DWS771 | DeWalt DWS771 MITRE SAW instruction manual

588780 - 12 CZ
Přeloženo z originálního návodu
DWS771
DWS777
Obr. A
34
2
1
19
3
7
4
25
5
6
17
10
9
29
16
8
12
32
13
15
14
18
Obr. B
30
24
23
11
26
57
28
00-00-0000
27
25
31
22
20
22
21
22
32
2
Obr. C
35
Obr. D
36
37
17
38
35
40
41
39
Obr. E
28
Obr. F
27
42
40
Obr. G
Obr. H
33
45
35
26
6
5
Obr. I
7
Obr. J
5
14
3
Obr. K
Obr. L
46
48
43
47
Obr. M
Obr. N
51
9
14
16
16
49
12
15
Obr. O
Obr. P
55
52
8
31
20
16
4
50
Obr. Q
Obr. R
56
54
53
21
54
8
50
Obr. S
Obr. T
Obr. U
Obr. V
XPS
5
Obr. W
Obr. X
1
17
2
3
6
ČESKY
POKOSOVÁ PILA S PŘÍČNÝM
ŘEZEM DWS771, DWS777
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších
partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
V
(Pouze pro Velkou Británii a Irsko)
V
Typ
XPS
Příkon
W
Průměr pilového kotouče
mm
Průměr upínacího otvoru
mm
Maximální otáčky pilového
min-1
kotouče
Pokosový řez (maximální polohy) levý a pravý
Šikmý řez (maximální polohy)
levý
Kombinovaný pokosový řez
šikmý
pokosový
Provozní parametry
příčný řez 90°
mm
pokosový řez 45°
mm
pokosový řez 48°
mm
šikmý řez 45°
mm
šikmý řez 48°
mm
Celkové rozměry
mm
Hmotnost
kg
DWS771
230
230
1
Ano
1 550
216
30
2 600 - 5 200
DWS777
230
230/115
1
Ano
1 800/1 600
216
30
6 300
50°
48°
45°
45°
50°
48°
45°
45°
60 × 270
60 × 190
60 × 180
48 × 270
45 × 270
460 × 560 × 430
15,0
60 × 270
60 × 190
60 × 180
48 × 270
45 × 270
460 × 560 × 430
15,0
Hodnoty týkající se hlučnosti a vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN61029:
dB(A)
91
93
LPA (akustický tlak)
dB(A)
102
104
LWA (akustický výkon)
K (odchylka akustického výkonu)
dB(A)
3,2
3,9
Hodnota vibrací ah
ah =
m/s²
2,1
2,1
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla měřena podle
normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN61029 a může
být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato hodnota může být
použita pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na určené
standardní použití tohoto nářadí. Je-li ovšem nářadí použito pro
různé aplikace s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho
nedostatečná údržba, velikost vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně prodloužit doba působení vibrací
na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu
před účinkem vibrací, jako jsou: údržba nářadí a jeho příslušenství,
udržování rukou v teple, organizace způsobů práce.
Pojistky
Evropa
Velká Británie a Irsko
Velká Británie a Irsko
POZNÁMKA: Toto zařízení je určeno pro připojení k napájecímu systému
s maximální přípustnou impedancí Zmax 0,28 Ω na bodě rozhraní (rozvodná
skříň) napájecího systému uživatele.
Uživatel musí zajistit, aby bylo toto zařízení připojeno pouze k napájecímu
systému, který splňuje výše uvedené požadavky. Je-li to nutné, uživatel
může požádat distributora elektrické energie o informace týkající se
impedance systému v bodě rozhraní.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení.
Přečtěte si pozorně návod k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného
zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno, může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Upozorňuje na ostré hrany.
Prohlášení o shodě - EC
Směrnice pro strojní zařízení
Pokosová pila s příčným řezem
DWS771, DWS777
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto výrobky popisované v části
Technické údaje splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-9:2012 + A11:2013.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/EC (do 19. 4. 2016),
2014/30/EU (od 20. 4. 2016) a 2011/65/EU. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující adrese nebo na adresách, které
jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů
a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Markus Rompel
Ředitel technického oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
26. 2. 2016
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Při použití elektrického nářadí musí být dodržovány
základní bezpečnostní pokyny, aby se snížilo riziko vzniku požáru,
úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících.
Před použitím tohoto nářadí si přečtěte všechny uvedené bezpečnostní pokyny
a tyto pokyny uschovejte.
USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO DALŠÍ POUŽITÍ
Nářadí 230 V
Nářadí 230 V
Nářadí 115 V
10 A v napájecí síti
13 A v zástrčce napájecího kabelu
16 A v napájecí síti
Všeobecné bezpečnostní pokyny
1. Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní ploše může vést k úrazu.
7
ČESKY
2. Berte v úvahu okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí dešti. Nepoužívejte nářadí ve vlhkém nebo mokrém
prostředí. Zajistěte správné osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů).
Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze,
například v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin a plynů. Pracovní
prostor musí být odvětráván.
3. Ochrana před úrazem způsobeným elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy (například potrubí, radiátory,
sporáky a chladničky). Při práci v extrémních podmínkách (například vysoká
vlhkost, tvorba kovových pilin při práci, atd.) může být elektrická bezpečnost
zvýšena vložením izolačního transformátoru nebo ochranného jističe (FI).
4. Udržujte ostatní osoby mimo pracovní prostor.
Zabraňte okolo stojícím osobám, zejména dětem, aby se dotýkaly nářadí
nebo prodlužovacího kabelu a udržujte je mimo pracovní prostor.
5. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno na suchém místě a musí být
také vhodně zabezpečeno, mimo dosah dětí.
6. Nářadí nepřetěžujte.
Práce je účinnější a bezpečnější, používáte-li nářadí pouze k určeným
účelům.
7. Používejte správné nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí při pracích, které jsou určeny pro výkonnější
nářadí. Nepoužívejte nářadí k jiným účelům, než pro které je určeno.
Nepoužívejte například kotoučovou pilu k řezání kmenů nebo větví stromů.
8. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být zachyceny pohybujícími se díly. Při
práci ve venkovním prostředí používejte neklouzavou obuv. Máte-li dlouhé
vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
9. Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při práci s nářadím práší nebo
odlétávají-li drobné částečky materiálu, používejte respirátor proti prachu
nebo ochranný štít. Protože mohou být tyto částečky materiálu velmi horké,
používejte také žáruvzdornou zástěru. Vždy používejte ochranu sluchu. Vždy
používejte ochrannou přilbu.
10. Připojte zařízení pro zachytávání prachu.
Je-li zařízení vybaveno adaptérem pro připojení zařízení pro zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.
11. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy netahejte za napájecí kabel, aby došlo k odpojení zástrčky od
síťové zásuvky. Veďte kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy. Nikdy nepřenášejte nářadí za napájecí kabel.
12. Upněte si obrobek.
Pokud je to možné, používejte k upnutí obrobku svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí oběma rukama.
13. Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.
14. Provádějte pečlivou údržbu nářadí.
Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje. Tak bude zajištěn bezpečnější a vyšší
výkon nářadí. Dodržujte pokyny pro údržbu a výměnu příslušenství. Nářadí
pravidelně kontrolujte a je-li poškozeno, nechejte jej opravit v autorizovaném
servisu. Udržujte rukojeti a všechny ovládací prvky čisté a suché a dbejte na
to, aby nebyly znečistěny olejem nebo mazivy.
15. Nářadí vždy odpojte.
Není-li nářadí používáno, před prováděním údržby a před výměnou
příslušenství, jako jsou pilové kotouče, pracovní nástroje a frézy, nářadí vždy
odpojte od elektrické sítě.
16. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Vytvořte si návyk, abyste před použitím nářadí prováděli kontrolu, zda na
nářadí nezůstaly seřizovací klíče nebo přípravky a zajistěte jejich odstranění
z nářadí.
17. Zabraňte nechtěnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s prstem na spínači. Před připojením k elektrické síti se
ujistěte, zda je spínač v poloze vypnuto.
8
18. Používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.
Před použitím zkontrolujte prodlužovací kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho
výměnu. Pracujete-li s nářadím venku, používejte pouze prodlužovací kabel
určený pro venkovní použití, který je tak i označen.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte s tímto
nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem omamných látek, alkoholu
nebo léků.
20. Kontrolujte stav nářadí.
Před zahájením práce pečlivě zkontrolujte nářadí i jeho napájecí kabel,
zda nedošlo k jejich poškození, aby byla zajištěna jejich správná funkce.
Zkontrolujte vychýlení a uložení pohybujících se částí, opotřebování
jednotlivých částí a další prvky, které mohou ovlivnit správný chod
nářadí. Zničené nebo jiné poškozené díly nechejte opravit nebo vyměnit
v autorizovaném servisu, pokud v této příručce nebude uveden jiný způsob
odstranění závady. Poškozené spínače nechejte vyměnit v autorizovaném
servisu.
Pokud nelze hlavním spínačem nářadí zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Nikdy se nepokoušejte o opravu sami.
VAROVÁNÍ! Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo přídavných
zařízení, nebo jakékoli jiné využití tohoto nářadí, než je popsáno v tomto
návodu k obsluze, může představovat riziko zranění osob.
21. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte kvalifikovaným servisním
technikům.
Toto elektrické nářadí splňuje požadavky platných bezpečnostních předpisů.
Opravy musí být prováděny pouze kvalifikovanými techniky, kteří budou
používat originální náhradní díly. V jiných případech může dojít k velkému
ohrožení uživatele.
Další bezpečnostní pokyny pro pokosové pily
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toto nářadí je vybaveno speciálně upraveným napájecím kabelem, jehož
výměnu smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.
Nepoužívejte pilu k řezání jiných materiálů, než jsou materiály doporučené
výrobcem.
Nepoužívejte nářadí bez instalovaných bezpečnostních krytů, nebo neplníli tyto kryty svou funkci nebo pokud nebyla správně prováděna jejich údržba.
Při provádění šikmých řezů zajistěte, aby bylo rameno pily bezpečně
upevněno.
Dbejte na to, aby byla podlaha kolem pily rovná, uklizená a bez zbytků
materiálů, například pilin nebo odřezků.
Zvolte správný pilový kotouč pro řezaný materiál.
Používejte správně nabroušené pilové kotouče. Nepřekračujte maximální
otáčky vyznačené na kotouči.
Před zahájením jakékoli činnosti se ujistěte, zda jsou řádně dotaženy všechny
pojistné šrouby a upínací rukojeti.
Je-li pila připojena k napájecímu zdroji, nikdy nevkládejte ruce do
pracovního prostoru pilového kotouče.
Nikdy se nepokoušejte rychle zastavit pohybující se pilový kotouč jeho
zablokováním pomocí nářadí nebo jiného předmětu.
Před použitím každého příslušenství si nastudujte návod k obsluze.
Nesprávné použití příslušenství může nářadí poškodit.
Při manipulaci s pilovým kotoučem nebo s hrubým materiálem používejte
držák nebo rukavice.
Před použitím nářadí zajistěte, aby byl správně namontován pilový kotouč.
Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí správným směrem.
Nepoužívejte kotouče větších nebo menších průměrů, než je doporučeno.
Parametry pilového kotouče jsou uvedeny v technických údajích.
Používejte pouze pilové kotouče specifikované v tomto návodu, které splňují
požadavky normy EN847-1.
Zvažte použití speciálně navržených pilových kotoučů s menší provozní
hlučností.
Nepoužívejte pilové kotouče z RYCHLOŘEZNÉ OCELI (HSS).
Nepoužívejte prasklé nebo poškozené pilové kotouče.
Nepoužívejte žádné brusné nebo diamantové kotouče.
ČESKY
•
Používejte pouze takové pilové kotouče, jejichž otáčky jsou minimálně
shodné s otáčkami, které jsou vyznačeny na pile.
• Nikdy nepoužívejte pilu bez krytu s drážkou pro pilový kotouč.
• Před uvolněním spínače vytáhněte pilový kotouč z řezu v obrobku.
• Před každým řezem se ujistěte, zda je pila stabilní.
• Chcete-li zablokovat hřídel motoru, nikdy neprovádějte blokování větráku.
• Jakmile bude sklopeno rameno pily, kryt pilového kotouče u vaší pily se
automaticky zvedne. Jakmile bude stlačena uvolňovací páka (2) zajištění
hlavy pily, kryt se spustí přes pilový kotouč.
• Ochranný kryt pily nikdy nezvedejte rukou, pokud není pila vypnutá. Kryt
můžete zvednou rukou při montáži nebo demontáži pilového kotouče nebo
při provádění kontroly pily.
• Pravidelně kontrolujte, zda jsou čisté větrací otvory na krytu motoru a zda
nejsou tyto otvory zaneseny pilinami.
• Jakmile je kryt s drážkou pro pilový kotouč opotřebován, vyměňte jej.
• Odpojte pilu od elektrické sítě před prováděním jakékoli údržby nebo před
výměnou pilového kotouče.
• Nikdy neprovádějte čištění nebo údržbu, je-li pila ještě v chodu a nenacházíli se hlava pily v horní klidové poloze.
• Je-li pila vybavena LED svítilnou, používejte pouze schválený typ LED diody.
Opravy mohou být prováděny pouze výrobcem nebo autorizovaným
servisem.
• Při řezání dřeva připojte pilu k zařízení pro zachytávání pilin a prachu. Vždy
berte v úvahu faktory ovlivňující působení prachu na obsluhu pily, jako jsou:
– Typ řezaného materiálu (dřevotříska vytváří při řezání více prachu jako
plné dřevo).
– Ostrost pilového kotouče.
– Správné nastavení pilového kotouče.
– Odsávací zařízení s rychlostí proudícího vzduchu vyšší než 20 m/s.
Zajistěte správné seřízení lokálního odsávání, ochranných krytů, odváděcích
koryt a skluzů.
• Berte prosím v úvahu následující faktory ovlivňující působení hluku na
přítomné osoby:
– Používejte pilové kotouče se sníženou hlučností.
– Používejte pouze správně nabroušené pilové kotouče.
• Údržba pily musí být prováděna pravidelně.
• Zajistěte odpovídající celkové nebo lokální osvětlení.
• Zajistěte, aby byla obsluha adekvátně proškolena v použití, nastavení
a obsluze stroje.
• Ujistěte se, zda jsou všechny distanční vložky a kroužky vřetena vhodné pro
účely, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze.
• Vyvarujte se odstraňování jakýchkoli odřezků nebo jiných částí obrobku
z prostoru řezu, je-li pila v chodu a není-li hlava pily v klidové poloze.
• Nikdy neřežte obrobky kratší než 150 mm.
• Není-li pila vybavena přídavnými podpěrami, mohou být řezány obrobky
s následujícími maximálními rozměry:
–
Výška 60 mm, šířka 270 mm a délka 500 mm.
–
Delší obrobky musí být podepřeny vhodným podpěrným stolem,
například model DE7023. Vždy bezpečně upněte obrobek.
• Dojde-li k nehodě nebo k poruše stroje, okamžitě pilu vypněte a odpojte ji od
napájecího zdroje.
• Proveďte záznam o poruše a vhodným způsobem označte pilu, abyste
zabránili ostatním osobám v použití poškozené pily.
• Dojde-li k zablokování pilového kotouče, které bude způsobeno nadměrnou
posuvnou silou během řezání, zastavte stroj a odpojte napájení. Vyjměte
obrobek a ujistěte se, zda se pilový kotouč volně otáčí. Znovu zapněte stroj
a zahajte znovu řez s použitím menší posuvné sily.
• Nikdy neprovádějte řezání lehkých slitin, zejména hořčíku.
• Kdykoli to situace umožňuje, připevněte stroj k pracovnímu stolu pomocí
šroubů s průměrem 8 mm a s délkou 80 mm.
Zbytková rizika
Při použití kotoučových pil vznikají následující rizika:
• Zranění způsobená kontaktem s rotujícími díly.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
• Poškození sluchu.
• Riziko nehody způsobené nekrytými částmi rotujícího pilového kotouče.
• Riziko zranění při výměně nechráněného pilového kotouče.
• Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci s ochrannými kryty.
• Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při řezání
dřeva, zejména dubového, bukového a materiálu MDF.
Následující faktory zvyšují riziko dýchacích problémů:
• Při řezání dřeva není připojeno žádné odsávací zařízení.
• Nedostatečné odsávání prachu, které je způsobeno zanesenými filtry.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Bod úchopu pro přenášení
Umístění datového kódu (obr. B)
Datový kód (57), který obsahuje také rok výroby, je vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2016 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 částečně sestavenou pilu
2 šestihranné klíče 4/6 mm
1 pilový kotouč s průměrem 216 mm s karbidovými zuby
1 upínací svorku materiálu
1 návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí
nebo příslušenství.
• Před použitím věnujte dostatek času pečlivému prostudování a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. A, B, G, H)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrického nářadí ani
jeho součástí. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo k zranění.
11 Kryt s drážkou pro pilový kotouč
Spínač zapnuto/vypnuto
12 Rameno pokosových řezů
Páka uvolnění pojistky krytu
13 Západka pokosových řezů
Rukojeť pro přenášení
14 Otočný stůl/rameno pokosových
Pevný horní kryt
řezů
Vnější příruba
15
Měřítko pokosových řezů
Upínací šroub pilového kotouče
16
Posuvné vodítko
Spodní kryt pilového kotouče
17 Svorka na materiál
Pilový kotouč
18 Zajištění vodicích tyčí
Upínací šroub posuvného
19 Háček pro uzamknutí krytu
vodítka
20 Upínací rukojeť šikmých řezů
Pevný stůl
9
ČESKY
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Měřítko šikmých řezů
Montážní otvory pro upevnění
pily
Zajišťovací tlačítko
Vodicí tyče
Hlava pily
Šestihranné klíče (obr. G)
Příchytka kabelu
Kabel
Regulátor otáček (pouze model
DWS771)
Otvor pro visací zámek
Tlačítko přemostění
Rukojeť pro přenášení pily (levá
a pravá)
Vnitřní příruba (obr. H)
34 Hubice pro odvod prachu
Volitelné příslušenství
(obr. A, C - E, K)
35 Koncová deska stolu
36 Podpěrné vodicí tyče
37 Podpěrná deska materiálu
38 Doraz otáčení
39 Nastavitelný stojan 760 mm
(maximální výška)
40 Stojan
41 Délkový doraz pro krátké
obrobky (používá se s vodicími
tyčemi 35 )
42 Válečkový stůl
43 Rychloupínací otočná spojka
33
Montáž zástrčky u nářadí s napájecím napětím
115 V (pouze Velká Británie a Irsko)
•
Použitá zástrčka musí splňovat požadavky normy BS EN60309 (BS4343),
16 A, uzemňovací kontakt v poloze 4h.
VAROVÁNÍ: Vždy se ujistěte, zda je kabelová příchytka správně
a bezpečně připevněna k obalu kabelu.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li nutné použití prodlužovacího kabelu, použijte pouze schválený typ
kabelu s 3 vodiči, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz Technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte vždy celou délku kabelu.
SESTAVENÍ
Použití výrobku
Vaše pokosová pila pro příčné řezy DEWALT je určena pro profesionální
řezání dřeva, dřevěných výrobků a plastů. Tato pokosová pila snadno, přesně
a bezpečně provádí příčné, šikmé a pokosové řezy.
Tato pila je určena pro použití pilových kotoučů s průměrem 216 mm, které
jsou opatřeny karbidovými zuby.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na místech s výskytem hořlavých
kapalin nebo plynů.
Tyto pokosové pily jsou elektrická nářadí pro profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Používají-li
toto nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
•
•
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte tento stroj pro jiné než určené účely.
Malé děti a nezkušené osoby. Toto zařízení není určeno pro použití
nedospělými nebo nezkušenými osobami bez dozoru.
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti nesmí být nikdy
ponechány s tímto výrobkem bez dozoru.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí napětí. Vždy zkontrolujte,
zda napájecí napětí sítě odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí je chráněno dvojitou izolací v souladu s normou
EN61029. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče.
Napájecí kabel může být vyměněn pouze v autorizovaném servisu nebo
kvalifikovaným elektrotechnikem.
Musí být použity následující napájecí kabely:
DWS777/DWS771: H05RN-F, 2 × 1,0 mm²
DWS777 LX/DWS771 LX: H05RR-F, 2 × 1,5 mm²
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
• Bezpečně zlikvidujte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená
pojistka: 13 A.
10
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě před každým nasazením nebo
sejmutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástrojů nebo před prováděním oprav. Ujistěte se, zda je spouštěcí
spínač v poloze VYPNUTO. Náhodné spuštění může způsobit úraz.
Vybalení
Motor a ochranné kryty jsou již namontovány na základně pily.
Příchytka kabelu (obr. F)
Vložte kabel 28 do příchytky kabelu 27 . Nechejte volnou dostatečně
dlouhou část kabelu, aby byl umožněn pohyb hlavy pily a potom upevněte
příchytku pomocí šroubu.
Montáž na pracovní stůl (obr. B)
1. Otvory 22 v základně pily slouží k upevnění k pracovnímu stolu.
K dispozici jsou dvě různé velikosti otvorů, aby mohly být použity různé
velikosti šroubů. Použijte jakýkoli otvor. Není nutné, abyste použili oba
otvory. Doporučeny jsou šrouby s průměrem 8 mm a s délkou 80 mm.
Vždy pilu pevně připevněte, abyste zabránili jejímu pohybu. Chcete-li
zvýšit komfort při přenášení pily, můžete provést namontování pily
na desku z překližky s tloušťkou minimálně 12,5 mm, která může
být připevněna k pracovnímu stolu a která může být později snadno
uvolněna a přenesena na jiné pracoviště, kde bude znovu upnuta
pomocí svorek.
2. Při upevňování pily na desku dbejte na to, aby upevňovací šrouby z této
desky nevyčnívaly. Deska z překližky musí dokonale sedět na pracovní
ploše stolu. Provádíte-li upínání pily k pracovní ploše, upínejte pilu pouze
na upínacích výstupcích, na kterých se nachází otvory pro montážní
šrouby. Upnutí pily pomocí jiných upínacích míst bude mít nesprávný
vliv na funkci pily.
3. Upevňovací deska a pracovní stůl nebo místo, na kterém bude pila
používána, musí být rovné, abyste zabránili nepřesnostem při řezání.
Dochází-li na pracovní ploše ke kolébání pily, umístěte pod jednu
opěrnou nohu tenký kousek materiálu, aby došlo k vyrovnání pily.
Montáž pilového kotouče (obr. A, G - I)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě před každým nasazením nebo
sejmutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástrojů nebo před prováděním oprav. Ujistěte se, zda je spouštěcí
spínač v poloze VYPNUTO. Náhodné spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Zuby nového pilového kotouče jsou velmi ostré a mohou
být nebezpečné.
VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby byla výměna pilového kotouče
prováděna pouze popsaným způsobem. Používejte pouze pilové
kotouče, které jsou specifikovány v části Technické údaje, katalogové
číslo: Doporučen je pilový kotouč DT4320.
1. Zasuňte šestihranný klíč 6 mm 26 do opačné koncové části hřídele
pilového kotouče a pevně jej držte (obr. G).
ČESKY
2. Povolte upínací šroub pilového kotouče 6 otáčením ve směru pohybu
hodinových ručiček. Vyjměte upínací šroub a sejměte vnější přírubu 5 .
3. Stiskněte uvolňovací páku zajištění spodního krytu 2 , aby došlo
k zvednutí spodního krytu 7 a sejměte pilový kotouč 8 .
4. Nasaďte nový pilový kotouč na výstupek nacházející se na vnitřní
přírubě 33 a ujistěte se, zda ozubení na spodní části pilového kotouče
směřuje k vodítku (směrem od obsluhy).
5. Nasaďte zpět vnější přírubu 5 a ujistěte se, zda došlo k řádnému usazení
výstupků 45 , jeden na každé straně hřídele motoru.
6. Utáhněte upínací šroub 6 otáčením proti směru pohybu hodinových
ručiček a druhou rukou současně držte šestihranný klíč 26 (obr. I).
SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě před každým nasazením nebo
sejmutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástrojů nebo před prováděním oprav. Ujistěte se, zda je spouštěcí
spínač v poloze VYPNUTO. Náhodné spuštění může způsobit úraz.
Vaše pokosová pila byla přesně seřízena již ve výrobním závodě. Pokud je
nutné provést opětovné seřízení z důvodu dopravy a přenášení pily, nebo
i z jiného důvodu, řiďte se při seřizování vaší pily následujícími kroky. Jakmile
pilu jednou seřídíte, toto přesné nastavení musí zůstat zachováno.
Nastavení vodicích tyčí na konstantní hloubku řezu
(obr. A, B, J, L)
Pilový kotouč musí být v chodu s konstantní hloubkou řezu po celé délce
stolu a nesmí se dotýkat pevného stolu u zadní části drážky nebo přední
části otočného ramena. Chcete-li dosáhnout takového nastavení, vodicí tyče
musí být dokonale rovnoběžné s rovinou stolu, je-li hlava pily zcela stlačena
směrem dolů.
1. Stiskněte uvolňovací páku zajištění spodního krytu 2 (obr. A).
2. Zatlačte hlavu pily zcela do zadní polohy a změřte výšku od roviny
otočného stolu 14 až po spodní část vnější příruby 5 (obr. J).
3. Otočte pojistku vodicích tyčí hlavy pily 18 (obr. B).
4. Udržujte hlavu pily zcela v dolní poloze a přitáhněte ji po vodicích tyčích
až do koncové polohy.
5. Znovu změřte výšku označenou na obr. K. Obě hodnoty musí být stejné.
6. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně (obr. L):
a. Povolte pojistnou matici 46 v držáku 47 pod horní hubicí pro odvod
prachu 37 a podle potřeby nastavte šroub (48), postupujte v malých
krocích.
b. Utáhněte pojistnou matici 46 .
VAROVÁNÍ: Vždy zkontrolujte, zda se pilový kotouč nedotýká stolu
u zadní části drážky pro pilový kotouč nebo u přední části otočného
ramena ve svislé poloze 90° a v poloze 45° pro šikmý řez. Před
provedením této kontroly nezapínejte pilu!
Nastavení vodítka (obr. M)
Otáčejte upínacím šroubem posuvného vodítka 9 proti směru pohybu
hodinových ručiček, aby došlo k uvolnění. Nastavte posuvné vodítko 16
do polohy, ve které nebude v kontaktu s pilovým kotoučem a potom znovu
utáhněte upínací šroub vodítka.
Kontrola a nastavení pilového kotouče vzhledem
k vodítku (obr. B, N, O, Q)
1. Uvolněte západku pokosových řezů 13 .
2. Položte palec na rameno pokosových řezů 12 a stiskněte západku
pokosových řezů 13 , aby došlo k uvolnění otočného stolu/ramena
pokosových řezů 14 .
3. Otáčejte ramenem pokosových řezů tak, aby se západka nacházela
v poloze s hodnotou 0° pro pokosový řez.
4. Stlačte dolů hlavu pily a zajistěte ji v této poloze pomocí zajišťovacího
tlačítka 23 .
5. Zkontrolujte, zda jsou viditelná dvě označení polohy 0° 49 na měřítku
pokosových řezů 15 .
6. Umístěte úhelník 50 mezi vodítko na levé straně 16 a pilový kotouč 8 .
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se úhelníkem hrotů zubů pilového kotouče.
7. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
a. Povolte šrouby 51 a posuňte sestavu ramena a měřítka pokosových
řezů doleva nebo doprava tak, aby byl při měření úhelníkem pilový
kotouč vzhledem k vodítku v kolmé poloze 90° (obr. N).
b. Znovu utáhněte šrouby 51 .
Kontrola a nastavení pilového kotouče vzhledem ke
stolu (obr. P - R)
1. Uvolněte upínací rukojeť šikmých řezů 20 (obr. P).
2. Zatlačte hlavu pily doprava, abyste zajistili její zcela svislou polohu
a přitáhněte upínací rukojeť šikmých řezů.
3. Položte úhelník 50 na stůl k boku pilového kotouče 8 (obr. Q).
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se úhelníkem hrotů zubů pilového kotouče.
4. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
a. Uvolněte upínací rukojeť šikmých řezů 20 a zašroubujte nebo
vyšroubujte seřizovací dorazový šroub svislé polohy 52 tak, aby byl
pilový kotouč v kolmé poloze 90° vzhledem k rovině stolu.
b. Pokud ukazatel šikmých řezů 53 neukazuje na měřítku šikmých
řezů 21 nulovou polohu, povolte šrouby 54 , které upevňují měřítko
a je-li to nutné, upravte jeho polohu.
Kontrola a nastavení úhlu šikmých řezů (obr. A, P, R)
Překlenutí šikmých řezů umožňuje nastavení maximálního úhlu šikmého
řezu na hodnotu 45° nebo 48°, dle potřeby.
• Vlevo = 45°
• Vpravo = 48°
1. Ujistěte se, zda je překlenovací rukojeť 55 nastavena v levé poloze.
2. Povolte upínací rukojeť šikmých řezů 20 a nastavte hlavu pily doleva.
3. Toto je poloha šikmého řezu 45°.
4. Podle potřeby zašroubujte nebo vyšroubujte dorazový šroub 56 tak,
aby ukazatel 53 označoval hodnotu 45°.
VAROVÁNÍ: Vodicí drážky mohou být zaneseny nečistotami. Pro čištění
vodicích drážek používejte vhodný přípravek nebo proud nízkotlakého
vzduchu.
Před použitím
VAROVÁNÍ:
• Upněte vhodný pilový kotouč. Nepoužívejte nadměrně
opotřebované pilové kotouče. Maximální provozní otáčky pily nesmí
překročit maximální povolené otáčky pilového kotouče.
• Nepokoušejte se řezat příliš malé kousky.
• Nechejte pilový kotouč řezat volně. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
• Před zahájením řezání počkejte, dokud motor pily nedosáhne
maximálních otáček.
• Ujistěte se, zda jsou všechny zajišťovací a upínací šrouby řádně
utaženy.
• Upněte obrobek.
• I když je tato pila určena k řezání dřeva a mnoha neželezných
materiálů, tyto provozní pokyny se týkají jen řezání dřeva. Stejné
pokyny platí i pro řezání ostatních materiálů. Neřežte s touto pilou
železné materiály (železo a ocel) nebo zdivo! Nepoužívejte žádné
brusné kotouče!
• Používejte kryt s drážkou pro pilový kotouč. Pokud je drážka pro
pilový kotouč širší než 10 mm, s pilou nepracujte.
• Umístění obrobku na kousek dřeva zvýší kapacitu řezu na 300 mm.
11
ČESKY
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě před každým nasazením nebo
sejmutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástrojů nebo před prováděním oprav. Ujistěte se, zda je spouštěcí
spínač v poloze VYPNUTO. Náhodné spuštění může způsobit úraz.
Uživatelé ve Velké Británii jsou povinní dodržovat nařízení popsaná v předpisech
pro obsluhu dřevoobráběcích strojů z roku 1974 a jejich příslušné dodatky.
Ujistěte se, zda je stroj z hlediska výšky stolu a stability umístěn v bezpečné
a ergonomické poloze. Poloha stroje musí být zvolena tak, aby měla obsluha
stroje dobrý přehled a dostatek volného prostoru v blízkosti stroje, který
umožní manipulaci s obrobky bez jakéhokoli omezení.
Z důvodu omezení vlivu vibrací se ujistěte, zda není příliš nízká okolní teplota
pracovního prostředí, zda je prováděna řádná údržba stroje a příslušenství
a zda je velikost obrobků vhodná pro tento stroj.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Otvor 30 ve spínači zapnuto/vypnuto 1 je určen pro vložení visacího
zámku, aby bylo umožněno uzamknutí nářadí.
1. Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač zapnuto/vypnuto 1 .
2. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
Použití systému pracovní LED svítilny XPS™ (obr. A, V)
POZNÁMKA: Pokosová pila musí být připojena k napájecímu zdroji.
Systém LED pracovní svítilny XPS™ je ovládán pomocí tlačítka, které se
nachází na rukojeti pod černou plastovou páčkou. LED diodová pracovní
svítilna XPS™ pracuje nezávisle na spouštěcím spínači pokosové pily.
Nefunkčnost systému XPS nemá žádný vliv na provoz pily.
Provedení řezu po čáře vyznačené tužkou na dřevěném obrobku:
1. Stiskněte černou plastovou páčku a potom stlačte dolů ovládací
rukojeť 3 , aby byl pilový kotouč 8 co nejblíže u obrobku. Na dřevěném
obrobku se objeví stín pilového kotouče.
2. Srovnejte linii řezu vyznačenou tužkou s okrajem stínu pilového kotouče.
Možná bude nutné nastavení úhlu šikmého a pokosového řezu, aby se
čára řezu vyznačená tužkou přesně překrývala.
Regulátor otáček (pouze model DWS771)
Regulátor otáček 29 může být použit k nastavení požadovaného rozsahu
otáček.
Nastavte regulátor otáček 29 do požadované polohy, která je označena
číslem (1 - 5).
• Pro řezání měkkých materiálů, jako je dřevo, používejte vysoké otáčky.
• Pro řezání tvrdého dřeva používejte nízké otáčky.
Poloha těla a rukou při řezání
Správná poloha těla a rukou při obsluze pokosové pily usnadní řezání a zajistí
vyšší přesnost a bezpečnost.
VAROVÁNÍ:
• Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti prostoru řezání.
• Udržuje ruce ve vzdálenosti minimálně 150 mm od pilového
kotouče.
• Při řezání přitlačujte obrobek pevně k pracovnímu stolu a k vodítku.
Udržujte ruce v předepsané poloze, dokud nedojde k uvolnění
spínače pily a k úplnému zastavení pilového kotouče.
• Před vlastním provedením řezu (aniž by byla pila zapnutá) vždy
zkontrolujte dráhu pilového kotouče.
• Při práci nepřekřižujte ruce.
• Stůjte pevně oběma nohama na podlaze a udržujte rovnováhu.
• Při pohybu ramena pily směrem doprava nebo doleva, kopírujte
tělem pohyby pily a stůjte bezpečně na pravé nebo levé straně pily.
12
Základní řezy
Svislý přímý příčný řez (obr. A, S)
POZNÁMKA: Používejte pilové kotouče s průměrem 216 mm
a s průměrem upínacího otvoru 30 mm, abyste dosáhli požadovaných
provozních výkonů.
1. Chcete-li zvednout hlavu pily 25 do nejvyšší možné polohy, stlačte
hlavu pily 25 a vytáhněte ven zajišťovací tlačítko 23 . Uvolněte stlačení
a nechejte hlavu pily zvednout až do maximální výšky.
2. Stiskněte západku pokosových řezů (13) a potom nastavte rameno
pokosových řezů do polohy 0°.
3. Uvolněte západku pokosových řezů.
4. Před řezáním se vždy ujistěte, zda je řádně zajištěna západka pokosových
řezů.
5. Opřete řezaný obrobek o posuvné vodítko (16) a zajistěte jej pomocí
upínací svorky materiálu (17).
6. Uchopte ovládací rukojeť (3) a stlačte dolů uvolňovací páku zajištění krytu
(2), aby došlo k uvolnění krytu. Stiskněte spouštěcí spínač (1), aby došlo
k spuštění motoru. Doporučujeme zahájení řezu v blízkosti vodítka.
7. Stlačte hlavu pily tak, aby pilový kotouč procházel řezaným obrobkem
a krytem s drážkou pro pilový kotouč (11).
8. Po dokončení řezu uvolněte spouštěcí spínač a před návratem hlavy
pily do její horní klidové polohy počkejte, dokud se pilový kotouč zcela
nezastaví.
VAROVÁNÍ:
• U některých typů plastových profilů je vhodné provádět uvedený
sled úkonů v obráceném pořadí.
• Spodní kryt pilového kotouče je navržen tak, aby se po uvolnění
páky 2 rychle uzavřel. Nedochází-li k jeho rychlému uzavření, svěřte
jeho opravu autorizovanému servisu DEWALT.
Provádění posuvného řezu (obr. A, B, S)
1. Otočte zajištění vodicích tyčí hlavy pily 18 , aby došlo k jeho uvolnění.
2. Stlačte dolů hlavu pily 25 , vytáhněte zajišťovací tlačítko 23 a nechejte
hlavu pily vystoupat do nejvyšší polohy.
3. Opřete řezaný obrobek o posuvné vodítko 16 a zajistěte jej pomocí
upínací svorky materiálu 17 .
4. Spusťte hlavu pily a přitáhněte ji po vodicích tyčích až do koncové
polohy.
5. Stiskněte uvolňovací páku zajištění krytu 2 , aby došlo k uvolnění krytu.
Stiskněte spouštěcí spínač 1 , aby došlo k spuštění motoru.
6. Stlačte zcela hlavu pily tak, aby pilový kotouč procházel obrobkem
a tlačte hlavu pily dozadu, aby došlo k dokončení řezu.
7. Po dokončení řezu uvolněte spouštěcí spínač a před návratem hlavy
pily do její horní klidové polohy počkejte, dokud se pilový kotouč zcela
nezastaví.
VAROVÁNÍ: Po ukončení posuvného řezu nezapomeňte zajistit hlavu
pily v zadní poloze.
Svislý pokosový příčný řez (obr. A, T)
1. Stiskněte západku pokosových řezů (13). Nastavte rameno
v požadovaném úhlu směrem doleva nebo doprava.
2. Západka pokosových řezů bude automaticky zajištěna v polohách 0°,
15°, 22,5°, 31,62°, 45° a 50° jak vlevo, tak i vpravo. Je-li vyžadován střední
úhel mezi těmito polohami, pevně přidržte hlavu pily a zajistěte ji
přitažením západky pokosových řezů.
3. Před prováděním řezu se vždy ujistěte, zda je zajišťovací páka
pokosových řezů řádně zajištěna.
4. Dále postupujte jako u svislých přímých příčných řezů.
VAROVÁNÍ: Při pokosovém řezu koncové části obrobku s malým
ořezem umístěte obrobek tak, aby byl odřezek na straně směrem
k pilovému kotouči, a to větším úhlem k vodítku:
• levý pokos, ořez vpravo
• pravý pokos, ořez vlevo
ČESKY
Kvalita a čistota řezu závisí na mnoha faktorech, například na řezaném
materiálu. Nejvyšší kvality řezu (například při řezání tvarových obkládacích
prvků) dosáhnete při použití karbidového kotouče se 60 zuby. Kvalitu řezu
rovněž zvyšuje stejnoměrný a pomalý posuv pily při řezání.
VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby se materiál během řezání nechvěl nebo
aby se nepohyboval. Obrobek vždy řádně upevněte. Před zvednutím
ramena pily vždy počkejte, dokud se pilový kotouč zcela nezastaví.
Pokud dochází k třepení zadní části řezu obrobku, nalepte na obrobek
v místě řezu lepicí pásku. Proveďte řez přes lepicí pásku a po ukončení
řezu pásku opatrně odlepte.
Upínání obrobku (obr. C, X)
VAROVÁNÍ: Vždy používejte upínací svorku.
Nejlepších výsledků dosáhnete použitím upínací svorky 17 určené k použití
s vaší pilou.
Instalace svorky
1. Vložte svorku do otvoru za vodítkem. Svorka 17 musí směřovat
směrem k zadní části pokosové pily. Ujistěte se, zda je drážka na tyči
svorky zcela zasunuta do základny pokosové pily. Je-li drážka vidět,
svorka nebude bezpečně zajištěna.
2. Otočte svorku o 180° směrem k přední části pokosové pily.
3. Povolte šroub a upravte polohu svorky nahoru nebo dolů. Potom
pomocí šroubu pro jemné nastavení svorku pevně upněte k obrobku.
POZNÁMKA: Při provádění šikmých řezů umístěte svorku na pravou
část základny. PŘED VLASTNÍM PROVEDENÍM ŘEZU (ANIŽ BY BYLA PILA
ZAPNUTA) VŽDY ZKONTROLUJTE DRÁHU PILOVÉHO KOTOUČE. UJISTĚTE SE,
ZDA SVORKA NEZASAHUJE DO DRÁHY PILY NEBO OCHRANNÝCH KRYTŮ.
Kombinovaný pokosový řez (obr. W)
Tento řez je kombinací pokosového a šikmého řezu. Jedná se o druh řezu
používaný k výrobě rámečků nebo boxů se šikmými stranami, jako je
například výrobek na obr. W.
VAROVÁNÍ: Odlišuje-li se úhel řezu při provádění jednotlivých řezů,
zkontrolujte, zda je řádně dotažena upínací rukojeť pro šikmé řezy
i upínací šroub pro pokosové řezy. Tyto prvky musí být dotaženy po
provedení každé změny šikmého nebo pokosového úhlu.
• Níže uvedený diagram vám bude pomáhat při volbě správného
nastavení úhlů šikmých a pokosových řezů při kombinovaných
pokosových řezech.
• Při práci s diagramem si zvolte požadovaný úhel „A“ (obr. W) vašeho
projektu a lokalizuje tento úhel na odpovídajícím oblouku v diagramu.
Z tohoto bodu sledujte přímku vedoucí přímo dolů, kde naleznete
správnou hodnotu úhlu šikmého řezu a budete-li sledovat přímku
vedoucí vodorovně z tohoto bodu, získáte správnou hodnotu úhlu
pokosového řezu.
10
15
75
80
85
5
20
25
30
35
40
45
SQUARE
BOX
BOX SE ČTYŘMI
STĚNAMI
65
40
50
55
60
40
35
45
35
40
BOX 6
SESIDED
ŠESTI STĚNAMI
BOX
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
45
20
65
70
50
25
55
35
50
45
15
20
40
60
20
75
85
55
60
25
80
SET THIS
MITER
ANGLE
ON SAW
NASTAVTE
NA PILE
TENTO
POKOSOVÝ
ÚHEL
Kvalita řezu
0
15
30
40
10
8 SIDED
BOX
BOX
S OSMI
STĚNAMI
15
25
35
30
10
15
20
15
5
10
20
25
ANGLE
OFSTĚNY
SIDE OF
BOX
(ANGLE"A")
ÚHEL
BOXU
(ÚHEL
„A“)
Úhly šikmých řezů mohou být nastaveny od 0° do 48° směrem vlevo.
Šikmé řezy až do 45° mohou být provedeny s ramenem pro pokosové řezy
nastaveným v poloze pro pokosový řez od nuly až do maximálně 45° vpravo
nebo vlevo.
1. Povolte upínací rukojeť šikmých řezů 20 a nastavte požadovaný úhel
šikmého řezu.
2. Je-li to nutné, nastavte překlenovací tlačítko 31 .
3. Držte pevně hlavu pily a zabraňte jejímu spuštění.
4. Pevně utáhněte upínací rukojeť šikmých řezů 20 .
5. Dále postupujte jako u svislých přímých příčných řezů.
45
70
Šikmé příčné řezy (obr. P, U)
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SET THIS NA
BEVEL
ANGLEŠIKMÝ
ON SAW
NASTAVTE
PILE TENTO
ÚHEL
1. Nastavte na pile předepsané úhly a proveďte několik zkušebních řezů.
2. Vyzkoušejte, zda budou jednotlivé díly lícovat.
Příklad: Pro zhotovení výrobku se čtyřmi stěnami s vnějším úhlem
25° (úhel „A”) (obr. W), použijte horní oblouk v diagramu. Najděte
na oblouku hodnotu úhlu 25°. Sledujte na každé straně vodorovnou
různoběžku a dostanete nastavení úhlu pokosového řezu (23°).
Obdobným způsobem sledováním svislé různoběžky nahoře či dole
dostanete nastavení úhlu šikmého řezu (40°). Vždy proveďte několik řezů
na odpadovém materiálu pro kontrolu nastavení pily.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepřekračujte u kombinovaných pokosových řezů
limitní hodnoty 45° pro šikmý řez a 45° pro levý nebo pravý pokosový řez.
Podepření krátkých a dlouhých obrobků (obr. C, D)
Řezání krátkého materiálu
Je vhodné používat délkový doraz 41 na krátké obrobky, a to jak pro
provádění velkého počtu řezů i pro jednotlivé řezy obrobků s různou
délkou. Tento délkový doraz může být použit pouze v případě, je-li použit
volitelných vodicích tyčí 35 .
Řezání velkých materiálů
VAROVÁNÍ: Vždy podepřete velké obrobky, aby bylo omezeno riziko
zranění.
Na obr. C je zobrazeno ideální uspořádání pro řezání dlouhých obrobků, je-li
pila použita jako volně stojící stroj (všechny položky jsou k dispozici jako
volitelné příslušenství).
Tyto položky (kromě stojanu a upínací svorky) musí být použity na straně
vkládání materiálu i na straně odebírání materiálu:
- Stojan 40 (dodáván s montážními pokyny).
- Vodicí tyče (500 nebo 1 000 mm) 35 .
- Stojany 39 pro podepření vodicích tyčí. Nepoužívejte tyto stojany
pro podpírání tohoto stroje! Výška stojanů je nastavitelná.
- Podpěrné desky materiálu 36 .
- Koncová deska stolu 34 pro podpěru vodicích tyčí (také pro práci na
stávajícím pracovním stole).
- Svorka na materiál 17 .
- Otočný doraz 38 .
1. Postavte pilu na stojan a namontujte na ni vodicí tyče.
2. Přišroubujte podpěrné desky materiálu 36 pevně k vodicím tyčím 35 .
3. Upínací svorka materiálu 17 nyní plní funkci délkového dorazu.
4. Namontujte koncové desky stolu 34 .
5. Namontujte na zadní tyč otočný doraz 38 .
6. Použijte otočný doraz 38 pro nastavení délky středně dlouhých
a dlouhých obrobků. Není-li doraz používán, může být nastaven na
stranu nebo může být vyklopen.
13
ČESKY
Odsávání prachu (obr. A, K)
VAROVÁNÍ: Kdykoli je to možné, připojte zařízení pro odsávání prachu,
které splňuje požadavky příslušných předpisů týkajících se prachových
emisí.
Připojte k pile zařízení pro odsávání prachu splňující požadavky platných
předpisů. Rychlost vzduchu připojeného systému bude 20 m/s (+/- 2 m/s).
Rychlost je měřena ve spojovací trubici v bodě připojení, s připojenou pilou,
která není v chodu.
POZNÁMKA: Jako volitelné příslušenství pro připojení k odsávacímu
zařízení je doporučena rychloupínací spojka DWV9000 (43).
Dodržujte příslušné předpisy platné ve vaší zemi, které se týkají materiálů,
s jakými budete pracovat.
Odsávací zařízení musí být vhodné pro řezaný materiál.
Při odsávání suchého prachu, který je karcinogenní a obzvláště škodlivý pro
zdraví osob, použijte speciální vysavač.
Přeprava (obr. A, B)
VAROVÁNÍ: Aby bylo usnadněno přenášení pily, na základně jsou
k dispozici dvě místa pro úchop pily ( 32 . Nikdy při zvedání nebo přepravě
pily nepoužívejte pro úchop kryty.
1. Při přepravě pily nastavte úhly šikmých a pokosových řezů na 0°.
2. Stiskněte uvolňovací páku zajištění spodního krytu 2 (obr. A).
3. Stlačte dolů hlavu pily a stiskněte zajišťovací tlačítko 23 (obr. B).
4. Nastavte hlavu pily do klidové polohy a stiskněte zajištění vodicích
tyčí 18 .
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo
co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě před každým nasazením nebo
sejmutím příslušenství, před jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástrojů nebo před prováděním oprav. Ujistěte se, zda je spouštěcí
spínač v poloze VYPNUTO. Náhodné spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Je-li pilový kotouč opotřebován, nahraďte jej novým ostrým
pilovým kotoučem.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
Před použitím pečlivě zkontrolujte horní kryt pilového kotouče, pohyblivý
spodní kryt a trubici odsávání prachu, abyste se ujistili o jejich správné
funkci. Ujistěte se, zda piliny, prach nebo části obrobku nemohou způsobit
zablokování těchto funkcí.
Dojde-li k zablokování částí obrobku mezi pilovým kotoučem a ochrannými
kryty, odpojte stroj od napájení a postupujte podle pokynů uvedených
v části Montáž pilového kotouče. Odstraňte zaseknuté části a proveďte
opětovnou montáž pilového kotouče.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích drážkách hlavního krytu a v jejich
blízkosti nahromadí prach a nečistoty, odstraňte je proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech. Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.
14
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění pravidelně čistěte horní
část stolu.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění pravidelně čistěte systém
pro zachytávání prachu.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Chcete-li snížit
riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené
společností DEWALT.
Použití válečkového stolu (obr. C - E)
Válečkový stůl 42 velmi usnadňuje manipulaci s velkými a dlouhými
dřevěnými obrobky (obr. E). Může být připojen k levé nebo k pravé straně
stolu. Válečkový stůl vyžaduje použití doplňkového stojanu (obr. C).
VAROVÁNÍ: Sestavte válečkový stůl podle pokynů dodaných se
stojanem.
• Nahraďte krátké podpěrné tyče dodané se stojanem nestandardními
tyčemi ze stolu, a to na straně stolu, která bude použita.
• Postupujte podle pokynů dodaných s válečkových stolem.
Řada dostupných pilových kotoučů (doporučené pilové
kotouče)
Typ pilového
kotouče
Rozměry pilového kotouče Použití
(průměr × upínací otvor ×
počet zubů)
DT4310 řada 40
216 × 30 × 24
Pro univerzální použití, podélné a příčné řezy
dřeva a plastů
DT4286 řada 40
216 × 30 × 80
TCG (trapézové zuby) pro řezání hliníku
DT4320 řada 60
216 × 30 × 48
Geometrie broušení ATB (střídavé zuby) pro
přesné řezy umělého i přírodního dřeva
DT4350 řada 60
216 × 30 × 60
TCG (trapézové zuby) pro velmi jemné řezy
umělého i přírodního dřeva
Další informace týkající se vhodného příslušenství získáte u autorizovaného
prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Výrobky a baterie označené tímto symbolem nesmí
být vyhozeny do běžného domácího odpadu.
Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být obnoveny
nebo recyklovány, což snižuje poptávku po surovinách.
Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií podle
místních předpisů. Další informace naleznete na internetové
adrese www.2helpU.com.
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
CZ
SK
Dokumentace záruþní opravy
ýíslo
ýíslo
dodávky
Datum pĜíjmu
Dátum príjmu
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising