BDCD18 | Black&Decker BDCD18 DRILL Type H1 instruction manual

3
2
1
6
4
5
382015 - 41 BAL
www.blackanddecker.eu
BDCD18
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
11
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
19
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
26
2
4
6
B
A
5
2
1
C
8
E
7
D
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Kompaktni vrtalnik/vijačnik BLACK+DECKER serije
BDCD18 je namenjen vijačenju ter vrtanju v les,
kovino in plastiko. To orodje je namenjeno izključno
domači uporabi.
Splošna varnostna navodila
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Preberite vsa varnostna
opozorila in navodila. Neupoštevanje
opozoril in navodil lahko povzročijo
električni udar, požar in/ali hude telesne
poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo
uporabo.
Izraz "električno orodje" v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana
(kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko
napajana (brezžična) električna orodja.
1. Varnost na delovnem mestu
a. Poskrbite, da bo delovno mesto vedno čisto
in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljen
delovni prostor lahko povzročijo poškodbe.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v bližini
gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker
obstaja nevarnost eksplozije. Pri uporabi
električnega orodja nastajajo iskre, ki lahko
zanetijo prah ali hlape.
c. Ne dovolite otrokom in drugim osebam,
da uporabljajo električno orodje. Njihove
motne lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča na
kakršnkoli način. Uporaba adapterskih vtičev
v kombinaciji z zaščitenim (ozemljenim)
električnim orodjem ni dovoljena. Originalni
oziroma nespremenjene vtičnice zmanjšujejo
tveganje električnega udara.
b. Izogibajte se stiku z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Obstaja
povečano tveganje električnega udara, če so
telesa ozemljena.
c. Električnega orodja ne izpostavljajte dežju
in ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem
okolju. Vdor vode v električno orodje poveča
tveganje električnega udara.
4
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izvlečenje vtiča iz stenske vtičnice.
Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi
robovi in premikajočimi se deli orodja.
Prepleteni ali poškodovani kabli povečujejo
tveganje za električni udar.
e. Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na prostem,
zmanjšuje možnost električnega udara.
f. Če se uporabi električnega stroja v vlažnem
okolju ni mogoče izogniti, uporabite
napravo diferenčnega toka (RCD). Uporaba
naprave diferenčnega toka RCD zmanjšuje
tveganje za električni udar.
3. Osebna varnost
a. Bodite pozorni, pazite kaj delate in
uporabite zdravo pamet, ko rokujete
z električnim ročnim orodjem. Ne
uporabljajte električno orodje, ko ste
utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola
ali zdravil. Le trenutek nepozornosti lahko
privede do težkih telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Zaščitna oprema,
kot so zaščitne maske proti prahu, nedrseča
obutev, čelada ali zaščita sluha ob uporabi
zmanjšujejo telesne poškodbe.
c. Preprečite nenamerni vklop. Pred
priključitvijo na električno omrežje,
dviganjem ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja na
električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d. Pred vklopom orodja odstranite orodja ali
ključe za nastavitve. Orodje ali ključ, ki ste
ga pustili na vrtljivem sestavnem delu, lahko
povzroči telesne poškodbe.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varno stojišče in na
ravnotežje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Poskrbite za pravilno izbiro obleke.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
Lasje, oblačilo in rokavice ne smejo biti
izpostavljeni gibljivim delom orodja.
SLOVENSKI
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko
ujamejo v premikajoče se dele orodja.
g. Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene in
da jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav
za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki
jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
a. Ne preobremenjujte orodja. Uporabite
pravo orodje za vaše delo. Pravilna izbira
orodja omogoča boljše in varnejše delo.
b. Ne uporabljajte električnega orodja, če
stikalo ne omogoča vklopa in izklopa.
Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta previdnost
zmanjšuje tveganje za zagon električnega
orodja po nesreči.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite
uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene
z delovanjem orodja ali s tem navodilom za
uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih
ne uporabljajo izkušene osebe.
e. Električno orodje skrbno negujte. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali tako
poškodovani, da je funkcija električnega
aparata s tem okrnjena. Poškodovano
električno orodje popravite pred ponovno
uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto.
Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezili
se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
g. Uporabljajte električno orodje, pribor
in orodje, nastavke, itd. v skladu s temi
navodili, pri čemer upoštevajte delovne
pogoje in vrsto dela, ki ga bo to električno
orodje opravljalo. Uporaba električnega
orodja za dela, ki za orodje niso predvidena,
lahko povzroči nevarnost.
5. Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih
orodij
a. Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je
odobren s strani proizvajalca. Polnilnik, ki je
primeren za polnjenje ene vrste akumulatorjev,
lahko povzroči nevarnost požara, če ga
uporabljate z drugo vrsto akumulatorja.
b. Električna orodja uporabljajte samo
z originalnimi baterijami. Uporaba drugih
akumulatorjev lahko povzroči nevarnost
telesnih poškodb in požara.
c. Če baterije ne uporabljate, jo shranite proč
od kovinskih predmetov, na primer papirnih
sponk, kovancev, vijakov, žebljev ali drugih
majhnih kovinskih predmetov, ki lahko
omogočijo stik enega terminala z drugim.
Kratkostični spoj terminalov lahko povzroči
opekline in požar.
d. Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko
iz notranjosti baterije brizgne tekočina;
izogibajte se s stiku s tekočino. Če po
naključju pride do stika, izperite prizadeto
mesto z vodo. Če tekočina pride v stik
z očmi, poiščite še pomoč zdravnika. Stik
z baterijsko tekočino lahko privede do draženja
kože ali opeklin.
6. Servis
a. Električno orodje lahko servisira samo
usposobljena oseba, ki bo uporabila
ustrezne rezervne dele v primeru popravila
električnega orodja. Ta način zagotavlja, da
je ohranjena varnost električnega orodja.
Dodatni varnostni ukrepi ob uporabi
električnega orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za
vrtalnike/vijačne naprave
◆
◆
◆
◆
Uporabljajte pomožna držala, ki so
priložena orodju. Izguba nadzora nad
orodjem lahko povzroči telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če
prerežete žico pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak ipd.
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če se
z vijaki dotaknete žice pod napetostjo, bodo
pod napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične
pripomočke za vpetje obdelovanca
v stabilno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in
lahko povzroči izgubo nadzora.
5
SLOVENSKI
◆
◆
◆
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se vrha vrtalne konice takoj po
končanem vrtanju, ker je lahko vroča.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih.
Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora
ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren
ali opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih
poškodb in/ali materialne škode.
Varnost drugih ljudi
◆
◆
Orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, ali
umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem
izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom
ali so prejeli navodila o uporabi naprave
s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se
z napravo ne igrajo.
Ostale nevarnosti
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne
nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila.
Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne
uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
◆ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
gibajočih se delov.
◆ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov,
rezil ali dodatkov.
◆ Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge
uporabe orodja. Če delate z orodjem daljše
časovne obdobje, poskrbite za redne odmore.
◆ Okvaro sluha.
◆ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu,
ki nastaja pri uporabi orodja (še posebej pri
žaganju hrasta, bukve in mediapanskih plošč.)
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so
navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji
o skladnosti, so bile izmerjene v skladu
s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno
primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost
se lahko uporablja tudi za predhodno oceno
izpostavljenosti.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene,
odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko
zviša nad deklarirano vrednostjo.
6
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES
za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo
električna orodja, mora ocena izpostavljenosti
upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh
elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje
izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Poleg datumske kode so na orodju tudi naslednji
simboli:
Opozorilo! Da bi se izognili morebitnim
poškodbam je potrebno natančno prebrati
navodila.
Varnostni ukrepi pri uporabi baterij
in polnilnikov (niso priloženi orodju)
Baterije
◆ Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti
baterij.
◆ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
◆ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko
temperatura višja od 40 °C.
◆ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do
40 °C.
◆ Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen
z orodjem.
◆ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom
v razdelku »Skrb za okolje«.
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki
◆ Polnilnik BLACK+DECKER uporabljajte samo
za polnjenje baterije, ki je priložena orodju.
Druge baterije lahko eksplodirajo in povzročijo
telesne poškodbe in materialno škodo.
◆ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso
polnilne.
◆ Poškodovane napajalne kable nemudoma
zamenjajte.
◆ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
◆ Ne odpirajte polnilnika.
◆ Ne prodirajte polnilnika.
Ta polnilnik je namenjen samo osebni
uporabi.
Pred uporabo preberite navodila za
uporabo.
SLOVENSKI
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni
potrebna dodatna ozemljitev. Vedno
preverite, če dejanska napetost ustreza
tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Nikoli ne poskušajte zamenjati polnilne
enote z navadnim napajalnim vtičem.
◆
Če se priključni kabel poškoduje, ga lahko
zamenja le proizvajalec, pooblaščen serviser
podjetja BLACK+DECKER, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vsebuje nekatere ali vse naštete
sestavne dele.
1. Stikalo za spreminjanje hitrosti
2. Drsno stikalo za vrtenje naprej/nazaj
3. Hitro-vpenjalna glava
4. Baterija
5. Gumb za sprostitev akumulatorja
6. Polnilnik
Sestavljanje naprave
Opozorilo! Ne uporabljajte orodja, dokler je
priključeno na polnilnik.
Opozorilo! nevarnost požara. Pri odklapljanju
polnilnika od orodja, najprej odklopite polnilnik iz
električnega omrežja in šele nato od orodja.
Vstavljanje in odstranjevanje baterije v/iz
orodja (sl. B)
Opozorilo! Prepričajte se, da je drsno stikalo za
vrtenje naprej/nazaj (2) v zaklenjenem položaju,
(glej razdelek "sprožilno stikalo in gumb za vrtenje
nazaj") in tako onemogočite vklop stikala:
◆ Vstavite akumulatorsko baterijo (4) v orodje, da
zaslišite klik zaskočke (sl. B)
Odstranjevanje baterije iz orodja (sl. C)
◆
Navodila za uporabo
Sprožilno stikalo in gumb za vrtenje
nazaj (sl. D)
◆
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim
tempom. Ne preobremenjujte orodja.
◆
Polnjenje baterije (sl. A)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in
vedno, ko ne more več zagotoviti ustreznega
napajanja za postopke, ki ste jih prej z lahkoto
opravljali. Med polnjenjem se lahko polnilnik
segreva; to je normalno in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih
temperaturah pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena
temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Opomba: Polnilnik ne bo začel polniti baterije,
če je temperatura celice baterije pod približno
10 °C ali nad 40 °C. Baterijo morate pustiti
v polnilniku, polnilnik pa bo začel polniti, ko se
temperatura celice ustrezno dvigne ali pade.
◆ Polnilnik (6) priključite na standardno 230 V, 50
Hz električno omrežje.
◆ Vstavite akumulatorsko baterijo v polnilnik, kot
je prikazano na sl. A.
◆ Utripati bo začela zelena lučka LED, kar
pomeni, da se baterija polni.
◆ Ko bo baterija napolnjena, bo zelena lučka
LED začela svetiti neprekinjeno. Baterija je
popolnoma napolnjena; zdaj jo lahko uporabite
ali jo pustite v polnilniku.
Pritisnite gumb za sprostitev baterije (5), kot
je prikazano na ilustraciji (sl. C) in izvlecite
baterijo (4) iz orodja.
◆
◆
◆
S pritiskom in sprostitvijo sprožilnega stikala
(1) VKLOPITE in IZKLOPITE vrtalnik. Čim
bolj pritisnete na sprožilno stikalo, tem višja je
hitrost vrtanja.
Stikalo za izbiro vrtenja naprej/nazaj (2) določa
smer delovanja orodja in služi tudi kot gumb za
zaklep sprožilnega stikala.
Za izbiro smeri vrtenja naprej, sprostite
sprožilno stikalo in pomaknite stikalo za izbiro
vrtenja naprej/nazaj v levo smer.
Za izbiro smeri vrtenja nazaj, pomaknite stikalo
za izbiro vrtenja naprej/nazaj v nasprotno
smer.
Za zaklepanje orodja premaknite drsno stikalo
za naprej/nazaj na sredinski položaj.
Opomba! Sredinski položaj stikala za izbiro
vrtenja naprej/nazaj zaklene orodje v izklopljenem
položaju. Ko spreminjate položaj kontrolnega
gumba, mora biti sprožilno stikalo sproščeno.
Hitro-vpenjalna glava (sl. E)
Opozorilo! Prepričajte se, da je drsno stikalo za
vrtenje naprej/nazaj (2) v zaklenjenem položaju,
(glej razdelek "sprožilno stikalo in gumb za vrtenje
nazaj") in tako onemogočite vklop stikala.
Vstavljanje svedrov ali drugega pripomočka:
◆ Primite zadnjo polovico vpenjalne glave (7)
z eno roko in z drugo roko zavrtite sprednjo
polovico (8) v nasprotni smeri urinega kazalca,
če gledate s konca vpenjalne glave.
7
SLOVENSKI
◆
Sveder ali nastavek vstavite do konca
v vpenjalno glavo in trdno privijte vpenjalno
glavo, tako da držite za zadnjo polovico
vpenjalne glave in zavrtite sprednjo polovico
v smeri gibanja urinega kazalca, gledano od
konca vpenjalne glave.
Opozorilo! Ne poskušajte privijati ali odvijati
vrtalnih svedrov (ali kateregakoli drugega
nastavka), tako da držite sprednji del vpenjalne
glave in vključite orodje. Takšno dejanje lahko
privede do poškodbe vpenjalne glave in do telesnih
poškodb.
Vrtanje/vijačenje
◆
◆
◆
Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj
s pomočjo drsnika za naprej/nazaj (2).
Orodje vključite s pritiskom na stikalo (1).
Hitrost orodja je odvisna od dolžine pritiska na
stikalo.
Orodje izključite, tako da sprostite stikalo.
Nasveti za optimalno uporabo
Vrtanje
♦
Vedno vzpostavite lahen pritisk v ravni liniji
s svedrom.
Tik preden sveder prodre skozi drugo stran
obdelovanca, zmanjšajte pritisk na orodje.
Uporabite kos lesa za podlogo obdelovancu, ki
bi se lahko razklal.
Uporabljajte široke (lopataste) svedre za
vrtanje lukenj z velikim premerom v les.
Uporabljajte HSS svedre za vrtanje v kovino.
Uporabljajte svedre za beton pri vrtanju
v mehak beton.
Uporabljajte mazivo, če vrtate v druge
materiale razen lito železo in medenino.
Za večjo natančnost naredite vdolbino
s pomočjo točkala na sredini luknje, ki jo
nameravate izvrtati.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vijačenje
◆
◆
◆
8
Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost
vijačnega nastavka.
Če naletite na težave pri privajanju vijakov,
nanesite majhno količino detergenta ali
milnice.
Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni
liniji z vijakom
Odpravljanje težav
Težava
Verjeten vzrok
Možna rešitev
Naprava se ne
vključi.
Baterija ni napolnjena.
Prepričajte se, da so bile vse
tehnične zahteve, ki se nanašajo
na polnjenje baterije izpolnjene
Baterija se ne
polni.
Kabel ni priklopljen
na električno omrežje.
Priključite orodje na delujočo
omrežno vtičnico.
Okoljska temperature je
prenizka ali previsoka.
Polnilnik in akumulatorsko baterijo
prenesite v prostor, kjer znaša
temperatura zraka nad 4,5 ºC in
pod +40,5 ºC.
Akumulatorska baterija
se je pregrela in
dosegla zgornjo mejno
temperaturo.
Počakajte, da se baterija ohladi.
Baterija je izpraznjena.
(Za doseganje optimalne
življenjske dobe
akumulatorske baterije
je zasnovana tako, da se
izklopi, ko je baterija skoraj
popolnoma izpraznjena)
Vstavite jo v polnilnik in napolnite.
Enota se
nenadoma
izklopi.
Vzdrževanje
Vaše BLACK+DECKER orodje je proizvedeno
tako, da dolga leta deluje z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje
nobenega vzdrževanja.
Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja
odstranite baterijo z orodja. Pred čiščenjem
izklopite polnilnik iz električnega omrežja.
◆ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe
krpe.
◆ Z vlažno krpo redno počistite ohišje motorja.
Ne uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
◆ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno
glavo in potrkajte z njo, tako da odstranite prah
iz njene notranjosti.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Orodja in baterij, ki so označeni
s tem simbolom ne odstranjujte skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Orodje in baterija vsebuje materiale, ki jih je
mogoče znova uporabiti ali reciklirati; s predelavo
rabljenih proizvodov bomo zmanjšali potrebo po
novih proizvodih. Izdelek in baterijo reciklirajte
skladno z lokalnimi predpisi, ki predpisujejo
SLOVENSKI
odlaganje odpadkov in odpadno električno in
elektronsko opremo. Za več podrobnosti obiščite
spletno stran www.2helpU.com
Tehnični podatki
BDCD18
Napetost
V(enosmerna napetost)
18
Hitrost delovanja brez
obremenitve
Min-1
0-650 vrt/min
Maks. navor
Nm
10,3/30
Kapaciteta vpenjalne glave
mm
1-10
Jeklo/les
mm
10/25
Teža
kg
0,78 (z baterijo 1,18)
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 65,2 dB(A), negotovost (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LWA) 76,2 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
v skladu z EN 60745:
Vrtanje v kovino (ah, D) <1,3 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
Vijačenje brez udarjanja (ah) <0,6 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
ES-izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
Maks. zmogljivost vrtanja
Vrtalnik, vijačnik serije BDCD18
Polnilnik
90589867
Priključna napetost
V(izmenična napetost)
Izhodna napetost
V(enosmerna napetost)
18
Tok
mA
200
Približni čas polnjenja
V urah
8
Polnilnik
230
90590287-02
Priključna napetost
V(izmenična napetost)
Izhodna napetost
V(enosmerna napetost)
18
Tok
mA
400
Približni čas polnjenja
V urah
3-5
Polnilnik
230
90599854-06
Priključna napetost
V(izmenična napetost)
230
Izhodna napetost
V(enosmerna napetost)
18
Tok
A
1
Približni čas polnjenja
V urah
1,5
Napetost
V(izmenična napetost)
18
Kapaciteta baterije
Ah
Baterija
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Poleg tega so izdelki v skladu z določbami
direktive 2004/108/ES (do 19/04/2016) 2014/30/EU
(od 20/04/2016) in 2011/65/EU.
Za več informacij stopite v stik s podjetjem
Black & Decker na spodnjih naslovih, ali poiščite
kontaktne podatke na zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje to izjavo v imenu podjetja
Black & Decker.
BL1518
Tip
1,5
Litij-ionska
Baterija
BL2018
Napetost
V(izmenična napetost)
Kapaciteta baterije
Ah
Tip
18
2,0
Litij-ionska
Baterija
R. Laverick
Vodja inženiringa
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
30. 11. 2015
BL4018
Napetost
V(izmenična napetost)
Kapaciteta baterije
Ah
Tip
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z:
18
4,0
Litij-ionska
9
SLOVENSKI
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja 24 mesečno
garancijo, ki velja od dneva nakupa. Ta garancija
je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na
vaše uzakonjene pravice. Garancija je veljavna
znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem
trgovinskem območju.
Za garancijski zahtevek boste morali skladno
s pravili in pogoji poslovanja podjetja
Black&Decker prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju predložiti dokazilo o nakupu
orodja. Pravila in pogoje 2-letne garancije
podjetja Black&Decker in lokacijo najbližjega
pooblaščenega serviserja lahko najdete na
spletni strani www.2helpU.com, ali stopite v stik
z najbližjo trgovino Black&Decker; naslovi trgovin
so navedeni v tem priročniku.
Prosimo, obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in registrirajte svoj
novi Black & Deckerjev izdelek, da boste ostali
seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih
ponudbah.
10
HRVATSKI
Namjena
Ova bušilica BLACK+DECKER BDCD18
predviđena je za rad s vijcima i bušenje drva,
metala i plastike. Ovaj je alat predviđen isključivo
za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje
upozorenja i uputa navedenih u nastavku
može rezultirati strujnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim
upozorenjima odnosi se na vaš električni alat
napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni
alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima nemojte raditi
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Prilikom rada s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad
uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način
ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti
prilagodne utikače s uzemljenim električnim
alatima. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički kontakt s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih
ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od strujnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na
diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od
strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite
i rukovodite se zdravim razumom pri radu
s električnim alatom. Ne koristite električni
alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga,
alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu ili
umetanja baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju. Nošenje električnog
alata tako da je prst na prekidaču ili
priključivanje električnog alata kojemu je
prekidač uključen dovodi do nezgoda.
d. Prije nego što uključite uređaj, uklonite
s njega sve ključeve i alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu
električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne posežite predaleko. Pazite na
ravnotežu i zauzmite stabilan položaj. To
omogućuje bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo
obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
g. Ako postoji mogućnost priključivanja
uređaja za usisavanje i prikupljanje prašine,
11
HRVATSKI
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za prikupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za posao koji
obavljate. Prikladan električni alat bolje će
i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim
se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili
pohranjivanja električnog alata isključite
utikač iz utičnice ili odvojite akumulatorsku
bateriju. Ove sigurnosne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad osobama koje nisu upoznate
s ovim alatom ili ovim uputama. Električni
alati opasni su ako njima rade nestručni
korisnici.
e. Električne alate treba održavati. Provjerite
ima li kakvih otklona, savinutih ili napuklih
dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja
mogu utjecati na rad električnog alata.
Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje mogućnost savijanja
i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke i sl.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba električnog
alata za poslove za koje nije predviđen može
dovesti do opasnih situacija.
5. Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
a. Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je
odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan
za jednu vrstu akumulatora može predstavljati
rizik od požara ako se upotrebljava s nekim
drugim akumulatorom.
b. Električne alate upotrebljavajte isključivo
s preporučenim akumulatorima. Upotreba
12
bilo kojeg drugog akumulatora može izazvati
rizik od ozljede i požara.
c. Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga
podalje od ostalih metalnih predmeta poput
spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka ili
drugih manjih metalnih predmeta koji mogu
izazvati kratki spoj baterijskih priključaka.
Kratki spoj priključaka baterije može izazvati
eksploziju ili požar.
d. U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije
bi mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte
kontakt. Ako dođe do slučajnog kontakta,
isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči,
odmah potražite liječničku pomoć. Tekućina
iz baterije može izazvati iritacije ili opekline.
6. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. To
omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja
za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za bušilice
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Koristite pomoćne rukohvate isporučene uz
alat. Gubitak nadzora može uzrokovati tjelesne
ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite na mjestima
na kojima bi pribor mogao doći u dodir sa
skrivenim ožičenjima. U slučaju kontakta
reznog pribora sa žicom pod naponom, taj se
napon može prenijeti na metalne dijelove alata
i uzrokovati strujni udar.
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite na mjestima
na kojima bi vijak mogao doći u kontakt sa
skrivenim ožičenjima. U slučaju kontakta sa
žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti
na metalne dijelove alata i izazvati strujni udar.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije
sigurno i može dovesti do gubitka nadzora.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje vrha nastavka za
bušenje odmah nakon bušenja jer može biti
vruć.
HRVATSKI
◆
Predviđena namjena opisana je u ovom
priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela
ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih postupaka
pomoću ovog alata koji nisu opisani u ovom
priručniku mogu predstavljati opasnost od
tjelesne ozljede i/ili materijalne štete.
Sigurnost drugih osoba
◆
◆
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu
ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja,
osim ako ih osoba zadužena za njihovu
sigurnost nadzire ili im je pružila upute za
sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi
igrala uređajem.
Stalno prisutni rizici
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni
rizici, koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim
upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed
nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći. Oni obuhvaćaju:
◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pomičnih dijelova.
◆ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
◆ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.
Uzimajte redovite pauze tijekom dulje upotrebe
bilo kojeg alata.
◆ Oštećenje sluha.
◆ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom
rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje
su navedene u tehničkim podacima i izjavi
o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa
standardiziranom metodom ispitivanja navedenom
u dokumentu EN 60745 i mogu se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana
vrijednost emisija vibracija može se koristiti i za
preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje
se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad
navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način
upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog
ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do
potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni
sljedeći simboli upozorenja:
Upozorenje! Da biste smanjili rizik od
ozljeda, pročitajte priručnik s uputama.
Dodatne sigurnosne upute za baterije
i punjače (nisu isporučene uz alat)
Baterije
◆ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte
otvarati.
◆ Akumulator ne izlažite vodi.
◆ Ne skladištite na mjestima gdje bi temperatura
mogla biti viša od 40°C.
◆ Punjenje izvodite isključivo pri temperaturama
između 10°C i 40°C
◆ Punite isključivo punjačem koji je isporučen uz
alat.
◆ Prilikom odbacivanja akumulatora pridržavajte
se uputa u odjeljku “Zaštita okoliša”.
Ne pokušavajte puniti oštećene baterije.
Punjači
◆ BLACK+DECKER punjač koristite isključivo za
punjenje baterije u alatu uz koji je isporučen.
Ostale baterije mogu prsnuti i uzrokovati
tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
◆ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu
predviđene.
◆ Odmah zamijenite oštećene kabele.
◆ Punjač ne izlažite vodi.
◆ Ne otvarajte punjač.
◆ Punjač nemojte probijati.
Punjač je predviđen isključivo za
upotrebu u zatvorenim prostorima.
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
13
HRVATSKI
Zaštita od električne struje
Ovaj punjač dvostruko je izoliran, stoga
žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek
provjerite odgovara li napon električne
mreže naponu navedenom na nazivnoj
oznaci. Ne pokušavajte jedinicu punjača
zamijeniti običnim strujnim utikačem.
◆
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
BLACK+DECKER kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih
značajki.
1. Regulator brzine
2. Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
3. Samozatezna glava
4. Baterija:
5. Tipka za otpuštanje akumulatora
6. Punjač
Sastavljanje
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Punjenje akumulatora (sl. A)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve
upotrebe i kad izgubi snagu na zadacima koji
su dotad bili izvođeni s lakoćom. Akumulator se
može ugrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne
predstavlja problem.
Upozorenje! Nemojte puniti bateriju ako je
okolna temperatura ispod 10°C ili iznad 40°C.
Preporučena temperatura punjenja je oko 24°C.
Napomena: Punjač neće puniti bateriju ako
je temperatura ćelija ispod približno 10 °C ili
iznad 40 °C. Bateriju treba ostaviti u punjaču,
a punjač će automatski započeti s punjenjem
kada se ćelija zagrije ili ohladi.
◆ Priključite punjač (6) u bilo koju standardnu
utičnicu od 230 V, 50 Hz.
◆ Umetnite bateriju u punjač kao što je prikazano
na sl. A.
◆ Zelena lampica treperi, što znači da se baterija
puni.
◆ Kada lampica svijetli ravnomjerno, punjenje
je dovršeno. Akumulator je potpuno napunjen
i može se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
Upozorenje! Ne upotrebljavajte alat dok je
priključen na punjač.
14
Upozorenje! Opasnost od požara. Prilikom
iskapčanja punjača iz alata pazite da punjač prvo
iskopčate iz utičnice, a zatim iz alata.
Postavljanje i uklanjanje akumulatora (sl. B)
Upozorenje! Provjerite je li klizač za odabir smjera
rada (2) u zaključanom položaju (odjeljak "Prekidač
i obratni rad") kako biste spriječili aktivaciju prekidača:
◆ Umetnite bateriju (4) u alat (čuje se “klik”) (sl. B)
Uklanjanje baterije iz alata (sl. C)
◆
Pritisnite gumb za oslobađanje (5) (sl. C)
i izvucite bateriju (4) iz alata.
Upute za uporabu
Okidač i tipka za obratni rad (sl. D)
◆
◆
◆
◆
◆
Bušilica se uključuje i isključuje povlačenjem
i puštanjem okidača (1). Jačim pritiskom
prekidača povećava se brzina svrdla.
Kontrola za rad naprijed/natrag (2) određuje
smjer rada alata i služi kao tipka za (de)
blokiranje alata.
Za odabir vrtnje “prema naprijed” pustite
prekidač i tipku za odabir rada naprijed/natrag
pritisnite ulijevo.
Za odabir obratne vrtnje pomaknite tipku
u suprotnom smjeru.
Da biste zaključali alat, klizni preklopnik za rad
naprijed/natrag pomaknite u središnji položaj.
Napomena! Središnji položaj kontrolnog gumba
blokira alat u isključenom stanju. Prilikom promjene
smjera vrtnje obavezno pustite prekidač.
Samozatezna glava (sl. E)
Upozorenje! Provjerite je li klizač za odabir smjera
rada (2) u zaključanom položaju (odjeljak "Prekidač
i obratni rad") kako biste spriječili aktivaciju prekidača:
Umetanje nastavka za bušenje ili drugog pribora:
◆ Stražnju polovicu glave (7) uhvatite jednom
rukom, a drugom rukom zakrećite prednju
polovicu (8) u smjeru suprotnom od kazaljki na
satu, gledajući iz smjera glave.
◆ Nastavak ili drugi pribor potpuno umetnite
u glavu i čvrsto pritegnite tako da jednom
rukom pridržavate stražnju polovicu glave,
a drugom rukom zakrećete prednju polovicu
u smjeru kazaljki na satu, gledano s kraja na
kojem je zatezna glava.
Upozorenje! Nastavke za bušenje ili bilo koji
drugi pribor ne pokušavajte pritezati uključivanjem
alata dok pridržavate prednji dio glave. Prilikom
promjene pribora na ovaj način može doći do
oštećenja zatezne glave i ozljede.
HRVATSKI
Bušenje / rad s vijcima
◆
◆
◆
Pomoću kliznog preklopnika naprijed/natrag (2)
odaberite smjer vrtnje.
Za uključivanje alata pritisnite prekidač (1).
Brzina alata ovisi o jačini pritiska na prekidač.
Za isključivanje alata pustite prekidač.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Lagani pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji
s nastavkom za bušenje.
Neposredno prije nego nastavak za bušenje
probije radni materijal, smanjite pritisak na alat.
Radne materijale podložne rascjepljivanju
podložite komadom drva.
Prilikom bušenja većih otvora u drvu
upotrijebite plosnate nastavke.
Za bušenje u metalu upotrijebite HSS nastavke
za bušenje.
Za bušenje mekših zidova upotrijebite
nastavke za bušenje u zidarstvu.
Upotrijebite lubrikant kad bušite metale koji
nisu lijevano željezo ili mjed.
Da biste poboljšali preciznost, pomoću točkala
izradite udubinu u središtu otvora koji bušite.
Rad s vijcima
◆
◆
◆
Uvijek upotrijebite nastavak odvijača
odgovarajuće vrste i veličine.
Ako je pritezanje vijaka otežano, pokušajte
nanijeti manju količinu tekućine za pranje ili
sapuna kao sredstva za podmazivanje.
Alat i nastavak odvijača uvijek koristite
u ravnoj liniji s vijkom.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER alat projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim
redovitog čišćenja.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvog
održavanja alata izvadite iz njega akumulator.
Prije čišćenja punjača odvojite ga od električnog
napajanja.
◆ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču
redovno čistite mekim kistom ili suhom krpom.
◆ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
◆ Redovito otvorite zateznu glavu i lagano
udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti
uklonili prašinu.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Proizvodi i baterije
označene ovim simbolom ne smiju se
odlagati s komunalnim otpadom.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se
mogu reciklirati radi smanjenje potrošnje
sirovina i očuvanja prirodnih resursa. Električne
proizvode i baterije reciklirajte sukladno lokalnim
propisima. Više informacija dostupno je na adresi
www.2helpU.com.
Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Moguće rešenje
Alat se ne pokreće.
Akumulator nije
napunjen.
Provjerite zahtjeve za punjenje
akumulatora.
Akumulator ne puni. Punjač nije priključen.
Priključite punjač u ispravnu
utičnicu.
Temperatura okolnog
zraka je previsoka ili
preniska.
Premjestite punjač
i akumulator na mjesto
na kojem je temperatura
viša od 4°C i niža od +40°C.
Akumulator je dostigao
svoja temperaturna
ograničenja.
Pričekajte da se ohladi.
Nema energije.
(Za maksimalni vijek
trajanja akumulator
se isključuje kada se
isprazni.)
Priključite na punjač
i pričekajte da se napuni.
Uređaj se iznenada
isključuje.
15
HRVATSKI
Tehnički podaci
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
BDCD18
Napon
Zvučni tlak (LpA) 65,2 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
VDC
18
Brzina bez opterećenja
min-1
0-650 o/min
Najveći moment
Nm
10,3/30
Kapacitet glave
mm
1-10
Ukupne vibracije (troosni vektorski zbroj) prema smjernici
EN 60745:
Najveći kapacitet bušenja
Zvučna snaga (LWA) 76,2 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Čelik / drvo
mm
10/25
Bušenje metala (ah, D) 1,3 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Masa
kg
0,78 (s baterijom 1,18)
Rad s vijcima bez udaraca (ah) <0,6 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Ulazni napon
VAC
230
Izlazni napon
VDC
18
Struja
mA
200
Približno vrijeme punjenja
Sati
8
Punjač
90589867
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
BDCD18 - bušilica, odvijač
Punjač
90590287-02
Ulazni napon
VAC
230
Izlazni napon
VDC
18
Struja
mA
400
Približno vrijeme punjenja
Sati
3-5
Punjač
90599854-06
Ulazni napon
VAC
230
Izlazni napon
VDC
18
Struja
A
1
Približno vrijeme punjenja
Sati
1,5
Napon
VAC
18
Kapacitet
Ah
1,5
Baterija:
BL1518
Tip
Litij-ion
Baterija:
VAC
Kapacitet
Ovi su proizvodi također usklađeni sa smjernicom
2004/108/EC (do 19.4.2016.), 2014/30/EU
(od 20.4.2016.) i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Black & Decker putem sljedeće adrese ili
pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke Black & Decker.
Ah
18
2,0
Tip
Litij-ion
Baterija:
BL4018
Napon
VAC
Kapacitet
Ah
16
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
BL2018
Napon
Tip
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim
propisima:
18
4,0
Litij-ion
R. Laverick
Rukovoditelj inženjerskog odjela
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
30.11.2015.
HRVATSKI
Jamstvo
Black & Decker siguran je u kvalitetu svojih
proizvoda i svojim kupcima pruža 24-mjesečno
jamstvo od datuma kupnje. Ovo jamstvo dodatak
je vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način
ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području
država članica Europske unije i Europske zone
slobodnog trgovanja.
Da biste potraživali jamstvo, ono mora
biti sukladno uvjetima i odredbama tvrtke
Black & Decker, a prodavaču ili ovlaštenom
servisu potrebno je priložiti dokaz o kupnji.
Uvjete i odredbe dvogodišnjeg jamstva tvrtke
Black & Decker i lokaciju najbližeg ovlaštenog
servisa pronaći ćete na internetu na adresi
www.2helpU.com ili putem lokalnog ureda tvrtke
Black & Decker na adresi navedenoj u ovom
priručniku.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi Black & Decker proizvod i provjerili nove
proizvode i posebne ponude.
17
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji
ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
18
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
SRPSKI
Namena
Vaša BLACK+DECKER BDCD18 bušilica
dizajnirana je za poslove odvijanja i uvrtanja
zavrtnjeva i za bušenje u drvetu, metalu i plastici.
Ovaj je alat predviđen isključivo za amatersku
upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja
za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje dole navedenih upozorenja
i uputstava može izazvati električni udar,
požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim
upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikada i ni na bilo koji način
nemojte modifikovati utikač. Ne koristite
nikakve utične adaptere sa uzemljenim
električnim alatima. Nemodifikovani utikači
i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
b. Izbegavajte fizički kontakt s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećaće rizik
od strujnog udara.
d. Kabl ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Nemojte nikad koristiti kabl za
nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača
električnog alata. Kabl udaljite od toplote,
ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova.
Oštećeni ili zapleteni kabl povećaće rizik od
strujnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji
je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru. Korišćenje kabla koji je podesan
za upotrebu na otvorenom prostoru umanjuje
opasnost od električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili
pod dejstvom lekova, alkohola ili droga.
Trenutak nepažnje pri radu sa električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih
povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre
povezivanja električnog napajanja i/
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa prstom na
prekidaču ili električnih alata sa prekidačem
koji su priključeni na napajanje izaziva
nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
19
SRPSKI
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
g. Ako su omogućeni uređaji za priključivanje
izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte
njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat koji
se ne može kontrolisati putem prekidača je
opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo
kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
uskladištite izvan dohvata dece i ne
dopustite rad osobama koje nisu upoznate
s ovim alatom ili ovim uputstvima. Električni
alati su opasni u rukama neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za
koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
5. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Punjenje vršite samo punjačem koji je
specificirao proizvođač. Punjač koji je
20
podesan za jedan tip punjive baterije može
izazvati opasnost od požara ako se koristi sa
nekom drugom punjivom baterijom.
b. Električne alate koristite samo sa punjivim
baterijama koje su dizajnirane specijalno za
njih. Upotreba bilo koje druge punjive baterije
može izazvati opasnost od povreda ili požara.
c. Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte
je dalje od metalnih predmeta kao što
su spajalice za papir, novčići, ključevi,
ekseri, zavrtnjevi ili drugi sitni metalni
predmeti koji mogu da naprave spoj između
kontakata.
Kratkospajanje baterijskih kontakata može
izazvati opekotine ili požar.
d. Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte
kontakt. Ako dođe do slučajnog kontakta,
isperite vodom. Ako tečnost dođe u dodir
s očima, potražite i medicinsku pomoć.
Tečnost koja iscuri iz baterije može izazvati
iritaciju kože ili opekotine.
6. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja
za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za bušilice
◆
◆
◆
◆
Koristite pomoćne ručke koje su
isporučene uz alat. Gubitak kontrole može
dovesti do fizičkih povreda.
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene
vodove. Rezni pribor koji dodirne strujni kabl
može da stavi pod napon metalne delove
električnog alata i izloži rukovaoca električnom
udaru.
Električni alat držite za izolovane rukohvat
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da pritezač dodirne skrivene
vodove. Pritezač koji dodirne strujni kabl može
da stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
SRPSKI
◆
◆
◆
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili
plafonima, proverite da li na tim mestima ima
električnih ili cevnih instalacija.
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje
odmah nakon bušenja, jer može da bude
veoma vruć.
Namena je opisana u ovom uputstvu za
upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora
ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije
ovim alatom koja nije preporučena u ovom
uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost
od fizičkih povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
◆
◆
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni
preostali rizici, koji možda nisu uvršteni
u priloženim upozorenjima za bezbedan rad.
Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
◆ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
◆ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
◆ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
◆ Slabljenje sluha.
◆ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima
je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tokom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti, zavisno od načina na koji se
alat koristi. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Prilikom ocenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procenu
izloženosti vibracijama, stvarni uslovi i način
upotrebe alata, uključujući i sve delove radnog
ciklusa, kao što je vreme od isključivanja alata do
potpunog zaustavljanja i vreme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Pored datumske šifre su prikazani sledeći simboli
na alatu:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Dodatna bezbednosna uputstva za baterije
i punjače (nije isporučeno sa alatom)
Baterije
◆ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
◆ Ne izlažite bateriju vodi.
◆ Ne čuvajte ih na mestima na kojima
temperatura može da pređe 40 °C.
◆ Punite ih samo na sobnim temperaturama
između 10 °C i 40 °C.
◆ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz
alat.
◆ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva
koja su navedena u odeljku „Zaštita životne
sredine“.
Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.
Punjači
◆ Vaš BLACK+DECKER punjač koristite
samo za punjenje baterije u alatu sa kojim
je isporučen. Druge baterije mogu prsnuti
izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
◆ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu
punjive.
◆ Neispravne kablove odmah zamenite.
◆ Ne izlažite punjač vodi.
◆ Ne otvarajte punjač.
◆ Ne istražujte punjač.
21
SRPSKI
Ovaj punjač je namenjen samo za
upotrebu u zatvorenom prostoru.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato
nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek
proverite da li napon elektro mreže
odgovara naponu na natpisnoj pločici
uređaja. Nikad ne pokušavajte da zamenite
punjač običnim mrežnim utikačem.
◆
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER
servisni centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač sa varijabilnom brzinom
2. Klizač za hod napred/nazad
3. Stezna glava bez ključa
4. Baterija
5. Taster za oslobađanje baterije
6. Punjač
Montaža
Upotreba
◆
Upozorenje! Ne koristite alat dok je povezan na
punjač.
Upozorenje! Opasnost od požara. Prilikom
iskopčavanja punjača od alata, prvo iskopčajte
punjač iz električne utičnice a zatim iskopčajte kabl
punjača od alata.
Instaliranje i uklanjanje baterije iz alata
(sl. B)
Upozorenje! Uverite se da je klizač (2)
u zabravljenoj poziciji (vidi poglavlje prekidač
i dugme za hod unazad) da biste sprečili aktiviranje
prekidača:
◆ Umetnite bateriju (4) u alat dok se čujno ne
zabravi u svom mestu (sl. B)
Uklanjanje baterije iz alata (sl. C)
◆
Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe
i uvek kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri
obavljanju poslova koje ste ranije obavljali
s lakoćom. Punjač se može zagrejati tokom
punjenja; to je normalno i ne ukazuje na problem.
Upozorenje! Baterii nenabíjejte, klesne-li
okolní teplota pod 10 °C nebo přesáhne-li 40
°C. Doporučená teplota prostředí pro nabíjení:
přibližně 24 °C.
Napomena: Punjač neće puniti bateriju ako
je temperatura ćelije ispod 10 °C ili iznad 40
°C. Bateriju treba staviti u punjaču, a punjač
će automatski nastaviti punjenje kada se
temperatura ćelije poveća ili smanji.
◆ Utaknite punjač (6) u standardnu električnu
utičnicu od 230 volti, 50 Hz.
◆ Ubacite bateriju u punjač kao što je prikazano
u slici A.
◆ Zelena LED će treperiti označavajući da se
puni baterija.
22
Pritisnite dugme za oslobađanje baterije (5)
kao u (sl. C) i izvadite bateriju (4) iz alata.
Uputstva za rad
Prekidač za uključivanje i isključivanje
i dugme za hod unazad (sl. D)
◆
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Punjenje baterije (sl. A)
Završetak punjenja se signalizira kontinuiranim
svetljenjem zelene LED. Punjiva baterija je
tada potpuno napunjena i može se koristiti ili
ostaviti u punjaču.
◆
◆
◆
◆
Bušilica se UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE
povlačenjem i opuštanjem prekidača za
uključivanje i isključivanje (1). Što se više
pritiska prekidač za uključivanje i isključivanje,
veća je brzina bušenja.
Dugme za hod napred/nazad (2) određuje
smer alata a služi i kao dugme za blokadu
u isključenom položaju.
Da biste izabrali hod unapred, pustite prekidač
za uključivanje i isključivanje i pritisnite dugme
za hod napred/nazad na levoj strani alata.
Da biste izabrali hod unazad, pritisnite
kontrolnu dugme za hod unapred/unazad
u suprotnom smeru.
Da zaključate alat, klizač za hod napred/nazad
pomerite u srednji položaj.
Napomena! Srednji položaj ovog dugmeta blokira
alat u isključenom položaju. Pri promeni položaja
ovog dugmeta, obavezno pustite prekidač za
uključivanje i isključivanje.
SRPSKI
Stezna glava bez ključa (sl. E)
Upozorenje! Uverite se da je klizač (2)
u zabravljenoj poziciji (vidi poglavlje prekidač
i dugme za hod unazad) da biste sprečili aktiviranje
prekidača.
Da biste umetnuli burgiju ili drugi pribor:
◆ Uhvatite zadnju polovinu stezne glave (7)
jednom rukom, a drugom rukom okrećite prednju
polovinu (8) suprotno smeru kretanja kazaljke na
satu gledano sa zadnje strane stezne glave.
◆ Umetnite burgiju ili drugi pribor kompletno
u steznu glavu i učvrstite je tako što ćete držati
zadnju polovinu stezne glave a prednji deo
okretati u smeru kretanja kazaljke na satu,
gledano sa kraja stezne glave.
Upozorenje! Ne pokušavajte da pritegnete burgije
(ili drugi pribor) držeći prednji deo stezne glave
i okretanjem alata. Mogu nastati oštećenja stezne
glave i lične povrede prilikom zamene pribora.
Bušenje/odvijanje i uvrtanje zavrtnjeva
◆
◆
◆
Izaberite hod unapred ili unazad koristeći
klizač za hod napred/nazad (2).
Da uključite alat, pritisnite prekidač (1).
Brzina alata zavisi od toga koliko jako ste
pritisnuli prekidač.
Da isključite alat, pustite prekidač.
Saveti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Uvek primenjujte lagani pritisak u pravcu burgije.
Pre nego što vrh burgije probije na drugu stranu
radnog komada, smanjite pritisak na alat.
Koristite komad drveta za podupiranje radnog
komada koji se može rascepiti.
Koristite ravne burgije kada u drvetu bušite
rupe većeg prečnika.
Koristite HSS burgije kada bušite u metalu.
Koristite burgije za kamen kada bušite
u mekom kamenu.
Koristite sredstvo za podmazivanje kada bušite
metale koji nisu liveno gvožđe i mesing.
Radi veće preciznosti, pomoću obeleživača
napravite udubljenje u centru rupe koju treba
izbušiti.
Odvrtanje i uvrtanje
◆
◆
◆
Uvek koristite pravilan tip i veličinu odvijača.
Ako je otežano pritezanje zavrtnja, pokušajte
da ga malo podmažete koristeći tečnost za
pranje ili sapun.
Uvek držite alat i bit odvijača u pravoj liniji sa
zavrtnjem
Otklanjanje smetnji
Problém
Mogući uzrok
Moguće rešenje
Uređaj se ne
pokreće.
Baterija se ne puni.
Proverite zahteve za punjenje
baterije
Baterija se neće
puniti.
Punjač nije priključen.
Priključite punjač u radnu
utičnicu.
Okolna temperatura
vazduha je previše vruća
ili hladna.
Pomerite punjač i bateriju
u sredinu gde je temperatura
vazduha iznad 45 °C ili ispod
+40,5 °C
Baterija je postigla svoj
maksimalni limit toplote.
Dozvolite da se baterija ohladi.
Nema punjenje.
(Da bi se produžio vek
trajanja baterije ona je
konstruisana da se naglo
isključi kada je skoro
prazna
Postavite u punjač i napunite.
Uređaj se
isključuje naglo.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja
alata i redovnog čišćenja.
Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova
na održavanju alata uklonite bateriju iz alata.
Pre čišćenja isključite punjač iz struje.
◆ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju i punjaču pomoću mekane četke ili
suve krpe.
◆ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za
čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
◆ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da
biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Proizvodi i baterije
označene sa ovim simbolom ne smeju da
budu odloženi sa otpadom iz domaćinstva.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu
reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovine.
Reciklirajte električne proizvode i baterije u skladu
sa lokalnim propisima. Više informacija možete
naći na www.2helpU.com
23
SRPSKI
Tehnički podaci
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
BDCD18
Zvučni pritisak (LpA) 65,2 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Napon
VDC
18
Brzina bez opterećenja
Min-1
0-650o/min
Maks. obrtni momenat
Nm
10,3/30
Kapacitet stezne glave
mm
1-10
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
prema EN 60745:
Čelik/drvo
mm
10/25
Bušenje u metalu (ah, D)<1,3 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Težina
kg
0,78 (sa baterijom 1,18)
Uvrtanje/odvrtanje bez udarne funkcije (ah) <0,6 m/s2, odstupanje
(K) 1,5 m/s2
Ulazni napon
VAC
230
Izlazni napon
VDC
18
Struja
mA
200
Približno vreme punjenja
Časovi
8
Ulazni napon
VAC
230
Izlazni napon
VDC
18
Struja
mA
400
Približno vreme punjenja
Časovi
3-5
Maks. kapacitet bušenja
Punjač
90589867
Punjač
90590287-02
Punjač
90599854-06
Ulazni napon
VAC
230
Izlazni napon
VDC
18
Struja
Amp
1
Približno vreme punjenja
Časovi
1,5
Napon
VAC
18
Kapacitet
Ah
Baterija
BL1518
Tip
1,5
Litijum-jonska
Baterija
VAC
Kapacitet
DIREKTIVA ZA MAŠINE
BDCD18 - Bušilica, odvijač
Black&Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Ovi su proizvodi također usklađeni sa smjernicom
2004/108/EC (do 19.4.2016.), 2014/30/EU
(od 20.4.2016.) i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Black & Decker putem sljedeće adrese ili
pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke Black & Decker.
Ah
18
2,0
Tip
Litijum-jonska
Baterija
BL4018
Napon
VAC
Kapacitet
Ah
24
EC izjava o usklađenosti
BL2018
Napon
Tip
Zvučna snaga (LWA) 76,2 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
18
4,0
Litijum-jonska
R. Laverick
Direktor inženjeringa
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
30.11.2015..
SRPSKI
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih
proizvoda i nudi potrošačima garanciju od
24 meseca od datuma kupovine. Ova garancija
je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
Za podnošenje zahteva za garanciju, zahtev mora
da bude u skladu sa Black & Decker uslovima
i odredbama, i neophodno je da podnesete dokaz
o kupovini prodavaču ili ovlašćenom serviseru.
Uslove i odredbe Black & Decker garancije koja
važi 2 godine i lokacije najbližeg ovlašćenog
servisera možete naći na Internetu na adresi
www.2helpU.com, ili stupanjem u kontakt sa
vašom lokalnom Black & Decker kancelarijom na
adresi označenoj u ovom uputstvu.
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.
co.uk da biste registrovali svoj novi Black & Decker
proizvod i da biste bili redovno obaveštavani
o novim proizvodima i specijalnim ponudama.
25
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER BDCD18 - дупчалка
е наменета за навртување и одвртување
на завртки и за дупчење на дрво, метал
и пластика. Алатката е наменета само за
домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги
сите мерки за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон мерките
за безбедност и долу наведените
упатства може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу
наведени мерки за безбедност се однесува на
вашата електрична алатка што работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка што
работи на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани и темни
места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски приклучоци
со заземјени електрични алатки.
Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од
електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
26
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен удар ако
вашето тело е заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки
на дожд или влажност. Навлегувањето
на вода во електрична алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен кабел
кој е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може да
се избегне, употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка. Употребата
на заштитна диференцијална (FID) склопка
го намалува ризикот од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што се маски
против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот,
ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот да
биде во исклучена положба пред да ја
приклучите алатката на извор на струја
и/или на батериски пакет или пред да
ја подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со
прст на прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки може да
доведе до незгоди.
МАКЕДОНСКИ
г.
Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите
електричната алатка. Клуч или алатка за
подесување која е закачена на ротирачкиот
дел на електричната алатка може да доведе
до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката облека,
накитот или долгата коса може да бидат
фатени во подвижните делови.
е. Доколку на уредите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете
таа да биде приклучена и правилно
употребувана. Собирањето на правот може
да ги намали опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка
на сила. Употребувајте електрична
алатка што е соодветна за вашата
работа. Соодветната електрична алатка ќе
ја заврши работата подобро и побезбедно
со брзината за која што била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка
што не може да се контролира преку
прекинувачот е опасна и мора да биде
поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што
не ги употребувате надвор од досег
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со нив
ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
се лошо поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга состојба што
би можела да влијае врз работењето
на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена,
однесете ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се
заврши. Употребата на електрична алатка за
работа што е различна од нејзината намена
може да доведе до опасна ситуација.
5. Употреба и одржување на батериски
алатки
a. Полнете само со полнач кој е определен
од страна на произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски пакет
може да доведе до ризик кога се употребува
со друг батериски пакет.
б. Употребувајте ги батериските алатки
само со батериски пакети кои се посебно
определени за нив. Употребата на било
какви други батериски пакети може да
доведе до ризик од повреда или пожар.
в. Кога батерискиот пакет не се употребува,
држете го настрана од други метални
предмети како што се: спојници за
хартија, парички, клучеви, шајки, завртки
или други мали метални предмети кои
можат да направат спој помеѓу двата
батериски терминали.
Правењето на краток спој помеѓу
батериските терминали може да предизвика
изгореници или пожар.
г. Течност може да биде исфрлена од
батеријата поради неправилна употреба;
не ја допирајте. Доколку случајно
дојде до допир, исплакнете со вода.
Доколку течноста дојде во допир со
очите, побарајте и медицинска помош.
Течноста исфрлена од батеријата може да
предизвика иритација или изгореници.
27
МАКЕДОНСКИ
6. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое
користи само идентични резервни делови.
Вака ќе бидете сигурни дека се одржува
безбедноста на електричната алатка.
Безбедност на други лица
◆
Дополнителни мерки за безбедност
при користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни
мерки за безбедност при користење на
дупчалки
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
28
Користете ги помошните рачки што
доаѓаат со алатката. Губењето на контрола
може да предизвика повреда кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само
за изолираните површини за држење
кога вршите работа при која додатокот
за сечење може да дојде во допир со
скриени жици. Доколку додатокот за
сечење допре жица под напон, тоа може да
ги доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога
вршите работа при која затворачот може
да дојде во допир со скриени жици.
Доколку затворачите допрат жица под
напон, тоа може да ги доведе изложените
метални делови од електричната алатка под
напон и може да предизвика електричен
удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот
на обработка на стабилна подлога.
Придржувањето на предметот на обработка со
рака или со тело го прави нестабилен и може
да доведе до губење на контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или
плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот
за дупчење веднаш после дупчењето затоа
што може да биде загреан.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот и/или оштетување на имот.
◆
Оваа алатка не е наменета за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство
и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на
апаратот од страна на лице кое е одговорно
за нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Преостанати ризици
Кога се употребува алатката може да се
јават дополнителни преостанати ризици што
не се вклучени во предупредувањата. Овие
ризици може да се појават поради неправилна
употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
◆ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
◆ Повреди при менување на делови, листови
или додатоци.
◆ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите
алатка подолг период, обезбедете да
правите повремени паузи.
◆ Ослабување на слух.
◆ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на вашата алатка (на пример:- обработка на
дрво, особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани
вибрации кои се наведени во техничките
податоци и декларацијата за сообразност се
измерени во склад со стандардната метода
за тестирање според EN 60745 и можат да се
користат за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на
електричната алатка може да се разликува
од декларираната вредност во зависност
од начинот на кој алатката се употребува.
Нивото на вибрации може да се зголеми над
декларираното ниво.
МАКЕДОНСКИ
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EК за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот
циклус, како што се времињата кога алатката
е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена,
и времето на работење со неа.
Полначот е наменет само за употреба
во затворен простор.
Прочитајте го упатството за употреба
пред да го употребите полначот.
Безбедност од електричен удар
Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали напонот на
струјното напојување одговара на
напонот кој е деклариран на плочката.
Никогаш не се обидувајте да го
замените приклучокот на полначот со
обичен приклучок за струја.
Ознаки на алатката
Следните симболи се прикажани на алатката
заедно со шифрата на датумот:
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора да
го прочита упатството за работа.
Дополнителни безбедносни упатства за
батерии и полначи (Не се обезбедени со
оваа алатка)
Батерии
◆ Никогаш не се обидувајте да ја отворите
батеријата поради која било причина.
◆ Не ја изложувајте батеријата на вода.
◆ Не ја одлагајте на места каде
температурата може да надмине 40 °C.
◆ Полнете ја само при температура во
просторијата од 10 °C до 40 °C.
◆ Полнете само со полначот кој што се
испорачува со алатката.
◆ Кога се ослободувате од батериите, следете
ги упатствата кои се дадени во делот
„Заштита на животната средина“.
Не се обидувајте да полните оштетени
батерии.
Полначи
◆ Употребувајте го вашиот BLACK+DECKER
полнач само за полнење на батеријата
на алатката со која е испорачан. Другите
батерии можат да пукнат, предизвикувајќи
повреда на ракувачот и оштетување.
◆ Никогаш не се обидувајте да ги полните
неполнивите батерии.
◆ Обезбедете неисправните кабли веднаш да
бидат заменети.
◆ Не го изложувајте полначот на вода.
◆ Не го отварајте полначот.
◆ Не го бодете полначот.
◆
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да
биде заменет од страна на производителот
или на овластен сервисен центар на
BLACK+DECKER за да се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу
наведените карактеристики.
1. Прекинувач-менувач на брзина
2. Лизгач за избирање на насоката на работа
3. Брзостезен футер
4. Батерија
5. Копче за отпуштање на батеријата
6. Полнач
Склопување
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да
работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Полнење на батеријата (скица А)
Батеријата треба да се наполни пред првата
употреба и секогаш кога ќе нема да може да
обезбеди доволно сила за работи кои претходно
биле лесно извршувани. Полначот може да се
загрее за време на полнењето; ова е нормално
и не значи дека постои проблем.
Предупредување! Не ја полнете батеријата
при температури во просторијата пониски од
10 °C или повисоки од 40°C. Препорачана
температура при полнење: околу 24 °C.
Напомена: Полначот нема да ја полни
батеријата ако температурата на келијата
е под 10 °C или над 40 °C. Батеријата треба
да се остави во полначот и полначот
автоматски ќе почне да ја полни кога
29
МАКЕДОНСКИ
температурата на келијата ќе се зголеми или
намали.
◆ Вклучете го полначот (6) во кој било
стандарден штекер од 230 V и 50 Hz.
◆ Лизнете го батерискиот пакет во полначот
како што е прикажано на скица A.
◆ Зелената LED-светилка ќе трепка,
укажувајќи дека батеријата се полни.
◆ Завршетокот на полнењето ќе биде означен
со тоа што зелената LED-светилка ќе
свети непрекинато. Во тој момент, пакетот
е целосно наполнет и може да се употребува
или може да се остави да стои во полначот.
Предупредување! Не ја употребувајте
алатката додека е поврзана со полначот.
Предупредување! Опасност од пожар. Кога
ќе го отстранувате полначот од алатката,
обезбедете прво да го исклучите полначот
од штекер, а потоа извадете го кабелот на
полначот од алатката.
Монтирање и отстранување на
батерискиот пакет од алатката (скица В)
Предупредување! Обезбедете дека лизгачот
за избирање на насоката на работа (2) е во
заклучена положба (погледнете во делот
„Прекинувач-чкрапало и копче за назад“) за да
спречите вклучување на прекинувачот:
◆ Вметнете го батерискиот пакет (4) во алатката
додека не се чуе кликнување (скица B)
Отстранување на батерискиот пакет
од алатката (скица С)
◆
Притиснете го копчето за ослободување
на батеријата (5) како што е прикажано на
(скица С) и извлечете го батерискиот пакет
(4) од алатката.
Упатства за употреба
Прекинувач-чкрапало и копче за назад
(скица D)
◆
◆
◆
30
Дупчалката се вклучува и исклучува
со повлекување и ослободување на
прекинувачот-чкрапало (1). Колку повеќе
е притиснато чкрапалото, толку е поголема
брзината на дупчалката.
Копчето за избирање на насоката на
работа (2) ја одредува насоката на работа
на алатката, а служи и како копче за
заклучување.
За да изберете вртење напред, отпуштете
го прекинувачот и притиснете го копчето за
избирање на насоката на работа на лево.
◆
◆
За да изберете вртење назад, притиснете го
копчето за избирање на насоката на работа
во спротивната насока.
За да ја закочите алатката, поставете го
лизгачот за напред и назад во централна
позиција.
Напомена! Централната положба на копчето
за избирање ја блокира алатката во исклучена
положба. Кога ја менувате положбата на
копчето за избирање задолжително отпуштете
го прекинувачот.
Брзостезен футер (скица Е)
Предупредување! Обезбедете дека лизгачот
за избирање на насоката на работа (2) е во
заклучена положба (погледнете во делот
„Прекинувач-чкрапало и копче за назад“) за да
спречите вклучување на прекинувачот.
За да вметнете додаток за дупчење или каков
било друг додаток:
◆ Фатете ја задната половина од футерот (7)
со едната рака и употребете ја другата рака
за да ја свртите предната половина (8) во
спротивна насока од стрелките на часвникот
гледано од крајот на футерот.
◆ Целосно вметнете го делот или друг додаток
во футерот, а потоа цврсто затегнете го
футерот со држење на задната половина
од футерот и со вртење на предниот дел
во насоката на стрелките на часовникот
гледано од крајот на футерот.
Предупредување! Не се обидувајте да
прицврстите додатоци за дупчење (или било
какви други додатоци) така што ќе го фатите
предниот дел од футерот и ќе ја вклучите
алатката. Кога ги менувате додатоците, може да
дојде до оштетување на футерот и до повреда
на ракувачот.
Дупчење, одвртување и навртување
◆
◆
◆
Изберете вртење напред или назад со
употребување на лизгачот за напред
и назад (2).
За вклучување на алатката, притиснете
го прекинувачот (1). Брзината на
алатката зависи од тоа колку е притиснат
прекинувачот.
За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот.
МАКЕДОНСКИ
Совети за оптимална употреба
Дупчење
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Секогаш нанесувајте мал притисок во
правец на додатокот за дупчење.
Во моментот пред врвот на додатокот за
дупчење да пројде низ предметот на обработка,
намалете го притисокот врз алатката.
Употребувајте парче дрво за да ги
прицврстите предметите на обработка кои
може да се расцепат.
Употребувајте додатоци со плочест врв кога
дупчите дупки со голем дијаметар во дрво.
Употребувајте челични додатоци за високи
брзини кога дупчите во метал.
Употребувајте додатоци за дупчење на
градежен материјал кога дупчите во мек
градежен материјал.
Употребувајте средство за подмачкување
кога дупчите во метал, освен во леано
железо и месинг.
Направете вдлабнатина со шило во
центарот на дупката која треба да се
издупчи за да ја подобрите прецизноста.
Одвртување и навртување
◆
◆
◆
Секогаш употребувајте додаток за
одвртување/навртување од соодветен вид
и големина.
Доколку завртките тешко се стегаат, пробајте
да ги подмачкате со нанесување на мало
количество на течност за миење или сапун.
Секогаш држете ги алатката и додатокот за
одвртување во права линија со завртката
Решавање на проблеми
Проблем
Можна причина
Можно решение
Уредот не сака
да се вклучи.
Батерискиот пакет
не е наполнет.
Проверете ги условите за
полнење на батерискиот пакет
Батерискиот
пакет не се
полни.
Полначот не
е приклучен во
штекер.
Вклучете го полначот во
функционален штекер.
Температурата на
амбиенталниот
воздух е премногу
висока или премногу
ниска.
Однесете го полначот
и батерискиот пакет на место
кадешто температурата на
амбиенталниот воздух е над
45 °C или под +40.5 °C.
Батерискиот
пакет ја постигнал
максималната
топлотна граница.
Дозволете му на батерискиот
пакет да се излади.
Нема напон.
(За да се подобри
времетраењето на
батерискиот пакет, тој
е дизајниран ненадејно
да се исклучува кога
напонот ќе се испразни
Поставете го на полначот
и дозволете му да се наполни.
Единицата
се исклучува
ненадејно.
Одржување
Вашата BLACK+DECKER алатка е направена
да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на
задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
На вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
Предупредување! Пред вршење на било
какво одржување, отстранете ја батеријата од
алатката. Извадете го приклучокот на полначот
од приклучницата пред да го исчистите.
◆ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка или полнач со употреба
на мека четка или сува крпа.
◆ Редовно чистете го куќиштето на
моторот со употреба на влажна крпа.
Не употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база
на растворувач.
◆ Редовно отворајте го футерот и лесно
чукнете го да ја отстраните правта од
внатрешноста.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Производите
и батериите означени со овој симбол
не смеат да се исфрлаат со обичниот
домашен отпад.
Производите и батериите содржат материјали
коишто можат да бидат обновени или
рециклирани, притоа намалувајќи ја
побарувачката за суровини. Ве молиме
рециклирајте ги електричните производи
и батерии според локалните одредби. Повеќе
информации се достапни на www.2helpU.com
31
МАКЕДОНСКИ
Технички податоци
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
BDCD18
Напон
Vеднонасочна струја
18
Брзина без оптоварување
Min-1
0-650rpm
Максимален обртен момент
Nm
10,3/30
Отвор на футерот
mm
1-10
Челик/дрво
mm
10/25
Тежина
kg
0,78 (со батерија 1,18)
Максимален капацитет на
дупчење
Полнач
90589867
Звучен притисок (LpA) 65,2 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 76,2 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три
оски) спрема EN 60745:
Дупчење во метал (ah, D) < 1,3 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
Навртување/одвртување без удар (ah, IS) <0,6 m/s2,
отстапување (K) 1,5 m/s2
Влезен напон
Vнаизменична струја
230
Излезен напон
Vеднонасочна струја
18
Декларација за сообразност
со правилата на ЕК
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
Струја
mA
200
Приближно време на полнење
Часови
8
Полнач
90590287-02
Влезен напон
Vнаизменична струја
230
Излезен напон
Vеднонасочна струја
18
Струја
mA
400
Приближно време на полнење
Часови
3-5
Полнач
90599854-06
Влезен напон
Vнаизменична струја
230
Излезен напон
Vеднонасочна струја
18
Струја
Amp
1
Приближно време на полнење
Часови
1,5
Батерија
BL1518
Напон
Vнаизменична струја
Капацитет
Ah
Тип
BL2018
Напон
Vнаизменична струја
Капацитет
Ah
Тип
2006/42/ЕК, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EК (до 19/04/2016),
2014/30/EУ (од 20/04/2016) и 2011/65/EУ.
За повеќе информации ве молиме да стапите
во контакт со Black & Decker преку следнава
адреса или да погледнете на крајот на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на Black & Decker.
18
2,0
Литиум-јонска
Батерија
BL4018
Напон
Vнаизменична струја
Капацитет
Ah
32
1,5
Литиум-јонска
Батерија
Тип
18
BDCD18 - Дупчалка, Одвртувач
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
18
4,0
Литиум-јонска
Р. Леврик
Менаџер за инженеринг
Black & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
30/11/2015
МАКЕДОНСКИ
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и им нуди на корисниците гаранција
од 24 месеци од датумот на купување.
Гаранцијата ги дополнува и на ниеден начин
не ги ограничува вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
За да направите барање за оштета врз основа
на гаранцијата, барањето мора да биде
направено според условите за користење на
Black&Decker и вие ќе треба да приложите
доказ за купувањето на продавачот или на
овластениот сервисер. Условите за користење
на двегодишната гаранција на Black&Decker
и локацијата на вашиот најблизок овластен
сервисер можат да се најдат на интернет на
www.2helpU.com, или преку контактирање на
вашата локална филијала на Black & Decker на
адресата што се наоѓа во овој прирачник.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
вашиот нов Black & Decker производ и за
да бидете известени за новите производи
и специјалните понуди.
zst00305330 - 13-06-2016
33
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising