BDCDD186 | Black&Decker BDCDD186 DRILL/DRIVER Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533225-27 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
BDCDD186
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DECKER BDCDD186 típusú fúró-csavarozóját csavarozáshoz, illetve fa, fém és műanyagok
fúrásához terveztük. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonságtechnikai útmutatások
Elektromos szerszámokra vonatkozó
általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
has ználat r a alkalm as h o s s z ab bító káb e l
használatával csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, az elektromos
biztonság növelhető egy hibaáramvédő
kapcsoló (RCD) előkapcsolásán keresztül.
Hibaáramvédő kapcsoló használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
3.
a.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára, használja a józan eszét, amikor
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne használja
a szerszámot, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használatakor egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
b. Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A védőfelszerelések,
például porvédő maszk, csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
c. Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy
az üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban vane, mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra
kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával viszi.
Ha az elektromos szerszám hordozása közben az
ujját a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt szerszámot
helyez áram alá, balesetet okozhat.
d. Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
e. Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben. Így
jobban irányíthatja a szerszámot, még váratlan
helyzetekben is.
f. Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert
vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek vagy
hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó és porgyűjtő
is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes csatlakoztatására és használatára. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetők a por
okozta veszélyek.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden
biztonságtechnikai figyelmeztetést és
útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és
útmutatások be nem tartása áramütést, tüzet
és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és az útmutatót
későbbi használatra. Az „elektromos szerszám”
kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt
hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
A munkaterület biztonsága
A munkaterületet tartsa tisztán és világítsa meg
jól. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
b. Ne használja az elektromos szerszámokat
robbanásveszélyes légtérben, például ahol
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por vannak
jelen. Elektromos szerszámok használatakor szikra
keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy gázt.
c. A szerszám használata közben tartsa távol
a gyerekeket és a bámészkodókat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő
legyen. Soha, semmilyen módon ne alakítsa
át a csatlakozódugót. Földelt elektromos
szerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt.
Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő
konnektor használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b. Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
c. Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, nagyobb az áramütés veszélye.
d. Gondosan bánjon a kábellel. Az elektromos
szerszámot soha ne hordozza és ne húzza
a tápkábelnél fogva, a dugaszát pedig ne
a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Óvja
a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó
alkatrészektől. Sérült vagy összetekeredett
hálózati kábel használata mellett nagyobb az
áramütés veszélye.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
4.
a.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos
szerszámot használja. A megfelelő szerszámmal
jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát,
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
b. Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely
elektromos szerszám használata, amely nem
irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
3
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
c. Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy válassza le az akkumulátorról. Ezekkel
a megelőző biztonságtechnikai intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen beindulásának
veszélyét.
d. A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá; és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik nem ismerik
a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Az
elektromos szerszámok használata veszélyes lehet
nem képzett felhasználó esetén.
e. Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, amely befolyásolhatja
a szerszám használatát. Ha a szerszám sérült,
használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok számos
balesetet okoznak.
f. Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és
könnyebben irányítható.
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámszárakat stb. ezeknek az
útmutatásoknak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő feladat
figyelembe vételével. Az elektromos szerszám
nem rendeltetésszerű használata veszélyhelyzetet
teremthet.
6.
a.
5.
♦
Szervizelés
A szerszámot csak képzett szakemberrel
javíttassa, és csak eredeti gyári alkatrészeket
használjon fel. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatosan biztonságos működését.
További biztonságtechnikai figyelmeztetések elektromos szerszámokhoz
Figyelmeztetés! További biztonságtechnikai
előírások fúrókhoz
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Akkumulátoros szerszámok használata és
gondozása
a. Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy
bizonyos típusú akkumulátor töltésére, másik típusú
akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
b. Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkucsomaggal használja. Másfajta akkucsomag használata sérülést vagy tüzet
okozhat.
c. Ha az akkucsomagot nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól,
érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól
és minden más apró fémtárgytól, amelyek az
érintkezőket rövidre zárhatnák. Az akkumulátor
pólusainak rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet
okozhat.
d. Kedvezőtlen körülmények között előfordulhat,
hogy az akkumulátorból elektrolit ömlik ki;
kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül
érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le
vízzel. Ha a szemébe került, ezen kívül forduljon
orvoshoz is. Az akkumulátorból kiömlő folyadék
irritációt vagy égési sérülést okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt
segédfogantyúkat. A szerszám feletti uralom
elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
markolati felületeinél tartsa, amikor olyan
munkát végez, amelynél a vágótartozék rejtett
vezetéket érhet. Ha a vágótartozék áram alatt lévő
vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is áram alá
kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogási felületeinél fogja, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a rögzítőelem
rejtett vezetéket érhet. Ha a kötőelem áram alatt
lévő vezetéket ér, az elektromos szerszám fém
alkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő
áramütést szenvedhet.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon
stabil felületre rögzítse és támassza meg
a munkadarabot. Ha a munkadarabot a kezében
tartja vagy a testéhez támasztja, az instabillá válik,
Ön pedig elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt tájékozódjon
az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Közvetlenül fúrás után ne érjen a fúrószárhoz, mert
a fúrás során felforrósodhatott.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve
itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés
és/vagy dologi kár veszélyével jár.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy
a készülék használatához megfelelő kioktatást
biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági fi gyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a kockázatok a nem
rendeltetésszerű használatból, a túl hosszú ideig tartó
használatból stb. eredhetnek.
4
♦
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦ forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések;
♦ alkatrészek, vágókések, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések;
♦ a készülék hosszú idejű használata miatti
sérülések; Ha a készüléket hosszú ideig használja,
rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦ halláskárosodás;
♦ a fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás,
különös tekintettel a tölgy, bükk és rétegelt lemez
anyagokra.
Elhasznált akkumulátorok kiselejtezésénél tartsa
be a „Környezetvédelem” című fejezet útmutatásait.
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével.
Töltők
♦ A BLACK+DECKER töltőjével csak a szerszámhoz
mellékelt akkumulátort töltse. Más akkumulátorok
szétrobbanhatnak, személyi sérülést és anyagi kárt
okozva.
♦ Soha ne kísérletezzen nem tölthető telepek
töltésével.
♦ A hibás vezetékeket azonnal cseréltesse ki.
♦ Víztől óvja a töltőt.
♦ Ne bontsa szét a töltőt.
♦ Ne próbálgassa mérőműszerrel.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket
az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk
meg, így azok felhasználhatók az egyes készülékeknél
mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték
felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos készülék használata során a használat módjától függően eltérhet a feltüntetett
értéktől. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás
szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a készülék adattábláján
megadott feszültségnek. Soha ne próbálja
a töltőkészüléket hálózati dugasszal helyettesíteni.
A 2002/44/EK irányelv által a készülékkel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe
kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve
azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve
a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az
időszakokat is, amikor a készülék ki van kapcsolva
vagy üresen jár.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
megbízott BLACK+DECKER szakszervizzel.
Részegységek
Ez a szerszám a következő részegységek némelyikét
vagy mindegyikét tartalmazza:
1. Fordulatszám-szabályzós kapcsoló
2. Forgásirányváltó kapcsoló
3. Nyomatékállító gyűrű
4. Gyorstokmány
5. Két mechanikus sebességfokozat kapcsoló
6. LED-es munkalámpa
7. Akkumulátor
8. Akkumulátor kioldógombja
9. Csavarozóhegy tartó
Címkék a szerszámon
A szerszámon a dátumkóddal együtt a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése végett olvassa el a kezelési útmutatót.
További biztonságtechnikai útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz (nincs
a szerszámhoz mellékelve)
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
Akkumulátorok
♦ Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
♦ Víztől óvja.
♦ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet
meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦ Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten
töltse.
♦ Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a készülékkel
korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben
az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség,
nem jelent hibát.
5
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátort 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti környezeti hőmérsékletnél. Javasolt
töltési hőmérséklet: kb. 24 °C.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort,
ha annak hőmérséklete kb. 10 °C alatt, ill. 40 °C fölött
van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben,
és az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik
vagy lehűl.
♦ Dugaszolja a töltőt egy szabványos, 230 V-os és
50 Hz-es konnektorra.
♦ Csúsztassa be az akkucsomagot a töltőbe, ahogyan
az A ábra szemlélteti.
♦ A zöld LED villogása jelzi, hogy az akku töltése
folyamatban van.
♦ A töltés befejezését a zöld LED folyamatos fénye
jelzi. Az akkumulátor teljesen feltöltődött és készen
áll a használatra, vagy a töltőben is hagyhatja.
Figyelmeztetés! Tűzveszély. Először mindig a töltő dugaszát húzza ki a konnektorból, majd azután kapcsolja
le a töltő vezetékét a szerszámról.
üzemmódot és beállíthatja a csavarok behajtásához
szükséges nyomatékot. Nagyobb csavarokhoz és keményebb anyagú munkadarabokhoz nagyobb nyomaték
szükséges, mint a kisebb csavarokhoz és puhább
munkadarabokhoz.
♦ Faanyagok, fémek és műanyagok fúrásához állítsa
a nyomatékállító gyűrűt a fúrás szimbólumhoz.
♦ Csavarozásnál forgassa a gyűrűt a kívánt
beállításhoz. Ha még nem tudja, mekkora
nyomatékra lesz szüksége, a következőket tegye:
♦ Állítsa a gyűrűt a legkisebb nyomatékra.
♦ Hajtsa be az első csavart.
♦ Ha a kuplung a kívánt eredmény elérése előtt kiold,
állítsa a gyűrűt nagyobb nyomatékra, és folytassa
a csavar behajtását. Ismételje ezt addig, amíg el
nem érte a megfelelő beállítást. Ezt a beállítást
alkalmazza a többi csavarnál is.
Gyorstokmány tokmány (E ábra)
Kezelési útmutató
Figyelmeztetés! Tartozékok behelyezése és eltávolítása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a szerszám
reteszgombja be van kapcsolva, hogy a kapcsoló
véletlenül ne léphessen működésbe.
Fúrószár vagy más tartozék beillesztése:
♦ Egyik kezével fogja meg a tokmány (4) hátulsó részét,
a másikkal pedig forgassa a tokmány elülső részét
a tokmány végétől nézve az óramutató járásával
ellenkező irányba.
♦ Illessze be a szerszámszárat vagy más tartozékot
teljesen a tokmányba, majd a tokmány hátulsó részét
tartva és az elülső részét a tokmány vége felől nézve
az óramutató járásának irányába forgatva húzza
meg erősen.
Figyelmeztetés! Ne próbáljon fúrószárat (vagy bármely
más tartozékot) úgy befogni, hogy a tokmány elejét
megmarkolja, és közben bekapcsolja a szerszámot.
Tartozék cseréjénél károsodhat a tokmány, és személyi
sérülés veszélye is fennáll.
Fordulatszám-szabályzós kapcsoló és
forgásirányváltó kapcsoló
Két mechanikus sebességfokozat
kapcsoló (F ábra)
Az akkumulátor behelyezése és
eltávolítása (B ábra)
Figyelmeztetés! Az akkumulátor behelyezése és
eltávolítása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a szerszám reteszgombja be van kapcsolva, hogy a kapcsoló
véletlenül ne léphessen működésbe.
Az akkumulátor behelyezése:
♦ Addig csúsztassa be az akkumulátort a szerszámba,
amíg egy kattanást nem hall (B ábra).
Az akkumulátor eltávolítása
a szerszámból (C ábra)
♦
Nyomja meg az akkumulátor kioldógombját (lásd
a C ábrán), majd húzza ki az akkut a szerszámból.
A két mechanikus sebességfokozat kapcsoló növeli
a fúró/csavarozó sokoldalúságát. Az alacsonyabb
fordulatszám és nagyobb nyomaték (1-es állás) kiválasztásához kapcsolja ki a szerszámot és várja meg,
amíg leáll. Csúsztassa a két mechanikus sebességfokozat kapcsolót (5) a tokmánytól távolodó irányba.
A magasabb fordulatszám és kisebb nyomaték (2-es
állás) kiválasztásához kapcsolja ki a szerszámot és
várja meg, amíg leáll. Csúsztassa a két mechanikus
sebességfokozat kapcsolót a tokmány irányába.
Tartsa szem előtt: A szerszám működése közben ne
váltson fokozatot. Ha nehézséget okoz a fokozatváltás,
ellenőrizze, hogy a kétfokozatú váltót teljesen előrevagy hátratolta-e.
♦
A fúró a fordulatszám-szabályzós kapcsoló (1)
behúzásával és elengedésével kapcsolható be és
ki. Minél jobban behúzza a fordulatszám-szabályzós
kapcsolót, annál gyorsabban forog a fúró.
♦ A forgásirányváltó kapcsolóval (2) változtatható
a szerszám forgásiránya, és ugyanez a gomb
reteszelőként is működik.
♦ Az előre forgásirány kiválasztásához engedje el
a fordulatszám-szabályzós kapcsolót, és nyomja
balra a forgásirányváltó kapcsolót.
♦ A hátra forgásirány kiválasztásához az ellenkező
irányba nyomja a forgásirányváltó kapcsolót.
Tartsa szem előtt: A forgásirányváltó kapcsoló középső állásában a szerszám álló helyzetben reteszelve van.
Csak a fordulatszám-szabályzós kapcsoló elengedése
után változtasson a gomb állásán.
Fúrás/csavarozás
♦
Nyomatékszabályozás (D ábra)
♦
Ez a szerszám egy nyomatékállító gyűrűvel (3) van
ellátva, amelynek forgatásával megválaszthatja a kívánt
6
Az előre vagy hátra forgásirányt a forgásirányváltó
kapcsolóval (2) állíthatja be.
A szerszámot a fordulatszám - szabály zós
kapcsolóval (1) kapcsolhatja be. A kapcsoló
♦
Hibaelhárítás
behúzásának mértékével arányosan nő a szerszám
fordulatszáma.
A szer számot a kapc soló elengedésével
kapcsolhatja ki.
Hiba
Lehetséges ok
A szerszám Az akkucsomag
nem indul
nincs feltöltve.
be.
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
Fúrás
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
A környező levegő Vigye a töltőt és
túl meleg vagy túl az akkumulátort
hideg.
olyan környezetbe, ahol a levegő
hőmérséklete
4,5 °C és +40,5 °C
között van.
A szerszám Az akkucsomag
Hagyja lehűlni az
akkucsomagot.
hirtelen leáll. hőmérséklete
elérte a maximális
határértéket.
Lemerült az akku. Helyezze a töltőre,
(Az akkucsomagot és hagyja töltődni.
a maximális élettartam érdekében
úgy terveztük,
hogy hirtelen
lezárjon, amint
lemerült a töltése.)
Karbantartás
Az Ön BLACK+DECKER szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük.
A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
Fát a fém fúrásához használt csigafúró szárral vagy lapmaró szárral lehet fúrni. Ezeknek a fúrószáraknak élesnek kell lenniük, és gyakran ki kell őket húzni a furatból,
hogy a fúrószár barázdáiból kitisztítsuk a törmeléket.
Figyelmeztetés! Mielőtt bármilyen karbantartási műveletbe kezdene, vegye ki a szerszámból az akkumulátort.
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát a konnektorból.
♦ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szerszám és a töltő szellőzőréseit.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le
a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású
vagy oldószer alapú tisztítószert.
♦ Rendszeresen nyissa ki a tokmányt és ütögesse
meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Fém fúrása
Fém fúrásánál használjon kenőanyagot. Kivételt képez
az öntöttvas és a sárgaréz, ezeket szárazon kell fúrni.
A fúráshoz használható legjobb kenőanyagok a kénezett vágóolaj vagy a zsírolaj.
Csavarozás
♦
♦
Ellenőrizze, milyen
követelmények
vonatkoznak az
akkucsomag
töltésére.
Az akkucso- A töltő nincs bedu- Dugaszolja töltőt
gaszolva.
egy működő hálómag nem
töltődik.
zati aljzatra.
Csak éles fúrószárat használjon.
A biztonsági útmutatóban megadott módon
támassza meg és rögzítse biztonságosan
a munkadarabot.
Használja a biztonsági útmutatóban említett
megfelelő és szükséges biztonsági szerkezeteket.
A biztonsági útmutatóban megadott módon
biztosítsa és tartsa karban a munkaterületet.
Nagyon lassan és csak enyhén nyomva működtesse
a fúrót, amíg a furat elég nagy nem lesz ahhoz, hogy
a fúrószár ne ugorjon ki belőle.
A fúrószárat tengelyirányban nyomja. Akkora
nyomást gyakoroljon a szerszámra, hogy a fúrószár
működhessen, de ne nyomja túl erősen, mert attól
leállhat a motor, vagy elgörbülhet a fúrószár.
Erősen és mindkét kezével tartsa a fúrót, hogy ne
csavarodhasson.
E L A K A DT F Ú R ÓT N E P R Ó B Á L J O N A Z
INDÍTÓKAPCSOLÓ KI- ÉS BEKAPCSOLÁSÁVAL
ÚJRAINDÍTANI. ATTÓL KÁROSODHAT A FÚRÓ.
Csökkentett nyomással és lassan fúrjon, amikor
a furat utolsó részéhez ér, hogy csak minimális
legyen az elakadás lehetősége.
Járassa a motort, amikor a fúrót a kész furatból
kihúzza. Így kisebb lesz a fúrószár beszorulásának
esélye.
Győződjön meg arról, hogy a kapcsolóval be- és ki
lehet kapcsolni a fúrót.
Fa fúrása
♦
Lehetséges
megoldás
Mindig a megfelelő típusú és méretű csavarozóhegyet
használja.
Ha a c savar c sak nehezen hajtható be,
kenőanyagként tegyen egy kevés folyékony
mosószert vagy szappant a csavarra.
Mindig a csavarral egy vonalban tartsa a szerszámot
és a csavarozóhegyet.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a szimbólummal
jelölt termékeket és akkumulátorokat tilos
a normál háztartási hulladékba dobni.
A termékek és akkumulátorok tartalmazhatnak viszszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagokat, ami
csökkenti a nyersanyagok iránti igényt. Kérjük, hogy
az elektromos termékeket és akkumulátorokat a helyi
7
CE megfelelőségi nyilatkozat
rendelkezések szerint hasznosíttassák újra. További
információt itt talál: www.2helpU.com.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Műszaki adatok
Feszültség
Üresjárati fordulatszám
Maximális nyomaték
Tokmány kapacitása
Maximális fúrókapacitás
fém/fa
Súly
VDC
min-1
Nm
mm
BDCDD186
18
0 - 360 / 0 - 1400
17,5 / 40
1 - 10
BDCDD186 - Fúró-csavarozó
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
mm 10 / 25
kg 0,84 (akkumulátorral 1,24)
Töltő
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Töltési idő (kb.)
VAC
VDC
mA
óra
905898**
230
18
200
8 - 20
Töltő
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Töltési idő
VAC
VDC
mA
óra
905902**
230
18
400
4 - 10
Töltő
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Töltési idő (kb.)
VAC
VDC
Amp
óra
905998**
230
18
1
1,5 - 4
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Típus
BL1518
VAC 18
Ah 1,5
Li-ion
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Típus
BL2018
VAC 18
Ah 2,0
Li-ion
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Típus
BL4018
VAC 18
Ah 4,0
Li-ion
Ezek a termékek megfelelnek a 2004/108/EK irányelvnek (2016/04/19-ig), a 2014/30/EU irányelvnek
(2016/04/20-tól), valamint a 2011/65/EU irányelvnek
is. További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker
vállalathoz az alábbi címen vagy a kézikönyv végén
megadott elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
R. Laverick
Műszaki igazgató
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2015/12/01
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A BLACK+DECKER márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 65,2 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A),
Hangteljesítmény (LWA) 76,2 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (három
tengely vektorösszege) az EN 60745 szabvány szerint:
Fúrás fémbe (ah, D) <1,3 m/s², toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²,
Csavarozás ütés nélkül (ah) <0,6 m/s², toleranciafaktor (K)
1,5 m/s²
zst00305299 - 17-05-2016
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising