BDCD18 | Black&Decker BDCD18 DRILL Type H1 instruction manual

3
2
1
6
4
5
370002 - 41 LT
www.blackanddecker.eu
BDCD18
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
11
6
B
A
5
2
1
C
8
E
7
D
3
LIETUVIŲ
Numatytoji naudojimo paskirtis
Šis BLACK+DECKER gręžtuvas BDCD18 skirtas
varžtų sukimo darbams ir medienai, metalui bei
plastikui gręžti. Šis įrankis skirtas naudoti tik
buityje.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Atsargiai! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus
nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus
ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą
į elektros lizdą (su laidu) arba akumuliatorinį
(belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2. Elektros sauga
a. Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti
elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais
įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais,
viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas
būtų įžemintas, elektros smūgio pavojus
padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą
4
nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba
judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioję
laidai padidina elektros smūgio pavojų.
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). Naudojant
RCD, sumažėja elektros smūgio pavojus.
3. Asmens sauga
a. Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
b. Dėvėkite asmenines apsaugines priemones. Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui,
respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais
padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina
susižeidimo pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių,
prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis.
Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant
jų jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros
tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate
susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip
galėsite geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite
atokiau nuo judančių dalių. Judamosios
dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g. Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudoki-
LIETUVIŲ
te. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite
tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu,
kuriam jis yra numatytas.
b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma sutaisyti.
c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį
nuo energijos šaltinio ir (arba) ištraukite
akumuliatorių. Tokios apsauginės priemonės
sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį
įrankį.
d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra
pavojingi.
e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa
judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių
ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos
elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis
įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
sutaisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir
smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir
kt.) naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies elektriniams
įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami
į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų
situacijų.
5. Akumuliatoriaus maitinamų įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui tinkantis
kroviklis, naudojamas kitam akumuliatoriui
krauti, gali kelti gaisro pavojų.
b. Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorius, galima
susižeisti arba sukelti gaisrą.
c. Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių daiktų,
pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių, monetų,
raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų metalinių
daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų.
Sulietę akumuliatoriaus gnybtus galite nusideginti arba sukelti gaisrą.
d. Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus
gali ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su
juo. Jei sąlytis atsitiktinai įvyko, gausiai
nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko
į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6. Techninė priežiūra
a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis. Taip
užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Atsargiai! Papildomos gręžtuvų naudojimo saugos taisyklės
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Naudokite pagalbines, su įrankiu pateiktas
rankenas. Praradus įrankio kontrolę, galima
susižeisti.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo dalys gali paliesti paslėptus laidus, laikykite
elektrinį įrankį tik už izoliuotų, laikymui
skirtų paviršių. Pjovimo daliai prisilietus prie
„gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio
įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir
nutrenkti operatorių.
Atlikdami darbus, kurių metu suktuvas galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų, laikykite
elektrinį įrankį tik už izoliuotų paviršių.
Sukimo antgaliams prisilietus prie „gyvo“
laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio
dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti
operatorių.
Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas,
patikrinkite, ar tose vietose nėra laidų ir vamzdžių.
Stenkitės neliesti grąžto galo tuoj pat po gręžimo, nes jis gali būti įkaitęs.
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo
vadove. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus,
5
LIETUVIŲ
arba naudojant įrankį ne pagal numatytąją
paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo ir
(arba) turtinės žalos pavojus.
ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius,
kai įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja
eiga.
Kitų asmenų sauga
Ant įrankio esantys ženklai
◆
Kartu su datos kodu ant įrankio rasite pavaizduotus šiuos simbolius:
◆
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis šiuo įrankiu dėl savo psichikos,
jutiminės arba protinės negalios arba patirties
bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo
įrankiu be už šių asmenų saugumą atsakingų
asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
buitiniu prietaisu.
Kiti pavojai
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį
ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus
arba priedus.
◆ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką.
Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
◆ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos
vertės išmatuotos standartiniu bandymų būdu
pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta
keliama vibracija taip pat gali būti naudojama
preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.
Atsargiai! Faktinio elektrinio įrankio darbo
metu keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo to, kokiais būdais
naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti
nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/
EB žmonių, darbe reguliariai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo
sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui,
6
Atsargiai! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti
šią naudojimo instrukciją.
Papildomos akumuliatorių ir kroviklių
(su įrankiu nepateikiamų) naudojimo
saugos taisyklės
Akumuliatorius
◆ Niekada jokiais būdais nebandykite jų atidaryti.
◆ Saugokite akumuliatorių nuo vandens.
◆ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra
galėtų viršyti 40 °C.
◆ Kraukite tik esant 10–40 °C aplinkos oro temperatūrai.
◆ Kraukite tik su įrankiu pateiktu krovikliu.
◆ Utilizuodami akumuliatorius, vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.
Nebandykite krauti apgadintų akumuliatorių.
Krovikliai
◆ Įrankio akumuliatoriui krauti naudokite tik su
juo pateiktą BLACK+DECKER kroviklį. Kitų
rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir sužeisti jus
bei padaryti žalos turtui.
◆ Niekada nebandykite krauti vienkartiniam
naudojimui skirtų akumuliatorių.
◆ Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujais.
◆ Saugokite kroviklį nuo vandens.
◆ Neatidarykite kroviklio.
◆ Neardykite kroviklio.
Šis kroviklis skirtas naudoti tik patalpose.
Prieš naudojimą perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
Elektros sauga
Šis kroviklis turi dvigubą izoliaciją, todėl
jo nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite,
ar elektros tinklo įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą. Niekada
nebandykite keisti kroviklio kištuko įprastu
elektros kištuku.
LIETUVIŲ
◆
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo
pakeisti įgaliotasis BLACK+DECKER techninės priežiūros centro darbuotojas.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas toliau nurodytas funkcijas.
1. Greičio reguliatorius
2. Sukimo krypties slankiklis
3. Beraktis griebtuvas
4. Akumuliatorius
5. Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
6. Kroviklis
Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas iš
įrankio (B pav.)
Atsargiai! Įsitikinkite, ar sukimo krypties slankiklis
(2) yra fiksavimo padėtyje (žr. skyrių „Gaidukas ir
atbulinės eigos mygtukas“), kad jungiklis nebūtų
suaktyvintas:
◆ Kiškite akumuliatorių (4) į įrankį, kol pasigirs
spragtelėjimas (B pav.)
Akumuliatoriaus išėmimas iš įrankio
(C pav.)
◆
Surinkimas
Naudojimas
Atsargiai! Įrankis darbą privalo atlikti pats,
savaiminiu greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami
darbą atlikti greičiau.
Naudojimo instrukcija
Gaidukas ir atbulinės eigos mygtukas
(D pav.)
◆
Akumuliatoriaus krovimas (A pav.)
Akumuliatorių privaloma įkrauti prieš pirmą kartą
naudojant įrankį ir kaskart, kai jame nepakanka
energijos darbui, kurį pirmiau atlikti buvo lengva.
Kraunamas akumuliatorius gali įšilti; tai normalu ir
nėra joks gedimas.
Atsargiai! Akumuliatoriaus negalima krauti, kai
aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba
aukštesnė nei 40 °C. Rekomenduojama krauti
esant maždaug 24 °C temperatūrai.
Pastaba. Kroviklis nekraus akumuliatoriaus,
jeigu elementų temperatūra bus žemesnė nei
10 °C arba aukštesnė nei 40 °C. Akumuliatorių
reikia palikti kroviklyje; kroviklis automatiškai pradės krauti, kai elementų temperatūra
pakils arba nukris iki reikiamos ribos.
◆ Prijunkite kroviklį (6) prie standartinio 230 V,
50 Hz elektros lizdo.
◆ Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip pavaizduota A pav.
◆ Pradės mirksėti žalia lemputė, parodanti, kad
akumuliatorius yra kraunamas.
◆ Krovimo pabaigą parodo be perstojo šviečianti žalia lemputė. Blokas visiškai įkrautas, jį
galima tuoj pat naudoti arba palikti jį kroviklyje.
Atsargiai! Nenaudokite įrankio, kai jis yra prijungtas prie kroviklio.
Atsargiai! Gaisro pavojus. Atjungdami kroviklį
nuo įrankio, pirmiausiai būtinai atjunkite kroviklį
nuo elektros lizdo, tada atjunkite kroviklio laidą
nuo įrankio.
Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (5), kaip
pavaizduota C pav., ir ištraukite akumuliatorių
(4) iš įrankio.
◆
◆
◆
◆
Gręžtuvas ĮJUNGIAMAS ir IŠJUNGIAMAS
paspaudžiant ir atleidžiant gaiduką (1). Kuo
labiau spaudžiamas šis gaidukas, tuo didesnis
gręžtuvo sukimosi greitis.
Sukimo krypties keitimo mygtuku (2) nustatoma įrankio sukimosi kryptis, be to, jis naudojamas ir kaip blokavimo mygtukas.
Norėdami pasirinkti sukimo į priekį kryptį,
atleiskite svirtinį jungiklį ir nuspauskite sukimo
krypties valdymo mygtuko į kairę pusę.
Norėdami pasirinkti sukimo atgal kryptį,
nuspauskite sukimo krypties valdymo mygtuko
į priešingą pusę.
Norėdami įrankį užfiksuoti, nustatykite krypties keitimo slankiklį centrinėje padėtyje.
Pastaba! Centrinė valdymo mygtuko padėtis
užfiksuoja įrankį išjungimo padėtyje. Keisdami
valdymo mygtuko padėtį, būtinai atleiskite svirtinį
jungiklį.
Beraktis griebtuvas (E pav.)
Atsargiai! Įsitikinkite, ar sukimo krypties slankiklis
(2) yra fiksavimo padėtyje (žr. skyrių „Gaidukas ir
atbulinės eigos mygtukas“), kad jungiklis nebūtų
suaktyvintas.
Norėdami įkišti grąžto antgalį ar kitą priedą, atlikite šiuos veiksmus:
◆ Suimkite galinę griebtuvo (7) pusę viena ranka,
o kita ranka sukite priekinę dalį (8) prieš laikrodžio rodyklę žiūrint iš griebtuvo galo pusės.
◆ Iki galo įkiškite į griebtuvą grąžtą ar kitą antgalį, tuomet tvirtai priveržkite jį, viena ranka
laikydami galinę griebtuvo dalį, o kita sukdami
jo priekinę dalį pagal laikrodžio rodyklę žiūrint
iš griebtuvo galo pusės.
7
LIETUVIŲ
Atsargiai! Nebandykite įtvirtinti grąžto antgalių (arba kokių nors kitų priedų) laikydami už
priekinės griebtuvo dalies ir įjungdami įrankį. Keisdami priedus, galite sugadinti kumštelinį griebtuvą
ir patys susižeisti.
Gręžimas / varžtų sukimas
◆
◆
◆
Pasirinkite sukimosi kryptį pirmyn arba atgal
sukimo krypties slankikliu (2).
Norėdami įrankį įjungti, spauskite jungiklį (1).
Įrankio veikimo greitis priklauso nuo to, kaip
smarkiai spaudžiate šį jungiklį.
Norėdami įrankį išjungti, atleiskite jungiklį.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
Gręžimas
♦
Gręždami grąžtą laikykite tiesiai ir šiek tiek jį
spauskite.
Prieš pat grąžtui kiaurai pragręžiant ruošinį,
įrankį spauskite mažiau.
Gręždami ruošinius, kurie gali pleišėti, paremkite juos medienos gabalėliu.
Didelio skersmens skylėms medienoje gręžti
naudokite plunksninius grąžtus.
Gręždami metalą, naudokite HSS grąžtus.
Gręždami minkštą mūrą, naudokite mūrui
gręžti skirtus grąžtus.
Gręždami metalus, išskyrus ketų ir žalvarį,
naudokite alyvą.
Norėdami gręžti tiksliau, centravimo prakalu
pažymėkite skylės, kurią norite išgręžti, centrą.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Varžtų sukimas
◆
◆
◆
Visada naudokite tinkamo tipo ir dydžio sukimo antgalius.
Jeigu varžtus sukti sunku, pabandykite šiek
tiek patepti skystu arba paprastu muilu.
Visada laikykite įrankį ir sukimo antgalį vienoje linijoje su varžtu.
Trikčių šalinimas
Problema
Įrankis neįsijungia.
Nevyksta
akumuliatoriaus
įkrova.
Įtaisas netikėtai
išsijungia.
Galima priežastis
Neįkrautas
akumuliatorius.
Įkroviklis neprijungtas
prie elektros lizdo.
Galimas sprendimas
Patikrinkite akumuliatoriaus
įkrovos reikalavimus.
Prijunkite kroviklį prie
veikiančio elektros lizdo
Perkelkite įkroviklį ir
Aplinkos oro
temperatūra per karšta akumuliatorių ten, kur
arba per šalta.
aplinkos oro temperatūra yra
aukštesnė nei 40 laipsnių F
(45 °C) arba žemesnė nei
105 laipsniai F (+40,5 °C)
Akumuliatoriaus
Palaukite, kol akumuliatorius
atvės.
blokas įkaito iki
maksimaliai leistinos
ribos.
Pasėkite ant įkroviklio ir
Išsikrovimo atveju.
įkraukite.
(Siekiant maksimaliai
pailginti akumuliatoriaus
naudojimo laiką, jis
sukurtas taip, kad
staigiai išsijungtų, kai
tik išsenka.)
Techninė priežiūra
Šis „BLACK+DECKER“ elektrinis įrankis skirtas
ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Krovikliui nereikia jokios techninės priežiūros,
išskyrus reguliarų valymą.
Atsargiai! Prieš pradėdami įrankio techninės
priežiūros darbus, išimkite iš įrankio akumuliatorių.
Prieš valydami kroviklį, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
◆ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu išvalykite įrankio ir kroviklio ventiliacijos angas.
◆ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų
arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
◆ Reguliariai atverkite kumštelinį griebtuvą ir
patapšnokite jį, kad iš vidaus iškristų dulkės.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šiuo ženklu
pažymėtų gaminių ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis.
Gaminiuose ir akumuliatoriuose yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba
perdirbti, mažinant aplinkos taršą ir naujų žaliavų
poreikį. Rūšiuokite elektros prietaisus ir akumuliatorius, atsižvelgdami į vietos atliekų surinkimo
taisykles. Daugiau informacijos rasite tinklavietėje
www.2helpU.com
8
LIETUVIŲ
Techniniai duomenys
BDCD18
Įtampa
V DC
Greitis be apkrovos
Min
Maks. sūkio momentas
Nm
10,3 / 30
Griebtuvo skersmuo
mm
1-10
Plienas/mediena
mm
10 / 25
Svoris
kg
0,78 (su akumuliatoriumi 1,18)
18
-1
0–650 apm
Maks. gręžiamo ruošinio storis
Kroviklis
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal
EN 60745:
Gręžiant metalą (ah, D) < 1,3 m/s2,
paklaida (K) 1,5 m/s2
Sukant varžtus be smūgiavimo (ah) <0,6 m/s2,
paklaida (K) 1,5 m/s2
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
90589867
Įvesties įtampa
VAC
230
Išvesties įtampa
V DC
18
Elektros srovės
stiprumas
mA
200
Apyt. krovimo laikas
val.
8
BDCD18 – Gręžtuvas, suktuvas
„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai,
aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka
toliau nurodytus standartus:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Kroviklis
90590287-02
Įvesties įtampa
VAC
230
Išvesties įtampa
V DC
18
Elektros srovės
stiprumas
mA
400
Apyt. krovimo laikas
val.
3-5
Kroviklis
90599854-06
Įvesties įtampa
VAC
230
Išvesties įtampa
V DC
18
Elektros srovės
stiprumas
A
1
Apyt. krovimo laikas
val.
1,5
Įtampa
VAC
18
Galia
Ah
Akumuliatorius
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „Black & Decker“ atstovą toliau nurodytu adresu
arba žiūrėkite į vadovo gale pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
„Black & Decker“.
BL1518
Tipas
1,5
Ličio jonų
Akumuliatorius
BL2018
Įtampa
VAC
Galia
Ah
Tipas
18
2,0
R. Laverick
Technikos direktorius
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
2015-11-30
Ličio jonų
Akumuliatorius
BL4018
Įtampa
VAC
Galia
Ah
Tipas
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/
EB (iki 2016 m. balandžio 19 d.) 2014/30/EU (nuo
2016 m. balandžio 20 d.) ir 2011/65/EU.
18
4,0
Ličio jonų
Garso slėgio lygis pagal EN 60745:
Garso slėgis (LpA) 65,2 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Garso galia (LWA) 76,2 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
9
LIETUVIŲ
Garantija
„Black & Decker“ yra tikra dėl savo gaminių
kokybės ir siūlo vartotojams 24 mėnesių garantiją,
skaičiuojant nuo pirkimo datos. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais
nustatytų teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvos prekybos
zonos teritorijose.
Norint pasinaudoti šia garantija, privaloma laikytis
„Black & Decker“ teisinių sąlygų ir pateikti pirkimą
įrodantį dokumentą pardavėjui arba įgaliotųjų
remonto dirbtuvių atstovui. „Black & Decker“ 2
metų garantijos teisines sąlygas ir artimiausios
įgaliotosios remonto dirbtuvės adresą rasite interneto svetainėje adresu www.2helpU.com arba
susisiekę su „Black & Decker“ vietos atstovu šioje
instrukcijoje nurodytu adresu.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu
www.blackanddecker.co.uk, užregistruokite savo
naują „Black & Decker“ gaminį ir gaukite naujausią informaciją apie naujus gaminius bei specialius pasiūlymus.
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Дрель BLACK+DECKER BDCD18
предназначена для закручивания/
выкручивания винтов, а также для
высверливания отверстий в дереве, металле
и пластике. Данный инструмент не является
профессиональным и предназначен для
домашнего использования потребителем.
b.
Правила техники безопасности
Общие предупреждения по технике безопасности при работе с электроинструментом
Осторожно! Полностью прочтите
инструкции по технике безопасности
и все руководства по эксплуатации.
Несоблюдение представленных ниже
предупреждений и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возгоранию и/или тяжелым
травмам.
Сохраните все инструкции для
последующего обращения к ним.
Термин "электроинструмент" во всех
приведенных ниже предупреждениях
относится к питаемому от электросети
(проводному) или от аккумуляторов
(беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность на рабочем месте
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламленное или плохое освещенное рабочее место может стать
причиной несчастного случая.
b. Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Искры, которые появляются при
работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или паров.
c. Не разрешайте детям и посторонним
лицам находиться рядом с вами при
работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2. Электробезопасность
a. Сетевые вилки должны
соответствовать розеткам. Никогда
не меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам для
электроинструментов с заземлением.
c.
d.
e.
f.
Использование оригинальных
штепсельных вилок, соответствующих
типу сетевой розетки снижает риск
поражения электрическим током.
Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем или
в условиях повышенной влажности.
Попадание воды в электроинструмент
может привести к поражению
электрическим током.
Бережно обращайтесь со шнуром
питания. Никогда не используйте
кабель для переноски инструмента,
не тяните за него, пытаясь отключить
инструмент от сети. Держите кабель
подальше от источников тепла,
масла, острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
запутанный шнур питания повышает риск
поражения электротоком.
При работе с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться удлинительным кабелем,
рассчитанным на эксплуатацию вне
помещения. Использование кабеля,
предназначенного для применения
на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты от
токов замыкания на землю (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3. Обеспечение индивидуальной
безопасности
a. При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или
под воздействием лекарственных
препаратов. Минутная невнимательность
при работе с электроинструментом может
привести к серьезным травмам.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте защитные
очки. Средства защиты, такие как противопылевая маска, обувь с не скользящей
подошвой, каска и защитные наушники,
используемые при работе, уменьшают
риск получения травм.
c. Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, взять инструмент
или перенести его на другое место,
убедитесь в том, что выключатель находится в положении Выкл. Переноска
электроинструмента, когда палец находится на переключателе, или подача питания
на электроинструмент, когда переключатель замкнут, может привести к несчастным случаям.
d. Уберите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на
вращающейся части электроинструмента,
может привести к травме.
e. Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие. Это позволит
лучше контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
f. Надевайте подходящую одежду. Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда и перчатки
не попадали под движущиеся детали.
Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос
на движущиеся детали.
g. При наличии устройств для подключения оборудования для удаления
и сбора пыли необходимо обеспечить
правильность их подключения и эксплуатации. Использование устройства
для пылеудаления сокращает риски,
связанные с пылью.
4. Эксплуатация электроинструмента
и уход за ним
a. Избегайте чрезмерной нагрузки
электроинструмента. Используйте
электроинструмент в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу более
эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
12
b. Не используйте электроинструмент,
если не работает его выключатель.
Любой инструмент, управлять
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
c. Перед выполнением любой
регулировки, заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d. Храните электроинструмент
в недоступном для детей месте и не
позволяйте работать с инструментом
людям, не имеющим соответствующих
навыков работы с такого рода
инструментами. Электроинструмент
представляет опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Обслуживание электроинструментов.
Проверьте движущиеся детали на
несоосность или заклинивание,
поломку либо какие-либо другие
условия, которые могут повлиять на
эксплуатацию электроинструмента.
В случае обнаружения повреждений,
прежде чем приступить
к эксплуатации инструмента, его
нужно отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
f. Необходимо содержать режущий
инструмент в остро заточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за которым
следят должным образом и который
хорошо заточен, значительно меньше,
а работать с ним легче.
g. Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии с данными
инструкциями и с учетом условий
и специфики работы. Использование
электроинструмента для работ, для
которых он не предназначен, может
привести к несчастным случаям.
5. Использование аккумуляторных
электроинструментов и уход за ними
РУССКИЙ ЯЗЫК
a. Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное устройство. Использование зарядного устройства определенного типа для зарядки других батарей
может привести к возгоранию.
b. Используйте для электроинструмента только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной травмы
и пожара.
c. Избегайте попадания внутрь батареи
скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических
предметов, которые могут вызывать
замыкание ее контактов.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к пожару или получению ожогов.
d. При повреждении батареи, из нее может
вытечь электролит; избегайте контакта
с ним. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании электролита в глаза обратитесь
за медицинской помощью. Жидкость,
находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом.
Это позволит обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
•
◆
◆
◆
◆
Безопасность окружающих
◆
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Дополнительные
правила техники безопасности при
использовании дрелей
◆
◆
Пользуйтесь дополнительными рукоятками, входящими в комплект поставки
инструмента. Потеря контроля может
привести к травме.
Удерживайте инструмент за изолированные поверхности захватывания при
выполнении работ, во время которых
имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.
Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае перерезания
находящегося под напряжением провода
возможно поражение оператора электрическим током.
Удерживайте инструмент за изолированные поверхности захватывания при
выполнении работ, во время которых
имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой. Если вы
держитесь за металлические детали инструмента в случае соприкосновения с находящимся под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим током.
Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации обрабатываемой детали на устойчивой опоре.
Держать деталь на весу или в руках перед
собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
Перед тем как сверлить отверстия в стенах, полах или потолках, проверьте места
расположения проводки и трубопроводов.
Избегайте касания к кончику сверла сразу
после работы, он может сильно нагреваться.
Далее в руководстве приводятся виды
работ, для которых предназначен данный
инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также
выполнение любых операций помимо тех,
которые рекомендованы данным руководством, может привести к травме.
◆
Данное устройство не предназначено для
использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными
или ментальными возможностями, а также
лицами без достаточного опыта и знаний,
если только они не делают этого под руководством лица имеющего соответствующий
опыт и отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным
устройством.
Остаточные риски
Помимо рисков, указанных
в предупреждениях по технике безопасности,
при использовании инструмента могут
возникать дополнительные остаточные
риски. Причиной таких рисков может быть
неправильная эксплуатация, длительное
использование и т. п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
◆ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
◆
◆
◆
◆
Травмы в результате замены каких-либо
компонентов, полотен или принадлежностей.
Травмы в результате длительного использования инструмента. При использовании
любого инструмента в течение длительного времени нужно обязательно делать
регулярные перерывы.
Ухудшение слуха.
Угроза здоровью в результате вдыхания
пыли, которая образуется при использовании инструмента (например, при работе
с деревом, особенно дубом, буком и ДВП).
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные
в технических спецификациях и заявлении
о соответствии были измерены в соответствии
с стандартным методом тестирования
EN 60745 и могут быть использованы для
сравнения инструментов. Заявленное
значение эмиссии вибрации также может
использоваться при предварительной оценке
воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации
в каждом конкретном случае применения
электроинструмента может отличаться от
заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень
вибрации может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени безопасности, предусмотренного
2002/44/EC для защиты людей, регулярно
пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования
и способ использования инструмента, а также
учитывать все этапы цикла работы (когда инструмент выключается, когда он работает на
холостом ходу, а также время переключения
с одного режима на другой).
Аккумуляторы
◆ Запрещается вскрывать по каким-либо
причинам.
◆ Запрещается подвергать аккумулятор воздействию воды.
◆ Избегайте хранения в местах, где температура может превышать 40 °C.
◆ Выполняйте зарядку только при температуре окружающей среды 10 – 40 °C.
◆ Выполняйте зарядку только с помощью
зарядного устройства, поставляемого
с инструментом.
◆ Для утилизации аккумуляторов следуйте
инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
◆ Используйте свое зарядное устройство
BLACK+DECKER только для зарядки
аккумулятора инструмента, с которым оно
поставлялось. Использование аккумуляторов другого типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
◆ Не пытайтесь заряжать батареи.
◆ Немедленно заменяйте поврежденный
шнур питания.
◆ Не подвергайте зарядное устройство воздействию воды.
◆ Запрещается вскрывать зарядное устройство.
◆ Запрещается проводить испытания с зарядным устройством.
Зарядное устройство предназначено
только для использования
в помещении.
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство имеет
двойную изоляцию, поэтому заземления
не требуется. Необходимо обязательно
убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует
указанному на шильдике. Никогда
не пытайтесь заменить зарядное
устройство на обычную сетевую вилку.
Условные обозначения на инструменте
На инструменте содержатся следующие
значки вместе с кодом даты:
Внимание! Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Дополнительный правила техники безопасности для аккумуляторных батарей
и зарядных устройств (не прилагающихся к инструменту)
14
◆
Если поврежден сетевой шнур, его
нужно заменить у производителя или
в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER, чтобы избежать проблем.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Характеристики
Составные части инструмента.
1. Спусковой выключатель
2. Реверсивный ползунковый переключатель
3. Быстрозажимной патрон
4. Аккумулятор
5. Кнопка разблокировки аккумуляторного
отсека
6. Зарядное устройство
Сборка
Использование
Предостережение! Инструмент должен
работать в обычном режиме. Избегайте перегрузок.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. A)
Перед первым использованием аккумулятор
нужно зарядить, и делать это всякий раз,
когда чувствуете, что для выполнения работы
не хватает мощности инструмента. Во
время зарядки аккумулятор нагревается, это
нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °C. Рекомендуемая температура
при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не
заряжает аккумулятор если температура
аккумуляторного элемента меньше
10 °C или больше 40 °C. Аккумулятор
нужно оставить в зарядном устройстве
и зарядка начнется автоматически, когда
температура аккумуляторного элемента
станет нормальной.
◆ Вставьте зарядное устройство (6) в любую
стандартную розетку 230 В 50 Гц.
◆ Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство, как показано на рис. А.
◆ Зеленый светодиод начнет мигать, что
означает начало зарядки батареи.
◆ По окончанию зарядки зеленый светодиод начнет гореть непрерывно. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
Внимание! Не используйте инструмент, пока
он подключен к зарядному устройству.
Внимание! Огнеопасно. При отсоединении
зарядного устройство от инструмента, сначала выньте вилку зарядного устройства из
розетки, затем отсоедините шнур зарядного
устройства от инструмента.
Установка и извлечение аккумуляторной
батареи из инструмента (рис. В)
Внимание! Убедитесь в том, что
переключатель вращения вперед/назад
(2) зафиксирован (см. раздел курковый
переключатель & кнопка изменения
направления вращения ”) чтобы предупредить
включение инструмента:
◆ Вставьте аккумуляторную батарею (4) в инструмент до слышимого щелчка (рис. В)
Снятие аккумуляторной батареи с инструмента (рис. С)
◆
Нажмите кнопку высвобождения батареи
(5), как показано на (рис. С) и вытащите аккумуляторную батарею (4) из инструмента.
Инструкции по эксплуатации
Курковый выключатель и кнопка реверсивного вращения (рис. D)
◆
◆
◆
◆
◆
Дрель включается и выключается нажатием и отпусканием куркового выключателя
(1). Чем сильнее нажат выключатель, тем
больше скорость работы дрели.
Кнопка изменения направления вращения
(2) определяет направление вращения
инструмента, а также используется для
блокировки инструмента.
Для установки вращения по часовой
стрелке отпустите курковый выключатель
и нажмите кнопку изменения направления
влево.
Для установки реверсивного направления
вращения нажмите кнопку изменения направления вращения в обратном направлении.
Чтобы заблокировать инструмент, установите переключатель вперед/назад
в центральное положение.
Примечание! Центральное положение
кнопки управления блокирует инструмент
в выключенном положении. При изменении
положения кнопки управления курковый
выключатель должен быть отпущен.
Быстрозажимной патрон (рис. Е)
Внимание! Убедитесь в том, что
переключатель вращения вперед/назад
(2) зафиксирован (см. раздел курковый
переключатель & кнопка изменения
направления вращения ”) чтобы предупредить
включение инструмента.
Чтобы вставить насадку или другую
принадлежность:
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
◆
Удерживая заднюю часть патрона (7)
одной рукой, другой рукой поворачивайте
в направлении против часовой стрелки
переднюю часть (8) патрона, смотря со
стороны конца патрона.
◆ Полностью вставьте насадку или другую
принадлежность в патрон и надежно затяните, удерживая заднюю часть патрона
и поворачивая его переднюю часть против
часовой стрелки, смотря со стороны конца
патрона.
Предостережение! Не пытайтесь затягивать
сверла дрели (или любую другую оснастку),
удерживая патрон и включая инструмент. При
смене принадлежностей можно повредить
патрон и получить травму.
Сверление/завинчивание шурупов
◆
◆
◆
Выберите направление вращения с помощью переключателя (2).
Чтобы включить инструмент нажмите
на спусковой выключатель (1). Скорость
инструмента зависит от степени нажатия
на этот выключатель.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
спусковой выключатель.
Советы по оптимальному использованию
Сверление
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
16
Всегда прилагайте небольшое усилие
параллельно насадке.
Перед тем, как наконечник бура выйдет
с другой стороны рабочей детали,
уменьшите давление на инструмент.
Используйте деревянный брусок,
подложив его с обратной стороны рабочей
детали, который может расщепиться.
Используйте перовое сверло для
сверления отверстий большого диаметра
в дереве.
Используйте перовое сверло из
быстрорежущей стали при сверлении
отверстий в металле.
Используйте буры для бетона при
сверлении отверстий в неармированном
бетоне.
Используйте смазку при сверлении
отверстий в металле, кроме чугуна
и латуни.
Сделайте вырубку с помощью
центрального пробойника по центру
отверстия, которое нужно просверлить
для того, чтобы сделать это более точно.
Завинчивание шурупов
◆
◆
◆
Всегда используйте насадки для отвертки
нужного типа и размера.
Если винты закручиваются с трудом, попробуйте нанести небольшое количество
жидкого моющего средства или мыла
в качестве смазки.
Всегда держите инструмент и наконечник
отвертки на одной линии с винтом
Неисправности и способы
их устранения
Неисправность
Возможная
причина
Возможное
решение
Инструмент не
включается.
Аккумуляторная
батарея разряжена.
Проверьте требования по
зарядке аккумуляторной
батареи
Аккумуляторная
батарея не
заряжается.
Зарядное
устройство не
подключено к сети.
Подключите зарядное
устройство к рабочей
розетке.
Температура
окружающей среды
слишком высокая
или слишком
низкая.
Переместите
зарядное устройство
и аккумуляторную
батарею в место
с температурой выше
40 F (4,5ºC) или ниже
105 F (+40.5ºC)
Устройство внезапно Аккумуляторная
выключается.
батарея нагрелась
по предельной
допустимой
температуры.
Аккумуляторная
батарея разряжена.
(Чтобы увеличить
срок службы
аккумуляторной
батареи, ее
конструкция
предусматривает
отключение после
разрядки
Позвольте
аккумуляторной батарее
остыть.
Установите в зарядное
устройство и позвольте
зарядиться.
Техническое обслуживание
Электроинструмент BLACK+DECKER имеет
длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
Зарядное устройство не требует никакого
обслуживания, кроме регулярной очистки.
Предостережение! Перед выполнением
любых работ по обслуживанию инструмента
снимайте аккумулятор с инструмента. Перед
РУССКИЙ ЯЗЫК
очисткой инструмента отсоедините его от
зарядного устройства.
◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия и зарядное устройство с помощью
мягкой щетки или сухой тканевой салфетки.
◆ Регулярно очищайте корпус электродвигателя с помощью влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие средства
или средства на основе растворителей.
◆ Регулярно открывайте патрон и очищайте
ее от грязи внутри постукиванием.
Зарядное устройство
90599854-06
Входное напряжение
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
Ампер
1
Приблизительное время
зарядки
Часы
1,5
Напряжение
Вперем. тока
18
Емкость
Ач
1,5
Аккумулятор
BL1518
Тип
Ионно-литиевый
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Изделия
и аккумуляторные батареи с данным
символом на маркировке запрещается
утилизировать с обычными бытовыми
отходами.
Аккумулятор
BL2018
Напряжение
Вперем. тока
18
Емкость
Ач
2,0
Тип
Ионно-литиевый
Аккумулятор
Изделия и аккумуляторные батареи содержат
материалы, которые могут быть извлечены
или переработаны, снижая потребность
в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте
электрические изделия и аккумуляторные
батареи согласно местным нормам.
Дополнительная информация доступна по
адресу www.2helpU.com.
Технические характеристики
BDCD18
Напряжение
Впост. тока 18
Скорость холостого хода
мин -1
0 - 650 об./мин
Макс. крутящий момент
Нм
10,3/30
Внутренний размер
сверлильного патрона
мм
1-10
BL4018
Напряжение
Вперем. тока
18
Емкость
Ач
4,0
Тип
Ионно-литиевый
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Акустическое давление (LpA) 65,2 дБ(A),
погрешность (K) 3 дБ(A)
Акустическая энергия (LWA) 76,2 дБ(A),
погрешность (K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745:
Сверление в металле (ah, D) < 1,3 м/сек2,
погрешность (K) 1,5 м/сек2
Завинчивание без удара (ah, S) < 0,6 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Максимальный диаметр
сверления
Сталь/дерево
мм
10/25
Вес
кг
0,78 (1,18 со снаряженной
батареей)
Зарядное устройство
90589867
Входное напряжение
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
мА
200
Приблизительное время
зарядки
Часы
8
Входное напряжение
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
мА
400
Приблизительное время
зарядки
Часы
3-5
Зарядное устройство
90590287-02
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заявление о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
BDCD18 - дрель, шуруповерт
Black & Decker заявляет, что продукция,
описанная в “технических характеристиках”
соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Эти изделия также соответствуют директиве
2004/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU
(с 20.04.2016) и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией
обращайтесь
в компанию Black & Decker по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней
стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании Black & Decker.
Р. Лейверик (R. Laverick)
Менеджер по производству
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
30.11.2015
zst00305329 - 31-05-2016
18
Гарантия
Компания Black & Decker с уверенностью
в качестве своей продукции предлагает
клиентам гарантию на 24 месяца
с момента покупки. Данная гарантия
является дополнительной и ни в коей
мере не направлена на ущемление Ваших
юридических прав. Гарантия действует на
территории стран-членов ЕС и Европейской
зоне свободной торговли.
Чтобы подать заявку по гарантии, заявка
должна соответствовать положениям
и условиям Black & Decker; кроме того,
Вам потребуется предъявить продавцу
или авторизованному специалисту по
ремонту потребуется подтверждение
покупки. Положения и условия 2-летней
гарантии Black & Decker и местонахождение
ближайшего авторизованного специалиста
по ремонту можно узнать через Интернет
по адресу www.2helpU.com, или связавшись
с местным представительством Black & Decker
по адресу, указанному в данном руководстве.
Посетите наш веб-сайт www.blackanddecker.co.uk, чтобы зарегистрировать свое
новое изделие Black & Decker и получать
информацию о новинках и специальных
предложениях.
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising