestelmän
impedanssin liittymäkohdassa.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota
näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena
on hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää,
seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää,
seurauksena voi olla vähäinen tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee t]ulipalon vaaraa.
Terävät reunat.
60
Katkaisu- ja jiirisaha
DWS771, DWS777
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY (19.04.2016 saakka), 2014/30/EY (20.04.2016
lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
26.02.2016
Turvallisuusohjeet
VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina kiinnitettävä huomiota turvaohjeisiin
tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi, sillä niistä voi aiheutua henkilövahinko.
Lue kaikki nämä ohjeet ennen tämän laitteen käyttämistä ja säästä ne.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ
KÄYTTÖÄ VARTEN.
Yleiset turvallisuusohjeet
1 . Pidä työskentelyalue siistinä.
Epäsiistiys aiheuttaa onnettomuuksia.
2 . Valitse työskentelypaikka huolellisesti.
Älä altista laitetta sateelle. Älä käytä työkalua paperia kosteassa tai märässä ympäristössä.
Työskentelyalueella tulee olla kirkas vähintään 250–300 luksin valaistus. Älä käytä
työkalua, jos on olemassa tulipalon tai räjähdyksen vaara esimerkiksi syttyvien nesteiden tai
kaasujen vuoksi. Työalueella on oltava hyvä tuuletus.
3 . Suojaudu sähköiskulta.
Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, esimerkiksi putkia, jäähdyttimiä, liesiä ja
jääkaappeja. Jos käytät työkalua hankalissa olosuhteissa, esimerkiksi kosteissa paikoissa tai
jos syntyy metallilastuja, voit parantaa sähköturvallisuutta vikavirtakytkimen avulla.
4 . Pidä muut ihmiset kaukana.
Älä anna sivullisten, varsinkaan lasten, koskettaa työkalua tai jatkojohtoa. Pidä heidät loitolla.
5 . Laita käyttämättömät työkalut takaisin paikoilleen.
Jos työkaluja ei käytetä, säilytä niitä kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
6 . Älä kohdista työkaluun liikaa voimaa.
Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, jos sitä käytetään sen
käyttötarkoituksen mukaisesti.
7 . Käytä oikeaa työkalua.
Älä käytä keveitä työkaluja raskaille työkaluille tarkoitettuihin tehtäviin. Käytä työkaluja vain
niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Älä esimerkiksi käytä kaarisahaa katkaisemiseen.
8 . Pukeudu oikein.
Löysät vaatteet tai korut voivat tarttua liikkuviin osiin. Ulkona työskenneltäessä on
suositeltavaa käyttää liukumattomia jalkineita. Suojaa pitkät hiukset.
9 . Käytä suojavarusteita.
Käytä aina suojalaseja. Suojaudu pölyltä tai lentäviltä lastuilta kasvo- tai pölysuojuksen
avulla. Jos lastut ovat kuumia, käytä myös kuumuutta kestäviä suojavaatteita. Käytä aina
kuulonsuojaimia. Käytä aina kypärää.
10 . Yhdistä laite pölynkeräimeen.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä.
11 . Älä vaurioita sähköjohtoa.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä ja terävistä reunoista. Älä kanna työkalua sen johdosta.
12 . Kiinnitä työstettävä kappale.
Kiinnitä kappale paikoilleen esimerkiksi puristimien avulla, jos mahdollista. Se on
turvallisempaa kuin kappaleen pitäminen kädessä. Lisäksi molemmat kädet vapautuvat
työkalun käsittelemiseen.
13 . Älä kurkottele.
Varmista hyvä jalansija ja tasapaino.
14 . Huolehdi työkaluista hyvin.
Pidä terät terävinä ja puhtaina. Se parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta. Noudata ohjeita,
kun voitelet työkalua tai vaihdat siihen tarvikkeita. Tarkista työkalut säännöllisesti. Jos ne
vaurioituvat, vie ne korjattaviksi valtuutettuun huoltokorjaamoon. Pidä kahvat ja kytkimet
kuivina, puhtaina sekä vapaina öljystä ja rasvasta.
15 . Irrota pistoke pistorasiasta.
Irrota pistoke pistorasiasta, kun työkalua ei käytetä tai siihen vaihdetaan esimerkiksi terä.
Suomi
16 . Irrota säätöavaimet ja vääntimet.
Ota tavaksi tarkistaa ennen työkalun käyttämistä, että säätöavaimet ja vääntimet
on poistettu.
17 . Vältä työkalun käynnistymistä vahingossa.
Älä kanna työkalua pitämällä sormea kytkimellä. Varmista ennen pistokkeen työntämistä
pistorasiaan, että työkalusta on katkaistu virta.
18 . Käytä ulkona ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
Tarkista jatkojohto ennen käyttämistä. Jos se on vaurioitunut, vaihda se virheettömään.
Jos käytät työkalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua ja sellaiseksi
merkittyä jatkojohtoa.
19 . Ole valpas.
Pysy tilanteen tasalla. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua ollessasi väsynyt tai
lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
20 . Tarkista osien vaurioituminen.
Tarkista työkalu ja johto huolellisesti ennen käyttämistä sen varmistamiseksi, että ne
toimivat oikein. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan
vaikuttavat tekijät. Jos suojus tai muu osa on vaurioitunut, se on vaihdettava valtuutetussa
huoltokorjaamossa, ellei käyttöohjeessa muuta neuvota. Vaihdata vaurioituneet katkaisijat
valtuutetussa huoltokeskuksessa. Älä käytä työkalua, jos kytkin ei toimi. Älä yritä tehdä
korjauksia itse.
VAROITUS: Jos tässä työkalussa käytetään muita kuin käyttöohjeessa
suositeltuja varusteita tai jos sitä käytetään muuhun tarkoitukseen, on olemassa
henkilövahingon vaara.
21 . Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Tämä sähkötyökalu täyttää oleellisten turvallisuusmääräysten vaatimukset. Vain valtuutetut
henkilöt saavat tehdä korjaukset käyttäen alkuperäisiä varaosia. Muutoin käyttäjä joutuu
huomattavaan vaaraan.
Kulmasahojen lisäturvasääntöjä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koneessa on erikoisvarusteltu virtajohto, jonka vain valmistaja tai valtuutettu korjaamo
saa vaihtaa.
Älä käytä sahaa leikkaamaan muita materiaaleja kuin valmistajan suosittelemia.
Älä käytä konetta, ilman että suojukset ovat paikallaan, jos suojukset eivät toimi tai jos
suojuksia ei ole huollettu oikein.
Varmista, että varsi on kiinnitetty kunnolla, ennen kuin suoritat viistoleikkauksia.
Pidä lattia-alue koneen ympärillä tasaisena, puhtaana ja vapaana materiaaleista esim.
lastuista ja muista leikkuujätteistä.
Valitse oikea terä leikattavalle materiaalille.
Käytä oikein teroitettuja sahanteriä. Huomioi sahan terään merkitty enimmäisnopeus.
Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty ennen minkään
toiminnon aloittamista.
Älä koskaan laita käsiäsi teräalueelle, kun saha on liitetty verkkolähteeseen.
Älä koskaan yritä sammuttaa käynnissä olevaa laitetta nopeasti jumittamalla työkalu tai
muilla tavoilla estämällä terää. Tämä voi aiheuttaa vakavan tapaturman.
Ennen kuin käytät mitään lisävarustetta, lue käyttöohje.
Lisävarusteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja.
Käytä terän pidintä tai käsineitä, kun käsittelet sahan terää tai karkeaa materiaalia.
Varmista, että sahan terä on asennettu oikein ennen käyttöä.
Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan.
Älä käytä teriä, joiden halkaisija on suosituksia suurempi tai pienempi. Katso terän sopivat
tyyppiarvot teknisistä tiedoista. Käytä vain ohjekirjassa ilmoitettuja teriä EN847-1
-standardin mukaisesti.
Harkitse erikoisvalmistettujen melua vähentävien terien käyttöä.
Älä käytä NOPEITA TERÄKSISIÄ sahanteriä.
Älä käytä murtuneita tai vahingoittuneita sahanteriä.
Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja.
Käytä ainoastaan sahanteriä, joihin merkitty nopeus on vähintään yhtä suuri kuin sahaan
merkitty nopeus.
Älä koskaan käytä sahaa ilman uurroslevyä.
Nosta terä työkappaleen uurroksesta ennen kytkimen vapauttamista.
Ennen sahaamista tulee varmistaa, että kone on vakaa.
Älä kiilaa mitään tuuletinta vasten moottorin akselin tukemiseksi.
Sahan teräsuojus nousee automaattisesti, kun varsi lasketaan alas, ja se laskeutuu terän
päälle, kun lukituksen vapautusvipua 2 työnnetään.
Älä koskaan nosta teräsuojusta manuaalisesti, jos sahaa ei ole sammutettu. Suojus voidaan
nostaa käsin, kun sahanteriä asennetaan tai poistetaan tai sahaa halutaan tutkia.
Tarkista säännöllisesti, että moottorin ilmanvaihtoaukot ovat puhtaat ja lastuttomat.
Vaihda kulunut uurroslevy.
Irrota kone virtalähteestä ennen kuin suoritat mitään huoltotöitä tai kun vaihdat terää.
Älä koskaan suorita puhdistusta tai huoltotöitä, kun kone on käynnissä ja teräosa ei
ole lepoasennossa.
Jos koneeseen on asennettu LED-valo, sitä ei saa vaihtaa toisen tyyppiseen LED-valoon. Vain
valmistaja tai valtuutettu korjaamo saa suorittaa korjaukset.
Liitä saha pölynkeräyslaitteeseen, kun sahaat puuta. Ota aina huomioon tekijät, jotka
vaikuttavat pölylle altistumiselle:
ʵʵ työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä kuin puu);
ʵʵ sahanterän terävyys;
ʵʵ sahanterän oikea säätö;
ʵʵ pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus ei saa olla alle 20 m/s.
Varmista, että paikallinen poistolaite sekä kuvut, roiskelevyt ja kourut on asennettu oikein.
• Huomioi seuraavat tekijät, jotka vaikuttavat melulle
altistumiseen:
ʵʵ käytä sahanteriä, jotka on suunniteltu vähentämään melua;
ʵʵ käytä vain hyvin teroitettuja sahanteriä;
• koneen huolto tulee suorittaa säännöllisesti;
• Järjestä riittävä yleis- tai kohdevalaistus;
• Varmista, että käyttäjä on riittävän koulutettu koneen käyttöön ja sen toimintaan;
• Varmista, että välilevyt ja kararenkaat ovat tässä käyttöoppaassa osoitetun
tarkoituksen mukaisia.
• Vältä katkaistujen palojen tai muiden työkappaleen osien poistamista leikkuualueelta, kun
kone on käynnissä ja kun saha ei ole lepoasennossa.
• Älä koskaan leikkaa 150 mm lyhyempiä työkappaleita.
• Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille työkappaleille:
ʵʵ Korkeus 60 mm x leveys 270 mm x pituus 500 mm
ʵʵ Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla , esim. DE7023. Kiinnitä
työkappale aina turvallisesti.
• Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone välittömästi ja irrota
kone virtalähteestä.
• Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä viallista konetta.
• Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman vuoksi leikkauksen aikana, sammuta
kone ja irrota se tehonsyötöstä. Poista työkappale ja varmista, että sahan terä liikkuu
vapaasti. Sammuta kone ja aloita uusi leikkaustoiminto pienemmällä syöttövoimalla.
• Älä koskaan leikkaa kevytmetallia, erityisesti magnesiumia.
• Aina tilanteen mukaan asenna kone penkkiin käyttämällä ruuveja, joiden halkaisija on 8 mm
ja pituus 80 mm.
Vaarat
Seuraavat riskit liittyvät sahojen käyttöön:
• työkalun pyörivien osien koskettamisesta aiheutuvat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei
voida välttää. Näitä ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Pyörivien sahanterien suojaamattomien osien aiheuttama onnettomuusriski.
• Suojaamattoman sahanterän vaihtamisen aiheuttama onnettomuusriski.
• Sormien puristumisen riski suojuksia vaihdettaessa.
• Terveysriskit, jotka aiheutuvat pölyn hengittämisestä sahattaessa puuta, erityisesti tammea,
pyökkiä ja MDF-levyä.
Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä:
• Koneeseen ei ole kiinnitetty puuta sahattaessa pölynimulaitetta
• Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama riittämätön pölynpoisto
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Kantokohta
Päivämääräkoodin sijainti (Kuva (Fig.) B)
Päivämääräkoodi 57 on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2015 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
1 Osittain koottu työkalu
2 Kuusiokulma-avain 4/6 mm
1 216 mm:n TCT-sahanterä
1 Materiaalin kiinnike
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
61
Suomi
Kuvaus (Kuva A, B, G, H)
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
1 Virtakytkin
23 Lukituspainike
2 Suojuksen lukituksen vapautusvipu
24 Poikkitangot
3 Kantokahva
25 Sahan pää
4 Pysyvä yläsuoja
26 Kuusioavaimet (kuva G)
5 Ulkoinen laippa
27 Kaapelin lukitsin
6 Terän pultti
28 Kaapeli
7 Alempi teräsuojus
29 Nopeudensäädön valitsin (vain DWS771)
8 Sahanterä
30 Munalukon reikä
9 Liukuvan ohjaimen lukitusnuppi
31 Ohituspainike
10 Pysyvä pöytä
32 Kuljetuskahva (vasen ja oikea)
11 Uurroslevy
33 Sisälaippa (kuva H)
12 Kulmavarsi
34 Pölynpoistosuutin
13 Kulman lukitsin
Valinnaiset lisävarusteet (kuvat A, C–E, K)
14 Pyörivä pöytä/kulmavarsi
35 Pöydän päätylevy
15 Kulma-asteikko
36 Ohjauskiskot
16 Liukuva ohjain
37 Materiaalin tukilevy
17 Materiaalinpidike
38 Kääntörajoitin
18 Poikittainen lukitsin
39 Säädettävä teline 760 mm (maks. korkeus)
19 Suojuksen lukituskoukku
40 Jalusta
20 Viisteen lukitusvipu
41 Lyhyiden työstökappaleiden pituusrajoitin
(käytettävä ohjauskiskojen kanssa 35 )
21 Viistoasteikko
42 Telapöytä
22 Penkin asennusreiät
43 Twist-lock-pikaliitin
Käyttötarkoitus
DeWALT DW716 -poikkileikkauskulmasaha on suunniteltu ammattimaiseen puun,
puutuotteiden ja muovin leikkaamiseen. Se suorittaa poikkileikkaus-, viistotus- ja
kulmasahaustoiminnot helposti, täsmällisesti ja turvallisesti.
Tämä yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi nimellisteränhalkaisijaltaan 216 mm:n
karbiditerän kanssa.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä kulmasahat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea niihin. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
VAROITUS! Älä käytä konetta muuhun kuin osoitettuun tarkoitukseen.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan
saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa
laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä työkalu on kaksoiseristetty EN61029 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos virtajohto on vaihdettava, teetä työ valtuutetussa huoltokorjaamossa tai sähköasentajalla.
Seuraavia sähköjohtoja on käytettävä:
DW770 / DW770GP: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DW770 LX / DW770GP LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
DWS777 / DWS771: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DWS777 LX / DWS771 LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa.
Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
KOKOAMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja
irrota pisto pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa.
Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Purkaminen pakkauksesta
Moottori ja suojukset on asennettu valmiiksi.
Johdon kiinnike (Kuva H)
Aseta johto 28 pitimeen 27 . Johdossa pitää olla löysää niin paljon, että sahan pää voi liikkua.
Kiristä kiinnike ruuvilla.
Kiinnittäminen penkkiin (Kuva B)
1. Kaikissa neljässä jalassa on aukot 22 , jotta työkalu voidaan kiinnittää penkkiin. Niissä
voidaan käyttää eri kokoisia pultteja. Kiinnityksessä ei tarvitse käyttää molempia
aukkoja. Toinen riittää. Kiinnitä saha aina tukevasti, jotta se ei pääse liikkumaan.
62
Suosittelemme pultteja, joiden halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm. Voit helpottaa sahan
siirtämistä kiinnittämällä sen vähintään 12,5 mm:n vanerilevyyn, joka voidaan kiinnittää
työskentelypaikalle tai siirtää muualle.
2. Jos kiinnität sahan vanerilevyyn, varmista, että kiinnitysruuvit eivät työnny levyn
pohjan läpi.
Vanerilevyn on oltava tukevalla alustalla. Jos kiinnität sahan alustaan, kiinnitä vain
kiinnikkeistä, joissa on paikat kiinnitysruuveille. Kiinnittäminen muista paikoista häiritsee
sahan toimintaa.
3. Jos kiinnityspinta on vino tai epätasainen, aiheutuu epätarkkuutta. Jos saha keinuu
ollessaan kiinnitettynä, aseta sahan jalan alle ohut levy.
Sahanterän kiinnittäminen (Kuva A, G–I)
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja
irrota pisto pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa.
Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat hyvin teräviä. Ne voivat olla vaarallisia.
VAROITUS! Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen vain kuvatulla tavalla. Käytä
vain Teknisissä tiedoissa määritettyjä sahan teriä; luettelonro: DT4320.
1. Laita 6 mm:n kuusiokulma-avain 26 teräakselin päinvastaiseen paikkaan ja pidä sitä
paikallaan (Kuva G).
2. Löysennä terän pultti 6 kääntämällä myötäpäivään. Poista terän pultti 6 ja ulompi
laippa 5 .
3. Paina alemman suojuksen ja pään lukituksen vapautusvipua 2 . Nosta sahan alempi
suojus 7 ja irrota sahanterä 8 .
4. Asenna uusi sahanterä sisemmän laipan 33 olakkeeseen. Varmista, että terän alaosan
hampaat osoittavat estettä kohden eli käyttäjästä poispäin.
5. Vaihda ulompi laippa 5 . Varmista, että sijaintikorvakkeet 45 ovat oikein paikoillaan eli yksi
moottorin akselin molemmin puolin.
6. Kiristä terän pultti 6 kääntämällä sitä vastapäivään pitämällä samalla 6 mm:n kuusiokulmaavainta 26 toisella kädelläsi (Kuva I).
SÄÄDÖT
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja
irrota pisto pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa.
Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Jiirisaha on säädetty tehtaalla tarkasti. Jos se on säädettävä uudelleen kuljetuksen tai käsittelyn
aikana aiheutuneen muutoksen vuoksi, toimi seuraavasti. Kun nämä säädöt on tehty, ne
pysyvät tarkkoina.
Poikittaistankojen säätäminen sahaussyvyyden pitämiseksi
vakiona (Kuvat A, B, J, L)
Terän sahaussyvyyden on pysyttävä vakiona koko pituudelta. Terä ei saa koskettaa paikan
takaosan kiinteää pöytää tai kääntyvän varren etuosaa. Siksi poikkisuuntaisten tankojen on
oltava täysin samassa suunnassa pöydän kanssa, kun sahan pää on painettu täysin pohjaan.
1. Paina alemman suojuksen / sahauspään lukituksen vapautusvipua 2 (Kuva A).
2. Paina sahauspää täysin taka-asentoon. Mittaa korkeus kääntyvän pöydän 14 pohjata
ulompaan laippaan 5 (Kuva J).
3. Käännä sahauspään poikittaista lukitusta 18 (Kuva B).
4. Pidä sahauspää painettuna alas. Vedä pää sen kulkureitin loppuun saakka.
5. Mittaa kuvassa K esitetty korkeus uudelleen. Arvojen tulee olla samat.
6. Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti (Kuva L):
a. Irrota lukkomutteri 46 kiinnikkeestä 47 ylemmän pölynkeräyssuuttimen 37 alta. Tee
tarvittavat säädöt ruuvin 48 avulla vähän kerrallaan.
b. Kiristä lukkomutteri 46 .
VAROITUS: Tarkista aina, että terä ei kosketa uran takaosan pöytää eikä kääntyvän
varren etuosaa 90 asteen pystysuorassa kulmassa eikä 45 asteen viistosijainnissa. Älä
käynnistä sahaa, ennen kuin tämä on tarkastettu!
Esteen säätäminen (Kuva M)
Löysennä liukuvan esteen lukitusnuppi 9 kääntämällä sitä vastapäivään. Siirrä liukuva este 16
paikkaan, jossa terä ei osu siihen. Kiristä esteen lukitusnuppi kääntämällä myötäpäivään.
Tarkistaminen ja terän säätäminen suhteessa esteeseen
(Kuva B, N, O, Q)
1. Löysennä jiirisalpa 13 .
2. Aseta peukalosi jiirivarrelle 12 ja purista jiirin salpaa 13 pyörivän pöydän ja jiirivarren 14
vapauttamiseksi.
3. Käännä jiirivartta, kunnes salpa on jiiriasennossa 0 astetta.
4. Vedä pää alas ja lukitse se paikalleen lukituspainikkeen 23 avulla.
5. Tarkista, että jiiriasteikolla 15 näkyy kaksi 0 asteen merkkiä 49 .
6. Aseta suorakulma 50 esteen vasenta laitaa 16 ja terää 8 vasten.
VAROITUS: Älä kosketa terän hampaita suorakulmalla.
7. Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
a. Löysennä ruuvit 51 ja siirrä asteikkoa / jiirivartta vasemmalle tai oikealle, kunnes terä on
90 asteen kulmassa suorakulmalla mitattuna (Kuva N).
b. Kiristä ruuvit 51 uudelleen.
Suomi
Tarkistaminen ja terän säätäminen suhteessa pöytään
(Kuva P–R)
1. Löysennä viistokiinnityskahva 20 (Kuva P).
2. Paina sahauspäätä oikealle, jotta se on täysin pystyasennossa. Kiristä viistokiinnityskahva.
3. Aseta suorakulma 50 pöydälle ja terää 8 vasten (Kuva Q).
VAROITUS: Älä kosketa terän hampaita suorakulmalla.
4. Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
a. Löysennä viistokiinnityskahva 20 ja käännä pystysuunnan säätämisen
pysäytysruuvia 52 sisään- tai ulospäin, kunnes terä on 90 asteen kulmassa pöytään
nähden suorakulmalla mitattuna
b. Jos viistoamisen osoitin (a1) ei ole viistoamisasteikolla 21 nollakohdassa, irrota asteikon
kiinnitysruuvit 54 ja siirrä asteikkoa tarvittavalla tavalla.
Viistokulman tarkistaminen ja säätäminen
(Kuva A, P, R)
Viistoamisen ohitus auttaa säätämään suurimmaksi viistoamiskulmaksi 45 tai 48 astetta.
• Vasemmalle = 45 astetta
• Oikealle = 48 astetta
1. Varmista, että ohitusnuppi 55 on vasemmalla.
2. Löysennä viistokiinnityskahva 20 ja siirrä sahauspäätä vasemmalle.
3. Tämä on 45 asteen viistoamisasento.
4. Jos säätämistä tarvitaan, käännä pysäytysruuvia 56 sisään- tai ulospäin, kunnes osoitin 53 osoittaa 45 astetta.
VAROITUS: Sahanpuru voi tukkia ohjausurat. Puhdista ne tikulla tai paineilmalla.
Ennen käyttämistä
VAROITUS:
• Asenna sahaan oikea terä. Älä käytä erittäin kulunutta terää. Sahan suurin
pyörintänopeus ei saa ylittää terälle sallittua suurinta nopeutta.
• Älä yritä sahata liian pieniä kappaleita.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota sitä.
• Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen sahaamista.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnikkeet ovat tiukalla.
• Kiinnitä työstettävä kappale.
• Vaikka tämän sahan avulla voidaan sahata puuta ja monia rautaa sisältämättömiä
metalleja, näissä käyttöohjeissa opastetaan vain puun sahaaminen. Samat ohjeet
koskevat muita materiaaleja. Älä sahaa tällä sahalla rautaa sisältäviä materiaaleja
tai tiiliä. Älä käytä hankauslevyjä.
• Muista käyttää aluslevyä. Älä käytä konetta, jos aluslevy on 10 mm leveämpi.
• Työstettävän kappaleen kiinnittäminen puupalaan lisää kapasiteettia 300 mm.
KÄYTTÖ
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia säädöksiä.
• Sahaa kovaa puuta alhaisilla nopeuksilla.
Kehon ja käsien asento
Kun käytät jiirisahaa, kehon ja käsien oikea asento tekee sahaamisesta helpompaa, tarkempaa
ja turvallisempaa.
VAROITUS:
• Älä vie käsiä sahausalueen lähelle.
• Älä vie käsiä 150 mm lähemmäs terää.
• Pitele sahattavaa kappaletta tiukasti kiinni pöydässä ja esteessä. Pidä kätesi tässä
asennossa, kunnes katkaisin on vapautettu ja terä on pysähtynyt kokonaan.
• Tee aina harjoittelusahauksia kytkemättä sahaan virtaa ennen lopullista sahaamista,
jotta näet terän kulkureitin.
• Älä anna terän kulkea ristiin käsiesi kanssa.
• Pidä molemmat jalat tiukasti kiinni lattiassa ja säilytä tasapaino.
• Kun sahausvarsi liikkuu vasemmalle ja oikealla, seuraa sitä ja seiso hieman
sahanterän vieressä.
Perustason sahaaminen
Pystysuuntainen suora sahaaminen (Kuva A, S)
HUOMAA: Sahaaminen sujuu parhaiten, jos käytät 216 mm:n sahanteriä, joissa on
30 mm:n aukot.
1. Löysennä jiirisalpa 13 ja nosta ylös.
2. Kiinnitä jiirisalpa 13 asentoon 0 astetta ja kiinnitä jiirisalpa.
3. Aseta sahattava kappale estettä 16 vasten.
4. Tartu kantokahvaan 3 ja vapauta pää painamalla pään lukituksen vapautusvipua 2 .
Käynnistä moottori painamalla katkaisinta 1 . On suositeltavaa aloittaa sahaaminen
esteen läheltä.
5. Vapauta pää, jotta terä työntyy puuhun. Aseta muovinen aluslevy 11 paikoilleen.
6. Kun pää on painunut täysin alas, vedä sitä hitaasti ja tee sahaus.
7. Kun sahaus on valmis, vapauta katkaisin. Odota terän pysähtymistä kokonaan ja palauta
pää ylempään lepoasentoon.
VAROITUS:
• Joitakin muoviprofiileja sahattaessa on suositeltavaa tehdä toimet
päinvastaisessa järjestyksessä.
• Alempi teränsuojus sulkeutuu nopeasti, kun vipu 2 vapautetaan. Jos se ei sulkeudu 1
sekunnin kuluessa, vie saha huollettavaksi valtuutettuun DeWALT-huoltokorjaamoon.
Pystysuuntainen jiirisahaaminen (Kuva A, T)
1. Purista jiirisalpaa 13 . Siirrä vartta vasemmalle haluamaasi kulmaan.
2. Jiirisalvan sijainniksi tulee automaattisesti 0, 15, 22,5, 31,62, 45 ja 50 astetta vasemmalla
ja oikealla. Jos haluat käyttää jotain muuta kulmaa, tartu päähän tiukasti ja lukitse
kiinnittämällä jiirisalpa.
3. Varmista ennen sahaamista, että jiirilukkovipu on lukittu tiukasti.
4. Toimi samalla tavalla kuin sahattaessa suoraan pystysuunnassa.
VAROITUS: Jos jiirisahaat pienen puupalan päätä, aseta pala siten, että sahaus tulee
terän sivulle ja suurempi kulma jää estettä vasten esimerkiksi näin:
• vasen jiirisahaus, sahaus oikealle
• oikea jiirisahaus, sahaus vasemmalle
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja
irrota pisto pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa.
Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Käyttäjiä Isossa-Britanniassa pyydetään huomioimaan säädökset “woodworking
machinesregulations 1974” ja sen myöhemmät muutokset.
Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja vakaus huomioiden. Koneen
paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen
ympärillä, mikä mahdollistaa työkappaleen käsittelyn rajoituksetta.
Jotta vähennetään tärinän vaikutukset, varmista, että ympäröidä lämpötila ei ole liian kylmä,
kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja työkappaleen koko on sopiva tälle koneelle.
Viistosahaaminen (Kuva P, U)
Käynnistäminen ja sammuttaminen (Kuva A)
Katkaisimessa 1 on aukko 30 lukon kiinnittämistä eli työkalun lukitsemista varten.
1. Käynnistä työkalu painamalla katkaisinta 1 .
2. Pysäytä työkalu vapauttamalla katkaisin.
XPSTM LED-valojärjestelmän käyttö (kuva A, V)
HUOMAUTUS: Jiirisaha tulee kytkeä virtalähteeseen.
XPSTM LED-valojärjestelmä toimii painikekytkimellä, joka sijaitsee kahvassa mustan muovivivun
alapuolella. XPSTM LED-valojärjestelmä toimii sahan liipaisukytkimestä erillään.
Puukappaleen viivamerkintää pitkin sahaaminen:
1. Paina mustaa muovivipua, vedä sitten käyttökahva alas 3 sahanterän viemiseksi 8 puun
lähelle. Terän varjo tulee näkyviin puukappaleeseen.
2. Kohdista piirretty linja terän varjon reunaan. Jiiriä tai viistekulmia voi olla tarpeen säätää,
jotta terä kohdistuisi tarkalleen piirrettyyn linjaan.
Nopeudensäädin (vain DWS771)
Voit käyttää erilaisia nopeuksia nopeudensäätimen 29 avulla.
Käännä nopeudensäädin 29 haluamallesi alueelle. Ne on merkitty numeroilla (1–5).
• Sahaa puun kaltaisia pehmeitä materiaaleja suurilla nopeuksilla.
Viistoamiskulma voi olla 0–48 astetta vasemmalle. Viistoaminen 45 asteeseen saakka voidaan
tehdä jiirivarren ollessa oikealla tai vasemmalla alueella 0–45 astetta.
1. Löysennä viistokiinnityskahva 20 ja säädä haluamasi viistoamiskulma.
2. Käytä tarvittaessa ohituspainiketta 31 .
3. Tartu päähän tiukasti. Älä anna sen pudota.
4. Kiristä viistokiinnityskahva 20 tiukasti.
5. Toimi samalla tavalla kuin sahattaessa suoraan pystysuunnassa.
Sahausjäljen laatu
Sahausjäljen tasaisuus vaihtelee monien tekijöiden vuoksi, esimerkiksi sahattavan materiaalin.
Terävä 60 hampaan karbiditerä ja hitaampi sahausnopeus tuottavat tasaisempaa jälkeä.
VAROITUS: Varmista, että sahattava kappale ei pääse liikkumaan. Kiinnitä se tiukasti
paikoilleen. Anna terän pysähtyä kokonaan ennen varren nostamista. Jos työstettävän
kappaleen takaosasta tulee pieniä puunsälöjä, kiinnitä sahauskohtaan suojausteippiä.
Sahaa teipin läpi ja poista teippi lopuksi.
Työstettävän kappaleen kiinnittäminen (Kuva C, X)
VAROITUS: Käytä aina materiaalin lukitsinta.
Saat parhaat tulokset käyttämällä sahan omaa kiinnikettä 17 .
To Install clamp
1. Aseta pidike rajasuojan takana olevaan reikään. Pidikkeen 17 on oltava jiirisahan
takaosaan päin. Varmista, että lukitusvarren ura on asetettu kokonaan jiirisahan pohjaan.
Jos ura on näkyvissä, pidike ei ole tiukasti kiinni.
2. Kierrä pidikettä 180º jiirisahan etuosaan päin.
3. Löysää nuppia pidikkeen säätämiseksi ylös- tai alaspäin ja kiinnitä työkappale tiukasti
säätämällä hienosäädön nuppia.
63
Suomi
HUOMAA: Aseta pidike oikealle puolelle pohjaa viisteen saavuttamiseksi. SUORITA AINA
KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN SAHAUKSEN VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA
TERÄN REITIN. VARMISTA, ETTEI PIDIKE OL SAHAN TAI SUOJIEN TIELLÄ.
Yhdistetty jiiraus (Kuva W)
Tällainen sahaaminen on jiiri- ja viistosahaamisen yhdistelmä. Sitä käytetään esimerkiksi
tehtäessä kehyksiä tai kuvassa W näkyvän kaltaisia laatikoita, joissa on kaltevat sivut.
VAROITUS: Jos sahaamiskulma vaihtelee, tarkista, että viistokiinnityskahva ja
jiirikiinnitysnuppi on kiristetty tiukasti. Ne on kiristettävä, jos viistoamis- tai jiiriasetuksiin
on tehty muutoksia.
• Alla näkyvässä kaaviossa esitetään oikeat viistoamis- ja jiiriasetukset tavallisimpia
yhdistelmäsahauksia varten.
• Valitse haluamasi kulma 1 (Kuva W) ja paikanna kaaviosta sitä vastaava kaari. Löydät
oikean viistoamiskulman siirtymällä kaaviossa suoraan alaspäin ja oikean jiirikulman
siirtymällä vaakasuunnassa.
15
20
25
35
40
40
50
45
30
70
35
30
65
75
85
80
25
50
25
45
65
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
20
40
60
70
20
75
85
55
60
25
80
ASETA
SAHAAN
JIIRIKULMA
SET THIS
MITERTÄMÄ
ANGLE
ON SAW
6-KYLKINENRASIA
6 SIDED BOX
30
30
8 SIDED BOX
8-KYLKINENRASIA
20
25
20
10
10
15
20
25
30
35
40
VAROITUS: Liitä pölypäästöjen säännösten mukainen pölynpoistolaite aina
mahdollisuuksien mukaan.
Liitä pölynkeräyslaite, joka on suunniteltu asiaankuuluvien säännösten mukaan. Ulkoisesti
liitettyjen järjestelmien ilman nopeuden on oltava 20 m/s +/- 2 m/s. Nopeus on mitattava
liitännän liitosputken kohdalla työkalun ollessa liitettynä, mutta ei käynnissä.
HUOMAA: DWV9000 kääntölukituksen pikaliitintä (43) suositellaan valinnaisena lisävarusteena
pölynpoistolaitteen liittämiseen.
Noudata työstettäviin materiaaleihin soveltuvia paikallisia määräyksiä.
Pölynimurin tulee sopia työstettävään materiaaliin.
Käytä erityistä pölynimuria, kun haluat imuroida terveydelle erityisen haitallista tai
karsinogeenista kuivaa pölyä.
VAROITUS: Voit kantaa jiirisahaa kätevästi, sillä sen jalustassa on kaksi
tarttumakohtaa 32 . Älä koskaan nosta tai kuljeta jiirisahaa sen suojista kiinni pitäen.
1. Aseta viistoamis- ja jiirikulmaksi 0 astetta ennen sahan kuljettamista.
2. Paina alemman suojuksen / sahauspään lukituksen vapautusvipua 2 (Kuva A).
3. Paina pää alas ja paina lukituspainiketta 23 (Kuva B).
4. Vie sahanterä lepoasentoon ja paina poikkisuuntaista lukkoa 18 .
KUNNOSSAPITO
DeWALT-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään
vain vähän kunnossapitoa. Laite toimii jatkuvasti oikein, kun sitä hoidetaan ja se
puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja
irrota pisto pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa.
Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Vaihda kulunut sahanterä uuteen terävään terään.
5
5
5
5
5
10
0
10
15
15
5
10
RASIAN SIVUN KULMA (A-KULMA)
35
40
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
35
Kuljettaminen (Kuva A, B)
45
55
60
40
30
NELIÖN
SQUARE BOX
MUOTOINENLAATIKKO
65
80
10
75
5
70
0
85
45
Pölyn poistaminen (kuvat A, K)
45
THIS BEVEL
ON SAW
ASETASET
SAHAAN
TÄMÄ ANGLE
VIISTOAMISKULMA
1. Säädä nämä kulmat sahaan ja tee muutama koesahaus.
2. Harjoittele sahattujen kappaleiden yhdistämistä toisiinsa.
Esimerkki: Voit tehdä nelisivuisen rasian, jonka ulkokulmat ovat 25 astetta (A-kulma)
(Kuva W), käyttämällä oikean yläkulman kaarta. Paikanna kaariasteikosta 25 astetta. Saat
sahan jiirikulma-asetuksen (23 astetta) seuraamalla riviä toiselle puolelle. Saat sahan
viistoamisasetuksen (40 astetta) siirtymällä ylös tai alas. Tee aina muutama koesahaus
sahan asetusten tarkistamiseksi.
VAROITUS: Yhdistelmäsahattaessa viistoamiskulma ei saa ylittää 45 astetta eikä oikea
tai vasen jiirikulma 45 astetta.
Lyhyiden ja pitkien kappaleiden tukemnen (Kuva C, D)
Lyhyiden kappaleiden sahaaminen
Sahattaessa lyhyitä kappaleita sarjatyönä tai lyhyitä eripituisia kappaleita on suositeltavaa
käyttää pituuspysäytintä 41 . Pituuspysäytintä voidaan käyttää lisävarusteena hankittavan
ohjauskiskoparin 35 kanssa.
Suurien kappaleiden sahaaminen
VAROITUS: Tue pitkät työstettävät kappaleen vamman vaaran vähentämiseksi.
Kuvassa C näkyy ihanteellinen ratkaisu sahattaessa pitkiä kappaleita sahan seistessä vapaasti.
Kaikki varusteet ovat lisävarusteita.
Niitä tarvitaan sisäänmeno- ja ulostulopuolella jalkatukea ja materiaalikiinnikettä
lukuun ottamatta.
-- Jalkatuki 40 (sisältää asennusohjeet
-- Ohjauskiskot (500 tai 1 000 mm) 35 .
-- Telineet 39 ohjauskiskojen tukemiseksi. Älä tue laitetta näiden telineiden avulla!
Telineiden korkeus on säädettävissä.
-- Materiaalin tukilevyt 36
-- Pöydän päätylevy 34 kiskojen tukemiseksi (työskenneltäessä nykyisellä penkillä).
-- Materiaalin kiinnike 17
-- Kääntyvä pysäytin 38
1. Aseta saha jalkatuelle ja kiinnitä ohjauskiskot.
2. Ruuvaa materiaalin tukilevyt 36 ohjauskiskoihin 35 tiukasti.
3. Materiaalin kiinnike 17 toimii nyt pituuspysäyttimenä.
4. Asenna pöydän päätylevyt 34 .
5. Asenna kääntyvä pysäytin 38 takakiskoon.
6. Säädä keskipitkien ja pitkien työstettävien kappaleiden pituus kääntyvä pysäyttimen 38
avulla. Sitä voidaan säätää sivusuunnassa. Jos sitä ei tarvita, se voidaan kääntää sivuun.
64
Voitelu
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi terän suojus, siirrettävä alempi terän suojus sekä
pölynpoiston putki määrittääksesi, että ne toimivat oikein. Varmista, että lastut, pöly tai
työkappaleen partikkelit eivät voi muodostaa tukosta johonkin toiminnoista.
Jos työkappaleen osat jumiutuvat sahan terän ja suojusten väliin, irrota kone sähkönsyötöstä
ja noudata osassa Sahan terän asennus annettuja ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa
sahan terä uudelleen.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista työkalun muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
VAROITUS: Puhdista pöydän pinta säännöllisesti vamman vaaran vähentämiseksi.
VAROITUS: Puhdista pölynpoistojärjestelmä säännöllisesti vamman vaaran
v‚hent‚miseksi.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa,
joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin
suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Telapöydän käyttäminen (Kuva C–E)
Telapöytä 42 helpottaa pitkien ja suurien puukappaleiden käsittelemistä (Kuva E). Se
voidaan yhdistää koneen vasempaan tai oikeaan päähän. Telapöytä edellyttää lisävarusteena
hankittavan jalkatuen käyttämistä (Kuva C).
VAROITUS: Kokoa telapöytä jalkatuen mukana toimitettuja ohjeita noudattaen.
• Korvaa jalkatuen mukana toimitetut lyhyet tukitangot pöydän epäsäännöllisillä kiskoilla
sillä puolella, jolla pöytää käytetään.
• Noudata kaikkia telapöydän mukana toimitettuja ohjeita.
Suomi
Käytettävissä olevat sahanterät (Teräsuositus)
Terän tyyppi
DT4310-sarja 40
DT4286-sarja 40
DT4320-sarja 40
Terän mitat
(halkaisija x aukko x hampaiden määrä)
216 x 30 x 24
216 x 30 x 80
216 x 30 x 48
DT4350-sarja 60
216 x 30 x 60
Käyttö
Yleiskäyttöinen, puun ja muovin sahaaminen
TCG, alumiinin sahaaminen
ATB, hienosahaaminen keinotekoinen ja
luonnollinen puu
TCG, keinotekoisen ja luonnollisen
puun erittäin hieno sahaaminen Saat
lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen
käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
65
Svenska
KAP- OCH GERINGSSÅG
DWS771, DWS777
Vassa kanter
EG-konformitetsförklaring
Gratulera!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. Genom vår långa erfarenhet, noggranna produktutveckling
och innovationsförmåga är DeWALT en av de mest pålitliga leverantörerna av
motordrivna verktyg.
Maskindirektiv
Tekniska data
Kap- och geringssåg
DWS771, DWS777
Spänning
Typ
Inmatningsström
Klingans diameter
Hålet i klingan
Max klinghastighet
Gering (max. positioner)
Lutning (max. positioner)
Sammansatt gering
V
W
mm
mm
min-1
vänster och höger
vänster
lutning
gering
Kapacitet
kapning 90°
gering 45°
gering 48°
lutning 45°
lutning 48°
Generella dimensioner
Vikt
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
LPA (ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
K (ljudeffekt osäkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DWS771
230
1
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
DWS777
230
1
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
60 x 270
60 x 270
60 x 190
60 x 190
60 x 180
60 x 180
48 x 270
48 x 270
45 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430 460 x 560 x 430
15,0
15,0
91
102
3,2
93
104
3,9
Vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har bedömts enligt EN61029:
Vibrationsemission ah =
m/s²
2,1
2,1
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
Den vibrationsnivå som specificeras i det här informationsbladet har mätts genom ett
standardiserat test enligt EN61209 och används för att jämföra olika verktyg. Värdet kan
användas som underlag för en preliminär bedömning av hur mycket vibrationer som
användaren utsätts för.
VARNING: Den vibrationsnivå som anges stämmer bara om verktyget används för
standardtillämpningar. Om verktyget används för andra syften, med andra tillbehör
eller om det inte har fått tillräcklig service kan den faktiska vibrationsnivån avvika
från specifikationen. Detta kan medför att exponeringsnivån stiger avsevärt under
arbetets gång.
När du bedömer vibrationsnivån bör du även ta hänsyn till hur många gånger som
verktyget slås av eller när det är igång utan att användas. Detta kan medföra att
exponeringsnivån stiger avsevärt under arbetets gång.
Vidta ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda användaren från vibrationer, t.ex.: serva
verktyget och tillbehören, håll händerna varma, organisera arbetsmönster.
Säkringar
Europa
230 V verktyg
10 A, nätström
NOTERA: Denna enhet är avsedd att anslutas till ett strömförsörjningssystem
med maximal tillåtna systemimpendans på Zmax 0,28 Ω vid
anslutningspunkten (STRÖMFÖRSÖRJNINGSBOX) för användares strömförsörjning.
Användare bör se till att denna enhet endast ansluts till ett strömsystem som uppfyller
kraven ovan. Om så behövs kan användare fråga elleveratören efter systemimpedansen
vid anslutningspunkten.
Definitioner: Riktlinjer för säkerhet
Nedanstående definitioner anger hur allvarligt respektive signalord är. Läs igenom manualen
och var särskilt uppmärksam på de här symbolerna.
FARA: Betecknar en inneboende riskfylld situation som, om den inte förhindras, leder till
dödsfall eller svåra personskador.
VARNING: Betecknar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte förhindras, kan
leda till dödsfall eller svåra personskador.
OBSERVERA: Betecknar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte förhindras, kan leda till mindre eller
måttliga personskador.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till personskada som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i egendomsskada.
Betecknar risk för elchocker
Betecknar brandrisk
66
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2004/108/EG (t.o.m. 19.04.2016), 2014/30/EU (fr.o.m. 20.04.2016) och 2011/65/EU. För mer
information, var god kontakta DeWALT på följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och gör denna förklaring
å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
26.02.2016
Säkerhetsinstruktioner
VARNING! När elektriska verktyg används ska alltid grundläggande säkerhetsåtgärder
alltid vidtas för att minska risken för eldsvåda, elchocker och personskador,
inkl. nedanstående.
Läs alla anvisningar innan du börjar använda den här produkten. Spara anvisningarna.
DENHÄR MANUALENSKA SPARAS
FÖR FRAMTIDA BRUK
Allmänna säkerhetsföreskrifter
1 . Håll din arbetsplats ren.
Stökiga arbetsplatser och arbetsbänkar ökar olycksrisken.
2 . Gör en bedömning av arbetsmiljön.
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget i fuktiga eller våta miljöer. Arbetsplatsen
ska vara väl upplyst (250–300 Lux). Använd inte verktyget om det kan orsaka eldsvåda eller
explosioner, t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser. Arbetsområdet skall vara väl
ventilerat.
3 . Skydd mot elchocker.
Undvik kroppskontakt med jordade komponenter (t.ex. rör, element, spisar och kylskåp). Om
verktyget används under extrema förhållanden (t.ex. i hög luftfuktighet, om arbetet skapar
järnfilsspån osv.) kan elsäkerheten förbättras om en isolerande transformator eller en (FI)
jordfels- och överspänningsskydd.
4 . Låt inga andra personer uppehålla sig på arbetsplatsen.
Låt inga personer, framförallt inte barn, som inte deltar i arbetet hålla i verktyget eller
förlängningssladden och låt dem inte upphålla sig på arbetsplatsen.
5 . Verktyg som inte används ska läggas undan för förvaring.
Verktyg som inte används ska förvaras på en torr plats och låsas in utom räckhåll för barn.
6 . Tvinga inte verktyget.
Verktyget kommer i så fall gå bättre, säkrare och enligt specifikationen.
7 . Använd rätt verktyg.
Tvinga inte små verktyg att utföra ett arbete som egentligen kräver ett kraftigare verktyg.
Använd inte verktyget för andra syften än det är konstruerat för; t.ex. cirkelsågar får inte
användas för kapning av kvistar eller stockar.
8 . Bär lämplig klädsel.
Bär inte löst sittande kläder eller smycken, eftersom de kan fastna i rörliga maskindelar.
Använd halkfria skor vid utomhusarbeten. Använd hårskydd för att samla upp långt hår.
9 . Bär skyddsutrustning.
Skyddsglasögon ska alltid bäras. Om verktyget används i arbeten som river upp damm eller
flygande partiklar, ska ansiktsmask eller munskydd bäras. Om partiklarna är heta ska även
ett värmetåligt förkläde användas. Hörselskydd måste alltid användas. Skyddshjälm ska
alltid bäras.
10 . Koppla in utrustning för dammuppsamling.
Om utrustning för dammuppsamling används måste du kontrollera att den är korrekt
inkopplad och används på korrekt sätt.
11 . Slit inte i sladden.
Ryck aldrig ut sladden ur uttaget. Utsätt inte sladden för värme, olja eller vassa kanter.
Verktyget får aldrig bäras i sladden.
12 . Sätt fast arbetsstycket.
Om möjligt ska arbetsstycket spännas fast med klämmor eller skruvtvingar. Det är säkrare än
att hålla fast arbetsstycket med händerna och du kan använda bägge händerna.
13 . Sträck inte dig inte för långt.
Ha bra stöd för fötterna och balans när du arbetar.
14 . Serva verktyget på ett noggrant sätt.
Skärverktyg ska hållas vassa och rena för att de ska kunna användas på ett bra och säkert
Svenska
sätt. Följ anvisningarna för smörjning och byte av tillbehör. Inspektera verktygen regelbundet
och låt en auktoriserad serviceverkstad reparera eventuella skador. Handtag och strömbrytare
ska hållas torra, rena och fria från olja och fett.
15 . Frånkoppling aV Verktyg.
Dra alltid ur strömsladden när verktyget inte används, t.ex. när det ska servas eller när du ska
byta tillbehör (sågblad, bits eller sågklinga).
16 . Avmontering av justeringsnycklar och nycklar.
Ha för vana att kontrollera att inga justeringsnycklar eller skruvnycklar sitter kvar i verktyget
innan du startar det.
17 . Förhindra att verktyget startar av olyckshändelse.
Håll inte ett finger mot strömbrytaren när du bär verktyget. Kontrollera att strömbrytaren står
på ”från” innan du sätter i kontakten.
18 . Använd förlängningssladdar för utomhusbruk.
Kontrollera först att förlängnings Om verktyget används utomhus får endast
förlängningssladdar som är märkta för utomhusbruk användas.
19 . Var uppmärksam.
Var koncentrerad medan du arbetar. Använd sunt förnuft. Arbeta inte med verktyget när du
är trött eller om du är påverkad av medicin eller alkohol.
20 . Kontrollera om någon del av verktyget är skadad.
Innan du startar verktyget måste du noggrant kontrollera om verktyget och strömsladden
är felfria och kommer att kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. Kontrollera hur de
rörliga delarna är riktade, om de sitter fast, om det finns trasiga delar, hur de är monterade
och andra omständigheter som kan påverka driften. En spärr eller annan del som är skadad
ska repareras eller bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad, om inget annat anges i
bruksanvisningen. Låt en auktoriserad serviceverkstad byta ut defekta strömbrytare. Verktyget
får inte användas om det inte går att slå på/stänga av strömbrytaren. Försök aldrig utföra
reparationer på egen hand.
VARNING! Om du använder andra tillbehör eller tillsatser eller använder det här
verktyget på annat sätt än det som rekommenderas i den här bruksanvisningen finns risk
för personskador.
21 . Låt en kvalificerad reparatör reparera verktyget.
Det här elektriska verktyget uppfyller relevanta säkerhetskrav. Reparationer får endast
utföras av kvalificerade reparatörer och endast originaldelar får användas. I annat fall kan
användaren utsättas för stor fara.
Ytterligare säkerhetsregler för geringssågar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maskinen levereras med en speciell konfigurerad strömsladd som endast kan ersättas av
tillverkaren eller dess auktoriserade serviceombud.
Använd inte sågen för att såga andra material än de som rekommenderas av tillverkaren.
Använd inte maskinen utan att skydden finns på plats eller om skydden inte fungerar eller inte
underhållits korrekt.
Se till att armen sitter säkert fast vid geringssågning.
Håll golvområdet runt maskinnivån väl underhållen och fri från löst material såsom spån och
kapade bitar.
Välj korrekt klinga för det material som skall sågas.
Använd korrekt skarpslipade sågklingor. Observera den maximala hastigheten som är märkt
på sågklingan.
Se till att alla låsrattar och skruvhandtag är åtdragna innan arbetet startar.
Placera aldrig någon hand i klingområdet när sågen är ansluten till den
elektriska strömkällan.
Försök aldrig att stoppa en maskin i rörelse snabb genom att pressa ett verktyg eller något
annat mot klingan, allvarliga olyckor kan ske oavsiktligt på detta sätt.
Innan något tillbehör används se först bruksanvisningen.
Felaktig användning av ett tillbehör kan orsaka skador.
Använd en hållare eller använd handskar när sågklingan hanteras.
Se till att sågklingan är korrekt monterad innan användning.
Se till att klingan roterar i korrekt riktning.
Använd inte klingor med större eller mindre diameter än rekommenderat. För korrekt
klingklassificering se tekniska data. Använd endast klingor som specificeras i denna manual
som uppfyller EN847-1.
Överväg att använda speciellt konstruerade bullerbekämpande klingor.
Använd inte HÖGHASTIGHETSSTÅL-klingor.
Använd inte spruckna eller skadade sågklingor.
Använd inte några slip- eller diamantskivor.
Använd endast sågklingor där den markerade hastigheten är minst lika med den hastighet
som är markerad sågen.
Använd aldrig sågen utan sågplattan.
Lyft upp klingan från sågsnittet i arbetsstycket innan brytaren släpps.
Innan varje sågning se till att maskinen är stabil.
Kila aldrig fast något mot fläkten för att hålla motoraxeln.
Klingskyddet på dig såg kommer automatiskt att lyftas när armen förs ned, det kommer att
sänkas över klingan när huvudupplåsningsspaken 2 trycks ned.
Lyft aldrig klingskyddet manuellt såvida inte sågen är avstängd. Skyddet kan lyftas för hand
vid installation eller borttagning av klingor eller för inspektion av sågen.
Kontrollera regelbundet att motorns luftöppningar är rena och fria från spån.
Byt sågplattan när den är sliten.
Koppla från maskinen från elnätet innan något underhållsarbete utförs eller när klingan byts.
•
Utför aldrig någon rengöring eller något underhåll när maskinen fortfarande körs och
huvudet inte är lyft i viloläge.
• När den är utrustad med LED är byte till annan typ av LED inte tillåten. Reparationer skall
endast utföras av tillverkaren eller ett auktoriserat ombud.
• Anslut sågen till en dammuppsamlingsenhet när trä sågas. Överväg alltid faktorer som
påverkar utsattheten för damm såsom:
ʵʵ typ av material som ska maskinbehandlas (spånskivor producerar med damm än trä);
ʵʵ sågklingas skärpa;
ʵʵ korrekt inställning av sågbladet,
ʵʵ dammutblås med en lufthastighet på minst 20 m/s.
Se till att den lokala utsugningen samt alla huvar, ljudskärmar och glidbanor är korrekt inställda.
• Var uppmärksam på följande faktorer som påverkar exponeringen för buller:
ʵʵ använd sågklingor som konstruerats för att minska bullernivån;
ʵʵ använd endast väl slipade sågklingor;
• Maskinunderhåll skall genomföras regelbundet;
• Ha alltid tillräcklig allmän eller riktad belysning;
• Se till att operatören är tillräckligt utbildad i användningen, inställningar och hantering av
maskinen;
• Se till att distansbrickor och spindelringar är lämpliga för det syfte som anges i denna manual.
• Avstå från att ta bort några avsågade eller andra delar från arbetsstycket från sågområdet
medan maskinen körs och när såghuvudet inte är i viloläge.
• Såga aldrig arbetsstycken som är kortare än 150 mm.
• Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken med följande maximala
storlek utan extra stöd:
ʵʵ Höjd 60 mm med bredden 270 mm och längden 500 mm
ʵʵ Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord, t.ex. DE7023. Spänn alltid fast
arbetsstycket ordentligt.
• Vid någon olycka eller maskinfel, stäng omedelbart av maskinen och koppla bort den
från strömkällan.
• Rapportera felet och märk maskinen på ett lämpligt sätt för att förhindra att personer
använder den defekta maskinen.
• När sågklingan blockeras på grund av onormal matarkraft under sågningen, stäng
av maskinen och koppla bort den från strömkällan. Ta bort arbetsstycket och se
till att sågklingan kan köras fritt. Slå på maskinen och påbörja en ny sågning med
minskad matarkraft.
• Såga aldrig lättlegeringar, i synnerhet inte magnesium.
• När så är möjligt montera maskinen på en bänk med bultar med en diameter på 8 mm och
80 mm långa.
Dolda risker
Följande risker risker följer med användning av sågar:
• skador kan uppstår vid kontakt med rörliga delar
Trots applicering av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa dolda risker inte undvikas. Dessa är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för olyckor orsakade av blottade delar av den roterande sågklingan.
• Risk för skador vid byte av den oskyddade sågklingan.
• Risk att fingrar kläms när skydden öppnas.
• Hälsofara orsakade av inandning av damm som uppkommer vid sågning av trä, särskilt ek,
bok och MDF.
Följande faktorer ökar risken för andningsproblem:
• Ingen utsugningsapparat ansluten vid sågning av trä
• Otillräcklig spånutsugning som orsakas av smutsiga utsugningsfilter
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Bärpunkt.
Datumkodplacering (Fig. B)
Datumkoden 57 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2015 XX XX
Tillverkningsår
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Delvis ihopmonterat verktyg
2 Sexkantsnyckel 4/6 mm
67
Svenska
1 216 mm TCT-klinga
1 Klämma för arbetsmaterial
1Bruksanvisning
• Kontrollera om verktyget, delarna eller tillbehören har skador som kan ha uppkommit
genom transport.
• Ta dig tid till att noggrant läsa igenom och förstå den här manualen innan du
använder utrustningen.
Beskrivning (Fig. A, B, G, H)
VARNING: Modifiera aldrig det maskindrivna redskapet eller någon del av det. Detta kan
orsaka materiella skador eller personskador.
1 Strömbrytare
24 Traversskenor
2 Upplåsningsspak för skydd
25 Såghuvud
3 Bärhandtag
26 Insexnyckel (bild G)
4 Fast övre skydd
27 Kabelklämma
5 Yttre fläns
28 Kabel
6 Klingbult
29 Hastighetskontroll (endast DWS771)
7 Nedre klingskydd
30 Hänglåshål
8 Sågklinga
31 Åsidosättningsknapp
9 Låsratt glidanhåll
32 Bärhandtag (vänster och höger)
10 Fast bord
33 Inre fläns (bild H)
11 sågspårsplatta
34 Dammutsugningsmunstycke
12 Geringsarm
Valfria tillbehör (bild A, C–E, K)
13 Geringshake
35 Ändskiva bord
14 Roterande bord/geringsarm
36 Stödstyrskenor
15 Geringsskala
37 Materialstödplatta
16 Glidanhåll
38 Svängbart stopp
17 Materialklämma
39 Inställningsbar ställning 760 mm (max.
höjd)
18 Lås längdrörelse
40 Benställning
19 Låshake skydd
41 Längdstopp för korta arbetsstycken
20 Klämhandtag för anslaget
(används med styrskenor 35 )
21 Vinkelskala
42 Rullbord
22 Bänkmonteringshål
43 Vridlås snabbanslutning
23 Knapplås
Avsedd användning
Din DeWALT kapande geringssåg har konstruerats för professionell sågning av trä, träprodukter
och plast. Den utför sågoperationer såsom kapning, snedsågning och geringssågning enkelt,
korrekt och säkert.
Denna enhet är konstruerad för användning med en nominell bladdiameter på 216 mm
med karbidbladspets.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa geringssågar är professionella arbetsverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget. Övervakning krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
VARNING! Använd inte maskinen för andra syften än vad som avsetts.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elsäkerhet
Elmotorn är endast konstruerad för en typ av spänning. Kontrollera alltid att
strömförsörjningen överensstämmer med spänningen på märkplåten.
Verktyget är dubbelisolerat enligt EN61029; därför behövs ingen jordkabel.
Om sladden behöver bytas måste den repareras av en auktoriserad serviceverkstad eller en
kvalificerad elektriker.
Följande sladdar behövs:
DW770 / DW770GP: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DW770 LX / DW770GP LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
DWS777 / DWS771: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DWS777 LX / DWS771 LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är
lämplig för detta verktygs strömbehov (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2;
maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
IHOPSÄTTNING
VARNING: För att minska risken för personskador ska verktyget stängas
av och strömförsörjningen kopplas från innan du installerar eller tar loss
tillbehör, innan du justerar eller ändrar konfigurationen eller när du utför
reparationsarbeten. Kontrollera att huvudströmbrytaren står på FRÅN. Om verktyget
startar av misstag kan detta leda till personskador.
68
Uppackning
Motorn och skydden är redan monterade på plattan.
Kabelklämma (Fig. H)
För in kabeln 28 i kabelklämman 27 . För in tillräckligt med kabel till såghuvudet och fäst
därefter klämman med skruven.
Bänkmontering (Fig. B)
1. Alla fötter är försedda med hål 22 för att underlätta bänkmontering. Hålen finns för att du
ska kunna använda bultar av olika storlek. Använd endera hålet; du behöver inte använda
bägge. Dra alltid åt monteringsskruvarna så att sågen inte kan röra sig. Bultar med en
diameter på 8 mm och 80 mm långa föreslås. Montera alltid fast sågen för att förhindra
rörelser. För att göra det lättare att flytta verktyget kan du montera det på en bit plywood
(12,5 mm tjockt eller mer) som du kan spänna fast på arbetsbänken eller flyttas till andra
arbetsplatser och spännas fast igen.
2. När du monterar sågen på en bit plywood måste se till att monteringsskruvarna inte sticker
ut på undersidan av träet.
Plywoodskivan måste sitta tätt mot arbetsbänken. När du spänner fast sågen på ett
arbetsstycke ska endast klackarna där hålen för monteringsskruvarna sitter spännas fast.
Om du spänner fast någon annan del av sågen kommer den inte fungera på korrekt sätt.
3. För att förhindra att sågen fastnar eller skär snett får underlaget inte vara skevt eller ojämnt.
Om sågen står ostadigt på arbetsstycket ska du lägga någonting tunt under en sågfot tills
den står stadigt på monteringsytan.
Montering av sågbladet (Fig. A, G–I)
VARNING: För att minska risken för personskador ska verktyget stängas
av och strömförsörjningen kopplas från innan du installerar eller tar loss
tillbehör, innan du justerar eller ändrar konfigurationen eller när du utför
reparationsarbeten. Kontrollera att huvudströmbrytaren står på FRÅN. Om verktyget
startar av misstag kan detta leda till personskador.
VARNING: Tänderna på en ny sågklinga är mycket vassa och kan vara farliga.
VARNING: Var medveten om att sågbladet endast kan bytas såsom beskrivits. Använd
endast blad som specificeras under tekniska data; kat.nr.: DT4320 föreslås
1. För in den 6 mm sexkantsnyckeln 26 på motsatt sida av klingaxeln och håll kvar (Fig. G).
2. Lossa klingbulten 6 och skruva den medurs. Ta loss klingbulten 6 och den yttre
flänsen 5 .
3. Tryck ned frikopplingsspaken för undre skyddet/såghuvudet 2 för att höja undre
klingskyddet 7 och ta loss sågbladet 8 .
4. Montera den nya sågklingan på klacken på innerflänsen 33 och kontrollera att tänderna
pekar mot anslaget (bort från operatören).
5. Byt ut ytterflänsen 5 och kontrollera att monteringsskårorna 45 låses fast korrekt, på
vardera sida om motoraxeln.
6. Dra åt klingbulten 6 genom att vrida den moturs medan 6 mm sexkantsnyckeln 26 hålls
fast med den andra handen (Fig. I).
JUSTERING
VARNING: För att minska risken för personskador ska verktyget stängas
av och strömförsörjningen kopplas från innan du installerar eller tar loss
tillbehör, innan du justerar eller ändrar konfigurationen eller när du utför
reparationsarbeten. Kontrollera att huvudströmbrytaren står på FRÅN. Om verktyget
startar av misstag kan detta leda till personskador.
Geringssågen är korrekt installerad på fabriken. Om du är tvungen att justera sågen efter
transport eller hantering eller av andra orsaker ska du gå tillväga på nedanstående sätt. När du
har utfört de här stegen bör inställningen förbli korrekt.
Justering av spärrstänger för konstant skärdjup (Fig. A, B, J, L)
Bladet måste ha konstant skärdjup längs hela bordet och får inte ha kontakt med det
stationära bordet på baksidan av skåran eller på framsidan av den roterande armen. Därför
måste spärrstängerna vara helt parallella med bordet när såghuvudet är helt nedtryckt.
1. Tryck ned frikopplingshandtaget för undre skyddet/såghuvudet 2 (Fig. A).
2. Tryck såghuvudet helt bakåt och mät höjden mellan det roterbara bordet 14 och
undersidan av ytterflänsen 5 (Fig. J).
3. Vrid spärren till såghuvudet 18 (Fig. B).
4. Håll såghuvudet helt nedtryckt och för såghuvudet till slutet av sågbanan.
5. Mät den höjd som anges i figur K igen. Båda värdena bör vara identiska.
6. Om justering är nödvändig, fortsätt enligt nedanstående (Fig. L):
a. Lossa låsmuttern 46 i fästet 47 under övre utsugsmunstycket för damm 37 och
justera skruven 48 efter behov med korta drag.
b. Dra åt låsmuttern 46 .
VARNING: Kontrollera alltid att klingan inte har kontakt med bordet vid baksidan av
skåran eller framdelen av den roterande armen vid sågvinklarna 90° vertikal och 45°
lutning. Slå inte på sågen förrän du har kontrollerat detta!
Justering av anslaget (Fig. M)
Lossa låsvredet till anslaget 9 genom att vrida det moturs. Flytta anslaget 16 till en position
där klingan inte har kontakt med det och dra åt låsvredet till anslaget genom att vrida
det medurs.
Svenska
Kontrollera och justera klingan i förhållande till anslaget
(Fig. B, N, O, Q)
1. Lossa på spärren 13 .
2. Sätt tummen på sågarmen 12 och pressa samman spärren 13 för att frikoppla det
roterbara bordet/sågarmen 14 .
3. Sväng sågarmen tills spärren får den att fastna i läget 0°.
4. Dra ned såghuvudet och lås det på plats med hjälp av låsknappen 23 .
5. Kontrollera att 0°-markeringarna 49 på geringsskalan 15 bara är synliga.
6. Sätt en kloss 50 mot vänster sida av anslaget 16 och klingan 8 .
VARNING: Vidrör inte klingans tänder med klossen.
7. Om justering är nödvändig, fortsätt enligt nedanstående:
a. Lossa skruvarna 51 och flytta skalan/sågarmen åt vänster eller höger till klingan är 90° i
förhållande anslaget med klossen (Fig. N).
b. Dra åt skruvarna igen 51 .
Kontrollera och justera klingan i förhållande till bordet (Fig. P–R)
1. Lossa handtaget till vinkelspärren 20 (Fig. P).
2. Tryck såghuvudet åt höger för att kontrollera att det är helt vertikalt och dra åt handtaget
till vinkelspärren.
3. Lägg en justeringskloss 50 på bordet och tryck mot klingan 8 (Fig. Q).
VARNING: Vidrör inte klingans tänder med klossen.
4. Om justering är nödvändig, fortsätt enligt nedanstående:
a. Lossa handtaget till vinkelspärren 20 och skruva stoppskruven för vertikal justering 52
in eller ut tills klingan är 90° i förhållande till bordet (mätt med klossen).
b. Om vinkelmarkören (a1) inte visar noll på skalan 21 ska du lossa skruvarna 54 som
håller fast skalan och flytta den vid behov.
Kontrollera och justera sågvinkeln (Fig. A, P, R)
Sågvinkeln kan sättas till 45° eller 48° efter behov.
• Vänster = 45°
• Höger = 48°
1. Kontrollera att override-vredet 55 sitter till vänster.
2. Lossa handtaget till vinkelspärren 20 och flytta såghuvudet till vänster.
3. Detta är 45° sågvinkel.
4. Om det är nödvändigt att justera sågvinkeln skruvar du ut eller in stoppskruven 56 tills
markören 53 visar 45°.
VARNING: I räfflorna kan sågspån ansamlas. Använd en pinne eller tryckluft med lågt
tryck för att rengöra dem.
Innan du använder sågen
VARNING:
• Montera en sågklinga av passande storlek. Använd inte utslitna klingor. Sågens
rotationshastighet får inte överstiga specifikationen på sågklingan.
• Såga aldrig i för små arbetsstycken.
• Låt klingan arbeta själv. Tryck inte klingan för hårt mot arbetsstycket.
• Låt motorn komma upp i fullt varvtal innan du börjar såga.
• Kontrollera att alla låsvred och spännhandtag är åtdragna.
• Spänn fast arbetsstycket.
• Sågen kan användas för att såga i trä och många typer av icke-järnhaltiga material.
Dessa bruksanvisningar beskriver dock endast sågning i trä. Riktlinjerna gäller även
för övriga material. Använd inte den här sågen för att såga i järnhaltiga (järn och
stål) material eller tegelstenar! Använd aldrig någon form av slipskivor!
• Geringsskivan ska alltid användas. Verktyget får inte användas om sågspåret i
geringsskivan är bredare än 10 mm.
• Om du lägger arbetsstycket på en träbit ökar kapaciteten till 300 mm.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iakttag alltid säkerhetsföreskrifter och gällande regler.
VARNING: För att minska risken för personskador ska verktyget stängas
av och strömförsörjningen kopplas från innan du installerar eller tar loss
tillbehör, innan du justerar eller ändrar konfigurationen eller när du utför
reparationsarbeten. Kontrollera att huvudströmbrytaren står på FRÅN. Om verktyget
startar av misstag kan detta leda till personskador.
Användare i Storbritannien bör iaktta “woodworking machinesregulations 1974” (regleringar
om träbearbetningsmaskiner från 1974) och eventuella senare ändringar
Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt sätt vad gäller höjd och stabilitet. Maskinens
plats skall väljas så att opertören har god översikt och tillräckligt med utrymme runt maskinen
så att arbetsstyckena kan hanteras utan begränsningar.
För att minska effekterna av vibrationerna se till att omgivande temperatur inte är för kall,
att maskinen och tillbehören är väl underhållna och att arbetsstyckets storlek är lämpligt för
denna maskin.
Starta och stoppa sågen (Fig. A)
Du kan sätta i ett hänglås i hålet 30 i till-/från-omkopplaren 1 .
1. Tryck på till-/från-omkopplaren 1 för att starta sågen.
2. Släpp omkopplaren för att stoppa verktyget.
Användning av XPSTM LED-arbetsbelysningssystem (bild A, V)
NOTERA: Geringssågen måste anslutas till en strömkälla.
XPSTM LED-arbetsbelysning hanteras med en tryckknapp placerad på handtaget under den
svarta plastspaken. XPSTM LED-arbetsbelysningssystem är oberoende från geringssågens
brytare.
Sågning efter ett befintligt pennstreck på ett arbetsstycke:
1. Tryck på den svarta plastspaken, dra sedan ned drifthandtaget 3 för att föra sågklingan 8
nära arbetsstycket. Skuggan från klingan kommer att visas på arbetsstycket.
2. Rikta in pennstrecket mot klingans skugga. Du kan behöva ställa in gerings- eller fasvinkeln
så att den exakt matchar pennstrecket.
Hastighetsreglage (bara på DWS771)
Hastighetsreglaget 29 används för finjustering av hastigheten.
Vrid hastighetsreglaget 29 till önskat hastighetssteg (1–5).
• Vid sågning i mjuka material, t.ex. trä, ska du välja en hög hastighetsinställning.
• Vid sågning i lövträd ska du välja en låg hastighetsinställning.
Kropps- och handposition
Om din kropp och dina händer har rätt arbetsställning kommer sågen gå lättare, mer exakt
och säkrare.
VARNING:
• Sätt aldrig dina händer i närheten av klingan.
• Dina händer får aldrig vara närmare än 150 mm från klingan.
• Håll arbetsstycket tätt mot bordet och anslaget när du sågar. Håll kvar dina händer i
detta läge tills omkopplaren har släppts och klingan är helt stillastående.
• Måtta alltid med sågen (utan att sågen är tillkopplad) innan du sågar för att du ska
kunna kontrollera klingans placering.
• Korsa aldrig händerna.
• Stå stadigt med bägge fötterna på golvet och ha god balans.
• När du för sågarmen åt vänster och höger ska du följa med med kroppen och stå vid
sidan om klingan.
Grundläggande kapning
Vertikal rak kapning (Fig. A, S)
OBS: Använd 216 mm sågklinga med 30 mm spindelhål för att uppnå önskat skärdjup.
1. Lossa spärren 13 samtidigt som du lyfter den.
2. Sätt tillbaka spärren 13 vid 0° position och sätt fast spärren.
3. Tryck arbetsstycket mot anslaget 16 .
4. Ta tag i bärhandtaget 3 och tryck ned frikopplingsspaken till såghuvudet 2 för att
frikoppla huvudet. Tryck på startknappen 1 för att starta motorn. Du rekommenderas att
du börjar såga nära anslaget.
5. Tryck ned såghuvudet för att klingan ska såga igenom träet och komma in i
geringsskivan 11 .
6. När såghuvudet är nedtryckt för du det långsamt längs hela snittet.
7. Efter att snittet är klart släpper du knappen och låter sågklingan vara helt stillastående
innan såghuvudet återgår till sin övre viloställning.
VARNING:
• För vissa typer av plastprofiler rekommenderas du utföra dessa steg i
omvänd ordning.
• Det undre klingskyddet är utformat för att stängas omedelbart när spaken 2 släpps
upp. Om skyddet inte stängs inom en sekund ska du låta en auktoriserad DeWALTreparatör serva sågen.
Vertikal geringskapning (Fig. A, T)
1. Tryck ihop spärren 13 . Flytta armen åt vänster eller höger till önskad vinkel.
2. Geringsspärren stannar automatiskt på 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° och 50° både åt vänster
och höger. Om du måste såga i en annan vinkel än ovannämnda, placerar du såghuvudet i
önskat läge och låser det med geringsspärren.
3. Kontrollera alltid att spaken till geringsspärren är åtdragen innan du börjar såga.
4. Fortsätt på samma sätt som vid vertikal rak kapning.
VARNING: När du geringssågar änden av arbetsstycket ska den del som ska skäras av
sitta vid sidan om klingan med den större vinkeln mot anslaget (dvs.:
• vid vänstergering ska den del som ska sågas av vara till höger
• vid högergering ska den del som ska sågas av vara till vänster
Vinklad kapning (Fig. P, U)
Kapningsvinklarna kan sättas till mellan 0° och 48° till vänster. Sågarmen kan ställas in på
mellan noll och 45° åt höger eller vänster.
1. Lossa handtaget till vinkelspärren 20 och ställ in önskad sågvinkel.
2. Ställ in override-knappen 31 vid behov.
3. Håll fast såghuvudet för att det inte ska sjunka.
4. Dra åt handtaget till vinkelspärren 20 .
5. Fortsätt på samma sätt som vid vertikal rak kapning.
69
Svenska
Kvalitet i sågningen
Ett sågsnitts jämnhet beror på ett antal olika variabler, dvs. vilket material som ska sågas. För
lister och andra precisionsarbeten rekommenderas en vass (60 tandad, karbidstål) klinga och
en låg, jämn hastighet.
VARNING: Se till att arbetsstycket inte glider medan du sågar; spänn fast arbetsstycket.
Låt klingan stanna helt innan du lyfter sågarmen. Om små träfibrer fläks upp på baksidan
av arbetsstycket ska du fästa en bit maskeringstejp där snittet ska göras. Såga genom
tejpen och ta försiktigt bort tejpen när du är klar.
Fastspänning av arbetsstycket (Fig. C, X)
VARNING: Använd alltid en materialfästbygel.
Bäst resultat uppnår du om du använder materialklämman 17 till sågen. Om möjligt ska
arbetsstycket spännas mot anslaget.
Installation av klämman
1. Sätt i den i hålet bakom anslaget. Klämman 17 måste vara riktad mot baksidan av
geringssågen. Se till att skåran på klämstången är helt isatt i basen hos geringssågen. Om
skåran är synlig är klämman inte fastsatt.
2. Rotera klämman 180º mot fronten på geringssågen.
3. Lossa ratten för att justera klämman uppåt eller nedåt, använd sedan fininställningsratten
föra tt fästa klämman på arbetsstycket.
NOTERA: Placera klämman på höger sida av basen vid fasning. GÖR ALLTID TOMKÖRNINGAR
(UTAN STRÖM) INNAN DEN SLUTLIGA SÅGNINGEN SÅ ATT DU KAN KONTROLLERA KLINGANS
VÄG. SE TILL ATT KLÄMMAN INTE ÄR I VÄGEN FÖR SÅGEN ELLER SKYDDEN.
Kombinerad gering (Fig. W)
Det här snittet är en kombination av gering och vinklat snitt. Den här typen av snitt används
vid tillverkning av ramar eller ramar med snedställda sidor (se figur W).
VARNING: Om sågvinkeln varierar från snitt till snitt måste du kontrollera att handtaget
till vinkelspärren och vredet till geringsklämman är åtdragna. Handtaget och vrdet måste
vara åtdragna när du har gjort ändringar av såg- eller geringsvinkeln.
• Diagrammet nedan hjälper dig att välja rätt inställningar för lutning och gering för vanliga
typer av kombinerad gering.
• Välj önskad vinkel “A“ (Fig. W) för projektet och lokalisera den vinkeln på båglinjen i
diagrammet. Följ denna punkt rakt ned och läs av lutningsvinkeln och följ punkten åt sidan
för att hitta rätt geringsvinkel.
20
25
30
35
40
45
FYRKANTIG
LÅDA
SQUARE
BOX
65
70
80
15
40
50
55
60
40
35
45
35
40
SEXSIDIG
LÅDA
6 SIDED
BOX
30
70
35
30
65
75
80
85
30
25
50
25
65
45
20
55
35
50
45
15
20
40
60
70
75
20
80
85
55
60
25
ÅTTASIDIG
LÅDA
8 SIDED BOX
15
25
35
10
15
30
40
30
20
25
15
5
10
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
VINKEL
PÅ SIDAN AV LÅDAN (VINKEL ”A”)
STÄLL IN
DENHÄR
GERINGSVINKELN
PÅ SÅGEN
SET
THIS MITER
ANGLE ON SAW
10
75
5
85
45
0
25
30
35
40
De här komponenterna (med undantag för stödbenen och materialklämman) behövs både på
in- och utmatningssidan:
-- Stödbenen 40 (monterinsanvisningar medföljer).
-- Styrskenor (500 eller 1 000 mm) 35 .
-- Stativ 39 för att stötta upp styrskenorna. Använd inte stativ för att stötta upp sågen!
Stativet kan höjdjusteras.
-- Stödplatta för arbetsmaterialet 36 .
-- Ändplatta 34 som stöd för skenorna (även om du arbetar på bänk).
-- Materialklämma 17 .
-- Svängbart stopp 38 .
1. Sätt sågen på stödbenen och montera styrskenorna.
2. Skruva på stödplattorna för arbetsstycket 36 på styrskenorna 35 .
3. Materialklämman 17 fungerar nu som längdstopp.
4. Montera ändplattorna 34 .
5. Montera det svängbara stoppet 38 på bakre skenan.
6. Använd det svängbara stoppet 38 för att justera längden för medellånga och långa
arbetsstycken. Det kan justeras i sidled eller föras åt sidan när du inte behöver det.
Dammutsugning (bild A, K)
VARNING: När så är möjligt anslut dammutsugningsenheten som konstruerats i enlighet
med relevanta bestämmelser beträffande dammutsläpp.
Anslut dammuppsamlarenheten som konstruerats i enlighet med relevanta bestämmelser.
Luftflödet hos externa anslutna system skall vara 20 m/s +/- 2 m/s. Luftflödet mäts i
anslutningsröret vid anslutningen med verktyget anslutet men avstängt.
NOTERA: DWV9000 vridlås snabbanslutning (43) rekommenderas som ett tillvalt tillbehör för
att ansluta dammutsugningsenheten.
Notera de relevanta bestämmelser i ditt land för material som du arbetar med.
Dammsugaren måste vara lämplig för det material som arbetas med.
Vid dammsugning av torrt damm som är särskilt hälsovådligt eller cancerframnkallande,
använd en specialdammsugare.
Transport (Fig. A, B)
VARNING: Huvudsektionen av sågen är försedd med två försänkta bärhandtag 32 för
att den ska kunna bäras på ett bekvämt sätt. Använd aldrig skydden för att lyfta eller
transportera geringssågen.
1. När sågen transporteras ska lutnings- och geringsvinklarna sättas till 0°.
2. Tryck ned frikopplingshandtaget för undre skyddet/såghuvudet 2 (Fig. A).
3. Tryck ned såghuvudet och tryck in låsknappen 23 (Fig. B).
4. Sätt sågklingan till viloläge och tryck ned spärren för såghuvudet 18 .
UNDERHÂLL
Ditt DeWALT verktyg har konstruerats för att kunna användas under långa perioder med
minimalt underhåll. För att verktyget ska fungera på ett tillfredsställande sätt måste du rengöra
det noggrant och regelbundet.
VARNING: För att minska risken för personskador ska verktyget stängas
av och strömförsörjningen kopplas från innan du installerar eller tar loss
tillbehör, innan du justerar eller ändrar konfigurationen eller när du utför
reparationsarbeten. Kontrollera att huvudströmbrytaren står på FRÅN. Om verktyget
startar av misstag kan detta leda till personskador.
VARNING: Om sågklingan är utsliten ska du ersätta den med en ny.
45
STÄLL INSET
DENHÄR
PÅ SÅGEN
THIS LUTNINGSVINKELN
BEVEL ANGLE ON SAW
1. Ställ in sågen på önskade vinklar och gör några snitt på prov i en bräda.
2. Testa att passa ihop delarna.
Exempel: Om du vill göra en fyrsidig låda med 25° yttre vinklar (vinkel “A”) (Fig. W) ska du
använda bågen uppe till höger. Lokalisera 25° på bågskalan. Följ den horisontella linjen
från skärningspunkten till endera sidan av diagrammet för att läsa av vinkelinställningen
för sågen (23°). Följ på motsvarande sätt den vertikala linjen från skärningspunkten uppåt
eller nedåt för att läsa av lutningsvinkeln för sågen (40°). Testa alltid att såga i några
spillbitar för att testa att såginställningarna är korrekta.
VARNING: Överskrid aldrig gränserna för sammansatt gering för 45° lutning med 45°
vänster- eller högerställd geringsvinkel.
Stöd för korta och långa arbetsstycken (Fig. C, D)
Sågning i korta arbetsstycken
Vid sågning av flera korta arbetsstycken och enskilda, korta arbetsstycken av olika längd
rekommenderas att du använder ett längdstopp 41 . Längdstoppet kan bara användas
tillsammans med styrskenor 35 .
Sågning av långa arbetsstycken
VARNING: För att minska risken för personskador ska långa arbetsstycken alltid
stöttas upp.
Figur C visar en idealisk konfiguration vid sågning av långa arbetsstycken om sågen används
ensam (alla komponenter finns som tillval).
70
Smörjning
Verktyget kräver ingen tilläggssmörjning.
Rengöring
Innan användning kontrollera noga att den övre bladskyddet, det rörliga nedre bladskydder
samt dammutsugningsröret fungerar korrekt. Se till att spån, damm eller bitar från
arbetsstycket inte medför att någon av funktionerna blockeras.
Om något fragment från arbetsstycket fastnar mellan sågbladet och skydden, koppla ifrån
maskinen från elförsörjningen och följ instruktionerna som ges i avsnittet Montering av
sågbladet. Ta bort de bitar som fastnat och montera tillbaka sågbladet.
VARNING: Blås av smuts och damm i apparathuset med torr tryckluft. Detta ska
göras så snart du upptäcker dammansamlingar i och runt lufthålen. Bär godkända
skyddsglasögon och munskydd innan du gör detta.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra skarpa rengöringskemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna av verktyget. Sådana kemikalier försvagar materialet
i komponenterna. Använd en duk som har fuktats med vatten och mild tvål. Låt aldrig
vätska tränga in i enheten och sänk aldrig ned någon del av enheten i vätska.
VARNING: För att minska skaderisken ska du regelbundet rengöra arbetsbänken.
VARNING: För att minska skaderisken ska du regelbundet rengöra
uppsamlingssystemet för damm.
Svenska
Tillvalstillbehör
VARNING: Eftersom tillbehör från andra leverantörer än DeWALT inte har testats
tillsammans med produkten, kan det vara farligt att använda dylika. För att minska
skaderisken bör endast tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas tillsammans
med den här produkten.
Användning av rullbordet (Fig. C–E)
Rullbordet 42 gör det lätt att hantera stora och långa trästycken (Fig. E). Det kan antingen
anslutas till maskinen från vänster eller höger. När rullbordet är anslutet måste de extra
stödbenen användas (Fig. C).
VARNING: Se anvisningarna till stödbenen när du monterar rullbordet.
• Byt ut de korta stödstängerna som sitter i stödbenen med de oregelbundna skenorna.
• Följ alla instruktionerna till rullbordet.
Tillgängliga sågklingor (rekommenderade klingor)
Typ av klinga
DT4310-serien 40
Klingans dimensioner
(diameter x hål x antal tänder)
216x30x24
Användning
För vanliga tillämpningar, sågning och
kapning av trä och plast
DT4286-serien 40
216x30x80
TCG för användning med aluminum
DT4320-serien 60
216x30x48
ATB för finsågning av maskintillverkad och
naturligt trä
DT4350-serien 60
216x30x60
TCG för extrafin sågning av fabricerat och
naturligt trä
Kontakta din återförsäljare för ytterligare information om vilka tillbehör som passar.
Miljöskydd
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är märkta med denna symbol får
inte kastas i den vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som kan återvinnas och återanvändas
vilket minskar behovet av råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier
enligt lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
71
Türkçe
GÖNYE KESME TESTERESI
DWS771, DWS777
EC Uygunluk Bildirimi
Makine Direktifi
Tebrikler!
Bir DeWALT aletini tercih ettiniz. Uzun süreli deneyim, esaslı ürün geliştirme ve yenilik
DeWALT’ın profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik veriler
W
mm
mm
dev/dak
sol ve sağ
sol
meyil
gönye
DWS771
230
1
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
DWS777
230
1
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
Kapasiteler
düz kesim 90°
gönye 45°
gönye 48°
meyil 45°
meyil 48°
Toplam boyutlar
Ağırlık
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460x560x430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460x560x430
15,0
LpA (ses basıncı)
LWA (akustik güç)
K (akustik güç belirsizliği)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
102
3,2
93
104
3,9
Voltaj
Tip
Giriş gücü
Bıçak çapı
Bıçak göbek çapı
Azami bıçak hızı
Gönye (azami pozisyonlar)
Meyil (azami pozisyonlar)
Birleşik gönye
V
Toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı) EN61029’a göre belirlenmiştir:
Titreşim emisyon değeri ah =
m/s2
2,1
2,1
Belirsizlik değeri K =
m/s2
1,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon seviyesi EN61029’da verilen standart deneye göre
ölçülmüştür ve aletler arasında karşılaştırma yapmak için kullanılabilir. Maruz kalınan titreşimin
ön değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon seviyesi aletin ana uygulama alanları için geçerlidir.
Ancak alet farklı uygulamalarda farklı aksesuarlarla kullanır ya da bakımı gerektiği gibi
yapılmazsa titreşim emisyonu değişebilir. Bu durumda toplam çalışma süresi dahilinde
maruz kalınan titreşim seviyesi önemli ölçüde artabilir.
Maruz kalınan titreşim seviyesi tahmini yapılırken aletin kapalı kaldığı süreler ile çalıştığı
halde iş yapılmayan süreler de dikkate alınmalıdır. Bu durumda toplam çalışma süresi
dahilinde maruz kalınan titreşim seviyesi önemli ölçüde azalabilir.
Kullanıcıyı titreşimin etkilerine karşı korumak için ilave güvenlik önlemleri belirleyin
örneğin: aleti ve aksesuarları düzgün muhafaza edilmesi, ellerin sıcak tutulması, çalışma
tür ve biçimlerinin teşkili.
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, şebeke
NOT: Bu cihaz, kullanıcı bağlantı noktasında (elektrik bağlantı kutusu) izin verilen en fazla
sistem empedansı Zmax 0.25 Ohm olan bir güç kaynağı sistemi ile bağlantı amaçlıdır.
Kullanıcı, bu cihazın yalnızca yukarıdaki gerekliliği karşılayan bir güç sistemine bağlandığından
emin olmalıdır. Gerekirse, kullanıcı, arabirim noktasındaki sistem empedansını elektrik
şirketinden öğrenebilir.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her uyarı sözcüğü için ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz
ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
çok yakın bir tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
DIKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta dereceli yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden olabilecek, yaralanma ile
ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Keskin kenarlar
72
Gönye Kesme Testeresi
DWS771, DWS777
DeWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu ürünlerin
2006/42/EC, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013. normlarına uygun
olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC (19.04.2016 tarihine kadar), 2014/30/EU (20.04.2016 tarihinden
itibaren) ve 2011/65/EU Direktiflerine de uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Müdürü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
26.02.2016
Güvenlik talimatları
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken daima, yangın, elektrik çarpması ve yaralanma
riskini azaltmak için, aşağıdakiler dahil temel güvenlik kurallarına uyun.
Aleti kullanmadan önce bu talimatların tümünü dikkatlice okuyun ve bu talimatları saklayın.
BU KULLANIM KILAVUZUNU ILERDE
BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN
Genel Güvenlik Kuralları
1 . Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık yerler ve tezgahlar kazaya davetiye çıkarır.
2 . Çalışma alanınızın çevre koşullarına dikkat edin.
Aleti yağmura maruz bırakmayın. Aleti nemli ve ıslak ortamlarda kullanmayın. Çalışma
alanınızı iyi ışıklandırın (250–300 Lüks). Aleti yangın ve patlama olasılığı olan yerlerde
kullanmayın örneğin yanıcı sıvı ve gazların bulunduğu yerlerde. Çalışılan yer en iyi şekilde
havalandırılmalıdır.
3 . Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
Topraklanmış yüzeylere temas etmekten kaçının (örn: borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları). Aleti olağanüstü şartlarda kullanırken (örneğin yüksek miktarda nem varsa,
maden talaşı üretiliyorsa) izolasyon trafosu veya kaçak akım rölesi yerleştirilerek elektrik
emniyeti arttırılabilinir.
4 . Alakasız kişileri alete yaklaştırmayın.
İş ile ilgili olmayan kişilerin, özellikle çocukların, alete ve uzatma kablosuna dokunmalarına
müsaade etmeyin ve bu kişileri çalışma alanına yaklaştırmayın.
5 . Kullanılmayan aletleri saklayın.
Kullanımda değilken aletler kuru bir yerde muhafaza edilmeli ve çocukların ulaşamayacağı
şekilde kilit altına alınmalıdır.
6 . Aleti zorlamayın.
Kullanım amacına uygun kullanıldığı takdirde daha iyi ve daha güvenli bir iş çıkaracaktır.
7 . Doğru aleti kullanın.
Ağır hizmet tipi alet ile yapılması gereken işi küçük aletler kullanarak yapmaya çalışmayın.
Aleti kullanım amacı dışında kullanmayın; ağaç dallarını veya kütükleri kesmek için daire
testere kullanmayın.
8 . Uygun giysiler giyin.
Hareketli parçalara takılabileceğinden dolayı bol giysiler giymeyin, takı takmayın. Dışarıda
çalışırken kaymayan ayakkabı giyilmesi tavsiye edilmektedir. Saçınız uzunsa koruyucu
başlık takın.
9 . Koruyucu ekipman kullanın.
Daima emniyet gözlüğü kullanın. İşlemin toz veya fırlayan parçacık yaratması halinde, yüz
veya toz maskesi kullanın. Eğer bu parçacıklar çok sıcaksa ayrıca ısı geçirmez önlük takın. Her
zaman kulak koruyucu takın. Her zaman baret giyin.
10 . Toz çekme ekipmanı bağlayın.
Toz çekme ve toplama ekipmanı bağlantısı için aygıtlar sağlanmışsa bu aygıtların
bağlandığını ve düzgün kullanıldığını kontrol edin.
11 . Kabloyu amacına uygun kullanın.
Fişten tutarak prizden çıkarın, bu amaçla kablo bedenini kullanmayın. Kabloyu ısı,
yağ ve keskin uçlardan uzak tutun. Aleti asla kablosundan tutarak taşımayın.
12 . İşlediğiniz parçayı sabitleyin.
Parçayı sabitlemek için mümkünse işkence veya mengene kullanın. Bu hem daha güvenli olur,
hem de iki elinizde serbest kalmış olur.
13 . Aşırı uzanarak çalışmayın.
Yere sağlam basın ve dengenizi her zaman muhafaza edin.
14 . Aletlerinize iyi bakın.
Daha iyi ve güvenli performans için kesme aletlerini keskin ve temiz tutun. Yağlama ve
aksesuar değişimi için talimatlara uyun. Aletlerinizi düzenli olarak kontrol edin ve arızalıysa
yetkili servise tamir ettirin. Kolları ve düğmeleri kuru, temiz ve yağ ya da gresten uzak tutun.
Türkçe
15 . Aletin fişini prizden çekin.
Kullanımda değilken, bakım öncesi ve bıçak, uç, keski gibi aksesuarları değiştirirken aleti güç
kaynağından ayırın.
16 . Ayar anahtarlarını ve aparatlarını çıkartın.
Aleti çalıştırmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtarı ve aparatının bulunmadığını kontrol
etmeyi alışkanlık haline getirin.
17 . Aletin yanlışlıkla çalışmasına engel olun.
Aleti taşırken parmağınızın açma/kapama düğmesinde olmamasına dikkat edin. Prize
takmadan önce aletin “kapalı” konumda olduğunu kontrol edin.
18 . Dış mekan uzatma kabloları kullanın.
Kullanmadan önce uzatma kablolarını gözden geçirin ve hasar görmüşse değiştirin. Alet
dışarıda kullanıldığında, daima dışarıda kullanım için özel yapılmış ve böyle olduğunu
gösteren etiket taşıyan uzatma kabloları kullanın.
19 . Daima dikkatli olun.
Yaptığınız işe dikkat edin. Sağduyulu olun. Yorgun veya sarhoşken aleti kullanmayın.
20 . Hasarlı parça kontrolü yapın.
Kullanmadan önce aletin düzgün çalışacağını ve kullanım amacına uygun iş çıkaracağını
teyit etmek için aleti ve elektrik kablosunu kontrol edin. Hareketli parçaların ayarsız olup
olmadığı veya tutukluk yapıp yapmadığını, kırık parça olup olmadığını, montaj elemanlarını
ve çalışmasını etkileyebilecek diğer durumları kontrol edin. Hasarlı siper veya diğer parçalar bu
kullanım kılavuzunda aksi belirtilmediği takdirde yetkili servis tarafından tamir edilmeli veya
değiştirilmelidir. Arızalı düğmeleri yetkili servise değiştirtin. Açma/kapama düğmesi aleti açıp
kapatmıyorsa aleti kullanmayın. Asla kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenlerin dışında aksesuar veya parçaların
kullanılması ya da aletin kullanım amacı dışında kullanılması yaralanma riski doğurabilir.
21 . Aletinizi kalifiye bir elemana tamir ettirin.
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarına uymaktadır. Tamir işlemleri sadece kalifiye kişiler
tarafından orijinal yedek parça kullanılarak yapılmalıdır aksi takdirde kullanıcı tehlike
altında kalacaktır.
Gönye Testereler için Ek Güvenlik Kuralları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Makine ile birlikte bir de yalnızca üretici veya yetkili servisi tarafından değiştirilebilecek, özel
olarak yapılandırılmış bir elektrik kablosu gelir.
Testereyi üreticinin önerdiği malzemeler dışındaki malzemeleri kesmek için kullanmayın.
Makineyi siperler yerinde değilken, doğru çalışmıyorken veya bakımları düzgün
yapılmamışsa kullanmayın.
Açılı kesim yaparken kolun güvenli biçimde sabitlendiğinden emin olun.
Makine çevresindeki zemin düz, bakımlı ve malzeme parçalarından arındırılmış (örn. talaş ve
kırpıntı) olmalıdır.
Kesilecek malzeme için doğru bıçağı seçin.
Doğru şekilde bilenmiş testere bıçaklarını kullanın. Testere bıçağı üzerindeki maksimum hız
işaretini göz önünde bulundurun.
Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kilitleme topuzlarının ve kelepçe kollarının sıkı
olduğundan emin olun.
Testere elektrik kaynağına bağlıyken ellerinizi asla bıçak alanına koymayın.
Asla makine hızlı şekilde hareket halindeyken bıçağa doğru bir alet veya başka bir araç
sokarak durdurmaya çalışmayın; ciddi kazalar meydana gelebilir.
Herhangi bir aksesuar kullanmadan önce talimat kılavuzuna başvurun.
Yanlış aksesuar kullanımı hasara neden olabilir.
Testere bıçağını veya sert malzemeleri tutarken bir tutucu kullanın veya eldiven takın.
Kullanmadan önce testere bıçağının düzgün monte edildiğinden emin olun.
Bıçağın doğru yönde döndüğünden emin olun.
Önerilenden büyük ya da küçük çapta bıçaklar kullanmayın. Uygun bıçak sınıfı için teknik
verilere bakın. Yalnızca bu kılavuzda belirtilen, EN847-1 ile uyumlu bıçakları kullanın.
Özel olarak tasarlanmış gürültü azaltıcı bıçakları kullanmayı dikkate alın.
YÜKSEK HIZLI ÇELİK bıçaklar kullanmayın.
Çatlamış ya da hasarlı testere bıçaklarını kullanmayın.
Aşındırıcı veya elmas diskler kullanmayın.
İşaretli olan hız; değerlendirme bıçağında işaretli olan hıza en azından eşit olduğunda
yalnızca testere bıçaklarını kullanın.
Testerenizi asla kesim plakası olmadan kullanmayın.
Svici bırakmadan önce bıçağı üzerinde çalıştığınız parçadaki kesikten çıkarın.
Her kesimden önce makinenin sabit olduğundan emin olun.
Motor şaftını tutmak için fanın karşısına herhangi bir şey sıkıştırmayın.
Testere üzerindeki bıçak siperi kol aşağı indirildiğinde otomatik olarak yükselir; kafa kilit kolu 2
itildiğinde bıçak üzerine iner.
Testere kapanana kadar bıçak siperini elle kaldırmayın. Siper, testere bıçakları takılırken veya
sökülürken ya da testerenin incelenmesi için elle kaldırılabilir.
Periyodik olarak motor hava deliklerinin temiz ve talaştan arındırılmış olduğundan emin olun.
Kesim plakasını aşınmışsa değiştirin.
Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce veya bıçağı değiştirirken makineyi
şebekeden ayırın.
Makine hala çalışıyorken ve kafa bekleme konumunda değilken asla temizlik veya bakım
çalışması yapmayın.
LED takılıyken, farklı tipte LED ile değişime izin verilmez. Onarım yalnızca üretici veya yetkili
servis tarafından yapılmalıdır.
•
Ahşap kesme işleri sırasında testereye bir toz toplama cihazı takın. Toza maruz kalmayı
etkileyen etmenleri daima göz önünde bulundurun. Bu etmenler:
ʵʵ makinede işlenecek malzeme tipi (sunta ahşaba göre daha fazla toz üretir);
ʵʵ testere bıçağının keskinliği;
ʵʵ testere bıçağının doğru şekilde ayarlanması,
ʵʵ 20 m/sn’den az olmayan hava hızına sahip toz toplama elemanı.
Lokal toz atma yerinin yanı sıra başlıklar, sürgüler ve olukların doğru şekilde ayarlandığından
emin olun.
• Aşağıdaki faktörler gürültüye maruz kalmayı
etkiler:
ʵʵ yayılan gürültüyü azaltan bıçaklar kullanın;
ʵʵ yalnızca iyice bilenmiş testere bıçakları kullanın;
• Makine bakımı belirli aralıklarla yapılmalıdır;
• Yeterli miktarda genel veya yerel ışıklandırma sağlayın;
• Operatörün makinenin kullanımı, ayarı ve çalıştırılması konusunda yeterli eğitime sahip
olduğundan emin olun;
• Kullanılan aralayıcılar ve mil halkalarının bu kılavuzda belirtilen amaçlara uygun olduğundan
emin olun.
• Makine çalışırken ve testere kafasının bekleme konumunda olmadığı durumlarda
üzerinde çalışılan parçanın kesilen kısımlarını veya diğer parçalarını kesim alanından
çıkarmaya çalışmayın.
• 150 mm’den kısa parçaları asla kesmeyin.
• Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği maksimum parça boyutu:
ʵʵ Yükseklik 60 mm en 270 mm boy 500 mm
ʵʵ Daha uzun parçaların, örneğin DE7023 gibi uygun ek tabla ile desteklenmesi gerekir.
Üzerinde çalışılan parçayı her zaman güvenli bir şekilde kelepçeleyin.
• Kaza veya makine arızası durumunda, makineyi hemen kapatıp güç kaynağıyla
bağlantısını kesin.
• Arızayı rapor edin ve arızalı makineyi, başkaları tarafından kullanılmaya çalışılmasını önlemek
için uygun şekilde işaretleyin.
• Testere bıçağı kesim sırasında anormal parça besleme kuvveti nedeniyle bloke olursa,
makineyi kapatıp güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Üzerinde çalıştığınız parçayı çıkarın ve
testere bıçağının rahatça döndüğünden emin olun. Makineyi açın ve daha az parça besleme
kuvveti uygulayarak yeni kesim işlemini başlatın.
• Özellikle magnezyum olmak üzere hafif alaşım malzemeleri asla kesmeyin.
• Durumun izin verdiği hallerde, makineyi 8 mm çapında, 80 mm uzunluğunda cıvatalar
kullanarak tezgaha monte edin.
Diğer Riskler
Aşağıdaki riskler testere kullanmanın doğasında vardır:
• dönen parçalara dokunmaktan kaynaklanan yaralanmalar
• İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen,
bazı risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
• İşitme kaybı.
• Dönen testere bıçağının kapatılmamış parçalarından kaynaklanan kaza riski.
• Korumasız testere bıçağını değiştirirken yaralanma riski.
• Siperleri açarken parmakların sıkışması riski.
• Ahşap, özellikle meşe, kayın ve MDF keserken ortaya çıkan tozun solunmasından kaynaklanan
sağlık tehlikeleri.
Aşağıdaki etmenler, solunum sorunları riskini arttırır:
• Ahşap keserken toz emme sisteminin bağlı olmaması
• Tıkalı egzoz filtrelerinin neden olduğu yetersiz toz emme
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Taşıma noktası
Tarih Kodu Konumu (şekil (Figure) B)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 57 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2015 XX XX
İmalat Yılı
Paket içeriği
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Kısmen monte edilmiş makine
2 Altıgen anahtar 4/6 mm
1 216 mm TCT testere bıçağı
73
Türkçe
1
1
•
•
Malzeme işkencesi
Kullanım kılavuzu
Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol edin.
Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için zaman ayırın.
Açıklama (Şek. A, B, G, H)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla
veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Açma/kapama düğmesi
24 Çapraz çubuklar
2 Siper kilit kolunu serbest bırakma kolu
25 Testere kafası
3 Taşıma kolu
26 Alyan anahtarları (Şekil G)
4 Sabit üst siper
27 Kablo mandalı
5 Dış flanş
28 Kablo
6 Bıçak cıvatası
29 Hız kontrol kadranı (Sadece DWS771)
7 Alt bıçak siperi
30 Asma kilit deliği
8 Testere Bıçağı
31 İptal düğmesi
9 Kayma korkuluğu kilit topuzu
32 Taşıma kolu (sol ve sağ)
10 Sabit masa
33 İç flanş (Şekil H)
11 kertik plakası
34 Toz emme nozülü
12 Gönye kolu
Opsiyonel aksesuarlar (Şekil A, C–E, K)
13 Gönye tutamağı
35 Masa üst plakası
14 Dönen masa/gönye kolu
36 Destek kılavuz rayları
15 Gönye ölçeği
37 Malzeme destek plakası
16 Kayma korkuluğu
38 Dönme durdurucu
17 Malzeme mengenesi
39 Ayarlanabilir ayak 760 mm (maks.
yükseklik)
18 Çapraz kilit
40 Sehpa Ayağı
19 Siper kilit kolu kancası
41 Kısa iş parçaları için uzunluk durdurucu
20 Açılama çalıştırma kolu
(kılavuz rayları 35 ILE KULLANILACAKTIR)
21 Açılama ölçeği
42
Döner masa
22 Tezgah montaj delikleri
43 Dönme kilit hızlı bağlantı
23 Kilitleme düğmesi
Kullanım Amacı
DeWALT Çapraz Kesim Gönye Testere profesyonel ahşap, ahşap ürünleri ve plastik kesimi için
tasarlanmıştır. Çapraz kesim, eğik kesim ve gönyeli kesim işlemlerini basit, doğru ve güvenli bir
şekilde gerçekleştirir.
Bu ünite, karpit uçlu, nominal 216 mm bıçak çapına sahip bir bıçakla kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu gönye testereler, profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine IZIN VERMEYIN. Bu alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından
kullanılırken nezaret edilmelidir.
UYARI! Makineyi, tasarlanan amaçlar dışında kullanmayın.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz kişiler
tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol edin.
Aletiniz EN61029 standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu yüzden topraklama
hattı gerektirmez.
Güç kablosunun değiştirilmesi durumunda alet sadece yetkili servis acentesi veya kalifiye
elektrikçi tarafından onarılmalıdır.
Aşağıdaki kabloların kullanılması zorunludur:
DW770 / DW770GP: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DW770 LX / DW770GP LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
DWS777 / DWS771: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DWS777 LX / DWS771 LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne (Teknik verilere bakın) uygun
onaylı bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takıp çıkarmadan önce,
ayarlarla oynamadan veya değiştirmeden önce yada tamir yaparken aleti
kapatın ve makineyi güç kaynağından ayırın. Açma/kapama düğmesinin
kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Paketinden çıkarma
Motor ve siperler tabana monteli durumdadır.
74
Kablo kelepçesi (Şek. H)
Kabloyu 28 kablo kelepçesinden 27 geçirin. Testere kafasının hareketi için yeteri kadar kablo
bıraktıktan sonra tornavida ile kelepçeyi sıkın.
Tezgaha bağlama (Şek. B)
1. Tezgaha bağlamada kullanılmak üzere dört ayakta da delikler 22 mevcuttur. Bu deliklerde
farklı ebatta cıvatalar kullanılabilir. Deliklerden birini kullanın; her ikisini de kullanmaya
gerek yoktur. Hareket etmesini engellemek için testerenizi daima sıkıca bağlayın. 8 mm
çapa ve 80 mm uzunluğa sahip cıvatalar önerilir. Taşınabilirliği artırmak için alet 12,5 mm
veya daha kalın bir kontrplağa bağlanabilir daha sonra bu kontrplağı çalışma tezgahına
bağlayabilir veya başka bir yere taşıyarak yeniden bağlayabilirsiniz.
2. Testereyi yukarıda anlatıldığı şekilde kontrplağa bağlarken, tespit cıvatalarının kontrplağın
altından çıkmamasına dikkat edin.
Kontrplak, çalışma tezgahının üzerine düz bir şekilde oturmalıdır. Testereyi, herhangi bir
çalışma tezgahına bağlarken, mengeneleri sadece, tespit deliklerinin bulunduğu sıkıştırma
göbeklerine yerleştirin. Mengenelerin bu göbeklerin dışındaki noktalara yerleştirilmesi
testerenin çalışmasını olumsuz etkilemektedir.
3. Testere bıçağının kesilen malzemede sıkışması ya da kesim hatalarının önlenmesi için
testerenin yerleştirildiği yüzeyin çarpık veya eğri büğrü olmamasına dikkat edin. Testere
tezgah üzerinde oynuyorsa, testere ayağının altına ince bir malzeme yerleştirerek
testerenin tezgah yüzeyi üzerinde sabit durmasını sağlayın.
Testere bıçağının takılması (Şek. A, G–I)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takıp çıkarmadan önce,
ayarlarla oynamadan veya değiştirmeden önce yada tamir yaparken aleti
kapatın ve makineyi güç kaynağından ayırın. Açma/kapama düğmesinin
kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yeni bir bıçağın dişleri çok keskindir ve tehlikeli olabilir.
UYARI! Testere bıçağının yalnızca açıklanan şekilde değiştirilmesi gerektiğini unutmayın.
Yalnızca Teknik Veriler bölümünde belirtilen testere bıçaklarını kullanın; Kat.no.:
DT4320 önerilir.
1. 6 mm altıgen anahtarı 26 bıçak milinin aksi yönünde takın ve öyle tutun (Şek. G).
2. Saat yönünde çevirerek bıçak cıvatasını 6 sökün. Bıçak cıvatasını 6 ve dış flanşı 5 çıkarın.
3. Alt bıçak siperini 7 kaldırmak için alt siper/kafa kilidi boşa alma koluna 2 bastırın ve
testere bıçağını 8 çıkarın.
4. Bıçağın alt kenarındaki dişlerin dayama mesnedini gösterdiğini (kullanıcının aksi yönü)
kontrol ederek yeni testere bıçağını iç flanşın 33 üzerinde bulunan tespit parçasına takın.
5. Motor milinin her iki tarafında bulunan tespit tırnaklarının 45 düzgün oturduğunu kontrol
ederek dış flanşı 5 yerleştirin.
6. Bir elinizle 6 mm altıgen anahtarı 26 tutarken diğer elinizle bıçak somununu 6 saat yönü
tersi istikametinde çevirerek sıkın (şekil I).
AYARLAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takıp çıkarmadan önce,
ayarlarla oynamadan veya değiştirmeden önce yada tamir yaparken aleti
kapatın ve makineyi güç kaynağından ayırın. Açma/kapama düğmesinin
kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Gönye kesme testereniz fabrikada doğru bir şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarın nakliyat ve taşıma
ya da başka bir nedenle yeniden yapılması gerekirse, testerenizi ayarlamak için aşağıdaki
adımları izleyin. Bu ayarlar bir kez yapıldıktan sonra doğru kalacaktır.
Sabit kesme derinliği için travers çubuklarının ayarlanması
(Şek. A, B, J, L)
Bıçak tabla boyunca sabit kesme derinliğinde çalışmalı ve kanalın arka kısmındaki ya da dönen
kolun ön tarafındaki sabit tablaya dokunmamalıdır. Bunu sağlamak için testere kafası tam
olarak bastırıldığında travers kolları tablaya tamamen paralel olmalıdır.
1. Alt siper/kafa kilidi boşa alma koluna 2 bastırın (Şek. A).
2. Testere kafasını arka pozisyona komple bastırın ve döner tabla 14 ile dış flanşın alt kısmı 5
arasındaki mesafeyi ölçün (Şek. J).
3. Testere kafası travers kilidini 18 çevirin (Şek. B)
4. Testere kafasını komple bastırılmış tutarak kafayı gidebileceği son noktaya kadar çekin.
5. Şekil K’de gösterilen yüksekliği yeniden ölçün. Bu iki değer aynı olmalıdır.
6. Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin (Şek. B):
a. Üst toz çekme memesinin 37 altında bulunan dirsekteki 47 kilitleme somununu 46
gevşetin ve vidayı 48 küçük adımlarla gerektiği kadar ayarlayın.
b. Kilitleme somununu 46 sıkın.
UYARI: 90° dikey ve 45° meyil pozisyonlarında döner kolun ön kısmında ve kanalın arka
kısmında bıçağın tablaya dokunmadığını her zaman kontrol edin. Bunu kontrol etmeden
önce aleti açmayın!
Dayama mesnedinin ayarlanması (Şek. M)
Gevşetmek için kayan dayama mesnedi tespit vidasını 9 saatin aksi yönüne çevirin. Kayan
dayama mesnedini 16 bıçağın kesemeyeceği bir pozisyona getirin ve ardından dayama
mesnedi tespit vidasını saat yönünde çevirerek sıkın.
Türkçe
Bıçağın dayama mesnedine göre kontrol edilmesi ve ayarlanması
(Şek. B, N, O, Q)
1. Gönye mandalını 13 gevşetin.
2. Başparmağınızı gönye koluna 12 yerleştirin ve döner tabla/gönye kolunu 14 serbest
bırakmak için gönye mandalını 13 sıkın.
3. Mandal gönye kolunu 0° gönye pozisyonuna getirene kadar gönye kolunu çevirin.
4. Kafayı aşağı çekin ve aşağı kilitleme düğmesini 23 kullanarak bu pozisyonda sabitleyin.
5. Gönye skalası 15 üzerindeki 0° işaretlerinin 49 görülebildiğini kontrol edin.
6. Dayama mesnedi 16 ve bıçağın 8 soluna bir gönye 50 yerleştirin.
UYARI: Gönye ile bıçağın dişlerine dokunmayın.
7. Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
a. Vidaları 51 gevşetin ve gönye ile ölçüldüğünde dayama mesnedi ile bıçak arasında 90°
olana dek skala/gönye kolu aksamını sola veya sağa kaydırın (Şek. N).
b. Vidaları 51 yeniden sıkın.
Bıçağın tablaya göre kontrol edilmesi ve ayarlanması (Şek. P–R)
1. Meyil sıkıştırma kolunu 20 gevşetin (Şek. P)
2. Komple dikey olmasını sağlamak için testere kafası sağa bastırın ve meyil sıkıştırma
kolunu sıkın.
3. Tabla ve bıçak 8 arasına dik konumda bir gönye 50 yerleştirin (Şek. Q).
UYARI: Gönye ile bıçağın dişlerine dokunmayın.
4. Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
a. Meyil sıkıştırma kolunu 20 gevşetin ve gönye ile ölçüldüğünde bıçak ile tabla arasında
90° olana dek dikey pozisyon ayarlama tahdit vidalasını 52 sağa veya sola çevirin.
b. Meyil göstergesi (a1) meyil skalası 21 üzerinde sıfırı göstermiyorsa, skalayı sabitleyen
vidaları 54 gevşetin ve skalayı gerektiği gibi kaydırın.
Meyil açısının kontrol edilmesi ve ayarlanması (Şek. A, P, R)
Meyil aşma, azami meyil açısının gerektiği şekilde 45° veya 48°’ye ayarlanmasına imkan verir.
• Sol = 45°
• Sağ = 48°
1. Aşma düğmesinin 55 sol pozisyonda olduğunu kontrol edin.
2. Meyil sıkıştırma kolunu 20 gevşetin ve testere kafasını sola kaydırın.
3. Bu 45° meyil pozisyonudur.
4. Ayarlama gerekirse gösterge 53 45°’yi gösterene dek gerektiği şekilde tahdit vidasını 56
sağa veya sola çevirin.
UYARI: Kılavuz kanalları testere tozuyla tıkanabilir. Kılavuz kanallarını temizleme için bir
çıta veya düşük basınçlı hava kullanın.
Çalıştırmadan önce
UYARI:
• Uygun testere bıçağı takın. Oldukça aşınmış bıçakları kullanmayın. Aletin azami
dönüş hızı testere bıçağının azami dönüş hızını geçmemelidir.
• Çok küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
• Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
• Kesmeye başlamadan önce motorun tam hıza ulaşmasını bekleyin.
• Tüm kilitleme düğmelerinin ve sıkıştırma kollarının sıkıştırılmış olduğunu kontrol edin.
• İşlediğiniz parçayı sabitleyin.
• Bu testere kereste ve demir içermeyen malzemeleri kesmesine rağmen bu kullanma
kılavuzunda sadece kereste kesiminden bahsedilmiştir. Aynı kullanma kılavuzu diğer
malzemeler için de geçerlidir. Bu testere ile demir veya çelik ihtiva eden malzemeler
için çimento bazlı malzemeleri kesmeyin. Hiçbir aşındırıcı disk kullanmayın!
• Mutlaka kesme kanalı plakası kullanın. Kesme kanalı genişliği 10 mm’den fazlaysa
makineyi çalıştırmayın.
• İş parçasının bir kereste parçası üzerine yerleştirilmesi kapasiteleri
300 mm’ye çıkaracaktır.
ÇALIŞTIRMA
Kullanım Talimatları
UYARI: Her zaman güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere uygun
hareket edin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takıp çıkarmadan önce,
ayarlarla oynamadan veya değiştirmeden önce yada tamir yaparken aleti
kapatın ve makineyi güç kaynağından ayırın. Açma/kapama düğmesinin
kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
İngiliz kullanıcıların “ağaç işleri makinaları hakkında düzenlemeler 1974” ve bu düzenleme ile
ilgili tüm değişikliklere bakmaları tavsiye edilir.
Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından ergonomik durumunuza uygun şekilde
yerleştirildiğinden emin olun. Makinenin yerleştirileceği bölge, operatörün görüş açısının iyi
olmasını ve üzerinde çalışılan parçanın herhangi bir sınırlama olmaksızın ele alınmasına olanak
tanıyacak yeterli serbest alan bulunmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Titreşim etkilerini azaltmak için ortam sıcaklığını çok düşük olmadığından, makine ve aksesuar
bakımının iyi yapıldığından ve üzerinde çalışılan parça boyutunun bu makineye uygun
olduğundan emin olun.
Açma kapama (Şek. A)
Aleti kilitlemek için asma kilit takmak amacıyla açma/kapama düğmesi 1 üzerinde bir delik 30
bulunmaktadır.
1. Aleti çalıştırmak için açma/kapama düğmesine 1 basın.
2. Aleti durdurmak için açma/kapama düğmesini bırakın.
XPSTM LED Çalışma Işığı Sisteminin Kullanılması (Şekil A, V)
NOT: Gönye testeresi bir güç kaynağına bağlı olmalıdır.
XPSTM LED Çalışma Işığı Sistemi siyah renkli plastik kapağın altındaki kola takılmış olan bir
düğme şalterle çalışır. XPSTMM LED Çalışma Işığı Sistemi gönye testerenin tetik anahtarından
bağımsızdır.
Bir ahşap parçası üzerinde mevcut bir kalem hattından kesim yapmak için:
1. Siyah plastik kapağı itin, ardından çalıştırma kolunu 3 çekerek ahşaba yakın olan testere
bıçağını 8 alın. Bıçağın gölgesi ahşapta görünecektir.
2. Kalem hattını bıçağın gölgesinin kenarı ile hizalayın. Kalem hattıyla tam olarak denk
getirmek için gönyeyi veya eğik açıları ayarlamanız gerekebilir.
Hız kontrol kadranı (sadece dw771)
Hız kontrol kadranı 29 istenen gelişmiş hız aralığı ayarı için kullanılabilir.
Hız kontrol kadranını 29 1–5 arası numara ile gösterilen istenilen aralığa çevirin.
• Kereste gibi yumuşak malzemeleri kesmek için yüksek hızları kullanın.
• Sert keresteleri kesmek için düşük hızları kullanın.
Beden ve el pozisyonu
Gönye kesme testeresini kullanırken beden ve ellerinizin doğru pozisyonda olması kesim işini
daha kolay, daha hassas ve güvenli yapacaktır.
UYARI:
• Ellerinizi daima kesim bölgesinden uzak tutun.
• Ellerinizi bıçağa 150 mm’den daha fazla yaklaştırmayın.
• Kesim sırasında parçayı tablaya ve dayama mesnedine sıkıca bastırın. Ellerinizin
pozisyonunu, açma/kapama düğmesi bırakılana ve bıçak tamamen durana
kadar değiştirmeyin.
• Bıçağın hareket yolunu kontrol etmek için asıl kesimden önce daima (makine
kapalıyken) deneme yapın.
• Ellerinizi çapraz tutmayın.
• Her iki ayağınızla yere sağlam basın ve dengenizi muhafaza edin.
• Testere kolunu sağa ya da sola hareket ettirirken, hareketi takip eden ve testere
bıçağının hafif sağında/solunda durun.
Temel kesimler
Dikey düz kesim (Şek. A, S)
NOT: İstenilen kesme performansını elde etmek için 30 mm göbek çapına sahip
216 mm testere bıçakları kullanın.
1. Gönye mandalını 13 gevşetin ve ardından yukarı kaldırın.
2. Gönye mandalını 13 0 pozisyonuna getirin ve gönye mandalını sabitleyin.
3. Kesilecek olan parçayı dayama mesnedine 16 dayayın.
4. Taşıma kolundan 3 tutun ve kafayı boşa almak için kafa kilidi boşa alma koluna 2 bastırın.
Motoru çalıştırmak için açma/kapama düğmesine 1 basın. Kesmeye dayama mesnedi
yakınından başlamanız tavsiye edilir.
5. Bıçağın kereste boyunca kesmesi ve plastik kesme kanalı plakasına 11 girmesini sağlamak
için kafayı bastırın.
6. Kafa komple bastırıldığında kesme işlemini tamamlamak için yavaşça yukarı çekin.
7. Kesme işlemini tamamladıktan sonra açma/kapama düğmesini bırakın ve kafayı üst
bekleme pozisyonuna getirmeden önce testere bıçağının tamamen durmasını bekleyin.
UYARI:
• Bazı plastik profil türleri için sıranın tersinden gidilmesi tavsiye edilir.
• Alt bıçak siperi, kol 2 bırakıldığında çabucak kapanmak üzere tasarlanmıştır. 1 saniye
içinde kapanmıyorsa testereyi yetkili DeWALT tamir acentesine gösterin.
Gönyeli kesme (Şek. A, T)
1. Gönye mandalını 13 sıkın. Kolu sağa/sola istenen açıya getirin.
2. Gönye mandalı otomatik olarak solda ve sağda 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° ve 50°’de
duracaktır. Ara açı isteniyorsa kafayı sıkıca turun ve gönye mandalını sabitleyerek kilitleyin.
3. Kesim işleminden önce gönye tespit kolunun sıkıca sabitlendiğini kontrol edin.
4. Dikey düz kesimde olduğu gibi devam edin.
UYARI: Kesildikten sonra atılacak kısmı ufak olan bir iş parçasının ucunu gönyeli keserken
iş parçasını kesildikten sonra atılacak kısım bıçağa oranla dayama mesnedi ile daha
büyük açı yapacak şekilde yerleştirin yani:
• sola gönyeli kesim, atılacak kısım sağa
• sağa gönyeli kesim, atılacak kısım sola
Meyilli kesme (Şek. P, U)
Meyil açıları 0° ile 48° arasında sola ayarlanabilir. 45°’ye kadar olan meyiller gönye kolu sıfır ile
azami 45° arasında sağ/sol gönye pozisyonuna ayarlanarak kesilebilir.
1. Meyil sıkıştırma kolunu 20 gevşetin ve meyli istediğiniz gibi ayarlayın.
2. Gerektiği takdirde aşma düğmesini 31 ayarlayın.
3. Kafayı sıkıca tutun ve düşmesine müsaade etmeyin.
4. Meyil sıkıştırma kolunu 20 iyice sıkın.
75
Türkçe
5. Dikey düz kesimde olduğu gibi devam edin.
Kesim kalitesi
Bir kesimin düzgün olması, kesilen malzemenin cinsi gibi bir dizi değişkene bağlıdır. Kalıp
çıkarma ve hassaslık gerektiren diğer işler için çok düzgün kesim gerektiğinde, keskin (60 dişli
karpit) bıçak ve yavaş, düzenli bir kesim hızı istenilen sonuçları sağlayacaktır.
UYARI: Kesilen malzemenin kesim sırasında hareket etmemesine dikkat edin; parçayı
sıkıca bağlayın. Testere kolunu kaldırmadan önce daima bıçağın tamamen durmasını
bekleyin. Kesilen parçanın arka kısmında hala küçük çaplı kırılmalar oluyorsa, kesilecek
ahşabın üzerine bir bant yapıştırın. Kesimi bandın üzerinden yaptıktan sonra, bandı
dikkatli bir şekilde çıkartın.
Kesilecek parçanın bağlanması (Şek. C, X)
UYARI: Daima, bir malzeme kelepçesi kullanın.
En iyi sonuçları almak için, bu testereyle kullanılmak üzere tasarlanan mengeneyi 17 kullanın.
Kelepçeyi takmak için
1. Korkuluğun arkasındaki deliğe takın. Kelepçe 17 gönye testerenin arkasına doğru
bakmalıdır. Kelepçe çubuğu üzerindeki oluğun gönye testeresinin tabanına tam olarak
takıldığından emin olun. Oluk görünür durumdaysa, kelepçe güvenli olmayacaktır.
2. Kelepçeyi gönye testeresinin önüne doğru 180º döndürün.
3. Kelepçeyi yukarıya veya aşağıya ayarlamak için düğmeyi gevşetin, ardından iş parçasını
sağlam şekilde kelepçelemek için ince ayar düğmesini kullanın.
NOT: Açılandırırken kelepçeyi tabanın sağ tarafına yerleştirin. BIÇAĞIN YOLUNU KONTROL
EDEBİLMENİZ İÇİN KESİMLERİ BİTİRMEDEN ÖNCE DAİMA KURU ÇALIŞTIRMA (ELEKTRİKSİZ)
GERÇEKLEŞTİRİN. KELEPÇENİN, TESTERE VEYA SİPERLERİN HAREKETİNE MÜDAHALE
ETMEDİĞİNDEN EMİN OLUN.
Birleşik gönye (Şek. W)
Bu kesimde gönyeli ve meyilli kesim birlikte yapılır. Bu kesim türü, şekil W’te gösterildiği gibi
eğimli kenarları olan çerçeve ve kutuların yapımında kullanılmaktadır.
UYARI: Kesim açısının, kesimden kesime değişmesi halinde, meyil sıkıştırma kolu ve gönye
sıkıştırma düğmesinin iyice sıkıştırıldığını kontrol edin. Bu kol ve düğme, gönye ya da meyil
değiştirildikten sonra sıkıştırılmalıdır.
• Aşağıdaki tablo, en çok kullanılan birleşik gönyeli kesimler için uygun meyil ve gönye
ayarlarını seçmede size yardımcı olacaktır.
• Tabloyu kullanmak için, projenizin istenen “A” (Şek. W) açısını seçin ve bu açıyı tablodaki
uygun eğri üzerinde bulun. Bu noktadan tabloyu aşağıya doğru takip ederek doğru meyil
açısını bulun ve yana doğru takip ederek doğru gönye açısını bulun.
10
25
30
35
40
45
KARE
KUTUBOX
SQUARE
65
80
20
40
35
45
35
40
6 KENARLI
6 SIDED KUTU
BOX
30
70
35
30
65
75
80
85
30
25
50
25
45
65
55
20
35
50
45
15
8 KENARLI KUTU
8 SIDED BOX
15
30
40
10
20
40
60
70
75
20
80
85
55
60
25
15
25
35
30
20
25
15
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
Toz Toplama Cihazı (Şekil A, K)
UYARI: Mümkün olduğu her durumda, toz emisyonlarıyla ilgili yönetmelikler uyarınca
tasarlanmış bir toz toplama cihazı bağlayın.
İlgili yasal mevzuata uygun tasarlanmış bir toz toplama cihazını bağlayın. Harici olarak
bağlanan sistemlerin hava hızı 20m/s +/- 2 m/s olmalıdır. Alet bağlı fakat çalışmazken bağlantı
noktasındaki bağlantı tüpünde ölçülecek hız.
NOT: DWV9000 dönme kilit hızlı bağlantısı (43) toz toplama cihazına bağlanmak üzere tavsiye
edilen bir opsiyonel aksesuardır.
Çalışılan malzeme için ülkenizde geçerli olan düzenlemelere uyun.
Vakumlu süpürge, çalışılacak malzeme için uygun olmalıdır.
Özellikle sağlığa zararlı veya kanserojen olan kuru tozları vakumla çekerken özel bir vakumlu
temizleyici kullanın.
Taşıma (Şek. A, B)
UYARI: Gönye kesme testeresini kolayca taşıyabilmeniz için, tabanda iki adet el cebi 32
bulunmaktadır. Mitre testereyi kaldırmak veya taşımak için asla koruyucuları kullanmayın.
1. Testereyi taşımak için meyil ve gönye pozisyonlarını 0°’ye ayarlayın.
2. Alt siper/kafa kilidi boşa alma koluna 2 bastırın (Şek. A).
3. Kafayı aşağı bastırın ve aşağı kilitleme düğmesine 23 basın (Şek. B).
4. Testere bıçağını bekleme pozisyonuna getirin ve travers kilidine 18 basın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakım gerektirecek şekilde uzun yıllar çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Sürekli tatminkar çalışma düzgün alet bakımı ve düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları takıp çıkarmadan önce,
ayarlarla oynamadan veya değiştirmeden önce yada tamir yaparken aleti
kapatın ve makineyi güç kaynağından ayırın. Açma/kapama düğmesinin
kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Testere bıçağı aşınırsa yeni testere bıçağı ile değiştirin.
15
20
5
10
10
KUTUNUN KENAR AÇISI (“A” AÇISI)
50
55
60
40
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
TESTEREYİ
BU MITER
GÖNYEANGLE
AÇISINA
SET THIS
ONAYARLAYIN
SAW
15
75
5
70
0
85
45
Bu parçalar (ayaklı sehpa ve işkence hariç) hem kesilecek parçanın girdiği hem de çıktığı
tarafta gerekmektedir:
-- Ayaklı sehpa 40 (montaj talimatları ile gelir).
-- Kılavuz rayları (500 veya 1 000 mm) 35 .
-- Kılavuz raylarını destekleme sehpaları 39 . Makineyi desteklemek için bu sehpaları
kullanmayın! Sehpaların yüksekliği ayarlanabilir.
-- Malzeme destek plakaları 36 .
-- Rayları desteklemek için (aynı zamanda mevcut tezgahta çalışırken) tabla nihayet
plakası 34 .
-- Malzeme işkencesi 17 .
-- Döner tahdit 38 .
1. Testerenizi ayaklı sehpanın üzerine yerleştirin ve kılavuz rayları bağlayın.
2. Malzeme destek plakalarını 36 kılavuz raylara 35 sıkıca vidalayın.
3. Malzeme işkencesi 17 artık uzunluk tahdidi işlevini görür.
4. Tabla nihayet plakasını 34 takın.
5. Döner tahdidi 38 arka raya takın.
6. Orta veya uzun iş parçalarının uzunluğunu ayarlamak için döner tahdidi 38 kullanın. Yana
doğru ayarlanabilir ve kullanımda değilken dışarı döndürülebilir.
25
30
35
40
45
Yağlama
Elektrikli aletiniz ilave yağlama gerektirmez.
TESTEREYİ
BU MEYİL
AYARLAYIN
SET THIS
BEVELAÇISINA
ANGLE ON
SAW
1. Testerenizi bu açılara ayarlayın ve birkaç deneme kesimi yapın.
2. Kesilen parçaları birleştirmeyi deneyin.
Örnek: 25° dış açılı (açı “A”) (Şek. W) 4 kenarlı bir kutu yapabilmek için sağ üst taraftaki
eğriyi kullanın. Eğri ölçeği üzerinde 25°’yi bulun. Testerenin gönye açısını (23°) bulmak için
eğriyi kesen yatay çizgiyi takip edin. Aynı şekilde testerenin meyil açısı ayarını (40°) bulmak
için eğriyi kesen dikey çizgiyi yukarıya ya da aşağıya doğru takip edin. Testere ayarlarını
denemek için birkaç hurda ahşap parçası üzerinde kesim yapın.
UYARI: Birleşik gönye kesiminde 45° meyil ve 45° sol veya sağ gönye sınır değerlerini
asla geçmeyin.
Kısa ve uzun parçaların desteklenmesi (Şek. C, D)
Kısa malzemelerin kesilmesi
Hem toplu kesim hem de farklı uzunlukları olan münferit iş parçalarının kesilmesi için kısa iş
parçalarında uzunluk tahdidinin 41 kullanılması tavsiye edilmektedir. Uzunluk tahdidi sadece
opsiyonel bir çift kılavuz rayı 35 ile birlikte kullanılabilir.
Uzun malzemelerin kesilmesi
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, uzun iş parçalarını daima destekleyin.
Şekil C’te testere kendi başına kullanıldığında uzun iş parçalarını kesmek için ideal yapılandırma
gösterilmektedir (tüm parçalar isteğe bağlıdır).
76
Temizlik
Kullanmadan önce, üst bıçak siperini, hareketli alt bıçak siperini ve uygun şekilde
çalışacağından emin olmak için toz toplama borusunu dikkatli bir şekilde kontrol edin.
Yongalar, toz veya üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların fonksiyonlardan
herhangi birinin engellenmesine yol açmayacağından emin olun.
Üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların testere bıçağı ile siperler arasında
sıkışması halinde makinen güç kaynağıyla bağlantısını kesin ve Testere Bıçağının Takılması
bölümünde verilen talimatları izleyin. Sıkışmış parçaları çıkartın ve testere bıçağını takın.
UYARI: Havalandırma deliklerinin içinde veya etrafında pislik görüldüğünde aletin
gövdesindeki pislik ve tozu kuru hava ile temizleyin. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı kulak
koruyucu ve toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan kısımlarını temizlemek için asla solventler veya diğer ağır
kimyasallar kullanmayın. Bu kimyasallar parçalarda kullanılan malzemeyi zayıflatabilir.
Sadece su ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bez kullanın. Aletin içini asla sıvı girmesine
izin vermeyin; aletin hiçbir parçasını sıvıya daldırmayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, tabla üstünü düzenli olarak temizleyin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, toz toplama sistemini düzenli
olarak temizleyin.
Türkçe
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından sunulanlar haricindeki aksesuarlar aletle test
edilmediklerinden, bu tür aksesuarların bu lazerle kullanılması tehlikeli olabilir.
Yaralanma riskini azaltmak için bu ürünle DeWALT tarafından tavsiye edilen
aksesuarlar kullanılmalıdır.
Makaralı tezgahın kullanılması (Şek. C–E)
Makaralı tezgah 42 büyük ve uzun kereste parçalarının kesilmesini oldukça kolaylaştırmaktadır
(Şek. E). Makinenin soluna ya da sağına bağlanabilmektedir. Makaralı tezgah opsiyonel ayaklı
sehpa kullanımını gerektirmektedir (Şek. C).
UYARI: Ayaklı sehpa ile verilen talimatları izleyerek makaralı tezgahı birleştirin.
• Ayaklı sehpa ile verilen kısa destek çubuklarını tablanın standart olmayan rayları ile
kullanılacak tablanın yan tarafına yerleştirin.
• Makaralı tezgah ile verilen tüm talimatları takip edin.
Mevcut testere bıçağı yelpazesi (önerilen bıçaklar)
Bıçak türü
Bıçak ebadı
Kullanım yeri
(çap x göbek çapı x diş sayısı)
DT4310 serisi 40
216x30x24
Genel amaçlı, ahşap ve plastik kesimi
DT4286 serisi 40
216x30x80
TCG alüminyumla kullanmak için
DT4320 serisi 60
216x30x48
Suni ve doğal ahşabın ince kesimi için ATB
DT4350 serisi 60
216x30x60
Suni ve doğal ahşabın çok ince kesimi için TCG
Uygun aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller normal evsel atıklarla birlikte
çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu
da bazı hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri ve pilleri yerel
yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.
com adresinde mevcuttur.
77
Ελληνικά
ΓΩΝΙΑΚΌ ΠΡΙΌΝΙ ΕΓΚΆΡΣΙΑΣ ΚΟΠΉΣ
DWS771, DWS777
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Συγχαρητήρια!
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον
τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ισχύς εισόδου
Διάμετρος λεπίδας
Εσωτερική διάμετρος λεπίδας
Μέγιστη ταχύτητα λεπίδας
Λοξοτομή (μέγιστες θέσεις)
Φαλτσογωνία (μέγιστες θέσεις)
Σύνθετη γωνιακή κοπή
V
W
mm
mm
min-1
αριστερά και δεξιά
αριστερά
Φαλτσογωνία
Λοξοτομή
DWS777
230
1
1800/1600
216
30
6300
50°
48°
45°
45°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
60 x 270
60 x 190
60 x 180
48 x 270
45 x 270
460 x 560 x 430
15,0
LPA (ηχητική πίεση)
LWA (ακουστική ισχύς)
K (αβεβαιότητα ακουστικής ισχύος)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
102
3,2
93
104
3,9
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο
EN61029:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
m/s²
2,1
2,1
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN61029 και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής κραδασμών αντιστοιχεί στις
βασικές εφαρμογές του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε άλλες
εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή
κραδασμών ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το
πόσες φορές το εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που λειτουργεί αλλά χωρίς
να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσετε το χειριστή
από τις επιπτώσεις των κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η συσκευή αυτή προορίζεται για σύνδεση σε σύστημα τροφοδοσίας ρεύματος με
μέγιστη επιτρεπόμενη σύνθετη αντίσταση συστήματος Zmax 0,28 Ω στο σημείο διασύνδεσης
(κιβώτιο υπηρεσίας παροχής ρεύματος ρεύματος) της τροφοδοσίας του χρήστη.
Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η συσκευή συνδέεται μόνο σε σύστημα ρεύματος
που πληροί την πιο πάνω απαίτηση. Αν χρειάζεται, ο χρήστης μπορεί να ρωτήσει τη
δημόσια εταιρεία παροχής ρεύματος σχετικά με τη σύνθετη αντίσταση του συστήματος στο
σημείο διασύνδεσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας σοβαρότητας.
78
Αιχμηρές πλευρές
Δήλωση Συμμόρφωσης–Ε.Κ.
DWS771
230
1
1550/1400
216
30
2600-5200
50°
48°
45°
45°
Ικανότητες
Εγκάρσια κοπή 90°
Λοξοτομή 45°
Λοξοτομή 48°
Φαλτσογωνία 45°
Φαλτσογωνία 48°
Συνολικές διαστάσεις
Βάρος
Ασφάλειες
Ευρώπη
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Γωνιακό πριόνι εγκάρσιας κοπής
DWS771, DWS777
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά
δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες 2004/108/EK (έως 19/04/2016),
2014/30/ΕΕ (από 20/04/2016) και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος
του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
26.02.2016
Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να τηρούνται
πάντοτε οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να ελαττωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας και προσωπικού τραυματισμού, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι
ακόλουθες προφυλάξεις.
Διαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες προτού προσπαθήσετε να χειριστείτε το προϊόν αυτό και
διατηρήστε αυτές τις οδηγίες.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Γενικοί κανόνες ασφαλείας
1 . Διατηρείτε καθαρό το χώρο εργασίας.
Ακατάστατοι χώροι και πάγκοι εγκυμονούν κίνδυνο τραυματισμών.
2 . Λάβετε υπόψη σας τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο
χώρο εργασίας.
Μην εκθέτετε το εργαλείο στη βροχή. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες υγρασίας.
Φροντίστε για τον καλό φωτισμό του χώρου εργασίας (250–300 Lux). Μην χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης, π.χ. κοντά σε εύφλεκτα υγρά
και αέρια. Η περιοχή εργασίας πρέπει να είναι καλά φωτισμένη.
3 . Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία.
Αποφεύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές
κουζίνες και ψυγεία). Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο υπό ακραίες συνθήκες (π.χ. υψηλή
υγρασία, παραγωγή γρεζιών μετάλλου κ.λπ.), η ηλεκτρική ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί εάν
εισάγετε έναν μετασχηματιστή απομόνωσης ή έναν αυτόματο διακόπτη για την περίπτωση
απωλειών γείωσης (FI).
4 . Κρατήστε μακριά τρίτα άτομα.
Μην αφήσετε άλλα άτομα και ιδιαίτερα παιδιά, τα οποία δεν έχουν σχέση με την εργασία, να
αγγίξουν το εργαλείο ή την προέκταση και κρατήστε τα μακριά από το χώρο εργασίας.
5 . Αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται.
Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνό μέρος και να
κλειδώνονται με ασφάλεια, μακριά από μέρος που μπορούν να προσεγγίσουν παιδιά.
6 . Μην ζορίζετε το εργαλείο.
Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
7 . Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο.
Μην προσπαθείτε να εκτελέσετε με μικρά εργαλεία εργασίες που προορίζονται να γίνουν από
εργαλεία υψηλής απόδοσης. Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία για σκοπό διαφορετικό από
αυτόν για τον οποίο προορίζονται. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε κυκλικά πριόνια για να
κόψετε κλαδιά δέντρων ή κούτσουρα.
8 . Να είστε ντυμένοι κατάλληλα.
Μην φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα, επειδή μπορεί να μαγκώσουν σε κινούμενα μέρη.
Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους, συνιστάται να φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα. Να
φοράτε κάλυμμα για τα κεφάλι προκειμένου να μαζέψετε τα μακριά μαλλιά.
9 . Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε μάσκα προσώπου ή μάσκα
Ελληνικά
προστασίας από τη σκόνη, εάν από τις εργασίες πρόκειται να δημιουργηθεί σκόνη ή
αιωρούμενα σωματίδια. Εάν τα σωματίδια αυτά ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα θερμά, να φοράτε
επίσης και θερμομονωτική ποδιά. Να φοράτε πάντοτε ωτασπίδες. Χρησιμοποιείτε πάντοτε
προστατευτικό κράνος.
10 . Να συνδέετε το σύστημα αφαίρεσης σκόνης.
Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11 . Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο.
Ποτέ μην τραβάτε βίαια το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κρατήστε
το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι και αιχμηρές ακμές. Ποτέ μην μεταφέρετε το εργαλείο
κρατώντας το από το καλώδιό του.
12 . Στερεώνετε με ασφάλεια το υπό κατεργασία αντικείμενο.
Όταν είναι δυνατό, χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για να στερεώσετε το αντικείμενο στο
οποίο εργάζεστε. Είναι ασφαλέστερο από το να χρησιμοποιείτε το χέρι σας και επιπλέον, με τον
τρόπο αυτό μένουν ελεύθερα και τα δύο χέρια για το χειρισμό του εργαλείου.
13 . Μην σκύβετε υπερβολικά.
Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
14 . Συντηρείτε τα εργαλεία με επιμέλεια.
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά, για μεγαλύτερη απόδοση και ασφάλεια.
Τηρείτε τις οδηγίες σχετικά με τη λίπανση και την αλλαγή εξαρτημάτων. Επιθεωρείτε τακτικά
τα εργαλεία σας και αν διαπιστώσετε ζημιές, φροντίστε για την επιδιόρθωσή τους από
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Διατηρείτε τις λαβές και τους διακόπτες στεγνούς, καθαρούς
και χωρίς λάδι ή γράσο.
15 . Αποσυνδέετε τα εργαλεία.
Αποσυνδέετε τα εργαλεία από την τροφοδοσία, όταν δεν χρησιμοποιούνται, πριν από το
σέρβις και κατά την αλλαγή εξαρτημάτων όπως λεπίδες, δαγκάνες και εργαλεία κοπής.
16 . Αφαιρείτε από το εργαλείο τυχόν κλειδιά που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμισή του.
Αποκτήστε τη συνήθεια να ελέγχετε εάν έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο τυχόν κλειδιά που
χρησιμοποιούνται για τη ρύθμισή του, προτού το θέσετε σε λειτουργία.
17 . Φροντίστε για την αποφυγή αθέλητης εκκίνησης.
Μην μεταφέρετε το εργαλείο έχοντας το χέρι σας επάνω στο διακόπτη. Προτού
τοποθετήσετε το καλώδιο στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο βρίσκεται στη θέση «off”
(Απενεργοποίηση).
18 . Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για εξωτερικούς χώρους.
Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο προέκτασης και αντικαταστήστε το σε
περίπτωση φθοράς. Όταν το καλώδιο χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε
μόνο καλώδια προέκτασης που προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και έχουν
ανάλογη σήμανση.
19 . Να είστε σε εγρήγορση.
Προσέχετε την εργασία σας. Χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο
όταν είστε κουρασμένος ή υπό την επήρεια φαρμάκων ή αλκοόλ.
20 . Ελέγχετε για κατεστραμμένα τμήματα.
Πριν από τη χρήση, ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο και το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό
δίκτυο για να διαπιστώσετε εάν λειτουργεί σωστά και εκτελεί την προβλεπόμενη λειτουργία.
Ελέγξτε την ευθυγράμμιση των κινούμενων μερών, τη σύνδεσή τους, εάν υπάρχουν τυχόν
σπασμένα τμήματα, την τοποθέτηση και τυχόν άλλες συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του εργαλείου. Προφυλακτήρες ή άλλα τμήματα με τυχόν ζημιές πρέπει να
επισκευάζονται κατάλληλα ή να αντικαθίστανται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, εκτός αν
υποδεικνύεται διαφορετικά στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Φροντίζετε για την αντικατάσταση
τυχόν ελαττωματικών διακοπτών από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην χρησιμοποιείτε
το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Ποτέ μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε επισκευές μόνος σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε παρελκόμενου ή πρόσθετου εξαρτήματος ή η
εκτέλεση με αυτό το εργαλείο οποιασδήποτε λειτουργίας που δεν προβλέπεται στο παρόν
εγχειρίδιο οδηγιών, ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
21 . Φροντίζετε για την επισκευή του εργαλείου σας από ειδικευμένο άτομο.
Το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας. Τυχόν επισκευές
πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευμένα άτομα χρησιμοποιώντας γνήσια
ανταλλακτικά. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για
το χρήστη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για φαλτσοπρίονα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Το μηχάνημα διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος το οποίο μπορεί
να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του
για σέρβις.
Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για να κόβετε άλλα υλικά από αυτά που συνιστά
ο κατασκευαστής.
Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς τους προφυλακτήρες στη θέση τους ή αν οι
προφυλακτήρες δεν λειτουργούν ή δεν συντηρούνται σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι καλά στερεωμένος όταν εκτελείτε λοξές κοπές.
Διατηρείτε την περιοχή του δαπέδου γύρω από το μηχάνημα επίπεδη, σε καλή κατάσταση και
απαλλαγμένη από χαλαρά υλικά όπως πριονίδια και υπολείμματα κοπής.
Επιλέξτε τη σωστή λεπίδα για το υλικό που πρόκειται να κόψετε.
Χρησιμοποιείτε σωστά τροχισμένες λάμες πριονιού. Τηρείτε το μέγιστο αριθμό στροφών που
αναφέρεται στη λεπίδα πριονιού.
Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά ασφάλισης και οι λαβές
σύσφιξης έχουν σφιχτεί καλά.
Ποτέ μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε από τα δύο χέρια σας στην περιοχή της λεπίδας όταν το
πριόνι είναι συνδεδεμένο στην πηγή ηλεκτρικού ρεύματος.
•
Ποτέ μην επιχειρήσετε τα σταματήσετε γρήγορα ένα μηχάνημα που είναι σε κίνηση
σφηνώνοντας ένα εργαλείο ή άλλο μέσο ώστε να σταματήσει η λεπίδα. Μπορούν να
προκληθούν σοβαρά ατυχήματα.
• Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών.
Η ακατάλληλη χρήση ενός αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
• Χρησιμοποιήστε εξάρτημα συγκράτησης ή φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε μια λεπίδα πριονιού
ή ένα τραχύ υλικό.
• Πριν τη χρήση να βεβαιώνεστε ότι η λεπίδα πριονιού έχει εγκατασταθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση,.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή μικρότερης διαμέτρου από τη συνιστώμενη. Για τα
σωστή διαβάθμιση της λεπίδας ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείτε μόνο
τις λεπίδες που προβλέπονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, σε συμμόρφωση με το πρότυπο
EN847-1.
• Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ειδικά σχεδιασμένων λεπίδων μειωμένου θορύβου.
• Μη χρησιμοποιήσετε λεπίδες ΧΑΛΥΒΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού που είναι ραγισμένες ή έχουν υποστεί ζημιά.
• Μη χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λειαντικό δίσκο ή διαμαντοδίσκο.
• Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού όπου η ταχύτητα που αναφέρεται πάνω στη λεπίδα
είναι τουλάχιστον ίση με την ταχύτητα που αναφέρεται πάνω στο πριόνι.
• Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι σας χωρίς την πλάκα πριονισμού.
• Ανυψώνετε τη λεπίδα από την εγκοπή στο τεμάχιο εργασίας πριν την απελευθέρωση
του διακόπτη.
• Πριν από κάθε κοπή, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι σταθερό.
• Μη σφηνώνετε οτιδήποτε στον ανεμιστήρα για να συγκρατήσετε τον άξονα του μοτέρ.
• Ο προφυλακτήρας της λεπίδας στο πριόνι σας θα ανυψωθεί αυτόματα όταν κατεβάσετε το
βραχίονα. Θα χαμηλώσει πάνω από τη λεπίδα όταν πιεστεί ο μοχλός 2 απελευθέρωσης
ασφάλισης κεφαλής.
• Ποτέ μην ανυψώνετε τον προφυλακτήρα της λεπίδας με το χέρι, εκτός αν το πριόνι είναι
απενεργοποιημένο. Ο προφυλακτήρας μπορεί να ανυψωθεί με το χέρι όταν εγκαθιστάτε ή
αφαιρείτε λεπίδες πριονιού ή για έλεγχο του πριονιού.
• Περιοδικά ελέγχετε ότι τα ανοίγματα αερισμού του μοτέρ είναι καθαρά και απαλλαγμένα
από πριονίδια.
• Αντικαταστήστε την πλάκα κοπής με εγκοπή όταν φθαρεί.
• Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το δίκτυο ρεύματος πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης ή όταν αλλάζετε τη λεπίδα.
• Ποτέ μην εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης όταν το μηχάνημα
κινείται ακόμα και η κεφαλή δεν είναι στη θέση ηρεμίας.
• Όταν η συσκευή διαθέτει λέιζερ, δεν επιτρέπεται αντικατάστασή του με διαφορετικό τύπο
λέιζερ. Επισκευές πρέπει να διενεργούνται μόνο από τον κατασκευαστή του λέιζερ ή από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
• Όταν η συσκευή διαθέτει LED, δεν επιτρέπεται αντικατάσταση με διαφορετικό τύπο LED.
Επισκευές πρέπει να διενεργούνται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο.
• Όταν κόβετε ξύλο συνδέστε το πριόνι σε διάταξη συλλογής σκόνης. Πάντα λαμβάνετε υπόψη
σας παράγοντες που επηρεάζουν την έκθεση στη σκόνη, όπως:
ʵʵ τον τύπο του υλικού προς κατεργασία (η μοριοσανίδα παράγει περισσότερη σκόνη από
το ξύλο)
ʵʵ αν είναι κοφτερή η λεπίδα πριονιού
ʵʵ τη σωστή ρύθμιση της λεπίδας του πριονιού,
ʵʵ σύστημα απομάκρυνσης σκόνης με ταχύτητα αέρα τουλάχιστον 20 m/s.
Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά η τοπική διάταξη απομάκρυνση σκόνης, καθώς και
απορροφητήρες, διαφράγματα και αγωγοί.
• Λαμβάνετε υπόψη σας τους εξής παράγοντες που επηρεάζουν
την έκθεση στο θόρυβο:
ʵʵ χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού σχεδιασμένες να μειώνουν τον εκπεμπόμενο θόρυβο;
ʵʵ χρησιμοποιείτε μόνο καλά τροχισμένες λεπίδες πριονιού;
• Θα πρέπει να διενεργείται τακτικά συντήρηση του μηχανήματος;
• Παρέχετε επαρκή γενικό ή τοπικό φωτισμό;
• Να βεβαιώνεστε ότι ο χειριστής είναι επαρκώς εκπαιδευμένος για τη χρήση, τη ρύθμιση και το
χειρισμό του μηχανήματος;
• Διασφαλίστε ότι τυχόν αποστάτες και δακτύλιοι ατράκτου είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό
όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
• Μην αφαιρείτε οποιαδήποτε ξακρίσματα ή άλλα μέρη του τεμαχίου εργασίας αντικειμένου από
την περιοχή κοπής ενώ λειτουργεί το μηχάνημα και η κεφαλή του πριονιού δεν είναι στη θέση
ηρεμίας
• Ποτέ μην κόβετε τεμάχια εργασίας που είναι μικρότερα από 150 mm.
• Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να δέχεται το εξής μέγιστο μέγεθος
τεμαχίου εργασίας:
ʵʵ Ύψος 60 mm επί πλάτος 270 mm επί μήκος 500 mm
ʵʵ Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να υποστηρίζονται από κατάλληλο
πρόσθετο τραπέζι, π.χ. DE7023. Πάντα συσφίγγετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
• Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του μηχανήματος, απενεργοποιήστε άμεσα το μηχάνημα
και αποσυνδέστε το από την πηγή ρεύματος.
• Αναφέρετε τη βλάβη και σημάνετε το μηχάνημα με κατάλληλο τρόπο ώστε να εμποδίσετε άλλα
άτομα να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα που έχει υποστεί βλάβη.
79
Ελληνικά
•
•
•
Όταν η λεπίδα πριονιού είναι μπλοκαρισμένη λόγω μη κανονικής δύναμης προώθησης κατά
την κοπή, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.
Αφαιρέστε το τεμάχιο εργασίας και διασφαλίστε ότι η λεπίδα πριονιού κινείται ελεύθερα.
Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και ξεκινήστε καινούργια διαδικασία κοπής με μειωμένη
δύναμη προώθησης.
Ποτέ μην κόβετε ελαφρό κράμα, ιδιαίτερα μαγνησίου.
Όταν είναι εφικτό, στερεώνετε το μηχάνημα σε πάγκο χρησιμοποιώντας μπουλόνια διαμέτρου
8 mm και μήκους 80 mm.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που ακολουθούν είναι εγγενείς στη χρήση πριονιών:
• τραυματισμοί λόγω επαφής με κινούμενα μέρη
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων
ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος ατυχημάτων από τα μη καλυπτόμενα μέρη της περιστρεφόμενης λεπίδας πριονιού.
• Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αντικατάσταση της μη προστατευόμενης λεπίδας πριονιού.
• Κίνδυνος σύνθλιψης των δακτύλων κατά το άνοιγμα των προφυλακτήρων.
• Κίνδυνοι για την υγεία προκαλούμενοι από την εισπνοή σκόνης που παράγεται κατά την κοπή
ξύλου, ειδικά βελανιδιάς, οξυάς και MDF.
Οι παράγοντες που ακολουθούν αυξάνουν των κίνδυνο αναπνευστικών προβλημάτων:
• Δεν έχει συνδεθεί σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης όταν κόβετε ξύλο
• Ανεπαρκής απομάκρυνση σκόνης που προκαλείται από ακαθάριστα φίλτρα εξαγωγής
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
34 Ακροστόμιο εξαγωγής σκόνης
Προαιρετικά αξεσουάρ (Εικ. A, C–E, K)
35 Ακραία πλάκα τραπεζιού
36 Ράγες οδηγού υποστήριξης
37 Πλάκα υποστήριξης υλικού
38 Στοπ περιστροφής
39 Ρυθμιζόμενη βάση 760 mm (μέγ. ύψος)
Σημείο μεταφοράς
Θεση κωδικου ημερομηνιας (Εικ. (Fig.) B)
Ο κωδικός ημερομηνίας 57 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος κατασκευής, είναι
τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2015 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Μερικώς συναρμολογημένο μηχάνημα
2 Κλειδί Άλεν 4/6 mm
1 Λεπίδα πριονιού TCT 216 mm
1 Σφιγκτήρας υλικού
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα εξαρτήματα, οι οποίες μπορεί να
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. A, B, G, H)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε
τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Διακόπτης ενεργοποίησης/
17 Σφιγκτήρας υλικού
απενεργοποίησης (on/off )
18 Ασφάλιση τραβέρσας
2 Μοχλός απελευθέρωσης ασφάλισης
19 Άγκιστρο ασφάλισης προφυλακτήρα στην
προφυλακτήρα στην πάνω θέση
πάνω θέση
3 Λαβή μεταφοράς
20 Λαβή σύσφιξης φαλτσοκοπής
4 Σταθερός πάνω προφυλακτήρας
21 Κλίμακα γωνίας φαλτσοκοπής
5 Εξωτερική φλάντζα
22 Οπές για στερέωση σε πάγκο
6 Μπουλόνι λεπίδας
23 Κουμπί ασφάλισης στην κάτω θέση
7 Κάτω προφυλακτήρας λεπίδας
24 Μπάρες τραβέρσας
8 Λεπίδα πριονιού
25 Κεφαλή πριονιού
9 Λαβή ασφάλισης οδηγού ολίσθησης
26 Κλειδιά Άλεν (Εικ. G)
10 Σταθερό τραπέζι
27 Σφιγκτήρας καλωδίων
11 Πλάκα εντομής
28 Καλώδιο
12 Βραχίονας λοξής κοπής
29 Επιλογέας ελέγχου ταχύτητας (DWS771
13 Ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής
μόνο)
14 Περιστρεφόμενο τραπέζι/βραχίονας
30 Οπή λουκέτου
λοξής κοπής
31 Κουμπί παράκαμψης
15 Κλίμακα γωνίας λοξής κοπής
32 Λαβή μεταφοράς (αριστερά και δεξιά)
16 Οδηγός συρόμενης κοπής
33 Εσωτερική φλάντζα (Εικ. H)
80
41 Στοπ μήκους για τεμάχια εργασίας
μικρού μήκους (για χρήση μαζί με ράγες
οδηγού 35 )
42 Τραπέζι με ράουλα
43 Ταχυσύνδεσμος ασφάλισης με
περιστροφή
Προβλεπόμενη χρήση
Το φαλτσοπρίονό σας εγκάρσιας κοπής DeWALT έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική κοπή
ξύλου, προϊόντων ξύλου και πλαστικών. Εκτελεί εργασίες εγκάρσιας κοπής, λοξοτομής και
φαλτσοκοπής με ακρίβεια και ασφάλεια.
Η μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση με λεπίδα ονομαστικής διαμέτρου 216 mm που
φέρει μύτες από καρβίδιο.
Να μη χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτά τα φαλτσοπρίονα είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
Μην αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το
εργαλείο το χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για σκοπούς άλλους από
τους προβλεπόμενους.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο
για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο διαθέτει διπλή μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο EN61029. Κατά
συνέπεια, δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
40 Βάση στήριξης
Σε περίπτωση αντικατάστασης καλωδίου, η επισκευή του εργαλείου πρέπει να γίνει από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
Τα παρακάτω καλώδια είναι υποχρεωτικά:
DW770 / DW770GP: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DW770 LX / DW770GP LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
DWS777 / DWS771: H05RN-F, 2x1.0 mm²
DWS777 LX / DWS771 LX: H05RR-F, 2x1.5 mm²
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ. Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το σύστημα και αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή την
αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Άνοιγμα της συσκευασίας
Ο κινητήρας και τα προστατευτικά έχουν ήδη συναρμολογηθεί επάνω στη βάση.
Σφιγκτήρας καλωδίου (εικ. H)
Εισάγετε το καλώδιο 28 στο σφιγκτήρα καλωδίου 27 . Αφήστε αρκετό καλώδιο προκειμένου
να μπορεί να μετακινείται η κεφαλή του πριονιού και στη συνέχεια, συσφίξτε το σφιγκτήρα
μέσω της βίδας.
Στερέωση σε πάγκο (εικ. B)
1. Οι οπές 22 παρέχονται για τέσσερα πόδια προκειμένου να διευκολυνθεί η τοποθέτηση
σε πάγκο. Οι οπές μπορούν να δεχτούν διάφορα μεγέθη μπουλονιών. Χρησιμοποιήστε
οποιαδήποτε από τις οπές. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν όλες. Πάντοτε
να στερεώνετε σταθερά το πριόνι για να αποτρέψετε τη μετακίνησή του. Συνιστώνται
μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και μήκους 80 mm. Για διευκόλυνση της δυνατότητας
μεταφοράς του, το εργαλείο μπορεί να τοποθετηθεί σε τεμάχιο κόντρα πλακέ πάχους
12,5 mm ή μεγαλύτερου, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να στερεωθεί με σύσφιξη επάνω
στη βάση εργασίας που χρησιμοποιείτε ή να μετακινηθεί σε άλλους χώρους εργασίας και
να στερεωθεί εκ νέου με σύσφιξη.
2. Όταν τοποθετείτε το πριόνι σε τεμάχιο κόντρα πλακέ, βεβαιωθείτε ότι βίδες στερέωσης δεν
προεξέχουν από την κάτω επιφάνεια του ξύλου.
Το κόντρα πλακέ πρέπει να στερεώνεται επίπεδα στη βάση εργασίας. Κατά τη στερέωση με
σύσφιξη σε οποιαδήποτε επιφάνεια εργασίας, συσφίξτε μόνο τις προεξοχές σύσφιξης στις
οποίες βρίσκονται οι οπές των βιδών στερέωσης. Η σύσφιξη σε οποιοδήποτε άλλο σημείο
θα έχει επιπτώσεις στη σωστή λειτουργία του πριονιού.
3. Για την αποφυγή εμπλοκών και ανακριβειών, φροντίστε η επιφάνεια στερέωσης να μην
είναι παραμορφωμένη ή ανομοιόμορφη κατά άλλο τρόπο. Εάν το πριόνι ταλαντεύεται
επάνω στην επιφάνεια, τοποθετήστε ένα λεπτό τεμάχιο υλικού κάτω από το ένα πόδι του
πριονιού έως ότου το πριόνι σταθεροποιηθεί επάνω στην επιφάνεια στερέωσης.
Ελληνικά
Τοποθέτηση της λεπίδας πριονιού
(εικ. A, G–I)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το σύστημα και αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή την
αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το οδοντωτό τμήμα μιας καινούριας λεπίδας είναι πολύ αιχμηρό και
μπορεί να είναι επικίνδυνο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Έχετε υπόψη σας ότι η λεπίδα πριονιού πρέπει αντικαθίσταται μόνο με
τον περιγραφόμενο τρόπο. Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού που προβλέπονται στα
Τεχνικά χαρακτηριστικά. Συνιστάται αρ. καταλόγου: DT4320.
1. Εισάγετε το κλειδί Άλεν 6 mm 26 στην αντίθετη θέση του άξονα της λεπίδας και
συγκρατήστε τον (εικ. G).
2. Χαλαρώστε το μπουλόνι της λεπίδας 6 περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα. Αφαιρέστε το
μπουλόνι της λεπίδας 6 και την εξωτερική φλάντζα 5 .
3. Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης κάτω προστατευτικού/ κλειδώματος κεφαλής 2 για να
ανυψωθεί το κάτω προστατευτικό της λεπίδας 7 και αφαιρέστε τη λεπίδα του πριονιού 8 .
4. Τοποθετήστε την καινούρια λεπίδα στο σώμα στήριξης που βρίσκεται επάνω στην
εσωτερική φλάντζα 33 , φροντίζοντας η οδόντωση της κάτω ακμής της λεπίδας να βλέπει
προς τον οδηγό (μακριά από το χειριστή).
5. Αντικαταστήστε την εξωτερική φλάντζα 5 , φροντίζοντας να συνδεθούν σωστά οι ωτίδες
θέσης 45 , μία σε κάθε πλευρά του άξονα του κινητήρα.
6. Σφίξτε το μπουλόνι 6 της λεπίδας περιστρέφοντας αντίθετα με τη φορά των δεικτών του
ρολογιού, ενώ συγκρατείτε το κλειδί Άλεν 6 mm 26 με το άλλο σας χέρι (εικ. I).
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το σύστημα και αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή την
αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Το γωνιακό σας πριόνι ρυθμίστηκε με ακρίβεια στο εργοστάσιο. Εάν χρειαστεί εκ νέου ρύθμιση,
λόγω μεταφοράς και διακίνησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα για τη ρύθμιση του πριονιού σας. Μετά την πραγματοποίησή τους, οι ρυθμίσεις αυτές
πρέπει να παραμείνουν ακριβείς.
Ρύθμιση των εγκάρσιων ράβδων για σταθερό βάθος κοπής
(εικ. A, B, J, L)
Η λεπίδα πρέπει να κινείται σε σταθερό βάθος κοπής σε όλο το μήκος της έδρας και δεν
πρέπει να έρχεται σε επαφή με το πίσω μέρος της υποδοχής ή με το μπροστινό μέρος του
περιστρεφόμενου βραχίονα. Για να γίνει αυτό, οι εγκάρσιοι βραχίονες πρέπει να είναι τέλεια
παράλληλες προς την έδρα όταν η κεφαλή του πριονιού είναι εντελώς πιεσμένη προς τα κάτω.
1. Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης κάτω προστατευτικού/ κλειδώματος κεφαλής 2 (εικ. A).
2. Πιέστε την κεφαλή του πριονιού εντελώς στην πίσω θέση και μετρήστε το ύψος από την
περιστρεφόμενη έδρα 14 έως το κάτω μέρος της εξωτερικής φλάντζας 5 (εικ. J).
3. Περιστρέψτε την εγκάρσια ασφάλεια της κεφαλής του πριονιού 18 (εικ. B).
4. Κρατώντας την κεφαλή του πριονιού εντελώς πιεσμένη, τραβήξτε την κεφαλή έως το τέρμα
της πορείας της.
5. Μετρήστε πάλι το ύψος που υποδεικνύεται στο σχήμα K. Οι δύο τιμές πρέπει να
είναι όμοιες.
6. Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία (εικ. L):
a. Χαλαρώστε το αντιπερικόχλιο 46 στο βραχίονα 47 κάτω από το άνω ακροφύσιο
εξαγωγής σκόνης 37 και ρυθμίστε τη βίδα 48 όπως απαιτείται, προχωρώντας με
μικρά βήματα.
b. Συσφίξτε το αντιπερικόχλιο 46 .
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι η λεπίδα δεν έρχεται σε επαφή με
την έδρα στο πίσω μέρος της υποδοχής ή στο μπροστινό μέρος του περιστρεφόμενου
βραχίονα στην κατακόρυφη θέση 90° και στη θέση φαλτσογωνίας 45°. Μην ενεργοποιείτε
το εργαλείο εάν δεν πραγματοποιήσετε αυτόν τον έλεγχο!
Ρύθμιση του οδηγού (εικ. M)
Περιστρέψτε αριστερόστροφα το κομβίο ασφάλισης του ολισθαίνοντος οδηγού 9 για να το
χαλαρώσετε. Μετακινήστε τον ολισθαίνοντα οδηγό 16 σε τέτοια θέση ώστε να αποφεύγεται
η κοπή από τη λεπίδα και στη συνέχεια, συσφίξτε το κομβίο ασφάλισης του οδηγού
περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.
Έλεγχος και ρύθμιση της λεπίδας στον οδηγό (εικ. B, N, O, Q)
1. Χαλαρώστε την ασφάλεια λοξοτομής 13 .
2. Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στο βραχίονα λοξοτομής 12 και συμπιέστε την ασφάλεια
λοξοτομής 13 για να απελευθερωθεί η περιστρεφόμενη έδρα/ ο βραχίονας
λοξοτομής 14 .
3. Περιστρέψτε το βραχίονα λοξοτομής έως ότου η ασφάλεια θέσει το βραχίονα στη θέση
λοξοτομής 0°.
4. Τραβήξτε προς τα κάτω την κεφαλή και κλειδώστε την στη θέση αυτή χρησιμοποιώντας
κουμπί ασφάλισης κάτω 23 .
5. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο ενδείξεις 0° 49 στην κλίμακα λοξοτομής 15 είναι ορατές.
6. Τοποθετήστε ένα ορθογωνιόμετρο 50 στην αριστερή πλευρά του οδηγού 16 και της
λεπίδας 8 .
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε τις άκρες της οδόντωσης της λεπίδας με
το ορθογωνιόμετρο.
7. Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
a. Χαλαρώστε τις βίδες 51 και μετακινήστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά το
συγκρότημα της κλίμακας/ του βραχίονα λοξοτομής, έως ότου η λεπίδα σχηματίσει
γωνία 90° με τον οδηγό, μετρημένη με το ορθογωνιόμετρο (εικ. N).
b. Συσφίξτε πάλι τις βίδες 51 .
Έλεγχος και ρύθμιση της λεπίδας στην έδρα (εικ. P–R)
1. Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας 20 (Εικ. P).
2. Πιέστε την κεφαλή του πριονιού προς τα δεξιά για να διασφαλίσετε ότι είναι εντελώς
κατακόρυφη και συσφίξτε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας.
3. Τοποθετήστε ένα ορθογωνιόμετρο 50 στην έδρα και επάνω και απέναντι από τη
λεπίδα 8 (εικ. Q).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην αγγίζετε τις άκρες της οδόντωσης της λεπίδας με
το ορθογωνιόμετρο.
4. Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
a. Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας 20 και περιστρέψτε τον τερματικό
κοχλία ρύθμισης κατακόρυφης θέσης 52 προς τα μέσα ή προς τα έξω, έως ότου η
λεπίδα βρεθεί υπό γωνία 90° ως προς την έδρα, μετρώντας με το ορθογωνιόμετρο.
b. Εάν ο δείκτης φαλτσογωνίας (a1) δεν δείχνει μηδέν στην κλίμακα γωνιακής κοπής 21 ,
χαλαρώστε τις βίδες 54 που ασφαλίζουν την κλίμακα και μετακινήστε την ανάλογα.
Έλεγχος και ρύθμιση της γωνίας πλάγιας κοπής (εικ. A, P, R)
Ο επιλογέας φαλτσογωνίας επιτρέπει τον ορισμό της μέγιστης γωνίας πλάγιας κοπής σε 45° ή
48° ανάλογα με τις απαιτήσεις.
• Αριστερά = 45°
• Δεξιά = 48°
1. Βεβαιωθείτε ότι το κομβίο του επιλογέα 55 βρίσκεται στην αριστερή θέση.
2. Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας 20 και μετακινήστε την κεφαλή του
πριονιού προς τα αριστερά.
3. Αυτή είναι η θέση γωνιακής κοπής 45°.
4. Εάν χρειαστεί ρύθμιση, περιστρέψτε τον τερματικό κοχλία 56 προς τα μέσα ή προς τα έξω,
όπως απαιτείται έως ότου ο δείκτης 53 εμφανίσει 45°.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Οι εσοχές του οδηγού μπορεί να φράξουν από τα πριονίδια.
Χρησιμοποιήστε μια βέργα ή αέρα υπό χαμηλή πίεση για τον καθαρισμό των εσοχών
του οδηγού.
Πριν τη λειτουργία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Τοποθετήστε την κατάλληλη λεπίδα του πριονιού. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά
φθαρμένες λεπίδες. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του εργαλείου δεν πρέπει να
υπερβεί την ταχύτητα περιστροφής της λεπίδας του πριονιού.
• Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά τεμάχια.
• Αφήστε τη λεπίδα να κόψει ελεύθερα. Μην ζορίζετε το εργαλείο.
• Προτού κόψετε, περιμένετε έως ότου ο κινητήρας προσεγγίσει τις μέγιστες
στροφές του.
• Ελέγξτε τη σύσφιξη όλων των κομβίων ασφάλισης και των λαβών των σφιγκτήρων.
• Στερεώστε με ασφάλεια το υπό κατεργασία αντικείμενο.
• Παρόλο που με το παρόν πριόνι είναι δυνατή η κοπή ξύλου και άλλων μη σιδηρούχων
υλικών, αυτές οι οδηγίες λειτουργίας αναφέρονται μόνο στην κοπή ξύλου. Οι ίδιες
κατευθυντήριες οδηγίες ισχύουν και για τα υπόλοιπα υλικά. Μην κόβετε με αυτό το
πριόνι σιδηρούχα μέταλλα (σίδηρο ή χάλυβα) ή υλικά τοιχοποιίας! Μην χρησιμοποιείτε
λειαντικούς δίσκους!
• Φροντίστε να χρησιμοποιείτε πάντοτε την πλάκα κοπής. Μην χρησιμοποιείτε το
μηχάνημα εάν η υποδοχή κοπής είναι μεγαλύτερη από 10 mm.
• Η τοποθέτηση ενός τεμαχίου ξύλου θα αυξήσει το όριο σε 300 mm.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας και τους
ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το σύστημα και αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή την
αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Στους χρήστες από το ΗΒ εφιστάται η προσοχή στους “κανονισμούς μηχανημάτων
ξυλουργικής του 1974” και σε όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους.
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της λεπίδας,το κινητό κάτω
προστατευτικό της λεπίδας καθώς και το σωλήνα απομάκρυνσης της σκόνης για να
βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια από
το τεμάχιο εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από τις λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου εργασίας σφηνωμένα ανάμεσα στη
λεπίδα πριονιού και τα προστατευτικά, αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος
81
Ελληνικά
και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα Τοποθέτηση λεπίδας πριονιού.
Αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει και τοποθετήστε πάλι τη λεπίδα πριονιού.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. A)
Στο διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 1 υπάρχει μια οπή 30 για τοποθέτηση
λουκέτου προκειμένου να κλειδωθεί το εργαλείο.
1. Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης 1 .
2. Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το διακόπτη.
Χρήση του συστήματος φωτισμού εργασίας LED XPSTM (Εικ. A, V)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φαλτσοπρίονο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε πηγή ρεύματος.
Ο χειρισμός του συστήματος φωτισμού εργασίας LED XPSTM LED επιτυγχάνεται με ένα διακόπτη
τύπου μπουτόν, που είναι τοποθετημένος στη λαβή κάτω από τον μαύρο πλαστικό μοχλό. Το
σύστημα φωτισμού εργασίας LED XPSTM είναι ανεξάρτητο από το διακόπτη σκανδάλης του
φαλτσοπρίονου.
Για να επιτύχετε κοπή μέσω υπάρχουσας γραμμής μολυβιού σε ένα κομμάτι ξύλου:
1. Σπρώξτε το μαύρο πλαστικό μοχλό, κατόπιν σπρώξτε προς τα κάτω τη λαβή χειρισμού 3
για να φέρετε τη λεπίδα του πριονιού 8 κοντά στο ξύλο. Η σκιά της λεπίδας θα εμφανιστεί
πάνω στο ξύλο.
2. Ευθυγραμμίστε τη γραμμή μολυβιού με την άκρη της σκιάς της λεπίδας. Ίσως χρειαστεί να
ρυθμίσετε τις γωνίες λοξής κοπής ή φαλτσοκοπής ώστε να ταιριάξετε ακριβώς τη γραμμή
μολυβιού.
Καντράν ελέγχου ταχύτητας (μόνο στο DWS771)
Το καντράν ελέγχου ταχύτητας 29 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκ των προτέρων ρύθμιση
του απαιτούμενου εύρους ταχύτητας.
Περιστρέψτε το καντράν ελέγχου ταχύτητας 29 στο επιθυμητό εύρος, που υποδεικνύεται από
έναν αριθμό (1–5).
• Χρησιμοποιείτε υψηλές ταχύτητες για πριόνισμα μαλακών υλικών, όπως το ξύλο.
• Χρησιμοποιείτε χαμηλές ταχύτητες για πριόνισμα σκληρού ξύλου.
Θέση του σώματος και των χεριών
Η κατάλληλη θέση του σώματος και των χεριών σας κατά το χειρισμό του γωνιακού
πριονιού θα διευκολύνει την κοπή και θα αυξήσει το επίπεδο ακρίβειας και ασφάλειας της
όλης διαδικασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά στην περιοχή κοπής.
• Μην τοποθετείτε τα χέρια σας σε απόσταση μικρότερη από 150 mm από τη λεπίδα.
• Στερεώστε σφιχτά το υπό κατεργασία αντικείμενο στην έδρα και τον οδηγό κατά τη
διάρκεια της κοπής. Κρατήστε τα χέρια σας στη θέση τους έως ότου απελευθερωθεί ο
διακόπτης και σταματήσει εντελώς η λεπίδα.
• Εκτελείτε πάντοτε περάσματα (χωρίς ρεύμα) προτού ολοκληρώσετε τις κοπές, ούτως
ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τη διαδρομή της λεπίδας.
• Μην διασταυρώνετε τα χέρια σας.
• Να κρατάτε και τα δύο πόδια σταθερά στο δάπεδο και διατηρείτε την ισορροπία σας.
• Καθώς μετακινείτε το βραχίονα του πριονιού προς τα αριστερά και προς τα δεξιά,
ακολουθήστε τον και σταθείτε ελάχιστα προς την πλευρά της λεπίδας του πριονιού.
Βασικές εργασίες κοπής
Κατακόρυφη ευθεία εγκάρσια κοπή (εικ. A, S)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού των 216 mm με οπές άξονα των 30 mm,
προκειμένου να επιτύχετε το επιθυμητό επίπεδο κοπής.
1. Χαλαρώστε την ασφάλεια λοξοτομής 13 και στη συνέχεια, ανυψώστε την.
2. Τοποθετήστε την ασφάλεια λοξοτομής 13 και στη θέση 0° και ασφαλίστε την.
3. Τοποθετήστε το ξύλο προς κοπή σε επαφή με τον οδηγό 16 .
4. Συγκρατήστε τη λαβή μεταφοράς 3 και πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης κλειδώματος
κεφαλής 2 για να ελευθερωθεί η κεφαλή. Πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης 1 για να
εκκινήσει ο κινητήρας. Συνιστάται να ξεκινήσετε την κοπή κοντά στον οδηγό.
5. Συμπιέστε την κεφαλή για να αφήσετε τη λεπίδα να κόψει το ξύλο και να εισέλθει στην
πλαστική πλάκα κοπής 11 .
6. Ενόσω η κεφαλή είναι εντελώς πιεσμένη, τραβήξτε την αργά κατά πλάτος για να
ολοκληρωθεί η κοπή.
7. Μετά την ολοκλήρωση της κοπής και προτού επιστρέψετε την κεφαλή στην άνω
θέση ηρεμίας, αφήστε το διακόπτη και περιμένετε έως ότου η λεπίδα του πριονιού
ακινητοποιηθεί εντελώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Για ορισμένους τύπους πλαστικών προφίλ, συνιστάται να ακολουθείτε τη διαδικασία
με ανάποδη σειρά.
• Το κάτω προστατευτικό λεπίδας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να κλείνει γρήγορα όταν
απελευθερωθεί ο μοχλός 2 . Εάν δεν κλείσει εντός 1 δευτερολέπτου, φροντίστε για την
επιδιόρθωση του πριονιού από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της DeWALT.
Κατακόρυφη εγκάρσια λοξοτομή (εικ. A, T)
1. Συμπιέστε την ασφάλεια λοξοτομής 13 . Μετακινήστε το βραχίονα προς τα αριστερά ή
προς τα δεξιά στην επιθυμητή γωνία.
2. Η ασφάλεια λοξοτομής θα πάρει αυτόματα θέση στις γωνίες 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° και
50°, αριστερά και δεξιά. Εάν απαιτείται κάποια ενδιάμεση τιμή γωνίας, κρατήστε σταθερά
την κεφαλή και ασφαλίστε με την ασφάλεια λοξοτομής.
82
3. Πριν από την κοπή, να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι ο μοχλός ασφάλισης λοξοτομής
έχει ασφαλίσει.
4. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και στην κατακόρυφη ευθεία εγκάρσια κοπή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Όταν λοξοτέμνετε το άκρο ενός τεμαχίου ξύλου με μικρό τμήμα
αποκοπής, τοποθετήστε το ξύλο έτσι ώστε το τμήμα αποκοπής να βρίσκεται πλευρά της
λεπίδας με τη μεγαλύτερη γωνία ως προς τον οδηγό, δηλαδή:
• αριστερή λοξοτομή, τμήμα αποκοπής προς τα δεξιά
• δεξιά λοξοτομή, τμήμα αποκοπής προς τα αριστερά
Εγκάρσιες κοπές με φαλτσογωνία (εικ. P, U)
Οι γωνίες πλάγιας κοπής μπορούν να οριστούν από 0° έως 48° προς τα αριστερά. Οι
φαλτσογωνίες έως και 45° μπορούν να κοπούν με το βραχίονα λοξοτομής ορισμένο σε θέση
από μηδέν έως τη μέγιστη θέση λοξοτομής 45° δεξιά ή αριστερά.
1. Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας 20 και ορίστε τη φαλτσογωνία κατά
την επιλογή σας.
2. Ρυθμίστε το κουμπί επιλογέα 31 , εάν χρειάζεται.
3. Κρατήστε την κεφαλή σταθερά και μην την αφήσετε να πέσει.
4. Συσφίξτε καλά τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας 20 .
5. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και στην κατακόρυφη ευθεία εγκάρσια κοπή.
Ποιότητα κοπής
Η ομαλότητα κάθε κοπής εξαρτάται από ορισμένες παραμέτρους, όπως π.χ. το υλικό προς
κοπή. Όταν απαιτείται ομαλή κοπή για κατασκευή μητρών και άλλων εργασιών ακριβείας,
η αιχμηρή λεπίδα (με 60 δόντια από καρβίδιο) και ο αργός, σταθερός ρυθμός κοπής θα
εξασφαλίσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το υλικό δεν ολισθαίνει κατά την κοπή. Συσφίξτε το
με ασφάλεια στη θέση του. Αφήνετε πάντοτε τη λεπίδα να σταματήσει εντελώς προτού
ανυψώσετε το βραχίονα. Εάν μικρές ίνες ξύλου διαχωρίζονται από το πίσω μέρος του υπό
κατεργασία τεμαχίου, κολλήστε ένα τμήμα ταινίας κάλυψης επάνω στο ξύλο, στο σημείο
όπου θα πραγματοποιηθεί η κοπή. Πριονίστε ακολουθώντας την ταινία και αφαιρέστε την
προσεκτικά μόλις τελειώσετε.
Στερέωση με σύσφιξη του υπό κατεργασία αντικειμένου (εικ. C, X)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα χρησιμοποιείτε διάταξη σύσφιξης του υλικού.
Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το σφιγκτήρα υλικού 17 που διατίθεται για
χρήση με το πριόνι σας.
Για τοποθετηση του σφιγκτηρα
1. Εισάγετέ τον στην οπή πίσω από τον οδηγό. Ο σφιγκτήρας 17 θα πρέπει να κοιτάζει προς
το πίσω μέρος του φαλτσοπρίονου. Βεβαιωθείτε ότι η αυλάκωση στη ράβδο σύσφιξης έχει
εισαχθεί πλήρως στη βάση του φαλτσοπρίονου. Αν είναι ορατή η αυλάκωση, ο σφιγκτήρας
δεν θα είναι σταθερά στερεωμένος.
2. Περιστρέψτε το σφιγκτήρα 180º προς το μπροστινό μέρος του φαλτσοπρίονου.
3. Ξεσφίξτε το κουμπί για να ρυθμίσετε το σφιγκτήρα προς τα πάνω ή κάτω και κατόπιν
χρησιμοποιήστε το κουμπί μικρορρύθμισης για να συσφίξετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το σφιγκτήρα στη δεξιά πλευρά της βάσης όταν εκτελείτε
φαλτσοκοπή. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ (ΧΩΡΙΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ.
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ Ή
ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ.
Σύνθετη γωνιακή κοπή (εικ. W)
Αυτή η κοπή είναι συνδυασμός κοπής με λοξοτομή και φαλτσογωνία. Είναι ο τύπος της κοπής
που χρησιμοποιείται για την κατασκευή κορνιζών ή κιβωτίων με κεκλιμένες πλευρές, όπως στο
σχήμα W.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η γωνία κοπής διαφέρει από κοπή σε κοπή, ελέγξτε τη σύσφιξη
της λαβής του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας και του κομβίου σύσφιξης λοξοτομής. Αυτά τα
δύο πρέπει να συσφίγγονται μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής στη
φαλτσογωνία ή τη λοξοτομή.
• Τα διάγραμμα που εμφανίζεται παρακάτω θα σας βοηθήσει στην επιλογή των κατάλληλων
ρυθμίσεων φαλτσογωνίας και λοξοτομής για συνηθισμένες εργασίες σύνθετης
γωνιακής κοπής.
• Για να χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα, επιλέξτε την επιθυμητή γωνία A (εικ. W) για το έργο
σας και εντοπίστε αυτή τη γωνία στο κατάλληλο τόξο του διαγράμματος. Από αυτό το
σημείο, ακολουθήστε το διάγραμμα ακριβώς προς τα κάτω για να βρείτε τη σωστή γωνία
πλάγιας κοπής και ακριβώς απέναντι για να βρείτε τη σωστή γωνία λοξοτομής.
Ελληνικά
10
20
25
30
40
45
40
50
45
30
35
30
65
75
40
70
80
85
30
25
55
35
45
15
30
40
8 SIDED
BOX
ΟΚΤΑΠΛΕΥΡΟ
ΚΙΒΩΤΙΟ
15
25
35
5
20
40
50
15
10
20
45
65
70
50
25
60
20
80
85
55
60
25
75
ΤΙΜΗ ΓΩΝΙΑΣ ΛΟΞΟΤΟΜΗΣ
SET THIS MITER
ANGLE ON SAW
ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ
35
ΕΞΑΠΛΕΥΡΟ
6ΚΙΒΩΤΙΟ
SIDED BOX
30
20
25
10
15
10
5
5
5
10
15
20
5
5
10
0
10
15
20
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
35
ΓΩΝΙΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ (ΓΩΝΙΑ «A”)
55
60
40
35
TETPAΠΛΕΥΡΟ
SQUARE BOX
ΚΙΒΩΤΙΟ
65
80
15
75
5
70
0
85
45
25
30
35
40
45
ΤΙΜΗ ΓΩΝΙΑΣ
ΠΛΑΓΙΑΣ
ΚΟΠΗΣON
ΣΤΟ
ΠΡΙΟΝΙ
SET THIS
BEVEL ANGLE
SAW
1. Ρυθμίστε το πριόνι σας στις προαναφερθείσες τιμές γωνίας και πραγματοποιήστε λίγες
δοκιμαστικές κοπές.
2. Δοκιμάστε να συνδέσετε τα τεμάχια που κόψατε.
Παράδειγμα: Για να κατασκευάσετε ένα τετράπλευρο κιβώτιο με εξωτερικές γωνίες 25°
(γωνία “A”) (εικ. W), χρησιμοποιήστε το επάνω δεξιά τόξο. Εντοπίστε την τιμή 25° στην
κλίμακα του τόξου. Ακολουθήστε την οριζόντια τέμνουσα γραμμή, προς οποιαδήποτε από
τις δύο πλευρές, για να βρείτε τη ρύθμιση της γωνίας λοξοτομής στο πριόνι (23°). Ομοίως,
ακολουθήστε την κατακόρυφη τέμνουσα γραμμή, προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να
βρείτε τη ρύθμιση της γωνίας πλάγιας κοπής στο πριόνι (40°). Πάντοτε να εκτελείτε μερικές
δοκιμαστικές κοπές σε άχρηστα τεμάχια ξύλου για να επαληθεύετε τις ρυθμίσεις στο πριόνι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην υπερβαίνετε τα όρια της σύνθετης γωνιακής κοπής που
είναι φαλτσογωνία 45° με λοξοτομή 45° αριστερά ή δεξιά.
Τηρείτε τους σχετικούς κανονισμού στη χώρα σας για τα προς επεξεργασία υλικά.
Η συσκευή αναρρόφησης πρέπει να είναι κατάλληλη για το υλικό το οποίο υφίσταται
επεξεργασία.
Όταν καθαρίζετε με αναρρόφηση σκόνη που είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την υγεία ή
καρκινογόνος, χρησιμοποιήστε ειδική συσκευή καθαρισμού με αναρρόφηση.
Μεταφορά (εικ. A, B)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την εύκολη μεταφορά του γωνιακού πριονιού, η βάση παρέχεται
με δύο εσοχές για τα χέρια 32 . Ποτέ μην ανυψώσετε ή μεταφέρετε το φαλτσοπρίονο
χρησιμοποιώντας τους προφυλακτήρες.
1. Για να μεταφέρετε το πριόνι, ρυθμίστε τις θέσεις φαλτσογωνίας και λοξοτομής σε 0°.
2. Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης κάτω προστατευτικού/ κλειδώματος κεφαλής 2 (εικ. A).
3. Πιέστε την κεφαλή προς τα κάτω και πιέστε το κουμπί ασφάλισης κάτω 23 (εικ. B).
4. Μετακινήστε τη λεπίδα του πριονιού στη θέση ηρεμίας και πιέστε την εγκάρσια
ασφάλεια 18 .
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό
διάστημα με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη
σωστή περιποίηση του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το σύστημα και αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή την
αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η λεπίδα του πριονιού φθαρεί, αντικαταστήστε την με μια
καινούρια αιχμηρή λεπίδα.
Λίπανση
Κοπή υλικού μικρών διαστάσεων
Καθαρισμός
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον αναστολέας μήκους 41 για υπό κατεργασία τεμάχια μικρών
διαστάσεων, τόσο για ομαδικό πριόνισμα όσο και ξεχωριστά τεμάχια μικρού μήκους με
διαφορετικές διαστάσεις. Ο αναστολέας μήκους μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό
με ένα προαιρετικό ζεύγος από ράγες-οδηγούς 35 .
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της λεπίδας,το κινητό κάτω
προστατευτικό της λεπίδας καθώς και το σωλήνα απομάκρυνσης της σκόνης για να
βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια από
το τεμάχιο εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από τις λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου εργασίας σφηνωμένα ανάμεσα στη
λεπίδα πριονιού και τα προστατευτικά, αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος
και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα Τοποθέτηση λεπίδας πριονιού.
Αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει και τοποθετήστε πάλι τη λεπίδα πριονιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα
κάθε φορά που διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο προστατευτικό για
τα μάτια και εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές ουσίες
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές ουσίες
μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα
τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και ήπιο σαπούνι. Μην
επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μην βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, καθαρίζετε
τακτικά την επάνω επιφάνεια της έδρας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, καθαρίζετε
τακτικά το σύστημα συλλογής σκόνης.
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Υποστήριγμα για τεμάχια μικρού και μεγάλου μήκους (εικ. C, D)
Κοπή υλικού μεγάλων διαστάσεων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, πάντοτε να
στηρίζετε τα υπό κατεργασία τεμάχια μεγάλου μήκους.
Στην εικόνα 3 εμφανίζεται η ιδανική διαμόρφωση για το πριόνισμα τεμαχίων μεγάλου μήκους,
όταν το πριόνι στέκεται ελεύθερα (όλα τα στοιχεία διατίθενται ως προαιρετικά).
Τα στοιχεία αυτά (εκτός τη βάση με πόδια και το σφιγκτήρα υλικού) απαιτούνται τόσο στην
πλευρά εισόδου όσο και στην πλευρά εξόδου του υλικού:
• Βάση με πόδια 40 (παρέχεται μαζί με οδηγίες συναρμολόγησης).
• Ράγες οδηγού (500 ή 1.000 mm) 35 .
• Βάσεις 39 για τη στήριξη των ραγών-οδηγούς. Μην χρησιμοποιείτε τις βάσεις για να
στηρίζετε το μηχάνημα! Το ύψος των βάσεων είναι ρυθμιζόμενο.
• Πλάκες στήριξης υλικού 36 .
• Πλάκα άκρου έδρας 34 για τη στήριξη των ραγών (επίσης και κατά την εργασία σε
υπάρχοντα πάγκο).
• Σφιγκτήρας υλικού 17 .
• Αναστολέας περιστροφής 38 .
1. Τοποθετήστε το πριόνι στη βάση με πόδια και τοποθετήστε τις ράγες-οδηγούς.
2. Βιδώστε σφιχτά τις πλάκες στήριξης υλικού 36 στις ράγες-οδηγούς 35 .
3. Ο σφιγκτήρας υλικού 17 λειτουργεί τώρα ως αναστολέας μήκους.
4. Εγκαταστήστε τις πλάκες τέλους έδρας 34 .
5. Εγκαταστήστε τον αναστολέα περιστροφής 38 στην πίσω ράγα.
6. Χρησιμοποιήστε τον αναστολέα περιστροφής 38 για να ρυθμίσετε το μήκος των υπό
κατεργασία τεμαχίων με μέτριο ή μεγάλο μήκος. Ο αναστολέας μπορεί να ρυθμιστεί και
προς τις δύο πλευρές ή να αφαιρεθεί όταν δεν χρησιμοποιείται.
Εξαγωγή σκόνης (Εικ. A, K)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εφόσον είναι εφικτό, συνδέετε σύστημα αφαίρεσης σκόνης που έχει
σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή σκόνης.
Συνδέστε μια διάταξη απομάκρυνσης της σκόνης που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους
σχετικούς κανονισμούς. Η ταχύτητα αέρα των εξωτερικών συνδεδεμένων συστημάτων θα
πρέπει να είναι 20m/s +/- 2 m/s. Η ταχύτητα πρέπει να μετράται στο σωλήνα σύνδεσης στο
σημείο της σύνδεσης, με το εργαλείο συνδεδεμένο αλλά όχι σε λειτουργία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ταχυσύνδεσμος DWV9000 (43) τύπου ασφάλισης με περιστροφή συνιστάται ως
προαιρετικό αξεσουάρ για τη σύνδεση της διάταξης απομάκρυνσης της σκόνης.
Προαιρετικά αξεσουάρ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί άλλα αξεσουάρ
εκτός από αυτά που διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων αξεσουάρ με το
εργαλείο αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται από την DeWALT.
Χρήση της μετακινούμενης έδρας (εικ. C–E)
Η μετακινούμενη έδρα 42 διευκολύνει ιδιαίτερα το χειρισμό τεμαχίων ξύλου με μεγάλες
διαστάσεις και μεγάλο μήκος (εικ. E). Μπορεί να συνδεθεί είτε στα αριστερά είτε στα δεξιά
του μηχανήματος. Η μετακινούμενη έδρα απαιτεί τη χρήση της προαιρετικής βάσης με πόδια
(εικ. C).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συναρμολογήστε τη μετακινούμενη έδρα σύμφωνα με τις οδηγίες
που παρέχονται με τη βάση με πόδια.
• Αντικαταστήστε τις ράβδους στήριξης μικρού μήκους, οι οποίες παρέχονται με τη βάση με
πόδια, με τις ακανόνιστες ράγες της έδρας στην πλευρά όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
η έδρα.
• Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται με τη μετακινούμενη έδρα.
83
Ελληνικά
Γκάμα διαθέσιμων λεπίδων πριονιού (συνιστώμενες λεπίδες)
Τύπος λεπίδας
DT4310 Σειρά 40
Διαστάσεις λεπίδας
(διάμετρος x εσωτερική
διάμετρος x αρ. δοντιών)
216 x 30 x 24
Χρήση
Για γενική χρήση, σχίσιμο και εγκάρσια κοπή ξύλου
και πλαστικών
DT4286 Σειρά 40
216 x 30 x 80
TCG για χρήση με αλουμίνιο
DT4320 Σειρά 60
216 x 30 x 48
ATB για λεπτή κοπή τεχνητού και φυσικού ξύλου
DT4350 Σειρά 60
216 x 30 x 60
TCG για εξαιρετικά λεπτή κοπή τεχνητού και φυσικού
ξύλου
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα αξεσουάρ, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που επισημαίνονται με αυτό το
σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που μπορούν να ανακτηθούν ή να
ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να
ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο www.2helpU.com.
84
85
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:70 20 15 10
Fax:70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:934 797 400
Fax:934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:04 72 20 39 20
Fax:04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:044 - 755 60 70
Fax:044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:31 164 283 063
Fax:31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N454007
01753-567055
01753-572112
971 4 812 7400
971 4 2822765
02/16
Download PDF

advertising