BDCD18 | Black&Decker BDCD18 DRILL Type H1 instruction manual

3
2
1
6
4
5
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511114 - 47 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
BDCD18
6
B
A
5
2
1
C
8
7
D
E
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
f.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
3.
a.
Bezpečnosť osôb
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypínač v polohe
vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom
na vypínači alebo pripojenie náradia k napájaciemu
zdroju, ak je vypínač náradia v polohe zapnuté, môže
spôsobiť úraz.
Pred spustením z náradia vždy odstráňte všetky
kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená
lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Vaša vŕtačka BLACK+DECKER BDCD18 je určená na
skrutkovanie a vŕtanie do dreva, kovu a plastov. Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov
môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým
prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na budúce použitie.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete
(je vybavené prívodným káblom) alebo náradie napájané
akumulátorom (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
3
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná
lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho opraviť.
Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi pracuje.
Používajte toto elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu,
ktorá sa bude vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené, môže
byť nebezpečné.
◆
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
Používajte elektrické náradie výhradne s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ náradia.
Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince,
skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety,
ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora.
Skratovanie kontaktov akumulátora môže viesť
k vzniku popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu
s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto omyte
vodou. Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto
umyte a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
◆
◆
◆
◆
◆
Bezpečnosť ostatných osôb
◆
◆
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia tohto výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zaistené,
že sa s týmto zariadením nebudú hrať.
Zvyškové riziká
Ak sa toto zariadenie používa iným spôsobom, než je
uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach,
môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká
môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
◆ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
◆ Zranenia spôsobené pri výmene dielov, nožov alebo
príslušenstva.
◆ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
◆ Poškodenie sluchu.
◆ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
vŕtačky
◆
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so
skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte
pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe úraz
elektrickým prúdom.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu montážneho prvku so skrytými
elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie
vždy za izolované rukoväti. Montážne prvky,
ktoré sa dostanú do kontaktu so „živým“ vodičom,
spôsobia, že neizolované kovové časti elektrického
náradia budú tiež „živé“, čo môže obsluhe spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k stabilnej
podložke používajte svorky alebo iné vhodné
prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
V tomto návode je opísané určené použitie tohto
náradia. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
4
Vibrácie
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému
na výkonovom štítku. Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku priamym pripojením k sieťovej zásuvke.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
◆
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa požiadaviek normy
2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich
elektrické náradie v zamestnaní, musí predbežný odhad
pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky
použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a keď
beží naprázdno.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Spínač s plynulou reguláciou otáčok
2. Prepínač pravého/ľavého chodu
3. Rýchloupevňovacie skľučovadlo
4. Akumulátor
5. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
6. Nabíjačka
Štítky na náradí
Na náradí sú spoločne s dátumovým kódom zobrazené
nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať návod
na použitie.
Zostavenie
Použitie
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky (nie sú dodávané s náradím)
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu.
Akumulátor
◆ Nikdy sa nepokúšajte narušiť obal akumulátora.
◆ Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
◆ Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
◆ Nabíjajte akumulátory iba pri teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
◆ Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
◆ Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor
sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav,
ktorý neznamená žiadny problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátory,
ak klesne teplota článkov akumulátora pod približne
10 °C alebo ak prekročí 40 °C. Akumulátory sa môžu
ponechať v nabíjačke a nabíjanie sa automaticky
spustí, hneď ako teplota článkov dosiahne povolený
rozsah.
◆ Pripojte nabíjačku (6) k akejkoľvek štandardnej elektrickej zásuvke s napájacím napätím 230 V a frekvenciou 50 Hz.
◆ Zasuňte akumulátor do nabíjačky, ako je zobrazené
na obr. A.
◆ Zelený LED indikátor bude blikať, čo bude indikovať
prebiehajúce nabíjanie akumulátora.
◆ Ukončenie nabíjania je indikované neprerušovaným
svietením zeleného LED indikátora. Akumulátor je
úplné nabitý a môže sa vybrať z nabíjačky alebo
môže sa ponechať v nabíjačke.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
◆ Používajte nabíjačku BLACK+DECKER iba na
nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s náradím.
Iné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť zranenie
alebo iné škody.
◆ Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie
sú na nabíjanie určené.
◆ Poškodené káble ihneď vymeňte.
◆ Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
◆ Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
◆ Nabíjačku nerozoberajte.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie
použitie.
Varovanie! Nepoužívajte toto náradie, ak je pripojené
k nabíjačke.
5
◆
Varovanie! Nebezpečenstvo vzniku požiaru. Pri odpájaní
nabíjačky od náradia vždy zaistite, aby bola najskôr odpojená nabíjačka od sieťovej zásuvky a potom odpojte
kábel nabíjačky od náradia.
◆
Rady na optimálne použitie
Vloženie a vybratie akumulátora z náradia
(obr. B)
Vŕtanie
Varovanie! Uistite sa, či je ovládacie tlačidlo pre pravý/
ľavý chod (2) nastavené v zaisťovacej polohe (pozrite
časť Hlavný vypínač a ovládacie tlačidlo pre pravý/ľavý
chod), aby ste zabránili aktivácii vypínača.
◆ Vložte akumulátor (4) do náradia tak, aby ste začuli
kliknutie (obr. B)
♦
♦
♦
♦
Vybratie akumulátora z náradia (obr. C)
◆
♦
Stlačte tlačidlo na uvoľnenie akumulátora (5) zobrazené na obr. C a vysuňte akumulátor (4) z náradia.
♦
Pokyny na použitie
Hlavný vypínač a ovládacie tlačidlo
pre pravý/ľavý chod (obr. D)
◆
◆
◆
◆
◆
♦
♦
Táto vŕtačka sa zapína a vypína stlačením a uvoľnením hlavného vypínača (1). Čím viac je vypínač
stlačený, tým vyššie sú otáčky pracovného nástroja.
Ovládacie tlačidlo pre pravý/ľavý chod (2) určuje
smer otáčania pracovného nástroja a slúži tiež ako
zaisťovacie tlačidlo.
Ak chcete zvoliť pravý chod, uvoľnite hlavný vypínač
a stlačte ovládacie tlačidlo pre pravý/ľavý chod doľava.
Ak chcete zvoliť ľavý chod, zatlačte ovládacie tlačidlo
pre pravý/ľavý chod na druhú stranu.
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte ovládacie
tlačidlo pre pravý/ľavý chod do stredovej polohy.
Vždy vyvíjajte mierny tlak v osi vrtáka.
Tesne pred preniknutím špičky vrtáka druhou stranou
obrobku zmenšite tlak vyvíjaný na náradie.
Podložte obrobok kúskom dreva, aby ste zabránili
štiepaniu obrobku.
Pri vŕtaní otvorov do dreva s väčším priemerom
používajte ploché vrtáky.
Pri vŕtaní do kovu používajte vrtáky z rýchloreznej
ocele (HSS).
Pri vŕtaní do mäkkého muriva použite vrtáky do
muriva.
Ak nevŕtate do liatiny alebo do mosadze, používajte
pri vŕtaní kovov mazivo.
Na zvýšenie presnosti vŕtania si vždy uprostred diery,
ktorú chcete vŕtať, vytvorte na povrchu obrobku
pomocou priebojníka vodiacu značku.
Skrutkovanie
◆
◆
◆
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho nástavca.
Ak sa nedajú skrutky správne pritiahnuť, použite ako
mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového
roztoku.
Vždy držte náradie so skrutkovacím nástavcom
v jednej osi so skrutkou.
Odstraňovanie porúch
Poznámka! Stredová poloha tohto ovládacieho tlačidla
zaisťuje náradie vo vypnutej polohe. Ak meníte polohu
tohto prepínača, uistite sa, či je uvoľnený vypínač.
Rýchloupínacie skľučovadlo (obr. E)
Varovanie! Uistite sa, či je ovládacie tlačidlo pre pravý/
ľavý chod (2) nastavené v zaisťovacej polohe (pozrite
časť Hlavný vypínač a ovládacie tlačidlo pre pravý/ľavý
chod), aby ste zabránili aktivácii vypínača.
Vloženie vrtáka alebo iného pracovného nástroja:
◆ Jednou rukou uchopte zadnú polovicu skľučovadla
(7) a druhou rukou otočte prednú polovicu skľučovadla (8) proti smeru pohybu hodinových ručičiek,
pri pohľade od zadnej časti skľučovadla.
◆ Zasuňte pracovný nástroj celkom do skľučovadla
a uchopením zadnej polovice skľučovadla a otáčaním jeho prednej polovice v smere pohybu hodinových ručičiek skľučovadlo riadne utiahnite.
Varovanie! Nepokúšajte sa utiahnuť vrtáky (alebo iné
príslušenstvo) uchopením prednej časti skľučovadla
a zapnutím náradia. Výmena príslušenstva, ktorá sa robí
takýmto spôsobom môže viesť k poškodeniu skľučovadla
a k úrazu.
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Náradie nie je
možné spustiť.
Akumulátor nie je nabitý.
Skontrolujte, či nie je nutné nabitie akumulátora.
Akumulátor sa
nenabíja.
Prívodný kábel nabíjačky
nie je pripojený k sieťovej
zásuvke.
Pripojte prívodný
kábel nabíjačky k sieťovej
zásuvke.
Príliš vysoká alebo príliš
nízka teplota okolitého
prostredia.
Premiestnite nabíjačku
a prívodný do prostredia,
v ktorom je teplota vyššia
než 4,5 °C alebo nižšia
než 40,5 °C.
Akumulátor dosiahol svoj
maximálny teplotný limit.
Nechajte akumulátor
vychladnúť.
Náradie sa
náhle vypne.
Vložte ho do nabíjačky
Akumulátor je vybitý.
Tento akumulátor je
a nechajte ho úplne nabiť.
vyrobený tak, aby došlo
k jeho okamžitému vypnutiu,
ak dôjde k jeho vybitiu, aby
bola maximalizovaná jeho
prevádzková životnosť.
Údržba
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
Vŕtanie/skrutkovanie
◆
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (1).
Otáčky náradia závisia od intenzity stlačenia tohto
vypínača.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite tento vypínač.
Pomocou ovládacieho tlačidla pre pravý/ľavý chod
(2) zvoľte smer otáčania doprava alebo doľava.
6
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného čistenia.
Akumulátor
BL1518
Napájacie napätie
V
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou vyberte z náradia
akumulátor. Pred čistením odpojte nabíjačku od siete.
◆ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
◆ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
◆ Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z jeho vnútornej časti.
Kapacita
Ah
Ochrana životného prostredia
Akumulátor
Typ
BL2018
Napájacie napätie
V
Kapacita
Ah
Typ
Výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré je
možné obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje dopyt po
surovinách. Recyklujte, prosím, elektrické výrobky a akumulátory podľa miestnych predpisov. Ďalšie informácie
nájdete na internetovej adrese www.2helpU.com
18
2,0
Li-Ion
BL4018
Napájacie napätie
V
Kapacita
Ah
Typ
1,5
Li-Ion
Akumulátor
Trieďte odpad. Výrobky a akumulátory označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať
do bežného domáceho odpadu.
18
18
4,0
Li-Ion
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 65,2 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 76,2 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Technické údaje
BDCD18
Napájacie napätie
V
Otáčky naprázdno
min-1
0 – 650
Maximálny moment
Nm
10,3/30
Kapacita skľučovadla
mm
1 – 10
Vŕtanie do kovu (ah, D) < 1,3 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
18
Skrutkovanie bez rázov (ah) < 0,6 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Maximálny priemer vrtáka pri vŕtaní do
ocele/dreva
mm
10/25
Hmotnosť
kg
0,78 (s akumulátorom 1,18)
Nabíjačka
90589867
Vstupné napätie
V
Výstupné napätie
V
18
Prúd
mA
200
Približná dĺžka nabíjania
hod.
8
Nabíjačka
230
90590287 + -02
Vstupné napätie
V
230
Výstupné napätie
V
18
Prúd
mA
400
Približná dĺžka nabíjania
hod.
3–5
Nabíjačka
90599854 + -06
Vstupné napätie
V
230
Výstupné napätie
V
18
Prúd
A
1
Približná dĺžka nabíjania
hod.
1,5
7
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
BDCD18 – vŕtačka, skrutkovač
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že produkty
popísané v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2004/108/
EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od 20. 4. 2016)
a 2011/65/EÚ.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický riaditeľ
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
30. 11. 2015
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka spotrebiteľom záruku 24 mesiacov od dátumu kúpy. Táto záruka sa ponúka v prospech
zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné
práva. Táto záruka je platná vo všetkých členských
štátoch EÚ a európskej zóny voľného obchodu EFTA.
Ak požadujete reklamáciu v rámci záruky, táto reklamácia
musí spĺňať obchodné podmienky spoločnosti Black
& Decker a predajcovi alebo autorizovanému servisu
budete musieť predložiť doklad o kúpe. Obchodné podmienky týkajúce sa záruky spoločnosti Black & Decker
v trvaní 2 rokov a adresu najbližšieho autorizovaného
servisu nájdete na internetovej adrese www.2helpU.com,
alebo kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu
Black & Decker na adrese uvedenej v tomto návode.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky www.blackanddecker.co.uk, kde môžete zaregistrovať Váš nový
výrobok Black & Decker a kde môžete získať informácie
o našich nových výrobkoch a špeciálnych ponukách.
zst00305323 - 10-06-2016
8
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
9
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising