BDCDD186 | Black&Decker BDCDD186 DRILL/DRIVER Type H1 instruction manual

371002-77 LV
www.blackanddecker.eu
BDCDD186
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
12
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī BLACK+DECKER BDCDD186 - urbjmašīna ir
paredzēta skrūvēšanas darbiem, kā arī urbšanai
koksnē, metālā un plastmasā. Šis instruments ir
paredzēts tikai lietošanai mājsaimniecībās.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības
brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un
instrukcijas turpmākām uzziņām. Termins
„elektroinstruments” visos turpmākajos
brīdinājumos attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1. Darba vietas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un
nepiederošām personām. Uzmanības
novēršana var izraisīt kontroles zaudēšanu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
(sazemētiem) elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
4
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma
avotiem, eļļām, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
samezglojies, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, aprīkojiet elektroierīces
barošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci.
Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esiet uzmanīgi, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola vai
medikamentu ietekmē. Neuzmanības brīdis
darbā ar elektroinstrumentiem var izraisīt
nopietnas personiskās traumas.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus
ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, samazināsies risks gūt
ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Nodrošiniet, ka slēdzis ir izslēgtā pozīcijā,
pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai, ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
LATVIEŠU
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr uzturiet
piemērotu stāju un saglabājiet līdzsvaru.
Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk
varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas
vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu nosūkšanas ierīci, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un
apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas
glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu
no barošanas avota un/vai no
elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru.
Šādu profilaktisku drošības pasākumu
rezultātā mazinās nejaušas elektroinstrumenta
iedarbināšanas risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet tos lietot personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šīs
lietošanas instrukcijas. Elektroinstrumenti
ir bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
lietošanas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus,
darba uzgaļus, utt. lietojiet saskaņā
ar šīm instrukcijām, ņemot vērā darba
apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem
mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5. Akumulatora ekspluatācija un apkope
a. Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts vienam
akumulatora veidam, tiek lādēts cita veida
akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
b. Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar
paredzētajiem akumulatoriem. Ja izmantojat
citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un
ugunsgrēka risks.
c. Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām,
naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem
metāla priekšmetiem, kuri var savienot
abas spailes. Saskaroties akumulatora
spailēm, rodas īssavienojums, kas var izraisīt
apdegumus vai ugunsgrēku.
d. Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskares vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Papildu drošības brīdinājumi darbam ar
elektroinstrumentiem
Brīdinājums! Papildu drošības
brīdinājumi urbjmašīnām
5
LATVIEŠU
♦
Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti
instrumenta komplektā. Zaudējot kontroli
pār instrumentu, var gūt ievainojumus.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
aiz izolētajām satveršanas virsmām, ja
grieznis varētu saskartis ar apslēptu
elektroinstalācijas vadu vai ar savu vadu.
Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir
strāva, visas instrumenta ārējās metāla
virsmas vada strāvu un rada elektriskās
strāvas trieciena risku.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām,
ja stiprinājums varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju. Ja stiprinājums
saskaras ar vadiem, kuros ir strāva, visas
elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu un rada elektriskās strāvas
trieciena risku.
Izmantojiet spīles vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat
zaudēt kontroli pār to.
Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas
noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu
atrašanās vietas.
Nepieskarieties urbja uzgalim tūlīt pēc
urbšanas, jo tas var būt karsts.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta
šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot
darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam,
var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma
bojājumu risks.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Citu personu drošība
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga vai neapmāca persona,
kas atbild par viņu drošību.
Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi
nespēlējas ar ierīci.
♦
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas
lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
6
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām daļām.
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta
ilgstošas lietošanas rezultātā; Ilgstoši strādājot
ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un
jāatpūšas.
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ veselības apdraudējumi, ko izraisa izstrādāto
putekļu ieelpošana, izmantojot savu rīku
(piemērs, strādājot ar koku, īpaši ozolu,
dižskābardi un MDF plāksnēm).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas
minētas tehniskajos datos un atbilstības
deklarācijā, ir izmērītas saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu
EN 60745, un vērtības var izmantot viena
instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat
deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot,
lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība
elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā
var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no
instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju
līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu
Direktīvā 2002/44/EK minētos drošības
pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras
darba pienākumu veikšanai regulāri lieto
elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības
novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas
veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba
cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas
laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un
darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Šādi simboli tiek parādīti uz instrumenta kopā ar
datuma kodu:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma
risku, jums jāizlasa lietošanas
rokasgrāmata.
LATVIEŠU
Papildu drošības instrukcijas
akumulatoriem un lādētājiem (netiek
piegādātas ar instrumentu)
Akumulatori
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
♦ Neglabājiet vietās, kur temperatūra var
pārsniegt 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir
robežās no 10 °C līdz 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto
lādētāju.
♦ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet
sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos
norādījumus.
Nedrīkst uzlādēt bojātus akumulatorus.
Lādētāji
♦ Lietojiet šo BLACK+DECKER lādētāju
tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas
iekļauts šī instrumenta komplektācijā. Cita
veida akumulatori var eksplodēt, izraisot
ievainojumus un bojājumus.
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamās
baterijas.
♦ Bojātie vadi ir nekavējoties jānomaina.
♦ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
♦ Neatveriet lādētāju.
♦ Nepārbaudiet lādētāju.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai
telpās.
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Elektrodrošība
Šim lādētājam ir dubulta izolācija,
tāpēc nav jālieto iezemēts vads.
Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam. Nekādā
gadījumā neaizstājiet lādētāju ar parastu
kontaktdakšu.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādi līdzekļi - visi, vai tikai
daži no tiem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Regulējama ātruma slēdzis
Turpgaitas/atpakaļgaitas slīdnis
Griezes momenta regulēšanas ripa
Bezatslēgas spīļpatrona
Duāla diapazona ātrumkārba
Gaismas diožu darba lukturis
Akumulators
Akumulatora atlaišanas poga
Skrūvgrieža uzgaļa turētājs
Salikšana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties
savā gaitā. Nepārslogojiet to.
Akumulatora uzlādēšana (att. A)
Akumulators ir jāuzlādē pirms lietošanas pirmo
reizi un ikreiz, kad tas nenodrošina pietiekami
lielu jaudu, veicot darbus, kas agrāk bija vieglāk
paveicami. Uzlādes laikā akumulators sakarst; tā
ir normāla parādība un neliecina par problēmām.
Brīdinājums! Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka
par 10 °C vai augstāka par 40 °C, akumulatoru
nedrīkst lādēt. Ieteicamā uzlādēšanas
temperatūra: aptuveni 24 °C.
Piezīme: Lādētājs neuzlādē akumulatoru, ja
elementu temperatūra zemāka par aptuveni
10 °C vai augstāka par 40 °C. Akumulatoru
vēlams atstāt lādētājā, lai lādētājs automātiski
sāktu uzlādēt akumulatoru, tiklīdz elementi ir
sasiluši vai atdzisuši.
♦ Pievienojiet lādētāju jebkurā standarta
230 voltu 50 kHz elektrības kontaktligzdā.
♦ Bīdiet akumulatoru lādētājā, kā parādīts
attēlā A.
♦ Zaļā gaismas diode mirgos, norādot, ka
akumulators tiek uzlādēts.
♦ Kad zaļais LED indikators deg nepārtraukti,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt
lietot vai arī atstāt lādētājā.
Brīdinājums! Ugunsgrēka risks! Atvienojot
lādētāju no rīka, nodrošiniet, ka tas vispirms tiek
atvienots no kontaktligzdas, pēc tam atvienojiet
lādētāja vadu no rīka.
Akumulatoru komplekta ievietošana
ierīcē un izņemšana no tās (B att.)
Brīdinājums! Pirms piederumu uzstādīšanas
vai noņemšanas pārbaudiet, vai instruments ir
nobloķēts, lai neļautu slēdzim ieslēgties.
Lai uzstādītu akumulatoru:
♦ Ievietojiet akumulatoru uz instrumentu, līdz
brīdim, kad dzirdams klikšķis (B att.)
7
LATVIEŠU
Akumulatoru komplekta ievietošana
ierīcē un izņemšana no tās (C att.)
♦
Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu, kā
parādīts (C attēlā), un izvelciet akumulatoru no
rīka.
Ekspluatācijas rokasgrāmata
Mēlītes slēdzis un atpakaļgaitas poga
♦
Urbjmašīna tiek IESLĒGTA un IZSLĒGTA,
pavelkot un atlaižot mēlītes slēdzi (1). Jo tālāk
nospiesta slēdža mēlīte, jo lielāks urbšanas
ātrums.
♦ Turpgaitas/atpakaļgaitas poga (2) nosaka
instrumenta rotācijas virzienu un kalpo arī kā
bloķēšanas poga.
♦ Lai atlasītu rotāciju uz priekšu, atlaidiet slēdža
mēlīti un nospiediet turpgaitas/atpakaļgaitas
pogu, kas atrodas instrumenta labajā pusē.
♦ Lai izvēlētos pretējās kustības virzienu,
nospiediet turpgaitas/atpakaļgaitas pogu.
Piezīme. Novietojot pogu vidējā pozīcijā,
instruments tiek nobloķēts. Mainot šīs pogas
pozīciju, mēlītei noteikti jābūt atlaistai.
Griezes momenta vadīšana (D att.)
Šis instruments ir aprīkots ar griezes momenta
regulēšanas ripu (3) darbības režīma un
pievilkšanas skrūvju pievilkšanas momenta
iestatīšanai. Lielām skrūvēm un cietiem
materiāliem jāizvēlas augstāka griezes momenta
iestatījums nekā mazām skrūvēm un mīkstiem
materiāliem.
♦ Lai urbtu koksnē, metālā un plastmasā,
iestatiet ripu iepretim urbšanas simbolam
♦ Skrūvēšanai iestatiet ripu vēlamajā pozīcijā.
Ja nezināt, kuru iestatījumu izvēlēties,
rīkojieties šādi:
♦ iestatiet ripu viszemākā griezes momenta
režīmā;
♦ pievelciet pirmo skrūvi;
♦ ja sajūgs nosprūst vēl pirms skrūve ir pievilkta,
palieliniet ripas iestatījumu un turpiniet pievilkt
skrūvi. Turpiniet, līdz ir panākts pareizais
iestatījums. Pārējām skrūvēm izmantojiet šo
iestatījumu.
Bezatslēgas spīļpatrona (E att.)
Brīdinājums! Pirms piederumu uzstādīšanas
vai noņemšanas pārbaudiet, vai instruments ir
nobloķēts, lai neļautu slēdzim ieslēgties.
Urbja uzgaļa vai cita piederuma ievietošana:
♦ Ar vienu roku satveriet spīļpatronas (4)
aizmugurējo daļu un ar otru roku grieziet tās
8
priekšdaļu pretēji pulksteņrādītāju virzienam,
skatoties no spīļpatronas gala.
♦ Ievietojiet spīļpatronā uzgali līdz galam un
cieši pievelciet, turot spīļpatronas aizmugurējo
daļu un griežot tās priekšdaļu pulksteņrādītāju
virzienā, skatoties no spīļpatronas gala.
Brīdinājums! Urbja uzgaļus (vai citus
piederumus) nedrīkst piestiprināt, satverot
spīļpatronas priekšējo daļu un ieslēdzot
instrumentu. Šādi mainot piederumus, var sabojāt
spīļpatronu un gūt ievainojumus.
Divu pārnesumu mehānisms (F att.)
Lai palielinātu urbšanas iespējas, šis instruments
ir aprīkots ar divu pārnesumu mehānismu. Lai
atlasītu mazu ātrumu, lielu griezes momentu
(pozīcija 1), izslēdziet instrumentu un nogaidiet,
līdz tas pārstāj darboties. Bīdiet pārnesumu
pārslēgšanas pogu atpakaļ (5) virzienā prom no
spīļpatronas. Lai atlasītu lielu ātrumu, lielu griezes
momentu (pozīcija 2), izslēdziet instrumentu
un nogaidiet, līdz tas pārstāj darboties. Bīdiet
pārnesumu pārslēgšanas pogu spīļpatronas
virzienā.
Piezīme. Kamēr instruments darbojas,
pārnesumus nedrīkst mainīt. Ja neizdodas
nomainīt pārnesumus, pārbaudiet, vai duālo
pārnesumu poga ir pārbīdīta līdz galam uz priekšu
vai līdz galam atpakaļ.
Urbšana un skrūvēšana
♦
♦
♦
Ar turpgaitas/atpakaļgaitas slīdņa (2) palīdzību
uzstādiet turpgaitas/atpakaļgaitas rotāciju.
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet slēdzi (1).
Instrumenta ātrums ir atkarīgs no tā, cik daudz
ir nospiests slēdzis.
Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
Ieteikumi optimālai darbībai
Urbšana
♦
♦
♦
♦
♦
Jālieto tikai asi urbja uzgaļi.
Atbalstiet un nostipriniet materiālu darbu
pareizi, kā norādīts drošības instrukcijās.
Izmantojiet piemērotu un nepieciešamo
drošības aprīkojumu, kā norādīts drošības
instrukcijās.
Atbalstiet materiālu un uzturiet kārtībā darba
zonu, kā norādīts drošības instrukcijās.
Sākumā darbiniet urbi ļoti lēni, viegli
uzspiežot, līdz izveidotais caurums
ir pietiekami liels, lai noturētu urbi no
izslīdēšanas no tā.
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Uzgalis jāspiež precīzi taisnā virzienā pret
materiālu. Piespiediet instrumentu pietiekami
tā, lai uzgalis ieurbtos, taču nespiediet pārāk
spēcīgi, lai neapstātos motors un nesaliektos
uzgalis.
Turiet urbi stingri ar abām rokām, lai kontrolētu
savu pagriežot rīcību.
NEKLIKŠĶINIET URBJA, KAS IR
APSTĀJIES, MĒLĪTI UZ IZSLĒGTU UN
IESLĒGTU STĀVOKLI, LAI MĒĢINĀTU TO
PALAIST. TĀ VAR SABOJĀT INSTRUMENTU.
Urbim izejot materiāla otrā pusē, minimizējiet
apstāšanās iespēju, samazinot spiedienu un
lēnām urbiet caur urbuma nobeiguma daļai.
Velkot instrumenta uzgali ārā no izurbtā
cauruma, dzinējam joprojām ir jādarbojas.
Tādējādi iespējams samazināt iestrēgšanas
iespēju.
Pārliecinieties, vai slēdzis urbi ieslēdz un
izslēdz.
Problēma
Akumulators Lādētājs nav
netiek
pieslēgts.
uzlādēts.
Iekārta
pēkšņi
izslēdzas.
Urbšana metālā
Urbjot metālā, izmantojiet griešanas smērvielu.
Izņēmums ir čuguns un misiņš, kuri jāurbj bez
smērvielas. Griešanas eļļotāji, kas strādā
vislabāk, ir sulfurizēta griešanas eļļa vai tauku
eļļa.
Skrūvēšana
♦
♦
♦
Vienmēr izmantojiet pareiza tipa un izmēra
skrūvgrieža uzgali.
Ja skrūves ir grūti pievilkt, izmantojiet kā
smērvielu nedaudz trauku mazgāšanas
līdzekļa vai ziepju.
Instruments un skrūvgrieža uzgalis jātur
precīzi taisnā virzienā pret skrūvi
Problēmu novēršana
Problēma
Iespējamais cēlonis Iespējamais
risinājums
Instrumentu Akumulators netika
nevar
uzlādēts.
iedarbināt.
Iepazīsieties ar
akumulatora uzlādes
prasībām
Pievienojiet
lādētāju darbojošai
kontaktligzdai.
Apkārtējā gaisa
temperatūra ir pārāk
karsta vai pārāk
auksta.
Pārvietojiet lādētāju
un akumulatoru uz
vietu, kur apkārtējā
gaisa temperatūra ir
virs 4,5 °C (40 °F) vai
zemāka par +40,5 °C
(105 °F)
Akumulators ir
sasniedzis savu
maksimālo siltuma
ierobežojumu.
Ļaujiet
akumulatoram
atdzist.
Ievietojiet lādētājā un
Neuzlādējas.
(Lai palielinātu
ļaujiet uzlādēties.
akumulatoru
darbmūžu, to
ir paredzēts
nekavējoties atslēgt,
ja uzlādes līmenis
būtiski pazeminās)
Urbšana koksnē
Lai izurbtu caurumus koksnē, var izmantot tos
pašus spirālurbju uzgaļus, ko izmanto metālam,
vai var izmantot lāpstiņas formas urbju uzgaļus.
Šiem uzgaļiem jābūt asiem un tie urbšanas laikā ir
bieži jāizvelk ārā, lai no kanāliem iztīrītu skaidas.
Iespējamais cēlonis Iespējamais
risinājums
Apkope
Šis Black & Decker instruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot
regulāru tīrīšanu.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas izņemiet
no instrumenta akumulatoru. Pirms lādētāja
tīrīšanas atvienojiet to no barošanas avota.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri
iztīriet instrumenta un lādētāja ventilācijas
atveres.
♦ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora
korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus vai šķīdinātājus.
♦ Regulāri atveriet spīļpatronu un viegli uzsitiet
pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos putekļus.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana.
Izstrādājumus un akumulatorus, kas
apzīmēti ar šo simbolu, nedrīkst izmest
kopā ar sadzīves atkritumiem.
9
LATVIEŠU
Izstrādājumi un baterijas satur materiālus, ko
var atgūt vai pārstrādāt, samazinot pieprasījumu
pēc izejvielām. Lūdzu pārstrādājiet elektrisko
izstrādājumus un baterijas saskaņā ar vietējiem
noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama
vietnē www.2helpU.com.
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar
EN 60745:
Urbšana metālā (ah, D) <1,3 m/s², nenoteiktība (K) 1,5 m/s²,
Skrūvēšana bez trieciena t (ah) <0,6 m/s², nenoteiktība (K) 1,5 m/s²
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
Tehniskie dati
Spriegums
Ātrums bez noslodzes
Maks. griezes moments
Spīļpatronas atvērums
Maksimālais urbšanas
diametrs tēraudā/koksnē
Svars
VLīdzstr.
apgr./min
Nm
mm
mm
kg
BDCDD186
18
0 - 360 / 0 - 1400
17,5 / 40
1 - 10
10 / 25
0,84 (ar akumulatoru 1,24)
Lādētājs
Ievades spriegums
Izvades spriegums
Strāva
Aptuvenais uzlādes laiks
Vmaiņstr.
Vlīdzstr.
mA
Stundas
905898**
230
18
200
8 - 20
Lādētājs
Ievades spriegums
Izvades spriegums
Strāva
Aptuvenais uzlādes laiks
Vmaiņstr.
Vlīdzstr.
mA
Stundas
905902**
230
18
400
4 - 10
Lādētājs
Ievades spriegums
Izvades spriegums
Strāva
Aptuvenais uzlādes laiks
Vmaiņstr.
Vlīdzstr.
A
Stundas
905998**
230
18
1
1,5 - 4
Akumulators
Spriegums
Ietilpība
Tips
Vmaiņstr.
Ah
BL1518
18
1,5
litija jonu
Akumulators
Spriegums
Ietilpība
Tips
Vmaiņstr.
Ah
BL2018
18
2,0
litija jonu
Akumulators
Spriegums
Ietilpība
Tips
Vmaiņstr.
Ah
BL4018
18
4,0
litija jonu
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
Skaņas spiediens (LpA) 65,2 dB(A), nenoteiktība (K) 3 dB(A),
Skaņas jauda (LWA) 76,2 dB(A), nenoteiktība (K) 3 dB(A)
10
BDCDD186 - Urbjmašīna, skrūvgriezis
Black & Decker apliecina, ka šie izstrādājumi,
kas aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem
dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Šie izstrādājumi arī atbilst Direktīvai 2004/108/EK
(līdz 19.04.2016), 2014/30/ES (no 20.04.2016) un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar Black & Decker turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un Black & Decker
vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
R. Laverick
Inženiertehniskās
nodaļas vadītājs
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Apvienotā Karaliste
01.12.2015
Garantija
Black & Decker ir pārliecināts par savu
izstrādājumu kvalitāti un piedāvā patērētājiem
24 mēnešu garantiju no iegādes datuma. Šis
garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās
tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī
garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs
un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
Lai izmantotu garantiju, pretenzijai jābūt saskaņā
ar Black & Decker nosacījumiem, un jums būs
nepieciešams iesniegt iegādes apstiprinājumu
pārdevējam vai pilnvarotai remonta darbnīcai.
Black & Decker 2 gadu garantijas nosacījumi un
noteikumi, un jums tuvākā pilnvarotā remonta
darbnīcas atrašanās vietu var uzzināt internetā
vietnēwww.2helpU.com, vai sazinoties ar savu
vietējo Black & Decker biroju šajā rokasgrāmatā
norādītajā adresē.
LATVIEŠU
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet
savu Black & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu
par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem
piedāvājumiem.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Дрель BLACK+DECKER BDCDD186
предназначена для закручивания/
выкручивания винтов, а также для
высверливания отверстий в дереве, металле
и пластике. Данный инструмент не является
профессиональным и предназначен для
домашнего использования потребителем.
b.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментом
Осторожно! Ознакомьтесь со всеми
предупреждениями и инструкциями
по технике безопасности.
Несоблюдение представленных ниже
предупреждений и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возгоранию и/или тяжелым
травмам.
Сохраните все инструкции для
последующего обращения к ним. Термин
"электроинструмент" во всех приведенных
ниже предупреждениях относится
к питаемому от электросети (проводному)
или от аккумуляторов (беспроводному)
электроинструменту.
1. Безопасность на рабочем месте
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте его хорошую
освещенность. Захламленное или плохо
освещенное рабочее место может стать
причиной несчастного случая.
b. Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Искры, которые появляются
при работе электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c. Не разрешайте детям и посторонним
лицам находиться рядом с вами
при работе с электроинструментом.
Отвлекаясь от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2. Электробезопасность
a. Сетевые вилки должны
соответствовать розеткам. Никогда
не меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам для
12
c.
d.
e.
f.
электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных
штепсельных вилок, соответствующих типу
сетевой розетки снижает риск поражения
электрическим током.
Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями такими, как трубы, радиаторы, батареи
и холодильники. Если вы будете
заземлены, увеличивается риск поражения
электрическим током.
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем или
в условиях повышенной влажности.
Попадание воды в электроинструмент
может привести к поражению
электрическим током.
Бережно обращайтесь со шнуром
питания. Никогда не используйте кабель
для переноски инструмента, не тяните
за него, пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше
от источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов.
Поврежденный или запутанный шнур
питания повышает риск поражения
электротоком.
При работе с электроинструментом вне
помещения необходимо пользоваться
удлинительным кабелем, рассчитанным
на эксплуатацию вне помещения.
Использование кабеля, предназначенного
для применения на открытом воздухе,
снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью используйте
устройство защиты от токов замыкания
на землю (УЗО). Использование УЗО
сокращает риск поражения электрическим
током.
3. Обеспечение индивидуальной
безопасности
a. При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
лекарственных препаратов. Минутная
невнимательность при работе
с электроинструментом может привести
к серьезным травмам.
Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте защитные
очки. Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь с не
скользящей подошвой, каска и защитные
наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, взять инструмент
или перенести его на другое место,
убедитесь в том, что выключатель
находится в положении Выкл. Если
при переноске электроинструмента ваш
палец находится на выключателе или если
электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести
к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь
должна быть удобной, чтобы вы
всегда могли сохранять равновесие.
Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных
ситуациях.
Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда и перчатки
не попадали под движущиеся детали.
Возможно наматывание свободной
одежды, ювелирных изделий и длинных
волос на движущиеся детали.
При наличии устройств для
подключения оборудования для
удаления и сбора пыли необходимо
обеспечить правильность их
подключения и эксплуатации.
Использование устройства для
пылеудаления сокращает риски,
связанные с пылью.
4. Эксплуатация электроинструмента
и уход за ним
a. Избегайте чрезмерной нагрузки
электроинструмента. Используйте
электроинструмент в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b. Не используйте электроинструмент,
если не работает его выключатель.
Любой инструмент, управлять
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
c. Перед выполнением любой
регулировки, заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d. Храните электроинструмент
в недоступном для детей месте и не
позволяйте работать с инструментом
людям, не имеющим соответствующих
навыков работы с такого рода
инструментами. Электроинструмент
представляет опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Обслуживание электроинструментов.
Проверьте движущиеся детали на
несоосность или заклинивание,
поломку либо какие-либо другие
условия, которые могут повлиять на
эксплуатацию электроинструмента.
В случае обнаружения повреждений,
прежде чем приступить
к эксплуатации инструмента, его
нужно отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
f. Необходимо содержать режущий
инструмент в остро заточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за которым
следят должным образом и который
хорошо заточен, значительно меньше,
а работать с ним легче.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
g. Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии с данными
инструкциями и с учетом условий
и специфики работы. Использование
электроинструмента для работ, для
которых он не предназначен, может
привести к несчастным случаям.
5. Использование аккумуляторных
электроинструментов и уход за ними
a. Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа для
зарядки других батарей может привести
к возгоранию.
b. Используйте для электроинструмента
только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной травмы
и пожара.
c. Избегайте попадания внутрь батареи
скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов
или других мелких металлических
предметов, которые могут вызывать
замыкание ее контактов. Короткое
замыкание контактов аккумулятора может
привести к пожару или получению ожогов.
d. При повреждении батареи, из нее может
вытечь электролит. При случайном
контакте с электролитом смойте его
водой. При попадании электролита
в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся внутри
батареи, может вызвать раздражение или
ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого
инструмента.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментом
Внимание! Дополнительные
правила техники безопасности при
использовании дрелей
14
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Пользуйтесь дополнительными
рукоятками, входящими в комплект
поставки инструмента. Потеря контроля
может привести к травме.
Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
захватывания при выполнении работ,
во время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой
электропроводкой. Если вы держитесь
за металлические детали инструмента
в случае перерезания находящегося
под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим
током.
Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
рукояток при выполнении работ, во
время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой
электропроводкой. Если вы держитесь
за металлические детали инструмента
в случае соприкосновения с находящимся
под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим
током.
Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации
обрабатываемой детали на стабильной
опоре. Держать деталь на весу или
в руках перед собой неудобно и это
может привести к потере контроля над
инструментом.
Перед тем, как сверлить отверстия
в стенах, полах или потолках проверьте
места прохождения проводки
и трубопроводов.
Избегайте касания к сверлу сразу после
работы, оно может сильно нагреваться.
Далее в руководстве приводятся виды
работ, для которых предназначен
данный инструмент. Применение любых
принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций
помимо тех, которые рекомендованы
данным руководством, может привести
к травме.
Безопасность окружающих
♦
Данное устройство не предназначено
для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или ментальными
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
возможностями, а также лицами без
достаточного опыта и знаний, если только
они не делают этого под руководством
лица имеющего соответствующий опыт
и отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным
устройством.
Остаточные риски
Помимо тех рисков, что указаны
в правилах техники безопасности, при
использовании инструмента могут возникнуть
дополнительные остаточные риски. Это может
произойти при неправильной эксплуатации
или продолжительном использовании
инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
♦ Травмы в результате соприкосновения
с вращающимися/подвижными
компонентами.
♦ Травмы в результате замены какихлибо компонентов, лезвий или
принадлежностей.
♦ Травмы, связанные с длительным
использованием инструмента. При
использовании любого инструмента
в течение продолжительного периода
времени не забывайте делать перерывы.
♦ Нарушение слуха.
♦ Угрозы здоровью в результате
вдыхания пыли, которая образуется при
использовании инструмента (например,
при работе с деревом, особенно дубом,
буком и ДВП).
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные
в технических спецификациях и заявлении
о соответствии были измерены в соответствии
с стандартным методом тестирования
EN 60745 и могут быть использованы для
сравнения инструментов. Заявленное
значение эмиссии вибрации также может
использоваться при предварительной оценке
воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации
в каждом конкретном случае применения
электроинструмента может отличаться от
заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень
вибрации может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения
степени безопасности, предусмотренного
2002/44/EC для защиты людей, регулярно
пользующихся электроинструментом при
работе, нужно принимать во внимание
уровень вибрации, реальные условия
использования и способ использования
инструмента, а также учитывать все этапы
цикла работы (когда инструмент выключается,
когда он работает на холостом ходу, а также
время переключения с одного режима на
другой).
Условные обозначения на инструменте
На инструменте содержатся следующие
значки вместе с кодом даты:
Внимание! Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Дополнительный правила техники
безопасности для аккумуляторных
батарей и зарядных устройств (не
прилагающихся к инструменту)
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать
аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы
воздействию воды.
♦ Не оставляйте инструмент в местах, где
температура превышает 40 °C.
♦ Заряжайте только при температуре 10 °C 40 °C.
♦ Заряжайте аккумуляторы только
с зарядным устройством, которое
прилагается к инструменту.
♦ При утилизации аккумуляторов следуйте
инструкциям, указанным в разделе
«Защита окружающей среды».
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство
BLACK+DECKER только для зарядки
аккумулятора инструмента, с которым
оно поставлялось. Использование
аккумуляторов другого типа
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
может привести к взрыву, травме
и повреждениям.
Не пытайтесь заряжать одноразовые
батареи.
Немедленно заменяйте поврежденный
шнур питания.
Не подвергайте зарядное устройство
воздействию влаги.
Не вскрывайте зарядное устройство.
Не разбирайте зарядное устройство.
Зарядное устройство можно
использовать только в помещении.
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство имеет
двойную изоляцию, поэтому
заземления не требуется. Необходимо
обязательно убедиться в том, что
напряжение источника питания
соответствует указанному на
шильдике. Никогда не пытайтесь
заменить зарядное устройство на
обычную сетевую вилку.
♦
Если поврежден сетевой шнур, его
нужно заменить у производителя или
в официальном сервисном центре
BLACK+DECKER, чтобы избежать рисков.
Характеристики
Этот инструмент имеет следующие
характеристики или некоторые из них.
1. Регулятор скорости/выключатель
2. Реверсивный ползунковый переключатель
3. Кольцо установки крутящего момента
4. Быстрозажимной патрон
5. Двухдиапазонная передача
6. Светодиодная система рабочей подсветки
7. Аккумуляторная батарея
8. Кнопка разблокировки аккумуляторного
отсека
9. Держатель биты шуруповерта
Сборка
Внимание! Инструмент должен работать
в обычном режиме. Избегайте перегрузок.
Зарядка аккумуляторной батареи
(рис. A)
Перед первым использованием аккумулятор
нужно зарядить, и делать это всякий раз,
16
когда чувствуете, что для выполнения работы
не хватает мощности инструмента. Во
время зарядки аккумулятор нагревается, это
нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °C. Рекомендуемая температура
при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не
заряжает аккумулятор если температура
аккумуляторного элемента меньше
10 °C или больше 40 °C. Аккумулятор
нужно оставить в зарядном устройстве
и зарядка начнется автоматически, когда
температура аккумуляторного элемента
станет нормальной.
♦ Вставьте зарядное устройство в любую
стандартную розетку 230 В 50 Гц.
♦ Вставьте аккумуляторную батарею
в зарядное устройство, как показано на
рис. А.
♦ Зеленый светодиод начнет мигать, что
означает начало зарядки батареи.
♦ По окончанию зарядки зеленый светодиод
начнет гореть непрерывно. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
Внимание! Огнеопасно. При отсоединении
зарядного устройство от инструмента,
сначала выньте вилку зарядного устройства
из розетки, затем отсоедините шнур
зарядного устройства от инструмента.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. В)
Внимание! Убедитесь, нажата ли кнопка
блокировки, чтобы исключить вероятность
срабатывания выключателя при снятии или
установке батареи.
Установка батареи:
♦ Вставьте аккумуляторную батарею
в инструмент до слышимого щелчка
(рис. В)
Снятие аккумуляторной батареи
с инструмента (рис. С)
♦
Нажмите кнопку высвобождения батареи,
как показано на (рис. С) и вытащите
аккумуляторную батарею из инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Инструкции по эксплуатации
Курковый выключатель и кнопка
реверсивного вращения
♦
Дрель включается и выключается нажатием и отпусканием куркового выключателя
(1). Чем сильнее нажат выключатель, тем
больше скорость работы дрели.
♦ Кнопка изменения направления вращения
(2) определяет направление вращения
инструмента, а также используется для
блокировки инструмента.
♦ Для установки вращения по часовой
стрелке отпустите курковый выключатель
и нажмите кнопку изменения направления
влево.
♦ Для установки реверсивного направления
вращения нажмите кнопку изменения
направления вращения в обратном
направлении.
Примечание: Центральное положение
кнопки управления блокирует инструмент
в выключенном положении. При изменении
положения кнопки управления курковый
выключатель должен быть отпущен.
Контроль крутящего момента (Рис. D)
В данном инструменте имеется муфта
установки крутящего момента (3),
позволяющая выбирать режим работы
и настроить вращающий момент для
завинчивания шурупов. Для больших
шурупов и жестких рабочих материалов
требуется больший крутящий момент, чем для
маленьких шурупов и мягких материалов.
♦ Для сверления отверстий в дереве,
металле и пластике, установите муфту
патрона в положение сверления,
отмеченное соответствующим символом
♦ Для завинчивания шурупов установите
муфту в нужное положение настройки.
Если вы не уверены в нужном значении,
сделайте следующее:
♦ Установите муфту на самое малое
значение вращающего момента.
♦ Затяните первый шуруп.
♦ Если муфта затрещит до того, как вы
добьетесь нужного результата, увеличьте
значения настроек и продолжите
затягивать шуруп. Повторяйте до тех
пор, пока не найдете нужные значения
настроек. Используйте эти настройки для
остальных шурупов.
Быстрозажимной патрон (рис. Е)
Внимание! Убедитесь, нажата ли кнопка
блокировки, чтобы исключить вероятность
срабатывания выключателя при снятии или
установке дополнительных принадлежностей.
Чтобы вставить насадку или другую
принадлежность:
♦ Удерживая заднюю часть патрона (4)
одной рукой, другой рукой поворачивайте
в направлении против часовой стрелки
переднюю часть патрона, смотря со
стороны конца патрона.
♦ Полностью вставьте насадку или другую
принадлежность в патрон и надежно
затяните, удерживая заднюю часть
патрона и поворачивая его переднюю
часть против часовой стрелки, смотря со
стороны конца патрона.
Внимание! Не пытайтесь затягивать
сверла дрели (или любую другую оснастку),
удерживая патрон и включая инструмент. При
смене принадлежностей можно повредить
патрон и получить травму.
Двухдиапазонная передача (рис. F)
Двойной диапазон передач данной дрели
обеспечивает более широкие возможности
переключения передач. Для работы на низкой
передаче с высоким крутящим моментом
(поз. 1), выключите инструмент и дождитесь
его остановки. Сдвиньте переключатель
скоростей (5) назад от патрона. Для работы
на высокой передаче с низким крутящим
моментом (поз. 2), выключите инструмент
и дождитесь его остановки. Сдвиньте
переключатель скоростей вперед к патрону.
Примечание: Не переключайте передачи
на работающем инструменте. В случае
затрудненного переключения передач,
убедитесь в том, что двухдиапазонный
переключатель скоростей сдвинут до конца
вперед либо сдвинут до конца назад.
Сверление/завинчивание шурупов
♦
♦
♦
Выберите направление вращения
с помощью переключателя (2).
Чтобы включить инструмент нажмите
на спусковой выключатель (1). Скорость
инструмента зависит от степени нажатия
на этот выключатель.
Чтобы выключить инструмент отпустите
спусковой выключатель.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Советы по оптимальному
использованию
Сверление
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Используйте только хорошо заточенные
насадки.
Работайте только с надежно
установленными и закрепленными
заготовками, как указано в правилах
техники безопасности.
Используйте соответствующие
и необходимые средства индивидуальной
защиты, как указано в правилах техники
безопасности.
Содержите рабочее место в чистоте
и порядке, как указано в правилах техники
безопасности.
Вводите дрель очень медленно,
с приложением небольшого усилия до
тех пор, пока просверленное отверстие
не будет достаточно большим, чтобы
предотвратить выскальзывание насадки.
Прилагайте усилие параллельно насадке.
Прилагайте усилия, достаточные для
работы насадки, но не прилагайте
чрезмерных усилий во избежание
остановки двигателя или деформации
насадки.
Удерживайте дрель обеими руками, чтобы
сохранять управление ее движением.
НЕ НАЖИМАЙТЕ НА СПУСКОВОЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ
ОСТАНОВИВШУЮСЯ ДРЕЛЬ. ЭТО МОЖЕТ
ПОВРЕДИТЬ ДРЕЛЬ.
Сводите остановки при прорыве
к минимуму путем уменьшения усилия
и медленного сверления последнего
участка отверстия.
Не выключайте двигатель при извлечении
оснастки из высверленного отверстия. Это
поможет уменьшить риск его зажатия.
Убедитесь, что переключатель включает
и выключает дрель.
Сверление древесины
Для высверливания отверстий в древесине
можно использовать те же спиральные
сверла, что и для металла или перовые
сверла. Данные сверла должны быть острыми
и часто выниматься при сверлении для
очистки кромок канавок от щепок.
18
Сверление металла
При сверлении металла используйте
смазочно-охлаждающую жидкость.
Исключение составляют чугун и латунь - их
следует сверлить сухими. Наилучшими
вариантами смазочных жидкостей для
сверления являются сульфированная
смазочно-охлаждающая жидкость или свиной
олеин.
Завинчивание шурупов
♦
♦
♦
Всегда используйте насадки для отвертки
нужного типа и размера.
Если винты закручиваются с трудом,
попробуйте нанести небольшое
количество жидкого моющего средства или
мыла в качестве смазки.
Всегда держите инструмент и наконечник
отвертки на одной линии с винтом
Неисправности и способы их
устранения
Неисправ- Возможная
ность
причина
Возможное
решение
Инструмент Аккумуляторная
Проверьте
не
батарея разряжена. требования
включается.
по зарядке
аккумуляторной
батареи
АккумуЗарядное
Подключите
ляторная
устройство не
зарядное
батарея не подключено к сети. устройство
заряжается.
к рабочей розетке.
Температура
окружающей среды
слишком высокая
или слишком
низкая.
Переместите
зарядное
устройство
и аккумуляторную
батарею в место
с температурой
выше 40 F (4,5 °C)
или ниже 105 F
(+40,5 °C)
РУССКИЙ ЯЗЫК
Неисправ- Возможная
ность
причина
Возможное
решение
Устройство
внезапно
выключается.
Аккумуляторная
батарея нагрелась
по предельной
допустимой
температуры.
Позвольте
аккумуляторной
батарее остыть.
Аккумуляторная
батарея разряжена.
(Чтобы увеличить
срок службы
аккумуляторной
батареи, ее
конструкция
предусматривает
отключение после
разрядки
Установите
в зарядное
устройство
и позвольте
зарядиться.
Техническое обслуживание
Электроинструмент BLACK+DECKER имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание.
Для длительной безотказной работы
необходимо обеспечить правильный уход за
инструментом и его регулярную очистку.
Зарядное устройство не требует никакого
обслуживания кроме регулярной очистки.
Внимание! Перед выполнением любых работ
по обслуживанию инструмента снимайте
аккумулятор с инструмента. Перед очисткой
инструмента отсоедините его от зарядного
устройства.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия и зарядное устройство
с помощью мягкой щетки или сухой
тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
с помощью влажной салфетки. Не
используйте никакие абразивные
чистящие средства или средства на
основе растворителей.
♦ Регулярно открывайте патрон и очищайте
его от грязи.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Изделия
и аккумуляторные батареи с данным
символом на маркировке запрещается
утилизировать с обычными бытовыми
отходами.
Изделия и аккумуляторные батареи содержат
материалы, которые могут быть извлечены
или переработаны, снижая потребность
в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте
электрические изделия и аккумуляторные
батареи согласно местным нормам.
Дополнительная информация доступна по
адресу www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение
Впост. тока
Частота вращения
на холостом ходу
мин -1
Макс. вращающий момент
Нм
Наибольший диаметр сверла мм
Макс. диаметр сверления
в стали/дереве
мм
Вес
кг
BDCDD186
18
0 - 360 / 0 - 1400
17,5 / 40
1 - 10
10 / 25
0,84 (1,24 со снаряженной
батареей)
Зарядное устройство
Входное напряжение
Выходное напряжение
Ток
Прибл. время зарядки
Вперем. тока
Впост. тока
мA
час.
905898**
230
18
200
8 - 20
Зарядное устройство
Входное напряжение
Выходное напряжение
Ток
Прибл. время зарядки
Вперем. тока
Впост. тока
мA
час.
905902**
230
18
400
4 - 10
Зарядное устройство
Входное напряжение
Выходное напряжение
Ток
Прибл. время зарядки
Вперем. тока
Впост. тока
амперы
час.
905998**
230
18
1
1,5 - 4
Аккумуляторная батарея
Напряжение
Вперем. тока
Емкость аккумулятора
Aч
Тип
BL1518
18
1,5
ионно-литиевая
Аккумуляторная батарея
Напряжение
Вперем. тока
Емкость аккумулятора
Aч
Тип
BL2018
18
2,0
ионно-литиевая
Аккумуляторная батарея
Напряжение
Вперем. тока
Емкость аккумулятора
Aч
Тип
BL4018
18
4,0
ионно-литиевая
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 65,2 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A),
Звуковая мощность (LWA) 76,2 дБ(A), погрешность(K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление металла (ah, D) < 1,3 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²,
закручивание без удара (ah) < 0,6 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²
Заявление о соответствии нормам
ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
BDCDD186 - дрель, шуруповерт
Black & Decker заявляет, что продукция,
описанная в “технических характеристиках”
соответствует: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
и условиям Black & Decker; кроме того, Вам
потребуется предъявить продавцу или
авторизованному специалисту по ремонту
потребуется подтверждение покупки.
Положения и условия 2-летней гарантии
Black & Decker и местонахождение
ближайшего авторизованного специалиста
по ремонту можно узнать через Интернет по
адресу www.2helpU.com, или связавшись
с местным представительством Black & Decker
по адресу, указанному в данном руководстве.
Посетите наш веб-сайт
www.blackanddecker.co.uk, чтобы
зарегистрировать свое новое изделие
Black & Decker и получать информацию
о новинках и специальных предложениях.
Эти изделия также соответствуют
директиве 2004/108/EC (до 19.04.2016),
2014/30/EU (с 20.04.2016) и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
в компанию Black & Decker по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней
стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании Black & Decker.
Р. Лаверик (R. Laverick)
Менеджер по производству
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01.12.2015
Гарантия
Black & Decker уверены в качестве своих
продуктов и предлагает клиентам гарантию
на 24 месяца с момента покупки. Данная
гарантия является дополнительной и ни
в коей мере не направлена на ущемление
Ваших юридических прав. Гарантия
действует на территории стран-членов ЕС
и Европейской зоне свободной торговли.
Чтобы подать заявку по гарантии, заявка
должна соответствовать положениям
zst00305305 - 17-05-2016
20
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
22
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising