BDCDD186 | Black&Decker BDCDD186 DRILL/DRIVER Type H1 instruction manual

402114-96 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
BDCDD186
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
f.
M a ş ina de g ăur it / în şur ubat B L AC K+D EC K ER
BDCDD186 a fost concepută pentru aplicaţii de înşurubare şi pentru operaţii de găurire în lemn, metal
şi plastic. Această unealtă este destinată exclusiv
uzului casnic.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu dispozitiv de protecţie
la curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa corporală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi faceţi uz de
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările corporale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţivă că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe comutator sau alimentarea cu
tensiune a uneltelor electrice ce au comutatorul în
poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie
sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări
corporale.
e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
f. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţi-vă părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
g. În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de
existenţa prafului.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate
în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică"
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la acumulator.
1.
a.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
b. Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în
cazul în care corpul dumneavoastră este în contact
cu suprafeţele împământate sau legate la masă.
c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa pătrunsă într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
d. Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea,
tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei, muchii
sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate
sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
4.
a.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
3
Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru unealta de lucru
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi capetele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru maşinile de găurit
♦
♦
♦
♦
5.
a.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător. Un încărcător
adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate
genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
b. Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună
cu acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror
alţi acumulatori poate genera riscuri de vătămare
şi incendiu.
c. Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum
agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi
sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate
determina arsuri sau incendii.
d. În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să
fie evacuat lichid din acumulator; evitaţi contactul cu acesta. În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul
intră în contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă,
medicul. Lichidul evacuat din acumulator poate
cauza iritaţii sau arsuri.
6.
a.
♦
♦
♦
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate împreună cu unealta. Pierderea controlului poate
determina vătămări fizice.
Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie
în care accesoriul de debitat poate atinge cabluri
ascunse. Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie
în care dispozitivul de strângere poate să atingă
cabluri ascunse. Contactul dispozitivelor de strâns
cu un cablu sub tensiune ar putea determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Înainte de perforarea pereţilor, podelelor sau plafoanelor, verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Evitaţi atingerea vârfului unui burghiu imediat după
efectuarea unei găuri deoarece acesta ar putea fi
fierbinte.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual
de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare corporala şi/sau daune asupra
obiectelor.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor
în care acestea sunt supravegheate şi instruite
cu privire la utilizarea uneltei de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale
Servisarea
Reparaţia uneltei de lucru trebuie făcută de
către o persoană calificată şi folosind piese de
schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că se menţine
siguranţa în folosirea uneltei.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
4
♦
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, discurilor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite,
asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF.)
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător".
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Încărcătoarele
♦ Utilizaţi încărcătorul BLACK+DECKER exclusiv
pentru a încărca acumulatorul din unealta împreună
cu care a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea
exploda, determinând vătămări şi daune.
♦ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi baterii neîncărcabile.
♦ Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare
defecte.
♦ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦ Nu desfaceţi încărcătorul.
♦ Nu perforaţi încărcătorul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru
utilizare în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii. Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi
unitatea de încărcare cu o priză normală de
alimentare.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută
în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită
şi în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în
care survine blocarea acesteia.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service BLACK+DECKER
autorizat pentru a evita orice pericol.
Etichetele prezente pe unealtă
Descriere
Simbolurile următoare sunt afişate pe unealtă, împreună
cu codul de data:
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Comutator de reglare a vitezei
2. Cursor înainte/înapoi
3. Inel de reglare a cuplului de strângere
4. Mandrină rapidă
5. Transmisie cu două viteze
6. Indicatorul luminos cu LED
7. Bateria
8. Buton de detaşare a acumulatorului
9. Portunealtă șurubelniță
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare (care
nu sunt livrate cu unealta)
Acumulatorii
♦ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
♦ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambiantă
cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦ Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu unealta.
Asamblare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în ritmul
propriu. Nu suprasolicitaţi.
Încărcarea acumulatorului (fig. A)
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă
putere pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior.
5
Controlul cuplului (fig. D)
Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest
lucru este normal şi nu indică o problemă.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
Notă: Încărcătorul nu va încărca un acumulator dacă
temperatura celulei este mai mică de 10 °C sau peste
40 °C. Acumulatorul trebuie lăsat în încărcător iar
acesta va începe să încarce acumulatorul automat
atunci când temperatura celulei creşte sau scade.
♦ Conectaţi încărcătorul în orice priză electrică
standard de 230 volţi 50 Hz.
♦ Glisaţi acumulatorul în încărcător aşa cum se arată
în fig. A.
♦ LED-ul verde va clipi indicând faptul că bateria se
încarcă.
♦ Finalizarea încărcării este indicată de LED-ul verde
care va rămâne APRINS continuu. Acumulatorul
este complet încărcat şi poate fi utilizat imediat sau
poate fi lăsat în încărcător.
Avertisment! Pericol de incendiu. Când deconectaţi
încărcătorul de la unealtă, asiguraţi-vă că deconectaţi
încărcătorul de la priză întâi, apoi deconectaţi cablul
încărcătorului de la unealtă.
Această unealtă este prevăzută cu un inel de cuplu (3)
pentru selectarea modului de funcţionare şi a cuplului
de strângere a şuruburilor. Şuruburile mari şi materialele
dure de prelucrat necesită un cuplu de strângere mai
mare decât şuruburile mici şi materialele de prelucrat
moi.
♦ Pentru efectuarea operaţiilor de găurire în lemn,
metal şi plastic, setaţi inelul la simbolul poziției de
găurire
♦ Pentru înşurubare, reglaţi inelul la setarea dorită.
În cazul în care nu cunoaşteţi care ar fi setarea
adecvată, procedaţi în felul următor:
♦ Setaţi inelul la cel mai mic cuplu de strângere.
♦ Strângeţi primul şurub.
♦ În cazul în care mandrina se blochează înainte de
obţinerea rezultatului dorit, măriţi setarea inelului şi
continuaţi strângerea şurubului. Repetaţi până când
obţineţi setarea corectă. Folosiţi setarea respectivă
pentru restul şuruburilor.
Mandrina rapidă (fig. E)
Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului, aşa
cum este indicat în (fig. C) şi trageţi acumulatorul
din unealtă.
Avertisment! Asiguraţi-vă că butonul de blocare este
acţionat pentru a preveni activarea întrerupătorului
de pornire înainte de montarea sau demontarea accesoriilor.
Pentru a introduce un burghiu sau alt accesoriu:
♦ Prindeţi jumătatea din spate a mandrinei (4) cu
o mână şi folosiţi cealaltă mână pentru a roti jumătatea din faţă în sens invers acelor de ceasornic,
privind din capătul mandrinei.
♦ Introduceţi burghiul sau alt accesoriu în mandrină
şi strângeţi bine ţinând de jumătatea din spate
a mandrinei şi rotind porţiunea din faţă în sensul
acelor de ceasornic.
Avertisment! Nu încercaţi să strângeţi burghiele
(sau orice alt accesoriu) apucând de partea din faţă
a mandrinei şi pornind unealta. Atunci când schimbaţi
accesoriile, puteţi deteriora mandrina şi pot apărea
vătămări corporale.
Instrucţiuni de utilizare
Transmisie cu două viteze (fig. F)
Montarea şi demontarea acumulatorului
din unealtă (fig. B)
Avertisment! Asiguraţi-vă că butonul de blocare este
acţionat pentru a preveni activarea întrerupătorului
de pornire înainte de montarea sau demontarea acumulatorului.
Pentru a instala acumulatorul:
♦ Introduceţi acumulatorul în instrument, până când
un clic sonor se aude (fig B).
Demontarea acumulatorului din unealtă
(fig. C)
Funcţia de transmisie cu două viteze a maşinii dvs. de
găurit vă permite să schimbaţi turaţiile pentru o flexibilitate mai mare. Pentru a selecta viteza redusă şi setarea
de cuplu ridicat (poziția 1), opriţi unealta şi lăsaţi-o să
încheie mişcarea. Glisaţi selectorul de viteze (5) în
sens opus mandrinei. Pentru a selecta viteza ridicată
şi setarea de cuplu redus (poziția 2), opriţi unealta şi
lăsaţi-o să încheie mişcarea. Glisaţi selectorul de viteze
spre mandrină.
Notă: Nu schimbaţi vitezele când unealta este în funcţiune. În cazul în care întâmpinaţi probleme la schimbarea
vitezelor, asiguraţi-vă că butonul cu două viteze este
împins complet înainte sau înapoi.
Comutator declanşator şi butonul mers
înapoi
♦
Maşina de găurit este pornită şi oprită prin tragerea
şi eliberarea comutatorului de declanşare (1) Cu cât
este apăsat mai mult declanşatorul, cu atât este mai
mare viteza uneltei.
♦ Butonul inversor de sens (2) determină sensul uneltei
şi serveşte, de asemenea, ca buton de blocare.
♦ Pentru a selecta rotirea înainte, eliberaţi butonul de
pornire şi apăsaţi butonul inversor de sens înainte/
înapoi.
♦ Pentru a selecta rotirea înapoi, apăsaţi butonul
inversor de sens înainte/înapoi în direcţie opusă.
Notă: Poziţia centrală a butonului inversor de sens
blochează unealta în poziţia oprit. Atunci când schimbaţi poziţia butonului inversor de sens, asiguraţi-vă că
butonul de pornire este eliberat.
Găurire/înşurubare
♦
6
Selectaţi rotirea înainte sau înapoi folosind cursorul
înainte/înapoi (2).
♦
♦
Depanare
Pentru a porni unealta, apăsaţi butonul de pornire/
oprire (1). Viteza uneltei depinde de cât de mult
apăsaţi butonul.
Pentru a opri unealta, eliberaţi butonul.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Găurire
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Folosiţi numai burghie ascuţite.
Sprijiniți și fixați piesa de prelucrat în mod corespunzător, conform indicațiilor din Instrucțiunile de
siguranță.
Folosiți echipamentul de siguranță necesar și corespunzător, conform indicațiilor din Instrucțiunile
de siguranță.
Securizați și mențineți zona de lucru, conform
indicațiilor din Instrucțiunile de siguranță.
Puneți în funcțiune mașina de găurit/înșurubat la
viteză foarte redusă, apăsând ușor, până când gaura
este suficient de adâncă pentru a nu lăsa burghiul
să alunece în afară.
Apăsaţi în linie dreaptă cu burghiul. Apăsaţi suficient
pentru a păstra burghiul în material, însă nu atât de
tare încât să blocaţi motorul sau să îndoiţi burghiul.
Țineți mașina de găurit/înșurubat ferm cu două
mâini, pentru a-i controla mișcarea de răsucire.
NU APĂSAȚI DECLANȘATORUL UNEI MAȘINI
DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT BLOCATE ÎN POZIȚIA
OPRIT ȘI PORNIT ÎN ÎNCERCAREA DE A O PORNI. AR PUTEA REZULTA DETERIORAREA
MAȘINII DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT.
Reduceți la minimum riscul de blocare a uneltei,
apăsând mai ușor și la viteză redusă pe ultima
porțiune a găurii
Ţineţi motorul în funcţiune atunci când retrageţi
burghiul din gaură. Acest lucru va reduce riscul de
blocare.
Asigurați-vă că întrerupătorul pornește și oprește
mașina de găurit/înșurubat.
Verificaţi cerinţele de încărcare
a acumulatorului
Acumulatorul nu se
încărcă.
Încărcătorul nu
este conectat.
Conectaţi încărcătorul la o priză
funcţională.
Temperatura
aerului din jur prea
mare sau prea
mică.
Mutaţi încărcătorul
şi acumulatorul
într-un loc cu
o temperatură
a aerului de peste
aproximativ 40 de
grade F (4,5 °C)
sau mai jos de
105 de grade F
(+40,5 °C)
Acumulatorul
a ajuns la limita
termică maximă.
Lăsaţi acumulatorul să se
răcească.
Întreţinerea
Unealta dvs. BLACK+DECKER a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de
curăţarea periodică.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în
afara curăţării periodice.
Avertisment! Scoateţi acumulatorul înainte de efectuarea oricăror operaţii de întreţinere asupra uneltei.
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦ Deschideţi în mod regulat mandrina şi bateţi-o uşor
pentru a îndepărta praful din interior.
Găurirea în metal
Folosiţi un lubrifiant pentru debitare atunci când găuriţi
metale. Excepţiile sunt fonta şi alama care trebuie găurite uscat. Lubrifianții de debitare care funcționează
cel mai bine sunt uleiul de debitat sulfurizat sau uleiul
pentru răcirea sculelor.
Înşurubarea
♦
Acumulatorul nu
este încărcat.
Fără încărcare.
Puneţi-l pe încăr(Pentru a maximi- cător şi lăsaţi-l să
za durata de viaţă, se încarce.
acumulatorul este
proiectat să se
oprească când
încărcarea este
epuizată.)
Găurile în lemn pot fi făcute cu aceleaşi burghie elicoidale folosite pentru metal sau cu burghiu tip spadă. Aceste
burghie trebuie să fie ascuțite și trebuie scoase frecvent
în timpul găuririi pentru a îndepărta așchiile din scobituri.
♦
Cauza eventuală Soluţia eventuală
Unitatea nu
va porni.
Unitatea
se opreşte
brusc.
Găurirea în lemn
♦
Problemă
Protejarea mediului înconjurător
Utilizaţi întotdeauna un cap de şurubelniţă de tipul
şi dimensiunile corecte.
În cazul în care şuruburile sunt dificil de strâns,
încercaţi să aplicaţi o cantitate mică de soluţie de
spălat sau de săpun pe post de lubrifiant.
Ţineţi întotdeauna unealta şi capul de şurubelniţă
în linie dreaptă cu şurubul.
Colectarea selectivă. Produsele şi bateriile
marcate cu acest simbol nu trebuie să fi e
aruncate împreună cu gunoiul menajer.
Produsele şi bateriile conţin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime.
7
Declaraţia de conformitate CE
Vă rugăm să reciclaţi produsele electrice şi bateriile în
conformitate cu prevederile locale. Mai multe informaţii
sunt disponibile la www.2helpU.com.
DIRECTIVA UTILAJE
Specificaţii tehnice
Tensiune
Vc.c.
Turație în gol
Min-1
Cuplu max. de strângere
Nm
Capacitate mandrină
mm
Capacitate max. de găurire
Oțel/lemn
mm
Greutate
kg
BDCDD186
18
0 - 360 / 0 - 1400
17,5 / 40
1 - 10
Vc.a.
Vc.c.
mA
Ore
Încărcător
Tensiune de alimentare
Tensiune de ieșire
Curent
Timp aprox. de încărcare
905902**
Vc.a. 230
Vc.c. 18
mA 400
Ore 4 - 10
Vc.a.
Vc.c.
Amp
Ore
Aceste produse sunt în conformitate cu 2004/108/EC
(până la 19/04/2016) 2014/30/EU (de la 20/04/2016) şi
2011/65/EU. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm
să contactaţi Black & Decker la următoarea adresă sau
să consultaţi coperta din spate a manualului.
10 / 25
0,84 (cu baterie 1,24)
Încărcător
Tensiune de alimentare
Tensiune de ieșire
Curent
Timp aprox. de încărcare
Încărcător
Tensiune de alimentare
Tensiune de ieșire
Curent
Timp aprox. de încărcare
BDCDD186 - Maşină de găurit, şurubelniţă
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „Specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
905898**
230
18
200
8 - 20
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
R. Laverick
Director tehnic
Black & Decker Europa
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
01.12.2015
905998**
230
18
1
1,5 - 4
Acumulator
Tensiune
Capacitate
Tip
BL1518
Vc.a. 18
Ah 1,5
Li-Ion
Acumulator
Tensiune
Capacitate
Tip
BL2018
Vc.a. 18
Ah 2,0
Li-Ion
Acumulator
Tensiune
Capacitate
Tip
BL4018
Vc.a. 18
Ah 4,0
Li-Ion
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi le oferă clienţilor o garanţie de 24 de luni de la
data achiziţiei. Această garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dumneavoastră legale.
Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale
Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Pentru a revendica garanţia, cererea trebuie să fie în
conformitate cu Termenii şi condiţiile Black & Decker şi
clientul va trebui să prezinte dovada de cumpărare la
vânzător sau la un agent de reparaţii autorizat.
Termenii şi condiţiile garanţiei Black & Decker de
2 ani şi localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat pot fi obţinute de pe Internet la
www.2helpU.com, sau contactând biroul
Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale.
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 65,2 dB(A), marjă (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 76,2 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform cu EN 60745:
Găurire în metal (ah, D) 1,3 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²,
Găurire fără percuţie (ah) 0,6 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
zst00305302 - 17-05-2016
8
Download PDF

advertising