BDCDD186 | Black&Decker BDCDD186 DRILL/DRIVER Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588780-06 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
BDCDD186
2
ČESKY
Použití výrobku
Vaše vrtačka BLACK+DECKER BDCDD186 je určena
pro šroubování a vrtání do dřeva, kovu a plastů. Toto
nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve
vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj
s proudov ým chráničem (RCD). Použití
proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
3.
a.
Bezpečnost osob
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
b. Používejte pr vk y osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba
a chrániče sluchu, používané v příslušných
podmínkách, snižují riziko poranění osob.
c. Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze
vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem
na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji,
je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit
úraz.
d. Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny
klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací
klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
e. Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
g. Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení příslušenství k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající
se prachu.
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým
proudem, k vzniku požáru nebo k vážnému
zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést k způsobení úrazů.
b. Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostor y
s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
c. Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. Nepoužívejte
u uzemněného elektrického nářadí žádné
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko způsobení
úrazu elektrickým proudem.
b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li
nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
e. Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití
4.
a.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b. Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
c. Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
3
♦
d. Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e. Provádějte údr žbu elek trického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů
a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
f. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi pracuje.
g. Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
5.
a.
Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při
vložení jiného nevhodného typu způsobit požár.
b. Pou ž í vej t e el e k t r i c ké n á ř a d í v ýh r a d n ě
s bateriemi, které jsou pro daný typ nářadí
určeny. Použití jiných typů baterií může způsobit
vznik požáru nebo zranění.
c. Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské
sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky
nebo další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování kontaktů baterie.
Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
d. V nevhodných podmínkách může z baterie
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu
s touto kapalinou, zasažené místo omyjte
vodou. Při zasažení očí potřísněné místo omyjte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
6.
a.
♦
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že
si s tímto nářadím nebudou hrát.
Zbytková rizika
Je-li toto zařízení používáno jiným způsobem, než je
uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních,
mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití,
dlouhodobého použití atd.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze
kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Další bezpečnostní pokyny pro
vrtačky
♦
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu pracovního nástroje se
skrytými elektrickými vodiči, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu
pracovního příslušenství s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu montážního prvku se skrytými
elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí vždy
za izolované rukojeti. Montážní prvky, které se
dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí,
že neizolované kovové části elektrického nářadí
budou také „živé“, což může obsluze způsobit úraz
elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné
prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte
polohu elektrických vedení a potrubí.
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte vrtáku,
protože může být horký.
V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto
nářadí. Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací než
je doporučeno tímto návodem, může představovat
riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení
hmotných škod.
Pou ž ívejte př ídavné r ukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může vést
k úrazu.
4
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Tato nabíječka není určena pro venkovní
použití.
Vibrace
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí uvedenému na výkonovém štítku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením k síťové zásuvce.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
♦
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, musí předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
v ýrobc em nebo v autor izovaném ser visu
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spínač s plynulou regulací otáček
2. Přepínač pro chod vpřed/vzad
3. Objímka pro nastavení momentu
4. Rychloupínací sklíčidlo
5. Převodovka s dvěma rozsahy otáček
6. LED pracovní svítilna
7. Baterie
8. Uvolňovací tlačítko baterie
9. Držák šroubovacích nástavců
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou společně s datovým kódem zobrazeny
následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst návod k použití.
Další bezpečnostní pokyny pro baterie
a nabíječky (nejsou dodávány s nářadím)
Sestavení
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování.
Baterie
♦ Baterii nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
♦ Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦ Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
♦ Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
♦ Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
♦ Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými v části
„Ochrana životního prostředí“.
Nabíjení baterie (obr. A)
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Baterie
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterie,
klesne-li teplota článků baterie pod přibližně 10 °C
nebo překročí-li 40 °C. Baterie mohou být ponechány v nabíječce a nabíjení bude automaticky
spuštěno, jakmile teplota článků dosáhne povoleného rozsahu.
♦ Připojte nabíječku k jakékoli standardní elektrické
zásuvce s napájecím napětím 230 V a frekvencí
50 Hz.
♦ Zasuňte baterii do nabíječky, jak je zobrazeno na
obr. A.
♦ Zelený LED indikátor bude blikat, což bude indikovat
probíhající nabíjení.
♦ Ukončení nabíjení je indikováno nepřerušovaným
svícením zeleného LED indikátoru. Baterie je zcela
Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.
Nabíječky
♦ Používejte nabíječku BLACK+DECKER pouze
k nabíjení baterie, která byla dodána s tímto nářadím.
Jiné baterie mohou prasknout, způsobit zranění
nebo jiné škody.
♦ Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦ Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦ Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦ Nesnažte se nabíječku demontovat.
♦ Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.
5
Rychloupínací sklíčidlo (obr. E)
nabita a může být vyjmuta z nabíječky nebo může
být ponechána v nabíječce.
Varování! Nebezpečí vzniku požáru. Při odpojování
nabíječky od nářadí vždy zajistěte, aby byla nejdříve
odpojena nabíječka od síťové zásuvky a potom odpojte
kabel nabíječky od nářadí.
Varování! Ujistěte se, zda je nářadí zajištěno zajišťovacím tlačítkem, abyste před vložením nebo vyjmutím
pracovního nástroje zabránili aktivaci spínače.
Vložení vrtáku nebo jiného pracovního nástroje:
♦ Jednou rukou uchopte zadní polovinu sklíčidla (4)
a druhou ruku otočte přední polovinu sklíčidla proti
směru pohybu hodinových ručiček, při pohledu od
zadní části sklíčidla.
♦ Zasuňte pracovní nástroj zcela do sklíčidla a uchopením zadní poloviny sklíčidla a otáčením jeho přední
poloviny ve směru pohybu hodinových ručiček
sklíčidlo řádně utáhněte.
Varování! Nepokoušejte se utahovat vrtáky (nebo jiné
příslušenství) uchopením přední části sklíčidla a zapnutím nářadí. Výměna příslušenství prováděná takovým
způsobem může vést k poškození sklíčidla a k úrazu.
Vložení a vyjmutí baterie z nářadí (obr. B)
Varování! Ujistěte se, zda je nářadí zajištěno zajišťovacím tlačítkem, abyste před vložením nebo vyjmutím
baterie zabránili aktivaci spínače.
Vložení baterie:
♦ Vložte baterii do nářadí tak, abyste uslyšeli kliknutí
(obr. B).
Vyjmutí baterie z nářadí (obr. C)
♦
Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie zobrazené
na obr. C a vysuňte baterii z nářadí.
Dva převodové stupně (obr. F)
Pokyny pro použití
Možnost volby dvou převodových stupňů vaší vrtačky
vám umožňuje širší využití vašeho nářadí. Chcete-li zvolit nízké otáčky, vysokou hodnotu momentu (poloha 1),
vypněte nářadí a počkejte na jeho zastavení. Přesuňte
volič převodů (5) směrem od sklíčidla. Chcete-li zvolit
vysoké otáčky, nízkou hodnotu momentu (poloha 2),
vypněte nářadí a počkejte na jeho zastavení. Přesuňte
volič převodů směrem ke sklíčidlu.
Poznámka: Neprovádějte změnu převodů, je-li nářadí
v chodu. Máte-li s prováděním změny převodového stupně problémy, ujistěte se, zda je volič převodů zatlačen
zcela dopředu nebo dozadu, až do dorazové polohy.
Spouštěcí spínač a tlačítko pro změnu
směru chodu
♦
Tato vrtačka je zapínána a vypínána stisknutím
a uvolněním spouštěcího spínače (1). Čím více je
spouštěcí spínač stisknutý, tím vyšší jsou otáčky
pracovního nástroje.
♦ Ovládací tlačítko pro chod vpřed/vzad (2) určuje
směr otáčení pracovního nástroje a slouží také jako
zajišťovací tlačítko.
♦ Chcete-li zvolit směr otáčení vpřed, uvolněte
spouštěcí spínač a zatlačte ovládací tlačítko pro
chod vpřed/vzad doleva.
♦ Chcete-li zvolit směr otáčení vzad, zatlačte ovládací
tlačítko pro chod vpřed/vzad na druhou stranu.
Poznámka: Středová poloha tohoto ovládacího tlačítka
zajišťuje nářadí ve vypnuté poloze. Provádíte-li změnu
polohy ovládacího tlačítka, ujistěte se, zda je uvolněn
spouštěcí spínač.
Vrtání/šroubování
♦
♦
♦
Nastavení momentu (obr. D)
Pomocí přepínače pro chod vpřed/vzad (2) zvolte
směr otáčení vpřed nebo vzad.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač (1).
Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto
spínače.
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
Rady pro optimální použití
Toto nářadí je vybaveno objímkou (3) pro nastavení
pracovního režimu a pro nastavení momentu při utahování vrutů a šroubů. Šrouby velkých rozměrů a obrobky
z tvrdých materiálů vyžadují nastavení vyšší hodnoty
momentu než malé šrouby a měkké materiály.
♦ Při vrtání do dřeva, kovu a plastů nastavte objímku
pro nastavení momentu na symbol.
♦ Chcete - li šroubovat, nastav te objímku na
požadované nastavení. Neznáte-li ještě vhodné
nastavení, postupujte následovně:
♦ Nastavte objímku na nejmenší hodnotu momentu.
♦ Utáhněte první šroub.
♦ Začne-li spojka před dosažením požadovaného
výsledku přeskakovat, zvětšete hodnotu momentu
nastavením objímky do další polohy a pokračujte
v utahování šroubu. Opakujte tento postup, dokud
nedosáhnete požadovaného nastavení. Použijte
toto nastavení i pro dotažení zbývajících šroubů.
Vrtání
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
6
Používejte pouze nabroušené vrtáky.
Podepřete a řádně zajistěte obrobek, jak je uvedeno
v bezpečnostních pokynech.
Použijte odpovídající a vyžadované bezpečnostní
zařízení, jak je uvedeno v bezpečnostních pokynech.
Zabezpečte a uklízejte pracovní prostor, jak je
uvedeno v bezpečnostních pokynech.
Zahajte vrtání velmi pomalu a používejte pouze
malý přítlak, dokud nebude vyvrtána dostatečná
díra, která zabrání vyklouznutí vrtáku.
Vyvíjejte na nářadí tlak v ose pracovního nástroje.
Používejte dostatečně velký tlak, aby zajistili
dostatečný výkon nástroje, ale netlačte na něj příliš,
aby nedošlo k zastavení motoru nebo k vychýlení
nástroje.
Vždy držte vrtačku pevně oběma rukama, abyste
mohli regulovat reakce tohoto nářadí.
♦
♦
♦
♦
PŘI ZASEKNUTÍ VRTÁKU NEPOUŽÍVEJTE
S P O UŠT ĚCÍ S PÍ N AČ PRO O PA KOVA N É
ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ VRTAČKY, ABY OPĚT
DOŠLO K ZAHÁJENÍ VRTÁNÍ. MOHLO BY DOJÍT
K POŠKOZENÍ VRTAČKY.
Zmenšením přítlaku a pomalým vrtáním přes
poslední část obrobku minimalizujte možnost
zaseknutí vrtáku a prolomení obrobku.
Při vytahování vrtáku z vyvrtaného otvoru nechejte
motor v chodu. Tím zabráníte zablokování vrtáku.
Ujistěte se, zda spouštěcí spínač zapíná a vypíná
vrtačku.
Problém
Otvory do dřeva lze vrtat stejnými spirálovými vrtáky,
jaké jsou používány při vrtání do kovu nebo plochými
vrtáky. Tyto vrtáky musí být ostré a během vrtání musí
být často vytahovány z vrtaného otvoru, aby mohly být
odstraněny nečistoty ze spirálových drážek vrtáku.
Údržba
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Vrtání do kovu
Při vrtání do kovu používejte mazivo. Výjimkou jsou
litina a mosaz, které musí být vrtány na sucho. Maziva
pro vrtání, která dosahují nejlepších výsledků, obsahují
sulfurový olej nebo se jedná o sádlo.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte
z nářadí baterii. Před čištěním odpojte nabíječku od sítě.
♦ Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící
prostředky nebo rozpouštědla.
♦ Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepem odstraňte
prach z jeho vnitřní části.
Šroubování
♦
♦
Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího
nástavce.
Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte jako
mazivo malé množství saponátu nebo mýdlového
roztoku.
Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem
v jedné ose se šroubem.
Odstraňování závad
Problém
Možná příčina
Ochrana životního prostředí
Možné řešení
Nářadí nelze Baterie není
spustit.
nabita.
Zkontrolujte, zda
není nutné nabití
baterie.
Baterie se
nenabíjí.
Připojte napájecí
kabel nabíječky
k síťové zásuvce.
Napájecí kabel
nabíječky není
připojen k síťové
zásuvce.
Možné řešení
Nechejte baterii
vychladnout.
Baterie je vybitá. Vložte ji do nabíječky a nechejte ji
Tato baterie je
vyrobena tak, aby zcela nabít.
došlo k jejímu
okamžitému
vypnutí, dojde-li
k jejímu vybití, aby
byla maximalizována její provozní
životnost.
Vrtání do dřeva
♦
Možná příčina
Nářadí se
Baterie dosáhla
náhle vypne. svého maximálního teplotního
limitu.
Třiďte odpad. Výrobky a baterie označené tímto symbolem nesmí být vyhozeny do běžného
domácího odpadu.
Tyto výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou
být obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku
po surovinách. Zajistěte prosím recyklaci elektrických
výrobků a baterií podle místních platných předpisů. Další
informace naleznete na adrese www.2helpU.com.
Příliš vysoká nebo Přemístěte
příliš nízká teplota nabíječku a baterii
okolního prostředí. do prostředí, ve
kterém je teplota
vyšší než 4,5 °C
nebo nižší než
+40,5 °C.
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Otáčky naprázdno
min-1
Maximální moment
Nm
Kapacita sklíčidla
mm
Maximální průměr vrtáku při vrtání
Ocel/dřevo
mm
Hmotnost
kg
7
BDCDD186
18
0 - 360 / 0 - 1400
17,5 / 40
1 - 10
10 / 25
0,84 (s baterií 1,24)
Nabíječka
Vstupní napětí
V (střídavé)
Výstupní napětí V (stejnosměrné)
Proud
mA
Přibližná doba nabíjení
hodiny
905898**
230
18
200
8 - 20
Nabíječka
Vstupní napětí
V (střídavé)
Výstupní napětí V (stejnosměrné)
Proud
mA
Přibližná doba nabíjení
hodiny
905902**
230
18
400
4 - 10
Nabíječka
Vstupní napětí
V (střídavé)
Výstupní napětí V (stejnosměrné)
Proud
A
Přibližná doba nabíjení
hodiny
905998**
230
18
1
1,5 - 4
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Typ
BL1518
V 18
Ah 1,5
Li-Ion
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Typ
BL2018
V 18
Ah 2,0
Li-Ion
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Typ
BL4018
V 18
Ah 4,0
Li-Ion
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
15
BDCDD186 - vrtačka, šroubovák
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od 20. 4. 2016)
a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci
tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
1. 12. 2015
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí spotřebitelům záruku 24 měsíců
od data zakoupení. Tato záruka je nabízena ve prospěch
zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva.
Tato záruka je platná ve všech členských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 65,2 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 76,2 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Požadujete-li reklamaci v rámci záruky, tato reklamace musí splňovat obchodní podmínky společnosti
Black & Decker a prodejci nebo autorizovanému servisu
budete muset předložit doklad o zakoupení.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Vrtání do kovu (ah,D) < 1,3 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²,
Šroubování bez příklepu (ah) < 0,6 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
Obchodní podmínky týkající se záruky společnosti
Black & Decker v trvání 2 let a adresu nejbližšího
autorizovaného servisu naleznete na internetové adrese www.2helpU.com, nebo kontaktujte nejbližšího
autorizovaného prodejce Black & Decker na adrese
uvedené v tomto návodu.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker a kde
můžete získat informace o našich nových výrobcích
a speciálních nabídkách.
zst00305298 - 17-05-2016
8
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising