BDCD18 | Black&Decker BDCD18 DRILL Type H1 instruction manual

3
2
1
6
4
5
372003 - 15 EST
www.blackanddecker.eu
BDCD18
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
10
6
B
A
5
2
1
C
8
E
7
D
3
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie BLACK+DECKER BDCD18 trell on mõeldud
kruvide keeramiseks ning puidu, metalli ja plastmassi puurimiseks. See tööriist on mõeldud ainult
tarbijale kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised elektritööriistade turvahoiatused
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi hoiatuste ja juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku
tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a. Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korralageduse ja puuduliku
valgustuse korral võivad kergesti juhtuda
õnnetused.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab vastama pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi saamise oht suureneb, kui
teie keha on maandatud.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma
kätte või märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi
ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi
kasutage elektritööriista toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks ega pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
kaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasuta4
f.
ge kindlasti välitingimustesse sobivat
pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva
pikenduskaabli kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu
tolmumask, mittelibisevad jalanõud, kiiver ja
kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes
kasutades kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või aku
külge ühendamist on käivituslüliti väljalülitatud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil,
või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti
on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge jäetud
mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade külge
kinni.
g. Kui seadmega on kaasas tolmueemaldusliidesed ja kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme kasutamine
võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Õige elektritööriist teeb töö
paremini ja ohutumalt kiirusel, milleks see on
mõeldud.
EESTI KEEL
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja
vajab remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja hoiulepanemist lahutage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
ettevaatusabinõude rakendamine vähendab
seadme ootamatu käivitumise ohtu.
d. Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatus kohas ning
ärge lubage tööriista kasutada inimestel,
kes tööriista ei tunne või pole lugenud
seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes
on elektritööriistad ohtlikud.
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni
kiilunud, detailid on terved ja puuduvad
muud tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist remontida. Tööriistade halb hooldamine põhjustab
palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid,
otsikuid jms vastavalt juhendile, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada ohtliku olukorra.
5. Akutööriista kasutamine ja hooldamine
a. Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadijat. Ühele akule sobiv laadija võib
teise aku laadimisel põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage tööriistu ainult kindlaks määratud akudega. Teist tüüpi patareide kasutamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohu.
c. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest jms metallesemetest,
mis võivad kaasa tuua lühise.
Aku klemmide lühistamine võib põhjustada
põletusi ja tulekahju.
d. Valedes tingimustes võib akust eralduda
vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist.
Kokkupuute korral peske veega. Kui vedelikku satub silma, pöörduge lisaks arsti
poole. Akust lekkinud vedelik võib tekitada
ärritust ja põletusi.
6. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad hoiatused trellide
jaoks
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid
lisakäepidemeid. Kontrolli kadumine võib
põhjustada kehavigastusi.
Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik puutuda kokku varjatud juhtmetega,
hoidke elektritööriista ainult isoleeritud
hoidepindadest. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad ning võivad anda
kasutajale elektrilöögi.
Kui te teete tööd, mille käigus võib kinnitus puutuda kokku varjatud juhtmetega,
hoidke elektritööriista ainult isoleeritud
hoidepindadest. Kui kinnitused puudutavad pinge all olevat juhet, võivad pinge alla
sattuda ka elektritööriista lahtised metallosad
ja kasutaja võib saada elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega või muul sobival viisil. Detaili
hoidmisel käega või vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda kontroll.
Veenduge enne seina, põranda või lae puurimist, et puurimiskohas ei asu juhtmeid ega
torusid.
Vältige trelliotsaku puutumist vahetult pärast
puurimise lõpetamist (see võib olla kuum).
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või tööriista kasutamine
viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata,
võib põhjustada kehavigastuse või varalise
kahju ohtu.
Kõrvaliste isikute ohutus
◆
◆
Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste isikute (sh laste) käes, kelle
füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed
on vähenenud või kellel puuduvad vajalikud
kogemused või teadmised. See on lubatud
vaid siis, kui neid valvab või juhendab tööriista
kasutamisel nende ohutuse eest vastutav isik.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
5
EESTI KEEL
Muud ohud
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate
tööriista, mida pole hoiatustes märgitud. Need
ohud võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida.
Nende hulka kuulub:
◆ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
◆ Vigastused osade või tarvikute vahetamisel.
◆ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Tööriista pikemaajalisel
kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
◆ Kuulmiskahjustus.
◆ Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme, kase ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva
tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib
kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud
vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vibratsiooni väärtused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt deklareeritud väärtustest erineda.
Vibratsioonitase võib tõusta üle deklareeritud
taseme.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et
määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud
meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate
isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke
kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja
lülitatud või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on toodud järgmised sümbolid koos
kuupäevakoodiga:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit.
◆
◆
◆
◆
Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur
võib kerkida üle 40 °C.
Laadimiskeskkonna temperatuur peab olema
vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult tööriistaga kaasas olevat laadijat.
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“ juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid
patareisid.
Akulaadijad
◆ Kasutage BLACK+DECKERi laadijat ainult
selle tööriista aku laadimiseks, millega laadija
oli kaasas. Teised akud võivad plahvatada
ning põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
◆ Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
◆ Vahetage vigased juhtmed kohe välja.
◆ Vältige akulaadija kokkupuudet veega.
◆ Ärge avage akulaadijat.
◆ Ärge viige midagi akulaadija sisse.
Laadur on mõeldud kasutamiseks
ruumis.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Akulaadija on topeltisolatsiooniga ega
vaja seega lisamaandust. Kontrollige alati,
et võrgupinge vastaks andmesildile märgitud väärtusele. Ärge kunagi proovige
vahetada laadijat välja tavalise toitepistiku
vastu.
◆
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKER volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned
neist.
1. Kiirusregulaatori lüliti
2. Suunaliugur
3. Võtmeta padrun
4. Aku
5. Pea vabastamisnupp
6. Akulaadija
Täiendavad ohutusnõuded akude ja
laadurite kohta (Pole tööriistaga kaasas)
Kokkupanemine
Akud
◆ Ärge proovige kunagi avada.
◆ Vältige aku kokkupuudet veega.
Kasutamine
6
Hoiatus! Laske tööriistal omas tempos töötada.
Ärge koormake tööriista üle.
EESTI KEEL
Aku laadimine (joonis A)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist
ja alati, kui see ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem käisid kergelt. Aku võib laadimisel
soojeneda; see on normaalne ega viita tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav
laadimistemperatuur on ligikaudu 24 °C.
Märkus: Laadija ei lae akut, kui aku temperatuur on madalam kui 10 °C või kõrgem kui
40 °C. Aku võib jätta laadijasse, mis alustab
automaatselt laadimist, kui aku on piisavalt
soojenenud või jahtunud.
◆ Ühendage laadija (6) standardse 230-voldise
50 Hz elektripistikupesaga.
◆ Libistage akupatarei akulaadijasse, nagu
näidatud joonisel A.
◆ Roheline märgutuli hakkab vilkuma, mis viitab
sellele, et akut laetakse.
◆ Kui laadimine on lõpetatud, jääb roheline märgutuli püsivalt põlema. See tähendab, et aku
on täielikult laetud ning seda võib kasutada või
ka laadijasse jätta.
Hoiatus! Ärge kasutage tööriista, kui akulaadijaga pole ühendus katkestatud.
Hoiatus! Tuleoht. Kui katkestate akulaadija
ühenduse tööriistaga, tuleb kindlasti eemaldada
esmalt akulaadija pistikupesast ja siis katkestada
akulaadija juhtme ühendus tööriistaga.
Akupatarei paigaldamine tööriista ja sellest
eemaldamine (joonis B)
Hoiatus! Veenduge, et suunaliugur (2) on
lukustatud asendis (vt jagu "Päästiklüliti ja
pöörlemissuuna kontrollnupp"), et vältida lüliti
aktiveerumist:
◆ Sisestage akupatarei (4) tööriista, kuni kuulete
klõpsatust (joonis B)
Akupatarei eemaldamine tööriistast (joonis C)
◆
Vajutage aku vabastusnuppu (5), nagu näidatud joonisel C, ja tõmmake akupatarei (4)
tööriista sees välja.
Kasutusjuhend
Päästiklüliti ja pöörlemissuuna kontrollnupp
(joonis D)
◆
◆
Trell lülitub SISSE ja VÄLJA, kui tõmmata
ja vabastada päästiklülitit (1). Mida rohkem
te päästikut vajutate, seda suurem on puuri
kiirus.
Edasi/tagasi pöörlemissuuna nupp (2) määrab
tööriista pöörlemissuuna ja toimib ka vabastamisnupuna.
◆
◆
◆
Edaspidise pöörlemissuuna valimiseks vabastage käivituslüliti ja vajutage tööriist pöörlemissuuna kontrollnupp vasakule.
Tagurpidise pöörlemissuuna valimiseks vajutage tööriista pöörlemissuuna kontrollnuppu
vastassuunas.
Tööriista lukustamiseks seadke suunaliugur
keskasendisse.
Märkus! Kontrollnupu keskasend lukustab tööriista väljalülitatud asendis. Kui muudate kontrollnupu asendit, tuleb veenduda, et käivituslüliti on
vabastatud.
Võtmeta padrun (joonis E)
Hoiatus! Veenduge, et suunaliugur (2) on lukustatud asendis (vt jagu "Päästiklüliti ja pöörlemissuuna kontrollnupp"), et vältida lüliti aktiveerumist.
Puuriotsaku või muu tarviku sisestamiseks:
◆ Haarake padruni tagumine osa (7) ühe
käega ja kasutage teist kätt eesmise osa (8)
vastupäeva keeramiseks, vaadatuna padruni
otsast.
◆ Sisestage tera või muu tarvik täies ulatuses
padrunisse ja kinnitage tugevalt, hoides
padruni tagumist osa ja keerates eesmist osa
päripäeva, vaadatuna padruni otsast.
Hoiatus! Ärge püüdke fikseerida puuriotsakuid
(ega mingeid muid tarvikuid) padruni eesmisest
osast hoidmise ja tööriista sisselülitamisega.
Tarvikute vahetamisel võib padrun kahjustuda ja
tekkida kehavigastus.
Puurimine ja kruvide keeramine
◆
◆
◆
Valige pöörlemissuuna lülitiga (2) päri- või
vastupäeva pöörlemine.
Tööriista sisselülitamiseks vajutage lülitit (1).
Töökiirus sõltub sellest, kui tugevalt te lülitit
vajutate.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage lüliti.
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Puurimine
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Avaldage alati kerget survet puuriotsakuga
samas suunas.
Vahetult enne seda, kui trelli ots jõuab töödetailist läbi, vähendage survet tööriistale.
Puruneda võivate detailide alla pange toeks
puidust klots.
Kasutage kruvipuure, kui puurite puitu suure
diameetriga auke.
Metalli puurimiseks kasutage kiirlõiketerasest
puuriterasid.
Kasutage müüritise terasid, kui puurite pehmesse müüri.
7
EESTI KEEL
♦
Muude metallide puurimisel peale malmi ja
messingi kasutage määret.
Täpsuse suurendamiseks tehke puuritava
augu keskele kärniga lohuke.
♦
Kruvide keeramine
◆
◆
◆
Kasutage alati õiges mõõdus ja sobiva kujuga
kruvikeerajaotsakut.
Kui kruvi on raske keerata, määrige seda
kergelt pesuvedeliku või seebiga.
Hoidke tööriist ja kruvikeerajaotsak alati kruviga ühel joonel.
Võimalik põhjus
Seade ei käivitu. Akupatarei pole laetud.
Akupatarei
ei lae.
Seade lülitub
ootamatult
välja.
Võimalik lahendus
Kontrollige akupatarei
laadimistingimusi.
Laadija pole vooluvõrguga Ühendage laadija töötava
ühendatud.
pistikupesaga.
Ümbritsev õhk on liiga
kuum või liiga külm.
Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada koos olemjäätmetega.
Tooted ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepuudust. Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse
võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele. Lisateavet
leiate aadressilt www.2helpU.com
Tehnilised andmed
Tõrkeotsing
Probleem
Keskkonnakaitse
Viige laadija ja akupatarei
keskkonda, mille õhutemperatuur ületab 40 kraadi F
(4,5°C) või on alla 105 kraadi
F (+40,5°C)
Akupatarei on saavutanud
maksimaalse soojuslimiidi.
Laske akupatareil jahtuda.
Tühi. Akupatarei eluea
maksimeerimiseks on
soovituslik järsk väljalülitus, kui patarei on tühi.
Ühendage akulaadijaga ja
laadige.
Hooldus
Teie BLACK+DECKER tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab minimaalset hooldamist. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks,
tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt puhastada.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise
mingit hooldust.
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist eemaldage
tööriista küljest aku. Eemaldage laadija pistikupesast enne puhastamist.
◆ Puhastage tööriista ja laaduri ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva
lapiga.
◆ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske
riidega. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
◆ Keerake padrun aegajalt lahti ja koputage
tolmust tühjast.
BDCD18
Pinge
V DC
18
Nimikoormuseta kiirus
Min -1
0-650 p/min
Max pöördemoment
Nm
10,3/30
Padruni mõõt
mm
1-10
Teras/puit
mm
10/25
Kaal
kg
0,78 (akuga 1,18)
Suurim puuritav ava
Akulaadija
VAC
230
Väljundpinge
V DC
18
Voolutugevus
mA
200
Ligikaudne laadimisaeg
tunnid
8
Akulaadija
90590287-02
Sisendpinge
VAC
230
Väljundpinge
V DC
18
Voolutugevus
mA
400
Ligikaudne laadimisaeg
tunnid
3-5
Akulaadija
90599854-06
Sisendpinge
VAC
230
Väljundpinge
V DC
18
Voolutugevus
Amp
1
Ligikaudne laadimisaeg
tunnid
1,5
Pinge
VAC
18
Mahutavus
Ah
Aku
BL1518
Tüüp
1,5
Li-Ion
Aku
BL2018
Pinge
VAC
Mahutavus
Ah
Tüüp
8
90589867
Sisendpinge
18
2,0
Li-Ion
EESTI KEEL
Aku
BL4018
Pinge
VAC
Mahutavus
Ah
Tüüp
18
4,0
Li-Ion
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 65,2 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (LWA) 76,2 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetuna vastavalt EN 60745:
Metalli puurimine (ah, D) 1,3 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
Kruvide keeramine ilma löögita (ah) <0,6 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
Garantii
Black & Decker on kindel oma toodete kvaliteedis ja pakub tarbijatele 24-kuulist garantiid
alates ostukuupäevast. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Garantiinõude esitamiseks peab nõue olema
kooskõlas Black & Deckeri kasutustingimustega ning müüjale või volitatud remonditöökojale
tuleb esitada ostukviitung. Black & Deckeri
2-aastase garantii kasutustingimused ja lähima
volitatud remonditöökoja asukoha leiate veebiaadressilt www.2helpU.com või võttes ühendust
Black & Deckeri kohaliku esindusega kasutusjuhendis toodud aadressil.
Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.
co.uk, et registreerida oma uus Black & Deckeri
toode ning olla kursis viimaste uute toodete ja
eripakkumistega.
BDCD18 - trell, kruvits
Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele
dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Need tooted vastavad ka direktiividele 2004/108/
EÜ (kuni 19.04.2016), 2014/30/EL (alates
20.04.2016) ja 2011/65/EL.
Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Black & Deckeriga allpool asuval aadressil või
vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda
Black & Deckeri nimel.
R. Laverick
Ehitusjuht
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
30.11.2015
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Дрель BLACK+DECKER BDCD18
предназначена для закручивания/
выкручивания винтов, а также для
высверливания отверстий в дереве, металле
и пластике. Данный инструмент не является
профессиональным и предназначен для
домашнего использования потребителем.
b.
Правила техники безопасности
Общие предупреждения по технике безопасности при работе с электроинструментом
Осторожно! Полностью прочтите
инструкции по технике безопасности
и все руководства по эксплуатации.
Несоблюдение представленных ниже
предупреждений и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возгоранию и/или тяжелым
травмам.
Сохраните все инструкции для
последующего обращения к ним.
Термин "электроинструмент" во всех
приведенных ниже предупреждениях
относится к питаемому от электросети
(проводному) или от аккумуляторов
(беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность на рабочем месте
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламленное или плохое освещенное рабочее место может стать
причиной несчастного случая.
b. Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Искры, которые появляются при
работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или паров.
c. Не разрешайте детям и посторонним
лицам находиться рядом с вами при
работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2. Электробезопасность
a. Сетевые вилки должны
соответствовать розеткам. Никогда
не меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам для
электроинструментов с заземлением.
10
c.
d.
e.
f.
Использование оригинальных
штепсельных вилок, соответствующих
типу сетевой розетки снижает риск
поражения электрическим током.
Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем или
в условиях повышенной влажности.
Попадание воды в электроинструмент
может привести к поражению
электрическим током.
Бережно обращайтесь со шнуром
питания. Никогда не используйте
кабель для переноски инструмента,
не тяните за него, пытаясь отключить
инструмент от сети. Держите кабель
подальше от источников тепла,
масла, острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
запутанный шнур питания повышает риск
поражения электротоком.
При работе с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться удлинительным кабелем,
рассчитанным на эксплуатацию вне
помещения. Использование кабеля,
предназначенного для применения
на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты от
токов замыкания на землю (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3. Обеспечение индивидуальной
безопасности
a. При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или
под воздействием лекарственных
препаратов. Минутная невнимательность
при работе с электроинструментом может
привести к серьезным травмам.
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте защитные
очки. Средства защиты, такие как противопылевая маска, обувь с не скользящей
подошвой, каска и защитные наушники,
используемые при работе, уменьшают
риск получения травм.
c. Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, взять инструмент
или перенести его на другое место,
убедитесь в том, что выключатель находится в положении Выкл. Переноска
электроинструмента, когда палец находится на переключателе, или подача питания
на электроинструмент, когда переключатель замкнут, может привести к несчастным случаям.
d. Уберите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на
вращающейся части электроинструмента,
может привести к травме.
e. Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие. Это позволит
лучше контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
f. Надевайте подходящую одежду. Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда и перчатки
не попадали под движущиеся детали.
Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос
на движущиеся детали.
g. При наличии устройств для подключения оборудования для удаления
и сбора пыли необходимо обеспечить
правильность их подключения и эксплуатации. Использование устройства
для пылеудаления сокращает риски,
связанные с пылью.
4. Эксплуатация электроинструмента
и уход за ним
a. Избегайте чрезмерной нагрузки
электроинструмента. Используйте
электроинструмент в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу более
эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
b. Не используйте электроинструмент,
если не работает его выключатель.
Любой инструмент, управлять
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
c. Перед выполнением любой
регулировки, заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d. Храните электроинструмент
в недоступном для детей месте и не
позволяйте работать с инструментом
людям, не имеющим соответствующих
навыков работы с такого рода
инструментами. Электроинструмент
представляет опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Обслуживание электроинструментов.
Проверьте движущиеся детали на
несоосность или заклинивание,
поломку либо какие-либо другие
условия, которые могут повлиять на
эксплуатацию электроинструмента.
В случае обнаружения повреждений,
прежде чем приступить
к эксплуатации инструмента, его
нужно отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
f. Необходимо содержать режущий
инструмент в остро заточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за которым
следят должным образом и который
хорошо заточен, значительно меньше,
а работать с ним легче.
g. Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии с данными
инструкциями и с учетом условий
и специфики работы. Использование
электроинструмента для работ, для
которых он не предназначен, может
привести к несчастным случаям.
5. Использование аккумуляторных
электроинструментов и уход за ними
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
a. Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное устройство. Использование зарядного устройства определенного типа для зарядки других батарей
может привести к возгоранию.
b. Используйте для электроинструмента только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной травмы
и пожара.
c. Избегайте попадания внутрь батареи
скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических
предметов, которые могут вызывать
замыкание ее контактов.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к пожару или получению ожогов.
d. При повреждении батареи, из нее может
вытечь электролит; избегайте контакта
с ним. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании электролита в глаза обратитесь
за медицинской помощью. Жидкость,
находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом.
Это позволит обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
•
◆
◆
◆
◆
Безопасность окружающих
◆
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Дополнительные
правила техники безопасности при
использовании дрелей
◆
◆
12
Пользуйтесь дополнительными рукоятками, входящими в комплект поставки
инструмента. Потеря контроля может
привести к травме.
Удерживайте инструмент за изолированные поверхности захватывания при
выполнении работ, во время которых
имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.
Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае перерезания
находящегося под напряжением провода
возможно поражение оператора электрическим током.
Удерживайте инструмент за изолированные поверхности захватывания при
выполнении работ, во время которых
имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой. Если вы
держитесь за металлические детали инструмента в случае соприкосновения с находящимся под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим током.
Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации обрабатываемой детали на устойчивой опоре.
Держать деталь на весу или в руках перед
собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
Перед тем как сверлить отверстия в стенах, полах или потолках, проверьте места
расположения проводки и трубопроводов.
Избегайте касания к кончику сверла сразу
после работы, он может сильно нагреваться.
Далее в руководстве приводятся виды
работ, для которых предназначен данный
инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также
выполнение любых операций помимо тех,
которые рекомендованы данным руководством, может привести к травме.
◆
Данное устройство не предназначено для
использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными
или ментальными возможностями, а также
лицами без достаточного опыта и знаний,
если только они не делают этого под руководством лица имеющего соответствующий
опыт и отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным
устройством.
Остаточные риски
Помимо рисков, указанных
в предупреждениях по технике безопасности,
при использовании инструмента могут
возникать дополнительные остаточные
риски. Причиной таких рисков может быть
неправильная эксплуатация, длительное
использование и т. п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
◆ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
◆
◆
◆
◆
Травмы в результате замены каких-либо
компонентов, полотен или принадлежностей.
Травмы в результате длительного использования инструмента. При использовании
любого инструмента в течение длительного времени нужно обязательно делать
регулярные перерывы.
Ухудшение слуха.
Угроза здоровью в результате вдыхания
пыли, которая образуется при использовании инструмента (например, при работе
с деревом, особенно дубом, буком и ДВП).
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные
в технических спецификациях и заявлении
о соответствии были измерены в соответствии
с стандартным методом тестирования
EN 60745 и могут быть использованы для
сравнения инструментов. Заявленное
значение эмиссии вибрации также может
использоваться при предварительной оценке
воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации
в каждом конкретном случае применения
электроинструмента может отличаться от
заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень
вибрации может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени безопасности, предусмотренного
2002/44/EC для защиты людей, регулярно
пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования
и способ использования инструмента, а также
учитывать все этапы цикла работы (когда инструмент выключается, когда он работает на
холостом ходу, а также время переключения
с одного режима на другой).
Аккумуляторы
◆ Запрещается вскрывать по каким-либо
причинам.
◆ Запрещается подвергать аккумулятор воздействию воды.
◆ Избегайте хранения в местах, где температура может превышать 40 °C.
◆ Выполняйте зарядку только при температуре окружающей среды 10 – 40 °C.
◆ Выполняйте зарядку только с помощью
зарядного устройства, поставляемого
с инструментом.
◆ Для утилизации аккумуляторов следуйте
инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
◆ Используйте свое зарядное устройство
BLACK+DECKER только для зарядки
аккумулятора инструмента, с которым оно
поставлялось. Использование аккумуляторов другого типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
◆ Не пытайтесь заряжать батареи.
◆ Немедленно заменяйте поврежденный
шнур питания.
◆ Не подвергайте зарядное устройство воздействию воды.
◆ Запрещается вскрывать зарядное устройство.
◆ Запрещается проводить испытания с зарядным устройством.
Зарядное устройство предназначено
только для использования
в помещении.
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство имеет
двойную изоляцию, поэтому заземления
не требуется. Необходимо обязательно
убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует
указанному на шильдике. Никогда
не пытайтесь заменить зарядное
устройство на обычную сетевую вилку.
Условные обозначения на инструменте
На инструменте содержатся следующие
значки вместе с кодом даты:
Внимание! Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Дополнительный правила техники безопасности для аккумуляторных батарей
и зарядных устройств (не прилагающихся к инструменту)
◆
Если поврежден сетевой шнур, его
нужно заменить у производителя или
в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER, чтобы избежать проблем.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Характеристики
Составные части инструмента.
1. Спусковой выключатель
2. Реверсивный ползунковый переключатель
3. Быстрозажимной патрон
4. Аккумулятор
5. Кнопка разблокировки аккумуляторного
отсека
6. Зарядное устройство
Сборка
Использование
Предостережение! Инструмент должен
работать в обычном режиме. Избегайте перегрузок.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. A)
Перед первым использованием аккумулятор
нужно зарядить, и делать это всякий раз,
когда чувствуете, что для выполнения работы
не хватает мощности инструмента. Во
время зарядки аккумулятор нагревается, это
нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °C. Рекомендуемая температура
при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не
заряжает аккумулятор если температура
аккумуляторного элемента меньше
10 °C или больше 40 °C. Аккумулятор
нужно оставить в зарядном устройстве
и зарядка начнется автоматически, когда
температура аккумуляторного элемента
станет нормальной.
◆ Вставьте зарядное устройство (6) в любую
стандартную розетку 230 В 50 Гц.
◆ Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство, как показано на рис. А.
◆ Зеленый светодиод начнет мигать, что
означает начало зарядки батареи.
◆ По окончанию зарядки зеленый светодиод начнет гореть непрерывно. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
Внимание! Не используйте инструмент, пока
он подключен к зарядному устройству.
Внимание! Огнеопасно. При отсоединении
зарядного устройство от инструмента, сначала выньте вилку зарядного устройства из
розетки, затем отсоедините шнур зарядного
устройства от инструмента.
14
Установка и извлечение аккумуляторной
батареи из инструмента (рис. В)
Внимание! Убедитесь в том, что
переключатель вращения вперед/назад
(2) зафиксирован (см. раздел курковый
переключатель & кнопка изменения
направления вращения ”) чтобы предупредить
включение инструмента:
◆ Вставьте аккумуляторную батарею (4) в инструмент до слышимого щелчка (рис. В)
Снятие аккумуляторной батареи с инструмента (рис. С)
◆
Нажмите кнопку высвобождения батареи
(5), как показано на (рис. С) и вытащите аккумуляторную батарею (4) из инструмента.
Инструкции по эксплуатации
Курковый выключатель и кнопка реверсивного вращения (рис. D)
◆
◆
◆
◆
◆
Дрель включается и выключается нажатием и отпусканием куркового выключателя
(1). Чем сильнее нажат выключатель, тем
больше скорость работы дрели.
Кнопка изменения направления вращения
(2) определяет направление вращения
инструмента, а также используется для
блокировки инструмента.
Для установки вращения по часовой
стрелке отпустите курковый выключатель
и нажмите кнопку изменения направления
влево.
Для установки реверсивного направления
вращения нажмите кнопку изменения направления вращения в обратном направлении.
Чтобы заблокировать инструмент, установите переключатель вперед/назад
в центральное положение.
Примечание! Центральное положение
кнопки управления блокирует инструмент
в выключенном положении. При изменении
положения кнопки управления курковый
выключатель должен быть отпущен.
Быстрозажимной патрон (рис. Е)
Внимание! Убедитесь в том, что
переключатель вращения вперед/назад
(2) зафиксирован (см. раздел курковый
переключатель & кнопка изменения
направления вращения ”) чтобы предупредить
включение инструмента.
Чтобы вставить насадку или другую
принадлежность:
РУССКИЙ ЯЗЫК
◆
Удерживая заднюю часть патрона (7)
одной рукой, другой рукой поворачивайте
в направлении против часовой стрелки
переднюю часть (8) патрона, смотря со
стороны конца патрона.
◆ Полностью вставьте насадку или другую
принадлежность в патрон и надежно затяните, удерживая заднюю часть патрона
и поворачивая его переднюю часть против
часовой стрелки, смотря со стороны конца
патрона.
Предостережение! Не пытайтесь затягивать
сверла дрели (или любую другую оснастку),
удерживая патрон и включая инструмент. При
смене принадлежностей можно повредить
патрон и получить травму.
Сверление/завинчивание шурупов
◆
◆
◆
Выберите направление вращения с помощью переключателя (2).
Чтобы включить инструмент нажмите
на спусковой выключатель (1). Скорость
инструмента зависит от степени нажатия
на этот выключатель.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
спусковой выключатель.
Советы по оптимальному использованию
Сверление
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Всегда прилагайте небольшое усилие
параллельно насадке.
Перед тем, как наконечник бура выйдет
с другой стороны рабочей детали,
уменьшите давление на инструмент.
Используйте деревянный брусок,
подложив его с обратной стороны рабочей
детали, который может расщепиться.
Используйте перовое сверло для
сверления отверстий большого диаметра
в дереве.
Используйте перовое сверло из
быстрорежущей стали при сверлении
отверстий в металле.
Используйте буры для бетона при
сверлении отверстий в неармированном
бетоне.
Используйте смазку при сверлении
отверстий в металле, кроме чугуна
и латуни.
Сделайте вырубку с помощью
центрального пробойника по центру
отверстия, которое нужно просверлить
для того, чтобы сделать это более точно.
Завинчивание шурупов
◆
◆
◆
Всегда используйте насадки для отвертки
нужного типа и размера.
Если винты закручиваются с трудом, попробуйте нанести небольшое количество
жидкого моющего средства или мыла
в качестве смазки.
Всегда держите инструмент и наконечник
отвертки на одной линии с винтом
Неисправности и способы
их устранения
Неисправность
Возможная
причина
Возможное
решение
Инструмент не
включается.
Аккумуляторная
батарея разряжена.
Проверьте требования по
зарядке аккумуляторной
батареи
Аккумуляторная
батарея не
заряжается.
Зарядное
устройство не
подключено к сети.
Подключите зарядное
устройство к рабочей
розетке.
Температура
окружающей среды
слишком высокая
или слишком
низкая.
Переместите
зарядное устройство
и аккумуляторную
батарею в место
с температурой выше
40 F (4,5ºC) или ниже
105 F (+40.5ºC)
Устройство внезапно Аккумуляторная
выключается.
батарея нагрелась
по предельной
допустимой
температуры.
Аккумуляторная
батарея разряжена.
(Чтобы увеличить
срок службы
аккумуляторной
батареи, ее
конструкция
предусматривает
отключение после
разрядки
Позвольте
аккумуляторной батарее
остыть.
Установите в зарядное
устройство и позвольте
зарядиться.
Техническое обслуживание
Электроинструмент BLACK+DECKER имеет
длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
Зарядное устройство не требует никакого
обслуживания, кроме регулярной очистки.
Предостережение! Перед выполнением
любых работ по обслуживанию инструмента
снимайте аккумулятор с инструмента. Перед
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
очисткой инструмента отсоедините его от
зарядного устройства.
◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия и зарядное устройство с помощью
мягкой щетки или сухой тканевой салфетки.
◆ Регулярно очищайте корпус электродвигателя с помощью влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие средства
или средства на основе растворителей.
◆ Регулярно открывайте патрон и очищайте
ее от грязи внутри постукиванием.
Зарядное устройство
90599854-06
Входное напряжение
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
Ампер
1
Приблизительное время
зарядки
Часы
1,5
Напряжение
Вперем. тока
18
Емкость
Ач
1,5
Аккумулятор
BL1518
Тип
Ионно-литиевый
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Изделия
и аккумуляторные батареи с данным
символом на маркировке запрещается
утилизировать с обычными бытовыми
отходами.
Аккумулятор
BL2018
Напряжение
Вперем. тока
18
Емкость
Ач
2,0
Тип
Ионно-литиевый
Аккумулятор
Изделия и аккумуляторные батареи содержат
материалы, которые могут быть извлечены
или переработаны, снижая потребность
в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте
электрические изделия и аккумуляторные
батареи согласно местным нормам.
Дополнительная информация доступна по
адресу www.2helpU.com.
Технические характеристики
BDCD18
Напряжение
Впост. тока 18
Скорость холостого хода
мин -1
0 - 650 об./мин
Макс. крутящий момент
Нм
10,3/30
Внутренний размер
сверлильного патрона
мм
1-10
Сталь/дерево
мм
10/25
Вес
кг
0,78 (1,18 со снаряженной
батареей)
90589867
Входное напряжение
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
мА
200
Приблизительное время
зарядки
Часы
8
Входное напряжение
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
мА
400
Приблизительное время
зарядки
Часы
3-5
Зарядное устройство
16
Вперем. тока
18
Емкость
Ач
4,0
Тип
Ионно-литиевый
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Акустическое давление (LpA) 65,2 дБ(A),
погрешность (K) 3 дБ(A)
Акустическая энергия (LWA) 76,2 дБ(A),
погрешность (K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745:
Сверление в металле (ah, D) < 1,3 м/сек2,
погрешность (K) 1,5 м/сек2
Завинчивание без удара (ah, S) < 0,6 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Максимальный диаметр сверления
Зарядное устройство
BL4018
Напряжение
90590287-02
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заявление о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
BDCD18 - дрель, шуруповерт
Black & Decker заявляет, что продукция,
описанная в “технических характеристиках”
соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Эти изделия также соответствуют директиве
2004/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU
(с 20.04.2016) и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Black & Decker по
адресу, указанному ниже или приведенному
на задней стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании Black & Decker.
Гарантия
Компания Black & Decker с уверенностью
в качестве своей продукции предлагает
клиентам гарантию на 24 месяца
с момента покупки. Данная гарантия
является дополнительной и ни в коей
мере не направлена на ущемление Ваших
юридических прав. Гарантия действует на
территории стран-членов ЕС и Европейской
зоне свободной торговли.
Чтобы подать заявку по гарантии, заявка
должна соответствовать положениям
и условиям Black & Decker; кроме того,
Вам потребуется предъявить продавцу
или авторизованному специалисту по
ремонту потребуется подтверждение
покупки. Положения и условия 2-летней
гарантии Black & Decker и местонахождение
ближайшего авторизованного специалиста
по ремонту можно узнать через Интернет
по адресу www.2helpU.com, или связавшись
с местным представительством Black & Decker
по адресу, указанному в данном руководстве.
Посетите наш веб-сайт www.blackanddecker.co.uk, чтобы зарегистрировать свое
новое изделие Black & Decker и получать
информацию о новинках и специальных
предложениях.
Р. Лейверик (R. Laverick)
Менеджер по производству
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
30.11.2015
zst00305327 - 10-06-2016
17
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising