BDCDD186 | Black&Decker BDCDD186 DRILL/DRIVER Type H1 instruction manual

382015-36 BAL
www.blackanddecker.eu
BDCDD186
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
11
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
19
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
26
2
4
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Kompaktni vrtalnik/izvijač BLACK+DECKER serije
BDCDD186 je namenjen vijačenju ter vrtanju
v les, kovino in plastiko. To orodje je namenjeno
izključno domači uporabi.
Splošna varnostna navodila
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Preberite vsa varnostna
opozorila in navodila. Neupoštevanje
opozoril in navodil lahko povzročijo
električni udar, požar in/ali hude telesne
poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo
uporabo. Izraz "električno orodje" v vseh
spodaj navedenih opozorilih se nanaša na vaša
električno napajana (kabelska) električna orodja
ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
1. Varnost na delovnem mestu
a. Poskrbite, da bo delovno mesto vedno
čisto in dobro osvetljeno. Nered ali
neosvetljen delovni prostor lahko povzročijo
poškodbe.
b. Električnega orodja ne uporabljajte
v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha,
ker obstaja nevarnost eksplozije. Pri
uporabi električnega orodja nastajajo iskre, ki
lahko zanetijo prah ali hlape.
c. Ne dovolite otrokom in drugim osebam,
da uporabljajo električno orodje. Njihove
motne lahko povzročijo, da izgubite nadzor
nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča na
kakršnkoli način. Uporaba adapterskih
vtičev v kombinaciji z zaščitenim
(ozemljenim) električnim orodjem ni
dovoljena. Originalni oziroma nespremenjene
vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega
udara.
b. Izogibajte se stiku z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Obstaja
povečano tveganje električnega udara, če so
telesa ozemljena.
c. Električnega orodja ne izpostavljajte dežju
in ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem
4
okolju. Vdor vode v električno orodje poveča
tveganje električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izvlečenje vtiča iz stenske vtičnice.
Kabel zavarujte pred vročino, oljem,
ostrimi robovi in premikajočimi se deli
orodja. Prepleteni ali poškodovani kabli
povečujejo tveganje za električni udar.
e. Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na prostem,
zmanjšuje možnost električnega udara.
f. Če se uporabi električnega stroja
v vlažnem okolju ni mogoče izogniti,
uporabite napravo diferenčnega toka
(RCD). Uporaba naprave diferenčnega toka
RCD zmanjšuje tveganje za električni udar.
3. Osebna varnost
a. Bodite pozorni, pazite kaj delate in
uporabite zdravo pamet, ko rokujete
z električnim ročnim orodjem. Ne
uporabljajte električno orodje, ko ste
utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola
ali zdravil. Le trenutek nepozornosti lahko
privede do težkih telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Zaščitna oprema,
kot so zaščitne maske proti prahu, nedrseča
obutev, čelada ali zaščita sluha ob uporabi
zmanjšujejo telesne poškodbe.
c. Preprečite nenamerni vklop. Pred
priključitvijo na električno omrežje,
dviganjem ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja na
električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d. Pred vklopom orodja odstranite orodja ali
ključe za nastavitve. Orodje ali ključ, ki ste
ga pustili na vrtljivem sestavnem delu, lahko
povzroči telesne poškodbe.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varno stojišče in na ravnotežje.
To omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
f. Poskrbite za pravilno izbiro obleke.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
Lasje, oblačilo in rokavice ne smejo biti
SLOVENSKI
izpostavljeni gibljivim delom orodja.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko
ujamejo v premikajoče se dele orodja.
g. Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene in
da jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav
za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki
jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
a. Ne preobremenjujte orodja. Uporabite
pravo orodje za vaše delo. Pravilna izbira
orodja omogoča boljše in varnejše delo.
b. Ne uporabljajte električnega orodja, če
stikalo ne omogoča vklopa in izklopa.
Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta previdnost
zmanjšuje tveganje za zagon električnega
orodja po nesreči.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki niso
seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja so
nevarna, če jih ne uporabljajo izkušene osebe.
e. Električno orodje skrbno negujte. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali tako
poškodovani, da je funkcija električnega
aparata s tem okrnjena. Poškodovano
električno orodje popravite pred ponovno
uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto.
Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi
rezili se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
g. Uporabljajte električno orodje, pribor
in orodje, nastavke, itd. v skladu s temi
navodili, pri čemer upoštevajte delovne
pogoje in vrsto dela, ki ga bo to električno
orodje opravljalo. Uporaba električnega
orodja za dela, ki za orodje niso predvidena,
lahko povzroči nevarnost.
5. Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih
orodij
a. Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je
odobren s strani proizvajalca. Polnilnik, ki je
primeren za polnjenje ene vrste akumulatorjev,
lahko povzroči nevarnost požara, če ga
uporabljate z drugo vrsto akumulatorja.
b. Električna orodja uporabljajte samo
z originalnimi baterijami. Uporaba drugih
akumulatorjev lahko povzroči nevarnost
telesnih poškodb in požara.
c. Če baterije ne uporabljate, jo shranite
proč od kovinskih predmetov, na primer
papirnih sponk, kovancev, vijakov, žebljev
ali drugih majhnih kovinskih predmetov,
ki lahko omogočijo stik enega terminala
z drugim. Kratkostični spoj terminalov lahko
povzroči opekline in požar.
d. Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko
iz notranjosti baterije brizgne tekočina;
izogibajte se s stiku s tekočino. Če po
naključju pride do stika, izperite prizadeto
mesto z vodo. Če tekočina pride v stik
z očmi, poiščite še pomoč zdravnika.
Stik z baterijsko tekočino lahko privede do
draženja kože ali opeklin.
6. Servis
a. Električno orodje lahko servisira samo
usposobljena oseba, ki bo uporabila
ustrezne rezervne dele v primeru popravila
električnega orodja. Ta način zagotavlja, da
je ohranjena varnost električnega orodja.
Dodatni varnostni ukrepi ob uporabi
električnega orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za
vrtalnike/vijačne naprave
♦
♦
♦
♦
Uporabite priložene pomožne ročaje.
Izguba nadzora nad orodjem lahko povzroči
telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če
prerežete žico pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak ipd.
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če se
z vijaki dotaknete žice pod napetostjo, bodo
pod napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične
pripomočke za vpetje obdelovanca
v stabilno podlago. Če držite obdelovanec
5
SLOVENSKI
z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in
lahko povzroči izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se konice svedra takoj po vrtanju,
ker je vroča.
Namen uporabe je podrobno opisan v teh
navodilih za uporabo. Uporaba kateregakoli
pripomočka ali pribora ali način uporabe, ki
v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko
povzroči nevarnost telesnih poškodb in/ali
materialne škode.
♦
♦
♦
Varnost drugih ljudi
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani
oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi
senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali
pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so
pod nadzorom ali so prejeli navodila o uporabi
naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo
varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se
z napravo ne igrajo.
♦
Ostale nevarnosti
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne
nevarnosti, ki niso vključene v navedena
opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica
nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in
nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu,
ki nastaja pri uporabi orodja (še posebej pri
žaganju hrasta, bukve in mediapanskih plošč.)
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so
navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji
o skladnosti, so bile izmerjene v skladu
s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno
primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost
se lahko uporablja tudi za predhodno oceno
izpostavljenosti.
6
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene,
odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko
zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES
za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo
električna orodja, mora ocena izpostavljenosti
upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh
elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje
izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Poleg datumske kode so na orodju tudi naslednji
simboli:
Opozorilo! Da bi se izognili morebitnim
poškodbam je potrebno natančno prebrati
navodila.
Varnostni ukrepi pri uporabi baterij in
polnilnikov (niso priloženi orodju)
Baterije
♦ Nikoli ne poskušajte iz kakršnegakoli razloga
odpreti baterije.
♦ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
♦ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko
temperatura višja od 40 °C.
♦ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C in
40 °C.
♦ Polnite samo s polnilnikom, ki je priložen
orodju.
♦ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom
v razdelku "Skrb za okolje".
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki
♦ Polnilnik BLACK+DECKER uporabljajte samo
za polnjenje baterije, ki je priložena orodju.
Druge baterije lahko eksplodirajo in povzročijo
telesne poškodbe in materialno škodo.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso
polnilne.
♦ Poškodovane napajalne kable nemudoma
zamenjajte.
♦ Zavarujte polnilnik pred dežjem in vlago.
♦ Ne odpirajte polnilnika.
♦ Ne prodirajte polnilnika.
Ta polnilnik je namenjen samo osebni
uporabi.
SLOVENSKI
Pred uporabo preberite navodila za
uporabo.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni
potrebna dodatna ozemljitev. Vedno
preverite, če dejanska napetost ustreza
tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Nikoli ne poskušajte zamenjati polnilne
enote z navadnim napajalnim vtičem.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko
zamenja le proizvajalec ali pooblaščen
serviser podjetja BLACK+DECKER, da se
izognete potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vsebuje nekatere ali vse naštete
sestavne dele.
1. Stikalo za spreminjanje hitrosti
2. Drsno stikalo za vrtenje naprej/nazaj
3. Regulator za nastavitev vrtilnega momenta
4. Hitrovpenjalna glava
5. 2-stopenjski menjalnik
6. LED delovna lučka
7. Baterija
8. Gumb za sprostitev akumulatorja
9. Nosilec vijačnega nastavka
Sestavljanje naprave
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim
tempom. Ne preobremenjujte orodja.
Polnjenje baterije (slika A)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in
vedno, ko ne more več zagotoviti ustreznega
napajanja za postopke, ki ste jih prej z lahkoto
opravljali. Med polnjenjem se lahko polnilnik
segreva; to je normalno in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih
temperaturah pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena
temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Opomba: Polnilnik ne bo začel polniti baterije,
če je temperatura celice baterije pod približno
10 °C ali nad 40 °C. Baterijo morate pustiti
v polnilniku, polnilnik pa bo začel polniti, ko se
temperatura celice ustrezno dvigne ali pade.
♦ Polnilnik priključite na standardno 230 V,
50 Hz električno omrežje.
♦ Vstavite akumulatorsko baterijo v polnilnik, kot
je prikazano na sl. A.
♦ Utripati bo začela zelena lučka LED, kar
pomeni, da se baterija polni.
♦
Ko bo baterija napolnjena, bo zelena lučka
LED začela svetiti neprekinjeno. Baterija je
popolnoma napolnjena; zdaj jo lahko uporabite
ali jo pustite v polnilniku.
Opozorilo! nevarnost požara. Pri odklapljanju
polnilnika od orodja, najprej odklopite polnilnik iz
električnega omrežja in šele nato od orodja.
Vstavljanje in odstranjevanje baterije v/iz
orodja (sl. B)
Opozorilo! Pred namestitvijo ali odstranitvijo
akumulatorske baterije se prepričajte, da je
zaklepni gumb, ki onemogoča nenamerni vklop
stikala aktiviran.
Montaža akumulatorske baterije:
♦ Vstavite akumulatorsko baterijo v orodje tako,
da zaslišite klik zaskočke (sl. B)
Odstranjevanje baterije iz orodja (sl. C)
♦
Pritisnite gumb za sprostitev baterije, kot
je prikazano na ilustraciji (sl. C) in izvlecite
baterijo iz orodja.
Navodila za uporabo
Sprožilno stikalo in gumb za vzvratno
vrtenje
♦
S pritiskom in sprostitvijo sprožilnega stikala
(1) VKLOPITE in IZKLOPITE vrtalnik. Čim
bolj pritisnete na sprožilno stikalo, tem višja je
hitrost vrtanja.
♦ Stikalo za izbiro vrtenja naprej/nazaj (2)
določa smer delovanja orodja in služi tudi kot
gumb za zaklep sprožilnega stikala.
♦ Za izbiro smeri vrtenja naprej, sprostite
sprožilno stikalo in pomaknite stikalo za izbiro
vrtenja naprej/nazaj v levo smer.
♦ Za izbiro smeri vrtenja nazaj, pomaknite
stikalo za izbiro vrtenja naprej/nazaj
v nasprotno smer.
Opomba: Sredinski položaj stikala za izbiro
vrtenja naprej/nazaj zaklene orodje v izklopljenem
položaju. Ko spreminjate položaj kontrolnega
gumba, mora biti sprožilno stikalo sproščeno.
Nadzor vrtilnega momenta (sl. D)
To orodje je opremljeno z regulatorjem za
nastavitev vrtilnega momenta (3) za izbiro
delovnega načina in za nastavitev vrtilnega
momenta pri zategovanju vijakov. Veliki vijaki in
trši obdelovanci zahtevajo višji vrtilni moment kot
majhni vijaki in mehkejši obdelovanci.
♦ Za vrtanje v kovino, les in plastiko, nastavite
izbirnik na simbol, ki ponazarja vrtanje
7
SLOVENSKI
♦
Za vijačenje nastavite izbirnik na ustrezno
nastavitev. Če ustrezne nastavitve še ne
poznate, upoštevajte naslednje napotke:
Nastavite izbirnik na najnižjo vrednost navora
privitja.
Privijte prvi vijak.
Če se sklopka zaskoči, še preden dosežete
želeni rezultat, zvišajte nastavitev regulatorja
in nadaljujte s privijanjem vijaka. Ponavljajte,
dokler ni nastavitev pravilna. Uporabite to
nastavitev za preostale vijake.
♦
♦
♦
Vpenjalna glava brez ključa (sl. E)
Opozorilo! Pred namestitvijo ali odstranitvijo
pripomočka se prepričajte, da je zaklepni gumb, ki
onemogoča nenamerni vklop stikala aktiviran.
Vstavljanje svedrov ali drugega pripomočka:
♦ Primite zadnjo polovico vpenjalne glave (4)
z eno roko in z drugo roko zavrtite sprednjo
polovico v nasprotni smeri urinega kazalca, če
gledate s konca vpenjalne glave.
♦ Sveder ali drug pripomoček vstavite do konca
v vpenjalno glavo in trdno privijte vpenjalno
glavo, tako da držite za zadnjo polovico
vpenjalne glave in zavrtite sprednjo polovico
v smeri gibanja urinega kazalca, gledano od
konca vpenjalne glave.
Opozorilo! Ne poskušajte privijati ali odvijati
vrtalnih svedrov (ali kateregakoli drugega
pripomočka), tako da držite sprednji del vpenjalne
glave in vključite orodje. Takšno dejanje lahko
privede do poškodbe vpenjalne glave in do
telesnih poškodb.
Vrtanje/privijanje vijakov
♦
♦
♦
Nasveti za optimalno uporabo
Vrtanje
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
2-stopenjski menjalnik (sl. F)
Izbirno stikalo z dvema nastavitvama hitrosti
vrtalnika omogoča preklop hitrosti za bolj
vsestransko uporabo orodja. Za izbiro nizke
hitrosti, nastavite visoki vrtilni moment (položaj 1),
izključite orodje in počakajte, da se ustavi.
Potisnite menjalnik hitrosti (5) proč od vpenjalne
glave. Za izbiro visoke hitrosti, nastavite nizki
vrtilni moment (položaj 2), izključite orodje in
počakajte, da se ustavi. Potisnite menjalnik hitrosti
v smeri vpenjalne glave.
Opomba: Ne spreminjajte hitrosti med
delovanjem orodja. Če naletite na težave pri
menjavanju hitrosti, mora biti gumb/menjalnik za
izbiro dveh nastavitev hitrosti bodisi popolnoma
potisnjen naprej ali do konca nazaj.
8
Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj
s pomočjo drsnega stikala za naprej/nazaj (2).
Orodje vključite s pritiskom na stikalo (1).
Hitrost orodja je odvisna od dolžine pritiska na
stikalo.
Orodje izključite tako, da sprostite stikalo.
♦
♦
Uporabljajte samo ostre vrtalne svedre.
Podprite obdelovanec kot je opisano
v varnostnih navodilih.
Uporabite ustrezno varnostno opremo,
skladno z varnostnimi navodili.
Zavarujte delovno območje, kot je opisano
v varnostnih navodilih.
Uporabite nizko začetno hitrost in rahel
pritisk orodja v začetni fazi vrtanja luknje, da
omogočite globino izvrtine iz katere sveder ne
more zdrsniti.
Vedno vzpostavite pritisk v ravni liniji
s svedrom. Uporabite dovolj pritiska za vrtanje
s svedrom, vendar ne pritiskajte preveč, da ne
ustavite motorja ali zvijete svedra.
Orodje držite krepko z obema rokama in tako
preprečite nenamerno vrtenje orodja.
NE PRITISKAJTE SPROŽILNEGA STIKALA,
DA BI TAKO PONOVNO ZAGNALI
BLOKIRANI VRTALNIK. TO LAHKO
POŠKODUJE ORODJE.
Zmanjšajte nevarnost blokade orodja v trenutku preboja obdelovanca; pred prebojem
luknje zmanjšajte pritisk na vrtalnik in počasi
potiskajte konico skozi zadnji del luknje.
Pustite, da se motor vrti brez prekinitve in
izvlecite sveder iz vrtine. Tako boste preprečili,
da se sveder zagozdi.
Preverite delovanje stikala za vklop/izklop.
Vrtanje v les
Luknje v les lahko izvrtate z istimi spiralnimi
svedri, kot jih uporabljate za kovino ali z uporabo
širokih (lopatastih) konic. Če uporabljate lopataste
konice se prepričajte, da so ostre in da jih med
vrtanjem v obdelovanec pogosto izvlečete iz
obdelovanca, da iz luknje odstranite ostružke.
Vrtanje v kovino
Pri vrtanju kovin uporabljajte mazivo za vrtanje.
Izjemi sta lito železo in medenina, ki ju morate
vrtati suha. Za vrtanje in rezanje priporočamo
uporabo mineralnih olj ali gelov.
SLOVENSKI
Vijačenje
♦
♦
♦
♦
Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost
nastavka/pribora za vijačenje.
Če naletite na težave pri privajanju vijakov,
nanesite majhno količino detergenta ali
milnice.
Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni
liniji z vijakom.
Verjeten vzrok
Naprava se Baterija ni
ne vključi.
napolnjena.
Baterija se
ne polni.
Kabel ni priklopljen
na električno
omrežje.
Možna rešitev
Prepričajte se,
da so bile vse
tehnične zahteve,
ki se nanašajo na
polnjenje baterije
izpolnjene
Priključite orodje na
delujočo omrežno
vtičnico.
Okoljska temperature Polnilnik in orodje
je prenizka ali
prenesite v prostor
previsoka.
ali okolje, kjer znaša
temperatura nad
4,5 °C (40 F) ali pod
+40,5 °C (105 F)
Enota se
nenadoma
izklopi.
Akumulatorska
baterija se je
pregrela in dosegla
zgornjo mejno
temperaturo.
♦
Skrb za okolje
Odpravljanje težav
Težava
♦
Redno čistite prezračevalne reže v orodju in
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe
krpe.
Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno
glavo in potrkajte z njo, tako da odstranite prah
iz njene notranjosti.
Počakajte, da se
baterija ohladi.
Baterija je
Vstavite jo v polnilnik
izpraznjena. (Za
in napolnite.
doseganje optimalne
življenjske dobe
akumulatorske
baterije je zasnovana
tako, da se izklopi,
ko je baterija
skoraj popolnoma
izpraznjena).
Vzdrževanje
Vaše BLACK+DECKER orodje je proizvedeno tako,
da dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje
nobenega vzdrževanja.
Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja
odstranite baterijo z orodja. Pred čiščenjem
izklopite polnilnik iz električnega omrežja.
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Orodja in baterij, ki so označeni
s tem simbolom ne odstranjujte skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Orodje in baterija vsebuje materiale, ki jih je
mogoče znova uporabiti ali reciklirati; s predelavo
rabljenih proizvodov bomo zmanjšali potrebo po
novih proizvodih. Izdelek in baterijo reciklirajte
skladno z lokalnimi predpisi, ki predpisujejo
odlaganje odpadkov in odpadno električno in
elektronsko opremo. Za več podrobnosti obiščite
spletno stran www.2helpU.com.
Tehnični podatki
Napetost
Venosmerna
Hitrost delovanja
brez obremenitve
Min -1
Največji navor
Nm
Kapaciteta vpenjalne glave
mm
Največja kapaciteta vrtanja
Kovina/les
mm
Teža
kg
BDCDD186
18
0 - 360 / 0 - 1400
17,5 / 40
1 - 10
10 / 25
0,84 (z baterijo 1,24)
Polnilnik
Priključna napetost
Izhodna napetost
Tok
Pribl. čas polnjenja
Vizmenična
Venosmerna
mA
ur
905898**
230
18
200
8 - 20
Polnilnik
Priključna napetost
Izhodna napetost
Tok
Pribl. čas polnjenja
Vizmenična
Venosmerna
mA
ur
905902**
230
18
400
4 - 10
Polnilnik
Priključna napetost
Izhodna napetost
Tok
Pribl. čas polnjenja
Vizmenična
Venosmerna
A
ur
905998**
230
18
1
1,5 - 4
9
SLOVENSKI
Baterija
Priključna napetost
Kapaciteta baterije
Tip
Vizmenična
Ah
BL1518
18
1,5
litij-ionska
Baterija
Priključna napetost
Kapaciteta baterije
Tip
Vizmenična
Ah
BL2018
18
2,0
litij-ionska
Baterija
Priključna napetost
Kapaciteta baterije
Tip
Vizmenična
Ah
BL4018
18
4,0
litij-ionska
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 65,2 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A),
raven zvočne moči (LWA) 76,2 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
v skladu z EN 60745:
Vrtanje v kovino (ah, D) <1,3 m/s², negotovost (K) 1,5 m/s²,
Vijačenje brez udarjanja (ah) <0,6 m/s², negotovost (K) 1,5 m/s²
ES-izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
BDCDD186 - Vrtalnik, vijačnik
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani
pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Poleg tega so izdelki v skladu z določbami
direktive 2004/108/ES (do 19/04/2016) 2014/30/
EU (od 20/04/2016) in 2011/65/EU. Za več
informacij kontaktirajte Black & Decker na
spodnjih naslovih ali pa se sklicujte na zadnjo
stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo
tehnične datoteke in daje to izjavo v imenu
Black & Deckerja.
R. Laverick
Vodja inženiringa
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
1. 12. 2015
10
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja 24 mesečno
garancijo, ki velja od dneva nakupa. Ta garancija
je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na
vaše uzakonjene pravice. Garancija je veljavna
znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem
trgovinskem območju.
Za garancijski zahtevek boste morali skladno
s pravili in pogoji poslovanja podjetja
Black & Decker prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju predložiti dokazilo o nakupu orodja.
Pravila in pogoje 2-letne garancije podjetja
Black & Decker in lokacijo najbližjega
pooblaščenega serviserja lahko najdete na
spletni strani www.2helpU.com, ali stopite v stik
z najbližjo trgovino Black & Decker; naslovi trgovin
so navedeni v tem priročniku.
Obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite svoj
novi Black & Deckerjev izdelek, da boste ostali
seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih
ponudbah.
HRVATSKI
Namjena
Ova bušilica BLACK+DECKER BDCDD186
predviđena je za rad s vijcima i bušenje drva,
metala i plastike. Ovaj je alat predviđen isključivo
za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje
upozorenja i uputa navedenih u nastavku
može rezultirati strujnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim
upozorenjima odnosi se na vaš električni alat
napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni
alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima nemojte raditi
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički kontakt s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice.
Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog
udara.
e. Pri radu s električnim alatom na
otvorenom, upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na
diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od
strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite
i rukovodite se zdravim razumom pri radu
s električnim alatom. Ne koristite električni
alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga,
alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu ili
umetanja baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju. Nošenje
električnog alata tako da je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je
prekidač uključen dovodi do nezgoda.
d. Prije nego što uključite uređaj, uklonite
s njega sve ključeve i alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu
električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne posežite predaleko. Pazite na
ravnotežu i zauzmite stabilan položaj. To
omogućuje bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo
obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
11
HRVATSKI
g. Ako postoji mogućnost priključivanja
uređaja za usisavanje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti
vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati.
Upotrijebite odgovarajući električni alat za
posao koji obavljate. Prikladan električni alat
bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za
koju je predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni alat
kojim se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora
ili pohranjivanja električnog alata
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama koje nisu upoznate s ovim
alatom ili ovim uputama. Električni alati
opasni su ako njima rade nestručni korisnici.
e. Električne alate treba održavati. Provjerite
ima li kakvih otklona, savinutih ili napuklih
dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja
mogu utjecati na rad električnog alata.
Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje mogućnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke i sl.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji
je potrebno obaviti. Upotreba električnog
alata za poslove za koje nije predviđen može
dovesti do opasnih situacija.
5. Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
a. Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je
odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan
za jednu vrstu akumulatora može predstavljati
rizik od požara ako se upotrebljava s nekim
drugim akumulatorom.
12
b. Električne alate upotrebljavajte isključivo
s preporučenim akumulatorima. Upotreba
bilo kojeg drugog akumulatora može izazvati
rizik od ozljede i požara.
c. Kad akumulator nije u upotrebi, držite
ga podalje od ostalih metalnih predmeta
poput spajalica za papir, ključeva, čavala,
vijaka ili drugih manjih metalnih predmeta
koji mogu izazvati kratki spoj baterijskih
priključaka. Kratki spoj priključaka baterije
može izazvati eksploziju ili požar.
d. U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije
bi mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte
kontakt. Ako dođe do slučajnog kontakta,
isperite vodom. Ako tekućina dospije
u oči, odmah potražite liječničku pomoć.
Tekućina iz baterije može izazvati iritacije ili
opekline.
6. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. To
omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za bušilice
♦
♦
♦
♦
Rabite pomoćne rukohvate isporučene
uz alat. Gubitak nadzora može uzrokovati
tjelesne ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite
u područjima gdje bi alat mogao doći
u dodir sa skrivenim električnim vodovima.
U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove alata i uzrokovati strujni udar.
Električni alat pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite
u područjima gdje bi zatezač mogao doći
u dodir sa skrivenim električnim vodovima.
U slučaju kontakta sa žicom pod naponom, taj
se napon može prenijeti na metalne dijelove
alata i izazvati strujni udar.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
radnu površinu. Pridržavanje radnog
materijala rukom ili njegovo oslanjanje na
tijelo nije sigurno i može dovesti do gubitka
nadzora.
HRVATSKI
♦
♦
♦
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje vrha nastavka za
bušenje odmah nakon bušenja jer može biti
vruć.
Predviđena namjena opisana je u ovom
priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela
ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih postupaka
pomoću ovog alata koji nisu opisani u ovom
priručniku mogu predstavljati opasnost od
tjelesne ozljede i/ili materijalne štete.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu
ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja,
osim ako ih osoba zadužena za njihovu
sigurnost nadzire ili im je pružila upute za
sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi
igrala uređajem.
Stalno prisutni rizici
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni
rizici, koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim
upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed
nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći. Oni obuhvaćaju:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede do kojih može doći prilikom promjene
dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.
Uzimajte redovite pauze tijekom dulje upotrebe
bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom
rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje
su navedene u tehničkim podacima i izjavi
o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa
standardiziranom metodom ispitivanja navedenom
u dokumentu EN 60745 i mogu se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana
vrijednost emisija vibracija može se koristiti i za
preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje
se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad
navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način
upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog
ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do
potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja
do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni
sljedeći simboli upozorenja:
Upozorenje! Da biste smanjili rizik od
ozljeda, pročitajte priručnik s uputama.
Dodatne sigurnosne upute za baterije
i punjače (nisu isporučene uz alat)
Baterije
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte
otvarati.
♦ Bateriju ne izlažite vodi.
♦ Ne pohranjujte na mjestima na kojima bi
temperatura mogla biti viša od 40 °C.
♦ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim
temperaturama između 10 °C i 40 °C.
♦ Punite isključivo punjačem koji je isporučen uz
alat.
♦ Prilikom odbacivanja baterija pridržavajte se
uputa navedenih u odjeljku "Zaštita okoliša".
Ne pokušavajte puniti oštećene baterije.
Punjači
♦ BLACK+DECKER punjač koristite isključivo za
punjenje baterije u alatu uz koji je isporučen.
Ostale baterije mogu prsnuti i uzrokovati
tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
♦ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu
predviđene.
♦ Oštećene kabele odmah zamijenite.
♦ Punjač ne izlažite vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Punjač nemojte probijati.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenim prostorima.
13
HRVATSKI
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
Zaštita od električne struje
Ovaj punjač dvostruko je izoliran, stoga
žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek
provjerite odgovara li napon električne
mreže naponu navedenom na nazivnoj
oznaci. Ne pokušavajte jedinicu punjača
zamijeniti običnim strujnim utikačem.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis
tvrtke BLACK+DECKER kako bi se izbjegle
opasnosti.
Značajke
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih
značajki.
1. Regulator brzine
2. Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
3. Prsten za prilagođavanje momenta
4. Samozatezna glava
5. Dva stupnja prijenosa
6. LED radno svjetlo
7. Baterija:
8. Tipka za otpuštanje akumulatora
9. Magnetski držač nastavaka
Sastavljanje
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Punjenje akumulatora (sl. A)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve
upotrebe i kad izgubi snagu na zadacima koji
su dotad bili izvođeni s lakoćom. Akumulator se
može ugrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne
predstavlja problem.
Upozorenje! Nemojte puniti bateriju ako je
okolna temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C.
Preporučena temperatura punjenja je oko 24 °C.
Napomena: Punjač neće puniti bateriju ako
je temperatura ćelija ispod približno 10 °C ili
iznad 40 °C. Bateriju treba ostaviti u punjaču,
a punjač će automatski započeti s punjenjem
kada se ćelija zagrije ili ohladi.
♦ Priključite punjač (8) u bilo koju standardnu
utičnicu od 230 V, 50 Hz.
♦ Umetnite bateriju u punjač kao što je
prikazano na sl. A.
♦ Zelena lampica treperi, što znači da se baterija
puni.
14
♦
Kada lampica svijetli ravnomjerno, punjenje
je dovršeno. Akumulator je potpuno napunjen
i može se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
Upozorenje! Opasnost od požara. Prilikom
iskapčanja punjača iz alata pazite da punjač prvo
iskopčate iz utičnice, a zatim iz alata.
Postavljanje i uklanjanje akumulatora
(sl. B)
Upozorenje! Provjerite je li gumb za blokiranje
aktiviran kako biste spriječili aktivaciju prije
uklanjanja ili postavljanja baterije.
Da biste postavili akumulator:
♦ Umetnite bateriju u alat (čuje se "klik") (sl. B)
Uklanjanje baterije iz alata (sl. C)
♦
Pritisnite gumb za oslobađanje akumulatora
(sl. C) i izvucite bateriju iz alata.
Upute za uporabu
Okidač i tipka za obratni rad
♦
Bušilica se uključuje i isključuje povlačenjem
i puštanjem okidača (1). Jačim pritiskom
prekidača povećava se brzina svrdla.
♦ Kontrola za rad naprijed/natrag (2) određuje
smjer rada alata i služi kao tipka za (de)
blokiranje alata.
♦ Za odabir vrtnje prema naprijed otpustite
prekidač i tipku za odabir rada naprijed/natrag
pritisnite ulijevo.
♦ Za odabir obratne vrtnje pomaknite tipku
u suprotnom smjeru.
Napomena: Središnji položaj kontrolnog gumba
blokira alat u isključenom stanju. Prilikom
promjene smjera vrtnje obavezno pustite
prekidač.
Kontrola zakretnog momenta (sl. D)
Ovaj alat opremljen je prstenom za podešavanje
zakretnog momenta (3) i momenta pritezanja
vijaka. Veliki vijci i čvrsti redni materijali
zahtijevaju veću postavku zakretnog momenta
u odnosu na male vijke i mekane materijale.
♦ Za bušenje drva, metala i plastike prsten
postavite na oznaku
♦ Za rad s vijcima prsten postavite na željenu
postavku. Ako ne znate koja postavka je
odgovarajuća, nastavite na sljedeći način:
♦ Prsten postavite na najniži moment.
♦ Pritegnite prvi vijak.
♦ Ako spojka počne preskakati prije postizanja
željenog rezultata, povećajte postavku prstena
i nastavite pritezati vijak. Ponavljajte postupak
HRVATSKI
dok ne postignete odgovarajuću postavku. Tu
postavku upotrijebite za ostale vijke.
Samozatezna glava (sl. E)
Upozorenje! Provjerite je li gumb za blokiranje
aktiviran kako biste spriječili aktivaciju prije
uklanjanja ili postavljanja pribora.
Umetanje nastavka za bušenje ili drugog pribora:
♦ Stražnju polovicu glave (4) uhvatite jednom
rukom, a drugom rukom zakrećite prednju
polovicu u smjeru suprotnom od kazaljki na
satu, gledajući sa strane glave.
♦ Nastavak ili drugi pribor potpuno umetnite
u glavu i čvrsto pritegnite tako da jednom
rukom pridržavate stražnju polovicu glave,
a drugom rukom zakrećete prednju polovicu
u smjeru kazaljki na satu, gledano s kraja na
kojem je zatezna glava.
Upozorenje! Nastavke za bušenje ili bilo koji
drugi pribor ne pokušavajte pritezati uključivanjem
alata dok pridržavate prednji dio glave. Prilikom
promjene pribora na ovaj način može doći do
oštećenja zatezne glave i ozljede.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Dva stupnja prijenosa (sl. F)
Bušilica/odvijač omogućuje promjenu stupnja
prijenosa, čime se postiže veća svestranost.
Da biste odabrali manju brzinu i veći moment
(položaj 1), isključite alat i pričekajte da se
zaustavi. Birač stupnja prijenosa (5) pomaknite
dalje od zatezne glave. Da biste odabrali manju
brzinu i veći moment (položaj 2), isključite alat
i pričekajte da se zaustavi. Birač stupnja prijenosa
(5) pomaknite prema zateznoj glavi.
Napomena: Stupanj prijenosa ne mijenjajte dok
je alat pokrenut. Ako imate poteškoća tijekom
promjene stupnja prijenosa, provjerite je li
birač stupnja prijenosa u krajnjem prednjem ili
u stražnjem položaju.
Bušenje / rad s vijcima
♦
♦
♦
Pomoću kliznog preklopnika za rad naprijed/
natrag (2) odaberite smjer vrtnje.
Za uključivanje alata pritisnite prekidač (1).
Brzina alata ovisi o jačini pritiska na prekidač.
Za isključivanje alata otpustite prekidač.
♦
Bušenje u drvu
Otvori u drvu mogu se izrađivati pomoću spiralnih
svrdla za metal ili pomoću plosnatih svrdla. Ti
nastavci trebaju biti oštri i moraju se često izvlačiti
radi uklanjanja strugotina.
Bušenje metala
Prilikom bušenja metala upotrijebite tekućinu za
bušenje. Iznimke su lijevano željezo i mjed, koji se
moraju bušiti na suho. Kao rezno mazivo najbolje
je upotrijebiti sumporizirano rezno ulje ili svinjsku
mast.
Rad s vijcima
♦
♦
Savjeti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦
♦
Upotrebljavajte isključivo oštre nastavke za
bušenje.
Pravilno poduprite i učvrstite radni materijal
(odjeljak Sigurnosne upute).
Upotrijebite odgovarajuću sigurnosnu opremu,
kao što je navedeno u odjeljku Sigurnosne
upute.
Pravilno poduprite i učvrstite radni materijal
(odjeljak Sigurnosne upute).
Pustite da bušilica radi vrlo malom brzinom
i lagano pritišćite dok ne napravite otvor
dovoljan da nastavak bušilice ne izlazi iz
njega.
Pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji
s nastavkom. Primijenite dovoljno pritiska
kako bi nastavak mogao bušiti, ali ne pritišćite
prejako kako ne biste zaustavili motor ili
pomaknuli nastavak.
Bušilicu čvrsto držite objema rukama.
NEMOJTE PRITISKATI PREKIDAČ
ZAGLAVLJENE (ISKLJUČENE) BUŠILICE
KAKO BISTE JE POKRENULI. MOŽE DOĆI
DO OŠTEĆENJA BUŠILICE.
Smanjite mogućnost zaglavljivanja tako
da kroz posljednji dio rupe bušite manjom
brzinom i pritiskom.
Motor ostavite pokrenutim tijekom izvlačenja
nastavka iz probušenog otvora. Na taj se
način sprječava zaglavljivanje.
Provjerite može li se bušilica uključiti i isključiti
na prekidaču.
♦
Uvijek koristite nastavak odvijača pravilne
vrste i veličine.
Ako je uvijanje vijaka otežano, pokušajte
s nanošenjem manje količine tekućine
za pranje ili sapuna kao sredstva za
podmazivanje navoja.
Alat i nastavak odvijača uvijek koristite
u ravnoj liniji s vijkom.
15
HRVATSKI
Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Moguće rešenje
Alat se ne
pokreće.
Akumulator nije
napunjen.
Provjerite zahtjeve
za punjenje
akumulatora.
Akumulator
ne puni.
Punjač nije
priključen.
Priključite punjač
u ispravnu utičnicu.
Temperatura okolnog Premjestite punjač
zraka je previsoka ili i akumulator na
preniska.
mjesto na kojem je
temperatura viša
od 4,5 °C i niža od
+40,5 °C.
Uređaj se
iznenada
isključuje.
Akumulator je
dostigao svoja
temperaturna
ograničenja.
Pričekajte da se
ohladi.
Nema energije. (Za Priključite na punjač
maksimalni vijek
i pričekajte da se
trajanja akumulator napuni.
se isključuje kada se
isprazni.)
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER alat projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim
redovitog čišćenja.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na alatu, uklonite akumulator iz alata.
Prije čišćenja punjača odvojite ga od električnog
napajanja.
♦ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču
redovito čistite mekim kistom, četkom ili
suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte zateznu glavu i lagano
udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti
uklonili prašinu.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Proizvodi i baterije
označene ovim simbolom ne smiju se
odlagati s komunalnim otpadom.
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se
mogu reciklirati radi smanjenja potrošnje sirovina.
Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno
16
lokalnim propisima. Više informacija dostupno je
na adresi www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Napon
Brzina bez opterećenja
Maks. moment
Kapacitet zatezne glave
Maks. kapacitet bušenja
čelik/drvo
Masa
VDC
Min-1
Nm
mm
BDCDD186
18
0 - 360 / 0 - 1400
17,5 / 40
1 - 10
mm
kg
10 / 25
0,84 (s baterijom 1,24)
Punjač
Ulazni napon
Izlazni napon
Struja
Približno vrijeme punjenja
Vac
VDC
mA
sati
905898**
230
18
200
8 - 20
Punjač
Ulazni napon
Izlazni napon
Struja
Približno vrijeme punjenja
Vac
VDC
mA
sati
905902**
230
18
400
4 - 10
Punjač
Ulazni napon
Izlazni napon
Struja
Približno vrijeme punjenja
Vac
VDC
A
sati
905998**
230
18
1
1,5 - 4
Akumulator
Napon
Kapacitet
Tip
VAC
Ah
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Baterija
Napon
Kapacitet
Tip
VAC
Ah
BL2018
18
2,0
Li-Ion
Baterija
Napon
Kapacitet
Tip
VAC
Ah
BL4018
18
4,0
Li-Ion
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 65,2 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A),
Zvučna snaga (LWA) 76,2 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vibracije (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Bušenje u metalu (ah, D) < 1,3 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s², rad
s vijcima bez udaraca (ah, s) < 0,6 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
BDCDD186 - bušilica, odvijač
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim
propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Ovi su proizvodi također usklađeni sa smjernicom
2004/108/EC (do 19.4.2016.), 2014/30/EU (od
20.4.2016.) i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku Black & Decker putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke Black & Decker.
R. Laverick
Rukovoditelj inženjerskog
odjela
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
1.12.2015
Jamstvo
Black & Decker siguran je u kvalitetu svojih
proizvoda i svojim kupcima pruža 24-mjesečno
jamstvo od datuma kupnje. Ovo jamstvo dodatak
je vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način
ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području
država članica Europske unije i Europske zone
slobodnog trgovanja.
Da biste potraživali jamstvo, ono mora
biti sukladno uvjetima i odredbama tvrtke
Black & Decker, a prodavaču ili ovlaštenom
servisu potrebno je priložiti dokaz o kupnji.
Uvjete i odredbe dvogodišnjeg jamstva tvrtke
Black & Decker te lokaciju najbližeg ovlaštenog
servisa pronaći ćete na internetu na adresi
www.2helpU.com ili putem lokalnog ureda tvrtke
Black & Decker na adresi navedenoj u ovom
priručniku.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste
registrirali svoj novi Black & Decker proizvod
i provjerili nove proizvode i posebne ponude.
17
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji
ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
18
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
SRPSKI
Namena
Vaša BLACK+DECKER BDCDD186 bušilica
dizajnirana je za poslove odvijanja i uvrtanja
zavrtnjeva i za bušenje u drvetu, metalu i plastici.
Ovaj je alat predviđen isključivo za amatersku
upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje dole navedenih upozorenja
i uputstava može izazvati električni udar,
požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za
buduće potrebe. Termin “električni alat” u svim
dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate
sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa
baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Zakrčeni ili mračni
prostori prizivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikada i ni na bilo koji način
nemojte modifikovati utikač. Ne koristite
nikakve utične adaptere sa uzemljenim
električnim alatima. Nemodifikovani utikači
i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
b. Izbegavajte fizički kontakt s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećaće rizik
od strujnog udara.
d. Kabl ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Nemojte nikad koristiti kabl za
nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača
električnog alata. Kabl udaljite od toplote,
ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova.
Oštećeni ili zapleteni kabl povećaće rizik od
strujnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni kabl
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru. Korišćenje kabla koji je podesan
za upotrebu na otvorenom prostoru umanjuje
opasnost od električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako ste
umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre
povezivanja električnog napajanja i/
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa prstom na
prekidaču ili električnih alata sa prekidačem
koji su priključeni na napajanje izaziva
nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
19
SRPSKI
g. Ako su omogućeni uređaji za priključivanje
izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte
njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat koji
se ne može kontrolisati putem prekidača je
opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
uskladištite izvan dohvata dece i ne
dopustite rad osobama koje nisu upoznate
s ovim alatom ili ovim uputstvima.
Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za
koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
5. Upotreba i održavanje baterije alata
a. Punjenje vršite samo punjačem koji je
specificirao proizvođač. Punjač koji je
podesan za jedan tip punjive baterije može
20
izazvati opasnost od požara ako se koristi sa
nekom drugom punjivom baterijom.
b. Električne alate koristite samo sa punjivim
baterijama koje su dizajnirane specijalno
za njih. Upotreba bilo koje druge punjive
baterije može izazvati opasnost od povreda ili
požara.
c. Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte
je dalje od metalnih predmeta kao što su
spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri,
zavrtnji ili drugi sitni metalni predmeti koji
mogu da naprave spoj između kontakata.
Kratkospajanje baterijskih kontakata može
izazvati opekotine ili požar.
d. Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte
kontakt. Ako slučajno dođe do kontakta,
isperite mesto kontakta vodom. Ako
tečnost dođe u dodir s očima, potražite
i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri
iz baterije može izazvati iritaciju kože ili
opekotine.
6. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava bezbednost
električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za bušilice
♦
♦
♦
♦
Koristite pomoćne ručke koje su
isporučene uz alat. Gubitak kontrole može
dovesti do fizičkih povreda.
Električni alat držite za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri kojima
postoji mogućnost da rezni pribor dodirne
skrivene vodove. Rezni pribor koji dodirne
strujni kabl može da stavi pod napon metalne
delove električnog alata i izloži rukovaoca
električnom udaru.
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da pritezač dodirne skrivene
vodove. Pritezač koji dodirne strujni kabl može
da stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
Koristite stege ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade
SRPSKI
♦
♦
♦
na stabilnu platformu. Držanje radnog
predmeta jednom rukom ili upiranjem u telo
nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili
plafonima, proverite da li na tim mestima ima
električnih ili cevnih instalacija.
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje
odmah nakon bušenja, jer može da bude
veoma vruć.
Namena je opisana u ovom uputstvu za
upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih
pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge
operacije ovim alatom koja nije preporučena
u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne
štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da
se ne igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni
preostali rizici, koji možda nisu uvršteni
u priloženim upozorenjima za bezbedan rad.
Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima
je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti
za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona
vrednost vibracija se takođe može koristiti za
preliminarnu procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tokom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti, zavisno od načina na koji
se alat koristi. Nivo vibracija može da se poveća
iznad navedenog nivoa.
Prilikom ocenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procenu
izloženosti vibracijama, stvarni uslovi i način
upotrebe alata, uključujući i sve delove radnog
ciklusa, kao što je vreme od isključivanja alata do
potpunog zaustavljanja i vreme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Pored datumske šifre su prikazani sledeći simboli
na alatu:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Dodatna bezbednosna uputstva za
baterije i punjače (nije isporučeno sa
alatom)
Baterije
♦ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
♦ Bateriju ne izlažite vodi.
♦ Ne čuvajte ih na mestima na kojima
temperatura može da pređe 40 °C.
♦ Punite ih samo na sobnim temperaturama
između 10 °C i 40 °C.
♦ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz
alat.
♦ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva
koja su navedena u odeljku „Zaštita životne
sredine“.
Ne pokušavajte da punite oštećene
baterije.
Punjači
♦ Vaš BLACK+DECKER punjač koristite
samo za punjenje baterije u alatu sa kojim
je isporučen. Druge baterije mogu prsnuti
izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
♦ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu
punjive.
21
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
Neispravne kablove odmah zamenite.
Ne izlažite punjač vodi.
Ne otvarajte punjač.
Ne rastavljajte punjač.
Ovaj punjač je namenjen samo za
upotrebu u zatvorenom prostoru.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato
nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek
proverite da li napon elektro mreže
odgovara naponu na natpisnoj pločici
uređaja. Nikad ne pokušavajte da zamenite
punjač običnim mrežnim utikačem.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER
servisni centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Klizač za hod napred/nazad
3. Regulator momenta
4. Stezna glava bez ključa
5. Dve brzine
6. Radna LED lampica
7. Baterija
8. Taster za oslobađanje baterije
9. Držač bita za odvijač
Montaža
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Punjenje baterije (sl. A)
Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe
i uvek kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri
obavljanju poslova koje ste ranije obavljali
s lakoćom. Punjač se može zagrejati tokom
punjenja; to je normalno i ne ukazuje na problem.
Upozorenje! Ne punite bateriju na sobnim
temperaturama ispod 10 °C ili iznad 40 °C.
Preporučena temperatura punjenja: oko 24 °C.
Napomena: Punjač neće puniti bateriju ako je
temperatura ćelije ispod 10 °C ili iznad 40 °C.
Bateriju treba staviti u punjaču, a punjač
će automatski nastaviti punjenje kada se
temperatura ćelije poveća ili smanji.
♦ Utaknite punjač u standardnu električnu
utičnicu od 230 volti, 50 Hz.
22
♦
Ubacite bateriju u punjač kao što je prikazano
u slici A.
♦ Zelena lampica treperi, što znači da se baterija
puni.
♦ Završetak punjenja se signalizira kontinuiranim
svetljenjem zelene LED. Punjiva baterija je
tada potpuno napunjena i može se koristiti ili
ostaviti u punjaču.
Upozorenje! Opasnost od požara. Prilikom
iskopčavanja punjača od alata, prvo iskopčajte
punjač iz električne utičnice a zatim iskopčajte
kabl punjača od alata.
Instaliranje i uklanjanje baterije iz alata
(sl. B)
Upozorenje! Uverite se da je aktivirano dugme
za blokadu u isključenom stanju da biste sprečili
aktiviranje prekidača pre uklanjanja ili instaliranja
baterije.
Za instaliranje baterije:
♦ Umetnite bateriju u alat dok se čujno ne
zabravi u svom mestu (sl. B)
Uklanjanje baterije iz alata (sl. C)
♦
Pritisnite dugme za oslobađanje baterije (sl. C)
i izvadite bateriju iz alata.
Uputstva za rad
Prekidač za uključivanje i isključivanje
i dugme za hod unazad
♦
Bušilica se UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE
povlačenjem i opuštanjem prekidača za
uključivanje i isključivanje (1). Što se više
pritiska prekidač za uključivanje i isključivanje,
veća je brzina bušenja.
♦ Dugme za hod napred/nazad (2) određuje
smer alata a služi i kao dugme za blokadu
u isključenom položaju.
♦ Da biste izabrali hod unapred, pustite prekidač
za uključivanje i isključivanje i pritisnite dugme
za hod napred/nazad na levoj strani alata.
♦ Da biste izabrali hod unazad, pritisnite
kontrolnu dugme za hod unapred/unazad
u suprotnom smeru.
Napomena: Srednji položaj ovog dugmeta blokira
alat u isključenom položaju. Pri promeni položaja
ovog dugmeta, obavezno pustite prekidač za
uključivanje i isključivanje.
Kontrola obrtnog momenta (sl. D)
Ovaj alat je opremljen prstenom za podešavanje
obrtnog momenta (3) i podešavanje momenta
za pritezanje zavrtanja. Veliki zavrtnji i predmeti
SRPSKI
obrade od tvrdih materijala zahtevaju veći
moment nego mali zavrtnji i predmeti obrade od
mekanih materijala.
♦ Za bušenje u drvetu, metalu i plastici,
postavite prsten na simbol pozicije za bušenje
♦ Za uvrtanje i odvrtanje, postavite prsten na
željeno podešavanje. Ako još uvek ne znate
koje podešenje je odgovarajuće, nastavite na
sledeći način:
♦ Postavite prsten na minimalni obrtni moment.
♦ Pritegnite prvi vijak.
♦ Ako se spojnica zaustavi pre nego što se
postigne željeni rezultat, povećajte podešenje
prstenom i nastavite sa pritezanjem vijka.
Ponavljajte ovaj postupak dok ne postignete
pravilno podešavanje. To podešavanje koristiti
za preostale zavrtnje.
se da je dugme menjača brzina sa dva opsega
pomeren ili do kraja napred ili do kraja nazad.
Bušenje/odvijanje i uvrtanje zavrtnjeva
♦
♦
♦
Saveti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦
♦
♦
Stezna glava bez ključa (sl. E)
Upozorenje! Uverite se da je aktivirano dugme
za blokadu u isključenom stanju da biste sprečili
aktiviranje prekidača pre uklanjanja ili instaliranja
pribora.
Da biste umetnuli burgiju ili drugi pribor:
♦ Uhvatite zadnju polovinu stezne glave (4)
jednom rukom, a drugom rukom okrećite
prednju polovinu suprotno smeru kretanja
kazaljke na satu gledano sa zadnje strane
stezne glave.
♦ Umetnite burgiju ili drugi pribor kompletno
u steznu glavu i učvrstite je tako što ćete držati
zadnju polovinu stezne glave a prednji deo
okretati u smeru kretanja kazaljke na satu,
gledano sa kraja stezne glave.
Upozorenje! Ne pokušavajte da pritegnete
burgije (ili drugi pribor) držeći prednji deo stezne
glave i okretanjem alata. Mogu nastati oštećenja
stezne glave i lične povrede prilikom zamene
pribora.
Dve brzine (sl. F)
Funkcija promene brzine u dva opsega, koja
postoji kod vaše bušilice, omogućava vam da
menjate brzine radi prilagođavanja. Da biste
izabrali malu brzinu i veliki broj obrtaja (pozicija 1),
isključite alat i sačekajte da se zaustavi. Pomerite
dugme menjač brzina (5) unazad od stezne
glave. Da biste izabrali visoku brzinu i nizak broj
obrtaja (pozicija 2), isključite alat i sačekajte da se
zaustavi. Pomerite dugme menjač brzina prema
steznu glavu.
Napomena: Ne menjajte brzine dok alat radi.
Ako imate problema sa promenom brzina, uverite
Izaberite hod unapred ili unazad koristeći
klizač za hod napred/nazad (2).
Da uključite alat, pritisnite prekidač (1). Brzina
alata zavisi od toga koliko jako ste pritisnuli
prekidač.
Da isključite alat, pustite prekidač.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Koristite samo oštre burgije.
Pravilno stegnite radni komad, kao što je
opisano u sigurnosnim uputstvima.
Koristite pogodnu i neophodnu zaštitnu
opremu, kao što je opisano u sigurnosnim
uputstvima.
Osigurajte i održavajte radno područje, kao što
je opisano u sigurnosnim uputstvima.
Pokrenite bušilicu veoma sporo, koristeći blagi
pritisak, dok ne započnete dovoljno otvor da
burgija ne bi skliznula iz njega.
Primenjujte lagani pritisak u pravcu burgije.
Koristite dovoljan pritisak za rad bita, ali ne
gurajte prejako da se motor ne bi blokirao ili da
ne bi došlo do savijanja bita.
Držite bušilicu čvrsto obema rukama da biste
kontrolisali njeno dejstvo uvijanja.
NEMOJTE ISKLJUČIVATI I UKLJUČIVATI
PREKIDAČ KADA SE BURGIJA ZAGLAVILA.
TO MOŽE DOVESTI DO OŠTEĆENJE
BUŠILICE.
Smanjite zaglavljivanje kada probijate tako što
ćete smanjiti pritisak i polako probušiti kroz
preostali deo otvora.
Pustite da motor radi prilikom izvlačenja
burgije iz izbušene rupe. To će sprečiti
zaglavljivanje.
Uverite se da prekidač uključuje i isključuje
bušilicu.
Bušenje u drvetu
Rupe u drvetu se mogu napraviti sa istim
spiralnim burgijama koje se koriste za metal ili sa
pljosnatim burgijama. Ove burgije treba da budu
oštre i treba ih često izvlačiti vani prilikom bušenja
da biste rasčistili opiljke iz otvora.
Bušenje u metalu
Prilikom bušenja u metalu koristite mazivo za
sečenje. Izuzetak su liveno gvožđe i mesing, koje
23
SRPSKI
treba bušiti na suvo. Najbolje mazivo za bušenje
je sumporizovano ili masno ulje.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Proizvodi i baterije
označene sa ovim simbolom ne smeju da
budu odloženi sa otpadom iz domaćinstva.
Odvrtanje i uvrtanje
♦
♦
♦
Uvek koristite pravilan tip i veličinu odvijača.
Ako je otežano pritezanje zavrtnja, pokušajte
da ga malo podmažete koristeći tečnost za
pranje ili sapun.
Uvek držite alat i bit odvijača u pravoj liniji sa
zavrtnjem
Otklanjanje smetnji
Problem
Mogući uzrok
Tehnički podaci
Moguće rešenje
Uređaj se ne Baterija se ne puni.
pokreće.
Proverite zahteve za
punjenje baterije
Baterija se Punjač nije
neće puniti. priključen.
Priključite punjač
u radnu utičnicu.
Okolna temperatura
vazduha je previše
vruća ili hladna.
Uređaj se
isključuje
naglo.
Pomerite punjač
i bateriju u sredinu
gde je temperatura
vazduha iznad 4,5 °C
ili ispod +40,5 °C
Baterija je postigla
Dozvolite da se
svoj maksimalni limit baterija ohladi.
toplote.
Nema punjenje. (Da Postavite u punjač
bi se produžio vek
i napunite.
trajanja baterije ona
je konstruisana da se
naglo isključi kada je
skoro prazna
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja
alata i redovnog čišćenja.
Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova
na održavanju alata uklonite bateriju iz alata. Pre
čišćenja isključite punjač iz struje.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju i punjaču pomoću mekane četke ili
suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći
vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva
za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže
rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da
biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti.
24
Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu
obnoviti ili reciklirati, smanjujući time potražnju
za sirovinama. Reciklirajte električne proizvode
i baterije u skladu sa lokalnim propisima. Više
informacija možete naći na www.2helpU.com.
Napon
Brzina bez opterećenja
Maks. obrtni moment
Kapacitet stezne glave
Maks. kapacitet bušenja
Čelik/drvo
Težina
VDC
Min-1
Nm
mm
mm
kg
BDCDD186
18
0 - 360 / 0 - 1400
17,5 / 40
1 - 10
10 / 25
0,84 (sa baterijom 1,24)
Punjač
Ulazni napon
Izlazni napon
Struja
Približno vreme punjenja
VAC
VDC
mA
Časova
905898**
230
18
200
8 - 20
Punjač
Ulazni napon
Izlazni napon
Struja
Približno vreme punjenja
VAC
VDC
mA
Časova
905902**
230
18
400
4 - 10
Punjač
Ulazni napon
Izlazni napon
Struja
Približno vreme punjenja
VAC
VDC
Amp
Časova
905998**
230
18
1
1,5 - 4
Baterija
Napon
Kapacitet
Tip
VAC
Ah
BL1518
18
1,5
Litijum-jonska
Baterija
Napon
Kapacitet
Tip
VAC
Ah
BL2018
18
2,0
Litijum-jonska
Baterija
Napon
Kapacitet
Tip
VAC
Ah
BL4018
18
4,0
Litijum-jonska
SRPSKI
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 65,2 db(A), odstupanje (K) 3 dB(A),
Zvučna snaga (LWA) 76,2 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema
EN 60745:
Bušenje u metalu (ah, D) <1,3 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s², Uvrtanje
i odvrtanje bez udarne funkcije (ah) <0,6 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²
vašom lokalnom Black & Decker kancelarijom na
adresi označenoj u ovom uputstvu.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama.
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
BDCDD186 - Bušilica, odvijač
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Ovi proizvodi su takođe usaglašeni sa direktivom
2004/108/EC (do 19/04/2016) 2014/30/EU (od
20/04/2016) i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili
ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije Black & Decker.
R. Laverick
Direktor inženjeringa
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
1.12.2015
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih
proizvoda i nudi potrošačima garanciju od
24 meseca od datuma kupovine. Ova garancija
je dodatna i ni na koji način ne osporava
vaša zakonska prava. Ova garancija važi na
teritorijama država članica Evropske Unije i na
slobodnom evropskom tržištu.
Za podnošenje zahteva za garanciju zahtev mora
da bude u skladu sa Black & Decker uslovima
i neophodno je da podnesete dokaz o kupovini
prodavaču ili ovlašćenom serviseru.
Uslovi Black & Decker 2 godišnje garancije
i lokacije najbližeg ovlašćenog servisera možete
naći na Internetu na adresi
www.2helpU.com, ili stupanje u kontakt sa
25
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER BDCDD186
- дупчалка е наменета за навртување
и одвртување на завртки и за дупчење на
дрво, метал и пластика. Алатката е наменета
само за домашна употреба.
в.
Упатства за безбедна употреба
г.
Општи мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте
ги сите мерки за безбедност
и целото упатство. Непридржување
кон мерките за безбедност и долу
наведените упатства може да доведе
до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување. Терминот
„електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на вашата
електрична алатка што работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка што
работи на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани
и темни места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го намалат
ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
26
д.
ѓ.
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен удар
ако вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки
на дожд или влажност. Навлегувањето
на вода во електрична алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен
кабел кој е соодветен за надворешна
употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го
намалува ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може да
се избегне, употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка.
Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од
електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика кога
работите со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на
дрога, алкохол или лекови. Еден момент
на невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што се маски
против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот,
ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот да
биде во исклучена положба пред да ја
приклучите алатката на извор на струја
и/или на батериски пакет или пред да
ја подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со
МАКЕДОНСКИ
г.
д.
ѓ.
е.
прст на прекинувачот или приклучување
на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка. Клуч или
алатка за подесување која е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка
може да доведе до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто стојте
на земјата и бидете во рамнотежа во
секое време. Ова овозможува подобра
контрола над електричната алатка во
неочекувани ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
Доколку на уредите постои можност
за приклучување на опрема за
извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана. Собирањето
на правот може да ги намали опасностите
поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка
на сила. Употребувајте електрична
алатка што е соодветна за вашата
работа. Соодветната електрична алатка ќе
ја заврши работата подобро и побезбедно
со брзината за која што била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка
што не може да се контролира преку
прекинувачот е опасна и мора да биде
поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што
не ги употребувате надвор од досег
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со нив
ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае
врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со
овие упатства, имајќи ги во предвид
работните услови и работата која треба
да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
5. Употреба и одржување на батериски
алатки
a. Полнете само со полнач кој е определен
од страна на произведувачот. Полнач
што одговара на еден тип на батериски
пакет може да доведе до ризик кога се
употребува со друг батериски пакет.
б. Употребувајте ги батериските алатки
само со батериски пакети кои се посебно
определени за нив. Употребата на било
какви други батериски пакети може да
доведе до ризик од повреда или пожар.
в. Кога батерискиот пакет не се
употребува, држете го настрана од
други метални предмети како што
се: спојници за хартија, парички,
клучеви, шајки, завртки или други
мали метални предмети кои можат да
направат спој помеѓу двата батериски
терминали. Правењето на краток спој
помеѓу батериските терминали може да
предизвика изгореници или пожар.
г. Течност може да биде исфрлена од
батеријата поради неправилна употреба;
27
МАКЕДОНСКИ
не ја допирајте. Доколку случајно
дојде до допир, исплакнете со вода.
Доколку течноста дојде во допир со
очите, побарајте и медицинска помош.
Течноста исфрлена од батеријата може да
предизвика иритација или изгореници.
6. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да
ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната
алатка.
♦
♦
Безбедност на други лица
♦
Дополнителни мерки за безбедност
при користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни
мерки за безбедност при користење на
дупчалки
♦
♦
♦
♦
♦
28
Користете ги помошните рачки што
доаѓаат со алатката. Губењето на
контрола може да предизвика повреда кај
ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само
за изолираните површини за држење
кога вршите работа при која додатокот
за сечење може да дојде во допир со
скриени жици. Доколку додатокот за
сечење допре жица под напон, тоа може да
ги доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога
вршите работа при која затворачот може
да дојде во допир со скриени жици.
Доколку затворачите допрат жица под
напон, тоа може да ги доведе изложените
метални делови од електричната
алатка под напон и може да предизвика
електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други
практични начини да го прицврстите
предметот на обработка на стабилна
подлога. Придржувањето на предметот
на обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење
на контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или
плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот
за дупчење веднаш после дупчењето
затоа што може да биде загреан.
Намената е опишана во ова упатство
за употреба. Употребата на било која
помошна опрема или додаток, или
извршувањето на било кои работи со оваа
алатка освен оние препорачани во ова
упатство за употреба, може да предизвика
ризик од повреда на ракувачот и/или
оштетување на имот.
♦
Оваа алатка не е наменета за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца)
со намалени физички, сетилни или
ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се
пружени надзор или упатства за употреба
на алатката од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
обезбеди дека не си играат со уредот.
Преостанати ризици
Кога се употребува алатката може да се
јават дополнителни преостанати ризици што
не се вклучени во предупредувањата. Овие
ризици може да се појават поради неправилна
употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени останати ризици не може
да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки/подвижни делови.
♦ Повреди предизвикани при менување на
делови, листови или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите
алатка подолг период, обезбедете да
правите повремени паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на вашата алатка (на пример:- обработка
на дрво, особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани
вибрации кои се наведени во техничките
податоци и декларацијата за сообразност се
измерени во склад со стандардната метода
МАКЕДОНСКИ
за тестирање според EN 60745 и можат да се
користат за споредување на една алатка со
друга. Декларираната вредност на емитирани
вибрации може исто така да се користи за
прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на
електричната алатка може да се разликува
од декларираната вредност во зависност
од начинот на кој алатката се употребува.
Нивото на вибрации може да се зголеми над
декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност
кои ги пропишува 2002/44/EК за заштита на
лица кои редовно употребуваат електрични
алатки на работното место, проценката на
изложеност на вибрации треба да ги земе во
предвид условите и начинот на кој алатката
се употребува, вклучувајќи ги и сите делови
од работниот циклус, како што се времињата
кога алатката е исклучена, кога е вклучена
и неоптоварена, и времето на работење со
неа.
Полначи
♦ Употребувајте го вашиот BLACK+DECKER
полнач само за полнење на батеријата
на алатката со која е испорачан. Другите
батерии можат да пукнат, предизвикувајќи
повреда на ракувачот и оштетување.
♦ Никогаш не се обидувајте да ги полните
неполнивите батерии.
♦ Обезбедете неисправните кабли веднаш
да бидат заменети.
♦ Не го изложувајте полначот на вода.
♦ Не го отварајте полначот.
♦ Не го чепкајте полначот со шилести
предмети.
Полначот е наменет само за употреба
во затворен простор.
Прочитајте го упатството за употреба
пред да го употребите полначот.
Безбедност од електричен удар
Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали напонот на
струјното напојување одговара на
напонот кој е деклариран на плочката.
Никогаш не се обидувајте да го
замените приклучокот на полначот со
обичен приклучок за струја.
Ознаки на алатката
Следните симболи се прикажани на алатката
заедно со шифрата на датумот:
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора да
го прочита упатството за работа.
Дополнителни безбедносни
упатства за батерии и полначи (Не се
обезбедени со оваа алатка)
Батерии
♦ Никогаш не се обидувајте да ја отворите
батеријата поради која било причина.
♦ Не ја изложувајте батеријата на вода.
♦ Не ја одлагајте на места каде
температурата може да надмине 40 °C.
♦ Полнете ја само при температура во
просторијата од 10 °C до 40 °C.
♦ Полнете само со полначот кој се
испорачува со алатката.
♦ Кога се ослободувате од батериите,
следете ги упатствата кои се дадени во
делот „Заштита на животната средина“.
Не се обидувајте да полните оштетени
батерии.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен,
мора да биде заменет од страна на
производителот или на овластен сервисен
центар на BLACK+DECKER за да се
избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу
наведените карактеристики.
1. Прекинувач за менување на брзина
2. Лизгач за избирање на насоката на работа
3. Прстен за подесување на обртниот момент
4. Брзостезен футер
5. Двобрзинска трансмисија
6. LED работна светилка
7. Батерија
8. Копче за отпуштање на батеријата
9. Држач за додатоци за одвртување/
навртување
Склопување
Предупредување! Оставете алатката да
работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
29
МАКЕДОНСКИ
Полнење на батеријата (скица А)
Батеријата треба да се наполни пред првата
употреба и секогаш кога ќе нема да може
да обезбеди доволно сила за работи кои
претходно биле лесно извршувани. Полначот
може да се загрее за време на полнењето; ова
е нормално и не значи дека постои проблем.
Предупредување! Не ја полнете батеријата
при температури во просторијата пониски
од 10 °C или повисоки од 40 °C. Препорачана
температура при полнење: околу 24 °C.
Напомена: Полначот нема да ја полни
батеријата ако температурата на келијата
е под 10 °C или над 40 °C. Батеријата треба
да се остави во полначот и полначот
автоматски ќе почне да ја полни кога
температурата на келијата ќе се зголеми
или намали.
♦ Вклучете го полначот во кој било
стандарден штекер од 230 V и 50 Hz.
♦ Лизнете го батерискиот пакет во полначот
како што е прикажано на скица A.
♦ Зелената LED-светилка ќе трепка,
укажувајќи дека батеријата се полни.
♦ Завршетокот на полнењето ќе биде
означен со тоа што зелената LED-светилка
ќе свети непрекинато. Во тој момент,
пакетот е целосно наполнет и може да се
употребува или може да се остави да стои
во полначот.
Предупредување! Опасност од пожар. Кога
ќе го отстранувате полначот од алатката,
обезбедете прво да го исклучите полначот
од штекер, а потоа извадете го кабелот на
полначот од алатката.
Монтирање и отстранување на батерискиот пакет од алатката (скица В)
Предупредување! Обезбедете дека
копчето за заклучување е активирано за
да се спречи вклучување на прекинувачот
пред монтирањето или отстранувањето на
батеријата.
Монтирање на батерискиот пакет:
♦ Вметнете го батерискиот пакет во алатката
додека не се чуе кликнување (скица B)
Отстранување на батерискиот пакет
од алатката (скица С)
♦
30
Притиснете го копчето за ослободување
на батеријата како што е прикажано на
(скица С) и извлечете го батерискиот пакет
од батеријата.
Упатства за употреба
Прекинувач-чкрапало и копче за назад
♦
Дупчалката се вклучува и исклучува
со повлекување и ослободување на
прекинувачот-чкрапало (1). Колку повеќе
е притиснато чкрапалото, толку е поголема
брзината на дупчалката.
♦ Копчето за избирање на насоката на
работа (2) ја одредува насоката на работа
на алатката, а служи и како копче за
заклучување.
♦ За да изберете вртење напред, отпуштете
го прекинувачот и притиснете го копчето за
избирање на насоката на работа на лево.
♦ За да изберете вртење назад, притиснете
го копчето за избирање на насоката на
работа во спротивната насока.
Напомена: Централната положба на копчето
за избирање ја блокира алатката во исклучена
положба. Кога ја менувате положбата на
копчето за избирање задолжително отпуштете
го прекинувачот.
Контрола на обртен момент (скица D)
Оваа алатка има прстен за подесување на
обртниот момент (3) за избирање на режим на
работа и за подесување на обртниот момент
при затегнување на завртки. За големи
завртки и тврди материјали е потребно
подесување со поголем обртен момент
отколку за мали завртки и меки материјали.
♦ За дупчење во дрво, метал и пластика,
поставете го прстенот на позицијата на
симболот за дупчење.
♦ За одвртување и навртување, поставете
го прстенот на посакуваното подесување.
Доколку не го знаете соодветното
подесување, направете го следното:
♦ Поставете го прстенот на подесувањето со
најмал обртен момент.
♦ Стегнете ја првата завртка.
♦ Доколку квачилото започне да блокира
пред да го постигнете посакуваниот
резултат, зголемете го подесувањето на
прстенот и продолжете со затегнување
на завртката. Повторете го ова се додека
не дојдете до соодветното подесување.
Употребувајте го ова подесуваање за
преостанатите завртки.
Брзостезен футер (скица Е)
Предупредување! Обезбедете дека
копчето за заклучување е активирано за
МАКЕДОНСКИ
да се спречи вклучување на прекинувачот
пред монтирањето или отстранувањето
на додатоците. За да вметнете додаток за
дупчење или каков било друг додаток:
♦ Фатете ја задната половина од футерот
(4) со едната рака и употребете ја другата
рака за да ја свртите предната половина
во спротивна насока од стрелките на
часвникот гледано од крајот на футерот.
♦ Целосно вметнете го делот или друг
додаток во футерот, а потоа цврсто
затегнете го футерот со држење на
задната половина од футерот и со вртење
на предниот дел во насоката на стрелките
на часовникот гледано од крајот на
футерот.
Предупредување! Не се обидувајте да
прицврстите додатоци за дупчење (или било
какви други додатоци) така што ќе го фатите
предниот дел од футерот и ќе ја вклучите
алатката. Кога ги менувате додатоците, може
да дојде до оштетување на футерот и до
повреда на ракувачот.
Двобрзинска трансмисија (скица F)
Двобрзинската трансмисија на вашата
дупчалка овозможува да менувате брзини
заради поголема разновидност во примената.
За да го изберете подесувањето со мала
брзина и голем обртен момент (позиција 1),
исклучете ја алатката и оставете ја да запре
со работа. Лизнете го копчето на менувачот
на брзина (5) во спротивна насока од футерот.
За да го изберете подесувањето со голема
брзина и мал обртен момент (позиција 2),
исклучете ја алатката и оставете ја да запре
со работа. Лизнете го копчето на менувачот на
брзина кон футерот.
Напомена: Не менувајте брзини додека
алатката работи. Доколку имате проблеми при
менување на брзините, осигурајте копчето да
биде целосно турнато напред или назад.
Дупчење, одвртување и навртување
♦
♦
♦
Изберете вртење напред или назад со
употребување на лизгачот за напред
и назад (2).
За вклучување на алатката, притиснете
го прекинувачот (1). Брзината на
алатката зависи од тоа колку е притиснат
прекинувачот.
За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот.
Совети за оптимална употреба
Дупчење
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Употребувајте само остри додатоци за
дупчење.
Поддржете и зацврстете ја работата
соодветно, како што е укажано во
безбедносните упатства.
Употребете соодветна и потребна
безбедносна опрема, како што е укажано
во безбедносните упатства.
Обезбедете и одржувајте го работното
место, како што е укажано во
безбедносните упатства.
Вклучете ја дупчалката бавно, со
применување на мал притисок, додека
дупката е доволно голема за да го задржи
додатокот за дупчење да излезе од неа.
Нанесувајте притисок во правец на
додатокот за дупчење. Употребувајте
доволно притисок за додатокот да дупчи,
но не до толку да го блокирате моторот
или да го искривите додатокот.
Цврсто држете ја дупчалката со двете раце
за да го контролирате нејзиното вртење.
НЕ ГО ПРИТИСКАЈТЕ ЧКРАПАЛОТО
НА БЛОКИРАНА ДУПЧАЛКА ВО ОБИД
ДА ЈА ВКЛУЧИТЕ. МОЖЕ ДА ДОЈДЕ ДО
ОШТЕТУВАЊЕ НА ДУПЧАЛКАТА.
Сведете го блокирањето при пробивање до
минимум со намалување на притисокото
и со бавно дупчење низ последниот дел на
дупката.
Оставете го моторот вклучен додека го
извлекувате додатокот од дупката. Ова ќе
помогне да се намали заглавување.
Обезбедете дека прекинувачот ја вклучува
и исклучува дупчалката.
Дупчење во дрво
Дупки во дрво можат да се прават со истите
спирални додатоци за дупчење кои се
употребуваат за метал или со плоснати
додатоци. Овие додатоци треба да се
остри и треба често да се извлекуваат при
дупчењето за да се исчистат деланките од
жлебовите.
Дупчење во метал
Кога дупчите метали, употребувајте маст
за подмачкување при сечење. Исклучоци
се леаното железо и месингот кои треба
да се дупчат на суво. Најдобрите масти за
31
МАКЕДОНСКИ
подмачкување при сечење се сулфуризирано
масло за сечење или масло од маст.
На вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
Одвртување и навртување
Предупредување! Пред вршење на било
какво одржување, отстранете ја батеријата
од алатката. Извадете го приклучокот на
полначот од приклучницата пред да го
исчистите.
♦ Редовно чистете ги отворите за
вентилација на вашата алатка или полнач
со употреба на мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на
моторот со употреба на влажна крпа. Не
употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база
на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот и лесно
чукнете го да ја отстраните правта од
внатрешноста.
♦
♦
♦
Секогаш употребувајте додаток за
одвртување/навртување од соодветен вид
и големина.
Доколку завртките тешко се стегаат,
пробајте да ги подмачкате со нанесување
на мало количество на течност за миење
или сапун.
Секогаш држете ги алатката и додатокот за
одвртување во права линија со завртката
Решавање на проблеми
Проблем
Можна причина
Можно решение
Уредот не
сака да се
вклучи.
Батерискиот пакет
не е наполнет.
Проверете ги
условите за
полнење на
батерискиот пакет
Батерискиот Полначот не
пакет не се е приклучен во
полни.
штекер.
Единицата
се
исклучува
ненадејно.
Вклучете го
полначот во
функционален
штекер.
Температурата на
амбиенталниот
воздух е премногу
висока или
премногу ниска.
Однесете
го полначот
и батерискиот пакет
на место кадешто
температурата на
амбиенталниот
воздух е над 4,5°C
или под +40,5°C.
Батерискиот
пакет ја постигнал
максималната
топлотна граница.
Дозволете му на
батерискиот пакет
да се излади.
Нема напон. (За
да се подобри
времетраењето на
батерискиот пакет,
тој е дизајниран
ненадејно да се
исклучува кога
напонот ќе се
испразни
Поставете го
на полначот
и дозволете му да
се наполни.
Одржување
Вашата BLACK+DECKER алатка е направена
да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на
задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
32
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Производите
и батериите означени со овој симбол
не смеат да се исфрлаат со обичниот
домашен отпад.
Производите и батериите содржат
материјали коишто можат да бидат обновени
или рециклирани, притоа намалувајќи ја
побарувачката за суровини. Ве молиме
рециклирајте ги електричните производи
и батерии според локалните одредби. Повеќе
информации се достапни на
www.2helpU.com.
Технички податоци
Напон
Vеднонасочна струја
Брзина без оптоварување
Min-1
Максимален обртен момент
Nm
Прифат на футер
mm
Максимален дијаметар на дупчење
Челик/дрво
mm
Тежина
kg
Полнач
Влезен напон
Излезен напон
Струја
Приближно време
на полнење
Vнаизменична струја
Vеднонасочна струја
mA
Часови
BDCDD186
18
0 - 360 / 0 - 1400
17,5 / 40
1 - 10
10 / 25
0,84 (со батеријата 1,24)
905898**
230
18
200
8 - 20
МАКЕДОНСКИ
Полнач
Влезен напон
Излезен напон
Струја
Приближно време
на полнење
Полнач
Влезен напон
Излезен напон
Струја
Приближно време
на полнење
Vнаизменична струја
Vеднонасочна струја
mA
Часови
Vнаизменична струја
Vеднонасочна струја
Amp
Часови
905902**
230
18
400
4 - 10
905998**
230
18
1
повеќе информации, ве молиме да стапите
во контакт со Black & Decker преку следнава
адреса или да погледнете на крајот на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја дава
оваа декларација во име на Black & Decker.
Р. Леврик
Менаџер за инженеринг
Black & Decker Eвропа
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
01/12/2015
1,5 - 4
Батерија
Напон
Капацитет
Тип
Vнаизменична струја
Ah
BL1518
18
1,5
Литиум-јонска
Батерија
Напон
Капацитет
Тип
Vнаизменична струја
Ah
BL2018
18
2,0
Литиум-јонска
Батерија
Напон
Капацитет
Тип
Vнаизменична струја
Ah
BL4018
18
4,0
Литиум-јонска
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 65,2 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A),
Звучна моќност (LWA) 76,2 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три
оски) спрема EN 60745:
Дупчење во метал (ah, D) <1,3 m/s², отстапување (K) 1,5 m/s²,
Навртување/одвртување без удар (ah) <0,6 m/s², отстапување
(K) 1,5 m/s²
Декларација за сообразност со
правилата на ЕК
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
BDCDD186 - Дупчалка, Одвртувач
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад
со: 2006/42/EК, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и им нуди на корисниците гаранција
од 24 месеци од датумот на купување.
Гаранцијата ги дополнува и на ниеден начин
не ги ограничува вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
За да направите барање за оштета врз основа
на гаранцијата, барањето мора да биде
направено според условите за користење на
Black & Decker и вие ќе треба да приложите
доказ за купувањето на продавачот или на
овластениот сервисер.
Условите за користење на двегодишната
гаранција на Black & Decker и локацијата на
вашиот најблизок овластен сервисер можат
да се најдат на интернет на www.2helpU.com,
или преку контактирање на вашата локална
филијала на Black & Decker на адресата што
се наоѓа во овј прирачник.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате вашиот нов Black & Decker
производ и за да бидете известени за новите
производи и специјалните понуди.
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EК (до 19/04/2016),
2014/30/EУ (од 20/04/2016) и 2011/65/EУ. За
zst00305310 - 19-05-2016
33
34
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising