BDCD18 | Black&Decker BDCD18 DRILL Type H1 instruction manual

3
2
1
6
4
5
371002 - 81 LV
www.blackanddecker.eu
BDCD18
Latviešu
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
11
6
B
A
5
2
1
C
8
E
7
D
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī BLACK+DECKER BDCD18 - urbjmašīna ir
paredzēta skrūvēšanas darbiem, kā arī urbšanai
koksnē, metālā un plastmasā. Šis instruments ir
paredzēts tikai lietošanai mājsaimniecībās.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un instrukcijas
turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos
brīdinājumos attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību,
vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
1. Darba vietas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Uzmanības novēršana var
izraisīt kontroles zaudēšanu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem (sazemētiem) elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
4
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem,
eļļām, asām šķautnēm vai kustīgām
detaļām. Ja vadi ir bojāti vai samezglojušies,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē, aprīkojiet elektroierīces
barošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci.
Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esiet
uzmanīgi, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Neuzmanības brīdis darbā ar elektroinstrumentiem
var izraisīt nopietnas personiskās traumas.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar
neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, samazināsies risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Nodrošiniet, ka slēdzis ir izslēgtā pozīcijā,
pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai, ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņu atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu
atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt
ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr uzturiet piemērotu stāju un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz
labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
LATVIEŠU
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari
mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu nosūkšanas ierīci, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
instrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var
rasties bīstama situācija.
f.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no
barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas
risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet tos lietot personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šīs
lietošanas instrukcijas. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms lietošanas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta
pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus, darba
uzgaļus, utt. lietojiet saskaņā ar šīm instrukcijām, ņemot vērā darba apstākļus un
veicamā darba specifiku. Lietojot elektro-
5. Akumulatora ekspluatācija un apkope
a. Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts vienam
akumulatora veidam, tiek lādēts cita veida
akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
b. Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja izmantojat
citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un
ugunsgrēka risks.
c. Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm,
monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai
līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem,
kuri var savienot abas spailes.
Saskaroties akumulatora spailēm, rodas
īssavienojums, kas var izraisīt apdegumus vai
ugunsgrēku.
d. Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums
var iztecēt no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši pieskārāties
šķidrumam, noskalojiet saskares vietu ar
ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, meklējiet
arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas
iztecējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
6. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Papildu drošības brīdinājumi darbam ar
elektroinstrumentiem
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi urbjmašīnām
◆
♦
◆
Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti instrumenta komplektācijā. Zaudējot kontroli pār
instrumentu, var gūt ievainojumus.
Veicot darbu, kur grieznis varētu saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju, turiet
elektroinstrumentu aiz izolētajām satveršanas virsmām. Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta ārējās
metāla virsmas nokļūst "zem sprieguma" un
rada elektriskās strāvas trieciena risku.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
stiprinājums varētu saskarties ar apslēptu
5
LATVIEŠU
◆
◆
◆
◆
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja stiprinājums saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada elektriskās strāvas
trieciena risku.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā
veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu pie stabilas platformas. Turot
materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i.,
nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār
to.
Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas
noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu
atrašanās vietas.
Nepieskarieties urbja uzgalim tūlīt pēc urbšanas, jo tas var būt karsts.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta
šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot
darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam,
var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma
bojājumu risks.
Citu personu drošība
◆
◆
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas
lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
◆ ievainojumi, kas rodas, pieskaroties rotējošām/kustošām detaļām;
◆ ievainojumi, kas rodas, mainot detaļas, ripas
vai citus piederumus;
◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā; Ilgstoši strādājot
ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un
jāatpūšas.
◆ Dzirdes traucējumi.
◆ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu
(piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu,
dižskābardi un MDF paneļus.)
6
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā,
ir izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas noteikta ar standartu EN 60745, un
tās var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var
pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā 2002/44/EK minētos drošības pasākumus,
lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu
veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus,
vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā
instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai
instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad
instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Šādi simboli tiek parādīti uz instrumenta kopā ar
datuma kodu:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma
risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Papildu drošības instrukcijas akumulatoriem un lādētājiem (netiek piegādātas ar
instrumentu)
Akumulatori
◆ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
◆ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
◆ Neglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C.
◆ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir
robežās no 10 °C līdz 40 °C.
◆ Instrumenta uzlādei izmantojiet tikai lādētāju,
kas tiek piegādāts ar ierīci.
◆ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet
sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
Nedrīkst uzlādēt bojātus akumulatorus.
Lādētāji
◆ Lietojiet šo BLACK+DECKER lādētāju tikai
tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī
instrumenta komplektācijā. Cita veida akumu-
LATVIEŠU
◆
◆
◆
◆
◆
latori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un
bojājumus.
Nekad nemēģiniet uzlādēt baterijas, kas nav
uzlādējamas.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
Neatveriet lādētāju.
Nedurstiet lādētāju.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai
telpās.
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Elektrodrošība
Šim lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar
parastu kontaktdakšu.
◆Ja strāvas padeves vads ir bojāts, tas jānomaina
ražotājam vai pilnvarotā BLACK + DECKER
apkalpošanas centrā, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādi līdzekļi - visi, vai tikai
daži no tiem.
1. Mainīga ātruma slēdzis
2. Turpgaitas/atpakaļgaitas slīdnis
3. Bezatslēgas spīļpatrona
4. Akumulators
5. Akumulatora atbrīvošanas poga
6. Lādētājs
Salikšana
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties
savā gaitā. Nepārslogojiet to.
Akumulatora uzlādēšana (A att.)
Akumulators ir jāuzlādē pirms lietošanas pirmo
reizi un ikreiz, kad tas nenodrošina pietiekami
lielu jaudu, veicot darbus, kas agrāk bija vieglāk
paveicami. Uzlādes laikā akumulators sakarst; tā
ir normāla parādība un neliecina par problēmām.
Brīdinājums! Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka
par 10 °C vai augstāka par 40 °C, akumulatoru
nedrīkst lādēt. Ieteicamā uzlādēšanas temperatūra: aptuveni 24 °C.
Piezīme. Lādētājs neuzlādē akumulatoru,
ja elementu temperatūra zemāka par aptuveni
10 °C vai augstāka par 40 °C. Akumulatoru
vēlams atstāt lādētājā, lai lādētājs automātiski
sāktu uzlādēt akumulatoru, tiklīdz elementi ir
sasiluši vai atdzisuši.
◆ Pievienojiet lādētāju (6) jebkurā standarta
230 voltu 50 Hz elektrības kontaktligzdā.
◆ Bīdiet akumulatoru lādētājā, kā parādīts A attēlā.
◆ Zaļā LED mirgos, norādot, ka akumulators
tiek uzlādēts.
◆ Uzlādes pabeigšanu norāda zaļa LED, kas
deg nepārtraukti. Tagad akumulators ir pilnībā
uzlādēts, un to var sākt lietot vai arī atstāt
lādētājā.
Brīdinājums! Nelietojiet instrumentu, kamēr tas ir
savienots ar lādētāju.
Brīdinājums! Ugunsgrēka risks! Atvienojot
lādētāju no rīka, nodrošiniet, ka tas vispirms tiek
atvienots no kontaktligzdas, pēc tam atvienojiet
lādētāja vadu no rīka.
Akumulatoru komplekta ievietošana ierīcē
un izņemšana no tās (B att.)
Brīdinājums! Pārliecināties, ka turpgaitas/atpakaļgaitas slīdnis (2) ir bloķētā pozīcijā (sk. sadaļu
"Mēlītes slēdzis un atpakaļgaitas poga"), lai
novērstu slēdža iedarbināšanu.
◆ Ievietojiet akumulatoru (4) instrumentā, līdz
dzirdams klikšķis (B att.)
Akumulatoru komplekta ievietošana ierīcē
un izņemšana no tās (C att.)
◆
Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu (5)
kā parādīts (C att.), un izvelciet akumulatoru
(4) no rīka.
Ekspluatācijas rokasgrāmata
Mēlītes slēdzis un atpakaļgaitas poga
(D att.)
◆
◆
◆
◆
◆
Urbjmašīna tiek IESLĒGTA un IZSLĒGTA,
pavelkot un atlaižot mēlītes slēdzi (1). Jo tālāk
nospiesta slēdža mēlīte, jo lielāks urbšanas
ātrums.
Turpgaitas/atpakaļgaitas poga (2) nosaka
instrumenta rotācijas virzienu un kalpo arī kā
bloķēšanas poga.
Lai atlasītu rotāciju uz priekšu, atlaidiet slēdža
mēlīti un nospiediet turpgaitas/atpakaļgaitas
pogu, kas atrodas instrumenta labajā pusē.
Lai izvēlētos pretējās kustības virzienu, nospiediet turpgaitas/atpakaļgaitas pogu.
Nofiksējiet instrumentu, iestatot turpgaitas/
atpakaļgaitas bīdni vidējā pozīcijā.
7
LATVIEŠU
Piezīme. Novietojot pogu vidējā pozīcijā, instruments tiek nobloķēts. Mainot šīs pogas pozīciju,
mēlītei noteikti jābūt atlaistai.
Bezatslēgas spīļpatrona (E att.)
Brīdinājums! Pārliecināties, ka turpgaitas/atpakaļgaitas slīdnis (2) ir bloķētā pozīcijā (sk. sadaļu
"Mēlītes slēdzis un atpakaļgaitas poga"), lai
novērstu slēdža iedarbināšanu.
Urbja uzgaļa vai cita piederuma ievietošana:
◆ Ar vienu roku satveriet spīļpatronas (7)
aizmugurējo daļu un ar otru roku grieziet tās
priekšdaļu (8) pretēji pulksteņrādītāju virzienam, skatoties no spīļpatronas gala.
◆ Ievietojiet spīļpatronā uzgali līdz galam un
cieši pievelciet, turot spīļpatronas aizmugurējo
daļu un griežot tās priekšdaļu pulksteņrādītāju
virzienā, skatoties no spīļpatronas gala.
Brīdinājums! Urbja uzgaļus (vai citus piederumus) nedrīkst piestiprināt, satverot spīļpatronas
priekšējo daļu un ieslēdzot instrumentu. Šādi
mainot piederumus, var sabojāt spīļpatronu un gūt
ievainojumus.
◆
◆
Ja skrūves ir grūti pievilkt, izmantojiet kā
smērvielu nedaudz trauku mazgāšanas
līdzekļa vai ziepju.
Instruments un skrūvgrieža uzgalis jātur precīzi taisnā virzienā pret skrūvi
Problēmu novēršana
Problēma
Iespējamais cēlonis
Iespējamais risinājums
Instrumentu
nevar
iedarbināt.
Akumulators netika
uzlādēts.
Iepazīsieties ar akumulatora
uzlādes prasībām
Akumulators
netiek
uzlādēts.
Lādētājs nav pieslēgts.
Pievienojiet lādētāju
darbojošai kontaktligzdai.
Apkārtējā gaisa
temperatūra ir pārāk
karsta vai pārāk auksta.
Pārvietojiet lādētāju un
akumulatoru uz vietu,
kur apkārtējā gaisa
temperatūra ir virs 4,5 °C
(40 °F) vai zemāka par
+40,5 °C (105 °F)
Akumulators ir sasniedzis
savu maksimālo siltuma
ierobežojumu.
Ļaujiet akumulatoram atdzist.
Neuzlādējas.
(Lai palielinātu
akumulatoru darbmūžu,
to ir paredzēts
nekavējoties atslēgt,
ja uzlādes līmenis būtiski
pazeminās)
Ievietojiet lādētājā un ļaujiet
uzlādēties.
Iekārta pēkšņi
izslēdzas.
Urbšana un skrūvēšana
◆
◆
◆
Ar turpgaitas/atpakaļgaitas bīdņa (2) palīdzību
uzstādiet turpgaitas vai atpakaļgaitas rotāciju.
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet slēdzi
(1). Instrumenta ātrums ir atkarīgs no tā, cik
daudz ir nospiests slēdzis.
Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
Ieteikumi optimālai darbībai
Urbšana
♦
Urbja uzgalis viegli jāspiež precīzi taisnā
virzienā pret materiālu.
Tieši pirms urbja uzgaļa izurbšanās apstrādājamā materiāla otrā pusē samaziniet spiedienu uz instrumenta.
Ja apstrādājamais materiāls varētu saplaisāt,
atbalstiet to ar koka bluķi.
Veidojot koksnē liela diametra urbumus, lietojiet pīķveida uzgaļus.
Urbjot metālā, lietojiet HSS urbja uzgali.
Urbjot mīkstā mūrī, lietojiet urbja uzgali mūrim.
Urbjot metālā, kas nav ne čuguns, ne misiņš,
lietojiet smērvielu.
Ar punktsiša palīdzību veiciet ierobu vietā, kur
jāveic urbums, lai tas būtu precīzāks.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Skrūvēšana
◆
8
Vienmēr lietojiet pareiza veida un izmēra skrūvgrieža uzgali.
Apkope
Šis Black & Decker instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas
instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrīšanu.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas izņemiet
no instrumenta akumulatoru. Pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas avota.
◆ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri
iztīriet instrumenta un lādētāja ventilācijas
atveres.
◆ Ar mitru lupatiņu. regulāri iztīriet motora korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus
vai šķīdinātājus.
◆ Regulāri atveriet spīļpatronu un viegli uzsitiet
pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos putekļus.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un akumulatorus, kas apzīmēti ar šo
simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves
atkritumiem.
LATVIEŠU
Izstrādājumi un baterijas satur materiālus, ko var
atgūt vai pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc
izejvielām. Lūdzu pārstrādājiet elektrisko izstrādājumus un baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Plašāka informācija ir pieejama vietnē
www.2helpU.com
Tehniskie dati
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
Skaņas spiediens (LpA) 65,2 dB(A), nenoteiktība (K) 3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 76,2 dB(A), nenoteiktība (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
urbšana metālā (ah, D) < 1,3 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
BDCD18
Spriegums
V līdzstr.
18
Tukšgaitas ātrums
Apgr./
min
0-650 apgr./min
Maks. griezes moments
Nm
10,3/30
Spīļpatronas atvērums
mm
1-10
Skrūvēšana bez trieciena (ah) <0,6 m/s2, nenoteiktība (K)
1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
Maks. urbšanas diametrs
Tērauds/koksne
mm
10/25
Svars
kg
0,78 (ar akumulatoru 1,18)
Ievades spriegums
Vmaiņstr.
230
Izvades spriegums
Vlīdzstr.
18
Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
Strāva
mA
200
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Aptuvenais uzlādes laiks
Stundas
8
Ievades spriegums
Vmaiņstr.
230
Izvades spriegums
Vlīdzstr.
18
Strāva
mA
400
Aptuvenais uzlādes laiks
Stundas
3-5
Lādētājs
90589867
Lādētājs
90590287-02
Lādētājs
90599854-06
Ievades spriegums
Vmaiņstr.
230
Izvades spriegums
Vlīdzstr.
18
Strāva
A
1
Aptuvenais uzlādes laiks
Stundas
1,5
Spriegums
Vmaiņstr.
18
Jauda
Ah
1,5
Akumulators
Šie izstrādājumi arī atbilst Direktīvai 2004/108/EK
(līdz 19.04.2016), 2014/30/ES (no 20.04.2016) un
2011/65/ES.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai
skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā
izstrādā šo deklarāciju.
BL1518
Veids
Litija jonu
Akumulators
BL2018
Spriegums
Vmaiņstr.
Jauda
Ah
Veids
18
R. Laverick
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Apvienotā Karaliste
30.11.2015.
2,0
Litija jonu
Akumulators
BL4018
Spriegums
Vmaiņstr.
Jauda
Ah
Veids
BDCD18 - Urbjmašīna, skrūvgriezis
18
4,0
Litija jonu
9
LATVIEŠU
Garantija
Black & Decker ir pārliecināts par savu izstrādājumu kvalitāti un piedāvā patērētājiem 24 mēnešu
garantiju no iegādes datuma. Šis garantijas
paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un
nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā
Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās
tirdzniecības zonā.
Lai iesniegtu garantijas prasību, prasībai ir jābūt
saskaņā ar Black&Decker Noteikumiem un nosacījumiem, un jums būs nepieciešams iesniegt
pirkuma apliecinājumu pārdevējam vai pilnvarotam remonta pārstāvim. Black&Decker 2 gadu
garantijas noteikumus un nosacījumus, un jums
tuvākās pilnvarotā remonta darbnīcas novietojumu var tikt iegūts internetā www.2helpU.com, vai
sazinoties ar savu vietējo Black & Decker biroju,
izmantojot šajā rokasgrāmatā norādīto adresi.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu mājas lapu
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet savu
Black & Decker izstrādājumu, lai saņemtu jaunumus par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem
piedāvājumiem.
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Дрель BLACK+DECKER BDCD18
предназначена для закручивания/
выкручивания винтов, а также для
высверливания отверстий в дереве, металле
и пластике. Данный инструмент не является
профессиональным и предназначен для
домашнего использования потребителем.
b.
Правила техники безопасности
Общие предупреждения по технике безопасности при работе с электроинструментом
Осторожно! Полностью прочтите
инструкции по технике безопасности
и все руководства по эксплуатации.
Несоблюдение представленных ниже
предупреждений и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возгоранию и/или тяжелым
травмам.
Сохраните все инструкции для
последующего обращения к ним.
Термин "электроинструмент" во всех
приведенных ниже предупреждениях
относится к питаемому от электросети
(проводному) или от аккумуляторов
(беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность на рабочем месте
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламленное или плохое освещенное рабочее место может стать
причиной несчастного случая.
b. Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Искры, которые появляются при
работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или паров.
c. Не разрешайте детям и посторонним
лицам находиться рядом с вами при
работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2. Электробезопасность
a. Сетевые вилки должны
соответствовать розеткам. Никогда
не меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам для
электроинструментов с заземлением.
c.
d.
e.
f.
Использование оригинальных
штепсельных вилок, соответствующих
типу сетевой розетки снижает риск
поражения электрическим током.
Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем или
в условиях повышенной влажности.
Попадание воды в электроинструмент
может привести к поражению
электрическим током.
Бережно обращайтесь со шнуром
питания. Никогда не используйте
кабель для переноски инструмента,
не тяните за него, пытаясь отключить
инструмент от сети. Держите кабель
подальше от источников тепла,
масла, острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
запутанный шнур питания повышает риск
поражения электротоком.
При работе с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться удлинительным кабелем,
рассчитанным на эксплуатацию вне
помещения. Использование кабеля,
предназначенного для применения
на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты от
токов замыкания на землю (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3. Обеспечение индивидуальной
безопасности
a. При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или
под воздействием лекарственных
препаратов. Минутная невнимательность
при работе с электроинструментом может
привести к серьезным травмам.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте защитные
очки. Средства защиты, такие как противопылевая маска, обувь с не скользящей
подошвой, каска и защитные наушники,
используемые при работе, уменьшают
риск получения травм.
c. Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, взять инструмент
или перенести его на другое место,
убедитесь в том, что выключатель находится в положении Выкл. Переноска
электроинструмента, когда палец находится на переключателе, или подача питания
на электроинструмент, когда переключатель замкнут, может привести к несчастным случаям.
d. Уберите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на
вращающейся части электроинструмента,
может привести к травме.
e. Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие. Это позволит
лучше контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
f. Надевайте подходящую одежду. Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда и перчатки
не попадали под движущиеся детали.
Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос
на движущиеся детали.
g. При наличии устройств для подключения оборудования для удаления
и сбора пыли необходимо обеспечить
правильность их подключения и эксплуатации. Использование устройства
для пылеудаления сокращает риски,
связанные с пылью.
4. Эксплуатация электроинструмента
и уход за ним
a. Избегайте чрезмерной нагрузки
электроинструмента. Используйте
электроинструмент в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу более
эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
12
b. Не используйте электроинструмент,
если не работает его выключатель.
Любой инструмент, управлять
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
c. Перед выполнением любой
регулировки, заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d. Храните электроинструмент
в недоступном для детей месте и не
позволяйте работать с инструментом
людям, не имеющим соответствующих
навыков работы с такого рода
инструментами. Электроинструмент
представляет опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Обслуживание электроинструментов.
Проверьте движущиеся детали на
несоосность или заклинивание,
поломку либо какие-либо другие
условия, которые могут повлиять на
эксплуатацию электроинструмента.
В случае обнаружения повреждений,
прежде чем приступить
к эксплуатации инструмента, его
нужно отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
f. Необходимо содержать режущий
инструмент в остро заточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за которым
следят должным образом и который
хорошо заточен, значительно меньше,
а работать с ним легче.
g. Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии с данными
инструкциями и с учетом условий
и специфики работы. Использование
электроинструмента для работ, для
которых он не предназначен, может
привести к несчастным случаям.
5. Использование аккумуляторных
электроинструментов и уход за ними
РУССКИЙ ЯЗЫК
a. Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное устройство. Использование зарядного устройства определенного типа для зарядки других батарей
может привести к возгоранию.
b. Используйте для электроинструмента только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной травмы
и пожара.
c. Избегайте попадания внутрь батареи
скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических
предметов, которые могут вызывать
замыкание ее контактов.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к пожару или получению ожогов.
d. При повреждении батареи, из нее может
вытечь электролит; избегайте контакта
с ним. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании электролита в глаза обратитесь
за медицинской помощью. Жидкость,
находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом.
Это позволит обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
•
◆
◆
◆
◆
Безопасность окружающих
◆
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Дополнительные
правила техники безопасности при
использовании дрелей
◆
◆
Пользуйтесь дополнительными рукоятками, входящими в комплект поставки
инструмента. Потеря контроля может
привести к травме.
Удерживайте инструмент за изолированные поверхности захватывания при
выполнении работ, во время которых
имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.
Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае перерезания
находящегося под напряжением провода
возможно поражение оператора электрическим током.
Удерживайте инструмент за изолированные поверхности захватывания при
выполнении работ, во время которых
имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой. Если вы
держитесь за металлические детали инструмента в случае соприкосновения с находящимся под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим током.
Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации обрабатываемой детали на устойчивой опоре.
Держать деталь на весу или в руках перед
собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
Перед тем как сверлить отверстия в стенах, полах или потолках, проверьте места
расположения проводки и трубопроводов.
Избегайте касания к кончику сверла сразу
после работы, он может сильно нагреваться.
Далее в руководстве приводятся виды
работ, для которых предназначен данный
инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также
выполнение любых операций помимо тех,
которые рекомендованы данным руководством, может привести к травме.
◆
Данное устройство не предназначено для
использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными
или ментальными возможностями, а также
лицами без достаточного опыта и знаний,
если только они не делают этого под руководством лица имеющего соответствующий
опыт и отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным
устройством.
Остаточные риски
Помимо рисков, указанных
в предупреждениях по технике безопасности,
при использовании инструмента могут
возникать дополнительные остаточные
риски. Причиной таких рисков может быть
неправильная эксплуатация, длительное
использование и т. п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
◆ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
◆
◆
◆
◆
Травмы в результате замены каких-либо
компонентов, полотен или принадлежностей.
Травмы в результате длительного использования инструмента. При использовании
любого инструмента в течение длительного времени нужно обязательно делать
регулярные перерывы.
Ухудшение слуха.
Угроза здоровью в результате вдыхания
пыли, которая образуется при использовании инструмента (например, при работе
с деревом, особенно дубом, буком и ДВП).
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные
в технических спецификациях и заявлении
о соответствии были измерены в соответствии
с стандартным методом тестирования
EN 60745 и могут быть использованы для
сравнения инструментов. Заявленное
значение эмиссии вибрации также может
использоваться при предварительной оценке
воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации
в каждом конкретном случае применения
электроинструмента может отличаться от
заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень
вибрации может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени безопасности, предусмотренного
2002/44/EC для защиты людей, регулярно
пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования
и способ использования инструмента, а также
учитывать все этапы цикла работы (когда инструмент выключается, когда он работает на
холостом ходу, а также время переключения
с одного режима на другой).
Аккумуляторы
◆ Запрещается вскрывать по каким-либо
причинам.
◆ Запрещается подвергать аккумулятор воздействию воды.
◆ Избегайте хранения в местах, где температура может превышать 40 °C.
◆ Выполняйте зарядку только при температуре окружающей среды 10 – 40 °C.
◆ Выполняйте зарядку только с помощью
зарядного устройства, поставляемого
с инструментом.
◆ Для утилизации аккумуляторов следуйте
инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
◆ Используйте свое зарядное устройство
BLACK+DECKER только для зарядки
аккумулятора инструмента, с которым оно
поставлялось. Использование аккумуляторов другого типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
◆ Не пытайтесь заряжать батареи.
◆ Немедленно заменяйте поврежденный
шнур питания.
◆ Не подвергайте зарядное устройство воздействию воды.
◆ Запрещается вскрывать зарядное устройство.
◆ Запрещается проводить испытания с зарядным устройством.
Зарядное устройство предназначено
только для использования
в помещении.
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство имеет
двойную изоляцию, поэтому заземления
не требуется. Необходимо обязательно
убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует
указанному на шильдике. Никогда
не пытайтесь заменить зарядное
устройство на обычную сетевую вилку.
Условные обозначения на инструменте
На инструменте содержатся следующие
значки вместе с кодом даты:
Внимание! Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Дополнительный правила техники безопасности для аккумуляторных батарей
и зарядных устройств (не прилагающихся к инструменту)
14
◆
Если поврежден сетевой шнур, его
нужно заменить у производителя или
в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER, чтобы избежать проблем.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Характеристики
Составные части инструмента.
1. Спусковой выключатель
2. Реверсивный ползунковый переключатель
3. Быстрозажимной патрон
4. Аккумулятор
5. Кнопка разблокировки аккумуляторного
отсека
6. Зарядное устройство
Сборка
Использование
Предостережение! Инструмент должен
работать в обычном режиме. Избегайте перегрузок.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. A)
Перед первым использованием аккумулятор
нужно зарядить, и делать это всякий раз,
когда чувствуете, что для выполнения работы
не хватает мощности инструмента. Во
время зарядки аккумулятор нагревается, это
нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °C. Рекомендуемая температура
при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не
заряжает аккумулятор если температура
аккумуляторного элемента меньше
10 °C или больше 40 °C. Аккумулятор
нужно оставить в зарядном устройстве
и зарядка начнется автоматически, когда
температура аккумуляторного элемента
станет нормальной.
◆ Вставьте зарядное устройство (6) в любую
стандартную розетку 230 В 50 Гц.
◆ Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство, как показано на рис. А.
◆ Зеленый светодиод начнет мигать, что
означает начало зарядки батареи.
◆ По окончанию зарядки зеленый светодиод начнет гореть непрерывно. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
Внимание! Не используйте инструмент, пока
он подключен к зарядному устройству.
Внимание! Огнеопасно. При отсоединении
зарядного устройство от инструмента, сначала выньте вилку зарядного устройства из
розетки, затем отсоедините шнур зарядного
устройства от инструмента.
Установка и извлечение аккумуляторной
батареи из инструмента (рис. В)
Внимание! Убедитесь в том, что
переключатель вращения вперед/назад
(2) зафиксирован (см. раздел курковый
переключатель & кнопка изменения
направления вращения ”) чтобы предупредить
включение инструмента:
◆ Вставьте аккумуляторную батарею (4) в инструмент до слышимого щелчка (рис. В)
Снятие аккумуляторной батареи с инструмента (рис. С)
◆
Нажмите кнопку высвобождения батареи
(5), как показано на (рис. С) и вытащите аккумуляторную батарею (4) из инструмента.
Инструкции по эксплуатации
Курковый выключатель и кнопка реверсивного вращения (рис. D)
◆
◆
◆
◆
◆
Дрель включается и выключается нажатием и отпусканием куркового выключателя
(1). Чем сильнее нажат выключатель, тем
больше скорость работы дрели.
Кнопка изменения направления вращения
(2) определяет направление вращения
инструмента, а также используется для
блокировки инструмента.
Для установки вращения по часовой
стрелке отпустите курковый выключатель
и нажмите кнопку изменения направления
влево.
Для установки реверсивного направления
вращения нажмите кнопку изменения направления вращения в обратном направлении.
Чтобы заблокировать инструмент, установите переключатель вперед/назад
в центральное положение.
Примечание! Центральное положение
кнопки управления блокирует инструмент
в выключенном положении. При изменении
положения кнопки управления курковый
выключатель должен быть отпущен.
Быстрозажимной патрон (рис. Е)
Внимание! Убедитесь в том, что
переключатель вращения вперед/назад
(2) зафиксирован (см. раздел курковый
переключатель & кнопка изменения
направления вращения ”) чтобы предупредить
включение инструмента.
Чтобы вставить насадку или другую
принадлежность:
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
◆
Удерживая заднюю часть патрона (7)
одной рукой, другой рукой поворачивайте
в направлении против часовой стрелки
переднюю часть (8) патрона, смотря со
стороны конца патрона.
◆ Полностью вставьте насадку или другую
принадлежность в патрон и надежно затяните, удерживая заднюю часть патрона
и поворачивая его переднюю часть против
часовой стрелки, смотря со стороны конца
патрона.
Предостережение! Не пытайтесь затягивать
сверла дрели (или любую другую оснастку),
удерживая патрон и включая инструмент. При
смене принадлежностей можно повредить
патрон и получить травму.
Сверление/завинчивание шурупов
◆
◆
◆
Выберите направление вращения с помощью переключателя (2).
Чтобы включить инструмент нажмите
на спусковой выключатель (1). Скорость
инструмента зависит от степени нажатия
на этот выключатель.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
спусковой выключатель.
Советы по оптимальному использованию
Сверление
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
16
Всегда прилагайте небольшое усилие
параллельно насадке.
Перед тем, как наконечник бура выйдет
с другой стороны рабочей детали,
уменьшите давление на инструмент.
Используйте деревянный брусок,
подложив его с обратной стороны рабочей
детали, который может расщепиться.
Используйте перовое сверло для
сверления отверстий большого диаметра
в дереве.
Используйте перовое сверло из
быстрорежущей стали при сверлении
отверстий в металле.
Используйте буры для бетона при
сверлении отверстий в неармированном
бетоне.
Используйте смазку при сверлении
отверстий в металле, кроме чугуна
и латуни.
Сделайте вырубку с помощью
центрального пробойника по центру
отверстия, которое нужно просверлить
для того, чтобы сделать это более точно.
Завинчивание шурупов
◆
◆
◆
Всегда используйте насадки для отвертки
нужного типа и размера.
Если винты закручиваются с трудом, попробуйте нанести небольшое количество
жидкого моющего средства или мыла
в качестве смазки.
Всегда держите инструмент и наконечник
отвертки на одной линии с винтом
Неисправности и способы
их устранения
Неисправность
Возможная
причина
Возможное
решение
Инструмент не
включается.
Аккумуляторная
батарея разряжена.
Проверьте требования по
зарядке аккумуляторной
батареи
Аккумуляторная
батарея не
заряжается.
Зарядное
устройство не
подключено к сети.
Подключите зарядное
устройство к рабочей
розетке.
Температура
окружающей среды
слишком высокая
или слишком
низкая.
Переместите
зарядное устройство
и аккумуляторную
батарею в место
с температурой выше
40 F (4,5ºC) или ниже
105 F (+40.5ºC)
Устройство внезапно Аккумуляторная
выключается.
батарея нагрелась
по предельной
допустимой
температуры.
Аккумуляторная
батарея разряжена.
(Чтобы увеличить
срок службы
аккумуляторной
батареи, ее
конструкция
предусматривает
отключение после
разрядки
Позвольте
аккумуляторной батарее
остыть.
Установите в зарядное
устройство и позвольте
зарядиться.
Техническое обслуживание
Электроинструмент BLACK+DECKER имеет
длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
Зарядное устройство не требует никакого
обслуживания, кроме регулярной очистки.
Предостережение! Перед выполнением
любых работ по обслуживанию инструмента
снимайте аккумулятор с инструмента. Перед
РУССКИЙ ЯЗЫК
очисткой инструмента отсоедините его от
зарядного устройства.
◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия и зарядное устройство с помощью
мягкой щетки или сухой тканевой салфетки.
◆ Регулярно очищайте корпус электродвигателя с помощью влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие средства
или средства на основе растворителей.
◆ Регулярно открывайте патрон и очищайте
ее от грязи внутри постукиванием.
Зарядное устройство
90599854-06
Входное напряжение
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
Ампер
1
Приблизительное время
зарядки
Часы
1,5
Напряжение
Вперем. тока
18
Емкость
Ач
1,5
Аккумулятор
BL1518
Тип
Ионно-литиевый
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Изделия
и аккумуляторные батареи с данным
символом на маркировке запрещается
утилизировать с обычными бытовыми
отходами.
Аккумулятор
BL2018
Напряжение
Вперем. тока
18
Емкость
Ач
2,0
Тип
Ионно-литиевый
Аккумулятор
Изделия и аккумуляторные батареи содержат
материалы, которые могут быть извлечены
или переработаны, снижая потребность
в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте
электрические изделия и аккумуляторные
батареи согласно местным нормам.
Дополнительная информация доступна по
адресу www.2helpU.com.
Технические характеристики
BDCD18
Напряжение
Впост. тока 18
Скорость холостого хода
мин -1
0 - 650 об./мин
Макс. крутящий момент
Нм
10,3/30
Внутренний размер
сверлильного патрона
мм
1-10
BL4018
Напряжение
Вперем. тока
18
Емкость
Ач
4,0
Тип
Ионно-литиевый
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Акустическое давление (LpA) 65,2 дБ(A),
погрешность (K) 3 дБ(A)
Акустическая энергия (LWA) 76,2 дБ(A),
погрешность (K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745:
Сверление в металле (ah, D) < 1,3 м/сек2,
погрешность (K) 1,5 м/сек2
Завинчивание без удара (ah, S) < 0,6 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Максимальный диаметр
сверления
Сталь/дерево
мм
10/25
Вес
кг
0,78 (1,18 со снаряженной
батареей)
Зарядное устройство
90589867
Входное напряжение
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
мА
200
Приблизительное время
зарядки
Часы
8
Входное напряжение
Вперем. тока
230
Выходное напряжение
Впост. тока
18
Ток
мА
400
Приблизительное время
зарядки
Часы
3-5
Зарядное устройство
90590287-02
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заявление о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
BDCD18 - дрель, шуруповерт
Black & Decker заявляет, что продукция,
описанная в “технических характеристиках”
соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Эти изделия также соответствуют директиве
2004/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU
(с 20.04.2016) и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Black & Decker по
адресу, указанному ниже или приведенному
на задней стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании Black & Decker.
Р. Лейверик (R. Laverick)
Менеджер по производству
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
30.11.2015
zst00305328 - 10-06-2016
18
Гарантия
Компания Black & Decker с уверенностью
в качестве своей продукции предлагает
клиентам гарантию на 24 месяца
с момента покупки. Данная гарантия
является дополнительной и ни в коей
мере не направлена на ущемление Ваших
юридических прав. Гарантия действует на
территории стран-членов ЕС и Европейской
зоне свободной торговли.
Чтобы подать заявку по гарантии, заявка
должна соответствовать положениям
и условиям Black & Decker; кроме того,
Вам потребуется предъявить продавцу
или авторизованному специалисту по
ремонту потребуется подтверждение
покупки. Положения и условия 2-летней
гарантии Black & Decker и местонахождение
ближайшего авторизованного специалиста
по ремонту можно узнать через Интернет
по адресу www.2helpU.com, или связавшись
с местным представительством Black & Decker
по адресу, указанному в данном руководстве.
Посетите наш веб-сайт www.blackanddecker.co.uk, чтобы зарегистрировать свое
новое изделие Black & Decker и получать
информацию о новинках и специальных
предложениях.
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising