BDCDD186 | Black&Decker BDCDD186 DRILL/DRIVER Type H1 instruction manual

372003-11 EST
www.blackanddecker.eu
BDCDD186
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
11
3
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie BLACK+DECKER BDCDD186 trell on
mõeldud kruvide keeramiseks ning puidu,
metalli ja plastmassi puurimiseks. See tööriist on
mõeldud ainult tarbijale kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised elektritööriistade turvahoiatused
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused
ja juhised. Kõigi hoiatuste ja juhiste
täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi,
tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku
tarvis alles. Hoiatustes kasutatud termin
„elektritööriist” viitab võrgutoitel töötavatele
(juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1. Tööala ohutus
a. Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korralageduse ja puuduliku
valgustuse korral võivad kergesti juhtuda
õnnetused.
b. Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud
elektritööriista kasutamise ajal eemal.
Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli
tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kokkupuudet maandatud
pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Elektrilöögi saamise oht
suureneb, kui teie keha on maandatud.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi
kasutage elektritööriista toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks ega pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
4
kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
kaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage
kindlasti välitingimustesse sobivat
pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva
pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega
alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise
ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid nagu
tolmumask, mittelibisevad jalanõud, kiiver ja
kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes
kasutades kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või
aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista,
sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga
tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib juhtuda
õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja
hoidke tasakaalu. See tagab parema kontrolli
tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade külge
kinni.
g. Kui seadmega on kaasas
tolmueemaldusliidesed ja
kogumisseadmed, siis veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
EESTI KEEL
4. Elektritööriistade kasutamine ja
hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Õige elektritööriist teeb töö
paremini ja ohutumalt kiirusel, milleks see on
mõeldud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on
ohtlik ja vajab remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist
ja hoiulepanemist lahutage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
ettevaatusabinõude rakendamine vähendab
seadme ootamatu käivitumise ohtu.
d. Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatus kohas ning
ärge lubage tööriista kasutada inimestel,
kes tööriista ei tunne või pole lugenud
seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes
on elektritööriistad ohtlikud.
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge,
et liikuvad osad on õiges asendis ega
ole kinni kiilunud, detailid on terved ja
puuduvad muud tingimused, mis võivad
mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Tööriistade halb hooldamine
põhjustab palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid,
otsikuid jms vastavalt juhendile, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava
töö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada ohtliku
olukorra.
5. Akutööriista kasutamine ja hooldamine
a. Kasutage laadimiseks ainult tootja
määratud laadijat. Ühele akule sobiv laadija
võib teise aku laadimisel põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage tööriistu ainult kindlaks
määratud akudega. Teist tüüpi patareide
kasutamine võib põhjustada vigastus- ja
tuleohu.
c. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest jms metallesemetest,
mis võivad kaasa tuua lühise. Aku klemmide
lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
d. Valedes tingimustes võib akust eralduda
vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist.
Kokkupuute korral peske veega. Kui
vedelikku satub silma, pöörduge lisaks
arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib
tekitada ärritust ja põletusi.
6. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad hoiatused trellide
jaoks
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid
lisakäepidemeid. Kontrolli kaotamisel riskite
kehavigastustega.
Kui te teete tööd, mille käigus võib
lõiketarvik puutuda kokku varjatud
juhtmetega, hoidke elektritööriista ainult
isoleeritud hoidepindadest. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad ning
võivad anda kasutajale elektrilöögi.
Hoidke elektritööriista isoleeritud
pindadest, kui töö käigus võib saeleht
sattuda peidetud juhtmesse. Kui kinnitused
puudutavad pinge all olevat juhet, võivad
pinge alla sattuda ka elektritööriista lahtised
metallosad ja kasutaja võib saada elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge
pitskruvidega või muul sobival viisil.
Detaili hoidmisel käega või vastu keha on
detail ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda
kontroll.
Enne seina, põranda või lae puurimist
kontrollige torustiku ja juhtmete asukohti.
Vältige trelliotsaku puutumist vahetult pärast
puurimise lõpetamist (see võib olla kuum).
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud
ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute
või lisaseadmete kasutamine või tööriista
kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis
ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse
või varalise kahju ohtu.
5
EESTI KEEL
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
Käesolev seade ei ole ette nähtud
kasutamiseks selliste isikute (sh laste) käes,
kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed
võimed on vähenenud või kellel puuduvad
vajalikud kogemused või teadmised. See on
lubatud vaid siis, kui neid valvab või juhendab
tööriista kasutamisel nende ohutuse eest
vastutav isik.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
♦
Muud ohud
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui
kasutate tööriista, mida pole hoiatustes märgitud.
Need ohud võivad tekkida valesti kasutamise,
pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Nende hulka kuulub:
♦ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
♦ Detailide, terade või tarvikute vahetamisel
tekkivad vigastused.
♦ Tööriista pikaajalisest kasutamisest
põhjustatud vigastused. Tööriista
pikemaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt
puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti
tamme, kase ja MDF-plaatide töötlemisel)
tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud
terviseohud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning
neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks.
Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti
kasutada kokkupuute esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Tööriista tegeliku kasutamise ajal
tekkiva vibratsiooni väärtused võivad selle
kasutamisviisist sõltuvalt deklareeritud väärtustest
erineda. Vibratsioonitase võib tõusta üle
deklareeritud taseme.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et
määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud
meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate
isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke
kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
6
sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks
reaalse kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist
on välja lülitatud või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on toodud järgmised sümbolid koos
kuupäevakoodiga:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Täiendavad ohutusnõuded akude ja
laadurite kohta (Pole tööriistaga kaasas)
Akud
♦ Ärge kunagi proovige neid avada.
♦ Vältige aku kokkupuudet veega.
♦ Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur
võib kerkida üle 40 °C.
♦ Laadimisel peab ümbritseva keskkonna
temperatuur olema vahemikus 10 °C kuni
40 °C.
♦ Laadimiseks kasutage ainult koos seadmega
tarnitud laadijat.
♦ Akude kõrvaldamisel järgige jaotise
„Keskkonnakaitse” juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid
patareisid.
Akulaadijad
♦ Kasutage oma BLACK+DECKERi laadijat
ainult selle tööriista aku laadimiseks, millega
koos laadija tarniti. Teised akud võivad
plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja
kahjusid.
♦ Ärge üritage laadida mittelaetavaid akusid.
♦ Laske vigased juhtmed viivitamata välja
vahetada.
♦ Vältige laadija kokkupuudet veega.
♦ Ärge avage laadijat.
♦ Ärge torgake laadijasse võõrkehi.
Akulaadija on mõeldud kasutamiseks ainult
siseruumides.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Akulaadija on topeltisolatsiooniga ega vaja
seega lisamaandust. Kontrollige alati, et
võrgupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele. Ärge kunagi proovige vahetada
laadijat välja tavalise toitepistiku vastu.
EESTI KEEL
♦
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta
see ohutuse tagamiseks tootjal või
BLACK+DECKERi volitatud teeninduskeskusel
välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned
neist.
1. Kiiruseregulaatoriga lüliti
2. Suunaliugur
3. Pöördemomendi muutmise rõngas
4. Võtmeta padrun
5. Kahekäiguline hammasülekanne
6. LED-valgusti
7. Aku
8. Pea vabastamisnupp
9. Kruvikeeraja otsahoidik
Kokkupanemine
Hoiatus! Laske tööriistal omas tempos töötada.
Ärge koormake tööriista üle.
Aku laadimine (joonis A)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist
ja alati, kui see ei anna enam piisavalt voolu
töödel, mis varem käisid kergelt. Aku võib
laadimisel soojeneda; see on normaalne ega viita
tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev
temperatuur on alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav
laadimistemperatuur on ligikaudu 24 °C.
Märkus: Laadija ei lae akut, kui aku
temperatuur on madalam kui 10 °C või kõrgem
kui 40 °C. Aku võib jätta laadijasse, mis
alustab automaatselt laadimist, kui aku on
piisavalt soojenenud või jahtunud.
♦ Ühendage laadija standardse 230-voldise
50 Hz elektripistikupesaga.
♦ Libistage akupatarei akulaadijasse, nagu
näidatud joonisel A.
♦ Roheline märgutuli hakkab vilkuma, mis viitab
sellele, et akut laetakse.
♦ Laadimise lõpetamisele viitab püsivalt
helendav roheline leedlamp. See tähendab,
et aku on täielikult laetud ning seda võib
kasutada või ka laadijasse jätta.
Hoiatus! Tuleoht. Kui katkestate akulaadija
ühenduse tööriistaga, tuleb kindlasti eemaldada
esmalt akulaadija pistikupesast ja siis katkestada
akulaadija juhtme ühendus tööriistaga.
Akupatarei paigaldamine tööriista ja
sellest eemaldamine (joonis B)
Hoiatus! Enne aku paigaldamist või eemaldamist
veenduge, et vabastusnupp on aktiveeritud
sisselülitamise vältimiseks.
Akupatarei paigaldamiseks:
♦ Sisestage akupatarei tööriista, kuni kuulete
klõpsatust (joonis B)
Akupatarei eemaldamine tööriistast
(joonis C)
♦
Vajutage aku vabastusnuppu, nagu näidatud
joonisel C, ja tõmmake akupatarei tööriista
sees välja.
Kasutusjuhend
Päästiklüliti ja pöörlemissuuna
kontrollnupp
♦
Trell lülitub SISSE ja VÄLJA, kui tõmmata
ja vabastada päästiklülitit (1). Mida rohkem
te päästikut vajutate, seda suurem on puuri
kiirus.
♦ Edasi/tagasi pöörlemissuuna nupp (2)
määrab tööriista pöörlemissuuna ja toimib ka
vabastamisnupuna.
♦ Edaspidise pöörlemissuuna valimiseks
vabastage käivituslüliti ja vajutage tööriist
pöörlemissuuna kontrollnupp vasakule.
♦ Tagurpidise pöörlemissuuna valimiseks
vajutage tööriista pöörlemissuuna
kontrollnuppu vastassuunas.
Märkus: Kontrollnupu keskasend lukustab
tööriista väljalülitatud asendis. Kui muudate
kontrollnupu asendit, tuleb veenduda, et
käivituslüliti on vabastatud.
Pingutusmomendi reguleerimisrõngas
(joonis D)
Tööriist on varustatud pingutusmomendi
reguleerimise rõngaga (3), millega saab valida
sobiva töörežiimi ja pöördemomendi kruvide
keeramiseks. Suurte kruvide ja kõvast materjalist
detailide puhul on vaja suuremat pöördemomenti
kui väikeste kruvide ja pehmest materjalist
detailide puhul.
♦ Puidu, metalli ja plastmassi puurimiseks
seadke rõngas puurimisasendisse.
♦ Kruvide keeramisel seadke rõngas soovitud
pöördemomendi juurde. Kui te ei tea sobivat
pöördemomenti, toimige järgmiselt:
♦ Seadke rõngas kõige madalamale
pöördemomendile.
♦ Keerake esimene kruvi kinni.
♦ Kui sidur vahetab enne soovitud
tulemuse saavutamist käiku, suurendage
pöördemomenti ja jätkake kruvi keeramist.
7
EESTI KEEL
Korrake seda, kuni olete leidnud õige
pöördemomendi. Kasutage seda
pöördemomenti ülejäänud kruvide puhul.
Võtmeta padrun (joonis E)
Hoiatus! Enne tarvikute paigaldamist või
eemaldamist veenduge, et vabastusnupp on
aktiveeritud sisselülitamise vältimiseks.
Puuriotsaku või muu tarviku sisestamiseks:
♦ Haarake padruni tagumine osa (4) ühe käega
ja kasutage teist kätt eesmise osa vastupäeva
keeramiseks, vaadatuna padruni otsast.
♦ Sisestage tera või muu tarvik täies ulatuses
padrunisse ja kinnitage tugevalt, hoides
padruni tagumist osa ja keerates eesmist osa
päripäeva, vaadatuna padruni otsast.
Hoiatus! Ärge püüdke fikseerida puuriotsakuid
(ega mingeid muid tarvikuid) padruni eesmisest
osast hoidmise ja tööriista sisselülitamisega.
Tarvikute vahetamisel võib padrun kahjustuda ja
tekkida kehavigastus.
Kahekäiguline hammasülekanne
(joonis F)
Kahekäiguline funktsioon teie puuri
jaoks võimaldab muuta käike seadme
mitmekesistamiseks. Madala kiiruse valimiseks,
suurema pöördemomendi seadistamiseks
(asend 1), lülitage tööriist välja ja laske sellel
täielikult seiskuda. Libistage käigunihuti nuppu
(5) padrunist eemale. Kõrge kiiruse valimiseks,
väiksema pöördemomendi seadistamiseks
(asend 2), lülitage tööriist välja ja laske sellel
täielikult seiskuda. Libistage käigunihuti nuppu
padruni suunas.
Märkus: Ärge muutke käike, kui tööriist töötab.
Kui teil on käikude vahetamisega raskusi,
veenduge, et kahekäiguline käigunihuti nuppu
on kas täielikult ette lükatud või täielikult tagasi
lükatud.
Puurimine ja kruvide keeramine
♦
Valige pöörlemissuuna lülitiga (2) päri- või
vastupäeva pöörlemine.
Tööriista sisselülitamiseks vajutage lülitit (1).
Töökiirus sõltub sellest, kui tugevalt te lülitit
vajutate.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage lüliti.
♦
♦
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Puurimine
♦
Kasutage vaid teravaid puure.
8
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Toestage ja kinnitage töödetail korralikult,
vastavalt ohutusalastes juhistes toodud
juhistele.
Kasutage sobivat ja nõuetekohast
ohutusvarustust, nagu toodud ohutusalaste
juhistes.
Hoidke oma tööala ohutu ja korras, vastavalt
ohutusalastes juhistes toodud juhistele.
Käitage puuri väga aeglaselt, avaldades
kergelt survet, kuni auk on piisavalt ette
tehtud, et vältida otsa väljalibisemist.
Avaldage kerget survet puuriotsakuga samas
suunas. Kasutage piisavat survet, et ots oleks
pidevalt töös, kuid mitte liiga palju, et mootor
seiskuks või et otsak kalduks kõrvale.
Hoidke puuri tugevalt kahe käega, et
kontrollida selle pöörlevaid liigutusi.
ÄRGE VAJUTAGE PÄÄSTIKUT SISSE JA
VÄLJA EESMÄRGIGA PÜÜDA KÄIVITADA
SEISKUNUD PUURI. SELLE TAGAJÄRJEL
VÕIB PUUR KAHJUSTADA SAADA.
Materjali läbimisel seiskumise
minimeerimiseks vähendage survet ja puurige
aeglaselt augu viimane osa.
Laske mootoril töötada, kui tõmbate otsaku
puuritud august välja. Seeläbi vähendate
kiilumist.
Veenduge, et lüliti lülitab puuri sisse ja välja.
Puidu puurimine
Puitu puuritud augud saab teha sama
spiraalotsakutega, nagu metalli puhul, või
labapuuriga. Need otsakud peavad olema teravad
ning need tuleb sageli välja tummata, kui puurida
soontest laastud puhtaks.
Metalli puurimine
Kasutage lõikamiseks määret, kui puurite metalli.
Eranditeks on malm ja messing, mida tuleb kuivalt
puurida. Paremini töötavad lõikamise määrded on
väävliga rikastatud lõikeõlid või rasvaõlid.
Kruvide keeramine
♦
♦
♦
Kasutage alati õiget tüüpi ja õige suurusega
kruvikeerajaotsakut.
Kui kruvi on raske keerata, määrige seda
kergelt pesuvedeliku või seebiga.
Hoidke tööriist ja kruvikeerajaotsak alati
kruviga ühel joonel.
EESTI KEEL
Tõrkeotsing
Keskkonnakaitse
Probleem
Võimalik põhjus
Võimalik lahendus
Seade ei
käivitu.
Akupatarei pole
laetud.
Kontrollige
akupatarei
laadimistingimusi.
Akupatarei
ei lae.
Laadija pole
vooluvõrguga
ühendatud.
Ühendage
laadija töötava
pistikupesaga.
Ümbritsev õhk on
liiga kuum või liiga
külm.
Viige laadija
ja akupatarei
keskkonda, mille
õhutemperatuur
ületab 40 kraadi F
(4,5 °C) või on
alla 105 kraadi F
(+40,5 °C)
Seade
lülitub
ootamatult
välja.
Akupatarei on
saavutanud
maksimaalse
soojuslimiidi.
Laske akupatareil
jahtuda.
Tühi. Akupatarei
eluea
maksimeerimiseks
on soovituslik järsk
väljalülitus, kui
patarei on tühi.
Ühendage
akulaadijaga ja
laadige.
Hooldus
Teie BLACK+DECKER tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab minimaalset
hooldamist. Et tööriist teid pikka aega korralikult
teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja
korrapäraselt puhastada.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise
mingit hooldust.
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist eemaldage
tööriista küljest aku. Eemaldage laadija
pistikupesast enne puhastamist.
♦ Puhastage tööriista ja laaduri
ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja
või kuiva lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt
niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega
lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
♦ Avage regulaarselt padrun ja koputage vastu
seda, et eemaldada padrunisse kogunenud
tolm.
Jäätmete sortimine. Selle sümboliga
märgistatud tooteid ja akusid ei tohi
kõrvaldada koos olemjäätmetega.
Tooted ja akud sisaldavad aineid, mille saab
eemaldada ja taaskasutada, vähendades
toorainenõudlust. Elektriseadmed ja akud tuleb
ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Lisateavet leiate aadressilt www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
Pinge
Koormuseta kiirus
Max pingutusmoment
Padruni mahutavus
Max puurimisvõimsus
terases/puidus
Kaal
VDC
min -1
Nm
mm
BDCDD186
18
0 - 360 / 0 - 1400
17,5 / 40
1 - 10
mm
kg
10 / 25
0,84 (akuga 1,24)
Akulaadija
Sisendpinge
Väljundpinge
Vool
Ligikaudne laadimisaeg
VAC
VDC
mA
tunnid
905898**
230
18
200
8 - 20
Akulaadija
Sisendpinge
Väljundpinge
Vool
Ligikaudne laadimisaeg
VAC
VDC
mA
tunnid
905902**
230
18
400
4 - 10
Akulaadija
Sisendpinge
Väljundpinge
Vool
Ligikaudne laadimisaeg
VAC
VDC
Amp
tunnid
905998**
230
18
1
1,5 - 4
Aku
Pinge
Mahutavus
Tüüp
VAC
Ah
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Aku
Pinge
Mahutavus
Tüüp
VAC
Ah
BL2018
18
2,0
Li-Ion
Aku
Pinge
Mahutavus
Tüüp
VAC
Ah
BL4018
18
4,0
Li-Ion
9
EESTI KEEL
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 65,2 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A),
helivõimsus (LWA) 76,2 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
vastavalt standardile EN 60745:
Puurimine metalli (ah, D) <1,3 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²,
kruvikeeramine ilma löögita (ah) <0,6 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
BDCDD186 - trell, kruvits
Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele
dokumentidele: 2006/42/EÜ, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Neid tooted on kooskõlastatud direktiividega
2004/108/EÜ (kuni 19/04/2016), 2014/30/
EÜ (alates 20/04/2016) ja 2011/65/EÜ.
Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Black & Deckeriga allpool asuval aadressil või
vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab
seda Black & Deckeri nimel.
R. Laverick
Ehitusjuht
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
01.12.2015
Garantii
Black & Decker on kindel oma toodete kvaliteedis
ja pakub tarbijatele 24-kuulist garantiid alates
ostukuupäevast. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Garantiinõude esitamiseks peab nõue olema
kooskõlas Black & Deckeri kasutustingimustega
ning müüjale või volitatud remonditöökojale tuleb
esitada ostukviitung.
Black & Deckeri 2-aastase garantii
kasutustingimused ja lähima volitatud
remonditöökoja asukoha leiate veebiaadressilt
10
www.2helpU.com või võttes ühendust
Black & Deckeri kohaliku esindusega
kasutusjuhendis toodud aadressil.
Meie veebilehel www.blackanddecker.co.uk
saate registreerida oma uue Black & Deckeri
seadme ning tutvuda uudistoodete ja
eripakkumistega.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Дрель BLACK+DECKER BDCDD186
предназначена для закручивания/
выкручивания винтов, а также для
высверливания отверстий в дереве, металле
и пластике. Данный инструмент не является
профессиональным и предназначен для
домашнего использования потребителем.
b.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментом
Осторожно! Ознакомьтесь со всеми
предупреждениями и инструкциями
по технике безопасности.
Несоблюдение представленных ниже
предупреждений и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возгоранию и/или тяжелым
травмам.
Сохраните все инструкции для
последующего обращения к ним. Термин
"электроинструмент" во всех приведенных
ниже предупреждениях относится
к питаемому от электросети (проводному)
или от аккумуляторов (беспроводному)
электроинструменту.
1. Безопасность на рабочем месте
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте его хорошую
освещенность. Захламленное или плохо
освещенное рабочее место может стать
причиной несчастного случая.
b. Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Искры, которые появляются
при работе электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c. Не разрешайте детям и посторонним
лицам находиться рядом с вами
при работе с электроинструментом.
Отвлекаясь от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2. Электробезопасность
a. Сетевые вилки должны
соответствовать розеткам. Никогда
не меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам для
c.
d.
e.
f.
электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных
штепсельных вилок, соответствующих типу
сетевой розетки снижает риск поражения
электрическим током.
Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями такими, как трубы, радиаторы, батареи
и холодильники. Если вы будете
заземлены, увеличивается риск поражения
электрическим током.
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем или
в условиях повышенной влажности.
Попадание воды в электроинструмент
может привести к поражению
электрическим током.
Бережно обращайтесь со шнуром
питания. Никогда не используйте кабель
для переноски инструмента, не тяните
за него, пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше
от источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов.
Поврежденный или запутанный шнур
питания повышает риск поражения
электротоком.
При работе с электроинструментом вне
помещения необходимо пользоваться
удлинительным кабелем, рассчитанным
на эксплуатацию вне помещения.
Использование кабеля, предназначенного
для применения на открытом воздухе,
снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью используйте
устройство защиты от токов замыкания
на землю (УЗО). Использование УЗО
сокращает риск поражения электрическим
током.
3. Обеспечение индивидуальной
безопасности
a. При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
12
лекарственных препаратов. Минутная
невнимательность при работе
с электроинструментом может привести
к серьезным травмам.
Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте защитные
очки. Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь с не
скользящей подошвой, каска и защитные
наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, взять инструмент
или перенести его на другое место,
убедитесь в том, что выключатель
находится в положении Выкл. Если
при переноске электроинструмента ваш
палец находится на выключателе или если
электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести
к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь
должна быть удобной, чтобы вы
всегда могли сохранять равновесие.
Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных
ситуациях.
Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда и перчатки
не попадали под движущиеся детали.
Возможно наматывание свободной
одежды, ювелирных изделий и длинных
волос на движущиеся детали.
При наличии устройств для
подключения оборудования для
удаления и сбора пыли необходимо
обеспечить правильность их
подключения и эксплуатации.
Использование устройства для
пылеудаления сокращает риски,
связанные с пылью.
4. Эксплуатация электроинструмента
и уход за ним
a. Избегайте чрезмерной нагрузки
электроинструмента. Используйте
электроинструмент в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b. Не используйте электроинструмент,
если не работает его выключатель.
Любой инструмент, управлять
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
c. Перед выполнением любой
регулировки, заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d. Храните электроинструмент
в недоступном для детей месте и не
позволяйте работать с инструментом
людям, не имеющим соответствующих
навыков работы с такого рода
инструментами. Электроинструмент
представляет опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Обслуживание электроинструментов.
Проверьте движущиеся детали на
несоосность или заклинивание,
поломку либо какие-либо другие
условия, которые могут повлиять на
эксплуатацию электроинструмента.
В случае обнаружения повреждений,
прежде чем приступить
к эксплуатации инструмента, его
нужно отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
f. Необходимо содержать режущий
инструмент в остро заточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за которым
следят должным образом и который
хорошо заточен, значительно меньше,
а работать с ним легче.
РУССКИЙ ЯЗЫК
g. Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии с данными
инструкциями и с учетом условий
и специфики работы. Использование
электроинструмента для работ, для
которых он не предназначен, может
привести к несчастным случаям.
5. Использование аккумуляторных
электроинструментов и уход за ними
a. Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа для
зарядки других батарей может привести
к возгоранию.
b. Используйте для электроинструмента
только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной травмы
и пожара.
c. Избегайте попадания внутрь батареи
скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов
или других мелких металлических
предметов, которые могут вызывать
замыкание ее контактов. Короткое
замыкание контактов аккумулятора может
привести к пожару или получению ожогов.
d. При повреждении батареи, из нее может
вытечь электролит. При случайном
контакте с электролитом смойте его
водой. При попадании электролита
в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся внутри
батареи, может вызвать раздражение или
ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого
инструмента.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментом
Внимание! Дополнительные
правила техники безопасности при
использовании дрелей
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Пользуйтесь дополнительными
рукоятками, входящими в комплект
поставки инструмента. Потеря контроля
может привести к травме.
Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
захватывания при выполнении работ,
во время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой
электропроводкой. Если вы держитесь
за металлические детали инструмента
в случае перерезания находящегося
под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим
током.
Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
рукояток при выполнении работ, во
время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой
электропроводкой. Если вы держитесь
за металлические детали инструмента
в случае соприкосновения с находящимся
под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим
током.
Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации
обрабатываемой детали на стабильной
опоре. Держать деталь на весу или
в руках перед собой неудобно и это
может привести к потере контроля над
инструментом.
Перед тем, как сверлить отверстия
в стенах, полах или потолках проверьте
места прохождения проводки
и трубопроводов.
Избегайте касания к сверлу сразу после
работы, оно может сильно нагреваться.
Далее в руководстве приводятся виды
работ, для которых предназначен
данный инструмент. Применение любых
принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций
помимо тех, которые рекомендованы
данным руководством, может привести
к травме.
Безопасность окружающих
♦
Данное устройство не предназначено
для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или ментальными
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
возможностями, а также лицами без
достаточного опыта и знаний, если только
они не делают этого под руководством
лица имеющего соответствующий опыт
и отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным
устройством.
Остаточные риски
Помимо тех рисков, что указаны
в правилах техники безопасности, при
использовании инструмента могут возникнуть
дополнительные остаточные риски. Это может
произойти при неправильной эксплуатации
или продолжительном использовании
инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
♦ Травмы в результате соприкосновения
с вращающимися/подвижными
компонентами.
♦ Травмы в результате замены какихлибо компонентов, лезвий или
принадлежностей.
♦ Травмы, связанные с длительным
использованием инструмента. При
использовании любого инструмента
в течение продолжительного периода
времени не забывайте делать перерывы.
♦ Нарушение слуха.
♦ Угрозы здоровью в результате
вдыхания пыли, которая образуется при
использовании инструмента (например,
при работе с деревом, особенно дубом,
буком и ДВП).
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные
в технических спецификациях и заявлении
о соответствии были измерены в соответствии
с стандартным методом тестирования
EN 60745 и могут быть использованы для
сравнения инструментов. Заявленное
значение эмиссии вибрации также может
использоваться при предварительной оценке
воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации
в каждом конкретном случае применения
14
электроинструмента может отличаться от
заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень
вибрации может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения
степени безопасности, предусмотренного
2002/44/EC для защиты людей, регулярно
пользующихся электроинструментом при
работе, нужно принимать во внимание
уровень вибрации, реальные условия
использования и способ использования
инструмента, а также учитывать все этапы
цикла работы (когда инструмент выключается,
когда он работает на холостом ходу, а также
время переключения с одного режима на
другой).
Условные обозначения на инструменте
На инструменте содержатся следующие
значки вместе с кодом даты:
Внимание! Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Дополнительный правила техники
безопасности для аккумуляторных
батарей и зарядных устройств (не
прилагающихся к инструменту)
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать
аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы
воздействию воды.
♦ Не оставляйте инструмент в местах, где
температура превышает 40 °C.
♦ Заряжайте только при температуре 10 °C 40 °C.
♦ Заряжайте аккумуляторы только
с зарядным устройством, которое
прилагается к инструменту.
♦ При утилизации аккумуляторов следуйте
инструкциям, указанным в разделе
«Защита окружающей среды».
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство
BLACK+DECKER только для зарядки
аккумулятора инструмента, с которым
оно поставлялось. Использование
аккумуляторов другого типа
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
может привести к взрыву, травме
и повреждениям.
Не пытайтесь заряжать одноразовые
батареи.
Немедленно заменяйте поврежденный
шнур питания.
Не подвергайте зарядное устройство
воздействию влаги.
Не вскрывайте зарядное устройство.
Не разбирайте зарядное устройство.
Зарядное устройство можно
использовать только в помещении.
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство имеет
двойную изоляцию, поэтому
заземления не требуется. Необходимо
обязательно убедиться в том, что
напряжение источника питания
соответствует указанному на
шильдике. Никогда не пытайтесь
заменить зарядное устройство на
обычную сетевую вилку.
♦
Если поврежден сетевой шнур, его
нужно заменить у производителя или
в официальном сервисном центре
BLACK+DECKER, чтобы избежать рисков.
Характеристики
Этот инструмент имеет следующие
характеристики или некоторые из них.
1. Регулятор скорости/выключатель
2. Реверсивный ползунковый переключатель
3. Кольцо установки крутящего момента
4. Быстрозажимной патрон
5. Двухдиапазонная передача
6. Светодиодная система рабочей подсветки
7. Аккумуляторная батарея
8. Кнопка разблокировки аккумуляторного
отсека
9. Держатель биты шуруповерта
Сборка
Внимание! Инструмент должен работать
в обычном режиме. Избегайте перегрузок.
Зарядка аккумуляторной батареи
(рис. A)
когда чувствуете, что для выполнения работы
не хватает мощности инструмента. Во
время зарядки аккумулятор нагревается, это
нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °C. Рекомендуемая температура
при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не
заряжает аккумулятор если температура
аккумуляторного элемента меньше
10 °C или больше 40 °C. Аккумулятор
нужно оставить в зарядном устройстве
и зарядка начнется автоматически, когда
температура аккумуляторного элемента
станет нормальной.
♦ Вставьте зарядное устройство в любую
стандартную розетку 230 В 50 Гц.
♦ Вставьте аккумуляторную батарею
в зарядное устройство, как показано на
рис. А.
♦ Зеленый светодиод начнет мигать, что
означает начало зарядки батареи.
♦ По окончанию зарядки зеленый светодиод
начнет гореть непрерывно. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
Внимание! Огнеопасно. При отсоединении
зарядного устройство от инструмента,
сначала выньте вилку зарядного устройства
из розетки, затем отсоедините шнур
зарядного устройства от инструмента.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. В)
Внимание! Убедитесь, нажата ли кнопка
блокировки, чтобы исключить вероятность
срабатывания выключателя при снятии или
установке батареи.
Установка батареи:
♦ Вставьте аккумуляторную батарею
в инструмент до слышимого щелчка
(рис. В)
Снятие аккумуляторной батареи
с инструмента (рис. С)
♦
Нажмите кнопку высвобождения батареи,
как показано на (рис. С) и вытащите
аккумуляторную батарею из инструмента.
Перед первым использованием аккумулятор
нужно зарядить, и делать это всякий раз,
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Инструкции по эксплуатации
Курковый выключатель и кнопка
реверсивного вращения
♦
Дрель включается и выключается нажатием и отпусканием куркового выключателя
(1). Чем сильнее нажат выключатель, тем
больше скорость работы дрели.
♦ Кнопка изменения направления вращения
(2) определяет направление вращения
инструмента, а также используется для
блокировки инструмента.
♦ Для установки вращения по часовой
стрелке отпустите курковый выключатель
и нажмите кнопку изменения направления
влево.
♦ Для установки реверсивного направления
вращения нажмите кнопку изменения
направления вращения в обратном
направлении.
Примечание: Центральное положение
кнопки управления блокирует инструмент
в выключенном положении. При изменении
положения кнопки управления курковый
выключатель должен быть отпущен.
Контроль крутящего момента (Рис. D)
В данном инструменте имеется муфта
установки крутящего момента (3),
позволяющая выбирать режим работы
и настроить вращающий момент для
завинчивания шурупов. Для больших
шурупов и жестких рабочих материалов
требуется больший крутящий момент, чем для
маленьких шурупов и мягких материалов.
♦ Для сверления отверстий в дереве,
металле и пластике, установите муфту
патрона в положение сверления,
отмеченное соответствующим символом
♦ Для завинчивания шурупов установите
муфту в нужное положение настройки.
Если вы не уверены в нужном значении,
сделайте следующее:
♦ Установите муфту на самое малое
значение вращающего момента.
♦ Затяните первый шуруп.
♦ Если муфта затрещит до того, как вы
добьетесь нужного результата, увеличьте
значения настроек и продолжите
затягивать шуруп. Повторяйте до тех
пор, пока не найдете нужные значения
настроек. Используйте эти настройки для
остальных шурупов.
16
Быстрозажимной патрон (рис. Е)
Внимание! Убедитесь, нажата ли кнопка
блокировки, чтобы исключить вероятность
срабатывания выключателя при снятии или
установке дополнительных принадлежностей.
Чтобы вставить насадку или другую
принадлежность:
♦ Удерживая заднюю часть патрона (4)
одной рукой, другой рукой поворачивайте
в направлении против часовой стрелки
переднюю часть патрона, смотря со
стороны конца патрона.
♦ Полностью вставьте насадку или другую
принадлежность в патрон и надежно
затяните, удерживая заднюю часть
патрона и поворачивая его переднюю
часть против часовой стрелки, смотря со
стороны конца патрона.
Внимание! Не пытайтесь затягивать
сверла дрели (или любую другую оснастку),
удерживая патрон и включая инструмент. При
смене принадлежностей можно повредить
патрон и получить травму.
Двухдиапазонная передача (рис. F)
Двойной диапазон передач данной дрели
обеспечивает более широкие возможности
переключения передач. Для работы на низкой
передаче с высоким крутящим моментом
(поз. 1), выключите инструмент и дождитесь
его остановки. Сдвиньте переключатель
скоростей (5) назад от патрона. Для работы
на высокой передаче с низким крутящим
моментом (поз. 2), выключите инструмент
и дождитесь его остановки. Сдвиньте
переключатель скоростей вперед к патрону.
Примечание: Не переключайте передачи
на работающем инструменте. В случае
затрудненного переключения передач,
убедитесь в том, что двухдиапазонный
переключатель скоростей сдвинут до конца
вперед либо сдвинут до конца назад.
Сверление/завинчивание шурупов
♦
♦
♦
Выберите направление вращения
с помощью переключателя (2).
Чтобы включить инструмент нажмите
на спусковой выключатель (1). Скорость
инструмента зависит от степени нажатия
на этот выключатель.
Чтобы выключить инструмент отпустите
спусковой выключатель.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Советы по оптимальному
использованию
Сверление
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Используйте только хорошо заточенные
насадки.
Работайте только с надежно
установленными и закрепленными
заготовками, как указано в правилах
техники безопасности.
Используйте соответствующие
и необходимые средства индивидуальной
защиты, как указано в правилах техники
безопасности.
Содержите рабочее место в чистоте
и порядке, как указано в правилах техники
безопасности.
Вводите дрель очень медленно,
с приложением небольшого усилия до
тех пор, пока просверленное отверстие
не будет достаточно большим, чтобы
предотвратить выскальзывание насадки.
Прилагайте усилие параллельно насадке.
Прилагайте усилия, достаточные для
работы насадки, но не прилагайте
чрезмерных усилий во избежание
остановки двигателя или деформации
насадки.
Удерживайте дрель обеими руками, чтобы
сохранять управление ее движением.
НЕ НАЖИМАЙТЕ НА СПУСКОВОЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ
ОСТАНОВИВШУЮСЯ ДРЕЛЬ. ЭТО МОЖЕТ
ПОВРЕДИТЬ ДРЕЛЬ.
Сводите остановки при прорыве
к минимуму путем уменьшения усилия
и медленного сверления последнего
участка отверстия.
Не выключайте двигатель при извлечении
оснастки из высверленного отверстия. Это
поможет уменьшить риск его зажатия.
Убедитесь, что переключатель включает
и выключает дрель.
Сверление металла
При сверлении металла используйте
смазочно-охлаждающую жидкость.
Исключение составляют чугун и латунь - их
следует сверлить сухими. Наилучшими
вариантами смазочных жидкостей для
сверления являются сульфированная
смазочно-охлаждающая жидкость или свиной
олеин.
Завинчивание шурупов
♦
♦
♦
Всегда используйте насадки для отвертки
нужного типа и размера.
Если винты закручиваются с трудом,
попробуйте нанести небольшое
количество жидкого моющего средства или
мыла в качестве смазки.
Всегда держите инструмент и наконечник
отвертки на одной линии с винтом
Неисправности и способы их
устранения
Неисправ- Возможная
ность
причина
Возможное
решение
Инструмент Аккумуляторная
Проверьте
не
батарея разряжена. требования
включается.
по зарядке
аккумуляторной
батареи
АккумуЗарядное
Подключите
ляторная
устройство не
зарядное
батарея не подключено к сети. устройство
заряжается.
к рабочей розетке.
Температура
окружающей среды
слишком высокая
или слишком
низкая.
Переместите
зарядное
устройство
и аккумуляторную
батарею в место
с температурой
выше 40 F (4,5 °C)
или ниже 105 F
(+40,5 °C)
Сверление древесины
Для высверливания отверстий в древесине
можно использовать те же спиральные
сверла, что и для металла или перовые
сверла. Данные сверла должны быть острыми
и часто выниматься при сверлении для
очистки кромок канавок от щепок.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Неисправ- Возможная
ность
причина
Возможное
решение
Устройство
внезапно
выключается.
Аккумуляторная
батарея нагрелась
по предельной
допустимой
температуры.
Позвольте
аккумуляторной
батарее остыть.
Аккумуляторная
батарея разряжена.
(Чтобы увеличить
срок службы
аккумуляторной
батареи, ее
конструкция
предусматривает
отключение после
разрядки
Установите
в зарядное
устройство
и позвольте
зарядиться.
Техническое обслуживание
Электроинструмент BLACK+DECKER имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание.
Для длительной безотказной работы
необходимо обеспечить правильный уход за
инструментом и его регулярную очистку.
Зарядное устройство не требует никакого
обслуживания кроме регулярной очистки.
Внимание! Перед выполнением любых работ
по обслуживанию инструмента снимайте
аккумулятор с инструмента. Перед очисткой
инструмента отсоедините его от зарядного
устройства.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия и зарядное устройство
с помощью мягкой щетки или сухой
тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
с помощью влажной салфетки. Не
используйте никакие абразивные
чистящие средства или средства на
основе растворителей.
♦ Регулярно открывайте патрон и очищайте
его от грязи.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Изделия
и аккумуляторные батареи с данным
символом на маркировке запрещается
утилизировать с обычными бытовыми
отходами.
18
Изделия и аккумуляторные батареи содержат
материалы, которые могут быть извлечены
или переработаны, снижая потребность
в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте
электрические изделия и аккумуляторные
батареи согласно местным нормам.
Дополнительная информация доступна по
адресу www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение
Впост. тока
Частота вращения
на холостом ходу
мин -1
Макс. вращающий момент
Нм
Наибольший диаметр сверла мм
Макс. диаметр сверления
в стали/дереве
мм
Вес
кг
BDCDD186
18
0 - 360 / 0 - 1400
17,5 / 40
1 - 10
10 / 25
0,84 (1,24 со снаряженной
батареей)
Зарядное устройство
Входное напряжение
Выходное напряжение
Ток
Прибл. время зарядки
Вперем. тока
Впост. тока
мA
час.
905898**
230
18
200
8 - 20
Зарядное устройство
Входное напряжение
Выходное напряжение
Ток
Прибл. время зарядки
Вперем. тока
Впост. тока
мA
час.
905902**
230
18
400
4 - 10
Зарядное устройство
Входное напряжение
Выходное напряжение
Ток
Прибл. время зарядки
Вперем. тока
Впост. тока
амперы
час.
905998**
230
18
1
1,5 - 4
Аккумуляторная батарея
Напряжение
Вперем. тока
Емкость аккумулятора
Aч
Тип
BL1518
18
1,5
ионно-литиевая
Аккумуляторная батарея
Напряжение
Вперем. тока
Емкость аккумулятора
Aч
Тип
BL2018
18
2,0
ионно-литиевая
Аккумуляторная батарея
Напряжение
Вперем. тока
Емкость аккумулятора
Aч
Тип
BL4018
18
4,0
ионно-литиевая
РУССКИЙ ЯЗЫК
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 65,2 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A),
Звуковая мощность (LWA) 76,2 дБ(A), погрешность(K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление металла (ah, D) < 1,3 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²,
закручивание без удара (ah) < 0,6 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²
Заявление о соответствии нормам
ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
BDCDD186 - дрель, шуруповерт
Black & Decker заявляет, что продукция,
описанная в “технических характеристиках”
соответствует: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
и условиям Black & Decker; кроме того, Вам
потребуется предъявить продавцу или
авторизованному специалисту по ремонту
потребуется подтверждение покупки.
Положения и условия 2-летней гарантии
Black & Decker и местонахождение
ближайшего авторизованного специалиста
по ремонту можно узнать через Интернет по
адресу www.2helpU.com, или связавшись
с местным представительством Black & Decker
по адресу, указанному в данном руководстве.
Посетите наш веб-сайт
www.blackanddecker.co.uk, чтобы
зарегистрировать свое новое изделие
Black & Decker и получать информацию
о новинках и специальных предложениях.
Эти изделия также соответствуют
директиве 2004/108/EC (до 19.04.2016),
2014/30/EU (с 20.04.2016) и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
в компанию Black & Decker по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней
стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании Black & Decker.
Р. Лаверик (R. Laverick)
Менеджер по производству
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01.12.2015
Гарантия
Black & Decker уверены в качестве своих
продуктов и предлагает клиентам гарантию
на 24 месяца с момента покупки. Данная
гарантия является дополнительной и ни
в коей мере не направлена на ущемление
Ваших юридических прав. Гарантия
действует на территории стран-членов ЕС
и Европейской зоне свободной торговли.
Чтобы подать заявку по гарантии, заявка
должна соответствовать положениям
zst00305304 - 17-05-2016
19
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
21
22
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising