BDCDD186 | Black&Decker BDCDD186 DRILL/DRIVER Type H1 instruction manual

370002-37 LT
www.blackanddecker.eu
BDCDD186
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
12
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis BLACK+DECKER gręžtuvas BDCDD186
skirtas varžtų sukimo darbams ir medienai,
metalui bei plastikui gręžti. Šis įrankis skirtas
naudoti tik buityje.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Atsargiai! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus
nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir
nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro
ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus
ateičiai. Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau
pateiktuose nurodymuose reiškia pagrindinį,
jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba
akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2. Elektros sauga
a. Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada niekaip
nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais
elektriniais įrankiais niekada nenaudokite
jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs
kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai
sumažins elektros smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
4
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių
kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba
susinarplioję laidai padidina elektros smūgio
pavojų.
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). Naudojant
RCD, sumažėja elektros smūgio pavojus.
3. Asmens sauga
a. Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b. Dėvėkite asmenines apsaugines
priemones. Visada naudokite akių
apsaugos priemones. Apsauginės
priemonės, pavyzdžiui, respiratorius,
apsauginiai batai neslidžiais padais, šalmas
ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių, prieš paimdami ar nešdami
įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas
jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius
uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba įjungiant
įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra
įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar
veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio
iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite
ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą.
Taip galėsite geriau valdyti elektrinį įrankį
netikėtose situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
LIETUVIŲ
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g. Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu
įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu
greičiu, kuriam jis yra numatytas.
b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
sutaisyti.
c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba)
ištraukite akumuliatorių. Tokios apsauginės
priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra
pavojingi.
e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir
nestringa judamosios dalys, ar nėra
sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų
turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui.
Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia sutaisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus
ir smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus
ir kt.) naudokite vadovaudamiesi
šia instrukcija ir konkrečios rūšies
elektriniams įrankiams numatytu būdu,
atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą,
kurį reikia atlikti. Naudojant elektrinį įrankį
kitiems darbams nei numatytieji atlikti, gali
susidaryti pavojingų situacijų.
5. Akumuliatoriaus maitinamų įrankių
naudojimas ir priežiūra
a. Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui
tinkantis kroviklis, naudojamas kitam
akumuliatoriui krauti, gali kelti gaisro pavojų.
b. Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorius, galima
susižeisti arba sukelti gaisrą.
c. Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių,
monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų
metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti
trumpasis jungimas tarp kontaktų. Sulietę
akumuliatoriaus gnybtus galite nusideginti
arba sukelti gaisrą.
d. Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus
gali ištekėti skysčio; venkite sąlyčio
su juo. Jei sąlytis atsitiktinai įvyko,
gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio
pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš
akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti
arba nudeginti odą.
6. Techninė priežiūra
a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias dalis.
Taip užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Atsargiai! Papildomos gręžtuvų naudojimo
saugos taisyklės
♦
♦
♦
Naudokite pagalbines, su įrankiu pateiktas
rankenas. Praradus įrankio kontrolę, galima
susižeisti.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
dalys gali paliesti paslėptus laidus,
laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų.
laikymui skirtų paviršių. Pjovimo daliai
prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos
metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti
elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
įrankis galėtų prisiliesti prie paslėptų
5
LIETUVIŲ
laidų, laikykite elektrinį įrankį tik už
izoliuotų paviršių. Sukimo antgaliams
prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos
metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti
elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas,
patikrinkite, ar tose vietose nėra laidų ir
vamzdžių.
Stenkitės neliesti grąžto galo tuoj pat po
gręžimo, nes jis gali būti įkaitęs.
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame
vartotojo vadove. Naudojant šiame vadove
nerekomenduojamus papildomus įtaisus
arba priedus, arba naudojant įrankį ne pagal
numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio
susižeidimo ir (arba) turtinės žalos pavojus.
♦
♦
♦
♦
Kitų asmenų sauga
♦
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai
naudotis šiuo įrankiu dėl savo psichikos,
jutiminės arba protinės negalios arba patirties
bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo
įrankiu be už šių asmenų saugumą atsakingų
asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
prietaisu.
♦
Kiti pavojai
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį
ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi
pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių
besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis,
pjūklelius arba priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką.
Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui
apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir
MDF).
6
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties
deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos
emisijos vertės išmatuotos standartiniu bandymų
būdu pagal standartą EN 60745; jos gali būti
naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais.
Nurodyta keliama vibracija taip pat gali būti
naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
Atsargiai! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu
keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo
dydžio, priklausomai nuo to, kokiais būdais
naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti
nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti
apsaugos priemones, reikalaujamas pagal
2002/44/EB žmonių, darbe reguliariai naudojančių
elektrinius įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti
į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio
naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra
naudojamas, o taip pat atsižvelgti į visas darbo
ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik į įrankio naudojimo
laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna išjungtas ir
kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Kartu su datos kodu ant įrankio rasite
pavaizduotus šiuos simbolius:
Atsargiai! Norėdamas sumažinti
susižeidimo pavojų, vartotojas privalo
perskaityti šią naudojimo instrukciją.
Papildomos akumuliatorių ir kroviklių (su
įrankiu nepateikiamų) naudojimo saugos
taisyklės
Akumuliatorius
♦ Niekada jokiais būdais nebandykite jų
atidaryti.
♦ Saugokite akumuliatorių nuo vandens.
♦ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra
galėtų viršyti 40 °C.
♦ Kraukite tik esant 10–40 °C aplinkos oro
temperatūrai.
♦ Kraukite tik su įrankiu pateiktu krovikliu.
♦ Išmesdami akumuliatorių, vadovaukitės
nurodymais, pateiktais skyriuje
„Aplinkosauga“.
Nebandykite krauti apgadintų
akumuliatorių.
LIETUVIŲ
Krovikliai
♦ Įrankio akumuliatoriui krauti naudokite tik su
juo pateiktą „BLACK+DECKER“ kroviklį. Kitų
rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir sužeisti jus
bei padaryti žalos turtui.
♦ Niekada nebandykite krauti vienkartiniam
naudojimui skirtų akumuliatorių.
♦ Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujais.
♦ Saugokite kroviklį nuo vandens.
♦ Neatidarykite kroviklio.
♦ Neardykite kroviklio.
Šis kroviklis skirtas naudoti tik patalpose.
Prieš naudojimą perskaitykite šią
naudojimo instrukciją.
Elektros sauga
Šis kroviklis turi dvigubą izoliaciją, todėl
jo nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite,
ar elektros tinklo įtampa atitinka duomenų
lentelėje nurodytą įtampą. Niekada
nebandykite keisti kroviklio kištuko įprastu
elektros kištuku.
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant
išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti
įgaliotasis BLACK+DECKER techninės
priežiūros centro darbuotojas.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas toliau
nurodytas funkcijas.
1. Greičio reguliavimo jungiklis
2. Sukimo krypties slankiklis
3. Sukimo momento reguliavimo žiedas
4. Beraktis griebtuvas
5. Dvi pavaros
6. Diodinė apšvietimo lemputė
7. Akumuliatorius
8. Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
9. Sukimo antgalio laikiklis
Atsargiai! Akumuliatoriaus negalima krauti, kai
aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba
aukštesnė nei 40 °C. Rekomenduojama krauti
esant maždaug 24 °C temperatūrai.
Pastaba. Kroviklis nekraus akumuliatoriaus,
jeigu elementų temperatūra bus žemesnė nei
10 °C arba aukštesnė nei 40 °C. Akumuliatorių
reikia palikti kroviklyje; kroviklis automatiškai
pradės krauti, kai elementų temperatūra
pakils arba nukris iki reikiamos ribos.
♦ Įkiškite kroviklio kištuką į standartinį 230 V,
50 Hz elektros lizdą.
♦ Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip
pavaizduota A pav.
♦ Pradės mirksėti žalia lemputė, parodanti, kad
akumuliatorius yra kraunamas.
♦ Krovimo pabaigą parodo be perstojo šviečianti
žalia lemputė. Blokas visiškai įkrautas, jį
galima tuoj pat naudoti arba palikti jį kroviklyje.
Atsargiai! Gaisro pavojus. Atjungdami kroviklį
nuo įrankio, pirmiausiai būtinai atjunkite kroviklį
nuo elektros lizdo, tada atjunkite kroviklio laidą
nuo įrankio.
Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas iš
įrankio (B pav.)
Atsargiai! Prieš išimdami arba įdėdami
akumuliatorių, būtinai įjunkite blokavimo mygtuką,
kad netyčia nebūtų įjungtas jungiklis.
Kaip įdėti akumuliatorių
♦ Kiškite akumuliatorių į įrankį, kol pasigirs
spragtelėjimas (B pav.)
Akumuliatoriaus išėmimas iš įrankio
(C pav.)
♦
Naudojimo instrukcija
Gaidukas ir atbulinės eigos mygtukas
♦
Surinkimas
Atsargiai! Įrankis darbą privalo atlikti pats,
savaiminiu greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami
darbą atlikti greičiau.
Akumuliatoriaus krovimas (A pav.)
Akumuliatorių privaloma įkrauti prieš pirmą kartą
naudojant įrankį ir kaskart, kai jame nepakanka
energijos darbui, kurį pirmiau atlikti buvo lengva.
Kraunamas akumuliatorius gali įšilti; tai normalu ir
nėra joks gedimas.
Paspauskite atlaisvinimo mygtuką, kaip
pavaizduota C pav., ir ištraukite akumuliatorių
iš įrankio.
♦
♦
Gręžtuvas ĮJUNGIAMAS ir IŠJUNGIAMAS
paspaudžiant ir atleidžiant gaiduką (1). Kuo
labiau spaudžiamas šis gaidukas, tuo didesnis
gręžtuvo sukimosi greitis.
Sukimo krypties keitimo mygtuku (2)
nustatoma įrankio sukimosi kryptis, be to, jis
naudojamas ir kaip blokavimo mygtukas.
Norėdami pasirinkti sukimo į priekį kryptį,
atleiskite svirtinį jungiklį ir nuspauskite sukimo
krypties valdymo mygtuko į kairę pusę.
7
LIETUVIŲ
♦
Norėdami pasirinkti sukimo atgal kryptį,
nuspauskite sukimo krypties valdymo mygtuko
į priešingą pusę.
Pastaba. Centrinė valdymo mygtuko padėtis
užfiksuoja įrankį išjungimo padėtyje. Keisdami
valdymo mygtuko padėtį, būtinai atleiskite svirtinį
jungiklį.
Sukimo momento valdymo jungiklis
(D pav.)
Šiame įrankyje yra įrengta sukimo momento
valdymo mova (3) darbo režimui pasirinkti ir varžtų
sukimo momentui nustatyti. Dideliems varžtams
įsukti ir kietoms medžiagoms gręžti reikia
didesnio sukimo momento nuostatos nei mažiems
varžtams įsukti ir minkštoms medžiagoms gręžti.
♦ Gręždami medieną, metalą ir plastiką,
nustatykite movą ties gręžimo padėties
simboliu
♦ Varžtams sukti nustatykite movą ties norima
nuostata. Jeigu dar nežinote, kokios nuostatos
reikia, atlikite šiuos veiksmus:
♦ Nustatykite movą ties mažiausia sukimo
momento nuostata.
♦ Įsukite pirmą varžtą.
♦ Jeigu sankaba pakyla pirmiau nei pasiekiamas
norimas rezultatas, padidinkite movos
nuostatą ir įsukite kitą varžtą. Kartokite, kol
nustatysite reikiamą nuostatą. Naudokite šią
nuostatą likusiems varžtams įsukti.
Beraktis griebtuvas (E pav.)
Atsargiai! Būtinai įjunkite blokavimo mygtuką,
kad jungiklis nebūtų įjungtas prieš įdedant arba
išimant priedus.
Norėdami įkišti grąžto antgalį ar kitą priedą,
atlikite šiuos veiksmus:
♦ Suimkite galinę griebtuvo (4) pusę viena ranka,
o kita ranka sukite priekinę dalį prieš laikrodžio
rodyklę žiūrint iš griebtuvo galo pusės.
♦ Iki galo įkiškite į griebtuvą grąžtą ar kitą
antgalį, tuomet tvirtai priveržkite jį, viena ranka
laikydami galinę griebtuvo dalį, o kita sukdami
jo priekinę dalį pagal laikrodžio rodyklę žiūrint
iš griebtuvo galo pusės.
Atsargiai! Nebandykite įtvirtinti grąžto antgalių
(arba kokių nors kitų priedų) laikydami už
priekinės griebtuvo dalies ir įjungdami įrankį.
Keisdami priedus, galite sugadinti kumštelinį
griebtuvą ir patys susižeisti.
Dvi pavaros (F pav.)
Šio gręžtuvo dviejų pavarų funkcija suteikia
8
galimybę keisti pavaras, kad įrankį galima būtų
panaudoti įvairesniems darbams atlikti. Norėdami
pasirinkti mažą greitį ir didelį sukimo momentą
(1 padėtį), išjunkite įrankį ir palaukite, kol jis
nebesisuks. Patraukite pavaros perjungiklį (5)
šalin nuo griebtuvo. Norėdami pasirinkti didelį
greitį ir mažą sukimo momentą (2 padėtį), išjunkite
įrankį ir palaukite, kol jis nebesisuks. Pastumkite
pavaros perjungiklį griebtuvo link.
Pastaba. Nekeiskite pavarų, kai įrankis
veikia. Jeigu kiltų problemų perjungti pavaras,
patikrinkite, ar dvejų pavarų perjungiklį iki galo
pastūmėte į priekį arba atitraukėte atgal.
Gręžimas / varžtų sukimas
♦
♦
♦
Pasirinkite sukimosi kryptį pirmyn arba atgal
sukimo krypties slankikliu (2).
Norėdami įrankį įjungti, spauskite jungiklį (1).
Įrankio veikimo greitis priklauso nuo to, kaip
smarkiai spaudžiate šį jungiklį.
Norėdami įrankį išjungti, atleiskite jungiklį.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti
įrankį
Gręžimas
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Naudokite tik aštrius grąžtus.
Tvirtai įtvirtinkite ruošinį, kaip nurodyta saugos
taisyklėse.
Naudokite tinkamą ir privalomą saugos įrangą,
kaip nurodyta saugos taisyklėse.
Apsaugokite ir tvarkykite darbo vietą, kaip
nurodyta saugos taisyklėse.
Paleiskite gręžtuvą labai mažu greičiu,
vos spausdami gaiduką, kad būtų išgręžta
pakankama skylė ir antgalis iš jos neišslystų.
Gręždami grąžtą laikykite tiesiai ir jį spauskite.
Spauskite tiek, kad antgalis gręžtų medžiagą,
bet ne per stipriai, kad neišsijungtų variklis
arba kad nepakryptų antgalis.
Norėdami kontroliuoti sukamuosius gręžtuvo
judesius, tvirtai jį laikykite abiem rankomis.
NESPAUDINĖKITE IŠSIJUNGUSIO
GRĘŽTUVO GAIDUKO, NORĖDAMI JĮ
ĮJUNGTI. ANTRAIP GALITE SUGADINTI
ĮRANKĮ.
Norėdami sumažinti išsijungimo pradūrus
ruošinį galimybę, baigdami gręžti skylę mažiau
spauskite gręžtuvą ir gręžkite lėčiau.
Traukdami grąžto antgalį iš išgręžtos skylės,
neišjunkite variklio. Bus lengviau išlaisvinti
antgalį.
Įsitikinkite, ar jungiklis gali įjungti ir išjungti
gręžtuvą.
LIETUVIŲ
Medienos gręžimas
Skyles medienoje galite išgręžti naudodami
tokius pačius spiralinius grąžto antgalius, kaip ir
gręždami metalą, arba plunksninius grąžtus. Šie
grąžtai turi būti aštrūs ir vykdant gręžimo darbus
juos reiktų dažnai ištraukti iš kumštelinio griebtuvo
bei išvalyti drožles iš jų griovelių.
Metalo gręžimas
Gręždami metalus, naudokite pjovimui skirtą
tepalą. Tačiau ketų ir žalvarį reikia gręžti sausuoju
būdu. Šlapiajam gręžimui tinkamiausios tepimo
medžiagos yra pjovimui skirtos mineralinės arba
bioalyvos.
Varžtų sukimas
♦
♦
♦
Visada naudokite tinkamo tipo ir dydžio
sukimo antgalius.
Jeigu varžtus sukti sunku, pabandykite šiek
tiek patepti skystu arba paprastu muilu.
Visada laikykite įrankį ir sukimo antgalį vienoje
linijoje su varžtu.
Trikčių šalinimas
Problema
Galima priežastis
Galimas
sprendimas
Įrankis
neįsijungia.
Neįkrautas
akumuliatorius.
Patikrinkite
akumuliatoriaus
įkrovos reikalavimus.
Nevyksta
Įkroviklis
akumuliato- neprijungtas prie
riaus įkrova. elektros lizdo.
Prijunkite kroviklį prie
veikiančio elektros
lizdo
Aplinkos oro
Perkelkite įkroviklį
temperatūra per
ir akumuliatoriaus
karšta arba per šalta. bloką ten, kur
aplinkos oro
temperatūra yra
aukštesnė nei
40 laipsnių F (4,5 °C)
arba žemesnė nei
105 laipsniai F
(+40,5 °C)
Problema
Galima priežastis
Galimas
sprendimas
Įtaisas
netikėtai
išsijungia.
Akumuliatoriaus
Palaukite, kol
blokas įkaito iki
akumuliatorius atvės.
maksimaliai leistinos
ribos.
Išsikrovimo
Pasėkite ant
atveju. (Siekiant
įkroviklio ir įkraukite.
maksimaliai pailginti
akumuliatoriaus
naudojimo laiką, jis
sukurtas taip, kad
staigiai išsijungtų, kai
tik išsenka.)
Techninė priežiūra
Šis „BLACK+DECKER“ elektrinis įrankis skirtas
ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Krovikliui nereikia jokios techninės priežiūros,
išskyrus reguliarų valymą.
Atsargiai! Prieš pradėdami įrankio techninės
priežiūros darbus, išimkite iš įrankio
akumuliatorių. Prieš valydami kroviklį, atjunkite jį
nuo elektros tinklo.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu
skudurėliu išvalykite įrankio ir kroviklio
ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite
variklio korpusą. Nenaudokite jokių
šveičiamųjų arba tirpiklių pagrindu pagamintų
valiklių.
♦ Reguliariai atverkite kumštelinį griebtuvą ir
patapšnokite jį, kad iš vidaus iškristų dulkės.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šiuo ženklu
pažymėtų gaminių ir akumuliatorių
negalima išmesti kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis.
Gaminiuose ir akumuliatoriuose yra medžiagų,
kurias galima pakartotinai panaudoti arba
perdirbti, mažinant aplinkos taršą ir naujų
žaliavų poreikį. Rūšiuokite elektros prietaisus
ir akumuliatorius, atsižvelgdami į vietos atliekų
surinkimo taisykles. Daugiau informacijos rasite
tinklavietėje www.2helpU.com.
9
LIETUVIŲ
Techniniai duomenys
Įtampa
Greitis įrankiui veikiant
be apkrovos
Maks. veržimo jėga
Griebtuvo skersmuo
Maksimali plieno / medienos
gręžimo geba
Svoris
VDC
Min -1
Nm
mm
mm
kg
BDCDD186
18
0 - 360 / 0 - 1400
17,5 / 40
1 - 10
10 / 25
0,84
(su akumuliatoriumi 1,24)
Kroviklis
Įvesties įtampa
Išvesties įtampa
El. srovės stiprumas
Apyt. krovimo laikas
VAC
VDC
mA
val.
905898**
230
18
200
8 - 20
Kroviklis
Įvesties įtampa
Išvesties įtampa
El. srovės stiprumas
Apyt. krovimo laikas
VAC
VDC
mA
val.
905902**
230
18
400
4 - 10
Kroviklis
Įvesties įtampa
Išvesties įtampa
El. srovės stiprumas
Apyt. krovimo laikas
VAC
VDC
A
val.
905998**
230
18
1
1,5 - 4
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal
EN 60745:
Gręžiant metalą (ah, D) <1,3 m/s², paklaida (K) 1,5 m/s²,
Sukant varžtus be smūgiavimo (ah) <0,6 m/s², paklaida (K) 1,5 m/s²
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
BDCDD186 – Gręžtuvas, suktuvas
„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai,
aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/
EB (iki 2016 m. balandžio 19 d.) 2014/30/EU
(nuo 2016 m. balandžio 20 d.) ir 2011/65/EU.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „Black & Decker“ atstovą toliau nurodytu adresu
arba žiūrėkite į vadovo gale pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „Black & Decker“.
R. Laverick
Technikos direktorius
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
2015-12-01
Akumuliatorius
Įtampa
Galingumas
Tipas
VAC
Ah
BL1518
18
1,5
Ličio jonų
Akumuliatorius
Įtampa
Galingumas
Tipas
VAC
Ah
BL2018
18
2,0
Ličio jonų
Akumuliatorius
Įtampa
Galingumas
Tipas
VAC
Ah
BL4018
18
4,0
Ličio jonų
Norint pasinaudoti šia garantija, privaloma laikytis
„Black & Decker“ teisinių sąlygų ir pateikti pirkimą
įrodantį dokumentą pardavėjui arba įgaliotųjų
remonto dirbtuvių atstovui.
Garso slėgio lygis pagal standartą EN 60745:
Garso slėgis (LpA) 65,2 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A),
Garso galia (LWA) 76,2 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
„Black & Decker“ 2 metų garantijos teisines
sąlygas ir artimiausios įgaliotosios remonto
dirbtuvės adresą rasite interneto svetainėje
adresu www.2helpU.com arba susisiekę su
„Black & Decker“ vietos atstovu šioje instrukcijoje
nurodytu adresu.
10
Garantija
„Black & Decker“ yra tikra dėl savo gaminių
kokybės ir siūlo vartotojams 24 mėnesių garantiją,
skaičiuojant nuo pirkimo datos. Ši garantija
papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų
įstatymais nustatytų teisių. Ši garantija galioja
Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos
laisvos prekybos zonos teritorijose.
LIETUVIŲ
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu
www.blackanddecker.co.uk, užregistruokite
savo naują „Black & Decker“ gaminį ir gaukite
naujausią informaciją apie naujus gaminius bei
specialius pasiūlymus
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Дрель BLACK+DECKER BDCDD186
предназначена для закручивания/
выкручивания винтов, а также для
высверливания отверстий в дереве, металле
и пластике. Данный инструмент не является
профессиональным и предназначен для
домашнего использования потребителем.
b.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментом
Осторожно! Ознакомьтесь со всеми
предупреждениями и инструкциями
по технике безопасности.
Несоблюдение представленных ниже
предупреждений и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возгоранию и/или тяжелым
травмам.
Сохраните все инструкции для
последующего обращения к ним. Термин
"электроинструмент" во всех приведенных
ниже предупреждениях относится
к питаемому от электросети (проводному)
или от аккумуляторов (беспроводному)
электроинструменту.
1. Безопасность на рабочем месте
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте его хорошую
освещенность. Захламленное или плохо
освещенное рабочее место может стать
причиной несчастного случая.
b. Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Искры, которые появляются
при работе электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c. Не разрешайте детям и посторонним
лицам находиться рядом с вами
при работе с электроинструментом.
Отвлекаясь от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2. Электробезопасность
a. Сетевые вилки должны
соответствовать розеткам. Никогда
не меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам для
12
c.
d.
e.
f.
электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных
штепсельных вилок, соответствующих типу
сетевой розетки снижает риск поражения
электрическим током.
Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями такими, как трубы, радиаторы, батареи
и холодильники. Если вы будете
заземлены, увеличивается риск поражения
электрическим током.
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем или
в условиях повышенной влажности.
Попадание воды в электроинструмент
может привести к поражению
электрическим током.
Бережно обращайтесь со шнуром
питания. Никогда не используйте кабель
для переноски инструмента, не тяните
за него, пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше
от источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов.
Поврежденный или запутанный шнур
питания повышает риск поражения
электротоком.
При работе с электроинструментом вне
помещения необходимо пользоваться
удлинительным кабелем, рассчитанным
на эксплуатацию вне помещения.
Использование кабеля, предназначенного
для применения на открытом воздухе,
снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью используйте
устройство защиты от токов замыкания
на землю (УЗО). Использование УЗО
сокращает риск поражения электрическим
током.
3. Обеспечение индивидуальной
безопасности
a. При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
лекарственных препаратов. Минутная
невнимательность при работе
с электроинструментом может привести
к серьезным травмам.
Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте защитные
очки. Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь с не
скользящей подошвой, каска и защитные
наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, взять инструмент
или перенести его на другое место,
убедитесь в том, что выключатель
находится в положении Выкл. Если
при переноске электроинструмента ваш
палец находится на выключателе или если
электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести
к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь
должна быть удобной, чтобы вы
всегда могли сохранять равновесие.
Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных
ситуациях.
Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда и перчатки
не попадали под движущиеся детали.
Возможно наматывание свободной
одежды, ювелирных изделий и длинных
волос на движущиеся детали.
При наличии устройств для
подключения оборудования для
удаления и сбора пыли необходимо
обеспечить правильность их
подключения и эксплуатации.
Использование устройства для
пылеудаления сокращает риски,
связанные с пылью.
4. Эксплуатация электроинструмента
и уход за ним
a. Избегайте чрезмерной нагрузки
электроинструмента. Используйте
электроинструмент в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b. Не используйте электроинструмент,
если не работает его выключатель.
Любой инструмент, управлять
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
c. Перед выполнением любой
регулировки, заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d. Храните электроинструмент
в недоступном для детей месте и не
позволяйте работать с инструментом
людям, не имеющим соответствующих
навыков работы с такого рода
инструментами. Электроинструмент
представляет опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Обслуживание электроинструментов.
Проверьте движущиеся детали на
несоосность или заклинивание,
поломку либо какие-либо другие
условия, которые могут повлиять на
эксплуатацию электроинструмента.
В случае обнаружения повреждений,
прежде чем приступить
к эксплуатации инструмента, его
нужно отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
f. Необходимо содержать режущий
инструмент в остро заточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за которым
следят должным образом и который
хорошо заточен, значительно меньше,
а работать с ним легче.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
g. Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии с данными
инструкциями и с учетом условий
и специфики работы. Использование
электроинструмента для работ, для
которых он не предназначен, может
привести к несчастным случаям.
5. Использование аккумуляторных
электроинструментов и уход за ними
a. Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа для
зарядки других батарей может привести
к возгоранию.
b. Используйте для электроинструмента
только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной травмы
и пожара.
c. Избегайте попадания внутрь батареи
скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов
или других мелких металлических
предметов, которые могут вызывать
замыкание ее контактов. Короткое
замыкание контактов аккумулятора может
привести к пожару или получению ожогов.
d. При повреждении батареи, из нее может
вытечь электролит. При случайном
контакте с электролитом смойте его
водой. При попадании электролита
в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся внутри
батареи, может вызвать раздражение или
ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого
инструмента.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментом
Внимание! Дополнительные
правила техники безопасности при
использовании дрелей
14
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Пользуйтесь дополнительными
рукоятками, входящими в комплект
поставки инструмента. Потеря контроля
может привести к травме.
Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
захватывания при выполнении работ,
во время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой
электропроводкой. Если вы держитесь
за металлические детали инструмента
в случае перерезания находящегося
под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим
током.
Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
рукояток при выполнении работ, во
время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой
электропроводкой. Если вы держитесь
за металлические детали инструмента
в случае соприкосновения с находящимся
под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим
током.
Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации
обрабатываемой детали на стабильной
опоре. Держать деталь на весу или
в руках перед собой неудобно и это
может привести к потере контроля над
инструментом.
Перед тем, как сверлить отверстия
в стенах, полах или потолках проверьте
места прохождения проводки
и трубопроводов.
Избегайте касания к сверлу сразу после
работы, оно может сильно нагреваться.
Далее в руководстве приводятся виды
работ, для которых предназначен
данный инструмент. Применение любых
принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций
помимо тех, которые рекомендованы
данным руководством, может привести
к травме.
Безопасность окружающих
♦
Данное устройство не предназначено
для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или ментальными
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
возможностями, а также лицами без
достаточного опыта и знаний, если только
они не делают этого под руководством
лица имеющего соответствующий опыт
и отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным
устройством.
Остаточные риски
Помимо тех рисков, что указаны
в правилах техники безопасности, при
использовании инструмента могут возникнуть
дополнительные остаточные риски. Это может
произойти при неправильной эксплуатации
или продолжительном использовании
инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
♦ Травмы в результате соприкосновения
с вращающимися/подвижными
компонентами.
♦ Травмы в результате замены какихлибо компонентов, лезвий или
принадлежностей.
♦ Травмы, связанные с длительным
использованием инструмента. При
использовании любого инструмента
в течение продолжительного периода
времени не забывайте делать перерывы.
♦ Нарушение слуха.
♦ Угрозы здоровью в результате
вдыхания пыли, которая образуется при
использовании инструмента (например,
при работе с деревом, особенно дубом,
буком и ДВП).
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные
в технических спецификациях и заявлении
о соответствии были измерены в соответствии
с стандартным методом тестирования
EN 60745 и могут быть использованы для
сравнения инструментов. Заявленное
значение эмиссии вибрации также может
использоваться при предварительной оценке
воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации
в каждом конкретном случае применения
электроинструмента может отличаться от
заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень
вибрации может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения
степени безопасности, предусмотренного
2002/44/EC для защиты людей, регулярно
пользующихся электроинструментом при
работе, нужно принимать во внимание
уровень вибрации, реальные условия
использования и способ использования
инструмента, а также учитывать все этапы
цикла работы (когда инструмент выключается,
когда он работает на холостом ходу, а также
время переключения с одного режима на
другой).
Условные обозначения на инструменте
На инструменте содержатся следующие
значки вместе с кодом даты:
Внимание! Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Дополнительный правила техники
безопасности для аккумуляторных
батарей и зарядных устройств (не
прилагающихся к инструменту)
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать
аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы
воздействию воды.
♦ Не оставляйте инструмент в местах, где
температура превышает 40 °C.
♦ Заряжайте только при температуре 10 °C 40 °C.
♦ Заряжайте аккумуляторы только
с зарядным устройством, которое
прилагается к инструменту.
♦ При утилизации аккумуляторов следуйте
инструкциям, указанным в разделе
«Защита окружающей среды».
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство
BLACK+DECKER только для зарядки
аккумулятора инструмента, с которым
оно поставлялось. Использование
аккумуляторов другого типа
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
может привести к взрыву, травме
и повреждениям.
Не пытайтесь заряжать одноразовые
батареи.
Немедленно заменяйте поврежденный
шнур питания.
Не подвергайте зарядное устройство
воздействию влаги.
Не вскрывайте зарядное устройство.
Не разбирайте зарядное устройство.
Зарядное устройство можно
использовать только в помещении.
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство имеет
двойную изоляцию, поэтому
заземления не требуется. Необходимо
обязательно убедиться в том, что
напряжение источника питания
соответствует указанному на
шильдике. Никогда не пытайтесь
заменить зарядное устройство на
обычную сетевую вилку.
♦
Если поврежден сетевой шнур, его
нужно заменить у производителя или
в официальном сервисном центре
BLACK+DECKER, чтобы избежать рисков.
Характеристики
Этот инструмент имеет следующие
характеристики или некоторые из них.
1. Регулятор скорости/выключатель
2. Реверсивный ползунковый переключатель
3. Кольцо установки крутящего момента
4. Быстрозажимной патрон
5. Двухдиапазонная передача
6. Светодиодная система рабочей подсветки
7. Аккумуляторная батарея
8. Кнопка разблокировки аккумуляторного
отсека
9. Держатель биты шуруповерта
Сборка
Внимание! Инструмент должен работать
в обычном режиме. Избегайте перегрузок.
Зарядка аккумуляторной батареи
(рис. A)
Перед первым использованием аккумулятор
нужно зарядить, и делать это всякий раз,
16
когда чувствуете, что для выполнения работы
не хватает мощности инструмента. Во
время зарядки аккумулятор нагревается, это
нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °C. Рекомендуемая температура
при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не
заряжает аккумулятор если температура
аккумуляторного элемента меньше
10 °C или больше 40 °C. Аккумулятор
нужно оставить в зарядном устройстве
и зарядка начнется автоматически, когда
температура аккумуляторного элемента
станет нормальной.
♦ Вставьте зарядное устройство в любую
стандартную розетку 230 В 50 Гц.
♦ Вставьте аккумуляторную батарею
в зарядное устройство, как показано на
рис. А.
♦ Зеленый светодиод начнет мигать, что
означает начало зарядки батареи.
♦ По окончанию зарядки зеленый светодиод
начнет гореть непрерывно. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
Внимание! Огнеопасно. При отсоединении
зарядного устройство от инструмента,
сначала выньте вилку зарядного устройства
из розетки, затем отсоедините шнур
зарядного устройства от инструмента.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. В)
Внимание! Убедитесь, нажата ли кнопка
блокировки, чтобы исключить вероятность
срабатывания выключателя при снятии или
установке батареи.
Установка батареи:
♦ Вставьте аккумуляторную батарею
в инструмент до слышимого щелчка
(рис. В)
Снятие аккумуляторной батареи
с инструмента (рис. С)
♦
Нажмите кнопку высвобождения батареи,
как показано на (рис. С) и вытащите
аккумуляторную батарею из инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Инструкции по эксплуатации
Курковый выключатель и кнопка
реверсивного вращения
♦
Дрель включается и выключается нажатием и отпусканием куркового выключателя
(1). Чем сильнее нажат выключатель, тем
больше скорость работы дрели.
♦ Кнопка изменения направления вращения
(2) определяет направление вращения
инструмента, а также используется для
блокировки инструмента.
♦ Для установки вращения по часовой
стрелке отпустите курковый выключатель
и нажмите кнопку изменения направления
влево.
♦ Для установки реверсивного направления
вращения нажмите кнопку изменения
направления вращения в обратном
направлении.
Примечание: Центральное положение
кнопки управления блокирует инструмент
в выключенном положении. При изменении
положения кнопки управления курковый
выключатель должен быть отпущен.
Контроль крутящего момента (Рис. D)
В данном инструменте имеется муфта
установки крутящего момента (3),
позволяющая выбирать режим работы
и настроить вращающий момент для
завинчивания шурупов. Для больших
шурупов и жестких рабочих материалов
требуется больший крутящий момент, чем для
маленьких шурупов и мягких материалов.
♦ Для сверления отверстий в дереве,
металле и пластике, установите муфту
патрона в положение сверления,
отмеченное соответствующим символом
♦ Для завинчивания шурупов установите
муфту в нужное положение настройки.
Если вы не уверены в нужном значении,
сделайте следующее:
♦ Установите муфту на самое малое
значение вращающего момента.
♦ Затяните первый шуруп.
♦ Если муфта затрещит до того, как вы
добьетесь нужного результата, увеличьте
значения настроек и продолжите
затягивать шуруп. Повторяйте до тех
пор, пока не найдете нужные значения
настроек. Используйте эти настройки для
остальных шурупов.
Быстрозажимной патрон (рис. Е)
Внимание! Убедитесь, нажата ли кнопка
блокировки, чтобы исключить вероятность
срабатывания выключателя при снятии или
установке дополнительных принадлежностей.
Чтобы вставить насадку или другую
принадлежность:
♦ Удерживая заднюю часть патрона (4)
одной рукой, другой рукой поворачивайте
в направлении против часовой стрелки
переднюю часть патрона, смотря со
стороны конца патрона.
♦ Полностью вставьте насадку или другую
принадлежность в патрон и надежно
затяните, удерживая заднюю часть
патрона и поворачивая его переднюю
часть против часовой стрелки, смотря со
стороны конца патрона.
Внимание! Не пытайтесь затягивать
сверла дрели (или любую другую оснастку),
удерживая патрон и включая инструмент. При
смене принадлежностей можно повредить
патрон и получить травму.
Двухдиапазонная передача (рис. F)
Двойной диапазон передач данной дрели
обеспечивает более широкие возможности
переключения передач. Для работы на низкой
передаче с высоким крутящим моментом
(поз. 1), выключите инструмент и дождитесь
его остановки. Сдвиньте переключатель
скоростей (5) назад от патрона. Для работы
на высокой передаче с низким крутящим
моментом (поз. 2), выключите инструмент
и дождитесь его остановки. Сдвиньте
переключатель скоростей вперед к патрону.
Примечание: Не переключайте передачи
на работающем инструменте. В случае
затрудненного переключения передач,
убедитесь в том, что двухдиапазонный
переключатель скоростей сдвинут до конца
вперед либо сдвинут до конца назад.
Сверление/завинчивание шурупов
♦
♦
♦
Выберите направление вращения
с помощью переключателя (2).
Чтобы включить инструмент нажмите
на спусковой выключатель (1). Скорость
инструмента зависит от степени нажатия
на этот выключатель.
Чтобы выключить инструмент отпустите
спусковой выключатель.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Советы по оптимальному
использованию
Сверление
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Используйте только хорошо заточенные
насадки.
Работайте только с надежно
установленными и закрепленными
заготовками, как указано в правилах
техники безопасности.
Используйте соответствующие
и необходимые средства индивидуальной
защиты, как указано в правилах техники
безопасности.
Содержите рабочее место в чистоте
и порядке, как указано в правилах техники
безопасности.
Вводите дрель очень медленно,
с приложением небольшого усилия до
тех пор, пока просверленное отверстие
не будет достаточно большим, чтобы
предотвратить выскальзывание насадки.
Прилагайте усилие параллельно насадке.
Прилагайте усилия, достаточные для
работы насадки, но не прилагайте
чрезмерных усилий во избежание
остановки двигателя или деформации
насадки.
Удерживайте дрель обеими руками, чтобы
сохранять управление ее движением.
НЕ НАЖИМАЙТЕ НА СПУСКОВОЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ
ОСТАНОВИВШУЮСЯ ДРЕЛЬ. ЭТО МОЖЕТ
ПОВРЕДИТЬ ДРЕЛЬ.
Сводите остановки при прорыве
к минимуму путем уменьшения усилия
и медленного сверления последнего
участка отверстия.
Не выключайте двигатель при извлечении
оснастки из высверленного отверстия. Это
поможет уменьшить риск его зажатия.
Убедитесь, что переключатель включает
и выключает дрель.
Сверление древесины
Для высверливания отверстий в древесине
можно использовать те же спиральные
сверла, что и для металла или перовые
сверла. Данные сверла должны быть острыми
и часто выниматься при сверлении для
очистки кромок канавок от щепок.
18
Сверление металла
При сверлении металла используйте
смазочно-охлаждающую жидкость.
Исключение составляют чугун и латунь - их
следует сверлить сухими. Наилучшими
вариантами смазочных жидкостей для
сверления являются сульфированная
смазочно-охлаждающая жидкость или свиной
олеин.
Завинчивание шурупов
♦
♦
♦
Всегда используйте насадки для отвертки
нужного типа и размера.
Если винты закручиваются с трудом,
попробуйте нанести небольшое
количество жидкого моющего средства или
мыла в качестве смазки.
Всегда держите инструмент и наконечник
отвертки на одной линии с винтом
Неисправности и способы их
устранения
Неисправ- Возможная
ность
причина
Возможное
решение
Инструмент Аккумуляторная
Проверьте
не
батарея разряжена. требования
включается.
по зарядке
аккумуляторной
батареи
АккумуЗарядное
Подключите
ляторная
устройство не
зарядное
батарея не подключено к сети. устройство
заряжается.
к рабочей розетке.
Температура
окружающей среды
слишком высокая
или слишком
низкая.
Переместите
зарядное
устройство
и аккумуляторную
батарею в место
с температурой
выше 40 F (4,5 °C)
или ниже 105 F
(+40,5 °C)
РУССКИЙ ЯЗЫК
Неисправ- Возможная
ность
причина
Возможное
решение
Устройство
внезапно
выключается.
Аккумуляторная
батарея нагрелась
по предельной
допустимой
температуры.
Позвольте
аккумуляторной
батарее остыть.
Аккумуляторная
батарея разряжена.
(Чтобы увеличить
срок службы
аккумуляторной
батареи, ее
конструкция
предусматривает
отключение после
разрядки
Установите
в зарядное
устройство
и позвольте
зарядиться.
Техническое обслуживание
Электроинструмент BLACK+DECKER имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание.
Для длительной безотказной работы
необходимо обеспечить правильный уход за
инструментом и его регулярную очистку.
Зарядное устройство не требует никакого
обслуживания кроме регулярной очистки.
Внимание! Перед выполнением любых работ
по обслуживанию инструмента снимайте
аккумулятор с инструмента. Перед очисткой
инструмента отсоедините его от зарядного
устройства.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия и зарядное устройство
с помощью мягкой щетки или сухой
тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
с помощью влажной салфетки. Не
используйте никакие абразивные
чистящие средства или средства на
основе растворителей.
♦ Регулярно открывайте патрон и очищайте
его от грязи.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Изделия
и аккумуляторные батареи с данным
символом на маркировке запрещается
утилизировать с обычными бытовыми
отходами.
Изделия и аккумуляторные батареи содержат
материалы, которые могут быть извлечены
или переработаны, снижая потребность
в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте
электрические изделия и аккумуляторные
батареи согласно местным нормам.
Дополнительная информация доступна по
адресу www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение
Впост. тока
Частота вращения
на холостом ходу
мин -1
Макс. вращающий момент
Нм
Наибольший диаметр сверла мм
Макс. диаметр сверления
в стали/дереве
мм
Вес
кг
BDCDD186
18
0 - 360 / 0 - 1400
17,5 / 40
1 - 10
10 / 25
0,84 (1,24 со снаряженной
батареей)
Зарядное устройство
Входное напряжение
Выходное напряжение
Ток
Прибл. время зарядки
Вперем. тока
Впост. тока
мA
час.
905898**
230
18
200
8 - 20
Зарядное устройство
Входное напряжение
Выходное напряжение
Ток
Прибл. время зарядки
Вперем. тока
Впост. тока
мA
час.
905902**
230
18
400
4 - 10
Зарядное устройство
Входное напряжение
Выходное напряжение
Ток
Прибл. время зарядки
Вперем. тока
Впост. тока
амперы
час.
905998**
230
18
1
1,5 - 4
Аккумуляторная батарея
Напряжение
Вперем. тока
Емкость аккумулятора
Aч
Тип
BL1518
18
1,5
ионно-литиевая
Аккумуляторная батарея
Напряжение
Вперем. тока
Емкость аккумулятора
Aч
Тип
BL2018
18
2,0
ионно-литиевая
Аккумуляторная батарея
Напряжение
Вперем. тока
Емкость аккумулятора
Aч
Тип
BL4018
18
4,0
ионно-литиевая
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 65,2 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A),
Звуковая мощность (LWA) 76,2 дБ(A), погрешность(K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление металла (ah, D) < 1,3 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²,
закручивание без удара (ah) < 0,6 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²
Заявление о соответствии нормам
ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
BDCDD186 - дрель, шуруповерт
Black & Decker заявляет, что продукция,
описанная в “технических характеристиках”
соответствует: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
и условиям Black & Decker; кроме того, Вам
потребуется предъявить продавцу или
авторизованному специалисту по ремонту
потребуется подтверждение покупки.
Положения и условия 2-летней гарантии
Black & Decker и местонахождение
ближайшего авторизованного специалиста
по ремонту можно узнать через Интернет по
адресу www.2helpU.com, или связавшись
с местным представительством Black & Decker
по адресу, указанному в данном руководстве.
Посетите наш веб-сайт
www.blackanddecker.co.uk, чтобы
зарегистрировать свое новое изделие
Black & Decker и получать информацию
о новинках и специальных предложениях.
Эти изделия также соответствуют
директиве 2004/108/EC (до 19.04.2016),
2014/30/EU (с 20.04.2016) и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
в компанию Black & Decker по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней
стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании Black & Decker.
Р. Лаверик (R. Laverick)
Менеджер по производству
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01.12.2015
Гарантия
Black & Decker уверены в качестве своих
продуктов и предлагает клиентам гарантию
на 24 месяца с момента покупки. Данная
гарантия является дополнительной и ни
в коей мере не направлена на ущемление
Ваших юридических прав. Гарантия
действует на территории стран-членов ЕС
и Европейской зоне свободной торговли.
Чтобы подать заявку по гарантии, заявка
должна соответствовать положениям
zst00305308 - 18-05-2016
20
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
22
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising